03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 03/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Hana Petřinová Slovo víry

3 Se smělostí pomoc najdeš! Židům 4:16 Přistupme tedy směle s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli, když potřebujeme pomoci. Boží trůn je trůnem milosti. To nám dává již samo o sobě svobodu a ujištění, že je to místo, kde nalézáme pomoc. To, kde občas selháváme jsou naše postoje, naše smělost nebo ostych, popřípadě strach. Stejně jako všichni ostatní, i my máme dny lepší a dny ne zas tak úplně dokonalé. Přesto máme jako Boží děti jednu ohromnou výhodu a tou je naše postavení, naše spravedlnost. Naše spravedlnost vlastně není naše, ale Boží. Je to spravedlnost Ježíše Krista, kterou nám Bůh daroval.

4 2. Korintským 5:21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v Něm. Kdyby to byla naše vlastní spravedlnost, byli bychom stále pod Zákonem a Boží spravedlnosti bychom nedosáhli. Římanům 3:20-24 Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni Jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Tuto Boží spravedlnost jsme dostali zadarmo skrze víru v Ježíše. Tato Boží spravedlnost je založena na Ježíšově dokonalém skutku na Jeho obětování a vzkříšení. Proto, kdykoli stojíme v této Boží spravedlnosti, můžeme být naprosto smělí. Říkám tomu vědomí spravedlnosti! Buď jsem si vědom Boží spravedlnosti, nebo svých, lidských nedostatků. Jedno nebo druhé. Čím více jsem si jistý, že jsem na základě Ježíšova jednoho dokonalého skutku upevněný v Boží spravedlnosti, tím více prožívám spravedlnost a jsem tedy smělý. Proč? Protože nehledím na sebe, ale na Ježíše. On je dokonalý! Pak se naplňuje Boží Slovo o spravedlivých lidech. Přísloví 28:1 Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní, ale spravedliví jako mladý lev smělí jsou. Když se tedy zaměříme na Boží spravedlnost, jsme smělí a kdykoli potřebnou pomoc přijímáme. Ano, se smělostí pomoc opravdu najdeš! pastor Vítězslav Kukla

5 Boží Slovo je lék Přísloví 4:20-22 Synu můj, věnuj pozornost mým slovům, k řečem mým nakloň ucha svého. Ať neodcházejí od očí tvých, ostříhej jich uprostřed srdce svého. Nebo životem jsou těm, kteří je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím (lékem). Božímu Slovu máme věnovat pozornost, máme ho mít ve svých uších. To znamená číst si Boží Slovo nahlas, poslouchat kázání, chodit pravidelně do církve. Rozšířený překlad Bible říká, že máme s Božím Slovem souhlasit a poddat se mu. Boží Slovo máme mít neustále před svýma očima a máme ho ostříhat ve svém srdci, nenechat si ho ničím ukrást. Boží Slovo nám také říká, proč to máme dělat. Protože Boží Slovo je lékem. Židům 4:12 Boží Slovo je živé a mocné Boží Slovo je živé a mocné. Je schopno uzdravit naše tělo. Izaiáš 55:11 Boží Slovo vykoná to, k čemu bylo posláno. Mnohdy místo toho, abychom používali lék (Boží Slovo), říkáme: Já věřím v uzdravení. Je lepší věřit Božímu Slovu a používat ho jako lék (číst, meditovat, vyznávat), než věřit v uzdravení a nebrat boží léky. Aby Boží Slovo uzdravilo naše těla, potřebujeme jej dostat do našeho srdce. Tam musí zakořenit a pak přinese hojnou úrodu. Určitě všichni znáte podobenství o rozsévači (Marek 4:3-20). Rozsévač rozsíval Slovo a to Slovo padlo na různou půdu.

6 Zaprvé podél cesty Slovo, které padlo podél cesty, bylo ukradeno ještě před tím, než se mohlo dostat hluboko do posluchačova srdce. Bylo ukradeno nepřítelem skrze pochybnosti a nevíru. Například: Nikdy nebudu uzdraven. Tohle je můj život a nic se nemůže změnit. Co je řešením pro tuto půdu? Otevřít své srdce, nechat Boží lásku, ať nás naplní a uzdraví. Dovolit Božímu Slovu, aby vstoupilo do našeho srdce. Skalnatá půda Člověk slyší Boží Slovo a je z něj nadšen. To je úžasné, Bůh mi odpouští a přijímá mě takového, jaký jsem a uzdravuje mě. To je skvělé. Ve chvíli, kdy přijde odsouzení, pokušení, tlaky, okamžitě zapomene vše, co slyšel o bezpodmínečné Boží lásce a o uzdravení. Slovo není zakořeněno v srdci. Řešením je: dovolit Božímu Slovu, aby v nás hojně přebývalo se vší moudrostí. Slova Ježíšovy pravdy, lásky a odpuštění vyklíčí a zakoření v našem srdci. Trnitá půda Místo víry v Boží Slovo, jsou lidská srdce užírána starostmi tohoto světa. Lidé se více zabývají tím, jak vydělat víc peněz. Výsledkem je to, že vedou extrémně stresující životní styl, trápí se penězi a nikdy nevidí ve svých životech dobré ovoce. Řešením pro tuto půdu je: odpočívat v Ježíši, který je naším chlebodárcem. On je pastýř naší duše a v Něm nebudeme mít v ničem nedostatek (Žalm 23:1). Dobrá půda Můžete se však rozhodnout, že budete dobrá půda. Otevřete své srdce a ochotně přijímejte vše, co pro vás Bůh má. Nechte zakořenit Jeho Slovo a ono samo přinese hojnou úrodu. Jakub 1:21 s krotkostí přijímejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Boží Slovo říká, že máme s krotkostí nebo také s pokorou přijímat zaseté slovo. Chtěla bych vás povzbudit, abyste byli pilní studenti Božího Slova a uvidíte, jak Bůh ve vašem životě mocně jedná. Boží Slovo je lék a má ohromnou moc. Abyste měli co meditovat, >zde< jsou Uzdravující verše od Joyce Meyer. pastor Iveta Kuklová

7 Bouře aneb s Bohem projdeš vším Lukáš 8:23 24 A když se plavili, usnul (Ježíš). Tehdy se na jezero snesla větrná bouře a loď se naplňovala, takže byli v nebezpečí. Přistoupili tedy a vzbudili Ho se slovy: Mistře, mistře, hyneme! On však vstal, napomenul vítr a vzedmutí vod, a tak přestaly a nastal klid. Ježíš utišil bouři. Věděl, že Jeho cílem je přeplout na druhou stranu jezera, aby naplnil jeden z Božích úkolů. Také věděl o své autoritě a rozhodl se, že Ho nemůže nic zastavit v naplnění Božího plánu. Život každého Božího dítěte má specifický plán a cíl. Největším přáním našeho Nebeského Otce je, abys tento plán naplnil. Cílem tohoto plánu není pouze zasáhnout lidi evangeliem, ale také je učinit opravdu šťastnými. Dokonce se dá říct nejšťastnějšími. Poražený nepřítel, ďábel, má naopak největší touhu tě v naplňování Božího plánu zastavit nebo nasměrovat někam jinam. Dobrá zpráva je, že Bůh je nesrovnatelně větší. Ježíš na kříži triumfálně zvítězil a my s Ním toto vítězství můžeme zakoušet. Lidské životy nemají být jako vrávorající malé lodičky, které plují bez cíle na rozbouřeném oceáně okolností, ale jako silné a stabilní námořní lodě, které mají svůj jasný směr a cíl.

8 Jiný příběh o plavbě na lodi a bouři je v knize Skutky v kapitole 27. Loď, na které plul apoštol Pavel, vyplula v nesprávnou dobu. Přestože se okolnosti zdáli být dobré, Pavel posádku skrze Ducha Svatého varoval. Oni ho však neuposlechli. Bouře byla tak silná, že hrozilo všem utopení. Přesto Boží dobrota a milosrdenství nakonec všechny zachránila. I v životě křesťanů se stane, že Duch Svatý a Písmo ukážou, kterým směrem raději nejít nebo, že ještě není vhodný čas. Přesto i v bouřích, které vzniknou špatným rozhodnutím, se stává Bůh vysvoboditelem, protože Jeho milosrdenství a láska převyšují všechno (Žalm 107). Bouře do životů věřících přicházely, přicházejí a přicházet budou. Bůh je však vždy s tebou skrze Ducha Svatého a skrze své Slovo. Nikdy tě neopustí. Jeho vizí je, aby byl Boží plán pro tvůj život dokončen. Filipským 1:6 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí. Povyš Jeho plány nad své plány a bude ti i přes všechny bouře ve tvém životě moc dobře. Povyš Jeho Slovo nad názory světa a nad to co vidíš a cítíš a bude se ti dobře dařit, protože Jeho Slovo je pevné a nemění se. On svým Slovem dokáže držet celý obrovský vesmír, aby fungoval a držel pohromadě. Pro Něho není problém držet svým Slovem tvůj život! Na závěr malé doporučení: vyhledej správné mapy (plány Ducha Svatého) uchop kormidlo (svůj jazyk plný modliteb a Božího Slova) vydej se svou stabilní lodí (znovuzrozený život) na dobrodružnou cestu životem neboj se, protože s Bohem projdeš vším! Veronika Kulířová

9 První láska Zjevení Janovo 2:2-5 Znám skutky tvé, a práci tvou, i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteří si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. A jsi snášenlivý a trpělivost máš, a pro jméno mé pracoval jsi a neustal. Ale mám něco proti tobě, totiž že jsi tu první lásku svou opustil. Proto si vzpomeň, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky čiň. Boží Slovo říká: Jsi úžasný, trpělivý, vytrvalý, jen jedno ti chybí. Opustil jsi první lásku. Dříve jsem si tento verš vysvětlovala, že už nemiluji Boha tolik, jako když jsem se znovuzrodila. Ale o tom Bůh nemluví.

10 Co se nám snaží Bůh říct? Co se stalo, když jsme se znovuzrodili? Byli jsme uchváceni Jeho láskou. Prožívali jsme, že jsme chtění a milovaní takoví, jací jsme. I se svými chybami, selháními, se vším, kdo jsme. Proto nám Bůh říká v pátém verši: Navrať se k první lásce. K tomu, že jsem tě miloval takového, jaký jsi. Z Mé strany se nic nezměnilo. Já tě pořád miluji stejně. Nech se Mnou milovat. Jan 3:16 Bůh tak velikou lásku měl, že svého Syna dal. Bůh nás miloval, a proto nám dal to nejdražší, co měl svého jediného Syna. Římanům 8:32 Který dokonce ani vlastního Syna svého neušetřil, ale za nás za všechny vydal Jej, i kterak by tedy nám s Ním všech (dalších) věcí nedal (zadarmo)? A když nám dal to nejdražší, proč by nám spolu s Ním nedal i to ostatní. Bůh se nemění. Je pořád stejný. Takže, jestliže nás miloval, když jsme byli hříšníci, proč by nás nemiloval teď, když jsme Jeho chtěné a milované děti. 1. Jan 4:16 A my jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterou Bůh má k nám. Bůh láska je, a kdo v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm. My jsme uvěřili, že nás Bůh miluje, tak tomu věřme dál a žijme to. Užívejme si života a Ježíšovy lásky. 1. Jan 4:10 V tom je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že On miloval nás, a poslal Syna svého oběť slitování za hříchy naše. Navraťme se k Jeho první lásce. On první miloval nás. Ať každé ráno vstáváme s modlitbou: Tatínku, dávám Ti dnes přednost. Buď první, kdo mě dnes bude milovat. pastor Iveta Kuklová

11 Opatrně následuj, abys dokončil úspěšně Don & Satia Schwarz Židům 13:7 mluví o úctě k těm, kteří vyučují Boží Slovo a o tom, že si máme všímat jejich víry, jejich příkladu a jejich životních cílů. Říká se tam následujte je. Apoštol Pavel mluví o následování jeho příkladu na několika místech. jako já následuji Krista (1. Korintským 11:1) Myslím si, že je zajímavé se nad tím zamyslet. Zaprvé bychom měli zvážit sami sebe jako příklady k následování pro druhé, abychom mohli upřímně říci, následuj mě, jako já následuji Krista. Všimněme si fráze jako já následuji Krista. Podle mně je důležité lidi neustále směrovat ke Kristu a nikdy ne k sobě, abychom se nestali jejich zdrojem ohledně čehokoli. Nicméně, lidé touží po vzorech, které by mohli následovat. Je to skoro něco vrozeného v nás. Hledáme příklady a vzory. Kdo nás ovlivňuje? Kdo je naším vzorem? Samozřejmě Pán, Ježíš Kristus by měl být naším hlavním příkladem a vzorem. Efezským 5:1 mluví o následování a napodobování Boha a Krista. Tento princip vidíme v celé Bibli. Jsou zde další, kteří jsou rovněž našimi příklady. Některé základní vlivy na nás mají otcové, matky, učitelé, prarodiče, pastoři a další vedoucí.

12 Podívejme se opět do Židům 13:7 a všimněme si, že máme zvážit jejich víru a konec jejich životů. Před mnoha lety jsem slyšel příklad, který mi po dlouhé roky pomáhal. Představ si sebe jak řídíš kolo nebo auto. A představ si jak následuješ ostatní cyklisty nebo řidiče. Jako moudrý řidič dobře víš, že potřebuješ mít odstup mezi sebou a vozidlem před tebou. Pokud jej nemáš a auto před tebou náhle zastaví, mohl bys narazit, jen proto, že jsi příliš blízko. Možná to zní jako hloupý příklad. Avšak věřím, že je to dobrou ilustrací pro důležité body v našem životě. Židům 13:7 nás povzbuzuje k následování našich vedoucích v jejich chození ve víře; avšak zahrnuje také slovo upozornění, které apoštol Pavel zmiňuje několikrát: Následuj mě, jako já následuji Krista. Jinými slovy, buď nablízku, abys mohl pozorovat a učit se, ale nebuď tak blízko, abys narazil, pokud ten, kterého následuješ udělá chybu. Pamatuji si, že před několika lety, v době, kdy jsem studoval na Biblické škole, byl jeden známý evangelista jedné z denominací v USA obviněn ze sexuálního skandálu. Když to křesťané zjistili, mnoho jich bylo velice zmateno. V různých částech USA hromadně opouštěli církev. Některé statistiky zmiňují, že odešlo z církví 40-50% věřících. To je opravdu šokující. Chápu ty, kteří byli touto situací hluboce dotčeni. Zároveň mě to však přivádí k příležitosti zhodnotit svou víru, jak o tom píše 2. Korintským 13:5 Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte Potřebujeme se sami sebe zeptat koho následujeme. Kdo je tím nejvyšším vzorem, Ježíš nebo člověk? Před několika málo lety byl odhalen v sexuálním skandálu jiný známý pastor v USA. Tato konkrétní služba byla skrze jeho knihy a kázání velkým požehnáním pro Satiu i mě. Neznal jsem ho osobně, ale určitým způsobem jsem ho následoval. Pamatuji si, že když jsem slyšel o té aféře, byli jsme zklamaní a zarmoucení. Samozřejmě, media z toho udělala velký skandál. Vždycky rádi křižují jakéhokoli služebníka, který upadne do hříchu.

13 Pamatuji si, že i když mě to velmi trápilo, nechtěl jsem skončit. Satia a já jsme se rozhodli, že se nenecháme oklamat a svést. Myslím si, že ve dnech, ve kterých žijeme, je důležité prozkoumat základy své víry a učinit čerstvé rozhodnutí pro Krista. Musíme se rozhodnout, že bez ohledu na to, co ostatní dělají nebo nedělají, my budeme následovat Pána. V situaci jako byla tato může být emocionálně těžké zaměřit se na sebe. Můžeme se cítit zraněni, dokonce zrazeni někým, komu jsme důvěřovali a koho jsme si vážili. Nakonec, však nám to pomohlo si uvědomit, že náš skutečný vůdce je Pán Ježíš Kristus. Situace, kterou jsem právě popsal, nám ukazuje, proč je tak důležité se modlit za vedoucí, obzvláště za pastory a starší v církvích. Nepřítel ví, že pokud zasáhne vedoucí, může jednoduše zaútočit na následovníky. Chce zničit tolik lidí, kolik jen bude moci, takže není žádným překvapením, že používá tyto taktiky. Bible říká, že si nejsme nevědomi ďáblových taktik (2. Korintským 2:11). Takže se ujisti, že nejvyšším příkladem, který následuješ a ke kterému vedeš druhé lidi, je Ježíš. Následuj své duchovní vedoucí tak, jak oni následují Krista a modli se za ně, aby běželi svůj běh dobře. Tím všichni doběhneme do cíle úspěšně. Don a Satia jsou členy sboru Victory v Tulse. Pro více informací můžete navštívit

14 Píle není zákon Apoštol Pavel nám říká, abychom následovali jeho příklad. Pán si ho použil, aby nám předal zjevení o víře, spravedlnosti z víry a také o milosti. Zároveň je to ten stejný Pavel, který k nám mluví ohledně pracovitosti, naléhavosti a píli. Se stejnou naléhavostí nás vybízí, abychom opustili mrtvé skutky a zároveň, abychom konali skutky živé, skutky víry. Povzbuzuje nás, abychom odpočívali ve víře a současně byli pilní. V dnešní době se mezi křesťany objevují na skutky a na píli extrémní názory. Lidé je buď vyvyšují, nebo naprosto odsuzují. Jenže nejsou skutky jako skutky. Skutky, o kterých mluví Pavel, jsou plné Boží milosti, jsou konány z víry a ve víře. Takové skutky jsou naprosto závislé na Boží moci, pomoci a vedení. Pavel věděl o čem mluví, když mluvil o práci pro Pána a Jeho následování. Věděl, že bez Něj nemůže nic, vůbec nic. Také věděl, že pokud se má Boží dílo na této zemi naplnit, je nutné jít a konat to, co mu Bůh ukazoval.

15 1. Korintským 15:10 Ale milostí Boží jsem to, co jsem, a milost Jeho mně učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všichni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest. Když se setkáte s člověkem, který ví, že je spravedlivý jen z Boží milosti a plně spoléhá na Ježíšovu oběť, setkali jste se s člověkem, který zná Slovo. Kde jinde by takové zjevení vzal. Určitě poslouchal kázání a vyučování druhých, trávil čas ve studiu Božího Slova a přebýval skrze modlitbu v Boží přítomnosti. Řekli bychom, že je to duchovní člověk. Také bychom mohli říci, že je to pilný člověk. Zopakujme si to. Byl pilný ve Slově, modlitbách a studiu. Žádnou z těchto věcí nezanedbával, a přesto žil z milosti a víry. Věřím, že rozdíl v tom, zda se jedná o skutky víry nebo o zákonictví (skutkaření) je v našich postojích. Když budeme pilní ve Slově, modlitbách a studiu, nikdo by nás neměl škatulkovat jako zákoníka, protože to činíme z lásky k Bohu a v touze po poznání Pravdy. Právě pro takové lidi je zde odplata. Židům 11:6 Bez víry pak je nemožné líbit se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřit musí, že je Bůh, a těm, kteříž Ho usilovně hledají, že odměnu dává. Studium Slova člověka obdarovává, obohacuje a pilný student tak získává mnoho zjevení pro sebe i pro druhé. 2. Timoteovi 3:15-17 Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Skutky 17:11-12 Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Bůh miluje každého stejně, pro každého má ohromné věci, obdarovává nikoli na základě skutků. Bůh ctí ty, kteří Ho hledají, kteří se učí a dotazují se. Buď tím, který je obdarováván a zároveň studentem, který je poctěn. pastor Vítězslav Kukla

16 Nové tituly Poznej, co ti náleží! Modlil jsem se a modlil. Byl jsem na uzdravujících shromážděních po celé zemi a mnohokrát se za mě modlili, ale stále nejsem uzdraven. Můžete mi pomoci? Odpověď na tato tklivá slova lze najít v knize reverenda Kennetha E. Hagina Uzdravení nám náleží. V této pronikavé knize o právech, týkajících se uzdravení, která má věřící v Kristu, reverend Hagin vysvětluje, že Izajáš 53 nám říká, že Ježíš vzal na sebe naše nemoci a nesl naše bolesti. Zjevuje také, proč je uzdravení někdy zablokované. Kenneth E. Hagin Uzdravení nám náleží 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

17 Nové tituly Porozumět trojí dimenzi člověka. Trojí dimenze člověka je výsledkem dlouholetého studia reverenda Kennetha E. Hagina. Předmět trojí dimenze člověka reverenda Hagina vždy zajímal. Tuto zásadní biblickou pravdu jej však jako ostatně většinu křesťanů nikdo neučil. Když začal tento předmět studovat, setkal se s množstvím zmatků; obzvláště při rozlišování mezi duchem a duší. Učilo se mnoho omylů, a to i od kazatelen, komentuje to. Po mnoha modlitbách a rozsáhlém biblickém studiu zjistil, že člověk je duch, který má duši a žije v těle. Rozbor předmětu trojí dimenze člověka uvádí v této knize. Kenneth E. Hagin Trojí dimenze člověka 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

18 Nové tituly To, čemu věříš, je výsledkem tvého myšlení. Pokud špatně myslíš, budeš také špatně věřit. Ale meditace Božího slova tvé myšlení napraví! Ve Správném a špatném myšlení reverend Kenneth E. Hagin čerpá z Písma a zjevuje, jak můžete:. Vstoupit do mocného propojení myšlení, věření a vyznávání. Obnovit svou mysl a dát své myšlení do souladu s Božím slovem. Naučit se rozlišovat zdroj vašich myšlenek. Správně vyznávat a pokaždé porazit ďábla. Následovat biblické kroky k vítězství v každé oblasti života Kenneth E. Hagin Správné a špatné myšlení 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

07/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

07/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 07/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

09/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

09/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 09/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Slovo víry 09/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 09/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 09/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slovo víry 03/2016. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 03/2016. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 03/2016 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Slovo víry 07/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 07/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 07/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Ochota se učit LEKCE 4

Ochota se učit LEKCE 4 LEKCE 4 Ochota se učit Velké poslání, které dal Ježíš církvi v Matouši 28, 18 20, nezahrnovalo pouze získávat lidi, ale také činit učedníky. Být učedníkem znamená stát se studentem. Z toho důvodu jako

Více

11/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

11/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 11/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

02/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více