ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, Neratovice, tel.: Spis.zn.: SO-36448/2012/ZT Neratovice dne Č.j.: MěÚN/43622/2012 Vyřizuje: Zborovský/ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Obec Libiš, IČ , Mělnická 579, Libiš (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Prodloužení inženýrských sítí v ul. U Zahrádek Libiš (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 551/4, 579/5, 579/7, 579/9, 579/10, 579/11, 579/12, 800/4 v katastrálním území Libiš. Druh, umístění a účel umisťované stavby: Vodovodní řad: Pro zásobování vodou je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu DN 110, prodloužení bude provedeno v délce 58,4 m DN 110, který bude umístěn v nezpevněné komunikaci. Navržený vodovodní řad bude umístěn na parc. č. 579/5, k.ú. Libiš. Vodovodní řad bude zakončen požárním podzemním hydrantem DN 80. Na vodovodní řad budou vysazeny vodovodní přípojky k parc. č. 576/4, 575 a 589/50, k.ú. Libiš a budou ukončeny na jejich hranici. Kanalizační řad: Pro odkanalizování navržených pozemků k zástavbě je navrženo prodloužení stávající tlakového kanalizačního řadu v celkové délce 70 m. Kanalizační řad bude zakončen čistícím vstupem s ventilem. Navržený kanalizační řad bude umístěn na parc. č. 579/5, k.ú. Libiš. Kanalizační řad je veden ve stávající nezpevněné obslužné komunikaci. Na kanalizační řad budou vysazena odbočná šoupata pro napojení domovních přípojek DN 63 k parc. č. 576/4, 575 a 589/50, k.ú. Libiš a budou ukončeny na jejich hranici. Veřejné osvětlení: Na parc. č. 551/4, 800/4, 579/7, 579/10, 279/9, 579/5, 579/11 a 579/12, k.ú. Libiš se provede veřejné osvětlení devíti stožáry typu S5 3. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která je ověřena autorizovanou osobou Ing. Evou Waltrovou. 2. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne pod ev.č /12 a č.j. 1377/ZP/12/FRKA. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 lesního zákona.

2 Č.j. MěÚN/43622/2012 str. 2 Na lesní pozemek nebudou vjíždět žádné stavební mechanismy ani zde nebude ukládán jakýkoli stavební materiál či odkopek, a to ani přechodně. Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí nebo souhlasu, případně stavebního povolení či souhlasu. Stavebník (investor) zajistí, aby byly splněny podmínky tohoto závazného stanoviska. 3. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, DI Středočeského kraje, ze dne pod č.j. KRPS /ČJ Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spojená se stavbou bude stanovena podle 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem, po předchozím písemném vyjádření PČR DI v Mělníku. V rámci stavebních prací nesmí docházet k znečišťování pozemních komunikací a budou voleny technologie, které co nejméně omezí provoz na pozemních komunikacích. 4. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. MěÚN/27163/2012 a spis.zn. MěÚN/27163/2012/02. Upozorňujeme, že pokud se v zájmovém území v blízkosti stavby nachází vzrostlá zeleň musí při její realizaci být dodržena česká norma ČSN (dříve ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech) Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, včetně části, která řeší odstavování a pojíždění mechanizmů a umístění felonií výkopků nebo stavebního materiálu. K případnému povolení kácení je kompetentní územně příslušný obecní úřad a s ohledem na zákonnou ochranu volně žijících ptáků by kácení mělo probíhat zásadně v době vegetačnícho klidu. 5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Neratovice, odboru správních činností a dopravy ze dne pod spis.zn. MěÚN/271664/2012 a č.j. MěÚN/27997/2012. Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů, pokud nejsou zřizovány pro potřeby místní komunikace, nesmí být podélně umístěna v jejich tělese, (ustanovení 36 silničního zákona). Pokud je v dané lokalitě vyloučeno umístění inženýrských sítí, které nemají přímý vztah k budované komunikaci mimo pozemní komunikaci, pak lze tyto umístit v tělese pozemní komunikace jen tehdy, pokud je nemožnost jejich uložení mimo pozemní komunikaci dostatečně doložena, a to řešením uvedeném v ustanovení 36 odst. 3 a 4 silničního zákona). Pokud to charakter inženýrských sítí dovolí, musí být dále splněny podmínky dané odst. 1 (poslední věta) a odst vyhlášky č. 104/1997/ Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha ze dne pod č.j. 8306/12. Zaslání situačního plánku stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi). Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum podle zák.č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu). Písemné oznámení konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu. Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu. Uvedení těchto podmínek do územního rozhodnutí a stavebního povolení pro lepší informovanost stavebníka. 7. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne pod zn. P Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne pod č.j /12.

3 Č.j. MěÚN/43622/2012 str. 3 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Libiš, Mělnická 579, Libiš. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska sdělili: Stanovisko MěÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne pod ev.č /12 a č.j. 1377/ZP/12/FRKA. Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne pod zn. KHSSC 30412/2012. Stanovisko ČR Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze dne pod č.j. HSKL /2012 ME. Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne pod zn. PVZ/12/17998/Vv/0. Stanovisko Policie České republiky, DI Středočeského kraje, ze dne pod č.j. KRPS /ČJ Vyjádření MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. MěÚN/30121/2012 a spis.zn. MěUN/30121/2012/02. Vyjádření MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí ze dne pod č.j. MěÚN/27163/2012 a spis.zn. MěUN/27163/2012/02. Stanovisko MěÚ Neratovice, odboru správních činností a dopravy ze dne pod spis.zn. MěÚN/271664/2012 a č.j. MěÚN/27997/2012. Stanovisko MěÚ Neratovice, odboru školství, kultury a sportu ze dne pod č.j. MěÚN/27162/2012 a spis.zn. MěÚN/27162/2012/02. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha ze dne pod č.j. 8306/12. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha ze dne pod č.j. 5760/12. Stanovisko Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ze dne pod č.j. 8214/60591-ÚP/ /44. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn Vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne pod zn. P Stanovisko RWE Distribučních služeb, s.r.o. ze dne pod zn Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne pod č.j /12. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích, souhlasech dotčených orgánů či vlastníků sítí neřešené v územním řízení, budou příslušným stavebním úřadem řešeny v rámci stavebního řízení. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Marek Batelka, Pavla Bezděková, Rudolf Blažek, Eva Blažková, Zbyněk Bradáček, Pavlína Bradáčková, Josef Březina, Hana Čonková, Věra Domanská, Michaela Horčíková, Zdeněk Koubek, Jiří Kuncl, Milada Kunclová, Miroslav Mölzer, Marcela Mölzerová, Vladislav Přibyl, Eva Přibylová, Viliam Sečkár, Ján Stopa, Jaroslav Šlechta, Ing. Jaromír Urbánek, Vladimíra Vojtěchovská, Jan Zach, Světlana Zachová, Arcidiecézní charita Praha, ČEZ Distribuce, a.s., FAM s.r.o., Lesy České republiky, s.p., KI Hradec Králové, Občanské sdružení MAXIMA, Povodí Labe, s.p., RWE Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

4 Č.j. MěÚN/43622/2012 str. 4 Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Účastníci řízení do doby konání veřejného jednání neuplatnili žádné připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Tomáš Zborovský referent Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Poplatek: Správní poplatek č. 22/2012 podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne

5 Č.j. MěÚN/43622/2012 str. 5 Obdrží: Účastníci (doručenky) Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv Dotčené orgány státní správy HZS Stč.kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73 KHS Stč.kraje, ÚP v Mělníku, IDDS: hhcai8e MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy, Kojetická č.p. 1028, Neratovice MěÚ Neratovice, odbor školství, kultury a sportu, Kojetická č.p. 1028, Neratovice MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická č.p. 1028, Neratovice Policie ČR Mělník. KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u VUSS Praha, Oddělení ochrany zájmů, IDDS: hjyaavk Ostatní Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z Ostatní dle 85 Stavebního zákona veřejnou vyhláškou Marek Batelka, Kojetická č.p. 1207, Neratovice 1 Pavla Bezděková, sídl.u Cukrovaru č.p. 1078, Kralupy nad Vltavou 1 Rudolf Blažek, Na Skalkách č.p. 952, Neratovice 1 Eva Blažková, Na Skalkách č.p. 952, Neratovice Zbyněk Bradáček, U Zahrádek č.p. 684, Libiš, Neratovice 1 Pavlína Bradáčková, U Zahrádek č.p. 684, Libiš, Neratovice 1 Josef Březina, Za Jednotou č.p. 925, Neratovice 1 Hana Čonková, U zahrádek č.p. 695, Libiš, Neratovice 1 Věra Domanská, U Zahrádek č.p. 507/1, Libiš, Neratovice 1 Michaela Horčíková, Nová č.p. 457/5, Libiš, Neratovice 1 Zdeněk Koubek, Senovážné Nám. č.p. 872/25, Nové Město (Praha 1) Jiří Kuncl, U Zahrádek č.p. 509/5, Libiš, Neratovice 1 Milada Kunclová, U Zahrádek č.p. 509/5, Libiš, Neratovice 1 Miroslav Mölzer, Budovatelů č.p. 151/2, Libiš, Neratovice 1 Marcela Mölzerová, Budovatelů č.p. 151/2, Libiš, Neratovice 1 Vladislav Přibyl, Budovatelů č.p. 498/18, Libiš, Neratovice 1 Eva Přibylová, Budovatelů č.p. 498/18, Libiš, Neratovice 1 Viliam Sečkár, U Závor č.p. 1193, Neratovice 1 Ján Stopa, Budovatelů č.p. 493/10, Libiš, Neratovice 1 Jaroslav Šlechta, DR.E.Beneše č.p. 1043, Neratovice 1 Ing. Jaromír Urbánek, IDDS: rr89fm5 Vladimíra Vojtěchovská, Kojetická č.p. 977, Neratovice 1 Jan Zach, Mělnická č.p. 153/68, Libiš, Neratovice 1 Světlana Zachová, Mělnická č.p. 153/68, Libiš, Neratovice 1 Arcidiecézní charita Praha, IDDS: yp6kn2d ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy FAM s.r.o., IDDS: c7f5rii Lesy České republiky, s.p., KI Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn Občanské sdružení MAXIMA, Sportovní č.p. 3204, Mělník 1 Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8g2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-60454/2011/Ma Neratovice dne 16.1.2012 Č.j.: MěÚN/02267/2012 Vyřizuje: Matějčková/315650346

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381508143, fax: 381508109 e-mail: priplata@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Jihočeský

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více