ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a chytří. Od svých ošetřovatelů se totiž naučil krmit malá tygří mláďata mlékem přímo z lahve. A přitom ani nepotřeboval žádný dlouhý trénink. Ošetřovatelé ze zoologické zahrady, která je vzdálená asi 40 kilometrů od Bangkoku, měli zajímavý nápad. Chtěli zjistit, jak se k sobě budou šimpanz a pětiměsíční mláďata tygrů chovat, když pochopili, že šimpanz neprojevuje žádné známky strachu, napadlo je experimentovat dál. Každý den ho tedy učili, jak se krmí tygří mláďata z lahve, a šikovný Dodo začal aktivitu sám opakovat. Úkoly: 1/Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/šimpanzi jsou učenliví b/šimpanz nepotřeboval dlouhý trénink c/šimpanz se naučil krmit mláďata z lahve d/šimpanz musel překonat známky strachu Novinky.cz, /Který z výroků není podložen informacemi z textu? a/lidoopi mají blízko k člověku b/příběh se odehrál v Thajsku c/ ošetřovatelé experiment ukončili d/dodo krmení začal opakovat

2 3/ Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. STRACH - OBAVA a/antonymum b/ synonymum c/homonymum 4/ Jakým slovem můžeme v poslední větě nahradit slovo aktivitu(aktivita)? a/ činnost b/ učení c/ hra 5/Tyto úkoly se vztahují k poslední větě úryvku. a/ Kolik vět má toto souvětí? b/ Vypiš jednotlivé věty, urči, zda jsou hlavní, vedlejší, u vedlejších vět urči jejich druh. c/ Urči tyto větné členy. KAŽDÝ MLÁĎATA d/ Urči druh přísudku. ZAČAL OPAKOVAT a/slovesný jednoduchý b/slovesný složený c/jmenný se sponou

3 e/jaký slovní druh je slovo KAŽDÝ? a/číslovka b/ přídavné jméno c/ zájmeno f/ Urči vid u slovesa UČILI, utvoř k němu vidovou dvojici. vid vidová dvojice METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE _ČJ.9.B.02 ČESKÝ JAZYK- 9.ROČNÍK SLOH VÝKLAD Mgr. Naděžda Dzodzáková Zachraňte nosorožce 14.prosince 2005 byla zahájena mezinárodní kampaň na záchranu nosorožců. Proč jim hrozí vyhubení? Ještě nedávno, před 50 lety patřila tato zvířata prehistorického zjevu k relativně početným ve volné přírodě žily stovky tisíc jedinců. V posledních desetiletích došlo k rychlému, masovému a bezohlednému zabití desítek tisíc zvířat pytláky pro trh s jejich rohy. Dnes ve volné přírodě respektive v chráněných rezervacích Afriky a Asie, přežívají pouhé 17,5 tisíce nosorožců. Čtyři z pěti druhů volně žijících nosorožců patří ke kriticky ohroženým. Proto vznikají záchranné projekty programy pro záchranu volně žijících nosorožců např. jejich translokace, protipytlácká ochrana, monitorování, výzkum, environmentální výchova. V České republice v současnosti chovají nosorožce tři zoo. Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem, Ústí nad Labem a Ostrava. V zoo Dvůr Králové byla odchována mláďata čtyř forem nosorožců (na čtyři desítky), odchovů docílila i ústecká zoo. Česká republika tak patří mezi chovatelsky úspěšné země. Nosorožci žijí na naší planetě více než 50 milionů let a za tu dobu se stali důležitou součástí mnohých ekosystémů. Ochrana nosorožců má tedy pozitivní dopad na další druhy živočichů a rostlin, vyskytujících se ve stejných biotopech. Pytláci loví nosorožce pro jejich rohy. Podle tradiční čínské medicíny používají rohy k zahánění horečky, odehnání zlých duchů, při hadím uštknutí, zimnici, úplavici, artritidě atd. Také z nich vyrábějí rukojeti dýk. Lidé, kteří rohy používají, jejich léčivým účinkům opravdu věří, proto tak vzkvétá černý obchod a pytláctví. Ztráta přirozeného životního prostředí odlesňováním půdy (pro zakládání lidských obydlí a pro zemědělskou produkci) a těžbou způsobuje zmenšování prostředí a tříštění na malá území. Pokud dojde k roztříštění biotypů, nosorožci ztrácí možnost setkat se s dalšími zvířaty v době páření. Ztráta několika jednotlivců může mít pro přežívající skupinu zvířat nedozírné následky. Ochránci přírody se tedy snaží pytláctví zabránit např. prostřednictvím protipytláckých hlídek, oplocením rezervací nebo prací s místními obyvateli. Nesmírně důležitá je přísná ochrana nosorožců v přírodě a chov ohrožených druhů v lidské péči pro případné posílení či vytvoření nové populace.

5 Český jazyk pro 9.ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň 2006, str. 102 ÚKOLY: 1/ V kterém roce nebyla zahájena kampaň za ochranu nosorožců? a/ 2005 b/ / Před kolika lety žil dostatečný počet nosorožců? a/ 100 lety b/ 70 lety c/ 50 lety 3/ Jaký počet nosorožců přežívá nyní ve volné přírodě? 4/ Kolik druhů volně žijících nosorožců existuje? a/ 3 druhy b/ 4 druhy c/ 5 druhů 5/ Kolik ZOO v ČR chová nosorožce? a/ 3 b/ 5 c/ 6

6 6/ Vzácný nosorožec bílý se chová v ZOO Liberec, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 7/ Pro co pytláci loví nosorožce? a/ pro kůži b/ pro rohy c/ pro maso 8/ Kromě pytláků, co je další příčinou stále klesajícího počtu nosorožců? 9/ Mohou se na záchraně nosorožců podílet i místní obyvatelé, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 10/ Vypiš z textu. a/ 4 jednoslovné odborné názvy b/ 2 víceslovné odborné názvy 11/ Nahraď tyto výrazy českým synonymem. Translokace Monitorování Pozitivní Medicína

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.03 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK NAUČNÁ A UMĚLECKÁ LITERATURA Mgr. Naděžda Dzodzáková PÍSMO A KNIŽNÍ KULTURA STAROVĚKU PŘEDCHŮDCI PÍSMA Předchůdci písma Na počátku dlouhého vývoje písma jsou upamatovací (mnemotechnické ) značky, které jsou prvními pokusy lidstva o sdělení zprvu praktického rázu, později i myšlenky, svému okolí. Bylo by obtížné stanovit, ve kterém stádiu vývoje začal člověk sdělovat tímto způsobem své myšlenky. Nebylo tomu u všech národů ve stejnou dobu, bylo to však zhruba na stejném vývojovém stupni. Takovou jednoduchou značkou je například vhodně umístěná větev nebo nepotřebný šíp, ukazující hrotem směr, kterým má opozdivší se lovec následovat tlupu. Číselné vztahy nebo pojmy se vyjadřovaly uzly na šňůrách. U starých Číňanů (ve 3.tisiciletí př.n.l) měla svůj výrazový význam jak vazba uzlů, tak i jejich vzájemná vzdálenost. S uzlovým písmem (kipu) se nejčastěji setkáváme ve Střední a Jižní Americe. Španělé je poznali v říši Inků. Některá z těchto kipu měla funkci kalendáře. Každé kipu se skládá z hlavní šňůry, od níž visí vedlejší a k nim jsou připojeny šňůry podřadné. Na nich jsou různě vázané uzly, od jednoduchých až do mnohonásobných. Jednotlivé šňůry jsou rozlišeny i barvou. V Mexiku a Peru bývali zaměstnáni v úřadech cvičení pletači uzlů, kteří tam zastávali funkci pozdějších písařů. Jiným druhem číselných sdělení jsou zářezy na hůlkách, vyznačené smluveným způsobem. Hůlky se zářezy platily ještě ve starém Římě jako stvrzenka o zaplacených daních. V Anglii do konce roku 1834 uznávali podobným způsobem vydané potvrzení (tally sticks). Úsloví máš u mě vroubek má původ v těchto zářezech na hůlkách. Nejpočetněji zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou však obrazy na skalních jeskynních stěnách. Často ovšem nedovedeme přesně posoudit, jde-li v daném případě o obraz, tedy projev uměleckého cítění, nebo o sdělení vyjádřené piktogramem. Někdy jsou oba záměry smíšeny. Tak tomu je například u realistických skalních kreseb z paleolitu, nalezených v jihoevropských jeskyních Altamira, Pasiega, Lascaux, Laugeri-Basse a v severoafrických jeskyních, v Jamtlandu ve Švédsku a jinde. Povahu sdělení má například tragédie lovce z jeskyně u Lascaux nebo poprava, výstižná obrazová scéna z rokle

9 Gasulla(Gueva Remigia). Řada podobných vyobrazení má ovšem magický nebo kultovní význam, jehož smysl nám dnes uniká. Podobný záměr měly i plastiky, například slavná Věstonická Venuše jako symbol plodnosti, nebo postava ženy vyrytá do mamutího zubu z Předmostí, rovněž z Jižní Moravy. Jistý druh piktografů vyjadřuje vlastnictví určitého předmětu nebo zvířete, někdy jsou těmito symboly označeny mezní kameny. Zajímavé jsou například značky Čeremízů z východního Ruska, Laponců ze Švédska nebo brazilského indiánského kmene Kaduveio. Jisté příbuzenství s těmito vlastnickými značkami mají úřednické pečetě nejstarších národů. Z historie evropské knihy, Pravoslav Kneidl, nakladatelství Svoboda, Praha 1989, str ÚKOLY: 1/ Co stálo na začátku vývoje písma? 2/ Co vyjadřovaly uzly na šňůrkách? 3/ Jak se nazývá uzlové písmo? a/ kipa b/ pika c/ kipu 4/ S uzlovým písmem se nejčastěji setkáváme a/ v Austrálii b/ ve Střední a Jižní Americe c/ v Asii 5/ Hůlky se zářezy ve starověkém Římě označovaly a/ počet otroků v domácnosti b/ velikost úrody oliv c/ zaplacení daní

10 6/ Které úsloví má původ v těchto hůlkách se zářezy?. 7/ Dokážeš vyjádřit význam tohoto úsloví svými slovy 8/Nejpočetnějším zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou a/ zbraně b/ plastiky zvířat c/ obrazy na stěnách jeskyní 9/ Věstonická Venuše byla symbolem a/ plodnosti b/ věrnosti c/ lásky METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.04 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ Mgr. Naděžda Dzodzáková Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo neposlouchal ptačí zpěv. Na zemi chyběl člověk. Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str. 170 ÚKOLY: 1/ Co nepatří mezi hlavní znaky pověsti? a/ uvedení přesného data b/ historicky nedoložitelné postavy c/ reálné místo příběhu 2/ Které z následujících tvrzení z úryvku platí? a/ pastýři hlídali stáda b/ ve vodách nebyly ryby c/ na Zemi nebyl člověk

12 3/ Kolik je v textu podstatných jmen? a/ 13 b/ 15 c/ 16 4/ Z textu vypiš jedno přídavné jméno. a/ tvrdé b/ měkké 5/ Najdi a podtrhni zájmena. Ve, se, ale, ryby, nikdo, plné, člověk 6/ Podtržená zájmena vypiš a urči jejich druh. 7/ Větu Vody byly plné ryb přeměň tak, aby se v ní objevila číslovka. 8/ Vyhledej zvratné sloveso. 9/ Spoj slova, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem. Lodě Děti Rodiče Mraky Kuřata se opozdili pobíhala odpluly cvičily zahalily

13 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.05 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Na Kanárských ostrovech vládne po celý rok příjemná teplota, a tak se sem turisté mohou vydal nejen v létě, ale i v zimě. ÚKOLY 1/ Jakým slovem můžeme nahradit v textu slovo TURISTÉ? a/poutníci b/ návštěvníci c/ děti 2/Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. VLÁDNE PANUJE a/ homonyma b/ antonyma c/ synonyma 3/Urči, zda uvedená věta je souvětí. a/podřadné b/ souřadné

15 4/ Sestav kompletní graf tohoto souvětí. 5/ Urči druh přísudku MOHOU SE VYDAT. a/ slovesný jednoduchý b/ slovesný složený c/ jmenný se sponou 6/ V jakém významovou poměru je několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ? a/ slučovací b/ odporovací c/ stupňovací 7/ Několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ je a/ předmět b/ příslovečné určení času c/ příslovečné určení místa 8/ Ze spojení PO CELÝ ROK vytvoř slovo složené.

16 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.06 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Vyrobit první konzervu trvalo čtrnáct let, ale ani potom ještě nebylo vyhráno, neboť ještě neexistoval otvírák. Čemu lidstvo vděčí za vynález konzervy? No přeci armádě. Vše začalo v roce 1795 za vlády Napoleona. Ten snil o tom, aby každý voják jeho armády měl u sebe stravu, kterou by mohl kdykoliv konzumovat. Proto Napoleon vypsal odměnu 12 tisíc franků pro toho, kdo vymyslí nový způsob dlouhodobého uchovávání potravin. Jako první se po čtrnácti letech přihlásil Nicholas Appert, známý pařížský lahůdkář, se svým nápadem uchovávat jídlo ve skleněných lahvích podobně jako víno. Při svých pokusech používal zeleninu, kterou povařil, nalil do silnostěnných skleněných lahví, které uzavřel korkovými zátkami a utáhl drátem jako šampaňské. Lahve poté povařil ve vodě. Appert sliboval trvanlivost potravin v délce čtyř měsíců, což potom experimenty prokázaly. Slíbenou odměnu mu osobně předal sám Napoleon. Šíp, , upraveno ÚKOLY 1/ Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/nicholas Appert při svých pokusech používal zeleninu b/appertovy pokusy trvaly 12 let c/slíbená odměna byla 12 tisíc franků

18 2/ Které z následujících tvrzení platí? a/nicholas Appert zátku lahve zalil voskem b/slíbená odměna nebyla vyplacena císařem Napoleonem c/potraviny měly trvanlivost čtyři měsíce 3/Rozhodni, v jakém významovém poměru jsou slova POKUS EXPERIMENT. a/ antonyma b/ homonyma c/synonyma 4/ Které z uvedených slov je v textu významem nejblíže slovu VYPSAT (ODMĚNU)? a/ vyhlásit b/ připsat c/ vymyslet 5/ Jaký nadpis by byl vzhledem k textu nejvýstižnější? a/ Napoleon a konzerva b/ Výroba první konzervy trvala 14 let c/ První konzerva jako šampaňské 6/Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo KONZUMOVAT (podtrženo v textu)? a/jíst b/ trávit c/ polykat

19 7/ Známý pařížský lahůdkář je v textu a/ vsuvka b/přístavek c/ oslovení METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

20 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.07 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O starých pověstech -Alois Jirásek Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země. Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty věků,co zůstalo z báječných vypravování předešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni. Pomněte na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkrát tvářnost naší vlasti, než sem vkročilo naše plémě. Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval chudý ostatek dřívějších obyvatelů cizího jazyka. Půda skoro všecka odpočívala netknuta rádlem. Vše bylo pustější, divočejší, rovina, pláň i údolí. Lidská stopa tu byla vzácná. Zvěře však všude hojně. Nikým nehoněná, nehubená,množila se, že jí sotva postačovala půda. Po černých lesích bytoval medvěd, hledaje duté kmeny s medovými plásty včel, od jejichž rojů zvučely stromy. Divoký kanec rozrýval kyprou lesní půdu a hustým, spletitým podrostem draly se liška a divoká kočka. Z haluze číhal mrštný rys, pronikaje bystrým zrakem šero lesní,jímž se neslo zdaleka řvaní ohromného zubra, beroucího se k brodu nebo k prameni. Jelen volně přebíhal a s ním stádo laní, na paloucích se páslo hojně srn,ale také množství vlků se toulalo a plížilo za kořistí lesem i širou krajinou. Vysoko v slunném povětří nad hřbety lesů plul král všeho ptactva, skalní orel a jeho příbuzní. Po skalách,po lesích hnízdila hejna dravého ptactva, luňák i sokol, rarohů rod,jestřáb,krahujec i odrůdy menších dravců a sov a výrů. Potoky, řeky a jezera hemžily se rybami a vydra, bytující v šeru starých olší a vrb zarostlých divokým chmelem, měla hojný lov, bobři pak nerušeně stavěli své umělé stavby. V hlas větrů a šumění stromů hrčely potoky, hučely řeky a v jejich bílém písku svítila na slunci zrna ryzího zlata. Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly poklady rud a vzácného kovu. Všude jara síla a bohatství. Země, dobrá svou hojností a plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích. I přišel a nevzdělanou vzdělal, zvelebil ji těžkou, lopotnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté ze-

21 mě i svého jazyka. Z mateřských končin slovanských přišel sem lid, naši předkové, se svým vůdcem Čechem. Aj, počněme o nich tu pověst. Literární výchova 6., SPN, Praha 1989, str ,zkráceno 1.Koho autor oslovuje v úvodu? 2.Co označuje spojení temnota věků? a/špatné časy b/dávná minulost c/temná doba 3.Byla naše země před příchodem praotce Čecha osídlena? a/ano b/ne 4.Proč zde bylo velké množství zvěře? 5.O kterých druzích lesní zvěře se autor zmiňuje /uveď 5/. 6.Vysvětli význam Hlubiny byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil,aby vydaly poklady rud a vzácného kovu.

22 7.Ve spojení dělný lid nahraď přídavné jméno synonymem. 8.Který z výroků je podložen informací z textu? a/naši předkové přišli z končin románských b/naši předkové přišli z končin slovanských c/naši předkové přišli z končin germánských 9.Uveď celý název knihy, ze které je tato ukázka. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.08 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková Krokovy dcery - Ivan Olbracht Tehdejší lidé byli poctiví, kupodivu ušlechtilí, mezi sebou věrní a jeden k druhému laskaví. Nikdo by dnes, kdy si lidé libují v pravém opaku, neuvěřil, jak šťastný byl onen věk, spokojující se se skrovnými výdaji a nenadýmající se chvástavou pýchou. Ale žel! Se vzrůstem kmene a množícím se bohatstvím, které poskytovala země, vše dobré se obrátilo v opak. Majetek obecný se změnil v soukromí, chudobě, která jim kdysi byla milá a skýtala jim bezpečí, se vyhýbali jako zablácenému kolu a prchali před ní, poněvadž ve všech planula touha po jmění prudší než sopečný oheň. Křivdy, jichž dříve nikdo neznal, bujely ode dne ke dni hůře a nikdo neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požaloval. Potom se v nouzi začali z dobré vůle scházeti k těm, kdož byli v kmeni nebo ve svém pokolení pokládáni pro mravy nebo bohatství za osoby váženější, aby tam bez biřiců, pečetí a hrozících trestů rokovali o svých rozepřích nebo o křivdách, které jim byly způsobeny. Tehdy žil muž jménem Krok, po němž jest nazván hrad, dnes již stromovím zarostlý, v lese u vsi Ztibečné. Byl to člověk na svou dobu naprosto dokonalý, bohatý pozemskými statky a ve svých soudech rozvážný a spravedlivý. K němu z celého kraje, jako včely k úlům, spěchávali všichni,kdož měli nějakou rozepři, ať už to byli lidé z jeho vlastního rodu či z pokolení jiných. A on je soudil. Ale tento znamenitý muž neměl mužských potomků. Narodily se mu však tři dcery, jimž příroda udělila větší poklady moudrosti, než jaké obyčejně dává mužům. Nejstarší z nich se jmenovala Kazi. Nic nezadala starověkým kouzelnicím v znalosti bylin a věšteb, ani slavným řeckým lékařům v jejich umění, neboť často způsobila, že se sudičky ustřihující nit života vzdaly odvěké práce, a že kouzly donucovala osud, aby se řídil její vůlí. Památka na ni žije dosud. Do dnešního dne je viděti její mohylu, vděčnými obyvateli země vysoko nanesenou nad břehem řeky Mže, tam, kudy se chodí přes horu Osek do kraje bechyňského. A podnes říkají lidé, když se jim něco ztratí a vzdávají se již naděje, že by to ještě mohli nalézti: To nedovede navrátit ani Kazi.

24 Druhá z Krokových dcer se jmenovala Tetka. Byla to žena jemného citu a od lidí velmi vážená.na vrcholu strmé skály na řece Mži vystavěla polohou velice pevný hrad, který nazvala svým jménem Tetín. Tetka, která zůstala po celý věk svého života svobodná, stala se svému kmeni kněžkou. Nevzdělaný a nerozumný lid naučila klaněti se vílám a rusalkám a zavedla celou pověrečnou nauku a modloslužebné řády, které ještě dnešního času zachovávají mnozí pohanští vesničané:jeden uctívá prameny nebo ohně, druhý se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný přináší oběti vrchům a pahorkům, nebo se modlí k hluchým a němým bůžkům, které si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho i rodinný dům. Třetí Krokova dcera, věkem nejmladší,ale moudrostí nejstarší,jmenovala se Libuše. U lesa, který se táhne ke vsi Ztibečné, vystavěla tehdy nejmocnější hrad a nazvala jej podle svého jména Libušín. Byla to žena mezi ženami převzácná, v uvažování rozumná, v řeči rázná, tělem cudná a v mravech ušlechtilá. Přestože se jí v rozsuzování pří nemohl nikdo rovnat, byla ke každému vlídná, ba roztomilá, a přestože dobře vykonávala úkoly mužské, byla ozdobou a slávou ženského pohlaví. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá a hodná chvály - ach, nešťastný osude lidský! -byla hadačkou. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala budoucí věci, stalo se, když po Krokově smrti se sešel celý jeho kmen k valnému sněmu, že si zvolil za soudkyni právě ji. Literární výchova 5,SPN,Praha 1990,str /zkráceno/ 1.Jaké vlastnosti měli tehdejší lidé? a/byli nepoctiví, nevěrní a přátelští b/byli poctiví, ušlechtilí, věrní a laskaví c/byli poctiví, věrní a nepřátelští 2.Z jakého důvodu přicházeli lidé za Krokem? a/pokud chtěli uzavřít sňatek b/když si je povolal c/když chtěli rozsoudit

25 3. Jak se jmenovaly Krokovy dcery? 4. Jaké vlastnosti byly pro každou z nich charakteristické? a/ b/ c/ 5. Jak se nazývaly hrady, které nechaly Krokovy dcery vybudovat? a 6. Kdo se ujal vlády po Krokově smrti? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.09 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková POTRESTANÁ PÝCHA -Božena Němcová Na hrad královský byli povoláni malíři, aby vymalovali podobiznu krále Míroslava. Mladý ten král byl by se rád oženil. Mezi mnohými obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna takové krásy, že pro ni Míroslav od prvního pohlédnutí milostí zahořel a žádnou jinou za královnu sobě zvoliti nechtěl. Proto se dával teď malovat, aby jí obraz svůj poslati a spolu o její ruku žádati mohl. Malíři se sešli a král jim pravil takto: Slovutní pánové a mistři! Dal jsem vás proto svolat, aby mne každý jednou vymaloval. Nechci však, abyste mi krásy přidávali, spíše si nechám líbit,bude-li obraz škaredější, než moje tvář. Sůl nad zlato, B.Němcová, SPN, Praha, 1965, str.45 /zkráceno/ 1.Proč král povolal na hrad malíře? a/chtěl si vybrat nevěstu b/zamiloval se do princezny c/chtěl namalovat svoji podobiznu

27 2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a/král se nechtěl oženit b/král se zamiloval c/král chtěl co nejhezčí podobiznu 3.Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo milostí/zahořel/? a/touhou b/láskou c/vděkem 4.Vypiš z textu 3 podstatná jména konkrétní a 3 abstraktní? konkrétní abstraktní 5.Vytvoř 3 příbuzná konkrétní podstatná jména od slova. Hrad ruka 6.Vyhledej 7 podstatných jmen abstraktních. z p ě v r o v ý t e a ch ů ch a k d o n a s o o t ě á n n s a l a k o t a

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE _ ČJ.7.A.10 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK KRONIKA ČESKÁ Mgr. Naděžda Dzodzáková Z Kosmovy Kroniky české Roku od narození Páně 929 Dne 28. září svatý Václav,kníže český, byv lstí bratrovou na hradě Boleslavi umučen, ve věčný nebeský dvůr on šťastným osudem vešel. O tom totiž,kterak Boleslav,nehodný slouti rodným bratrem muže svatého,zákeřně pozval na hostinu svého bratra,ač se spíše chystal ho zavražditi,aby se mohl ujmout vlády v zemi, nebo o tom, kterak před tváří lidí, ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, jest tuším sdostatek pověděno v Oslavě umučení téhož svatého muže.po jeho šťastném skončení života Boleslav, druhý Kain,došel pak, žel, knížectví zle nabytého. Za té hostiny, jak jsme svrchu pověděli, bratrovraždou kleté, narodí se knížeti Boleslavovi z výborné manželky výtečné dítě, jemuž oné události bylo dáno jméno Strachkvas,kteréžto jméno znamená strašlivé hody.neboť který kvas může býti strašnější než ten, při němž se páše bratrovražda?kníže Boleslav tedy,jsa si vědom spáchaného zločinu a boje se pekelných trestů, neustále přemýšlel v bystrém duchu, jak jen by mohl Boha za tu svou vinu usmířiti i učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže tento můj syn zůstane naživu, z celého srdce svého jej Bohu zaslibuji, aby byl duchovním a sloužil Kristu po všechny dny svého života za můj hřích a za lid této země. Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004 str Co bylo důvodem pozvání Václava do Boleslavi? a/ pozvání na svatbu b/ pozvání na hostinu c/ pozvání na křest

30 2. Vysvětli, proč je Boleslav přirovnáván ke Kainovi. 3. Dítě, které se narodilo, bylo a/ děvče b/ chlapec 4. Jak bylo dítě pojmenováno? a/ Boleslava b/ Boleslav c/ Strachkvas 5. Uvědomil si Boleslav svou vinu? a/ ano b/ ne 6. Jak chtěl Boleslav odčinit svou vinu? a/ dal postavit kostel b/ zaslíbil syna Bohu c/ poskytl kněžím peníze METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

31 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.11 ČESKÝ JAZYK 6. ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O mostě z vajec, tvarohu a syrečků -Václav Cibula Nejstarší pražský most byl ze dřeva a spojoval břehy podhradí s osadou Židů, proti záplavám a ledům ho chránily rošty z dubových kmenů. Když ho pak vzala voda, vznikl první pražský kamenný most. Byl nazván jménem královny Judity a vydržel až do velké povodně roku Stalo se to na začátku února. Zvedl se jižní vítr, teplý jako v létě, a při velkých deštích Vltava vystoupila z řečiště. Sám Oldřich, mistr křižovníků s červenou hvězdou, kteří měli most v opatrování, vyslal spěšného posla k panu Karlovi s naléhavou zprávou. Připluly ledy po řece a ohrožují dílo mostu Juditina v základech! Račiž Vaše Milost vzít na vědomí, že je slabá ruka bratří i všeho lidu proti síle živlu! Ještě tu noc se rozpadl most na čtyřech místech, takže ho zbyla stěží čtvrtina a je zapsáno na starých pergamenech: Jako by padla koruna královská, když onen slavný most se zřítil. I nastaly mnohé trampoty a nebezpečí lodníkům a trápení lidem chudým, protože plavba odpadla. Teprve potom začal stavět Petr Parléř třetí most, kterému se říkalo nejdřív Kamenný nebo Pražský, a teprve mnohem, mnohem později podle jeho zakladatele most Karlův. Ve své době byl prý ze všech mostů na světě nejpevnější, protože stavitel dal míchat do malty vápno s vínem a vejci.

32 V celé Praze však nebylo tolik vajec, a tak Karel nařídil, aby všechna města v čes- ké zemi přispěla ke stavbě svým podílem. Tehdy se sjížděly do Prahy ze všech stran dřevěné vozy vystlané slámou a svážely křehké náklady v bednách a v proutěných koších na břeh Vltavy, kde zedníci vejce roztloukali a míchali do vápna.cesty však byly hrbolaté, loukotě kol se lámaly, a tak z ne jednoho vozu už daleko před Prahou kapal žloutek s bílkem. Svůj podíl vajec měli poslat do Prahy i obyvatelé Velvar. Buď však vzkazu špatně rozuměli, nebo se báli, aby se vejce cestou nerozbila nebo nepokazila, a tak je raději uvařili natvrdo. Bylo z toho tehdy po celé Praze hodně veselí a všichni tu důkladnost Velvarským dlouho připomínali. Velvarští však nezůstali v posměchu sami, brzy je překonali občané z Unhoště. Vejce dopravili do Prahy v pořádku, ale trochu to popletli s mlékem, kterým se rozdělávala při stavbě mostu malta. Buď jim bylo líto dobrého mléka, nebo jim bylo líto Karlova mostu chtěli maltu ještě vylepšit, nebo zkrátka poslouchali jen na půl ucha. Do Prahy však poslali nejen mléko, ale i tvaroh a syrečky. A tak je Karlův most ze všech mostů na světě nejdůkladnější, neboť stojí na víně z pražských vinic, na tvarohu a syrečcích z Unhoště a na vejcích z celé české země. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fraus,Plzeň, 2003, str Jak se jmenoval první pražský kamenný most? a/ Pražský b/ Kamenný c/ Juditin

33 2. Kdy došlo ke zničení prvního kamenného mostu? a/ v březnu 1342 b/ v lednu 1342 c/ v únoru Které z následujících tvzení vyplývá z textu? a/ do malty se přidávalo vápno s vínem a pivem b/ do malty se přidávalo vápno s vejci a pivem c/ do malty se přidávalo vápno s vejci a vínem 4. Které z následujících tvrzení v úryvku platí? a/ Velvarští poslali vejce syrová b/ Velvarští poslali vejce vařená natvrdo c/ Velvarští poslali vejce vařená nahniličku 5. Co poslali občané Unhoště na stavbu mostu? 6. Dokážeš vysvětlit spojení poslouchali jen na půl ucha? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

34 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.12 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková Moje kamarádka velmi často vzpomínala na své prázdniny, které trávila jako dítě u babičky v Krkonoších. Její dědeček byl včelař a staral se tak o nejedno včelstvo. Kamarádka pomáhala velmi často babičce při vaření. Někdy se v létě stalo, že stará kachlová kamna čadila tak, že pak ještě dlouho po uvaření oběda musely být všechny dveře otevřené dokořán. Ze všeho nejvíce však malá Jana milovala babiččino cukroví, které zapíjela čajem s mlékem. Celý rok se vždy těšila na další prázdniny a v dospělosti na prarodiče s láskou vzpomínala. ÚKOLY: 1.Text je napsán v čase a/ přítomném b/ minulém c/ budoucím 2. Kde trávila Jana prázdniny? a/ u moře b/ na horách c/ ve městě 3/ Vypiš z textu všechna podstatná jména pomnožná.

35 4.Vypiš z textu 2 podstatná jména. a/ hromadná b/ látková 5/ Ke slovu Krkonoše napiš. a/ slovo nadřazené b/ 2 slova souřadná 6/ Vyhledej 6 podstatných jmen a potom urči, zda jsou pomnožná, hromadná, látková. A Z V Í N O P R Á D L O A N I V E B P Í S E K I O P A Ř E L S M T E T Í METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_14/11_Český jazyk pro 7. ročník Téma: Podmět Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_724_Shoda podmětu s přísudkem II._ pwp Střední odborná škola

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: HIMTQVQ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Větná skladba / Pravopis a mluvnice / Porozumění

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006

Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006 Přijímací zkoušky z českého jazyka 2006 Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem v roklince doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Nebylo koho

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více