Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV (pro nižší gymnázium) a RVP G (pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na nižším gymnáziu má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na vyšším (a čtyřletém) gymnáziu má také komplexní charakter a je rozdělen do dvou složek: Jazyku a jazykové výchovy a Literární komunikace. V primě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Fungování a vliv médií ve společnosti ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V sekundě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sebepoznání a sebepojetí ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova. V tercii je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Stavba mediálních sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V kvartě jsou ve vyučovacím předmětu realizovány vzdělávací obsahy Fungování a vliv médií ve společnosti a Tvorba mediálního sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V 1. ročníku a kvintě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 2. ročníku a sextě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 3. ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních rozdílů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova a obsah témat Role médií v moderních dějinách, Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům), Účinky mediální produkce a vliv médií (aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) ze vzdělávacího oboru Mediální výchova.

2 Ve 4. ročníku a v oktávě je realizována Literární exkurze Praha. V těchto ročnících je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních problémů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah témat Žijeme v Evropě, Globální problémy, jejich příčiny a důsledky ze vzdělávacího oboru Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Během studia na nižším gymnáziu žák získá dovednosti pro jazykové vzdělání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, učí se interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikativních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Během studia na vyšším a čtyřletém gymnáziu si žák osvojuje a prohlubuje znalosti o podstatných textech české i světové literatury, získá vhled do základů literární teorie a interpretace textů, učí se vnímat texty v historických, obecně-kulturních i obsahových souvislostech. Žák nabývá vědomosti o struktuře, vývoji a variantách českého jazyka, osvojuje si znalosti základů stylistiky. Všechny tyto znalosti jsou pak východiskem jak pro jeho další vzdělávání a sebevzdělávání, tak i pro jeho aktivní celoživotní čtenářství. Zároveň s tím si žák osvojuje základní čtenářské dovednosti a schopnost hlubšího porozumění textu, aktivně rozvíjí své vyjadřovací schopnosti, získává stylizační dovednosti, vytváří si osobní postoj k mateřskému jazyku, kultivuje svůj projev mluvený i psaný. Svým pojetím navazuje vyučovací předmět jak koncepčně, tak obsahově na RVP ZV, podle kterého se realizuje povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia. Časová dotace pro nižší gymnázium: V prvním ročníku je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno pro vyrovnání úrovně žáků ze základních škol. Ve všech ročnících nižšího gymnázia jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině týdně. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: V prvním, druhém, třetím ročníku a v kvintě, sextě a septimě jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině v týdnu. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura volitelný jednoletý Seminář z českého jazyka a literatury se čtyř hodinovou dotací týdně. Žák v závěru studia povinně vykoná maturitní zkoušku z vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura.

3 Výuka vyučovacího předmětu na nižším i vyšším gymnáziu probíhá převážně v kmenových třídách, částečně v multimediální učebně a v terénu (odborné exkurze, literárně historický stacionář Praha, městská knihovna). Z technických prostředků mají žáci k dispozici učebnu s dataprojektorem a kompletní multimediální výbavou, většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, celá škola je pokryta sítí WiFi. Výuku je možné realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, a v neposlední řadě je žákům k dispozici i školní knihovna. Součástí výuky je ve čtvrtém ročníku a v oktávě týdenní Literární exkurze Praha zaměřená na kulturní, historické a umělecké poznávání hlavního města České republiky. V průběhu studia vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura škola předmětová komise realizuje pro všechny žáky mimo vyučovací hodiny: - olympiádu z českého jazyka pro nižší i vyšší gymnázium - recitační soutěž Wolkrův Prostějov pro vyšší a čtyřleté gymnázium - recitační soutěž Svátek poezie pro nižší gymnázium - Literární exkurze Praha - besedy v Městské knihovně Holešov - filmová a divadelní představení - literární soutěže dle nabídek Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, slohové práce, návštěvy divadelních a filmových představení, projekty, exkurze a stacionář. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura k utváření (na nižším gymnáziu podle RVP ZV) a k rozvíjení (na vyšším gymnáziu podle RVP G) klíčových kompetencí žáků.

4 KOMPETENCE K UČENÍ - rozbory ukázek z krásné i naučné literatury, komplexními rozbory po stránce syntaktické, lexikální, morfologické i obsahové, dílčími rozbory zaměřenými k zodpovězení konkrétních otázek vede žáky k systematické analýze textů - na vhodně zvolených ukázkách, pomocí pracovních listů či motivací k formulování vlastních tezí a k jejich obhajobě umožňuje žákům aplikovat teoretické znalosti, provádět syntézu, zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z české a světové literatury z různých zdrojů (odborná literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny a počítačové učebny - systematickou prací s ukázkami vede žáky k vytvoření vlastního postupu práce s textem - pravidelným zadáváním referátů, mluvních cvičení, směřuje žáky k nalezení vlastního nejvhodnějšího postupu osvojování si nových informací KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vytváří problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení (formou řízené diskuse, dramatizace apod.) - připravuje literární a jazykové úkoly, s jinými předměty vytváří a zadává projekty, při jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vzdělávacích oborů - vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a zpracovávali je tvůrčím způsobem v podobě psaného textu, dramatizace, přednesu apod. - vytváří dostatečný prostor (např. řečnická cvičení na předem známá/neznámá témata, stálé podněcování k mluvenému projevu) k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - pravidelnou diskusí a rozhovorem navozuje problémové situace, při nichž žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, počítačové aplikace) - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů

5 -vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) - připravuje úlohy (např. nácvik monologických projevů, dialogu, nahrávka vlastního projevu a jeho následná analýza, práce s videonahrávkami, analýza vlastních neverbálních projevů), na nichž si žáci osvojují dovednost komunikovat - působí jako poradce ve věcech gramatických, syntaktických a lexikálních, čímž vede žáky ke kultivaci jejich projevu a zdokonalování komunikačních dovedností KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vede žáka k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - navozuje aktivity (např. dramatizace, skupinová práce, hraní rolí), během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními - realizací odborných literárních exkurzí a kulturně historického stacionáře prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole KOMPETENCE OBČANSKÉ - systematickou kontrolou plnění všech zadaných literárních i jazykovědných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - pravidelnou skupinovou diskusí vede žáky ke správné komunikaci a obhájení svých názorů - prostřednictvím vhodně zvolených textů, audio či videonahrávek motivuje k úvahám o různých způsobech mezilidské a společenské komunikace - vede žáky ke sledování kulturní, politické, společenské či ekonomické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti ke komentování či diskusi - vytváří dostatek příležitostí (např. návštěvy kulturních objektů) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI napomáháme žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie a jejich specifika, počítačový výukový software zadáváním domácích úkolů vytváříme u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky

6 motivujeme a vedeme žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání vyžadujeme, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou vede žáky k estetickému pracovnímu prostředí - motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce

7 Vyučovací předmět: Ročník: Prima Očekávané školní výstupy Žák: Český jazyk a literatura Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - vyplňuje jednoduché tiskopisy Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry - stylizuje jednoduché komunikační žánry (inzerát, objednávka) Dopis osobní a úřední - stylizuje osobní dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev - odlišuje úřední a osobní dopis - srovnává výhody tradiční (dopis) a moderní formy komunikace (SMS, ) - napíše jeden tradiční dopis a jeden formou moderní komunikace - vybírá a používá vhodná slova při nácviku popisu - postupuje systematicky při nácviku popisu - odlišuje různé druhy popisu podle jejich funkce Popis a jeho funkce Výtah a výpisky - vyhledává a formuluje hlavní myšlenky

8 zadaného textu - formuluje gramaticky správně otázky vztahující se k textu - vytvoří k zadanému textu osnovu - vymyslí a napíše k zadanému textu titulek - graficky odlišuje části textu podle významu a člení text do odstavců - vytvoří samostatně výpisky ze zadaného textu z čítanky - sestaví osnovu vypravování a dodrží časovou posloupnost - při vypravování užívá vhodných jazykových prostředků - odlišuje přímou a nepřímou řeč v psaném projevu ve slohovém útvaru vypravování - na vybraných textech rozlišuje styl prostěsdělovací a umělecký - rozlišuje spisovný a nespisovný projev ve vypravování Vypravování Jazyková výchova Tvarosloví (ohebné slovní druhy, jejich skloňování, časování, mluvnické kategorie) - odlišuje druhy slov - určuje druhy zájmen a číslovek - určuje mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - aplikuje získané znalosti v písemném projevu - používá jazykové příručky a Pravidla českého pravopisu Skladba (základní větné členy, věta jednoduchá, souvětí) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti Námět činnosti: Vliv médií na kulturu, role TV v životě žáka a

9 - vyhledá z textu základní větné členy a určí je - zdůvodní shodu podmětu s přísudkem - určuje v textu rozvíjející větné členy - tvoří jednoduché věty - graficky znázorňuje věty jednoduché - určuje věty hlavní a vedlejší - graficky znázorňuje souvětí - používá jazykové příručky - používá správný slovosled - se orientuje v základních pojmech fonetiky - v mluveném projevu dbá na spisovnou výslovnost a intonaci, odlišuje přízvuk slovní a větný - rozlišuje spisovný projev od nespisovného - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty, rozvrstvení národního jazyka, jazykověda a její složky) Literární výchova Práce s literárním textem rodiny (diskuse, slohová práce) Základy literární teorie - interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text, provede charakteristiku postav, rozčlení text - vytváří vlastní texty - dramatizuje vhodné žánry (např.pohádky) a podle schopností k nim vytváří vlastní výtvarné ztvárnění

10 - jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje hlavní myšlenky a smysl díla - charakterizuje jednotlivé druhy a žánry poezie a prózy - uvede významné autory pohádek, které přečetl - orientuje se v textu - charakterizuje hrdiny příběhu, popíše prostředí - zpracuje osnovu k přečtenému příběhu - vypravuje vlastní zážitek - porovná divadelní a filmové představení, které viděl - zpracuje jednoduchý scénář podle předlohy - samostatně interpretuje příběh divadelního představení, které zhlédl se školou - charakterizuje dětské hrdiny z filmové nebo televizní inscenace Literární druhy a žánry poezie a prózy, dramatu (bajky, pohádky, balady, romance, pověsti, příběhy o dětech, divadlo a film) Bajky Pohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Svět fantazie Čemu se říká báseň Ať žije život Příběhy o dětech a pro děti Divadlo a film Čtení pod lavicí

11 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - orientuje se v zadaném textu, odpovídá na otázky související s textem, vyhledává v textu základní informace, odlišuje informace méně podstatné - odlišuje spisovný a nespisovný projev - užívá vhodné spisovné prostředky - dodržuje časovou posloupnost vypravování - vytvoří osnovu vypravování - na základě sestavené osnovy napíše vypravování na zadané téma - rozpozná základní znaky popisu - odliší jednotlivé druhy popisu - nachází prvky popisu v různých stylistických či literárních textech - sestaví stručnou osnovu vlastního životopisu - na základě sestavené osnovy napíše vlastní souvislý životopis - správně stylizuje jednoduchou žádost na zadané téma - napíše jednoduchou formulaci pozvánky s nezbytnými údaji Vypravování Popis Životopis Žádost Pozvánka Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí Vlastní charakteristika, životopis

12 - pracuje s jednoduchým odborným textem, najde jeho hlavní myšlenku, pořídí si potřebné poznámky z textu - vyhledává klíčová slova - pracuje s dalšími informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - v zadaném textu určuje probrané slovní druhy - u slovních druhů určuje mluvnické kategorie - správně používá podle vzorů jednotlivé tvary - stupňuje přídavná jména - určuje druhy zájmen a číslovek - vysvětluje obtížnější slovesné tvary - se orientuje ve všech neohebných slovesných tvarech - správně používá jednotlivá pravopisná pravidla ve cvičných diktátech a doplňkových cvičeních z pracovního sešitu - rozlišuje význam věcný a mluvnický - se správně vyjadřuje - si rozšiřuje slovní zásobu - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Výtah Jazyková výchova Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) Pravopis lexikální, morfologický a slovotvorný Význam slov Slovní zásoby a tvoření slov Skladba

13 - určuje větné členy a větné vztahy - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje druhy vedlejších vět - rozebírá a tvoří větné konstrukce - přiřazuje literární text k druhu a žánru - stručně charakterizuje hrdinu bajky - srovnává literární ukázky bajek různých autorů - předčítá s porozuměním vybranou bajku - pracuje s jinými informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - orientuje se v textu - charakterizuje postavy a rozpoznává motivy jejich jednání - interpretuje svědectví o historii, o významných osobnostech našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybrané básnické texty - objasňuje rozdělení poezie a dokládá na konkrétních literárních textech - tvoří kaligram - pokouší se o vlastní tvorbu s rýmy (stavba věty, základní a rozvíjející větné členy, stavba textová) Literární výchova Bajky Příběhy z dávných dob Poezie Příběhy psané životem - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a pocity - na vybraných ukázkách charakterizuje

14 postavy, prostředí, atmosféru - zpracovává osnovu a podle ní vypravuje příběh - čte úryvky z knih autorů píšících fantastickou literaturu - pracuje s textem, vypracovává osnovu, podle ní vypráví příběh a objasňuje neznámá slova Fantastická literatura Humoristická literatura - čte vybrané úryvky z děl autorů humoristické literatury - získává informace o autorech z jiných informačních zdrojů (časopisy, internet) - pokouší se o vlastní tvorbu v oblasti humoristické literatury

15 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Žák: - používá k analýze umělecké texty - užívá vhodné prostředky názornosti - uplatňuje přímou a nepřímou charakteristiku - napíše podle sestavené osnovy charakteristiku spolužáka - všímá si působnosti líčení a čím ho autoři dosahují - při subjektivně zabarveném popisu využívá estetickou funkci jazykových prostředků - vlastní tvorbou se zdokonaluje v líčení - dle dané osnovy sestaví výklad - pracuje s důležitými informacemi obsaženými v textu - používá některá slova z odborné lexikologie - vyhledává z textu klíčová slova - formuluje hlavní myšlenky textu - napíše stručné poznámky z přečteného textu - sestaví stručnou osnovu k úvaze - podle sestavené osnovy stylizuje jednoduchou úvahu na zadané téma Učivo Komunikační a slohová výchova Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad Výtah Úvaha Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

16 - odlišuje rozdíly mezi jazykem spisovným a nespisovným, nářečím a útvary nadnářečními - projevuje pozitivní vztah k mateřskému jazyku - v mluveném projevu používá jazykovou kulturu - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - nepřetržitě obohacuje svou slovní zásobu - rozlišuje nová pojmenování a nová slova - skloňuje jména a časuje slovesa - odlišuje spisovné a nespisovné tvary - hledá ponaučení o tvarosloví i v jiných informačních zdrojích - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje významový poměr mezi jednotlivými složkami několikanásobného větného členu a mezi větami vedlejšími - se orientuje v textu - charakterizuje hrdinu a další postavy literárního díla - vypravuje příběh - charakterizuje svědectví o historii a Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Nauka o slovní zásobě Tvarosloví Skladba Literární výchova Hrdinové dávných dob Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Stavba mediálních sdělení Námět činnosti: Skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající (týmová práce se současným mládežnickým tiskem)

17 vlastními slovy prezentuje některé osobnosti našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybraný umělecký text - pokouší se o vlastní tvorbu - orientuje se v básnickém textu uvedených autorů v čítance - přiřazuje text k literárnímu žánru - popisuje krajinu podle výtvarného díla - charakterizuje jednoho významného autora cestopisné literatury - vyhledává cestopisy v jiných informačních zdrojích - čte s porozuměním dramatický text, vypravuje jeho děj a charakterizuje postavy - dramatizuje text - seznamuje se s divadelní tvorbou - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a postoje - sestaví osnovu a podle ní převypráví příběh - čte literární ukázky z různé doby a prostředí - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní - stručně formuluje své názory na některé z přečtených děl s humoristickou tematikou - charakterizuje jednoho z vybraných autorů píšících humoristickou literaturu Poezie Cestopisná literatura Divadlo Příběhy psané životem Humoristická literatura Fantastická literatura

18 - charakterizuje některé představitele fantastické literatury - formuluje své názory na přečtené dílo zvoleného autora - porovnává literární ukázky a kriticky je hodnotí

19 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - odlišuje různé typy vypravování - přinese a přednese ukázky vypravování - vypravuje konkrétní příběh, který prožil, dbá na to, aby mu spolužáci rozuměli - při samostatném vypravování příběhu odlišuje dějové linie - odlišuje popisy v rámci různých funkčních stylů - vyhledává v uvedených ukázkách různé druhy popisu, vysvětluje jejich funkci a dokládá na konkrétních ukázkách - přinese popisy z různých komunikačních oblastí, srovná je a rozhodne, který je nejlepší - charakterizuje uvedený popis z čítanky a zařadí ho do komunikační oblasti, v níž byl užit - vyplní jednoduché tiskopisy (poukázka, průvodka, podací lístek) a ujasní, kdy se který tiskopis používá - se souhlasem rodičů vyplní doma nějakou objednávku a popř. odešle - napíše svůj životopis na základě informací, které se dozvěděl v nižších ročnících Vypravování Popis Tiskopisy, životopis

20 - podívá se na formulář tzv. profesního životopisu ve formě tiskopisu a doplní do něj údaje, které se ho již ve svém věku týkají - shrne informace o výkladu a výtahu, určí jeho znaky, o kterých se dozvěděl v nižších ročnících - přečte si text uvedený text a rozhodne, zda je výkladový nebo popisný. Své tvrzení zdůvodní - v zadaném textu najde části výkladové a části popisné a všimne si, jak spolu souvisejí - připraví písemný výtah z textu a přednese ho ústně před třídou. Dbá na jasnost a přesnost formulací - vybere si buď v encyklopedii nebo v populárně-naučné knížce z oboru, který ho zajímá, výklad, ten upraví a přednese zpaměti ve třídě - vysvětlí, jaký charakter má úvaha - vyjádří se sám k problému, o kterém se dočetl v zadané ukázce - napíše krátkou úvaha ba zadané téma - uvede, které části má proslov - přečte si uvedený proslov a vysvětlí, při které příležitosti můžeme takový proslov vyslechnout - na uvedeném proslovu určí, kdo ho pronáší, jaký má ráz, doloží to příklady z textu Výklad a výtah Úvaha Proslov Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti: Mluvní a slohová cvičení / vliv médií na život Tematický okruh. Tvorba mediálního sdělení. Proslov

21 - pronese sám gratulaci k narozeninám svého příbuzného nebo spolužáka - připraví si krátký proslov k zahájení školní akademie nebo sportovního turnaje - promyslí a obměňuje rozmanitá zahájení diskuse, způsob, jak navázat diskusi,jakými otázkami vyvolat diskusi jak uvést shrnutí diskuse - vybere si společné téma vhodné k diskusi - zpracuje zápis z diskuse - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - na vybraných textech vyloží základní rysy češtiny a vysvětlí vývojové tendence - vyhledá v textu slova a slovní spojení zastarávající a zcela zastaralá, některá novější slova a sousloví - převede přečtený úryvek z čítanky, v němž jsou uvedeny prvky obecné češtiny, do jazyka spisovného - uvede rozdělení slovanských jazyků - užívá vhodně zvukové prostředky k účinné konverzaci - přečte zadaný text, dbá na správnou výslovnost a na správné kladení přízvuků - přečte zadaný text vhodným tempem a naznačí svislou čarou, kde udělal pauzy - určí, z kterých částí se skládají slova Diskuse Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Jazyky slovanské Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Mediální výchova Tematický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Rozlišení vhodné / nevhodné reklamy, vhodnost výběru jazykových prostředků v různých médiích / televize, rozhlas, tisk /

22 uvedená v textu - určí, jak byla zadaná slova v textu utvořena - uvádí známé zkratky států, politických stran, titulů - rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná - uvádí české názvy ke slovům cizího původu - v uvedeném textu a cvičeních určí synonyma, antonyma, homonyma - v zadaném textu a cvičeních vyhledá tvary podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek a rozliší v nich kmen a koncovku - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, určuje poměry mezi větami hlavními a vedlejšími - v písemném projevu aplikuje znalosti o větách a souvětích Význam slova Tvarosloví Skladba Literární výchova Úvod do studia literatury - používá základní terminologii z oblasti literární vědy - orientuje se v nejstarších literárních památkách na základě ukázek - přečte některou z ukázek nejstarší literatury Nejstarší literární památky Orientální a antická literatura - srovnává způsob dramatizace současné a

23 antické divadelní hry - na přečtené ukázce charakterizuje základní rysy antické literatury - stručně vysvětlí základní vývojové rysy české a světové literatury od středověku do konce 18. století - přečte si vybrané dílo libovolného autora daného období a stručně ho charakterizuje - zapíše do čtenářského deníku stručný obsah přečteného díla - stručně charakterizuje významné představitele literatury 19. století - na základě vlastní četby vypráví stručně obsah přečtené knihy zvoleného autora daného období - zapíše do čtenářského deníku své poznámky k přečtené knize - formuluje ústně i písemně své dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Česká a světová literatura od středověku do konce 18. století Literatura 19. století Literatura 20. století

24 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: Kvinta Žák: Očekávané školní výstupy rozlišuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a působení na příjemce rozlišuje texty z hlediska literárních druhů a žánrů vysvětlí, jaká tematika se objevuje ve vybraných textech daného období objasní odlišnosti vývoje české a světové literatury ve sledovaných obdobích charakterizuje jednotlivá vývojová období literatury z hlediska literárních druhů a žánrů, popíše společenský a kulturní kontext jednotlivých epoch ve vývoji literatury vystihne smysl textu a vysvětlí příčiny a důsledky jeho různých interpretací interpretuje samostatně dramatické, filmové a televizní zpracování literárních Literární komunikace Učivo Základy literární vědy Literární teorie, literární historie, literární kritika, poetika, literatura a její funkce Metody interpretace textu Výklad a vlastní interpretace textu Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl Osobní záznamy Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla Monolog, dialog, přímá a nepřímá řeč, téma Výše uvedené kapitoly budou aplikovány na vybrané texty následujících období: Nejstarší slovesné projevy Starověké mimoevropské a evropské civilizace Středověká literatura evropských národních literatur, středověká literatura na našem území Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Tematické okruhy Sociální komunikace Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Literární komunikace

25 děl - vystihne podstatné rysy sledovaných etap vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje jejich přínos pro vývoj literatury - využívá informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, třídí je a kriticky vyhodnocuje Humanismus a renesance v evropských zemích a u nás Baroko v evropských a českých zemích Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropských zemích - využívá získané schopnosti a dovednosti při rozvoji svého individuálního stylu Jazyk a jazyková komunikace - charakterizuje blíže jednotlivé typy vypravování v uvedených ukázkách - napíše slohovou práci na zadané téma ve slohovém útvaru vypravování a sestaví i osnovu - v ústním i písemném projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, slovních druhů a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka - ovládá v mluveném projevu zásady spisovné výslovnosti a vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a Vypravování Obecné poučení o jazyku a řeči Jazyk a řeč Čeština a slovanské jazyky Zvuková stránka jazyka Zásady spisovné výslovnosti Zvukové prostředky souvislé řeči Grafická stránka jazyka Písmo, jeho vznik a druhy Základní principy českého pravopisu a nejčastější odchylky od nich

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Jazyk jako prostředek komunikace Český jazyk a literatura Alexandra Vokřálová 01 -

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 6. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 6 (Fraus), Pracovní sešit 6 (Fraus), Čítanka 6 (Fraus) První období: 3. 9. 19.10. 2016 3. 9. Začíná

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka

větná melodie tempo a pauzy důraz Zvuková stránka jazyka Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více