ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků."

Transkript

1 ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. HODNOTA STARÝCH LIDÍ V měsíci únoru slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento den je světovým dnem nemocných. Modlíme se za nemocné a také našich farnostech udělujeme svátost nemocných, svátost která je posilou ve stáří a nemoci. Touto svátostí Bůh posiluje člověka, aby trpělivě a statečně nesl obtíže spojené s nemocí a protože ve stáří se často hlásí nějaký den neduh, nemoc, proto tuto svátost přijímají starší lidé jako posilu ve stáří. Kdo ze starých lidí správně chápe význam této svátosti, ten v ní vidí úžasnou příležitost, kterou mu Pán dává, aby posvěcoval čas svého života a podle možností svou láskou byl k prospěchu bližním. Naši předkové si dovedli vážit starých lidí, svých babiček a dědečků. Jistě byly výjimky, o kterých se píše v románech pojednávajících o těžkém životě výměnkářů, ale to jsou výjimky. Na počátku minulého století odcházeli mnozí evropané do Ameriky, aby tam začali nový život. Mnozí uspěli, získali půdu, pracovali a domohli se slušného živobytí. Tehdy nebylo takové spojení jaké je dnes letadla, telefony, faxy, dopis z Ameriky šel několik týdnů, protože byl přepravován lodí. V jednom takovém dopise vypravují o svém životě sedláci, kteří se vystěhovali do Kanady. V tomto dopise bylo napsáno: Víte, co nám zde nejvíce chybí? Staří lidé. Odcházeli totiž většinou mladí selští synové a dcery, samé mladé rodiny. V Kanadě si vytvořili novou existenci, měli malé děti. Tížil je však jeden nedostatek. Chyběli jim staří lidé. Člověk by rád zašel k dědečkovi, měl by si s ním o čem promluvit. Ale také by rád zašel k babičce, která již nemůže sice pracovat, sedí v lenošce, ale dovede tak pěkně vyprávět o starých časech. Člověk ji rád poslouchá a při tom se uklidní. Ano, stáří má svou cenu. Staří lidé nejsou zbyteční. Pravda, nemohou pracovat jako mladí, často jim přidělávají práci svou slabostí a nemocí. Ale nejsou břemenem. Mají svůj úkol. Poznali život, poznali jej důkladněji než mladí, a život je nejlepší škola. Staří lidé mají životní zkušenosti, které možná draze zaplatili a mohou svou radou uchránit mnohých těžkostí. Starý člověk dovede potěšit, dovede být vděčný za službu, kterou mu mladí prokazují. A může ještě něco velmi důležitého. Může se modlit. Mládí často nemá čas na modlitbu. Alespoň si to myslí. Staří lidé mají čas, nic jim neuteče. Nemusejí při modlitbě spěchat, nic je nepohání. Pro ně není modlitba nikdy dlouhá. Od doby, kdy byla tato úvaha v dopise napsána, uplynulo téměř sto let. Mnohé se změnilo, život je více uspěchaný, i mnozí staří lidé žijí ve spěchu. Děti a mladí lidé jsou netrpěliví a mnohdy nemají zájem naslouchat. Pak ale nedovedou využít času, nudí se, a z nudy podléhají pokušení. Staré latinské přísloví nám praví: Spěchej pomalu! Kontakt se starými lidmi může mnohému naučit. Naučit vážit si života a dobře využívat času. Je to výzva pro mladé i staré. Obnovme komunikaci mezi generacemi, Život farností č.2 Strana 1 / 14

2 Neučme děti zaplňovat volný čas sezením u počítače. Vysvětlujme jim trpělivě, že kolem sebe mohou získat daleko víc, než nabízí internet. APOŠTOLÁT MODLITBY Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro měsíc únor: Úmysl všeobecný: Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti. Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti. Úmysl národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí. Z FARNÍCH MATRIK : V měsíci lednu odešli na věčnost : 9. ledna: Anna Zvonková 78 let Vysoké Pole ledna: Emilie Machučová 86 let Drnovice ledna: Anna Ovesná 80 let Drnovice ledna: Anděla Matošková 85 let Drnovice ledna: Amálie Buriánková 84 let Loučka 31 Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. * * * Život farností č.2 Strana 2 / 14

3 Důležitost přítomného okamžiku nespočívá v tom, co děláme, ani ve způsobu, jakým to děláme, ale ve faktu, zda pracujeme z lásky k Bohu, nebo z lásky k sobě. Sv. Maxmilián Maria Kolbe Ze života kněze O FARNÍCÍCH Tak jako miluje kočka svá koťata, slepice svá kuřata či osel svá oslíčata, tak miluje i kněz své farníky. Já je dokonce zbožňuji. Popravdě řečeno to však není zásluha moje, ale jejich. Mám je rád proto, že to jsou lidé bodří, prostí a vyrovnaní, se kterými ani vichřice nepohne, natož já. Týden co týden po každém nedělním kázání čekám, kdy přijdou před faru s transparentem Dost bylo řečí! A vyvezou mě za hranice farnosti. Ale oni ne. Trpělivě naslouchají každému mému slovu, někteří si jej dokonce nahrávají na magnetofon a 31. prosince večer přehrávají. Duše farníka je duše svatá, o tom nemám ani tu nejmenší pochybnost. Její nositelé, farníci, se dělí v zásadě do dvou skupin. Na ty, kteří všemu věří, a na ty, kteří ničemu nevěří. Rozdíl mezi nimi je sice dosti podstatný, ale nikoliv důležitý. Důležité je to, že se mají rádi a nikdo je nezmění. Trvalo mi léta, než jsem na to přišel. Nemohu je změnit, ale mohu je milovat. Změnit je může jenom Bůh, když se mu do toho moc nepletu. Stejně jako farníky nemůže kněz měnit ani zavedené farní zvyky a pořádky. Alespoň ne rychle. Proto, je-li moudrý a zkušený, zachovává ve své farnosti první rok vše při starém a vůbec nic nemění. V klidu počká, až rok uplyne, a když se to stane, ani pak nic nového zavádět nemusí, protože se už stejně blíží doba, kdy bude přeložený, a nestačil by to dokončit. Farníci ho pak mají tím více rádi, jelikož si nemusí zvykat na žádné novoty, a všude vyprávějí, kolik toho udělal, když nic neudělal. Já to tak dělám už pět let a nemohu si stěžovat. Jelikož je však nás kněží málo a farníků mnoho, musíme si osvojovat nové formy pastorace, abychom ji rozšířili na všechny skupiny obyvatelstva a nezapomněli přitom ani na jediného živáčka. Odborně se tomu říká nová evangelizace. Je to sice náročné, ale stojí to zato. U nás na venkově, kde je ještě stále dosti pohřbů, jsem ji začal realizovat právě na tomto poli. Nepohřbívám už jednotlivé farníky, ale celé farnosti. Za pět roků jsem jich stačil pohřbít šestnáct. Což není na mladého kněze špatný průměr. A na starého to také celkem ujde. (Z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich) O včelách a lidech Může se člověk pán tvorstva poučit chováním obyčejného hmyzu? Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak tedy například: Podle vědců žijí včely na zemi déle než lidé a i jejich společenský systém je pořád stejný. Ve včelstvu panují přísná pravidla, která se vyvíjela po mnohá tisíciletí a která umožnila včelám přežít až do dnes. Každé jejich porušení třeba necitlivým zásahem včelaře, může včelstvu způsobit vážné problémy, nebo i jeho zánik. V České republice se vloni narodilo už 40% dětí mimo manželství. Ať už je důvodem vypočítavost, nebo snaha nechat si otevřená zadní vrátka pro případ, že by se vztah nevyvíjel podle původních představ, nebo jsou to jiné důvody, většinou to zavání sobectvím. Jaký bude mít tento trend Život farností č.2 Strana 3 / 14

4 dopad na rozvoj či rozpad naší kultury naší společnosti? Co tento vývoj přinese za další tři čtyři generace? To nevím. Nejsem sociolog ani prognostik. Jsem ale včelař a vím, že včely by si podobnými experimenty koledovaly o pořádný průšvich. Pokračování příště (PM) Z pamětní knihy farnosti Újezd IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a administrátora zdejší farnosti v letech Vždy při psané příspěvků z pamětní knihy naší farnosti přichází mně na mysl určitá souvztažnost. Ptám se často sám sebe, beze vší domýšlivosti zbývá mně psát již jen o P. Stanislavu Gottwaldovi, mons. J. Studeném a mons. Janu Můčkovi, současném našem faráři a děkanu bude mně dopřáno Pánem času a života tento osobní záměr ještě realizovat? Rád bych k této svojí činnosti parafrázoval slova nezapomenutelného pražského kunsthistorika V.V. Štecha, který svoji spokojenost vyjadřoval slovy: Potěšení je na mé straně. I mně toto činí potěšení, při veškeré úctě ke zvěčnělému panu profesorovi. Ohlédnu-li se zpět k počátkům zápisů z pamětní knihy až téměř do současnosti, napadá člověku myšlenka, co vše se za tu dobu ve farnosti událo, za co vše mohu být vděčen, že jsem mohl do tohoto fragmentu či zlomku historie aspoň trochu nahlédnout a spolu s našimi farníky se na jejím poznávání podílet. Snad všichni mně dají za pravdu, že o pastoraci P. S. Gottwalda se může psát velmi dobře, zejména pro jeho inspirujícího a tvůrčího ducha, kterého vnášel do díla ve své farnosti opírajíce se o spolupráci se zdejšími farníky a s farní radou. I když ani to nebylo bezproblémové, taktéž byla situace při jednáních ve věcech církevních mezi československou stranou a Svatým stolcem. Vedoucím delegace Svatého stolce byl arcibiskup Agostino Casaroli, dále Giovanni Cheli a Angelo Sodano, pozdější vatikánský státní sekretář, vedoucím čs. delegace byl vyslanec Alois Tichý ze zastupitelského úřadu v Itálii. Čs. strana neměla na obnově rozhovorů přílišný zájem, přinejmenším do doby, než zkonsoliduje či znormalizuje situaci v církevní oblasti, tak, aby Vatikán měl co nejhorší startovní vyjednávací pozici (o odložení rozhovorů se výrazně zasazoval tajemník ÚV KSČ Vasil Bilak.) Jednání se znovu rozběhla až od roku 1971, kdy již byly téměř všechny výdobytky Pražského jara zlikvidovány či neutralizovány. Delegace se sešly v březnu 1971 po zakládacích sjezdech SKD PIT (Sdružení katolických duchovních - Pacem in terris). Po úmrtích biskupů Skoupého a Hloucha rozhovory vrcholily souhlasem Vatikánu s vysvěcením 4 biskupů jednoho moravského a tří slovenských: Josef Vrana jako apoštolský administrátor pro Olomouc, Julius Gábriš jako apoštolský administrátor trnavské diecéze, Jozef Feranec jako sídelní biskup banskobystrický a Ján Pásztor jako sídelní biskup nitranský. Tento výsledek byl v československém případě z hlediska církve nejspornějším výsledkem vatikánské Ostpolitiky za celou dobu jeho trvání. Nejenže nebyly obsazeny všechny vakantní diecéze, na čemž Svatý stolec do té doby vždy trval, ale navíc dva noví biskupové patřili k předním členům SKD PIT a tři byli kapitulními vikáři; církev tak přistoupila na něco, co do té doby (a od té doby) trvale odmítala. A tak pod nového administrátora olomoucké arcidiecéze se dostala i farnost Újezd, v níž nový duchovní správce P. Stanislav Gottwald začal nejprve úpravami pořadu mší svatých. Tyto byly po dohodě s věřícími stanoveny takto: pondělí, středa, čtvrtek, sobota ráno v 6.30 (sob. 7.00), úterý a pátek večer v hod. Účast hlavně večer bývá osob. Na první pátky chodí pomáhat se zpovědí P. Kolečkář, kaplan z Val. Klobouk (od září administrátor v Luhačovicích), a nyní jeho nástupce P. Tomeček. Bývá asi penitentů. Nedělní účast se postupně zlepšovala. V kostele pořízen nový rozhlas, nákl. cca Kčs, proveden dvojí nátěr věže (cca Kč), zakoupena gotická mešní roucha (zelené, fialové, červené a bílé) cca Kčs. Pořízeny nové podstavce Život farností č.2 Strana 4 / 14

5 (objednal P. Drozd) pod sochy nákladem Kčs. Převezen z Dlouhé Loučky nový oltář (po sestřičkách) a postaven nalevo, doprostřed místo odstraněného oltáře. Dosavadní s P. Marii újezdskou přeložen proti sv. Anně kvůli symetrii. Do Loučky posláno Kčs. Přeladěny byly varhany a částečně opraveny (4.700 Kčs). Vyměňovány barevné tabule (firma Isostav Praha) okenní, nákladem (neuvedeno). Při střílení vyrazilo JZD další dvě tabule, oprava bude dodatečně. Na hřbitov zaveden vodovod (1.132 Kčs) a 2 lavice, 1 pro farní zahradu (660 Kčs). Hlavní práce v tomto roce (1971) adaptace farní budovy celkem nákladem za Kčs. Bylo to už v hodině dvanácté, celý suterén budovy mokrý, plesnivý a hubka už šla do I. patra (na dvoře). Z místnosti vlevo od chodby pořízena nová kuchyň a spižírna. Přivedena voda teplá i studená a vyřešen odpad. Vedle kuchyně menší pokojík pro hospodyni. Vykopán sklep (starý sklep na zahradě zbourán předchůdcem i se stodolou) Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Sněm jako událost obdarování a nového porozumění zkušenost církve v době komunistické perzekuce Chceme dnes pojednat o situaci naší církve a jejího vedení po 2. světové válce. Agostino Casaroli, diplomat Svatého stolce, ji vidí takto: V Československu (myslím tím zvlášť Čechy s jejich starou husitskou tradicí) vyvstal dojem, že katolická církev tamnímu režimu připadá jako cizí břemeno zanechané tam minulými staletími, které je třeba s rozhodností odstranit, i kdyby to podle předpokladu mělo trvat mnohem déle, než je záhodno Zdá se, že koncem války probleskla hlavou některých nových československých odpovědných činitelů myšlenka ustanovit národní církev nezávislou na Římu. Toto pokušení se pravděpodobně později opět vrátilo zejména po státním puči v únoru V každém případě se tato myšlenka zrodila už mrtvá. V březnu 1950 byly přerušeny diplomatické styky s Vatikánem, boj proti církvi podle klasických marxistických schémat postupoval sevřeným krokem a s rozhodností a logikou přesně stanovenou: církvi byla odňata školská zařízení, církevní majetek byl vyvlastněn, potlačeny byly všecky mužské řády a ženské byly redukovány na formálně existující instituce určené k zániku; jako ústavy pro formování kněžstva byly určeny dva semináře jeden pro Čechy a Moravu, druhý pro Slovensko; ordinářům bylo vzato právo přijímat a schvalovat kandidáty; rozhodnutí kontrolovaly a omezovaly orgány, jež byly zcela podřízeny státu; největší drama se týkalo mládeže, která byla odváděna jak od rodin, tak od církve; vrcholem všeho bylo téměř naprosté potlačení legitimního vedení církve. Strategie nové státní moci vůči církvím byla formulována v Návrhu církevního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fronty, schváleném 30. srpna 1948 na poradě J. Hendrycha, A. Čepičky, J. Taussigové a zástupců církevní komise Ústředního akčního výboru Národní fronty. Dokument obsahuje celou škálu taktických kroků, kterými mají být církve (především katolická) ovládnuty: využít existujících rozporů mezi hierarchií a nižším klérem (nahradit legální hierarchii umělým všekatolickým sdružením, které by ji ve vztahu k moci i věřícím zastupovalo; za pomocí nové mzdové politiky definované v novém zákoně připoutat duchovní ke státu; prostřednictvím přerušení kontaktů s Vatikánem vytvořit národní katolickou církev, odtrženou od Říma; začlenit řeckokatolickou církev do pravoslavné atd. Dokument sledoval jasný cíl: šlo v první řadě o vztah založený na jednoznačné a vědomé vůli státu, ovládaného komunistickou stranou, církev zlikvidovat. Ve skutečnosti nezůstal z biskupů v Čechách a na Moravě ve funkci ani jeden. Uprázdněné byly arcidiecéze v Olomouci a diecéze v Hradci Králové. Impeditus (zabavený, poutaný) byl litoměřický biskup (statečný monsignor Trochta, který byl propuštěn z vězení v r. 1960, byl v něm od roku 1954, kdy byl odsouzen na 25 let, později byl propuštěn přirozeně mu nebylo dovoleno ujmout se funkce, dále byli impediti biskupové z Brna a Českých Budějovic a především pak arcibiskup pražský. Byli odstraněni administrativními zásahy. Tak jak těsně po válce v rozmezí několika let na biskupské stolce nastoupili, tak mnozí českoslovenští biskupové v rozmezí několika let pozemský svět opustili. Biskupská úmrtí načal nitranský apoštolský administrátor Eduard Nécsey, který byl vysvěcen za války. Několik týdnů před smrtí byl jmenován titulárním arcibiskupem. Slovensko tak mělo po dvaceti letech na šest týdnů arcibiskupa. Dne 17. dubna 1969 zemřel trnavský apoštolský administrátor Ambrož Lazík, přesně za měsíc Josef Beran. Na konci téhož roku je následoval Stanislav Zela. Zemřel a podle jeho přání se pohřební obřady vyhnuly Olomouci. Pro Život farností č.2 Strana 5 / 14

6 kolaborantské vedení arcidiecéze to byla poměrně velká ostuda. Zásadním zlomem se stal rok 1972; tři biskupská úmrtí přiměla Svatý stolec k ústupkům ohledně biskupských jmenování. Nejdříve zemřel Karel Skoupý, pohřben byl na vlastní přání mezi občany města na brněnském ústředním hřbitově. Za tři měsíce zemřel poslední slovenský římskokatolický biskup konsekrovaný před r. 1950, v době úmrtí poslední biskup se státním souhlasem, rožňavský Robert Pobožný. O den později zemřel českobudějovický Josef Hlouch. Den před smrtí se Josef Hlouch střetl s krajským církevním tajemníkem Leo Drozdkem, který požadoval přeložení a propuštění dalších kněží (již v červnu 1971 byl biskup např. přinucen odvolat z funkce svého sekretáře Miloslava Vlka. Za další necelé dva roky zemřel za obdobných okolností kardinál Štěpán Trochta. Dne 5. dubna 1974 se vrátil z pražské nemocnice do Litoměřic a měl nařízený absolutní klid. Byl však přinucen přijmout opilého krajského církevního tajemníka Karla Dlabala, který na kardinála křičel a vyhrožoval mu, aby ho donutil k rozhodnutím, jež se týkala některých kněží, zvláště salesiánů, kteří žili v jeho blízkosti. Kardinálův osobní tajemník referoval, že slyšel Dlabala křičet: Ty starý dědku, jestli nevyhodíš všechny tyhle salesiány, zpřelámu ti hnáty Otřesen tímto rozhovorem, šel si kardinál lehnout, údajně se slovy: Myslím, že je to má smrt Ráno byl nalezen v bezvědomí, po převozu do nemocnice odpoledne zemřel. Zvláštní konec toho, který vydržel ponižování a nelidské utrpení v nacistických a komunistických lágrech. Podivná doba, kdy biskupové a kardinálové římskokatolické církve umírají po rozčilení z rozhovoru se státním úředníkem, který je v alkoholovém opojení, pod výhružkami fyzického násilí nutí k nepřijatelným rozhodnutím. Ačkoli se státní orgány snažily co mohly, aby se kardinálův pohřeb nestal protirežimní manifestací a aby se jej neúčastnilo velké množství věřících, všemu zabránit nemohly. Do Litoměřic tak mj. přijeli tři kardinálové vídeňský Franz König, berlínský Alfred Bengsh a krakovský Karol Wojtyla (kardinál Wyszynski byl vrácen z hranic zpět do Polska), apoštolský nuncius Luigi Poggi a další biskupové. Příjezdové cesty do Litoměřic byly blokované, účastníci pohřbu byli kontrolováni, byl zakázán pohřební průvod městem, z kardinálovy rodné vsi Francovy Lhoty kromě rodiny přijelo vlakem jen asi 30 lidí, protože autobus nebyl povolen, aby se šetřilo benzínem. Rodáci poté na hřbitově zasypali kardinálovu rakev prstí z jeho rodné vsi. Mši za zesnulého sloužil pražský administrátor Tomášek, další čeští ordináři koncelebrovali. Koncelebrace a veřejná vystoupení byly naopak zakázány všem zahraničním kardinálům a biskupům. I přes zákaz projevu si však nad Trochtův hrob stoupl Karol Wojtyla, budoucí papež a se spolubratrem se rozloučil a ve své řeči ho nazval mučedníkem. Tato fakta slouží pro povzbuzení a růst svornosti, lásky a katolického přátelství. Nemůžeme samozřejmě zločin, hřích, v žádném případě schvalovat. To ale nemá co dělat s myšlenkou nenávisti vůči tomu, kdo to zlo způsobil. Křesťanský postoj je nenávidět hřích, ale hříšníka milovat! Záleží ovšem i na dobré vůli z druhé strany, ale tu se máme všemožně snažit probudit, podpořit, třeba i projevem důvěry bez naivity a slepé nekritičnosti vůči pokryteckému podbízení. Mons. Karel Otčenášek. Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) Účinný lék na naše bolesti: NOVÉNA ODEVZDÁNÍ Přes všechny vymoženosti, které nám současnost nabízí, přes všechny prostředky, které máme, aby nám ulehčovaly a zpříjemňovaly život a navzdory nejrůznějším zdrojům informací a návodů, jak řešit veškeré možné situace, stále a dokonce možná stále více - pociťujeme, jak jsme unaveni, nešťastní, zmatení, jak padáme pod tíhou starostí, bolestí, všelijakých zranění, prázdnoty, neřešitelných problémů A my jen ztrácíme čas: na jedné straně nicneděláním, na straně druhé snahami uspořádat věci jen svými silami. Jak často ale zjišťujeme, že jsou to pokusy marné a my se divíme, jak je to možné, vždyť jsme to mysleli tak dobře a kolik času a energie jsme těm problémům věnovali Kde se stala chyba? Na co jsme zapomněli? Odpověď je jediná a jasná: na Boha. Kdo víc a lépe může rozumět našim trápením, nepokojům, obavám, touhám a všemu, co se uvnitř každého z nás skrývá, než Ten, který nám život dal, než Ten, který si nejvíc přeje naše štěstí, pokoj, radost... Nejen přeje, On nám je také může a chce dát. Pro svou velkou lásku k nám, pro svou všemohoucnost, pro své milosrdenství. Pak je jen na nás, jestli si budeme schopni tuto skutečnost Život farností č.2 Strana 6 / 14

7 uvědomit, přijat ji a zda budeme ochotni otevřít náš výsostný prostor a pozvat Jej do něj. Dát mu absolutní důvěru, aby všechno převzal do svých rukou. Zpočátku to nebude vůbec jednoduché vzdát se svého já, svých vlastních představ, nápadů, někdy se bude zdát, že se potíže ještě zhoršují, místo aby se zlepšovaly, bude třeba znovu odolávat pokušením řešit problémy svým vlastním úsilím, bude třeba znovu a znovu obnovovat víru v Boha. Když ale přese všechno dokážeme vše odevzdat do Boží péče a modlit se Pane, staň se vůle Tvá, já ti věřím, dějí se zázraky Kdo udělali takovou zkušenost, mohli by vyprávět. Jsou to i lidé kolem nás a nejsou ojedinělí. Jednou z možností, které mohou vést k naší proměně, a kterou většina z nás pro naše vnitřní osvobození a uzdravení tolik potřebujeme, je novéna Odevzdání. Je to útlá brožurka a její přečtení nám vezme skutečně jenom několik málo minut dne. O to víc je vzácná, o to víc je opravdová a účinná, o to víc stojí za to o ní přemýšlet. Novéna bude k dispozici na obvyklých místech s tiskovinami ve všech našich kostelech. Pořad bohoslužeb v únoru farnost Újezd /JM, HM/ 1. února : Úterý Dr.: Za + prarodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu a dar zdraví pro živou rodinu 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání Na dobrý úmysl Am 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a muč. 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru Dr.: Za manžele Častulíkovy a duše v očistci Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran, jejich děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu An 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6.30 Új.: Lo.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Za + Agátku Vaňatkovu, + manžela a duše v očistci ŠF 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za rodiče Obadalovy, syna Josefa, vnuka Pavla, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Ludmilu a Antonína Belžíkovy, jejich rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) Za + rodiče Struškovy, jejich dceru, syna, dva zetě s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu An ZvV Ra MJ 7. února : Pondělí Za Stanislava Trčku, Františka a Aloisii Trčkovu, Annu Janošovu, Martu a Jana Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny On Život farností č.2 Strana 7 / 14

8 8. února : Úterý 9. února : Středa 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny Dr.: Za + rodiče Obadalovy, bratra, švagra, Pavla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za + Jana Polčáka, rodiče z obou stran, jejich děti a dar zdraví pro celou rodinu Dr.: Za rodiče Struškovy, dítě, dceru, zetě, vnučku, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu Ov 11. února : Pátek Panny Marie Lurdské 12. února : Sobota Sobotní památka P M 6.30 Új.: Lo.: Za + Františka Pavelku, + bratra, + rodiče Pavelkovy, jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny Za + rodinu Petřvalskou, Zajíčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro obě živé rodiny Za + Františka a Anežku Beňkovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu MJ Pe 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + Františka Kozubíka (k nedožitým 90 narozeninám), manželku, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Miroslava Váňu (výroční mše sv.) Za + Vlastu Frýželkovu (výroční mše sv.) Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let Ma Pe Am Ov 14. února : Pondělí - Úmrtí sv. Cyrila v Římě 15. února : Úterý 16. února : Středa 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Dr.: Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, dva zetě, snachu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání pro živou rodinu Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče, sourozence, přibuzné a duše v očistci Dr.: Za Emílii Častulíkovu, manžela, rodiče z obou stran a sourozence On Pe 18. února : Pátek Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 19. února : Sobota 6.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou Ku ZvV Život farností č.2 Strana 8 / 14

9 Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle v mezidobí Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: o ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Karla Mozgvu (k nedožitým padesátinám) Za farníky Za + Milana Kamenčáka (výroční mše sv.) Za starší občany z Drnovic An ZvV MJ KJ 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 22. února : Úterý Svátek Stolce sv. Petra 23. února : Středa Sv. Polykarpa, biskupa a muč. 24. února : Čtvrtek 25. února : Pátek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Za Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu Kostkovu, Hovězákovu a Chromčákovu Dr.: Za rodiče Machučovy, děti, vnuka Miroslava, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka a jeho rodiče Za + Františka Machů, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci, dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny Dr.: Za Aloise Maniše, dceru Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci 6.30 Új.: Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, syny, švagra a Boží požehnání pro živé rodiny Za + Irenu Kozubíkovu, živou a + rodinu Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče Mikulkovy, bratra Stanislava s manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Bohumila Trochtu, S.M. Annu Šútovu a duše v očistci Za + Josefa Repatého, rodiče Repaté, Nášelovy, bratra Milana a živou rodinu Za + Radka Fiodora (výroční mše sv.) Za + rodiče Zvončákovy, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Františku Svobodovu, + manžela, švagra a duše v očistci Za + rodiče Brlicovy, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu On MJ Pe ŠF Ku Mě Am KJ On Život farností č.2 Strana 9 / 14

10 Pořad bohoslužeb v únoru farnost Horní Lhota 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho, a druhů,muč. 7. února : Pondělí 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny 12. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Za + rodinu Vojáčkovu, Heinzovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu Za členy živého růžence Sehradice: Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu Za + Františka Petráše (5. výročí), dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Za Cyrila Koutného, zetě Stanislava, rodič Urbánkovy a syna Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dva + bratry, dvoje rodiče, duše v očistci, živou a + rodinu 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí Za rodinu Manduchovu, Novosadovu, Váňovu, duše v očistci a ochranu pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) 14. února : Pondělí - Úmrtí sv Sehradice: Cyrila v Římě 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za + Františka a Marii Masařovy, dar zdraví a Boží ochranu ro 19. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle celou živou rodinu Se 31(chybí úmysl) Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Život farností č.2 Strana 10 / 14

11 v mezidobí 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 24. února : Čtvrtek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Sehradice: Za + Marii a Františka Latinákovy, za celý rod, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a + rodinu Za + Františka a Marii Juránkovy, duše v očistci, živou a + rodinu 6.55 Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii Petrášovu, syna Josefa a manželku, ostatní + rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 9.30 Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu Sehradice: Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu Paradox Dnes máme větší domy a menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Více zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě. Čteme málo, televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mluvíme mnoho, milujeme málo a podvádíme příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzory. Kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Život farností č.2 Strana 11 / 14

ROČNÍK: V BŘEZEN 2011 č. 3. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. APOŠTOLÁT MODLITBY

ROČNÍK: V BŘEZEN 2011 č. 3. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. APOŠTOLÁT MODLITBY ROČNÍK: V BŘEZEN 2011 č. 3 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. Pěstoun svatý Josef Svátek svatého Josefa připadne vždy do postní doby. Ta také

Více

ŽIVOT FARNOSTÍ. Žeň je hojná, ale dělníků málo

ŽIVOT FARNOSTÍ. Žeň je hojná, ale dělníků málo ŽIVOT FARNOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. ČERVEN 2012 č. 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

ŽIVOT FARNOSTÍ. Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynout nám, ni budoucím.

ŽIVOT FARNOSTÍ. Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynout nám, ni budoucím. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VII. ZÁŘÍ 2013 č. 9 --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. DUBEN 2012 č. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VIII. ÚNOR 2014 č. 2 --------------------------------------------------------------------------------------

Více

ARCIDIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V OLOMOUCI KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE KRÁLOVNY MÁJE

ARCIDIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V OLOMOUCI KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE KRÁLOVNY MÁJE ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. KVĚTEN 2015 č. 5 ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čiňte pokání a věřte evangeliu

Čiňte pokání a věřte evangeliu ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. BŘEZEN 2015 č. 3 --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ročník I. DUBEN 2007 č.4. Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

Ročník I. DUBEN 2007 č.4. Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. ŽIVOT FARNOSTÍ Ročník I. DUBEN 2007 č.4 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KRISTUS VPRAVDĚ VSTAL Z MRTVÝCH, RADUJME SE! Prvního dubna vstupujeme

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Rodina sílí modlitbou. listopad 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 11 Smutnící listopad 2013 ročník XXIII. Rodina sílí modlitbou (...) Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Ročník 24 listopad 2014 číslo 11

Ročník 24 listopad 2014 číslo 11 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 11 / 2014 1 Ročník 24 listopad 2014 číslo 11 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Hlavním kořenem rodinných problémů je nedostatek

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj!

NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! NEVAŽ SE, ODVAŽ SE! říká známý reklamní slogan, a mohli bychom dodat: nakupuj hlavně nakupuj! Tento slogan však proniká mnohem hlouběji naší každodenní realitou než jen jako reklama. Často se vztahuje

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3

IKD. Křesťan a rodičovství. Rozhovor s Miloslavem Pojslem. 20 Kč. Po diecézi Chrudim. Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a rodičovství Rozhovor s Miloslavem Pojslem Po diecézi Chrudim Na návštěvě v Církevní mateřské škole 3 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více