Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2007 Vážení spoluobčané, Dostává se Vám do rukou další číslo Janovských listů, které je zase o něco větší. Zatímco červnové číslo bylo dle mínění mnohých k práci zastupitelstva hodně kritické, tak v tomto čísle rubrika Kritické slovo chybí. Názor, že kritika práce obecního úřadu, resp. zastupitelstva do Janovských listů patří, jsem však nezměnil. Kritika je totiž jedním z motivačních nástrojů, který by mohl vést ke zlepšení práce dotčeného. A to bylo mým cílem i při připomínkách k fungování MŠ. Pokud se tedy objeví nějaký problém, upozorním na něj. Tuto možnost má každý, například prostřednictvím Janovských listů. Stejně jako má možnost se vyjádřit ke kritice, pokud byla podle jeho názoru neoprávněná. Pomluva, kdy se o dotyčném vyjadřujeme za jeho zády, kdy nemá možnost reagovat, není kritikou. K pomluvě se vyjádřil již kardinál Richelieu: Pomluv není třeba si všímat. Vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly zničit. Na zasedání ZO byla diskutována problematika drog v Janové. Proto se tomuto tématu věnuji podrobněji. V případě zájmu by bylo možné uspořádat na toto téma přednášku či besedu. Konzumace drog mládeží totiž je, podobně jako šikana na školách, celospolečenským problémem, který se může dotknout kohokoliv z nás. Karel Eliáš Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Usnesení z 10. zasedání ZO Janová Ukonaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 99/07 schválilo program 10. zasedání bez připomínek a jednohlasně zvolilo ověřovatele zápisu p. Kotrlu a p. Holce 100/07 vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Jaroslavy Kovářové z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Janová a vyhlášení výběrového řízení rekonstrukci MŠ, přestavba bude prováděna v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice Zlín informaci o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace schválilo udělení průkazu čtenáře místní knihovny na jeden rok zdarma pro žáky po ukončení 1. třídy místní ZŠ 101/07 schválilo - provedení změn rozpočtu v rámci rozpočtové skladby - objem finančních prostředků u příjmů i výdajů zůstává nezměněn příjmy Kč výdaje Kč financování Kč - přidělení částky Kč SDH Janová ke 110. výročí založení a přidělení částky 7 27 Kč TJ TATRAN Janová obě tyto částky jsou výtěžkem z výherních hracích přístrojů za rok /07 schválilo uzavření dodatku č. 2 s firmou RENOSTAV Brno, která zajišťuje výstavbu nové tělocvičny 103/07 vzalo na vědomí informace p. Hradové o konané Valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s. Usnesení ze 11. (mimořádného) zasedání ZO obce Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 104/08 projednalo a schválilo výstavba tělocvičny bude probíhat po tři roky a poté bude zkolaudována jako funkční celek finanční prostředky na výstavbu tělocvičny bude obec Janová zajišťovat z vlastních zdrojů i z dalších možných dotačních titulů, které budou pro tuto akci aktuální nebo budou vyhlášeny Usnesení z 12. zasedání ZO Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 105/09 schválilo program 12. zasedání bez připomínek, byl přidán bod Přivítání nové ředitelky MŠ a ZŠ Janová, jednohlasně byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Eliáš a p. Holec schváleno všemi hlasy 106/09 vzalo na vědomí informace ředitelky MŠ a ZŠ Janová o novém školním vzdělávacím programu a návrhu na změnu účetní 107/09 schválilo přidělení obecního bytu slečně Pagáčové Michaeli, Janová č.p. 3, od schváleno všemi hlasy 108/09 zamítlo žádost paní Ivanky Latinákové o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 109/09 zamítlo žádost pana Radomíra Dolanského o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 110/09 zamítlo Žádost paní Blanky Růžičkové na úhradu nákladů spojených s pořízením fotopublikace v roce 2000 (publikace nebyla nikdy vydána) jednohlasně zamítnuto

2 111/09 schválilo žádost paní Heleny Strbačkové, Janová 138, na pořízení územního plánu a zařazení do ÚP pozemků p.č. 1146, 1149, 1150 jednohlasně schváleno 112/09 schválilo žádost pana Josefa Abdula, Janová č.p. 248, na pořízení změny územního plánu změnu zápisu pozemku p.č. 918/161 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 113/09 schválilo žádost paní Ivany Strakové, Ohrada 1873, Vsetín, na pořízení změny územního plánu - změnu zápisu pozemku p.č. 918/107 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 114/09 projednalo a odložilo žádosti p. Chudějové L., Janová č.p. 201, manželů Hromadových, Janová č.p. 7 a Halašové A. Janová č.p. 50 převedení pozemků do územního plánu obce tyto žádosti budou zařazeny do zpracování celkového územního plánu obce 115/09 projednalo žádost p. Vesky o osečení sousední stavební parcely, jejímž majitelem je p. Muchová. ZO rozhodlo o zaslání výzvy k udržování parcely p. Muchové 116/09 rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku p.č. 530/1 a 530/2 tribuna 117/09 vzalo na vědomí informaci o vydání dalšího čísla Janovských listů na konci září 118/09 schválilo připojení ke Smlouvě měst a obcí proti daňové diskriminaci jednohlasně odsouhlaseno Obecní úřad ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVÁ V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy i ve výuce. Novou ředitelkou se stala Mgr. Jaroslava Proislová. V prvním ročníku se začalo s výukou podle nového školského vzdělávacího programu, prvňáčkům přibyla hodina angličtiny týdně. Na školní zahradě nechal obecní úřad vybudovat hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit potřebám ZŠ i MŠ. Do konce roku jsou ještě naplánovány následující akce: výlet na kolech s dětmi a rodiči na Hovězí, Drakiáda, loutkové divadlo, návštěva OÚ Janová beseda s představiteli obce, Hallowen, výroba vánočních přání a vánočních dárků pro rodiče, divadlo Zlín a vánoční besídka. ZŠ a MŠ Janová V září se uskutečnil výlet na Dušnou a Klenov. Že se tento výlet vydařil dokládá popis výpravy od dvou jeho účastníků: Ráno jsme sešli v 7.15 u školy, pak jsme jeli na Vsetín. Ze Vsetína jsme odjeli autobusem na Dušnou. Tam na nás čekaly paní kuchařky. Společně jsme se vydali na cestu. Za chvíli jsme se setkali s panem starostou z Růžďky. Ten nám vyprávěl, jak se za vlády Marie Terezie žilo. Popošli jsme o kousek dál, kde se opékaly špekáčky. Po opékání jsme uklidili a uhasili oheň. Pokračovali jsme dál v cestě. Došli jsme k Svantovítovým skalám. Na Klenově nám paní učitelka vyprávěla, že před deseti léty se odlomil kus skály. Dál jsme se zastavili u skal Zámčisko a Havranka. Dorazili jsme na přehradu Bystřička, odkud nás autobus odvezl na Vsetín a do Janové. Klára Pončíková, 4.třída TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU plasty - žlutá barva sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo) papír - modrá barva, nápojové krabice - oranžová barva plasty - žlutá barva Obecní úřad VAKCINACE LIŠEK V době od 1. do 8. října 2007 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření: nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy, v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře, poučte své děti! Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj U školy jsme měli sraz, a potom jsme jeli na Vsetín. Přesedli jsme a jeli na Dušnou. Vystoupili jsme na rozcestí a setkali jsme se se starostou z Růžďky. A pak jsme opékali. Uhasili jsme oheň a šli jsme dál. Nejvíc se mně líbilo na Svantovítových skalách!!! A potom u Zámčiska. Svanta byl slovanský bůh. A říká se pověst: V létě přesně o půlnoci, vdaná žena ve svých svatebních šatech může najít poklad. A tak zruší kletbu. Asi před osmi lety tam spadl kus skály. Šli jsme dál, až jsme došli k přehradě Bystřička. A potom jsme jeli zpátky autobusem, zase jsme přesedli a jeli do Janové. Byl to moc pěkný výlet. Katka Tataláková, 4. třída

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JANOVÁ Z historie Založením sboru v Johanové předcházel velký požár dne 22. srpna 1895, kdy v obci shořelo 10 domů, 6 chlévů, 2 ovčírny, 4 stodoly a několik sklepů. Uhořely bohužel 2 malé děti. Obec v té době při zápase s tak rozsáhlým živlem byla zcela bezbranná a byla odkázána na pomoc hasičských sborů z okolních obcí. Požár se podařilo uhasit až v 8 hodin večer po zásahu hasičského sboru z Hovězí a sboru ze Skláren Vsetín. Po této strašlivé katastrofě se občané a obecní radní se rozhodli založit hasičský sbor v obci. Zásluhou řídícího školy Josefa Zelinky, starosty obce Pavla Kužely č.p. 6, radních Jana Hnátka č.p. 8, Jiřího Zajíčka č.p. 62, Jana Josefíka č.p. 31 a Josefa Machalce č.p. 91, se jim to podařilo. Hasičský sbor byl založen 17. žáří 1897 a měl název: DOBROVOLNÁ JEDNOTA HASIČSKÁ V JOHANOVÉ U VSETÍNA HASIČSKÁ ŽUPA VALAŠSKÁ Č. 32 se sídlem v ROŽNOVĚ. Současnost SDH se mimo svoji činnost jako výcvik, účast na soutěžích, zásahy při požárech a jiných kalamitách podílí i na výchově mladé generace. Družstvo mladých hasičů se po obnovení své činnosti před více než 20 lety pravidelně zúčastňuje hry Plamen a pohárových soutěží okresní ligy se střídavými úspěchy. V loňském roce byl náš SDH pořadatelem obvodového kola Hry Plamen. Tito mladí hasiči jsou postupně zařazováni do soutěžního družstva v požárním sportu a do zásahové jednotky. Členové SDH každoročně odpracují mnoho brigádních hodin při údržbě požární techniky, při údržbě vodních zdrojů a při pomoci obci. Jejich činnost na poli kulturním není již tak bohatá, jak tomu bývalo dříve, avšak pravidelně pořádají akce (jednou za 3 roky) Kácení máje a (jednou za 2 roky) Hody. Oslavy 110 výročí založení V sobotu se konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Janové. Celodenní program začal v 10:00 hod. slavnostní schůzí, která se konala v Restauraci U Hromadů. Následoval oběd a společné focení členů. Od 14 hod. probíhalo námětové cvičení, kterého se účastnilo 7 hasičských sborů, které provedly 4 útoky na požářiště, jež se nacházelo za samoobsluhou Jednoty. První útok byl veden od Bečvy nalevo od mostu SDH Ústí a SDH Liptál. Druhý útok byl veden také od Bečvy, ale napravo od mostu SDH Janová a SDH Jasénka. Oba tyto útoky probíhaly současně. S mírným (plánovaným) zpožděním začaly útoky 3 a 4. Třetí útok vedlo samostatně SDH Vsetín od rodinného domu za prodejnou Jednota. Současně byl veden SDH Hovězí a SDH Rokytnice čtvrtý útok od rodinného domu naproti hospodě u Hromadů. Celé námětové cvičení se těšilo velkému zájmu přihlížejících občanů. Útok předvedly také družstva starých pánů a mladých hasičů. Oslavy byly zakončeny Výletem, jenž začal v 15. hod na hřišti TJ. K tanci a poslechu hrála BEsVA. Tato taneční zábava se protáhla do pozdních nočních hodin. Karel Eliáš (s využitím materiálů SDH Janová)

4 Radek Dolanský JAK METÚD DOBÝL AMERIKU Jak sa konečně doplazíl kapitalizmus aj do našéj krajiny všeci zme čučali na americké filmy jak vyorané myši. Jak ti američtí rekovja šrotujú zlú sebranku a většinú nejaký najedovaný Arnold dobije celú armádu aj s tankama. Novinkú pro naše zbrojaře sú pistole na padesát a vjecéj nábojů. Šak je to viděť v každém filmě jak desperáti střílajú jak blbí a nemosija nabíjať. V Americe može aj pětiranný kolt vystřeliť desetkráť. Gdyby u teho naši ludé trocha přemýšlali, v ten moment by im došlo, že sú to skorem stejné capiny, kerýma nás krmili na druhéj straně barikády, gdy jeden sovětský tank pomlátil polovičku armády frickú. Metúda to oblbování už tak štvalo, že mu z teho jednúc ruplo v kolni a osvítil ho přímo bohovský nápad. Gdyž sú Amerikáni tací chytráci, tož ich mosíme přechytračiť. A to je přecaj pro kovaného Valacha prd robota. Navrch, gdyž už sa to podařilo aj temu Pražáčkovi s televízijú. Obúl si fofrem gumáky a už pelášil do putyky. Chlapi, osvítil ňa bohovský nápad jak vydělať hromadu kopejek a ešče sa podívať do světa. Chlapi sa řechtali už včíl co zaséj z teho Metúda vyleze a tož v očakávání velkého zážitka naporúčali kolo borových. Jak ho počúvali, kývali lebeňama vjec a vjecéj až sa im to zamlúvalo najvěcéj. No a gdyž založíme akciovku, vylúdíme povoléní k obchodování s Amerikú a máme to v kapci. No a ty si myslíš, že nás ti nafúkaní Amerikáni enem tak pustíja do téj jejich country? ozvál sa Janek Lebáňú. Šak sa podívaj co dělajú s obyčajnýma turistama. Pjekně děkuju za také svobody, gdyž mosím otiskovať paprče před náštěvú, jak gdybych sa hlásil na Mírov. No gdyž tam pudeme coby obchodníci z Valašska, nebudeme měť žádné problémy, hučál do nich Metúd. Navrch ze sebja urobíme trúby a máme to v suchu aj gdyby nás vyslýchala samotná CIA. No, gdyž budeš tým mluvčím ty, tož trúby ani moc hráť nemosíme. Ty zmjato, zajačál Metúd, cos tým chcel řécť? A si na řadě! A po velikých borových za takú urážku. Chlapi sa mohli uřechtať, no mudrovali u borovičky ešče polovicu večera než sa rozhodli, že pojedú dobyť Ameriku. Gdyž nic iného aspoň móže byť čuryna s tyma podivnýma Amerikánama. Vyřídili všecko papírování, napoščávali po dědině peňazí, vybrali najočňéjší dědinské krasavice a vyrazili do Prahy žádať o víza. Oblékli sa do pjekných valašských krojů, pobrali valašskéj slivovice a jeli. Jak tlápali po Praze, moseli páru Pražáčkom trocha popraviť ciferníky lebo sa neuctivo stavjali k valašským krojom. No neco takového bylo pro ogary meňéj než odháňať otravné muchy. Na ambasádě spustíl Metúd svoju tirádu. Mezitým chlapi přesvědčili teho Jenkíja, že mosí okoštovať pravú valašskú slivovicu. Načapovali do něho dvě štamprle a víza si moseli oštemplovať sami. Flašu mu tam nechali a odporúčali sa na Ruzyň. Po páru hodinách sa partyja valašských ogarú a cérek vykolébala v New Yorku na J.F.K. v čele z Metúdem. A byla to takéj jediná partyja, kerá z letadla vylezla po svojich. Posádku aj s cestujúcíma vyhazovali po núzovej klúzačce. Pilotovi dali sice enem po štamprli, no aj tak mosel přistávať naštyrykráť. Prv ich chceli zabásnúť, že ide o teroristickú akciju, no jak poznali, že sú všeci v letadle úplně obyčajně nagĺganí slivovice, lifrovali ich z terminála ven. Tam už čakaly kupy novinářů a televízijí, aby im Valaši vyzradili tajemstvá letu. Metúd teho v momentě využíl a všecky pozvál na druhý deň do Central Parka, gde budú měť předváďačku zboží, keré móže zachrániť hromady životú z paprčí gdejakých desperátú. No vjecéj sa ani slovem nezmínil. Gdyž sa hrubo po poledni zjavila valašská partyja v Central Parku čakali na ně už celé zástupy amerického ludu. Tož Metúd nemeškal schmátl mikrofón, přitáhl k sobě tlumočnicu z dědiny a začal vydělávať doláče. Prv sa rozhodovali, že vezmú opravdickú tlumočnicu, kerá znala sedum řečí, no valašskéj ťápanině nerozuměla. Cérka hospodského už ve Státoch byla, tož nebylo co řešiť. Gdyž sem sa u nás na dědině čučál na ty vaše hollywúdské výtvory, tož sem zistíl, že desperáti u vás zamordujú hromadu ludí zbytečně lebo užívate samé nekvalitní tovary. Tož zme vám přijeli nabídnúť naše fajnové výrobky ze srdca Evropy. Ta prvá věc, kerú vám předvedu je batérka. V davu Amíkú to zahučalo řehotem. No, šak enem sa řechtajte, zubíl sa spokojno Metúd. V každém vašem filmě, jak sa má neco pořádného stať, přestávajú batérky svítiť. Tož mrknite na naše dělo, řekl Metúd a vytáhl z kabele batérku na štyry bachraté monočlánky. V davu zrazu bylo po posměškoch a ozvalo sa uznanlivé mrčání. A to néjni všecko, zahulákal Metúd. Posvítil do davu a ludé si dobrých padesát metrú od pódyja špárali v očách, že prd vidíja. Jak vrahúna, upíra či zombie praštíte našim tovarem, svítíte pokojno dalej s istotú, že pederastovi či obludě sa už nerozsvítí. Postavíl na stojánek štyry cihly a jediným prásknutím batérkú všecky zrušíl. Hneď nato znova oslníl davy, keré včíl už búřili nadšením. A dalej! Gdyž chcete utécť vrahúnovi, obludě lebo mimozemšťanovi, a tých je v Americe hrubo, lapnete do auta a...nic. Nemóžete nastartovať. Je to v každém vašem filmu. My vám nabízáme super český startér. Podívajte sa. Z kontejnera v kerém bylo mínus padesát stupňů Celsia vyjelo auto, řidič do něho skočíl, brnkl do klúča od zapalování a býl v prachu. Z druhého kontejnera vyjelo auto připečené na plus osumdesát a stalo sa úplně to samé. A davy zaséj búřili. A další nabídka, lude americký! Vaše filmy dokazujú, že aj gdyž máte dajakú flobertku, jak dojde na věc, nestřílá. Zaséj sú z poctivých ludí enem hromady mrtvol. Tož tady pro vás máme bývalú výzbroj našeho četnického zbora. Ty střílajú enem sa na ně stačí podívať. Včíl hleďte, jak sa z našima výrobkama dostanete razdva z jakéjkoliv šlamastyky. Jeden z ogarú valašských posvítil na davy. Než ti sa z teho spamatovali hodíl před ně českú pistol, kerá začala střílať na všecky strany, hopl do auta a býl v prachu. Tož včíl to byly úplné ovácije. Ludé pořáď dokola skandovali Vivat Walachien boys a Vivat Metúd. Jak sa sklidnili, tož ich Metúd dorazíl závěrečnú nabídkú. Ešče mám pro vás takové dvě třešničky do teho našeho nabídkového dorta. Všiml sem si v tých vašich filmoch, že gdyž sa podívete na Měsíc, máte enem úplněk. Tož neváhajte a dojeďte k nám na Valašsko. My máme Měsíc aj po kúskoch a negdy zme aj bez něho. Amíci naňho čučali nevěřícno s otevřenú hubú. No a to najlepší nakonec. Od zítřka od rána bude toť v Central Parku postavené obrovské šapitó, gde vám budeme nabízať valašské pochúťky. Třeba mlsy, kerým sa u nás říká jelita, jitrnice, ovárek, tlačenka, podbradek, vepřové kolénko, prdelačka a tak daléj. To abyste okusili pořádného žvanca a né pořáď enem ty karbanátky vrazené do rohlíka. A budeme nalévať aj slivovicu. To je valašská svátosť. Lektvar, kerý

5 móžete v našem staně chĺpať přímo z flaše. U nás nemosíte předstírať, že pijete ze sáčka gdoví co. Takéj sa vám budú věnovať fešné valašské cérky na keré sa móžete škéřiť beze strachu, že vás nekerá žaluje o milióny z teho vašeho slavného sexuálního harašéní. Aj po řiti ju možete chlópnúť, no mosíte počítať s tým, že jak sa jí to nebude lúbiť, dostanete do dyně. A už vůbec sa nemosíte báť, že by nekerá naša děvčica byla taká špindíra, že by sa v její garderóbě našly aj po púl roce hadry s dajakýma flekama, jak sa to stává nekerým vašim stážistkám. Vtem sa celičký Central Park poskládal na zem a všeci sa řechtali až sa za bachory chytali. Policajti sa po zádoch búchali z houmlesákama (u nás sa im praví bezdomovci) a řvali, že taký frk už dlúho nečuli. Druhý deň byli noviny aj televízije plné valašskéj výpravy v čele z Metúdem a ich fajnýma tovarama. Ogaři založili americkú pobočku jejich dědinskéj firmy a pod názvem US Walachien Inc. ju přihlásili na Wall Street. Po akciách sa v ten moment zaprášilo a tož moseli vydávať další a další emísije. Moseli ve Státoch zřídiť aj cestovku lebo na Valašsko sa hrnuli tisíce Amerikánú čučať sa na kúsky Měsíca. Najdražší ubytování bylo mezi ovcama lebo ve stodole na seně. Ve fabrikách na výrobu batérek a startérů sa jelo v kusi bez fajronta a aj české zbrojovky začaly ve velkém vyrábjať dávno zapomenuté zmetky pistolí. V dědině postavili Metúdovi pomník a pomály začali skupovať letoviska v Hollywúdě alebo na Floridě. Po nejakém čase sa na pultoch knihkupectev zjavíl najvětší bestseller světa Metúd Filgas Jak sem dobýl Ameriku. KŘEST KNIHY Z VALAŠSKÝCH PUTÝK Dne 20. června 2007 proběhl v restauraci U Hromadů v obci Janová křest knihy Radomíra Dolanského Z valašských putýk doplněné vtipnými ilustracemi Mariana Vystrčila. Jedná se o 22 humorných povídek z valašské dědiny psaných, jak autor říká, ve valašské ťápanině. Křest byl oficiálně zahájen v 17,00 h. V sále bylo pro hosty přichystáno 70 míst, ale několik dalších se muselo ještě urychleně doplnit. Na úvod zahrála hostům vlastní skladby skupina Dareband Jiřího Dareby Václavíka. Jak sám skladatel a textař Jirka Dareba Václavík podotýká vychází jejich hudba z tradic valašských hudců, takže výborně doplňovala účel tohoto setkání. Jelikož oficiálními pořadateli křtu bylo vydavatelství Repronis spolu s Radomírem Dolanským, chopil se úvodu sám autor, který pozdravil všechny zúčastněné a představil zástupce vydavatelství. Poté předal slovo paní inženýrce Marceli Stehlíkové z Repronisu. Paní Stehlíková v krátkosti seznámila přítomné, jak došlo k prvním kontaktům s autorem a jakými cestami se ubírala příprava knihy až k jejímu vydání. Poté poděkovala sponzorům knihy a představila hostům přítomného ilustrátora Mariana Vystrčila z Holešova. Pak se slova opět ujal autor. Následovalo autorské čtení, kdy sám autor přečetl přítomným jednu povídku z knihy s názvem Hystóryja valašských vynálezů. Poté poděkoval sponzorům pohoštění, k němuž se vrátíme ještě v závěru, a blížilo se finále samotný křest knihy. Většinou vídáme v časopisech při takových příležitostech jednoho kmotra. Protože Valašsko má své vlastní obyčeje, zde jsme vítali kmotry tři a jednoho, dalo by se říci, opatrovatele knihy. Kmotrou nejvzácnější byla paní Květoslava Othová, starostka města Vsetín, která se křtu zúčastnila jako soukromá osoba. Dalším kmotrem byl pan Ota Hošek, vedoucí Informačního centra ve Vsetíně, a poněvadž kniha převážně vznikala v Janové, nesměl chybět jako třetí kmotr starosta obce pan Jan Machalec. Důležité funkce opatrovatele knihy se ujal pan Jan Oth, manžel paní Květy. A pak již, za mohutného blýskání fotografických fleší a přímých záběrů kamery Saši Zatyka začal knihu skrápět nejvzácnější valašský lektvar slivovice. Zde můžu pouze konstatovat jak vzácný je zmíněný lektvar, když pan Hošek potichu úpěl: Dóóóst!!! Po tomto vrcholném aktu paní inženýrka Stehlíková hostům nabídla možnost koupě prvních výtisků knihy s autogramiádou autora a ilustrátora knihy. Hosté se nedali dvakrát pobízet a brzy se u obou tvůrců vlnil zástup čerstvých vlastníků knihy. K autogramiádě opět pro dobrou náladu hrála skupina Dareband, která u hostů sklidila velký úspěch. Na křtu se prodalo asi 100 kusů knih. A nyní blíže k pohoštění, které svými sponzorskými dary podpořila obec Janová spolu s panem Karlem Solanským z Janové, panem Josefem Machalou rovněž z Janové a tehdejším provozovatelem restaurace U Hromadů panem Liborem Procházkou. Co se tedy snědlo a vypilo v číslech: 40 ks pečených kuřecích paliček, 40 ks smažených kuřecích křídel, 2 ks masové rolády, 3 obložené salámové talíře ze tří druhů salámů a 10 párů krájených klobás, 3 obložené sýrové talíře ze šesti druhů sýrů, 1/2 kg sýrovočesnekové pomazánky, 1/2 kg salámové pomazánky, 5 litrů míchaného zeleninového salátu, ovocná mísa (banány, kiwi, broskve, jablka), 3 bochníky chleba, 40 rohlíků, 6 druhů slaného pečiva z listového těsta, 7 ks frgálů. Vypilo se: 140 piv, 4 litry lihovin, 5 litrů vína, 25 lahví bonaquy, 15 lahví coca-coly a 20 lahví ostatních nealkoholických nápojů. Knihu si můžete koupit nebo objednat u každého knihkupce nebo si ji objednat přímo u vydavatelství Repronis na tel.: či na Radek Dolanský

6 - O DROGÁCH Drogu, je-li tímto termínem označována omamná či psychotropní látka, můžeme definovat dvěma hlavními znaky: 1. Jedná se o látku, která má psychotropní efekt, tj. ovlivňuje nebo mění naše vnímání a prožívání reality. Změna se nejčastěji týká emočního (citového) prožívání. Jednotlivé látky vyvolávají charakteristickou změnu emočního stavu. Změna bývá obyčejně příjemná, ale nemusí to být pravidlem. 2. Druhým znakem nezbytným pro to, abychom nějakou látku mohli označit jako drogu, je schopnost vyvolat závislost. Závislostní potenciál je také charakteristický pro každou látku. Některé vyvolávají závislost relativně snadno (například heroin), u jiných látek se závislost vyskytuje spíše výjimečně (kanabinoidy, LSD). V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek Míra rizika Tvrdost Zástupci Vysoká Tvrdé Toluen, Heroin, Morfin, Durman, Crack, LSD Vysoká až střední Tvrdé Lysohlávky, Kokain, Pervitin Střední Tvrdé Alkohol, Ecstasy, Efedrin, Kodein Relativně malá Měkké Marihuana, Hašiš, Kokový čaj Prakticky bez rizika Měkké Káva, Čaj Nehledě na používání označení měkká a tvrdá droga, jedná se o cizí a škodlivé látky, které jsou pro lidský organismus ve větších dávkách vždy nebezpečné. Často se také bagatelizuje význam alkoholu, ale právě on je nejčastější iniciační drogou Rizika a škody spojené s užíváním drog je třeba vidět nejen ve zdravotní oblasti, ale i v oblasti sociální. Uživatelé drog totiž velmi často nejsou schopni se vyrovnat se sociálními nároky života a selhávají ve škole, v práci, hroutí se jim rodinné vztahy, ztrácejí přátele. Nakonec se uzavírají do komunity jedinců, kteří jsou stejně postiženi, a návrat do normální společnosti je velmi obtížný, v některých případech téměř nemožný. Sociální poškození tak uzavírá bludný kruh, ve kterém se uživatel pohybuje; pocit vyděděnosti a odmítavé chování okolí ztěžuje kontakt se zdravotnickými službami, což s sebou nese výraznější zdravotní rizika a škody. Výše uvedený popis se týká dlouhodobých uživatelů, u kterých je možné diagnostikovat alespoň počínající závislost; neplatí tedy pro jednorázové užití nebo krátkodobé experimenty. Většina rodičů zjišťuje, že jejich dítě bere drogy, po několika měsících a někdy i letech od prvních experimentů. Užívání je zcela pochopitelně tajeno a maskováno. Přímé viditelné příznaky spojené s užitím drog, jako jsou např. zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá a bizarní řeč po halucinogenech, toluenu nebo i marihuaně a hašiši, zrychlená řeč po stimulačních drogách, zápach po ředidlech vycházející z úst, se totiž odehrávají mimo rodinu a doma již není nic poznat. Obecně však lze říci, že přímé užití drogy je obtížněji rozpoznatelné než u alkoholu. Zvláště, jde-li o malé dávky. Jednoznačně průkazné je nalezení samotné drogy, stopy po vpiších nebo příslušenství k výrobě a používání drog, To se ale většinou stává až v případech, kdy jsou oslabeny obranné mechanismy utajování a droga je již v životě člověka výrazněji přítomna. Pokud experimenty s drogou přecházejí v pravidelnější užívání, lze zachytit takovéto nejčastější signály: - neodůvodněné střídání nálad, smutek a naopak veselí - neobvyklá nevyrovnanost, podrážděnost a agresivita - nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost - ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí - ztráta koníčků, zájmů, zhoršený prospěch - změna přátel a hodnot - změny v oblékání a úbytek péče o zevnějšek - časté lži a tajnůstkářství - zamykání se v pokojíčku, koupelně, na záchodě - nevysvětlené ztráty peněz, prodej osobních věcí nebo věcí z bytu. Je důležité nedělat předčasné závěry, neboť řada těchto příznaků je společná změnám, které v období dospívání nastávají. Jen rodič zná nejlépe své dítě, a podle toho můžete určit, zda je vaše podezření odůvodněné či nikoli. Na jedné straně jsou rodiče často velmi podezřívaví, ostražití a mívají sklon k přehnaným obavám. Na straně druhé, když některé varovné známky začnou pronikat do života rodiny i chování dítěte, většina rodičů odmítá uvěřit tomu, že by právě jejich dítě mohlo brát drogy. Někdy to vypadá až tak zvláštně, jakoby u rodičů vznikal nějaký zvláštní druh slepoty, díky kterému mnozí z rodičů nezaznamenají přibývající známky a signály o tom, že jejich dítě směřuje k užívání drog. A především nehodnotí je tak, že by na jejich základě začali vymýšlet a provádět nějaké změny. Nejasné případy se proto vždy vyplatí konzultovat s odborníkem a ze zkušenosti odborníků se dá říci, že častěji jsou podezření a obavy rodičů oprávněné byť se někdy týkají spíš problematického chování dítěte obecně, nedůvěry v rodině a dalších problémů než výhradně užívání drog. O anonymní a bezplatnou konzultaci je možno požádat tato vsetínská zařízení: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. Kontaktní centrum KLÍČ (Ohrada 1897, tel.: ) a Centrum Archa (Palackého 138, Tel: ), kde poradí nebo zprostředkují léčbu. Obě tyto organzace jsou jak pro rodiče, tak také úpro děti. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. MUDr. Lenka Šebelová (J. Sousedíka 1204), odborný psychiatr, který pomůže v momentě, kdy je jasné, že jde o problém a zúčastnění s tím chtějí něco dělat. Krajská hygienická stanice územní pracoviště Vsetín (4. května 287, tel: ) poskytne rodičům informace o drogách. Nebo na HTwww.drogovaporadna.cz TH poradně anonymní internetové Karel Eliáš (s použitím článků z od autorů TMUDr. Jakuba Minaříka, Mgr. Dušana Dvořáka, PhDr. Martina Hajného, kontakty poskytla Miriam Hurtová, vedoucí Centra Archa)

7 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Eliška Pospíšilová , č.p. 246 Lubomír Kotrla , č.p. 261 Benjamin Jan Eliáš , č.p. 218 Aneta Hrtáňová , č.p. 99 Monika Petřeková , č.p. 67 Nikola Filová , č.p. 143 Pavlína Filgasová , č.p. 8 Úmrtí Karel Eliáš , č.p. 218 Bohumil Mikuš , č.p. 184 Lucien Debecker , č.p. 57 Karel Fojt , č.p.175 Jan Zmeškal , č.p.85 Ferdinand Zajíček , č.p.174 Životní jubilea Leden Ladislav Březovják č.p let Jiřina Miločíková č.p let Marie Hrušková č.p let Únor František John č.p let Zdeňka Kotrlová č.p let Lubomír Řezník č.p let Březen Božena Holcová č.p let Miroslava Světlíková č.p let Oldřich Vašťák č.p let Miroslav Šamaj č.p let Duben Anna Pončíková č.p let Dana Bartíková č.p let Josef Zmeškal č.p let Květen Hedvika Pešlová č.p let Františka Hrtáňová č.p let Červen Zdenka Vaňková č.p let Červenec Božena Vojtková č.p let Josef Pisklák č.p let Josef Holec č.p let Srpen Alena Mikulenčáková č.p let Milan Kajš č.p let Stanislav Rosner č.p let Září Miroslav Sklář č.p let Karel Šimara č.p let Obecní úřad EKO SLOUPEK Bojové plyny v našich domovech Sarin, soman, fosgen, difosgen, kyanovodík, čpavek, chlór,... Snad jenom naše nejmladší generace tato slova nikdy neslyšela. Nás starší při jejich vyslovení nepříjemně zamrazí, protože víme, že se jedná o velmi účinné bojové plyny, které mohou v několika minutách usmrtit člověka. I v malých koncentracích tyto plyny poškozují zdraví a je proto s podivem, že přestože se o těchto záležitostech všeobecně ví, řada našich spoluobčanů nás stále zásobuje látkami, které mají prakticky shodné vlastnosti jako nejtěžší vojenské bojové plyny. Myslím teď na neoprávněné spalování domovního odpadu v kotlích, kamnech a i na otevřeném ohni zejména obalů z umělých hmot, různých barev, motorových a transformátorových olejů, hadrů a v neposlední řadě i různých chemických postřiků na ochranu rostlin. Jedny z nejprudších jedů vznikají při spalování PVC. Ten je v domovním odpadu nejčastěji zastoupen v umělohmotných obalech pracích a čistících prostředků, prostředků osobní hygieny, motorových olejích apod., ale také jsou z něho vyráběny hračky a podlahové krytiny. Při spalování PVC je mimo jiné v kouři obsažen také čpavek a fosgen. V historické literatuře faktu najdete důkazy, že oba tyto plyny byly s tragickými následky použity již za 1. světové války. Ale to není konečný výčet jedů vznikajících při spalování PVC. Nesmíme zapomenout na jedovatý monomer vinylchlorid a na karcinogenní dioxiny. Další nebezpečná umělá hmota je i polystyren vynikající izolační materiál a velmi oblíbený ochranný obal nových domácích spotřebičů. Při jeho spalování vznikají monostyreny, které působí obdobně jako aromatické uhlovodíky (např. benzen). A mimo jiné, právě jim se přičítá podpora vzniku leukémie. Mnoho občanů spaluje svůj odpad, aby ušetřili za poplatky za odvoz popelnic. Slyšel jsem i pár koumáků, že umělá hmota dobře hoří, a proto tak ušetří za uhlí. Je ale otázkou, kolik ušetří, protože právě při nedokonalém spalování některých umělých hmot vzniká i velmi agresivní kyselina chlorovodíková. Ta spolu s kyselinou sírovou (vzniká při špatném spalování nekvalitního uhlí) silně poškozuje kovové části kotle. Zejména ten, kdo podobné hmoty spaluje, si musí uvědomit, že sám se totiž vystavuje největším účinkům těchto jedovatých látek, protože zpravidla největší koncentrace plynů jsou v nejbližším okolí. Časté bolení hlavy, pálení v očích v místech, kde se naši spoluobčané nerozumně chovají, jsou v mnoha případech příznaky slabé otravy. A osobně si myslím, že mnoho podobných látek do našeho okolí uniká při nechtěných haváriích, jako jsou požáry bytů, výrobních provozoven, aut, apod. A neměli bychom zbytečně zvyšovat jejich obsah v ovzduší. Pavel Jeřábek (převzato z časopisu Receptář) Pozn.: spalování domácí odpadu je zakázané podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší v kterém se píše, že lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilech spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. A tyto uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Z toho vyplívá, že likvidace domovního odpadu spalováním na otevřeném ohništi je nezákonná.

8 BUDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU V roce 2006 začala obec Janová s budováním nového bezdrátového rozhlasového a varovného systému obce. Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku firmy Empemont - Valašské Meziříčí. Byla provedena instalace nové rozhlasové ústředny a 1 ks amplionu v hodnotě Kč. S budováním tohoto systému se pokračovalo i v roce Byla přijata nabídka firmy Empemont na instalaci 13 ks přijímacích hlásičů v celkové hodnotě 336 tis. V zájmu snížení finančních nákladů ze strany obce, byla podána žádost o investiční dotaci ze Zlínského kraje. Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne byla naší obci poskytnuta dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši ,- Kč na podporu výstavby informačního, varovného a vyrozumívacího systému. Vzhledem k tomu, že se původně počítalo s vyšší dotací (až 75% nákladů), nebyl původní záměr realizován celý. V červenci došlo k instalaci pouze 2 ks přijímacích hlásičů s digitálním ovládáním, napojení na zadávací pracoviště IZS (integrovaný záchranný systém) a montážním pracím. Náklady na tuto akci činily Kč. V roce 2007 činil tedy podíl Zlínského kraje na výše uvedenou akci 47%, zbylých 53 % bylo financováno z rozpočtu obce. Doufejme, že Zlínský kraj bude i nadále tak štědrý jako v letošním roce. Karel Eliáš (dle informací OÚ) FOTBAL Memoriál Františka Lagy Již 4. ročník fotbalového turnaje se konal od 13:15 hod. na hřišti Tatranu Janová. Prvenství z loňského ročníku obhajoval domácí celek Tatran Janová. Loni stříbrný Sokol Hovězí byl v letošním ročníku nahrazen FC Vsetín "B". Dále se letošního ročníku memoriálu účastnily celky Sokola Huslenky a Sokola Ústí. Hrálo tříkolovým systémem každý s každým, 2x20 min. s pětiminutovou přestávkou. 1. Kolo: Huslenky - Ústí 0:1 Janová - Vsetín "B" 3:2 2. Kolo: Ústí - Vsetín "B" 0:1 Huslenky - Janová 1:1 3. Kolo: Janová - Ústí 2:1 Vsetín "B"- Huslenky 0:2 Konečné pořadí: 1. Tatran Janová : Sokol Huslenky : FC Vsetín "B" : Sokol Ústí :3 3 O pořadí na 3. a 4. místě rozhodoval, při stejném počtu získaných bodů, vzájemný zápas. Nejúspěšnějším střelcem celého turnaje se stal se 4 vstřelenými brankami Martin Zbranek (Janová). Na druhém a třetím místě se se stejným počtem 2 vstřelených branek umístil Jakub Měrka (Janová) a Ondřej Pavlinec (Vsetín "B"). Muži A Letošní ročník okresního přeboru mužů začal Tatran Janová již odehrál 6 utkání se střídavým úspěchem: Francova Lhota - Janová 4:3 (3:0) B: Plšek Petr, Zbranek Martin, Růžička Daniel ŽK: Růžička Daniel, Zbranek M., Plšek Petr, Mikušek M. Janová - Val. Meziříčí B 2:4 (0:3) B: Bant Josef, Zbranek Martin ŽK: Zbranek Martin, Plšek Petr, Vyškovský Aleš ČK: Zbranek Martin Choryně B - Janová 5:5 (1:4) B: Zbranek Martin 2, Vyškovský Aleš 2, Potočný Vlastimil ŽK: Potočný Vlastimil, Plšek Petr, Růžička Daniel, Hrtáň I. ČK: Plšek Petr Janová - Jablůnka 3:1 (2:1) B: Plšek Petr, Vyškovský Aleš, Měrka Jakub ŽK: Hrtáň Zbyněk, Mikušek Miroslav Janová - Nový Hrozenkov 3:1 (2:1) B: Potočný Vlastimil, Zbranek Martin, Měrka Jakub ŽK: Zbranek Martin, Vyškovský Aleš Horní Lideč - Janová 2:0 (2:0) Po sedmém kole je Janová (s jedním odloženým zápasem) se 7 body na 10 místě. V tabulce pravdy má 2 minusové body. Na první Val. Meziříčí B ztrácí 8 bodů a před poslední Hošťálkovou má náskok 2 bodů. Na podzim zbývá sehrát ještě následujících 8 utkání: :30 Horní Bečva - Janová (odložené) :30 Janová - Halenkov :30 Bynina - Janová :00 Janová - Prlov :30 Ratiboř - Janová :00 Janová - Kateřinice B :30 Hošťálková - Janová :30 Janová - Francova Lhota Muži B Janovské "béčko" začalo svou sezonu o týden později Ve IV. třídě skupině A je pouze 6 mužstev, která se vzájemně střetnou 4krát. Janová dosud sehrála 5 utkání: Janová B - Val.Senice 0:2 (0:1) ŽK: Řihák Jan Lačnov - Janová B 1:2 (0:1) B: Pončík Jan 2 ŽK: Mikušek Jiří, Kovalčík David Janová B - Zděchov 4:2 (0:1) B: Čabla Luboš, Halko L., Papšík Mojmír, Gajdoš Radim ŽK: Papšík M., Řihák Jan, Trlica Antonín, Polách Pavel Střelná - Janová B 1:2 (0:1) B: Papšík Mojmír, Orság Daniel; ŽK: Zádilský Vojtěch Val.Senice - Janová B 3:2 (2:1) Branky: Plšek 2, Liška Martin Po šestém kole je Janová (s jedním odloženým zápasem) s 9 body na 3 místě. V tabulce pravdy má 3 plusové body. Na první Valašskou Senici B ztrácí 9 bodů a před posledním Študlovem má náskok 6 bodů. Na podzim zbývá sehrát ještě následujících 5 utkání: :30 Janová B - Študlov :15 Janová B - Lačnov :30 Zděchov - Janová B :15 Janová B - Střelná :30 Študlov - Janová B

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově

Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově Zápis z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne 20.4.2016 v Zavlekově Zasedání bylo zahájeno v 19 04 hodin Přítomni: Miroslav Frančík, Stanislav Johánek, Milan Kotlan,

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce. Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová, Aleš

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2 DOHRÁVKY Okresní přebor dorost 6. kolo Leskovec Horní Bečva 4:7 Juráň 2, Tulej, Helis Solanský 2, Maceček 2, Opálka 2, Juřík Okresní přebor starší žáci 1. kolo Valašská Polanka Valašská Bystřice 3:0 Růžička

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 23. listopadu 2004

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 23. listopadu 2004 Stránka č. 1 z 8 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 23. listopadu 2004 Začátek jednání: 19.10 hodin Přítomni: 13 členů Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 22. 6. 2012 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:30 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 29. 6. 2016, od 18:30 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Klára Hanzlíková, Pavla

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z XIX. VZZO konaného dne Návrh programu XIX. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v zasedací místnosti KD:

Zápis z XIX. VZZO konaného dne Návrh programu XIX. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v zasedací místnosti KD: Zápis z XIX. VZZO konaného dne 30. 6. 2016 Bod 1) Dnešnímu VZ bylo přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 6, tudíž dnešní VZ je usnášení schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Ludka, sestavením

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne

OBEC HVĚZDONICE Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne OBEC HVĚZDONICE --------------------------------------------------------------------------- Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 20.02.2013 Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková Valíková, p Cibulka,

Více

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM ročník XXVI., číslo 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva Zápis do MŠ Významná výročí obce Novoroční volejbalový turnaj KDYŽ V LEDNU MNOHO PRŠÍ, MÁLO SNĚŽÍ, Z POLÍ, LUK A ZAHRAD SE MÁLO TĚŽÍ ŽIVÝ BETLÉM

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 11.5.2011 v 18:00 hod. Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více