ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a chytří. Od svých ošetřovatelů se totiž naučil krmit malá tygří mláďata mlékem přímo z lahve. A přitom ani nepotřeboval žádný dlouhý trénink. Ošetřovatelé ze zoologické zahrady, která je vzdálená asi 40 kilometrů od Bangkoku, měli zajímavý nápad. Chtěli zjistit, jak se k sobě budou šimpanz a pětiměsíční mláďata tygrů chovat, když pochopili, že šimpanz neprojevuje žádné známky strachu, napadlo je experimentovat dál. Každý den ho tedy učili, jak se krmí tygří mláďata z lahve, a šikovný Dodo začal aktivitu sám opakovat. Úkoly: 1/Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/šimpanzi jsou učenliví b/šimpanz nepotřeboval dlouhý trénink c/šimpanz se naučil krmit mláďata z lahve d/šimpanz musel překonat známky strachu Novinky.cz, /Který z výroků není podložen informacemi z textu? a/lidoopi mají blízko k člověku b/příběh se odehrál v Thajsku c/ ošetřovatelé experiment ukončili d/dodo krmení začal opakovat

2 3/ Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. STRACH - OBAVA a/antonymum b/ synonymum c/homonymum 4/ Jakým slovem můžeme v poslední větě nahradit slovo aktivitu(aktivita)? a/ činnost b/ učení c/ hra 5/Tyto úkoly se vztahují k poslední větě úryvku. a/ Kolik vět má toto souvětí? b/ Vypiš jednotlivé věty, urči, zda jsou hlavní, vedlejší, u vedlejších vět urči jejich druh. c/ Urči tyto větné členy. KAŽDÝ MLÁĎATA d/ Urči druh přísudku. ZAČAL OPAKOVAT a/slovesný jednoduchý b/slovesný složený c/jmenný se sponou

3 e/jaký slovní druh je slovo KAŽDÝ? a/číslovka b/ přídavné jméno c/ zájmeno f/ Urči vid u slovesa UČILI, utvoř k němu vidovou dvojici. vid vidová dvojice METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE _ČJ.9.B.02 ČESKÝ JAZYK- 9.ROČNÍK SLOH VÝKLAD Mgr. Naděžda Dzodzáková Zachraňte nosorožce 14.prosince 2005 byla zahájena mezinárodní kampaň na záchranu nosorožců. Proč jim hrozí vyhubení? Ještě nedávno, před 50 lety patřila tato zvířata prehistorického zjevu k relativně početným ve volné přírodě žily stovky tisíc jedinců. V posledních desetiletích došlo k rychlému, masovému a bezohlednému zabití desítek tisíc zvířat pytláky pro trh s jejich rohy. Dnes ve volné přírodě respektive v chráněných rezervacích Afriky a Asie, přežívají pouhé 17,5 tisíce nosorožců. Čtyři z pěti druhů volně žijících nosorožců patří ke kriticky ohroženým. Proto vznikají záchranné projekty programy pro záchranu volně žijících nosorožců např. jejich translokace, protipytlácká ochrana, monitorování, výzkum, environmentální výchova. V České republice v současnosti chovají nosorožce tři zoo. Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem, Ústí nad Labem a Ostrava. V zoo Dvůr Králové byla odchována mláďata čtyř forem nosorožců (na čtyři desítky), odchovů docílila i ústecká zoo. Česká republika tak patří mezi chovatelsky úspěšné země. Nosorožci žijí na naší planetě více než 50 milionů let a za tu dobu se stali důležitou součástí mnohých ekosystémů. Ochrana nosorožců má tedy pozitivní dopad na další druhy živočichů a rostlin, vyskytujících se ve stejných biotopech. Pytláci loví nosorožce pro jejich rohy. Podle tradiční čínské medicíny používají rohy k zahánění horečky, odehnání zlých duchů, při hadím uštknutí, zimnici, úplavici, artritidě atd. Také z nich vyrábějí rukojeti dýk. Lidé, kteří rohy používají, jejich léčivým účinkům opravdu věří, proto tak vzkvétá černý obchod a pytláctví. Ztráta přirozeného životního prostředí odlesňováním půdy (pro zakládání lidských obydlí a pro zemědělskou produkci) a těžbou způsobuje zmenšování prostředí a tříštění na malá území. Pokud dojde k roztříštění biotypů, nosorožci ztrácí možnost setkat se s dalšími zvířaty v době páření. Ztráta několika jednotlivců může mít pro přežívající skupinu zvířat nedozírné následky. Ochránci přírody se tedy snaží pytláctví zabránit např. prostřednictvím protipytláckých hlídek, oplocením rezervací nebo prací s místními obyvateli. Nesmírně důležitá je přísná ochrana nosorožců v přírodě a chov ohrožených druhů v lidské péči pro případné posílení či vytvoření nové populace.

5 Český jazyk pro 9.ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň 2006, str. 102 ÚKOLY: 1/ V kterém roce nebyla zahájena kampaň za ochranu nosorožců? a/ 2005 b/ / Před kolika lety žil dostatečný počet nosorožců? a/ 100 lety b/ 70 lety c/ 50 lety 3/ Jaký počet nosorožců přežívá nyní ve volné přírodě? 4/ Kolik druhů volně žijících nosorožců existuje? a/ 3 druhy b/ 4 druhy c/ 5 druhů 5/ Kolik ZOO v ČR chová nosorožce? a/ 3 b/ 5 c/ 6

6 6/ Vzácný nosorožec bílý se chová v ZOO Liberec, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 7/ Pro co pytláci loví nosorožce? a/ pro kůži b/ pro rohy c/ pro maso 8/ Kromě pytláků, co je další příčinou stále klesajícího počtu nosorožců? 9/ Mohou se na záchraně nosorožců podílet i místní obyvatelé, označ správnou odpověď. a/ ano b/ ne 10/ Vypiš z textu. a/ 4 jednoslovné odborné názvy b/ 2 víceslovné odborné názvy 11/ Nahraď tyto výrazy českým synonymem. Translokace Monitorování Pozitivní Medicína

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.03 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK NAUČNÁ A UMĚLECKÁ LITERATURA Mgr. Naděžda Dzodzáková PÍSMO A KNIŽNÍ KULTURA STAROVĚKU PŘEDCHŮDCI PÍSMA Předchůdci písma Na počátku dlouhého vývoje písma jsou upamatovací (mnemotechnické ) značky, které jsou prvními pokusy lidstva o sdělení zprvu praktického rázu, později i myšlenky, svému okolí. Bylo by obtížné stanovit, ve kterém stádiu vývoje začal člověk sdělovat tímto způsobem své myšlenky. Nebylo tomu u všech národů ve stejnou dobu, bylo to však zhruba na stejném vývojovém stupni. Takovou jednoduchou značkou je například vhodně umístěná větev nebo nepotřebný šíp, ukazující hrotem směr, kterým má opozdivší se lovec následovat tlupu. Číselné vztahy nebo pojmy se vyjadřovaly uzly na šňůrách. U starých Číňanů (ve 3.tisiciletí př.n.l) měla svůj výrazový význam jak vazba uzlů, tak i jejich vzájemná vzdálenost. S uzlovým písmem (kipu) se nejčastěji setkáváme ve Střední a Jižní Americe. Španělé je poznali v říši Inků. Některá z těchto kipu měla funkci kalendáře. Každé kipu se skládá z hlavní šňůry, od níž visí vedlejší a k nim jsou připojeny šňůry podřadné. Na nich jsou různě vázané uzly, od jednoduchých až do mnohonásobných. Jednotlivé šňůry jsou rozlišeny i barvou. V Mexiku a Peru bývali zaměstnáni v úřadech cvičení pletači uzlů, kteří tam zastávali funkci pozdějších písařů. Jiným druhem číselných sdělení jsou zářezy na hůlkách, vyznačené smluveným způsobem. Hůlky se zářezy platily ještě ve starém Římě jako stvrzenka o zaplacených daních. V Anglii do konce roku 1834 uznávali podobným způsobem vydané potvrzení (tally sticks). Úsloví máš u mě vroubek má původ v těchto zářezech na hůlkách. Nejpočetněji zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou však obrazy na skalních jeskynních stěnách. Často ovšem nedovedeme přesně posoudit, jde-li v daném případě o obraz, tedy projev uměleckého cítění, nebo o sdělení vyjádřené piktogramem. Někdy jsou oba záměry smíšeny. Tak tomu je například u realistických skalních kreseb z paleolitu, nalezených v jihoevropských jeskyních Altamira, Pasiega, Lascaux, Laugeri-Basse a v severoafrických jeskyních, v Jamtlandu ve Švédsku a jinde. Povahu sdělení má například tragédie lovce z jeskyně u Lascaux nebo poprava, výstižná obrazová scéna z rokle

9 Gasulla(Gueva Remigia). Řada podobných vyobrazení má ovšem magický nebo kultovní význam, jehož smysl nám dnes uniká. Podobný záměr měly i plastiky, například slavná Věstonická Venuše jako symbol plodnosti, nebo postava ženy vyrytá do mamutího zubu z Předmostí, rovněž z Jižní Moravy. Jistý druh piktografů vyjadřuje vlastnictví určitého předmětu nebo zvířete, někdy jsou těmito symboly označeny mezní kameny. Zajímavé jsou například značky Čeremízů z východního Ruska, Laponců ze Švédska nebo brazilského indiánského kmene Kaduveio. Jisté příbuzenství s těmito vlastnickými značkami mají úřednické pečetě nejstarších národů. Z historie evropské knihy, Pravoslav Kneidl, nakladatelství Svoboda, Praha 1989, str ÚKOLY: 1/ Co stálo na začátku vývoje písma? 2/ Co vyjadřovaly uzly na šňůrkách? 3/ Jak se nazývá uzlové písmo? a/ kipa b/ pika c/ kipu 4/ S uzlovým písmem se nejčastěji setkáváme a/ v Austrálii b/ ve Střední a Jižní Americe c/ v Asii 5/ Hůlky se zářezy ve starověkém Římě označovaly a/ počet otroků v domácnosti b/ velikost úrody oliv c/ zaplacení daní

10 6/ Které úsloví má původ v těchto hůlkách se zářezy?. 7/ Dokážeš vyjádřit význam tohoto úsloví svými slovy 8/Nejpočetnějším zachovaným druhem sdělení z prehistorické doby jsou a/ zbraně b/ plastiky zvířat c/ obrazy na stěnách jeskyní 9/ Věstonická Venuše byla symbolem a/ plodnosti b/ věrnosti c/ lásky METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

11 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.04 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK SLOVNÍ DRUHY OHEBNÉ Mgr. Naděžda Dzodzáková Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo neposlouchal ptačí zpěv. Na zemi chyběl člověk. Literární výchova 5, SPN, Praha 1990, str. 170 ÚKOLY: 1/ Co nepatří mezi hlavní znaky pověsti? a/ uvedení přesného data b/ historicky nedoložitelné postavy c/ reálné místo příběhu 2/ Které z následujících tvrzení z úryvku platí? a/ pastýři hlídali stáda b/ ve vodách nebyly ryby c/ na Zemi nebyl člověk

12 3/ Kolik je v textu podstatných jmen? a/ 13 b/ 15 c/ 16 4/ Z textu vypiš jedno přídavné jméno. a/ tvrdé b/ měkké 5/ Najdi a podtrhni zájmena. Ve, se, ale, ryby, nikdo, plné, člověk 6/ Podtržená zájmena vypiš a urči jejich druh. 7/ Větu Vody byly plné ryb přeměň tak, aby se v ní objevila číslovka. 8/ Vyhledej zvratné sloveso. 9/ Spoj slova, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem. Lodě Děti Rodiče Mraky Kuřata se opozdili pobíhala odpluly cvičily zahalily

13 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

14 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.05 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Na Kanárských ostrovech vládne po celý rok příjemná teplota, a tak se sem turisté mohou vydal nejen v létě, ale i v zimě. ÚKOLY 1/ Jakým slovem můžeme nahradit v textu slovo TURISTÉ? a/poutníci b/ návštěvníci c/ děti 2/Rozhodni, v jakém významovém vztahu jsou slova. VLÁDNE PANUJE a/ homonyma b/ antonyma c/ synonyma 3/Urči, zda uvedená věta je souvětí. a/podřadné b/ souřadné

15 4/ Sestav kompletní graf tohoto souvětí. 5/ Urči druh přísudku MOHOU SE VYDAT. a/ slovesný jednoduchý b/ slovesný složený c/ jmenný se sponou 6/ V jakém významovou poměru je několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ? a/ slučovací b/ odporovací c/ stupňovací 7/ Několikanásobný větný člen NEJEN V LÉTĚ, ALE I V ZIMĚ je a/ předmět b/ příslovečné určení času c/ příslovečné určení místa 8/ Ze spojení PO CELÝ ROK vytvoř slovo složené.

16 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

17 VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.06 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Vyrobit první konzervu trvalo čtrnáct let, ale ani potom ještě nebylo vyhráno, neboť ještě neexistoval otvírák. Čemu lidstvo vděčí za vynález konzervy? No přeci armádě. Vše začalo v roce 1795 za vlády Napoleona. Ten snil o tom, aby každý voják jeho armády měl u sebe stravu, kterou by mohl kdykoliv konzumovat. Proto Napoleon vypsal odměnu 12 tisíc franků pro toho, kdo vymyslí nový způsob dlouhodobého uchovávání potravin. Jako první se po čtrnácti letech přihlásil Nicholas Appert, známý pařížský lahůdkář, se svým nápadem uchovávat jídlo ve skleněných lahvích podobně jako víno. Při svých pokusech používal zeleninu, kterou povařil, nalil do silnostěnných skleněných lahví, které uzavřel korkovými zátkami a utáhl drátem jako šampaňské. Lahve poté povařil ve vodě. Appert sliboval trvanlivost potravin v délce čtyř měsíců, což potom experimenty prokázaly. Slíbenou odměnu mu osobně předal sám Napoleon. Šíp, , upraveno ÚKOLY 1/ Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu? a/nicholas Appert při svých pokusech používal zeleninu b/appertovy pokusy trvaly 12 let c/slíbená odměna byla 12 tisíc franků

18 2/ Které z následujících tvrzení platí? a/nicholas Appert zátku lahve zalil voskem b/slíbená odměna nebyla vyplacena císařem Napoleonem c/potraviny měly trvanlivost čtyři měsíce 3/Rozhodni, v jakém významovém poměru jsou slova POKUS EXPERIMENT. a/ antonyma b/ homonyma c/synonyma 4/ Které z uvedených slov je v textu významem nejblíže slovu VYPSAT (ODMĚNU)? a/ vyhlásit b/ připsat c/ vymyslet 5/ Jaký nadpis by byl vzhledem k textu nejvýstižnější? a/ Napoleon a konzerva b/ Výroba první konzervy trvala 14 let c/ První konzerva jako šampaňské 6/Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo KONZUMOVAT (podtrženo v textu)? a/jíst b/ trávit c/ polykat

19 7/ Známý pařížský lahůdkář je v textu a/ vsuvka b/přístavek c/ oslovení METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

20 VY_12_INOVACE_ČJ.7.A.07 ČESKÝ JAZYK 7.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O starých pověstech -Alois Jirásek Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země. Slyšte i, co více dochovalo se z temnoty věků,co zůstalo z báječných vypravování předešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám i svatému, živému ohni. Pomněte na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkrát tvářnost naší vlasti, než sem vkročilo naše plémě. Měst nebylo, dědin jen málo a pořídku a ty jen v některých končinách, kdež se dochoval chudý ostatek dřívějších obyvatelů cizího jazyka. Půda skoro všecka odpočívala netknuta rádlem. Vše bylo pustější, divočejší, rovina, pláň i údolí. Lidská stopa tu byla vzácná. Zvěře však všude hojně. Nikým nehoněná, nehubená,množila se, že jí sotva postačovala půda. Po černých lesích bytoval medvěd, hledaje duté kmeny s medovými plásty včel, od jejichž rojů zvučely stromy. Divoký kanec rozrýval kyprou lesní půdu a hustým, spletitým podrostem draly se liška a divoká kočka. Z haluze číhal mrštný rys, pronikaje bystrým zrakem šero lesní,jímž se neslo zdaleka řvaní ohromného zubra, beroucího se k brodu nebo k prameni. Jelen volně přebíhal a s ním stádo laní, na paloucích se páslo hojně srn,ale také množství vlků se toulalo a plížilo za kořistí lesem i širou krajinou. Vysoko v slunném povětří nad hřbety lesů plul král všeho ptactva, skalní orel a jeho příbuzní. Po skalách,po lesích hnízdila hejna dravého ptactva, luňák i sokol, rarohů rod,jestřáb,krahujec i odrůdy menších dravců a sov a výrů. Potoky, řeky a jezera hemžily se rybami a vydra, bytující v šeru starých olší a vrb zarostlých divokým chmelem, měla hojný lov, bobři pak nerušeně stavěli své umělé stavby. V hlas větrů a šumění stromů hrčely potoky, hučely řeky a v jejich bílém písku svítila na slunci zrna ryzího zlata. Hlubiny země byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil, aby vydaly poklady rud a vzácného kovu. Všude jara síla a bohatství. Země, dobrá svou hojností a plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích. I přišel a nevzdělanou vzdělal, zvelebil ji těžkou, lopotnou prací a svatou ji učinil tím potem svým a krví svou, kterou pak vylil v přemnohých bojích, háje prací svou dobyté ze-

21 mě i svého jazyka. Z mateřských končin slovanských přišel sem lid, naši předkové, se svým vůdcem Čechem. Aj, počněme o nich tu pověst. Literární výchova 6., SPN, Praha 1989, str ,zkráceno 1.Koho autor oslovuje v úvodu? 2.Co označuje spojení temnota věků? a/špatné časy b/dávná minulost c/temná doba 3.Byla naše země před příchodem praotce Čecha osídlena? a/ano b/ne 4.Proč zde bylo velké množství zvěře? 5.O kterých druzích lesní zvěře se autor zmiňuje /uveď 5/. 6.Vysvětli význam Hlubiny byly ještě zamčeny a nikdo na ně neuhodil,aby vydaly poklady rud a vzácného kovu.

22 7.Ve spojení dělný lid nahraď přídavné jméno synonymem. 8.Který z výroků je podložen informací z textu? a/naši předkové přišli z končin románských b/naši předkové přišli z končin slovanských c/naši předkové přišli z končin germánských 9.Uveď celý název knihy, ze které je tato ukázka. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.08 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková Krokovy dcery - Ivan Olbracht Tehdejší lidé byli poctiví, kupodivu ušlechtilí, mezi sebou věrní a jeden k druhému laskaví. Nikdo by dnes, kdy si lidé libují v pravém opaku, neuvěřil, jak šťastný byl onen věk, spokojující se se skrovnými výdaji a nenadýmající se chvástavou pýchou. Ale žel! Se vzrůstem kmene a množícím se bohatstvím, které poskytovala země, vše dobré se obrátilo v opak. Majetek obecný se změnil v soukromí, chudobě, která jim kdysi byla milá a skýtala jim bezpečí, se vyhýbali jako zablácenému kolu a prchali před ní, poněvadž ve všech planula touha po jmění prudší než sopečný oheň. Křivdy, jichž dříve nikdo neznal, bujely ode dne ke dni hůře a nikdo neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požaloval. Potom se v nouzi začali z dobré vůle scházeti k těm, kdož byli v kmeni nebo ve svém pokolení pokládáni pro mravy nebo bohatství za osoby váženější, aby tam bez biřiců, pečetí a hrozících trestů rokovali o svých rozepřích nebo o křivdách, které jim byly způsobeny. Tehdy žil muž jménem Krok, po němž jest nazván hrad, dnes již stromovím zarostlý, v lese u vsi Ztibečné. Byl to člověk na svou dobu naprosto dokonalý, bohatý pozemskými statky a ve svých soudech rozvážný a spravedlivý. K němu z celého kraje, jako včely k úlům, spěchávali všichni,kdož měli nějakou rozepři, ať už to byli lidé z jeho vlastního rodu či z pokolení jiných. A on je soudil. Ale tento znamenitý muž neměl mužských potomků. Narodily se mu však tři dcery, jimž příroda udělila větší poklady moudrosti, než jaké obyčejně dává mužům. Nejstarší z nich se jmenovala Kazi. Nic nezadala starověkým kouzelnicím v znalosti bylin a věšteb, ani slavným řeckým lékařům v jejich umění, neboť často způsobila, že se sudičky ustřihující nit života vzdaly odvěké práce, a že kouzly donucovala osud, aby se řídil její vůlí. Památka na ni žije dosud. Do dnešního dne je viděti její mohylu, vděčnými obyvateli země vysoko nanesenou nad břehem řeky Mže, tam, kudy se chodí přes horu Osek do kraje bechyňského. A podnes říkají lidé, když se jim něco ztratí a vzdávají se již naděje, že by to ještě mohli nalézti: To nedovede navrátit ani Kazi.

24 Druhá z Krokových dcer se jmenovala Tetka. Byla to žena jemného citu a od lidí velmi vážená.na vrcholu strmé skály na řece Mži vystavěla polohou velice pevný hrad, který nazvala svým jménem Tetín. Tetka, která zůstala po celý věk svého života svobodná, stala se svému kmeni kněžkou. Nevzdělaný a nerozumný lid naučila klaněti se vílám a rusalkám a zavedla celou pověrečnou nauku a modloslužebné řády, které ještě dnešního času zachovávají mnozí pohanští vesničané:jeden uctívá prameny nebo ohně, druhý se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný přináší oběti vrchům a pahorkům, nebo se modlí k hluchým a němým bůžkům, které si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho i rodinný dům. Třetí Krokova dcera, věkem nejmladší,ale moudrostí nejstarší,jmenovala se Libuše. U lesa, který se táhne ke vsi Ztibečné, vystavěla tehdy nejmocnější hrad a nazvala jej podle svého jména Libušín. Byla to žena mezi ženami převzácná, v uvažování rozumná, v řeči rázná, tělem cudná a v mravech ušlechtilá. Přestože se jí v rozsuzování pří nemohl nikdo rovnat, byla ke každému vlídná, ba roztomilá, a přestože dobře vykonávala úkoly mužské, byla ozdobou a slávou ženského pohlaví. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá a hodná chvály - ach, nešťastný osude lidský! -byla hadačkou. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala budoucí věci, stalo se, když po Krokově smrti se sešel celý jeho kmen k valnému sněmu, že si zvolil za soudkyni právě ji. Literární výchova 5,SPN,Praha 1990,str /zkráceno/ 1.Jaké vlastnosti měli tehdejší lidé? a/byli nepoctiví, nevěrní a přátelští b/byli poctiví, ušlechtilí, věrní a laskaví c/byli poctiví, věrní a nepřátelští 2.Z jakého důvodu přicházeli lidé za Krokem? a/pokud chtěli uzavřít sňatek b/když si je povolal c/když chtěli rozsoudit

25 3. Jak se jmenovaly Krokovy dcery? 4. Jaké vlastnosti byly pro každou z nich charakteristické? a/ b/ c/ 5. Jak se nazývaly hrady, které nechaly Krokovy dcery vybudovat? a 6. Kdo se ujal vlády po Krokově smrti? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.09 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková POTRESTANÁ PÝCHA -Božena Němcová Na hrad královský byli povoláni malíři, aby vymalovali podobiznu krále Míroslava. Mladý ten král byl by se rád oženil. Mezi mnohými obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna takové krásy, že pro ni Míroslav od prvního pohlédnutí milostí zahořel a žádnou jinou za královnu sobě zvoliti nechtěl. Proto se dával teď malovat, aby jí obraz svůj poslati a spolu o její ruku žádati mohl. Malíři se sešli a král jim pravil takto: Slovutní pánové a mistři! Dal jsem vás proto svolat, aby mne každý jednou vymaloval. Nechci však, abyste mi krásy přidávali, spíše si nechám líbit,bude-li obraz škaredější, než moje tvář. Sůl nad zlato, B.Němcová, SPN, Praha, 1965, str.45 /zkráceno/ 1.Proč král povolal na hrad malíře? a/chtěl si vybrat nevěstu b/zamiloval se do princezny c/chtěl namalovat svoji podobiznu

27 2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a/král se nechtěl oženit b/král se zamiloval c/král chtěl co nejhezčí podobiznu 3.Jakým slovem můžeme v textu nahradit slovo milostí/zahořel/? a/touhou b/láskou c/vděkem 4.Vypiš z textu 3 podstatná jména konkrétní a 3 abstraktní? konkrétní abstraktní 5.Vytvoř 3 příbuzná konkrétní podstatná jména od slova. Hrad ruka 6.Vyhledej 7 podstatných jmen abstraktních. z p ě v r o v ý t e a ch ů ch a k d o n a s o o t ě á n n s a l a k o t a

28 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

29 VY_12_INOVACE _ ČJ.7.A.10 ČESKÝ JAZYK 7. ROČNÍK KRONIKA ČESKÁ Mgr. Naděžda Dzodzáková Z Kosmovy Kroniky české Roku od narození Páně 929 Dne 28. září svatý Václav,kníže český, byv lstí bratrovou na hradě Boleslavi umučen, ve věčný nebeský dvůr on šťastným osudem vešel. O tom totiž,kterak Boleslav,nehodný slouti rodným bratrem muže svatého,zákeřně pozval na hostinu svého bratra,ač se spíše chystal ho zavražditi,aby se mohl ujmout vlády v zemi, nebo o tom, kterak před tváří lidí, ale ne před Bohem, skrýval vinu bratrovraždy, jest tuším sdostatek pověděno v Oslavě umučení téhož svatého muže.po jeho šťastném skončení života Boleslav, druhý Kain,došel pak, žel, knížectví zle nabytého. Za té hostiny, jak jsme svrchu pověděli, bratrovraždou kleté, narodí se knížeti Boleslavovi z výborné manželky výtečné dítě, jemuž oné události bylo dáno jméno Strachkvas,kteréžto jméno znamená strašlivé hody.neboť který kvas může býti strašnější než ten, při němž se páše bratrovražda?kníže Boleslav tedy,jsa si vědom spáchaného zločinu a boje se pekelných trestů, neustále přemýšlel v bystrém duchu, jak jen by mohl Boha za tu svou vinu usmířiti i učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže tento můj syn zůstane naživu, z celého srdce svého jej Bohu zaslibuji, aby byl duchovním a sloužil Kristu po všechny dny svého života za můj hřích a za lid této země. Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004 str Co bylo důvodem pozvání Václava do Boleslavi? a/ pozvání na svatbu b/ pozvání na hostinu c/ pozvání na křest

30 2. Vysvětli, proč je Boleslav přirovnáván ke Kainovi. 3. Dítě, které se narodilo, bylo a/ děvče b/ chlapec 4. Jak bylo dítě pojmenováno? a/ Boleslava b/ Boleslav c/ Strachkvas 5. Uvědomil si Boleslav svou vinu? a/ ano b/ ne 6. Jak chtěl Boleslav odčinit svou vinu? a/ dal postavit kostel b/ zaslíbil syna Bohu c/ poskytl kněžím peníze METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

31 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.11 ČESKÝ JAZYK 6. ROČNÍK POVĚSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková O mostě z vajec, tvarohu a syrečků -Václav Cibula Nejstarší pražský most byl ze dřeva a spojoval břehy podhradí s osadou Židů, proti záplavám a ledům ho chránily rošty z dubových kmenů. Když ho pak vzala voda, vznikl první pražský kamenný most. Byl nazván jménem královny Judity a vydržel až do velké povodně roku Stalo se to na začátku února. Zvedl se jižní vítr, teplý jako v létě, a při velkých deštích Vltava vystoupila z řečiště. Sám Oldřich, mistr křižovníků s červenou hvězdou, kteří měli most v opatrování, vyslal spěšného posla k panu Karlovi s naléhavou zprávou. Připluly ledy po řece a ohrožují dílo mostu Juditina v základech! Račiž Vaše Milost vzít na vědomí, že je slabá ruka bratří i všeho lidu proti síle živlu! Ještě tu noc se rozpadl most na čtyřech místech, takže ho zbyla stěží čtvrtina a je zapsáno na starých pergamenech: Jako by padla koruna královská, když onen slavný most se zřítil. I nastaly mnohé trampoty a nebezpečí lodníkům a trápení lidem chudým, protože plavba odpadla. Teprve potom začal stavět Petr Parléř třetí most, kterému se říkalo nejdřív Kamenný nebo Pražský, a teprve mnohem, mnohem později podle jeho zakladatele most Karlův. Ve své době byl prý ze všech mostů na světě nejpevnější, protože stavitel dal míchat do malty vápno s vínem a vejci.

32 V celé Praze však nebylo tolik vajec, a tak Karel nařídil, aby všechna města v čes- ké zemi přispěla ke stavbě svým podílem. Tehdy se sjížděly do Prahy ze všech stran dřevěné vozy vystlané slámou a svážely křehké náklady v bednách a v proutěných koších na břeh Vltavy, kde zedníci vejce roztloukali a míchali do vápna.cesty však byly hrbolaté, loukotě kol se lámaly, a tak z ne jednoho vozu už daleko před Prahou kapal žloutek s bílkem. Svůj podíl vajec měli poslat do Prahy i obyvatelé Velvar. Buď však vzkazu špatně rozuměli, nebo se báli, aby se vejce cestou nerozbila nebo nepokazila, a tak je raději uvařili natvrdo. Bylo z toho tehdy po celé Praze hodně veselí a všichni tu důkladnost Velvarským dlouho připomínali. Velvarští však nezůstali v posměchu sami, brzy je překonali občané z Unhoště. Vejce dopravili do Prahy v pořádku, ale trochu to popletli s mlékem, kterým se rozdělávala při stavbě mostu malta. Buď jim bylo líto dobrého mléka, nebo jim bylo líto Karlova mostu chtěli maltu ještě vylepšit, nebo zkrátka poslouchali jen na půl ucha. Do Prahy však poslali nejen mléko, ale i tvaroh a syrečky. A tak je Karlův most ze všech mostů na světě nejdůkladnější, neboť stojí na víně z pražských vinic, na tvarohu a syrečcích z Unhoště a na vejcích z celé české země. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fraus,Plzeň, 2003, str Jak se jmenoval první pražský kamenný most? a/ Pražský b/ Kamenný c/ Juditin

33 2. Kdy došlo ke zničení prvního kamenného mostu? a/ v březnu 1342 b/ v lednu 1342 c/ v únoru Které z následujících tvzení vyplývá z textu? a/ do malty se přidávalo vápno s vínem a pivem b/ do malty se přidávalo vápno s vejci a pivem c/ do malty se přidávalo vápno s vejci a vínem 4. Které z následujících tvrzení v úryvku platí? a/ Velvarští poslali vejce syrová b/ Velvarští poslali vejce vařená natvrdo c/ Velvarští poslali vejce vařená nahniličku 5. Co poslali občané Unhoště na stavbu mostu? 6. Dokážeš vysvětlit spojení poslouchali jen na půl ucha? METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

34 VY_12_INOVACE_ČJ.6.A.12 ČESKÝ JAZYK 6.ROČNÍK DRUHY PODSTATNÝCH JMEN Mgr. Naděžda Dzodzáková Moje kamarádka velmi často vzpomínala na své prázdniny, které trávila jako dítě u babičky v Krkonoších. Její dědeček byl včelař a staral se tak o nejedno včelstvo. Kamarádka pomáhala velmi často babičce při vaření. Někdy se v létě stalo, že stará kachlová kamna čadila tak, že pak ještě dlouho po uvaření oběda musely být všechny dveře otevřené dokořán. Ze všeho nejvíce však malá Jana milovala babiččino cukroví, které zapíjela čajem s mlékem. Celý rok se vždy těšila na další prázdniny a v dospělosti na prarodiče s láskou vzpomínala. ÚKOLY: 1.Text je napsán v čase a/ přítomném b/ minulém c/ budoucím 2. Kde trávila Jana prázdniny? a/ u moře b/ na horách c/ ve městě 3/ Vypiš z textu všechna podstatná jména pomnožná.

35 4.Vypiš z textu 2 podstatná jména. a/ hromadná b/ látková 5/ Ke slovu Krkonoše napiš. a/ slovo nadřazené b/ 2 slova souřadná 6/ Vyhledej 6 podstatných jmen a potom urči, zda jsou pomnožná, hromadná, látková. A Z V Í N O P R Á D L O A N I V E B P Í S E K I O P A Ř E L S M T E T Í METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ Věta jednoduchá je uspořádaný větný celek, který vyjadřuje jednu myšlenku. Slova, která k sobě patří, tvoří dvojice slov, v této dvojici jedno slovo závisí na druhém. Takové dvojice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti. VY_12_INOVACE_Pap29. Český jazyk.

CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti. VY_12_INOVACE_Pap29. Český jazyk. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti VY_12_INOVACE_Pap29

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Přísudek a podmět Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 36 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_374 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Větné členy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_mlu03 mlu03_pl.pdf Gymnázium Kladno PhDr. Taťána Podpěrová Anotace Praktická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Graf skladebného rozboru věty

Graf skladebného rozboru věty Graf skladebného rozboru věty Existuje několik způsobů grafického zápisu větného rozboru. Předkládaný způsob se pokouší o co největší jednoduchost a přehlednost. Příklad: Starý pán se pomalu belhal do

Více

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno:

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.11.4._ČJ Závěrečná

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/20

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/20 Číslo materiálu: Název materiálu: Čárka ve větě jednoduché Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ Zopakuj si, kam nepatří čárka: Přívlastek postupně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-23 Předmět: Český jazyk a literatura Název materiálu: Hrad

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_05 Tématický celek: Gramatika,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../..

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 20../.. A) SLOHOVÁ ETUDA ZAMYSLI SE NAD RČENÍM ZMĚNA JE ŽIVOT. NAPIŠ ÚVAHU, VE KTERÉ POPÍŠEŠ SVÉ MYŠLENKY A NÁZORY NA DANÉ TÉMA. NEZAPOMEŇ

Více

VĚTRNÝ KOHOUT. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

VĚTRNÝ KOHOUT. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: II. A Datum: 13.9. 2013 Předmět:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu : VY_32_INOVACE_38_11 Tématický celek : Gramatika, skladba, sloh Autor : Kateřina

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Tamtadadá - na dvoře Karla IV. se právě schyluje k velké slávě! Co dobrého se asi podává k snědku?

Tamtadadá - na dvoře Karla IV. se právě schyluje k velké slávě! Co dobrého se asi podává k snědku? Tamtadadá - na dvoře Karla IV. se právě schyluje k velké slávě! Co dobrého se asi podává k snědku? Vymysli slavnostní menu a pak ho namaluj na stůl! - předkrm: - polévka: - hlavní chod: - dezert: Za doby

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_386 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu muţského Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. Datum vytvoření: 16.4.2012 Datum ověření: 27.4.2012

Více