Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin."

Transkript

1 Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: Obec Křenovice, IČ Křenovice č.p Kojetín Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška Dne podal(a) Obec Křenovice, IČ , Křenovice č.p.18, Kojetín návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: doplnění kanalizace v obci Křenovice - stoka K1 a K2 na pozemku: p.č. 5726, 1347/1, 128/6, (dle PK) p.č. 1419, p.č. 128/25, (dle PK) p.č. 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2 v katastrálním území Kojetín, p.č. 142, (dle PK) p.č. 131/1, 131/2, 1757/1, 128/6 v katastrálním území Křenovice u Kojetína. Majitelé parcel: katastrální území Kojetín: p.č (ostatní plocha), Olomoucký kraj, Jeremenkova 40A, Olomouc - Hodolany, Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská č.p.120, Olomouc, p.č. 1347/1 (orná půda), p.č. 128/6, (dle PK) p.č. 1419, p.č. 128/25, (dle PK) p.č. 1420, (dle PK) p.č. 1421, (dle PK) p.č. 1422/1, (dle PK) p.č. 1422/2, (dle PK) p.č. 1423, (dle PK) p.č. 1424, (dle PK) p.č. 1425, (dle PK) p.č. 1426/1, (dle PK) p.č. 1426/2, katastrální území Křenovice u Kojetína:, p.č. 142 (ostatní plocha), Olomoucký kraj, Jeremenkova 40A, Olomouc - Hodolany, Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská č.p.120, Olomouc, (dle PK) p.č. 131/1, (dle PK) p.č. 131/2, (dle PK) p.č. 1757/1, (dle PK) p.č. 128/6. MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŢP a D, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh podle 76 a dále podle 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle 92, odst. 1 stavebního zákona a 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y doplnění kanalizace v obci Křenovice - stoka K1 a K2 na pozemku: p.č. 5726, 1347/1, 128/6, (dle PK) p.č. 1419, p.č. 128/25, (dle PK) p.č. 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2 v katastrálním území Kojetín, p.č. 142, (dle PK) p.č. 131/1, 131/2, 1757/1, 128/6 v katastrálním území Křenovice u Kojetína. Stavba obsahuje: dokumentace řeší odkanalizování stávajících objektů bydlení, veřejno-prospěšných budov obce. Stoka K1 měří 473,62 m. Začíná spojnou spadištní šachtou Š03 na páteřní stoce K a pokračuje západně od šachty Š03 po Š03c v nezpevněné polní cestě. Od Š03c po Š03h vede trasa spojovatelka: , fax: strana 1. (celkem 5)

2 stoky K1 jiţním směrem v nezpevněném povrchu zahrad. Horní úsek od Š03h po Š03l uhýbá opět západním směrem a vede v místní zpevněné asfaltové komunikaci. Stoka je zakončena koncovou šachtou Š03l. Stoka K2 měří 82,33 m. Začíná spojnou spadištní šachtou Š08 na páteřné stoce K a pokračuje západně od šachty Š08 po koncovou šachtu Š08c ve zpevněné místní komunikaci. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 5726, 1347/1, 128/6, (dle PK) p.č. 1419, p.č. 128/25, (dle PK) p.č. 1420, 1421, 1422/1, 1422/2, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2 v katastrálním území Kojetín, p.č. 142, (dle PK) p.č. 131/1, 131/2, 1757/1, 128/6 v katastrálním území Křenovice u Kojetína, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. PD bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Při kříţení a souběhu s nově navrţenou kanalizací bude minimálně dodrţena prostorová norma ČSN V ochranných pásmech vodovodu ( 23 zákona č. 274/2001 Sb.) nebude ukládána výkopová zemina či jiný stavební materiál, aby k němu nebyl omezen přístup pro případné opravy. - Veškeré místa kříţení a souběhu kanalizace a vodovodu budou před záhozem protokolárně převzaty pracovníky VaK Přerov, a.s. provozu vodovodů. - Při stavebních pracích a následných úpravách povrchu a terénu by nemělo dojít k porušení armatur na vodovodu. V případě porušení či změněn nivelety terénu budou armatury opraveny nebo upraveny do nové nivelety. Před ukončením stavebních prací dojde za účasti pracovníků VaK Přerov, a.s. provozu vodovodů k prohlídce a kontrole vodovodu. - stavba bude realizována na zemědělských pozemcích dle KN p.č. 1347/1 (PK 1419), (PK 1420), (PK 1421), (PK 1422/1), (PK 1422/2), (PK 1423), (PK 1424), (PK 1425), (PK 1426/1), (PK 1426/2), (PK 128/25), a (PK 128/6) v k.ú. Kojetín a p.č. KN 664/1 (PK 128/6), 174/1 (PK 1757/1), 174/1 (PK 131/1) a 174/1 (PK 131/2) v k.ú. Křenovice u Kojetína. - Výkopové práce budou prováděny na zemědělských pozemcích především v době vegetačního klidu, po dohodě s vlastníky nebo uţivateli pozemků a takovým způsobem, aby bylo co nejméně ztěţováno obhospodaření pozemku. - Výkop rýhy bude proveden s oddělením výkopové zeminy od ornice. Obě vrstvy budou uloţeny na dočasnou mezideponii ( podél výkopu rýh ). Pokud bude uloţena na jiném místě, musí být také uloţena odděleně. Pozemky narušené stavbou budou bezprostředně po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku. - Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. - S odpady, které vzniknou během stavby, musí být nakládáno ve smyslu 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 Sb. - Při nakládání se vzniklými odpady bude postupováno podle 4. Metodického návodu odboru odpadů MŢP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi ( Věstník Ministerstva ţivotního prostředí z března 2008, částka 3). Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů podle ust. 16 zákona o odpadech včetně prováděcích právních předpisů. - Je nutno poţádat příslušný silniční správní úřad o povolení umístění vedení do silničního pozemku podle 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. - Na základě ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích poţádá investor ( zhotovitel ) v dostatečném předstihu před zahájením stavby příslušný silniční správní úřad úřad, o vydání povolení k provádění stavebních prací, které musí splňovat náleţitosti dle 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ţádost je nutno doloţit písemnou dohodou s majetkovým správcem dotčené komunikace a můţe-li zvláštní uţívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také souhlasem Dopravního inspektorátu Přerov, PČR KŘ Olomouckého kraje. - Pokud bude při provádění stavebních prací potřeba omezit silniční provoz, poţádá investor (zhotovitel) odbor dopravy MMPr, jako příslušný silniční správní úřad, o stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení 77 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších spojovatelka: , fax: strana 2. (celkem 5)

3 předpisů. Nedílnou součástí ţádosti je vyjádření Dopravního inspektorátu Přerov, PČR KŘ Olomouckého kraje. - V případě nutnosti poţádá investor (stavebník) nejméně 30 dní předem příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky podle 24 zákona o pozemních komunikacích. Ţádost o uzavírku musí obsahovat náleţitosti dle 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. - V průběhu stavby nesmí dojít k omezení silničního provozu, výkopek bude ukládán na silničním tělese pozemní komunikace a vozovka bude průběţně čištěna. - Po dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů dotčených stavbou. Příslušným silničním správním úřadem ve věcech krajských silnic je Magistrát města Přerova, odbor dopravy. Ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací je příslušným silničním správním úřadem Obecní úřad Křenovice. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrţí podmínky správců jednotlivých sítí (VaK a.s. Přerov zn. 2010/2159/Va-S5, ČEZ Distribuce a.s. zn , JMP.a.s zn. 4833/10/115, Telefónica O2 č.j. 3946/11) Před započetím prací poţádá stavebník Magistrát města Přerova, odbor zemědělství o vydání stavebního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záleţitosti, týkající se stavebních pozemků. Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: - Obec Křenovice, IČ , Křenovice č.p.18, Kojetín, dále podle 27 odstavec 2 správního řádu - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, IČ , Lipenská č.p.120, Olomouc - Mgr. Iva Simonová, Gočárova Třída č.p.1208, Hradec Králové - Pavel Štefan, , Jana Čerrného č.p.96, Věkoše, Hradec Králové - Marie Štefanová, , Gočárova Třída č.p.1208, Praţské Předměstí, Hradec Králové - Josef Vymazal, , Masarykovo náměstí č.p.31, Kojetín I-Město, Kojetín - Zdeněk Vymazal, , Křenovice č.p.70, Kojetín - Jindřich Zavadil, , Křenovice č.p.55, Kojetín - Jarmila Hanová, , Brno-Střed Veveří č.p.425, Brno - František Trefil, Křenovice č.p.92, Kojetín - Marie Trefilová, Křenovice č.p.92, Kojetín - Josefa Štefanová, Křenovice č.p.97, Kojetín - Ing. Jaroslav Přidal, , V Brňanech č.p.385, Brňany, Vyškov - David Prusek, , Dr. Antonína Vaculíka č.p.1898, Frýdek-Místek - Pozemkový fond České republiky, IČ I , Husinecká č.p.1024, Ţiţkov, Praha - Lubomír Zatloukal, , Křenovice č.p.148, Kojetín - Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor majetkoprávní, IČ I , Jeremenkova č.p.40, Olomouc, Olomouc 2 - Vladimír Zavřel, , Křenovice č.p.154, Kojetín - Helena Zavřelová, , Křenovice č.p.154, Kojetín - Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499, Brno - Policie ČR dopravní inspektorát Přerov, tř. Kosmonautů č.p.10, Olomouc - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Brno - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266, Praha 4 spojovatelka: , fax: strana 3. (celkem 5)

4 - Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p.21, Přerov - Zemědělská vodohospodářská správa, prac. Kroměříţ, Kříţkovského 186, Kroměříţ 1 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874, Děčín 4 - Město Kojetín, Masarykovo náměstí č.p.20, Kojetín. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliţe v této lhůtě bude podána ţádost o stavební povolení. O d ů v o d n ě n í Dne podal(a) Obec Křenovice, IČ , Křenovice č.p.18, Kojetín návrh na vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla pouţita jejich původní stanoviska předloţená k návrhu. Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a shledal, ţe její umístění odpovídá hlediskům péče o ţivotní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým poţadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipoţární podmínky. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat v souladu s ustanovením 83, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným na MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŢP a D. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŢP a D. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Jana Bartková referent odboru výstavby ŢP a D spojovatelka: , fax: strana 4. (celkem 5)

5 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle poloţky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne Doručí se: Účastníci řízení: Doporučeně: Město Kojetín, Masarykovo náměstí č.p.20, Kojetín Veřejná vyhláška: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská č.p.120, Olomouc Mgr. Iva Simonová, Gočárova Třída č.p.1208, Hradec Králové Pavel Štefan, Jana Čerrného č.p.96, Věkoše, Hradec Králové Marie Štefanová, Gočárova Třída č.p.1208, Praţské Předměstí, Hradec Králové Josef Vymazal, Masarykovo náměstí č.p.31, Kojetín I-Město, Kojetín Zdeněk Vymazal, Křenovice č.p.70, Kojetín Jindřich Zavadil, Křenovice č.p.55, Kojetín Jarmila Hanová, Brno-Střed Veveří č.p.425, Brno František Trefil, Křenovice č.p.92, Kojetín Marie Trefilová, Křenovice č.p.92, Kojetín Josefa Štefanová, Křenovice č.p.97, Kojetín Ing. Jaroslav Přidal, V Brňanech č.p.385, Brňany, Vyškov David Prusek, Dr. Antonína Vaculíka č.p.1898, Frýdek-Místek Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p.1024, Ţiţkov, Praha Lubomír Zatloukal, Křenovice č.p.148, Kojetín Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor majetkoprávní, Jeremenkova č.p.40, Olomouc, Olomouc 2 Vladimír Zavřel, Křenovice č.p.154, Kojetín Helena Zavřelová, Křenovice č.p.154, Kojetín Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499, Brno Policie ČR dopravní inspektorát Přerov, tř. Kosmonautů č.p.10, Olomouc Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.266, Praha 4 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p.21, Přerov Zemědělská vodohospodářská správa, prac. Kroměříţ, Kříţkovského 186, Kroměříţ 1 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874, Děčín 4 Datová schránka: Obec Křenovice, Křenovice č.p.18, Kojetín, DS: OVM, nwkaw42 Dotčené orgány: Datová schránka: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, Přerov, DS: OVM, ufiaa6d Magistrát města Přerova odbor dopravy, Bratrská č.p.709, Přerov, DS: OVM, etwb5sh Magistrát města Přerova odbor ţivotního prostředí, Bratrská č.p.709, Přerov, DS: OVM, etwb5sh Magistrát města Přerova odbor zemědělství, Bratrská č.p.709, Přerov, DS: OVM, etwb5sh Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kojetín a Obecního úřadu Křenovice nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. spojovatelka: , fax: strana 5. (celkem 5)

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více