Romodrom. Výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romodrom. Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 Romodrom Základní údaje o organizaci Název: o.s. Romodrom Sídlo: Křejpského 1506, Praha 4 Opatov, Telefonní spojení: (M. Gailová), (K. Jirová) IČO Bankovní spojení: Česká spořitelna, Štěpánská 17, Praha 1 Číslo účtu: /0800 Členové a orgány o.s. Romodrom Předsedkyně Marie Gailová Výkonný výbor : Marie Gailová předsedkyně výkonného výboru Kateřina Jirová tajemnice Zuzana Krausová Olga Netuková Foto: Jan Josef Horváth Výroční zpráva 2004 Revizní komise : Karolína Pirklová Danuše Lambrovová Karolína Procházková ml. Další členové Romodromu: Iveta Kováčová, Petra Škarydová, Štefan Chovanec, Lucie Hauerová, Jan Hauer Vendula Takačová, Robert Mádr, Tereza Mertová, Michal Ferenc, Michal Starý, Ivona Džoremová, Serle Džorem, Alena Asultruková, Věra Gábrišová, Marie Eremiášová, Vladimíra Brázdová.

2 Úvodní slovo předsedkyně sdružení Vážení přátelé, občanské sdružení Romodrom již čtvrtým rokem působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením, a to s cílem posilovat všestranný rozvoj romské národnostní menšiny a obnovovat tradiční romské hodnoty. Rok 2004 byl pro nás rokem velkých zkoušek a přehodnocování a byla to příležitost k lepší orientaci na cestě. Přestože jsme se potýkali s finančními problémy, podařilo se nám pokračovat v úspěšně započatých projektech a uskutečnit několik náročných akcí. Velkou měrou se o to zasloužili naši spolupracovníci, kteří vykonávali svou práci ve ztížených podmínkách a částečně na bázi dobrovolné práce. V uplynulém roce jsme tedy nabrali nový dech ke kvalitnější realizaci našich projektů a k celkovému vnitřnímu rozvoji naší organizace v roce Marie Gailová předsedkyně občanského sdružení Romodrom Vznik a poslání organizace Počátek činnosti našeho sdružení je spojen s řešením problematické situace několika romských rodin v Praze 22 Uhříněves neboli Kauza cihelna. Tyto rodiny několik let bydlely v nevyhovujících podmínkách bývalé cihelny bez přívodu pitné vody, elektrického proudu a kanalizace. Alarmující bytová situace těchto rodin vyprovokovala již existující sdružení Romodrom ke snaze komplexněji řešit podobné případy. Zmíněným rodinám se ve spolupráci s MČ Praha 22 Uhříněves podařilo zajistit nové ubytování nebo jim byla umožněna doprava na Slovensko, kde měli někteří z nich trvalé bydliště. To byl ale teprve začátek cesty. Dobrá znalost poměrů v těchto rodinách dala nahlédnout dalším příčinám (pobyt člena rodiny ve vězení, nedostatečná informovanost o možnostech řešení, nedůvěra k institucím, dlouhodobá nezaměstnanost, diskriminace atd.) a také důsledkům jejich sociální situace (nedostatečně podnětné prostředí pro zdravý vývoj dětí a mládeže, zadluženost, materiální nouze, rozklad tradičních hodnot atd.). Na základě těchto zkušeností si o.s. Romodrom stanovilo své poslání: Hledání cest k prosazování práv a k integraci romské národnostní menšiny a osob ohrožených nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. Naše motto: Rodas amaro drom Hledáme naši cestu

3 podíleli na chodu sdružení podle svých možností i za ztížených podmínek. Byly to především Kateřina Jirová a Lenka Kolínská. Pomoc dobrovolníků se uplatňuje především v oblasti jednorázových akcí pro děti a mládež nebo při řešení krizových situací a problémů v práci s klienty. Tento dík patří především: Zuzaně Krausové, Petře Škarydové, Barboře Faktorové, Lucii Hauerové, Janu Hauerovi, Michalu Ferencovi, Janu Mišurcovi, Pavlu Novákovi, Janu Josefu Horváthovi. Terénní sociální práce Obyvatelé Cihelny, Praha Uhříněves (foto: Mark Wiedorn) V neposlední řadě si také klademe za cíl seznamovat širokou veřejnost s problematikou, které se věnujeme, iniciovat systémové změny a zapojovat se do odborné diskuse, vzdělávání a také spolupráce se subjekty, které působí na poli integrace Romů. Konkrétní naplňování těchto cílů realizujeme v našich projektech, které reagují na aktuální potřeby našich klientů. Dobrovolníci aneb jak se žije na hraně Činnost o.s. Romodrom by zanikla, kdyby jeho členové nebyli ochotni v roce 2004 pracovat téměř výhradně jako dobrovolníci (výjimku tvoří Projekt prevence drogových závislostí, kde se podařilo získat odměnu pro koordinátora projektu a lektora. Ochota a nadšení pro věc u našich pracovníků dobrovolníků byla často na hraně s jejich časovými a osobními možnostmi, přesto se podařilo úspěšně zajistit chod organizace. Předsedkyně sdružení Marie Gailová vykonávala svou práci pro sdružení celoročně bez nároku na odměnu. Další pracovníci se Během roku 2004 jsme pokračovali v úzké spolupráci s ÚMČ Praha 22 Uhříněves v oblasti řešení sociálních problémů obyvatel této městské části především romského původu. Předsedkyně sdružení jeden den týdnu navštěvovala rodiny klientů, nebo jim byla k dispozici v kanceláři, kterou má o.s. Romodrom pronajatou v domě Integrovaného bydlení MČ Praha 22. Další čas a energii jsme věnovali administrativní práci pro klienty a jednáním ve prospěch klientů u různých institucí. Nejčastěji jsme pomáhali našim klientům řešit problémy v oblasti bydlení, zaměstnanosti, při žádostech o vracení dětí do péče rodičů, pomáhali jsme při školních problémech dětí nebo zprostředkovávali kontakty a získávali informace o dalších institucích. Kromě této pravidelné činnosti nás kontaktovali i další klienti z celé Prahy. Vězeňský program Během terénní sociální práce v romských rodinách jsme v mnoha případech našli společného jmenovatele sociálních

4 problémů našich klientů pobyt člena rodiny (velmi často otce rodiny) ve výkonu trestu odnětí svobody. Proto jsme se zaměřili na poskytování pomoci u kořene problémů a vytvořili Vězeňský program, realizovaný ve spolupráci s věznicí Vinařince. V něm si klademe za cíl předcházet recidivě vězněného člena rodiny a paralelní prací s rodinou a trestaným vytvářet lepší podmínky pro jeho začlenění do společnosti a tím i pro jeho rodinu. Během práce ve věznici poskytujeme podobné služby sociálního pracovníka jako ostatním klientům (se specifiky jaké pobyt ve věznici pro naše klienty přináší), prostředkujeme mu kontakt s rodinou a připravujeme ho na situace, které bude muset řešit pro propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Pracovník o.s. Romodrom při práci s klientem ve věznici Vinařice (foto: Mark Wiedorn) Přestože jsme nemohli vězeňský program realizovat v takovém rozsahu jako minulý rok, pracovali jsme na jeho opětovném obnovení v roce Během celého roku jsme udržovali kontakty s vedením věznice ve Vinařících a poskytovali služby rodinám vězňů, s kterými jsme začali pracovat v roce Velkou energii jsme věnovali přípravě finančních a personálních zdrojů pro zajištění tohoto projektu do budoucna a pracovali jsme na koncepční stránce celého programu. Humanitární sbírka pro slovenské Romy V únoru 2004 rozvířila hladinu zájmu o sociální problémy Romů vlna rabování na východním Slovenku. V reakci na tuto složitou situaci vyhlásil prezident Mezinárodní romské unie Emil Ščuka celorepublikovou humanitární sbírku pro obyvatele romských vesnic na Slovensku. O.s. Romodrom zareagovalo na tuto výzvu a společně se sdružením Dženo koordinovalo sběr pomoci. Do sbírky se zapojilo velké množství romských neziskových organizací z celé ČR a významně přispěly i pražské organizace Český červený kříž, o.s. Naděje, Arcidiecézní charita Praha nebo například ambasáda USA v Praze. Během měsíční sbírky se podařilo nashromáždit 15 tun pomoci především trvanlivých potravin, ošacení, hygienických potřeb a hraček jsme vypravili z Prahy kamion s touto humanitární pomocí do Vranova nad Topľou a další nákladní vůz směřující do vesnic v okolí města Bardějov. Na místě byla pomoc rozdělována místními neziskovými organizacemi a situaci monitorovali zástupci o.s. Romodrom a sdružení Dženo. Dokumentaci celé akce zajistil fotograf Jan Josef Horváth a tyto snímky byly veřejnosti představeny v červnu v pražském Mánesu.

5 nelehkou situaci romského obyvatelstva ve Vranově na Topľou, Soľi a Madžurovcích. Snímky výmluvně ilustrují sociální propad, který několik týdnů před jejich vznikem vedl tamní Romy k zoufalství, jež vyústilo v hromadné rabování obchodů. Tyto černobílé snímky byly představeny veřejnosti na výstavě v restauraci pražského Mánesu, kterou o.s. Romodrom a Sdružení Dženo uspořádali v červnu Vernisáž výstavy se konala za doprovodu smíšeného sboru Apsora a kapely Bengas. Volnočasové akce pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí Tíživá situace Romů na Slovensku se dotýká hlavně dětí. (foto: Jan Josef Horváth) Další dva kamiony se nám podařilo vyslat čtrnáct dní poté a v listopadu následoval ještě jeden s obdobnou pomocí. Tyto zásilky převzaly místní NNO, které se postaraly o jejich postupné rozdělení mezi potřebné. Posledním počinem v tomto roce pro slovenské Romy byla adresná pomoc dětem z azylového domu Hvězdička. Vánoční balíčky podle našich instrukcí (velikosti oblečení, jména dětí a jejich potřeby) s velkou péčí připravili členové americké komunity v Praze. Výstava v pražském Mánesu Romové: Dnes jako před staletími Romský fotograf Jan Josef Horváth se v březnu 2004 zúčastnil jako doprovod doručení výše zmíněné humanitární sbírky na východní Slovensko. Jeho fotografie z této akce ukazují Naše sdružení poskytuje své služby rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a snažíme se přivést naše klienty do stádia, kdy vezmou svůj život do vlastních rukou a budou své problémy řešit samostatně. Poněkud jinou kategorií jsou děti z rodin našich klientů. Ty sice nenesou odpovědnost za tuto situaci, ale jejich dětský věk běží nezadržitelně dál. Proto se naše sdružení od počátku věnuje i volnočasovým akcím pro tyto děti a mládež. Snažíme se zprostředkovávat těmto dětem aktivity, které by pro ně byly jinak těžko přístupné. Velkou roli při organizování a vytváření programové náplně těchto podniků hraje znalost prostředí, v němž tyto děti žijí. Letní tábor Vyvrcholením aktivit pro děti našich klientů je organizování letního tábora. V červenci jsme zrealizovali dvoutýdenní pobyt 35 dětí v sušickém kempu Jitřenka. Pro děti byl připraven pestrý program, který jsme museli zčásti přizpůsobit nepřízni počasí. A tak se mottem tohoto ročníku

6 stala obdoba televizní soutěže Česko hledá Superstar. Děti tak mohly uplatnit své hudební a pohybové nadání. Kromě této celotáborové aktivity jsme uskutečnili řadu výletů do okolí, věnovali se sportu (velký úspěch mělo sjíždění řeky) a dalším hrám. Cílem letního tábora pro tuto specifickou skupinu dětí není jen vyplnění volného času o prázdninách, ale i možnost nabídnout jim jiný pohled na život mimo jejich tíživou životní realitu. Distribuce čokoládových výrobků pro romské organizace U příležitosti Dne dětí poskytl Český červený kříž romským organizacím, které pracují s dětmi dar v podobě čokoládových výrobků. Romodrom se postaral o rozdělení a rozvoz tohoto daru organizacím na území hl. m. Prahy. Mikulášská besídka Sjíždění vody byl pro děti nezapomenutelný zážitek (foto: Romodrom Příjemným uzavřením celoroční činnosti našeho sdružení je již tradičně Mikulášská besídka. Akce se tentokrát konala v klubu Mecca za účasti cca 100 osob z řad klientů a jejich rodin. Svou přítomností nás poctili i mnozí přátelé sdružení, spolupracovníci a sponzoři. Celou akci moderovala patronka Romodromu Iveta Kováčová a k dobré atmosféře přispívaly hudební vstupy skupiny Bengas. Vrcholem večera bylo samozřejmě rozdělování dárků Mikulášem za pomoci anděla a čerta. Besídka měla benefiční charakter a výtěžek byl určen na uspořádání několikadenní volnočasové akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tuto benefici jsme uspořádali ve spolupráci s Nadací Divoké Husy. Dalšími donátory akce byli: Český výbor pro UNICEF, ČČK, Arcidiecezní charita Praha, Květinové studio Gabriel, ÚMČ Praha 22 a mediální partner internetové Rádio Rota.

7 Zpráva o hospodaření Příjmy organizace: Dary: ,- Kč MHMP: ,- Kč Benefiční akce: ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč Celkem: ,- Kč Výdaje organizace: Mikuláš rozdělil dětem bohatou nadílku z darů sponzorů (foto: Josef Hrazdíra) Letní tábor: ,- Kč Mikulášská besídka: 7.000,- Kč Projekt protidrogové prevence: ,- Kč Provozní náklady: ,- Kč Celkem: ,- Kč Protidrogová prevence cyklus besed pro romské rodiče Zvyšující se výskyt zneužívání návykových látek u romských dětí a mládeže nás vedl k uspořádání cyklu setkání pro romské matky ve spolupráci s o.s. SANANIM. Cílem bylo neformálním způsobem informovat romské rodiče o této problematice a představit jim služby v oblasti protidrogové prevence v Praze. Besedy probíhaly formou řízené diskuse a kromě vytyčených témat se jejich směr ubíral podle konkrétních dotazů zúčastněných. Touto formou proběhlo šest setkání v domácím prostředí účastníků, které vedla Mgr. Pavla Dolanská z o.s. SANANIM. Koordinátorem celého projektu byla Marie Gailová. Zůstatek: ,- Kč

8 Poděkování Poděkování za podporu - finanční, materiální a především morální v roce 2004 chceme vyjádřit: ÚMČ Praha 22 Uhříněves a zejména jeho místostarostce Karolíně Pirklové, Českému výboru pro UNICEF, Americké komunitě v Praze pracovníkům ambasády USA v Praze, Nadaci Divoké husy, Klubu Mecca, Českému červenému kříži, Arcidiecezní charitě Praha, Daně Lambrové, patronce o.s. Romodrom Ivetě Kováčové, Naděždě Markové, Markovi Wiedornovi, Sdružení válečných veteránů ČR, Ladislavu Puršlovi, Jindře Pařízkové, Janu Josefu Horváthovi. Zvláštní poděkování za významnou podporu v roce 2004 chceme vyslovit: Sdružení Dženo a to v první řadě jeho předsedovi Ivanu Veselému a také Jakubu Krčíkovi.

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom,

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom, Výroční zpráva 2012 Obsah 1. Úvodní slovo............................................ 1 2. Základní informace o sdružení.............................. 2 3. Z historie sdružení........................................

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Zpráva o činnosti 2007. český západ o.s.

Zpráva o činnosti 2007. český západ o.s. Zpráva o činnosti 2007 český západ o.s. 2 Obsah

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení rok 2009

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení rok 2009 Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2009 Poslání projektu Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám,

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení př átelé, v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami občanského sdružení Společenství "Začít spolu" v roce

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více