Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV (pro nižší gymnázium) a RVP G (pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na nižším gymnáziu má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na vyšším (a čtyřletém) gymnáziu má také komplexní charakter a je rozdělen do dvou složek: Jazyku a jazykové výchovy a Literární komunikace. V primě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Fungování a vliv médií ve společnosti ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V sekundě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sebepoznání a sebepojetí ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova. V tercii je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Stavba mediálních sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V kvartě jsou ve vyučovacím předmětu realizovány vzdělávací obsahy Fungování a vliv médií ve společnosti a Tvorba mediálního sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V 1. ročníku a kvintě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 2. ročníku a sextě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 3. ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních rozdílů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova a obsah témat Role médií v moderních dějinách, Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům), Účinky mediální produkce a vliv médií (aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) ze vzdělávacího oboru Mediální výchova.

2 Ve 4. ročníku a v oktávě je realizována Literární exkurze Praha. V těchto ročnících je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních problémů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah témat Žijeme v Evropě, Globální problémy, jejich příčiny a důsledky ze vzdělávacího oboru Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Během studia na nižším gymnáziu žák získá dovednosti pro jazykové vzdělání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, učí se interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikativních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Během studia na vyšším a čtyřletém gymnáziu si žák osvojuje a prohlubuje znalosti o podstatných textech české i světové literatury, získá vhled do základů literární teorie a interpretace textů, učí se vnímat texty v historických, obecně-kulturních i obsahových souvislostech. Žák nabývá vědomosti o struktuře, vývoji a variantách českého jazyka, osvojuje si znalosti základů stylistiky. Všechny tyto znalosti jsou pak východiskem jak pro jeho další vzdělávání a sebevzdělávání, tak i pro jeho aktivní celoživotní čtenářství. Zároveň s tím si žák osvojuje základní čtenářské dovednosti a schopnost hlubšího porozumění textu, aktivně rozvíjí své vyjadřovací schopnosti, získává stylizační dovednosti, vytváří si osobní postoj k mateřskému jazyku, kultivuje svůj projev mluvený i psaný. Svým pojetím navazuje vyučovací předmět jak koncepčně, tak obsahově na RVP ZV, podle kterého se realizuje povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia. Časová dotace pro nižší gymnázium: V prvním ročníku je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno pro vyrovnání úrovně žáků ze základních škol. Ve všech ročnících nižšího gymnázia jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině týdně. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: V prvním, druhém, třetím ročníku a v kvintě, sextě a septimě jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině v týdnu. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura volitelný jednoletý Seminář z českého jazyka a literatury se čtyř hodinovou dotací týdně. Žák v závěru studia povinně vykoná maturitní zkoušku z vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura.

3 Výuka vyučovacího předmětu na nižším i vyšším gymnáziu probíhá převážně v kmenových třídách, částečně v multimediální učebně a v terénu (odborné exkurze, literárně historický stacionář Praha, městská knihovna). Z technických prostředků mají žáci k dispozici učebnu s dataprojektorem a kompletní multimediální výbavou, většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, celá škola je pokryta sítí WiFi. Výuku je možné realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, a v neposlední řadě je žákům k dispozici i školní knihovna. Součástí výuky je ve čtvrtém ročníku a v oktávě týdenní Literární exkurze Praha zaměřená na kulturní, historické a umělecké poznávání hlavního města České republiky. V průběhu studia vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura škola předmětová komise realizuje pro všechny žáky mimo vyučovací hodiny: - olympiádu z českého jazyka pro nižší i vyšší gymnázium - recitační soutěž Wolkrův Prostějov pro vyšší a čtyřleté gymnázium - recitační soutěž Svátek poezie pro nižší gymnázium - Literární exkurze Praha - besedy v Městské knihovně Holešov - filmová a divadelní představení - literární soutěže dle nabídek Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, slohové práce, návštěvy divadelních a filmových představení, projekty, exkurze a stacionář. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura k utváření (na nižším gymnáziu podle RVP ZV) a k rozvíjení (na vyšším gymnáziu podle RVP G) klíčových kompetencí žáků.

4 KOMPETENCE K UČENÍ - rozbory ukázek z krásné i naučné literatury, komplexními rozbory po stránce syntaktické, lexikální, morfologické i obsahové, dílčími rozbory zaměřenými k zodpovězení konkrétních otázek vede žáky k systematické analýze textů - na vhodně zvolených ukázkách, pomocí pracovních listů či motivací k formulování vlastních tezí a k jejich obhajobě umožňuje žákům aplikovat teoretické znalosti, provádět syntézu, zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z české a světové literatury z různých zdrojů (odborná literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny a počítačové učebny - systematickou prací s ukázkami vede žáky k vytvoření vlastního postupu práce s textem - pravidelným zadáváním referátů, mluvních cvičení, směřuje žáky k nalezení vlastního nejvhodnějšího postupu osvojování si nových informací KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vytváří problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení (formou řízené diskuse, dramatizace apod.) - připravuje literární a jazykové úkoly, s jinými předměty vytváří a zadává projekty, při jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vzdělávacích oborů - vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a zpracovávali je tvůrčím způsobem v podobě psaného textu, dramatizace, přednesu apod. - vytváří dostatečný prostor (např. řečnická cvičení na předem známá/neznámá témata, stálé podněcování k mluvenému projevu) k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - pravidelnou diskusí a rozhovorem navozuje problémové situace, při nichž žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, počítačové aplikace) - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů

5 -vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) - připravuje úlohy (např. nácvik monologických projevů, dialogu, nahrávka vlastního projevu a jeho následná analýza, práce s videonahrávkami, analýza vlastních neverbálních projevů), na nichž si žáci osvojují dovednost komunikovat - působí jako poradce ve věcech gramatických, syntaktických a lexikálních, čímž vede žáky ke kultivaci jejich projevu a zdokonalování komunikačních dovedností KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vede žáka k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - navozuje aktivity (např. dramatizace, skupinová práce, hraní rolí), během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními - realizací odborných literárních exkurzí a kulturně historického stacionáře prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole KOMPETENCE OBČANSKÉ - systematickou kontrolou plnění všech zadaných literárních i jazykovědných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - pravidelnou skupinovou diskusí vede žáky ke správné komunikaci a obhájení svých názorů - prostřednictvím vhodně zvolených textů, audio či videonahrávek motivuje k úvahám o různých způsobech mezilidské a společenské komunikace - vede žáky ke sledování kulturní, politické, společenské či ekonomické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti ke komentování či diskusi - vytváří dostatek příležitostí (např. návštěvy kulturních objektů) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI napomáháme žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie a jejich specifika, počítačový výukový software zadáváním domácích úkolů vytváříme u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky

6 motivujeme a vedeme žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání vyžadujeme, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou vede žáky k estetickému pracovnímu prostředí - motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce

7 Vyučovací předmět: Ročník: Prima Očekávané školní výstupy Žák: Český jazyk a literatura Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - vyplňuje jednoduché tiskopisy Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry - stylizuje jednoduché komunikační žánry (inzerát, objednávka) Dopis osobní a úřední - stylizuje osobní dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev - odlišuje úřední a osobní dopis - srovnává výhody tradiční (dopis) a moderní formy komunikace (SMS, ) - napíše jeden tradiční dopis a jeden formou moderní komunikace - vybírá a používá vhodná slova při nácviku popisu - postupuje systematicky při nácviku popisu - odlišuje různé druhy popisu podle jejich funkce Popis a jeho funkce Výtah a výpisky - vyhledává a formuluje hlavní myšlenky

8 zadaného textu - formuluje gramaticky správně otázky vztahující se k textu - vytvoří k zadanému textu osnovu - vymyslí a napíše k zadanému textu titulek - graficky odlišuje části textu podle významu a člení text do odstavců - vytvoří samostatně výpisky ze zadaného textu z čítanky - sestaví osnovu vypravování a dodrží časovou posloupnost - při vypravování užívá vhodných jazykových prostředků - odlišuje přímou a nepřímou řeč v psaném projevu ve slohovém útvaru vypravování - na vybraných textech rozlišuje styl prostěsdělovací a umělecký - rozlišuje spisovný a nespisovný projev ve vypravování Vypravování Jazyková výchova Tvarosloví (ohebné slovní druhy, jejich skloňování, časování, mluvnické kategorie) - odlišuje druhy slov - určuje druhy zájmen a číslovek - určuje mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - aplikuje získané znalosti v písemném projevu - používá jazykové příručky a Pravidla českého pravopisu Skladba (základní větné členy, věta jednoduchá, souvětí) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti Námět činnosti: Vliv médií na kulturu, role TV v životě žáka a

9 - vyhledá z textu základní větné členy a určí je - zdůvodní shodu podmětu s přísudkem - určuje v textu rozvíjející větné členy - tvoří jednoduché věty - graficky znázorňuje věty jednoduché - určuje věty hlavní a vedlejší - graficky znázorňuje souvětí - používá jazykové příručky - používá správný slovosled - se orientuje v základních pojmech fonetiky - v mluveném projevu dbá na spisovnou výslovnost a intonaci, odlišuje přízvuk slovní a větný - rozlišuje spisovný projev od nespisovného - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty, rozvrstvení národního jazyka, jazykověda a její složky) Literární výchova Práce s literárním textem rodiny (diskuse, slohová práce) Základy literární teorie - interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text, provede charakteristiku postav, rozčlení text - vytváří vlastní texty - dramatizuje vhodné žánry (např.pohádky) a podle schopností k nim vytváří vlastní výtvarné ztvárnění

10 - jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje hlavní myšlenky a smysl díla - charakterizuje jednotlivé druhy a žánry poezie a prózy - uvede významné autory pohádek, které přečetl - orientuje se v textu - charakterizuje hrdiny příběhu, popíše prostředí - zpracuje osnovu k přečtenému příběhu - vypravuje vlastní zážitek - porovná divadelní a filmové představení, které viděl - zpracuje jednoduchý scénář podle předlohy - samostatně interpretuje příběh divadelního představení, které zhlédl se školou - charakterizuje dětské hrdiny z filmové nebo televizní inscenace Literární druhy a žánry poezie a prózy, dramatu (bajky, pohádky, balady, romance, pověsti, příběhy o dětech, divadlo a film) Bajky Pohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Svět fantazie Čemu se říká báseň Ať žije život Příběhy o dětech a pro děti Divadlo a film Čtení pod lavicí

11 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - orientuje se v zadaném textu, odpovídá na otázky související s textem, vyhledává v textu základní informace, odlišuje informace méně podstatné - odlišuje spisovný a nespisovný projev - užívá vhodné spisovné prostředky - dodržuje časovou posloupnost vypravování - vytvoří osnovu vypravování - na základě sestavené osnovy napíše vypravování na zadané téma - rozpozná základní znaky popisu - odliší jednotlivé druhy popisu - nachází prvky popisu v různých stylistických či literárních textech - sestaví stručnou osnovu vlastního životopisu - na základě sestavené osnovy napíše vlastní souvislý životopis - správně stylizuje jednoduchou žádost na zadané téma - napíše jednoduchou formulaci pozvánky s nezbytnými údaji Vypravování Popis Životopis Žádost Pozvánka Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí Vlastní charakteristika, životopis

12 - pracuje s jednoduchým odborným textem, najde jeho hlavní myšlenku, pořídí si potřebné poznámky z textu - vyhledává klíčová slova - pracuje s dalšími informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - v zadaném textu určuje probrané slovní druhy - u slovních druhů určuje mluvnické kategorie - správně používá podle vzorů jednotlivé tvary - stupňuje přídavná jména - určuje druhy zájmen a číslovek - vysvětluje obtížnější slovesné tvary - se orientuje ve všech neohebných slovesných tvarech - správně používá jednotlivá pravopisná pravidla ve cvičných diktátech a doplňkových cvičeních z pracovního sešitu - rozlišuje význam věcný a mluvnický - se správně vyjadřuje - si rozšiřuje slovní zásobu - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Výtah Jazyková výchova Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) Pravopis lexikální, morfologický a slovotvorný Význam slov Slovní zásoby a tvoření slov Skladba

13 - určuje větné členy a větné vztahy - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje druhy vedlejších vět - rozebírá a tvoří větné konstrukce - přiřazuje literární text k druhu a žánru - stručně charakterizuje hrdinu bajky - srovnává literární ukázky bajek různých autorů - předčítá s porozuměním vybranou bajku - pracuje s jinými informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - orientuje se v textu - charakterizuje postavy a rozpoznává motivy jejich jednání - interpretuje svědectví o historii, o významných osobnostech našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybrané básnické texty - objasňuje rozdělení poezie a dokládá na konkrétních literárních textech - tvoří kaligram - pokouší se o vlastní tvorbu s rýmy (stavba věty, základní a rozvíjející větné členy, stavba textová) Literární výchova Bajky Příběhy z dávných dob Poezie Příběhy psané životem - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a pocity - na vybraných ukázkách charakterizuje

14 postavy, prostředí, atmosféru - zpracovává osnovu a podle ní vypravuje příběh - čte úryvky z knih autorů píšících fantastickou literaturu - pracuje s textem, vypracovává osnovu, podle ní vypráví příběh a objasňuje neznámá slova Fantastická literatura Humoristická literatura - čte vybrané úryvky z děl autorů humoristické literatury - získává informace o autorech z jiných informačních zdrojů (časopisy, internet) - pokouší se o vlastní tvorbu v oblasti humoristické literatury

15 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Žák: - používá k analýze umělecké texty - užívá vhodné prostředky názornosti - uplatňuje přímou a nepřímou charakteristiku - napíše podle sestavené osnovy charakteristiku spolužáka - všímá si působnosti líčení a čím ho autoři dosahují - při subjektivně zabarveném popisu využívá estetickou funkci jazykových prostředků - vlastní tvorbou se zdokonaluje v líčení - dle dané osnovy sestaví výklad - pracuje s důležitými informacemi obsaženými v textu - používá některá slova z odborné lexikologie - vyhledává z textu klíčová slova - formuluje hlavní myšlenky textu - napíše stručné poznámky z přečteného textu - sestaví stručnou osnovu k úvaze - podle sestavené osnovy stylizuje jednoduchou úvahu na zadané téma Učivo Komunikační a slohová výchova Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad Výtah Úvaha Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

16 - odlišuje rozdíly mezi jazykem spisovným a nespisovným, nářečím a útvary nadnářečními - projevuje pozitivní vztah k mateřskému jazyku - v mluveném projevu používá jazykovou kulturu - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - nepřetržitě obohacuje svou slovní zásobu - rozlišuje nová pojmenování a nová slova - skloňuje jména a časuje slovesa - odlišuje spisovné a nespisovné tvary - hledá ponaučení o tvarosloví i v jiných informačních zdrojích - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje významový poměr mezi jednotlivými složkami několikanásobného větného členu a mezi větami vedlejšími - se orientuje v textu - charakterizuje hrdinu a další postavy literárního díla - vypravuje příběh - charakterizuje svědectví o historii a Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Nauka o slovní zásobě Tvarosloví Skladba Literární výchova Hrdinové dávných dob Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Stavba mediálních sdělení Námět činnosti: Skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající (týmová práce se současným mládežnickým tiskem)

17 vlastními slovy prezentuje některé osobnosti našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybraný umělecký text - pokouší se o vlastní tvorbu - orientuje se v básnickém textu uvedených autorů v čítance - přiřazuje text k literárnímu žánru - popisuje krajinu podle výtvarného díla - charakterizuje jednoho významného autora cestopisné literatury - vyhledává cestopisy v jiných informačních zdrojích - čte s porozuměním dramatický text, vypravuje jeho děj a charakterizuje postavy - dramatizuje text - seznamuje se s divadelní tvorbou - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a postoje - sestaví osnovu a podle ní převypráví příběh - čte literární ukázky z různé doby a prostředí - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní - stručně formuluje své názory na některé z přečtených děl s humoristickou tematikou - charakterizuje jednoho z vybraných autorů píšících humoristickou literaturu Poezie Cestopisná literatura Divadlo Příběhy psané životem Humoristická literatura Fantastická literatura

18 - charakterizuje některé představitele fantastické literatury - formuluje své názory na přečtené dílo zvoleného autora - porovnává literární ukázky a kriticky je hodnotí

19 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - odlišuje různé typy vypravování - přinese a přednese ukázky vypravování - vypravuje konkrétní příběh, který prožil, dbá na to, aby mu spolužáci rozuměli - při samostatném vypravování příběhu odlišuje dějové linie - odlišuje popisy v rámci různých funkčních stylů - vyhledává v uvedených ukázkách různé druhy popisu, vysvětluje jejich funkci a dokládá na konkrétních ukázkách - přinese popisy z různých komunikačních oblastí, srovná je a rozhodne, který je nejlepší - charakterizuje uvedený popis z čítanky a zařadí ho do komunikační oblasti, v níž byl užit - vyplní jednoduché tiskopisy (poukázka, průvodka, podací lístek) a ujasní, kdy se který tiskopis používá - se souhlasem rodičů vyplní doma nějakou objednávku a popř. odešle - napíše svůj životopis na základě informací, které se dozvěděl v nižších ročnících Vypravování Popis Tiskopisy, životopis

20 - podívá se na formulář tzv. profesního životopisu ve formě tiskopisu a doplní do něj údaje, které se ho již ve svém věku týkají - shrne informace o výkladu a výtahu, určí jeho znaky, o kterých se dozvěděl v nižších ročnících - přečte si text uvedený text a rozhodne, zda je výkladový nebo popisný. Své tvrzení zdůvodní - v zadaném textu najde části výkladové a části popisné a všimne si, jak spolu souvisejí - připraví písemný výtah z textu a přednese ho ústně před třídou. Dbá na jasnost a přesnost formulací - vybere si buď v encyklopedii nebo v populárně-naučné knížce z oboru, který ho zajímá, výklad, ten upraví a přednese zpaměti ve třídě - vysvětlí, jaký charakter má úvaha - vyjádří se sám k problému, o kterém se dočetl v zadané ukázce - napíše krátkou úvaha ba zadané téma - uvede, které části má proslov - přečte si uvedený proslov a vysvětlí, při které příležitosti můžeme takový proslov vyslechnout - na uvedeném proslovu určí, kdo ho pronáší, jaký má ráz, doloží to příklady z textu Výklad a výtah Úvaha Proslov Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti: Mluvní a slohová cvičení / vliv médií na život Tematický okruh. Tvorba mediálního sdělení. Proslov

21 - pronese sám gratulaci k narozeninám svého příbuzného nebo spolužáka - připraví si krátký proslov k zahájení školní akademie nebo sportovního turnaje - promyslí a obměňuje rozmanitá zahájení diskuse, způsob, jak navázat diskusi,jakými otázkami vyvolat diskusi jak uvést shrnutí diskuse - vybere si společné téma vhodné k diskusi - zpracuje zápis z diskuse - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - na vybraných textech vyloží základní rysy češtiny a vysvětlí vývojové tendence - vyhledá v textu slova a slovní spojení zastarávající a zcela zastaralá, některá novější slova a sousloví - převede přečtený úryvek z čítanky, v němž jsou uvedeny prvky obecné češtiny, do jazyka spisovného - uvede rozdělení slovanských jazyků - užívá vhodně zvukové prostředky k účinné konverzaci - přečte zadaný text, dbá na správnou výslovnost a na správné kladení přízvuků - přečte zadaný text vhodným tempem a naznačí svislou čarou, kde udělal pauzy - určí, z kterých částí se skládají slova Diskuse Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Jazyky slovanské Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Mediální výchova Tematický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Rozlišení vhodné / nevhodné reklamy, vhodnost výběru jazykových prostředků v různých médiích / televize, rozhlas, tisk /

22 uvedená v textu - určí, jak byla zadaná slova v textu utvořena - uvádí známé zkratky států, politických stran, titulů - rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná - uvádí české názvy ke slovům cizího původu - v uvedeném textu a cvičeních určí synonyma, antonyma, homonyma - v zadaném textu a cvičeních vyhledá tvary podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek a rozliší v nich kmen a koncovku - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, určuje poměry mezi větami hlavními a vedlejšími - v písemném projevu aplikuje znalosti o větách a souvětích Význam slova Tvarosloví Skladba Literární výchova Úvod do studia literatury - používá základní terminologii z oblasti literární vědy - orientuje se v nejstarších literárních památkách na základě ukázek - přečte některou z ukázek nejstarší literatury Nejstarší literární památky Orientální a antická literatura - srovnává způsob dramatizace současné a

23 antické divadelní hry - na přečtené ukázce charakterizuje základní rysy antické literatury - stručně vysvětlí základní vývojové rysy české a světové literatury od středověku do konce 18. století - přečte si vybrané dílo libovolného autora daného období a stručně ho charakterizuje - zapíše do čtenářského deníku stručný obsah přečteného díla - stručně charakterizuje významné představitele literatury 19. století - na základě vlastní četby vypráví stručně obsah přečtené knihy zvoleného autora daného období - zapíše do čtenářského deníku své poznámky k přečtené knize - formuluje ústně i písemně své dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Česká a světová literatura od středověku do konce 18. století Literatura 19. století Literatura 20. století

24 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: Kvinta Žák: Očekávané školní výstupy rozlišuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a působení na příjemce rozlišuje texty z hlediska literárních druhů a žánrů vysvětlí, jaká tematika se objevuje ve vybraných textech daného období objasní odlišnosti vývoje české a světové literatury ve sledovaných obdobích charakterizuje jednotlivá vývojová období literatury z hlediska literárních druhů a žánrů, popíše společenský a kulturní kontext jednotlivých epoch ve vývoji literatury vystihne smysl textu a vysvětlí příčiny a důsledky jeho různých interpretací interpretuje samostatně dramatické, filmové a televizní zpracování literárních Literární komunikace Učivo Základy literární vědy Literární teorie, literární historie, literární kritika, poetika, literatura a její funkce Metody interpretace textu Výklad a vlastní interpretace textu Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl Osobní záznamy Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla Monolog, dialog, přímá a nepřímá řeč, téma Výše uvedené kapitoly budou aplikovány na vybrané texty následujících období: Nejstarší slovesné projevy Starověké mimoevropské a evropské civilizace Středověká literatura evropských národních literatur, středověká literatura na našem území Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Tematické okruhy Sociální komunikace Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Literární komunikace

25 děl - vystihne podstatné rysy sledovaných etap vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje jejich přínos pro vývoj literatury - využívá informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, třídí je a kriticky vyhodnocuje Humanismus a renesance v evropských zemích a u nás Baroko v evropských a českých zemích Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropských zemích - využívá získané schopnosti a dovednosti při rozvoji svého individuálního stylu Jazyk a jazyková komunikace - charakterizuje blíže jednotlivé typy vypravování v uvedených ukázkách - napíše slohovou práci na zadané téma ve slohovém útvaru vypravování a sestaví i osnovu - v ústním i písemném projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, slovních druhů a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka - ovládá v mluveném projevu zásady spisovné výslovnosti a vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a Vypravování Obecné poučení o jazyku a řeči Jazyk a řeč Čeština a slovanské jazyky Zvuková stránka jazyka Zásady spisovné výslovnosti Zvukové prostředky souvislé řeči Grafická stránka jazyka Písmo, jeho vznik a druhy Základní principy českého pravopisu a nejčastější odchylky od nich

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5

Č. j.: ČŠIG-460/11-G21 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání únor 2011 Příloha č. 5 Analýza strategických dokumentů (RVP PV a RVP ZV) vzhledem k výstupům dětí a žáků vztahujícím se k předčtenářským dovednostem a čtenářské gramotnosti Mateřské a základní školy, včetně nižších ročníků víceletého

Více

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6. Učební osnovy. 6.1 Český jazyk a literatura. 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6. Učební osnovy 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více