Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB. Bakalářská práce Autor: Petra Cihlářová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Liberci dne Petra Cihlářová 2

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Heleně Janegové za vedení bakalářské práce a týmu pracovníků ČSOB, a. s. za spolupráci při zpracování tohoto tématu, za jejich rady, připomínky a kladný profesní přístup. Dále děkuji své rodině za podporu. 3

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá investováním finančních prostředků pomocí vybraných fondů kolektivního investování u finanční skupiny ČSOB, a. s. Cílem práce je formulování investičního doporučení drobným investorům. Z hlediska zpracování bakalářské práce je její obsah členěn do čtyř základních úrovní: První část se zabývá historií a počátky kolektivního investování v České republice i ve světě. Druhá část poskytuje informace z oblasti teorie investic do cenných papírů. Třetí část informuje čtenáře o základech a analýze kolektivního investování. Ve čtvrté části jsem pak formou srovnávacích tabulek a modelových příkladů zhodnotila dosaţené výsledky jednotlivých skupiny podílových fondů. Annotation The bachelor thesis reviews the investment of financial resources through the use of chosen funds of collective investment with the financial group ČSOB, a. s. The goal of my thesis is to formularize the investment recommendation for small investors. The bachelor thesis consists four basic parts: In the first part I describe the history of the collective investments in the Czech Republic and in the world as well. The second part is dedicated to share investments theory. The third part provides information about bases and analyses of collective investments and in the last part I am comparing performance of particular groups of shares funds by the help of conversion tables and model examples. 4

5 Obsah Obsah... 5 Seznam použitých zkratek... 7 Úvod Historie kolektivního investování Historie kolektivního investování v České republice Obecná charakteristika kuponové privatizace První vlna kuponové privatizace Druhá vlna kuponové privatizace Zhodnocení kuponové privatizace Teorie investic do cenných papírů Finanční trh Peněţní trh Kapitálový trh Primární trh Sekundární trh Úvěrový trh Burza Funkce a význam burzy v trţní ekonomice Dělení burz z hlediska svého významu Burzovní indexy Obchodování s cennými papíry na kapitálovém trhu v ČR Středisko cenných papírů Základní činnosti SCP Okruh uţivatelů sluţeb SCP RM-Systém Převod a přechod CP Kolektivní investování Druhy cenných papírů kolektivního investování Základní členění fondů Analýza kolektivního investování Kam umístit volné finanční prostředky Několik rad pro správné investování Vlivy cenových pohybů Analýza vybraných podílových fondů ČSOB Investiční společnost, a. s Charakteristika jednotlivých podílových fondů ČSOB bond mix ČSOB dluhopisových příleţitostí ČSOB bohatství ČSOB středoevropský Realitní mix Akciový mix Porovnání jednotlivých fondů Rekapitulace

6 Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam grafů, tabulek a obrázků

7 Seznam použitých zkratek apod. atd. BCPP CP IPF IS KCP NAV PL RM-S SCP a podobně a tak dále Burza cenných papírů Praha cenný papír investiční privatizační fond investiční společnost komise pro cenné papíry čisté obchodní jmění podílový list RM-Systém Středisko cenných papírů 7

8 Úvod Ţijeme v době, kdy se inflace stala standardní součástí našeho ţivota. Kaţdý občan se musí neustále rozhodovat, kam umístí své volné finanční prostředky. Dnes si můţe vybrat od nízko úročených vkladních kníţek nebo termínovaných vkladů aţ po vysoce rizikové finanční produkty. Ale většina klasických bankovních produktů s sebou nese určitá úskalí. Jestliţe peněţní prostředky potřebujeme náhle, je předčasný výběr sankcionován. Coţ samozřejmě sniţuje výnos. Bohuţel většina domácností v ČR stále preferuje právě klasické bankovní vkladové produkty. Někteří si vůbec nepřipouštějí moţnost existence jiného způsobu zhodnocení jejich úspor, jiní jsou příliš opatrní a nedůvěřiví. Česká společnost je příliš ovlivněna tradicemi z minulosti (úspory pomocí vkladních kníţek) a zároveň i počátečními nezdary v transformující se ekonomice počátkem 90. let 20. století. Investování je pro většinu občanů relativně nový pojem. V ne příliš dávných dobách naprostá většina domácností pouze spořila. Aţ s rozvojem moderního bankovnictví a s obnovením kapitálových trhů se začal posuzovat zájem občanů od většinou méně výnosných spořících produktů směrem k investicím. Ty se od spořících v některých ohledech liší. Odlišnost můţe být nejen v potenciálním výnosu, ale i např. v kolísavosti investice. Investorem můţe být kaţdá osoba starší 18 let, která se rozhodla starat se o své úspory sama. Dobrým investorem nemusí být vţdy ten, kdo dokonale rozumí dějům na kapitálových trzích. Dobře investovat můţe kaţdý. Ale je nutné, aby se choval racionálně a podle určitých zásad, které v této oblasti panují. V této bakalářské práci se zaměřuji na analýzu a komparaci investování volných finančních prostředků pomocí fondů kolektivního investování, které nabízí finanční skupina ČSOB, a. s. Tato investiční společnost má ve své nabídce celou škálu různých druhů otevřených podílových fondů (fondy peněţního trhu, dluhopisové, smíšené a akciové). Hlavním cílem mé práce je na základě analýzy a porovnání podílových fondů z hlediska profilu investora (vztah k riziku, výkonnost) formulovat investiční doporučení drobným investorům pro alokaci finančních prostředků. V teoretické části bakalářské práce seznámím čtenáře s finančním trhem a popíšu, jaké moţnosti investování jsou na trhu k dispozici 8

9 V praktické části se zabývám analýzou vybraných podílových fondů z hlediska jejich rizikovosti, výkonnosti, investičního zaměření, atd. Celou bakalářskou práci doplním o ukázky praktických příkladů. 9

10 1 Historie kolektivního investování [4] Prvotním impulsem pro vznik fondů kolektivního investování byla snaha umoţnit malým investorům podnikat na trhu s cennými papíry při vyuţití profesionálně spravovaných portfolií. Uţ v červnu roku 1774 zakládá broker amsterodamské burzy Abraham van Ketwich subjekt zvaný Endragt Maagt Magt volně přeloţeno: V jednotě je síla. Tento subjekt měl investovat do dluhopisů vydaných zahraničními státy a bankami do tzv. farmářských půjček. Investorům byl garantován dividendový výnos 4 %, který mohl být vyšší, pokud by se zvýšila i výnosnost podkladových aktiv. Původně měl tento subjekt existovat 25 let, přičemţ zůstatky z likvidace měly být rozděleny mezi vlastníky podílů, jichţ bylo celkem vydáno Další podíly vydávány nebyly. Jejich nákup bylo pak moţno realizovat pouze od předchozího vlastníka a byly tedy volně obchodovatelné. Lze tedy konstatovat, ţe Endragt Maagt Magt vydal omezený počet dluhopisů, které představovaly vlastnictví portfolia obchodovatelných cenných papírů. Formálně odpovídal anglosaskému Closed-end investment trust a měl velmi blízko k uzavřenému investičnímu fondu, který zná i české právo. Principy a systém organizace a fungování fondu byly sepsány na listině, která byla uloţena u amsterodamského veřejného notáře. V moderní terminologii se tedy jednalo o prospekt fondu, který obsahoval 17 článků, popisujících skladbu portfolia, správcovské poplatky, podmínky a způsob vyplácení výnosů. Jeho text byl také předtištěn na certifikáty prokazující vlastnictví podílu. Na investiční politiku fondu dohlíţeli dva komisaři a samotný van Ketwich zajišťoval jeho řízení a kaţdodenní administrativu. Prospekt mu také stanovil povinnost předkládat kaţdoročně komisařům účetní zprávu a na poţádání musel poskytovat zainteresovaným osobám informace o hospodaření fondu. Za tyto sluţby vybíral správcovský poplatek 0,5 % z nominální hodnoty podílu při jeho zakoupení prvním vlastníkem a roční poplatek 0,2 % hodnoty celkových aktiv ve fondu. Pro podílníky byla také organizována komplikovaná loterie, jejímţ vítězům byla vyplacena prémie nebo byl zvýšen dividendový výnos, připadající na některé podílové listy. Nominální hodnota jednoho dluhopisu v portfoliu fondu činila většinou a více guldenů. Pro participaci na portfoliu sloţeném z několika takových dluhopisů by bylo třeba několika tisíc guldenů. Podílový list na Endragt Maagt Magt se prodával za 500 guldenů. Abraham van Ketwich fond zaloţil také proto, ţe si byl jako broker vědom výhod diverzifikace a také proto, ţe byl svědkem krachu mnoha britských bank po dramatickém poklesu výnosů z Britské východoindické společnosti. 10

11 V roce 1776 zakládá Abraham van Ketwich další fond, nazvaný Concordia Res Patvae Crescunt, neboli Malí ve svornosti rostou. Jménem a strukturou byl fond podobný van Ketwichově prvnímu fondu, jeho investiční politika byla však stanovena volněji. Prospekt obsahuje ustanovení, které říká, ţe fond bude investovat pouze do solidních cenných papírů. Concordia Res Patvar Crescunt je povaţován za předchůdce tzv. růstových fondů. Osud prvních podílových fondů byl úzce spojen s tím, ţe investovaly převáţně do farmářských půjček v Západní Indii. Vypuknutí války v koloniích v roce 1780 znamenalo přerušení dodávek zboţí do Evropy a cena farmářských půjček prudce klesala. V roce 1792 byl van Ketwich donucen pozastavit zpětný odkup podílových listů a vyplácení dividend. Ke konci století se oba fondy přestaly obchodovat na Amsterodamské burze. V roce 1824 byl Endragt Maagt Magt zlikvidován. Concordia Res Patvar Crescunt byl oficiálně rozpuštěn aţ v roce 1893 a byl pravděpodobně nejdéle existujícím podílových fondem na světě. Další obrovskou investiční příleţitostí byla americká válka za nezávislost koncem 18. století. Nově vznikající americké státy potřebovaly nějakým způsobem pokrýt dluhy spojené s výdaji na financování armády. V letech 1787 aţ 1803 bylo na amsterodamskou burzu úspěšně umístěno 29 fondů nebo spíše trustů, které měly v portfoliu dluhopisy nově vznikajících amerických států. Španělsko, Francie a Holandsko tak z velké části financovaly americký boj za nezávislost. Kupř. amsterodamští bankéři Pieter Stadnitski a Hendrik van Hallendhoven zaloţili v roce1788 fond, do jehoţ portfolia nakoupili dluh v nominální hodnotě USD za 60 centů za dolar. Dluhopisy přitom navíc slibovaly úrok 6 %. Drobným investorům tak vlastně umoţnili podílet se na výnosech z dluhopisů aţ se 40% slevou a jejich dosaţený zisk byl rovněţ nezanedbatelný. Dalším instrumentem hojně uţívaným v mezinárodním obchodě, principielně souvisejícím s kolektivním investováním, byl tzv. depository receipt neboli depozitní poukázka. V roce 1824 zaloţila skupina holandských bankéřů v čele s van Ketwichem, Voombergem a Borskim společnost Office of Administration of Hope, která se, jakoţto velký investor splňující mnohá přísná kriteria, mohla stát kupcem dluhopisů vydávaných americkou vládou. Ta vedla svůj vlastní seznam věřitelů, kterým za nákup dluhopisů vydávala potvrzení opravňující k periodické výplatě úroku. Společnost pak prodávala holandským investorům za úplatu certifikát, který je opravňoval k výplatě podílu z úroků plynoucích z dluhopisů. Drobný investor tak mohl zprostředkovaně vyuţívat výhod vlastnictví výnosných cenných papírů, aniţ by splňoval podmínky pro jejich nákup a aniţ by některý z nich plně vlastnil. Certifikáty byly volně prodejné na amsterodamské burze a omezení vztahující se pro prodej původních dluhopisů tak byla v podstatě obcházena. 11

12 V roce 1822 vznikla v Belgii společnost Societé Generále de Belgique, která byla investičním fondem a v roce 1852 vzniká první investiční fond ve Francii s názvem Crédit Mobilier. V roce 1860 vznikla ve Skotsku Scottish-American Investment Copany. Prvním trustem, zaloţeným mimo Holandsko, byl britský Foreign and Colonial Government Trus, který investoval do státních dluhopisů. Byl vytvořen po vzoru holandských trustů v tom smyslu, ţe skutečné příjmy měly převýšit vyplácené dividendy, přičemţ zůstatek měl být vyuţit pro zpětný odkup podílů po dobu existence fondu. Do roku 1875 vzniklo v Londýně dalších 18 podobných trustů. V devadesátých letech 19. století vznikaly první trusty také ve Spojených státech. Byly to uzavřené podílové fondy, které vydávaly omezený počet podílových listů. Občas bylo nutno vypustit do oběhu novou emisi či podílové listy zpětně odkoupit. Stále však nešlo o klasický otevřený podílový fond. Cena podílového listu při nové emisi či odkupu totiţ nebyla vyjádřením poměru mezi počtem podílových listů a hodnotou podkladového portfolia, neboť podílové listy fondu byly kotovány na burze a jejich cena odráţela pouze nabídku a poptávku. To se změnilo aţ v roce 1924, kdy byl zaloţen Massachusetts Investor Trust of Boston. Tento otevřený podílový fond umoţňoval průběţné vydávání nových podílových listů a jejich zpětný odkup investiční společností za cenu, která je vţdy v poměru k aktuální hodnotě cenných papírů v portfoliu. Právě otevřená kapitalizace se stala dominantním modelem organizace podílových fondů do budoucna a byla inovací, která zajistila kolektivnímu investování nynější popularitu a úspěch. 1.1 Historie kolektivního investování v České republice Na vývoj kolektivního investování v České republice měla vliv celá řada faktorů. Vzhledem k pohnuté historii Československa a České republiky lze hovořit o existenci moderního kapitálového trhu vlastně jen v období První republiky, protoţe obchod na praţské burze byl zastaven v roce 1938 a po válce jiţ nebyl obnoven. V roce 1953 byly v rámci peněţní reformy zrušeny závazky a pohledávky z tuzemských cenných papírů, a tak byla existence kapitálového trhu prakticky zrušena. Po roce 1989 bylo tedy nutno 40 let neexistující odvětví znovu vytvořit a stalo se tak právě v návaznosti na proces kuponové privatizace. Kuponová privatizace měla dvě vlny, které proběhly v letech V devadesátých letech probíhala v ČR transformace, kdy se postupem času měnilo hospodářství z centrálně plánovaného na hospodářství trţní. Více neţ podniků se přeměnilo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. To mělo za následek, ţe téměř 12

13 kdokoli, kdo disponoval s volnými finančními prostředky, mohl tyto své prostředky investovat do některých z těchto společností a mohl získat určitý podíl v dané společnosti. Tomu, kdo nechtěl investovat přímo do společností nebo nenašel odvahu, ale přesto chtěl své finanční prostředky někam vhodně uloţit, byla otevřena cesta investování, a to v podobě fondů Obecná charakteristika kuponové privatizace Jiţ v roce 1990 se začalo s plánováním kuponové privatizace, která měla umoţnit rychlý převod státního majetku do vlastnictví jiných osob. Cílem tohoto procesu mělo být také vytvoření silného kapitálového trhu, na kterém by participovalo co nejvíce osob, na kterém by bylo obchodováno co nejvíce společností a který by byl co nejvíce likvidní. Kuponová privatizace proběhla ve dvou částech, tzv. vlnách, v letech a její právní rámec byl vymezen zejména zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, jenţ byl novelizován zákonem č. 210/1993 Sb. Tyto zákony byly doplněny dvěma nařízeními vlády, a to nařízením č. 383/1991 a č. 222/1993 Sb. První vlna proběhla ještě za existence Československé federativní republiky, zatímco druhá vlna proběhla jiţ v nově vzniklé České republice. Dalším podstatným rozdílem mezi oběma vlnami bylo to, ţe na první vlně se podílely pouze investiční privatizační fondy (dále jen IPF) se speciálním povolením, zatímco druhé vlny kuponové privatizace se jiţ zúčastnily i uzavřené a otevřené podílové fondy zřízené podle zákona č. 248/1992 Sb., jeţ měly povolení Ministerstva financí. Obě vlny byly rozděleny do dvou částí, nabídkové a poptávkové. Cílem nabídkové části kuponové privatizace bylo stanovit, které akciové společnosti budou prodány. Výběrem společností, které měly být zprivatizovány, bylo pověřeno Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Fond národního majetku, ve druhé vlně se na tomto procesu podílel i Pozemkový fond. Poptávková část byla zajišťována Ministerstvem financí a jím zaloţenými organizacemi, Centrem pro kuponovou privatizaci a Komisí pro stanovení kurzů v jednotlivých kolech. Tato část byla rozdělena do několika fází: Registrace kuponových knížek občané si v této fázi mohli zaregistrovat jednu kuponovou kníţku (pouze jednu pro jednu vlnu), která se pro registraci stala investičním kuponem, jenţ představoval investičních bodů. V této fázi se také registrovaly IPF, jeţ se chtěly zúčastnit dané vlny kuponové privatizace. 13

14 Předkolo majitelé kuponových kníţek, neboli DIKové, mohli v této fázi svěřit část, nebo všechny investiční body investičnímu privatizačnímu fondu. Prodej akcií za investiční body (samotná vlna kuponové privatizace) tato fáze se skládala z několika privatizačních kol, kdy v rámci kaţdého kola byly nejdříve zveřejněny kurzy akcií prodávaných akciových společností a následně si DIKové a IPF objednávali akcie, o které měli zájem. Předání akcií akcie, jeţ se podařilo prodat v předchozí fázi, byly předány novým vlastníkům, a to v podobě zaknihovaných cenných papírů, jeţ jim byly připsány na účet zřízený Střediskem cenných papírů První vlna kuponové privatizace Jak jiţ bylo uvedeno výše, tato vlna proběhla ještě za existence ČSFR a pouze za účasti investičních privatizačních fondů. Jednotlivá privatizační kola, kterých bylo v této vlně pět, probíhala od května do prosince roku Oficiálně byla tato vlna ukončena 31. ledna K předání akcií jednotlivých společností a IPF docházelo v období od května 1993 do října Do této vlny se zaregistrovalo tis. občanů ČSFR (z toho tis. občanů ČR) a celkem bylo dáno do aukce akciových společností s celkovou účetní hodnotou 299,4 mld. Kč, ze kterých nakonec zůstalo 21,6 mld. Kč neprodáno. Licenci investičního privatizačního fondu obdrţelo 429 subjektů a tyto subjekty v prvním kole shromáţdily celkem 71,9 % investičních bodů. Nashromáţděné body byly mezi jednotlivými investičními privatizačními fondy rozděleny velice nerovnoměrně, coţ nutně vedlo k jejich slučování. Mimo investičních privatizačních fondů, téţ nazývaných jako kupónové fondy, existovaly fondy korunové, jeţ představovaly klasické fondy kolektivního investování, ale na rozdíl od IPF se nepodílely na privatizaci Druhá vlna kuponové privatizace Celkem šest privatizačních kol této vlny proběhlo od dubna do prosince roku 1994 a oficiálně byla tato vlna ukončena 31. prosince K předávání akcií docházelo v letech 1995 a Tato vlna jednak probíhala na území samostatné České republiky a byla ovlivněna tím, ţe jiţ platil nový zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tento zákon dal vzniknout novému typu subjektů kolektivního investování, tzv. podílových fondům, kterým bylo umoţněno podílet se na této vlně. 14

15 Pro druhou vlnu bylo zaregistrováno tis. občanů ČR a 353 IPF, které dokázaly nashromáţdit 63,5 % investičních bodů. Těchto 353 subjektů mohlo investovat do 861 akciových společností v celkové účetní hodnotě 155 mld. Kč. Neprodány zůstaly akcie v celkové hodnotě 5,7 mld. Kč. Svěřené investiční body byly opět rozděleny nerovnoměrně mezi jednotlivé IPF, coţ opět vedlo ke slučování. Cenné papíry, které byly předmětem obchodování v druhé vlně kuponové privatizace, byly uvedeny na veřejné trhy cenných papírů ve 2. čtvrtletí roku Po ukončení druhého kola privatizace dochází k přeměně některých fondů v holdingové společnosti, coţ bylo motivováno snahou vyhnout se plnění poţadavků právních norem, které se vztahovaly na subjekty kolektivního investování. Tyto transformace měly na následek, ţe investoři ztratili kontrolu nad svými investicemi, a to proto, ţe holdingové společnosti přestaly plnit informační povinnosti, přestaly diverzifikovat rizika a vymanily se z kontroly depozitářem. Později docházelo k vyvádění aktiv fondů a jimi vlastněných podniků (tzv. tunelování). Nejznámějšími případy podvodného jednání na investorech jsou Harvardské fondy Viktora Koţeného, C.S.Fond nebo fondy Trend a Mercia Zhodnocení kuponové privatizace Kuponová privatizace a její důsledky pro českou ekonomiku jsou i nadále hodnoceny velice rozporuplně. Na jedné straně stojí lidé, často samotní vůdcové celého procesu privatizace, ale i jiných společenských změn v té době se odehrávajících. Tito lidé hodnotí kuponovou privatizaci velice pozitivně a tvrdí, ţe to byl nejlepší způsob, jak rychle a efektivně převést státní majetek do soukromých rukou. Mezi těmito osobami se např. nachází Václav Klaus, Jan Skalický nebo Dušan Tříska. Přesto i tyto osoby byly časem donuceny ke zmírnění svých původních prohlášení o výsledcích kuponové privatizace, které pocházejí z doby těsně po jejím ukončení. Na druhé straně se nacházejí osoby, které celý proces hodnotí kriticky, resp. odhalují jeho negativní dopady na český kapitálový trh a jeho rozvoj. A jelikoţ si tvůrci kuponové privatizace kladli za cíl i vytvoření dobře fungujícího kapitálového trhu, tak je zkoumáno, zda k tomu došlo, a tím je i ověřováno, zda kuponová privatizace splnila jeden ze svých základních cílů. 15

16 2 Teorie investic do cenných papírů 2.1 Finanční trh Jako kaţdý jiný trh je i finanční trh zaloţen na nabídce relativně volných peněz (které jejich majitelé nechtějí nechat napospas inflaci, ale chtějí je zhodnotit) a poptávce po penězích (podnikatelé vědí jak vydělat, ale nemají dostatek finančního kapitálu). Finanční trh tak představuje místo, kde se setkává poptávka po finančních prostředcích s jejich nabídkou. Na tomto trhu tedy dochází k přelévání velkých finančních prostředků od těch, kteří je vlastní a momentálně nepotřebují, k těm, kteří jimi chtějí disponovat. Hlavní zásadou tohoto přesunu je, ţe probíhá zcela dobrovolně, na základě dohody zúčastněných stran. Existují různá členění finančního trhu (podle různých hledisek), která se však vzájemně prolínají. Obvykle se finanční trh člení na: 1. peněţní trh 2. kapitálový trh 3. primární trh 4. sekundární trh 5. úvěrový trh Peněžní trh Peněţní trh je místo, kde se setkává nabídka a poptávka po krátkodobě uvolněném kapitálu. Na tomto trhu se tedy obchoduje s aktivy, která byla uvolněna na velmi krátkou dobu (do jednoho roku). Charakteristické znaky peněţního trhu: velký objem transakcí, krátká doba splatnosti, niţší výnosy, poskytování a čerpání krátkodobých úvěrů, emise krátkodobých cenných papírů. 16

17 Mezi nástroje peněţního trhu patří: pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, bankovní akcepty Kapitálový trh Kapitálový trh je místo, kde se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě (nebo střednědobě) uvolněném kapitálu. Na tomto trhu (na rozdíl od trhu peněţního) převaţuje přelévání kapitálu prostřednictvím emise cenných papírů. Důvod je jasný a snadno srozumitelný. Emise cenných papírů totiţ umoţňuje podnikům získat jednorázově velké mnoţství finančních prostředků. Charakteristické znaky kapitálového trhu: velký objem transakcí, vyšší výnosy, vyšší rizika, doba splatnosti delší neţ jeden rok. Mezi nástroje kapitálového trhu patří: obligace (dluhopisy), akcie, hypoteční zástavní listy, podílové listy, dlouhodobé úvěry bank Primární trh Primární trh je spojován s vydáváním emisí a prodejem cenných papírů. Velmi důleţitým znakem je to, ţe jde o prvotní prodej těchto cenných papírů, proto byl také tento trh nazván trhem primárním. Vydání nových emisí cenných papírů můţe být spojeno s různými technikami prodeje. Rozlišuje se proto: a) Veřejný úpis koupě následuje aţ po inzerci ve finančním tisku. b) Uzavřená emise emitent jiţ předem dojedná s potenciálními investory odprodej cenných papírů. Jejich následné uvedení na trh je oznamováno finančním tiskem. 17

18 c) Tender představuje modifikaci veřejného úpisu, kdy emitent vyhlašuje celkovou hodnotu cenných papírů a jejich nominální hodnotu. Zájemci o tyto cenné papíry uvádějí cenu, kterou jsou ochotni akceptovat a zároveň i mnoţství poţadovaných cenných papírů. Po vypršení lhůty jsou načítány nabídky od nejvyšší směrem dolů. V okamţiku uspokojení deklarované hodnoty jsou ostatní nabídky odmítnuty. Vyhlášenou platnou cenou tendera, která je závazná pro všechny investory, je poslední cena vtěsnaná do hodnoty emise Sekundární trh Na sekundárním trhu se obchoduje s jiţ dříve vydanými (emitovanými) cennými papíry. Důleţitým prvkem sekundárních trhů je likvidita. Obchodování na sekundárních trzích dává investorům moţnost kdykoliv se svých cenných papírů zbavit, ale i moţnost zakoupit poţadované cenné papíry nové Úvěrový trh Na tomto trhu dochází k výměně finančních prostředků mezi těmi, kteří finanční prostředky vlastní a těmi, kteří je nemají a chtějí získat (podniky, podnikatelé, stát). Úvěry se dělí podle délky časového období, na které jsou poskytovány: a) úvěry krátkodobé (do jednoho roku), b) úvěry dlouhodobé (nad jeden rok), které mohou být: investiční (na investiční výstavbu), hypoteční, pozemkový dluh (majetek je zatíţen novým dluhem, za existence starého dluhu). Dále lze rozdělit úvěry na: úvěry bankovní, úvěry obchodní, úvěry mezibankovní, úvěry devizové, úvěry zboţové. 18

19 2.2 Burza [2] Místem střetu nabídky a poptávky je burza cenných papírů. Jedná se o vrcholovou instituci kapitálového trhu. Je to vysoce organizovaná forma trhu, která se od jiných trhů odlišuje určitými specifickými rysy a zároveň plní i určité specifické funkce. Vývoj kurzů na burze ovlivňuje celá řada faktorů: ekonomická situace emitenta cenného papíru, ekonomická situace státu, mezinárodní ekonomická situace (např. asijská finanční krize z konce roku 1997 se promítla i na naší burze), stabilita politické scény domácí i zahraniční, politické skandály, přírodní katastrofy apod. Kapitál citlivě vnímá jakékoli riziko (třeba i jen potencionální) a při sebemenším náznaku ohroţení se stahuje do bezpečí, coţ se projevuje okamţitě řetězovým pádem kurzů na burze, které mohou vyústit aţ v krach burzy (všichni by chtěli prodávat, ale není poptávka, coţ vede k pádu kurzu k nule). Burza je velmi dobrým barometrem ekonomiky, odráţí se v ní veškerá pozitivní očekávání, ale i obavy o další vývoj Funkce a význam burzy v tržní ekonomice Burzy zprostředkovávají financování rozsáhlých dlouhodobých investic, k nimţ by jinak nedošlo. Usnadňují umísťování nových emisí dluhopisů a akcií, coţ by nešlo, pokud by tyto cenné papíry nebylo opět moţno prodat za trţní kurz. Další velkou předností burzy je stanovování kurzů. V jejich pohybech se projevuje nejen současný, ale i očekávaný vývoj emitentů, jakoţ t i poměry na peněţním a kapitálovém trhu, posuzování hospodářských procesů jak v současnosti, tak i blízké budoucnosti, a rovněţ i působení vnitropolitických a zahraničně politických opatření. Burzy vznikly z pravidelných schůzek obchodníků na určených místech. Jsou ve své podstatě trhem zboţí jako kaţdý jiný trh, ale v důsledku specifičnosti obchodů se oproti trhům normálním vyznačují určitým specifickými rysy: 19

20 o K provozování burzovních obchodů je potřeba zvláštního povolení. Bez tohoto povolení nemůţe obchodník sám na burze obchodovat. o Jednotlivé druhy a postupy při uzavírání burzovních obchodů jsou přesně stanoveny. Jedná se o burzovní předpisy, které musí odpovídat zákonům příslušné země. o Zboţí obchodované na burzách musí být připuštěno a schváleno vedením burzy. Jedná se o to, ţe kaţdá burza má schváleno, jaké obchody spadají do její kompetence. o Obchoduje se s určeným minimálním mnoţstvím (tzv. loty). o Čas a místo obchodů jsou přesně a s předstihem určeny. Burzou je přesně předem určeno, kde, v jakých hodinách a které dny se obchoduje s jakým druhem komodity, a minimálně s předstihem půl roku je vydáván tzv. burzovní kalendář. o Obchoduje se se zastupitelným zboţím. Především se jedná o tu skutečnost, ţe předmětem obchodu jsou zastupitelné předměty, které jsou určitým způsobem standardizovány (obchodované nerostné suroviny musí mít přesně vymezeny své vlastnosti, např. u kovů musí být přesně vymezena jejich specifická hmotnost, tvrdost, vodivost apod.). Obchodované zboţí není fyzicky přítomno. Výše uvedená skutečnost umoţňuje, ţe se předmět obchodu nemusí fyzicky přepravovat na trh, takţe je obchodován bez své fyzické přítomnosti. o Burzovní trh má formu oboustranné aukce, přičemţ existuje flexibilita cen, mnoţství, nabídky i poptávky Dělení burz z hlediska svého významu Nadnárodní burzy: mají celosvětový charakter a probíhá na nich velké mnoţství obchodů jak s domácími, tak i zahraničními instrumenty (New York Stock Exchange, International Stock Exchange London, Tokyo Stock Exchange apod.). Mezinárodní burzy: oproti burzám nadnárodním mají především podstatně niţší trţní kapitalizaci, niţší objem obchodů a téţ i poměrně niţší podíl zahraničních obchodovatelných cenných papírů. (Frankfurter Wetpapierborse, Zurcher Effektenborse, Amsterodame Effectenbeurs, Bourse des Valeurs de Paris, Toronto Stock Exchange). 20

21 Národní burzy: mají především podstatný význam v národním měřítku, však z mezinárodního pohledu jsou téměř bezvýznamné (Vídeň, Milán, Brusel, Kodaň, Stockholm). Regionální burzy: vykazují uţ i z národního pohledu poměrně malý počet jak obchodů, tak i obchodovaných instrumentů (v Německu to jsou např. Hannover, Mnichov, Brémy, Stuttgart, Düsseldorf, Berlín, v Kanadě Montreal a Vancouver). Burzy na nově vznikajících kapitálových trzích: jsou charakteristické velmi nízkým objemem obchodů, nízkou likviditou zde obchodovaných cenných papírů, vysokou volatilitou, nekvalitní burzovní infrastrukturou, nedostatkem informací, nedostatečnými odbornými znalostmi jak investorů, tak i obchodníků a analytiků i nedostatečně rozvinutými regulatorními institucemi (Praha, Budapešť, Varšava, Nairobi, Casablanca). Burzy lokální: jedná se především o komoditní burzy mající význam pro úzce vymezenou geografickou oblast nebo obor (Brno, Kladno) Burzovní indexy Vývoj cen na burzách zachycují burzovní indexy. Pohyby indexů jsou indikátorem finančního trhu a jejich pokles či růst do jisté míry můţe odráţet stav národních ekonomik. Mezi nejsledovanější burzovní indexy patří: Index DAX XETRA v Německu jedná se o index Frankfurtské burzy. Index STANDART POOR S 500 akciový index v USA. Index NIKKEI 225 v Japonsku jde o index Tokijské burzy. IBEX 35 ve Španělsku Index FINANCIAL TIMES ve Velké Británii měří vývoj cen na Londýnské burze. Index DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA) nejznámější akciový index měřící vývoj cen na New Yorské burze v USA. Tento index je tvořen akciemi 30 nejdůleţitějších průmyslových amerických firem. DOW JONES 20 bond index (USA) měří vývoj cen obligací. Také vývoj cen na Burze cenných papírů v ČR měří indexy. Nejznámější z nich je index PX 50. Do tohoto indexu se zahrnují akcie vybraných 50 akciových společností. Vývoj cen v RM-Systému je měřen pomocí indexu PK

Srovnání vybraných podílových fondů v ČR

Srovnání vybraných podílových fondů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor: Yuliya Ermakova Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Regulace trhu cenných papírů

Regulace trhu cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Regulace trhu cenných papírů Bakalářská práce Autor: Martina Fottová Bankovní management, Investiční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Naděžda

Více

Klíčové faktory investičního rozhodování

Klíčové faktory investičního rozhodování Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Klíčové faktory investičního rozhodování Diplomová práce Autor: Bc. Martina Holcová Finance Vedoucí práce: Ing. Přemysl Rohlíček

Více

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela

Více

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor Veronika Haštabová Bankovní management Vedoucí

Více

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Diplomová práce Autor: Bc. Karolína Otcová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR

Bankovní institut vysoká škola Praha. Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR Bakalářská práce Autor: Michal Kopecký Bankovní

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na komoditní burze Kristýna Bukáčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc.

Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc. Projekt zhodnocení volných finančních prostředků drobného investora prostřednictvím vybraných podílových fondů v ČR. Bc. Jitka Káčerková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je vytvořit návrh

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma. Srovnání investičních fondů v České republice

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma. Srovnání investičních fondů v České republice S t r á n k a 1 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnání investičních fondů v České republice vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce za použití pramenů

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kolektivní

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra finančních obchodů Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Autor: Šárka Vlachová Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová,

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Tereza Babicová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Tereza Babicová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Tereza Babicová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ Obchodování na měnových trzích Tereza Babicová Bakalářská práce 2009

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více