ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků."

Transkript

1 ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. HODNOTA STARÝCH LIDÍ V měsíci únoru slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento den je světovým dnem nemocných. Modlíme se za nemocné a také našich farnostech udělujeme svátost nemocných, svátost která je posilou ve stáří a nemoci. Touto svátostí Bůh posiluje člověka, aby trpělivě a statečně nesl obtíže spojené s nemocí a protože ve stáří se často hlásí nějaký den neduh, nemoc, proto tuto svátost přijímají starší lidé jako posilu ve stáří. Kdo ze starých lidí správně chápe význam této svátosti, ten v ní vidí úžasnou příležitost, kterou mu Pán dává, aby posvěcoval čas svého života a podle možností svou láskou byl k prospěchu bližním. Naši předkové si dovedli vážit starých lidí, svých babiček a dědečků. Jistě byly výjimky, o kterých se píše v románech pojednávajících o těžkém životě výměnkářů, ale to jsou výjimky. Na počátku minulého století odcházeli mnozí evropané do Ameriky, aby tam začali nový život. Mnozí uspěli, získali půdu, pracovali a domohli se slušného živobytí. Tehdy nebylo takové spojení jaké je dnes letadla, telefony, faxy, dopis z Ameriky šel několik týdnů, protože byl přepravován lodí. V jednom takovém dopise vypravují o svém životě sedláci, kteří se vystěhovali do Kanady. V tomto dopise bylo napsáno: Víte, co nám zde nejvíce chybí? Staří lidé. Odcházeli totiž většinou mladí selští synové a dcery, samé mladé rodiny. V Kanadě si vytvořili novou existenci, měli malé děti. Tížil je však jeden nedostatek. Chyběli jim staří lidé. Člověk by rád zašel k dědečkovi, měl by si s ním o čem promluvit. Ale také by rád zašel k babičce, která již nemůže sice pracovat, sedí v lenošce, ale dovede tak pěkně vyprávět o starých časech. Člověk ji rád poslouchá a při tom se uklidní. Ano, stáří má svou cenu. Staří lidé nejsou zbyteční. Pravda, nemohou pracovat jako mladí, často jim přidělávají práci svou slabostí a nemocí. Ale nejsou břemenem. Mají svůj úkol. Poznali život, poznali jej důkladněji než mladí, a život je nejlepší škola. Staří lidé mají životní zkušenosti, které možná draze zaplatili a mohou svou radou uchránit mnohých těžkostí. Starý člověk dovede potěšit, dovede být vděčný za službu, kterou mu mladí prokazují. A může ještě něco velmi důležitého. Může se modlit. Mládí často nemá čas na modlitbu. Alespoň si to myslí. Staří lidé mají čas, nic jim neuteče. Nemusejí při modlitbě spěchat, nic je nepohání. Pro ně není modlitba nikdy dlouhá. Od doby, kdy byla tato úvaha v dopise napsána, uplynulo téměř sto let. Mnohé se změnilo, život je více uspěchaný, i mnozí staří lidé žijí ve spěchu. Děti a mladí lidé jsou netrpěliví a mnohdy nemají zájem naslouchat. Pak ale nedovedou využít času, nudí se, a z nudy podléhají pokušení. Staré latinské přísloví nám praví: Spěchej pomalu! Kontakt se starými lidmi může mnohému naučit. Naučit vážit si života a dobře využívat času. Je to výzva pro mladé i staré. Obnovme komunikaci mezi generacemi, Život farností č.2 Strana 1 / 14

2 Neučme děti zaplňovat volný čas sezením u počítače. Vysvětlujme jim trpělivě, že kolem sebe mohou získat daleko víc, než nabízí internet. APOŠTOLÁT MODLITBY Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro měsíc únor: Úmysl všeobecný: Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti. Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti. Úmysl národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí. Z FARNÍCH MATRIK : V měsíci lednu odešli na věčnost : 9. ledna: Anna Zvonková 78 let Vysoké Pole ledna: Emilie Machučová 86 let Drnovice ledna: Anna Ovesná 80 let Drnovice ledna: Anděla Matošková 85 let Drnovice ledna: Amálie Buriánková 84 let Loučka 31 Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. * * * Život farností č.2 Strana 2 / 14

3 Důležitost přítomného okamžiku nespočívá v tom, co děláme, ani ve způsobu, jakým to děláme, ale ve faktu, zda pracujeme z lásky k Bohu, nebo z lásky k sobě. Sv. Maxmilián Maria Kolbe Ze života kněze O FARNÍCÍCH Tak jako miluje kočka svá koťata, slepice svá kuřata či osel svá oslíčata, tak miluje i kněz své farníky. Já je dokonce zbožňuji. Popravdě řečeno to však není zásluha moje, ale jejich. Mám je rád proto, že to jsou lidé bodří, prostí a vyrovnaní, se kterými ani vichřice nepohne, natož já. Týden co týden po každém nedělním kázání čekám, kdy přijdou před faru s transparentem Dost bylo řečí! A vyvezou mě za hranice farnosti. Ale oni ne. Trpělivě naslouchají každému mému slovu, někteří si jej dokonce nahrávají na magnetofon a 31. prosince večer přehrávají. Duše farníka je duše svatá, o tom nemám ani tu nejmenší pochybnost. Její nositelé, farníci, se dělí v zásadě do dvou skupin. Na ty, kteří všemu věří, a na ty, kteří ničemu nevěří. Rozdíl mezi nimi je sice dosti podstatný, ale nikoliv důležitý. Důležité je to, že se mají rádi a nikdo je nezmění. Trvalo mi léta, než jsem na to přišel. Nemohu je změnit, ale mohu je milovat. Změnit je může jenom Bůh, když se mu do toho moc nepletu. Stejně jako farníky nemůže kněz měnit ani zavedené farní zvyky a pořádky. Alespoň ne rychle. Proto, je-li moudrý a zkušený, zachovává ve své farnosti první rok vše při starém a vůbec nic nemění. V klidu počká, až rok uplyne, a když se to stane, ani pak nic nového zavádět nemusí, protože se už stejně blíží doba, kdy bude přeložený, a nestačil by to dokončit. Farníci ho pak mají tím více rádi, jelikož si nemusí zvykat na žádné novoty, a všude vyprávějí, kolik toho udělal, když nic neudělal. Já to tak dělám už pět let a nemohu si stěžovat. Jelikož je však nás kněží málo a farníků mnoho, musíme si osvojovat nové formy pastorace, abychom ji rozšířili na všechny skupiny obyvatelstva a nezapomněli přitom ani na jediného živáčka. Odborně se tomu říká nová evangelizace. Je to sice náročné, ale stojí to zato. U nás na venkově, kde je ještě stále dosti pohřbů, jsem ji začal realizovat právě na tomto poli. Nepohřbívám už jednotlivé farníky, ale celé farnosti. Za pět roků jsem jich stačil pohřbít šestnáct. Což není na mladého kněze špatný průměr. A na starého to také celkem ujde. (Z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich) O včelách a lidech Může se člověk pán tvorstva poučit chováním obyčejného hmyzu? Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak tedy například: Podle vědců žijí včely na zemi déle než lidé a i jejich společenský systém je pořád stejný. Ve včelstvu panují přísná pravidla, která se vyvíjela po mnohá tisíciletí a která umožnila včelám přežít až do dnes. Každé jejich porušení třeba necitlivým zásahem včelaře, může včelstvu způsobit vážné problémy, nebo i jeho zánik. V České republice se vloni narodilo už 40% dětí mimo manželství. Ať už je důvodem vypočítavost, nebo snaha nechat si otevřená zadní vrátka pro případ, že by se vztah nevyvíjel podle původních představ, nebo jsou to jiné důvody, většinou to zavání sobectvím. Jaký bude mít tento trend Život farností č.2 Strana 3 / 14

4 dopad na rozvoj či rozpad naší kultury naší společnosti? Co tento vývoj přinese za další tři čtyři generace? To nevím. Nejsem sociolog ani prognostik. Jsem ale včelař a vím, že včely by si podobnými experimenty koledovaly o pořádný průšvich. Pokračování příště (PM) Z pamětní knihy farnosti Újezd IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a administrátora zdejší farnosti v letech Vždy při psané příspěvků z pamětní knihy naší farnosti přichází mně na mysl určitá souvztažnost. Ptám se často sám sebe, beze vší domýšlivosti zbývá mně psát již jen o P. Stanislavu Gottwaldovi, mons. J. Studeném a mons. Janu Můčkovi, současném našem faráři a děkanu bude mně dopřáno Pánem času a života tento osobní záměr ještě realizovat? Rád bych k této svojí činnosti parafrázoval slova nezapomenutelného pražského kunsthistorika V.V. Štecha, který svoji spokojenost vyjadřoval slovy: Potěšení je na mé straně. I mně toto činí potěšení, při veškeré úctě ke zvěčnělému panu profesorovi. Ohlédnu-li se zpět k počátkům zápisů z pamětní knihy až téměř do současnosti, napadá člověku myšlenka, co vše se za tu dobu ve farnosti událo, za co vše mohu být vděčen, že jsem mohl do tohoto fragmentu či zlomku historie aspoň trochu nahlédnout a spolu s našimi farníky se na jejím poznávání podílet. Snad všichni mně dají za pravdu, že o pastoraci P. S. Gottwalda se může psát velmi dobře, zejména pro jeho inspirujícího a tvůrčího ducha, kterého vnášel do díla ve své farnosti opírajíce se o spolupráci se zdejšími farníky a s farní radou. I když ani to nebylo bezproblémové, taktéž byla situace při jednáních ve věcech církevních mezi československou stranou a Svatým stolcem. Vedoucím delegace Svatého stolce byl arcibiskup Agostino Casaroli, dále Giovanni Cheli a Angelo Sodano, pozdější vatikánský státní sekretář, vedoucím čs. delegace byl vyslanec Alois Tichý ze zastupitelského úřadu v Itálii. Čs. strana neměla na obnově rozhovorů přílišný zájem, přinejmenším do doby, než zkonsoliduje či znormalizuje situaci v církevní oblasti, tak, aby Vatikán měl co nejhorší startovní vyjednávací pozici (o odložení rozhovorů se výrazně zasazoval tajemník ÚV KSČ Vasil Bilak.) Jednání se znovu rozběhla až od roku 1971, kdy již byly téměř všechny výdobytky Pražského jara zlikvidovány či neutralizovány. Delegace se sešly v březnu 1971 po zakládacích sjezdech SKD PIT (Sdružení katolických duchovních - Pacem in terris). Po úmrtích biskupů Skoupého a Hloucha rozhovory vrcholily souhlasem Vatikánu s vysvěcením 4 biskupů jednoho moravského a tří slovenských: Josef Vrana jako apoštolský administrátor pro Olomouc, Julius Gábriš jako apoštolský administrátor trnavské diecéze, Jozef Feranec jako sídelní biskup banskobystrický a Ján Pásztor jako sídelní biskup nitranský. Tento výsledek byl v československém případě z hlediska církve nejspornějším výsledkem vatikánské Ostpolitiky za celou dobu jeho trvání. Nejenže nebyly obsazeny všechny vakantní diecéze, na čemž Svatý stolec do té doby vždy trval, ale navíc dva noví biskupové patřili k předním členům SKD PIT a tři byli kapitulními vikáři; církev tak přistoupila na něco, co do té doby (a od té doby) trvale odmítala. A tak pod nového administrátora olomoucké arcidiecéze se dostala i farnost Újezd, v níž nový duchovní správce P. Stanislav Gottwald začal nejprve úpravami pořadu mší svatých. Tyto byly po dohodě s věřícími stanoveny takto: pondělí, středa, čtvrtek, sobota ráno v 6.30 (sob. 7.00), úterý a pátek večer v hod. Účast hlavně večer bývá osob. Na první pátky chodí pomáhat se zpovědí P. Kolečkář, kaplan z Val. Klobouk (od září administrátor v Luhačovicích), a nyní jeho nástupce P. Tomeček. Bývá asi penitentů. Nedělní účast se postupně zlepšovala. V kostele pořízen nový rozhlas, nákl. cca Kčs, proveden dvojí nátěr věže (cca Kč), zakoupena gotická mešní roucha (zelené, fialové, červené a bílé) cca Kčs. Pořízeny nové podstavce Život farností č.2 Strana 4 / 14

5 (objednal P. Drozd) pod sochy nákladem Kčs. Převezen z Dlouhé Loučky nový oltář (po sestřičkách) a postaven nalevo, doprostřed místo odstraněného oltáře. Dosavadní s P. Marii újezdskou přeložen proti sv. Anně kvůli symetrii. Do Loučky posláno Kčs. Přeladěny byly varhany a částečně opraveny (4.700 Kčs). Vyměňovány barevné tabule (firma Isostav Praha) okenní, nákladem (neuvedeno). Při střílení vyrazilo JZD další dvě tabule, oprava bude dodatečně. Na hřbitov zaveden vodovod (1.132 Kčs) a 2 lavice, 1 pro farní zahradu (660 Kčs). Hlavní práce v tomto roce (1971) adaptace farní budovy celkem nákladem za Kčs. Bylo to už v hodině dvanácté, celý suterén budovy mokrý, plesnivý a hubka už šla do I. patra (na dvoře). Z místnosti vlevo od chodby pořízena nová kuchyň a spižírna. Přivedena voda teplá i studená a vyřešen odpad. Vedle kuchyně menší pokojík pro hospodyni. Vykopán sklep (starý sklep na zahradě zbourán předchůdcem i se stodolou) Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Sněm jako událost obdarování a nového porozumění zkušenost církve v době komunistické perzekuce Chceme dnes pojednat o situaci naší církve a jejího vedení po 2. světové válce. Agostino Casaroli, diplomat Svatého stolce, ji vidí takto: V Československu (myslím tím zvlášť Čechy s jejich starou husitskou tradicí) vyvstal dojem, že katolická církev tamnímu režimu připadá jako cizí břemeno zanechané tam minulými staletími, které je třeba s rozhodností odstranit, i kdyby to podle předpokladu mělo trvat mnohem déle, než je záhodno Zdá se, že koncem války probleskla hlavou některých nových československých odpovědných činitelů myšlenka ustanovit národní církev nezávislou na Římu. Toto pokušení se pravděpodobně později opět vrátilo zejména po státním puči v únoru V každém případě se tato myšlenka zrodila už mrtvá. V březnu 1950 byly přerušeny diplomatické styky s Vatikánem, boj proti církvi podle klasických marxistických schémat postupoval sevřeným krokem a s rozhodností a logikou přesně stanovenou: církvi byla odňata školská zařízení, církevní majetek byl vyvlastněn, potlačeny byly všecky mužské řády a ženské byly redukovány na formálně existující instituce určené k zániku; jako ústavy pro formování kněžstva byly určeny dva semináře jeden pro Čechy a Moravu, druhý pro Slovensko; ordinářům bylo vzato právo přijímat a schvalovat kandidáty; rozhodnutí kontrolovaly a omezovaly orgány, jež byly zcela podřízeny státu; největší drama se týkalo mládeže, která byla odváděna jak od rodin, tak od církve; vrcholem všeho bylo téměř naprosté potlačení legitimního vedení církve. Strategie nové státní moci vůči církvím byla formulována v Návrhu církevního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fronty, schváleném 30. srpna 1948 na poradě J. Hendrycha, A. Čepičky, J. Taussigové a zástupců církevní komise Ústředního akčního výboru Národní fronty. Dokument obsahuje celou škálu taktických kroků, kterými mají být církve (především katolická) ovládnuty: využít existujících rozporů mezi hierarchií a nižším klérem (nahradit legální hierarchii umělým všekatolickým sdružením, které by ji ve vztahu k moci i věřícím zastupovalo; za pomocí nové mzdové politiky definované v novém zákoně připoutat duchovní ke státu; prostřednictvím přerušení kontaktů s Vatikánem vytvořit národní katolickou církev, odtrženou od Říma; začlenit řeckokatolickou církev do pravoslavné atd. Dokument sledoval jasný cíl: šlo v první řadě o vztah založený na jednoznačné a vědomé vůli státu, ovládaného komunistickou stranou, církev zlikvidovat. Ve skutečnosti nezůstal z biskupů v Čechách a na Moravě ve funkci ani jeden. Uprázdněné byly arcidiecéze v Olomouci a diecéze v Hradci Králové. Impeditus (zabavený, poutaný) byl litoměřický biskup (statečný monsignor Trochta, který byl propuštěn z vězení v r. 1960, byl v něm od roku 1954, kdy byl odsouzen na 25 let, později byl propuštěn přirozeně mu nebylo dovoleno ujmout se funkce, dále byli impediti biskupové z Brna a Českých Budějovic a především pak arcibiskup pražský. Byli odstraněni administrativními zásahy. Tak jak těsně po válce v rozmezí několika let na biskupské stolce nastoupili, tak mnozí českoslovenští biskupové v rozmezí několika let pozemský svět opustili. Biskupská úmrtí načal nitranský apoštolský administrátor Eduard Nécsey, který byl vysvěcen za války. Několik týdnů před smrtí byl jmenován titulárním arcibiskupem. Slovensko tak mělo po dvaceti letech na šest týdnů arcibiskupa. Dne 17. dubna 1969 zemřel trnavský apoštolský administrátor Ambrož Lazík, přesně za měsíc Josef Beran. Na konci téhož roku je následoval Stanislav Zela. Zemřel a podle jeho přání se pohřební obřady vyhnuly Olomouci. Pro Život farností č.2 Strana 5 / 14

6 kolaborantské vedení arcidiecéze to byla poměrně velká ostuda. Zásadním zlomem se stal rok 1972; tři biskupská úmrtí přiměla Svatý stolec k ústupkům ohledně biskupských jmenování. Nejdříve zemřel Karel Skoupý, pohřben byl na vlastní přání mezi občany města na brněnském ústředním hřbitově. Za tři měsíce zemřel poslední slovenský římskokatolický biskup konsekrovaný před r. 1950, v době úmrtí poslední biskup se státním souhlasem, rožňavský Robert Pobožný. O den později zemřel českobudějovický Josef Hlouch. Den před smrtí se Josef Hlouch střetl s krajským církevním tajemníkem Leo Drozdkem, který požadoval přeložení a propuštění dalších kněží (již v červnu 1971 byl biskup např. přinucen odvolat z funkce svého sekretáře Miloslava Vlka. Za další necelé dva roky zemřel za obdobných okolností kardinál Štěpán Trochta. Dne 5. dubna 1974 se vrátil z pražské nemocnice do Litoměřic a měl nařízený absolutní klid. Byl však přinucen přijmout opilého krajského církevního tajemníka Karla Dlabala, který na kardinála křičel a vyhrožoval mu, aby ho donutil k rozhodnutím, jež se týkala některých kněží, zvláště salesiánů, kteří žili v jeho blízkosti. Kardinálův osobní tajemník referoval, že slyšel Dlabala křičet: Ty starý dědku, jestli nevyhodíš všechny tyhle salesiány, zpřelámu ti hnáty Otřesen tímto rozhovorem, šel si kardinál lehnout, údajně se slovy: Myslím, že je to má smrt Ráno byl nalezen v bezvědomí, po převozu do nemocnice odpoledne zemřel. Zvláštní konec toho, který vydržel ponižování a nelidské utrpení v nacistických a komunistických lágrech. Podivná doba, kdy biskupové a kardinálové římskokatolické církve umírají po rozčilení z rozhovoru se státním úředníkem, který je v alkoholovém opojení, pod výhružkami fyzického násilí nutí k nepřijatelným rozhodnutím. Ačkoli se státní orgány snažily co mohly, aby se kardinálův pohřeb nestal protirežimní manifestací a aby se jej neúčastnilo velké množství věřících, všemu zabránit nemohly. Do Litoměřic tak mj. přijeli tři kardinálové vídeňský Franz König, berlínský Alfred Bengsh a krakovský Karol Wojtyla (kardinál Wyszynski byl vrácen z hranic zpět do Polska), apoštolský nuncius Luigi Poggi a další biskupové. Příjezdové cesty do Litoměřic byly blokované, účastníci pohřbu byli kontrolováni, byl zakázán pohřební průvod městem, z kardinálovy rodné vsi Francovy Lhoty kromě rodiny přijelo vlakem jen asi 30 lidí, protože autobus nebyl povolen, aby se šetřilo benzínem. Rodáci poté na hřbitově zasypali kardinálovu rakev prstí z jeho rodné vsi. Mši za zesnulého sloužil pražský administrátor Tomášek, další čeští ordináři koncelebrovali. Koncelebrace a veřejná vystoupení byly naopak zakázány všem zahraničním kardinálům a biskupům. I přes zákaz projevu si však nad Trochtův hrob stoupl Karol Wojtyla, budoucí papež a se spolubratrem se rozloučil a ve své řeči ho nazval mučedníkem. Tato fakta slouží pro povzbuzení a růst svornosti, lásky a katolického přátelství. Nemůžeme samozřejmě zločin, hřích, v žádném případě schvalovat. To ale nemá co dělat s myšlenkou nenávisti vůči tomu, kdo to zlo způsobil. Křesťanský postoj je nenávidět hřích, ale hříšníka milovat! Záleží ovšem i na dobré vůli z druhé strany, ale tu se máme všemožně snažit probudit, podpořit, třeba i projevem důvěry bez naivity a slepé nekritičnosti vůči pokryteckému podbízení. Mons. Karel Otčenášek. Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) Účinný lék na naše bolesti: NOVÉNA ODEVZDÁNÍ Přes všechny vymoženosti, které nám současnost nabízí, přes všechny prostředky, které máme, aby nám ulehčovaly a zpříjemňovaly život a navzdory nejrůznějším zdrojům informací a návodů, jak řešit veškeré možné situace, stále a dokonce možná stále více - pociťujeme, jak jsme unaveni, nešťastní, zmatení, jak padáme pod tíhou starostí, bolestí, všelijakých zranění, prázdnoty, neřešitelných problémů A my jen ztrácíme čas: na jedné straně nicneděláním, na straně druhé snahami uspořádat věci jen svými silami. Jak často ale zjišťujeme, že jsou to pokusy marné a my se divíme, jak je to možné, vždyť jsme to mysleli tak dobře a kolik času a energie jsme těm problémům věnovali Kde se stala chyba? Na co jsme zapomněli? Odpověď je jediná a jasná: na Boha. Kdo víc a lépe může rozumět našim trápením, nepokojům, obavám, touhám a všemu, co se uvnitř každého z nás skrývá, než Ten, který nám život dal, než Ten, který si nejvíc přeje naše štěstí, pokoj, radost... Nejen přeje, On nám je také může a chce dát. Pro svou velkou lásku k nám, pro svou všemohoucnost, pro své milosrdenství. Pak je jen na nás, jestli si budeme schopni tuto skutečnost Život farností č.2 Strana 6 / 14

7 uvědomit, přijat ji a zda budeme ochotni otevřít náš výsostný prostor a pozvat Jej do něj. Dát mu absolutní důvěru, aby všechno převzal do svých rukou. Zpočátku to nebude vůbec jednoduché vzdát se svého já, svých vlastních představ, nápadů, někdy se bude zdát, že se potíže ještě zhoršují, místo aby se zlepšovaly, bude třeba znovu odolávat pokušením řešit problémy svým vlastním úsilím, bude třeba znovu a znovu obnovovat víru v Boha. Když ale přese všechno dokážeme vše odevzdat do Boží péče a modlit se Pane, staň se vůle Tvá, já ti věřím, dějí se zázraky Kdo udělali takovou zkušenost, mohli by vyprávět. Jsou to i lidé kolem nás a nejsou ojedinělí. Jednou z možností, které mohou vést k naší proměně, a kterou většina z nás pro naše vnitřní osvobození a uzdravení tolik potřebujeme, je novéna Odevzdání. Je to útlá brožurka a její přečtení nám vezme skutečně jenom několik málo minut dne. O to víc je vzácná, o to víc je opravdová a účinná, o to víc stojí za to o ní přemýšlet. Novéna bude k dispozici na obvyklých místech s tiskovinami ve všech našich kostelech. Pořad bohoslužeb v únoru farnost Újezd /JM, HM/ 1. února : Úterý Dr.: Za + prarodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu a dar zdraví pro živou rodinu 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání Na dobrý úmysl Am 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a muč. 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru Dr.: Za manžele Častulíkovy a duše v očistci Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran, jejich děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu An 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6.30 Új.: Lo.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Za + Agátku Vaňatkovu, + manžela a duše v očistci ŠF 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za rodiče Obadalovy, syna Josefa, vnuka Pavla, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Ludmilu a Antonína Belžíkovy, jejich rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) Za + rodiče Struškovy, jejich dceru, syna, dva zetě s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu An ZvV Ra MJ 7. února : Pondělí Za Stanislava Trčku, Františka a Aloisii Trčkovu, Annu Janošovu, Martu a Jana Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny On Život farností č.2 Strana 7 / 14

8 8. února : Úterý 9. února : Středa 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny Dr.: Za + rodiče Obadalovy, bratra, švagra, Pavla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za + Jana Polčáka, rodiče z obou stran, jejich děti a dar zdraví pro celou rodinu Dr.: Za rodiče Struškovy, dítě, dceru, zetě, vnučku, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu Ov 11. února : Pátek Panny Marie Lurdské 12. února : Sobota Sobotní památka P M 6.30 Új.: Lo.: Za + Františka Pavelku, + bratra, + rodiče Pavelkovy, jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny Za + rodinu Petřvalskou, Zajíčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro obě živé rodiny Za + Františka a Anežku Beňkovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu MJ Pe 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + Františka Kozubíka (k nedožitým 90 narozeninám), manželku, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Miroslava Váňu (výroční mše sv.) Za + Vlastu Frýželkovu (výroční mše sv.) Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let Ma Pe Am Ov 14. února : Pondělí - Úmrtí sv. Cyrila v Římě 15. února : Úterý 16. února : Středa 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Dr.: Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, dva zetě, snachu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání pro živou rodinu Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče, sourozence, přibuzné a duše v očistci Dr.: Za Emílii Častulíkovu, manžela, rodiče z obou stran a sourozence On Pe 18. února : Pátek Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 19. února : Sobota 6.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou Ku ZvV Život farností č.2 Strana 8 / 14

9 Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle v mezidobí Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: o ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Karla Mozgvu (k nedožitým padesátinám) Za farníky Za + Milana Kamenčáka (výroční mše sv.) Za starší občany z Drnovic An ZvV MJ KJ 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 22. února : Úterý Svátek Stolce sv. Petra 23. února : Středa Sv. Polykarpa, biskupa a muč. 24. února : Čtvrtek 25. února : Pátek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Za Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu Kostkovu, Hovězákovu a Chromčákovu Dr.: Za rodiče Machučovy, děti, vnuka Miroslava, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka a jeho rodiče Za + Františka Machů, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci, dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny Dr.: Za Aloise Maniše, dceru Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci 6.30 Új.: Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, syny, švagra a Boží požehnání pro živé rodiny Za + Irenu Kozubíkovu, živou a + rodinu Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče Mikulkovy, bratra Stanislava s manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Bohumila Trochtu, S.M. Annu Šútovu a duše v očistci Za + Josefa Repatého, rodiče Repaté, Nášelovy, bratra Milana a živou rodinu Za + Radka Fiodora (výroční mše sv.) Za + rodiče Zvončákovy, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Františku Svobodovu, + manžela, švagra a duše v očistci Za + rodiče Brlicovy, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu On MJ Pe ŠF Ku Mě Am KJ On Život farností č.2 Strana 9 / 14

10 Pořad bohoslužeb v únoru farnost Horní Lhota 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho, a druhů,muč. 7. února : Pondělí 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny 12. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Za + rodinu Vojáčkovu, Heinzovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu Za členy živého růžence Sehradice: Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu Za + Františka Petráše (5. výročí), dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Za Cyrila Koutného, zetě Stanislava, rodič Urbánkovy a syna Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dva + bratry, dvoje rodiče, duše v očistci, živou a + rodinu 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí Za rodinu Manduchovu, Novosadovu, Váňovu, duše v očistci a ochranu pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) 14. února : Pondělí - Úmrtí sv Sehradice: Cyrila v Římě 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za + Františka a Marii Masařovy, dar zdraví a Boží ochranu ro 19. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle celou živou rodinu Se 31(chybí úmysl) Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Život farností č.2 Strana 10 / 14

11 v mezidobí 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 24. února : Čtvrtek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Sehradice: Za + Marii a Františka Latinákovy, za celý rod, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a + rodinu Za + Františka a Marii Juránkovy, duše v očistci, živou a + rodinu 6.55 Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii Petrášovu, syna Josefa a manželku, ostatní + rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 9.30 Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu Sehradice: Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu Paradox Dnes máme větší domy a menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Více zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě. Čteme málo, televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mluvíme mnoho, milujeme málo a podvádíme příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzory. Kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Život farností č.2 Strana 11 / 14

12 Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň. Plánujeme víc, dokončujeme míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku. Vytvořily jsme víc počítačů pro víc informací a abychom vytvořili víc kopií, ale méně komunikujeme. Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravování a pomalého trávení, vysokých mužů a nízkých charakterů Víc volného času a méně zábavy... Maria, pomož * * * Spasitel učil především dvěma věcem: dobrotě ducha a pokoře srdce. První slouží k přemáhání zla, kterým trpíme, druhá chrání dobro, které konáme. Sv. Albert Veliký Život farností č.2 Strana 12 / 14

13 Pololáník Zdeněk (1935) JMÉNA Z KANCIONÁLU (pokračování) Zdeněk Pololáník narozený 25. října 1935 v Brně je český hudební skladatel, varhaník a pedagog vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ( ) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera. Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.), a také baletů. Duchovní hudba je oblast, které věnuje v průběhu celého uměleckého života skladatel svou pozornost - v nejširším záběru od prosté, každodenní chrámové hudby, až po velká díla. Do koncertní duchovní hudby patří zejména celovečerní oratorium na Šalamounův hebrejský text Šír haš-širím pro sóla, smíšený sbor a velký symfonický orchestr na kompletní text Písně písní v hebrejském originále. Další skladby z této oblasti jsou zhudebněné texty Žalmů v nejrůznějších podobách vokálního a nástrojového obsazení (Cantus psalmorum, Andělské poselství světu, Cantus laetitiae, Velikonoční cesta, Nabuchodonosor, Poselství vánoc, Koleda, Adventní písně a sbory atd.). V jeho tvorbě mají svoje místo též varhany jako sólový nástroj (Sonata bravura, Sonata laetitiae, Esultazio e pianto, Burlesca) či s klavírem (Variace pro varhany a klavír, Dodici preludii). Četné skladby pro varhany jsou dokladem skladatelovy invence, ale i důkazem důvěrné znalosti všech technických a interpretačních možností tohoto nástroje, který sám mistrovsky ovládá. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby. Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na Novém Zélandu. V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje. Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, kde mu obec udělila Čestné občanství. Do Kancionálu je zařazeno od tohoto autora 18 žalmových odpovědí a 16 písní. Prof. Pukl Josef (1921) Tento významný varhaník, klavírista, hudební pedagogie narodil 5.února 1921 v Nevojicích u Vyškova. Vystudoval varhanní hru na brněnské konzervatoři u Františka Michálka ( ) a následně obor klavír u Jaroslava Kvapila na téže škole ( ). V letech si doplnil své vzdělání studiem varhanní hry ve třídě Františka Michálka na JAMU. Velmi různorodá byla jeho koncertní činnost. Kromě vlastních sólových koncertů působil ve Státní filharmonii Brno jako hráč na klávesové nástroje (varhany, klavír, cembalo, celestu). Byl také varhanním a klavírním korepetitorem několika pěveckých sborů (Moravan, Foerster, Krásnohorská, Rastislav Blansko) a některých sólistů (Zdeněk Kroupa, Cecílie Strádalová, manželé Baarovi). Jeho repertoár tvořily skladby všech slohových období. Velký počet skladeb též premiéroval, své Život farností č.2 Strana 13 / 14

14 kompozice mu věnovali např. někteří brněnští autoři. Vedle koncertování spolupracoval také při stavbě některých varhan vypracovával dispoziční návrhy a dohlížel na jejich stavbu jako organolog brněnské diecéze.významná byla i jeho pedagogická činnost. Nejdříve vyučoval v letech na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně (klavír, varhany), působil externě na konzervatoři v Brně (varhany, improvizace), mezi léty již jako interní zaměstnanec na téže škole ( vedoucím varhanního oddělení). V letech byl pověřen výukou klavírní praxe a varhanní improvizace na JAMU. Vyškolil více než 40 studentů, kteří se uplatnili v různých hudebních oborech. Do Kancionálu byly zařazeny 4 písně s jeho varhanním doprovodem (Matka pláče, Blíž k Tobě Bože můj, Ty mocný, silný, veliký a Buď ve svátosti). Zprávy a informace Adorační den v Horní Lhotě bude ve Čtvrtek 10. února. Tříkrálová sbírka na Charitu. V sobotu 8. ledna proběhla také v našich farnostech tříkrálová sbírka na Charitu. V Sehradicích bylo vybráno ,--; v Horní Lhotě ,--; v Dolní Lhotě ,--; v Újezdě ,--; ve Vysokém Poli ,--; ve Slopném ,--v Loučce ,-- a v Drnovicích ,-- Kč. Všem dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědré dary. Dík patří také dětem - koledníkům a jejich vedoucím. 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu si při mši svaté ve farním kostele posvětí své křestní svíce děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Všechny tyto děti budeme provázet svými modlitbami. Světový den nemocných února o svátku Panny Marie Lurdské. V našich farnostech při této příležitosti nabídneme starším a nemocným lidem v rámci společného udělování svátost pomazání nemocných. Otec Kryštof zve na biblickou hodinu, která se koná vždy jednou za 14 dnů v pondělí v Sehradicích a ve čtvrtek v Horní Lhotě vždy po mši svaté. Blíže v nedělních ohláškách. Manželské večery pořádá Centrum pro rodinu ve Valašských Kloboukách. Podrobnosti na vývěskách kostelů. Víkend pro seniory ve dnech března na Velehradě. Přihlásit se je možné telefonicky, nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, Otrokovice, tel.: Bližší informace na faře. S K U P I N Y Ú K L I D U V kostelích újezdské farnosti v únoru 2011: Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné 5.2.: : : : Život farností č.2 Strana 14 / 14

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více