/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání"

Transkript

1 / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám nezbývá než doufat, že si ji za pøíklad nevezmou jaro s létem. To náš Obìžník je na rozdíl od poèasí tiskovina nevrtkavá a pravidelná a tak vás všechny, milí ètenáøi, vítáme u dalšího povídání, které se letos ponese v duchu desetiletého výroèí povýšení Šenova na mìsto. Už od nepamìti, kdy byl Šenov sídelním místem pánù šenovského panství, mìl svùj mimoøádný význam i postavení. V devadesátých letech minulého století byl nejvìtší obcí v republice a i to byl jeden z mnoha dùvodù, proè se radní a zastupitelé mìsta Šenova rozhodli, že se zasadí o to, aby z obce bylo mìsto. Minule jsme si povídali o zámìru uèinit Šenov mìstem a dnes bychom si rádi pøipomnìli, co tomuto zámìru pøedcházelo. Možná nevíte, že Šenov mìl svou vlastní peèe. Nejstarší otisk peèeti Šenova je z roku 1820 v matrice výnosu pozemkù. Oválná peèe o výšce 32 mm a šíøce 30 mm nese v peèetním poli lemovaném linkou vyobrazení na trávníku stojícího kostela, respektive jeho prùèelí sestávajícího ze dvou postranních vìží a menší vìže nad lodí kostela, všechny tøi s viditelnými vchody a okny a zakonèené køížky. Obec však nikdy nevlastnila svùj znak a tak v roce 1993 spolu s dalšími 49 obcemi a mìsty, na základì návrhu heraldika pana Jiøího Loudy, získala obec Šenov vlastní znak. Šenov má ve znaku støíbrný štít rozdìlený èerným kùlem, po jehož obou stranách vyrùstá ze zelené nivy po jednom stvolu orobince s listy. Vlastní znak ale nebyla jediná zmìna, která se v 90. letech minulého století v Šenovì stala. V roce 1991 byla v Šenovì zøízena obecní policie, která ovšem v Šenovì už v dobách dávno minulých také bývala. Vždy budova nynìjšího MìÚ je bývalá policejní stanice tzv. šantarùvka. O dva roky pozdìji byly pojmenovány všechny šenovské ulice a také byl otevøen novì zrekonstruovaný Obecní dùm. V roce 1994 zaèal Šenovem projíždìt autobus MHD è. 18, který spojil s okolním svìtem i zapadlejší kouty naší krásné obce. V roce 1995 byl slavnostnì otevøen Dùm s peèovatelskou službou a v roce 1996 probìhla rekonstrukce ZŠ Šenov støed. V roce 1998 obecní zastupitelstvo rozhodlo použít èást výnosù z prodeje práv cenných papírù OKD a. s., ve výši 4,1 mil. na pokraèování plošné plynofikace Šenova. V srpnu roku 1998 bylo v prostorách šenovské knihovny na ul. Lipová slavnostnì otevøeno Šenovské muzeum. Od zámìru stát se mìstem, který byl poprvé veøejnì vysloven v roce 1996, vedla pomìrnì dlouhá cesta pøes úøady, instituce a stanoviska až ke dni 9. listopadu roku 1998, kdy s úèinností od 5. øíjna 1998 byla obec Šenov urèena mìstem. To vše schváleno parlamentem ÈR, podepsáno tehdejším pøedsedou Poslanecké snìmovny Václavem Klausem. Bylo by zajímavé zjistit, kolik obyvatel Šenova bylo a je, èi není, hrdých na tuto vskutku historickou zmìnu a také proè. Zatím se k nám do redakce dostal jediný názor, a to takový, že cituji: Nepøál(la) jsem si, aby byl Šenov mìstem, a to proto, že jako mìsto nevypadá. Pravda, dalo by se o tom jistì polemizovat, protože jestli nám nìco v Šenovì znatelnì chybí, tak to zcela jistì nejsou mìstské panelové domy èi anonymita a nevšímavost, jaké v mìstech obyèejnì panují. Na vaše názory k tématu a další povídání s vámi, milí ètenáøi, se tìšíme zase pøíštì. Pozvání Zveme obèany Šenova na 12. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne ve velké zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hodin. Z PROGRAMU: Zpráva o inventarizaci mìsta Zpráva o hospodaøení za rok 2007 vè. závìreèného úètu Zpráva o hospodaøení MìPOS za rok 2007 a plán pro rok 2008 Projednání návrhu zadání zmìn è. 7 a 8 Územního plánu obce Šenov Organizaèní ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: O vloupání do prodejny Hruška se neúspìšnì pokusil neznámý pachatel. Jedny dveøe pøekonal, na druhé si již netroufl Na možné zlodìje v hájence upozornila hlídku MìP místní obèanka. Pachatelé se pøed 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 pøíjezdem policie dali na útìk. Na místì však zanechali lup a na záznamovém zaøízení svou podobu Pøi èištìní rybníku nalezl majitel pøedmìt, který mu tvarem pøipomínal granát. Pøivolaný policejní pyrotechnik nález ruèního granátu potvrdil a zajistil jeho bezpeènou likvidaci Pìt kusù obleèení odcizil z vozidla pøes vybité okno neznámý pachatel. Probíhá šetøení Policií ÈR ixem poškozený lak na vozidle má na svìdomí neznámý poberta. Majitel vìc øeší jako pojistnou událost. Mìstský úøad informuje Vysypaný náklad trubek na vozovce v úseku asi 200 metrù byl následkem špatnì upevnìného nákladu. Díky vèasnému oznaèení pøekážek nedošlo k vážné dopravní nehodì. Pøípadem se zabývá PÈR. Stavba kanalizace Šenov Jih zatím odložena Stavební úøad v Šenovì umístil stavbu Kanalizace Šenov jih na pozemcích dle návrhu mìsta. Zahájení øízení bylo oznámeno veøejnou vyhláškou, nebo se jednalo o umístìní tzv. liniové stavby. Dále bylo naøízeno ústní jednání, do kterého mohli své námitky a pøipomínky sdìlit úèastnící øízení i dotèené orgány státní správy. Pøed nabytím právní moci se odvolali nìkteøí obèané z ulic U Nádraží a Na Šutrovinì s tím, že nesouhlasí s umístìním pøeèerpávacích stanic. Odvolání øešil krajský úøad, který napadené rozhodnutí o umístìní stavby kanalizace prozkoumal v celém rozsahu, toto zrušil a naøídil nové projednání. Písemným podáním odvolání nìkterých obèanù a následným zrušením územního rozhodnutí krajským úøadem bylo mìsto pøipraveno o možnost zažádat o dotaci na vlastní stavbu v letošním roce. Nezbývá než vìøit, že i v dalších letech budou ještì vypsány dotace na výstavbu kanalizace a že tuto stavbu nebudeme realizovat celou z rozpoètu mìsta. Nové územní øízení bude zahájeno po úpravách dokumentace, následnì bude zpracována stavební dokumentace. Vlastní povolení vodohospodáøské stavby bude projednávat speciální stavební úøad Magistrátu mìsta Ostravy. Nedá se tudíž pøedpokládat, že by stavba kanalizace v oblasti Volenství, Lapaèky, Škrbnì a Šimšky byla zahájena ještì letos. Reálný termín zahájení stavby se tak posunul ke konci roku místostarosta Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta na své 19. schùzi dne vzala na vìdomí: zprávu Senior klubu vyøazení místní komunikace Na Koneèné z pasportu informaci z jednání k vyhlášení iniciativy obcí, mìst a podnikatelských subjektù k realizaci obchvatu Havíøova schválila: výroèní zprávu za rok Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na Mìøení zneèištìní ovzduší v Šenovì Od probíhá na území Šenova mìøení zneèištìní o- vzduší, pøedpokládaná celková doba mìøení do konce bøezna. Jedná se o mìøení mobilní mìøící stanicí, mìøení je nepøetržité, 24hodinové zpracovanou dle zákona è. 106/1999 Sb. bezúplatný pøevod služební dopravní prostøedek VW Transportér mezi ÈR MV a mìstem zøízení vìcných bøemen odpisový plán dlouhodobého majetku Mì- POS rozpoètová opatøení vyhlášení výbìrového øízení na zpracování studie staré školy Místo mìøení bylo po projednání s mìstem vybráno Èeským hydrometeorologickým ústavem v Ostravì, samotné mìøení se mùže uskuteènit za finanèní podpory Krajského úøadu MSK, mìsto hradí pouze spotøebovanou el. energii. Zatím se jedná o mìøení po dobu cca jednoho mìsíce, mìsto však již požádalo o u- možnìní dalších mìøení. Mìøí se: prašnost PM 10, SO 2, NO 2, NO x, CO, O 3. Zatím v mìøeném období do nebyly v žádném z ukazatelù pøekroèeny prùmìrné denní 24hod. koncentrace i maximální 8hod. koncentrace hodnot imisních limitù, hodnoty koncentrací jsou v mikrogramech/m 3. Po ukonèení této etapy mìøení budou veškeré namìøené údaje vyhodnoceny a zveøejnìny. Již v prùbìhu tohoto mìøení jsou namìøené hodnoty pøenášeny na www stránky mìsta, najít je mùžete pod užiteènými odkazy mìøení zneèištìní ovzduší v Šenovì, tam jsou nejen hodnoty aktuálního dne, ale také dne pøedchozího, s mapovým znázornìním mìøící sítì vè. Šenova.

3 Mìstský úøad informuje Projednání návrhu zadání zmìn è. 7, 8 Územního plánu obce Šenov Na jednání zastupitelstva v prosinci 2007 byl probírán i návrh na poøízení zmìny územního plánu mìsta Šenov. V oblasti mezi ulicemi Na Sedlácích a Tìšínská, která bývá oznaèována jako zóna obchodnì podnikatelská, mìsto navrhlo zmìnit pøedmìtnou lokalitu na území urbanizované zónu smíšenou. Dále byl diskutován požadavek na umístìní plochy, ve které by byl umístìn sbìrný dvùr. Mìsto vybralo zpracovatele zmìny územního plánu è. 8 firma ATE- LIÉR 38 s.r.o. Dále probìhla jednání za úèasti zástupce Útvaru hlavního architekta Magistrátu mìsta Ostravy, zástupce Zveøejnìní Ateliéru 38 a zástupcù mìsta Šenov. Strany byly seznámeny se zamýšlenou zmìnou ÚP a nemìly pøipomínky. Výsledkem jednání bylo uzavøení Dohody o zpùsobu úhrady nákladù pøi poøízení zmìny ÚP. Na základì požadavkù mìsta byl projekèní kanceláøi zpracován návrh zadání zmìny ÚP. Magistrát mìsta Ostravy, Útvar hlavního architekta MMO jako poøizovatel územnì plánovací dokumentace obce Šenov, oznámil ve smyslu 47 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), projednání zmìn è. 7, 8 Územního plánu obce Šenov. Návrh zadání V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù zveøejòuje mìsto Šenov 15 dnù pøed projednáním v zastupitelstvu mìsta dne návrh závìreèného úètu za rok 2007 Pøíjmy po konsolidaci èinily ,07 Kè Výdaje po konsolidaci ,62 Kè inancování pøebytek ,45 Kè Návrh závìreèného úètu za rok 2007 je zveøejnìn od do na úøední desce MìÚ Šenov na obecním domì na internetové adrese mìsta a je k dispozici na finanèním odboru MìÚ Šenov vèetnì pøíloh. Ve vývìsních skøíòkách v èástech mìsta je zveøejnìn ve zkrácené formì. Závìreèný úèet projedná: inanèní výbor ZMì dne Rada mìsta Zastupitelstvo mìsta Pøipomínky k návrhu závìreèného úètu za rok 2007 mohou obèané uplatnit bud písemnì v dobì od do nebo ústnì na zasedání zastupitelstva mìsta dne Mìsto Šenov zmìn è. 7, 8 je vystaven k veøejnému nahlédnutí po dobu 30 dnù v dobì od do na Magistrátu mìsta Ostravy, Prokešovo námìstí è. 8, v budovì Nové radnice, ve 4. poschodí, kanceláø è. 402, Ing. Oldøich Sloboda, tel. è V uvedené lhùtì mùže každý uplatnit své pøipomínky na adrese: Magistrát mìsta Ostravy, Útvar hlavního architekta, Prokešovo námìstí 8, Ostrava. K nahlédnutí je návrh zadání zmìn k dispozici i na stavebním úøadu v Šenovì. Czech POINT na MìÚ S úèinností od je v provozu na Mìstském úøadì v Šenovì Czech POINT (Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál). Umožòuje získat ovìøené výstupy z veøejných informaèních systémù veøejné správy, a to z: Katastru nemovitostí výpis listu vlastnictví: podle èísla listu vlastnictví podle èísla popisného podle èísla parcely èásteèné výpisy Žadatel musí znát èíslo listu vlastnictví, èíslo popisné nebo èíslo parcely. Nelze vyhotovit hromadný èásteèný výpis z LV jako na katastrálním úøadì. Obchodního rejstøíku: úplný výpis výpis platných údajù k aktuálnímu dni Žadatel musí znát jediný identifikátol; a tím je IÈ. Živnostenského rejstøíku: Pokud nebudou vzneseny pøipomínky, bude Návrh zadání zmìn è. 7, 8 schvalován na dubnovém jednání zastupitelstva. Pokud bude schválen Návrh zadání zmìn, bude následnì pøistoupeno poøizovatelem k zpracování konceptu respektive vlastní zmìny územnì plánovací dokumentace. Cílem této zmìny je pro dané oblasti pøipustit takové únosné zatížení, pøi kterém by nedocházelo ke zhoršení kvality života a vzhledu prostøedí, nebo poškozování životního prostøedí. místostarosta Žadatel opìt musí znát IÈ. Rejstøíku trestù: Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Vydání ovìøených výstupù veøejné správy je zpoplatnìno dle zákona, a to správním poplatkem 100, Kè za první stránku a 50, Kè za každou další stránku. Výjirnkou je výpis z rejstøíku trestù, u kterého je správní poplatek ve výši 50, Kè. (Upozornìní: pøi žádosti o výpis listu vlastnictví pøímo na katastrálním úøadì zaplatí žadatel poplatek 100, Kè za celý výpis, na mìstských úøadech èiní správní poplatek 100, Kè za první stranu výpisu a 50, Kè za každou další stranu, èímž se pro žadatele vydání výpisu prodraží). Czech POINT je v provozu na správním odboru MìÚ Šenov v 1. poschodí, pro rejstøík trestù v kanceláøi è. 207, ostatní výstupy v kanceláøi è ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 3

4 Od došlo ke zmìnì zákona o cestovních dokladech. O cestovní pas s biometrickými údaji (s digitálním zpracování podoby obèana) je možné požádat pouze u obecního úøadu s rozšíøenou pùsobností podle trvalého pobytu obèana. Obèané s trvalým pobytem v Šenovì tedy osobnì požádají o vydání cestovního pasu Magistrát mìsta Ostravy, ulice Gorkého (zastávka Hotelový dùm Jindøich). Správní poplatky: 600. Kè osoba starší 15 let, platnost 10 let; 100. Kè osoba starší 5 let a mladší 15 let platnost 5 let. otografie se nepøedkládá. Lhùta k vyhotovení je 30 dnù. Z dùvodu poøízení digitální fotografie je na Magistrátu nutná osobní návštìva každého žadatele, tedy i dítìte od 5 do 15 let. Mìstský úøad v Šenovì, správní odbor matrika pøijímá tento typ žádostí: o vydání cestovního pasu pro dìti ve vìku od 0 do 5 let o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhùtì, tj. doklad nebude obsahovat strojovì èitelné údaje ani biometrické údaje. Cestovní pasy pro dìti od 0 do 5 let Pokud se jedná o první cestovní pas dítìte, je nutno k žádosti doložit rovnìž Osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky. Toto Osvìdèení vystavuje na základì žádosti Krajský úøad v Ostravì. Obèané mohou tuto žádost podat nejen pøímo na Krajském úøadì v Ostravì, oddìlení 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 Mìstský úøad informuje Informace z matriky Cestovní doklady státního obèanství a matrik, ale také na matrice zdejšího úøadu. K žádosti o vydání Osvìdèení je tøeba doložit v originále: 1. rodný list dítìte 2. rodné listy rodièù dítìte, pøípadnì oddací list vydaný pøed obèanský prùkaz zákonného zástupce dítìte, který žádost vyøizuje 4. správní poplatek ve výši Kè 100, K žádosti o cestovní pas dítìte od 0 do 5 let je dále nutno pøedložit obèanský prùkaz zákonného zástupce, rodný list dítìte a 2 aktuální fotografie dítìte. Správní poplatek èiní 50, Kè a platnost tohoto dokladu je stanovena na 1 rok. Termín vyhotovení pasu je do 15 dnù. Pøijímání žádostí o zápis dítìte do platného cestovního dokladu rodièe Oznamujeme obèanùm, že s úèinností od platí zmìna zákona o cestovních dokladech zákon è. 106/2007 Sb. Zmìna se týká možnosti zapsání obèanù mladších 10 let do platného cestovního dokladu rodièe. Matrika MìÚ Šenov bude od uvedeného data pøijímat žádosti o zápis dítìte. K žádosti je požadováno pøedložení tìchto dokladù: platný cestovní doklad rodièe, do kterého má být zápis proveden obèanský prùkaz rodièe rodný list dítìte rodné listy rodièù dítìte anebo cestovní pas dítìte, byl-li vydán, osvìdèení o státním obèanství Èeské republiky, bylo-li vystaveno Za každý zápis se úètuje poplatek podle sazebníku správních poplatkù, tj. 50 Kè. Upozornìní Pokud byl zápis obèana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodièe proveden pøede dnem nabytí úèinnosti zákona è. 106/2007 Sb., smí tento obèan mladší 15 let pøekroèit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodièem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Denní centrum pro seniory Domovinka Slezská diakonie rozšiøuje èinnost denního centra (tzv. školky pro seniory ) v obci Radvanice a Bartovice. Úøad mìstského obvodu Radvanice a Bartovice nabízí možnost využití zaøízení i pro šenovské seniory a zdravotnì postižené obèany. Jedná se o denní centrum, které bude poskytovat službu seniorùm trpícím Alzheimerovou chorobou, poruchami pamìti, kteøí si nejsou schopni z dùvodu vìku a nemoci zajistit sami èi za pomoci rodinných pøíslušníku své potøeby sebeobsluhy. Provoz denního centra: v pracovní dny v dobì od 7.00 do hodin. Místo denního centra: dosavadní klub dùchodcù, ul. Tìšínská 307, Ostrava-Radvanice. Podmínky pøijetí: klient musí být mobilní, zvládat dojíždìní do domovinky (využití svozu mikrobusem nebo dovoz zajistí rodina), ujít alespoò kratší vzdálenosti. Snahou personálu je klientovi suplovat domácí prostøedí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou pamìti a sobìstaènosti byl co nejmenší. V prùbìhu dne je klientovi zajiš ována strava, pomoc pøi osobní hygienì, pøi podávání jídla. Další aktivity: trénování pamìti, zpìv lidových písnièek, poslech hudby, výtvarná práce, nácvik každodenních domácích èinností vaøení, žehlení, pobyt a práce na zahrádce, vycházky do okolí, výlety do mìsta, návštìvy muzeí, výstav... atd. Pro rodinné pøíslušníky jsou organizovány podpùrné aktivity poradenství, poskytování informaèních materiálù, výmìna zkušeností... Cílem je : pøimìøená aktivizace seniorù tak, aby lépe zvládali následky své choroby citlivým pøístupem umožnit setrvání seniora v rodinném prostøedí a oddálení pobytu v ústavním zaøízení zmírnìní stresu, kterému jsou vystaveni rodinní pøíslušníci. Ceník: Dovoz a odvoz klienta 0 až 5 km 40, Kè; 5 až 10 km 60, Kè; 10 až 15 km 100, Kè. Snídanì 20, Kè Svaèina dopolední 10, Kè Denní péèe 260, Kè Obìd 60, Kè Noèní péèe 360, Kè Svaèina odpolední 10, Kè Koupání 50, Kè Veèeøe 20, Kè Kontakty: Úmob Ostrava-Radvanice tel. è (Markéta Drobíková, Dis.); (Mgr. Irena Kopciuchová) nebo na zdejším MìÚ tel. è (Radmila Svobodová).

5 1. Alejský Dvùr a ulice pøilehlé K ukonèil MìPOS Šenov èinnosti spojené s provozováním veøejné kanalizace U Alejského dvora a ulic pøilehlých Šenov. Všem vlastníkùm nemovitostí, kteøí mìli uzavøené smlouvy o odvádìní odpadních vod s mìstem Šenov a své nemovitosti mají pøipojeny ke kanalizaci U Alejského dvora, byly k uvedenému dni smlouvy písemnì ukonèeny. Dùvodem ukonèení smluv je právì zmìna provozovatele (vlastník kanalizace zùstává stejný). Od nabyla úèinnosti smlouva mezi Mìstem Šenov a SmVaK Ostrava a.s., na základì které se provozovatelem kanalizace stal SmVaK Ostrava a.s. Nový provozovatel má povinnost uzavøít se všemi vlastníky pøipojených nemovitostí nové smlouvy. Nový provozovatel pøevzal všechna práva a povinnosti, které vykonával provozovatel pøedchozí. Informace kanalizace Alejský dvùr + ulice pøilehlé a Šenov sever Zmìnou navíc je to, že zastupitelstvo mìsta již nebude stanovovat a schvalovat (jako každoroènì) stoèné. Cena stoèného bude cenou SmVaK. V prùbìhu bøezna 2008 má pùvodní provozovatel MìPOS Šenov ještì povinnost provést fakturaci stoèného za nefakturované období èásti 2. pololetí 2007 do z údajù spotøeby vody v nemovitostech. Od fakturace a výbìr stoèného pøechází na SmVaK Ostrava a.s. 2. Šenov Sever Pøipomínáme vlastníkùm nemovitostí, kteøí tak dosud neuèinili, aby své nemovitosti na veøejnou kanalizaci Šenov-Sever urychlenì pøipojili, to v pøípadì, že již mají administrativnì všechno vyøízeno. V pøípadì, že jim ještì chybí náležitosti ke stavbì (projekt, územní souhlas), aby vìc neodkládali. Od je snadnìjší kontrola likvidace odpadních vod, tj. jiného Parkování na námìstí v Senovì Od 1. bøezna 2008 je na námìstí v Šenovì regulované parkování. Na vyhrazených parkovištích na námìstí mohou bezplatnì, ale s èasovým omezením parkovat øidièi s parkovacími kotouèi v dobì od 6.00 do hodin po dobu maximálnì 90 minut. Tato doba by mìla postaèit k nákupu èi vyøízení záležitostí v obecním domì. Parkovací kotouèe jsou k zakoupení v obchodní síti prodejen s papírenským zbožím. V Šenovì lze parkovací kotouèe zakoupit v novinovém stánku p. Lajèokové na námìstí. Na parkovišti s parkovacím kotouèem musí øidiè pøi zaèátku stání umístit kotouè viditelnì ve vozidle a nastavit na nìm dobu zaèátku stání, kterou nesmí až do odjezdu mìnit. Odb. investic, MH a dopravy Mìstský úøad informuje zpùsobu, než odvážením na ÈOV, pokud není pøipojení na kanalizaci. Kdo vypouští nebo chce vypouštìt odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, napø. pøes septik, musí k tomu mít povolení vodoprávního úøadu platné od V pøípadì Šenova to je Magistrát mìsta Ostravy, odbor ochrany životního prostøedí. Od vlastníkù nemovitostí, kteøí mají možnost se na veøejnou kanalizaci pøipojit, ale pøipojení odmítají (a prùbìžnou likvida- ci odpadních vod v pomìru k množství spotøebované vody nemohou prokázat doklady o odvážení na ÈOV), bude vyžadováno pøedložení povolení vodoprávního úøadu o vypouštìní odpadních vod do vod povrchových/podzemních. Na závìr pøipomínáme, že vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení je pøestupkem s finanèním postihem. Mimo to, povinnost pøipojení k veøejné kanalizaci, je možné uložit. Komunální odpady BØEZEN (sobota) *Mobilní sbìr Lapaèka (u obch.) 8.00 až hod.; Zámecká až hod až VOK høbitov (pouze pro potøeby høbitova) *urèen pro obèany, poplatníky místního poplatku za komunální odpad, odebírány odpady: všechny druhy, m i m o odpadù stavebních (z rekonstrukcí, demolic apod.) a ze zelenì, množství není omezeno, bez poplatku. DUBEN až VOK (samostatnì pøistavované kontejnery) Pod Školou, U Školky, Datyòská, Nová, Topolová, U Rybníkù 9. až VOK høbitov (pouze pro potøeby høbitova) sbìr autovrakù Zámecká ul až hod. (zpevnìná plocha). Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je p l n ì zdarma u k o m p l e t n í c h vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor 600, Kè poplatek; pøevodovku 350, Kè poplatek. Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o. PROTOKOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 5

6 Víte, že... n vedoucí pøedstavitelé mìsta se v pondìlí setkali v prostorách Základní umìlecké školy Viléma Wünsche v Šenovì se zástupci 26 místních nezis- Kultura kových organizací. V hlavní èásti programu starostka paní Darja Kuchaøová podìkovala neziskovým organizacím za jejich záslužnou práci, kterou vykonávají ve prospìch obyvatel Šenova. Zároveò informovala o nìkterých aktuálních rozvojových otázkách, dotaèních možnostech a hlavních úkolech. Pøipomnìla rovnìž, že 5. øíjna, pøed deseti lety, se obec stala mìstem. V následné prezentaci zástupci sportovních, kulturních, zájmových, veøejnì prospìšných a spoleèenských organizací pøedstavili svou èinnost a plánované akce pro letošní rok. Na závìr starostka spoleènì s místostarostou panem Janem Blažkem pøedala pøedstavitelùm neziskových organizací pamìtní list k 10. výroèí Šenova mìstem a malý dárek. Ocenìna byla i dlouholetá kronikáøka paní Cecílie Stachová (viz foto). Setkání obohatili skvìlým programem žáci a uèitelé hudebního oddìlení ZUŠ Viléma Wünsche. Poøadem provázel èlen mìstského zastupitelstva pan Martin Vaculík. n jsou v prodeji nové pohlednice Šenova se zcela novými zábìry na naše mìsto. Pohlednice zakoupíte v prodejním novinovém stánku na námìstí, na podatelnì MìÚ a v šenovské knihovnì. Cena jedné pohlednice je 6 Kè. Naši nabídku si mùžete prohlédnout na nástìnce pøed podatelnou. n je stále ještì v prodeji stolní kalendáø na rok 2008, vydaný k 10. výroèí Šenova jako mìsta. Prostøednictvím fotografických zábìrù, jejichž autory jsou naši obèané, nahlédnete do zajímavých koutù našeho mìsta a naleznete tip k toulkám po Šenovské nauèné stezce. Spoleèenská rubrika V mìsíci bøeznu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: BOHUSLAV RUDOL KAREL CIBULEC JOSE CIMALA JIØÍ OLTÁK VÌRA GRYGERKOVÁ ARNOŠT HAVLÁSEK EMILIE KALOÈOVÁ JAN KOLÁØ HELENA KOLKOVÁ ZDENKA KONÍÈKOVÁ EMIL KORNAS RUDOL KROÈEK VÌRA MACHÁLKOVÁ JOSE PASTRÒÁK JIØINA ROZBROJOVÁ JAROSLAV SLÍVA ZDENÌK SLÍVA JIØINA SLÍVOVÁ JIØÍ SYSLO MARIE SÝKOROVÁ JAROMÍR ŠLACHTA GERTRUDA TARABOVÁ KAREL TÌŽKÝ JAROSLAV TKAÈÍK ALENA TOMISOVÁ ALOIS TUREÈEK MARIE VACULÍKOVÁ ANNA VAŠÍÈKOVÁ EMÍLIA VOJTEKOVÁ MARIE VOLNÁ LENKA ZAJÍCOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA ADAM DROZD, ILIP NOVOTNÝ, PETR KUCHAØ K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE MILAN SPRATEK, EMIL VAŠEK, KATARÍNA GAŽIKOVÁ Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. Paní Valerie Holinková oslavila dne 11. února 2008 významné životní jubileum. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008

7 Pozvánka pro rodièe strávníkù Zajímá Vás prostøedí, ve kterém se dítì stravuje? Chcete se dozvìdìt nìco o jídelníèku a tzv. spotøebním koši potravin? Pak jste srdeènì zváni na Besedu o školním stravování, která se uskuteèní dne v hodin v jídelnì na Radnièním námìstí v Šenovì (vchod z ulice Hasièské). Po krátké besedì o zá- Taneèní škola Palas Taneèní škola Palas nás bude opìt reprezentovat na mistrovství Èeské republiky. V únoru jsme reprezentovali na MÈR v hip hopu v Hradci Králové a se úèastníme MÈR disco dance v Praze. Pøedpokládáme, že získáme minimálnì 1 nominaci na mistrovství svìta. Zároveò všechny zveme na mezinárodní soutìž show dance Palas Dance Cup 2008, o Hlavní cenu mìsta Šenova a Hlavní cenu TŠ Palas. Ty, kteøí chtìjí s námi sadách sestavování jídelníèku a sledování spotøeby základních druhù potravin se budete moci podívat do novì vybavené kuchynì, seznámit se s novou technologií pøípravy pokrmù pro dìti a nakonec ochutnat nìkterá nová jídla, která si dìti oblíbily. Tìšíme se na vaši návštìvu kolektiv ŠJ Šenov. tanèit, zveme do svých taneèních kurzù. Každou støedu máme taneèní pro rodièe s dìtmi od 3 do 5 let v MŠ Šenov, Lipová od 9.30, od jsou taneèní, pro dìti z MŠ a ve taneèní pro dìti z MŠ na Lapaèce. Každé úterý pak máme moderní tanec pro dìti od 6 do 9 let v a od 9 let v na ZŠ støed v rytmu disko a hip hopu. Informace Josef Macura, pøedseda TŠ Palas, tel: , Kultura / Školství KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. BØEZNA DO 15. DUBNA 2008 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Do probíhá výstava amatérské výtvarné skupiny KVAŠ z Havíøova. Jedná se o pozoruhodnou výstavu obrazù, rùzné tématiky. Šenovské muzeum srdeènì zve své pøíznivce 10. dubna v hodin do muzea, kde se bude konat vernisáž výstavy paní B. Tománkové, mladé nadìjné výtvarnice, která maluje technikou zvanou enkaustika. Enkaustika je znovuobjevená antická technika malování horkým voskem. Díky moderní technologii se nyní otevøela široké veøejnosti a patøí k úžasným kreativním formám malíøství (viz foto na této stranì). Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda (pøedstavení vždy od hod.) 19. a mìsíce, 3 týdny 2. a Asterix a 2 dny a olympijské hry 21. a Ten veèer 4. a Poslední plavky 26. a Sherry baby 9. a Já, legenda 28. a Ïáblova dílna 11. a Let s dance 2 Kulturní støedisko hod. Jarní pohádka s kapøíkem Toníkem hod. Muzikál Milovat k smrti v hlavní roli S. Nálepková hod. Koncert Petra Bendeho s kapelou hod. Divadlo Háta Prázdniny snù HAVÍØOV Kulturní dùm Petra Bezruèe až výstava Vladimír Remek k 30. výroèí letu kosmických lodí Sojuz 28 Saljut 6 a Sojuz hod. koncert Spirituál kvintet hod. pøednáška Kalifornie s Miroslavem Ševèíkem hod. Popová abeceda aneb nejvìtší èeskoslovenské hvìzdy od A do Z nový poøad Vladimíra Hrona 15. a hod. pohádka Jarní pohádka s kapøíkem Toníkem hod. Koza aneb Kdo je Sylvie? Èinoherní klub Praha, hrají E. Vašáryová a J. Kukura Kulturní dùm Radost 5. až výstava XIV. bienále fotograf. plakátu hod. koncert Vladimíra Merty hod. setkání s Kvìtou ialovou hod. Marta Töpferová zpìvaèka v latinskoamerickém rytmu Kulturní dùm Leoše Janáèka 4. až výstava obrazù, smaltù, keramiky a fotografií Antonín Gavlas: Svìtelná pole OSTRAVA Divadlo P. Bezruèe hod. Tøi sestry hod. Hamlet 27. a hod. Hamlet 29. a hod. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi 29. a hod. Draci noci hod. Claudius a Gertruda B. Tománková: Bromelie. Ukázka díla z výstavy, jejíž vernisáž probìhne 10. dubna 2008 v 17 hodin v šenovském muzeu. RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskydy Stálá expozice Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 7

8 Zemìpis je jedním z pøedmìtù, které jsou na naší škole stále ve vìtší oblibì. Letošní rok potvrdil tento stoupající zájem, což dokazuje zájem nejen o samotný vyuèovací pøedmìt, ale i o práci navíc v semináøích i pøípravì na vyšší kola soutìže. Žáci byli rozdìleni do 3 kategorií podle vìku a vyplòovali test, jenž byl složen ze dvou èástí, práce s atlasem a bez atlasu. Záludné otázky, které vytvoøily vyuèující p. uè. Valová, p.uè. Hilscherová mnohým sice zamotaly hlavu, ale vìtšina z nich se nakonec dobrala ke správnému øešení. Celkové výsledky: Kategorie A 6. tøídy Zúèastnilo se 15 žákù, Školství / Život ve mìstì Školní kolo zemìpisné olympiády 2008 Mladý Demosthenes Na podzim minulého roku se žáci II. stupnì naší školy zúèastnili prvního roèníku soutìže Mladý Demosthenes. Tato soutìž nese název podle slavného antického øeèníka a žáci tedy soutìžili v umìní komunikace. Jejich úkolem bylo pøednést pøed porotou monolog na vlastní téma. Soutìžící se úkolu zhostili opravdu výbornì a porota i diváci vyslechli mnoho zajímavých projevù. Vítìzové dvou vìkových kategorií dále postoupili do regionálního kola, které se konalo v Ostravì. V regionálním kole získala první místo ve své vìkové kategorii žákynì 7.C Veronika Chovancová (na fotografii), která dále postupuje do kola krajského. Veronice držíme palce a gratulujeme! pro úspìšné øešení bylo tøeba dosáhnout 30 bodù což se povedlo 10 z nich. Poøadí: 1. rantišek Sládek 6.B 43 bodù; 2. Michal Spratek 6.C 40 bodù; 3. Erik Šochman 6.B 38 bodù. Kategorie B 7. tøídy Zúèastnilo se 16 žákù, pro úspìšné splnìní bylo tøeba dosáhnout 30 bodù, což se povedlo 11 z nich. Poøadí: 1. Eva Bašèíková 7.C 38 bodù; 2. Josef Kaòák 7.B 36 bodù; 3. Kateøina Golasovská 7.C 35 bodù. Kategorie C 8. a 9. tøídy Zúèastnilo se 31 žákù, pro úspìšné øešení bylo tøeba dosáhnout 50 bodù, což se povedlo 17 z nich. Poøadí: 1. Ondøej Sládek 9.C 92 bodù; 2. Tereza Janíková 8.C 76 bodù; 3. Jiøí Mìrka 8.A 67 bodù. První 3 v poøadí obdrželi diplomy a sladké odmìny, které vìnovala SRPDŠ pøi ZŠ-Podlesí informuje Letošní nepøíliš typická zima se vzdává své moci a dìti ze ZŠ-Podlesí se opìt mohly radovat na Karnevalu, který se uskuteènil v tìlocviènì školy. Pro dìti byl pøipraven bohatý a zajímavý program, také spousty dobrot a v neposlední øadì bohatá tombola, ve které vyhrával každý los. Dìti se pøedstavily v krásných maskách, i když nìkteré byly strašidelné, ale to k reji masek pøece patøí. Vìøíme, že se dìtem karneval líbil a za rok opìt pøijdou. Ani rodièe nepøišli letos zkrátka, pro nì byl také nachystán veèer Rada rodièù. Nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteèní v Ostravì. Mgr. Miluše Valová plný zábavy a tance. Rodièe se v sobotu sešli na Papuèovém bále (samozøejmì v papuèích). Hudba byla skvìlá, jídla a pití dostatek, proto doufáme, že k dobré zábavì rodièùm již nic nechybìlo. Veliké díky také sponzorùm tohoto plesu i rodièùm, kteøí pøispìli do tomboly. Vìøíme, že rodièùm se tato akce líbila a pøíští rok ji znovu zopakujeme. Tímto za Radu rodièù bych chtìla podìkovat všem rodièùm i uèitelskému sboru ZŠ-Podlesí za nároènou pøípravu a realizaci tìchto akcí. Za SRPDŠ Mgr. Radmila Sulková. Pøehled velikonoèních bohoslužeb farnosti Prozøetelnosti Boží 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008

9 OSLAVA DNE SESTERSTVÍ Pokud se budete snažit vzpomenout, co jste dìlali 22. února, pravdìpodobnì to pro vás nebude tak jednoduché, jako pro skautky a svìtlušky z 2. oddílu v Šenovì (pokud ovšem v tento den neslavíte tøeba své narozeniny... J). 22. února totiž skautky na celém svìtì slaví tzv. Thinking Day, do èeštiny pøekládaný jako Den sesterství nebo Den pøemýšlení. Je to dobrá pøíležitost vzpomenout si na skautky nejen u nás, ale i v cizích zemích a uvìdomit si, že i pøes rùzné odlišné tradice nás stále spojuje stejná myšlenka. A že nás není zrovna málo! Na celém svìtì je nás 4x více NABÍDKA LETNÍ DÌTSKÉ REKREACE V ROCE 2008 Junák Svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Šenov než obyvatel Èeské republiky. Proto jsme se rozhodly tento pro nás významný den náležitì oslavit! Letošním celosvìtovým tématem byla voda, proto se náš program toèil kolem ní. Rozdìlily jsme se do nìkolika vìdeckých týmù, z nichž každý dostal úkol, nad kterým mìl bádat. Pøi následné vìdecké konferenci každý tým odborníkù prezentoval své závìry a poznatky. Bylo to velmi zajímavé a nìkdy až šokující, když jsme zjiš ovaly, kolik litrù vody spotøebuje bìžná domácnost pøi každodenním chodu, jak to vypadá (èi spíše nevypadá) s vodními zdroji v Africe, nebo co všechno obsahují prací prášky... Pionýrská skupina Šenov Pionýrská skupina Šenov se sídlem Kostelní 128, Šenov, poøádá pro dìti ve vìku 6 15 let letní dìtský tábor na Bystøièce (okr. Vsetín) ve dvou tøítýdenních turnusech pro 40 dìtí na turnus v termínech: I. turnus: (hlavní vedoucí tábora: Renata Chrástková kontakt: ); II. turnus: (hlavní vedoucí tábora: Jiøí Gurkovský kontakt: ). Cena tábora: 3500, Kè za dítì a turnus. Bìhem pobytu je pro dìti pøipraven následující program: celotáborová hra, tøi celodenní výlety, noèní hry, táborové ohnì, karneval, hry v lese i na louce, táborová olympiáda, koupání a hry ve vodì, a také je èeká práce se døevem, pomoc v kuchyni, noèní hlídky, rozcvièky a sportovní den. Ubytování je ve stanech s celodøevìnou podlahou a dále je zajištìna strava 5x dennì vèetnì pitného režimu, zdravotní dohled, hygienické podmínky zajištìny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví è. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dìti. Pøihlášky na tábor si mùžete vyzvednout od bøezna 2008 na schùzkách oddílu PS Šenov vždy ve ètvrtek ve staré škole v Šenovì od do hodin nebo je lze stáhnout z webových stránek PS Šenov: na kterých najdete i informace o další èinnosti Život ve mìstì Po tìchto pøekvapivých zjištìních se každý dušoval, že si koupí spoøící splachovadlo nebo alespoò, že si nebude mýt zuby pod tekoucí vodou...j Nìkdo navrhoval, že ušetøí tím, že si nebude mýt ruce, ale naštìstí ho ostatní rychle pøesvìdèili o opaku.j Jeden tým vìdcù se ve svých výzkumech zamìøil na využití vodní energie a vymyslel napøíklad výtah na vodní pohon. Kdo ví, tøeba se za pár let s takovým vynálezem setkáme... A protože jsme byly plné zážitkù, které nešly jen tak strávit, v klubovnì jsme pøespaly a nìkteøí zdatní jedinci dokonce shlédli promítaný film až do jeho konce, avšak jiní Pionýrské skupiny Šenov. PUZZLIÁDA Pionýrská skupina Šenov vás zve na Puzzliádu. Probìhne v sobotu v tìlocviènì ZŠ na námìstí (vchod z ul. Hasièské). Zápisné je 20 Kè, nezapomeòte vzít s sebou pøezùvky. Pøipraven je i doprovodný program a obèerstvení. Program: 9.00 až hod.: 1. kategorie 3 6 let; 2. kategorie 7 9 let; 3. kategorie let; vyhlášení ve hod až hod.: 4. kategorie let; 5. kategorie let; 6. kategorie skupiny (3 4 osoby); vyhlášení v hod. Pøijïte si s námi zasoutìžit, pobavit se a tøeba najít nové pøátele. úspìšnì upadli do hlubokého spánku, ve kterém se jim urèitì zdálo jenom o modrých moøích, jezerech a øekách... Gabriela Ptáèková JUNÁK ŠENOV PØIPRAVOVANÉ AKCE: BØEZEN: 4. oddíl výlet do Beskyd; 1. oddíl Skautské velikonoèní kuøátko. DUBEN: 2. oddíl Skautská mše v Šenovì svátek sv. Jiøí, Ivanèena 25. až ; 4. oddíl Ivanèena ; 1. oddíl výlet do Beskyd. Ples ÈZS Tak jako každoroènì i letos se konal Spoleèenský ples ÈZS, a to dne 9. února 2008 v Restauraci Na Lapaèce. K Tanci a poslechu hrála hudba skupiny RAJ ing. Heryána z Kujav. S ukázkou orientálních tancù vystoupily ženy pod vedením paní Šarounové. Jejich vystoupení se všem pøítomným velmi líbilo. Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì plesu a kteøí pøispìli do tomboly. Podìkování patøí vedení Restaurace za pøípravu sálu a vzornou obsluhu. Do tomboly pøispìly tyto firmy a osoby fa Viola, Hanýz, Pasiè, Abex Žabeò, Stavebniny Janík, Lesy ÈR, MìÚ Šenov, Hydroponie Matouš, IPM Color, Vinotéka Marek, Vinotéka Na Lapaèce, Restaurace Na Špici, MUDr. Kopecký, p. Hýža a èlenové ÈZS, za což jim všem patøí podìkování. Mùžeme konstatovat, že se ples vydaøil a spousta úèastníkù se již zajímala o ples v následujícím roce. Tento se bude konat na sv. Valentýna. Tìšíme se na shledání s vámi pøi dalších akcích ÈZS Lampart Jan. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 9

10 Mateøské a rodinné centrum Sluníèko Havíøov je prostor sloužící ke vzájemnému setkávání rodin s dìtmi. Možnost užiteènì a pøíjemnì prožívat mateøskou dovolenou, podaná ruka aktivním rodièùm a jejich dìtem, kteøí nechtìjí zùstávat jen doma, ale chtìjí žít v kontaktu s okolním svìtem. Je také pro maminky, které potøebují pomoc a podporu v jejich vlastním mateøství. Je sbírkou nových nápadù a inspirací, nových pøátelství, nových zkušeností a pohledù na výchovu. Pomáhá rodinám s dìtmi ve využití volného èasu a sociální prevenci. Organizuje pravidelné kroužky, kurzy a semináøe, poøádá besedy a pøednášky na rùzná témata. Poøádá dìtské programy zejména soutìže, karnevaly, mikulášské apod. Umožòuje maminkám i tatínkùm vyjít z izolace a znièujícího stereotypu, kam se celodenní péèí o dítì dostávají. Tìm, kteøí se aktivnì podílejí na programech, pomáhá udržovat profesní orientaci, posiluje jejich sebevìdomí, pøináší také nové organizaèní zkušenosti. Díky svému vybavení a pestrému programu je MaRC Sluníèko vhodné místo, kam mohou rodiny bìhem dne zajít. Pro rodièe, Dne od l6.30 hod. se koná v Domì zahrádkáøù na ul. Tìšínská pøednáška VÝZNAM VÈEL NA ZAHRADÌ Pøednáší: pø. LUPA Karel absolvent vèelaøského SOU. Tìšíme se na Vaši úèast 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 Život ve mìstì Vzdìlávací kurz pro maminky ze Sluníèka kteøí si potøebují nìco vyøídit nebo navštívit lékaøe, nabízí MaRC také krátkodobé hlídání dìtí. Jednou z aktivit, které MaRC Sluníèko Havíøov nabízí, jsou vzdìlávací kurzy pro rodièe byl závìreèným testem ukonèen vzdìlávací kurz Asistence, realizovaný Hospodáøskou komorou okresu Karviná v projektu Ženy naší generace, realizovaného v rámci Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù Podpora rovných pøíležitostí žen a mužù na trhu práce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpoètem Èeské republiky. Úspìšnì jej absolvovalo 21 maminek z Havíøova a okolí. Kurz probíhal v MaRC Sluníèko Havíøov v prostorách ZŠ M. Pujmanové v Havíøovì - Šumbarku v období od záøí 2007 do února 2008 v délce 360 vyuèovacích hodin. Projekt maminkám umožnil rozšíøit si vlastní dovednosti a znalostí a lépe se tak uplatnit na trhu práce èi pøípadnì zahájit vlastní podnikatelskou èinnost. Náplní tohoto kurzu bylo seznámit úèastníky s aktuálními legislativními podmínkami, s marketingem, finanèními produkty, úèetnictvím, osvojení si komunikaèních dovedností, zvládání informaèních technologií a praktické ovìøení získaných znalostí aj. Úèast v kurzu byla pro maminky zcela zdarma stejnì jako poskytnutý výukový materiál. Pro dìti bylo v dobì výuky zajištìno hlídání v místì konání kurzu. Zároveò je zajištìno pro úèastníky poradenství po absolvování kurzu. Všechny úèastnice obdržely písemné osvìdèení o absolvování kurzu na slavnostním pøedávání, které se konalo v Petrovicích u Karviné v hotelu Dakol. Pro zájemce pøipravujeme další vzdìlávací kurzy a pøedpokládáme jejich zahájení v záøí Podrobnìjší informace budou uvedeny na www: materskecentrumslunicko.eu. Podìkování Charity Tøíkrálová sbírka V prosinci minulého roku Obìžník MìÚ informoval obèany o pøipravované tradièní Tøíkrálové sbírce v naší vlasti. Stala se tradièní proto, že se konala v ÈR již poosmé. Termín letošní byl 1. až 13. ledna V tomto Obìžníku Charita Šenov podává informace o prùbìhu a výsledku TS, a hlavnì chce vám všem, štìdøí dárci, srdeènì podìkovat za vaši štìdrost, zároveò také vyslovit pochvalu i díky tìm, kteøí koledovali nebo skupiny K+M+B doprovázeli èi TS organizovali. Skupinám Tøí králù jste do zapeèetìných pokladnièek vìnovali finanèní dary pro potøebné. Výsledek je ,50 Kè. 16 zapeèetìných pokladnièek bylo 14. ledna 2008 odpeèetìno na MìÚ Šenov za úèasti zástupcù MìÚ Šenov i OÚ Václavovice, spolu se zástupci Charity peníze spoèítali, provedli záznam a TS byla odeslána Charitì ÈR Praha, ta bìhem roku naší Charitì zašle urèitý podíl. Opakujeme podìkování všem dárcùm, všem žákùm, studentùm, skautùm, všem dospìlým, kteøí se TS zúèastnili i rodièùm, kteøí uvolnili dìti. Díky náleží p. faráøi P. Mgr. Petru Okapalovi za vstøícnost pøi organizování, rovnìž pracovníkùm MìÚ Šenov i OÚ Václavovice. Dílo se podaøilo, dárci s koledníky vykonali šlechetný èin pro potøebné a strádající, tìm je TS urèena. Za Charitu upøímnì vám všem dìkuje ing. Vlastimil Tomis, øeditel Charity.

11 Život ve mìstì Sokol Šenov Historie a souèasnost sokolského hnutí v našich zemích a v Šenovì Pøed dalším povídáním o prvopoèátcích SO- KOLA v našem Šenovì si pøipomeòme, kdy a za jakých okolností vzniklo sokolské hnutí jako takové, kdo je založil a proè. Snad tento pøíspìvek poslouží pøedevším mladším generacím k lepší orientaci. V polovinì 19. století nebyl v èeských zemích ani jediný èeský tìlovýchovný klub èi organizace. Byly jenom nìmecké. Pokud chtìli èeši cvièit, museli navštìvovat spolky nìmecké. Proto se Miroslav Tyrš a Jindøich ügner rozhodli jako protipól založit èeský tìlovýchovný spolek pro èeské cvièence a tak se 16. února 1862 sešla ustavující Valná hromada. Profesor Tonner navrhl název SO- KOL tak se totiž nazývali jihoslovanští hrdinové. Prvním starostou byl zvolen J. ügner, náèelníkem Dr. Miroslav Tyrš. Ten pøipravil dalekosáhlý program. Chtìl vychovat našeho èlovìka pro budoucnost národa, dát mu tìlesnou ale i mravní sílu. Uèinit ho vytrvalým, stateèným a odhodlaným. Chtìl udìlat z tìlocvièného spolku jakési výchovné støedisko celého národa. Vznik SOKOLA v únoru 1862 je spojen s nástupem novodobého spolkového hnutí u nás, to jako projev probouzející se národní a obèanské aktivity, což pøispívalo k formování do té doby umrtveného veøejného života. V mnohém také nahrazovalo dosud neexistující politické organizace. V jeho èele stáli vesmìs pøedstavitelé demokratického køídla èeské politiky a tak se toto hnutí stalo dùležitým prostøedkem mobilizace širokých vrstev národa. Brzy poté se zaèaly myšlenky Dr. Tyrše šíøit po celé zemi. Byly zakládány sokolské jednoty a stavìny sokolovny. Èeští emigranti zakládali sokolské jednoty v zahranièí, kupø. v Americe (USA, Kanadì), Austrálii a zejména v Evropì. Nejvìtšího rozmachu dosáhl SOKOL mezi dvìmi svìtovými válkami, kdy jeho poèet pøesáhl magický milion. Z jeho støedu vzešlo mnoho vynikajících sportovcù, olympijských vítìzù, mistrù svìta atp. V souèasné dobì se SO- KOL na veøejnosti prezentuje pøedevším poøádáním všesokolských sletù i za hojné úèasti zahranièních Sokolù. Poslední tøi v r. 1994, 2000 a 2006 (již XIV.) všechny s úèastí šenovských sokolských cvièencù a cvièenek vè. žactva. O tom v dalším pokraèování. ŠIBØINKY V sobotu jsme se všichni sešli na tradièních sokolských Šibøinkách. Úèast byla opìt velmi vysoká a nálada naprosto skvìlá. V programu se nám pøedstavili taneèníci TŠ Palas Josefa Macury, Šenovské zpìvaèky pod vedením p. Irmy erfecké a Vìrná garda Sokola. Dìkujeme všem organizátorùm a vystupujícím za skvìlý veèer. Výstava výtvarníkù Sokolové republice Srdeènì vás zveme na výstavu sokolských výtvarníkù Sokolové republice Výstava se koná v rámci 90. výroèí založení ÈR. Vernisáž výstavy se koná 7. dubna 2008 v hodin ve vstupní hale ostravské radnice. Autoøi dìl: Olga Bubeníková, Bohumír Roubal, Jaroslav Vilím, Miroslava Rychtáøová, Bohuška Slívová, Iva Karasová-Tøísková... Velikonoce ve znamení odpuštìní Mnohdy se nám dere na mysl otázka Proè je tak málo lásky mezi lidmi? Pøestalo u nás v naší spoleènosti mít slovo omluva a odpuštìní váhu a hodnotu? Žijeme si mnohdy tak, jako bychom nevìdìli, co èiníme? A to už nejsou má slova, nýbrž Toho, který z lásky k èlovìku, ke mnì a k tobì, se obìtoval až na køíž. Ježíš øekl: Otèe, odpus jim, vždy nevìdí, co èiní. [Lukáš 23.31] Tímto vyjádøil svùj soucit a touhu, aby jeho vrahùm bylo odpuštìno. Chcete-li se o tom, jak to bylo dál, dovìdìt více, srdeènì vás zveme na následující setkání v evangelickém kostele na námìstí v Šenovì: Zelený ètvrtek pašijní veèer v hodin Velkopáteèní bohoslužba v hodin Velikonoèní nedìle slavnost zmrtvýchvstání + koncert skupiny 3+1 v 9.30 hodin Srdeènì zve S ÈCE v Šenovì ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/

12 1) Vstup a èinnost v areálu sportovištì SK Šenov musí být v souladu s tímto provozním øádem a je na vlastní nebezpeèí. Dìti do 10 let se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18-let. 2) Èinnost v areálu sportovištì SK Šenov je øízena pokyny správce areálu SK Šenov. 3) Sportovní èinnosti mohou být provozovány po dohodì se správcem sportovištì. 4) V dobì pobytu na sportovišti a v jeho bezprostøední blízkosti se musí každý chovat tak, aby nezpùsobil škodu na obecním i soukromém majetku. 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 Sport Sportovní klub Šenov Provozní øád sportovního areálu SK Šenov 5) Pøi zjištìní závady sportovního zaøízení okamžitì nahlásit správci. 6) Dojde-li bìhem provozu sportovištì k poruše èi škodì, která by mìla za následek další nebo vìtší rozsah poškození, je nájemce povinen provoz pøerušit do doby odstranìní a tuto skuteènost ihned oznámit správci sportovištì. 7) Nájemce je po celou dobu pobytu ve sportovním areálu povinen dodržovat èistotu a poøádek. 8) V areálu sportovištì SK Šenov je zakázáno: Lézt na sportovní zaøízení, oplocení, budovu Kopat míèem do oplocení, tenisové zdi PRONÁJEM SPORTOVIŠ v areálu SK Šenov Informujeme o možnosti pronájmu a samozøejmì srdeènì zveme obèany k návštìvì sportovního areálu SK Šenov na ul. Lipová. Pronájem tenisových kurtù, volejbalového nebo nohejbalového høištì, høištì pro beach volejbal a fotbal. V pøípadì zájmu neváhejte kontaktovat správce areálu SK Šenov na telefonním èísle: Datum a èas rezervace prosíme proveïte minimálnì 2 dny pøed plánovanou návštìvou. CENÍK PRONÁJMU SPORTOVIŠ : Tenisový kurt s použitím kabiny a sprchy 150, Kè/hod. bez použití kabiny a sprchy 100, Kè/hod. Høištì pro volejbal / nohejbal s použitím kabiny a sprchy 80, Kè/1 høištì/hod. bez použití kabiny a sprchy 50, Kè/1 høištì/hod. zapùjèení míèe 25, Kè Høištì pro beach volejbal 100, Kè/1kurt/hod. zapùjèení míèe 25, Kè Veèerní osvìtlení 50, Kè/hod. Samozøejmì je možné sjednat dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezónì duben øíjen nebo pernamentky (od objednávky nad 10 hodin). V tìchto pøípadech je poskytnuta sleva 40 %. Pøejeme mnoho pøíjemných sportovních zážitkù. Mìsto Šenov Kouøení v celém sportovním areálu Nosit sklenìné obaly na sportovištì Pohyb zvíøat. 9) Každý nájemce dostane pøi zaplacení nájmu za využití sportovištì doklad o zaplacení. 10) Každý vstup na pozemek sportovištì bez vìdomí a souhlasu správce bude øešit pøestupkový zákon è. 200/ ) Porušení tohoto provozního øádu mùže být dùvodem k vykázání z areálu správcem. 12) Tento provozní øád sportovního areálu SK Šenov byl schválen Radou mìsta Šenov dne a je platný od Kontaky: Správce areálu: Mì- POS, tel Provozovatel areálu: Mìsto Šenov, tel SK Relax Šenov Pøedpokládané termíny akcí sobota Zimní víceboj pro dìti a mládež (dle snìhových podmínek) sobota Orientaèní bìh a dovednostní soutìže pro dìti a mládež sobota Cyklokros a soutìže na kolech pro dìti a mládež sobota Smažba vajeèiny, soutìže pro dìti, turnaj v kuželkách dospìlých sobota Soutìž smíšených párù dospìlých v Nevídaných disciplínách pátek Soutìž ve støelbì ze vzduchovky pro dìti i dospìlé sobota Relax pro dìti, dìtský den soutìže, konì, ètyøkolky sobota Turnaj v nohejbalu pro dospìlé sobota Turnaj ve volejbalu smíšených družstev, táborák, kytary, zpìv sobota otbalové utkání Ženatí & Svobodní sobota otbalové utkání SK Relax & Old lnternationals 1. a pátek, sobota Míèový pìtiboj pro dìti a dospìlé, táborák, kytary, zpìv sobota MotoEnduro závody pro dìti a mládež sobota Turnaj v malé kopané mužù sobota Louèení s létem, fotbal SK Relax & SK Lapaèka, živá hudba sobota Turnaj ve stolním tenisu dìtí i dospìlých sobota Vinobraní * Detailní program každé akce,pøíp. zmìna termínu z dùvodu nepøíznivého poèasí bude upøesnìna vyvìšením plakátù a také vše najdete, vè. fotek na internetu: * V zimních mìsících v pøípadì dobrých snìhových podmínek bude o víkendech spuštìn lyžaøský vlek. * Od èervna do záøí je každý pátek od hod. volejbal pro ženy a každý ètvrtek od hod. fotbal pro muže. * Zveme všechny malé i velké sportovce do škrbeòského areálu! * Pro bližší informace kontaktujte: P. Tronczyka, P. Šebestu, A. Kozla, D. Vlèka, M. Sýkoru, J. Gálka, P. Ticháèka

13 Sport Šachový klub Šenov JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROÈNÍK MEMORIÁLU JOSE A URBANCE Obr. 1 Josef Urbanec, èlen ŠK Šenov, Jubilejní desátý roèník memoriálu Josefa Urbance, který je souèasnì Otevøeným pøeborem Ostravy a Pøeborem Euroregionu Beskydy v rapid šachu se bude konat v sobotu 12. dubna 2008, v restauraci Na Lapaèce v rámci oslav desátého výroèí mìsta Šenova. Kromì nejlepších šachistù Moravy a Slezska se oèekává úèast šachistù z našich partnerských mìst Strumieò a Jaworze z Polska. Zveme k úèasti také šenovské hráèe zejména z øad mládeže. Turnaj zaèíná v 8.30 hodin. Pøi této pøíležitosti zavzpomínáme na jednoho z šachových hráèù Šenova, pod jehož jménem se již po desáté bude memoriál konat. Josef Urbanec (obr. 1) se narodil v Šenovì 10. bøezna Hrát šachy se nauèil v deseti letech. Zaèátky jeho šachového rùstu jsou svázány se šachovým klubem v Petøvaldì. Zkušenosti, které získal, uplatnil zejména po druhé svìtové válce, jako zakládající èlen šachového klubu v Šenovì. Jako nejmladší hráè se zúèastnil Revoluèního turnaje Z tøinácti utkání a ziskem jedenácti bodù, se stal vítìzem. Byl platným èlenem vítìzného družstva ŠK Šenov v prvním roèníku turnaje O pohár svobodného Tìšínska, 1945/46 (obr. 2). Pøispìl k tomu, že se desetièlenné družstvo (tehdy pod názvem ŠK Sokol Šenov) probojovalo v roce 1955 do Krajského pøeboru. Šachu vìnoval mnoho volného èasu. Po postupu do krajské soutìže a zejména krajského pøeboru bylo nutno zajistit øadu podmínek pro konání jednotlivých utkání. Dodával vlastní uhlí a nìkolik hodin pøed zahájením utkání zajiš oval ohøev hrací místnosti na pøedepsanou teplotu. Spolu s øadou nadšencù se v roce 1983 významnou mìrou podílel na obnovení èinnosti šachového klubu TJ Sokol Šenov v hrací místnosti restaurace Pod zámkem. Podílel se na zorganizování turnaje O pøebor Šenova na rok S devíti a pùl body se stal také vítìzem tohoto turnaje, pøed J. Vaškem, B. Tlolkou, M. Závadou, J. Zajícem a dalšími sedmi hráèi. Jako hráè první výkonnostní tøídy (ELO ÈR 1863) se zúèastòoval aktivnì témìø všech šachových soutìží a turnajù s úèastí hráèù šachového klubu Šenova. Mnoho úsilí vìnoval také mladším hráèùm. Mezi nì lze zaøadit D. Urbance, J. Vaška, S. Koláøe, V. Vaška, R. Skýbu a celou øadu dalších hráèù ŠK Šenov. Vedl šachovou kroniku, podílel se na veškerém dìní šachového klubu v Šenovì. Desátým roèníkem memoriálu si pøipomeneme uznávaného, laskavého èlovìka a velkého pøítele šachu Josefa Urbance. Prof. Ing. Jaroslav Vašek, DrCs. za hráèe ŠK Šenov Obr. 2 Vítìzné družstvo ŠO A K Šenov I. Roèníku turnaje O Pohár svobodného Tìšínska, 1945/46. Zleva stojící: Jaroslav Mucha, Rudolf ukala, rantišek Grochol, Teofil ranek, Ludvík Lapiš, Josef Urbanec, Josef Pavlas, zleva sedící: Josef Toman, Josef Grochol, rantišek Klimíèek, Helena Klimíèková, Kornel Kupidlovský, Václav olvarèný. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/

14 Sport Šachový klub Šenov JAK SI VEDOU ŠACHOVÉ TÝMY ŠK ŠENOV V SOUTÌŽÍCH DRUŽSTEV V sezónì 2007/2008 reprezentuje Šenov šest šachových družstev. Družstvo ŠK Šenov A, po loòské velmi úspìšné sezónì s postupem do II. národní ligy, svádí urputné boje se svými protivníky. Po nedìlním utkání s SK Slavia Orlová B je na jedenáctém místì za TJ Mittal Ostrava B a pøed Slezanem Opava A. Pøed dvìma posledními koly si uchovává nadìji na udržení II. národní ligy. V nerovném boji proti témìø profesionálním oddílùm to však bude velmi tìžké. I tak je úèast v 2. celostátní lize dosavadním nejvìtším sportovním úspìchem družstev v Šenovì. Družstvo bojuje pod vedením MUDr. Jarmila Kotláøe a pochválit je tøeba všechny hráèe. Zejména však od 1. šachovnice Ing. L. Dobrovolského s 3,5 body, Stanislava Koláøe, který z devíti odehraných utkání má na kontì pìt vítìzství, Bc. Tomáše Mohylu a Petra Vysoglada (oba získali 3 body), Ondøeje Pohludku (4) a Vladimíra Vaška (3). Další dvì družstva B a C reprezentují ŠK Šenov v Mìstském pøeboru Ostrava. Pøed posledním kolem je družstvo C na 2. místì a B na 3. místì! A stále žije nadìje na postup do Krajské soutìže. O tyto velmi dobré výsledky se zasloužili zejména hráèi pøedních šachovnic v C družstvu (Mohyla, Hrièko, Pohludka, Geffert, Siwek a další) a v družstvu B (Vašek Vladimír, Kotláø, Nešpor, Broskeviè, Omasta, Vašek Jaroslav a Urbanec). V Mìstské soutìži Ostravy si již družstvo D druhým místem, zajistilo postup do Mìstského pøeboru. O tento úspìch se nejvíce zasloužili nejèastìji bodující hráèi: Vašek J. (5,5 bodù), Sakmar (5), Pokorný (4,5), Nešpor a Urbanec (oba 3,5) a Broskeviè, který získal 3 body. Další dvì mužstva Šenov-muži a Šenov junioøi se zúèastòují bojù o Pohár družstev Ostravy. Pøed posledními dvìma koly jsou muži z dvanácti úèastníkù na pátém a naši nejmladší junioøi na osmém místì. Podrobné výsledky vèetnì fotografií z utkání najdete na Gratulujeme družstvu D k postupu do vyšší soutìže. Družstvu C držíme palce k postupu do Krajské soutìže a družstvu A pøejeme úspìch v závìreèných bojích o udržení 2. národní ligy v Šenovì. Miroslav Kozel pøedseda ŠK Šenov Veselé velikonoce a bohatou pomlázku vám pøeje vedení mìsta a zamìstnanci MìÚ Šenov 14 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008

15 Sportovní klub ŠENOV OTBAL ROZLOSOVÁNÍ JARO 2008 Mìstský pøebor MUŽI 16. SO SK ŠENOV MUGLINOV 17. SO TØEBOVICE SK ŠENOV 18. SO SK ŠENOV HRUŠOV 19. SO LOK. OSTRAVA SK ŠENOV 20. SO SK ŠENOV LUDGEØOVICE B 21. SO SK ŠENOV KUNÈIÈKY 15. ÈT SVlNOV SK ŠENOV 22. NE MARKVARTOVlCE SK ŠENOV 23. SO SK ŠENOV HOŠ ÁLKOVICE 24. SO KLIMKOVICE B SK ŠENOV 25. SO SK ŠENOV VD START OSTRAVA 26. SO SLOVAN OSTRAVA SK ŠENOV 14. SO SK ŠENOV PUSTKOVEC Mìstská soutìž DOROST 15. SO RADVANICE SK ŠENOV 16. SO SK ŠENOV HRUŠOV 17. SO LOK. OSTRAVA SK ŠENOV 18. SO SK ŠENOV V. POLOM 19. SO SK ŠENOV ENIX OSTRAVA 20. NE MARKVARTOVICE SK ŠENOV 21. SO SK ŠENOV VD START OSTRAVA 22. SO ST. BÌLÁ B SK ŠENOV 13. VOLNO 14. SO SK ŠENOV MICHÁLKOVICE 12. SO SK ŠENOV HRABÙVKA Mìstská soutìž STARŠÍ ŽÁCI 15. NE RADVANICE SK ŠENOV 16. SO SK ŠENOV MUGLINOV 17. SO HRUŠOV SK ŠENOV l Úèetnictví, daòová evidence, mzdy, daò. pøiznání. Spolehlivost, dl. praxe, odp. pojištìní. Ing. Zubková, tel.: l Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: l Koupím dùm v Šenovì a blízkém okolí. Ihned k bydlení nebo rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: Sport / Inzerce inzerce 18. SO SK ŠENOV KOBLOV 19. SO SK ŠENOV KUNÈIÈKY 20. NE MARKVARTOVICE SK ŠENOV 21. SO SK ŠENOV POLANKA 22. NE ST. BÌLÁ.B SK ŠENOV 13. SO DPMO OSTRAVA SK ŠENOV 14. SO SK ŠENOV HRABOVÁ.B 12. SO SK ŠENOV SL. OSTR. ŽÁKYNÌ VÝSLEDKY HALOVÝCH TURNAJU V KOPANÉ 2008 SOBOTA DOROST 1. ÈSAD HAVÍØOV 10 BODÙ 4. SK ŠENOV 4 2. M K HAVÍØOV 5 5. D. DATYNÌ 1 3. B. RADVANICE 5 HOR. SKÓRE SOBOTA STARŠÍ ŽÁCI 1. ÈSAD HAVÍØOV 5. D. DATYNÌ 2. M K HAVÍØOV 6. B. RADVANICE 3. S. VÁCLAVOVICE 7. SK ŠENOV B 4. SK ŠENOV 8. D. DATYNÌ B SOBOTA MLADŠÍ ŽÁCI 1. M K HAVÍØOV 12 BODÙ 4. B. RADVANICE 3 2. SK ŠENOV 6 5. H. BLUDOVICE 3 HOR. SKÓRE 3. S. VÁCLAVOV. 6 HOR. SKÓRE SOBOTA HOSPODY 1. U DUCHANA 12 BODÙ 4. RELAX ŠENOV 3 2. BLESK HAV HORAKÙVKA RES NA ŠPICI REST. 6 HOR. SKÓRE Oddíl kopané dìkuje za materiální a finanèní pomoc: Klempíøství a pokrývaèství Vlastislava Komendy; Mudra CZ s.r.o. (Mudra Vít); Sklomax CZ s.r.o. (Minich Alexandr); Malewo Havíøov s.r.o. (Wosková Eva); Raab Karcher Staviva (Valový Lumír); p. Vojtkovi Martinovi, Javorkovi Pavlovi a Primusovi Pavlovi. l Pronajmu byt 1+1 v Bartovicích, vhodný také jako kanceláøe. Tel.: p. Ramík. l Nabízíme místa: øidiè nákladních vozidel (sklápìè), automechanik (nákladních vozidel). Pracovištì Bartovice. Bližší informace: tel Dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, kamarádùm, vèelaøùm a bývalým spolupracovníkùm, kteøí se pøišli rozlouèit s panem Milanem Spratkem Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. manželka, syn s rodinou a vnuèka NOVÌ OTEVØENÉ SBÌRNÉ SUROVINY NA UL. LUDVÍKOVA 16 OSTRAVA-RADVANICE Výkup: Barevných kovù, železného šrotu a plechu Otevøeno: Po Ne + svátky od 9:00 do 22:00 hod. Tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/

16 Pro naše tuzemské i zahranièní klienty hledáme pozemky, rodinné domy i komerèní objekty Solidní jednání. Veškerý právní servis zdarma. Nabídnìte: , kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: Lubomír Zajíc malby a nátìry dekoraèní omítky sádrokartonáøské úpravy Šenov, Provaznická 216 mobil: Anna Káòová Masáže klasické a relaxaèní, baòkování, masáž zad a nohou lávovými kameny Šenov, V Družstvu 1053, mob.: , tel.: Po Pá: So Ne: Objednávky Možnost masáží docházkovým zpùsobem PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ DANA KROÈKOVÁ Šenov Lapaèka, Zelená 928 Objednávky na tel.: (možnost i u vás doma) Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , a ÈISTÝ DOMOV Chcete si užít Velikonoce a dìsíte se jarního úklidu? Pak volejte Kompletní a pravidelné úklidy domu nebo bytu Èištìní kobercù a sedacích souprav Odmaštìní a desinfekce parou Impregnace kùže Èištìní interiéru vozidel VŠE STROJI KÄRCHER Cena vždy kalkulována až po domluvì. Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více