Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP ZV (pro nižší gymnázium) a RVP G (pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na nižším gymnáziu má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura na vyšším (a čtyřletém) gymnáziu má také komplexní charakter a je rozdělen do dvou složek: Jazyku a jazykové výchovy a Literární komunikace. V primě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Fungování a vliv médií ve společnosti ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V sekundě je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sebepoznání a sebepojetí ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova. V tercii je ve vyučovacím předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Stavba mediálních sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V kvartě jsou ve vyučovacím předmětu realizovány vzdělávací obsahy Fungování a vliv médií ve společnosti a Tvorba mediálního sdělení ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. V 1. ročníku a kvintě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 2. ročníku a sextě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova a obsah tématu Role médií v moderních dějinách ze vzdělávacího oboru Mediální výchova. Ve 3. ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních rozdílů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova a obsah témat Role médií v moderních dějinách, Uživatelé (vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům), Účinky mediální produkce a vliv médií (aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) ze vzdělávacího oboru Mediální výchova.

2 Ve 4. ročníku a v oktávě je realizována Literární exkurze Praha. V těchto ročnících je do vyučovacího předmětu realizován vzdělávací obsah tématu Základní problémy sociokulturních problémů ze vzdělávacího oboru Multikulturní výchova, obsah tématu Sociální komunikace ze vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova, obsah témat Žijeme v Evropě, Globální problémy, jejich příčiny a důsledky ze vzdělávacího oboru Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Během studia na nižším gymnáziu žák získá dovednosti pro jazykové vzdělání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, učí se interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svou roli v různých komunikativních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Během studia na vyšším a čtyřletém gymnáziu si žák osvojuje a prohlubuje znalosti o podstatných textech české i světové literatury, získá vhled do základů literární teorie a interpretace textů, učí se vnímat texty v historických, obecně-kulturních i obsahových souvislostech. Žák nabývá vědomosti o struktuře, vývoji a variantách českého jazyka, osvojuje si znalosti základů stylistiky. Všechny tyto znalosti jsou pak východiskem jak pro jeho další vzdělávání a sebevzdělávání, tak i pro jeho aktivní celoživotní čtenářství. Zároveň s tím si žák osvojuje základní čtenářské dovednosti a schopnost hlubšího porozumění textu, aktivně rozvíjí své vyjadřovací schopnosti, získává stylizační dovednosti, vytváří si osobní postoj k mateřskému jazyku, kultivuje svůj projev mluvený i psaný. Svým pojetím navazuje vyučovací předmět jak koncepčně, tak obsahově na RVP ZV, podle kterého se realizuje povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia. Časová dotace pro nižší gymnázium: V prvním ročníku je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno pro vyrovnání úrovně žáků ze základních škol. Ve všech ročnících nižšího gymnázia jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině týdně. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: V prvním, druhém, třetím ročníku a v kvintě, sextě a septimě jsou třídy děleny na dvě skupiny v jedné hodině v týdnu. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura volitelný jednoletý Seminář z českého jazyka a literatury se čtyř hodinovou dotací týdně. Žák v závěru studia povinně vykoná maturitní zkoušku z vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura.

3 Výuka vyučovacího předmětu na nižším i vyšším gymnáziu probíhá převážně v kmenových třídách, částečně v multimediální učebně a v terénu (odborné exkurze, literárně historický stacionář Praha, městská knihovna). Z technických prostředků mají žáci k dispozici učebnu s dataprojektorem a kompletní multimediální výbavou, většina kmenových tříd je vybavena dataprojektorem, celá škola je pokryta sítí WiFi. Výuku je možné realizovat i v učebně ICT, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet, a v neposlední řadě je žákům k dispozici i školní knihovna. Součástí výuky je ve čtvrtém ročníku a v oktávě týdenní Literární exkurze Praha zaměřená na kulturní, historické a umělecké poznávání hlavního města České republiky. V průběhu studia vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura škola předmětová komise realizuje pro všechny žáky mimo vyučovací hodiny: - olympiádu z českého jazyka pro nižší i vyšší gymnázium - recitační soutěž Wolkrův Prostějov pro vyšší a čtyřleté gymnázium - recitační soutěž Svátek poezie pro nižší gymnázium - Literární exkurze Praha - besedy v Městské knihovně Holešov - filmová a divadelní představení - literární soutěže dle nabídek Základními metodami a formami práce jsou: řízený rozhovor, práce s textem, slohové práce, návštěvy divadelních a filmových představení, projekty, exkurze a stacionář. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura k utváření (na nižším gymnáziu podle RVP ZV) a k rozvíjení (na vyšším gymnáziu podle RVP G) klíčových kompetencí žáků.

4 KOMPETENCE K UČENÍ - rozbory ukázek z krásné i naučné literatury, komplexními rozbory po stránce syntaktické, lexikální, morfologické i obsahové, dílčími rozbory zaměřenými k zodpovězení konkrétních otázek vede žáky k systematické analýze textů - na vhodně zvolených ukázkách, pomocí pracovních listů či motivací k formulování vlastních tezí a k jejich obhajobě umožňuje žákům aplikovat teoretické znalosti, provádět syntézu, zobecňovat, vyvozovat a formulovat závěry - směřuje žáky k vyhledávání dat a informací z české a světové literatury z různých zdrojů (odborná literatura, internet, jiná média), vede žáky k využívání školní knihovny a počítačové učebny - systematickou prací s ukázkami vede žáky k vytvoření vlastního postupu práce s textem - pravidelným zadáváním referátů, mluvních cvičení, směřuje žáky k nalezení vlastního nejvhodnějšího postupu osvojování si nových informací KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vytváří problémové situace, které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení (formou řízené diskuse, dramatizace apod.) - připravuje literární a jazykové úkoly, s jinými předměty vytváří a zadává projekty, při jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vzdělávacích oborů - vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a zpracovávali je tvůrčím způsobem v podobě psaného textu, dramatizace, přednesu apod. - vytváří dostatečný prostor (např. řečnická cvičení na předem známá/neznámá témata, stálé podněcování k mluvenému projevu) k vyjádření a interpretaci vlastních myšlenek KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - pravidelnou diskusí a rozhovorem navozuje problémové situace, při nichž žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává - vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, počítačové aplikace) - vytváří příležitosti pro písemnou, ústní a jinou formu prezentace vlastních zjištění, názorů, postojů

5 -vytváří modelové situace, kterými žáci získají dovednost vzájemně se poslouchat a naslouchat si (diskuse, debaty, hodnocení projevu, spolupráce) - připravuje úlohy (např. nácvik monologických projevů, dialogu, nahrávka vlastního projevu a jeho následná analýza, práce s videonahrávkami, analýza vlastních neverbálních projevů), na nichž si žáci osvojují dovednost komunikovat - působí jako poradce ve věcech gramatických, syntaktických a lexikálních, čímž vede žáky ke kultivaci jejich projevu a zdokonalování komunikačních dovedností KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - vede žáka k sebehodnocení ústního, písemného projevu a dalších aktivit (sebereflexe) - navozuje aktivity (např. dramatizace, skupinová práce, hraní rolí), během kterých žák konstruktivně řeší problémy s ostatními - realizací odborných literárních exkurzí a kulturně historického stacionáře prohlubuje mezilidské vztahy, soudržnost kolektivu, vědomí sounáležitosti a příslušnosti ke škole KOMPETENCE OBČANSKÉ - systematickou kontrolou plnění všech zadaných literárních i jazykovědných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za včasné plnění zadaných úkolů a odpovědnosti za vlastní práci - pomocí textů s příslušnou tematikou vede žáky k uvědomění si hodnoty lidského života, směřuje žáky ke kultivování dovednosti hájit svá lidská práva - pravidelnou skupinovou diskusí vede žáky ke správné komunikaci a obhájení svých názorů - prostřednictvím vhodně zvolených textů, audio či videonahrávek motivuje k úvahám o různých způsobech mezilidské a společenské komunikace - vede žáky ke sledování kulturní, politické, společenské či ekonomické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti ke komentování či diskusi - vytváří dostatek příležitostí (např. návštěvy kulturních objektů) k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany kulturních a duchovních hodnot - směřuje žáka k osvojení si nepředpojaté komunikace s druhými lidmi KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI napomáháme žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie a jejich specifika, počítačový výukový software zadáváním domácích úkolů vytváříme u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky

6 motivujeme a vedeme žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání vyžadujeme, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou vede žáky k estetickému pracovnímu prostředí - motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce

7 Vyučovací předmět: Ročník: Prima Očekávané školní výstupy Žák: Český jazyk a literatura Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - vyplňuje jednoduché tiskopisy Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry - stylizuje jednoduché komunikační žánry (inzerát, objednávka) Dopis osobní a úřední - stylizuje osobní dopis a rozvíjí kultivovaný písemný projev - odlišuje úřední a osobní dopis - srovnává výhody tradiční (dopis) a moderní formy komunikace (SMS, ) - napíše jeden tradiční dopis a jeden formou moderní komunikace - vybírá a používá vhodná slova při nácviku popisu - postupuje systematicky při nácviku popisu - odlišuje různé druhy popisu podle jejich funkce Popis a jeho funkce Výtah a výpisky - vyhledává a formuluje hlavní myšlenky

8 zadaného textu - formuluje gramaticky správně otázky vztahující se k textu - vytvoří k zadanému textu osnovu - vymyslí a napíše k zadanému textu titulek - graficky odlišuje části textu podle významu a člení text do odstavců - vytvoří samostatně výpisky ze zadaného textu z čítanky - sestaví osnovu vypravování a dodrží časovou posloupnost - při vypravování užívá vhodných jazykových prostředků - odlišuje přímou a nepřímou řeč v psaném projevu ve slohovém útvaru vypravování - na vybraných textech rozlišuje styl prostěsdělovací a umělecký - rozlišuje spisovný a nespisovný projev ve vypravování Vypravování Jazyková výchova Tvarosloví (ohebné slovní druhy, jejich skloňování, časování, mluvnické kategorie) - odlišuje druhy slov - určuje druhy zájmen a číslovek - určuje mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - aplikuje získané znalosti v písemném projevu - používá jazykové příručky a Pravidla českého pravopisu Skladba (základní větné členy, věta jednoduchá, souvětí) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti Námět činnosti: Vliv médií na kulturu, role TV v životě žáka a

9 - vyhledá z textu základní větné členy a určí je - zdůvodní shodu podmětu s přísudkem - určuje v textu rozvíjející větné členy - tvoří jednoduché věty - graficky znázorňuje věty jednoduché - určuje věty hlavní a vedlejší - graficky znázorňuje souvětí - používá jazykové příručky - používá správný slovosled - se orientuje v základních pojmech fonetiky - v mluveném projevu dbá na spisovnou výslovnost a intonaci, odlišuje přízvuk slovní a větný - rozlišuje spisovný projev od nespisovného - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty, rozvrstvení národního jazyka, jazykověda a její složky) Literární výchova Práce s literárním textem rodiny (diskuse, slohová práce) Základy literární teorie - interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text, provede charakteristiku postav, rozčlení text - vytváří vlastní texty - dramatizuje vhodné žánry (např.pohádky) a podle schopností k nim vytváří vlastní výtvarné ztvárnění

10 - jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje hlavní myšlenky a smysl díla - charakterizuje jednotlivé druhy a žánry poezie a prózy - uvede významné autory pohádek, které přečetl - orientuje se v textu - charakterizuje hrdiny příběhu, popíše prostředí - zpracuje osnovu k přečtenému příběhu - vypravuje vlastní zážitek - porovná divadelní a filmové představení, které viděl - zpracuje jednoduchý scénář podle předlohy - samostatně interpretuje příběh divadelního představení, které zhlédl se školou - charakterizuje dětské hrdiny z filmové nebo televizní inscenace Literární druhy a žánry poezie a prózy, dramatu (bajky, pohádky, balady, romance, pověsti, příběhy o dětech, divadlo a film) Bajky Pohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Svět fantazie Čemu se říká báseň Ať žije život Příběhy o dětech a pro děti Divadlo a film Čtení pod lavicí

11 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - orientuje se v zadaném textu, odpovídá na otázky související s textem, vyhledává v textu základní informace, odlišuje informace méně podstatné - odlišuje spisovný a nespisovný projev - užívá vhodné spisovné prostředky - dodržuje časovou posloupnost vypravování - vytvoří osnovu vypravování - na základě sestavené osnovy napíše vypravování na zadané téma - rozpozná základní znaky popisu - odliší jednotlivé druhy popisu - nachází prvky popisu v různých stylistických či literárních textech - sestaví stručnou osnovu vlastního životopisu - na základě sestavené osnovy napíše vlastní souvislý životopis - správně stylizuje jednoduchou žádost na zadané téma - napíše jednoduchou formulaci pozvánky s nezbytnými údaji Vypravování Popis Životopis Žádost Pozvánka Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Sebepoznání a sebepojetí Vlastní charakteristika, životopis

12 - pracuje s jednoduchým odborným textem, najde jeho hlavní myšlenku, pořídí si potřebné poznámky z textu - vyhledává klíčová slova - pracuje s dalšími informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - v zadaném textu určuje probrané slovní druhy - u slovních druhů určuje mluvnické kategorie - správně používá podle vzorů jednotlivé tvary - stupňuje přídavná jména - určuje druhy zájmen a číslovek - vysvětluje obtížnější slovesné tvary - se orientuje ve všech neohebných slovesných tvarech - správně používá jednotlivá pravopisná pravidla ve cvičných diktátech a doplňkových cvičeních z pracovního sešitu - rozlišuje význam věcný a mluvnický - se správně vyjadřuje - si rozšiřuje slovní zásobu - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Výtah Jazyková výchova Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) Pravopis lexikální, morfologický a slovotvorný Význam slov Slovní zásoby a tvoření slov Skladba

13 - určuje větné členy a větné vztahy - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje druhy vedlejších vět - rozebírá a tvoří větné konstrukce - přiřazuje literární text k druhu a žánru - stručně charakterizuje hrdinu bajky - srovnává literární ukázky bajek různých autorů - předčítá s porozuměním vybranou bajku - pracuje s jinými informačními zdroji (slovníky, encyklopedie) - orientuje se v textu - charakterizuje postavy a rozpoznává motivy jejich jednání - interpretuje svědectví o historii, o významných osobnostech našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybrané básnické texty - objasňuje rozdělení poezie a dokládá na konkrétních literárních textech - tvoří kaligram - pokouší se o vlastní tvorbu s rýmy (stavba věty, základní a rozvíjející větné členy, stavba textová) Literární výchova Bajky Příběhy z dávných dob Poezie Příběhy psané životem - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a pocity - na vybraných ukázkách charakterizuje

14 postavy, prostředí, atmosféru - zpracovává osnovu a podle ní vypravuje příběh - čte úryvky z knih autorů píšících fantastickou literaturu - pracuje s textem, vypracovává osnovu, podle ní vypráví příběh a objasňuje neznámá slova Fantastická literatura Humoristická literatura - čte vybrané úryvky z děl autorů humoristické literatury - získává informace o autorech z jiných informačních zdrojů (časopisy, internet) - pokouší se o vlastní tvorbu v oblasti humoristické literatury

15 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Žák: - používá k analýze umělecké texty - užívá vhodné prostředky názornosti - uplatňuje přímou a nepřímou charakteristiku - napíše podle sestavené osnovy charakteristiku spolužáka - všímá si působnosti líčení a čím ho autoři dosahují - při subjektivně zabarveném popisu využívá estetickou funkci jazykových prostředků - vlastní tvorbou se zdokonaluje v líčení - dle dané osnovy sestaví výklad - pracuje s důležitými informacemi obsaženými v textu - používá některá slova z odborné lexikologie - vyhledává z textu klíčová slova - formuluje hlavní myšlenky textu - napíše stručné poznámky z přečteného textu - sestaví stručnou osnovu k úvaze - podle sestavené osnovy stylizuje jednoduchou úvahu na zadané téma Učivo Komunikační a slohová výchova Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad Výtah Úvaha Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

16 - odlišuje rozdíly mezi jazykem spisovným a nespisovným, nářečím a útvary nadnářečními - projevuje pozitivní vztah k mateřskému jazyku - v mluveném projevu používá jazykovou kulturu - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - nepřetržitě obohacuje svou slovní zásobu - rozlišuje nová pojmenování a nová slova - skloňuje jména a časuje slovesa - odlišuje spisovné a nespisovné tvary - hledá ponaučení o tvarosloví i v jiných informačních zdrojích - rozlišuje věty hlavní a vedlejší - určuje významový poměr mezi jednotlivými složkami několikanásobného větného členu a mezi větami vedlejšími - se orientuje v textu - charakterizuje hrdinu a další postavy literárního díla - vypravuje příběh - charakterizuje svědectví o historii a Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Nauka o slovní zásobě Tvarosloví Skladba Literární výchova Hrdinové dávných dob Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Stavba mediálních sdělení Námět činnosti: Skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající (týmová práce se současným mládežnickým tiskem)

17 vlastními slovy prezentuje některé osobnosti našich i světových dějin - recituje nebo předčítá vybraný umělecký text - pokouší se o vlastní tvorbu - orientuje se v básnickém textu uvedených autorů v čítance - přiřazuje text k literárnímu žánru - popisuje krajinu podle výtvarného díla - charakterizuje jednoho významného autora cestopisné literatury - vyhledává cestopisy v jiných informačních zdrojích - čte s porozuměním dramatický text, vypravuje jeho děj a charakterizuje postavy - dramatizuje text - seznamuje se s divadelní tvorbou - interpretuje čtený text, vyjadřuje své názory a postoje - sestaví osnovu a podle ní převypráví příběh - čte literární ukázky z různé doby a prostředí - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní - stručně formuluje své názory na některé z přečtených děl s humoristickou tematikou - charakterizuje jednoho z vybraných autorů píšících humoristickou literaturu Poezie Cestopisná literatura Divadlo Příběhy psané životem Humoristická literatura Fantastická literatura

18 - charakterizuje některé představitele fantastické literatury - formuluje své názory na přečtené dílo zvoleného autora - porovnává literární ukázky a kriticky je hodnotí

19 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo Komunikační a slohová výchova Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - odlišuje různé typy vypravování - přinese a přednese ukázky vypravování - vypravuje konkrétní příběh, který prožil, dbá na to, aby mu spolužáci rozuměli - při samostatném vypravování příběhu odlišuje dějové linie - odlišuje popisy v rámci různých funkčních stylů - vyhledává v uvedených ukázkách různé druhy popisu, vysvětluje jejich funkci a dokládá na konkrétních ukázkách - přinese popisy z různých komunikačních oblastí, srovná je a rozhodne, který je nejlepší - charakterizuje uvedený popis z čítanky a zařadí ho do komunikační oblasti, v níž byl užit - vyplní jednoduché tiskopisy (poukázka, průvodka, podací lístek) a ujasní, kdy se který tiskopis používá - se souhlasem rodičů vyplní doma nějakou objednávku a popř. odešle - napíše svůj životopis na základě informací, které se dozvěděl v nižších ročnících Vypravování Popis Tiskopisy, životopis

20 - podívá se na formulář tzv. profesního životopisu ve formě tiskopisu a doplní do něj údaje, které se ho již ve svém věku týkají - shrne informace o výkladu a výtahu, určí jeho znaky, o kterých se dozvěděl v nižších ročnících - přečte si text uvedený text a rozhodne, zda je výkladový nebo popisný. Své tvrzení zdůvodní - v zadaném textu najde části výkladové a části popisné a všimne si, jak spolu souvisejí - připraví písemný výtah z textu a přednese ho ústně před třídou. Dbá na jasnost a přesnost formulací - vybere si buď v encyklopedii nebo v populárně-naučné knížce z oboru, který ho zajímá, výklad, ten upraví a přednese zpaměti ve třídě - vysvětlí, jaký charakter má úvaha - vyjádří se sám k problému, o kterém se dočetl v zadané ukázce - napíše krátkou úvaha ba zadané téma - uvede, které části má proslov - přečte si uvedený proslov a vysvětlí, při které příležitosti můžeme takový proslov vyslechnout - na uvedeném proslovu určí, kdo ho pronáší, jaký má ráz, doloží to příklady z textu Výklad a výtah Úvaha Proslov Mediální výchova Tematický okruh: Fungování a vliv médií ve společnosti: Mluvní a slohová cvičení / vliv médií na život Tematický okruh. Tvorba mediálního sdělení. Proslov

21 - pronese sám gratulaci k narozeninám svého příbuzného nebo spolužáka - připraví si krátký proslov k zahájení školní akademie nebo sportovního turnaje - promyslí a obměňuje rozmanitá zahájení diskuse, způsob, jak navázat diskusi,jakými otázkami vyvolat diskusi jak uvést shrnutí diskuse - vybere si společné téma vhodné k diskusi - zpracuje zápis z diskuse - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - na vybraných textech vyloží základní rysy češtiny a vysvětlí vývojové tendence - vyhledá v textu slova a slovní spojení zastarávající a zcela zastaralá, některá novější slova a sousloví - převede přečtený úryvek z čítanky, v němž jsou uvedeny prvky obecné češtiny, do jazyka spisovného - uvede rozdělení slovanských jazyků - užívá vhodně zvukové prostředky k účinné konverzaci - přečte zadaný text, dbá na správnou výslovnost a na správné kladení přízvuků - přečte zadaný text vhodným tempem a naznačí svislou čarou, kde udělal pauzy - určí, z kterých částí se skládají slova Diskuse Jazyková výchova Obecné výklady o českém jazyce Jazyky slovanské Zvuková stránka jazyka Tvoření slov Mediální výchova Tematický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: Rozlišení vhodné / nevhodné reklamy, vhodnost výběru jazykových prostředků v různých médiích / televize, rozhlas, tisk /

22 uvedená v textu - určí, jak byla zadaná slova v textu utvořena - uvádí známé zkratky států, politických stran, titulů - rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná - uvádí české názvy ke slovům cizího původu - v uvedeném textu a cvičeních určí synonyma, antonyma, homonyma - v zadaném textu a cvičeních vyhledá tvary podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek a rozliší v nich kmen a koncovku - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - rozlišuje souvětí souřadné a podřadné, určuje poměry mezi větami hlavními a vedlejšími - v písemném projevu aplikuje znalosti o větách a souvětích Význam slova Tvarosloví Skladba Literární výchova Úvod do studia literatury - používá základní terminologii z oblasti literární vědy - orientuje se v nejstarších literárních památkách na základě ukázek - přečte některou z ukázek nejstarší literatury Nejstarší literární památky Orientální a antická literatura - srovnává způsob dramatizace současné a

23 antické divadelní hry - na přečtené ukázce charakterizuje základní rysy antické literatury - stručně vysvětlí základní vývojové rysy české a světové literatury od středověku do konce 18. století - přečte si vybrané dílo libovolného autora daného období a stručně ho charakterizuje - zapíše do čtenářského deníku stručný obsah přečteného díla - stručně charakterizuje významné představitele literatury 19. století - na základě vlastní četby vypráví stručně obsah přečtené knihy zvoleného autora daného období - zapíše do čtenářského deníku své poznámky k přečtené knize - formuluje ústně i písemně své dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Česká a světová literatura od středověku do konce 18. století Literatura 19. století Literatura 20. století

24 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: Kvinta Žák: Očekávané školní výstupy rozlišuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a působení na příjemce rozlišuje texty z hlediska literárních druhů a žánrů vysvětlí, jaká tematika se objevuje ve vybraných textech daného období objasní odlišnosti vývoje české a světové literatury ve sledovaných obdobích charakterizuje jednotlivá vývojová období literatury z hlediska literárních druhů a žánrů, popíše společenský a kulturní kontext jednotlivých epoch ve vývoji literatury vystihne smysl textu a vysvětlí příčiny a důsledky jeho různých interpretací interpretuje samostatně dramatické, filmové a televizní zpracování literárních Literární komunikace Učivo Základy literární vědy Literární teorie, literární historie, literární kritika, poetika, literatura a její funkce Metody interpretace textu Výklad a vlastní interpretace textu Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl Osobní záznamy Jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla Monolog, dialog, přímá a nepřímá řeč, téma Výše uvedené kapitoly budou aplikovány na vybrané texty následujících období: Nejstarší slovesné projevy Starověké mimoevropské a evropské civilizace Středověká literatura evropských národních literatur, středověká literatura na našem území Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Tematické okruhy Sociální komunikace Role médií v moderních dějinách Námět činnosti realizováno jako součást učiva Literární komunikace

25 děl - vystihne podstatné rysy sledovaných etap vývoje české i světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje jejich přínos pro vývoj literatury - využívá informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, třídí je a kriticky vyhodnocuje Humanismus a renesance v evropských zemích a u nás Baroko v evropských a českých zemích Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropských zemích - využívá získané schopnosti a dovednosti při rozvoji svého individuálního stylu Jazyk a jazyková komunikace - charakterizuje blíže jednotlivé typy vypravování v uvedených ukázkách - napíše slohovou práci na zadané téma ve slohovém útvaru vypravování a sestaví i osnovu - v ústním i písemném projevu uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, slovních druhů a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka - ovládá v mluveném projevu zásady spisovné výslovnosti a vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a Vypravování Obecné poučení o jazyku a řeči Jazyk a řeč Čeština a slovanské jazyky Zvuková stránka jazyka Zásady spisovné výslovnosti Zvukové prostředky souvislé řeči Grafická stránka jazyka Písmo, jeho vznik a druhy Základní principy českého pravopisu a nejčastější odchylky od nich

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více