Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová. Vážení spoluobčané, Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2007 Vážení spoluobčané, Dostává se Vám do rukou další číslo Janovských listů, které je zase o něco větší. Zatímco červnové číslo bylo dle mínění mnohých k práci zastupitelstva hodně kritické, tak v tomto čísle rubrika Kritické slovo chybí. Názor, že kritika práce obecního úřadu, resp. zastupitelstva do Janovských listů patří, jsem však nezměnil. Kritika je totiž jedním z motivačních nástrojů, který by mohl vést ke zlepšení práce dotčeného. A to bylo mým cílem i při připomínkách k fungování MŠ. Pokud se tedy objeví nějaký problém, upozorním na něj. Tuto možnost má každý, například prostřednictvím Janovských listů. Stejně jako má možnost se vyjádřit ke kritice, pokud byla podle jeho názoru neoprávněná. Pomluva, kdy se o dotyčném vyjadřujeme za jeho zády, kdy nemá možnost reagovat, není kritikou. K pomluvě se vyjádřil již kardinál Richelieu: Pomluv není třeba si všímat. Vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly zničit. Na zasedání ZO byla diskutována problematika drog v Janové. Proto se tomuto tématu věnuji podrobněji. V případě zájmu by bylo možné uspořádat na toto téma přednášku či besedu. Konzumace drog mládeží totiž je, podobně jako šikana na školách, celospolečenským problémem, který se může dotknout kohokoliv z nás. Karel Eliáš Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Usnesení z 10. zasedání ZO Janová Ukonaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 99/07 schválilo program 10. zasedání bez připomínek a jednohlasně zvolilo ověřovatele zápisu p. Kotrlu a p. Holce 100/07 vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Jaroslavy Kovářové z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Janová a vyhlášení výběrového řízení rekonstrukci MŠ, přestavba bude prováděna v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice Zlín informaci o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace schválilo udělení průkazu čtenáře místní knihovny na jeden rok zdarma pro žáky po ukončení 1. třídy místní ZŠ 101/07 schválilo - provedení změn rozpočtu v rámci rozpočtové skladby - objem finančních prostředků u příjmů i výdajů zůstává nezměněn příjmy Kč výdaje Kč financování Kč - přidělení částky Kč SDH Janová ke 110. výročí založení a přidělení částky 7 27 Kč TJ TATRAN Janová obě tyto částky jsou výtěžkem z výherních hracích přístrojů za rok /07 schválilo uzavření dodatku č. 2 s firmou RENOSTAV Brno, která zajišťuje výstavbu nové tělocvičny 103/07 vzalo na vědomí informace p. Hradové o konané Valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s. Usnesení ze 11. (mimořádného) zasedání ZO obce Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 104/08 projednalo a schválilo výstavba tělocvičny bude probíhat po tři roky a poté bude zkolaudována jako funkční celek finanční prostředky na výstavbu tělocvičny bude obec Janová zajišťovat z vlastních zdrojů i z dalších možných dotačních titulů, které budou pro tuto akci aktuální nebo budou vyhlášeny Usnesení z 12. zasedání ZO Janová konaného dne Zastupitelstvo obce Janová: 105/09 schválilo program 12. zasedání bez připomínek, byl přidán bod Přivítání nové ředitelky MŠ a ZŠ Janová, jednohlasně byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Eliáš a p. Holec schváleno všemi hlasy 106/09 vzalo na vědomí informace ředitelky MŠ a ZŠ Janová o novém školním vzdělávacím programu a návrhu na změnu účetní 107/09 schválilo přidělení obecního bytu slečně Pagáčové Michaeli, Janová č.p. 3, od schváleno všemi hlasy 108/09 zamítlo žádost paní Ivanky Latinákové o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 109/09 zamítlo žádost pana Radomíra Dolanského o přidělení obecního bytu zamítnuto všemi hlasy 110/09 zamítlo Žádost paní Blanky Růžičkové na úhradu nákladů spojených s pořízením fotopublikace v roce 2000 (publikace nebyla nikdy vydána) jednohlasně zamítnuto

2 111/09 schválilo žádost paní Heleny Strbačkové, Janová 138, na pořízení územního plánu a zařazení do ÚP pozemků p.č. 1146, 1149, 1150 jednohlasně schváleno 112/09 schválilo žádost pana Josefa Abdula, Janová č.p. 248, na pořízení změny územního plánu změnu zápisu pozemku p.č. 918/161 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 113/09 schválilo žádost paní Ivany Strakové, Ohrada 1873, Vsetín, na pořízení změny územního plánu - změnu zápisu pozemku p.č. 918/107 schváleno 6-ti hlasy, jeden se zdržel hlasování 114/09 projednalo a odložilo žádosti p. Chudějové L., Janová č.p. 201, manželů Hromadových, Janová č.p. 7 a Halašové A. Janová č.p. 50 převedení pozemků do územního plánu obce tyto žádosti budou zařazeny do zpracování celkového územního plánu obce 115/09 projednalo žádost p. Vesky o osečení sousední stavební parcely, jejímž majitelem je p. Muchová. ZO rozhodlo o zaslání výzvy k udržování parcely p. Muchové 116/09 rozhodlo o dlouhodobém pronájmu pozemku p.č. 530/1 a 530/2 tribuna 117/09 vzalo na vědomí informaci o vydání dalšího čísla Janovských listů na konci září 118/09 schválilo připojení ke Smlouvě měst a obcí proti daňové diskriminaci jednohlasně odsouhlaseno Obecní úřad ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVÁ V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy i ve výuce. Novou ředitelkou se stala Mgr. Jaroslava Proislová. V prvním ročníku se začalo s výukou podle nového školského vzdělávacího programu, prvňáčkům přibyla hodina angličtiny týdně. Na školní zahradě nechal obecní úřad vybudovat hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit potřebám ZŠ i MŠ. Do konce roku jsou ještě naplánovány následující akce: výlet na kolech s dětmi a rodiči na Hovězí, Drakiáda, loutkové divadlo, návštěva OÚ Janová beseda s představiteli obce, Hallowen, výroba vánočních přání a vánočních dárků pro rodiče, divadlo Zlín a vánoční besídka. ZŠ a MŠ Janová V září se uskutečnil výlet na Dušnou a Klenov. Že se tento výlet vydařil dokládá popis výpravy od dvou jeho účastníků: Ráno jsme sešli v 7.15 u školy, pak jsme jeli na Vsetín. Ze Vsetína jsme odjeli autobusem na Dušnou. Tam na nás čekaly paní kuchařky. Společně jsme se vydali na cestu. Za chvíli jsme se setkali s panem starostou z Růžďky. Ten nám vyprávěl, jak se za vlády Marie Terezie žilo. Popošli jsme o kousek dál, kde se opékaly špekáčky. Po opékání jsme uklidili a uhasili oheň. Pokračovali jsme dál v cestě. Došli jsme k Svantovítovým skalám. Na Klenově nám paní učitelka vyprávěla, že před deseti léty se odlomil kus skály. Dál jsme se zastavili u skal Zámčisko a Havranka. Dorazili jsme na přehradu Bystřička, odkud nás autobus odvezl na Vsetín a do Janové. Klára Pončíková, 4.třída TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU plasty - žlutá barva sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo) papír - modrá barva, nápojové krabice - oranžová barva plasty - žlutá barva Obecní úřad VAKCINACE LIŠEK V době od 1. do 8. října 2007 proběhne na území okresu Vsetín orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky ze základny Mošnov. V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření: nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy, v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře, poučte své děti! Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj U školy jsme měli sraz, a potom jsme jeli na Vsetín. Přesedli jsme a jeli na Dušnou. Vystoupili jsme na rozcestí a setkali jsme se se starostou z Růžďky. A pak jsme opékali. Uhasili jsme oheň a šli jsme dál. Nejvíc se mně líbilo na Svantovítových skalách!!! A potom u Zámčiska. Svanta byl slovanský bůh. A říká se pověst: V létě přesně o půlnoci, vdaná žena ve svých svatebních šatech může najít poklad. A tak zruší kletbu. Asi před osmi lety tam spadl kus skály. Šli jsme dál, až jsme došli k přehradě Bystřička. A potom jsme jeli zpátky autobusem, zase jsme přesedli a jeli do Janové. Byl to moc pěkný výlet. Katka Tataláková, 4. třída

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JANOVÁ Z historie Založením sboru v Johanové předcházel velký požár dne 22. srpna 1895, kdy v obci shořelo 10 domů, 6 chlévů, 2 ovčírny, 4 stodoly a několik sklepů. Uhořely bohužel 2 malé děti. Obec v té době při zápase s tak rozsáhlým živlem byla zcela bezbranná a byla odkázána na pomoc hasičských sborů z okolních obcí. Požár se podařilo uhasit až v 8 hodin večer po zásahu hasičského sboru z Hovězí a sboru ze Skláren Vsetín. Po této strašlivé katastrofě se občané a obecní radní se rozhodli založit hasičský sbor v obci. Zásluhou řídícího školy Josefa Zelinky, starosty obce Pavla Kužely č.p. 6, radních Jana Hnátka č.p. 8, Jiřího Zajíčka č.p. 62, Jana Josefíka č.p. 31 a Josefa Machalce č.p. 91, se jim to podařilo. Hasičský sbor byl založen 17. žáří 1897 a měl název: DOBROVOLNÁ JEDNOTA HASIČSKÁ V JOHANOVÉ U VSETÍNA HASIČSKÁ ŽUPA VALAŠSKÁ Č. 32 se sídlem v ROŽNOVĚ. Současnost SDH se mimo svoji činnost jako výcvik, účast na soutěžích, zásahy při požárech a jiných kalamitách podílí i na výchově mladé generace. Družstvo mladých hasičů se po obnovení své činnosti před více než 20 lety pravidelně zúčastňuje hry Plamen a pohárových soutěží okresní ligy se střídavými úspěchy. V loňském roce byl náš SDH pořadatelem obvodového kola Hry Plamen. Tito mladí hasiči jsou postupně zařazováni do soutěžního družstva v požárním sportu a do zásahové jednotky. Členové SDH každoročně odpracují mnoho brigádních hodin při údržbě požární techniky, při údržbě vodních zdrojů a při pomoci obci. Jejich činnost na poli kulturním není již tak bohatá, jak tomu bývalo dříve, avšak pravidelně pořádají akce (jednou za 3 roky) Kácení máje a (jednou za 2 roky) Hody. Oslavy 110 výročí založení V sobotu se konaly oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Janové. Celodenní program začal v 10:00 hod. slavnostní schůzí, která se konala v Restauraci U Hromadů. Následoval oběd a společné focení členů. Od 14 hod. probíhalo námětové cvičení, kterého se účastnilo 7 hasičských sborů, které provedly 4 útoky na požářiště, jež se nacházelo za samoobsluhou Jednoty. První útok byl veden od Bečvy nalevo od mostu SDH Ústí a SDH Liptál. Druhý útok byl veden také od Bečvy, ale napravo od mostu SDH Janová a SDH Jasénka. Oba tyto útoky probíhaly současně. S mírným (plánovaným) zpožděním začaly útoky 3 a 4. Třetí útok vedlo samostatně SDH Vsetín od rodinného domu za prodejnou Jednota. Současně byl veden SDH Hovězí a SDH Rokytnice čtvrtý útok od rodinného domu naproti hospodě u Hromadů. Celé námětové cvičení se těšilo velkému zájmu přihlížejících občanů. Útok předvedly také družstva starých pánů a mladých hasičů. Oslavy byly zakončeny Výletem, jenž začal v 15. hod na hřišti TJ. K tanci a poslechu hrála BEsVA. Tato taneční zábava se protáhla do pozdních nočních hodin. Karel Eliáš (s využitím materiálů SDH Janová)

4 Radek Dolanský JAK METÚD DOBÝL AMERIKU Jak sa konečně doplazíl kapitalizmus aj do našéj krajiny všeci zme čučali na americké filmy jak vyorané myši. Jak ti američtí rekovja šrotujú zlú sebranku a většinú nejaký najedovaný Arnold dobije celú armádu aj s tankama. Novinkú pro naše zbrojaře sú pistole na padesát a vjecéj nábojů. Šak je to viděť v každém filmě jak desperáti střílajú jak blbí a nemosija nabíjať. V Americe može aj pětiranný kolt vystřeliť desetkráť. Gdyby u teho naši ludé trocha přemýšlali, v ten moment by im došlo, že sú to skorem stejné capiny, kerýma nás krmili na druhéj straně barikády, gdy jeden sovětský tank pomlátil polovičku armády frickú. Metúda to oblbování už tak štvalo, že mu z teho jednúc ruplo v kolni a osvítil ho přímo bohovský nápad. Gdyž sú Amerikáni tací chytráci, tož ich mosíme přechytračiť. A to je přecaj pro kovaného Valacha prd robota. Navrch, gdyž už sa to podařilo aj temu Pražáčkovi s televízijú. Obúl si fofrem gumáky a už pelášil do putyky. Chlapi, osvítil ňa bohovský nápad jak vydělať hromadu kopejek a ešče sa podívať do světa. Chlapi sa řechtali už včíl co zaséj z teho Metúda vyleze a tož v očakávání velkého zážitka naporúčali kolo borových. Jak ho počúvali, kývali lebeňama vjec a vjecéj až sa im to zamlúvalo najvěcéj. No a gdyž založíme akciovku, vylúdíme povoléní k obchodování s Amerikú a máme to v kapci. No a ty si myslíš, že nás ti nafúkaní Amerikáni enem tak pustíja do téj jejich country? ozvál sa Janek Lebáňú. Šak sa podívaj co dělajú s obyčajnýma turistama. Pjekně děkuju za také svobody, gdyž mosím otiskovať paprče před náštěvú, jak gdybych sa hlásil na Mírov. No gdyž tam pudeme coby obchodníci z Valašska, nebudeme měť žádné problémy, hučál do nich Metúd. Navrch ze sebja urobíme trúby a máme to v suchu aj gdyby nás vyslýchala samotná CIA. No, gdyž budeš tým mluvčím ty, tož trúby ani moc hráť nemosíme. Ty zmjato, zajačál Metúd, cos tým chcel řécť? A si na řadě! A po velikých borových za takú urážku. Chlapi sa mohli uřechtať, no mudrovali u borovičky ešče polovicu večera než sa rozhodli, že pojedú dobyť Ameriku. Gdyž nic iného aspoň móže byť čuryna s tyma podivnýma Amerikánama. Vyřídili všecko papírování, napoščávali po dědině peňazí, vybrali najočňéjší dědinské krasavice a vyrazili do Prahy žádať o víza. Oblékli sa do pjekných valašských krojů, pobrali valašskéj slivovice a jeli. Jak tlápali po Praze, moseli páru Pražáčkom trocha popraviť ciferníky lebo sa neuctivo stavjali k valašským krojom. No neco takového bylo pro ogary meňéj než odháňať otravné muchy. Na ambasádě spustíl Metúd svoju tirádu. Mezitým chlapi přesvědčili teho Jenkíja, že mosí okoštovať pravú valašskú slivovicu. Načapovali do něho dvě štamprle a víza si moseli oštemplovať sami. Flašu mu tam nechali a odporúčali sa na Ruzyň. Po páru hodinách sa partyja valašských ogarú a cérek vykolébala v New Yorku na J.F.K. v čele z Metúdem. A byla to takéj jediná partyja, kerá z letadla vylezla po svojich. Posádku aj s cestujúcíma vyhazovali po núzovej klúzačce. Pilotovi dali sice enem po štamprli, no aj tak mosel přistávať naštyrykráť. Prv ich chceli zabásnúť, že ide o teroristickú akciju, no jak poznali, že sú všeci v letadle úplně obyčajně nagĺganí slivovice, lifrovali ich z terminála ven. Tam už čakaly kupy novinářů a televízijí, aby im Valaši vyzradili tajemstvá letu. Metúd teho v momentě využíl a všecky pozvál na druhý deň do Central Parka, gde budú měť předváďačku zboží, keré móže zachrániť hromady životú z paprčí gdejakých desperátú. No vjecéj sa ani slovem nezmínil. Gdyž sa hrubo po poledni zjavila valašská partyja v Central Parku čakali na ně už celé zástupy amerického ludu. Tož Metúd nemeškal schmátl mikrofón, přitáhl k sobě tlumočnicu z dědiny a začal vydělávať doláče. Prv sa rozhodovali, že vezmú opravdickú tlumočnicu, kerá znala sedum řečí, no valašskéj ťápanině nerozuměla. Cérka hospodského už ve Státoch byla, tož nebylo co řešiť. Gdyž sem sa u nás na dědině čučál na ty vaše hollywúdské výtvory, tož sem zistíl, že desperáti u vás zamordujú hromadu ludí zbytečně lebo užívate samé nekvalitní tovary. Tož zme vám přijeli nabídnúť naše fajnové výrobky ze srdca Evropy. Ta prvá věc, kerú vám předvedu je batérka. V davu Amíkú to zahučalo řehotem. No, šak enem sa řechtajte, zubíl sa spokojno Metúd. V každém vašem filmě, jak sa má neco pořádného stať, přestávajú batérky svítiť. Tož mrknite na naše dělo, řekl Metúd a vytáhl z kabele batérku na štyry bachraté monočlánky. V davu zrazu bylo po posměškoch a ozvalo sa uznanlivé mrčání. A to néjni všecko, zahulákal Metúd. Posvítil do davu a ludé si dobrých padesát metrú od pódyja špárali v očách, že prd vidíja. Jak vrahúna, upíra či zombie praštíte našim tovarem, svítíte pokojno dalej s istotú, že pederastovi či obludě sa už nerozsvítí. Postavíl na stojánek štyry cihly a jediným prásknutím batérkú všecky zrušíl. Hneď nato znova oslníl davy, keré včíl už búřili nadšením. A dalej! Gdyž chcete utécť vrahúnovi, obludě lebo mimozemšťanovi, a tých je v Americe hrubo, lapnete do auta a...nic. Nemóžete nastartovať. Je to v každém vašem filmu. My vám nabízáme super český startér. Podívajte sa. Z kontejnera v kerém bylo mínus padesát stupňů Celsia vyjelo auto, řidič do něho skočíl, brnkl do klúča od zapalování a býl v prachu. Z druhého kontejnera vyjelo auto připečené na plus osumdesát a stalo sa úplně to samé. A davy zaséj búřili. A další nabídka, lude americký! Vaše filmy dokazujú, že aj gdyž máte dajakú flobertku, jak dojde na věc, nestřílá. Zaséj sú z poctivých ludí enem hromady mrtvol. Tož tady pro vás máme bývalú výzbroj našeho četnického zbora. Ty střílajú enem sa na ně stačí podívať. Včíl hleďte, jak sa z našima výrobkama dostanete razdva z jakéjkoliv šlamastyky. Jeden z ogarú valašských posvítil na davy. Než ti sa z teho spamatovali hodíl před ně českú pistol, kerá začala střílať na všecky strany, hopl do auta a býl v prachu. Tož včíl to byly úplné ovácije. Ludé pořáď dokola skandovali Vivat Walachien boys a Vivat Metúd. Jak sa sklidnili, tož ich Metúd dorazíl závěrečnú nabídkú. Ešče mám pro vás takové dvě třešničky do teho našeho nabídkového dorta. Všiml sem si v tých vašich filmoch, že gdyž sa podívete na Měsíc, máte enem úplněk. Tož neváhajte a dojeďte k nám na Valašsko. My máme Měsíc aj po kúskoch a negdy zme aj bez něho. Amíci naňho čučali nevěřícno s otevřenú hubú. No a to najlepší nakonec. Od zítřka od rána bude toť v Central Parku postavené obrovské šapitó, gde vám budeme nabízať valašské pochúťky. Třeba mlsy, kerým sa u nás říká jelita, jitrnice, ovárek, tlačenka, podbradek, vepřové kolénko, prdelačka a tak daléj. To abyste okusili pořádného žvanca a né pořáď enem ty karbanátky vrazené do rohlíka. A budeme nalévať aj slivovicu. To je valašská svátosť. Lektvar, kerý

5 móžete v našem staně chĺpať přímo z flaše. U nás nemosíte předstírať, že pijete ze sáčka gdoví co. Takéj sa vám budú věnovať fešné valašské cérky na keré sa móžete škéřiť beze strachu, že vás nekerá žaluje o milióny z teho vašeho slavného sexuálního harašéní. Aj po řiti ju možete chlópnúť, no mosíte počítať s tým, že jak sa jí to nebude lúbiť, dostanete do dyně. A už vůbec sa nemosíte báť, že by nekerá naša děvčica byla taká špindíra, že by sa v její garderóbě našly aj po púl roce hadry s dajakýma flekama, jak sa to stává nekerým vašim stážistkám. Vtem sa celičký Central Park poskládal na zem a všeci sa řechtali až sa za bachory chytali. Policajti sa po zádoch búchali z houmlesákama (u nás sa im praví bezdomovci) a řvali, že taký frk už dlúho nečuli. Druhý deň byli noviny aj televízije plné valašskéj výpravy v čele z Metúdem a ich fajnýma tovarama. Ogaři založili americkú pobočku jejich dědinskéj firmy a pod názvem US Walachien Inc. ju přihlásili na Wall Street. Po akciách sa v ten moment zaprášilo a tož moseli vydávať další a další emísije. Moseli ve Státoch zřídiť aj cestovku lebo na Valašsko sa hrnuli tisíce Amerikánú čučať sa na kúsky Měsíca. Najdražší ubytování bylo mezi ovcama lebo ve stodole na seně. Ve fabrikách na výrobu batérek a startérů sa jelo v kusi bez fajronta a aj české zbrojovky začaly ve velkém vyrábjať dávno zapomenuté zmetky pistolí. V dědině postavili Metúdovi pomník a pomály začali skupovať letoviska v Hollywúdě alebo na Floridě. Po nejakém čase sa na pultoch knihkupectev zjavíl najvětší bestseller světa Metúd Filgas Jak sem dobýl Ameriku. KŘEST KNIHY Z VALAŠSKÝCH PUTÝK Dne 20. června 2007 proběhl v restauraci U Hromadů v obci Janová křest knihy Radomíra Dolanského Z valašských putýk doplněné vtipnými ilustracemi Mariana Vystrčila. Jedná se o 22 humorných povídek z valašské dědiny psaných, jak autor říká, ve valašské ťápanině. Křest byl oficiálně zahájen v 17,00 h. V sále bylo pro hosty přichystáno 70 míst, ale několik dalších se muselo ještě urychleně doplnit. Na úvod zahrála hostům vlastní skladby skupina Dareband Jiřího Dareby Václavíka. Jak sám skladatel a textař Jirka Dareba Václavík podotýká vychází jejich hudba z tradic valašských hudců, takže výborně doplňovala účel tohoto setkání. Jelikož oficiálními pořadateli křtu bylo vydavatelství Repronis spolu s Radomírem Dolanským, chopil se úvodu sám autor, který pozdravil všechny zúčastněné a představil zástupce vydavatelství. Poté předal slovo paní inženýrce Marceli Stehlíkové z Repronisu. Paní Stehlíková v krátkosti seznámila přítomné, jak došlo k prvním kontaktům s autorem a jakými cestami se ubírala příprava knihy až k jejímu vydání. Poté poděkovala sponzorům knihy a představila hostům přítomného ilustrátora Mariana Vystrčila z Holešova. Pak se slova opět ujal autor. Následovalo autorské čtení, kdy sám autor přečetl přítomným jednu povídku z knihy s názvem Hystóryja valašských vynálezů. Poté poděkoval sponzorům pohoštění, k němuž se vrátíme ještě v závěru, a blížilo se finále samotný křest knihy. Většinou vídáme v časopisech při takových příležitostech jednoho kmotra. Protože Valašsko má své vlastní obyčeje, zde jsme vítali kmotry tři a jednoho, dalo by se říci, opatrovatele knihy. Kmotrou nejvzácnější byla paní Květoslava Othová, starostka města Vsetín, která se křtu zúčastnila jako soukromá osoba. Dalším kmotrem byl pan Ota Hošek, vedoucí Informačního centra ve Vsetíně, a poněvadž kniha převážně vznikala v Janové, nesměl chybět jako třetí kmotr starosta obce pan Jan Machalec. Důležité funkce opatrovatele knihy se ujal pan Jan Oth, manžel paní Květy. A pak již, za mohutného blýskání fotografických fleší a přímých záběrů kamery Saši Zatyka začal knihu skrápět nejvzácnější valašský lektvar slivovice. Zde můžu pouze konstatovat jak vzácný je zmíněný lektvar, když pan Hošek potichu úpěl: Dóóóst!!! Po tomto vrcholném aktu paní inženýrka Stehlíková hostům nabídla možnost koupě prvních výtisků knihy s autogramiádou autora a ilustrátora knihy. Hosté se nedali dvakrát pobízet a brzy se u obou tvůrců vlnil zástup čerstvých vlastníků knihy. K autogramiádě opět pro dobrou náladu hrála skupina Dareband, která u hostů sklidila velký úspěch. Na křtu se prodalo asi 100 kusů knih. A nyní blíže k pohoštění, které svými sponzorskými dary podpořila obec Janová spolu s panem Karlem Solanským z Janové, panem Josefem Machalou rovněž z Janové a tehdejším provozovatelem restaurace U Hromadů panem Liborem Procházkou. Co se tedy snědlo a vypilo v číslech: 40 ks pečených kuřecích paliček, 40 ks smažených kuřecích křídel, 2 ks masové rolády, 3 obložené salámové talíře ze tří druhů salámů a 10 párů krájených klobás, 3 obložené sýrové talíře ze šesti druhů sýrů, 1/2 kg sýrovočesnekové pomazánky, 1/2 kg salámové pomazánky, 5 litrů míchaného zeleninového salátu, ovocná mísa (banány, kiwi, broskve, jablka), 3 bochníky chleba, 40 rohlíků, 6 druhů slaného pečiva z listového těsta, 7 ks frgálů. Vypilo se: 140 piv, 4 litry lihovin, 5 litrů vína, 25 lahví bonaquy, 15 lahví coca-coly a 20 lahví ostatních nealkoholických nápojů. Knihu si můžete koupit nebo objednat u každého knihkupce nebo si ji objednat přímo u vydavatelství Repronis na tel.: či na Radek Dolanský

6 - O DROGÁCH Drogu, je-li tímto termínem označována omamná či psychotropní látka, můžeme definovat dvěma hlavními znaky: 1. Jedná se o látku, která má psychotropní efekt, tj. ovlivňuje nebo mění naše vnímání a prožívání reality. Změna se nejčastěji týká emočního (citového) prožívání. Jednotlivé látky vyvolávají charakteristickou změnu emočního stavu. Změna bývá obyčejně příjemná, ale nemusí to být pravidlem. 2. Druhým znakem nezbytným pro to, abychom nějakou látku mohli označit jako drogu, je schopnost vyvolat závislost. Závislostní potenciál je také charakteristický pro každou látku. Některé vyvolávají závislost relativně snadno (například heroin), u jiných látek se závislost vyskytuje spíše výjimečně (kanabinoidy, LSD). V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek Míra rizika Tvrdost Zástupci Vysoká Tvrdé Toluen, Heroin, Morfin, Durman, Crack, LSD Vysoká až střední Tvrdé Lysohlávky, Kokain, Pervitin Střední Tvrdé Alkohol, Ecstasy, Efedrin, Kodein Relativně malá Měkké Marihuana, Hašiš, Kokový čaj Prakticky bez rizika Měkké Káva, Čaj Nehledě na používání označení měkká a tvrdá droga, jedná se o cizí a škodlivé látky, které jsou pro lidský organismus ve větších dávkách vždy nebezpečné. Často se také bagatelizuje význam alkoholu, ale právě on je nejčastější iniciační drogou Rizika a škody spojené s užíváním drog je třeba vidět nejen ve zdravotní oblasti, ale i v oblasti sociální. Uživatelé drog totiž velmi často nejsou schopni se vyrovnat se sociálními nároky života a selhávají ve škole, v práci, hroutí se jim rodinné vztahy, ztrácejí přátele. Nakonec se uzavírají do komunity jedinců, kteří jsou stejně postiženi, a návrat do normální společnosti je velmi obtížný, v některých případech téměř nemožný. Sociální poškození tak uzavírá bludný kruh, ve kterém se uživatel pohybuje; pocit vyděděnosti a odmítavé chování okolí ztěžuje kontakt se zdravotnickými službami, což s sebou nese výraznější zdravotní rizika a škody. Výše uvedený popis se týká dlouhodobých uživatelů, u kterých je možné diagnostikovat alespoň počínající závislost; neplatí tedy pro jednorázové užití nebo krátkodobé experimenty. Většina rodičů zjišťuje, že jejich dítě bere drogy, po několika měsících a někdy i letech od prvních experimentů. Užívání je zcela pochopitelně tajeno a maskováno. Přímé viditelné příznaky spojené s užitím drog, jako jsou např. zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá a bizarní řeč po halucinogenech, toluenu nebo i marihuaně a hašiši, zrychlená řeč po stimulačních drogách, zápach po ředidlech vycházející z úst, se totiž odehrávají mimo rodinu a doma již není nic poznat. Obecně však lze říci, že přímé užití drogy je obtížněji rozpoznatelné než u alkoholu. Zvláště, jde-li o malé dávky. Jednoznačně průkazné je nalezení samotné drogy, stopy po vpiších nebo příslušenství k výrobě a používání drog, To se ale většinou stává až v případech, kdy jsou oslabeny obranné mechanismy utajování a droga je již v životě člověka výrazněji přítomna. Pokud experimenty s drogou přecházejí v pravidelnější užívání, lze zachytit takovéto nejčastější signály: - neodůvodněné střídání nálad, smutek a naopak veselí - neobvyklá nevyrovnanost, podrážděnost a agresivita - nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost - ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí - ztráta koníčků, zájmů, zhoršený prospěch - změna přátel a hodnot - změny v oblékání a úbytek péče o zevnějšek - časté lži a tajnůstkářství - zamykání se v pokojíčku, koupelně, na záchodě - nevysvětlené ztráty peněz, prodej osobních věcí nebo věcí z bytu. Je důležité nedělat předčasné závěry, neboť řada těchto příznaků je společná změnám, které v období dospívání nastávají. Jen rodič zná nejlépe své dítě, a podle toho můžete určit, zda je vaše podezření odůvodněné či nikoli. Na jedné straně jsou rodiče často velmi podezřívaví, ostražití a mívají sklon k přehnaným obavám. Na straně druhé, když některé varovné známky začnou pronikat do života rodiny i chování dítěte, většina rodičů odmítá uvěřit tomu, že by právě jejich dítě mohlo brát drogy. Někdy to vypadá až tak zvláštně, jakoby u rodičů vznikal nějaký zvláštní druh slepoty, díky kterému mnozí z rodičů nezaznamenají přibývající známky a signály o tom, že jejich dítě směřuje k užívání drog. A především nehodnotí je tak, že by na jejich základě začali vymýšlet a provádět nějaké změny. Nejasné případy se proto vždy vyplatí konzultovat s odborníkem a ze zkušenosti odborníků se dá říci, že častěji jsou podezření a obavy rodičů oprávněné byť se někdy týkají spíš problematického chování dítěte obecně, nedůvěry v rodině a dalších problémů než výhradně užívání drog. O anonymní a bezplatnou konzultaci je možno požádat tato vsetínská zařízení: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. Kontaktní centrum KLÍČ (Ohrada 1897, tel.: ) a Centrum Archa (Palackého 138, Tel: ), kde poradí nebo zprostředkují léčbu. Obě tyto organzace jsou jak pro rodiče, tak také úpro děti. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Smetanova 1050, tel.: ), příspěvková organizace, která pomůže rodičům, pokud mají podezření, že jejich dítě bere drogy. MUDr. Lenka Šebelová (J. Sousedíka 1204), odborný psychiatr, který pomůže v momentě, kdy je jasné, že jde o problém a zúčastnění s tím chtějí něco dělat. Krajská hygienická stanice územní pracoviště Vsetín (4. května 287, tel: ) poskytne rodičům informace o drogách. Nebo na HTwww.drogovaporadna.cz TH poradně anonymní internetové Karel Eliáš (s použitím článků z od autorů TMUDr. Jakuba Minaříka, Mgr. Dušana Dvořáka, PhDr. Martina Hajného, kontakty poskytla Miriam Hurtová, vedoucí Centra Archa)

7 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození Eliška Pospíšilová , č.p. 246 Lubomír Kotrla , č.p. 261 Benjamin Jan Eliáš , č.p. 218 Aneta Hrtáňová , č.p. 99 Monika Petřeková , č.p. 67 Nikola Filová , č.p. 143 Pavlína Filgasová , č.p. 8 Úmrtí Karel Eliáš , č.p. 218 Bohumil Mikuš , č.p. 184 Lucien Debecker , č.p. 57 Karel Fojt , č.p.175 Jan Zmeškal , č.p.85 Ferdinand Zajíček , č.p.174 Životní jubilea Leden Ladislav Březovják č.p let Jiřina Miločíková č.p let Marie Hrušková č.p let Únor František John č.p let Zdeňka Kotrlová č.p let Lubomír Řezník č.p let Březen Božena Holcová č.p let Miroslava Světlíková č.p let Oldřich Vašťák č.p let Miroslav Šamaj č.p let Duben Anna Pončíková č.p let Dana Bartíková č.p let Josef Zmeškal č.p let Květen Hedvika Pešlová č.p let Františka Hrtáňová č.p let Červen Zdenka Vaňková č.p let Červenec Božena Vojtková č.p let Josef Pisklák č.p let Josef Holec č.p let Srpen Alena Mikulenčáková č.p let Milan Kajš č.p let Stanislav Rosner č.p let Září Miroslav Sklář č.p let Karel Šimara č.p let Obecní úřad EKO SLOUPEK Bojové plyny v našich domovech Sarin, soman, fosgen, difosgen, kyanovodík, čpavek, chlór,... Snad jenom naše nejmladší generace tato slova nikdy neslyšela. Nás starší při jejich vyslovení nepříjemně zamrazí, protože víme, že se jedná o velmi účinné bojové plyny, které mohou v několika minutách usmrtit člověka. I v malých koncentracích tyto plyny poškozují zdraví a je proto s podivem, že přestože se o těchto záležitostech všeobecně ví, řada našich spoluobčanů nás stále zásobuje látkami, které mají prakticky shodné vlastnosti jako nejtěžší vojenské bojové plyny. Myslím teď na neoprávněné spalování domovního odpadu v kotlích, kamnech a i na otevřeném ohni zejména obalů z umělých hmot, různých barev, motorových a transformátorových olejů, hadrů a v neposlední řadě i různých chemických postřiků na ochranu rostlin. Jedny z nejprudších jedů vznikají při spalování PVC. Ten je v domovním odpadu nejčastěji zastoupen v umělohmotných obalech pracích a čistících prostředků, prostředků osobní hygieny, motorových olejích apod., ale také jsou z něho vyráběny hračky a podlahové krytiny. Při spalování PVC je mimo jiné v kouři obsažen také čpavek a fosgen. V historické literatuře faktu najdete důkazy, že oba tyto plyny byly s tragickými následky použity již za 1. světové války. Ale to není konečný výčet jedů vznikajících při spalování PVC. Nesmíme zapomenout na jedovatý monomer vinylchlorid a na karcinogenní dioxiny. Další nebezpečná umělá hmota je i polystyren vynikající izolační materiál a velmi oblíbený ochranný obal nových domácích spotřebičů. Při jeho spalování vznikají monostyreny, které působí obdobně jako aromatické uhlovodíky (např. benzen). A mimo jiné, právě jim se přičítá podpora vzniku leukémie. Mnoho občanů spaluje svůj odpad, aby ušetřili za poplatky za odvoz popelnic. Slyšel jsem i pár koumáků, že umělá hmota dobře hoří, a proto tak ušetří za uhlí. Je ale otázkou, kolik ušetří, protože právě při nedokonalém spalování některých umělých hmot vzniká i velmi agresivní kyselina chlorovodíková. Ta spolu s kyselinou sírovou (vzniká při špatném spalování nekvalitního uhlí) silně poškozuje kovové části kotle. Zejména ten, kdo podobné hmoty spaluje, si musí uvědomit, že sám se totiž vystavuje největším účinkům těchto jedovatých látek, protože zpravidla největší koncentrace plynů jsou v nejbližším okolí. Časté bolení hlavy, pálení v očích v místech, kde se naši spoluobčané nerozumně chovají, jsou v mnoha případech příznaky slabé otravy. A osobně si myslím, že mnoho podobných látek do našeho okolí uniká při nechtěných haváriích, jako jsou požáry bytů, výrobních provozoven, aut, apod. A neměli bychom zbytečně zvyšovat jejich obsah v ovzduší. Pavel Jeřábek (převzato z časopisu Receptář) Pozn.: spalování domácí odpadu je zakázané podle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší v kterém se píše, že lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo grilech spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. A tyto uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Z toho vyplívá, že likvidace domovního odpadu spalováním na otevřeném ohništi je nezákonná.

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 DVACET LET ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY V JANOVÉ V den zahájení druhého kola prezidentských voleb, tedy 25. a 26. ledna 2013 uspořádala Základní škola Janová den otevřených dveří

Více

ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT HISTORIE PAPUČOVÝ PLES V JANOVÉ NA JEDNIČKU

ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT HISTORIE PAPUČOVÝ PLES V JANOVÉ NA JEDNIČKU ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2014 ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT HISTORIE PAPUČOVÝ PLES V JANOVÉ NA JEDNIČKU Ve stejný den jako pyžamový karneval s Večerníčkem jen o dvě hodiny později přivítalo Sdružení janovských rodičů

Více

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran:

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 2/2010 Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Výsledky podle

Více

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2006 / XVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Vánoční poselství. Když se narodí v nějaké rodině dítě, je to vždy velká událost. Známí a blízcí přicházejí blahopřát a

Více

STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011

STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 Krásné svátky vánoční, bohatého Ježíška a výjimečné úspěchy v náročném roce 2012 všem občanům Janové a lidem dobré vůle přeje redakce Janovských listů a redakční rada

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Vážení spoluobčané, na ustavující schůzi v listopadu 2006 byl zvolen ze sedmi členů zastupitelstva starostou obce Jan Machalec, místostarostkou Ilona

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Vítání občánků 21. 6. 2015

Vítání občánků 21. 6. 2015 Liptálský zpravodaj - Liptálvesnice roku 2006 ROČNÍK XXXI ČÍSLO 2 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 2015 Vítání občánků 21. 6. 2015 Co najdete v tomto čísle? Z jednání zastupitelstva 2 Informace z obecního úřadu 3 Zlatá

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011 D Janovské listy čtvrtletník obce Janová 2/2011 ŠKOLA V JANOVÉ URČITĚ NEKONČÍ Zpráva starosty obce Janová, Jana Machalce, o průběhu šetření nakládání s finančními prostředky školy a o plánech do budoucnosti

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

Vychází v prosinci 2005 4/2005

Vychází v prosinci 2005 4/2005 1 Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci 2005 4/2005 SLOVO STAROSTY... DRAZÍ SPOLUOBČANÉ, na sklonku každého roku, v příjemném očekávání nejkrásnějších svátků v roce, si každý

Více

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali Kvasické noviny strana 1 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 3 2006 Cena 8,- Kč Svěcení vlajky a znaku Sobota 12. srpna se stala pro Kvasice dnem s velkým D. V tento den

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet

ZDĚCHOVský PROSINEC. Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet ZDĚCHOVský zpravodaj ČÍSLO 1/2010 PROSINEC ZDARMA Obsah tohoto čísla: T Realizované a plánované akce v obci T Volby ve Zděchově T Kabelová televize v obci T ZděchovNET - internet T Přehled kulturních akcí

Více