Wnioski międzynarodowej konferencji. Conclusions of the International Conference. Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wnioski międzynarodowej konferencji. Conclusions of the International Conference. Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz"

Transkript

1 15. ročník Ostrava, 8. a Závěry mezinárodní konference Wnioski międzynarodowej konferencji Conclusions of the International Conference Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz

2 Záštita Patronat Auspices Schirmherrschaft Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego President of the European Parliament Pavel Dobeš Ministr dopravy České republiky Minister of Transport of the Czech Republic Stanislav Mišák Hejtman Zlínského kraje President of the Zlín Region Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Deputy Prime Minister and Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej Minister of Infrastructure of Poland Lubomír Franc Hejtman Královéhradeckého kraje President of the Hradec Králové Region Martin Tesařík Hejtman Olomouckého kraje President of the Olomouc Region Jaroslav Palas Hejtman Moravskoslezského kraje President of the Moravian-Silesian Region Gerhard Dörfler Landeshauptmann von Kärnten Governor of Carinthia Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego Marshal of the Śląskie Voivodeship Petr Kajnar Primátor statutárního města Ostrava Lord Mayor of the City of Ostrava 2

3 Jsem si jist, že letošní, již patnáctý ročník konference TRANSPORT potvrdil oprávněnost požadavků na koncepční a včasné řešení dopravní infrastruktury nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v ČR v kontextu dopravní infrastruktury celé Evropy. Dobře fungující a finančně dostupná infrastruktura i rychlost a spolehlivost dopravy jsou totiž klíčovými faktory rozvoje podnikání! Dopravní infrastruktura a dopravní systémy mají ještě jeden velmi výrazný vliv, a to vliv na životní prostředí, především na kvalitu ovzduší a hlučnost. K tomuto faktoru se velmi málo přihlíží, ale doprava je jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší. To neznamená, že budeme usilovat o její omezování, ale o volbu takových systémů, které sníží její negativní vlivy. Žádoucí je rozvoj kombinované železniční a silniční dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, obchvaty měst a obcí a zkvalitňování vozového parku. Z pohledu Moravskoslezského kraje je klíčová výstavba komunikace I/11 s kapacitním napojením na Slovensko ve smyslu vládního usnesení č. 550/2006 a její začlenění společně s komunikací R 49 ve Zlínském kraji do priorit transevropské dopravní sítě TEN-T. Hrubou chybou našich národních plánovačů jsou snahy dalších investic do dálnice D 1 mezi Prahou a Brnem dříve, než bude dokončeno kapacitní spojení mezi Olomoucí a Hradcem Králové. Jsem přesvědčen, že omezování výstavby dopravní infrastruktury je ve vztahu k potřebám a k rozvoji celé společnosti kontraproduktivní a škodlivé. Je nezbytné začít pracovat koncepčně, racionálně, efektivně a v zájmu občanů. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje I am convinced that this-year, the fifteenth, TRANSPORT Conference has proved that a conceptual and in-time solution is needed to the transport infrastructure not only in the Moravian-Silesian Region, but also in the Czech Republic viewed in the context of the entire Europe. The well -operating and financially accessible infrastructure as well as fast and reliable transport are key factors for business development! The transport infrastructure and transport system also considerably influence the environment, in particular, the quality of air and level of noise. Little attention only has been paid to this fact, but transport is really among key air polluters. This, however, does not mean that our goal is to restrict the transport. We aim at choosing such systems that would decrease negative impacts of the transport infrastructure. It is desirable to combine railway and road transport, to increase transport fluency, to support ring roads near towns and village, and to improve the quality of the fleet. From the point of view of the Moravian-Silesian Region, it is of key importance to complete construction of the I/11 road with increased throughput to Slovakia in line with the Government Decree No. 550/2006 and to include the I/11 road and the R 49 road in the Zlín Region among priorities of the TEN-T transport network. A serious mistake made by the national decision-makers would be to support further investments into the D 1 motorway between Prague and Brno before the transport throughput is increased between Olomouc and Hradec Králové. I am convinced that restrictions in construction of the transport infrastructure is counter-productive and harmful, in the context of needs and development of the society as a whole. It is necessary to start working efficiently, rationally, conceptually and for needs of the citizens. Pavel Bartoš Vice-President of the Czech Republic Economic Chamber, President of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Jestem przekonany, że tegoroczna, piętnasta już edycja konferencji TRANSPORT potwierdziła zasadność postulatów dotyczących koncepcyjnego planowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, infrastruktury transportowej w Kraju Morawsko-Śląskim, ale również w RCz, w powiązaniu z infrastrukturą transportową całej Europy. Dobrze funkcjonująca i dostępna finansowo infrastruktura oraz szybki i niezawodny transport są bowiem kluczowymi czynnikami rozwoju przedsiębiorczości! Wpływ infrastruktury transportowej oraz systemów transportowych jest bardzo wyraźny jeszcze w jednej dziedzinie, chodzi o wpływ na środowisko, przede wszystkim na jakość powietrza oraz hałas. Czynnik ten jest bardzo rzadko uwzględniany, jednak trzeba pamiętać, że transport w znaczącym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Nie oznacza to, że będziemy starali się go ograniczać, ale należy wybierać takie systemy transportu, które zmniejszają jego negatywny wpływ. Pożądany jest rozwój kombinowanego transportu kolejowego i drogowego, zwiększenie płynności transportu, budowa obwodnic miasta i wsi oraz podnoszenie jakości środków transportu. Z punktu widzenia Kraju Morawsko-Śląskiego, kluczowa jest budowa drogi I/11, zapewniająca połączenie ze Słowacją o odpowiedniej przepustowości zgodnie z decyzją rządu nr 55/2006 oraz jej włączenie razem z drogą szybkiego ruchu R 49 w Kraju Zlińskim do priorytetów europejskiej sieci transportowej TEN-T. Poważnym błędem naszych narodowych planistów są starania o kolejne inwestycje w autostradę D 1 między Pragą a Brnem, zanim zostanie zakończona budowa odpowiedniego połączenia między Ołomuńcem a Hradcem Králové. Jestem przekonany, że ograniczanie budowy infrastruktury drogowej w stosunku do potrzeb i rozwoju spo- łecznego jest niewskazane i szkodliwe. Niezbędne jest, abyśmy zaczęli pracować koncepcyjnie, racjonalnie, efektywnie i w interesie mieszkańców. Pavel Bartoš wiceprezydent Izby Gospodarczej RCZ, prezydent Stowarzyszenia Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego 3 Ich bin mir sicher, dass der diesjährige, bereits fünfzehnte Jahrgang der Konferenz TRANSPORT die Legitimität der Anforderungen an eine konzeptionelle und rechtzeitige Lösung der Verkehrsinfrastruktur nicht nur in der Mährisch-Schlesischen Region, sondern auch in der Tschechischen Republik im Kontext der Verkehrsinfrastruktur in ganz Europa bestätigte. Eine gut funktionierende und erschwingliche Infrastruktur sowie Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Verkehrs sind nämlich die Kernfaktoren der Unternehmensentwicklung! Die Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssysteme üben noch einen sehr bedeutenden Einfluss aus, und zwar auf die Umwelt, im Besonderen auf die Luftqualität und den Lärm. Dieser Faktor wird sehr wenig in Betracht gezogen, aber der Verkehr ist eine der größten Luftverschmutzungsquellen. Das bedeutet nicht, dass wir uns um seine Begrenzung bemühen werden, sondern dass wir solche Systeme wählen, die seinen negativen Einfluss senken. Wünschenswert sind die Entwicklung des kombinierten Schienen- und Straßentransports, Steigerung der Verkehrsflüssigkeit, Ortsumgehungen und Verbesserung des Fuhrparks. Aus der Sicht der Mährisch -Schlesischen Region stellt die Schlüsselrolle der Bau der Straße I/11 mit der Hochkapazitätsanbindung an die Slowakei dar im Sinne des Regierungsbeschlusses Nr. 550/2006 und ihre Eingliederung zusammen mit der Straße R 49 in der Zliner Region zu den Prioritäten des transeuropäischen Verkehrsnetzes TEN-T. Ein grober Fehler unserer nationalen Planer sind die Bemühungen um weitere Investitionen in die Autobahn D 1 zwischen Prag und Brünn, ehe die Hochkapazitätsverbindung zwischen Olomouc und Hradec Králové fertig ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Einschränkungen des Verkehrsinfrastrukturausbaus in Bezug auf die Bedürfnisse und Entwicklung der ganzen Gesellschaft kontraproduktiv und schädlich sind. Es ist notwendig, konzeptionell, rationell, effizient und im Interesse der Bürger zu arbeiten. Pavel Bartoš Stellvertretender Präsident der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik, Präsident der Vereinigung für die Entwicklung der Mährisch-Schlesischen Region

4 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je dobrovolnou neziskovou organizací, která se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Podpora významných projektů dopravní infrastruktury a obslužnosti je podstatnou součástí jeho činnosti. To bylo v roce 1995 vyjádřeno stanovením hlavních cílů, kterými jsou: 1. Napojení regionu na hlavní evropské dopravní cesty. 2. Řešení moderního regionálního dopravního systému. Význam dopravy, dopravní infrastruktury a obslužnosti je pro rozvoj Moravskoslezského kraje, České republiky a širšího okolí nadále zásadní. To potvrzují dosavadní i předpokládané restrukturalizační procesy v několika milionovém a velmi průmyslovém euroregionu zahrnujícím Moravskoslezský kraj, Slezské a Opolské vojvodství a Žilinský kraj. To potvrzuje vývoj v dalších sousedních krajích, České republice i Evropské unii, což je vyjádřeno v příslušných dlouhodobých strategiích a programech. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje chce nadále k tomuto procesu přispívat s využitím mezinárodní konference TRANSPORT. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region is a voluntary non-profit organisation that has been supporting for a long time creation of pre-conditions for the economic prosperity and general development of the region. Major projects connected with the transport infrastructure and transport services have been supported for a long time. Since 1995, the support is focused on following priorities: 1. To connect the region to main transport routes in Europe. 2. To create an advanced regional transport system. The transport, transport infrastructure and transport services play still a vital role in development of the Moravian-Silesian Region, Czech Republic and neighbouring territories. This is proved by restructuring processes which are in progress now or have been planned for the big industrial euroregion where more than a million people live and which comprises the Moravian-Silesian Region, Silesian and Opole Voivodeships, and Žilina region. Such approach is confirmed in long-term strategies and programmes prepared with respect to the development of the neighbouring regions, Czech Republic and European Union. The Union for Development of the Moravian-Silesian Region is happy to contribute to the development process through the international TRANSPORT conference. Miroslav Fabian Managing Director of the Union Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego jest dobrowolną organizacją pozarządową, która od wielu lat współuczestniczy w tworzeniu podstaw prosperity gospodarczej oraz przyczynia się do rozwoju regionu. Wsparcie znaczących projektów z zakresu infrastruktury i dostępności transportowej jest zasadniczą częścią jej działalności. Zostało to w 1995 roku wyrażone w sformułowanych głównych celach, którymi są: 1. Połączenie regionu z głównymi europejskimi szlakami transportowymi. 2. Stworzenie nowoczesnego regionalnego systemu transportowego. Transport, infrastruktura transportowa oraz dostępność mają wciąż zasadnicze znaczenie dla rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego, Republiki Czeskiej oraz ich szeroko pojętego otoczenia. Potwierdzają to dotychczasowe i planowane procesy restrukturyzacyjne w wielomilionowym i niezwykle uprzemysłowionym regionie obejmującym Kraj Morawsko-Śląski, Województwa Śląskie i Opolskie oraz Kraj Żyliński. Potwierdzają to również przemiany w sąsiednich regionach, Republice Czeskiej oraz Unii Europejskiej, co zostało ujęte w odpowiednich długofalowych programach strategicznych. Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego nadal chce wspierać ten proces, organizując międzynarodową konferencję TRANSPORT. Miroslav Fabian Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Die Vereinigung für die Entwicklung der Mährisch-Schlesischen Region ist eine freiwillige Non-Profit-Organisation, die sich langfristig dafür einsetzt, dass Voraussetzungen für die wirtschaftliche Prosperität und die Gesamtentwicklung der Region geschaffen werden. Die Unterstützung von bedeutenden Projekten der Verkehrsinfrastruktur und -erreichbarkeit stellt einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit dar. Dies wurde im Jahr 1995 mit der Festlegung der Hauptziele formuliert, welche sind: 1. Anbindung der Region an europäische Hauptverkehrswege 2. Lösung eines modernen regionalen Verkehrssystems Die Bedeutung des Verkehrs, der Verkehrsinfrastruktur und -erreichbarkeit sind für die Entwicklung der Mährisch-Schlesischen Region, der Tschechischen Republik und der breiteren Umgebung weiterhin grundsätzlich. Das bestätigen die bisherigen sowie vorgesehenen Umstrukturierungsprozesse in der mehrere Millionen Einwohner zählenden und sehr industrieträchtigen Euroregion, welche die Mährisch-Schlesische Region, Woiwodschaft Schlesien und Oppeln sowie die Region Žilina umfasst. Das belegt die Entwicklung in weiteren benachbarten Regionen, in der Tschechischen Republik sowie der Europäischen Union, was in den entsprechenden langfristigen Strategien und Programmen ausgedrückt ist. Die Vereinigung für die Entwicklung der Mährisch-Schlesischen Region will zu diesem Prozess weiterhin mit der internationalen Konferenz TRANSPORT beitragen. Miroslav Fabian Generaldirektor der Vereinigung 4

5 Mezinárodní konference TRANSPORT Je tradiční a významnou akcí, zaměřenou na dopravní infrastrukturu, obslužnost a logistiku v evropských i širších souvislostech. Dlouhodobě prezentuje Moravskoslezský kraj jako perspektivní a investičně významnou oblast s infrastrukturními projekty, které svým rozsahem přesahují rámec kraje a České republiky. Zabývá se širšími návaznostmi dopravy, což potvrzují záštity nad konferencí, vrcholové zastoupení ministerstev, diplomatických sborů a dalších osobností a odborníků z České republiky, okolních států a Evropské komise v jejím programu.. Přijímanými závěry soustřeďuje pozornost na realizaci VI. panevropského dopravního koridoru, nově koncipovaného Baltsko-jaderského evropského koridoru, regionální návaznosti a stále více i na západovýchodní dopravní propojení s tím související. Jedním z konkrétních příkladů je stabilizace komunikace I/11 v rámci transevropské dopravní sítě TEN-T. U příležitosti mezinárodní konference TRANSPORT probíhá také již několik let jednání Řídicí skupiny pro VI. panevropský dopravní koridor a v letošním roce se uskutečnilo jednání Konsorcia projektu BATCo a jeho řídící skupiny. Dále se u této příležitosti uskutečnilo společné setkání národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a představitelů evropských center bezpečné jízdy. International TRANSPORT Conference This conference has been a traditional and important international event that focuses on the transport infrastructure and logistics in the European and global context. The TRANSPORT Conference has been presenting the Moravian-Silesian Region as an perspective place for investments in infrastructure projects the extent of which exceeds the framework of the Region and Czech Republic. Rather various topics relating to the transport are discussed there, the proof being that the conference is organised under auspices of the Ministries, diplomatic corps and many experts and top specialists from the Czech Republic, neighbouring states and European Commission. A particular attention is paid to the VI. Paneuropean Transport Corridor, the newly designed Baltic-Adriatic European Corridor and regional issues relating to those projects. More attention is now paid also to the West-East connection. What is particularly supported is the stable position of the I/11 road in TEN-T. At the international TRANSPORT Conference, the EU Steering Committee for the VI. Paneuropean Corridor organises its meeting regularly. This year, the BATCO project team and steering committee met in Ostrava as well. There was also a joint meeting of national correspondents of the Road Safety European Charter and representatives of Safe Ride European Centres. Międzynarodowa konferencja TRANSPORT Jest znaczącą imprezą z tradycjami, ukierunkowaną na infrastrukturę transportową, powszechną dostępność transportu i logistykę w kontekście europejskim i szerszym. Od wielu lat prezentuje Kraj Morawsko-Śląski jako perspektywiczny i znaczący pod względem inwestycji region, w którym są realizowane projekty infrastrukturalne, wykraczające poza granice regionu oraz Republiki Czeskiej. Zajmuje się szerszymi powiązaniami transportu, co potwierdzają honorowe patronaty nad konferencją i zaangażowanie w jej program najwyższych przedstawicieli ministerstw, korpusu dyplomatycznego, innych ważnych osobistości oraz specjalistów z Republiki Czeskiej, sąsiednich państw i Komisji Europejskiej. Przyjmowane wnioski skupiają się głównie na realizacji VI Pan- Europejskiego Korytarza Transportowego, nowo tworzonego Bałtycko-Adriatyckiego Korytarza Europejskiego, powiązań regionalnych oraz w coraz większym stopniu dotyczą także połączeń zachód-wschód. Jednym z konkretnych przykładów jest uwzględnienie na stałe drogi I/11 w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Przy okazji międzynarodowej konferencji TRANSPORT od wielu lat odbywają się posiedzenia Komitetu Sterującego ds. VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, a w tym roku odbyło się posiedzenie Konsorcjum Projektu BATCo i jego komitetu sterującego. Ponadto konferencji towarzyszyło w tym roku wspólne spotkanie narodowych korespondentów Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przedstawicieli europejskich centrów bezpiecznej jazdy. Internationale Konferenz TRANSPORT Die Konferenz ist eine traditionelle und bedeutende Veranstaltung, die auf die Verkehrsinfrastruktur, -erreichbarkeit und Logistik in europäischen sowie breiteren Zusammenhängen orientiert ist. Die Konferenz präsentiert die Mährisch-Schlesische Region langfristig als einen perspektivreichen und aus der Investitionssicht bedeutenden Bereich mit infrastrukturellen Projekten, die mit ihrem Umfang den Rahmen der Region sowie der Tschechischen Republik übersteigen. Sie beschäftigt sich mit breiteren Zusammenhängen des Verkehrs, was auch die Schirmherrschaften für die Konferenz, Topvertretungen der Ministerien, diplomatischen Korps und weiterer Persönlichkeiten und Fachleute aus der Tschechischen Republik, der benachbarten Staaten und Europäischen Kommission auf ihrem Programm belegen. Die angenommenen Beschlüsse fokussieren sich auf die Realisierung des VI. paneuropäischen Verkehrskorridors, des neu konzipierten Baltisch-Adriatischen europäischen Korridors, regionale Zusammenhänge und immer mehr auch auf die damit zusammenhängende westöstliche Verkehrsanbindung. Eines der konkreten Beispiele ist die Stabilisierung des Verkehrsweges I/11 im Rahmen des transeuropäischen Verkehrsnetzes TEN-T. Anlässlich der internationalen Konferenz TRANSPORT findet bereits seit mehreren Jahren auch die Sitzung des Lenkungskreises für den VI. paneuropäischen Verkehrskorridor statt, und in diesem Jahr fand auch die Sitzung des Konsortiums des Projektes BATCo und seiner Lenkungsgruppe statt. Des Weiteren wurde zu diesem Anlass das gemeinsame Treffen der nationalen Korrespondenten der Europäischen Charta für Straßenverkehrssicherheit und der Vertreter der europäischen Zentren für sichere Fahrt organisiert. 5

6 Pavel Bartoš - prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian - generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas - hejtman Moravskoslezského kraje Olga Sehnalová - poslankyně Evropského parlamentu Helmut Adelsberger - European Commission Wojciech Żarnoch - Chairman of the Steering Committee of the PETC VI Karel Peška - Ministerstvo dopravy České republiky Arpád Ersék - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Bratislava Thomas Spiegel - Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien 6

7 Doprovodná jednání mezinárodní konference TRANSPORT Spotkania towarzyszące międzynarodowej konferencji TRANSPORT Additional meetings at the TRANSPORT international conference Begleitverhandlungen der internationalen Konferenz TRANSPORT 14. zasedání Řídícího výboru pro VI. Panevropský dopravní koridor 14 posiedzenie Komitetu Sterującego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI The 14 th meeting of the Steering Committee of the Paneuropean Transport Corridor VI 14. Sitzung des Lenkungsausschusses für den VI. Paneuropäischen Verkehrskorridor První společné setkání národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a představitelů evropských Center bezpečné jízdy Pierwsze wspólne spotkanie Krajowych Korespondentów Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przedstawicieli europejskich Centrów Bezpiecznej Jazdy The first official meeting of National Correspondents of the European Road Safety Charter and representatives of Safety Driving Centers Erstes gemeinsames Treffen der Nationalen Korrespondenten der Euro päischen Charta für Straßenverkehrssicherheit und Vertreter der europäischen Zentren für sichere Fahrt Prohlášení účastníků konference Oświadczenie uczestników konferencji Declaration from the participants in the conference Erklärung der Konferenzteilnehmer 7

8 Baltsko-jaderský koridor Korytarz Bałtyk-Adriatyk The Baltic-Adriatic Corridor Der Baltisch-Adriatische Korridor Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Gliwic, prezes Śląskiego Związku Miast i Powiatów i wiceprezes SMAB, Polska Mayor of the Gliwice City, President of the Silesian Union of Municipalities and Districts and Vice-President of ARCA, Poland Albert Kreiner - Leiter der Abteilung für Wirtschaftsrecht und Infrastruktur, Land Kärnten, Österreich Head of the Department for Economic Law and Infrastructure, Carinthia region, Austria Jaroslav Drozd - Náměstek hejmana Zlínského kraje, Česká republika Deputy Governor of Zlín Region, Czech Republic Mauro Zinnanti - Director of Mobility Division, Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, Italy Libor Lukáš - Statutární náměstek hejmana Zlínského kraje, Česká republika Statutory Deputy Governor of Zlín Region, Czech Republic Ryszard Toczek - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Gdynia, Polska General Secretary of the Amber Road Cities Association, Gdynia, Poland Gdynia Gliwice Zlín Trieste Klagenfurt Partnerská spolupráce podél baltsko-jadranské osy je v rámci mezinárodní konference TRANSPORT samozřejmostí... Współpraca partnerska wzdłuż osi Bałtyk-Adriatyk w ramach międzynarodowej konferencji TRANSPORT jest oczywistością... It is clear that the partners along the Baltic-Adriatic Axis cooperate within the TRANSPORT International Conference Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit entlang der Baltisch-Adriatischen Achse ist im Rahmen der internationalen Konferenz TRANSPORT eine Selbstverständlichkeit... 8

9 9

10 Můžete krátce představit projekt BATCo? Projekt Baltic-Adriatic Transport Cooperation (BATCo) byl etablován v roce 2009 v souvislosti s projektem evropské teritoriální spolupráce realizovaném v rámci programu podpory STŘEDNÍ EVROPA. Základním cílem BATCo je společná podpora rozvoje Osy Balt-Jadran z technického, ekologického a ekonomického hlediska i vyzdvihnutí významu a nezbytnosti tohoto důležitého severojižního spojení pro budoucí evropskou dopravní politiku vůči rozhodujícím činitelům. Přijetí Osy Balt-Jadran mezi nadřazené transevropské dopravní sítě je možno považovat za vyšší cíl. Na BATCo se podílí 18 projektových partnerů z regionů podél Osy Balt-Jadran. Projekt byl spuštěn v březnu 2010 a skončí po 36měsíční projektové fázi v únoru Financování probíhá z převážné části z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se na celkovém rozpočtu 3,7 mil. eur podílí zhruba 2,9 mil. eur. Jaké jsou cíle BATCo a co očekáváte od této nadnárodní spolupráce? Chtěl bych poukázat na to, že Osa Balt-Jadran probíhá 20 regiony v pěti členských státech EU. V těchto regionech žije přibližně 40 mil. obyvatel. V rámci BATCo se realizuje řada aktivit. Například se na základě celoosového modelu přepravy provádí analýzy současného přepravního systému se zohledněním silniční a kolejové dopravy. Tato data slouží jako základ pro výpočet a modelování nejrůznějších scénářů, např. očekávaných změn dopravy po odstranění infrastrukturních úzkých míst. K ekologii se přihlíží ve vlastním pracovním balíčku, který se zabývá vlivem dopravy na životní prostředí. V rámci dalšího pracovního balíčku se zkoumá očekávaný pozitivní vliv Osy Balt-Jadran na regionální hospodářství, se speciálním zaměřením na logistiku. Můžete uvést konkrétní příspěvek BATCo k evropské dopravní politice? Vyjdeme-li z technických a vědeckých poznatků a scénářů, BATCo se například podstatnou měrou podílí na naplňování cílů agendy Evropské unie EVROPA Evropa méně náročná na zdroje, a to podporou přechodu ze silnice na ekologičtější dopravní prostředky jako kolejovou dopravu a vodní cesty ( modal shift ), aby bylo dosaženo požadované dekarbonizace evropského dopravního sektoru. Chtěl bych poukázat ještě na to, že i Evropská komise sdílí náš názor ohledně důležitosti Osy Balt-Jadran, protože je tato osa uvedena v návrhu Komise z 19. října 2011 pro budoucí nadřazenou transevropskou dopravní síť jako jeden z 10 koridorů. Záleží nyní na poslancích Evropského parlamentu a členských státech, zda bude Osa Balt-Jadran podle svého motta Connecting Europe. And beyond v budoucnu spojovat Evropu a sousední státy na východě. Czy może nam Pan krótko przedstawić projekt BATCo? Projekt Baltic-Adriatic Transport Cooperation (BATCo) powstał w roku 2009 w związku z projektem europejskiej współpracy terytorialnej realizowanym w ramach programu wsparcia EUROPA ŚROD- KOWA. Podstawowym celem BATCo jest wspólne wsparcie rozwoju Osi Bałtyk-Adriatyk pod względem technicznym, ekologicznym i ekonomicznym oraz podniesienie znaczenia i przekonanie czynników decyzyjnych o niezbędności tego ważnego połączenia północpołudnie dla przyszłej europejskiej polityki transportowej. Za główny cel można uważać zaliczenie Osi Bałtyk-Adriatyk do elementów nadrzędnej europejskiej sieci transportowej. W projekcie BATCo uczestniczy 18 partnerów projektowych z regionów leżących wzdłuż Osi Bałtyk-Adriatyk. Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku, a zakończy się po 36-miesięcznej fazie projektowania w lutym 2013 roku Finansowanie odbywa się głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który pokrywa ok. 2,9 mln EUR z 3,7 mln EUR całkowitego budżetu projektu. Jakie są cele BATCo i czego oczekuje się od tej współpracy międzynarodowej? Chciałbym zwrócić uwagę, że Oś Bałtyk-Adriatyk przechodzi przez 20 regionów leżących w 5 państwach członkowskich UE. W regionach tych żyje ok. 40 mln osób. W ramach BATCo podejmowanych jest wiele działań. Na przykład na podstawie całoosiowego modelu transportu przeprowadza się analizy obecnego systemu transportowego z uwzględnieniem transportu drogowego i kolejowego. 10 Dane te służą jako podstawa do obliczania i modelowania najróżniejszych scenariuszy, np. oczekiwanych zmian transportu po usunięciu wąskich gardeł w zakresie infrastruktury. Ekologię uwzględnia się w odrębnym pakiecie roboczym, który zajmuje się wpływem transportu na środowisko. W ramach innego pakietu roboczego bada się oczekiwany pozytywny wpływ Osi Bałtyk-Adriatyk na regionalną gospodarkę, ze specjalnym uwzględnieniem logistyki. Czy może Pan powiedzieć, jaki konkretnie jest wkład BATCo w europejską politykę transportową? Jeśli odniesiemy się tylko do założeń i scenariuszy technicznych i naukowych, BATCo na przykład w znaczących sposób wpłynie na realizację celów Unii Europejskiej EUROPA zrównoważone wykorzystanie zasobów, wspierając przenoszenie transportu z dróg na bardziej przyjazne środowisku środki transportu - transport kolejowy i wodny ( modal shift ), co przyczyni się do dekarbonizacji europejskiego transportu. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że Komisja Europejska podziela nasze stanowisko w sprawie znaczenia Osi Bałtyk-Adriatyk, ponieważ oś ta jest wymieniona w projekcie Komisji z 19 października 2011 roku, dotyczącym projektu przyszłej nadrzędnej transeuropejskiej sieci transportowej, jako jeden z 10 korytarzy. Obecnie od posłów Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich zależy, czy Oś Bałtyk-Adriatyk będzie zgodnie ze swoim mottem Connecting Europe. And beyond łączyć w przyszłości Europę z sąsiadami na wschodzie.

11 Would you briefly describe BATCo project? The Baltic-Adriatic Transport Cooperation (BATCo) has been established in 2009 in the frame of a European territorial cooperation project which is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and cofinanced by the European Regional Development Fund, with the main objective to conjointly foster the technical, ecological and economic development of the Baltic- Adriatic Axis particularly to promote its necessity for the future European transport policy and support the inclusion of the Baltic-Adriatic Axis to the future Core Network of the Trans European Transport Network (TEN-T). Hence the BATCo partnership consists of 18 regional and national Albert Kreiner entities coming from the regions along the Baltic-Adriatic Axis. The implementation of BATCo started in March 2010 and the project duration of 36 months will end in February Due to the fact that BATCo is implemented as a transnational cooperation project, BATCo is significantly funded by the European Regional Development Fund meaning that an amount of approx. 2,9 m from the overall Budget of approx. EUR 3,7 m are funds from the European Union. What are the objectives of the project and what are the expectations of this transnational cooperation? I want to highlighted that the Baltic-Adriatic Axis is running through 20 regions in 5 EU member states and connects more than 40 million inhabitants in those regions and countries. Within BATCo numerous activities tackling the current and future transport system by the use of an axis-wide transport model considering road and rail transport and of course the elimination of bottlenecks along the Baltic-Adriatic Axis within the next years are calculated and modelled. We also contribute to the environmental aspect as one of the work packages is dealing with transport related impacts on environment. The economic aspect focusing on the regional economic development with a special focus on logistics development is dealt within a further dedicated work package. What could be a concrete contribution of BATCo to the European transport policy? BATCo will in this regard, based on technical and scientific findings and scenarios, e.g. contribute to reaching the goals set by the European Union in the EUROPE 2020 strategy, particularly in the flagship initiative Resource efficient Europe by promoting a modal shift from road to rail- and waterbound transport which needs to be realised in order reach a decarbonisation in the European transport sector. Finally I would like to highlight that our views regarding the importance of the Baltic-Adriatic Axis corresponds with those of the European Commission, as the Baltic-Adriatic Axis is included in the proposal for the future TEN-T Core Network published by the Commission on October, 19th Now it depends on the decision of the European Parliament and the Member States if the Baltic-Adriatic Axis will in future be Connecting Europe. And beyond. Können Sie uns einen kurzen Überblick über das Project BATCo geben? Die Baltic-Adriatic Transport Cooperation (BATCo) wurde im Jahre 2009 im Zuge eines Projektes zur europäischen territorialen Kooperation etabliert welches im Rahmen des Förderprogrammes CENTRAL EUROPE umgesetzt wird. Kernziel von BATCo ist die gemeinsame Forcierung der Entwicklung der Baltisch-Adriatischen Achse in technischer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht auch die Bedeutung und Notwendigkeit dieser wichtigen Nord-Süd Verbindung für die zukünftige Europäische Verkehrspolitik gegenüber Entscheidungsträgern herauszustreichen. Die Aufnahme der Baltisch-Adriatischen Achse in das Kernnetz der transeuropäischen Verkehrsnetze kann als übergeordnetes Ziel angesehen werden. BATCo wird von 18 Projektpartnern aus den Regionen entlang der Baltisch-Adriatischen Achse umgesetzt. Das Projekt wurde im März 2010 gestartet und endet, nach einer Projektlaufzeit von 36 Monaten mit Februar Die Finanzierung erfolgt zu einem maßgeblichen Teil, aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung welcher mit ca. 2,9 Millionen Euro zum Gesamtbudget von ca. 3,7 Millionen Euro beiträgt. 11 Was sind die Ziele von BATCo und welche Erwartungen haben Sie von dieser transnationalen Kooperation? Ich möchte hinweisen, dass die Baltisch-Adriatische Achse durch 20 Regionen in 5 EU Mitglieds- staaten verläuft. In diesen Regionen leben ca. 40 Millionen Einwohner. Im Rahmen von BATCo werden zahlreiche Aktivitäten umgesetzt. Beispielsweise wird anhand eines achsenweiten Transportmodells das gegenwärtige Transportsystem unter Berücksichtigung von Straßen- und Schienenverkehr analysiert. Diese Daten dienen als Grundlage für die Berechnung und Modellierung von unterschiedlichen Szenarien bspw. erwartete Veränderungen auf den Verkehr durch die Beseitigung von infrastrukturellen Engpässen. Dem Um- weltgedanken wird einem eigenen Arbeitspaket, welches sich mit den durch den Transport verursachten Umweltauswirkungen be- schäftigt, Rechnung getragen. Im Rahmen eines weiteren Arbeitspaketes werden die durch die Baltisch- Adriatische Achse zu erwartenden positiven regionalökonomischen, mit speziellem Fokus auf die Logistik, untersucht. Können Sie uns einen konkreten Beitrag von BATCo zur Europäischen Verkehrspolitik nennen? Diesbezüglich trägt BATCo, basierend auf technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und Szenarien beispielsweise wesentlich zur Erfüllung der, in der von der Europäischen Union ausgegebenen Agenda EUROPE Resource efficient Europe, genannten Ziele durch die Förderung des modal shift von der Straße auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie Schiene und Wasserstraßen zu der geforderten Entkarbonisierung des Europäischen Transportsektors beitragen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch die Europäische Kommission unsere Sichtweise hinsichtlich der Wichtigkeit der Baltisch-Adriatischen Achse, da diese im Vorschlag der Kommission vom 19. Oktober 2011 für das zukünftige Kernnetz der Transeuropäischen Verkehrsnetze als einer von 10 Korridoren angeführt ist. Es liegt nun an den Abgeordneten im Europäischen Parlament und an den Mitgliedstaaten ob die Baltisch-Adriatische Achse ihrem Motto Connecting Europe. And beyond Europa und die östlichen Nachbarstaaten zukünftig verbinden wird.

12 Hlavní síť, která má být vytvořena do roku 2030 Sieć bazowa, która ma zostać utworzona do 2030 roku Core Network to be completed by 2030 Kernverkehrsnetzes, das bis 2030 fertig gestellt werden soll Nová dopravní politika Evropské unie TEN-T zakládá koncept hlavní dopravní sítě, která má být vytvořena do roku 2030, aby plnila funkci dopravní páteře jednotného trhu. The new policy establishes a core transport network to be established by 2030 to act as the backbone for transportation within the Single Market. Nowa polityka Unii Europejskiej TEN-T określa bazową sieć transportową, która ma zostać utworzona do 2030 roku i stanowić trzon systemu transportowego w ramach jednolitego rynku. Die neue Politik umfasst das Konzept eines Kernverkehrsnetzes, das bis 2030 fertig gestellt werden soll und das Rückgrat des Verkehrs im Binnenmarkt darstellen wird. 12

13 Nová hlavní síť TEN-T bude podporována komplexní sítí tras, které budou na hlavní síť navazovat na úrovni regionů a členských států. Tuto část budou hradit především členské státy za pomoci některých možností financování, které jsou na podporu dopravy a regionů k dispozici na úrovni EU, včetně nových inovačních nástrojů financování. Cílem je zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě. V případě Moravskoslezského kraje se jedná o silnici I/11 - I/57. The new core TEN-T network will be supported by a comprehensive network of routes, feeding into the core network at regional and national level. This will largely be financed by Member States, with some EU transport and regional funding possibilities, including with new innovative financing instruments. The aim is to ensure that progressively, and by 2050, the great majority of Europe's citizens and businesses will be no more than 30 minutes' travel time from this comprehensive network. In the case of the Moravian-Silesian Region it is a road I/11 - I/57. Nowa sieć bazowa TEN-T zostanie uzupełniona kompleksową siecią tras dołączoną do sieci bazowej na poziomie regionalnym i krajowym. Proces ten zostanie w znacznym stopniu sfinansowany przez państwa członkowskie, przy zapewnieniu możliwości wsparcia z funduszy transportowych i regionalnych UE, w tym z nowych innowacyjnych instrumentów finansowania. Celem jest zagwarantowanie, że stopniowo do 2050 roku czas potrzebny ogromnej większości europejskich obywateli i przedsiębiorców na dotarcie do sieci uzupełniającej wynosić będzie nie więcej niż 30 minut. W przypadku okręgu morawsko-śląskiego rozchodzi się o drogę I/11 - I/57. Das neue TEN-T-Kernnetz wird durch ein umfassendes Gesamtnetz von Zubringern auf regionaler und nationaler Ebene unterstützt. Dieses wird weitgehend von den Mitgliedstaaten finanziert, wobei Möglichkeiten zur Finanzierung des Verkehrs und der Regionalentwicklung aus EU-Mitteln bestehen, wozu auch neue innovative Finanzierungsinstrumente gehören. Angestrebt wird schrittweise für 2050, dass die allermeisten Bürger und Unternehmen in Europa nicht weiter als 30 Minuten vom Zubringernetz entfernt sind. Im Falle des Mährisch-Schlesischen Region ist das die Straße I/11 - I/57. Opole Katowice Ostrava Kraków Slezský kříž Silesian Cross Śląski Krzyż Schlesisches Kreuz Wien Žilina 13

14 Perspektivy rozvoje železnice Perspektywy rozwoju kolei Perspectives of the development of railways Perspektiven der Eisenbahnentwicklung Miroslav Novák - Moravskoslezský kraj Bohumil Pokorný - České dráhy a.s. Jiří Segeťa - ŠKODA VAGONKA a.s. Jindřich Kušnír - Ministerstvo dopravy ČR Petr Šlégr - Centrum pro efektivní dopravu Ostrava - Praha Ostrava - Brno Ostrava - Zlín Ostrava - Vsetín Ostrava - Olomouc :57 1:35 2:05 0:35 1:25 0:55 1:10 0:40 0:45 0:30 Základní síť rychlostních železničních spojení ve střední Evropě po roce 2015 Sieć bazowa połączeń szybkich kolei w Europie Środkowej po 2015 roku The base network of high-speed rail lines in Central Europe after 2015 Kernnetz der Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindungen in Mitteleuropa nach

15 Železniční spojení letiště Ostrava-Mošnov - budoucí součást Integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji Połączenie kolejowe lotniska Ostrava-Mošnov - w przyszłości część Zintegrowanego Systemu Komunikacji w Kraju Morawsko-Śląskim The railway connection to the airport Ostrava-Mosnov - future part of the Integrated Transport System in the Moravian-Silesian Region Die Bahnverbindung zum Flughafen Ostrava-Mošnov - zukünftiger Bestandteil des Integrierten Verkehrssystems in der Mährisch-Schlesischen Region V rámci konference TRANSPORT se uskutečnilo také setkání mezi představiteli ČD a PKP Intercity za přítomnosti vedoucích pracovníků obou dopravců. Jednání se uskutečnilo s cílem postupně od jízdního řádu zvýšit počet vlaků mezi ČR a Polskem a zvýšit kvalitu spojů a nabízených služeb. Kromě navýšení počtu denních vlaků mezi Ostravou a Katovicemi, resp. mezi Prahou a Vratislaví, jsou sledovány také možnosti zlepšení noční dopravy mezi oběma zeměmi. At the Transport Conference, top managers of ČD and PKP Intercity met. The purpose of the meeting was to start increasing the number of trains between the Czech Republic and Poland beginning with the timetable and to improve quality of services. In addition to more trains driving each day between Ostrava and Katowice or Prague and Wroclaw, attention is paid to improved night transport between the two lands. Podczas Konferencji TRANSPORT odbyło się spotkanie przedstawicieli ČD i PKP Intercity przy obecności kierownictwa obu przewoźników. Negocjacje odbyły się w celu stopniowego zwiększenia liczby pociągów pomiędzy RCz i Polską począwszy od rozkładu jazdy oraz poprawy jakości połączeń i oferowanych usług. Oprócz zwiększenia liczby dziennych pociągów między Ostrawą i Katowicami, odp. między Pragą a Wrocławiem są także monitorowane możliwość poprawy nocnego transportu między obu krajami. Im Rahmen der Konferenz Transport fand auch das Treffen zwischen den Vertretern der Tschechischen Bahn und PKP Intercity in Anwesenheit von leitenden Mitarbeitern beider Verkehrsunternehmen statt. Die Sitzung wurde mit dem Ziel verwirklicht, schrittweise ab dem Fahrplan die Anzahl der Züge zwischen der Tschechischen Republik und Polen zu erhöhen und die Qualität der Verbindungen und angebotenen Dienstleistungen zu steigern. Neben der Erhöhung der Anzahl der Tageszüge zwischen Ostrau und Kattowitz bzw. zwischen Prag und Breslau werden auch die Möglichkeiten der Verbesserung des Nachtverbindungen zwischen den beiden Ländern verfolgt. 15

16 Napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu Połączenie kraju Morawsko-Śląskiego ze szlakami wodnymi Connection of the Moravian-Silesian region to the waterway Anbindung der Mährisch-Schlesischenregion an den Wasserweg Petr Forman - Societas Rudolphina, o.s. Witold Sumisławski - RYGW Wrocław Jiří Pospíšil - Ministerstvo dopravy ČR Vojtěch Bártek - Baťův kanál, o.p.s. Jan Klečka - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Proposal for regulation of the European Parliament and of the Council Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlament und der Rat 16

17 Bezpečnost dopravy Odborníci na prevenci bezpečné dopravy se jednoznačně shodli na konkrétně formulovaných výzvách, které nabízejí snadná, rychlá, finančně a organizačně nenáročná, reálná a účinná řešení. Jsou to řešení, ke kterým jsme dospěli na základě vlastních historických zkušeností a analýzy současných evropských kroků vedoucích ke snaze změnit neuspokojivý stav na evropských silnicích, řekl na konferenci Vojtěch Mynář, národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu pro ČR. Transport safety Safe transport and prevention experts agreed smoothly to the specific announcements which offer easy-to-introduce, fast, realistic and efficient solutions which are simple to introduce and do not required much finances. Vojtěch Mynář, national correspondent of the European road safety charter for the Czech republic said at the conference that the solutions were based on own historic experience and analysis of the actions taken in Europe, the aim being to improve unsatisfactory situation on European roads. Bezpieczeństwo w transporcie Eksperci ds prewencji bezpieczeństwa w transporcie jednomyślnie wyrazili zgodę na opracowane wyzwania, które oferują rozwiązania proste, szybkie, dostępne finansowo i organizacyjnie, realne oraz skuteczne. Są to rozwiązania, które osiągnęliśmy w oparciu o własne doświadczenie historyczne i analizy współczesnych europejskich kroków prowadzących do starań zmiany niekorzystnej sytuacji na drogach europejskich, powiedział na konferencji Vojtěch Mynář, korespondent krajowy Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Republice Czeskiej. Verkehrssicherheit Fachleute für Prävention eines sicheren Straßenverkehrs waren sich eindeutig einig über konkret formulierte Aufforderungen, die einfache, schnelle, finanziell und organisatorisch anspruchslose, realistische und wirksame Lösungen anbieten. Es handelt sich um Lösungen, zu denen wir aufgrund unserer historischen Erfahrungen und der Analyse der gegenwärtigen europäischen Schritte gelangt sind, die darauf zielen, den nicht zufriedenstellenden Zustand auf den europäischen Straßen zu ändern, sagte auf der Konferenz Vojtěch Mynář, Nationalkorrespondent des Europäische Charta für Straßenverkehrssicherheit für dietschechische Republik. Vojtěch Mynář - národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu pro ČR Jaromír Kohlíček - poslanec Evropského parlamentu Christian Blatchford - Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář Helmut Waldbauer - Technische Hydraulik - Safety Driving Center, Pachfuth, Rakousko Alois Hudeček - prezident Asociace dopravních psychologů ČR 17 Jiří Zlý - ředitel služby dopravní policie Krajského ředitelství policie MSK

18 Aktualizované vyhodnocení dosavadního postupu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a závěry mezinárodní konference TRANSPORT Komplexním pohledem na dopravní infrastrukturu od roku 1995, ustavením poradního sboru pro dopravní infrastrukturu a uskutečněním prvního ročníku mezinárodní konference TRANSPORT v roce 1997 bylo zásadně podpořeno rozšíření VI. Pan-evropského dopravního koridoru v severojižním směru o paralelní větev VI.B, vedoucí Moravskoslezským krajem a moravským územím České republiky. S tím související infrastrukturní projekty se v současnosti realizují. Významně přitom roste význam západovýchodního dopravního směru a regionálních návazností. LETIŠTĚ OSTRAVA, a.s. Funkční dopravní napojení letiště a okolní zóny na dálnici D 47, komunikaci R 48, II. TŽK a regionální dopravní systém je realizováno. KOMBINOVANÁ DOPRAVA A LOGISTICKÁ CENTRA Koordinace rostoucích přepravních a tranzitních výkonů v rámci MSK, České republiky a EU je nutností. Příkladem je připravované logistické centrum v Mošnově a probíhající projekt Baltic - Adriatic Transport Cooperation. DÁLNICE D 47 (od jejího zprovoznění již jako část D 1) Dokončují se přivaděče a napojení z polské strany. KOMUNIKACE R 48 Výstavba probíhá, napojení na Polsko je provedeno. KOMUNIKACE I/11 I/57 Jedná se o prioritní problém MS kraje podmiňující hospodářský rozvoj přilehlých oblastí. Jde o pokračování již zahájených staveb a urychlení výstavby kapacitního napojení na Slovensko. KOMUNIKACE R 67 A I/67 Stále se potvrzuje nutnost zlepšení dopravního propojení vznikajících rozvojových oblastí mezi městy Havířov, Orlová a Karviná. II. TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Modernizace II. TŽK byla ukončena v roce Následovat bude modernizace železničního uzlu Ostrava hl. nádraží. III. TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Optimalizace úseku Dětmarovice - hranice Slovenska probíhá. REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM Jde o návaznost na koridorové trasy a také o projekty Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, včetně využití nových kolejových vozidel. K dispozici jsou koncepce rozvoje dopravní infrastruktury a koncepce dopravní obslužnosti MSK. Podporovat při tom rozšíření osobní dopravy mezi Ostravou a Katovicemi. NAPOJENÍ REGIONU NA VODNÍ CESTU Doporučuje se: řeku Odru a návazné napojení Odra-Dunaj (-Labe) zařadit do systému TEN-T; tyto trasy a aglomerace, které spojují, odpovídají zásadám TEN-T a jejich funkce je v plném souladu s cíli Bílé knihy dopravy. pro přípravu i realizaci těchto záměrů prohloubit spolupráci mezi vládami a dalšími orgány České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky. dosáhnout, aby vláda ČR (Ministerstvo dopravy ČR) neprodleně zajistila zpracování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe s náplní v duchu Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č /2005. Konference TRANSPORT vyjadřuje podporu: Urychlení výstavby komunikací D 1, R 55 a koridorové spojnice R 49 se zařazením do sítě TEN-T v případě Zlínského kraje. Urychlení výstavby komunikací R 35 a D 11 v případě Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Urychlení výstavby významných komunikací Jihomoravského kraje s důrazem na kvalitní napojení vídeňské oblasti. Účinnější spolupráci krajů s cílem systémového rozvoje regionálních letišť. Zpracování koncepce dopravní obslužnosti a logistiky v rámci euroregionu TRITIA s přesahem na kraje další. Postupu statutárního města Ostravy a společnosti LIBROS v rozvoji prevence bezpečné dopravy. Podporuje přitom MEMO- RANDUM národních korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu a představitelů evropských center bezpečné jízdy u příležitosti mezinárodní konference TRANS- PORT 2011, které je samostatným materiálem. Účastníci konference TRANSPORT doporučují nadále zahrnout do programu příštích ročníků: Aktuální stav priorit dopravní sítě TEN-T. Problematiku logistických center, systémů kombinované dopravy a napojení na širokorozchodnou železnici. Problematiku vysokorychlostních železnic a regionálních letišť. Bezpečností a ekologické aspekty dopravy, kritickou infrastrukturu. Regionální dopravní koncepce s přeshraničním přesahem. Účastníci mezinárodní konference TRANSPORT odsouhlasili Prohlášení účastníků 15. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT v Ostravě, které je součástí těchto závěrů. 18

19 Zaktualizowana ocena dotychczasowych działań Stowarzyszenia Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego i wnioski z międzynarodowej konferencji TRANSPORT Dzięki kompleksowemu spojrzeniu na infrastrukturę transportową od 1995 roku, powołaniu grona doradców w zakresie infrastruktury transportowej i zrealizowaniu pierwszej edycji międzynarodowej konferencji TRANSPORT w 1997 roku w istotny sposób zostało wsparte rozszerzenie VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego w kierunku północ-południe o równoległą gałąź VI.B, prowadzącą przez kraj morawsko-śląski i terytorium Moraw w Republice Czeskiej. Związane z tym projekty infrastrukturalne są obecnie realizowane. Istotnie wzrasta przy tym znaczenie kierunku transportowego zachód-wschód i połączeń regionalnych. AUTOSTRADA D 47 (od jej oddania do eksploatacji już jako część D 1) Kończone są trasy doprowadzające i połączenia ze strony polskiej. DROGA R 48 Budowa jest realizowana, połączenie z Polską zostało wykonane. DROGA I/11 I/57 To priorytetowy problem kraju morawsko-śląskiego, wpływający na rozwój gospodarczy przyległych obszarów. Dotyczy kontynuacji już rozpoczętych inwestycji i przyspieszenia budowy połączenia ze Słowacją o odpowiedniej przepustowości. łączą, odpowiadają zasadom TEN-T, ich funkcja jest w całości zgodna z celem Białej Księgi Transportu. w celu przygotowania i realizacji tych planów pogłębienie współpracy między rządami i pozostałymi organami Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. uzyskanie od rządu RCz (Ministerstwo Transportu RCz), aby bezzwłocznie zapewnił opracowanie Studium wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba, realizującego ideę Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr / DROGA R 67 A I/67 Stale potwierdza się konieczność poprawy połączenia transportowego powstających obszarów rozwojowych między miastami Havířov, Orlová i Karviná. II TRANZYTOWY KORYTARZ KOLEJOWY Modernizacja II TKK została zakończona w 2004 roku. Następnie zostanie zmodernizowany węzeł kolejowy Ostrava hl. nádraží (Ostrawa Główna). III TRANZYTOWY KORYTARZ KOLEJOWY Jest przeprowadzana optymalizacja odcinka Dětmarovice - granica Słowacji. LETIŠTĚ OSTRAVA, a.s. (Lotnisko Ostrava) Funkcjonalne połączenie transportowe lotniska i okolicznej strefy z autostradą D 47, drogą R 48, II TKK i regionalnym systemem transportowym jest realizowane. TRANSPORT KOMBINOWANY i CENTRA LOGISTYCZNE Koniecznością jest koordynacja rosnącego zapotrzebowania na transport i tranzyt w ramach kraju morawsko-śląskiego, Republiki Czeskiej i UE. Przykładem jest przygotowywane centrum logistyczne w Mošnovie i realizowany projekt Baltic - Adriatic Transport Cooperation. REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY Chodzi o powiązanie z trasami o charakterze korytarzowym, a także o projekty Memorandum o współpracy przy zapewnianiu dostępności transportowej i rozwoju infrastruktury kolejowej w kraju morawsko-śląskim, w tym wykorzystanie nowych pojazdów szynowych. Są opracowane koncepcje rozwoju infrastruktury transportowej i koncepcje dostępności transportowej kraju morawsko -śląskiego. Działalność przy tym skierować na wzrost przewozów pasażerskich między Ostrawą i Katowicami. POŁĄCZENIE REGIONU ZE SZLAKAMI WODNYMI Zaleca się: włączenie rzek Odry i powiązanego połączenia Odra-Dunaj (-Łaba) do systemu TEN-T; te trasy i aglomeracje, które one łączą, 19 Konferencja TRANSPORT wyraża wsparcie dla: Przyspieszenia budowy dróg D 1, R 55 i łącznicy korytarzowej R 49 z włączeniem do sieci TEN-T w przypadku kraju zlińskiego. Przyspieszenia budowy dróg R 35 i D 11 w przypadku krajów ołomunieckiego, hradeckiego i pardubickiego. Przyspieszenia budowy ważnych dróg kraju południowomorawskiego z naciskiem na jakość połączenia z rejonem Wiednia. Efektywniejszej współpracy krajów w celu systemowego rozwoju lotnisk regionalnych. Opracowania koncepcji dostępności transportowej i logistyki w ramach euroregionu TRITIA, w powiązaniu z sąsiednimi regionami. Działań miasta statutowego Ostrawy i spółki LIBROS w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa transportu. Wspiera przy tym MEMORANDUM narodowych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i przedstawicieli europejskich ośrodków bezpiecznej jazdy przy okazji międzynarodowej konferencji TRANSPORT 2011, która jest odrębnym dokumentem. Uczestnicy konferencji TRANSPORT zalecają ponadto, aby w programie kolejnych edycji uwzględnić: Aktualny stan priorytetów sieci transportowej TEN-T. Problematykę centrów logistycznych, systemów transportu kombinowanego i połączenia z koleją szerokotorową. Problematykę kolei wysokich prędkości i lotnisk regionalnych. Bezpieczeństwo i aspekty ekologiczne transportu, infrastrukturę krytyczną. Regionalną koncepcję transportową o zasięgu transgranicznym. Uczestnicy konferencji międzynarodowej TRANSPORT przyjęli Oświadczenie uczestników XV edycji międzynarodowej konferencji TRANSPORT w Ostrawie, które stanowi część niniejszych wniosków.

20 Updated evaluation of the current progress made by the Union for Development of the Moravian-Silesian Region at the TRANSPORT Conference A comprehensive approach to the transport infrastructure since 1995, creation of an advisory board responsible for the transport infrastructure and organisation of the first TRANSPORT international conference (1997) contributed considerably to integration of the parallel 6 B branch into the 6 th Pan-European Transit Network that crosses the Moravia and Moravian-Silesian Region in the Czech Republic from north to south. Related infrastructure projects are being implemented now. The importance of the west-east direction and regional links has been increasing. D 47 MOTORWAY (a part of D 1 since start of operation) Exits and connection roads in Poland should be completed soon. R 48 ROAD There construction is in progress. The connection to Poland has been completed. I/11 I/57 ROADS These roads are of an urgent priority for the Moravian-Silesian Region. They are essential for economic development of neighbouring territories. Constructions that have been started already will continue and preparations should be accelerated in order to build the road to Slovakia. R 67 AND I/67 ROADS It is still essential to improve the transport connection to Karviná and development territories that are growing now next to Havířov, Orlová and Karviná. II. TRANSIT RAILWAY CORRIDOR The modernisation of the corridor was completed in It is necessary now to modernise the railway junction in Ostrava - Central Station. III. TRANSIT RAILWAY CORRIDOR The section from Dětmarovice to the Slovak border is being optimised now. LETIŠTĚ OSTRAVA, a.s. (Airport Ostrava) Works are in progress with the aim to connect the airport and neighbouring zone to the D 47, R 48, 2 nd railway corridor, and regional transport system. REGIONAL TRANSPORT SYSTEM These works cover the connection to transit routes as well as projects listed in the Memorandum of Co-operation aimed at the transport services and development of the railway infrastructure in the Moravian-Silesian Region and introduction of new railway vehicles. The concept defining the development of transport infrastructure in the Moravian-Silesian Region and the concept for regional service ability are available. To support for that purpose more intensive transport of passengers between Ostrava and Katowice. CONNECTION OF THE REGION TO THE WATERWAY It is recommended: to include the Oder River and the Oder-Danube(-Elbe) waterway into TEN-T because the waterways and conurbations connected by the waterways meet TEN-T requirements and their function is fully in accordance with goals and objectives of the White Book of Transport. to involve the governments and other bodies from the Czech Republic, Poland and Slovakia into close cooperation with the aim to prepare and implement the projects. to arrange that the Czech government (the Czech Ministry of Department) could prepare forthwith the feasibility study for the Danube-Oder-Elbe waterway in line with the Resolution adopted by the European Council s Parliamentary Assembly under No /2005. The TRANSPORT Conference is supporting: Accelerated construction of D 1 and R 55 roads as well as the connecting corridor R 49 and integration into TEN in the Region of Zlín. Accelerated construction of R 35 and D 11 roads in the Region of Olomouc, Hradec Králové Region, and Pardubice Region. Accelerated construction of important roads in the South- Moravian Region, this being in particular the case of a reliable transport connection to Vienna. More efficient cooperation of regional authorities with the aim to develop regional airports systematically. Preparation of regional concepts for the transport serviceability and logistics for the TRITIA euroregion with impacts on other regions. Steps taken by the Municipality of Ostrava and LIBROS in safe transport and transport prevention. The MEMORANDUM of national correspondents of the European Road Safety Charter and representatives of the European Safe Driving Centres which was prepared as a separate document within the TRANSPORT 2011 International Conference. COMBINED TRANSPORT AND LOGISTIC CENTRES It is essential to coordinate ever increasing transport and transit quantities in the Moravian-Silesian Region, Czech Republic and EU. An example is the public Logistic Centre in Mošnov and the project Baltic - Adriatic Transport Cooperation which is in progress now. The participants in the TRANSPORT Conference recommend also following issues to be included into the agenda for the future conferences: The current priorities of TEN-T, Logistic centres, combined transport, and connection to a widegauge railway, Extension of high-speed railways and regional airports, Safety and environment aspects and the critical infrastructure, Regional transport concepts with impacts on other regions. The participants in 15 th International Transport Conference approved the statement of the participants which is attached to the conclusions. 20

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce Standard Project Presentation V současné době Evropská unie reviduje Evropský dopravní systém (TEN-T). Nastává tedy vhodný

Více

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Strategická pozice Moravskoslezského kraje 2 Motiv Slezského

Více

TRANSPORT 2008 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONALE KONFERENZ

TRANSPORT 2008 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONALE KONFERENZ 9 TRANSPORT 2008 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONALE KONFERENZ Ostrava, 2008 www.msunion.cz Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno

Více

Conclusions of the International Conference. Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz

Conclusions of the International Conference. Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz Závěry mezinárodní konference Wnioski międzynarodowej konferencji Conclusions of the International Conference Schlussfolgerungen der Internationale Konferenz www.transport ova.cz Záštita Auspices Patronat

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Závěry mezinárodní konference Conclusions of the International Conference Wnioski międzynarodowej konferencji. 16. ročník

Závěry mezinárodní konference Conclusions of the International Conference Wnioski międzynarodowej konferencji. 16. ročník Závěry mezinárodní konference Conclusions of the International Conference Wnioski międzynarodowej konferencji 16. ročník Ostrava, 6. a 7. 11. 2012 Záštita Auspices Patronat Pavel Dobeš Ministr dopravy

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Šatní skříňky Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska Clother lockers Steel sheet and

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť Mgr. Pavel Dobeš ministr dopravy 1 Teorie ekonomického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

TRANSPORT 2009. Mezinárodní konference Międzynarodowa konferencja International Conference Internationale Konferenz. www.transport ova.

TRANSPORT 2009. Mezinárodní konference Międzynarodowa konferencja International Conference Internationale Konferenz. www.transport ova. TRANSPORT 2009 Mezinárodní konference Międzynarodowa konferencja International Conference Internationale Konferenz www.transport ova.cz Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je dobrovolnou neziskovou

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Přeshraniční spolupráce Cíl 3 2007-2013 Česká republika Polsko Ostrava, 21. srpna 2007

Přeshraniční spolupráce Cíl 3 2007-2013 Česká republika Polsko Ostrava, 21. srpna 2007 Přeshraniční spolupráce Cíl 3 2007-2013 Česká republika Polsko Ostrava, 21. srpna 2007 1 M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J Obsah M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J I. Podporované území II. III.

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více