Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2007 Vážení spoluobčané, Dostává se Vám do rukou další číslo Janovských listů, které je zase o něco větší. Zatímco červnové číslo bylo dle mínění mnohých k práci zastupitelstva hodně kritické, tak v tomto čísle rubrika Kritické slovo chybí. Názor, že kritika práce obecního úřadu, resp. zastupitelstva do Janovských listů patří, jsem však nezměnil. Kritika je totiž jedním z motivačních nástrojů, který by mohl vést ke zlepšení práce dotčeného. A to bylo mým cílem i při připomínkách k fungování MŠ. Pokud se tedy objeví nějaký problém, upozorním na něj. Tuto možnost má každý, například prostřednictvím Janovských listů. Stejně jako má možnost se vyjádřit ke kritice, pokud byla podle jeho názoru neoprávněná. Pomluva, kdy se o dotyčném vyjadřujeme za jeho zády, kdy nemá možnost reagovat, není kritikou. K pomluvě se vyjádřil již kardinál Richelieu: Pomluv není třeba si všímat. Vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly zničit. Na zasedání ZO byla diskutována problematika drog v Janové. Proto se tomuto tématu věnuji podrobněji. V případě zájmu by bylo možné uspořádat na toto téma přednášku či besedu. Konzumace drog mládeží totiž je, podobně jako šikana na školách, celospolečenským problémem, který se může dotknout kohokoliv z nás. Karel Eliáš Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Usnesení z 10. zasedání ZO Janová Ukonaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 99/07 schválilo program 10. zasedání bez připomínek a jednohlasně zvolilo ověřovatele zápisu p. Kotrlu a p. Holce 100/07 vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Jaroslavy Kovářové z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Janová a vyhlášení výběrového řízení rekonstrukci MŠ, přestavba bude prováděna v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice Zlín informaci o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace schválilo udělení průkazu čtenáře místní knihovny na jeden rok zdarma pro žáky po ukončení 1. třídy místní ZŠ 101/07 schválilo - provedení změn rozpočtu v rámci rozpočtové skladby - objem finančních prostředků u příjmů i výdajů zůstává nezměněn příjmy Kč výdaje Kč financování Kč - přidělení částky Kč SDH Janová ke 110. výročí založení a přidělení částky 7 27 Kč TJ TATRAN Janová obě tyto částky jsou výtěžkem z výherních hracích přístrojů za rok /07 schválilo uzavření dodatku č. 2 s firmou RENOSTAV Brno, která zajišťuje výstavbu nové tělocvičny 103/07 vzalo na vědomí informace p. Hradové o konané Valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s. Usnesení ze 11. (mimořádného) zasedání ZO obce Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 104/08 projednalo a schválilo výstavba tělocvičny bude probíhat po tři roky a poté bude zkolaudována jako funkční celek finanční prostředky na výstavbu tělocvičny bude obec Janová zajišťovat z vlastních zdrojů i z dalších možných dotačních titulů, které budou pro tuto akci aktuální nebo budou vyhlášeny Usnesení z 12. zasedání ZO Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 105/09 schválilo program 12. zasedání bez připomínek, byl přidán bod Přivítání nové ředitelky MŠ a ZŠ Janová, jednohlasně byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Eliáš a p. Holec schváleno všemi hlasy 106/09 vzalo na vědomí informace ředitelky MŠ a ZŠ Janová o novém školním vzdělávacím programu a návrhu na změnu účetní 107/09 schválilo přidělení obecního bytu slečně Pagáčové Michaeli, Janová č.p. 3, od schváleno všemi hlasy 108/09 zamítlo žádost paní Ivanky Latinákové o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 109/09 zamítlo žádost pana Radomíra Dolanského o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 110/09 zamítlo Žádost paní Blanky Růžičkové na úhradu nákladů spojených s pořízením fotopublikace v roce 2000 (publikace nebyla nikdy vydána) jednohlasně zamítnuto

2 111/09 schválilo žádost paní Heleny Strbačkové, Janová 138, na pořízení územního plánu a zařazení do ÚP pozemků p.č. 1146, 1149, 1150 jednohlasně schváleno 112/09 schválilo žádost pana Josefa Abdula, Janová č.p. 248, na pořízení změny územního plánu změnu zápisu pozemku p.č. 918/161 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 113/09 schválilo žádost paní Ivany Strakové, Ohrada 1873, Vsetín, na pořízení změny územního plánu - změnu zápisu pozemku p.č. 918/107 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 114/09 projednalo a odložilo žádosti p. Chudějové L., Janová č.p. 201, manželů Hromadových, Janová č.p. 7 a Halašové A. Janová č.p. 50 převedení pozemků do územního plánu obce tyto žádosti budou zařazeny do zpracování celkového územního plánu obce 115/09 projednalo žádost p. Vesky o osečení sousední stavební parcely, jejímž majitelem je p. Muchová. ZO rozhodlo o zaslání výzvy k udržování parcely p. Muchové 116/09 rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku p.č. 530/1 a 530/2 tribuna 117/09 vzalo na vědomí informaci o vydání dalšího čísla Janovských listů na konci září 118/09 schválilo připojení ke Smlouvě měst a obcí proti daňové diskriminaci jednohlasně odsouhlaseno Obecní úřad ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVÁ V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy i ve výuce. Novou ředitelkou se stala Mgr. Jaroslava Proislová. V prvním ročníku se začalo s výukou podle nového školského vzdělávacího programu, prvňáčkům přibyla hodina angličtiny týdně. Na školní zahradě nechal obecní úřad vybudovat hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit potřebám ZŠ i MŠ. Do konce roku jsou ještě naplánovány následující akce: výlet na kolech s dětmi a rodiči na Hovězí, Drakiáda, loutkové divadlo, návštěva OÚ Janová beseda s představiteli obce, Hallowen, výroba vánočních přání a vánočních dárků pro rodiče, divadlo Zlín a vánoční besídka. ZŠ a MŠ Janová V září se uskutečnil výlet na Dušnou a Klenov. Že se tento výlet vydařil dokládá popis výpravy od dvou jeho účastníků: Ráno jsme sešli v 7.15 u školy, pak jsme jeli na Vsetín. Ze Vsetína jsme odjeli autobusem na Dušnou. Tam na nás čekaly paní kuchařky. Společně jsme se vydali na cestu. Za chvíli jsme se setkali s panem starostou z Růžďky. Ten nám vyprávěl, jak se za vlády Marie Terezie žilo. Popošli jsme o kousek dál, kde se opékaly špekáčky. Po opékání jsme uklidili a uhasili oheň. Pokračovali jsme dál v cestě. Došli jsme k Svantovítovým skalám. Na Klenově nám paní učitelka vyprávěla, že před deseti léty se odlomil kus skály. Dál jsme se zastavili u skal Zámčisko a Havranka. Dorazili jsme na přehradu Bystřička, odkud nás autobus odvezl na Vsetín a do Janové. Klára Pončíková, 4.třída TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU plasty - žlutá barva sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo) papír - modrá barva, nápojové krabice - oranžová barva plasty - žlutá barva Obecní úřad VAKCINACE LIŠEK V době od 1. do 8. října 2007 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření: nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy, v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře, poučte své děti! Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj U školy jsme měli sraz, a potom jsme jeli na Vsetín. Přesedli jsme a jeli na Dušnou. Vystoupili jsme na rozcestí a setkali jsme se se starostou z Růžďky. A pak jsme opékali. Uhasili jsme oheň a šli jsme dál. Nejvíc se mně líbilo na Svantovítových skalách!!! A potom u Zámčiska. Svanta byl slovanský bůh. A říká se pověst: V létě přesně o půlnoci, vdaná žena ve svých svatebních šatech může najít poklad. A tak zruší kletbu. Asi před osmi lety tam spadl kus skály. Šli jsme dál, až jsme došli k přehradě Bystřička. A potom jsme jeli zpátky autobusem, zase jsme přesedli a jeli do Janové. Byl to moc pěkný výlet. Katka Tataláková, 4. třída

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JANOVÁ Z historie Založením sboru v Johanové předcházel velký požár dne 22. srpna 1895, kdy v obci shořelo 10 domů, 6 chlévů, 2 ovčírny, 4 stodoly a několik sklepů. Uhořely bohužel 2 malé děti. Obec v té době při zápase s tak rozsáhlým živlem byla zcela bezbranná a byla odkázána na pomoc hasičských sborů z okolních obcí. Požár se podařilo uhasit až v 8 hodin večer po zásahu hasičského sboru z Hovězí a sboru ze Skláren Vsetín. Po této strašlivé katastrofě se občané a obecní radní se rozhodli založit hasičský sbor v obci. Zásluhou řídícího školy Josefa Zelinky, starosty obce Pavla Kužely č.p. 6, radních Jana Hnátka č.p. 8, Jiřího Zajíčka č.p. 62, Jana Josefíka č.p. 31 a Josefa Machalce č.p. 91, se jim to podařilo. Hasičský sbor byl založen 17. žáří 1897 a měl název: DOBROVOLNÁ JEDNOTA HASIČSKÁ V JOHANOVÉ U VSETÍNA HASIČSKÁ ŽUPA VALAŠSKÁ Č. 32 se sídlem v ROŽNOVĚ. Současnost SDH se mimo svoji činnost jako výcvik, účast na soutěžích, zásahy při požárech a jiných kalamitách podílí i na výchově mladé generace. Družstvo mladých hasičů se po obnovení své činnosti před více než 20 lety pravidelně zúčastňuje hry Plamen a pohárových soutěží okresní ligy se střídavými úspěchy. V loňském roce byl náš SDH pořadatelem obvodového kola Hry Plamen. Tito mladí hasiči jsou postupně zařazováni do soutěžního družstva v požárním sportu a do zásahové jednotky. Členové SDH každoročně odpracují mnoho brigádních hodin při údržbě požární techniky, při údržbě vodních zdrojů a při pomoci obci. Jejich činnost na poli kulturním není již tak bohatá, jak tomu bývalo dříve, avšak pravidelně pořádají akce (jednou za 3 roky) Kácení máje a (jednou za 2 roky) Hody. Oslavy 110 výročí založení V sobotu se konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Janové. Celodenní program začal v 10:00 hod. slavnostní schůzí, která se konala v Restauraci U Hromadů. Následoval oběd a společné focení členů. Od 14 hod. probíhalo námětové cvičení, kterého se účastnilo 7 hasičských sborů, které provedly 4 útoky na požářiště, jež se nacházelo za samoobsluhou Jednoty. První útok byl veden od Bečvy nalevo od mostu SDH Ústí a SDH Liptál. Druhý útok byl veden také od Bečvy, ale napravo od mostu SDH Janová a SDH Jasénka. Oba tyto útoky probíhaly současně. S mírným (plánovaným) zpožděním začaly útoky 3 a 4. Třetí útok vedlo samostatně SDH Vsetín od rodinného domu za prodejnou Jednota. Současně byl veden SDH Hovězí a SDH Rokytnice čtvrtý útok od rodinného domu naproti hospodě u Hromadů. Celé námětové cvičení se těšilo velkému zájmu přihlížejících občanů. Útok předvedly také družstva starých pánů a mladých hasičů. Oslavy byly zakončeny Výletem, jenž začal v 15. hod na hřišti TJ. K tanci a poslechu hrála BEsVA. Tato taneční zábava se protáhla do pozdních nočních hodin. Karel Eliáš (s využitím materiálů SDH Janová)

4 Radek Dolanský JAK METÚD DOBÝL AMERIKU Jak sa konečně doplazíl kapitalizmus aj do našéj krajiny všeci zme čučali na americké filmy jak vyorané myši. Jak ti američtí rekovja šrotujú zlú sebranku a většinú nejaký najedovaný Arnold dobije celú armádu aj s tankama. Novinkú pro naše zbrojaře sú pistole na padesát a vjecéj nábojů. Šak je to viděť v každém filmě jak desperáti střílajú jak blbí a nemosija nabíjať. V Americe može aj pětiranný kolt vystřeliť desetkráť. Gdyby u teho naši ludé trocha přemýšlali, v ten moment by im došlo, že sú to skorem stejné capiny, kerýma nás krmili na druhéj straně barikády, gdy jeden sovětský tank pomlátil polovičku armády frickú. Metúda to oblbování už tak štvalo, že mu z teho jednúc ruplo v kolni a osvítil ho přímo bohovský nápad. Gdyž sú Amerikáni tací chytráci, tož ich mosíme přechytračiť. A to je přecaj pro kovaného Valacha prd robota. Navrch, gdyž už sa to podařilo aj temu Pražáčkovi s televízijú. Obúl si fofrem gumáky a už pelášil do putyky. Chlapi, osvítil ňa bohovský nápad jak vydělať hromadu kopejek a ešče sa podívať do světa. Chlapi sa řechtali už včíl co zaséj z teho Metúda vyleze a tož v očakávání velkého zážitka naporúčali kolo borových. Jak ho počúvali, kývali lebeňama vjec a vjecéj až sa im to zamlúvalo najvěcéj. No a gdyž založíme akciovku, vylúdíme povoléní k obchodování s Amerikú a máme to v kapci. No a ty si myslíš, že nás ti nafúkaní Amerikáni enem tak pustíja do téj jejich country? ozvál sa Janek Lebáňú. Šak sa podívaj co dělajú s obyčajnýma turistama. Pjekně děkuju za také svobody, gdyž mosím otiskovať paprče před náštěvú, jak gdybych sa hlásil na Mírov. No gdyž tam pudeme coby obchodníci z Valašska, nebudeme měť žádné problémy, hučál do nich Metúd. Navrch ze sebja urobíme trúby a máme to v suchu aj gdyby nás vyslýchala samotná CIA. No, gdyž budeš tým mluvčím ty, tož trúby ani moc hráť nemosíme. Ty zmjato, zajačál Metúd, cos tým chcel řécť? A si na řadě! A po velikých borových za takú urážku. Chlapi sa mohli uřechtať, no mudrovali u borovičky ešče polovicu večera než sa rozhodli, že pojedú dobyť Ameriku. Gdyž nic iného aspoň móže byť čuryna s tyma podivnýma Amerikánama. Vyřídili všecko papírování, napoščávali po dědině peňazí, vybrali najočňéjší dědinské krasavice a vyrazili do Prahy žádať o víza. Oblékli sa do pjekných valašských krojů, pobrali valašskéj slivovice a jeli. Jak tlápali po Praze, moseli páru Pražáčkom trocha popraviť ciferníky lebo sa neuctivo stavjali k valašským krojom. No neco takového bylo pro ogary meňéj než odháňať otravné muchy. Na ambasádě spustíl Metúd svoju tirádu. Mezitým chlapi přesvědčili teho Jenkíja, že mosí okoštovať pravú valašskú slivovicu. Načapovali do něho dvě štamprle a víza si moseli oštemplovať sami. Flašu mu tam nechali a odporúčali sa na Ruzyň. Po páru hodinách sa partyja valašských ogarú a cérek vykolébala v New Yorku na J.F.K. v čele z Metúdem. A byla to takéj jediná partyja, kerá z letadla vylezla po svojich. Posádku aj s cestujúcíma vyhazovali po núzovej klúzačce. Pilotovi dali sice enem po štamprli, no aj tak mosel přistávať naštyrykráť. Prv ich chceli zabásnúť, že ide o teroristickú akciju, no jak poznali, že sú všeci v letadle úplně obyčajně nagĺganí slivovice, lifrovali ich z terminála ven. Tam už čakaly kupy novinářů a televízijí, aby im Valaši vyzradili tajemstvá letu. Metúd teho v momentě využíl a všecky pozvál na druhý deň do Central Parka, gde budú měť předváďačku zboží, keré móže zachrániť hromady životú z paprčí gdejakých desperátú. No vjecéj sa ani slovem nezmínil. Gdyž sa hrubo po poledni zjavila valašská partyja v Central Parku čakali na ně už celé zástupy amerického ludu. Tož Metúd nemeškal schmátl mikrofón, přitáhl k sobě tlumočnicu z dědiny a začal vydělávať doláče. Prv sa rozhodovali, že vezmú opravdickú tlumočnicu, kerá znala sedum řečí, no valašskéj ťápanině nerozuměla. Cérka hospodského už ve Státoch byla, tož nebylo co řešiť. Gdyž sem sa u nás na dědině čučál na ty vaše hollywúdské výtvory, tož sem zistíl, že desperáti u vás zamordujú hromadu ludí zbytečně lebo užívate samé nekvalitní tovary. Tož zme vám přijeli nabídnúť naše fajnové výrobky ze srdca Evropy. Ta prvá věc, kerú vám předvedu je batérka. V davu Amíkú to zahučalo řehotem. No, šak enem sa řechtajte, zubíl sa spokojno Metúd. V každém vašem filmě, jak sa má neco pořádného stať, přestávajú batérky svítiť. Tož mrknite na naše dělo, řekl Metúd a vytáhl z kabele batérku na štyry bachraté monočlánky. V davu zrazu bylo po posměškoch a ozvalo sa uznanlivé mrčání. A to néjni všecko, zahulákal Metúd. Posvítil do davu a ludé si dobrých padesát metrú od pódyja špárali v očách, že prd vidíja. Jak vrahúna, upíra či zombie praštíte našim tovarem, svítíte pokojno dalej s istotú, že pederastovi či obludě sa už nerozsvítí. Postavíl na stojánek štyry cihly a jediným prásknutím batérkú všecky zrušíl. Hneď nato znova oslníl davy, keré včíl už búřili nadšením. A dalej! Gdyž chcete utécť vrahúnovi, obludě lebo mimozemšťanovi, a tých je v Americe hrubo, lapnete do auta a...nic. Nemóžete nastartovať. Je to v každém vašem filmu. My vám nabízáme super český startér. Podívajte sa. Z kontejnera v kerém bylo mínus padesát stupňů Celsia vyjelo auto, řidič do něho skočíl, brnkl do klúča od zapalování a býl v prachu. Z druhého kontejnera vyjelo auto připečené na plus osumdesát a stalo sa úplně to samé. A davy zaséj búřili. A další nabídka, lude americký! Vaše filmy dokazujú, že aj gdyž máte dajakú flobertku, jak dojde na věc, nestřílá. Zaséj sú z poctivých ludí enem hromady mrtvol. Tož tady pro vás máme bývalú výzbroj našeho četnického zbora. Ty střílajú enem sa na ně stačí podívať. Včíl hleďte, jak sa z našima výrobkama dostanete razdva z jakéjkoliv šlamastyky. Jeden z ogarú valašských posvítil na davy. Než ti sa z teho spamatovali hodíl před ně českú pistol, kerá začala střílať na všecky strany, hopl do auta a býl v prachu. Tož včíl to byly úplné ovácije. Ludé pořáď dokola skandovali Vivat Walachien boys a Vivat Metúd. Jak sa sklidnili, tož ich Metúd dorazíl závěrečnú nabídkú. Ešče mám pro vás takové dvě třešničky do teho našeho nabídkového dorta. Všiml sem si v tých vašich filmoch, že gdyž sa podívete na Měsíc, máte enem úplněk. Tož neváhajte a dojeďte k nám na Valašsko. My máme Měsíc aj po kúskoch a negdy zme aj bez něho. Amíci naňho čučali nevěřícno s otevřenú hubú. No a to najlepší nakonec. Od zítřka od rána bude toť v Central Parku postavené obrovské šapitó, gde vám budeme nabízať valašské pochúťky. Třeba mlsy, kerým sa u nás říká jelita, jitrnice, ovárek, tlačenka, podbradek, vepřové kolénko, prdelačka a tak daléj. To abyste okusili pořádného žvanca a né pořáď enem ty karbanátky vrazené do rohlíka. A budeme nalévať aj slivovicu. To je valašská svátosť. Lektvar, kerý

5 móžete v našem staně chĺpať přímo z flaše. U nás nemosíte předstírať, že pijete ze sáčka gdoví co. Takéj sa vám budú věnovať fešné valašské cérky na keré sa móžete škéřiť beze strachu, že vás nekerá žaluje o milióny z teho vašeho slavného sexuálního harašéní. Aj po řiti ju možete chlópnúť, no mosíte počítať s tým, že jak sa jí to nebude lúbiť, dostanete do dyně. A už vůbec sa nemosíte báť, že by nekerá naša děvčica byla taká špindíra, že by sa v její garderóbě našly aj po púl roce hadry s dajakýma flekama, jak sa to stává nekerým vašim stážistkám. Vtem sa celičký Central Park poskládal na zem a všeci sa řechtali až sa za bachory chytali. Policajti sa po zádoch búchali z houmlesákama (u nás sa im praví bezdomovci) a řvali, že taký frk už dlúho nečuli. Druhý deň byli noviny aj televízije plné valašskéj výpravy v čele z Metúdem a ich fajnýma tovarama. Ogaři založili americkú pobočku jejich dědinskéj firmy a pod názvem US Walachien Inc. ju přihlásili na Wall Street. Po akciách sa v ten moment zaprášilo a tož moseli vydávať další a další emísije. Moseli ve Státoch zřídiť aj cestovku lebo na Valašsko sa hrnuli tisíce Amerikánú čučať sa na kúsky Měsíca. Najdražší ubytování bylo mezi ovcama lebo ve stodole na seně. Ve fabrikách na výrobu batérek a startérů sa jelo v kusi bez fajronta a aj české zbrojovky začaly ve velkém vyrábjať dávno zapomenuté zmetky pistolí. V dědině postavili Metúdovi pomník a pomály začali skupovať letoviska v Hollywúdě alebo na Floridě. Po nejakém čase sa na pultoch knihkupectev zjavíl najvětší bestseller světa Metúd Filgas Jak sem dobýl Ameriku. KŘEST KNIHY Z VALAŠSKÝCH PUTÝK Dne 20. června 2007 proběhl v restauraci U Hromadů v obci Janová křest knihy Radomíra Dolanského Z valašských putýk doplněné vtipnými ilustracemi Mariana Vystrčila. Jedná se o 22 humorných povídek z valašské dědiny psaných, jak autor říká, ve valašské ťápanině. Křest byl oficiálně zahájen v 17,00 h. V sále bylo pro hosty přichystáno 70 míst, ale několik dalších se muselo ještě urychleně doplnit. Na úvod zahrála hostům vlastní skladby skupina Dareband Jiřího Dareby Václavíka. Jak sám skladatel a textař Jirka Dareba Václavík podotýká vychází jejich hudba z tradic valašských hudců, takže výborně doplňovala účel tohoto setkání. Jelikož oficiálními pořadateli křtu bylo vydavatelství Repronis spolu s Radomírem Dolanským, chopil se úvodu sám autor, který pozdravil všechny zúčastněné a představil zástupce vydavatelství. Poté předal slovo paní inženýrce Marceli Stehlíkové z Repronisu. Paní Stehlíková v krátkosti seznámila přítomné, jak došlo k prvním kontaktům s autorem a jakými cestami se ubírala příprava knihy až k jejímu vydání. Poté poděkovala sponzorům knihy a představila hostům přítomného ilustrátora Mariana Vystrčila z Holešova. Pak se slova opět ujal autor. Následovalo autorské čtení, kdy sám autor přečetl přítomným jednu povídku z knihy s názvem Hystóryja valašských vynálezů. Poté poděkoval sponzorům pohoštění, k němuž se vrátíme ještě v závěru, a blížilo se finále samotný křest knihy. Většinou vídáme v časopisech při takových příležitostech jednoho kmotra. Protože Valašsko má své vlastní obyčeje, zde jsme vítali kmotry tři a jednoho, dalo by se říci, opatrovatele knihy. Kmotrou nejvzácnější byla paní Květoslava Othová, starostka města Vsetín, která se křtu zúčastnila jako soukromá osoba. Dalším kmotrem byl pan Ota Hošek, vedoucí Informačního centra ve Vsetíně, a poněvadž kniha převážně vznikala v Janové, nesměl chybět jako třetí kmotr starosta obce pan Jan Machalec. Důležité funkce opatrovatele knihy se ujal pan Jan Oth, manžel paní Květy. A pak již, za mohutného blýskání fotografických fleší a přímých záběrů kamery Saši Zatyka začal knihu skrápět nejvzácnější valašský lektvar slivovice. Zde můžu pouze konstatovat jak vzácný je zmíněný lektvar, když pan Hošek potichu úpěl: Dóóóst!!! Po tomto vrcholném aktu paní inženýrka Stehlíková hostům nabídla možnost koupě prvních výtisků knihy s autogramiádou autora a ilustrátora knihy. Hosté se nedali dvakrát pobízet a brzy se u obou tvůrců vlnil zástup čerstvých vlastníků knihy. K autogramiádě opět pro dobrou náladu hrála skupina Dareband, která u hostů sklidila velký úspěch. Na křtu se prodalo asi 100 kusů knih. A nyní blíže k pohoštění, které svými sponzorskými dary podpořila obec Janová spolu s panem Karlem Solanským z Janové, panem Josefem Machalou rovněž z Janové a tehdejším provozovatelem restaurace U Hromadů panem Liborem Procházkou. Co se tedy snědlo a vypilo v číslech: 40 ks pečených kuřecích paliček, 40 ks smažených kuřecích křídel, 2 ks masové rolády, 3 obložené salámové talíře ze tří druhů salámů a 10 párů krájených klobás, 3 obložené sýrové talíře ze šesti druhů sýrů, 1/2 kg sýrovočesnekové pomazánky, 1/2 kg salámové pomazánky, 5 litrů míchaného zeleninového salátu, ovocná mísa (banány, kiwi, broskve, jablka), 3 bochníky chleba, 40 rohlíků, 6 druhů slaného pečiva z listového těsta, 7 ks frgálů. Vypilo se: 140 piv, 4 litry lihovin, 5 litrů vína, 25 lahví bonaquy, 15 lahví coca-coly a 20 lahví ostatních nealkoholických nápojů. Knihu si můžete koupit nebo objednat u každého knihkupce nebo si ji objednat přímo u vydavatelství Repronis na tel.: či na Radek Dolanský

6 - O DROGÁCH Drogu, je-li tímto termínem označována omamná či psychotropní látka, můžeme definovat dvěma hlavními znaky: 1. Jedná se o látku, která má psychotropní efekt, tj. ovlivňuje nebo mění naše vnímání a prožívání reality. Změna se nejčastěji týká emočního (citového) prožívání. Jednotlivé látky vyvolávají charakteristickou změnu emočního stavu. Změna bývá obyčejně příjemná, ale nemusí to být pravidlem. 2. Druhým znakem nezbytným pro to, abychom nějakou látku mohli označit jako drogu, je schopnost vyvolat závislost. Závislostní potenciál je také charakteristický pro každou látku. Některé vyvolávají závislost relativně snadno (například heroin), u jiných látek se závislost vyskytuje spíše výjimečně (kanabinoidy, LSD). V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek Míra rizika Tvrdost Zástupci Vysoká Tvrdé Toluen, Heroin, Morfin, Durman, Crack, LSD Vysoká až střední Tvrdé Lysohlávky, Kokain, Pervitin Střední Tvrdé Alkohol, Ecstasy, Efedrin, Kodein Relativně malá Měkké Marihuana, Hašiš, Kokový čaj Prakticky bez rizika Měkké Káva, Čaj Nehledě na používání označení měkká a tvrdá droga, jedná se o cizí a škodlivé látky, které jsou pro lidský organismus ve větších dávkách vždy nebezpečné. Často se také bagatelizuje význam alkoholu, ale právě on je nejčastější iniciační drogou Rizika a škody spojené s užíváním drog je třeba vidět nejen ve zdravotní oblasti, ale i v oblasti sociální. Uživatelé drog totiž velmi často nejsou schopni se vyrovnat se sociálními nároky života a selhávají ve škole, v práci, hroutí se jim rodinné vztahy, ztrácejí přátele. Nakonec se uzavírají do komunity jedinců, kteří jsou stejně postiženi, a návrat do normální společnosti je velmi obtížný, v některých případech téměř nemožný. Sociální poškození tak uzavírá bludný kruh, ve kterém se uživatel pohybuje; pocit vyděděnosti a odmítavé chování okolí ztěžuje kontakt se zdravotnickými službami, což s sebou nese výraznější zdravotní rizika a škody. Výše uvedený popis se týká dlouhodobých uživatelů, u kterých je možné diagnostikovat alespoň počínající závislost; neplatí tedy pro jednorázové užití nebo krátkodobé experimenty. Většina rodičů zjišťuje, že jejich dítě bere drogy, po několika měsících a někdy i letech od prvních experimentů. Užívání je zcela pochopitelně tajeno a maskováno. Přímé viditelné příznaky spojené s užitím drog, jako jsou např. zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá a bizarní řeč po halucinogenech, toluenu nebo i marihuaně a hašiši, zrychlená řeč po stimulačních drogách, zápach po ředidlech vycházející z úst, se totiž odehrávají mimo rodinu a doma již není nic poznat. Obecně však lze říci, že přímé užití drogy je obtížněji rozpoznatelné než u alkoholu. Zvláště, jde-li o malé dávky. Jednoznačně průkazné je nalezení samotné drogy, stopy po vpiších nebo příslušenství k výrobě a používání drog, To se ale většinou stává až v případech, kdy jsou oslabeny obranné mechanismy utajování a droga je již v životě člověka výrazněji přítomna. Pokud experimenty s drogou přecházejí v pravidelnější užívání, lze zachytit takovéto nejčastější signály: - neodůvodněné střídání nálad, smutek a naopak veselí - neobvyklá nevyrovnanost, podrážděnost a agresivita - nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost - ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí - ztráta koníčků, zájmů, zhoršený prospěch - změna přátel a hodnot - změny v oblékání a úbytek péče o zevnějšek - časté lži a tajnůstkářství - zamykání se v pokojíčku, koupelně, na záchodě - nevysvětlené ztráty peněz, prodej osobních věcí nebo věcí z bytu. Je důležité nedělat předčasné závěry, neboť řada těchto příznaků je společná změnám, které v období dospívání nastávají. Jen rodič zná nejlépe své dítě, a podle toho můžete určit, zda je vaše podezření odůvodněné či nikoli. Na jedné straně jsou rodiče často velmi podezřívaví, ostražití a mívají sklon k přehnaným obavám. Na straně druhé, když některé varovné známky začnou pronikat do života rodiny i chování dítěte, většina rodičů odmítá uvěřit tomu, že by právě jejich dítě mohlo brát drogy. Někdy to vypadá až tak zvláštně, jakoby u rodičů vznikal nějaký zvláštní druh slepoty, díky kterému mnozí z rodičů nezaznamenají přibývající známky a signály o tom, že jejich dítě směřuje k užívání drog. A především nehodnotí je tak, že by na jejich základě začali vymýšlet a provádět nějaké změny. Nejasné případy se proto vždy vyplatí konzultovat s odborníkem a ze zkušenosti odborníků se dá říci, že častěji jsou podezření a obavy rodičů oprávněné byť se někdy týkají spíš problematického chování dítěte obecně, nedůvěry v rodině a dalších problémů než výhradně užívání drog. O anonymní a bezplatnou konzultaci je možno požádat tato vsetínská zařízení: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. Kontaktní centrum KLÍČ (Ohrada 1897, tel.: ) a Centrum Archa (Palackého 138, Tel: ), kde poradí nebo zprostředkují léčbu. Obě tyto organzace jsou jak pro rodiče, tak také úpro děti. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. MUDr. Lenka Šebelová (J. Sousedíka 1204), odborný psychiatr, který pomůže v momentě, kdy je jasné, že jde o problém a zúčastnění s tím chtějí něco dělat. Krajská hygienická stanice územní pracoviště Vsetín (4. května 287, tel: ) poskytne rodičům informace o drogách. Nebo na HTwww.drogovaporadna.cz TH poradně anonymní internetové Karel Eliáš (s použitím článků z od autorů TMUDr. Jakuba Minaříka, Mgr. Dušana Dvořáka, PhDr. Martina Hajného, kontakty poskytla Miriam Hurtová, vedoucí Centra Archa)

7 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Eliška Pospíšilová , č.p. 246 Lubomír Kotrla , č.p. 261 Benjamin Jan Eliáš , č.p. 218 Aneta Hrtáňová , č.p. 99 Monika Petřeková , č.p. 67 Nikola Filová , č.p. 143 Pavlína Filgasová , č.p. 8 Úmrtí Karel Eliáš , č.p. 218 Bohumil Mikuš , č.p. 184 Lucien Debecker , č.p. 57 Karel Fojt , č.p.175 Jan Zmeškal , č.p.85 Ferdinand Zajíček , č.p.174 Životní jubilea Leden Ladislav Březovják č.p let Jiřina Miločíková č.p let Marie Hrušková č.p let Únor František John č.p let Zdeňka Kotrlová č.p let Lubomír Řezník č.p let Březen Božena Holcová č.p let Miroslava Světlíková č.p let Oldřich Vašťák č.p let Miroslav Šamaj č.p let Duben Anna Pončíková č.p let Dana Bartíková č.p let Josef Zmeškal č.p let Květen Hedvika Pešlová č.p let Františka Hrtáňová č.p let Červen Zdenka Vaňková č.p let Červenec Božena Vojtková č.p let Josef Pisklák č.p let Josef Holec č.p let Srpen Alena Mikulenčáková č.p let Milan Kajš č.p let Stanislav Rosner č.p let Září Miroslav Sklář č.p let Karel Šimara č.p let Obecní úřad EKO SLOUPEK Bojové plyny v našich domovech Sarin, soman, fosgen, difosgen, kyanovodík, čpavek, chlór,... Snad jenom naše nejmladší generace tato slova nikdy neslyšela. Nás starší při jejich vyslovení nepříjemně zamrazí, protože víme, že se jedná o velmi účinné bojové plyny, které mohou v několika minutách usmrtit člověka. I v malých koncentracích tyto plyny poškozují zdraví a je proto s podivem, že přestože se o těchto záležitostech všeobecně ví, řada našich spoluobčanů nás stále zásobuje látkami, které mají prakticky shodné vlastnosti jako nejtěžší vojenské bojové plyny. Myslím teď na neoprávněné spalování domovního odpadu v kotlích, kamnech a i na otevřeném ohni zejména obalů z umělých hmot, různých barev, motorových a transformátorových olejů, hadrů a v neposlední řadě i různých chemických postřiků na ochranu rostlin. Jedny z nejprudších jedů vznikají při spalování PVC. Ten je v domovním odpadu nejčastěji zastoupen v umělohmotných obalech pracích a čistících prostředků, prostředků osobní hygieny, motorových olejích apod., ale také jsou z něho vyráběny hračky a podlahové krytiny. Při spalování PVC je mimo jiné v kouři obsažen také čpavek a fosgen. V historické literatuře faktu najdete důkazy, že oba tyto plyny byly s tragickými následky použity již za 1. světové války. Ale to není konečný výčet jedů vznikajících při spalování PVC. Nesmíme zapomenout na jedovatý monomer vinylchlorid a na karcinogenní dioxiny. Další nebezpečná umělá hmota je i polystyren vynikající izolační materiál a velmi oblíbený ochranný obal nových domácích spotřebičů. Při jeho spalování vznikají monostyreny, které působí obdobně jako aromatické uhlovodíky (např. benzen). A mimo jiné, právě jim se přičítá podpora vzniku leukémie. Mnoho občanů spaluje svůj odpad, aby ušetřili za poplatky za odvoz popelnic. Slyšel jsem i pár koumáků, že umělá hmota dobře hoří, a proto tak ušetří za uhlí. Je ale otázkou, kolik ušetří, protože právě při nedokonalém spalování některých umělých hmot vzniká i velmi agresivní kyselina chlorovodíková. Ta spolu s kyselinou sírovou (vzniká při špatném spalování nekvalitního uhlí) silně poškozuje kovové části kotle. Zejména ten, kdo podobné hmoty spaluje, si musí uvědomit, že sám se totiž vystavuje největším účinkům těchto jedovatých látek, protože zpravidla největší koncentrace plynů jsou v nejbližším okolí. Časté bolení hlavy, pálení v očích v místech, kde se naši spoluobčané nerozumně chovají, jsou v mnoha případech příznaky slabé otravy. A osobně si myslím, že mnoho podobných látek do našeho okolí uniká při nechtěných haváriích, jako jsou požáry bytů, výrobních provozoven, aut, apod. A neměli bychom zbytečně zvyšovat jejich obsah v ovzduší. Pavel Jeřábek (převzato z časopisu Receptář) Pozn.: spalování domácí odpadu je zakázané podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší v kterém se píše, že lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilech spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. A tyto uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Z toho vyplívá, že likvidace domovního odpadu spalováním na otevřeném ohništi je nezákonná.

8 BUDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU V roce 2006 začala obec Janová s budováním nového bezdrátového rozhlasového a varovného systému obce. Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku firmy Empemont - Valašské Meziříčí. Byla provedena instalace nové rozhlasové ústředny a 1 ks amplionu v hodnotě Kč. S budováním tohoto systému se pokračovalo i v roce Byla přijata nabídka firmy Empemont na instalaci 13 ks přijímacích hlásičů v celkové hodnotě 336 tis. V zájmu snížení finančních nákladů ze strany obce, byla podána žádost o investiční dotaci ze Zlínského kraje. Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne byla naší obci poskytnuta dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši ,- Kč na podporu výstavby informačního, varovného a vyrozumívacího systému. Vzhledem k tomu, že se původně počítalo s vyšší dotací (až 75% nákladů), nebyl původní záměr realizován celý. V červenci došlo k instalaci pouze 2 ks přijímacích hlásičů s digitálním ovládáním, napojení na zadávací pracoviště IZS (integrovaný záchranný systém) a montážním pracím. Náklady na tuto akci činily Kč. V roce 2007 činil tedy podíl Zlínského kraje na výše uvedenou akci 47%, zbylých 53 % bylo financováno z rozpočtu obce. Doufejme, že Zlínský kraj bude i nadále tak štědrý jako v letošním roce. Karel Eliáš (dle informací OÚ) FOTBAL Memoriál Františka Lagy Již 4. ročník fotbalového turnaje se konal od 13:15 hod. na hřišti Tatranu Janová. Prvenství z loňského ročníku obhajoval domácí celek Tatran Janová. Loni stříbrný Sokol Hovězí byl v letošním ročníku nahrazen FC Vsetín "B". Dále se letošního ročníku memoriálu účastnily celky Sokola Huslenky a Sokola Ústí. Hrálo tříkolovým systémem každý s každým, 2x20 min. s pětiminutovou přestávkou. 1. Kolo: Huslenky - Ústí 0:1 Janová - Vsetín "B" 3:2 2. Kolo: Ústí - Vsetín "B" 0:1 Huslenky - Janová 1:1 3. Kolo: Janová - Ústí 2:1 Vsetín "B"- Huslenky 0:2 Konečné pořadí: 1. Tatran Janová : Sokol Huslenky : FC Vsetín "B" : Sokol Ústí :3 3 O pořadí na 3. a 4. místě rozhodoval, při stejném počtu získaných bodů, vzájemný zápas. Nejúspěšnějším střelcem celého turnaje se stal se 4 vstřelenými brankami Martin Zbranek (Janová). Na druhém a třetím místě se se stejným počtem 2 vstřelených branek umístil Jakub Měrka (Janová) a Ondřej Pavlinec (Vsetín "B"). Muži A Letošní ročník okresního přeboru mužů začal Tatran Janová již odehrál 6 utkání se střídavým úspěchem: Francova Lhota - Janová 4:3 (3:0) B: Plšek Petr, Zbranek Martin, Růžička Daniel ŽK: Růžička Daniel, Zbranek M., Plšek Petr, Mikušek M. Janová - Val. Meziříčí B 2:4 (0:3) B: Bant Josef, Zbranek Martin ŽK: Zbranek Martin, Plšek Petr, Vyškovský Aleš ČK: Zbranek Martin Choryně B - Janová 5:5 (1:4) B: Zbranek Martin 2, Vyškovský Aleš 2, Potočný Vlastimil ŽK: Potočný Vlastimil, Plšek Petr, Růžička Daniel, Hrtáň I. ČK: Plšek Petr Janová - Jablůnka 3:1 (2:1) B: Plšek Petr, Vyškovský Aleš, Měrka Jakub ŽK: Hrtáň Zbyněk, Mikušek Miroslav Janová - Nový Hrozenkov 3:1 (2:1) B: Potočný Vlastimil, Zbranek Martin, Měrka Jakub ŽK: Zbranek Martin, Vyškovský Aleš Horní Lideč - Janová 2:0 (2:0) Po sedmém kole je Janová (s jedním odloženým zápasem) se 7 body na 10 místě. V tabulce pravdy má 2 minusové body. Na první Val. Meziříčí B ztrácí 8 bodů a před poslední Hošťálkovou má náskok 2 bodů. Na podzim zbývá sehrát ještě následujících 8 utkání: :30 Horní Bečva - Janová (odložené) :30 Janová - Halenkov :30 Bynina - Janová :00 Janová - Prlov :30 Ratiboř - Janová :00 Janová - Kateřinice B :30 Hošťálková - Janová :30 Janová - Francova Lhota Muži B Janovské "béčko" začalo svou sezonu o týden později Ve IV. třídě skupině A je pouze 6 mužstev, která se vzájemně střetnou 4krát. Janová dosud sehrála 5 utkání: Janová B - Val.Senice 0:2 (0:1) ŽK: Řihák Jan Lačnov - Janová B 1:2 (0:1) B: Pončík Jan 2 ŽK: Mikušek Jiří, Kovalčík David Janová B - Zděchov 4:2 (0:1) B: Čabla Luboš, Halko L., Papšík Mojmír, Gajdoš Radim ŽK: Papšík M., Řihák Jan, Trlica Antonín, Polách Pavel Střelná - Janová B 1:2 (0:1) B: Papšík Mojmír, Orság Daniel; ŽK: Zádilský Vojtěch Val.Senice - Janová B 3:2 (2:1) Branky: Plšek 2, Liška Martin Po šestém kole je Janová (s jedním odloženým zápasem) s 9 body na 3 místě. V tabulce pravdy má 3 plusové body. Na první Valašskou Senici B ztrácí 9 bodů a před posledním Študlovem má náskok 6 bodů. Na podzim zbývá sehrát ještě následujících 5 utkání: :30 Janová B - Študlov :15 Janová B - Lačnov :30 Zděchov - Janová B :15 Janová B - Střelná :30 Študlov - Janová B

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Janovské listy SLOVO STAROSTY. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2007

Janovské listy SLOVO STAROSTY. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2007 P Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2007 SLOVO STAROSTY Ohlédnutí za prvním rokem volebního období. V měsíci listopadu a prosinci 2006 se podařilo úspěšně dokončit vyčištění mlýnského

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 1. 6. 2015 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni:7 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více