č.16 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA VYSVĚCENÍ NOVĚ OPRAVENÉ KAPLE SV. VOJTĚCHA ROČNÍK XIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.16 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA VYSVĚCENÍ NOVĚ OPRAVENÉ KAPLE SV. VOJTĚCHA www.zamberk.cz ROČNÍK XIX."

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Římskokatolická farnost děkanství Žamberk a Město Žamberk Vás srdečně zvou na VYSVĚCENÍ NOVĚ OPRAVENÉ KAPLE SV. VOJTĚCHA které se uskuteční v neděli 12. října 2008 v hod. za přítomnosti mons. Dominika Duky, královéhradeckého biskupa a představitelů města. DNES V LISTECH: pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva Komise pro zahraniční styky a Informační středisko 10 let trvání mimořádné přílohy ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č září 2008

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice ZVEME VÁS NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERKA, které se uskuteční v úterý 30. září 2008 v hod. v zasedacím sále MěÚ, Nádražní 833 III.poschodí. NA PROGRAMU: volba starosty majetek města - finance - různé Město Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Žamberk vyhlašuje na základě usnesení Rady města (č. 2084/08) ze dne , výběrové řízení na pozici: ŘEDITEL ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk POŽADUJEME: minimálně středoškolské vzdělání, dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office,Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, znalost AJ nebo NJ výhodou. PŘEDPOKLADY: státní občanství ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. NABÍZÍME: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a koncepci rozvoje Městského kulturního podniku FIDIKO Žamberk (max. 5 stran textu A4). Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2008, nebo dle domluvy Místo výkonu práce: Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Podatelna Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘEDITEL OS FIDIKO Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE KONANÉ VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje Dle ustanovení 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji : l. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční: v pátek dne 17.října 2008 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 18.října 2008 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. l je volební místnost v CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA v Albertově ulici čp. 357 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Albertova, Albertovo náměstí, Betlém, Brorsenova, Draha, Družstevní, Dvořákova, Dymlovská, Husovo nábřeží, Chelčického, Jeselská, Kněžství, Krátká, Lipová, Luční, Macharova, Máchova, Orlická, Pod Černým lesem, Pod Kapličkou, Pod Sanatoriem, Pod Suticí, Polsko, Sadová, Spišská, Šanderova, Terezy Svatové, Tovární, U Kunvaldu, U Líšnice, U Splavu, V Břízkách, V Zátiší, Za Kopečkem, Zkrácená. Pro volební okrsek č. 2 je volební místnost na RADNICI, Masarykovo náměstí čp. 166 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Českých bratří, Československé armády, Do Kotle, Havlenova, Havlíčkovo nábřeží, Hluboká, Jiráskovo náměstí, Ke Střelnici, Klostermannova, Komenského, Kostelní, Krčmářova, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Skalách, Na Skalce, Nádražní II. /čp. 7, 8, 9, 11, 12, 16, 51, 53, 55, 56, 76, 434, 439, 468, 537, 554, 763, 764, 833, 1389/, Park, Pod Radnicí, Pod Schody, Pod Skalami, Polní, Severní, Tyršova, Vrbí, Za Kasárnami, Zahradní, Zámecká. Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ na náměstí Gen. Knopa čp. 433 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 17.listopadu, 28.října, Divišova, Lukavská, Na Lindrách, Nádražní III. /čp. 174, 539, 595, 1012, 1013/, Pionýrů, Příčná, Revoluční, U Divadla, U Lukavice. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost ve druhém patře MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ulice Nádražní čp. 833 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: náměstí Gen. Knopa, Na Rozárce, Nad Poliklinikou, Nádražní IV. /čp. 14, 22, 26, 40, 41, 42, 43, 114, 195, 549, 556, 557, 559, 584, 638, 671, 760, 765, 798, 799, 805, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 1010, 1011/, Ořechová, Řadová, Smetanova, U Daliborky, U Polikliniky, Vrchlického. Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v MATEŘSKÉ ŠKOLE v Tylově ulici čp pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B.Němcové, Březinova, Dukelská, Fučíkova, Kpt. Nálepky, Kyjevská, Na Výsluní, Nádražní V. /čp. 46, 77, 239, 352, 511, 542, 552, 576, 577, 606, 608, 636, 656, 657, 658, 687, 700, 748, 749, 753, 754, 815, 841, 842, 847, 848, 849, 940, 945, 1138, 1139, 1490/, Nerudova, Pod Karlovicemi, Raisova, SNP, Sokolovská, Školská, Špitálka, Tylova, U Dlouhoňovic, U Velorexu, Zemědělská. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy ve volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Spolu s nim obdrží volič informační leták s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Pokud volič z různých důvodů hlasovací lístky neobdrží, budou mu vydány přímo ve volební místnosti. Petr Andrle, 1. místostarosta HLASOVACÍ LÍSTEK Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název kraje a počet členů zastupitelstva, který má být volen (v Pardubickém kraji 45 členů). Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje jsou opatřeny razítkem Krajského úřadu Pardubického kraje. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou. U každého kandidáta je uvedeno jeho jméno, příjmení, věk, povolání a obec, ve které má trvalý pobyt. Dále údaj, které politické strany je členem, nebo údaj že není členem žádné politické strany. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témž hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet, a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů mohou voliči požádat o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost. Požadavky je možno nahlásit předem na č.tel nebo ve dny voleb na č. tel JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru O Z N Á M E N Í Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu 18. října 2008 od hod. humanitární sbírku za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. DAROVAT můžete: - veškeré oblečení z bavlněného materiálu, sportovní bundy, kabáty (ne silonové, dederonové oblečení, šusťákové a vatové kabáty, svetry, saka, péřové bundy), - lůžkoviny, ručníky, utěrky, - přikrývky, závěsy, záclony, vlněné deky (ne vatované přikrývky, polštáře), - plyšové hračky, knihy (ne molitanové věci). PROSÍME NOSTE VŠE ČISTÉ A POUŽITELNÉ DO KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ (za kostelem). Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera v.r.

3 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Od 17. září do 13. listopadu 2008 je možné podávat žádosti o podporu v prioritní ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní a v prioritní ose 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, občanských sdružení, obecně prospěšných organizací a právnických osob. Podrobné informace naleznete na a Odbor REÚP Melanie Holubová ZŠ Nádražní ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 3 V měsíci srpnu se podařilo rozeběhnout náročnou akci, kterou se stalo zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní. Tyto práce obnáší zejména výměnu oken za nová plastová včetně výměny meziokenních vložek. Navrch bude provedeno osazení zateplovacího systému. Na rekonstrukci byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU a rozpočtu města. Mnozí jistě povzdechnou, proč k tomu nedošlo o hlavních prázdninách, ale vzhledem k posunutí přidělení potřebných dotačních finančních prostředků a k následnému vypsání a vyhodnocení výběrového řízení tomu tak dříve být nemohlo. A tak žádáme o pochopení a trpělivost všechny učitele a pracovníky školy, žáky a jejich rodiče. Děkujeme! Za odbor REÚP Ing.Vladimír Fabián, investiční technik Školní jídelna Po velmi náročné investici v roce 2007, která spočívala v nákupu a instalaci elektrického rychlovarného výklopného kotle s mixérem o obsahu 250 lt (ve velké míře ušetří velmi náročnou práci v kuchyni), školní jídelna pokračovala letos v částečné renovaci výdejny při ZŠ 581. Renovace spočívala ve výměně podlahové krytiny a ve výměně již značně opotřebovaných stolů a židlí, které sloužily strávníkům přes 15 let. Děkuji za vstřícnost vedení města a zastupitelům, kteří se o loňskou investici i letošní výměnu stolů nejvíce zasloužilo. Dík také patří panu Ing. Vladimíru Fabiánovi. Tato renovace se nám povedla a doufám, že bude sloužit mnoho let ke spokojenosti našich strávníků. Marta Kacálková, ředitelka ŠJ na nám. Gen. Knopa. KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY Slavíme 10 let od podepsání partnerské smlouvy s rakouským městem Senftenbergem Jak to začalo Na počátku všeho bylo partnerství s kdysi průmyslovým městem Senftenbergem v lužické hnědouhelné pánvi v tehdejší NDR. Začalo podepsáním partnerské smlouvy v roce Důvodem navázání partnerských styků byl vlastně německý ekvivalent českého jména našeho města, které se na všech dokumentech z minulosti jmenuje německy Senftenberg. Tehdejší starosta Senftenbergu (DDR) měl ideu spojit do jednoho svazku čtyři evropská města se stejným jménem Senftenberg. Protože však dva z dalších tří Senftenbergů ležely za železnou oponou v tehdejší NSR a Rakousku, bylo partnerství možné jen s námi. Čile se rozvíjelo až do roku 1989, mělo mnoho rovin od politické až po ryze privátní a fungovalo ku prospěchu obou měst. Po revoluci nejenže partnerství přetrvalo, ale vzkvétá a rozšířilo se brzy i na onen rakouský Senftenberg. Po setkání v německém Senftenbergu následovaly vzájemné návštěvy, které vyvrcholily podpisem partnerské smlouvy v roce Snaha spojit všechny evropské Senftenbergy se tedy završila. Čtvrtý Senftenberg jako samostatná obec zanikl integrací s větším městem. Něco z uplynulých 10 let - Červen 1998 vystoupení dechovky ZUŠ na slavnostech slunovratu + příprava podepsání partnerské smlouvy návštěva 66 přátel z Rakouska, v jejímž rámci byla podepsána na žamberské radnici partnerská smlouva zároveň proběhla v muzeu výstava z historie 3 evropských Senftenbergů - Září žamberský klub důchodců navštívil Senftenberg, Krems a okolní pamětihodnosti - Říjen 1999 přátelé v Senftenbergu významně pomohli s přípravou materiálů k výstavě o E.Albertovi - Květen 2000 zaměstnanci OLÚ Albertinum navštívili Senftenberg v rámci svého poznávacího zájezdu po stopách E.Alberta - Září oslavy 100. výročí úmrtí E.Alberta v Žamberku oficiální návštěva starosty a 1. radního - Říjen 2000 pracovní návštěva našeho starosty v Rakousku příprava zájezdu občanů do Žamberka - Květen zájezd 36 přátel ze Senftenbergu byli hosty Klubu důchodců, Albertina a ZUŠ - Květen 2002 poznávací zájezd členů Rady města Žamberka do Senftenbergu a okolí - Červen 2002 přítomnost delegace ze Senftenbergu na oslavách 670 let od první písemné zmínky o Žamberku - Červenec 2005 účast dvou mladých přátel ze Senftenbergu na mezinárodním táboře mládeže v Žamberku - Říjen 2005 setkání hybatelů partnerských styků v Žamberku účast dvou ze Senftenbergu - Červen 2008 první část oslav 10. výročí partnerství Senftenbergu Z uvedené statistiky vyplývá, že 112 občanů města Senftenbergu v Dolním Rakousku se za různými účely stalo našimi hosty. Za stejnou dobu 161 Žamberanů ve věkovém spektru od školáků po důchodce mělo příležitost poznat město Senftenberg a pohostinnost jeho občanů. Abychom vyrovnali trochu pasivní bilanci, pozvali jsme na víkend října 2008 senftenberskou vynikající krojovanou dechovku, mužský pěvecký sbor a vůbec občany města k návštěvě Žamberka a oslavě 10 let trvání našeho partnerství a přátelství. V rámci návštěvy se uskuteční koncert obou rakouských těles spolu s dechovkou ZUŠ Petra Ebena, na který Vás všechny srdečně zveme. Přijďte přidat k oficiálním vztahům i neformální přátelskost! Co víme o Senftenbergu... Město Senftenberg leží ve spolkové zemi Dolní Rakousy v okrese Krems (Kremže), 95 km severozápadně od Vídně. Má obyvatel a vzniklo sloučením obcí Senftenberg a Imbach. Rozprostírá se na obou březích dolního toku říčky Krems v jejím příkrém údolí. Dominantou je zřícenina středověkého strážního hradu. Na svazích obrácených ke slunci se díky jedinečné půdě výborně daří vínu. Proto je Senftenberg proslulý svým dobrým vínem, ale také bohatým spolkovým životem a možnostmi přátelského posezení u pěstitelů vína v improvizovaných hospůdkách. Pro ty, kteří trpí nemocemi pohybového aparátu, je v Senftenbergu jedinečné centrum pro rehabilitaci a fyzioterapii. PhDr. Hana Chvátilová

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty Poděkování Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.září 2008 byl 12 hlasy odvolán starosta města Mgr. Tomáš Kalous. Jelikož nebyl dán občanům dostatečný prostor k diskuzi, je mou povinností jako občana města poděkovat panu starostovi za jeho šestileté vedení města. Děkuji mu za jeho milý přístup k obyvatelům a za jeho práci, kterou pro naše město udělal. Je nám velice líto, že měl okolo sebe tolik zloby. Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. Marta Motlová --- Vážení občané, protože někteří ze zastupitelů usilují o mé odvolání, chtěl jsem po nich, aby mi sdělili důvody. Někteří z nich dokonce šli tak daleko, že oznámili starostovi, buď tajemníka odvoláš nebo půjdeš ty. Starosta mne neodvolal, není k tomu žádný zákonný důvod a také, alespoň si to myslím, si práce, kterou odvádím, váží. A tak bych Vám, občanům, rád předložil informaci o mé údajně nekvalitní práci. Nejsem si vědom žádných pochybení. Plním vše, co zastupitelstvo a Rada města od úřadu požaduje, i to, co úřadu ukládají zákony. Nikam neodbočuji, nic neporušuji, tak nechápu, jakou hru se mnou někteří zastupitelé hrají. Nejsem nikomu ze zastupitelů, vyjma starosty, v ničem podřízen, tak jsem očekával, že se mnou budou jednat jako s partnerem. Také účty za výsledky práce městského úřadu jsem povinen skládat pouze starostovi. Městský úřad je totiž orgánem města, nikoliv Zastupitelstva města, přičemž určité kompetence ve vztahu k městskému úřadu má Rada města a kontrolu plnění úkolů městským úřadem v samostatné působnosti má kontrolní výbor zastupitelstva (mimochodem kontrolní výbor neprovedl u městského úřadu za dva roky ani jedinou zákonem stanovenou kontrolu). Pracuji pro město Žamberk od roku 2001 a pro spádové území obecního úřadu obce s rozšířenou působností od roku 2002, a proto se mne velice dotýká, když slyším, že se snad pletu do samosprávy, že někoho ovlivňuji. Jak mohu něco ovlivnit, když jsem pouhým vykonavatelem vůle rady nebo zastupitelstva v samostatné působnosti. Když vezmu pouze poslední dva roky, od voleb 2006, tak za celou dobu se mnou nikdo ze zastupitelů nekomunikoval ve smyslu...tajemníku, děláte něco špatně. Nevím, co Vám je známo o postavení tajemníka, o jeho náplni práce a o jeho povinnostech vyplývajících za zákonů této země. Věřte nebo ne, je toho skutečně mnoho, ale co se týká samosprávy, tak odpovídám za plnění usnesení RM a ZM a je mi zákonem uloženo zúčastňovat se jednání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. A i to je pro některé zastupitele vměšování do samosprávy. Rád bych Vám napsal o samotném úřadu pár řádek. Chci Vám sdělit, že úřad v Žamberku: - je na špičce v efektivnosti a kvalitě mezi velikostně srovnatelnými úřady, - minulý rok úřad získal a letos obhájil ISO Systém managementu bezpečnosti informací, - zahájili jsme práce na získání značky kvality ISO 9001 a proběhla předcertifikační schůzka, - jsme zakládajícím členem benchmarkingové iniciativy měst. Od roku 2005, kdy nás bylo asi 15, je už dnes zapojeno okolo 80 měst (benchmarking je jednou z metod řízení kvality - zjednodušeně řečeno porovnáváme náklady, procesy, postupy mezi městy, učíme se jeden od druhého atd...), - úřad jsem nechal podrobit průzkumu Prověření kvality kontaktu s klienty (mystery klient-tajné návštěvy, tajné telefony) - výsledky byly příznivé, - v rámci úřadu proběhla anonymní anketa zaměřená na spokojenost zaměstnanců. Výsledky mne překvapily, protože dát zaměstnancům možnost anonymně se vyjádřit k práci zaměstnavatele bývá mnohdy ošidné. S výsledky ankety budeme dál pracovat, jsou Vám ale k dispozici. Jedna z otázek byla, zda zaměstnanec cítí, že je atmosféra v úřadu dobrá a přátelská. Kladně odpovědělo 58 z 59 respondentů. Uvádím to záměrně z toho důvodu, protože se prý městem proslýchá, že atmosféra a prostředí jsou na úřadě příšerné, - kontroly na úseku přenesené působnosti (přenesená působnost tvoří cca 80% povinností tajemníka) za poslední 2 roky bylo provedeno 16 kontrol krajským úřadem a výsledek?- bez nedostatků, - kontrola ze Státního oblastního archivu skončila s vyjádřením poklony za to, jak se spisová služba od roku 2001 změnila, - počet oprávněných stížností na jednání úředníků nebo na mne nula, - dokonce za poslední dva roky nepřišel ani jeden anonym. Mohu Vám dát k dispozici předávací a přebírací protokol z roku 2001, kdy jsem nastupoval, a porovnejte jej s dneškem. V jak žalostném stavu tehdy úřad byl a kde je teď. Jestliže mi neodpověděli zastupitelé, tak se ptám Vás, co tedy občanům tohoto města a dalším 22,5 tisícům ze správního obvodu tajemník udělal? Na zastupitelstvu byl odvolán starosta, skvělý, čestný člověk se smyslem pro spravedlnost a s obrovským srdcem, které na potkání rozdával spoluobčanům. Mohu Vám s čistým svědomím oznámit, že ve své práci vždy myslel na Vás, občany města, a na rozvoj Žamberka a podle toho také jednal. Ivan Prchal, tajemník MěÚ --- Do redakce přišel dopis pod názvem: LIDL ŽAMBERK OBČANÉ SE BRÁNÍ PROTI VÝSTAVBĚ SUPERMARKETU pana RNDr.Miloše Mikolandy a Jiřího Koželouha. S důvodu objektivity bude společně s odpovědí zveřejněn v příštím vydání ŽL. -red- Z Divišova divadla Po Žamberských jarních slavnostech, které se nesly v duchu amatérského divadla, začínáme podzimní divadelní sezonu představením Klicperova divadla z Hradce Králové TEN TŘETÍ. Jedná se o komedii současného francouzského dramatika Floriana Zellera, která měla premiéru v Paříži v roce 2004 a stále se drží na repertoáru, zahájila i další tažení po francouzských a evropských scénách. Pojednává o lásce na ploše tradičního trojúhelníku, osciluje mezi smíchem a vážnějšími situacemi, ukazuje náš běžný každodenní život, kde jde vše tak nějak normálně, dokud se neobjeví ten třetí. Překlad dlouholetého redaktora BBC Julka Neumanna vznikl přímo pro Klicperovo divadlo a je tak prvním uvedením v České republice. Musím také zmínit skvělé herecké obsazení: Pavla Tomicová, Jiří Zapletal, Filip Richtermoc. Jejich výkony, které lze nazvat hereckým koncertem, máte možnost vidět v pondělí 20. října v v Divišově divadle. Pokud si nejste zcela jisti, Pavla Tomicová je opravdu kadeřnice Simča z Ulice, vášnivá obyvatelka penzionu ze Snowboarďáků a svérázná maminka Filipa (J.Mádla) z Rafťáků. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za FIDIKO Alena Urbánková Potřebujete informace o sociálních službách v Žamberku? Potřebujete pomoc a nevíte, kdo Vám pomůže? Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a blízkém okolí Vás zvou na VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, který se koná v pátek 3. října 2008 od 9 17 hodin v Centru sociální péče ( Penzion ), Albertova 357, Žamberk PROGRAM: 09:30 Zahájení veletrhu 10:00 Vystoupení žáků Speciální základní školy Žamberk 13:00 Vystoupení pěveckého souboru Korálky 16:00 Vystoupení orientální tance Amarilis DDM Animo Součástí veletrhu bude prezentace kompenzačních pomůcek pro občany sluchově, zrakově a tělesně postižené, zdarma měření cukrů v krvi, tlaku, měření tuku v těle a BMI. Informace budou podávat: Centrum sociální péče města Žamberka, Albertinum Žamberk (sociální lůžka), Centrum pro zdravotně postižené Ústí n.o., Pečovatelská služba Pastviny, Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni, Klub bez klíče, Dům na půl cesty, Klub CEDR, Pedagogickopsychologická poradna Ústí n.o. Zdravotní domácí péče, Rodinné centrum Pohoda, Dámský klub Rosálie, Obč. sdr. Šťastný domov Líšnice, MO SPCCH, MO Svaz diabetiků, MO Český červený kříž, Klub důchodců, Český klub nedoslýchavých HELP Ústí n.o., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS Česká Třebová, Obč. sdr. Změna, odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ. Využít můžete Den otevřených dveří 3. října 2008 v těchto zařízeních: Rodinné centrum Pohoda 9 17 hodin Azylový dům pro ženy 9 12, hodin Dům na půl cesty 9 15 hodin Klub CEDR 9 13 hodin Pedagogicko-psychologická poradna Žamberk 9 17 hodin Dům s pečovatelskou službou Žamberk 9 17 hodin Těšíme se na setkání s Vámi. Za realizační tým Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí SOCZ

5 ŽAMBERSKÉ LISTY POLICIE ČR informuje... Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás seznámila mimo jiné i s uplynulou letní sezonou na Pastvinské přehradě, která spadá pod působnost Obvodního oddělení Policie ČR v Žamberku. Na Pastvinské přehradě mají policisté zdejšího obvodního oddělení k dispozici dva motorové čluny na vykonávání obchůzkové činnosti na této nádrži a spolupracují s vodní záchrannou službou a s dalšími jednotkami zabezpečujícími chod Pastvinské přehrady. Jeden z motorových člunů zn. RYDS 550 GTS byl zapůjčen na přehlídku festivalu CIHELNA 2008 v Králíkách, kde byl vystaven pro návštěvníky. Letošní sezona se nevyhnula tragické události, kdy dne v době od 16:03 do 16:06 hod. došlo v obci Nekoř, lokalita Pastvinské přehrady pod kempem Šlechtův palouk k utonutí mladého muže, který se společně se dvěma kamarády pokoušel přeplavat z levého břehu na pravý břeh Studenecké zátoky. Mladíka ve věku 18 let našli po 4 hodinách hledání potápěči v hloubce 11 m. Pastvinská přehrada skýtala i mnoho šancí pro zlodějíčky, kteří vyčkávali nepozornosti koupajících se rekreantů. Policii České republiky se podařilo vypátrat osobu podezřelou z trestného činu krádeže, kdy pachatel dne v době od 17:30-18:00 hod. na pláži Pastvinské přehrady u restaurace Na Hrázi odcizil volně odložené oblečení, ve kterém se nacházely dva mobilní telefony a klíče od motorového vozidla. Majiteli těchto věcí byla způsobena škoda ve výši ,-Kč. Podezřelému hrozí trest odnětí svobody ve výši až 3 roky. Vodní nádrž Pastviny skrývala nejen šance pro zloděje, práci a povinnosti, ale i zábavu, relaxaci a soutěžení. Konal se první ročník Dračích lodí, o kterém jsme se mohli dočíst již v předchozím čísle Žamberských listů. Zúčastnila se i posádka integrovaného záchranného systému ve složení HZS Žamberk a Policie ČR OOP Žamberk, která se za své umístění na 8. místě za zkušenějšími posádkami nemusí vůbec stydět. Tímto bych chtěla zúčastněnému IZS Žamberk poděkovat. Co se týče letní sezony v Žamberku a obcí v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR, pachatelé si bohužel prázdniny neudělali. K seznámení uvádím některé vybrané případy v působnosti OOP ČR Žamberk. V Žamberku dne se neznámému pachateli podařilo na benzinové čerpací stanici odcizit z nezajištěného vozidla peněženku s finanční hotovostí a platební kartou, kdy poškozenému byla způsobena škoda ve výši ,- Kč. Po neznámém pachateli Policie pátrá. Neznámý pachatel v době od 22:00 hod. dne do 05:55 hod. dne v Žamberku u nejmenované prodejny nezjištěným předmětem poškodil skleněnou výplň výlohy, dále vylezl na střechu prodejny, kde ohnul komínek vzduchotechniky, druhý komínek vzduchotechniky shodil na zem za prodejnu, dále na střeše poškodil kovové síťky u dvou průduchů vzduchoventilace, čímž poškozené organizaci způsobil škodu na poškozeném zařízení ve výši ,- Kč. Nastal nový školní rok a s ním i spousta povinností a starostí, a to nejen pro žáky a studenty. Hned v první školní den ve večerních hodinách došlo k požáru objektu bývalých hokejových kabin ve sportovním areálu v obci Nekoř. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na ,- Kč. Další požár nečekal dlouho. Dne opět ve večerních hodinách došlo k požáru skladu hraček u Mateřské školy v obci Nekoř. Tentokrát škoda představovala částku ,- Kč. V obou případech Policie pátrá po neznámém pachateli. Pachatelé si k páchání trestné činnosti vybrali dne v nočních hodinách zlatnictví v Žamberku, kdy do tohoto se vloupali a kde na odcizených věcech a poškozeném zařízení způsobili škodu ve výši ,- Kč. To byly jedny z mála případů, které jsou v působnosti Obvodního oddělení PČR Žamberk šetřeny. V novém školním roce přeji školákům a studentům mnoho úspěchů ve studiu. Za Obvodní oddělení Policie ČR Žamberk pprap. Bc. Iveta Lehká ÍČKO SLAVILO V pátek 19. září t.r. se na statku U Krtka v Helvikovicích setkala příjemná společnost. Desetileté trvání Informačního střediska v Žamberku si připomněli všichni, kteří za toto obdobní v IS pracovali nebo s jeho vedením spolupracovali. Zakladatelé i hosté z IS Rychnova n.k., Jablonného i Letohradu svou přítomností toto setkání podpořili. Za vysokou kvalitu poskytovaných služeb v žamberském informačním centru uznání a poděkování patří především jeho vedoucí, kterou je po několik let paní Zdeňka Kroulíková. Město Žamberk, které je turisty nazýváno branou do Orlických hor, si Informační středisko na takto vysoké úrovni jistě zaslouží. Blahopřejeme. Vlasta Pavlousková POMŮŽETE ŽÍT VE TMĚ Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Ve více než dvě stě padesáti městech se tak znovu objeví dobrovolníci v bíločerných trikách a budou prodávat originální bílou patelku. Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová. Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu třeba když na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře na slepou bábu. Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností. Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi. SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené, průvodcovské a předčitatelské služby, poradenské služby, nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér (např. zvukové značení přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba) a také celá škála volnočasových a sportovních aktivit. Jak podpořit Bílou pastelku? zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2008 kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo převodem na účet /0800 Děkujeme za Vaši podporu. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Krakovská 21, Praha 1, tel.: , Bílá pastelka proběhne v Pardubickém kraji: Pardubice, Česká Třebová, Damníkov, Dašice, Dolní Dobrouč, Heřmanův Městec, Hlinsko, Holice, Horní Sloupnice, Hrochův Týnec, Choceň, Chrudim, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Králiky, Lanškroun, Lázně Bělohrad, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Skuteč, Svitavy, Třemošnice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk. CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ K Náplavce 28, Srnojedy POŘÁDÁ pro starosty obcí, pracovníky úřadů a neziskových organizací, organizací pracujících s dětmi a mládeží kurz o podmínkách a možnosti čerpání dotací z méně známých projektů, určených pro vzdělávací instituce, neziskové organizace, malé kulturní anebo podnikatelské subjekty atd. Jednodenní kurz se koná v Pardubicích dne Více informací obdržíte na u: nebo na 5 JAZYKOVÁ ŠKOLA JANA FIALOVÁ Jazyková agentura FUN SCHOOL- Jana FIALOVÁ nabízí zájemcům o výuku ANGLICKÉHO JAZYKA odpolední kurz pro žáky 9. tříd ZŠ pondělí, 14:00-15:00 hod. odpolední kurz pro žáky tříd ZŠ pondělí, 15:10-16:10 hod. dopolední kurz pro začátečníky úterý, 11:00-12:30 hod. Kurzy budou zahájen ihned po naplnění kapacity (maximální počet míst 10, u začátečníků 12), nejdříve 6./7.října Pro bližší informace volejte čísla , Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese U přihlášky vždy uveďte kontaktní tel. číslo.

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Šumava oslavuje svého hrdinu, spisovatele Karla Klostermanna Tímto nadpisem bylo opatřeno začátkem tohoto roku několik článků v denním tisku, oznamujících, že rok 2008 je v jihozápadní části Čech vyhlášen Rokem Karla Klostermanna. Část I. Narodil se v rakouském Haagu do rodiny šumavských Němců, přesto se ale celý život cítil Čechem. Studoval na gymnaziu v Písku a Klatovech, v letech ve Vídni lékařství, studia však nedokončil. Po dva roky byl vychovatelem dvou synů ředitele panství Karla Kutschery v Žamberku. Krátce nato se stal redaktorem vídeňského časopisu Wanderer a spolupracovníkem deníku Politik. Od roku 1873 do roku 1908 učil na německé reálce v Plzni. Literární dráhu začal v r.1890 německy psanými črtami a povídkami v časopisech a knížce Böhmerwaldskizzen, další knihy už byly psány česky. Českým čtenářům ve svých knihách přiblížil Šumavu, jak to před ním dokázali jenom spisovatelé němečtí. Vyhlášením Roku Karla Klostermanna dostalo se mu při 160. výročí od narození (zemřel ve Štěkeni u Strakonic) pocty, jaké se doposud nedostalo mnohem slavnějším literátům. Brzy po příchodu do Žamberka v r.1870 navázal přátelství s tehdejší známou čtveřicí druhé poloviny devatenáctého století - MUDr. Eduardem Albertem, děkanem P. Karlem Chotovským, Voldemarem Mazurou a lékárníkem Kamilem Schopfem. Když v roce 1890 vydal svoji první knihu, jak nám dosvědčuje zachovaná korespondence, obrátil se o pomoc k jejímu prodeji také na přátele v Žamberku. Tehdy se prodalo v Žamberku 12 výtisků po 1,2 zlatých. Do Žamberka se opět vypravil o prázdninách po 25 letech a svoje dojmy zachytil fejetonem Vzpomínka z prázdnin. Vzpomínka z prázdnin Fejeton Karla Klostermanna v novinách Politik, v roce (Z němčiny přeložil P.Duda) Madame, byla jste někdy v Žamberku? - Nebyla! slyším odpověď a tu mi bezděčně napadá onen pompézní výrok jednoho izraelitského světoběžníka nebo obchodního zástupce s vínem, který, udiveným posluchačům svých cestovatelských zážitků ze všech měst, jež za svých cest navštívil, položil tuto otázku prve, než začal se svým vyprávěním. Ne! řekli posluchačové. Tak? Pak jste nebyli nikde. Tento nápad mi dal na jazyk nějaký šotek, neboť já bych Vám neřekl něco podobného za nic na světě. Vy máte také takový milý, krásný, útulný domov, že nemusíte nikde bloudit v dáli. Vzhledem k Vám by se mělo správněji říci: Kdo nebyl u Vás, nebyl nikde! To mi napadlo, když jsem ponejprv vkročil do Vašeho domova a to mi od té chvíle zvučí neustále v mé duši a můžete být ubezpečena, že to budu přiznávat za celý svůj život. Tedy Vy jste v Žamberku nebyla a já jsem tam strávil dva roky svého života a mohu ujistit, že to byly ty dva nejkrásnější. A pak jsem už tam nepřišel dlouhá, dlouhá léta jsem jej neviděl a málokdy jsem odtud dostal zprávu přes veškeru touhu, jež mě naplňovala, spatřiti opět ona milá místa a dobré srdečné lidi, v jejichž středu jsem prožil tak šťastné chvíle.vězte, že nejsem chtivý sentimentálností a že jsem zvyklý brát život tak, jaký je. Co je pryč, je pryč a nevzbuzuje to moji lítost a kdyby kdokoli toužil po návratu své mladosti, nikdy se toho nedočká. Člověk se musí smířit s nevyhnutelným a musí vědět, jak přiznat dobré stránky i pokročilému stáří - a opravdu, může-li srovnávat malé s velkým, mohu se postavit vedle Anakreonta (řecký básník v 6.st.př.n.l.), poněvadž jsem zrovna tak dobré mysli jako on a chvílemi se mi zdá, že jsem ve svém mládí sotva kdy byl tak veselý, jako jsem někdy nyní, kdy vážné životní starosti už se se mnou dostatečně nacloumaly. Udělal jsem konec iluzím, všem vášním, ale vůbec ne všem životním radostem, na něž mám podle svého mínění nárok a jichž je pořád víc než dost. Nikdy bych si nepřál být znovu mladý, ani kdybych mohl, ale v Žamberku toužím neustále, poněvadž to bylo tak krásné, tak velice krásné, tam na Divoké Orlici. Ty dva roky, které jsem tam prožil, chtěl bych prožívat znovu, poněvadž po celou dobu, co plynuly, nepřihodilo se mi nic nepříjemného, dokonce mě ani žádné starosti netížily a mé vzpomínky neztrpčuje ani jediná kapka hořkosti. Lidé a věci vskutku závodili, aby ke mně mluvili mile a činili mi dobré... Suďte sama, Madame, zda může člověk zapomenout, zda nemusí být za to vděčný! - Vidíte ve mně člověka, který byl plné dva roky dokonale šťasten - spokojen, jemuž ani stéblo neleželo v cestě, jemuž po celou tu dobu žádný člověk neučinil nic nepřátelského. To je co říci, že ano? - To byla doba, život, který mi mohli závidět císařové a králové, ba dokonce i ptáci v ovzduší. Jiní lidé si snad toho nejsou vědomi, ale já jsem si toho vědom byl a jsem si toho vědom i dnes. To byl rozdíl, doba před mým příchodem do Žamberka a život tam! - Jako universitní student ve Vídni jsem, kromě prázdnin, nezažil mnoho dobrého; prožil jsem mnohou nuzotu a mnohá ponížení a poněvadž chci být docela upřímný, neváhám přiznat, že mnohé jsem zavinil vlastní vinou a mé svědomí mi často dělávalo káravé kázání. Mohl jsem vše právě tak dobře a lehce proflámovat a brát na lehkou váhu, jakož mnozí moji kolegové a jestli jsem přece jenom z toho vyvázl se zdravou kůží, pak to není mou zásluhou, ale zásluhou pomoci dobrotivého osudu a ochraně Prozřetelnosti a tomu, že jsem se setkal s příznivými okolnostmi, jimiž mohu děkovati, jež byly nezávislé na tom, co jsem mohl nebo chtěl konat. Zeptejte se jednou, až budeme z očí do očí a poznáte, že moje zvláštní zpověď, již nebudu váhat Vám složit, nebude docela bez zajímavosti a mohla by být dosti poučná i pro mládež, ale mládeži se to u nás nesmí říci; ta se musí vrhnout do života na slepo; kdyby byla trochu dříve upozorněna na hrozící nebezpečí, hned by to bylo posuzováno jako cynické kažení mládeže. Kdybych se nemusil obávat této výtky, věřte mi, mohl bych také něco takového napsat, jako Sappho Alfons Daudet (franc.spisovatel ), jež na mě učinila hluboký dojem. Věnoval toto dílo svému synovi, až dosáhne dvaceti let. Škoda, nemám svého pokrevního syna, ale mnoho, mnoho synů, jejichž blaho a žal jsou mi tak blízké, ale nesmím jim říci nic, neboť by povstaly celé smečky lvů, jejichž hněv je velmi nebezpečný a jenž by měl pro mne nebezpečnější následky, než homérský hněv zuřivého Pelida Achillea pro politování hodné obléhatele Troje. Proto je můj jazyk němý jako hrob o kapitole Sappho, neboť je to vyšší vůle, aby Sappho (Sapfó, řecká básnířka př.n.l.) nikoho nejmenovala, neboť Sappho není ničím jiným než řeckou lyričkou, podle klasických vychovatelů mládeže a publika, jež tyto pauvres heres mnohem přísněji kontrolují, než jejich dozorčí úřady, jež mimochodem byla trochu podivně zamilována a když láska nevedla k ničemu, důkladně ji utopila na věčné časy ve studených mořských vlnách. Že jsou jiné Sappho, jež jsou sice lyrické, ale ne básnířky, o tom se mládež nic nedoví, dokud není opeřená, ty musí poznat teprve později z vlastní zkušenosti; ať ji chrání její andělé strážci. Když jsem svého času - bylo to v říjnu vstoupil do svého, tehdy nového okruhu působnosti, měl jsem dostačující důvody, abych byl spokojen se svými životními podmínkami. Nacházel jsem se v útulném domově, žil jsem řádně, studoval jsem, nalezl jsem okruh stejně smýšlejících přátel a - to bylo hlavní - měl jsem jenom radost se svými žáky, dvěma čilými, nadanými, dobře vychovanými hochy, jež jsem měl ze srdce rád a kteří za to měli brzy ke mně až dojímavou důvěru. Připadal jsem si jako v ráji. Postavení domácího učitele není zpravidla závidění hodné, mně však přineslo jenom štěs tí a radost. K tomu ta krásná krajina, kterou jsem brzy poznal ve všech směrech, poněvadž mi bylo dovoleno účastnit se všech výletů a jež často byly uspořádány kvůli mně. Život nezkalené sluneční záře! Mám před očima tu malou světničku v přízemí, s oknem do veliké zahrady, kde na jaře kvetly ovocné stromy, na podzim pak zrály nejjemnější plody; jak často vycházel jsem oknem přímo do zahrady a za ní k rybníku, k řece, do háje, do vysokého lesa. Všechno bylo tak šťavnatě zelené, tak svěží, vzduch tak kořeněný, sluneční záře zlatolistá. A ty večery v kruhu milé nezapomenutelné rodiny! Nemohu si pomoci, věřím neustále, že tomuto domácímu prostředí musím děkovati za to, čím jsem se stal, čemu se říká řádný člověk. Dělalo mi to tak dobře, že mě děti měly rády, že se za mého vedení tak mnohostranně rozvíjely, že se tak lehce a rády učily. První semestrální zkouška na gymnaziu v Rychnově n.kn., kde moji svěřenci studovali jako privatisté, dopadla přímo skvěle. Byl to výsledek, který mě činil hrdým a šťastným; žádná myšlenka nemůže víc pozvednout člověka, než jistota, že nepracoval zbytečně. Výsledky dalších zkoušek nebyly horší a tak každým pololetím rostla moje sebedůvěra a náklonnost k mým vysoce váženým zaměstnavatelům, kteří, ve své laskavosti, přičítali mé skromné snaze to, čemu vděčili jenom samému Bohu, že jejich děti byly obdařeny nadáním a bystrým duchem... Ach, milostivá, léta plynula a Bůh sám ví, jak bolestně jsem se s tím domem loučil, v němž jsem prožil tolik šťastných chvil, tolik šťastných dní. Železná nutnost mysliti na své příští mě vypudila, ale mé srdce zůstalo tam a dlouhá, dlouhá léta jsem marně toužil spatřiti opět ta milá místa a ty drahé lidi, kteří zůstali. Proto jsem tam byl minulé prázdniny znovu. Nebudu Vám popisovat celou cestu, jenom posledních pár stanic dlouhé cesty ze srdce Šumavy až ke hranicím bývalého hrabství kladského bych chtěl vzpomenout. Častolovice, Doudleby, Potštejn. Rozkošné, smaragdově zelené luhy u Orlice, nádherné skupiny listnatých stromů, z nichž vyčnívaly sporé zdi a červené střechy domů jako ušlechtilé opály a řezané karneoly. Obloha nebyla jasná a šedivé mraky se po ní válely a chvílemi vylévaly lijáky; ale tato nevůle horních mocností nezapůsobila ani v nejmenším na moji mysl. Mně to připadalo, jako kdyby supící vlak mě unášel zpět do mé mladosti. Byl jsem sám ve svém oddílu, úplně sám se svými myšlenkami a vzpomínkami. Nemohl jsem odvrátiti pohled od líbezné krajiny, jež klouzala před mým zrakem za rychlého střídání svých scén. Ach, Madame, jak blažený to pocit, když je člověk uná-

7 ŽAMBERSKÉ LISTY šen zpět do svého mládí! Tak si představuji věčnou blaženost a tam pevně jsem přimknul ke své iluzi, že vyprchala každá myšlenka na skutečnost. Tak velice jsem se těšil, že uvidím ony milé, nezapomenutelné lidi a místa, jimž jsem byl každým okamžikem blíže, tak snažně bych si přál, aby tato jízda trvala věčně. Ale tu už byl Potštejn v plné své líbeznosti. Zapísknutí, zafunění lokomotivy, zavrzání a zaskřípání brzděných kol na kolejnicích a vlak se zastavil. Rázem přestalo pršet a mnoho pánů a elegantních dam, již stáli na nástupišti, sklaply mokré a kapající deštníky. Objevil se kousek modré oblohy, svazek ohnivých slunečních paprsků rozséval svou zlatou zář po světlých převlečnících a pláštích do deště a vykouzlil spokojený, šťastný úsměv na více než jednom růžovém líčku a mnohý pár krásných očí, mnohý šelmovský nosánek se zvedl napůl pátravě, napůl vítězně vzhůru k nebesům. Pražští tažní ptáci! myslel jsem si. Milé poživatelky svěžího vzduchu, jež rozbily svůj letní stan v tomto ráji. Mám na svědomí téměř všechny smrtelné hříchy a budu-li postaven před přísný Boží soud, očekává mě po smrti docela jiný pobyt, než požehnaný zdejší; ale jednoho jsem se nedopustil, ať pátrám ve svém svědomí, jak chci - totiž závisti. Kdybych vůbec byl schopen této jedovaté vášně, musel bych těmto dámám závidět tuto krajinu a krajině tyto dámy. A také objevitel tohoto pozemského koutu, odpovědný za tuto krásu, milý a příjemný pán profesor Dr. Jarník by pocítil svoji dávku tohoto jedu. Díval jsem se po něm při této příležitosti a myslil jsem si, že bych jej měl spatřit - ale ne! Nebyl tu! A tu se mi zdálo, jako kdyby tady něco chybělo v celkovém obraze. Vy jej neznáte? - Osobně snad ne, ale par renommée docela jistě! Je to takový tichý učenec, který ze sebe nedělá nic zvláštního a ve své skromnosti činí dojem, jako by své bližní prosil, aby mu laskavě prominuli, že vůbec existuje. Jsou lidé - a právě ti nejlepší patří k této třídě - jejichž mlátící nářadí je velmi nedokonale vyvinuto, zatím co byste snad poznali profesory, u nichž tyto orgány více vynikají, než lýtkové svalstvo u horolezců z povolání a oči nočních zvířat. Svět ovšem nevidí tichou práci a turecké bubny se činí daleko pozoruhodnějšími, než milý zpěv komárů. Nemusíte mi věřit, že bych chtěl těmito slovy a řádkami zvěčnit pana profesora; nemusí dbát o takové zvěčnění a kdyby o to stál, pak by našel jiné heroldy, kteří by našli jeho činnost, než nějakého skromného fejetonistu. Podle mého nesměrodatného mínění nebyl by mistr Vrchlický jistě tím nejmenším mezi nimi, jenž by vyzpíval jeho slávu. Bez ohledu na jeho vědeckou činnost, měl pan profesor prsty všude tam, kde se jednalo o tom, jak uskutečniti lidem prospěšný čin. Jeho posluchači a potštejnské letovisko mohli by o tom vyprávět, ale já žvatlám a spokojuji se s tímto náznakem, poněvadž nevím, jest-li by to panu profesoru bylo vhod, ale to, co jsem už řekl, musí si nechat líbit, poněvadž nevidím žádného důvodu, proč by se to nesmělo říci... Právě tak dlouho, jak je vám třeba času pro přečtení těchto řádek o Potštejně, trvala tu zastávka. Opět zapísknutí, zasupění, zasyčení a už to zase jelo. Pokračování příště. Pro ŽL zpracovali František a Vlasta Pírkovi MOŠTÁRNA ZAHÁJILA SVOU ÈINNOST Český zahrádkářský svaz základní organizace Žamberk oznamuje, že PROVOZ MOŠTÁRNY v Albertově ulici v Žamberku byl zahájen! Objednávky přijímáme předem na tel.čísle: Přijímáno bude pouze ovoce čisté, nenapadené hnilobou nebo jinak poškozené. Čisté a vymyté lahve s sebou! PŘÍJEM OVOCE NA MOŠTOVÁNÍ: Středa hod. a sobota hod. Výdej moštu (lahve 0,7 l s sebou): Středa hod. a sobota hod. Mesto Žamberk - Mestské muzeum Žamberk VÝTVARNÝ ŽAMBERK ve spolupráci s Art-Libri 2002 Vás srdecne zve na slavnostní vernisáz výstavy, která se uskutecní v sobotu 4. ríjna 2008 v 15:00. Mezi autory budou umelci našeho regionu a jejich hosté, úvodní slovo pronese ThMgr. Ervín Kukuczka, hudební vystoupení žáku ZUŠ Petra Ebena Výstava potrvá do 22. ríjna 2008 Otevírací doba muzea: Ut - Pá: 9:00-12:00, 13:00-16:00 So - Ne: 14:00-17:00 Z městského muzea MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK VÁS ZVE NA BESEDU spojenou s prezentací CODEXU GIGAS ĎÁBLOVY BIBLE největší ručně psané knihy světa, jejíž maketa vznikla v Žamberku v dílně uměleckého knihaře pana Jiřího Fogla - stručné seznámení s historií vzniku originálu této knihy, obsahem i její poutí z kláštera v Podlažicích až do Královské knihovny ve Stockholmu proběhne v sobotu dne 4. října od hodin v expozici žamberského muzea a ve středu dne 8. října od hodin tamtéž. Ke zhlédnutí bude od 4. října do 12 října 2008 Otevírací doba: út pá: , so - ne: PhDr. Marie Otavová Milí přátelé filmového umění a příznivci Filmového klubu, oznamujeme Vám touto cestou, že činnost filmového klubu Žamberk bude zahájena projekcí ve čtvrtek filmem NÁŠ VŮDCE. Cílem FK je představit Vám filmy, které stojí za povšimnutí, ale v komerční produkci většinou není pro tyto snímky místo. Také filmy, které mají dřívější rok narození, ale rozhodně nezestárly svým poselstvím nebo zpracováním. Prostě i v době, kdy většina veřejnosti dává přednost pohodlí u DVD nebo v megacinemách, jsou filmy, které nás mají čím oslovit, a jejich zhlédnutí v kině, v atmosféře vytvořené dalšími spoludiváky, je teprve tím pořádným filmovým zážitkem! Promítáme vždy ve čtvrtek (viz program níže) a zveme nejen členy FK, kteří jsou majiteli průkazek, ale i širokou veřejnost. Vstupné pro držitele průkazky ASČFK je 35,- Kč, ostatní platí 50,-Kč, ve výjimečných případech je vstupné vyšší a jednotné (určuje distributor). Průkazky je možné zakoupit za 50,-Kč na celý rok. Činnost Filmového klubu je podmíněna zájmem veřejnosti o tuto filmovou projekci. V současné době je velmi ohrožena z důvodu malé návštěvnosti. Proto pokud si chcete zachovat možnost zhlédnout kvalitní filmy za příznivou cenu v místním kině, přijďte na představení FK Žamberk a podpořte tak jeho existenci do budoucna. Srdečně zvou pořadatelé! PROGRAM PODZIM ZIMA 2008: NÁŠ VŮDCE - drama, Německo, 2008, 101 min. Současnost. Učitel gymnázia Rainer Wenger se rozhodne během jednotýdenního projektu na téma Státní formy vyzkoušet jeden pokus, aby zhmotnil studentům počátek diktatury. Pedagogický experiment s ničivými následky. Nejdříve to začalo neškodně s pojmy jako disciplína a pospolitost, ale během několika dnů se teorie změnila v praxi. Název projektu: Vlna. Už třetí den začínají studenti ty, kteří smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat. Když se situace na turnaji ve vodním pólu nakonec vyhrotí, rozhodne se učitel experiment zrušit. Příliš pozdě! Vlna se už dávno dostala mimo kontrolu AQUIRRE, HNĚV BOŽÍ drama, Německo, 1972, 100 min. Titulní protagonista filmu Aguirre, hněv Boží, španělský konkvistador Lope de Aguirre (Klaus Kinski) na sklonku roku 1560 se svými muži a v doprovodu domorodých průvodců (ale i své milované patnáctileté dcery) hledá v povodí Amazonky bájné zlaté město Inků El Dorado. Výpravu během pochodu džunglí a plavby na vorech po místní řece postupně devastují nemoci, útoky indiánů i šílenství, jehož nositelem je sám Aguirre, strhávající na sebe násilně moc a ovládaný vidinou vítězství TY, KTERÝ ŽIJEŠ komedie, Švédsko, Německo, Francie, Dánsko, Norsko, 2007, 95 min. Tragikomický antipříběh o lidských bytostech, zařazený do sekce Un Certain Regard v Cannes 2007, potěší všechny milovníky jedinečného režisérského rukopisu Švéda Roye Anderssona a umožní zasmát se nad situacemi a pocity, které všichni tak dobře známe z našeho každodenního života OBRAZY STARÉHO SVĚTA - Scénář a režie: Dušan Hanák Československo, 1972, 73 min. Říká se, že tento film zachycuje lidi z okraje společnosti, není to ale tak docela pravda. Ovčák sledující nejnovější kroky kosmického výzkumu, muž obsluhující mechanismus, který představuje bizarní lidskou komedii života, starý mládenec prodávající na městském trhu vajíčka za kapotou auta, to přece nejsou lidé z periferie CONTROL - režie Anton Corbijn, Velká Británie, USA, 2007, 119 min. Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních britských Joy Division, kteří na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami z Manchesteru definovali nový směr populární hudby. Černobílá kamera sleduje Curtise od jeho prvních experimentů s drogami, založení Joy Division a seznámení se s manželkou Debbie, aby se posléze stala němým svědkem jeho nejniternějších vnitřních bojů, epileptických záchvatů, rozpadu manželství a v závěru i Curtisovy sebevraždy v květnu Před očima diváků se Curtis postupně proměňuje z energického básníka v unaveného zpěváka populární skupiny, který si čím dál víc uvědomuje, že v životě se dostal přesně tam, kam se dostat nikdy nechtěl. Film je natočen podle vzpomínkové knihy Curtisovy manželky a je celovečerním režijním debutem Antona Corbijna, známého fotografa a režiséra videoklipů např. pro U2 a Depeche Mode. Za FK Monika Dušková 7

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY 1. října středa ve 20 hod. AKTA X USA sci-fi thriller Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Autoři slibují nečekané zvraty, ještě intenzivnější nesoulad mezi Muldrem a Scullyovou a hlavně víc napětí než kdykoli předtím. širokoúhlý titulky 105min. od 12 let 65,- Kč 4. října sobota v 17 hod. 5. října neděle v 17 hod. VALL-I USA rodinný, animovaný VALL-I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo ponechalo, aby ji vyčistil. Po sedmi stech letech, kdy je mu jediným společníkem šváb Hal, se cítí trochu osamělý. Ale jen do té doby, než na Zemi přistane robotice EVA... širokoúhlý česky 103 min. přístupný 70,- Kč 8. října středa ve 20 hod. TEMNÝ RYTÍŘ USA akční, mysteriozní Batmanův boj se zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný hrdina chce zúčtovat s organizovaným zločinem v Gothamu. Kromě mafie proti němu stojí nevypočitatelný zločinec a zákeřný mistr chaosu Joker (tragický zesnulý Heath Ledger v jedné ze svých posledních rolí). širokoúhlý titulky 152 min. od 12 let 70,- Kč 12. října neděle v 17 hod. KUNG FU PANDA USA animovaný Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten umí v akcí a vtipem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník. širokoúhlý česky 92 min. přístupný 65,- Kč 18. října sobota ve 20 hod. 19. října neděle ve 20 hod. MÁJ ČR poetický Vrcholné dílo českého romantismu je autorem a režisérem F.A.Brabcem zpracováno v epickém duchu. Po sedmi letech se do svého kraje vrací kat a stává se vypravěčem strhujícího příběhu milostného trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky min. česky od 12 let 65,- Kč FILMOVÝ KLUB 9. října čtvrtek v hod. NÁŠ VŮDCE Německo drama Současné Německo. Učitel gymnázia Rainer Wenger se v rámci projektu státní forma uchýlí k pokusu, při kterém chce studentům zhmotnit počátek diktatury. Experiment má ale ničivé následky a naprosto se vymyká jakékoliv kontrole. titulky 101 min. od 12 let pro členy FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč Zveme Vás do Divišova divadla 3. října pátek v hod. Královny noci Ostrava TRAVESTI SHOW Jedna z nejznámějších travesti skupin v ČR přijíždí opět s novým programem, v němž dostanou slovo i podobu přední české i zahraniční zpěvačky. Vstupné 160,- Kč 11. října sobota v 17 hod. Komise pro zahraniční styky města Žamberka KONCERT Společný koncert dechovky ZUŠ Petra Ebena Žamberk, krojované dechovky a mužského pěveckého sboru města Senftenbergu pořádaný k 10. výročí podepsání partnerské smlouvy. Vstupné dobrovolné. 15. října středa v hod. YOSEMITSKÝ SEN Cestopisná přednáška Pavla Nováka z Letohradu provázena prezentací fotografií a videa. Čtyřdenní výstup na El Capitan, největší žulový masiv světa, vysoký více než 900 metrů, který je kolébkou bigwallového lezení. Tyrolský traverz na Lost Arrov. Přiblížení krás přírody Yosemitského národního parku. Vstupné 20,- Kč 20. října - pondělí v hod. Klicperovo divadlo Hradec Králové TEN TŘETÍ Česká premiéra současného francouzského autora Floriana Zellera. Žijeme všední život, vše jde tak nějak normálně, dokud se neobjeví ten třetí. Komedie o lásce oscilující mezi smíchem a vážnějšími situacemi... Skvělé herecké výkony: Pavla Tomicová (kadeřnice Simča z Ulice ), Filip Richtermoc, Jiří Zapletal. Vstupné 160,- Kč 24. října pátek - Město Žamberk Program k 90. výročí vzniku samostatného československého státu hod. vernisáž výstavy dobových materiálů doplněna soutěžními pracemi žáků základních a středních škol hod. promítání dokumentárního snímku Vstupné dobrovolné, drobné občerstvení zajištěno. Koncert 27. října pondělí v 18 hod. Město Žamberk a agentura Butterfly Hradec Králové BLUE STAR Koncert k 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Královéhradecký orchestr ve stylovém oblečení taneční a swingovou hudbou navodí atmosféru evokující období první republiky. Vstupné dobrovolné. Zveme Vás... na Den otevřených dveří Klub Cedr Žamberk, ulice Nádražní 833, budova MěÚ a sídlopošty, vchod z boku budovy, nad kontaktním místem úřadu práce v 1. patře pořádá v pátek 3. října 2008 v Klubu Cedr od 9.00 do hod. Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu. Lenka Charvátová, SKP-CEDR Informace z knihovny Východočeské středisko Obce spisovatelů v Pardubicích skupina Orlicko, Městská knihovna v Žamberku a vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí pořádají v rámci IV. uměleckého maratonu XII. ročníku týdne knihoven SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI ve středu 8.října 2008 v 17 hodin v prostorách Městské knihovny v Žamberku. Všechny zájemce o českou literaturu srdečně zveme. Hana Absolonová, ředitelka MK SLÁMOŽROUTSKÁ ZÁBAVA v sokolovně Kunvald se uskuteční v sobotu 11.října od hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Bladex Rock. Všichni jste srdečně zváni. PŘEDNÁŠKA CENTRUM PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU O problémech mezigeneračních vztahů, psychickém a fyzickém týrání, podvodech, krádežích a jiných nástrahách v úterý 14. října od hodin ve společenské místnosti Centra sociální péče města Žamberka Přednášet a zároveň odpovídat na Vaše dotazy bude: Bc. Roman Češka - zástupce jednatele pobočky Bílý kruh bezpečí o.s. Pardubice Součástí přednášky bude videoprojekce k daným tématům Za Centrum sociální péče města Žamberka Ryšavá Petra v 18:00 hod. Křesťanský sbor Žamberk pořádá v kostele Českobratrské církve evangelické v Letohradě KONCERT skupiny Heaven s Factory. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné 30,- Kč v Penzionu u Lípy v Kunvaldu pořádáme ZVĚŘINOVÉ HODY Srdečně Vás zvou manželé Borkovi

9 ŽAMBERSKÉ LISTY Společenská rubrika MANŽELSTVÍ UZAVŘELI Jan Šmídl, 28.října 1267, Žamberk Martina Kalousková, Raisova 1245, Žamberk Petra Šulcová, matrikářka BLAHOPŘEJEME Gabriel Žabka 94 let Revoluční Antonín Svoboda 92 let Polsko Cecilie Vachtová 89 let Dukelská Jaroslav Hajzler 88 let Nádražní Zdeňka Keprtová 87 let U Polikliniky Marie Hájková 87 let Polsko Hedvika Lauterbachová 85 let Polsko Stanislava Brabcová 83 let U Polikliniky Karel Teplý 83 let Nerudova Jaroslav Barvínek 82 let Revoluční Jaromír Kotyza 82 let Nádražní Hana Teplá 80 let Nerudova Zdenka Dvořáková 80 let Albertova 357 VZPOMÍNÁME Milan Čermák 38 let Komenského Marie Christophová 79 let Čs.armády Marie Železová 74 let Albertova Ludmila Bednářová 74 let Nádražní Bohuslav Ander 58 let Masarykovo náměstí čp Hana Hejzlarová 82 let Albertova Zdeněk Spáčil 63 let Chelčického Cecilie Kopsová 96 let Albertova 357 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 1.října 2008 uplyne 5 let od úmrtí pana Jaroslava Martince ze Žamberka. Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. Děkujeme. Bratr Pepa, děti Jaroslav a Leonka 9.října 2008 vzpomeneme 1.výročí úmrtí pana Ing.Františka Keprty ze Žamberka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte společně s námi. Manželka Marie a dcery Jana a Iva s rodinami 9.října t.r. uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří Hájek ze Žamberka. Věnujte mu v tento den, společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Rodina Hájkova a Kalouskova 29.září t.r. jsme si připomněli 2.výročí úmrtí naší maminky a babičky, paní Marie Skalové ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkujeme. Vzpomíná rodina PODĚKOVÁNÍ Vážený Tomáši, dovol mi, abych Ti za sebe i kolektiv spolupracovníků poděkoval za práci pro město, kterou jsi ve svém 6 letém působení ve funkci starosty města na radnici odevzdal. Do dalšího období Ti přeji pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Petr Andrle, I. místostarosta Ve dnech září 2008 se 37 členů SPCCH Žamberk zúčastnilo rekondičního pobytu v hotelu Podlesí u Svratky na Vysočině. Počasí bylo báječné, takže někteří členové využili i možnost koupání ve venkovním bazénu. Každé ráno se pod vedením cvičitelky konala společná rozcvička a denně se cvičilo a plavalo v bazénu, který se nacházel uvnitř hotelu. Zájemci také využili příležitost zahrát si bowling i stolní tenis. Součástí rekondice byly organizované i neorganizované vycházky překrásnou krajinou. Při těchto vycházkách jsme navštívili Milovský rybník, Svratku, Poličku, Veselý Kopec apod. V areálu hotelu se předposlední den pobytu konaly sportovní hry, kterých se účastnila většina členů rekondice. Večer týž den se v hotelové útulné vinárně konal společenský večer, na kterém bylo provedeno vyhodnocení uplynulého týdne, předání diplomů a cen za první tři místa ve sportovních hrách. V sobotu jsme pak všichni odjížděli spokojeni do svých domovů. Miroslav Vondřich, předseda org.spcch Žamberk Jezdecký klub Polsko srdečně zve všechny příznivce koní a přírody na IX. HUBERTOVU JÍZDU V ŽAMBERKU 11. října 2008 v Polsku směr Kněžství. PROGRAM: hod. zahájení hod. odjezd na hon za liškou hod parkurové skákání a další soutěže V době Hubertovy jízdy občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast. Omlouváme se za zveřejnění chybné reklamy v minulých ŽL 9 ZO Sdružení postižených civilizačními chorobami v Žamberku (ZO SPCCH) zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na ZÁJEZD DO POLSKA KUDOWA ZDRÓJ odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku 23.října 2008 v 7.30 hod. (návrat po hod.) Přihlášky včetně zálohy přijímá od do v běžné pracovní době na podatelně MěÚ v Nádražní ul.833 (bývalá budova pošty) pí Irena Nunová. Cena: 50,-Kč/člen SPCCH, pro ostatní: 100,-Kč Marek Rybár, místopředseda organizace 3.října 2008 se koná TRADIČNÍ SETKÁNÍ bývalých pracovníků podniku Dřevotex. Sejdeme se od hod. v restauraci Jamaica v Žamberku. Zve Vás M.D. ÚVAHA Proč jsou lidé zlí? Chybí jim láska. V dětství lásku nepoznali a neměli, proto jim chybí celý život. Proto závidí lidem, kteří žijí v pohodové rodině, a svůj handicap si vylívají na druhých lidech. Z toho pramení mnoho zla a neštěs tí. Rodiče si mnohdy neuvědomí, jak kazí dětem povahu, která se pak táhne celou generací. A jak z toho začarovaného kruhu ven? Předně musí začít každý sám u sebe, aby špatné návyky byly přetrženy a zlikvidovány. Máme přece odpovědnost za další generaci. Potom se teprve změní myšlení lidí. Přeji Vám úspěch ve Vašem konání. Vaše svědomí

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM informuje VÝROČÍ ZALOŽENÍ DDM ANIMO ŽAMBERK DDM ANIMO zve všechny na Mistrovství ČR v deskových hrách krajské kolo se uskuteční v sobotu a v neděli v prostorách DDM. Neváhejte a využijte jedinečnou příležitost probojovat se do celostátního finále, kde budou měřit síly ti nejlepší z republiky. Sobota hry Puzzle a Blokus prezentace 9.15 soutěž ve skládání PUZZLE - soutěžní kategorie: do 11 let, let, nad 15 let - ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích: medaile, diplomy a věcné odměny od firmy Dino Toys soutěž v BLOKUSU - soutěžní kategorie: do 15 let, nad 15 let - ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích: medaile, diplomy a věcné odměny od firmy Piatnik Neděle hry Osadníci z Katanu prezentace 9.15 soutěž v OSADNÍCÍCH - soutěžní kategorie: do 15 let, nad 15 let - ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích: medaile, diplomy a věcné odměny od firmy Albi Startovné: 30,- Kč/ 1 hra Vstupné: 10,- Kč/ 1 den (diváci, doprovod) Přihlášky: v DDM do nebo na internetu Přesná pravidla a propozice: První tři v každé hře a v každé kategorii POSTUPUJÍ NA CELOSTÁTNÍ FINÁLE, které proběhne v Praze. Tréninky v Blokusu a Osadnících na Mistrovství pro všechny zájemce: ST a od do hodin v DDM ANIMO Žamberk. Hlavní trenér: Vlaďka Valdová Osadníci z Katanu jedna z prvních strategických her, v rámci níž každý hráč buduje na ostrově Katan svou civilizaci a snaží se první dosáhnout stanoveného stupně rozvoje. Důležitou dovedností hráče je (kromě strategického plánování) schopnost přesvědčovat ostatní. Sponzorem MČR ve hře Osadníci je společnost Albi Blokus Strategická hra rozvíjející prostorovou představivost s mimořádně jednoduchými pravidly nováček je pochopí během tří minut. Herně velmi zajímavá hra. Sponzorem MČR ve hře Blokus je společnost Piatnik Puzzle stará známá kratochvíle, tentokrát má však každý možnost zjistit, jak je rychlý ve srovnání s ostatními skladateli. Sponzorem MČR ve skládání puzzle je společnost Dino Toys Ohlédnutí za letní činností V létě 2008 pracovníci DDM ANIMO nezaháleli a připravili pro žamberské děti spoustu činností: Horolezecký tábor na Ostaši 17 účastníků Soustředění TS Neon v Říčkách 25 účastníků Mezinárodní setkání mládeže v Itálii 8 účastníků Soustředění JA Elixír v Říčkách Pobyt u moře v Chorvatsku 84 účastníků Expedice Himalaya v Železném Brodu 84 účastníků Příměstský tábor s angličtinou 20 účastníků Malá ochutnávka: Prázdniny s angličtinou Na konci prázdnin se konal v DDM Animo příměstský tábor Prázdniny s angličtinou. Byl určen pro všechny děti, které baví angličtina a chtěly se naučit něco navíc, či něco nového. Výuka probíhala pro mladší děti formou her a pro starší formou cvičení a konverzace. Nechyběl ani doplňkový program: country bál s výukou country tanců, jízda na koních, návštěva muzea Nasedněte a jedeme, hry a soutěže. Děti si také zkusily své znalosti na dopravním hřišti, práci s hlínou, Tábor se všem líbil a děti si slíbily, že se opět příští rok sejdou. Děkuji také Vlaďce Šulcové, Mgr. Ludmile Smolové, Anežce Černohousové a Petře Fabiánové, které se svou činností na táboře podílely. (Bc. Jana Vraštilová) Letní Himalájská výprava Je , hodin. Jako každý rok i tento se schází veškeří účastníci tábora před Divišovým divadlem. Nastupujeme do air-busů a před sebou máme patnáctidenní výpravu po krutých Himalájích 105 lidí bude bojovat o život. Odpoledne téhož dne jsme dorazili do Splzova u Železného Brodu, našeho základního tábora. Byly nám přiděleny stany a vůdci nás rozdělili do šesti jednotlivých expedic. Teď mohla naše výprava začít. Postupně jsme procházeli Himalájemi a museli překonávat jejich nástrahy. Několikrát jsme byli donuceni zkrotit divokou řeku, dále nám kruté nástrahy kladla vánice nebo mlha, ve které nikdo nic neviděl. Nakonec jsme díky těmto nemilým příhodám dočista zabloudili. Jedinou naší nadějí bylo vyhledat mnichy. Jenom ti nám totiž mohli pomoct. Našli jsme je na skalním hradě Pantheoně. Sdělili nám, že nám pomohou, ale nejprve jim musíme pomoct my. Toužili jsme po domově a za každou cenu jsme chtěli přežít, tak jsme souhlasili a vysvobodili je z jejich prokletí. Ještě jsme však neměli vyhráno. Museli jsme slanit dvacetimetrovou skálu, přejít mezi zvířaty (ZOO), postavit si vznášedlo, projít minové pole, atd. Ale nebyli to pouze mniši, co nám pomohli na naší cestě. Bez našich kuchařů, vůdců a,,íček bychom to nikdy nedokázali. Děkujeme. Vaši táborníci. Za všechny ztracené Zuzka Strnadová Pozn.: foto z tábora Expedice Himalaya je možné získat v DDM ANIMO, s sebou prázdné DVD Letní pobyt Junior aerobiku Letošní letní tábor JA ELIXÍR v Říčkách v Orlických horách proběhl trochu ve znamení změn. Bylo nutné se zamyslet, jak tábor přizpůsobit všem věkovým skupinám. 45 tábornic od předškolního věku po deváté třídy jsme rozdělili do skupinek na starší a mladší a tomu jsme přizpůsobili i program tábora. Starším holkám jsme dopřáli více volnosti a prostoru pro pokec na pokojích a s těmi mladšími jsme hráli spoustu zábavných her, kterých se v případě zájmu mohly samozřejmě účastnit i starší tábornice. Hlavním bodem tábora ale zůstává tradičně aerobik. Ten děvčata cvičila 2x denně a ve zbylém čase plnila sportovní disciplíny desetiboje, soutěžila nebo vytvářela výrobky z pedingu a korálků. Tábor jsme tradičně, i přes nepřízeň počasí, zakončili vystoupením pro rodiče a holky se spoustou zážitků a pěknými cenami za soutěžení odjížděly domů. (Mgr. Alena Dorčincová) Za DDM ANIMO Lucie Kluková, zástupce ředitele PLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ ZNOVU OBNOVEN! Po kratší odmlce chceme v Žamberku opět navázat na tradiční plavecký výcvik dětí, který v uplynulých letech vychoval stovky dobrých plavců. Jedná se o výuku předškolních dětí od 5 let až po žáky 5. tříd v délce trvání 10 týdnů pod vedením zkušených instruktorů. Jezdit se bude do krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě (malá hloubka bazénu) v odpoledních hodinách. Den a hodinu si společně domluvíme na společné schůzce před zahájením kurzu. Počet účastníků je limitován na 12 osob rodiče mohou jezdit s dětmi! Cena kurzu pro jednoho je 1 500,-Kč. Přihlášky telefonicky na č nejpozději do Za plavecký výcvik a kolektiv instruktorů Sobotka Milan Od studánky do pohádkového lesa Občané Dlouhoňovic ve spolupráci s obecním úřadem letos v létě provedli rozsáhlou rekonstrukci Urbanovy lesní studánky a jejího okolí. Tato stará studánka dostala jméno Urbanova podle dřívějšího majitele lesa, kde se nachází. Úpravy studánky a přístupové cesty probíhaly až po těžebních pracích likvidujících polomy po vichřici Emma, od 25. června 2008 do 2. září Celkem v 19 pracovních dnech. V sobotu dne 6. září 2008 byla zrekonstruovaná studánka slavnostnostně otevřena. Od Obecního úřadu vychází ve hodin přes 80 občanů ke studánce, kde je slavnostní uvítání, a od hodin následoval kulturní program, o který se postaraly dětí ze ZUŠ Žamberk pod vedením pí Olgy Kaláškové, které tímto děkujeme. Po patnácté hodině je zahájena Cesta pohádkovým lesem. Pro děti je připravena spousta zajímavých úkolů a u jednotlivých zastavení se zájmem postávají i dospělí. Děti si na třinácti stanovištích mohly vyzkoušet svoji obratnost, šikovnost, trpělivost, procvičit paměť a dokázat si poradit s krizovou situací. S tím vším dětem pomáhali nejen rodiče, ale i pohádkové bytosti. Například princezna s navlékáním korálků, Spiedermann s chůzí poslepu podél lana nebo beruška se zdravovědou. V cíli čekala na děti nejen čarodějnice, ale i sladká odměna a malá drobnost. Opékání buřtů bylo příjemnou tečkou za krásně prožitým dnem. Trasa pro děti i dospělé byla téměř stejná. Všichni se po šestnácté hodině opět scházejí na hřišti, kde pro ně fotbalový klub připravil občerstvení a kde jsou rozdávány pamětní dřevěné upomínkové medaile. Medaile, ražené ve dvou verzích, pro děti a dospělé, se rozdávaly všem, kteří dokončili celou trasu. Z rozdaných medailí tak máme přehled o počtu účastníků celé akce. Na několik se již medaile ani nedostaly. Znamená to tedy, že se naší studánkové procházky účastnilo téměř 160 občanů a spokojenost byla vidět i na tvářích dětí. V neděli už zbyl jen tichý a čistý les. Ing. Smola Pavel starosta obce DLOUHODOBÝ PRONÁJEM BYTU Nabízím dlouhodobý pronájem bytu m 2, sklep 16 m 2 + zastřešené venkovní stání pro auto ve dvoře, nebo garáž, dále zahrada cca 100 m 2 v naprosto klidném prostředí v centru města. Byt je v prvním patře po celkové rekonstrukci: (plastová okna, elektrika, voda-odpady, omítky, topení, střecha, podlahy, dveře, vestavěná skříň, koupelna a WC). Nutno vidět. Upřednostňuji dlouhodobý pronájem. Možnost nastěhování od listopadu 2008 dle dohody. Kontakt - mohu zaslat foto, nebo tel nejlépe ve večerních hodinách.

11 ŽAMBERSKÉ LISTY Nádražní 22, Žamberk, tel , V pátek jsme se sešly v příjemném relaxačním prostředí Centra přirozeného zdraví v Žamberku. Získaly jsme informace o správném použití medu tak, abychom z něho získaly co nejvíce výživy. Už známe rozdíly jak v medu, tak ve včelstvech a včelách. Různé druhy medu jsme také během přednášky ochutnaly. Pozvánka na říjen Výtvarná dílna výroba razítek a tisk na textil pod vedením Zuzany Krajčovičové ze Slavonic, místo konání: dílna Reklama Skalická v ulici Českých bratří, od 9:30 hod., předpokládaný konec ve 14:00 hod., s sebou přineste dobrou náladu a textil - látku, tričko (možno zakoupit i na místě), ubrus, ubrousky, sukně, kalhoty apod. Vstupné: 200,-Kč (oběd zajištěn), počet míst omezen, hlaste se do v informačním středisku u Zdenky Kroulíkové (tel ). za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková Burza RC POHODA, jako již každoročně, pořádá podzimní burzu. Výběr věcí do burzy bude probíhat od 8. do 10. října vždy od 8 do 18 hodin. Prodej pak od 13. do 15. října vždy od 8 do 18 hodin. Do prodeje přijímáme pouze čisté, zachovalé podzimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky. Program KLUBU BEZ KLÍČE otevřeno od do hod. 29. září 3. října TVOŘÍME Z KAŠTANŮ 6. října 17. října V Klubu zavřeno (BURZA) za RC Klára Brejtrová BOJ S DRAKEM Zdravím všechny zúčastněné rytíře, kteří se v sobotu dostavili na Mazurovu louku naproti poliklinice, kde skauti připravili akci na téma boj s drakem. Chci tímto oznámit,že draka jsme po dlouhém a namáhavém boji porazili. Svítilo nám k tomu sluníčko, ale trochu nás trápil vítr a zima. Avšak hned u infostánku všechny zahřálo vědomí, že na konci tratě každý dostane párek a čaj. Účastníci si vyzkoušeli a naučili se spoustu zajímavých věcí. Hned zprvu na ně čekaly kameny, které přímo lákaly k pokreslení temperami. Všichni si zkusili překonat lávové pole pomocí chůd či špalíků, ale nikdo se neutopil a tak se mohlo pokračovat na indiánskou plácanou. Tady se všichni spolehlivě zahřáli a velmi rádi si odpočinuli na dalších dvou stanovištích, kimovce a hlavolamech. Rytíři přece musí mít dobrou paměť a hbitou mysl. Stanoviště hlavolamů bylo v teepee, kde ti větší těm menším přečetli něco o oddílech žamberského skautského střediska a všichni si mohli prohlédnout spoustu fotek.trénovala se i spolupráce, a že to dalo zabrat. Zkoušeli jste si snad už někdy zavázat tkaničku, která má 12 metrů a drží ji 5 lidí? V poslední z disciplín se střílelo dětskou zbraní našich dědečků- prakem. No a pak už nás nečekalo nic jiného než opečený párek, teplý čaj a také odměna. Každý rytíř po celý boj s drakem lepil poctivě na papír jeho části, za které na konci dostal pastelky, tužky, či jinou odměnu dle jeho gusta. Doufám, že se všem akce líbila a chtěla bych poděkovat všem skautům a skautkám, bez kterých by se toto odpoledne nemohlo konat.vy, kluci a holky, kteří jste se přišli podívat a už jste k nám nakoukli, i Vy ostatní přijďte mezi nás. Je rozhodně na co se těšit! Za Středisko Junáka Žamberk Šárka Kladivová 1. A na dopravním hřišti Šikulkové prvňáčci nejen výborně zvládají první krůčky ve školních lavicích, ale na jedničku dopadla i jízda na dopravním hřišti. Jen se podívejte, jak nám slušely helmičky na hlavách a s jakou bravurností jsme projížděli složité křižovatky, kruhový objezd i nechráněný železniční přejezd. Děkujeme Vlaďce Valdové z DDM Animo za perfektní zasvěcení do problematiky silničního provozu. Mgr. Alena Hiršová, třídní učitelka 1. A, ZŠ Nádražní 743 Nová zem, rodina, škola... Bylo 24. srpna a já s Vojtou jsme se vydali směr letiště Ruzyně, snad připraveni na rok za velkou louží. Na letišti jsme se naposled rozloučili s rodiči a vydali se na cestu. Je to něco málo přes tři týdny a já jsem plná nových zážitků, událostí a dojmů. Týden před začátkem školy jsem trávila jen se svou novou rodinou, která je báječná. Starají se o mě jako o vlastní, mám tu dva bratry a jednu sestru. Starší brácha je už druhým rokem na universitě, takže jsem dostala jeho pokoj. Rybařili jsme, navštěvovali rodinné přátele a příbuzné, já se vzpamatovávala z časového posunu a musela jsem si vybrat také čtyři předměty na první čtvrtletí. Ve škole máme čtyři 88 minutové předměty, které si vyberete podle svého gusta, takže by se vám nemělo stát, že vás něco nebude bavit. A se zářím přišla i škola, která začínala až v úterý díky Svátku práce podobnému tomu našemu 1. května. Do školy jsem se těšila jako předškolák do první třídy, na novou školu, americké spolužáky, na ostatní ex-change studenty a samozřejmě na populární modré skříňky na chodbách. Ono osudné první ráno vstávám brzo, protože bydlíme 11 mil za Rice Lake a musíme být ve škole včas, aby mi má host sestra mohla ve škole vše ukázat. To mi velice pomohlo, ale i přesto se mi podařilo párkrát zabloudit. Přeci jen dvoupatrová rozlehlá škola pro 800 studentů je trochu rozdílná než třípatrové gymnázium u nás v Žamberku pro 350 studentů. Ale i tak se mi podařilo do všech hodin přijít včas, což někdy bývá trochu obtížné dostat se během 10minutové přestávky z jednoho konce budovy na druhý, když ještě potřebujete do té zázračné modré skříňky, která se vám stále nedaří otevřít. Po škole můžete navštěvovat různé sporty, které se liší každé roční období, ovšem pokud jste si vybrali nějaký sport na podzim, musíte začít chodit do školy na tréninky už v srpnu, aby se tým stihl připravit na sezonu. Hned jsem si vzpomněla na studenty v Čechách, jestli by všichni tak ochotně zůstali poslední měsíc prázdnin doma a poctivě chodili trénovat :). Z Rice Lake zdraví Kristýna Langerová SPORT 11 Okresní sportovní hry v Lanškrouně 6.září 2008 se členové organizace SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) ze Žamberka zúčastnili okresních sportovních her v Lanškrouně. Soutěžilo se v jednotlivcích i štafetách. Vzhledem k tomu, že v tomto termínu probíhala současně rekondice (viz v Listech na jiném místě), do soutěží jsme postavili pouze dvě tříčlenná družstva. Družstvo mužů reprezentovalo ve složení: Pavel Sochor, Josef Trejtnar a Miroslav Machálek, družstvo žen bylo smíšené a k soutěžím nastoupilo v sestavě: Marie Mrázová, Vlasta Machálková a Jiří Hovádek. Pro Žamberk tato družstva získala: 2.místo v mužích (Pavel Sochor), 2.místo v ženách (Marie Mrázová), 3.místo v ženách (Vlasta Machálková) a 4.místo ve štafetách. Děkujeme jim za dobrou reprezentaci naší organizace i města Žamberka. Miroslav Vondřich, předseda org.spcch Žamberk SENIOŘI ženy i muži! Od 2.října 2008 začínáme zase pravidelně cvičit. Cvičební hodiny jsou každý čtvrtek od hod. do hod. v malém sálku Gymnázia v Žamberku. Zveme všechny zájemce. Za Sportovní klub Žamberk, Vik Bohumil Cyklistika SK Žamberk Sezona se blíží ke konci, a tak se začínají uzavírat jak České poháry, tak nespočet jiných závodních sérií. 6.září jsme jeli závěrečné klání ČP MTB XC v Kuřimi a týden nato poslední závod maratonského Českého poháru Specialized ralye Sudety v Teplicích nad Metují. Ale ještě dříve než na těchto závěrečných závodech jsme startovali na MČR v maratonu koncem července v Beskydech, junioři jeli etapák Regionem Orlicka a mládež startovala na silničním MČR v Lanškrouně. Na všech těchto, ale i dalších závodech jsme bojovali o přední příčky. Z výsledků musíme vyzdvihnout 4.místo Zdeňka Šilara v kategorii muži hobby na maratonském MČR a jeho celkové vynikající 3.místo v hodnocení kategorie muži hobby. Dále pak celkové 5.místo ČP MTB XC Pavla Skalického v kadetech a 11.místo na silničním MČR závodu jednotlivců. Na závěrečném a také nejtěžším maratonském klání u nás Specialized ralye Sudety získal team SK Žamberk Tessuti sport 2.místo v hodnocení teamů. Výsledkový servis: Kellys Beskyd tour-mčr XCM muži: 27. Šilar Zdeněk (4. MH), 32. Mádr Karel (6.MH), 60. Cabalka Jara (10.MH) Regionem Orlicka junioři: 29. Skalický Pavel (5.místo mezi kadety) MČR silnice Lanškroun, kadeti: 11. Skalický Pavel ČP MTB XCM Lety u Prahy, muži: 27. Šilar Zdeněk (8.MH), ČP MTB XC Kuřim kadeti: 5. Skalický Pavel, junioři: 25. Fabián Jakub. muži open: 10. Mádr Karel, muži elite: 11. Šilar Jakub ČP MTB XCM Specialized ralye Sudety trať 117km: muži: 16. Šilar Zdeněk ( 5.MH ), 29. Morávek Vlasta ( 7.M30 ), 31. Kechrt Tomáš ( 10.MH ), trať 63km: 11. Mádr Karel. Doleček Martin

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY TENIS TOSK ŽAMBERK ZAHÁJIL OD ZIMNÍ PROVOZ HALY. Nabízíme zájemcům z řad občanů, firem, institucí permanentky na 28 týdnů (do ), ale také pronájem tenisových dvorců pro jednorázové hraní. Novinkou je pronájem současně obou dvorců pro pořádání firemních i soukromých tenisových klání včetně příjemného klubového zázemí pro společenskou část akce. Neváhejte nás kontaktovat osobně na klubovém baru nebo na tel popř Ing. Stanislav Tajbr CYKLISTIKA Po kratším tréninkovém výpadku zaviněném virózou se Aleš Kestler opět postavil na start, a to na Mistrovství ČR v maratonu horských kol Kellys Beskyd tour ve Frenštátě pod Radhoštěm a vybojoval na trati 90 km 7. místo. V sobotu vyhrál maraton Svatá trojice tour v Hanušovicích na 70 km měl Aleš na programu 5. podnik Českého poháru v maratonu v Letech u Prahy Giant Tour de Brdy na 95 km, kde se umístil na 4. místě. O dalším víkendu vyhrál Amulet maraton Podkrkonoším na 90 km v Lázních Bělohrad a byl 3. v závodě Prissnitzova 60 v Jeseníku vyhrál závod Blanenský Golem v Blansku na 60 km a druhý den vybojoval 2. místo na 6. podniku seriálu cyklomaraton tour pod názvem Rock machine Okolo Prahy na Konopišti. Sobota patřila závěrečnému závodu Českého poháru, nejtěžšímu maratonu horských kol v ČR Specialized Rallye Sudety na 125 km, kde Aleš skončil na 6. místě a zároveň opět získal titul v soutěži Velký Sudetoman. FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Mistrovský turnaj přípravek 6.9.v Boříkovicích: Boříkovice-1.FC Žamberk 0:5 Králíky-Č.Voda-1.FC Žamberk 6:1 1.FC Žamberk-Mistrovice 2:2 Střelci našich branek:mikyska 4,Chládek 3, Černý Mladší žáci: Proseč-1.FC Žamberk 1:2 (M.Cvik, Procházka). Starší žáci: Proseč-1.FC Žamberk 3:2 (Huška, Schreiber). Dorost: Březová n. Svitavou-1.FC Žamberk 0:3 (Jírů, Kočí, A. Cvik). Muži: Heřmanův Městec-1.FC Žamberk 1:2 (Pavelka, Ulvr). Výsledky mistrovských utkání Mistrovský turnaj přípravek 13.9.v Mistrovicích: 1.FC Žamberk-Boříkovice 3:1, Mistrovice-1.FC Žamberk 1:7, 1.FC Žamberk-Králíky-Č.Voda 2:0, Naši střelci: Mikyska 6, Nastoupil 5, Procházka, Mladší žáci: 1.FC Žamberk-Miřetice 1:0 (M.Cvik), Starší žáci: 1.FC Žamberk-Miřetice 4:0 (Maleček 2, Bureš, Roček) Dorost: 1.FC Žamberk-Jevíčko 1:0 (Novotný) Muži: 1.FC Žamberk-Moravany 2:0 (Pavelka 2). Více informací na našich stránkách -kor- YOSEMITSKÝ SEN Začalo to u obrázků z horolezeckých časopisů před mnoha lety a skončilo loni koncem září v Yosemitském údolí na vrcholu El Capitana, největšího žulového masivu na světě. Jeho přes 900 metrů vysoká skalní stěna lákala horolezce už od nepaměti, ale jako prvnímu se ji podařilo zdolat až Warrenu Hardingovi v r My jsme se do Kalifornie vydali s jediným cílem - pokusit se El Capa zdolat populární cestou The Nose. Snad nejtěžší bylo přivyknout na místní hladkou žulu a pro nás málo obvyklou techniku lezení ve spárách, kterou je lezení na skalách v této oblasti pověstné. Je třeba připomenout, že technika dobývání velkých stěn je odlišná od běžného lezení také v tom, že si horolezci s sebou musí nést výbavu na několik dní, hlavně vodu, jídlo a věci na spaní. Po dvou týdnech tréninku na okolních stěnách, kdy jsme se stali součástí jedné velké rodiny horolezců obývajících Kemp 4, jsme časně ráno nastoupili do stěny a po třech přespáních a 42 hodinách čistého lezení stanuli na vysněném vrcholu. Pak už následoval jen noční, 12 km dlouhý sestup zpátky do údolí, trochu oslav s kamarády a také pár dní odpočinku od lezení na rovné zemi. Pokud Vás zajímá život ve vertikále, přijďte si poslechnout vyprávění spojené s promítáním fotografií, které se koná 15. října v hod. v Divišově divadle. Přemek Hanuš a Pavel Novák Horolezecký klub Letohrad TROFEO NIKE BOHEMIA v Žamberku V pátek 19.září 2008 za účasti hejtmana našeho kraje Ing. Ivo Tomana odstartovala na Masarykově náměstí v našem městě známá TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008, která ve třech dnech protnula všechny okresy Pardubického kraje na trase dlouhé 444 km. Ing. Vladimír Fabián Aleš Kestler děkuje touto cestou všem následně uvedeným sponzorům za podporu jeho sportovní činnosti : Zdeněk Šiffel-SET servis, INOB,spol.s r.o., ZEZ SILKO, s.r.o., Soňa Baarová Elektro, Šmídl s.r.o, Stilmat, s.r.o., IMI International s.r.o.- Divize NOR- GREN, Oldřich Dobeš DOLONCAR AUTODÍLY, GAF s.r.o., DZ Pharm s.r.o.,elo Toman František, Formplast Purkert, s.r.o., Ing. Bohuslav Pecka. OV Naučíme plavat i Vás... MÁME JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST! Dospěláci všeho věku, kteří jste zmeškali naučit se plavat, můžete toto ještě dohonit během 10 týdnů. Volejte nejpozději do na tel.č

13 ŽAMBERSKÉ LISTY ÚVAHA (1) Vyznejte se ve Vašich penězích Každý týden v této rubrice najdete informace a náměty, jak nakládat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde můžete o peníze přicházet, a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji finanční budoucnost. Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými principy a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat s Vašimi penězi. Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměstnání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí se věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pracovaly pro Vás. Peníze jsou primárním zhmotněním našeho pracovního úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči.v dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc: Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším případě doma v obálce za knihovnou. Už jenom fakt, že peníze podléhají inflačnímu vlivu, snižuje jejich hodnotu. Například 100 tisíc na běžném účtu při úroku 0,3 % a čtyřprocentní inflaci bude mít po pěti letech kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy za pět let za tyto peníze nakoupíme totéž, co dnes stojí 80 tisíc. TIP pro Vás: Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže uvedené webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, o kolik Vám inflace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořící účet s vyšším zúročením, než je na běžném účtu. Banky dnes tyto účty běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze na Vašem běžném účtu zajímavější než na spořícím účtu. Touto jednoduchou inventurou můžete při stotisícovém vkladu vydělat na pětiletém horizontu dvacet tisíc korun. V článku viz níže najdete tip, jak vydělat další desítky tisíc navíc (například na hypotéce). VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (2) V tomto článku se dozvíte, jak ušetřit významné peníze na Vaší hypotéce. Postup je jednoduchý a výsledek stojí za to. Stačí si jenom udělat poznámku do diáře nebo do Outlooku a včas jednat. Recept je jednoduchý, ale klienty bank málo využívaný. Spočívá v tom, že včas donutíte banku k tomu, aby Vám snížila úrokovou sazbu a tím i splátku. Pokud máte hypotéku nebo ji budete sjednávat, je velmi pravděpodobné, že tato rada Vám pomůže ušetřit hodně peněz. Představte si, že se Vám podaří snížit úrokovou sazbu jenom o 0,5 %. U třímilionové hypotéky na 25 let to dělá dvě stě padesát tisíc. Sami si můžete spočítat, kolik by to dělalo u Vaší hypotéky na níže uvedeném webu k tomu najdete elektronickou kalkulačku... První sjednání hypotéky bývá často spojeno s nějakou marketingovou akcí banky. Často tak získáte hypotéku za výhodnější sazbu, než která je v daný okamžik obvyklá na trhu. Jak už to ale v komerčním světě bývá, žádná sleva není zadarmo. Banky si obvykle toto zvýhodnění kompenzují tím, že při nejbližší fixaci nabídnou úrok o něco vyšší, než je v tu dobu na trhu obvyklý. Při ukončení fixačního období může banka měnit výši úroku a Vy jako klient můžete úvěr bez sankcí doplatit. Banky mívají sdělení nové sazby pečlivě načasováno tak, aby klient neměl mnoho času na případné přeúvěrování. A jenom dobře informovaný člověk (teď už jste to i Vy) má šanci na tom vydělat. Nečekejte na sdělení banky a řekněte si o lepší úrok. Moje zkušenosti říkají, že klienti tímto postupem získají úrok o 0,5 % nižší, než banky standardně nabízejí. TIP pro Vás: Napište bance dva měsíce před uplynutím fixační doby dopis, ve kterém požádáte o sdělení nové výše úroku. Nebojte se napsat, že výši úroku potřebujete znát proto, abyste posoudili ostatní nabídky na trhu. Tím bance říkáte asi toto: Milá banko, jsem pečlivý klient, který nečeká na to, až mi oznámíš vyšší úroky a já s tím nebudu moci nic dělat. Řekni mi to včas, já si to porovnám s trhem, a když to bude jinde zajímavější, tak ti uteču. (znění dopisu ve wordu si můžete stáhnout na níže uvedené webové adrese). Banky se dají přimět ke snížení sazby i při sjednávání hypotéky. Hodně peněz se také dá ušetřit při správné volbě fixačního období, ale o tom si povíme příště. Další rady a tipy najdete zde: P ípravné kurzy ke složení mezinárodní zkoušky zkouškou ZD prokazujete znalosti NJ na úrovni B1 zam stnavatel m v zemích EU slouží jako doklad znalostí NJ zájemc m o studium na n meckých st edních školách osvobozuje od p ijímacích zkoušek na n které vysoké školy 10/08 05/09, 32 blok (2x45min) výborná p íprava také k maturit Vážení zahrádkáři, PĚSTITELSKÁ PÁLENICE DLOUHOŇOVICE U ŽAMBERKA v kampani 2008 přijímá ovoce k pálení destilátů. Destiláty ošetřujeme ultrazvukem. OVOCE PŘIJÍMÁME KAŽDOU SOBOTU OD HOD. Další informace získáte na tel malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce 13 PRODÁM RD v centru Lanškrouna. 3+1, 2+1, polovina domu podsklepená. Garáž, zahrada, plyn. přípojka, samostatné vchody. Vhodný i pro komerční využití. Cena: ,- Kč. Kontakt: DLOUHODOBĚ PRONAJMU nový byt v Žamberku 1x byt 2+kk 55 m 2 s terasou, ul. na Rozálce k bytu přísluší pozemek a kryté stání pro auto - v případě zájmu o další informace volejte na uvedené tel.číslo: nebo použijete PRODÁM použité náhradní díly na Peugeot 206. Kontakt: tel Sháním k pronájmu garáž v Žamberku a okolí. Nabídněte. Kontakt: , Hledáte osobního asistenta nebo paní na hlídání dětí? Pokud ano volejte na tel.číslo: Nabízím doučování/výuku anglického a českého jazyka pro SŠ a ZŠ. Kontakt: tel

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 PRONAJMU zateplené prostory v Žamberku, ul.polní (za kasárny) k podnikání 150 m 2 + kancelář, šatna + soc.zařízení. Vhodné jako dílna. Možnost manipulace s vysokozdvižným vozíkem. KONTAKT: NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk provádí výuku skupin A, B, B+E kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: ,

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY Petra Vojtová, DiS. textilní výtvarnice a oděvní návrhářka STYLING, KONZULTACE, NÁVRH, REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ Pionýrů 1334, Žamberk mobil: KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské ARNOŠTKA KOVÁŘOVÁ Albertova 357 Žamberk (Penzion) Pracovní doba 9-17 Po dohodě i mimo prac.dobu. Telefon: Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: VÁŠ PARTNER PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU SALON ELEGANCE - Jana Pávková Kosmetika pedikúra - manikúra Pasáž Panský dům v Žamberku Otevřeno od 1. září 2008 PROVOZNÍ DOBA: pondělí, úterý, čtvrtek hod. středa, pátek hod. Možno objednat mimo uvedenou pracovní dobu. Objednávky a informace na tel Uzávěrka č. 17/ do hod., vyjdou 15. října 2008 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY konané ve dnech 15. - 17. června 2015 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ FYZIOTERAPIE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA K přijímací zkoušce

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více