Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o."

Transkript

1 Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 25. vyšlo dne

2 SMÍŘENÍ NAVŽDY Studovali jsme v sobotní škole 13 témat, která pojednávala o smíření a Kristově kříži. Ptám se sám sebe přiblížilo mne to blíže k Pánu Bohu? Izaiáš 59,2 zaznamenává: ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším a hřichové vaši to způsobily, že skryl tvář svou před vámi, aby neslyšel. Od doby, kdy hřích oddělil Boha od těch, které tak velmi miluje, Bůh nenávidí hřích, rozhodně to nemůže tolerovat a nemůže s ním žít. Dověděli jsme se, že hřích musí odstranit, aby vše bylo ve vesmíru v souladu. Jakým však způsobem může toho dosáhnout, aby nezničil ty, na které hřích zaútočil? Úkoly a Boží slovo nám dává odpověď. Byla to Boží iniciativa, Bůh zjevil svůj neobyčejný plán na vyřešení problému hříchu, jak zničit hřích a nezničit ty, které miluje, jakým způsobem zachránit hříšníky a přesto hřích zcela odstranit. Realizace tohoto plánu je neobyčejně těžká. Stála nebesa mnoho bolesti a zármutku. Avšak pro Krista jsem já i ty velmi cenný cenná, že se rozhodl zaplatit za tebe tak vysoké výkupné. Toto jsme všichni studovali v posledním čtvrtletí tohoto roku. Bůh nás ujišťuje: Já jsem, já Hospodin, kromě mě žádný spasitel není Iz. 43,11 On osobně zajistil úplné vykoupení, jež umožňuje smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou 2. Kor. 5,19. Skrze Krista bude všechno usmířeno. Všechny věci zároveň v nebi i na zemi. Kol. 1,20. On se ukázal, aby hříchy naše sňal. 1. Jan 3,5. Pán Ježíš touží, abychom byli společně s Ním. Budeme-li o to usilovat, jistě nás k sobě vezme. Myslíš si, že nesmírná cena Jeho vykoupení přinese smíření i mně a tobě? ANO! A bude to smíření navždy. Ať nás tato naděje a zaslíbení utvrzuje i v roce Jak vzácná milost, Pane můj, že s Tebou mohu jít. Já v bídě zmíral, teď jsem tvůj a vírou smím tě zřít. (obrácený hříšník John Newton) převzal a upravil z knihy Svatyně a smíření MODLITBA Bohuslav Vaněk

3 Když se Pane ohlížíme za rokem 2008, pak nemůžeme jinak, než Ti děkovat. Děkujeme Ti za tvoji přízeň a za Tvoji péči, děkujeme za velikou trpělivost, kterou jsi s každým z nás měl. Díky Tobě jsme Pane dokázali přežít mnohá utrpení. Děkujeme Ti, že jsi nám dával v roce 2008 pokoj a mír. Děkujeme Ti, že jsi nám dával zdraví a těm, kteří procházeli nemocemi jsi dával sílu, aby to unesli... Pane, my vyznáváme, že jsme Ti mnohdy způsobili smutek. To kvůli nám se často ve Tvých očích objevily slzy... Děkujeme Ti, že jsme znovu a znovu nacházeli u Tebe odpuštění! Pane, dávej nám prosím schopnost vyvarovat se chyb, kterých jsme se v minulosti dopustili. Děkujeme Ti za to, že se můžeme na Tebe spoléhat a odevzdávat naše životy do Tvých rukou. Děkujeme Ti, že můžeme věřit tomu, že nám požehnáš a že budeš s námi na každém kroku během roku Daniela Dohnalová OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM TÝDNEM Naše sborové společenství se s vděčným srdcem připojilo k prožívání modlitebního týdne naší církve, který probíhal od listopadu letošního roku v malých skupinkách i ve sboru. Poselství bylo podobné jako v minulém roce zaměřené na znamení naděje blízkého druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Splněná znamení naděje jsou milníky, které nám ukazují jak čas pokročil k závěru na orloji časových dějin. Velice mne oslovily myšlenky, že znamení naděje nám může zestárnout totiž zevšednět? Přednášky se dále zmiňovaly o dvou nebezpečích, kterým bychom se měli vyhnout. Znamení druhého příchodu Ježíše Krista můžeme znevažovat dvěma způsoby. Buď podceňovat jeho aktuálnost ignorovat, protože bychom je přestali považovat za důležitá. Je to jeden z ukazatelů, že naděje v srdci věřícího umírá. Pokud nebudeme očekávat na druhý příchod Ježíše Krista, přestaneme mít zájem o misijní náboj naší církve, totiž rozdělit se o radostnou právu s ostatními lidmi tohoto světa. Za druhé můžeme znamení přeceňovat to je, dávat jim lidskou nálepku detailní spekulace o tom co nevíme a nemůžeme vědět, protože nejsou napsané v Božím Slově. Takové výklady mohou vytvářet chorobné vzrušení, které poškozuje vyrovnaný křesťanský život i Božskou pečeť Božího Slova. Máme se soustředit na osobní život s Kristem každého dne, protože mnozí křesťané duchovně umírají, neboť jim schází denní Boží přítomnost v jejich životech. Pán Ježíš si jistojistě přijde při 2. příchodu pro toho, kdo denně přichází k Němu v modlitbě, čtení Božího Slova prožívání osobních zkušenosti víry a zvěstování životem i slovem blahoslavené naděje. Přednášky nás oslovily v tom, že Bůh jednoduše a jasnozřivě naznačil běh

4 dějin, které nás dovedly až do scénáře přítomných dnů, věřím že posledního dramatu věků.výsledkem je naplňování prorockého slova a důsledky jsou pro nás závažné. Četl jsem, že když velcí cestovatelé opustili Evropu a hledali nové světy země, jako byl např. Marco Polo, či Kryštof Kolumbus, často neměli postačující mapy, které by je mohly spolehlivě vést. Dobře zmapované byly jen dosud prozkoumané oblasti. Když ti, kteří mapy sestavovali nevěděli co je dále, nakreslili tam obrázky různých čekajících nebezpečí a jednoduše napsali terra inkognito tj. země neznámá. Jinými slovy odtud vše záleží jen na vás, a na vaše riziko. Netušíme co je dále. Avšak pohybujeme se i my dnes v nezmapované oblasti pokud jde o prorocké Boží slovo? Díky Bohu ne, máme přepevné prorocké slovo, které nás vede 2.Petrova 1, EWG napsala v časopise: Rewiew and Herold Všechno se odehrává přesně tak, jak Pán v proroctví zjevil. A já dodávám ano všechny milníky jsou nám známé na cestě k nebeskému domovu i když všechny detaily ne. Vím, že v některých okamžicích na většinu odvážlivců a cestovatelů dolehne stesk po domově a rozhodnou se pro návrat domů. Častokrát ve svých zkušenostech vzhlížíme i my od pozemského domova k domovu věčnému. Čas našeho pozemského pobytu bude pomalu končit. My jako poutníci a cizinci, kteří tak dlouho hledali lepší zemi, jsou jak věřím blízko nebeského domova. A to mě nutí hlasitě zvolat: Pojďme domů do lepší nebeské vlasti Žalm 24,14 Naději slož v Hospodinu a tak bratři a sestry pamatujme, že lidé žijící v blahoslavené nadějí vidí dále, lidé žijící z víry vidí vše v jiném, lepším světle a lidé žijící z lásky vidí vše hlouběji. Kéž prožití modlitebního týdne neskončí a nezapadne v tůni času, ale přinese to nejlepší ovoce pro náš vezdejší i věčný život. Jaroslav Górny CO JSME DLUŽNI ADVENTISTŮM? Pavel Mareš Adventismus sám sebe definuje jako pokračování reformačního hnutí, o které v Evropě usilovali Hus, Luther, Kalvín, po nich pak Wesley, Finney a další. Každý z nich posunul Kristovu církev o krůček dál v tom potřebném návratu k biblickému křesťanství, jež bylo v průběhu staletí zdeformováno k nepoznání, ale každý z nich objevil pro nás jiný důraz na zasypané biblické pravdy, nikomu nebylo dáno odkrýt ji celou. Adventismus pak zdůraznil blízkost Kristova návratu (adventu), téma tzv. předadventního soudu, úctu k Hospodinovu dni odpočinku a zodpovědný vztah ke zdraví. I když původní očekávání Kristova návratu v roce 1844, vypočítaného na základě chybné interpretace časových údajů v Danielově proroctví se nakonec nenaplnilo, bylo by jistě nesprávné tuto stránku křesťanské víry, toto vytrvalé očekávání podceňovat, tím méně zavrhovat. Nebudeme se jistě pokoušet o nové a nové výpočty, ale pouhý pasivní postoj k eschatologii by snadno mohl vést k přehlédnutí výmluvných znaků posledních časů, které se domáhají naší pozornosti.

5 Návrat Židů do Izraele a současně dění na Blízkém východě k nim nepochybně patří. Žít si bezstarostně tak, jako by Kristův příchod byl stále ještě v nedohlednu, si věrní Kristovi učedníci nemohli dovolit vůbec nikdy, natož dnes. Návrat od konstantinovské neděle k biblické sobotě, kterou po celé dějiny zachovávalo židovství včetně Ježíše a jeho učedníků, a vlastně i prvokřesťanská církev až do Konstaiitinova ediktu z r. 321, se adventistům v širší křesťanské církvi prosadit nepodařilo, z důvodů asi hlavně praktických a technických. Konstantin, původně vyznavač boha slunce, nařídil Světit sluneční den spíše natruc Židům než na památku Ježíšova vzkříšeni sám v té době Kristovým následovníkem nebyl a pokřtít se dal až na smrtelné posteli. Teologické důvody pro neděli namísto soboty byly vykonstruovány teprve dodatečně v Bibli, jediném autoritativním zdroji reformačního křesťanského učení, žádnou oporu nemají. Toto poctivé přiznání jsme my, nedělní křesťané, dlužni jak sobotě, tak naším bratřím adventistům. Můžeme jim být přinejmenším vděčni, že alespoň v občanském životě se také díky jejich úsilí prosadila nepracovní sobota nejdříve v USA a postupně i v Evropě, od r též u nás. Díky pětidennímu pracovnímu týdnu se tak už alespoň Židé i adventisté nemusejí kvůli svému sabatu dostávat do konfliktu se zákonem či zaměstnavatelem, jak se před tím běžně stávalo. Za povšimnutí by však stála i souvislost teologie soboty a teologie stvoření, eschatologické odpočinutí v Kristu a konečného vykoupení, jak to naznačovalo znamení konaná samotným Ježíšem právě v sobotu. Odpovědné zacházení se zdravím jako se statkem svěřeným od Boha (vždyť tělo je chrám ducha!) také není v křesťanské církvi zdaleka samozřejmostí. Není-li správné činit si ze zdraví modlu, je neméně povážlivé o své zdraví vůbec nedbat, či je dokonce vědomě poškozovat kouřením, alkoholem, drogami, soustavným přejídáním a vůbec špatnou životosprávou. Dnes na to už všeobecně poukazují lékaři věřící i nevěřící, ještě v minulém století to však byli hlavně adventisté. Z povolání, které přijali, vyplývá také jejich významný podíl na budováni a rozvoji vzdělávacích a zdravotnických zařízení nejen ve Spojených státech, ale spolu s misií zejména v rozvojových zemích. Také u nás usilují o nový přístup hlavně k dětem a mládeži. Zdá se tedy, že nastolená témata a důrazy čekají stále na aktuální promyšlení. V každém případě by bylo záhodno co nejdříve otevřít na obou stranách teologický dialog a v něm postupně překonávat dřívější postoje, rozdělující křesťany na pravověrné a sektáře či na pravověrné a odpadlíky. Každý takový počin by byl zajisté ke cti a chvále Boží. opsal Jan Kubečka st. TAJENKA Po vyluštění je to také vaše PŘÁNÍ? Evangelický týdeník Kostnickéjiskry 19. září 2007 č.25/2007 ročník 92 Pětipísmenná slova se vpisují od obvodu do středu vždy končící písmenem A. Tajenka je skryta ve vyznačeném políčku.

6 1. Zmar 2. Koště 3. Nepravdivá 4. Kain zabil 5. Mongolské obydlí 6. Určitá doba 7. Nečistota 8. Vedra 9. Zůžený prostor 10. Opak malé 11. Svrchu 12. Úsilí 13. Špunt 14. Manželka syna 15. Děvče 16. Kázání 17. Svatební snítka 18. Hlavní město 19. Přání 20. Kamenná hora OSMISMĚRKA Který živočich byl nejchytřejší? Den, Drb, Krk, Les, Ret, Srp N T S H B A E K R K L R D D P Marta.Grzonková

7 ZNÁŠ ODPOVĚĎ? 1. Na světě je prý pouze jeden pomník věnovaný knize - která to je a kde stojí?. 2. Jeden překlad německé Bible je dílem jediného muže. Kdo to byl? 3. Co se označuje výrazem Pentateuch?. Vyřešení mi předejte do soboty !!! Řešení z minulého čísla: Biblická matematika: *A)Mar.10,37-45 *B)Žalm 52,12 *C)Mat 18,21-22 *D)1Moj 42,36 *E)2Král 5,10 *G)Soud 7 kap. *H)Mat 26,34 *J)Luk 19,8 *K)Mar 6,41-44 *L)Luk 15,7 Proč věřím Bibli?: Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým. Znáš odpověď?: 1- Leonardo da Vinci( ) poslední večeře, 2- Anno Domini(Léta Páně = po Kristu), 3- Georg Friedrich Händel( ), 4- Titus, 5- Antonín Dvořák, 6- David od Michelangela Buonarroti( ) Vyhodnotit není koho, žádné řešení jsem opět neobdržel, asi je to na vás moc těžké!! Svatomír Rafaj

8 VÍRA Víra je být si jist existencí toho, co nevidím ani necítím. Víra znamená mít na paměti, že pro Boha jsem nepostradatelným, i když mám dojem, že na zemi jen překážím. Víra je násada, za kterou uchopím Boží zaslíbení a použiji je na své konkrétní problémy. Víra je činit to, co je správné, navzdory následkům, které to přinese... Víra znamená důvěřovat Bohu, když peníze docházejí, místo aby přicházely. Víra je jistota, že Bůh jedná v mém nejlepším zájmu, když na mou modlitbu odpoví ne. Víra znamená děkovat Bohu za dar duševního zdraví a nemyslet si, že všechno pochází z mé schopnosti vypořádat se se životem. Víra je neobávat se přenechat budoucnost Bohu, který budoucnosti vládne. Víra je nechat se utěšit tím, že když pláču, On pláče se mnou. Víra je žít s tím pro co nemám vysvětlení. Víra znamená připustit, že Bůh ví daleko lépe než já, co je pro mne opravdu dobré. Daniela Dohnalová

9 MŮJ NOVOROČNÍ VERŠ Od roku 1987 si zaznamenávám Novoroční verše do své Bible. Vždy mi mají co říct. Ať posílení, zaslíbení, napomenutí, vždy je přijímám. Se svými blízkými si vyměňujeme zkušenosti. Hodnotíme, zkoumáme, jak daný verš ovlivňuje náš život a také děkujeme. Tak tomu bylo i roku X. Přichází sestra a říká, že tomu verši nerozumí, že ji nic neříká. Jistě, jsou verše historické, popisující určité události. I to se stalo, že se vloudila chybička při opisování. Sestra si bere jiný verš, který zapadá do jejího problému. Myslíme také na své přátelé, jak je povzbudit oslovením Božího slova. Přidružila se i sestra, která je svědkem našeho hovoru a říká, že si vybrala verš, ale verš v uvedené kapitole není. Je rozhořčena kritizuje nezodpovědnost. Říkáme ji, že to nebylo úmyslně, že se může stát při rychlém psaní, že se již verše nekontrolují. Trvá na svém a rozhořčeně odchází. Také nás mrzí její rozladěnost. Za určitou dobu, dostávám od sestry záložku s napsaným veršem. Potěšila mě její pozornost a hned jsem jej vyhledala v Bibli. Ale uvedená kapitola i verš se nenacházel. Nevěděla jsem, jak se k tomu mám zachovat, říct, neříct? Nevím, co měla na mysli, co mi tím veršem chtěla říct? Dlouho jsem uvažovala, ale pak rozhodnutá šla za ní a optala se. Moc se tomu divila a nemohla uvěřit, že uvedený verš se nenalézá. Hledala verš, který měla na mysli a našla jej v jiné epištole. Poděkovala jsem a říkám, ať není smutná i to se může stát. A tak mi na mysl připadl verš I Kor. 10,12 kde je psáno, a proto, kdo se domnívá (myslí), že stojí, hlediž, abys nepadl. Kolikrát já jsem si myslela, byla sama sebou přesvědčená, jistá, že určitá věc, poznání je tak jak si to myslím, a bylo to k mému poučení úplně jinak. Aby se vystříhalo těch nechtěných chybiček, možná, že někteří, kteří mají více času a ochoty, by rádi zkontrolovali napsané verše, aby se předešlo zbytečnému zklamání. Nedorozumění a kritice. Ale rozhodnutí nechávám na těch, kteří tu zodpovědnost nesou. Marta Grzonková

10 PARADOX Dnes máme větší domy a menší rodiny, víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů Víc zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se brzy. Udobřujeme pozdě. Čteme málo. Televizi sledujeme hodně, a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty Mluvíme mnoho, milujeme málo. A podvádíme příliš často. Učíme se jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzor. Myslíme víc, ale máme míň. Kupujeme víc, ale těšíme se z toho míň. Cestujme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici, navštívit sousedy. Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň. Plánujme víc, dokončujeme míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku Vytvořili jsme víc počítačů pro víc informací, a abychom vytvořili víc kopií. Ale méně komunikujeme. Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravování a pomalého trávení. Vysokých mužů a nízkých charakterů. Víc volného času a míň zábavy. Víc druhů jídla, ale míň výživy. Dva platy, ale víc rozvodů. Krásnější domy, ale neúplné rodiny Proto navrhuji, že tak jako dnes, nenechávej nic na zvláštní příležitost, protože každý den, který žiješ je zvláštní příležitostí. Vyhledávej vědomosti, víc čti, seď na verandě, a obdivuj výhled bez toho, aby jsi věnoval pozornost svým potřebám. Buď víc času se svou rodinou a přáteli, jez oblíbená jídla, a navštěvuj místa, které máš rád. Život je řetěz radostných momentů, není jen o přežití. Používej svoje křišťálové poháry, nešetři nejlepším parfémem, a použij ho kdykoliv budeš chtít. Odstraň ze svého slovníku fráze jako někdy jindy a příště Napiš ten dopis, který jsi chtěl napsat někdy jindy Řekni své rodině a přátelům, jak moc je máš rád. Neodkládej nic co přináší smích, potěšení a radost do tvého života. Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná, a ty nevíš, jestli není třeba tvoje poslední. Pokud jsi příliš zaměstnaný najít si čas poslat tuto zprávu někomu, koho máš rád a říkáš si, že jí pošleš někdy jindy věř mi někdy jindy už jí třeba poslat nestihneš. Vladimír Adame

11 V MĚSÍCICH LEDEN, ÚNOR A BŘEZEN 2009 BUDOU MÍT NAROZENINY 2.1. Nováková Martina 3.1. Rafajová Dana 6.1. Vykoukalová Vladana 7.1. Vachalová Marta Štefková Marie (60) Maďová Jana 3.3. Trunečková Ivana Dona Pavel 4.3. Rafaj Jan ml Halgaš František 4.3. Jelen Lukáš Trunečka Stanislav st Žídková Marie (85) 6.3. Skácel Radim Zaciosová Lenka (30) 3.2. Jelenová Dana 7.3. Dohnal Daniel Donová Ingrid (20) Lepka Vladimír 7.3. Pěkník Miroslav Grzonková Pavla Grzonka Miroslav Pavlánová Věra Dona Hynek st Linhartová Kateřina Písková Lenka Kudělka Pavel Vaňková Zdenka st Linhartová Marie Marková Eva Pěkníková Jarmila Chci popřát všem jubilantům, ať vás náš Pán vede, dává vám své požehnání a jistotu, že je stále s vámi, abyste Ho mohli oslavovat spolu s žalmistou: Žalm 9, 2-3 Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy Dana Rafajová Bože, dej nám prožívat pravou radost. Dopřej nám, abychom s veselou myslí přijímali všechno dobré, co pro nás děláš. Nauč nás vidět světlé stránky života. Opevni naše smysly proti zklamání a uchraň nás před zoufalstvím a skleslostí. Dej ať pochopíme, že nás nic nemůže zranit, jestli-že ve svých životech počítáme s Tebou. W.E.Channing Marta Grzonková

12 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU 2009 Sloužit nám budou bratři: 3.1. PVP- V.ADAME, H.DONA Pavel ŠIMEK Daniel SKÁCEL Jan DYMÁČEK Jiří VESELÝ 7.2. Jaroslav ŠLOSÁREK Hynek DONA Vladimír ADAME Hynek DONA 7.3. Karel STAŇEK Jan KUBÍK Jaroslav GORNÝ Jiří LODER bude Památka večeře Páně Leden: 3. NOVOROČNÍ PROGRAM - veršíčky Frýdlant n/o 10. Pavel ŠIMEK - Společná bohoslužba s Frenštátem a Štramberkem společné agape Frýdlant n/o 10. mládež Worship Ostrava Únor: mládež PTD Prostřední Bečva KD Týden KD 14. mládež Worship Ostrava 19. evangelizace "Sázení" Brno KP Vůdcovský kurs KP Lipník nad Bečvou Březen: mládež Modlitební týden mládeže 14. mládež Worship Ostrava 15. DSŠ Školení učitelů DSŠ Brno mládež PTD Prostřední Bečva KP Vůdcovský kurs KP Lipník nad Bečvou Grafické a technické zpracování bulletinu : Svatomír Rafaj. Sestaveno z příspěvků těchto členů sboru: s.dohnalová D., s.grzonková M., br.kubečka J.st., s.rafajová D., br.vaněk B., br.górny J., br.adame V. - všem děkuji! Připomínky, podněty a příspěvky přijímá Svatomír Rafaj tel: , Příspěvky do dalšího čísla prosím NEJPOZDĚJI do soboty !!!

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o. Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne 2.1.2010 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Boží slovo jako moc ve tvém životě

Boží slovo jako moc ve tvém životě Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 03/2012 úvodník svědectví napsali vyučování narozeniny oznámení Boží slovo jako moc ve tvém životě úvodník Před více

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec www.vestec.cz Kulturní a informační měsíčník obce Vestec Informace z obecního úřadu Nepodceňujte hasicí přístroje Vánoční reportáž, ale i tradice a zvyky SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, setkáváme se v předvánočním

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006 Povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. A se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. Deníček

Více

Průvodce adventem BRNO 2007 1

Průvodce adventem BRNO 2007 1 Průvodce adventem BRNO 2007 1 Z adventního lekcionáře a knih z distribuce Karmelitánského nakladatelství (www.kna.cz) vybral a doprovodnými poznámkami opatřil: Petr Nešpor Jazyková korektura: Zdeněk Drštka

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více