ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků."

Transkript

1 ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. HODNOTA STARÝCH LIDÍ V měsíci únoru slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento den je světovým dnem nemocných. Modlíme se za nemocné a také našich farnostech udělujeme svátost nemocných, svátost která je posilou ve stáří a nemoci. Touto svátostí Bůh posiluje člověka, aby trpělivě a statečně nesl obtíže spojené s nemocí a protože ve stáří se často hlásí nějaký den neduh, nemoc, proto tuto svátost přijímají starší lidé jako posilu ve stáří. Kdo ze starých lidí správně chápe význam této svátosti, ten v ní vidí úžasnou příležitost, kterou mu Pán dává, aby posvěcoval čas svého života a podle možností svou láskou byl k prospěchu bližním. Naši předkové si dovedli vážit starých lidí, svých babiček a dědečků. Jistě byly výjimky, o kterých se píše v románech pojednávajících o těžkém životě výměnkářů, ale to jsou výjimky. Na počátku minulého století odcházeli mnozí evropané do Ameriky, aby tam začali nový život. Mnozí uspěli, získali půdu, pracovali a domohli se slušného živobytí. Tehdy nebylo takové spojení jaké je dnes letadla, telefony, faxy, dopis z Ameriky šel několik týdnů, protože byl přepravován lodí. V jednom takovém dopise vypravují o svém životě sedláci, kteří se vystěhovali do Kanady. V tomto dopise bylo napsáno: Víte, co nám zde nejvíce chybí? Staří lidé. Odcházeli totiž většinou mladí selští synové a dcery, samé mladé rodiny. V Kanadě si vytvořili novou existenci, měli malé děti. Tížil je však jeden nedostatek. Chyběli jim staří lidé. Člověk by rád zašel k dědečkovi, měl by si s ním o čem promluvit. Ale také by rád zašel k babičce, která již nemůže sice pracovat, sedí v lenošce, ale dovede tak pěkně vyprávět o starých časech. Člověk ji rád poslouchá a při tom se uklidní. Ano, stáří má svou cenu. Staří lidé nejsou zbyteční. Pravda, nemohou pracovat jako mladí, často jim přidělávají práci svou slabostí a nemocí. Ale nejsou břemenem. Mají svůj úkol. Poznali život, poznali jej důkladněji než mladí, a život je nejlepší škola. Staří lidé mají životní zkušenosti, které možná draze zaplatili a mohou svou radou uchránit mnohých těžkostí. Starý člověk dovede potěšit, dovede být vděčný za službu, kterou mu mladí prokazují. A může ještě něco velmi důležitého. Může se modlit. Mládí často nemá čas na modlitbu. Alespoň si to myslí. Staří lidé mají čas, nic jim neuteče. Nemusejí při modlitbě spěchat, nic je nepohání. Pro ně není modlitba nikdy dlouhá. Od doby, kdy byla tato úvaha v dopise napsána, uplynulo téměř sto let. Mnohé se změnilo, život je více uspěchaný, i mnozí staří lidé žijí ve spěchu. Děti a mladí lidé jsou netrpěliví a mnohdy nemají zájem naslouchat. Pak ale nedovedou využít času, nudí se, a z nudy podléhají pokušení. Staré latinské přísloví nám praví: Spěchej pomalu! Kontakt se starými lidmi může mnohému naučit. Naučit vážit si života a dobře využívat času. Je to výzva pro mladé i staré. Obnovme komunikaci mezi generacemi, Život farností č.2 Strana 1 / 14

2 Neučme děti zaplňovat volný čas sezením u počítače. Vysvětlujme jim trpělivě, že kolem sebe mohou získat daleko víc, než nabízí internet. APOŠTOLÁT MODLITBY Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro měsíc únor: Úmysl všeobecný: Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti. Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti. Úmysl národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí. Z FARNÍCH MATRIK : V měsíci lednu odešli na věčnost : 9. ledna: Anna Zvonková 78 let Vysoké Pole ledna: Emilie Machučová 86 let Drnovice ledna: Anna Ovesná 80 let Drnovice ledna: Anděla Matošková 85 let Drnovice ledna: Amálie Buriánková 84 let Loučka 31 Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. * * * Život farností č.2 Strana 2 / 14

3 Důležitost přítomného okamžiku nespočívá v tom, co děláme, ani ve způsobu, jakým to děláme, ale ve faktu, zda pracujeme z lásky k Bohu, nebo z lásky k sobě. Sv. Maxmilián Maria Kolbe Ze života kněze O FARNÍCÍCH Tak jako miluje kočka svá koťata, slepice svá kuřata či osel svá oslíčata, tak miluje i kněz své farníky. Já je dokonce zbožňuji. Popravdě řečeno to však není zásluha moje, ale jejich. Mám je rád proto, že to jsou lidé bodří, prostí a vyrovnaní, se kterými ani vichřice nepohne, natož já. Týden co týden po každém nedělním kázání čekám, kdy přijdou před faru s transparentem Dost bylo řečí! A vyvezou mě za hranice farnosti. Ale oni ne. Trpělivě naslouchají každému mému slovu, někteří si jej dokonce nahrávají na magnetofon a 31. prosince večer přehrávají. Duše farníka je duše svatá, o tom nemám ani tu nejmenší pochybnost. Její nositelé, farníci, se dělí v zásadě do dvou skupin. Na ty, kteří všemu věří, a na ty, kteří ničemu nevěří. Rozdíl mezi nimi je sice dosti podstatný, ale nikoliv důležitý. Důležité je to, že se mají rádi a nikdo je nezmění. Trvalo mi léta, než jsem na to přišel. Nemohu je změnit, ale mohu je milovat. Změnit je může jenom Bůh, když se mu do toho moc nepletu. Stejně jako farníky nemůže kněz měnit ani zavedené farní zvyky a pořádky. Alespoň ne rychle. Proto, je-li moudrý a zkušený, zachovává ve své farnosti první rok vše při starém a vůbec nic nemění. V klidu počká, až rok uplyne, a když se to stane, ani pak nic nového zavádět nemusí, protože se už stejně blíží doba, kdy bude přeložený, a nestačil by to dokončit. Farníci ho pak mají tím více rádi, jelikož si nemusí zvykat na žádné novoty, a všude vyprávějí, kolik toho udělal, když nic neudělal. Já to tak dělám už pět let a nemohu si stěžovat. Jelikož je však nás kněží málo a farníků mnoho, musíme si osvojovat nové formy pastorace, abychom ji rozšířili na všechny skupiny obyvatelstva a nezapomněli přitom ani na jediného živáčka. Odborně se tomu říká nová evangelizace. Je to sice náročné, ale stojí to zato. U nás na venkově, kde je ještě stále dosti pohřbů, jsem ji začal realizovat právě na tomto poli. Nepohřbívám už jednotlivé farníky, ale celé farnosti. Za pět roků jsem jich stačil pohřbít šestnáct. Což není na mladého kněze špatný průměr. A na starého to také celkem ujde. (Z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich) O včelách a lidech Může se člověk pán tvorstva poučit chováním obyčejného hmyzu? Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak tedy například: Podle vědců žijí včely na zemi déle než lidé a i jejich společenský systém je pořád stejný. Ve včelstvu panují přísná pravidla, která se vyvíjela po mnohá tisíciletí a která umožnila včelám přežít až do dnes. Každé jejich porušení třeba necitlivým zásahem včelaře, může včelstvu způsobit vážné problémy, nebo i jeho zánik. V České republice se vloni narodilo už 40% dětí mimo manželství. Ať už je důvodem vypočítavost, nebo snaha nechat si otevřená zadní vrátka pro případ, že by se vztah nevyvíjel podle původních představ, nebo jsou to jiné důvody, většinou to zavání sobectvím. Jaký bude mít tento trend Život farností č.2 Strana 3 / 14

4 dopad na rozvoj či rozpad naší kultury naší společnosti? Co tento vývoj přinese za další tři čtyři generace? To nevím. Nejsem sociolog ani prognostik. Jsem ale včelař a vím, že včely by si podobnými experimenty koledovaly o pořádný průšvich. Pokračování příště (PM) Z pamětní knihy farnosti Újezd IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a administrátora zdejší farnosti v letech Vždy při psané příspěvků z pamětní knihy naší farnosti přichází mně na mysl určitá souvztažnost. Ptám se často sám sebe, beze vší domýšlivosti zbývá mně psát již jen o P. Stanislavu Gottwaldovi, mons. J. Studeném a mons. Janu Můčkovi, současném našem faráři a děkanu bude mně dopřáno Pánem času a života tento osobní záměr ještě realizovat? Rád bych k této svojí činnosti parafrázoval slova nezapomenutelného pražského kunsthistorika V.V. Štecha, který svoji spokojenost vyjadřoval slovy: Potěšení je na mé straně. I mně toto činí potěšení, při veškeré úctě ke zvěčnělému panu profesorovi. Ohlédnu-li se zpět k počátkům zápisů z pamětní knihy až téměř do současnosti, napadá člověku myšlenka, co vše se za tu dobu ve farnosti událo, za co vše mohu být vděčen, že jsem mohl do tohoto fragmentu či zlomku historie aspoň trochu nahlédnout a spolu s našimi farníky se na jejím poznávání podílet. Snad všichni mně dají za pravdu, že o pastoraci P. S. Gottwalda se může psát velmi dobře, zejména pro jeho inspirujícího a tvůrčího ducha, kterého vnášel do díla ve své farnosti opírajíce se o spolupráci se zdejšími farníky a s farní radou. I když ani to nebylo bezproblémové, taktéž byla situace při jednáních ve věcech církevních mezi československou stranou a Svatým stolcem. Vedoucím delegace Svatého stolce byl arcibiskup Agostino Casaroli, dále Giovanni Cheli a Angelo Sodano, pozdější vatikánský státní sekretář, vedoucím čs. delegace byl vyslanec Alois Tichý ze zastupitelského úřadu v Itálii. Čs. strana neměla na obnově rozhovorů přílišný zájem, přinejmenším do doby, než zkonsoliduje či znormalizuje situaci v církevní oblasti, tak, aby Vatikán měl co nejhorší startovní vyjednávací pozici (o odložení rozhovorů se výrazně zasazoval tajemník ÚV KSČ Vasil Bilak.) Jednání se znovu rozběhla až od roku 1971, kdy již byly téměř všechny výdobytky Pražského jara zlikvidovány či neutralizovány. Delegace se sešly v březnu 1971 po zakládacích sjezdech SKD PIT (Sdružení katolických duchovních - Pacem in terris). Po úmrtích biskupů Skoupého a Hloucha rozhovory vrcholily souhlasem Vatikánu s vysvěcením 4 biskupů jednoho moravského a tří slovenských: Josef Vrana jako apoštolský administrátor pro Olomouc, Julius Gábriš jako apoštolský administrátor trnavské diecéze, Jozef Feranec jako sídelní biskup banskobystrický a Ján Pásztor jako sídelní biskup nitranský. Tento výsledek byl v československém případě z hlediska církve nejspornějším výsledkem vatikánské Ostpolitiky za celou dobu jeho trvání. Nejenže nebyly obsazeny všechny vakantní diecéze, na čemž Svatý stolec do té doby vždy trval, ale navíc dva noví biskupové patřili k předním členům SKD PIT a tři byli kapitulními vikáři; církev tak přistoupila na něco, co do té doby (a od té doby) trvale odmítala. A tak pod nového administrátora olomoucké arcidiecéze se dostala i farnost Újezd, v níž nový duchovní správce P. Stanislav Gottwald začal nejprve úpravami pořadu mší svatých. Tyto byly po dohodě s věřícími stanoveny takto: pondělí, středa, čtvrtek, sobota ráno v 6.30 (sob. 7.00), úterý a pátek večer v hod. Účast hlavně večer bývá osob. Na první pátky chodí pomáhat se zpovědí P. Kolečkář, kaplan z Val. Klobouk (od září administrátor v Luhačovicích), a nyní jeho nástupce P. Tomeček. Bývá asi penitentů. Nedělní účast se postupně zlepšovala. V kostele pořízen nový rozhlas, nákl. cca Kčs, proveden dvojí nátěr věže (cca Kč), zakoupena gotická mešní roucha (zelené, fialové, červené a bílé) cca Kčs. Pořízeny nové podstavce Život farností č.2 Strana 4 / 14

5 (objednal P. Drozd) pod sochy nákladem Kčs. Převezen z Dlouhé Loučky nový oltář (po sestřičkách) a postaven nalevo, doprostřed místo odstraněného oltáře. Dosavadní s P. Marii újezdskou přeložen proti sv. Anně kvůli symetrii. Do Loučky posláno Kčs. Přeladěny byly varhany a částečně opraveny (4.700 Kčs). Vyměňovány barevné tabule (firma Isostav Praha) okenní, nákladem (neuvedeno). Při střílení vyrazilo JZD další dvě tabule, oprava bude dodatečně. Na hřbitov zaveden vodovod (1.132 Kčs) a 2 lavice, 1 pro farní zahradu (660 Kčs). Hlavní práce v tomto roce (1971) adaptace farní budovy celkem nákladem za Kčs. Bylo to už v hodině dvanácté, celý suterén budovy mokrý, plesnivý a hubka už šla do I. patra (na dvoře). Z místnosti vlevo od chodby pořízena nová kuchyň a spižírna. Přivedena voda teplá i studená a vyřešen odpad. Vedle kuchyně menší pokojík pro hospodyni. Vykopán sklep (starý sklep na zahradě zbourán předchůdcem i se stodolou) Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Sněm jako událost obdarování a nového porozumění zkušenost církve v době komunistické perzekuce Chceme dnes pojednat o situaci naší církve a jejího vedení po 2. světové válce. Agostino Casaroli, diplomat Svatého stolce, ji vidí takto: V Československu (myslím tím zvlášť Čechy s jejich starou husitskou tradicí) vyvstal dojem, že katolická církev tamnímu režimu připadá jako cizí břemeno zanechané tam minulými staletími, které je třeba s rozhodností odstranit, i kdyby to podle předpokladu mělo trvat mnohem déle, než je záhodno Zdá se, že koncem války probleskla hlavou některých nových československých odpovědných činitelů myšlenka ustanovit národní církev nezávislou na Římu. Toto pokušení se pravděpodobně později opět vrátilo zejména po státním puči v únoru V každém případě se tato myšlenka zrodila už mrtvá. V březnu 1950 byly přerušeny diplomatické styky s Vatikánem, boj proti církvi podle klasických marxistických schémat postupoval sevřeným krokem a s rozhodností a logikou přesně stanovenou: církvi byla odňata školská zařízení, církevní majetek byl vyvlastněn, potlačeny byly všecky mužské řády a ženské byly redukovány na formálně existující instituce určené k zániku; jako ústavy pro formování kněžstva byly určeny dva semináře jeden pro Čechy a Moravu, druhý pro Slovensko; ordinářům bylo vzato právo přijímat a schvalovat kandidáty; rozhodnutí kontrolovaly a omezovaly orgány, jež byly zcela podřízeny státu; největší drama se týkalo mládeže, která byla odváděna jak od rodin, tak od církve; vrcholem všeho bylo téměř naprosté potlačení legitimního vedení církve. Strategie nové státní moci vůči církvím byla formulována v Návrhu církevního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fronty, schváleném 30. srpna 1948 na poradě J. Hendrycha, A. Čepičky, J. Taussigové a zástupců církevní komise Ústředního akčního výboru Národní fronty. Dokument obsahuje celou škálu taktických kroků, kterými mají být církve (především katolická) ovládnuty: využít existujících rozporů mezi hierarchií a nižším klérem (nahradit legální hierarchii umělým všekatolickým sdružením, které by ji ve vztahu k moci i věřícím zastupovalo; za pomocí nové mzdové politiky definované v novém zákoně připoutat duchovní ke státu; prostřednictvím přerušení kontaktů s Vatikánem vytvořit národní katolickou církev, odtrženou od Říma; začlenit řeckokatolickou církev do pravoslavné atd. Dokument sledoval jasný cíl: šlo v první řadě o vztah založený na jednoznačné a vědomé vůli státu, ovládaného komunistickou stranou, církev zlikvidovat. Ve skutečnosti nezůstal z biskupů v Čechách a na Moravě ve funkci ani jeden. Uprázdněné byly arcidiecéze v Olomouci a diecéze v Hradci Králové. Impeditus (zabavený, poutaný) byl litoměřický biskup (statečný monsignor Trochta, který byl propuštěn z vězení v r. 1960, byl v něm od roku 1954, kdy byl odsouzen na 25 let, později byl propuštěn přirozeně mu nebylo dovoleno ujmout se funkce, dále byli impediti biskupové z Brna a Českých Budějovic a především pak arcibiskup pražský. Byli odstraněni administrativními zásahy. Tak jak těsně po válce v rozmezí několika let na biskupské stolce nastoupili, tak mnozí českoslovenští biskupové v rozmezí několika let pozemský svět opustili. Biskupská úmrtí načal nitranský apoštolský administrátor Eduard Nécsey, který byl vysvěcen za války. Několik týdnů před smrtí byl jmenován titulárním arcibiskupem. Slovensko tak mělo po dvaceti letech na šest týdnů arcibiskupa. Dne 17. dubna 1969 zemřel trnavský apoštolský administrátor Ambrož Lazík, přesně za měsíc Josef Beran. Na konci téhož roku je následoval Stanislav Zela. Zemřel a podle jeho přání se pohřební obřady vyhnuly Olomouci. Pro Život farností č.2 Strana 5 / 14

6 kolaborantské vedení arcidiecéze to byla poměrně velká ostuda. Zásadním zlomem se stal rok 1972; tři biskupská úmrtí přiměla Svatý stolec k ústupkům ohledně biskupských jmenování. Nejdříve zemřel Karel Skoupý, pohřben byl na vlastní přání mezi občany města na brněnském ústředním hřbitově. Za tři měsíce zemřel poslední slovenský římskokatolický biskup konsekrovaný před r. 1950, v době úmrtí poslední biskup se státním souhlasem, rožňavský Robert Pobožný. O den později zemřel českobudějovický Josef Hlouch. Den před smrtí se Josef Hlouch střetl s krajským církevním tajemníkem Leo Drozdkem, který požadoval přeložení a propuštění dalších kněží (již v červnu 1971 byl biskup např. přinucen odvolat z funkce svého sekretáře Miloslava Vlka. Za další necelé dva roky zemřel za obdobných okolností kardinál Štěpán Trochta. Dne 5. dubna 1974 se vrátil z pražské nemocnice do Litoměřic a měl nařízený absolutní klid. Byl však přinucen přijmout opilého krajského církevního tajemníka Karla Dlabala, který na kardinála křičel a vyhrožoval mu, aby ho donutil k rozhodnutím, jež se týkala některých kněží, zvláště salesiánů, kteří žili v jeho blízkosti. Kardinálův osobní tajemník referoval, že slyšel Dlabala křičet: Ty starý dědku, jestli nevyhodíš všechny tyhle salesiány, zpřelámu ti hnáty Otřesen tímto rozhovorem, šel si kardinál lehnout, údajně se slovy: Myslím, že je to má smrt Ráno byl nalezen v bezvědomí, po převozu do nemocnice odpoledne zemřel. Zvláštní konec toho, který vydržel ponižování a nelidské utrpení v nacistických a komunistických lágrech. Podivná doba, kdy biskupové a kardinálové římskokatolické církve umírají po rozčilení z rozhovoru se státním úředníkem, který je v alkoholovém opojení, pod výhružkami fyzického násilí nutí k nepřijatelným rozhodnutím. Ačkoli se státní orgány snažily co mohly, aby se kardinálův pohřeb nestal protirežimní manifestací a aby se jej neúčastnilo velké množství věřících, všemu zabránit nemohly. Do Litoměřic tak mj. přijeli tři kardinálové vídeňský Franz König, berlínský Alfred Bengsh a krakovský Karol Wojtyla (kardinál Wyszynski byl vrácen z hranic zpět do Polska), apoštolský nuncius Luigi Poggi a další biskupové. Příjezdové cesty do Litoměřic byly blokované, účastníci pohřbu byli kontrolováni, byl zakázán pohřební průvod městem, z kardinálovy rodné vsi Francovy Lhoty kromě rodiny přijelo vlakem jen asi 30 lidí, protože autobus nebyl povolen, aby se šetřilo benzínem. Rodáci poté na hřbitově zasypali kardinálovu rakev prstí z jeho rodné vsi. Mši za zesnulého sloužil pražský administrátor Tomášek, další čeští ordináři koncelebrovali. Koncelebrace a veřejná vystoupení byly naopak zakázány všem zahraničním kardinálům a biskupům. I přes zákaz projevu si však nad Trochtův hrob stoupl Karol Wojtyla, budoucí papež a se spolubratrem se rozloučil a ve své řeči ho nazval mučedníkem. Tato fakta slouží pro povzbuzení a růst svornosti, lásky a katolického přátelství. Nemůžeme samozřejmě zločin, hřích, v žádném případě schvalovat. To ale nemá co dělat s myšlenkou nenávisti vůči tomu, kdo to zlo způsobil. Křesťanský postoj je nenávidět hřích, ale hříšníka milovat! Záleží ovšem i na dobré vůli z druhé strany, ale tu se máme všemožně snažit probudit, podpořit, třeba i projevem důvěry bez naivity a slepé nekritičnosti vůči pokryteckému podbízení. Mons. Karel Otčenášek. Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) Účinný lék na naše bolesti: NOVÉNA ODEVZDÁNÍ Přes všechny vymoženosti, které nám současnost nabízí, přes všechny prostředky, které máme, aby nám ulehčovaly a zpříjemňovaly život a navzdory nejrůznějším zdrojům informací a návodů, jak řešit veškeré možné situace, stále a dokonce možná stále více - pociťujeme, jak jsme unaveni, nešťastní, zmatení, jak padáme pod tíhou starostí, bolestí, všelijakých zranění, prázdnoty, neřešitelných problémů A my jen ztrácíme čas: na jedné straně nicneděláním, na straně druhé snahami uspořádat věci jen svými silami. Jak často ale zjišťujeme, že jsou to pokusy marné a my se divíme, jak je to možné, vždyť jsme to mysleli tak dobře a kolik času a energie jsme těm problémům věnovali Kde se stala chyba? Na co jsme zapomněli? Odpověď je jediná a jasná: na Boha. Kdo víc a lépe může rozumět našim trápením, nepokojům, obavám, touhám a všemu, co se uvnitř každého z nás skrývá, než Ten, který nám život dal, než Ten, který si nejvíc přeje naše štěstí, pokoj, radost... Nejen přeje, On nám je také může a chce dát. Pro svou velkou lásku k nám, pro svou všemohoucnost, pro své milosrdenství. Pak je jen na nás, jestli si budeme schopni tuto skutečnost Život farností č.2 Strana 6 / 14

7 uvědomit, přijat ji a zda budeme ochotni otevřít náš výsostný prostor a pozvat Jej do něj. Dát mu absolutní důvěru, aby všechno převzal do svých rukou. Zpočátku to nebude vůbec jednoduché vzdát se svého já, svých vlastních představ, nápadů, někdy se bude zdát, že se potíže ještě zhoršují, místo aby se zlepšovaly, bude třeba znovu odolávat pokušením řešit problémy svým vlastním úsilím, bude třeba znovu a znovu obnovovat víru v Boha. Když ale přese všechno dokážeme vše odevzdat do Boží péče a modlit se Pane, staň se vůle Tvá, já ti věřím, dějí se zázraky Kdo udělali takovou zkušenost, mohli by vyprávět. Jsou to i lidé kolem nás a nejsou ojedinělí. Jednou z možností, které mohou vést k naší proměně, a kterou většina z nás pro naše vnitřní osvobození a uzdravení tolik potřebujeme, je novéna Odevzdání. Je to útlá brožurka a její přečtení nám vezme skutečně jenom několik málo minut dne. O to víc je vzácná, o to víc je opravdová a účinná, o to víc stojí za to o ní přemýšlet. Novéna bude k dispozici na obvyklých místech s tiskovinami ve všech našich kostelech. Pořad bohoslužeb v únoru farnost Újezd /JM, HM/ 1. února : Úterý Dr.: Za + prarodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu a dar zdraví pro živou rodinu 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání Na dobrý úmysl Am 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a muč. 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru Dr.: Za manžele Častulíkovy a duše v očistci Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran, jejich děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu An 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6.30 Új.: Lo.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Za + Agátku Vaňatkovu, + manžela a duše v očistci ŠF 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za rodiče Obadalovy, syna Josefa, vnuka Pavla, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Ludmilu a Antonína Belžíkovy, jejich rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) Za + rodiče Struškovy, jejich dceru, syna, dva zetě s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu An ZvV Ra MJ 7. února : Pondělí Za Stanislava Trčku, Františka a Aloisii Trčkovu, Annu Janošovu, Martu a Jana Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny On Život farností č.2 Strana 7 / 14

8 8. února : Úterý 9. února : Středa 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny Dr.: Za + rodiče Obadalovy, bratra, švagra, Pavla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za + Jana Polčáka, rodiče z obou stran, jejich děti a dar zdraví pro celou rodinu Dr.: Za rodiče Struškovy, dítě, dceru, zetě, vnučku, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu Ov 11. února : Pátek Panny Marie Lurdské 12. února : Sobota Sobotní památka P M 6.30 Új.: Lo.: Za + Františka Pavelku, + bratra, + rodiče Pavelkovy, jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny Za + rodinu Petřvalskou, Zajíčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro obě živé rodiny Za + Františka a Anežku Beňkovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu MJ Pe 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + Františka Kozubíka (k nedožitým 90 narozeninám), manželku, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Miroslava Váňu (výroční mše sv.) Za + Vlastu Frýželkovu (výroční mše sv.) Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let Ma Pe Am Ov 14. února : Pondělí - Úmrtí sv. Cyrila v Římě 15. února : Úterý 16. února : Středa 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Dr.: Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, dva zetě, snachu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání pro živou rodinu Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče, sourozence, přibuzné a duše v očistci Dr.: Za Emílii Častulíkovu, manžela, rodiče z obou stran a sourozence On Pe 18. února : Pátek Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 19. února : Sobota 6.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou Ku ZvV Život farností č.2 Strana 8 / 14

9 Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle v mezidobí Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: o ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Karla Mozgvu (k nedožitým padesátinám) Za farníky Za + Milana Kamenčáka (výroční mše sv.) Za starší občany z Drnovic An ZvV MJ KJ 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 22. února : Úterý Svátek Stolce sv. Petra 23. února : Středa Sv. Polykarpa, biskupa a muč. 24. února : Čtvrtek 25. února : Pátek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Za Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu Kostkovu, Hovězákovu a Chromčákovu Dr.: Za rodiče Machučovy, děti, vnuka Miroslava, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka a jeho rodiče Za + Františka Machů, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci, dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny Dr.: Za Aloise Maniše, dceru Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci 6.30 Új.: Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, syny, švagra a Boží požehnání pro živé rodiny Za + Irenu Kozubíkovu, živou a + rodinu Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče Mikulkovy, bratra Stanislava s manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Bohumila Trochtu, S.M. Annu Šútovu a duše v očistci Za + Josefa Repatého, rodiče Repaté, Nášelovy, bratra Milana a živou rodinu Za + Radka Fiodora (výroční mše sv.) Za + rodiče Zvončákovy, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Františku Svobodovu, + manžela, švagra a duše v očistci Za + rodiče Brlicovy, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu On MJ Pe ŠF Ku Mě Am KJ On Život farností č.2 Strana 9 / 14

10 Pořad bohoslužeb v únoru farnost Horní Lhota 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho, a druhů,muč. 7. února : Pondělí 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny 12. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Za + rodinu Vojáčkovu, Heinzovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu Za členy živého růžence Sehradice: Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu Za + Františka Petráše (5. výročí), dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Za Cyrila Koutného, zetě Stanislava, rodič Urbánkovy a syna Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dva + bratry, dvoje rodiče, duše v očistci, živou a + rodinu 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí Za rodinu Manduchovu, Novosadovu, Váňovu, duše v očistci a ochranu pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) 14. února : Pondělí - Úmrtí sv Sehradice: Cyrila v Římě 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za + Františka a Marii Masařovy, dar zdraví a Boží ochranu ro 19. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle celou živou rodinu Se 31(chybí úmysl) Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Život farností č.2 Strana 10 / 14

11 v mezidobí 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 24. února : Čtvrtek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Sehradice: Za + Marii a Františka Latinákovy, za celý rod, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a + rodinu Za + Františka a Marii Juránkovy, duše v očistci, živou a + rodinu 6.55 Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii Petrášovu, syna Josefa a manželku, ostatní + rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 9.30 Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu Sehradice: Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu Paradox Dnes máme větší domy a menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Více zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě. Čteme málo, televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mluvíme mnoho, milujeme málo a podvádíme příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzory. Kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Život farností č.2 Strana 11 / 14

12 Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň. Plánujeme víc, dokončujeme míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku. Vytvořily jsme víc počítačů pro víc informací a abychom vytvořili víc kopií, ale méně komunikujeme. Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravování a pomalého trávení, vysokých mužů a nízkých charakterů Víc volného času a méně zábavy... Maria, pomož * * * Spasitel učil především dvěma věcem: dobrotě ducha a pokoře srdce. První slouží k přemáhání zla, kterým trpíme, druhá chrání dobro, které konáme. Sv. Albert Veliký Život farností č.2 Strana 12 / 14

13 Pololáník Zdeněk (1935) JMÉNA Z KANCIONÁLU (pokračování) Zdeněk Pololáník narozený 25. října 1935 v Brně je český hudební skladatel, varhaník a pedagog vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ( ) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera. Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.), a také baletů. Duchovní hudba je oblast, které věnuje v průběhu celého uměleckého života skladatel svou pozornost - v nejširším záběru od prosté, každodenní chrámové hudby, až po velká díla. Do koncertní duchovní hudby patří zejména celovečerní oratorium na Šalamounův hebrejský text Šír haš-širím pro sóla, smíšený sbor a velký symfonický orchestr na kompletní text Písně písní v hebrejském originále. Další skladby z této oblasti jsou zhudebněné texty Žalmů v nejrůznějších podobách vokálního a nástrojového obsazení (Cantus psalmorum, Andělské poselství světu, Cantus laetitiae, Velikonoční cesta, Nabuchodonosor, Poselství vánoc, Koleda, Adventní písně a sbory atd.). V jeho tvorbě mají svoje místo též varhany jako sólový nástroj (Sonata bravura, Sonata laetitiae, Esultazio e pianto, Burlesca) či s klavírem (Variace pro varhany a klavír, Dodici preludii). Četné skladby pro varhany jsou dokladem skladatelovy invence, ale i důkazem důvěrné znalosti všech technických a interpretačních možností tohoto nástroje, který sám mistrovsky ovládá. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby. Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na Novém Zélandu. V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje. Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, kde mu obec udělila Čestné občanství. Do Kancionálu je zařazeno od tohoto autora 18 žalmových odpovědí a 16 písní. Prof. Pukl Josef (1921) Tento významný varhaník, klavírista, hudební pedagogie narodil 5.února 1921 v Nevojicích u Vyškova. Vystudoval varhanní hru na brněnské konzervatoři u Františka Michálka ( ) a následně obor klavír u Jaroslava Kvapila na téže škole ( ). V letech si doplnil své vzdělání studiem varhanní hry ve třídě Františka Michálka na JAMU. Velmi různorodá byla jeho koncertní činnost. Kromě vlastních sólových koncertů působil ve Státní filharmonii Brno jako hráč na klávesové nástroje (varhany, klavír, cembalo, celestu). Byl také varhanním a klavírním korepetitorem několika pěveckých sborů (Moravan, Foerster, Krásnohorská, Rastislav Blansko) a některých sólistů (Zdeněk Kroupa, Cecílie Strádalová, manželé Baarovi). Jeho repertoár tvořily skladby všech slohových období. Velký počet skladeb též premiéroval, své Život farností č.2 Strana 13 / 14

14 kompozice mu věnovali např. někteří brněnští autoři. Vedle koncertování spolupracoval také při stavbě některých varhan vypracovával dispoziční návrhy a dohlížel na jejich stavbu jako organolog brněnské diecéze.významná byla i jeho pedagogická činnost. Nejdříve vyučoval v letech na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně (klavír, varhany), působil externě na konzervatoři v Brně (varhany, improvizace), mezi léty již jako interní zaměstnanec na téže škole ( vedoucím varhanního oddělení). V letech byl pověřen výukou klavírní praxe a varhanní improvizace na JAMU. Vyškolil více než 40 studentů, kteří se uplatnili v různých hudebních oborech. Do Kancionálu byly zařazeny 4 písně s jeho varhanním doprovodem (Matka pláče, Blíž k Tobě Bože můj, Ty mocný, silný, veliký a Buď ve svátosti). Zprávy a informace Adorační den v Horní Lhotě bude ve Čtvrtek 10. února. Tříkrálová sbírka na Charitu. V sobotu 8. ledna proběhla také v našich farnostech tříkrálová sbírka na Charitu. V Sehradicích bylo vybráno ,--; v Horní Lhotě ,--; v Dolní Lhotě ,--; v Újezdě ,--; ve Vysokém Poli ,--; ve Slopném ,--v Loučce ,-- a v Drnovicích ,-- Kč. Všem dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědré dary. Dík patří také dětem - koledníkům a jejich vedoucím. 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu si při mši svaté ve farním kostele posvětí své křestní svíce děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Všechny tyto děti budeme provázet svými modlitbami. Světový den nemocných února o svátku Panny Marie Lurdské. V našich farnostech při této příležitosti nabídneme starším a nemocným lidem v rámci společného udělování svátost pomazání nemocných. Otec Kryštof zve na biblickou hodinu, která se koná vždy jednou za 14 dnů v pondělí v Sehradicích a ve čtvrtek v Horní Lhotě vždy po mši svaté. Blíže v nedělních ohláškách. Manželské večery pořádá Centrum pro rodinu ve Valašských Kloboukách. Podrobnosti na vývěskách kostelů. Víkend pro seniory ve dnech března na Velehradě. Přihlásit se je možné telefonicky, nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, Otrokovice, tel.: Bližší informace na faře. S K U P I N Y Ú K L I D U V kostelích újezdské farnosti v únoru 2011: Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné 5.2.: : : : Život farností č.2 Strana 14 / 14

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více