27. setkání AUČCJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27. setkání AUČCJ 5. 12. 2009"

Transkript

1 Zapsala: Kateřina Vlasáková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 27. setkání AUČCJ Aktuality: 1.1 Předsedkyně Marie Poláčková požádala členy AUČCJ o doporučování přednášejících na další setkání, popř. o vystoupení s vlastním příspěvkem na programu se podílejí všichni členové AUČCJ. Dále informovala o stažení inzerátů z webu AUČCJ, pokud do konce roku zadavatelé inzerátu nepotvrdí na že inzerát chtějí na webu nechat nebo nepošlou jeho nové znění, jejich inzeráty budou z webu AUČCJ odstraněny. Při vstupu do prvního projektu, který se naskytl, se ukázalo, že projektová komise nemá jasně stanové kompetence, a proto tyto kompetence budou vymezeny a představeny na 28. setkání. Marie Poláčková přítomné vyzvala, ať zjistí, zda někdo z minulého setkání omylem neodnesl publikaci, kterou nechala kolovat Blanka Gruntová. 1.2 Česká komora tlumočníků znakového jazyka hledá pro seminář Čeština jako cizí jazyk pragmatické užívání jazyka lektora, který by se zaměřil na téma vyučování češtiny jako cizího jazyka, komunikační funkce jazyka, pragmatické kompetence výuky češtiny jako cizího jazyka. Zájemci se mohou do hlásit na 1.3 Martina Friedlová informovala o projektu, se kterým byla AUČCJ oslovena Sdružením občanů zabývajících se emigrací SOZE. Spolupráce má spočívat v metodických seminářích pro učitele, kteří se věnují dětem-cizincům, tyto semináře mají probíhat od ledna do června 2010, projekt je nyní ve fázi schvalování. Dalším z cílů je založení infolinky věnující se češtině pro cizince, tato linka bude internetově propojena se SOZE. Členové AUČCJ najdou informace na webu AUČCJ a mohou se do projektu hlásit, pokud mají s výukou dětí-cizinců zkušenosti. 1.4 Ludmila Koláčková pozdravila členy jménem výboru České a slovanské asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC). Tato asociace vznikla v roce CASAJC nabízí rozesílání informací o akcích konaných v Evropě, internetové konference na webu CASAJC. Tato asociace nemůže nabízet finanční podporu na konference. Členství je vázáno na práci v jazykovém centru, platí se jen za organizaci, její zaměstnanci se mohou přihlásit (počet není omezen) je třeba zaslat na jméno paní Koláčkové nebo Rybičkové papírovou přihlášku. Výzva podílet se na vytváření zájmových skupin, je jich vyhlášeno asi 10, skupina pro málo vyučované jazyky se nesešla, ale ozve-li se ostatek zájemců, je možné ji založit. Skupina testování již funguje. Kontakt: První společná akce CASAJC a AUČCJ se uskuteční koncem září nebo začátkem října 2010 a bude se zabývat autorskými právy. 1.5 Ladislava Holubová představila učebnici Deutsche und Tschechen: Nachbarn-Gegner- Freunde (2006, německy), německá interpretace historie sblížení česko-německých vztahů. Jednotlivé kapitoly jsou didaktizovány. 1.6 Karel Šebesta se omluvil pro nemoc, jeho přednáška bude zařazena do programu v roce Vít Dovalil (FF UK Praha, Ústav germánských studii), Tamah Sherman (FF UK Praha, Ústav lingvistiky a ugrofinistiky): Teorie jazykového managementu východiska jazykového managementu (dále JM) - chování vůči jazyku 1

2 - kdo identifikuje jazykové problémy? + jak pro koho je co jazykovým problémem (např. to, co představuje jazykový problém pro cizince, nemusí být problém pro rodilého mluvčího a naopak) - kde jsou problém identifikovány? - jazykový problém společenský problém ~ socioekonomická báze (společná oběma problémům) - jsou problémy řešeny? jak? Co je to jazykový problém? neodmyslitelný od problémů sociálních (moc a sociální nerovnosti, zjevující se v diskursech, např. migranti a česká majorita) Jazykové problémy: - jazyky migrantů (jazykový kontakt, diskriminace, výuka češtiny u migrantů, zachování mateřského jazyka, integrace) - pojmenovávání (srov. např. názvy ulic, objektů, politických stran) - problém oslovování (např. jak oslovovat vietnamského prodejce rodilým mluvčím) - přeřeknutí se a sebeopravení (např. moderátor - jak důsledně se mám opravit, kolik na to mám času) - úpadek (českého) jazyka, spisovnost (např. média) - status jazyků (v EU, Rada bezpečnosti OSN), fenomén jazykového imperialismu (např. pocit, že angličtina zaujímá imperiální postavení) JM: východisko zacházení s jazykem X užití jazyka (produkce a interpretace diskursů) JM = suma metajazykových činností, tedy takových činností, které se zaměřují na produkci a recepci diskursu Dvě roviny: - mikrorovina ( hic et nunc jednoduchý management individuálních interakcí (ukotvený v diskursu) - makrorovina, management organizovaný, sumy managmentových aktů, systematický + řízený, ne jako předmět veřejných diskusí v sociálních sítích Proces jazykového managementu komunikace/hovor - bez odchylky od normy - s odchylkou povšimnuta/nepovšimnuta (pokud nepovšimnuta nehodnocena/hodnocena), pokud hodnocena pozitivně / (něco mezi?) / negativně (negativně: opatření/korektura nebo hodnotíme negativně a nevíme, co s tím dělat; opatření/korektura implementace, tj. opatření implementována v praxi, nebo se nám opatření nedaří implementovat např. vlivem nedostatku sociální moci) JM - jednoduchý (např. moderátor zopakuje pomalu a pečlivěji větu ještě jednou, redaktor, který se přeřekl, se opraví); uvnitř hovoru, on-line - organizovaný (sociální struktury jazyková kultura, politika, vyučování); často mimo hovor, off-line; opatření delegována např. na Akademii věd; akty nejsou vázány na jednu (jedinou) situaci, účast sítí a institucí, komunikace o managementu, intervence teorií a ideologií, jako objekt managementu nejen hovor, nýbrž jazyk jakožto systém, uplatňování moci (např. sociální vláda proti nevládní organizace), rozdílné zájmy v každé fázi procesu Cílem teorie JM je tyto rozmanité aktivity teoreticky jednotně obsáhnout. Jednoduchý a organizovaný management jsou jedním typem zacházení s jazykem sebeopravení ~ jazykové testování ~ pravopisná reforma. 2

3 JM vůči češtině jako cizímu jazyku (příklady z empirického výzkumu anglických mluvčích v ČR) oblasti výzkumu a) el. komunikace ( , chat, diskusní fóra), b) smíšené rodiny, c) mormonští misionáři, d) nadnárodní podniky Hlavní jazykové problémy: - jak zvládnout každodenní potřeby (buď se znalostní češtiny, anebo bez ní) - jak se naučit česky pro komunikační účely - jak se naučit česky pro další komunikační účely (standard, slovem i písmem) Příklady z Jak se naučit česky pro komunikační účely - mormonský příklad (řízený management, jasný komunikační účel obracet k víře) - dotazování na správnost výraz - rodilý mluvčí jako údajný jazykový expert - nerodilý mluvčí se snaží těžit z rodilých mluvčí - nedochází k opravám, ale dochází ke vzájemnému porozumění - opravy jsou hlavně doménou výukových situací Přínos teorie JM: - je třeba sledovat procesy, kterými uživatelé jazyka řeší aktuální problémy - je třeba chápat komunikační záměry různých jednotlivců a skupin - je třeba vnímat celou škálu komunikačních potřeb v češtině jako cizím jazyce a jejich funkční diferenciaci Kontakty: Prezentace je umístěna mezi příspěvky ze setkání na webu AUČCJ. 3. Mária Šikolová, Pavel Svoboda (Univerzita obrany Brno): Praktické otázky jazykového testování Co vás trápí v testování? např. stanovit cíl testu, stanovení a udržení úrovně testu, jestli v každém testu musíme testovat všechny čtyři dovednosti, jak hodnotit (jak stanovovat kritéria), testuju opravdu to, co chci testovat, je test užitečný a praktický, využití hodnocení, psaní instrukcí Klasifikace testů různá hlediska: - podle důležitosti (dopad testu na žáka/studenta): high-stakes (vysoké důležitosti, např. zkouška za účelem získání trvalého pobytu, státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky atd.) X low-stakes (nízké důležitosti, např. průběžné testy, měsíční testy ) - podle účelu použití: achievement (např. na konci jazykového kurzu zda se daný student naučil látku, kterou si měl v kurzu osvojit), proficiency (obecná úroveň, nevychází z obsahu nějakého konkrétního kurzu ani učebnice; test jazykové způsobilosti ), progress (v průběhu kurzu, zjišťujeme pokrok X achievement na závěr kurzu), placement (rozřazovací rozřazuje studenty podle jejich vstupní úrovně), diagnostic (diagnostický které řečové dovednosti / oblasti gramatiky / slovní zásobu student příliš neovládá, jsou rozsáhlejší větší množství látky, bývají nahrazovány např. testy achievement) - criterion-referenced (zjistit, zda student je nebo není na dané úrovni) X normreferenced (ne standard ani kritérium, jen porovnávání výkonů studentů navzájem) 3

4 Doporučený postup - ideální je propojení výuky, testování a praktických potřeb žáků/studentů Při testování hodnotíme výsledek. Hodnocení může být subjektivní (správnost odpovědí je v konkrétních případech posuzována hodnotitelem, potřeba hodnotících kritérií/deskriptorů) X objektivní (všechny přijatelné odpovědi jsou předem specifikovány v klíči může hodnotit i neproškolený hodnotitel; uplatňuje se zejména u testování čtení a poslechu). Příklady testovacích technik - receptivní řečové dovednosti (objektivní hodnocení): MCQ (výběr odpovědi z nabízených možností), true X false (rozhodování o pravdivosti výroků), SAQ (krátké odpovědi na otázky), gap fill (doplňování slov do textu), matching (přiřazování), information transfer (přesnost informace z textu do graf. podoby), jumbled test (zpřeházené části textu) - produktivní řečové dovednosti: narration (souvislé vypravování), picture description (popis obrázku), role play (sehrání situační role pozor role pro něj přirozená!), debate (debata), IGT = information gathering task (získávání a předávání informací na dané téma), form filling (vyplňování formuláře), letter/ /essay (psaní dopisů, e- mailů, esejů) Co se doporučuje: Musíte vědět, co chcete testovat. U otevřených otázek se snažte uvažovat o všech možných přijatelných odpovědích a limitujte počet slov v odpovědi. Hodnocení/známkování si připravte předem. Zajistěte pokrytí co nejvíce témat. Testové otázky by měly být rovnoměrně rozvrženy (zaměření položek na celý text, rovnoměrně to ovlivňuje výběr textu). Instrukce by měly být jasné a stručné instrukce v češtině nebo cílovém jazyce? U položek s výběrem odpovědí a) zajistit, aby byla vždy možná pouze jedna odpověď; b) doporučuje se používat volby a, b, c, d; c) všechny nabízené volby by měly být gramaticky správné; d) všechny odpovědi by měly být přibližně stejné délky i obtížnosti; e) všechny odpovědi by měly mít stejnou konstrukci (stejný slovní druh); f) distraktory by měly přitáhnout pozornost kandidátů, kteří si nejsou jisti správnou odpovědí. Co se nedoporučuje: Nedoporučuje se vytvářet položky, které jsou těžší než samotný test. Nedoporučuje se vytvářet tzv. chytáky. Nedoporučuje se založit správnou odpověď na jednom jediném slovu. Nedoporučuje se vytvářet položky, které lze vypracovat bez poslechu/čtení. Neměl by se používat zápor v zadání obrací logiku uvažování. Neměly by se používat testové úlohy bez kontextu. Neměla by se používat potenciálně citlivá témata (např. smrt v rodině, náboženství ). Nedoporučuje se založit správnou odpověď na kulturní či odborné znalosti (pokud testujeme pouze jazyk). 4

5 Mluvení neměli bychom vyžadovat reprodukci memorovaných faktů, nedoporučuje se umožnit testovanému, aby přednesl svůj předpřipravený monolog, vyvarovat se absence očního kontaktu, negativních reakcí či výrazů tváře, neopravovat či příliš si nepoznamenávat chyby testovaného, nezadávat testovanému nepřirozené role (např.policista), neposkytovat příliš mnoho informací k otázce, kterou testovanému pokládáme. Shrnutí: Tvorba testu je v ideálním případě kolektivní prací. Více očí více vidí. Při posuzování testu je třeba věcných a konstruktivních argumentů. Připomínky kolegů nejsou útokem na naši osobu. Příjemná pracovní atmosféra. Diskuse: Dotaz: Je vhodné vytvořit něco jako test-guide, průvodce testem (před testem)? M. Šikolová: Ano, student musí vědět, do čeho jde, za co je penalizován, za co ne. Je to fér vůči studentovi. Dotaz: Pokud se testuje poslech, mají jít otázky chronologicky? M. Šikolová: Určitě ano. Doplnění: U zkoušek pro diplomaty se ihned zapíná magnetofon, tři zkoušející jeden hodnotí a má oční kontakt, jeden hodnotí a nemá oční kontakt, třetí zkouší. M. Šikolová: Zkoušky na vyšších úrovních se nahrávají i na Univerzitě obrany (ochrana testérů i testovaných). Dotaz: Musí se kandidáti zkoušet přes roh? M. Šikolová: Záleží také na kultuře, např. některým kandidátům z Asie může být oční kontakt nepříjemný. Dotaz: Ano, ne, není v textu začlenit do testu? M. Šikolová: Odborná literatura nedoporučuje, může být někde mezi řádky, nemusí to být zcela jednoznačné. Doplnění: Někde se dává čtyřnásobná volba za bod, ano-ne za dva body (pokud tipuje, ztratí více bodů). M. Šikolová: Dosud jsem se s tím nesetkala. Někde se také za chybnou odpověď bod ztrácí. Dotaz: Může se student zeptat zkoušejícího, pokud nerozumí instrukcím? M. Šikolová: Ano, nepenalizujeme ho za to. Dotaz: Test např. na 100 bodů, ale chyba je i diakritika (čárka, háček). Jak nastavit náročnost? M. Šikolová: To by bylo na další workshop. 5

6 4. Andrea Křížková (Asociace jazykových škol České republiky): To to trvá, než se ten člověk vymáčkne aneb Problematika posuzování ústního projevu z hlediska SERR Asociace jazykových škol ČR = občanské sdružení, vzniklo 2003, v roce 2008 přidružený člen EAQUALS The European Association for Quality Language Services (asociace nemůže být řádným, ale jen asociačním/přidruženým členem), v současnosti 16 členských škol Aplikace SERR v jazykových školách - všechny školy používají pro testování, tvorbu sylabů, hodnocení apod. - zadavatelé jazykového vzděláván využívají SERR ve výběrových řízeních - studenti se setkávají s deskriptory SEER v praxi (učebnice, hodnocení, formální zkoušky) Nejdeme cestu? Cíl miniprojektu: stimulovat chápání deskriptorů SERR, napomoci smysluplnému využití SERR, tj. při definování cílů studenty a zadavateli kurzu Stručný dotazník osloveno 18 respondentů z mezinárodních, místních i národních institucí, odpovídali cca za vzdělávání asi 800 zaměstnanců, výsledky: používáte ve výuce deskriptory SERR? převažuje odpověď ano, v inzerátech se SERR téměř nikdy nepoužívá (promítnutí do praxe nefunguje) řešení: DVD Využití DVD - 13 krátkých 2,5 4,5 minutových interview natočených na základě stručných prezentací aktérů - zadané téma moje práce rozvinuto formou otázek inspirovaných daných kontextem a spontánních odpovědí - český rodilý mluvčí, kladoucí otázky, mluví hovorovou češtinou stimulující přirozené prostředí - mluvčí kalibrováni M. Hádkovou (pomocí zkouškového formátu interview kalibrovány veškeré dovednosti, které se mají kalibrovat u ústní zkoušky) - jednotlivá interview nemají ambici substituovat zkoušku či formální hodnocení, ale demonstrují ústní projev na 6 úrovních SERR pro studenty i laickou veřejnost - cíle: jak stanovit reálné cíle, motivovat studenty + dokázat, že funkční kompetence lze dosáhnout i na nízké úrovni DVD není možné koupit ani stáhnout, využívá se jen pro nekomerční účely na asociačních školách. Jak dále? - Odbor jazykové politiky, Rada Evropy doporučuje rozvinout projekt pro účely jazykových zkoušek z češtiny jako cizího jazyka - kalibrace znalostí podle SERR A. Křížková se dotázala přítomných, zda by takovéto DVD pro češtinu jako cizí jazyk mělo smysl. Odpověď byla jednoznačná ano, a to značný. Asociace jazykových škol ČR uvažuje o spolupráci s AUČCJ. 6

7 5. Markéta Slezáková (Centrum pro integraci cizinců), Petra Honzáková (Univerzita Pardubice): Proč je nutné testovat jinak? Aneb Testování pro žadatele o trvalý pobyt. Zkouška z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ pro trvalý pobyt cizinců v ČR (dále zkoušku A1 pro trvalý pobyt) Brainstorming poznámky k modelové variantě zkoušky na někdy úkoly vázány na porozumění jednomu slovu, složitě formulované instrukce (zejména v části Psaní), nedodržení úrovně A1, nevyrovnanost jednotlivých verzí Jde o zkoušku vysoké důležitosti, připravovala ji JŠ Hl. města Prahy Důležité znát formát testu (odpovědní list např. správná řešení psát tam, ne do zadání) Komplikovaný vzor u Čtení s porozuměním, úloha 1 (příklad s knihovnou) vzor má být názorný, jasný, má ukázat práci s textem, položka 2 v kmenu úlohy je slovo nabízí Úloha 2, Čtení s porozuměním vzor: derivace na A1? (peněžní), slovní zásoba přesahuje A1 (složenka, SIPO, přepážka ), položka 5: distraktor d) lze vyřadit už jen na základě webové adresy (lázeňské pobyty), v každém textu odpovídají referenčnímu popisu A1 jen 3 4 slova Úloha 3, Čtení s porozuměním na A1 nemůžou rozumět ani zadání, text splývá se zadáním, instrukce pomozte mu vyplnit formulář a odpovědi 6 15 zaznamenejte do svého odpovědního listu, příliš dlouhý text, Wien Vídeň, nezkoušet to, co není v textu notebook stojí víc než 5000 Kč (není v textu), nemusí se vše číst (datum narození pozná hned, nemusí číst text), testuje se čtení s psaním Úloha 4, Čtení s porozuměním jsou přehozená čísla 18 a 19; instrukce: doplnit do textu, níže do odpovědního listu (při zkoušce se nesmí psát do zadání!) Poslech, II. hlášení není vymezen čas na čtení položek, uchazeči nahrávky slyší jen jednou, položka 6 řešení úplně na konci, parafráze na A1 (půl hodiny vs. 30 minut), hlášení z nádraží není reálné (u zpoždění se nehlásí všechny stanice), položka 9 může čekat na babičku místo na rodiče, to nevíme (rodiče si ji mají jen vyzvednout), položka 10 teoreticky může být správně i ano + položka založená na porozumění jednomu jedinému slovu Hodnotitel Psaní: nemusí být v případě zkoušky A1 pro trvalý pobyt češtinář + nemusí znát Rámec (není v požadavcích). Přednášející závěrem uvedly, že na nové zkoušce A1 pro trvalý pobyt pracuje celý tým a v příspěvku bylo využito společné analýzy. Diskuse: Poznámka: Tzv. Systém i modelovou variantu zkoušky A1 pro trvalý pobyt, vytvořenou Jazykovou školou Hlavního města Prahy, připomínkovalo několik institucí, přesto jejich připomínky nebyly zohledněny. K. Sladkovská: Nyní se již na zkoušce podílí tým odborníků ze 6 institucí. Poznámka: Tato fáze mohla na základě připomínek odborníků proběhnout již dříve. K. Sladkovská: Rozhodnutí byla plně v kompetenci MŠMT a MV, Výzkumnému ústavu pedagogickému (VÚP) bylo pouze předloženo jasné zadání. 7

8 Dotaz: Která instituce připravuje zkoušku A1 pro trvalý pobyt nyní? M. Slezáková, K. Sladkovská: Zkoušku tvoří tým externích spolupracovníků, byli nominováni VÚP po dohodě s MŠMT, informace o zkoušce budou uvedeny na webových stránkách. Instituce s právem zkoušet tuto zkoušku obdrží podrobnější informace. M. Slezáková: J. Cvejnová se musela omluvit pro nemoc, měla představit nový formát zkoušky, snad bude možné prezentovat ho na některém z dalších setkání AUČCJ. P. Honzáková: Jen díky snaze VÚP se nyní zkouška mění. Pro nemoc se omluvily J. Cvejnová a E. Složilová. Výsledky ankety Od 26. setkání jsou výsledky ankety zasílány jako zpětná vazba pouze přednášejícím. Všem, kteří nám poděkovali za zajímavý program a výbornou organizaci, děkujeme. Děkujeme také za navržená témata dalších setkání, rádi se jimi budeme inspirovat. 8

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Pokyny EALTA (European Assotiation for Language Testing and Assessment) pro kvalitní testování a hodnocení jazykových dovedností

Pokyny EALTA (European Assotiation for Language Testing and Assessment) pro kvalitní testování a hodnocení jazykových dovedností Pokyny EALTA (European Assotiation for Language Testing and Assessment) pro kvalitní testování a hodnocení jazykových dovedností Výkonný výbor EALTA zřídil pracovní skupinu, která měla zvážit a posoudit

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH (NEJEN) V EVROPĚ od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii CITY & GUILDS City & Guilds je jednou z největších

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Klára Šeďová, Jiří Zounek. Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz

Klára Šeďová, Jiří Zounek. Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz ICT nejen jako bonbónek : pohled do práce českých h učitelů Klára Šeďová, Jiří Zounek Ústav pedagogických věd FF MU A. Nováka 1 602 00 Brno http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz XVI. konference

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části ÚJOP UK 1 POPIS ÚROVNĚ ZKOUŠKY Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný absolvent této zkoušky je schopen omezeně, ale poměrně efektivně komunikovat v běžných

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Název projektu: Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Číslo smlouvy: CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 Tento projekt je spolufinancován

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více