Závěrečná práce posluchače kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: I. Provozní řád Azylového domu - centra pro podporu sociálně slabé rodiny v Mokrovratech II. Ubytovací řád Azylového domu - centra pro podporu sociálně slabé rodiny v Mokrovratech Jméno a příjmení autora: Jana Hrubá Rok: 2006

2 Provozní řád Centra na podporu sociálně slabých rodin - Azylového domu v Mokrovratech I. Všeobecná ustanovení - Centrum pro podporu sociálně slabých rodin má formu azylového zařízení - 6 bytových jednotek - Poskytuje termínované ubytování a služby osobní asistence klientům v obtížné sociální situaci. - Dále poskytuje : a) aktivizační programy základní PC kurzy (orientace na internetu), semináře a školení efektivní komunikace, osvětové besedy se vztahem k rodinnému životu, ekologii, společenské odpovědnosti, venkovské problematice. b) programy zaměřené na získávání manuálních dovedností tj. základy ergoterapie a arteterapie. c) základní sociálně-právní poradenství pro obyvatele azylového zařízení i pro občany Mokrovrat. II. Cíle Azylového domu a cílové skupiny uživatelů služeb Cílem sociálních služeb je: - Poskytnout klientům dočasné ubytování - Umožnit sociálně slabým rodinám bez přístřeší, aby rodina mohla v obtížné situaci zůstat pohromadě = stabilizace rodiny, pozitivní vliv na výchovu dětí. - Za pomoci aktivizačních, intervenčních a vzdělávacích programů motivovat a lépe disponovat osoby ohrožené sociálním vyloučením k hledání zaměstnání a získání trvalého bydlení. - V rámci těchto programů je kladen důraz, aby si klienti zvýšili nebo získali schopnost samostatného rozhodování v základních otázkách své existence. - Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří sociálně slabé rodiny (oba rodiče s dětmi), matky bez otce dětí, či partnera svobodné, rozvedené, ovdovělé nebo jejichž partner je ve výkonu trestu, vyšetřovací vazbě nebo dlouhodobě hospitalizován, matky s dětmi, které jejich partneři opustili a jednotlivci i matky s dětmi, které jsou (nebo jejich děti) vystaveny ze strany partnera domácímu násilí. III. Řízení a správa Azylového domu - Sociální služby v Azylovém domě jsou poskytovány v nepřetržitém provozu. - Jejich rozsah a zaměření vychází z projektu Aktivizační programy Centra na podporu sociálně slabé rodiny Mokrovraty u Dobříše. - Za provoz v Azylovém domě je zodpovědný vedoucí Azylového domu. - Vedoucí Azylového domu je podřízen řediteli Farní charity Starý Knín. - Vedoucí Azylového domu je nadřízen všem pracovníkům Azylového domu. 1

3 IV. Organizační řád 1. Právní subjektivita organizace Centrum pro podporu sociálně slabých rodin je střediskem Farní charity Starý Knín. Farní charita Starý Knín je církevní právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou a je zřizována Arcibiskupstvím pražským. Statutárním zástupcem Farní charity Starý Knín je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel Arcidiecézní charity Praha se souhlasem prezidenta Arcidiecézní charity Praha po projednání s duchovním správcem místní farnosti. 2. Poskytované služby - přechodné ubytování - sociálně právní poradenství - aktivizační a vzdělávací programy - osobní asistence při jednání s úřady - pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů klienta 3. Tým zajišťující realizaci služeb Vedoucí Azylového domu pracovní náplň - Je přijímán do pracovního poměru ředitelem Farní charity Starý Knín. - Odpovídá za organizaci a chod zařízení. - Řídí pracovní kolektiv azylového domu, je zodpovědný za organizaci změn, rozdělení práce a chod jednotlivých úseků azylového domu. - Při přijetí nového zaměstnance zajistí jeho proškolení na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce a seznámí ho s platnými předpisy azylového domu. - Schvaluje čerpání řádné dovolené svých podřízených pracovníků v souladu se Zákoníkem práce a tak, aby nebyl narušen chod zařízení. - Odpovídá za hospodaření azylového domu ve spolupráci s ředitelem Farní charity Starý Knín. - Určuje koncepci činnosti azylového domu a jeho jednotlivých úseků a odpovídá za její dodržování. - Vypracovává náplň práce svých podřízených pracovníků a předkládá ji ke schválení řediteli Farní charity Starý Knín. - Řediteli Farní charity Starý Knín podává návrhy na odměňování svých podřízených pracovníků. - Konzultuje s ředitelem Farní charity Starý Knín vzdělávání pracovníků, organizační změny chodu zařízení apod. - Žádá ředitele Farní charity Starý Knín o schválení veškerých finančních výdajů, které souvisejí s provozem azylového domu a jeho připravovanými aktivitami. - Informuje ředitele Farní charity Starý Knín o všech změnách a rozhodnutích, které se týkají azylového domu. 2

4 - Připravuje za svoje středisko podklady pro výroční zprávu organizace a odevzdává je v požadovaném termínu. - Píše ve spolupráci s celým pracovním týmem a metodikem Farní charity Starý Knín projekty a žádosti na různé orgány státní správy a samosprávy nebo nadace - Zabezpečuje fundraising. - Zajišťuje prezentaci práce azylového domu. - Reprezentuje azylový dům v oblasti působnosti Farní charity Starý Knín a v rámci možností i mimo ni. - Spolupracuje s partnery a partnerskými organizacemi, za jejichž podpory byl azylový dům vybudován. - Spolupracuje se zástupci dalších projektů Farní charity Starý Knín. - Zajišťuje a vede (případně pověřuje vedením jiného pracovníka) pravidelné pracovní porady zaměstnanců azylového domu - Svolává schůzky s provozními zaměstnanci azylového domu, kontroluje jejich práci a upozorňuje na technické závady. - Provádí dohled nad technickým stavem zařízení a zajišťuje jeho revize v souladu se zákonem. - Organizuje pravidelné supervize. - Vypracovává statistické přehledy o jednotlivých projektech. - Zajišťuje provoz služebního vozidla, odpovídá za jeho technický stav a určuje jeho použití. - Sepisuje smlouvy s klienty, vede jejich agendu, zprostředkovává platby za služby. - Informuje klienty o změnách chodu zařízení, pokud se jich tato změna týká. - Podílí se aktivně na řešení individuálních obtížích klientů. - Řeší připomínky a stížnosti klientů v souladu se závaznými pravidly, se kterými byl klient seznámen před nástupem do zařízení. - Dohlíží, aby činnost všech pracovníků azylového domu byla v souladu s oprávněnými zájmy a potřebami klientů. - Rozhoduje o přijetí studentů na praxi a dobrovolných pracovníků. - Po dobu své nepřítomnosti za sebe určuje zástupce, kterému předá veškeré instrukce potřebné k zastupování. - Je povinen zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech a řídit se etickým kodexem sociálního pracovníka. Sociální pracovník náplň práce - Je přijímán do pracovního poměru vedoucím azylového domu po konzultaci s ředitelem Farní charity Starý Knín. - Jeho přímým nadřízeným je vedoucí azylového domu. - Jeho povinností je zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. - Má přátelský vztah ke klientovi, je jeho pomocníkem. - Respektuje svobodu jeho osobnosti a totéž vyžaduje od klienta. - Je oprávněn upozornit klienta na nedostatky v jeho hygieně, pořádku v bytě, výchově dětí a nevhodné chování nebo porušení Domácího řádu a žádat nápravu. - Má právo odmítnout osobní asistenci, pokud by tato činnost ohrozila jeho, ostatní - osoby nebo bezpečnost v domě. - Řídí se Zákoníkem práce 73 Základní povinnosti zaměstnanců. - Je povinen dodržovat bezpečnost práce a účastnit se pravidelných školení k této problematice. - Zjištěné vady na zařízení objektu hlásí neprodleně nadřízenému pracovníkovi. 3

5 - Vede si řádně docházku do zaměstnání. Tuto na konci měsíce odevzdá vedoucímu azylového domu. - Řádnou dovolenou čerpá po dohodě s vedoucím azylového domu tak, aby nebyl narušen chod zařízení. Stejně tak náhradní volno. - Je povinen ohlásit nadřízenému pracovníkovi odchod k lékaři a návštěvu lékaře doložit potvrzenou propustkou. - Pokud onemocní nebo se z jiných závažných důvodů nemůže dostavit do zaměstnání, ohlásí tuto skutečnost neprodleně vedoucímu pracovníkovi, udá důvod své nepřítomnosti a přibližnou hodinu či den svého nástupu do zaměstnání. - Při své práci zachovává hygienické a protiepidemické zásady. - Pravidelně se účastní schůzek pracovního týmu. - Účastní se školení a dalšího vzdělávání podle svých potřeb a podle potřeb svého zaměstnavatele. - Vede pohovor se zájemcem o ubytování v azylovém domě a učiní o tom písemný záznam. - Spolurozhoduje o přijetí klienta na základě klientovy osobní situace. - Při nástupu klienta vede přijímací pohovor, vyplňuje osobní kartu a shromažďuje osobní údaje a doložené příjmy klientů, které jsou přístupné pouze jemu a vedoucímu azylového domu. - Jedná ve věcech klienta s jeho souhlasem s příslušnými institucemi. - Metodicky řídí a kontroluje práci sociálních asistentů s klienty. - Na základě rozhodnutí vedoucího azylového domu přiděluje asistentům pracovní úkoly v souladu s jejich náplní práce. - Koordinuje práci stážistů a dobrovolníků. - Vykonává dle potřeby další práce dle pokynů vedoucího pracovníka azylového domu.tyto však musí být v rámci jeho pracovní smlouvy vyplývající ze zákoníku práce. - Za svou činnost odpovídá vedoucímu pracovníku azylového domu. - Řídí se etickým kodexem pracovníka v sociální sféře. Sociální asistent náplň práce - Jeho přímým nadřízený je vedoucí azylového domu. - Při plnění pracovních povinností je metodicky veden a kontrolován sociálním pracovníkem. - Individuální práci s klientem provádí na základě instrukcí vedoucího azylového domu nebo sociálního pracovníka. - Ke klientovi má přátelský vztah a je jeho pomocníkem. - Akceptuje osobní svobodu klienta. - Nedostatky v hygieně, výchově dětí, nevhodné chování nebo porušení Domácího řádu oznamuje sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu azylového domu. - Je povinen zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech - Řídí se zákoníkem práce - 73 Základní povinnosti zaměstnanců. - Dbá na ochranu zdraví a bezpečnost při práci, pravidelně se účastní školení PO a BOZP v organizaci. - Vede si řádně docházku do zaměstnání. Tuto na konci měsíce předá vedoucímu pracovníkovi azylového domu. - Řádnou dovolenou a náhradní volno čerpá po dohodě s vedoucím azylového domu. - Odchod k lékaři ohlásí nadřízenému pracovníkovi a návštěvu lékaře doloží potvrzenou propustkou. - Jestliže onemocní nebo se z jiných vážných důvodu nemůže dostavit do zaměstnání, 4

6 oznámí tuto skutečnost v co nejkratší možné době vedoucímu pracovníkovi azylového domu. Udá důvod své nepřítomnosti a pokud možno i přibližnou hodinu nebo den předpokládaného nástupu do zaměstnání. - Při své práci zachovává hygienické a protiepidemické zásady. - Účastní se pravidelně schůzek pracovního týmu. - Účastní se školení a dalšího vzdělávání dle svých potřeb a potřeb zaměstnavatele. - Řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka - Ze své práce se zodpovídá vedoucímu azylového domu. Provozně-technický pracovník náplň práce - Je podřízen vedoucímu azylového domu. - Stará se o běžnou údržbu domu a jeho okolí zahradu. - Pravidelně kontroluje stav a provoz všech technických zařízení v azylovém domě. - Provádí kontrolu a zapisuje údaje elektroměrů - V případě, že nedokáže závadu sám odstranit, kontaktuje se souhlasem vedoucího azylového domu odborného pracovníka. - V pracovně-právních vztazích pro něj platí obdobná pravidla jako pro všechny ostatní zaměstnance azylového domu. Externí pracovníci - Jsou odborníci, kteří na základě DPČ nebo DPP poskytují klientům právní, psychologické a aktivizační služby. - Řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka. 4. Struktura organizace vedoucí domu sociální pracovníci provozně-technický pracovník osobní asistenti externí odborní pracovníci 5. Zastupování Vedoucí určí ústně svého zástupce po dobu své nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti delší než 10 pracovních dnů vypracuje písemné pověření. Zástupce vedoucího domu jej zastupuje ve výkonu práv a povinností, kromě závažných věcí, které si vedoucí vyhrazuje. Osobní asistenti jsou vzájemně zastupitelní, ostatní pracovníci se nezastupují. 5

7 6. Povinnosti pracovníků a) Plnit svěřené úkoly b) Dodržovat hygienické a bezpečnostní zásady zařízení c) V případě přidělení služebního vozu zodpovídá pracovník za jeho bezvadný stav. d) Termín nástupu hlásit včas, aby nebyl narušen chod zařízení e) Účastnit se pracovně-organizačních setkání všech zaměstnanců domu. f) Zachovávat mlčenlivost o všem, co se týká soukromí klientů a spolupracovníků ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. g) Nepřijímat peněžité ani věcné dary od klientů. h) Ohlašovat neprodleně všechny změny ve svých poměrech a údajích, které se týkají výkonu zaměstnání. i) Před započetím práce a během ní ověřovat bezpečný stav pracoviště a v případě nebezpečí to neprodleně ohlásit všem, kteří by mohli být ohroženi. j) Nevyřizovat si v pracovní době své soukromé záležitosti. k) Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy. l) Zachovávat profesionální přístup ke klientům. 7. Závěrečná ustanovení organizačního řádu Za seznámení pracovníků s organizačním řádem zodpovídá vedoucí. O seznámení je vyhotoven protokol s podpisy pracovníků. Tento řád je doplněn Etickým kodexem, pracovníka v sociálních službách, Poučením o vstupní instruktáži BOZP a PO při práci, Poučením o registraci a evidenci pracovních úrazů, Poučením o řešení stížností a připomínek klientů a Pravidly pro výběr a přijímání nových pracovníků, jejichž zaměření odpovídá Standardům kvality sociálních služeb MPSV (rok vydání 2002), dále pak Systémem hodnocení zaměstnanců 6

8 Etický kodex pracovníka v sociálních službách Farní charity Starý Knín (Vypracováno podle Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky) 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Pracovníci v sociálních službách Farní charity Starý Knín (dále jen pracovníci) proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte Pracovníci respektují křesťanské zaměření organizace a její zásady, jednání v duchu učení Katolické církve a příkladu Evangelií Pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti Pracovníci respektují právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva u druhých osob Pracovníci pomáhají jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků Pracovníci dbají svým profesionálním rozvojem a odpovědností vůči zvolené profesi o co nejvyšší odbornou a lidskou úroveň sociální práce. 2. Pravidla etického chování charitního pracovníka 2.1. Ve vztahu ke klientovi Pracovníci vedou klienty k vědomí odpovědnosti sami za sebe, poskytují jim pomoc a podporu, nedělají však věci za ně (pokud to není ze zdravotních důvodů klienta nezbytné). Společně se sociálními pracovníky a vedoucími zařízení se snaží aktivně zapojit klienty do řešení situace (pohovory, empatie, udržení hranic, zapojení do neintegračních a resocializačních programů) Pracovníci jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých klientů. Řídí se metodikami, které jsou za tímto účelem vypracovány Pracovníci respektují svobodu náboženského vyznání každého klienta Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí Pracovníci chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty (viz seznam nutných dat od klienta, které má každé zařízení v souvislosti s plněním standardů MPSV). Žádnou informaci o klientovi neposkytují bez jeho souhlasu.. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům toho řízení nahlížet do spisů Pracovníci spolupracují se sociálními pracovníky tak, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i od ostatních možných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých dávek. Pomáhají řešit i záležitosti a problémy klienta týkající se i jiných oblastí jeho života. 7

9 2.2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli (viz pracovní náplně, pracovní smlouvy, popřípadě vzdělávací plány) Pracovníci v zaměstnavatelské organizaci spoluvytváří takové podmínky, aby byla respektována autorita nadřízených. Případné připomínky k jejich práci jsou řešeny přímo a na jednáních k tomu určených (osobní pohovory, porady zaměstnanců) Pracovníci se snaží ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na dosažení co nejvyšší úrovně služeb poskytovaným klientům Pracovníci respektují křesťanské zaměření zaměstnanecké organizace, tudíž ani v chování ani ve slovním projevu nejsou s tímto zaměřením v zásadním rozporu Ve vztahu ke svým kolegům Pracovníci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytované sociální služby Pracovníci respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě vhodným způsobem (porady) Pracovníci vytvářejí na pracovišti a v pracovních týmech atmosféru tolerance, vzájemného respektu a funkční spolupráce Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti Pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání Pracovníci se průběžně snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod Pracovníci brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání nebo s nevhodným osobnostním vybavením Pracovníci jsou zodpovědní za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilemata Pracovníci pro svůj odborný růst využívají znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků a naopak své znalosti a dovednosti rozšiřují v celé oblasti sociální práce Ve vztahu ke společnosti Pracovníci v sociální oblasti mají právo i povinnost po konzultaci s pracovním týmem organizace upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost a vláda vytvářejí nebo přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží se o jejich ukončení. 8

10 2.5.2.Pracovníci se ve spolupráci s pracovním týmem jednotlivých středisek Farní charity zasazují o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcují změny v zákonech, politice státu i politice mezinárodní Pracovníci upozorňují na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a na potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují Pracovníci působí na rozšíření možnosti a příležitosti zlepšení kvality života pro všechny lidi a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám. Postupy při řešení etických problémů Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci pracovních porad. Každý pracovník má mít možnost diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se svými kolegy a dalšími odborníky, případně za účasti stran, kterých se to týká. Doklad o vstupní instruktáži k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnanci se aktivně účastní při řešení všech otázek souvisejících s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jsou povinni dbát na to, aby při práci a činnostech souvisejících byla možnost poškození zdraví jich samých i jejich spoluzaměstnanců snížena na nejnižší možnou míru, a proto musí: 1. Dodržovat pracovní kázeň a pravidla občanského soužití se spoluzaměstnanci. 2. Konat práci podle pokynů nadřízeného. 3. Seznámit se s předpisy bezpečnosti práce vydanými v organizaci. 4. Dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni. 5. Nepožívat alkoholické nápoje ani neužívat jiné omamné prostředky na pracovištích organizace a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovišti. 6. Účastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám, které jsou stanoveny právním předpisem. 7. Oznamovat svému nadřízenému nebo orgánu dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování. 8. Podrobit se vyšetření, které provádí organizace nebo příslušný orgán státní správy za účelem zjištění, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků. Oprávnění k pokynu podrobit se vyšetření mají všichni vedoucí pracovníci organizace. 9. Plně se soustředit na práci a nerozptylovat svou pozornost. 9

11 10. Používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit. Při práci se stroji a zařízeními dodržovat návod k obsluze. 11. Seřizování, čištění a mazání stroje provádět jen je-li stroj v klidu a vypnut (odpojen) přívod elektrického proudu. 12. Dodržovat při práci s elektrickým zařízením ČSN. To znamená, že jako zaměstnanci (bez elektrotechnické kvalifikace) mohou pouze obsluhovat elektrické zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že zaměstnanci nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.mohou zapínat a vypínat vypínače, za vypnutého stavu zapojovat spojovací šňůry, vyměňovat žárovky. Udržovací práce elektrického zařízení mohou vykonávat podle návodu výrobce jen za vypnutého stavu zařízení, případně odpojení od sítě. 13. Při ruční manipulaci s břemeny používat takové pracovní postupy, které vylučují pracovní úrazy. Ženy musí dodržovat zákaz manipulace s břemeny nad hmotnost 15 kg, těhotné ženy nad hmotnost 5 kg. 14. Ohlásit svému nadřízenému každý pracovní úraz, který se mu nebo jeho spoluzaměstnanci při práci nebo v souvislosti s ní přihodil. Pokud není postižený sám schopen pracovní úraz ohlásit, má tuto povinnost svědek nebo zaměstnanec, který se o úrazu dozvěděl. V rámci svých schopností poskytnout postiženému první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc. Zaměstnanec byl dále v rámci vstupní instruktáže seznámen: Se základní dokumentací PO a BZOP v organizaci. Poučení zaměstnance k BOZP na pracovišti Seznámení zaměstnance s pracovištěm z hlediska BOZP (hlavní vypínač, únikový východ, lékárnička atd.). Seznámení s pracovními postupy a technologií, určení strojů a zařízení, na kterých smí pracovat (uvést do zápisu konkrétně, včetně bezpečnostních a hygienických předpisů). Zákaz nebezpečných postupů a nesprávných způsobů práce. Konkretizace používání přidělených oděvních ochranných pomůcek v návaznosti na prováděné práce. V Mokrovratech dne Prohlašuji, že jsem absolvoval(a) vstupní instruktáž ve výše uvedeném rozsahu: Jméno. Podpis.. 10

12 Evidence a registrace pracovních úrazů 1.Pracovní úrazy Za pracovní úrazy se dle 190 Zákoníku práce považuje takové poškození zdraví zaměstnance nebo smrt zaměstnance, ke kterým došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jejich plněním. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam se provádí podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Vzor záznamu o úraze ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu podle zákoníku práce: - vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance(pokud to zdravotní stav zaměstnance dovolí) a za účasti zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu. - v případě jakéhokoliv pracovního úrazu bez pracovní neschopnosti nebo s pracovní neschopností do 3 dnů má povinnost takový úraz evidovat v knize úrazů. - v případě pracovního úrazu, jehož následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 dny nebo úmrtí zaměstnance, má povinnost vyhotovit záznam a vést dokumentaci o takovém úrazu. Jedno vyhotovení záznamu předá postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. - ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (viz Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.). 2. Hlášení a sepsání záznamu o úrazu Postižený, pokud je toho schopen nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu, je povinen ihned uvědomit bezprostředně nadřízeného zaměstnance o pracovním úrazu. Příslušný vedoucí zaměstnanec zjistí okolnosti za jakých k úrazu došlo a s postiženým sepíše na tiskopise Záznam o úrazu podle Nařízení vlády č.494/2001 Sb., který je k dispozici v kanceláři vedoucího pracovníka. Záznam musí být sepsán do 5 pracovních dnů. Pro účely hlášení úrazu je smrtelným úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho roku. Smrtelný pracovní úraz se hlásí bez zbytečného odkladu: - územně příslušnému útvaru Policie České republiky hlásí vedoucí zaměstnanec. - příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. - příslušné zdravotní pojišťovně - příslušné pojišťovně, u které je Farní charita Starý Knín pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu V případě smrtelného úrazu zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení: - územně příslušnému útvaru Policie ČR - příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce - příslušné zdravotní pojišťovně 11

13 Záznam o úrazu se vyhotovuje v několika provedeních: 1x Farní charita Starý Knín 1x postižený zaměstnanec 1x mzdová účtárna 1x místně příslušný inspektorát bezpečnosti práce 1x zdravotní pojišťovně, u které je poškozený zaměstnanec zdravotně pojištěn 1xpojišťovně, u které je pro tyto účely pojištěn zaměstnavatel Jestliže zdravotní stav postiženého zaměstnance neumožňuje jeho přímou účast na vyšetřování příčin pracovního úrazu, může být tento záznam sepsán i na základě výpovědi svědků. V takovém případě je nutné v příslušné rubrice Záznam o úrazu tento důvod uvést a postiženému zaslat jeden výtisk k podpisu. Přímý nadřízený zaměstnanec je odpovědný za vyšetření úrazu a včasné oznámení a zaslání záznamu na příslušné úřady. 3. Odškodnění pracovních úrazů Pokud to zdravotní situace vyžaduje, může poškozený žádat odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle Vyhlášky č. 440/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to na tiskopise Náhrada ztráty na výdělku za pracovní úraz ušlý výdělek. Návrh výše náhrady škody předloží poškozený řediteli Farní charity Starý Knín, ten předloží konečné rozhodnutí. 12

14 Řešení stížností a připomínek klientů - klient musí být při příjmu seznámen s tím, kterému zaměstnanci má své stížnosti nebo připomínky adresovat. Stížnosti a připomínky mohou klienti vznášet ústně nebo písemně do knihy stížností nebo do schránky anonymních stížností. - klient má právo stěžovat si nebo mít připomínky ke službě. Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a k individuálnímu přístupu ke každému z klientů - poskytovatel služeb je povinen reagovat na každou stížnost nebo připomínku. Forma reakce vyplývá z okolností. Řešení stížností má být neodkladné, nejdéle však do 30 dnů. Pokud je lhůta překročena, je třeba informovat o této skutečnosti a důvodech účastníky, zejména stěžovatele. - zaměstnanec, který přijme připomínku nebo stížnost (pokud nejde přímo o kompetentního pracovníka) je povinen informaci předat nadřízenému pracovníkovi nejpozději do 24 hodin. - o závažných písemných a ústních stížnostech jsou vedeny písemné záznamy, které monitorují průběh řešení stížnosti a zakládají se rovněž do dokumentace klienta. Zápis o stížnosti zúčastněné strany podepíší. - odpovědi na písemné a závažné ústní stížnosti jsou vždy písemné a jsou vždy evidovány. - stížnosti jsou pravidelně analyzovány na poradách pracovníků a jsou navrhovány postupy při jejich řešení. - za vedení knihy stížností a vyřešení stížností a připomínek je zodpovědný vedoucí pracovník a osoby, které tím pověří. - stěžovatel si může zvolit zástupce pro vyřízení stížností. - proti výslednému řešení stížnosti se lze odvolat ke statutárnímu zástupci organizace, případně je možno obrátit se na nezávislou organizaci: např. Veřejný ochránce práv, Český helsinský výbor nebo občanské poradny. Postup při řešení závažné stížnosti: - projednání stížnosti se všemi zúčastněnými stranami probíhá odděleně, aby byla zajištěna důvěrnost pro stěžovatele, o jednání se vede zápis, který všichni podepíší ( v případě zájmu všech zúčastněných probíhá projednávání stížnosti společně). - v případě nutnosti se může k projednání stížnosti přizvat odborník či nezávislý pozorovatel. - nalezené řešení stížnosti, na které přistoupí všechny strany, je zapsáno a všichni připojí své podpisy. - stěžující osoba má právo vyžádat si o celém průběhu projednávání kopie záznamů. 13

15 Vnitřní pravidla pro výběr nových pracovníků Pracovníkům, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb je třeba věnovat velkou pozornost a zajistit jejich dobrý výběr, zaškolení a další vzdělávání a dobré pracovní podmínky. Při výběru nového zaměstnance by se měl klást důraz na kvalifikační, osobnostní a morální předpoklady, dále dosaženou praxi, dovednosti apod. Organizace se řídí zákonem č. 65/1965 Sb. Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů, který upravuje vznik, změnu a skončení pracovního poměru, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní dobu, dobu odpočinku, čerpání řádné dovolené apod. Dále se organizace řídí zákonem č.1/1991 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností. Ještě než dojde k výběru zaměstnance, je nutné mít vyhotovený popis pracovního místa a to: obsah práce, pravomoci, odpovědnost, spolupráce s jinými pracovníky, kvalifikační a speciální předpoklady. Výběr provádí vedoucí zaměstnanec. Postup při výběru nových zaměstnanců První kontakt s uchazečem se zájmem o práci, kde předloží životopis, doklad o vzdělání a kvalifikaci, doklad o praxi a motivační dopis. 1. Zkoumání životopisu, dokladů o vzdělání, při kterém dochází k předběžnému výběru uchazečů a telefonicky je jim oznámen postup v přijímacím řízení, ostatním je sděleno, že nepostupují. 2. Osobnostní pohovor s předběžně vybranými uchazeči. 3. Konečné rozhodnutí. Doporučení pro vedení přijímacího pohovoru - připravenost na rozhovor - pomoc při překonání nervozity uchazeče - kladení důrazu na pracovní požadavky - pečlivé uvážení rozhodnutí - pravdivé informování uchazeče o firmě a charakteru práce - dát uchazeči možnost a dostatečný prostor pro kladení otázek - záznam z pohovoru - uzavřít pohovor v pozitivní rovině Přijímací řízení nového pracovníka K přijímacímu řízení donese uchazeč tyto dokumenty: - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat danou práci - výpis z trestního rejstříku - zápočtový list Po té zkontroluje a podepíše pracovní smlouvu ve dvou vyhotoveních 1x pro zaměstnance, 1x pro zaměstnavatele. Nedílnou součástí pracovní smlouvy je pracovní náplň zaměstnance a jeho platový výměr. Obojí rovněž podepíše. 14

16 Zácvik nových pracovníků vstupní školení Za zácvik nového pracovníka by měl odpovídat zkušený pracovník, který mu bude oporou a rádcem a bude mít vyčleněný čas, který bude věnovat zácviku. Vedoucí pracovník seznámí nového pracovníka s ostatními zaměstnanci. Zácvik probíhá dle potřeby. Zároveň je nutné, aby byl pracovník hodnocen, jak probíhá jeho zácvik na pracovišti. Vstupní školení obsahuje: - školení BOZP a PO - seznámení s vnitřními předpisy a pravidly (řády organizační, provozní a ubytovací) - seznámení s Etickým kodexem - seznámení s Pravidly pro podávání připomínek a stížností. Zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že byl proškolen ve výše uvedeném. Systém hodnocení zaměstnanců Pro zkvalitnění práce a zvyšování kvalifikace zaměstnanců je ve Farní charitě zaveden systém hodnocení. Je to důležitý moment, kdy dochází ke zpětným vazbám v řízení lidských zdrojů. Základem hodnocení zaměstnanců je hodnocení plnění jednotlivých úkolů a plánů. Úkoly se zadávají na pravidelných poradách charity. Zaměstnanec je hodnocen 1x ročně formálně a neformálně pravidelně po zadání úkolů a kontroly jejich plnění. O hodnocení se sestavuje písemný záznam, který obsahuje charakteristiku činnosti zaměstnance, zadané úkoly a stupně hodnocení. Záznam se vyhotovuje ve dvou originálech. Jeden se předá zaměstnanci a druhý je založen do osobního spisu zaměstnance Hodnotí se zejména: - pracovní výkon zaměstnance - motivace zaměstnance pro další rozvoj Sebehodnocení zaměstnance Důležitou rolí v sebehodnocení je zpětná vazba. Zaměstnanec hodnotí svůj pracovní výkon, faktory motivace a demotivace, okolnosti zvyšující jeho výkonnost a chuť do práce nebo naopak, co ztěžuje podávat vysokou výkonnost a plnit své stanovené cíle, vedení nadřízeného pracovníka apod. - určení slabých a silných stránek - možnosti, cíle, zlepšení - potřeby - motivace - pracovní výkon Průběh hodnotícího pohovoru Na hodnocení si hodnotitel i hodnocený vyčlení čas a řádně se na něj připraví. V průběhu pohovoru prodiskutují společně vše, co souvisí s hodnoceným obdobím a plněním cílů a dohodnou se na podmínkách, které pomohou k dosažení cílů v dalším období (vzdělávání, odborný růst apod.) a společně cíle stanoví.o hodnocení se provede písemný záznam. Před hodnotícím pohovorem dá hodnotitel v dostatečném časovém předstihu hodnocenému k dispozici předběžné hodnocení. Hodnocený je tak s předběžným hodnocením seznámen a ví, o čem se bude diskutovat. Přínos hodnocení Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu o tom, v jaké kvalitě jsou plněny stanovené cíle, spokojenost s výkonem a motivaci pracovníka do budoucna. Hodnocení může zvyšovat kompetence pracovníka, jeho odbornost atd. 15

17 Ubytovací řád Centra na podporu sociálně slabých rodin - Azylového domu v Mokrovratech Základní ustanovení Azylový dům je určen pro matky s dětmi, případně celé rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Dům poskytuje základní vybavení pro rodiny s dětmi, termínované ubytování, možnost přípravy stravy, základní sociálně-právní poradenství, služby osobní asistence a aktivizační programy. Všechny služby by měly motivovat klienty k získání pracovních a sociálně-společenských návyků a tak je vybavit schopností pro navrácení do běžného způsobu života, pro lepší uplatnění na trhu práce a pro získání vlastního bydlení. O přijetí klienta do zařízení rozhoduje vedoucí Azylového domu po konzultaci s ředitelem Farní charity Starý Knín. Klienta do Azylového domu přijímá vedoucí zařízení. V době mimo jeho obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu přijímá klienta službu konající pracovník. Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, ve kterém je klient seznámen se svými právy a povinnostmi určenými Organizačním a Ubytovacím řádem. Pohovor je ukončen podpisem klienta na jeho osobní kartě. Na základě podpisu klienta na osobní kartě vyhotoví vedoucí Azylového domu písemnou Smlouvu o ubytování, kterou podepíše spolu s klientem. Tuto smlouvu schvaluje ředitel Farní charity. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží klient a druhý je založen v jeho osobním spisu. Ubytováním nevzniká nárok na trvalý pobyt. Klientům je možno poskytnout krizové nebo přechodné ubytování. Krizové ubytování se poskytuje na dobu maximálně 10 kalendářních dnů. Přechodné ubytování se poskytuje na dobu 3 měsíců, v odůvodněných případech 6 měsíců. O prodloužení ubytování na maximálně 1 rok může na požádání klienta rozhodnout vedoucí Azylového domu. Toto rozhodnutí podléhá schválení ředitele Farní charity Starý Knín. Po podpisu Smlouvy je klientovi předán klíč od bytu a byt s vybavením. Převzetí klient potvrdí svým podpisem na předávacím protokolu, který je součástí Smlouvy. Klíč od bytu je zakázáno komukoliv půjčovat či zhotovovat jeho kopie. Práva klientů uživatelů služeb Klient má právo využívat služby dle dohody uzavřené s Farní charitou Starý Knín. Klient musí být přijat s respektem a všichni pracovníci Azylového domu musí respektovat právo na jeho soukromý život. Pracovníci Azylového domu mohou získávat o klientovi pouze takové informace, které jsou nutné pro poskytnutí sociální péče a ostatních služeb. Klient má právo činit vlastní rozhodnutí, což znamená, že pracovníci Azylového domu při poskytování služeb vychází z klientových potřeb a přání, informují klienta o alternativních metodách péče, jejich účelu a výhodách. Pravidelným poskytováním informací o cíli péče o klienta, jejím vlivu na další podmínky a očekávaném výsledku péče, umožňují pracovníci Azylového domu spolurozhodovat klientovi na dalším vývoji pomoci. Klient má právo na důvěrnost, čímž se rozumí, že pracovníci Azylového domu musí dodržovat závazek nezveřejňovat informace o klientovi a používat je tak, aby to nijak nepoškozovalo jeho práva. Klient má právo na projednání stížností v souladu s Řešením stížností a připomínek klientů, které je součástí Organizačního řádu. Klient má právo obracet se na pracovníky Azylového domu ve všech otázkách svého osobního života, péče a výchovy dítěte a požadovat účelnou pomoc a radu. 16

18 Povinnosti a závazky klientů vyplývající z ubytování v Azylovém domě Provoz Azylového domu je ve všech ohledech podřízen především potřebám a zájmům dětí. Osobní zájmy matek (rodičů) jsou také této zásadě podřízeny. Pro přijetí do Azylového domu je klient povinen prokázat se občanským průkazem, průkazem zdravotní pojišťovny, rodnými listy dětí, rozsudkem o svěření dětí do své péče, pokud tento doklad existuje. Klient je před podepsáním smlouvy povinen doložit své příjmy. Klient je povinen starat se o své ekonomické zajištění. Klient je povinen prokázat, že uplatnil veškeré nároky na získání zákonných příjmů a to zejména výživného na dítě (děti), případně svoji osobu od druhého rodiče a dávek státní sociální podpory. Pokud tomu tak v době přijetí do Azylového domu není, učiní tak neprodleně v nejkratší možné době. Při řešení této otázky jsou mu sociální pracovníci nápomocni, jestliže jejich pomoc potřebuje. Péče o dítě Péče o dítě je prvořadým úkolem každého ubytovaného rodiče. Rodič je povinen spolupracovat s odborem sociálně-právní ochrany dětí je-li tato spolupráce potřebná v zájmu dítěte. Rovněž spolupracuje s úřady při finančním zajištění své rodiny, zejména žádá o dávky státní sociální podpory, případně o doplatek do hranice životního minima. V případě porušení této povinnosti mohou sociální pracovníci Azylového domu kvalifikovaně zasáhnout. Rodič ponechá dítě bez dozoru v případě, že je to v souladu s jeho věkem a mentálním vývojem. Pravidelně s ním chodí na preventivní lékařské prohlídky a povinná očkování. V případě nemoci nebo úrazu svého či dítěte neprodleně navštíví s lékaře a tuto skutečnost oznamuje pracovníkům Azylového domu. Dbá na řádnou školní docházku a plnění školních povinností dítěte. Pokud dítě onemocní, je povinností rodiče dohlédnout, aby se zdržovalo pouze v přiděleném bytě. Spolupráce s pracovníky Azylového domu Klienti jsou povinni spolupracovat na všech činnostech, které mají přispět k úspěšnému zvládnutí rodičovské role a vést je k samostatnému životu. S programovou náplní pobytu v Azylovém domě jsou seznamováni při přijetí. Tento program lze přizpůsobit jejich potřebám. Hlídání dětí Rodiče jsou povinni o své dítě (děti) pečovat osobně a řádně. Vzájemné hlídání dětí je možné pouze v naléhavých případech po dohodě s pracovníky Azylového domu a po Vyplnění Dohody o zodpovědnosti za nezletilé dítě mezi klienty. Bez dětí nesmí opustit Azylový dům. Za naléhavý případ lze považovat např.akutní návštěvu lékaře. V případě, že se rodič ocitne v situaci, kdy není schopen o dítě řádně pečovat (nemoc, pobyt v nemocnici apod.), bude dítě umístěno v zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek. Pobyt v tomto zařízení hradí rodič. Poplatky za ubytování Za ubytování se platí měsíc předem ve smlouvě uvedené výši a termínu. Pokud je klient bez příjmu musí si tento začít neprodleně vyřizovat. Např. nástupem do zaměstnání, registrací na úřadě práce, žádostí o doplatek do hranice životního minima, podáním žaloby o výživné, podáním žádosti o dávky státní sociální podpory, případně podáním exekuce na již stanovené, ale neplacené výživné. Při nedodržování výše a data plateb může být klient z ubytování vyloučen a dlužná částky vymáhána soudně. 17

19 Denní chod zařízení Denní chod Azylového domu začíná pro klienty nejpozději v 8 hodin ráno. Klienti jsou povinni vstát a začít se věnovat každodenním povinnostem a dennímu programu. V případě, že klient pečuje o dítě povinné školou, je jeho povinností přizpůsobit začátek dne potřebám dítěte tak, aby odešlo do školy řádně a včas. Úklid Klient udržuje ve svém bytě i společných prostorách pořádek a čistotu. Podílí se na úklidu společných prostor. Služby jsou písemně rozvrženy. Na požádání a po vzájemné dohodě je povinností klienta na požádání pracovníka Azylového domu přijmout úklid společných prostor v nutném případě i mimo službu. Pracovníci azylového domu jsou oprávněni vést klienty k dodržování pořádku a osobní hygieny a hygieny jejich dětí. Klient je povinen na požádání umožnit pracovníkům kontrolu pořádku ve svém bytě. K úklidu bytu používají klienti vlastní úklidové prostředky. Prostředky na úklid společných prostor poskytuje Farní charita Starý Knín. Vycházky Vycházky mimo Azylový dům oznamují klienti pracovníku konajícímu službu. Není třeba hlásit místo pobytu mimo azyl, ale vždy je třeba nahlásit čas návratu. Vždy sebou bere dítě. Chce-li klient být mimo Azylový dům přes noc nebo jej opustit na více dní, konzultuje tuto možnost s vedoucím Azylového domu. Pobyt mimo azyl nezakládá nárok na snížení úhrady za pobyt. Neohlášený pobyt mimo Azylový dům je důvodem k ukončení pobytu. Příchody a odchody jsou evidovány ve služební knize. Opakovaný a častý pobyt klienta mimo Azylový dům může být rovněž důvodem k předčasnému ukončení pobytu, neboť je evidentní, že klient azyl nepotřebuje. Běžný denní příchod z vycházky musí klient přizpůsobit potřebám svých dětí a to tak, že rodič, který má v péči předškolní dítě se do Azylového domu dostaví nejpozději v 18 hod., ostatní nejpozději v hod. V případě, že se klient ve stanovený čas nemůže do Azylového domu z vážného důvodu dostavit, oznámí to předem službu konajícímu pracovníku. Stejně tak učiní, nemůže-li se na ubytování dostavit vůbec. Porušení této povinnosti může být důvodem k ukončení pobytu. Pobyt se automaticky ruší v případě, kdy se klient nedostaví na ubytování po dobu delší než dva dny a neudá důvod své nepřítomnosti. Osobní věci klienta ponechané v bytě jsou po dobu 14 dnů uskladněny v Azylovém domě. V případě, že si je klient do této doby nevyzvedne, jsou likvidovány. Návštěvy V Azylovém domě i jeho zahradě platí zákaz návštěv pro všechny klienty. Do azylového domu nesmí být vpuštěny cizí osoby. Zabezpečení prostor v době nepřítomnosti Před odchodem z Azylového domu je klient povinen zavřít okna a přesvědčit se, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče. Pokud klient opouští Azylový dům na dobu delší než 24 hodin, zkontroluje stav jeho bytu před odchodem za jeho přítomnosti pracovník Azylového domu. V jeho nepřítomnosti lze byt kontrolovat pouze v případě náhlých povětrnostních změn a havarijních situací. Při nepřítomnosti klienta v Azylovém domě delší než 24 hodin odevzdá klient klíč od bytu pracovníku konajícímu službu. Po návratu si klíč opět vyzvedne. Ztráty Poskytovatel služeb nezodpovídá za ztrátu věcí mimo společné uzavřené prostory. 18

20 Praní prádla Klienti mají možnost prát své prádlo v pračkách umístěných ve společných prostorách. V jednotlivých bytech pračku mít nelze. Praní prádla je omezeno pouze večerním a nočním klidem. Pere-li klient prádlo, nesmí odcházet mimo Azylový dům. Po skončení praní odpojí pračku ze zásuvky, zanechá ji otevřenou a čistou. Počet praček hlásí klienti službu konajícímu pracovníkovi. Špinavé prádlo si před praním nechávají klienti ve svých bytech. Kouření, alkohol, omamné látky Kouření v prostorách Azylového domu i na zahradě je zakázáno. Stejně tak konzumace alkoholu a užívání omamných látek. Klientům, u kterých je podezření, že před vstupem do Azylového domu konzumovali alkohol, či užili omamnou látku nebude vstup do Azylového domu povolen. Posouzení je v kompetenci pracovníka, který koná v daném čase službu. Zodpovědnost za svěřené věci Klienti odpovídají za stav a množství svěřených věcí. Před ubytováním podepisují předávací protokol s výčtem a stavem inventáře bytu. Ke svěřenému zařízení v bytě i ve společných prostorách jsou povinni se chovat šetrně a hospodárně tak, aby docházelo k co nejmenšímu opotřebení a nedocházelo k jeho poškození. Jsou odpovědni za to, aby se tak chovaly i jejich děti. V případě, že vinou klienta nebo jeho dítěte dojde k poškození nebo zničení majetku, bude na klientovi vymáhána náhrada škody. Každou závadu nebo poškození či zničení zařízení obytných i společných prostor jsou povinni okamžitě hlásit službu konajícímu pracovníkovi. Klienti jsou povinni dodržovat všechny předpisy ochrany zdraví, života a majetku, zejména předpisy o prevenci úrazů dětí i dospělých. Jsou povinni dodržovat zásady hospodárnosti, šetření energií a spotřeby vody. Nastěhování vlastních věcí Do Azylového domu si klienti mohou nastěhovat pouze osobní věci své a svých dětí, hygienické potřeby a úklidové prostředky. Není povoleno mít vlastní lůžkoviny, nábytek a el. spotřebiče vyjma vysoušečů vlasů a holicích strojků. Vlastní televizor či jinou elektroniku může klient v bytě používat jen na základě souhlasu vedoucího azylového domu. Noční a večerní klid Noční klid klienti dodržují v době od do 6.00 hod. V této době nesmí rušit ostatní hlukem, hlasitým hovorem, v této době je zakázáno praní prádla. Večerní klid dodržují klienti v zájmu dětí od hod. Využívají ho ke koupání dětí a přípravě na spánek. Prát prádlo v této době je možné jen po dohodě s pracovníkem konajícím službu. Ukončení pobytu na žádost klienta Klient má právo vypovědět Smlouvu o ubytování na vlastní žádost. Výpovědní lhůta činí pokud možno 7 dnů před ukončením pobytu. Před odchodem z Azylového domu předá klient vedoucímu zařízení a věci převzaté dle předávacího protokolu. V případě zničení, poškození nebo ztráty hradí klient škodu, přičemž se vychází z pořizovací ceny a předpokládaného opotřebení. Klient odevzdá klíč od bytu. Klient si po ukončení pobytu odnese všechny své věci. Věci ponechané v Azylovém domě bez souhlasu a vědomí pracovníků budou likvidovány. 19

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více