Werner & Mertz Adresa:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Werner & Mertz Adresa:"

Transkript

1 Datum vyhotovení v ČR: Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Číslo: 1.2. Číslo CAS: 1.3. Číslo ES (EINECS): 1.4. Další názvy látky/přípravku: 1.5. Doporučený účel použití látky/přípravku: čistící prostředek 1.6. Identifikace výrobce/dovozce v ČR: Výrobce Dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Werner & Mertz CZ spol. s r.o Místo podnikání nebo sídlo: Křenová 306/ BRNO Identifikační číslo (IČO): Telefon: 00421/ Fax: 00421/ Zahraniční výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: Werner & Mertz Adresa: Ingelheimstr. 13 D55120 Mainz, Telefon: Tel. Německo 0049/ Fax: 1.7. Informace v případě nehody podává v ČR: Nouzové telefonní číslo pro celou ČR: nepřetržitě (02) nebo nebo Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha FROSCH Balzám pro mytí nádobí nepřiděleno nepřiděleno nepřiděleno jazykové mutace názvu (angličtina, čeština, slovenština) Informace o složení přípravku: Chemická charakteristika přípravku: vodný roztok anionaktivní, amfoterních a neionogenních tenzidů, konzervačních látek, barev a vonné kompozice Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: Identifikační čísla Chemický název látky Koncentrace[%] Symbol nebezpečí / R Xia Světy CAS: propaminium 1 5 ES(Einecs): R36 Index.čís: S26 CAS: Alkohol C 10 16, ethoxylované 1 4,99 Xi ES(Einecs): sírany sodné soli R36/38 Index.čís: S24/25, 37/39 CAS: Sulfonové kyseliny c 13 17,sek Xi ES(Einecs): alkany sodné soli R36 Index.čís: S25, 26, Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

2 Ve smylu Vyhlášky č. 232/2004 Sb. bod 4.1. Tabulka IV., může být přípravek klasifikován jako dráždivý s klasifikací R 36 Dráždí oči. Při klasifikaci přípravku však bylo přihlédnuto k tomu, že zvláště sodná sůl lauryléter sulfátu sodného je běžně používána v těchto koncentracích u jiných prostředků se stejným účelem použití bez dráždivých účinků při kontaktu s kůží. Rovněž bylo přihlédnuto k tomu, že i kosmetické prostředky obsahují nebezpečné látky uvedené v bodu II. v těchto koncetracích bez zdravotního rizika vyplývajího z jejich užití a to i v okolí očí. Předložený přípravek je určen pouze jako mycí prostředek a bylo by v rozporu s použitím jej užívat jiným způsobem. Z výše uvedených důvodů je přípravek jako celkek klasifikován jako bezpečný ve smyslu Zákona č.356/2003 Sb. zvláště pak s přihlédnutím k paragrafu 3, odst 2, písm. d). Byl předložen oční a dermální test ve smyslu Vyhlášky 232/2004 Sb. bod Dr.med. Hullmut Ippen, Göttingen, BRD, (Draizův oční test na králících a epikutánní humánní testy na zdravých dobrovolnících), č.protokolu: 61491, kdy výsledkem testů byl verdikt o nedráždivosti přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní přostředí při používání látky/přípravku: Nestanoveno. Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání přípravku: Přípravek není hořlavý. Možné nesprávné použití látky/přípravku: Odpadá Pokyny pro první pomoc: Všeobecné pokyny: Dodržujte pokyny pro první pomoc uvedené v jednotlivých bodech. Chraňte z dosahu dětí. Při nadýchání: V případě nadýchání přemístěte postiženého na dobře větrané místo, uvolněte oděv a dle stavu vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Při dráždění kůže oplachujte místo proudem vody minut. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Přípravek může při neodborné manipulaci vniknout do oči. Při kontaktu s oční sliznicí vyplachujte spojivkový vak vodou po dobu minut. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Opláchněte rty vodou, nezapíjejte. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při LPP je vhodné medikovat meteriál s velkou absorbční plochou. Odpadá. Pokyny pro hasební zásah Vhodná hasiva: pěna lehká, pěna střední, plyn oxid uhličitý, voda tříštěný proud, Nevhodná hasiva: voda plný proud, Zvláštní nebezpečí: Při požáru mohou vznikat toxické zplodiny. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochranný oděv, dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí. Nestanoveno. Opatření v případě náhodného úniku Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Při hoření přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Ochranný oděv, ochranné rukavice a ochrana očí při dekontaminačních pracích. Při běžném použití chránit oči. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do životního prostředí. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

3 6.4. BEZPEČNOSTNÍ LIST Neutralizace inertním materiálem typu křemeliny nebo jiného adsorbentu. Při kontaminaci vody použijte norné stěny. Při havárii je nutné uzavřít vodovodní sítě a informovat orgán ochrany životního prostředí. neuvedeno 7. Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1. Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Skladujte při teplotách do 20 C Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte obal na dobře větratelném místě. Chraňte z dosahu dětí Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Chraňte z dosahu očí. Chraňte z dosahu dětí. Neskladujte v blízkosti potravin. Obsah: 20 g Minimální skladovací tepota: 5 C Maximální skladovací tepota: 20 C Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: kg Zvláštní požadavky: neuvedeno Kontrola expozice a ochrana osob: Technická opatření na omezení expozice osob: Práce v dobře větraných místnostech. Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): 8.3. Doporučené postupy monitorování expozice osob: 8.4. Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná Ochrana očí: Není nutná Ochrana rukou: Není nutná. Je doporučeno opláchnout ruce proudem vody a natřít regeneračním krémem po práci s prostředkem Ochrana celého těla: Není nutná Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství (při 20 C): Barva: kapalné nažloutlá 9.2. Zápach (vůně): po citrusech 9.3. Hodnota ph: 5,1 až 5,7 při 20 C 9.4. Teplota (rozmezí teplot) tání [ C]: 9.5. Teplota (rozmezí teplot) varu [ C]: 9.6. Bod vzplanutí [ C]: 9.7. Hořlavost: Bod hoření [ C]: Teplota vznícení [ C]: Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): Meze výbušnosti: dolní mez [%obj.]: horní mez [%obj.]: Tenze par: Hustota: Rozpustnost: 1,02 g/cm3 při 20 C Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

4 9.14. BEZPEČNOSTNÍ LIST ve vodě: v tucích (včetně specifického oleje): Viskozita: mísitelný mpa.s 10. Stabilita a reaktivita: Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Stabilní za uvedených skladovacích podmínek. Vyvarovat se i krátkodobé teplotní zátěže nad 50 C Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Teploty nad 50 C i krátkodobě Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Odpadá Nebezpečné rozkladné produkty: CO, NOx Potřeba stabilizátoru v přípravku: Není potřebná Možnosti nebezpečné exotermní reakce: Odpadá Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: Vysoká teplota může vést při hoření ke vzniku toxických rozkladných produktů Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou: Odpadá Možnosti rozpadu přípravku na nestabilní produkty: Nebezpečí polymerace: Není Odpadá. 11. Toxikologické informace o látce/přípravku (případně o složkách přípravku): Akutní toxicita Akutní toxicita přípravku: Akutní toxicita komponent přípravku: Subchronická chronická toxicita: Dráždivost: Pro kůži: Nedráždí. Na základě analogických prostředků a viz bod III. Pro oči: Nedráždí. Na základě analogických prostředků a viz bod III Senzibilace: Nesenzibilizuje Karcinogenita: Nestanoveno. Na základě Zákona č.356/2003 Sb. se nepředpokládá Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako mutageny z hlediska jejich účinku na člověka Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. Komponenty přípravku nejsou klasifikovány jako toxické z hlediska jejich účinku na reprodukci člověka Zkušenosti z působení na člověka: Podle informace výrobce nebyly pozorovány při běžném způsobu užívání (používání podle návodu) žádné případy poškození zdraví člověka Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech toxikologicky zkoušen. Je hodnocen konvenční výpočtovou metodou Odpadá 12. Ekologické informace o látce/přípravku (případně o složkách přípravku): Ekotoxicita přípravku: Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

5 Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: Rozložitelnost: Dle údajů výrobce je přípravek biologicky odbouratelný z více jak 90%. Splňuje požadavky Směrnice Rady 648/2004 ES Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena. Přípravek nepříspívá ke zvýšení AOX ve vodném prostředí CHSK: BSK5: Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Odpady musí být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Dle uvedeného zákona není přípravek nebezpečným odpadem a může být odstraněn spolu s odpadem komunálním Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Detergenty obsahující nebezpečné látky Kategorie odpadu: Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy: Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Odpady musí být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Dle uvedeného zákona není přípravek nebezpečným odpadem a může být odstraněn spolu s odpadem komunálním Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Detergenty obsahující nebezpečné látky Kategorie odpadu: Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy: Doporučený čistící prostředek: voda 14. Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID): Není nebezpečným nákladem podle ADR/RID Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR): Nepodléhá přepravním předisům Námořní přeprava (IMDG): Není nebezpečným nákladem podle IMDG Letecká přeprava (ICAO/IATA): Není nebezpečným nákladem podle ICAO/IATA 15. Právní předpisy Klasifikace a označování přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu Zákona č.356/2003 Sb Symbol nebezpečí: Nebezpečné látky: 1propaminium (CAS: ) Alkohol C 10 16, ethoxylované sírany sodné soli (CAS: ) Sulfonové kyseliny c 13 17,sek. alkany sodné soli (CAS: ) Rvěty (úplné znění): Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

6 žádné Světy (úplné znění): žádné Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v 9 vyhlášky MPO č. 26/199 Sb.: Pokyny (event. Další pokyny neobsažené v č ) pro předlékařskouprvní pomoc u přípravků určených pro prodej v maloobchodě ( 12 odst. 2 písm. F/zákona č.157/1998 Sb.): žádné Jiné hygienicky významné označení: Je doporučeno označit výrobek na etiketě slovním upozorněním, že je vhodné jej skladovat z dosahu dětí Dodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii: Jiné předpisy Zdravotnické předpisy: Nv. 178/2001 Sb., Zákon 258/2000 Sb.,, O ochraně veřejného zdraví" ve znění Zákona č. 274/ Předpisy na ochranu ovzduší: Při nákladání a skladování je nutné dodržet zákon 86/2002 Sb.,, O ochraně ovzduší" Požární předpisy: Zákon 125/1997 Sb. 16. Další údaje Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka: Autor bezpečnostního listu, upozorňuje, že dnem vstoupil v platnost Zákon č. 359/2003,, O chemických látkách a chemických přípravcíchh..." a jeho prováděcí vyhlášky. Tento BL byl vypracovat na základě uvedeného zákona a je v souladu s právem EU v oblasti regulace prodeje chemických látek a přípravků Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědecky podložených poznatků a jsou v souladu s platnými právními normami ČR. Jako zdroje infoamcí byly dále použity toxikologické databáze jako Toxline, Eurotox a pod., případně prodejní katalogy Fluka, Merck. Uvedené údaje nevytvářejí základ pro jakýkoliv smluvní vztah. Pokud dojde ke jakékoliv změně charakteristik přípravku, ne jejichž základě byl tento bezpečnostní list vydán, ato včetně způsobu použití, neodpovídáme ze takto vniklou škodu. Tuto skutečnost bere výrobce/dovozce látky hodnocené v tomto Bezpečnostním listu na vědomí. Prohlášení: Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky Zákona č. 356/2003,, O chemických látkách a chemických přípravcích...", Vyhláškou 232/2004 Sb. o provedení některých ustanovení Zákona 356/2003 Sb., Vyhláškou 231/2004 Sb. o obsahu bezpečnostního listu a Vyhláškou 234/2004 o použití alternativního nebo odlišného názvu nebezpečné chemické látky a dále právem EU, zvláště Směrnicí 67/548 EEC doplněnou mimo jiné Směrnicí 1999/45/EC. Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Datum vyhotovení v ČR: 24.4.2004 Datum revize v ČR: 24.4.2004 Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 S&M Dezinfekční čistič BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01 11. 2005 Datum revize v ČR: 15. 12. 2011 Datum posledního přepracování

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST Datum revize: 15.10.2008 Strana 1 (celkem 6) 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku: Bělamin Registrační číslo: nepřiděluje se. Další identifikace:

Více

Bezpečnostní list Minerální vlna

Bezpečnostní list Minerální vlna Bezpečnostní list Bezpečnostní list Minerální vlna leden 2007 Bezpečnostní list dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku;

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/18 Datum vyhotovení: 11. 09. 2003 Datum revize: 30. 06. 2010 1 Identifikace látky nebo přípravku, dovozce/prvního distributora/výrobce : 1.1 Identifikace přípravku: Originální

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Strana 1 (celkem 5 ) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin KORALAN pro strojní čištění Číslo

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo výrobku: 05006 Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Při doporučeném způsobu použití se nežádoucí účinky nepředpokládají.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Při doporučeném způsobu použití se nežádoucí účinky nepředpokládají. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/12 Datum vyhotovení: 14.4.2008 Datum revize: ------ 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku:

Více

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur Datum vydání: 17.01.2008 Datum revize: 15.03.2008 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3420-3439 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. StarCar Čistič skel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/15 Datum vyhotovení 24.5.2010 Datum revize 1 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku FLOR ACRYL SUPER Registrační

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 název přípravku: Primalex Fasáda

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 název přípravku: Primalex Fasáda podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 Datum vyhotovení: 1. 9. 2008 Datum revize: ------ 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znění) Datum vydání: 16. 5. 2006 Strana: 1/5 Datum revize: Název výrobku: OBI Classic tónovací barva 1. Identifikace

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum revize v ČR: 19.11.2002, 14.02.2006 Datum posledního přepracování v zahraničí: 23.07.2004 1. Identifikace

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 Datum vyhotovení: 5.5.2008 Datum revize: 25.1.2010 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku:

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více