ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a chytří. Od svých ošetřovatelů se totiž naučil krmit malá tygří mláďata mlékem přímo z lahve. A přitom ani nepotřeboval žádný dlouhý trénink. Ošetřovatelé ze zoologické zahrady, která je vzdálená asi 40 kilometrů od Bangkoku, měli zajímavý nápad. Chtěli zjistit, jak se k sobě budou šimpanz a pětiměsíční mláďata tygrů chovat, když pochopili, že šimpanz neprojevuje žádné známky strachu, napadlo je experimentovat dál. Každý den ho tedy učili, jak se krmí tygří mláďata z lahve, a šikovný Dodo začal aktivitu sám opakovat. Úkoly: 1/Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/šimpanzi jsou učenliví b/šimpanz nepotřeboval dlouhý trénink c/šimpanz se naučil krmit mláďata z lahve d/šimpanz musel překonat známky strachu Novinky.cz, /Který z výroků není podložen informacemi z textu? a/lidoopi mají blízko k člověku b/příběh se odehrál v Thajsku c/ ošetřovatelé experiment ukončili d/dodo krmení začal opakovat

2 3/ Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. STRACH - OBAVA a/antonymum b/ synonymum c/homonymum 4/ Jakým slovem můžeme v poslední větě nahradit slovo aktivitu(aktivita)? a/ činnost b/ učení c/ hra 5/Tyto úkoly se vztahují k poslední větě úryvku. a/ Kolik vět má toto souvětí? b/ Vypiš jednotlivé věty, urči, zda jsou hlavní, vedlejší, u vedlejších vět urči jejich druh. c/ Urči tyto větné členy. KAŽDÝ MLÁĎATA d/ Urči druh přísudku. ZAČAL OPAKOVAT a/slovesný jednoduchý b/slovesný složený c/jmenný se sponou

3 e/jaký slovní druh je slovo KAŽDÝ? a/číslovka b/ přídavné jméno c/ zájmeno f/ Urči vid u slovesa UČILI, utvoř k němu vidovou dvojici. vid vidová dvojice METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE _ČJ.9.B.02 ČESKÝ JAZYK- 9.ROČNÍK SLOH VÝKLAD Mgr. Naděžda Dzodzáková Zachraňte nosorožce 14.prosince 2005 byla zahájena mezinárodní kampaň na záchranu nosorožců. Proč jim hrozí vyhubení? Ještě nedávno, před 50 lety patřila tato zvířata prehistorického zjevu k relativně početným ve volné přírodě žily stovky tisíc jedinců. V posledních desetiletích došlo k rychlému, masovému a bezohlednému zabití desítek tisíc zvířat pytláky pro trh s jejich rohy. Dnes ve volné přírodě respektive v chráněných rezervacích Afriky a Asie, přežívají pouhé 17,5 tisíce nosorožců. Čtyři z pěti druhů volně žijících nosorožců patří ke kriticky ohroženým. Proto vznikají záchranné projekty programy pro záchranu volně žijících nosorožců např. jejich translokace, protipytlácká ochrana, monitorování, výzkum, environmentální výchova. V České republice v současnosti chovají nosorožce tři zoo. Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem, Ústí nad Labem a Ostrava. V zoo Dvůr Králové byla odchována mláďata čtyř forem nosorožců (na čtyři desítky), odchovů docílila i ústecká zoo. Česká republika tak patří mezi chovatelsky úspěšné země. Nosorožci žijí na naší planetě více než 50 milionů let a za tu dobu se stali důležitou součástí mnohých ekosystémů. Ochrana nosorožců má tedy pozitivní dopad na další druhy živočichů a rostlin, vyskytujících se ve stejných biotopech. Pytláci loví nosorožce pro jejich rohy. Podle tradiční čínské medicíny používají rohy k zahánění horečky, odehnání zlých duchů, při hadím uštknutí, zimnici, úplavici, artritidě atd. Také z nich vyrábějí rukojeti dýk. Lidé, kteří rohy používají, jejich léčivým účinkům opravdu věří, proto tak vzkvétá černý obchod a pytláctví. Ztráta přirozeného životního prostředí odlesňováním půdy (pro zakládání lidských obydlí a pro zemědělskou produkci) a těžbou způsobuje zmenšování prostředí a tříštění na malá území. Pokud dojde k roztříštění biotypů, nosorožci ztrácí možnost setkat se s dalšími zvířaty v době páření. Ztráta několika jednotlivců může mít pro přežívající skupinu zvířat nedozírné následky. Ochránci přírody se tedy snaží pytláctví zabránit např. prostřednictvím protipytláckých hlídek, oplocením rezervací nebo prací s místními obyvateli. Nesmírně důležitá je přísná ochrana nosorožců v přírodě a chov ohrožených druhů v lidské péči pro případné posílení či vytvoření nové populace.

5 Český jazyk pro 9.ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň 2006, str. 102 ÚKOLY: 1/ V kterém roce nebyla zahájena kampaň za ochranu nosorožců? a/ 2005 b/ / Před kolika lety žil dostatečný počet nosorožců? a/ 100 lety b/ 70 lety c/ 50 lety 3/ Jaký počet nosorožců přežívá nyní ve volné přírodě? 4/ Kolik druhů volně žijících nosorožců existuje? a/ 3 druhy b/ 4 druhy c/ 5 druhů 5/ Kolik ZOO v ČR chová nosorožce? a/ 3 b/ 5 c/ 6

6 6/ Vzácný nosorožec bílý se chová v ZOO Liberec, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 7/ Pro co pytláci loví nosorožce? a/ pro kůži b/ pro rohy c/ pro maso 8/ Kromě pytláků, co je další příčinou stále klesajícího počtu nosorožců? 9/ Mohou se na záchraně nosorožců podílet i místní obyvatelé, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 10/ Vypiš z textu. a/ 4 jednoslovné odborné názvy b/ 2 víceslovné odborné názvy 11/ Nahraď tyto výrazy českým synonymem. Translokace Monitorování Pozitivní Medicína

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.03 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK NAUČNÁ A UMĚLECKÁ LITERATURA Mgr. Naděžda Dzodzáková PÍSMO A KNIŽNÍ KULTURA STAROVĚKU PŘEDCHŮDCI PÍSMA Předchůdci písma Na počátku dlouhého vývoje písma jsou upamatovací (mnemotechnické ) značky, které jsou prvními pokusy lidstva o sdělení zprvu praktického rázu, později i myšlenky, svému okolí. Bylo by obtížné stanovit, ve kterém stádiu vývoje začal člověk sdělovat tímto způsobem své myšlenky. Nebylo tomu u všech národů ve stejnou dobu, bylo to však zhruba na stejném vývojovém stupni. Takovou jednoduchou značkou je například vhodně umístěná větev nebo nepotřebný šíp, ukazující hrotem směr, kterým má opozdivší se lovec následovat tlupu. Číselné vztahy nebo pojmy se vyjadřovaly uzly na šňůrách. U starých Číňanů (ve 3.tisiciletí př.n.l) měla svůj výrazový význam jak vazba uzlů, tak i jejich vzájemná vzdálenost. S uzlovým písmem (kipu) se nejčastěji setkáváme ve Střední a Jižní Americe. Španělé je poznali v říši Inků. Některá z těchto kipu měla funkci kalendáře. Každé kipu se skládá z hlavní šňůry, od níž visí vedlejší a k nim jsou připojeny šňůry podřadné. Na nich jsou různě vázané uzly, od jednoduchých až do mnohonásobných. Jednotlivé šňůry jsou rozlišeny i barvou. V Mexiku a Peru bývali zaměstnáni v úřadech cvičení pletači uzlů, kteří tam zastávali funkci pozdějších písařů. Jiným druhem číselných sdělení jsou zářezy na hůlkách, vyznačené smluveným způsobem. Hůlky se zářezy platily ještě ve starém Římě jako stvrzenka o zaplacených daních. V Anglii do konce roku 1834 uznávali podobným způsobem vydané potvrzení (tally sticks). Úsloví máš u mě vroubek má původ v těchto zářezech na hůlkách. Nejpočetněji zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou však obrazy na skalních jeskynních stěnách. Často ovšem nedovedeme přesně posoudit, jde-li v daném případě o obraz, tedy projev uměleckého cítění, nebo o sdělení vyjádřené piktogramem. Někdy jsou oba záměry smíšeny. Tak tomu je například u realistických skalních kreseb z paleolitu, nalezených v jihoevropských jeskyních Altamira, Pasiega, Lascaux, Laugeri-Basse a v severoafrických jeskyních, v Jamtlandu ve Švédsku a jinde. Povahu sdělení má například tragédie lovce z jeskyně u Lascaux nebo poprava, výstižná obrazová scéna z rokle

9 Gasulla(Gueva Remigia). Řada podobných vyobrazení má ovšem magický nebo kultovní význam, jehož smysl nám dnes uniká. Podobný záměr měly i plastiky, například slavná Věstonická Venuše jako symbol plodnosti, nebo postava ženy vyrytá do mamutího zubu z Předmostí, rovněž z Jižní Moravy. Jistý druh piktografů vyjadřuje vlastnictví určitého předmětu nebo zvířete, někdy jsou těmito symboly označeny mezní kameny. Zajímavé jsou například značky Čeremízů z východního Ruska, Laponců ze Švédska nebo brazilského indiánského kmene Kaduveio. Jisté příbuzenství s těmito vlastnickými značkami mají úřednické pečetě nejstarších národů. Z historie evropské knihy, Pravoslav Kneidl, nakladatelství Svoboda, Praha 1989, str ÚKOLY: 1/ Co stálo na začátku vývoje písma? 2/ Co vyjadřovaly uzly na šňůrkách? 3/ Jak se nazývá uzlové písmo? a/ kipa b/ pika c/ kipu 4/ S uzlovým písmem se nejčastěji setkáváme a/ v Austrálii b/ ve Střední a Jižní Americe c/ v Asii 5/ Hůlky se zářezy ve starověkém Římě označovaly a/ počet otroků v domácnosti b/ velikost úrody oliv c/ zaplacení daní

10 6/ Které úsloví má původ v těchto hůlkách se zářezy?. 7/ Dokážeš vyjádřit význam tohoto úsloví svými slovy 8/Nejpočetnějším zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou a/ zbraně b/ plastiky zvířat c/ obrazy na stěnách jeskyní 9/ Věstonická Venuše byla symbolem a/ plodnosti b/ věrnosti c/ lásky METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.04 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ Mgr. Naděžda Dzodzáková Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo neposlouchal ptačí zpěv. Na zemi chyběl člověk. Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str. 170 ÚKOLY: 1/ Co nepatří mezi hlavní znaky pověsti? a/ uvedení přesného data b/ historicky nedoložitelné postavy c/ reálné místo příběhu 2/ Které z následujících tvrzení z úryvku platí? a/ pastýři hlídali stáda b/ ve vodách nebyly ryby c/ na Zemi nebyl člověk

12 3/ Kolik je v textu podstatných jmen? a/ 13 b/ 15 c/ 16 4/ Z textu vypiš jedno přídavné jméno. a/ tvrdé b/ měkké 5/ Najdi a podtrhni zájmena. Ve, se, ale, ryby, nikdo, plné, člověk 6/ Podtržená zájmena vypiš a urči jejich druh. 7/ Větu Vody byly plné ryb přeměň tak, aby se v ní objevila číslovka. 8/ Vyhledej zvratné sloveso. 9/ Spoj slova, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem. Lodě Děti Rodiče Mraky Kuřata se opozdili pobíhala odpluly cvičily zahalily

13 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.05 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Na Kanárských ostrovech vládne po celý rok příjemná teplota, a tak se sem turisté mohou vydal nejen v létě, ale i v zimě. ÚKOLY 1/ Jakým slovem můžeme nahradit v textu slovo TURISTÉ? a/poutníci b/ návštěvníci c/ děti 2/Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. VLÁDNE PANUJE a/ homonyma b/ antonyma c/ synonyma 3/Urči, zda uvedená věta je souvětí. a/podřadné b/ souřadné

15 4/ Sestav kompletní graf tohoto souvětí. 5/ Urči druh přísudku MOHOU SE VYDAT. a/ slovesný jednoduchý b/ slovesný složený c/ jmenný se sponou 6/ V jakém významovou poměru je několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ? a/ slučovací b/ odporovací c/ stupňovací 7/ Několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ je a/ předmět b/ příslovečné určení času c/ příslovečné určení místa 8/ Ze spojení PO CELÝ ROK vytvoř slovo složené.

16 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.06 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Vyrobit první konzervu trvalo čtrnáct let, ale ani potom ještě nebylo vyhráno, neboť ještě neexistoval otvírák. Čemu lidstvo vděčí za vynález konzervy? No přeci armádě. Vše začalo v roce 1795 za vlády Napoleona. Ten snil o tom, aby každý voják jeho armády měl u sebe stravu, kterou by mohl kdykoliv konzumovat. Proto Napoleon vypsal odměnu 12 tisíc franků pro toho, kdo vymyslí nový způsob dlouhodobého uchovávání potravin. Jako první se po čtrnácti letech přihlásil Nicholas Appert, známý pařížský lahůdkář, se svým nápadem uchovávat jídlo ve skleněných lahvích podobně jako víno. Při svých pokusech používal zeleninu, kterou povařil, nalil do silnostěnných skleněných lahví, které uzavřel korkovými zátkami a utáhl drátem jako šampaňské. Lahve poté povařil ve vodě. Appert sliboval trvanlivost potravin v délce čtyř měsíců, což potom experimenty prokázaly. Slíbenou odměnu mu osobně předal sám Napoleon. Šíp, , upraveno ÚKOLY 1/ Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/nicholas Appert při svých pokusech používal zeleninu b/appertovy pokusy trvaly 12 let c/slíbená odměna byla 12 tisíc franků

18 2/ Které z následujících tvrzení platí? a/nicholas Appert zátku lahve zalil voskem b/slíbená odměna nebyla vyplacena císařem Napoleonem c/potraviny měly trvanlivost čtyři měsíce 3/Rozhodni, v jakém významovém poměru jsou slova POKUS EXPERIMENT. a/ antonyma b/ homonyma c/synonyma 4/ Které z uvedených slov je v textu významem nejblíže slovu VYPSAT (ODMĚNU)? a/ vyhlásit b/ připsat c/ vymyslet 5/ Jaký nadpis by byl vzhledem k textu nejvýstižnější? a/ Napoleon a konzerva b/ Výroba první konzervy trvala 14 let c/ První konzerva jako šampaňské 6/Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo KONZUMOVAT (podtrženo v textu)? a/jíst b/ trávit c/ polykat

19 7/ Známý pařížský lahůdkář je v textu a/ vsuvka b/přístavek c/ oslovení METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

20 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.07 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O starých pověstech -Alois Jirásek Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země. Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty věků,co zůstalo z báječných vypravování předešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni. Pomněte na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkrát tvářnost naší vlasti, než sem vkročilo naše plémě. Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval chudý ostatek dřívějších obyvatelů cizího jazyka. Půda skoro všecka odpočívala netknuta rádlem. Vše bylo pustější, divočejší, rovina, pláň i údolí. Lidská stopa tu byla vzácná. Zvěře však všude hojně. Nikým nehoněná, nehubená,množila se, že jí sotva postačovala půda. Po černých lesích bytoval medvěd, hledaje duté kmeny s medovými plásty včel, od jejichž rojů zvučely stromy. Divoký kanec rozrýval kyprou lesní půdu a hustým, spletitým podrostem draly se liška a divoká kočka. Z haluze číhal mrštný rys, pronikaje bystrým zrakem šero lesní,jímž se neslo zdaleka řvaní ohromného zubra, beroucího se k brodu nebo k prameni. Jelen volně přebíhal a s ním stádo laní, na paloucích se páslo hojně srn,ale také množství vlků se toulalo a plížilo za kořistí lesem i širou krajinou. Vysoko v slunném povětří nad hřbety lesů plul král všeho ptactva, skalní orel a jeho příbuzní. Po skalách,po lesích hnízdila hejna dravého ptactva, luňák i sokol, rarohů rod,jestřáb,krahujec i odrůdy menších dravců a sov a výrů. Potoky, řeky a jezera hemžily se rybami a vydra, bytující v šeru starých olší a vrb zarostlých divokým chmelem, měla hojný lov, bobři pak nerušeně stavěli své umělé stavby. V hlas větrů a šumění stromů hrčely potoky, hučely řeky a v jejich bílém písku svítila na slunci zrna ryzího zlata. Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly poklady rud a vzácného kovu. Všude jara síla a bohatství. Země, dobrá svou hojností a plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích. I přišel a nevzdělanou vzdělal, zvelebil ji těžkou, lopotnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté ze-

21 mě i svého jazyka. Z mateřských končin slovanských přišel sem lid, naši předkové, se svým vůdcem Čechem. Aj, počněme o nich tu pověst. Literární výchova 6., SPN, Praha 1989, str ,zkráceno 1.Koho autor oslovuje v úvodu? 2.Co označuje spojení temnota věků? a/špatné časy b/dávná minulost c/temná doba 3.Byla naše země před příchodem praotce Čecha osídlena? a/ano b/ne 4.Proč zde bylo velké množství zvěře? 5.O kterých druzích lesní zvěře se autor zmiňuje /uveď 5/. 6.Vysvětli význam Hlubiny byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil,aby vydaly poklady rud a vzácného kovu.

22 7.Ve spojení dělný lid nahraď přídavné jméno synonymem. 8.Který z výroků je podložen informací z textu? a/naši předkové přišli z končin románských b/naši předkové přišli z končin slovanských c/naši předkové přišli z končin germánských 9.Uveď celý název knihy, ze které je tato ukázka. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.08 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková Krokovy dcery - Ivan Olbracht Tehdejší lidé byli poctiví, kupodivu ušlechtilí, mezi sebou věrní a jeden k druhému laskaví. Nikdo by dnes, kdy si lidé libují v pravém opaku, neuvěřil, jak šťastný byl onen věk, spokojující se se skrovnými výdaji a nenadýmající se chvástavou pýchou. Ale žel! Se vzrůstem kmene a množícím se bohatstvím, které poskytovala země, vše dobré se obrátilo v opak. Majetek obecný se změnil v soukromí, chudobě, která jim kdysi byla milá a skýtala jim bezpečí, se vyhýbali jako zablácenému kolu a prchali před ní, poněvadž ve všech planula touha po jmění prudší než sopečný oheň. Křivdy, jichž dříve nikdo neznal, bujely ode dne ke dni hůře a nikdo neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požaloval. Potom se v nouzi začali z dobré vůle scházeti k těm, kdož byli v kmeni nebo ve svém pokolení pokládáni pro mravy nebo bohatství za osoby váženější, aby tam bez biřiců, pečetí a hrozících trestů rokovali o svých rozepřích nebo o křivdách, které jim byly způsobeny. Tehdy žil muž jménem Krok, po němž jest nazván hrad, dnes již stromovím zarostlý, v lese u vsi Ztibečné. Byl to člověk na svou dobu naprosto dokonalý, bohatý pozemskými statky a ve svých soudech rozvážný a spravedlivý. K němu z celého kraje, jako včely k úlům, spěchávali všichni,kdož měli nějakou rozepři, ať už to byli lidé z jeho vlastního rodu či z pokolení jiných. A on je soudil. Ale tento znamenitý muž neměl mužských potomků. Narodily se mu však tři dcery, jimž příroda udělila větší poklady moudrosti, než jaké obyčejně dává mužům. Nejstarší z nich se jmenovala Kazi. Nic nezadala starověkým kouzelnicím v znalosti bylin a věšteb, ani slavným řeckým lékařům v jejich umění, neboť často způsobila, že se sudičky ustřihující nit života vzdaly odvěké práce, a že kouzly donucovala osud, aby se řídil její vůlí. Památka na ni žije dosud. Do dnešního dne je viděti její mohylu, vděčnými obyvateli země vysoko nanesenou nad břehem řeky Mže, tam, kudy se chodí přes horu Osek do kraje bechyňského. A podnes říkají lidé, když se jim něco ztratí a vzdávají se již naděje, že by to ještě mohli nalézti: To nedovede navrátit ani Kazi.

24 Druhá z Krokových dcer se jmenovala Tetka. Byla to žena jemného citu a od lidí velmi vážená.na vrcholu strmé skály na řece Mži vystavěla polohou velice pevný hrad, který nazvala svým jménem Tetín. Tetka, která zůstala po celý věk svého života svobodná, stala se svému kmeni kněžkou. Nevzdělaný a nerozumný lid naučila klaněti se vílám a rusalkám a zavedla celou pověrečnou nauku a modloslužebné řády, které ještě dnešního času zachovávají mnozí pohanští vesničané:jeden uctívá prameny nebo ohně, druhý se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný přináší oběti vrchům a pahorkům, nebo se modlí k hluchým a němým bůžkům, které si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho i rodinný dům. Třetí Krokova dcera, věkem nejmladší,ale moudrostí nejstarší,jmenovala se Libuše. U lesa, který se táhne ke vsi Ztibečné, vystavěla tehdy nejmocnější hrad a nazvala jej podle svého jména Libušín. Byla to žena mezi ženami převzácná, v uvažování rozumná, v řeči rázná, tělem cudná a v mravech ušlechtilá. Přestože se jí v rozsuzování pří nemohl nikdo rovnat, byla ke každému vlídná, ba roztomilá, a přestože dobře vykonávala úkoly mužské, byla ozdobou a slávou ženského pohlaví. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá a hodná chvály - ach, nešťastný osude lidský! -byla hadačkou. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala budoucí věci, stalo se, když po Krokově smrti se sešel celý jeho kmen k valnému sněmu, že si zvolil za soudkyni právě ji. Literární výchova 5,SPN,Praha 1990,str /zkráceno/ 1.Jaké vlastnosti měli tehdejší lidé? a/byli nepoctiví, nevěrní a přátelští b/byli poctiví, ušlechtilí, věrní a laskaví c/byli poctiví, věrní a nepřátelští 2.Z jakého důvodu přicházeli lidé za Krokem? a/pokud chtěli uzavřít sňatek b/když si je povolal c/když chtěli rozsoudit

25 3. Jak se jmenovaly Krokovy dcery? 4. Jaké vlastnosti byly pro každou z nich charakteristické? a/ b/ c/ 5. Jak se nazývaly hrady, které nechaly Krokovy dcery vybudovat? a 6. Kdo se ujal vlády po Krokově smrti? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.09 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková POTRESTANÁ PÝCHA -Božena Němcová Na hrad královský byli povoláni malíři, aby vymalovali podobiznu krále Míroslava. Mladý ten král byl by se rád oženil. Mezi mnohými obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna takové krásy, že pro ni Míroslav od prvního pohlédnutí milostí zahořel a žádnou jinou za královnu sobě zvoliti nechtěl. Proto se dával teď malovat, aby jí obraz svůj poslati a spolu o její ruku žádati mohl. Malíři se sešli a král jim pravil takto: Slovutní pánové a mistři! Dal jsem vás proto svolat, aby mne každý jednou vymaloval. Nechci však, abyste mi krásy přidávali, spíše si nechám líbit,bude-li obraz škaredější, než moje tvář. Sůl nad zlato, B.Němcová, SPN, Praha, 1965, str.45 /zkráceno/ 1.Proč král povolal na hrad malíře? a/chtěl si vybrat nevěstu b/zamiloval se do princezny c/chtěl namalovat svoji podobiznu

27 2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a/král se nechtěl oženit b/král se zamiloval c/král chtěl co nejhezčí podobiznu 3.Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo milostí/zahořel/? a/touhou b/láskou c/vděkem 4.Vypiš z textu 3 podstatná jména konkrétní a 3 abstraktní? konkrétní abstraktní 5.Vytvoř 3 příbuzná konkrétní podstatná jména od slova. Hrad ruka 6.Vyhledej 7 podstatných jmen abstraktních. z p ě v r o v ý t e a ch ů ch a k d o n a s o o t ě á n n s a l a k o t a

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE _ ČJ.7.A.10 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK KRONIKA ČESKÁ Mgr. Naděžda Dzodzáková Z Kosmovy Kroniky české Roku od narození Páně 929 Dne 28. září svatý Václav,kníže český, byv lstí bratrovou na hradě Boleslavi umučen, ve věčný nebeský dvůr on šťastným osudem vešel. O tom totiž,kterak Boleslav,nehodný slouti rodným bratrem muže svatého,zákeřně pozval na hostinu svého bratra,ač se spíše chystal ho zavražditi,aby se mohl ujmout vlády v zemi, nebo o tom, kterak před tváří lidí, ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, jest tuším sdostatek pověděno v Oslavě umučení téhož svatého muže.po jeho šťastném skončení života Boleslav, druhý Kain,došel pak, žel, knížectví zle nabytého. Za té hostiny, jak jsme svrchu pověděli, bratrovraždou kleté, narodí se knížeti Boleslavovi z výborné manželky výtečné dítě, jemuž oné události bylo dáno jméno Strachkvas,kteréžto jméno znamená strašlivé hody.neboť který kvas může býti strašnější než ten, při němž se páše bratrovražda?kníže Boleslav tedy,jsa si vědom spáchaného zločinu a boje se pekelných trestů, neustále přemýšlel v bystrém duchu, jak jen by mohl Boha za tu svou vinu usmířiti i učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže tento můj syn zůstane naživu, z celého srdce svého jej Bohu zaslibuji, aby byl duchovním a sloužil Kristu po všechny dny svého života za můj hřích a za lid této země. Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004 str Co bylo důvodem pozvání Václava do Boleslavi? a/ pozvání na svatbu b/ pozvání na hostinu c/ pozvání na křest

30 2. Vysvětli, proč je Boleslav přirovnáván ke Kainovi. 3. Dítě, které se narodilo, bylo a/ děvče b/ chlapec 4. Jak bylo dítě pojmenováno? a/ Boleslava b/ Boleslav c/ Strachkvas 5. Uvědomil si Boleslav svou vinu? a/ ano b/ ne 6. Jak chtěl Boleslav odčinit svou vinu? a/ dal postavit kostel b/ zaslíbil syna Bohu c/ poskytl kněžím peníze METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

31 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.11 ČESKÝ JAZYK 6. ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O mostě z vajec, tvarohu a syrečků -Václav Cibula Nejstarší pražský most byl ze dřeva a spojoval břehy podhradí s osadou Židů, proti záplavám a ledům ho chránily rošty z dubových kmenů. Když ho pak vzala voda, vznikl první pražský kamenný most. Byl nazván jménem královny Judity a vydržel až do velké povodně roku Stalo se to na začátku února. Zvedl se jižní vítr, teplý jako v létě, a při velkých deštích Vltava vystoupila z řečiště. Sám Oldřich, mistr křižovníků s červenou hvězdou, kteří měli most v opatrování, vyslal spěšného posla k panu Karlovi s naléhavou zprávou. Připluly ledy po řece a ohrožují dílo mostu Juditina v základech! Račiž Vaše Milost vzít na vědomí, že je slabá ruka bratří i všeho lidu proti síle živlu! Ještě tu noc se rozpadl most na čtyřech místech, takže ho zbyla stěží čtvrtina a je zapsáno na starých pergamenech: Jako by padla koruna královská, když onen slavný most se zřítil. I nastaly mnohé trampoty a nebezpečí lodníkům a trápení lidem chudým, protože plavba odpadla. Teprve potom začal stavět Petr Parléř třetí most, kterému se říkalo nejdřív Kamenný nebo Pražský, a teprve mnohem, mnohem později podle jeho zakladatele most Karlův. Ve své době byl prý ze všech mostů na světě nejpevnější, protože stavitel dal míchat do malty vápno s vínem a vejci.

32 V celé Praze však nebylo tolik vajec, a tak Karel nařídil, aby všechna města v čes- ké zemi přispěla ke stavbě svým podílem. Tehdy se sjížděly do Prahy ze všech stran dřevěné vozy vystlané slámou a svážely křehké náklady v bednách a v proutěných koších na břeh Vltavy, kde zedníci vejce roztloukali a míchali do vápna.cesty však byly hrbolaté, loukotě kol se lámaly, a tak z ne jednoho vozu už daleko před Prahou kapal žloutek s bílkem. Svůj podíl vajec měli poslat do Prahy i obyvatelé Velvar. Buď však vzkazu špatně rozuměli, nebo se báli, aby se vejce cestou nerozbila nebo nepokazila, a tak je raději uvařili natvrdo. Bylo z toho tehdy po celé Praze hodně veselí a všichni tu důkladnost Velvarským dlouho připomínali. Velvarští však nezůstali v posměchu sami, brzy je překonali občané z Unhoště. Vejce dopravili do Prahy v pořádku, ale trochu to popletli s mlékem, kterým se rozdělávala při stavbě mostu malta. Buď jim bylo líto dobrého mléka, nebo jim bylo líto Karlova mostu chtěli maltu ještě vylepšit, nebo zkrátka poslouchali jen na půl ucha. Do Prahy však poslali nejen mléko, ale i tvaroh a syrečky. A tak je Karlův most ze všech mostů na světě nejdůkladnější, neboť stojí na víně z pražských vinic, na tvarohu a syrečcích z Unhoště a na vejcích z celé české země. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fraus,Plzeň, 2003, str Jak se jmenoval první pražský kamenný most? a/ Pražský b/ Kamenný c/ Juditin

33 2. Kdy došlo ke zničení prvního kamenného mostu? a/ v březnu 1342 b/ v lednu 1342 c/ v únoru Které z následujících tvzení vyplývá z textu? a/ do malty se přidávalo vápno s vínem a pivem b/ do malty se přidávalo vápno s vejci a pivem c/ do malty se přidávalo vápno s vejci a vínem 4. Které z následujících tvrzení v úryvku platí? a/ Velvarští poslali vejce syrová b/ Velvarští poslali vejce vařená natvrdo c/ Velvarští poslali vejce vařená nahniličku 5. Co poslali občané Unhoště na stavbu mostu? 6. Dokážeš vysvětlit spojení poslouchali jen na půl ucha? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

34 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.12 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková Moje kamarádka velmi často vzpomínala na své prázdniny, které trávila jako dítě u babičky v Krkonoších. Její dědeček byl včelař a staral se tak o nejedno včelstvo. Kamarádka pomáhala velmi často babičce při vaření. Někdy se v létě stalo, že stará kachlová kamna čadila tak, že pak ještě dlouho po uvaření oběda musely být všechny dveře otevřené dokořán. Ze všeho nejvíce však malá Jana milovala babiččino cukroví, které zapíjela čajem s mlékem. Celý rok se vždy těšila na další prázdniny a v dospělosti na prarodiče s láskou vzpomínala. ÚKOLY: 1.Text je napsán v čase a/ přítomném b/ minulém c/ budoucím 2. Kde trávila Jana prázdniny? a/ u moře b/ na horách c/ ve městě 3/ Vypiš z textu všechna podstatná jména pomnožná.

35 4.Vypiš z textu 2 podstatná jména. a/ hromadná b/ látková 5/ Ke slovu Krkonoše napiš. a/ slovo nadřazené b/ 2 slova souřadná 6/ Vyhledej 6 podstatných jmen a potom urči, zda jsou pomnožná, hromadná, látková. A Z V Í N O P R Á D L O A N I V E B P Í S E K I O P A Ř E L S M T E T Í METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul.vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Faustův syndrom Případ Tunguzka Tajemný nápis Hrr na ně! Yetty a jeho příbuzenstvo Hrdinové nepotřebují nabíjet Otazníky kolem vesmírných cest Ten báječný život v divoké přírodě!

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Byla temná, bezměsíčná noc, což bylo pro úmysly Kuboše Janečka velmi vhodné. Vydal se na lov Zvědavých olihní, kterým se tak říkalo, protože to jednak byly olihně a

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze:

V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze: V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze: Marcahuasi Kolébka bohů; Gamedek Hranice reality; První

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více