03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 03/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Hana Petřinová Slovo víry

3 Se smělostí pomoc najdeš! Židům 4:16 Přistupme tedy směle s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli, když potřebujeme pomoci. Boží trůn je trůnem milosti. To nám dává již samo o sobě svobodu a ujištění, že je to místo, kde nalézáme pomoc. To, kde občas selháváme jsou naše postoje, naše smělost nebo ostych, popřípadě strach. Stejně jako všichni ostatní, i my máme dny lepší a dny ne zas tak úplně dokonalé. Přesto máme jako Boží děti jednu ohromnou výhodu a tou je naše postavení, naše spravedlnost. Naše spravedlnost vlastně není naše, ale Boží. Je to spravedlnost Ježíše Krista, kterou nám Bůh daroval.

4 2. Korintským 5:21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v Něm. Kdyby to byla naše vlastní spravedlnost, byli bychom stále pod Zákonem a Boží spravedlnosti bychom nedosáhli. Římanům 3:20-24 Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni Jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Tuto Boží spravedlnost jsme dostali zadarmo skrze víru v Ježíše. Tato Boží spravedlnost je založena na Ježíšově dokonalém skutku na Jeho obětování a vzkříšení. Proto, kdykoli stojíme v této Boží spravedlnosti, můžeme být naprosto smělí. Říkám tomu vědomí spravedlnosti! Buď jsem si vědom Boží spravedlnosti, nebo svých, lidských nedostatků. Jedno nebo druhé. Čím více jsem si jistý, že jsem na základě Ježíšova jednoho dokonalého skutku upevněný v Boží spravedlnosti, tím více prožívám spravedlnost a jsem tedy smělý. Proč? Protože nehledím na sebe, ale na Ježíše. On je dokonalý! Pak se naplňuje Boží Slovo o spravedlivých lidech. Přísloví 28:1 Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní, ale spravedliví jako mladý lev smělí jsou. Když se tedy zaměříme na Boží spravedlnost, jsme smělí a kdykoli potřebnou pomoc přijímáme. Ano, se smělostí pomoc opravdu najdeš! pastor Vítězslav Kukla

5 Boží Slovo je lék Přísloví 4:20-22 Synu můj, věnuj pozornost mým slovům, k řečem mým nakloň ucha svého. Ať neodcházejí od očí tvých, ostříhej jich uprostřed srdce svého. Nebo životem jsou těm, kteří je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím (lékem). Božímu Slovu máme věnovat pozornost, máme ho mít ve svých uších. To znamená číst si Boží Slovo nahlas, poslouchat kázání, chodit pravidelně do církve. Rozšířený překlad Bible říká, že máme s Božím Slovem souhlasit a poddat se mu. Boží Slovo máme mít neustále před svýma očima a máme ho ostříhat ve svém srdci, nenechat si ho ničím ukrást. Boží Slovo nám také říká, proč to máme dělat. Protože Boží Slovo je lékem. Židům 4:12 Boží Slovo je živé a mocné Boží Slovo je živé a mocné. Je schopno uzdravit naše tělo. Izaiáš 55:11 Boží Slovo vykoná to, k čemu bylo posláno. Mnohdy místo toho, abychom používali lék (Boží Slovo), říkáme: Já věřím v uzdravení. Je lepší věřit Božímu Slovu a používat ho jako lék (číst, meditovat, vyznávat), než věřit v uzdravení a nebrat boží léky. Aby Boží Slovo uzdravilo naše těla, potřebujeme jej dostat do našeho srdce. Tam musí zakořenit a pak přinese hojnou úrodu. Určitě všichni znáte podobenství o rozsévači (Marek 4:3-20). Rozsévač rozsíval Slovo a to Slovo padlo na různou půdu.

6 Zaprvé podél cesty Slovo, které padlo podél cesty, bylo ukradeno ještě před tím, než se mohlo dostat hluboko do posluchačova srdce. Bylo ukradeno nepřítelem skrze pochybnosti a nevíru. Například: Nikdy nebudu uzdraven. Tohle je můj život a nic se nemůže změnit. Co je řešením pro tuto půdu? Otevřít své srdce, nechat Boží lásku, ať nás naplní a uzdraví. Dovolit Božímu Slovu, aby vstoupilo do našeho srdce. Skalnatá půda Člověk slyší Boží Slovo a je z něj nadšen. To je úžasné, Bůh mi odpouští a přijímá mě takového, jaký jsem a uzdravuje mě. To je skvělé. Ve chvíli, kdy přijde odsouzení, pokušení, tlaky, okamžitě zapomene vše, co slyšel o bezpodmínečné Boží lásce a o uzdravení. Slovo není zakořeněno v srdci. Řešením je: dovolit Božímu Slovu, aby v nás hojně přebývalo se vší moudrostí. Slova Ježíšovy pravdy, lásky a odpuštění vyklíčí a zakoření v našem srdci. Trnitá půda Místo víry v Boží Slovo, jsou lidská srdce užírána starostmi tohoto světa. Lidé se více zabývají tím, jak vydělat víc peněz. Výsledkem je to, že vedou extrémně stresující životní styl, trápí se penězi a nikdy nevidí ve svých životech dobré ovoce. Řešením pro tuto půdu je: odpočívat v Ježíši, který je naším chlebodárcem. On je pastýř naší duše a v Něm nebudeme mít v ničem nedostatek (Žalm 23:1). Dobrá půda Můžete se však rozhodnout, že budete dobrá půda. Otevřete své srdce a ochotně přijímejte vše, co pro vás Bůh má. Nechte zakořenit Jeho Slovo a ono samo přinese hojnou úrodu. Jakub 1:21 s krotkostí přijímejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Boží Slovo říká, že máme s krotkostí nebo také s pokorou přijímat zaseté slovo. Chtěla bych vás povzbudit, abyste byli pilní studenti Božího Slova a uvidíte, jak Bůh ve vašem životě mocně jedná. Boží Slovo je lék a má ohromnou moc. Abyste měli co meditovat, >zde< jsou Uzdravující verše od Joyce Meyer. pastor Iveta Kuklová

7 Bouře aneb s Bohem projdeš vším Lukáš 8:23 24 A když se plavili, usnul (Ježíš). Tehdy se na jezero snesla větrná bouře a loď se naplňovala, takže byli v nebezpečí. Přistoupili tedy a vzbudili Ho se slovy: Mistře, mistře, hyneme! On však vstal, napomenul vítr a vzedmutí vod, a tak přestaly a nastal klid. Ježíš utišil bouři. Věděl, že Jeho cílem je přeplout na druhou stranu jezera, aby naplnil jeden z Božích úkolů. Také věděl o své autoritě a rozhodl se, že Ho nemůže nic zastavit v naplnění Božího plánu. Život každého Božího dítěte má specifický plán a cíl. Největším přáním našeho Nebeského Otce je, abys tento plán naplnil. Cílem tohoto plánu není pouze zasáhnout lidi evangeliem, ale také je učinit opravdu šťastnými. Dokonce se dá říct nejšťastnějšími. Poražený nepřítel, ďábel, má naopak největší touhu tě v naplňování Božího plánu zastavit nebo nasměrovat někam jinam. Dobrá zpráva je, že Bůh je nesrovnatelně větší. Ježíš na kříži triumfálně zvítězil a my s Ním toto vítězství můžeme zakoušet. Lidské životy nemají být jako vrávorající malé lodičky, které plují bez cíle na rozbouřeném oceáně okolností, ale jako silné a stabilní námořní lodě, které mají svůj jasný směr a cíl.

8 Jiný příběh o plavbě na lodi a bouři je v knize Skutky v kapitole 27. Loď, na které plul apoštol Pavel, vyplula v nesprávnou dobu. Přestože se okolnosti zdáli být dobré, Pavel posádku skrze Ducha Svatého varoval. Oni ho však neuposlechli. Bouře byla tak silná, že hrozilo všem utopení. Přesto Boží dobrota a milosrdenství nakonec všechny zachránila. I v životě křesťanů se stane, že Duch Svatý a Písmo ukážou, kterým směrem raději nejít nebo, že ještě není vhodný čas. Přesto i v bouřích, které vzniknou špatným rozhodnutím, se stává Bůh vysvoboditelem, protože Jeho milosrdenství a láska převyšují všechno (Žalm 107). Bouře do životů věřících přicházely, přicházejí a přicházet budou. Bůh je však vždy s tebou skrze Ducha Svatého a skrze své Slovo. Nikdy tě neopustí. Jeho vizí je, aby byl Boží plán pro tvůj život dokončen. Filipským 1:6 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí. Povyš Jeho plány nad své plány a bude ti i přes všechny bouře ve tvém životě moc dobře. Povyš Jeho Slovo nad názory světa a nad to co vidíš a cítíš a bude se ti dobře dařit, protože Jeho Slovo je pevné a nemění se. On svým Slovem dokáže držet celý obrovský vesmír, aby fungoval a držel pohromadě. Pro Něho není problém držet svým Slovem tvůj život! Na závěr malé doporučení: vyhledej správné mapy (plány Ducha Svatého) uchop kormidlo (svůj jazyk plný modliteb a Božího Slova) vydej se svou stabilní lodí (znovuzrozený život) na dobrodružnou cestu životem neboj se, protože s Bohem projdeš vším! Veronika Kulířová

9 První láska Zjevení Janovo 2:2-5 Znám skutky tvé, a práci tvou, i trpělivost tvou, a že nemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteří si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. A jsi snášenlivý a trpělivost máš, a pro jméno mé pracoval jsi a neustal. Ale mám něco proti tobě, totiž že jsi tu první lásku svou opustil. Proto si vzpomeň, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky čiň. Boží Slovo říká: Jsi úžasný, trpělivý, vytrvalý, jen jedno ti chybí. Opustil jsi první lásku. Dříve jsem si tento verš vysvětlovala, že už nemiluji Boha tolik, jako když jsem se znovuzrodila. Ale o tom Bůh nemluví.

10 Co se nám snaží Bůh říct? Co se stalo, když jsme se znovuzrodili? Byli jsme uchváceni Jeho láskou. Prožívali jsme, že jsme chtění a milovaní takoví, jací jsme. I se svými chybami, selháními, se vším, kdo jsme. Proto nám Bůh říká v pátém verši: Navrať se k první lásce. K tomu, že jsem tě miloval takového, jaký jsi. Z Mé strany se nic nezměnilo. Já tě pořád miluji stejně. Nech se Mnou milovat. Jan 3:16 Bůh tak velikou lásku měl, že svého Syna dal. Bůh nás miloval, a proto nám dal to nejdražší, co měl svého jediného Syna. Římanům 8:32 Který dokonce ani vlastního Syna svého neušetřil, ale za nás za všechny vydal Jej, i kterak by tedy nám s Ním všech (dalších) věcí nedal (zadarmo)? A když nám dal to nejdražší, proč by nám spolu s Ním nedal i to ostatní. Bůh se nemění. Je pořád stejný. Takže, jestliže nás miloval, když jsme byli hříšníci, proč by nás nemiloval teď, když jsme Jeho chtěné a milované děti. 1. Jan 4:16 A my jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterou Bůh má k nám. Bůh láska je, a kdo v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm. My jsme uvěřili, že nás Bůh miluje, tak tomu věřme dál a žijme to. Užívejme si života a Ježíšovy lásky. 1. Jan 4:10 V tom je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že On miloval nás, a poslal Syna svého oběť slitování za hříchy naše. Navraťme se k Jeho první lásce. On první miloval nás. Ať každé ráno vstáváme s modlitbou: Tatínku, dávám Ti dnes přednost. Buď první, kdo mě dnes bude milovat. pastor Iveta Kuklová

11 Opatrně následuj, abys dokončil úspěšně Don & Satia Schwarz Židům 13:7 mluví o úctě k těm, kteří vyučují Boží Slovo a o tom, že si máme všímat jejich víry, jejich příkladu a jejich životních cílů. Říká se tam následujte je. Apoštol Pavel mluví o následování jeho příkladu na několika místech. jako já následuji Krista (1. Korintským 11:1) Myslím si, že je zajímavé se nad tím zamyslet. Zaprvé bychom měli zvážit sami sebe jako příklady k následování pro druhé, abychom mohli upřímně říci, následuj mě, jako já následuji Krista. Všimněme si fráze jako já následuji Krista. Podle mně je důležité lidi neustále směrovat ke Kristu a nikdy ne k sobě, abychom se nestali jejich zdrojem ohledně čehokoli. Nicméně, lidé touží po vzorech, které by mohli následovat. Je to skoro něco vrozeného v nás. Hledáme příklady a vzory. Kdo nás ovlivňuje? Kdo je naším vzorem? Samozřejmě Pán, Ježíš Kristus by měl být naším hlavním příkladem a vzorem. Efezským 5:1 mluví o následování a napodobování Boha a Krista. Tento princip vidíme v celé Bibli. Jsou zde další, kteří jsou rovněž našimi příklady. Některé základní vlivy na nás mají otcové, matky, učitelé, prarodiče, pastoři a další vedoucí.

12 Podívejme se opět do Židům 13:7 a všimněme si, že máme zvážit jejich víru a konec jejich životů. Před mnoha lety jsem slyšel příklad, který mi po dlouhé roky pomáhal. Představ si sebe jak řídíš kolo nebo auto. A představ si jak následuješ ostatní cyklisty nebo řidiče. Jako moudrý řidič dobře víš, že potřebuješ mít odstup mezi sebou a vozidlem před tebou. Pokud jej nemáš a auto před tebou náhle zastaví, mohl bys narazit, jen proto, že jsi příliš blízko. Možná to zní jako hloupý příklad. Avšak věřím, že je to dobrou ilustrací pro důležité body v našem životě. Židům 13:7 nás povzbuzuje k následování našich vedoucích v jejich chození ve víře; avšak zahrnuje také slovo upozornění, které apoštol Pavel zmiňuje několikrát: Následuj mě, jako já následuji Krista. Jinými slovy, buď nablízku, abys mohl pozorovat a učit se, ale nebuď tak blízko, abys narazil, pokud ten, kterého následuješ udělá chybu. Pamatuji si, že před několika lety, v době, kdy jsem studoval na Biblické škole, byl jeden známý evangelista jedné z denominací v USA obviněn ze sexuálního skandálu. Když to křesťané zjistili, mnoho jich bylo velice zmateno. V různých částech USA hromadně opouštěli církev. Některé statistiky zmiňují, že odešlo z církví 40-50% věřících. To je opravdu šokující. Chápu ty, kteří byli touto situací hluboce dotčeni. Zároveň mě to však přivádí k příležitosti zhodnotit svou víru, jak o tom píše 2. Korintským 13:5 Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte Potřebujeme se sami sebe zeptat koho následujeme. Kdo je tím nejvyšším vzorem, Ježíš nebo člověk? Před několika málo lety byl odhalen v sexuálním skandálu jiný známý pastor v USA. Tato konkrétní služba byla skrze jeho knihy a kázání velkým požehnáním pro Satiu i mě. Neznal jsem ho osobně, ale určitým způsobem jsem ho následoval. Pamatuji si, že když jsem slyšel o té aféře, byli jsme zklamaní a zarmoucení. Samozřejmě, media z toho udělala velký skandál. Vždycky rádi křižují jakéhokoli služebníka, který upadne do hříchu.

13 Pamatuji si, že i když mě to velmi trápilo, nechtěl jsem skončit. Satia a já jsme se rozhodli, že se nenecháme oklamat a svést. Myslím si, že ve dnech, ve kterých žijeme, je důležité prozkoumat základy své víry a učinit čerstvé rozhodnutí pro Krista. Musíme se rozhodnout, že bez ohledu na to, co ostatní dělají nebo nedělají, my budeme následovat Pána. V situaci jako byla tato může být emocionálně těžké zaměřit se na sebe. Můžeme se cítit zraněni, dokonce zrazeni někým, komu jsme důvěřovali a koho jsme si vážili. Nakonec, však nám to pomohlo si uvědomit, že náš skutečný vůdce je Pán Ježíš Kristus. Situace, kterou jsem právě popsal, nám ukazuje, proč je tak důležité se modlit za vedoucí, obzvláště za pastory a starší v církvích. Nepřítel ví, že pokud zasáhne vedoucí, může jednoduše zaútočit na následovníky. Chce zničit tolik lidí, kolik jen bude moci, takže není žádným překvapením, že používá tyto taktiky. Bible říká, že si nejsme nevědomi ďáblových taktik (2. Korintským 2:11). Takže se ujisti, že nejvyšším příkladem, který následuješ a ke kterému vedeš druhé lidi, je Ježíš. Následuj své duchovní vedoucí tak, jak oni následují Krista a modli se za ně, aby běželi svůj běh dobře. Tím všichni doběhneme do cíle úspěšně. Don a Satia jsou členy sboru Victory v Tulse. Pro více informací můžete navštívit

14 Píle není zákon Apoštol Pavel nám říká, abychom následovali jeho příklad. Pán si ho použil, aby nám předal zjevení o víře, spravedlnosti z víry a také o milosti. Zároveň je to ten stejný Pavel, který k nám mluví ohledně pracovitosti, naléhavosti a píli. Se stejnou naléhavostí nás vybízí, abychom opustili mrtvé skutky a zároveň, abychom konali skutky živé, skutky víry. Povzbuzuje nás, abychom odpočívali ve víře a současně byli pilní. V dnešní době se mezi křesťany objevují na skutky a na píli extrémní názory. Lidé je buď vyvyšují, nebo naprosto odsuzují. Jenže nejsou skutky jako skutky. Skutky, o kterých mluví Pavel, jsou plné Boží milosti, jsou konány z víry a ve víře. Takové skutky jsou naprosto závislé na Boží moci, pomoci a vedení. Pavel věděl o čem mluví, když mluvil o práci pro Pána a Jeho následování. Věděl, že bez Něj nemůže nic, vůbec nic. Také věděl, že pokud se má Boží dílo na této zemi naplnit, je nutné jít a konat to, co mu Bůh ukazoval.

15 1. Korintským 15:10 Ale milostí Boží jsem to, co jsem, a milost Jeho mně učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všichni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest. Když se setkáte s člověkem, který ví, že je spravedlivý jen z Boží milosti a plně spoléhá na Ježíšovu oběť, setkali jste se s člověkem, který zná Slovo. Kde jinde by takové zjevení vzal. Určitě poslouchal kázání a vyučování druhých, trávil čas ve studiu Božího Slova a přebýval skrze modlitbu v Boží přítomnosti. Řekli bychom, že je to duchovní člověk. Také bychom mohli říci, že je to pilný člověk. Zopakujme si to. Byl pilný ve Slově, modlitbách a studiu. Žádnou z těchto věcí nezanedbával, a přesto žil z milosti a víry. Věřím, že rozdíl v tom, zda se jedná o skutky víry nebo o zákonictví (skutkaření) je v našich postojích. Když budeme pilní ve Slově, modlitbách a studiu, nikdo by nás neměl škatulkovat jako zákoníka, protože to činíme z lásky k Bohu a v touze po poznání Pravdy. Právě pro takové lidi je zde odplata. Židům 11:6 Bez víry pak je nemožné líbit se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřit musí, že je Bůh, a těm, kteříž Ho usilovně hledají, že odměnu dává. Studium Slova člověka obdarovává, obohacuje a pilný student tak získává mnoho zjevení pro sebe i pro druhé. 2. Timoteovi 3:15-17 Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Skutky 17:11-12 Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Bůh miluje každého stejně, pro každého má ohromné věci, obdarovává nikoli na základě skutků. Bůh ctí ty, kteří Ho hledají, kteří se učí a dotazují se. Buď tím, který je obdarováván a zároveň studentem, který je poctěn. pastor Vítězslav Kukla

16 Nové tituly Poznej, co ti náleží! Modlil jsem se a modlil. Byl jsem na uzdravujících shromážděních po celé zemi a mnohokrát se za mě modlili, ale stále nejsem uzdraven. Můžete mi pomoci? Odpověď na tato tklivá slova lze najít v knize reverenda Kennetha E. Hagina Uzdravení nám náleží. V této pronikavé knize o právech, týkajících se uzdravení, která má věřící v Kristu, reverend Hagin vysvětluje, že Izajáš 53 nám říká, že Ježíš vzal na sebe naše nemoci a nesl naše bolesti. Zjevuje také, proč je uzdravení někdy zablokované. Kenneth E. Hagin Uzdravení nám náleží 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

17 Nové tituly Porozumět trojí dimenzi člověka. Trojí dimenze člověka je výsledkem dlouholetého studia reverenda Kennetha E. Hagina. Předmět trojí dimenze člověka reverenda Hagina vždy zajímal. Tuto zásadní biblickou pravdu jej však jako ostatně většinu křesťanů nikdo neučil. Když začal tento předmět studovat, setkal se s množstvím zmatků; obzvláště při rozlišování mezi duchem a duší. Učilo se mnoho omylů, a to i od kazatelen, komentuje to. Po mnoha modlitbách a rozsáhlém biblickém studiu zjistil, že člověk je duch, který má duši a žije v těle. Rozbor předmětu trojí dimenze člověka uvádí v této knize. Kenneth E. Hagin Trojí dimenze člověka 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

18 Nové tituly To, čemu věříš, je výsledkem tvého myšlení. Pokud špatně myslíš, budeš také špatně věřit. Ale meditace Božího slova tvé myšlení napraví! Ve Správném a špatném myšlení reverend Kenneth E. Hagin čerpá z Písma a zjevuje, jak můžete:. Vstoupit do mocného propojení myšlení, věření a vyznávání. Obnovit svou mysl a dát své myšlení do souladu s Božím slovem. Naučit se rozlišovat zdroj vašich myšlenek. Správně vyznávat a pokaždé porazit ďábla. Následovat biblické kroky k vítězství v každé oblasti života Kenneth E. Hagin Správné a špatné myšlení 80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč Objednávky na u: nebo na tel

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 03/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 03/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

06/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 06/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Boží uzdravení (článek III)

Boží uzdravení (článek III) Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Boží slovo jako moc ve tvém životě

Boží slovo jako moc ve tvém životě Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 03/2012 úvodník svědectví napsali vyučování narozeniny oznámení Boží slovo jako moc ve tvém životě úvodník Před více

Více

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Nový začátek Copyright 2002 Alan Cairns Překlad: M. Hýsek, D. Kohout, M. Šolc III., 2012 Všechna práva vyhrazena Let The Bible Speak Lifeline Publications

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pravá Boží Církev Identifikována

Pravá Boží Církev Identifikována Pravá Boží Církev Identifikována Po tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto

Více

Petr Vlček. Model místní církve

Petr Vlček. Model místní církve Petr Vlček Model místní církve Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Druhá slova povzbuzení od pastora Davida Wilkersona. ze sboru Time Square Church, New York.

Druhá slova povzbuzení od pastora Davida Wilkersona. ze sboru Time Square Church, New York. Druhá slova povzbuzení od pastora Davida Wilkersona ze sboru Time Square Church, New York. 1. V bitvě nejsi osamocen. 2. Největší nebezpečí. 3. Jak důležité je odpouštět a žehnat svým nepřátelům? 4. Pán

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. TEEN CHALLENGE MEZI PLOTY MEZI PLOTY ZÁŘ Í 2007-Č ÍSLO 39 Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14,23; Bible kralická Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

ZÁPAS O DUŠI 100. Duben 2009 OBSAH. http://zod.reformace.cz nebo http://www.hcjb.cz

ZÁPAS O DUŠI 100. Duben 2009 OBSAH. http://zod.reformace.cz nebo http://www.hcjb.cz ZÁPAS O DUŠI 100 Duben 2009 OBSAH Rodinná bohoslužba 2 Co je to víra 3 Tou cestou jdoucí ani Adopce 12 Rodinná politika 16 hromádce Pohlavní rovnost 19 Vždycky za všechno Písmo, které Výkladové kázání

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více