Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Kolektivní investování s implementací na vybrané fondy finanční skupiny ČSOB. Bakalářská práce Autor: Petra Cihlářová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Liberci dne Petra Cihlářová 2

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Heleně Janegové za vedení bakalářské práce a týmu pracovníků ČSOB, a. s. za spolupráci při zpracování tohoto tématu, za jejich rady, připomínky a kladný profesní přístup. Dále děkuji své rodině za podporu. 3

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá investováním finančních prostředků pomocí vybraných fondů kolektivního investování u finanční skupiny ČSOB, a. s. Cílem práce je formulování investičního doporučení drobným investorům. Z hlediska zpracování bakalářské práce je její obsah členěn do čtyř základních úrovní: První část se zabývá historií a počátky kolektivního investování v České republice i ve světě. Druhá část poskytuje informace z oblasti teorie investic do cenných papírů. Třetí část informuje čtenáře o základech a analýze kolektivního investování. Ve čtvrté části jsem pak formou srovnávacích tabulek a modelových příkladů zhodnotila dosaţené výsledky jednotlivých skupiny podílových fondů. Annotation The bachelor thesis reviews the investment of financial resources through the use of chosen funds of collective investment with the financial group ČSOB, a. s. The goal of my thesis is to formularize the investment recommendation for small investors. The bachelor thesis consists four basic parts: In the first part I describe the history of the collective investments in the Czech Republic and in the world as well. The second part is dedicated to share investments theory. The third part provides information about bases and analyses of collective investments and in the last part I am comparing performance of particular groups of shares funds by the help of conversion tables and model examples. 4

5 Obsah Obsah... 5 Seznam použitých zkratek... 7 Úvod Historie kolektivního investování Historie kolektivního investování v České republice Obecná charakteristika kuponové privatizace První vlna kuponové privatizace Druhá vlna kuponové privatizace Zhodnocení kuponové privatizace Teorie investic do cenných papírů Finanční trh Peněţní trh Kapitálový trh Primární trh Sekundární trh Úvěrový trh Burza Funkce a význam burzy v trţní ekonomice Dělení burz z hlediska svého významu Burzovní indexy Obchodování s cennými papíry na kapitálovém trhu v ČR Středisko cenných papírů Základní činnosti SCP Okruh uţivatelů sluţeb SCP RM-Systém Převod a přechod CP Kolektivní investování Druhy cenných papírů kolektivního investování Základní členění fondů Analýza kolektivního investování Kam umístit volné finanční prostředky Několik rad pro správné investování Vlivy cenových pohybů Analýza vybraných podílových fondů ČSOB Investiční společnost, a. s Charakteristika jednotlivých podílových fondů ČSOB bond mix ČSOB dluhopisových příleţitostí ČSOB bohatství ČSOB středoevropský Realitní mix Akciový mix Porovnání jednotlivých fondů Rekapitulace

6 Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam grafů, tabulek a obrázků

7 Seznam použitých zkratek apod. atd. BCPP CP IPF IS KCP NAV PL RM-S SCP a podobně a tak dále Burza cenných papírů Praha cenný papír investiční privatizační fond investiční společnost komise pro cenné papíry čisté obchodní jmění podílový list RM-Systém Středisko cenných papírů 7

8 Úvod Ţijeme v době, kdy se inflace stala standardní součástí našeho ţivota. Kaţdý občan se musí neustále rozhodovat, kam umístí své volné finanční prostředky. Dnes si můţe vybrat od nízko úročených vkladních kníţek nebo termínovaných vkladů aţ po vysoce rizikové finanční produkty. Ale většina klasických bankovních produktů s sebou nese určitá úskalí. Jestliţe peněţní prostředky potřebujeme náhle, je předčasný výběr sankcionován. Coţ samozřejmě sniţuje výnos. Bohuţel většina domácností v ČR stále preferuje právě klasické bankovní vkladové produkty. Někteří si vůbec nepřipouštějí moţnost existence jiného způsobu zhodnocení jejich úspor, jiní jsou příliš opatrní a nedůvěřiví. Česká společnost je příliš ovlivněna tradicemi z minulosti (úspory pomocí vkladních kníţek) a zároveň i počátečními nezdary v transformující se ekonomice počátkem 90. let 20. století. Investování je pro většinu občanů relativně nový pojem. V ne příliš dávných dobách naprostá většina domácností pouze spořila. Aţ s rozvojem moderního bankovnictví a s obnovením kapitálových trhů se začal posuzovat zájem občanů od většinou méně výnosných spořících produktů směrem k investicím. Ty se od spořících v některých ohledech liší. Odlišnost můţe být nejen v potenciálním výnosu, ale i např. v kolísavosti investice. Investorem můţe být kaţdá osoba starší 18 let, která se rozhodla starat se o své úspory sama. Dobrým investorem nemusí být vţdy ten, kdo dokonale rozumí dějům na kapitálových trzích. Dobře investovat můţe kaţdý. Ale je nutné, aby se choval racionálně a podle určitých zásad, které v této oblasti panují. V této bakalářské práci se zaměřuji na analýzu a komparaci investování volných finančních prostředků pomocí fondů kolektivního investování, které nabízí finanční skupina ČSOB, a. s. Tato investiční společnost má ve své nabídce celou škálu různých druhů otevřených podílových fondů (fondy peněţního trhu, dluhopisové, smíšené a akciové). Hlavním cílem mé práce je na základě analýzy a porovnání podílových fondů z hlediska profilu investora (vztah k riziku, výkonnost) formulovat investiční doporučení drobným investorům pro alokaci finančních prostředků. V teoretické části bakalářské práce seznámím čtenáře s finančním trhem a popíšu, jaké moţnosti investování jsou na trhu k dispozici 8

9 V praktické části se zabývám analýzou vybraných podílových fondů z hlediska jejich rizikovosti, výkonnosti, investičního zaměření, atd. Celou bakalářskou práci doplním o ukázky praktických příkladů. 9

10 1 Historie kolektivního investování [4] Prvotním impulsem pro vznik fondů kolektivního investování byla snaha umoţnit malým investorům podnikat na trhu s cennými papíry při vyuţití profesionálně spravovaných portfolií. Uţ v červnu roku 1774 zakládá broker amsterodamské burzy Abraham van Ketwich subjekt zvaný Endragt Maagt Magt volně přeloţeno: V jednotě je síla. Tento subjekt měl investovat do dluhopisů vydaných zahraničními státy a bankami do tzv. farmářských půjček. Investorům byl garantován dividendový výnos 4 %, který mohl být vyšší, pokud by se zvýšila i výnosnost podkladových aktiv. Původně měl tento subjekt existovat 25 let, přičemţ zůstatky z likvidace měly být rozděleny mezi vlastníky podílů, jichţ bylo celkem vydáno Další podíly vydávány nebyly. Jejich nákup bylo pak moţno realizovat pouze od předchozího vlastníka a byly tedy volně obchodovatelné. Lze tedy konstatovat, ţe Endragt Maagt Magt vydal omezený počet dluhopisů, které představovaly vlastnictví portfolia obchodovatelných cenných papírů. Formálně odpovídal anglosaskému Closed-end investment trust a měl velmi blízko k uzavřenému investičnímu fondu, který zná i české právo. Principy a systém organizace a fungování fondu byly sepsány na listině, která byla uloţena u amsterodamského veřejného notáře. V moderní terminologii se tedy jednalo o prospekt fondu, který obsahoval 17 článků, popisujících skladbu portfolia, správcovské poplatky, podmínky a způsob vyplácení výnosů. Jeho text byl také předtištěn na certifikáty prokazující vlastnictví podílu. Na investiční politiku fondu dohlíţeli dva komisaři a samotný van Ketwich zajišťoval jeho řízení a kaţdodenní administrativu. Prospekt mu také stanovil povinnost předkládat kaţdoročně komisařům účetní zprávu a na poţádání musel poskytovat zainteresovaným osobám informace o hospodaření fondu. Za tyto sluţby vybíral správcovský poplatek 0,5 % z nominální hodnoty podílu při jeho zakoupení prvním vlastníkem a roční poplatek 0,2 % hodnoty celkových aktiv ve fondu. Pro podílníky byla také organizována komplikovaná loterie, jejímţ vítězům byla vyplacena prémie nebo byl zvýšen dividendový výnos, připadající na některé podílové listy. Nominální hodnota jednoho dluhopisu v portfoliu fondu činila většinou a více guldenů. Pro participaci na portfoliu sloţeném z několika takových dluhopisů by bylo třeba několika tisíc guldenů. Podílový list na Endragt Maagt Magt se prodával za 500 guldenů. Abraham van Ketwich fond zaloţil také proto, ţe si byl jako broker vědom výhod diverzifikace a také proto, ţe byl svědkem krachu mnoha britských bank po dramatickém poklesu výnosů z Britské východoindické společnosti. 10

11 V roce 1776 zakládá Abraham van Ketwich další fond, nazvaný Concordia Res Patvae Crescunt, neboli Malí ve svornosti rostou. Jménem a strukturou byl fond podobný van Ketwichově prvnímu fondu, jeho investiční politika byla však stanovena volněji. Prospekt obsahuje ustanovení, které říká, ţe fond bude investovat pouze do solidních cenných papírů. Concordia Res Patvar Crescunt je povaţován za předchůdce tzv. růstových fondů. Osud prvních podílových fondů byl úzce spojen s tím, ţe investovaly převáţně do farmářských půjček v Západní Indii. Vypuknutí války v koloniích v roce 1780 znamenalo přerušení dodávek zboţí do Evropy a cena farmářských půjček prudce klesala. V roce 1792 byl van Ketwich donucen pozastavit zpětný odkup podílových listů a vyplácení dividend. Ke konci století se oba fondy přestaly obchodovat na Amsterodamské burze. V roce 1824 byl Endragt Maagt Magt zlikvidován. Concordia Res Patvar Crescunt byl oficiálně rozpuštěn aţ v roce 1893 a byl pravděpodobně nejdéle existujícím podílových fondem na světě. Další obrovskou investiční příleţitostí byla americká válka za nezávislost koncem 18. století. Nově vznikající americké státy potřebovaly nějakým způsobem pokrýt dluhy spojené s výdaji na financování armády. V letech 1787 aţ 1803 bylo na amsterodamskou burzu úspěšně umístěno 29 fondů nebo spíše trustů, které měly v portfoliu dluhopisy nově vznikajících amerických států. Španělsko, Francie a Holandsko tak z velké části financovaly americký boj za nezávislost. Kupř. amsterodamští bankéři Pieter Stadnitski a Hendrik van Hallendhoven zaloţili v roce1788 fond, do jehoţ portfolia nakoupili dluh v nominální hodnotě USD za 60 centů za dolar. Dluhopisy přitom navíc slibovaly úrok 6 %. Drobným investorům tak vlastně umoţnili podílet se na výnosech z dluhopisů aţ se 40% slevou a jejich dosaţený zisk byl rovněţ nezanedbatelný. Dalším instrumentem hojně uţívaným v mezinárodním obchodě, principielně souvisejícím s kolektivním investováním, byl tzv. depository receipt neboli depozitní poukázka. V roce 1824 zaloţila skupina holandských bankéřů v čele s van Ketwichem, Voombergem a Borskim společnost Office of Administration of Hope, která se, jakoţto velký investor splňující mnohá přísná kriteria, mohla stát kupcem dluhopisů vydávaných americkou vládou. Ta vedla svůj vlastní seznam věřitelů, kterým za nákup dluhopisů vydávala potvrzení opravňující k periodické výplatě úroku. Společnost pak prodávala holandským investorům za úplatu certifikát, který je opravňoval k výplatě podílu z úroků plynoucích z dluhopisů. Drobný investor tak mohl zprostředkovaně vyuţívat výhod vlastnictví výnosných cenných papírů, aniţ by splňoval podmínky pro jejich nákup a aniţ by některý z nich plně vlastnil. Certifikáty byly volně prodejné na amsterodamské burze a omezení vztahující se pro prodej původních dluhopisů tak byla v podstatě obcházena. 11

12 V roce 1822 vznikla v Belgii společnost Societé Generále de Belgique, která byla investičním fondem a v roce 1852 vzniká první investiční fond ve Francii s názvem Crédit Mobilier. V roce 1860 vznikla ve Skotsku Scottish-American Investment Copany. Prvním trustem, zaloţeným mimo Holandsko, byl britský Foreign and Colonial Government Trus, který investoval do státních dluhopisů. Byl vytvořen po vzoru holandských trustů v tom smyslu, ţe skutečné příjmy měly převýšit vyplácené dividendy, přičemţ zůstatek měl být vyuţit pro zpětný odkup podílů po dobu existence fondu. Do roku 1875 vzniklo v Londýně dalších 18 podobných trustů. V devadesátých letech 19. století vznikaly první trusty také ve Spojených státech. Byly to uzavřené podílové fondy, které vydávaly omezený počet podílových listů. Občas bylo nutno vypustit do oběhu novou emisi či podílové listy zpětně odkoupit. Stále však nešlo o klasický otevřený podílový fond. Cena podílového listu při nové emisi či odkupu totiţ nebyla vyjádřením poměru mezi počtem podílových listů a hodnotou podkladového portfolia, neboť podílové listy fondu byly kotovány na burze a jejich cena odráţela pouze nabídku a poptávku. To se změnilo aţ v roce 1924, kdy byl zaloţen Massachusetts Investor Trust of Boston. Tento otevřený podílový fond umoţňoval průběţné vydávání nových podílových listů a jejich zpětný odkup investiční společností za cenu, která je vţdy v poměru k aktuální hodnotě cenných papírů v portfoliu. Právě otevřená kapitalizace se stala dominantním modelem organizace podílových fondů do budoucna a byla inovací, která zajistila kolektivnímu investování nynější popularitu a úspěch. 1.1 Historie kolektivního investování v České republice Na vývoj kolektivního investování v České republice měla vliv celá řada faktorů. Vzhledem k pohnuté historii Československa a České republiky lze hovořit o existenci moderního kapitálového trhu vlastně jen v období První republiky, protoţe obchod na praţské burze byl zastaven v roce 1938 a po válce jiţ nebyl obnoven. V roce 1953 byly v rámci peněţní reformy zrušeny závazky a pohledávky z tuzemských cenných papírů, a tak byla existence kapitálového trhu prakticky zrušena. Po roce 1989 bylo tedy nutno 40 let neexistující odvětví znovu vytvořit a stalo se tak právě v návaznosti na proces kuponové privatizace. Kuponová privatizace měla dvě vlny, které proběhly v letech V devadesátých letech probíhala v ČR transformace, kdy se postupem času měnilo hospodářství z centrálně plánovaného na hospodářství trţní. Více neţ podniků se přeměnilo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. To mělo za následek, ţe téměř 12

13 kdokoli, kdo disponoval s volnými finančními prostředky, mohl tyto své prostředky investovat do některých z těchto společností a mohl získat určitý podíl v dané společnosti. Tomu, kdo nechtěl investovat přímo do společností nebo nenašel odvahu, ale přesto chtěl své finanční prostředky někam vhodně uloţit, byla otevřena cesta investování, a to v podobě fondů Obecná charakteristika kuponové privatizace Jiţ v roce 1990 se začalo s plánováním kuponové privatizace, která měla umoţnit rychlý převod státního majetku do vlastnictví jiných osob. Cílem tohoto procesu mělo být také vytvoření silného kapitálového trhu, na kterém by participovalo co nejvíce osob, na kterém by bylo obchodováno co nejvíce společností a který by byl co nejvíce likvidní. Kuponová privatizace proběhla ve dvou částech, tzv. vlnách, v letech a její právní rámec byl vymezen zejména zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, jenţ byl novelizován zákonem č. 210/1993 Sb. Tyto zákony byly doplněny dvěma nařízeními vlády, a to nařízením č. 383/1991 a č. 222/1993 Sb. První vlna proběhla ještě za existence Československé federativní republiky, zatímco druhá vlna proběhla jiţ v nově vzniklé České republice. Dalším podstatným rozdílem mezi oběma vlnami bylo to, ţe na první vlně se podílely pouze investiční privatizační fondy (dále jen IPF) se speciálním povolením, zatímco druhé vlny kuponové privatizace se jiţ zúčastnily i uzavřené a otevřené podílové fondy zřízené podle zákona č. 248/1992 Sb., jeţ měly povolení Ministerstva financí. Obě vlny byly rozděleny do dvou částí, nabídkové a poptávkové. Cílem nabídkové části kuponové privatizace bylo stanovit, které akciové společnosti budou prodány. Výběrem společností, které měly být zprivatizovány, bylo pověřeno Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Fond národního majetku, ve druhé vlně se na tomto procesu podílel i Pozemkový fond. Poptávková část byla zajišťována Ministerstvem financí a jím zaloţenými organizacemi, Centrem pro kuponovou privatizaci a Komisí pro stanovení kurzů v jednotlivých kolech. Tato část byla rozdělena do několika fází: Registrace kuponových knížek občané si v této fázi mohli zaregistrovat jednu kuponovou kníţku (pouze jednu pro jednu vlnu), která se pro registraci stala investičním kuponem, jenţ představoval investičních bodů. V této fázi se také registrovaly IPF, jeţ se chtěly zúčastnit dané vlny kuponové privatizace. 13

14 Předkolo majitelé kuponových kníţek, neboli DIKové, mohli v této fázi svěřit část, nebo všechny investiční body investičnímu privatizačnímu fondu. Prodej akcií za investiční body (samotná vlna kuponové privatizace) tato fáze se skládala z několika privatizačních kol, kdy v rámci kaţdého kola byly nejdříve zveřejněny kurzy akcií prodávaných akciových společností a následně si DIKové a IPF objednávali akcie, o které měli zájem. Předání akcií akcie, jeţ se podařilo prodat v předchozí fázi, byly předány novým vlastníkům, a to v podobě zaknihovaných cenných papírů, jeţ jim byly připsány na účet zřízený Střediskem cenných papírů První vlna kuponové privatizace Jak jiţ bylo uvedeno výše, tato vlna proběhla ještě za existence ČSFR a pouze za účasti investičních privatizačních fondů. Jednotlivá privatizační kola, kterých bylo v této vlně pět, probíhala od května do prosince roku Oficiálně byla tato vlna ukončena 31. ledna K předání akcií jednotlivých společností a IPF docházelo v období od května 1993 do října Do této vlny se zaregistrovalo tis. občanů ČSFR (z toho tis. občanů ČR) a celkem bylo dáno do aukce akciových společností s celkovou účetní hodnotou 299,4 mld. Kč, ze kterých nakonec zůstalo 21,6 mld. Kč neprodáno. Licenci investičního privatizačního fondu obdrţelo 429 subjektů a tyto subjekty v prvním kole shromáţdily celkem 71,9 % investičních bodů. Nashromáţděné body byly mezi jednotlivými investičními privatizačními fondy rozděleny velice nerovnoměrně, coţ nutně vedlo k jejich slučování. Mimo investičních privatizačních fondů, téţ nazývaných jako kupónové fondy, existovaly fondy korunové, jeţ představovaly klasické fondy kolektivního investování, ale na rozdíl od IPF se nepodílely na privatizaci Druhá vlna kuponové privatizace Celkem šest privatizačních kol této vlny proběhlo od dubna do prosince roku 1994 a oficiálně byla tato vlna ukončena 31. prosince K předávání akcií docházelo v letech 1995 a Tato vlna jednak probíhala na území samostatné České republiky a byla ovlivněna tím, ţe jiţ platil nový zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tento zákon dal vzniknout novému typu subjektů kolektivního investování, tzv. podílových fondům, kterým bylo umoţněno podílet se na této vlně. 14

15 Pro druhou vlnu bylo zaregistrováno tis. občanů ČR a 353 IPF, které dokázaly nashromáţdit 63,5 % investičních bodů. Těchto 353 subjektů mohlo investovat do 861 akciových společností v celkové účetní hodnotě 155 mld. Kč. Neprodány zůstaly akcie v celkové hodnotě 5,7 mld. Kč. Svěřené investiční body byly opět rozděleny nerovnoměrně mezi jednotlivé IPF, coţ opět vedlo ke slučování. Cenné papíry, které byly předmětem obchodování v druhé vlně kuponové privatizace, byly uvedeny na veřejné trhy cenných papírů ve 2. čtvrtletí roku Po ukončení druhého kola privatizace dochází k přeměně některých fondů v holdingové společnosti, coţ bylo motivováno snahou vyhnout se plnění poţadavků právních norem, které se vztahovaly na subjekty kolektivního investování. Tyto transformace měly na následek, ţe investoři ztratili kontrolu nad svými investicemi, a to proto, ţe holdingové společnosti přestaly plnit informační povinnosti, přestaly diverzifikovat rizika a vymanily se z kontroly depozitářem. Později docházelo k vyvádění aktiv fondů a jimi vlastněných podniků (tzv. tunelování). Nejznámějšími případy podvodného jednání na investorech jsou Harvardské fondy Viktora Koţeného, C.S.Fond nebo fondy Trend a Mercia Zhodnocení kuponové privatizace Kuponová privatizace a její důsledky pro českou ekonomiku jsou i nadále hodnoceny velice rozporuplně. Na jedné straně stojí lidé, často samotní vůdcové celého procesu privatizace, ale i jiných společenských změn v té době se odehrávajících. Tito lidé hodnotí kuponovou privatizaci velice pozitivně a tvrdí, ţe to byl nejlepší způsob, jak rychle a efektivně převést státní majetek do soukromých rukou. Mezi těmito osobami se např. nachází Václav Klaus, Jan Skalický nebo Dušan Tříska. Přesto i tyto osoby byly časem donuceny ke zmírnění svých původních prohlášení o výsledcích kuponové privatizace, které pocházejí z doby těsně po jejím ukončení. Na druhé straně se nacházejí osoby, které celý proces hodnotí kriticky, resp. odhalují jeho negativní dopady na český kapitálový trh a jeho rozvoj. A jelikoţ si tvůrci kuponové privatizace kladli za cíl i vytvoření dobře fungujícího kapitálového trhu, tak je zkoumáno, zda k tomu došlo, a tím je i ověřováno, zda kuponová privatizace splnila jeden ze svých základních cílů. 15

16 2 Teorie investic do cenných papírů 2.1 Finanční trh Jako kaţdý jiný trh je i finanční trh zaloţen na nabídce relativně volných peněz (které jejich majitelé nechtějí nechat napospas inflaci, ale chtějí je zhodnotit) a poptávce po penězích (podnikatelé vědí jak vydělat, ale nemají dostatek finančního kapitálu). Finanční trh tak představuje místo, kde se setkává poptávka po finančních prostředcích s jejich nabídkou. Na tomto trhu tedy dochází k přelévání velkých finančních prostředků od těch, kteří je vlastní a momentálně nepotřebují, k těm, kteří jimi chtějí disponovat. Hlavní zásadou tohoto přesunu je, ţe probíhá zcela dobrovolně, na základě dohody zúčastněných stran. Existují různá členění finančního trhu (podle různých hledisek), která se však vzájemně prolínají. Obvykle se finanční trh člení na: 1. peněţní trh 2. kapitálový trh 3. primární trh 4. sekundární trh 5. úvěrový trh Peněžní trh Peněţní trh je místo, kde se setkává nabídka a poptávka po krátkodobě uvolněném kapitálu. Na tomto trhu se tedy obchoduje s aktivy, která byla uvolněna na velmi krátkou dobu (do jednoho roku). Charakteristické znaky peněţního trhu: velký objem transakcí, krátká doba splatnosti, niţší výnosy, poskytování a čerpání krátkodobých úvěrů, emise krátkodobých cenných papírů. 16

17 Mezi nástroje peněţního trhu patří: pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, bankovní akcepty Kapitálový trh Kapitálový trh je místo, kde se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě (nebo střednědobě) uvolněném kapitálu. Na tomto trhu (na rozdíl od trhu peněţního) převaţuje přelévání kapitálu prostřednictvím emise cenných papírů. Důvod je jasný a snadno srozumitelný. Emise cenných papírů totiţ umoţňuje podnikům získat jednorázově velké mnoţství finančních prostředků. Charakteristické znaky kapitálového trhu: velký objem transakcí, vyšší výnosy, vyšší rizika, doba splatnosti delší neţ jeden rok. Mezi nástroje kapitálového trhu patří: obligace (dluhopisy), akcie, hypoteční zástavní listy, podílové listy, dlouhodobé úvěry bank Primární trh Primární trh je spojován s vydáváním emisí a prodejem cenných papírů. Velmi důleţitým znakem je to, ţe jde o prvotní prodej těchto cenných papírů, proto byl také tento trh nazván trhem primárním. Vydání nových emisí cenných papírů můţe být spojeno s různými technikami prodeje. Rozlišuje se proto: a) Veřejný úpis koupě následuje aţ po inzerci ve finančním tisku. b) Uzavřená emise emitent jiţ předem dojedná s potenciálními investory odprodej cenných papírů. Jejich následné uvedení na trh je oznamováno finančním tiskem. 17

18 c) Tender představuje modifikaci veřejného úpisu, kdy emitent vyhlašuje celkovou hodnotu cenných papírů a jejich nominální hodnotu. Zájemci o tyto cenné papíry uvádějí cenu, kterou jsou ochotni akceptovat a zároveň i mnoţství poţadovaných cenných papírů. Po vypršení lhůty jsou načítány nabídky od nejvyšší směrem dolů. V okamţiku uspokojení deklarované hodnoty jsou ostatní nabídky odmítnuty. Vyhlášenou platnou cenou tendera, která je závazná pro všechny investory, je poslední cena vtěsnaná do hodnoty emise Sekundární trh Na sekundárním trhu se obchoduje s jiţ dříve vydanými (emitovanými) cennými papíry. Důleţitým prvkem sekundárních trhů je likvidita. Obchodování na sekundárních trzích dává investorům moţnost kdykoliv se svých cenných papírů zbavit, ale i moţnost zakoupit poţadované cenné papíry nové Úvěrový trh Na tomto trhu dochází k výměně finančních prostředků mezi těmi, kteří finanční prostředky vlastní a těmi, kteří je nemají a chtějí získat (podniky, podnikatelé, stát). Úvěry se dělí podle délky časového období, na které jsou poskytovány: a) úvěry krátkodobé (do jednoho roku), b) úvěry dlouhodobé (nad jeden rok), které mohou být: investiční (na investiční výstavbu), hypoteční, pozemkový dluh (majetek je zatíţen novým dluhem, za existence starého dluhu). Dále lze rozdělit úvěry na: úvěry bankovní, úvěry obchodní, úvěry mezibankovní, úvěry devizové, úvěry zboţové. 18

19 2.2 Burza [2] Místem střetu nabídky a poptávky je burza cenných papírů. Jedná se o vrcholovou instituci kapitálového trhu. Je to vysoce organizovaná forma trhu, která se od jiných trhů odlišuje určitými specifickými rysy a zároveň plní i určité specifické funkce. Vývoj kurzů na burze ovlivňuje celá řada faktorů: ekonomická situace emitenta cenného papíru, ekonomická situace státu, mezinárodní ekonomická situace (např. asijská finanční krize z konce roku 1997 se promítla i na naší burze), stabilita politické scény domácí i zahraniční, politické skandály, přírodní katastrofy apod. Kapitál citlivě vnímá jakékoli riziko (třeba i jen potencionální) a při sebemenším náznaku ohroţení se stahuje do bezpečí, coţ se projevuje okamţitě řetězovým pádem kurzů na burze, které mohou vyústit aţ v krach burzy (všichni by chtěli prodávat, ale není poptávka, coţ vede k pádu kurzu k nule). Burza je velmi dobrým barometrem ekonomiky, odráţí se v ní veškerá pozitivní očekávání, ale i obavy o další vývoj Funkce a význam burzy v tržní ekonomice Burzy zprostředkovávají financování rozsáhlých dlouhodobých investic, k nimţ by jinak nedošlo. Usnadňují umísťování nových emisí dluhopisů a akcií, coţ by nešlo, pokud by tyto cenné papíry nebylo opět moţno prodat za trţní kurz. Další velkou předností burzy je stanovování kurzů. V jejich pohybech se projevuje nejen současný, ale i očekávaný vývoj emitentů, jakoţ t i poměry na peněţním a kapitálovém trhu, posuzování hospodářských procesů jak v současnosti, tak i blízké budoucnosti, a rovněţ i působení vnitropolitických a zahraničně politických opatření. Burzy vznikly z pravidelných schůzek obchodníků na určených místech. Jsou ve své podstatě trhem zboţí jako kaţdý jiný trh, ale v důsledku specifičnosti obchodů se oproti trhům normálním vyznačují určitým specifickými rysy: 19

20 o K provozování burzovních obchodů je potřeba zvláštního povolení. Bez tohoto povolení nemůţe obchodník sám na burze obchodovat. o Jednotlivé druhy a postupy při uzavírání burzovních obchodů jsou přesně stanoveny. Jedná se o burzovní předpisy, které musí odpovídat zákonům příslušné země. o Zboţí obchodované na burzách musí být připuštěno a schváleno vedením burzy. Jedná se o to, ţe kaţdá burza má schváleno, jaké obchody spadají do její kompetence. o Obchoduje se s určeným minimálním mnoţstvím (tzv. loty). o Čas a místo obchodů jsou přesně a s předstihem určeny. Burzou je přesně předem určeno, kde, v jakých hodinách a které dny se obchoduje s jakým druhem komodity, a minimálně s předstihem půl roku je vydáván tzv. burzovní kalendář. o Obchoduje se se zastupitelným zboţím. Především se jedná o tu skutečnost, ţe předmětem obchodu jsou zastupitelné předměty, které jsou určitým způsobem standardizovány (obchodované nerostné suroviny musí mít přesně vymezeny své vlastnosti, např. u kovů musí být přesně vymezena jejich specifická hmotnost, tvrdost, vodivost apod.). Obchodované zboţí není fyzicky přítomno. Výše uvedená skutečnost umoţňuje, ţe se předmět obchodu nemusí fyzicky přepravovat na trh, takţe je obchodován bez své fyzické přítomnosti. o Burzovní trh má formu oboustranné aukce, přičemţ existuje flexibilita cen, mnoţství, nabídky i poptávky Dělení burz z hlediska svého významu Nadnárodní burzy: mají celosvětový charakter a probíhá na nich velké mnoţství obchodů jak s domácími, tak i zahraničními instrumenty (New York Stock Exchange, International Stock Exchange London, Tokyo Stock Exchange apod.). Mezinárodní burzy: oproti burzám nadnárodním mají především podstatně niţší trţní kapitalizaci, niţší objem obchodů a téţ i poměrně niţší podíl zahraničních obchodovatelných cenných papírů. (Frankfurter Wetpapierborse, Zurcher Effektenborse, Amsterodame Effectenbeurs, Bourse des Valeurs de Paris, Toronto Stock Exchange). 20

21 Národní burzy: mají především podstatný význam v národním měřítku, však z mezinárodního pohledu jsou téměř bezvýznamné (Vídeň, Milán, Brusel, Kodaň, Stockholm). Regionální burzy: vykazují uţ i z národního pohledu poměrně malý počet jak obchodů, tak i obchodovaných instrumentů (v Německu to jsou např. Hannover, Mnichov, Brémy, Stuttgart, Düsseldorf, Berlín, v Kanadě Montreal a Vancouver). Burzy na nově vznikajících kapitálových trzích: jsou charakteristické velmi nízkým objemem obchodů, nízkou likviditou zde obchodovaných cenných papírů, vysokou volatilitou, nekvalitní burzovní infrastrukturou, nedostatkem informací, nedostatečnými odbornými znalostmi jak investorů, tak i obchodníků a analytiků i nedostatečně rozvinutými regulatorními institucemi (Praha, Budapešť, Varšava, Nairobi, Casablanca). Burzy lokální: jedná se především o komoditní burzy mající význam pro úzce vymezenou geografickou oblast nebo obor (Brno, Kladno) Burzovní indexy Vývoj cen na burzách zachycují burzovní indexy. Pohyby indexů jsou indikátorem finančního trhu a jejich pokles či růst do jisté míry můţe odráţet stav národních ekonomik. Mezi nejsledovanější burzovní indexy patří: Index DAX XETRA v Německu jedná se o index Frankfurtské burzy. Index STANDART POOR S 500 akciový index v USA. Index NIKKEI 225 v Japonsku jde o index Tokijské burzy. IBEX 35 ve Španělsku Index FINANCIAL TIMES ve Velké Británii měří vývoj cen na Londýnské burze. Index DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA) nejznámější akciový index měřící vývoj cen na New Yorské burze v USA. Tento index je tvořen akciemi 30 nejdůleţitějších průmyslových amerických firem. DOW JONES 20 bond index (USA) měří vývoj cen obligací. Také vývoj cen na Burze cenných papírů v ČR měří indexy. Nejznámější z nich je index PX 50. Do tohoto indexu se zahrnují akcie vybraných 50 akciových společností. Vývoj cen v RM-Systému je měřen pomocí indexu PK

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více