Bitcoin vs. peníze v rukou státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bitcoin vs. peníze v rukou státu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bitcoin vs. peníze v rukou státu Diplomová práce Bc. Jan Šaling Duben 2015

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Bitcoin vs. peníze v rukou státu Diplomová práce Autor: Bc. Jan Šaling Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph. D. Praha Duben, 2015

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Bc. Jan Šaling

4 Poděkování: Poděkování patří vedoucímu práce Ing. Petru Musilovi, Ph.D. za pomoc a odborné vedení této diplomové práce.

5 Anotace: Předmětem diplomové práce je deskripce a analýza virtuálního platebního systému Bitcoin. Pro práci bylo zvoleno několik hypotéz, které budou v průběhu práce potvrzeny případně vyvráceny. Teoretická část je zaměřená na vývoj peněz, jejich směnu a obchodování na forexovém trhu. Na vývoj peněz navazuje deskripce virtuální měny Bitcoin, jenž je v praktické části podrobena analýzám. Výsledky těchto analýz mají za cíl určit současnou tržní pozici Bitcoinu na trhu a zanalyzovat její vývoj na základě předchozího roku Jako nejzásadnější z pohledu analýz jsem zvolil SWOT, fundamentální, technickou a psychologickou analýzu. Z dostupných dat byl vytvořen predikční model Bitcoinu pro rok Závěrem byly shrnuty současné možnosti uplatnění Bitcoinu jak v ČR, tak ve světě. V závěru práce je pokus o aplikaci virtuálního platebního systému a jeho nejsilnější stránky, tedy decentralizace, na nedávnou měnovou reformu v Kyperské republice. Klíčová slova: Bitcoin, virtuální měna, peníze, forex, SWOT analýza, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza Annotation: The subject matter of the diploma thesis is a description and analysis of the virtual payment system of Bitcoin. Several hypotheses were selected for the work and they will be either confirmed or disproven in the work. The theoretical part focuses on the development of money, its exchange and trading at the forex market. A description of the Bitcoin virtual currency follows after the description of development of money, and this currency is then subjected to analyses in the practical part. The results of these analyses aim at determining the current market position of Bitcoin and analyze its development on the basis of the previous year, The SWOT, fundamental, technical and psychological analyses were selected as the most cardinal ones from the analytical point of view. A prediction model for Bitcoin for 2015 was developed from the data available. The conclusion summarizes the current possibilities of using the Bitcoin both in the Czech Republic and in the world. An attempt to apply a virtual payment system to the recent monetary reform in the Republic of Cyprus, including its strongest points, i.e. decentralization, is provided in the final part of the work. Key words: Bitcoin, virtual currency, money, forex, SWOT analysis, fundamental analysis, technical analysis, psychological analysis

6 Obsah Úvod Peníze Měnové agregáty Peníze a měna Historie peněz Tuzemská měna Forexový trh Dolar Euro Libra Jen Švýcarský frank Měnové páry Bitcoin Kryptografie Princip funkčnosti Transakce Blok Bitcoin síť Inflace / deflace BTC peněženky BTC bankomaty Využití BTC Právní zařazení BTC Ostatní digitální měny Litecoin Quark coin Peercoin Czech crown coin

7 2.9. Analytické metody Technická analýza Fundamentální analýza Psychologická analýza SWOT analýza Analýza měny Bitcoin SWOT analýza Fundamentální analýza Technická analýza Matematické indikátory Grafická analýza Psychologická analýza Predikce vývoje Hypotetická predikce Subjektivní predikce Možnost platby Bitcoinem Měnová reforma Kyperské republiky Závěr Seznam literatury a použitých zdrojů: Seznam schémat Seznam tabulek Seznam grafů

8 Úvod Vzhledem k aktuálnosti a rostoucí popularitě virtuálních platebních systémů bych rád upozornil na nejvýznamnějšího hráče a to Bitcoin. Technicky se jedná o složitý výpočetní proces, který bych chtěl alespoň částečně nastínit především kvůli následnému využití při analýzách. Digitální měny jsou nastupující generací v oboru financí a je třeba jim věnovat patřičnou pozornost. Proto ve své práci porovnávám kontrasty se stávajícími měnami a to jak z hlediska postavení na forexovém trhu tak z hlediska praktického využití. Na dané téma z ekonomického pohledu neexistuje mnoho odborných materiálů, a proto bych rád částečně tuto mezeru zaplnil a poskytnul komplexní pohled na tuto nadčasovou měnu. Bitcoin je velmi žhavým a zároveň citlivým tématem současnosti. Tento pojem je opředen spoustou otazníků a nepřesností ve výkladu. Jak dlouho bude Bitcoin výhodnou investicí? Je opravdu bezpečný? Nejen na tyto otázky se pokusím na základě dostupných informací a analýz odpovědět. Diplomová práce je členěná na teoretickou a praktickou část. V teoretické rovině práce cílí na seznámení s historií a časovou osou projektu. Následně navazuje technická specifikace a popis technologie, jenž je důležitá k lepší představě při následných analýzách. Posléze se práce věnuje ekonomickým ukazatelům a dopadům na společnost. V rámci praktické části je podrobena zkoumaná měna analýze současného stavu s ohlédnutím do roku 2014, který byl vybrán jako vhodný pro základní měnové analýzy. Po vyhodnocení přínosu a možnosti využití Bitcoinu pro běžné uživatele byl aplikován potenciál virtuální měny při měnové reformě v Kyperské republice. Praktická část zahrnuje také tři hypotézy, které budou na základě vyhodnocení získaných dat ověřovány a posléze potvrzeny nebo zamítnuty. První hypotéza říká, že Bitcoin nikdy nenahradí klasické měny. Druhá hypotéza tvrdí, že Bitcoin je ovlivňován světovými událostmi stejně jako jakékoliv jiné měny. A poslední třetí hypotéza předpokládá, že Bitcoin bude v nejbližších letech stabilizovat svou pozici s mírným růstem. Na základě využití Bitcoinu na forexovém trhu, či při běžném bezhotovostním platebním styku jsou aplikovány analýzy, jejichž závěrem je vyhodnocení výhodnosti využití digitálního platidla v současnosti a pro budoucí využití. Zpracovaná SWOT analýza poukazuje na silné a slabé stránky virtuálního platidla včetně upozornění na možná rizika a přímé hrozby. Přínosem této práce je analýza Bitcoinu jako takového včetně analýzy možných rizik a predikce celosvětové udržitelnosti této měny. Závěrem poukazuje na možnosti 8

9 implementace platebního systému Bitcoin do běžných podniků. Hlavním cíle práce je zjistit tržní postavení Bitcoinu jako měny a následně predikovat její vývoj. 9

10 1. Peníze Světem vládnou peníze a náhody. Francois de la Rochefoucauld Když to francouzský spisovatel vyslovil tak ani netušil, jak moc bude jeho výrok trefný. V ekonomii není nejdůležitější znát peníze. Nejdůležitější je znát jejich funkčnost a vztahy mezi nimi a to nejen pro koncové spotřebitele, ale také pro rozhodování vlád, bank a ostatních ekonomických subjektů. "Řada lidí tvrdí, že pro ně peníze nemají žádný význam. Buď se vědomě snaží dělat zajímavějšími, nebo jsou již tak bohatí - ať již vlastní či cizí zásluhou - že nějaká ta koruna pro ně nemá význam, nebo si význam peněz pro vlastní život prostě neuvědomují. Peníze totiž ať se nám to líbí, nebo ne, ovlivňují život každého z nás." [1]1 Většina populace se rozhoduje na základě dostupného kapitálu při běžných nákupech spotřebního zboží. V případě nedostatku finančních prostředků nahrazují požadovanou komoditu levnějším substitutem, případně se snaží za výhodnější cenu nakoupit větší množství s vědomím zásoby jednotlivých produktů pro budoucí spotřebu. V podobném duchu uvažují i větší instituce. Ti se naopak snaží v reálném čase nakoupit požadovanou komoditu za co nejnižší cenu. Pokud chceme peníze jednoduše definovat, narážíme na rozpor mezi praktickým využitím a teoretickým popisem peněz. Zásadní otázkou je, jsou-li peníze v oběhu, či nikoliv. Pokud penězi zaplatím a zůstanou v kase, jsou ještě v oběhu? Při odpovědi dle teoretické definice jsou stále v oběhu, avšak reálně peníze v oběhu nejsou, protože leží v kase. Proto pro definici peněz použiji obou teorií. Dle teoretické definice jsou peníze "jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu" [1]. Kdežto dle empirické definice můžeme peníze charakterizovat jako "vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (míra inflace, ekonomická aktivita, atd.)" [2] Výsledkem empirické definice by měla být kombinace měnových agregátů. [1] REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000, str. 21 [1] REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000, str. 22 [2] KOMÁREK, L. ČNB: Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Praha,

11 1.1. Měnové agregáty Měnové agregáty jsou důležité především z hlediska regulace peněz v oběhu. Většinou je lze nalézt pod označením písmenem M s odpovídající číslicí. Obecně existuje 5 peněžních agregátů, ale v rámci České republiky používáme pouze M1, M2 a M3. Všechny tyto agregáty jsou seřazeny dle likvidnosti. Podstata jednotlivých agregátů také nemusí být ve všech zemích stejná. Obecně je však můžeme rozdělit následovně: M1 Agregát M1 je nejlikvidnější a skládá se z hotovostního oběživa a vkladů na běžných účtech bank. Za hotovostní oběživo je považována pouze hotovost v držení domácích nebankovních subjektů, tedy mince a bankovky. Hotovostní rezervy bankovních subjektů nepatří do agregátů M1. Ten je často označován jako úzké peníze. M2 Agregát M2, označován také jako střední peníze, se skládá z M1, doplněného o termínové (vklady se splatností do 2 let) a ostatní vklady v bankách. Mezi ostatní vklady patří dle České národní banky také vklady, které nelze vybrat před uplynutím doby, na kterou jsou sjednané a také repo operace. Graf 1: Nejpoužívanější měnové agregáty Zdroj: Vlastní zpracování 11

12 M3 M3, označován jako široké peníze se skládá nejen o M2, ale také o vklady v zahraničních měnách, které však mají omezenou likviditu. Omezená likvidita u vkladů v cizí měně je způsobena především převodem na domácí měnu. V ČR jsou nejsledovanější měnové agregáty M1 a M2, jež jsou používány v následujícím poměru: 11% oběživo, 32% vklady na běžné účty, 50% termínované vklady, 7% vklady v cizích měnách. M4M4 je sledován především ve Velké Británii, kde je označován jako tzv. široké peníze (broad money). Paradoxem je, že pojmem široké peníze je povětšinou označován agregát M3. Skládá se z M3, doplněného o vklady v nebankovních institucích v domácí měně a krátkodobé cenné papíry v domácí měně. M5 M5 je zřídka používaný agregát, se kterým se můžeme setkat také pod označením L. Obsahuje M4 ke kterému náleží navíc ostatní cenné papíry v domácí měně. Tabulka 1: Struktura měnových agregátů Zdroj: Vlastní zpracování Měnové agregáty jsou následně regulovány centrální bankou pomocí měnové báze. Právě měnová báze je často označována jako M0. Jedná se o peněžní prostředky, které jsou přímo ovlivňovány centrální bankou a to díky vysoké likviditě. Skládá se z hotovostního oběživa, které emituje přímo centrální banka, a také rezervami. Množství oběživa v ekonomice může centrální banka ovlivňovat buď expanzivní, nebo restriktivní politikou. Expanzivní politika využívá různých nástrojů k dosažení požadovaných cílů, mezi které patří diskontní změny úrokových sazeb, operace na volném trhu a změny povinných minimálních rezerv. Při prosazování expanzivní měnové politiky dochází ke snižování diskontních sazeb, zvyšování likvidních rezerv bank a snižování povinných minimálních rezerv. Aplikace těchto nástrojů 12

13 má za důsledek zvýšení množství peněz v ekonomice, snížení úrokových sazeb, snížení nezaměstnanosti, navýšení investice a zvýšení inflace. Oproti tomu restriktivní měnová politika používá dostupné nástroje měnové politiky opačně, tedy zvyšuje diskontní sazby, prodává cenné papíry a zvyšuje povinné minimální rezervy, čímž snižuje množství peněz v ekonomice Peníze a měna V případě pojmů peníze a měna často dochází k nepřesné interpretaci. Peníze v dnešní době zasahují do veškerých finančních vztahů mezi obyvateli, firmami, státem a bankami. Jsou vydávány a přijímány každým subjektem směny. Mají svoji určitou hodnotu a usnadňují tak směnu za jakýkoliv druh zboží či službu. Měna je národní formou peněz, uznávanou v daném státě. V současné době známe mimo měn národních i měny mezinárodní, za které můžeme zmínit Euro. Daná měna vždy obíhá na území jednoho státu, v případně mezinárodní měny na území více států. Je vždy regulovatelná a garantovaná. "Každá měna má následující znaky: název, základní hotovostní druhy, nominální strukturu, výlučnost měny jako zákonného platidla na daném území, zákonem upravená pravidla emise, ochrany a nabývání a používání v domácím a zahraničním platebním styku, další znaky: způsob stanovení měnového kursu, dříve i vztah ke zlatu - tzv. zlatý obsah, aj." [1]2 V případě směnitelnosti má měna pružný či nepružný měnový kurz. Ten je obchodovatelný na forexovém trhu. Forexový trh je vlastně obchodním systémem, na kterém dochází ke směně jednotlivých měnových párů. Jeho název vznikl zkratkou slov FOReign EXchange, tedy výměna cizích měn. Setkáváme se zde s označením FX. Obchod na trhu s měnami probíhá na bázi nákupu jedné měny v určité hodnotě a čase a následném prodeji za měnu jinou. Za zmínku také stojí průměrný denní obrat na forexovém trhu, který se pohybuje v rozmezí 2-5 bilionu USD, což z něj dělá největší finanční trh na světě. Obchodují zde pojišťovny, banky, ale také jednotlivci či investiční skupiny. Celý trh je ovlivňován [1] REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000, str

14 především silou daných ekonomik, inflací a úrokovou mírou. Obchodníci zde zadávají transakce na základě spekulací, podobně jako na kterémkoliv jiném finančním trhu. Nejčastěji obchodovanými měnami jsou americký dolar (USD), euro (EUR), britská libra (GBP) a japonský jen (JPY). Pro obchodování běžných spotřebitelů je třeba prostředníka, jinak zvaného broker. Ten provádí obchody na finančním trhu na účet svého klienta. Hlavní otázkou začínajícího obchodníka na forexovém trhu je, jak se vlastně stanovují měnové kurzy. Tato otázka je velmi záludná a to především kvůli tomu, že kurz je nepředpověditelný. Dochází zde ke dvěma případům a to apreciaci a depreciaci. Apreciace je zhodnocení měny, což znamená, že měna vůči jiné posiluje. Při nastalé skutečnosti dochází ke zdražení domácího zboží a zároveň ke znevýhodnění exportu. Naopak je tím podpořen import a zahraniční prodejci. Opačný jev se nazývá depreciací, tedy znehodnocením měny, kde místní měna oslabuje vůči jiné měně. Zlevňuje domácí zboží a podporuje se export, zatímco znevýhodňuje zahraniční obchod a import. Stanovení měnového kurzu můžeme rozdělit dle jeho formy, kterými jsou floating (volně pohyblivý kurz, závisející na nabídce a poptávce), řízený floating (je částečně omezen centrální bankou, která hlídá kurz v rámci předem stanoveném fluktuačním pásmu) a vázaný kurz (vyskytuje se pouze u málo používaných měn a jejich kurz se stanovuje podle jedné nebo více významných měn). Zapříčinit pohyb jednotlivých kurzů je velmi obtížné. Obecně kurzem může hýbat například skupina "silných hráčů", kteří jsou držiteli velkého množství jedné měny, a zároveň spekulují o dalším vývoji pohybu měny. Co však těmto trhům předcházelo? 1.3. Historie peněz Před nástupem finančních trhů neexistovala platidla jako taková. Ne že by se dříve za zboží či služby neplatilo, jednalo se spíše o nepřímou platbu formou směny. Transfer, kdy se zboží směňuje za zboží, bývá nazýván barterovou směnou, jež je považovaná za vůbec první směnný obchod v historii. První platidla byly spíše důsledkem potřeby obchodníků směnit zboží za artikl, ke kterému nemusí hledat prostředníka, aby dostal to, co potřebuje. V mezidobí plnily role platidel významné komodity jako sůl, dobytek a kožešiny. S postupujícím časem se stávalo nevyhnutelným nahradit barterový obchod směnným prostředníkem. Tím se v 6. století př. n. l. staly mince. Primárně se jednalo o slitky drahých kovů, na které obchodníci označovali hmotnost. Důvěryhodnější však v té době byly mince s podobiznou panovníka, které sami o sobě ručili za správnost z hlediska gramáže a ryzosti. S postupem času se však množili případy, kdy si z mince jeho držitel kus drahého kovu 14

15 odloupl a pustil dál do oběhu. S přibývajícím časem se tak mince zmenšovaly a znehodnocovaly. To však mělo pozitivní vliv na uvědomění panovníků, kteří poznali, že nemusí mít reálnou hodnotu, aby mohly být přijímány jako uznávané platidlo. Tento poznatek vedl panovníky k myšlence, kdy bylo třeba uvažovat o vylepšení platebního styku. V úzké návaznosti na situaci koncem 17. století, kdy války zásadním způsobem plenily pokladny panovníků v kombinaci s vysokým životním standardem, docházelo k vyčerpání zdrojů financování. Panovník Jakub II. svolal zasedání dolní sněmovny, kde mělo být rozhodnuto o dalším postupu při financování bojů. Na zasedání vystoupila pro vznik centrálního bankovnictví zásadní osoba, William Paterson. Ten přišel s revolučním nápadem založit Bank of England (první centrální banka). Ta měla primárně financovat deficit panovníkovy pokladny a následně se také otevřela veřejnosti. Za svůj nápad si Paterson nárokoval jistá privilegia mezi které patřily například exkluzivita v rámci emitace nových státovek. Bankovky byly samozřejmě kryty zlatem a téměř kdekoliv je bylo možné směnit za odpovídající množství drahých kovů. Po enormní první emitaci bankovek, kdy jich Bank of England emitovala Liber s sebou neslo vysoký inflační efekt. Tím se dostáváme od ražených mincí k papírovým bankovkám. Ty mohli vzniknout pouze za dvou předpokladů a tím bylo jejich krytí drahými kovy a také díky důvěře. Pokud by trh nedůvěřoval bezcenným kusům papíru, na kterých byly natištěny určité hodnoty, celý koloběh by nikdy nefungoval. Šíření bankovek bylo extrémně rychlé a to především kvůli pohodlí směny. Nyní si mohl dovolit převést větší množství hotovosti téměř kdokoliv, aniž by na sebe nějak zásadně upozornil. Jejich vzácnost byla a do dneška je udržována ochrannými znaky, chránícími je před paděláním a možností emitace pouze pověřeným orgánem, tedy národní bankou. Po určitou dobu platilo, že jaká hodnota mincí je v bankách, v takové hodnotě jsou bankovky v oběhu. S přibývajícím časem to však trhu nestačilo a tak banky rozhodly, že budou s částí uložených mincí podnikat. Vycházeli z faktu, že je krajně nepravděpodobné, aby všichni účastníci trhu přišli směnit bankovky za mince naráz. Tímto okamžikem se v historii poprvé objevily půjčky. Poslední fází peněz jsou bankovní peníze. Pod těmi si můžeme představit peníze určené k bezhotovostnímu platebnímu styku, primárně uložené na účtech. Ty se objevují poprvé koncem 19. století ve vyspělých ekonomikách. Hotovostní a bezhotovostní peníze mají velmi úzké vazby a jejich vzájemná přeměna je dnes záležitostí několika málo minut. Jejich podoba je podpořena podobným způsobem emitace, tedy různými typy úvěrů. Zásadní rozdíl je však v emitentovi nových peněz. Kdežto hotovostní peníze emituje zásadně centrální 15

16 banka, bezhotovostní peníze jsou emitovány kteroukoliv bankou, která je emituje prostřednictvím úvěru Tuzemská měna Česká republika i přes své členství v Evropské Unii používá vlastní měnu. Tou je od Koruna česká. Výrobu bankovek má u nás na starosti pouze jediná instituce - Státní tiskárna cenin. Mince jsou raženy v Jablonci nad Nisou u společnosti Česká mincovna. Každá mince i bankovka má specifické ochranné znaky, které chrání jednotlivé peníze před paděláním. V České republice máme v současnosti mince v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 a bankovky 100, 200, 500, 1 000, a Reprodukci mincí a bankovek se u nás zabývá sedmá část zákona, 13-15, vyhlášky 274/2011 Sb.. Náklady na výrobu jednotlivých peněz nejsou vzhledem k jejich nominální hodnotě zanedbatelné. Dle oficiálního vyjádření ČNB se výrobní náklady bankovek pohybují mezi 1,30-2,30,- Kč za kus. Prezentace doc. Komárka z ČNB je však přesnější a z grafu lze určit výrobní náklady následovně: Tabulka 3: Výrobní cena bankovek Tabulka 2: Výrobní cena mincí Zdroj: Vlastní zpracování Zdroj: Vlastní zpracování Mince nejsou pro budoucí srovnání s internetovým platebním systémem Bitcoin adekvátním protivníkem. Hlavním důvodem je nízká hodnota jednotlivých mincí. Pro případné padělatele by to bylo hodně práce za málo muziky. Samostatné české mince se razí od roku 1993 a výběrové řízení na dodávku mincí vyhrála v roce 1994 Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Různé nominální hodnoty mincí se liší nejen svojí velikostí a tvarem, ale také materiálem. Například jednokoruna je vyrobena z galvanicky pokovaného niklu, kdežto padesátikoruna z mědi a zinku. 16

17 Obrázek 1: České mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč Zdroj: Vlastní zpracování Bankovky jsou z hlediska padělání zajímavějším artiklem. Jejich hodnota je vyšší, uplatnění jednodušší a v době moderních a kvalitních strojů hůře rozpoznatelné od originálu. V České republice je ročně odhaleno kolem českých padělaných bankovek. S narůstajícím počtem kontrol a zvýšením postihů falzifikace bankovek v průběhu let klesá, jak můžeme vidět na grafu č. 2. V roce 2014 byla dle ČNB nejčastěji padělanou českou bankovkou tisícikoruna. Graf 2: Počet padělaných bankovek po letech Zdroj: Vlastní zpracování Na území naší republiky se však nefalšuje pouze naše měna. Druhou nejčastěji padělanou měnou je očekávaně Euro. V roce 2013 dosáhla hodnota padělků, zabavená na našem území bez ohledu na měnu Kč, což je o Kč méně než v roce 2012 (hodnota 17

18 cizích měn je určena denním kurzem ČNB ke dni, kdy byl padělek zabaven, pozn. autora). Na grafu č. 3 můžeme vidět podíl měn na celkovém množství zabavených padělaných bankovek v roce Graf 3: Poměr padělaných bankovek podle měn v roce 2013 Zdroj: Vlastní zpracování I proto jsou u nás bankovky mnohem lépe chráněny než mince, kterých bylo během roku 2013 zajištěno pouze 126. Jedinečnost českých bankovek je zajištěna ochrannými znaky, kterých je celkem 9: specifický papír, vodoznak, okénkový proužek s mikrotextem, barevná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh, mikrotext. Tisk jako takový probíhá na našem území od roku 1928, kdy byly tištěny ještě československé bankovky ve Státní tiskárně cenin. V roce 1989 prošel podnik modernizací a od roku 1993 je jediným právním dodavatelem bankovek pro Českou republiku. Každá z bankovek má svůj unikátní číselný kód kvůli možnosti následné kontroly. K bylo v české republice emitováno kusů bankovek v hodnotě

19 Kč a mincí pak kusů v hodnotě Kč. Celkově byly tedy k v oběhu české koruny v hodnotě Kč. Z druhé strany bych rád poukázal na přibližnou částku (dle odhadu výrobních cen z grafu), zaplacenou za jejich výrobu. Ta dosahuje zhruba Kč, jak můžeme vidět v tabulce č. 4. Tabulka 4: Náklad na výrobu bankovek od Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka 5: Náklad na výrobu mincí od Náklad na výrobu mincí od Nominální hodnota Náklad na kus Počet kusů Náklad za výrobu 1 Kč 0,90 Kč Kč 2 Kč 0,90 Kč Kč 5 Kč 0,90 Kč Kč 10 Kč 1,40 Kč Kč 20 Kč 1,60 Kč Kč 50 Kč 3,90 Kč Kč celkem za výrobu mincí Kč Zdroj: Vlastní zpracování Dle ČSÚ je tedy nejpoužívanější bankovkou Kč a nejpoužívanějším mincí 1 Kč. Z tabulek vyplývá, že náklady na již emitované mince, postavené proti bankovkám jsou 2,5x vyšší, kdežto jejich reálná hodnota je nižší 36,5x. Veškeré pohyby a emitace tuzemské měny jsou řízeny Českou národní bankou. 19

20 1.5. Forexový trh Forex neboli směna cizích měn (FOReign Exchange) je devizovým trhem, který je považován za nejlikvidnější a největší finanční trh světa. Jeho předností je 24 hodinová obchodovatelnost 5 dní v týdnu. Za největší obchodní střediska jsou považovány Londýn, Hongkong, New York a Tokio. Jak již bylo zmíněno, v minulosti se každá měna vázala k cennému kovu. Neexistovali žádné směnárny a tak nastával problém. V jakém poměru vyměnit stříbro za zlato? Pokud nedocházelo k vládnímu zásahu, záleželo jen na trhu. V případě, že šlo o vládní nařízení, vznikaly tzv. Bimetalické systémy. Ty měly statut oficiální ražírny a měli povinnost v nastaveném poměru směnit komukoliv stříbro a zlato. Zde se zohledňovalo, vyjma množství také kvalita, ryzost apod. V sedmdesátých letech 19. století nastává prakticky v celém světě, včetně Spojených států amerických, pozvolný přesun k takzvanému monometalickému zlatému standardu, tj. standardu, při kterém je pouze cena zlata zákonně stanovena. [3]3 Po 1. světové válce však nastala situace, které se říká standard zlaté devizy. Jedná se o možnost směnit peníze za zlato, případně směnu za zlato nesměnitelnou s měnou, která tuto možnost má. Zde můžeme zaznamenat první náznak směny jednotlivých měn bez prostřednictví cenného kovu. Dalším významným milníkem byla Brettonwoodská dohoda, která ujednávala o směnitelnosti zlata pouze za americký dolar. Tím se také stal ústředním světovým platidlem a zároveň byl jako jediný kryt zlatými americkými rezervami. Brettonwoodská dohoda se vyvinula v průběhu let v Mezinárodní měnový fond, který má za cíl zjednodušovat měnovou spolupráci, podporovat státy v těžké ekonomické situaci a udržovat stabilitu měn. V dnešní době má MMF 188 členských států včetně České republiky. Nejzásadnějším byl však pro vznik forexového trhu rok 1971, konkrétně pak 15. srpen, kdy tehdejší prezident Richard Nixon odmítl prodat zlato cizím bankám za předem stanovenou cenu MMF a to 35 USD za unci. Tehdejší krok je sice spojen s Nixonem, ale v pozadí celé "akce" stál jeho poradce Milton Friedman, držitel Nobelovy ceny za ekonomiku a jeden z nejvýznamnějších ekonomů všech dob. Po tomto kroku se začalo obchodovat s pevnými devizovými kurzy. Trh se skládal především z centrálních bank a významných investičních společností. Po 2 letech v roce 1973 došlo k jeho zhroucení v důsledku zahlcení evropského trhu dolary (především Německo a Švýcarsko), které neměly takovou důvěru trhu, aby celou situaci ustály. [3] Centrum finančního vzdělávání. financnik.cz [online], [cit ]. Dostupné z 20

21 Následovalo otevření zcela nového odvětví, kterému se museli tehdejší devizoví obchodníci přizpůsobit. Vznikal nový trh s největším potenciálem a podle toho byl také dlouho dobu hlídán významnými hráči a to formou stanovení minimálního lotu (jednotka směny). Ta byla stanovena na USD. V praxi to znamená, že pokud chci zakoupit 1 lot EUR/USD s aktuálním kurzem 1, (aktuální kurz EUR/USD publikovaným na serveru kurzy.cz ), zaplatím Euro a dostanu za něj ,5 USD (Orientačně se jedná o ,- Kč za jeden lot). Většina populace se nemůže tohoto obchodování zúčastnit. To trvalo velmi dlouho dobu, ale po změně politické situace došlo k možnosti nabídnout obchodování na forexovém trhu běžným obchodníkům. Následovalo otevření forexového trhu pomocí brokerských společností. Broker je celosvětově uznávaný termín, které zlidověl i u nás, ale stále se můžeme setkat s jeho českým synonymem burzovní makléř. V případě zájmu obchodovat na finančních trzích, zkontaktuji certifikovaného brokera. Jeho prostřednictvím získávám výhodu obchodovat pomocí tzv. marginu. Jedná se o zálohový systém, kde se obchoduje na principu pákového efektu. Ten umožňuje obchodovat s částkou, která je klidně tisícinásobně vyšší než vklad. Forexový trh je nejlikvidnějším světovým trhem a denně jsou na něm provedeny obchody v hodnotě 2-5 bilionu dolarů. Většina obchodů se točí primárně kolem 5ti nejsilnějších měn Dolar Dolar je obecně vnímán jako velmi silná měna. Jistý podíl na tom pravděpodobně má i fakt, že existuje nepřeberné množství druhů Dolarů od Australského po Zimbabwský. V rámci obchodování na FX trhu si představíme nejznámějšího zástupce, a to americký Dolar. Můžeme se také setkat s označením USD. Dolar je nejobchodovanější měnou současnosti možná také proto, že i jiné státy, vyjma těch, jenž používají primárně USD, mají svoji měnu fixovanou vůči USD. Často je v současnosti využívána jako bankovní rezerva společně se zlatem a to zejména na Blízkém východě. Historicky je USD zaznamenán koncem 18. století. Jeho název vznikl v západočeské metropoli Jáchymov, kde se razily mince, označované jako tolary. Komolením slova tolar dostala v současnosti nejvýznamnější světová měna své jméno. Mince dolaru se označují jako centy a emitovány jsou v hodnotách 1, 5, 10, 25, 50. Následuji kovové i papírové platidlo v hodnotě jednoho dolaru. Bankovky jsou emitovány v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50,

22 Euro Euro je jednou z těch mladších měn. Jejímu zavedení do oběhu předcházely dlouhé jednání, které vyústily k dohodě členských států EU o zavedení jednotné měny. Její funkční období je datováno k , kdy ji přijalo hned 12 členských států. Jeho devizová podoba však byla přijata o 3 roky dříve. Původní národní měny je možné ještě k dnešnímu dni ve většině případů vyměnit za Euro s fixním kurzem u národních bank daných států. Euro nabývá na svém významu, což dokazuje i zvyšující se podíl na bankovních rezervách, kde v paralele s USD neustále roste. Euro je emitováno jak v podobě mincí, kterým se říká centy, tak v podobě Eurových bankovek. Nominální hodnoty mincí jsou 1, 2, 5, 10, 20, 50. Bankovky jsou v oběhu 5, 10, 20, 50, 100, 200, Libra Označení libra je stejně obecné jako dolar. V rámci porovnání měnových gigantů uvažuji s Librou šterlinků, tedy britskou librou. Zajímavostí je, že k emitaci bankovek mají povolení hned 4 instituce. Bankovky nesou hodnoty 5, 10, 20 a 50 liber, mince v pencích 1, 2, 5, 10, 20, 50, také však 1 a 2 libry. Dlouhou dobu platila rovnice, kde se libra rovnala 240 pencí. To se změnilo v roce 1971, kdy jednotky dospěly do dnešní podoby, tedy libra = 100 pencí Jen Jen je další měnou, řazenou mezi silnou pětku. Jedná se o oficiální měnu Japonska, která je často využívána, obdobně jako dolar či euro, k zajištění bankovních rezerv. Na finančních trzích je označována jako JPY. První jeny byly emitovány v roce Po druhé světové válce měl jen fixní kurz vůči dolaru, což zrušila až Brettenwoodská dohoda. V běžném oběhu jsou bankovky s nominálními hodnotami 1 000, 2 000, 5 000, Mince v oběhu mají hodnoty 1, 5, 10, 50, 100 a 500 jenů Švýcarský frank Je posledním zástupcem silné pětky a také jednou z nejobchodovatelnějších měn. Je to dáno jak dlouhou historií, tak skutečností, že byl po celou dobu své existence ve vysokém podílu krytý zlatem. V dnešní době, stejně jako většina měn, je kryt pouze důvěrou v centrální banku, kterou je v tomto případě švýcarská centrální banka. Obecně je švýcarská ekonomika 22

23 považována za stabilní a silnou, proto je švýcarský frank považován za silnou a stabilní měnu. V oběhu jsou jak mince, tak bankovky. Mince mají hodnoty 5, 10 a 20 centů, pak také polovina, 1, 2 a 5 franků. Bankovky jsou emitovány v hodnotách 10, 20, 50, 100, 200 a franků Měnové páry Pojmem měnový pár je pak označován obchod mezi dvěma měnami. Pohyby jednotlivých kurzů záleží na nekonečně mnoha aspektech, ale nejdůležitější z nich je důvěra v měnu. Dalšími mohou být třeba politická situace, či intervence národních bank. Měnové páry si můžeme rozdělit dle typů obchodů na hlavní, křížové a exotické. Jako hlavní páry jsou obchodovány významné měny (EUR, JPY, GBP, CHF), spojené s americkým dolarem. Křížové páry jsou páry ze silné pětky spojené mezi sebou bez přítomnosti dolaru. Poslední skupina je označována jako exotické páry, které znamenají spojení dolaru s ostatními měnami, vyjma velkou pětku, mezi které patří kupříkladu česká koruna. Může mezi silné měny někdy patřit také Bitcoin? 23

24 2. Bitcoin Pojem Bitcoin není, jak se většina populace domnívá, jen měna. Toto slovo vyjadřuje také komplikovaný software a zároveň celou síť, poskytující práci s digitálním platidlem. Je to komplexně zpracovaný nový druh peněz. Není možné se s ním setkat ve hmatatelné podobě. Jedná se o internetovou měnu, která je řízena a ovlivňována trhem. Paradoxem je, že není ničím krytý - principiálně pracuje na důvěře trhu. Její nevětší devizou je plná decentralizace. Vzhledem k tomu, že ji nelze přiřadit přesnou lokaci ani území, kde je využívána jako platidlo, nemůže být ovlivněna ani žádnou vládnou. Její autor je neznámý, ale za zakladatele je považován kdosi pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Dodnes i přes značné úsilí, vynaložené nejvlivnějšími vládními i nevládními organizacemi světa se nedokázalo odhalit, o koho se jedná. Dokonce se neví, zda-li si po pseudonymem máme představit jednotlivce, či celou skupinu. Jako historický protiklad Satoshi Nakamoty bych přiřadil osobu Williama Patersona. Právě Paterson je považován za nejdůležitější postavu, spojenou se vznikem centrálního bankovnictví. S přihlédnutím k situaci v Anglii v 90 letech 17. století se dal předpokládat radikální zvrat. Zadlužení Anglické vlády přesáhlo únosnou hranici a během občanské války byl z trůnu svrhnut Jakub II. Jeho nástupci Vilém a Marie museli financovat válečné operace. Za tímto účelem byl kontaktován právě Patterson, který následně v roce 1694 založil první centrální banku - Bank of England. Jejím cílem bylo emitovat bankovky a nakupovat vládní dluhopisy. Celá síť je navržena tak, aby do ní po spuštění už nikdy nikdo neměl přístup a nemohl ji měnit, a to včetně autora. Jedná se o "open source P2P platební síť". To, že je systém open source znamená, že celý systém byl světu představen s otevřeným zdrojovým kódem. Tím autor vcelku riskoval a pomohl do začátku svým algoritmem ostatním tvůrcům a vývojářům konkurenčních digitálních měn. Každý tedy dnes může použít povolenou část zdrojového kódu a využít ji dle vlastní libosti za předpokladu dodržení určitých podmínek, stanovených autorem. Nicméně se mu to vyplatilo a Bitcoin je považován za nejdůvěryhodnější a nejstabilnější digitální měnu současnosti. Každá světová měna má svého provozovatele nebo správce. To je další unikum Bitcoinu. Nemá totiž žádného provozovatele. Díky chytrému kódování ho totiž provozují sami uživatelé a to jeho používáním. O zaštítění měny ze strany softwaru se stará organizace Bitcoin foundation. Ta vznikla jako tzv. Lobby group v září 2012 v Seattlu za účelem: standardizace s cílem chránit a prosazovat kryptografickou měnu Bitcoin ve prospěch 24

25 uživatelů po celém světě 4 [4] Oproti ostatním běžným uživatelům nemá výsadní postavení ani žádné jiné zvláštní pravomoci. Jedině snad to, že má možnost po schválení většiny uživatelů využívající Bicoin zasáhnout do systému a na základě schválení majoritou provést změnu. Oproti ostatním bankovním platebním systémům se dá pomocí Bitcoinu odesílat platby do celého světa. Nikdo si neúčtuje poplatek za mezinárodní platbu díky decentralizaci měny. Následná transakce nezohledňuje kdy, kde a za jakým účelem byl účet založen. Vzhledem k faktu, že systém není nikým vlastněn, nemusíte důvěřovat žádnému z nejčastěji chybujících faktorů, ať už se jedná o určitou osobu, společnost či banku. Odesláním platby se transakce stává navždy nevratnou. Díky chybějícímu dozorčímu orgánu se klient také nemusí bát zrušení či zmražení účtu. To samozřejmě nemusí být vždy výhodou. Výrazně to totiž nahrává nelegálnímu obchodu, kdy si mezi sebou mohou například drogoví dealeři z celého světa beztrestně a hlavně bezpečně převádět peníze pod hlavičkou Bitcoinu a nikdo jim odeslané transakce nemůže zablokovat, nebo zmrazit účty. Další výraznou výhodou je, že Bitcoin nemůže být nikdy padělán, protože jeho technologie je tak dokonalá a transparentní, že ji nelze oklamat. Převodní transakce jsou zdarma. Jako vše i pojem zdarma je v tomto případě relativní, neboť v případě zájmu lze na transakci dobrovolně přispět. To samozřejmě přispěje k rychlosti převodu mezi klienty. V rámci systému je doporučená platba za urychlení transakce 0,0001 BTC. Ke dni by to znamenalo přibližně 7,98 Kč za transakci. Odeslání transakce funguje tak, že ji těžař vloží do bloku. To však není jeho povinností a reálně to funguje tak, že těžař vkládá transakce do velikosti 50 KB zdarma. Za vyšší množství přenesených dat už zpravidla požaduje poplatek, jinak je pravděpodobné, že bude jeho transakce vložena do jiného bloku výrazně později. K funkčnosti systému se dostanu později. Za největší obecně kolující nepřesnost při popisování výhod a nevýhod systému Bitcoin považuji názor, že je zcela anonymní. Veškeré pohyby, ať už jsou to transakce nebo bilance jsou totiž veřejně dostupné "online" a to na adrese Zde lze přehledně vyčíst základní údaje o všech provedených transakcích. Vyhledat se zde dají transakce dle čísla transakce, množství BTC, času, velikosti transakce, plátce, IP adresy nebo zemi [4] FORBES. forbes.com, Bitcoin foundation. MATONIS, Jon [online], [cit ]. Dostupné z 25

26 odesílatele. S jistou dávkou obratnosti a velmi dobrých šifrovacích znalostí je Bitcoin opravdu zcela anonymní, ale pro většinu běžných uživatelů nikoliv. Abychom mohli pochopit funkčnost systému, je třeba si ve zkratce představit alespoň okrajově vědu zvanou Kryptografie Kryptografie Kryptografie je vědní disciplínou kryptologie. "Slovo kryptografie vychází z řeckého kryptós skrytý a gráphein psát, nebo li šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. [5] Kryptografie rozhodně není novodobou vědní disciplínou. "Vyvíjela se již po staletí k větší složitosti zároveň s lidskou civilizací a mnohokrát ovlivnila běh dějin. Zejména utajení či vyzrazení strategických vojenských informací může mít zásadní vliv. První zmínka o zašifrování zprávy pochází z roku 480 př. n. l. za období Řecko-Perských válek v bitvě u Salamíny. Celé období kryptografie můžeme rozdělit do dvou částí. Tou první je klasická kryptografie, která trvala přibližně do poloviny 20. stol. První část se vyznačovala tím, že k šifrování stačila pouze tužka a papír. Během 1. poloviny 20. stol. ale začaly vznikat různé sofistikované přístroje, umožňující složitější postup při šifrování. Tím přibližně začala druhá část, kterou nazýváme moderní kryptografie. V dnešní době se k šifrování zpravidla nepoužívají žádné zvlášť vytvářené přístroje, ale klasické počítače." [5] Jedná se o techniku, využívanou k bezpečné komunikaci mezi dvěma či více stranami. Nežádoucí strana nemá možnost zjistit obsah zprávy. Důvodem využití kryptografie je zajištění bezpečnosti zprávy. Zakládá se na algoritmu, který převádí požadovanou zprávu do takového formátu, který je nečitelný všem, kromě příjemce. Zpráva na vstupu je napsána běžným textem. Následně je převedena pomocí šifry na nic neříkající shluk písmen, číslic nebo znaků. Při převodu zprávy nebude pro ostatní účastníky čitelnou. Po doručení zprávy adresátovi může být zpráva pomocí zadaného klíče dešifrována a převedena zpět na běžný text. Šifry se dělí na symetrické a asymetrické. "Symetrická šifra je taková, která pro šifrování i dešifrování používá tentýž klíč. Asymetrická šifra používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování." 5 [6] K dešifraci se používá klíč, pomocí něhož [6] Kryptografie. Kryptografie.wz.cz [online] [cit ]. Dostupné z 26

27 dokáže adresát dešifrovací zprávu pohodlně přečíst. V případě využívání totožného klíče obou stran se jedná o šifru symetrickou. K tomu, aby byly naplněny základní podmínky kryptografie, je třeba využít v souvislosti s Bitcoinem často zmiňované hashovací funkce. U kryptografie je důležitá identifikace původu zprávy a nemožnost změny obsahu v průběhu převodu. Hash je matematickou funkcí, která má za úkol co nejrychleji vyhledat výsledek v určené tabulce a výsledná data následně porovnat. Vždy se snaží po rozluštění klíče přiřadit k vyhledanému výsledku nějakou hodnotu. Hashovací funkce je vlastně složitým algoritmem, který na základě požadavku najde znak a k němu nám určí hodnotu. Nejdůležitější vlastností však zůstává fakt, že v "rozumném čase" dokážeme přiřadit k jednomu kódu pouze jednu hodnotu a zpětně se k ní nedá vrátit, což zamezuje nabourání do systému. Systému určí nějaké heslo o určitém počtu pozic a hashovací funkce začne dosazovat na jednotlivé pozice čísla a písmena. Celý proces probíhá do té doby, než najde vhodnou kombinaci číslic a písmen Princip funkčnosti Po stručném přiblížení technické stránky je důležité pochopit také funkčnost z pohledu uživatele. Celý systém je navržen tak, aby zachoval co největší anonymitu klientů a zároveň dokázal prokázat veškeré transakce. Systém, ve kterém figuruje příjemce a odesílatel bez prostředníka je důmyslný platební nástroj, zdokonalující se s každou transakcí. Pro veškerou práci s Bitcoinem je třeba si nainstalovat tzv. Bitcoin klienta. Tím není nic jiného, než unikátní adresa, na které budou probíhat veškeré transakce. Optimálním řešením je použití bitcoin peněženky. Ta se nabízí v několika verzích, ale za zásadní je považována ta, jenž je instalována přímo do počítače, nebo hojně využívaná online peněženka. Po jejím vlastním založením je přiřazena bitcoin adresa, sloužící jako reálná peněženka k příchozím a odchozím platbám. 27

28 Schéma 1: Princip funkčnosti BTC Zdroj: Vlastní zpracování Po vytvoření adresy odešle systém požadavek na převod požadované hodnoty. Zde se celý proces dělí na dvě části. Jedním je obdržení ECDSA klíčů. Každý klient obdrží 2 klíče. Systém pomocí zprávy zadá systému příkaz k převodu a tzv. transakci podepíše primárním klíčem. Druhý z klíčů, nazývaný jako veřejný, pak slouží všem uživatelům sítě k ověření vlastnických práv k odesílané hodnotě Bitcoinů. Příkaz se zadává podobně jako v kterémkoliv jiném internetovém bankovnictví, tedy částka, účet příjemce a ověření. Adresa každého uživatele se povětšinou skládá z 27 až 34 znaků. Obsahuje pouze z písmena a čísla vyjma snadno zaměnitelných dvojic znaků, kterými jsou "0" (nula) a "O" (velké O). Druhou dvojicí znaků jsou "l" (malé el) a "I" (velké I). Každá z adres je nositelem důležitých informací, mezi které patří určení sítě, hash veřejného klíče a kontrolní součet pro zajištění integrity dat. Prvním znakem je zpravidla číslo a to ve většině případů 1. Příklad Bitcoinové adresy: 14EEDC9r4DYsfW5Gqo6GucLxDFcHeHedsb 28

29 Transakce Po zadání adresy se zadá příkaz k odpočtu daného množství Bitcoinů a tvoří bloky. Standardní internetové transakce na běžných účtech trvají několik dní. V dnešní době je to sice zarážející, ale rozhodně to má své opodstatnění. Dle zákona o platebním styku mají tuzemské banky 3 dny na převod peněz mezi bankami. Na vnitrobankovní transakce pouze 1 den. Banka začíná tím, že zkontroluje, zda-li příkaz obsahuje veškeré potřebné náležitosti, jako jsou například existující číslo účtu příjemce, podpisové vzory, minimální zůstatek na účtě apod. Následně se tvoří příkaz zvaný mezibankovní zúčtování, který se následně řadí do fronty. V té čeká až do doby nashromáždění vhodného množství transakcí, aby mohla být vytvořena dávka transakcí. Peníze pak odejdou v platební hodiny každé banky, které se liší. Celá dávka pak směřuje do systému mezibankovních transakcí CERTIS (Zkratka Central Express Real Time Interbank Settlement). Veškeré příkazy putují k ověření do clearingového centra ČNB. Zde ČNB rozbalí dávku příkazů a opět je zkontroluje. Po schválení pak odešle peníze adresátovi. To znamená, že veškeré transakce probíhají za přítomnosti třetí strany, která zde plní roli dohlížejícího orgánu Blok U systému Bitcoin nefiguruje třetí strana. Jednotlivé příkazy jsou nazývány jako transakce. Jakmile uživatel jednou odešle transakci, její pohyb je automaticky zaznamenán do celé sítě. Po odeslání požadavku o transakci je zařazena do bloku. Bloky jako takové vycházejí z informace o předchozím bloku a navazují na něj. Postupným přibýváním bloků dochází k jejich řetězení a tvoří tzv. Block chain (blokový řetěz). Block chain lze také považovat za veřejně přístupnou databázi veškerých plateb, proběhnuvší v rámci převodu mezi uživateli. Bloky na sebe navazují dle data založení a díky tomu lze jednoznačně určit jejich pořadí. Je však možné, že bude vytvořeno dva a více bloků zároveň. Taková situace pak řetěz rozdělí na menší větve. Ta větev, která na sebe dříve naváže blok, se stává primární větví a druhá se označuje jako orphan block. Veškeré transakce zaznamenané v orphan blocks se stávají neověřenými a budou přiřazeny do nových bloků. I zde však existují výjimky, kterými jsou transakce s odměnou. Každý klient si totiž může zvolit poplatek, který dobrovolně odvede za zprostředkování transakce do sítě těžařů. Takové transakce jsou přeřazeny automaticky do primárních větví a jejich ověření tak trvá kratší dobu. Na obrázku č. 8 znázorňuje počáteční blok zelená barva, hlavní větve barva černá a orphan block (opuštěné či prázdné bloky) barva fialová. 29

30 Schéma 2: BTC Blok Zdroj: Vlastní zpracování Bitcoin síť Bloky jsou následně ověřovány v bitcoinové síti. Ta je tvořena samotnými uživateli Bitcoinu a zároveň těžaři. Po připojení do sítě je pak uživatel propojen s ostatními pomocí TCP uzlů. Každý z počítačů přihlášených v síti poskytuje určitou část své paměti k chodu sítě. Pro představu o síle a stabilitě celé sítě uvádí web data, která tvrdí, že výkon celé sítě je činí 1 exa FLOOP. Tento údaje je vcelku špatně představitelný. Pro srovnání je to cca 256 násobek součtu výkonu pětistovky nejvýkonnějších superpočítačů světa. 6 [7] Z předchozího údaje lze usuzovat, že stabilita sítě je zcela jedinečná. Bitcoinová síť má v celém platebním systému nenahraditelnou funkci ověřovatele plateb. Z jedné strany má k dispozici veřejný klíč a z druhé strany musí ověřit Block chain. Uživatelé vystupující v síti jsou nazývání jako těžaři. Ti řeší složité matematické úkoly, které jsou obsaženy v jednotlivých blocích. Neřeší je však jako slovní úlohy, ale poskytnutím kapacity svého počítače, který problém řeší automaticky pomocí hashovací funkce. Systém Bitcoinu však automaticky reguluje obtížnost úkolů tak, aby čas mezi jednotlivými bloky s přihlédnutím k aktuálnímu těžařskému výkonu dělil 10 minut. Odměnou těžařům za těžbu je zisk určitého počtu Bitcoinů. Ty však vytěží pouze jeden z těžařů. Dnes se kvůli zvýšení šance tvoří tzv. pooly, kde se sdružují těžaři v jeden celek a každý z nich má zadanou funkci v rámci řešení jednotlivých problémů. Odměnu si pak mezi sebe rozdělují. Po vyřešení úkolu a zisku Bitcoinů těžaři je blok verifikován a zanesen do databáze veřejných transakcí. Bloky jsou [7] Internet Info. root.cz [online] [cit ]. Dostupné z 30

31 pak systémem rozděleny na jednotlivé transakce a ty jsou připsány na účet příjemce. Celá transakce však probíhá na rozdíl od bankovního převodu v rámci sekund, její ověření a reálné připsání pak v rámci desítek minut Inflace / deflace Běžné měny jsou emitovány centrálními bankami, ale vzhledem k decentralizaci měny žádná centrální banka neexistuje. Centrální banka má mnoho nástrojů k tomu, jak ovlivnit měnu. Za následek to má většinou řízenou inflaci, která nemusí být vždy žádanou. Je to vlastně takový odraz krátkodobé vládní politiky. U Bitcoinu je to jiné a to primárně proto, že o ovlivnění měny nemohou rozhodovat jednotlivci. Emise měny probíhá formou těžby, kdy každých 10 minut systém uvolní blok transakcí, kde pomocí hashovací funkce těžaři ověřují bloky. Odměnou jim za to je získání určitého počtu Bitcoinů, který odpovídá hodnotě podle fáze, ve které se nachází. Proto se dá říct, že i v případě Bitcoinu nastává jev inflace, který je však řízený a emituje nové Bitcoiny každých 10 minut. Celý projekt těžby Bitcoinů je nastaven tak, že každých verifikovaných bloků dojde ke snížení odměny na polovinu. Z toho vyplývá, že zhruba každé 4 roky klesne odměna těžařů na polovinu. Nyní má hodnotu 25 Btc, kdežto na svém počátku měla odměna hodnotu 50 Btc. Ve výsledku to znamená, že kdo zachytl první fázi těžby Bitcoinů, měl velkou šanci nějaký blok vytěžit a zároveň za ně dostal mnohonásobně větší odměnu než nyní. S přibývajícím časem bude výše odměny klesat a dá se předpokládat, že těžařů bude přibývat. I proto by mohla nastat chvíle, kdy těžaři budou chtít služby za ověření transakce zpoplatnit. Při dnešních odměnách se často můžeme setkat se skupinami těžařů, kteří spolupracují. Jejich záměr je jednoduchý - zvýšit šanci na získání odměny, kterou si pak mezi sebe rozdělí. Celý projekt těžby je naprogramován na konečné množství při vytěžení, které je uzavřeno hranicí 21 milionů Bitcoinů. Těžba samotná se dá přirovnat k řešení složitého matematického problému. Těžaři musí najít řešení a tím následně potvrdí založení nového bloku. Nejde však o fyzický výpočet problému, ale poskytnutý výkon počítače pro automatický výpočet. Každé takové řešení přispívá k vyššímu zabezpečení systému, proto se dá říci, že Bitcoin je s každou další transakcí bezpečnější. V současnosti se používají malé čipy, označované jako ASIC. Ty se prezentují svojí extrémní výkonností v kombinaci s rychlostí. Samostatný těžař v dnešní době nemá téměř šanci ukořistit odměnu za tvorbu bloku, proto je nezbytné slučování do skupin, kde si následně odměnu rozdělí dle poskytnutých kapacit. 31

32 2.4. BTC peněženky Peněženka je reálným softwarem, se kterým klient přijde běžně do styku. Pro online obchodování s Bitcoinem je její instalace zcela nezbytná. Obsluha je velmi jednoduchá a pro její správu není třeba dalších náležitostí. Na jedné peněžence lze zadat nekonečné množství adres, které slouží k verifikaci účtu. Pro ověření platby mohu generovat nové adresy a v případě spárování s požadovanou částkou mohu transakci považovat za uzavřenou. Celá transakce je odeslána "in time" a příjemce platby vidí provedenou platbu ihned. Reálný přesun Bitcoinů mezi peněženkami se pohybuje v řádech desítek minut, kdy síť těžařů platbu verifikuje. Typů peněženek je několik od různých online peněženek, které nejsou tak bezpečné až k těm, které jsou instalovány přímo do počítače. Z těch jsou nejznámější Bitcoin-Qt, Bitcoin Core a MultiBit. Instalované peněženky jsou vcelku náročné na prostor v PC, kde zaberou kolem 20 GB prostoru. Důležité je zvolit bezpečné heslo, aby nebyl Váš účet napaden. Bitcoinová transakce probíhá za účasti zanedbatelného poplatku, který činí zhruba 0,0001 BTC, což odpovídá zhruba 1 koruně. Poplatek je ve většině případů dobrovolný a je třeba si ho nastavit na své peněžence. Peněženka MultiBit jej má nastavený automaticky. Poplatek je použit k upřednostnění transakce. Velmi často se stává, že transakcí je příliš moc na zpracování v jednom bloku a těžaři upřednostní transakce s poplatkem. V případě, že se celá situace opakuje vícekrát, může dojít k automatickému zrušení transakce. Poplatek platí většina uživatelů a podporuje tak funkčnost celého systému, který na mikropoplatcích závislý není. Veškeré poplatky dostávají jako odměnu za těžbu BTC, která je v současnosti 25 BTC / blok přímo těžaři, kteří tak mají větší motivaci k rychlému vyřízení požadavků na verifikaci BTC bankomaty V současnosti jsou virtuální měny tak rozsáhlé, že mají i své bankomaty. Ve světě jich je zatím kolem 20, o to víc je zajímavé, že právě v České republice máme hned 3. Dva z nich jsou v Praze a jeden v Brně. Bitcoinmat je vyjma klasických vkladů a výběrů v aktuálním kurzu také plnohodnotnou alternativou k nákupu a prodeji Bitcoinu na burze. U nás je možné vkládat a vybírat koruny, eura a dolary. Jako u běžného bankomatu je zde omezení na jeden obchod a to ve výši ,- Kč. V případě předchozího požadavku je možné vybrat i větší množství, stejně jako v bance, a to až do výše ,- Kč. Pro běžného člověka, který není 32

33 znalý problematiky virtuálních měn či forexového trhu je právě tento bankomat šancí, jak využívat i jako úplný laik virtuální měny, které jsou dnes na vzestupu a mají potenciál, stát se adekvátním komplementem tradičních měn Využití BTC Na otázku využití internetových měn obecně je možno nahlížet různými pohledy. Pro potřeby této diplomové práce jsem však zvolil pouze ekonomický směr. Primárně je třeba si připomenou, proč vlastně vznikly peníze jako takové. Výměna komodit mezi sebou nebyla dost flexibilní a ne vždy se podařilo najít prostředníka obchodu, který by doplnil barterový obchod. Po barteru vznikly psané listy, osvědčující uložení cenných kovů na určitém místě s možností jejich okamžitého odběru. Následovaly peníze, které jsou dnes, když opomeneme úskalí více typů měn a jejich převodů vcelku dokonalým nástrojem ke zprostředkování obchodu. Hlavním úskalím se však stává zprostředkovatel směny, tedy banka. Ta musí svůj provoz, který je nemalý, zajistit určitým typem příjmů. Banka platí nejen za licence a zaměstnance, ale také za správu a pronájmy budov, vývoje technologií, správu systému a mnoho dalších. Příjmy bank jsou postaveny na dvou hlavních pilíř, a to výnosech z úroků a poplatcích. Právě poplatky jsou pro běžného uživatele zásadní. Při tuzemském převodu se nejedná o nic zásadního, ale v případě konverzní platby se jedná o nezanedbatelný náklad. V tabulce níže uvádím srovnání poplatků za platby v CZK s převodem na EUR v rámci EU u vybraných bankovních institutů. Tabulka 6: Poplatky za převod peněz do zahraničí Zdroj: Vlastní zpracování Benjamin Franklin řekl, že čas jsou peníze. Digitální měny obecně mají nedostižitelný náskok vůči bankám v rychlosti transakcí. Odesílání BTC je v řádech minut, kdežto skrze banku se transakce počítá v rámci dnů. Čím více bude platebních míst, kde lze platit 33

34 virtuálními měnami, tím více budou využívány. Banky na to budou muset reagovat a regulovat své poplatky. Zároveň bude nutné uspíšit platby jako takové, aby mohly držet krok s inovativními platebními systémy. Dalším využitím Bitcoinu je samozřejmě jeho obchodovatelnost na forexovém trhu. V současné době jeho obchodování velmi rizikové. Důvodem je jeho spekulativní volatilita. Je možné během pár dní zásadně zbohatnou, ale také prodělat podstatnou část vložených finančních prostředků. Hodnota Bitcoinu je nestabilní a o to víc zajímavou pro dynamické spekulanty Právní zařazení BTC Když se na Bitcoin podíváme z právního hlediska, setkáváme se s problémem jeho právní podstaty. Na základě doložitelných faktů se jedná o virtuální měnu, nehmotnou věc a ceninu. Virtuální měna není v zákoně nijak definována, tudíž nemůže být právní podstatou Bitcoinu. 489 zákona č. 89/2012 Sb. definuje věc jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 7 [8] Upřesnění podstaty věci upravuje 496 zákona č. 89/2012 Sb., který říká, že nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. [9] Lze tedy dovodit, že Bitcoin lze definovat jako nehmotnou věc. Vzhledem k hodnotě věci se lze domnívat, že Bitcoin smí být označován jako cenina. "Cenina je účelový platební prostředek, tj. oběžné aktivum v určité hodnotě (forma finančního majetku), které slouží jako ekvivalent (náhražka) peněz, avšak pouze pro vymezený účel nebo účely, například k úhradě určitých služeb, k platbě určitých poplatků, k nákupu určitého zboží nebo v určitých provozovnách či určité síti provozoven." [10] Veškeré služby, týkající se Bitcoinu, jsou považovány za službu. Měly by tedy podléhat dani z přidané hodnoty. Obchodování s virtuální měnou může být klasifikováno jako podnikatelská či vedlejší činnost, proto nelze uplatnit odpočet daně dle 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě předchozí informace je třeba obchod s Bitcoinem zaznamenat v účetním výkazu, pokud klient nevyužívá paušální výdaje. Účtován by měl být v účtové třídě 2 jako krátkodobý finanční majetek, účtovací skupině 21 jako peníze na účtu 213 a následně nově vytvořený podúčet ceniny - účet vedený v Bitcoinech. [8] Zákon č. 89/2012 Sb., 489 občanského zákoníku, v platném znění [9] Zákon č. 89/2012 Sb., 496 občanského zákoníku, v platném znění [10] Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z 34

35 Následné kurzové ztráty by se účtovali při výnosu na účet 668 jako ostatní finanční výnos a při ztrátě na účet 568 jako ostatní finanční ztráta. S přihlédnutím k nárůstu využívání digitálních měn byl pod značkou MF-86584/2013/24 vydán metodický pokyn, týkající se přístupu povinných osob k digitálním měnám. Jeho účelem je omezit velikost prováděných obchodů. Tento metodický pokyn vydal ředitel Finančního analytického ústavu Ministerstva financí JUDr. Milan Cícer. Pan Cícer zde bilancuje rizika a přímé ohrožení státu. Dle metodického pokynu jsou větší převody financí rizikové, neboť mohou být použity na financování terorizmu či praní špinavých peněz. Na tomto základě jsou určeny hodnoty, které budou podrobeny kontrole. "Podle 6 odst. 1 AML zákona je za podezřelý obchod třeba považovat obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu." 8 [11] Převod peněz nad euro je považován za rizikovou a měla by být postoupena k posouzení. Částka nad EUR je automaticky považována za podezřelou a měla by přijít k hodnocení Finančnímu analytickému ústavu Ostatní digitální měny Zmínka o internetové měně ve většině z nás evokuje spojení s Bitcoinem, avšak není tomu tak. Internetová měna není pouze Bitcoin. Je to celá řada dalších velmi důmyslně propracovaných měn. Jak je ale možné, že jich tolik? To je prosté. Bitcoin má totiž publikovaný otevřený kód, což znamená, že ho může kdokoliv beztrestně použít k publikaci vlastní měny. Jediné, co je třeba udělat je změnit jméno, logo, udělat pár funkčních úprav a je to. Většina lidí uvažuje tak, že extrémní nárůst měn může ohrozit celý systém, ale není tomu tak. Jakákoliv měna může být úspěšná pouze na základě důvěry trhu, stejně jako běžně emitované měny. Liší se od sebe primárně specializací. Pojďme se podívat na nejzásadnější měny, doplňující dominantního hráče Bitcoin na poli virtuálních měn. [11] Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám, Finančně analytický útvar [online], 2013, [vyd ], dostupné z: 35

36 Tabulka 7: Struktura vybraných virtuálních měn Zdroj: Vlastní zpracování Litecoin Dá se říci, že druhou nejznámější internetovou měnou je Litecoin. Jedná se o měnu, která vznikla transformací zdrojového kódu Bitcoinu. Její založení je datováno k Narozdíl od Bitcoinu je autor známý a je jím Charels Lee. Litcoin nebyl druhou měnou, která vznikla po Bitcoinu jak je obecně tradováno. Principálně je Litecoin postaven na stejných pilířích, tedy decentralizace, nemožnost padělání, nemožnost zmrazení účtu či ovlivnění inflace. Rozdílnou v porovnání s Bitcoinem je hlavně ve dvou aspektech a to v rychlosti odezvy a efektivitě. U Bitcoinu je rychlost odezvy 10 minut, a Litecoinu 2,5 minuty. Litecoin je taktéž schopen zvládnout větší množství transakcí a proto je také považován za stabilní měnu, která své místo na trhu s virtuálními měna neztratí Quark coin Quark coin je další měnou, založenou na open source kódu Bitcoinu. Dá se s ním tedy platit, obchodovat a dnes již i směňovat v reálných bankomatech. V první vlně bylo do oběhu vypuštěno 247 milionů virtuálních mincí. Právě velké množství mincí mělo optimalizovat výkyvy v rámci celého systému spojené s předpokládanou extrémní poptávkou v začátku této měny. Každý další rok je do oběhu uvolněn další 1 milion mincí, který vzniká obdobně jako u Bitcoinu těžbou (verifikací). Zásadně se liší od ostatních rychlostí transakce, která je oproti ostatním vedoucím měnám až 10x rychlejší. Druhým rozdílem je bezpečnost, kterou zajišťuje průběh 9 kol hašování v šesti různých hašovacích funkcích. Úspěch Quarku je a bude vždy dán pouze důvěrou a oblibou jednotlivých uživatelů. V případě, že se objeví měna, která předčí výhody Quarku oproti Bitcoinu, může se stát, že Quark ztratí důvěru trhu a přijde o své uživatele. 36

37 Peercoin Peercoin další z předních digitálních měn, založená v roce 2012 Scottem Nadalem a Sunny Kingem. Jeho zdrojový kód opět využívá open source základ Bitcoinu. Rozdílem je, že se snaží využívat co nejmenší spotřebu elektřiny k těžbě při zachování ostatních parametrů. Díky tomu by se měl stát z dlouhodobého hlediska dostupnější širšímu portfoliu uživatelů. Zásadní odlišností je, že nemá oproti většině měn navržen konečný stav mincí, ale je zde kalkulováno s roční inflací kolem 1% Czech crown coin Na scéně digitálních měn nechtěla zůstat ani Česká republika pozadu, tak byla vytvořena národní kryptoměna zvaná Czech Crown Coin. Ve světě už několik pokusů o vytvoření národních virtuálních měn bylo, ale nikdy se nesetkaly s úspěchem. Primárně však proto, že nepřišly s ničím novým. Jako autor CZC je uváděn Ladislav Faith. CZC se velmi podobá jedné z nejpopulárnějších virtuálních měn Litecoinu. Vzhledem k tomu, že nepřináší žádnou inovaci ani výhodu oproti měnám stávajícím, nepředpokládá se její rozšíření za virtuální hranice naší země. Dalším problémem by mohlo být tzv. předtěžení, které CZC bylo naprogramováno. V praxi to znamená, že ještě před spuštěním měny autoři předtěžili polovinu Czech crown coinů. I přes slib tvůrců, že každý z Čechů se může bezplatně přihlásit o svoji část CZC, nepůsobí na mě tato měna natolik důvěryhodně, abych s ní začal obchodovat, či jí věnoval zvýšenou pozornost. Spíše se chová jako mediální bublina, kdy tvůrci spoléhají na neznalost národa a snaží se prodat co nejvíce CZC. Celý projekt je naprogramován na těžbu po dobu 8 let. Tržní hodnota v současnosti dosahuje při kurzu 1,25 hodnoty ,- Kč. Částku považuji za nepřiměřeně nadhodnocenou vzhledem k tomu, že nepřichází s žádnou inovací proti již fungujícím kryptoměnám. V současnosti se celý projekt jeví spíše jako nástroj k rychlému zbohatnutí vývojářů na důvěřivých kupcích bez potenciálu dlouhodobého udržení na trhu. 37

38 2.9. Analytické metody Základem pro rozhodování v rámci obchodování s měnami je odhad tržní situace. Je třeba si na základě subjektivního dojmu určit, jakým směrem se bude trh vyvíjet. S vývojem forexového trhu začaly postupně vznikat i důmyslnější analýzy k tržní predikci. K největšímu boomu došlo v období kolem 2. světové války, kdy v bankovních domech začaly vznikat nová oddělení, zaměřující se na analýzy. Bankovní trend následovala odborná veřejnost a začaly vznikat nové společnosti, zabývající se analýzami trhů na základě upravování dostupných instrumentů Technická analýza Za nejznámější analýzu je obecně považována technická analýza. Výchozími daty pro technickou analýzu jsou zveřejněná data, týkající se akciových trhů. Pohyb kurzu se snaží predikovat na základě historického vývoje kurzu v kombinaci s trendovostí a aktuálnímu objemu obchodů. Užití technické analýzy je primárně užíváno k prognóze krátkodobých oscilací, přičemž výsledkem není konkrétní číslo, ale určení, zda-li kurz poroste či bude klesat. Důležitými faktory ovlivnění vývoje kurzu jsou světové události, chování centrálních bank, výše úroků či stabilita jednotlivých kurzů. Dle toho se chová trh nabídky a poptávky po dané měně. Technická analýza se skládá ze dvou částí, a to technických indikátorů a grafických metod. Mezi výhody technické analýzy patří určitě její jednoduchost a dostupnost informací. Stejně jako výhodou se stává její dostupnost i nevýhodou. Navíc impulz ke zvratu většinu přichází až po jeho reálném nástupu. Technické indikátory Klouzavé průměry jsou jednou z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších metod technických analýz. Principálně se totiž srovnávají historická data s aktuálním kurzem. Můžeme se s nimi setkat pod označením MA (moving avarage). Ukazují nám průměrnou hodnotu z určeného časového úseku, tedy hlavní trend (200 dní), střednědobý trend (50 dní) a krátkodobý trend (v řádu jednotek dní). Denní výsledky klouzavého průměru se poté zanášejí do diagramu, kde se následně porovnávají s aktuálním kurzem. Na základě porovnání klouzavého průměru s aktuálním kurzem se odhaduje jeho pohyb. Rozdělit je můžeme na jednoduchý a exponenciální klouzavý průměr. 38

39 Oscilátory, tato skupina dostala svůj název podle toho, že indikátory do ní zařazené oscilují kolem stanovené úrovně nebo v rozmezí určitého pásma. Poskytují nám informace o změně ceny za zvolené časové období. Měří, jak silný je nastoupený trend, jaká je intenzita jeho kolísání a zda je pravděpodobné, že dojde ke změně trendu. 9 [12] Jejich aplikace je vcelku jednoduchá. Je třeba ji zakreslit pouze do grafu. Čím delší bude sledované období, tím přesnější nám poskytnou oscilátory údaj. Stejně jako u jakýchkoliv jiných analytických metod zde může dojít ke zkreslení. Momentum na rozdíl od jiných indikátorů dokáže zohlednit zrychlení či zpomalení trendu v závislosti na změně kurzu. Při interpretaci momenta můžeme použít více způsobů. Protneli momentum oscilační linii zezdola nahoru, je to považováno za nákupní signál. Pokud indikátor oscilační linii protne seshora dolů, považujeme to za signál k prodeji. [13] Index důvěry je stav, který poukazuje na důvěru či nedůvěru spotřebitelů vůči produktu. Při expanzi ekonomiky je vysoká zaměstnanost, lidé více utrácejí. To je stav vysoké důvěry. V opačném případě trh stagnuje, na trhu panuje vysoká nezaměstnanost a obrat ekonomiky nenastane bez zásadního impulzu. Index důvěry určuje, v jakém stádiu se trh právě nachází. Data pro výpočet se získávají různými šetřeními, tudíž jejich kvalita záleží na čase, výběru cílového vzorku uživatelů, demografickém zaměření a také věkovém složení. Pro Českou republiku je zásadní index důvěry Německa, protože právě Německo je naším nejdůležitějším strategickým partnerem při exportu, který v České republice dle ČSÚ tvořil v roce ,6% Fundamentální analýza Na rozdíl od technické analýzy se snaží fundamentální analýza najít vnitřní hodnotu jednotlivých akcií a srovnávat ji se současnou hodnotou. Na základě tohoto určení se pak snaží odhadnout, zda nakoupit či prodat akcii. Pokud vyhodnotí akcii jako nadhodnocenou, pak se ji snaží prodat, pokud je akcie podhodnocena, považuje to za vhodný čas k nákupu. Mezi výhody fundamentální analýzy patří určení skutečné hodnoty investice a předpověď budoucího vývoje před tím, než nastane. Naopak nevýhody jsou pestrá škála faktorů, které [12] VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, str. 454 [13] VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, str

40 mohou zásadně ovlivnit výsledek analýzy a různé vstupní informace. Fundamentální analýzu lze rozdělit na 3 typy: 1. Globální fundamentální analýza Hlavním cílem globální fundamentální analýzy je identifikovat, prozkoumat a zhodnotit vliv celé ekonomiky a trhu (v případě mezinárodního investování pak celých ekonomik a trhů) na hodnotu analyzované akcie. 10 [13] Ekonomiku nelze hodnotit jako celek, ale je třeba si ji rozdělit na podstatné sub části ve vazbě na akciovou hodnotu kurzu. Sledované ukazatele by tak mohly být ku příkladu HDP, fiskální politika, pohyb kapitálu, politické dění, inflace, úrokové sazby apod.. Z předchozích informací lze usoudit, že globální fundamentální analýza je velmi subjektivní a složitou analýzou, obsahující široké spektrum dat, které lze téměř libovolně interpretovat. 2. Vnitřní hodnota akcie Vnitřní hodnota (Instristic value) je imaginární hodnota cenného papíru, nezávislá na jeho tržním kurzu, odrážející všechny významné firemní charakteristiky a zároveň výnosové příležitosti a perspektivy firmy do budoucnosti. [14] Na základě vlastního určení hodnoty akcie následně investor určí, zda-li je současná hodnota akcie podhodnocená či nadhodnocená. Následně pak buď koupí, nebo prodá. Z pravidla však investor obchoduje pouze v případě, že rozdíl mezi vypočtenou vnitřní hodnou akcie a tržní cenou je velký, tedy nechává prostor pro případnou odchylku ve výpočtu. 3. Odvětvová fundamentální analýza Odvětvová analýza analyzuje specifické charakteristiky jednotlivých odvětví a v návaznosti na to predikuje jejich vývoj. Nejedná se však jen o analýzu v rámci oboru ale také demografické polohy. Analýza většinou probíhá formou sběru dat o jednotlivých společnostech, které jsou následně seřazeny dle oborů a vzájemně porovnány. Je třeba také zohlednit strukturu odvětví a postavení na trhu. Dále pak je třeba neopomenout cykličnost, která působí buď cyklicky, neutrálně nebo anticyklicky. Tento druh fundamentální analýzy však nesouvisí s analýzou měny přímo. [13] VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, str. 278 [14] PŮLPÁN, Karel. Slovník bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Praha: Public History, [1998], str

41 Psychologická analýza Na rozdíl od ostatních nástrojů, sloužící k analýze měny, je psychologická analýza zcela odlišná. Nezaměřuje se na jednotlivé cenné papíry, ale na chování klientů v rámci obchodování jednotlivých měn. Nedá se aplikovat na střednědobý či dlouhodobý časový horizont. Pohyb kurzu ovlivňuje především psychika účastníků trhu. Ovlivňuje ho síla nabídkové a poptávkové strany. Všichni účastníci hodnotí trh preferencemi, ke kterým se přiklání na základě dostupných informací. Ty jsou jim poskytovány masovými médii, popřípadě na základě vlastních průzkumů. Gustave Le Bon byl francouzský sociolog a psycholog, který chování davu vysvětlil tak, že vlastnosti davu nejsou dány charakterovými vlastnostmi jednotlivých členů davu, ale vytváří se nové. Jedinec, který vstoupí do davu, ztrácí veškeré racionální myšlení a funguje především na bázi svých pudů a citů. Dav proto většinou postrádá veškeré racionální myšlení. 11 [15] Přesně takto se chovají i noví nezkušení investoři, kteří vstoupí na nový trh. Myslím, že se s klidem dá říct, že i zkušení obchodníci, vstoupivší na trh s Bitcoinem jsou strženi vidinou rychlého zisku a přestanou uvažovat racionálně. V médiích se často v souvislosti právě s Bitcoinem objevují titulky, které ho označují za nafouknutou bublinu. Jedná se o psychologickou teorii, kdy nárůst je způsoben nepřiměřenými reakcemi trhu na jednotlivé události. Pokud investoři věří v jednotlivé měny, interpretují si veškeré zprávy nadhodnoceněji, než ve skutečnosti jsou a vzniká tak neadekvátní optimismus, který vede k vytvoření tzv. bubliny. Tento jev může být posilován delší dobu, ale vždy dospěje k jediné situaci, a to že pomyslná bublina praskne a kurz během několika málo okamžiků extrémně klesne. Svojí teorií do psychologické analýzy přispěl i André Kostolany, který rozdělil trh na dvě skupiny, a to spekulanty a hráče. Za spekulanty označuje ty, kteří trh ovládají a povětšinou se chovají racionálně. Jsou zkušenými obchodníky a nenechají se strhnout hlavním proudem. Za druhou skupinu považuje hráče. Velmi často podléhají zaručeným informacím, které často subjektivně nadhodnocují. Nejdůležitější vlastností je jejich nepředvídatelnost. Základem všech psychologických analýz je odhad chování davu. Výsledkem jsou pak rozhodnutí, jež odsouvají racionální uvažování do pozadí. [15] Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z 41

42 SWOT analýza Název SWOT vychází z anglických zkratek strenghts, weaknesses, opportunities a threats, což v překladu znamená silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Funkcí SWOT analýzy je navrhovat řešení na základě informací o postavení na trhu. Pracuje s interními i externími daty, díky nimž dokáže čelit potenciálním hrozbám trhu, či se zaměřit na vlastní nedostatky. Slouží k analýze současného stavu subjektu. Většinou se používá k analýze podniků, ale v našem případě bude SWOT analýza sloužit k určení vlastností oproti ostatním tržním měnám. V rámci interního prostředí srovnáme silné a slabé stránky Bitcoinu a v externím prostředí predikujeme hrozby a příležitosti využití této virtuální měny.. Schéma 3: SWOT analýza Zdroj: Vlastní zpracování 42

43 3. Analýza měny Bitcoin Bitcoin jednou z prvních virtuálních měn, která si dlouhodobě našla své místo mezi národními měnami. Nejedná se o krátkodobý proces, neboť na trhu existuje již od roku Jako každá měna má své odpůrce i zastánce, ale jisté je, že si svoji pozici dokázala vcelku s přehledem udržet. Abychom se historicky dopátrali k jádru jejího úspěchu, je vhodné připomenou její postup z pohledu času. Schéma 4: Časová osa Bitcoinu Zdroj: Vlastní zpracování Satoshi Nakamoto začal pracovat na projektu Bitcoin publikovány dokument, který oficiálně představil veřejnosti novou kryptoměnu s názvem Bitcoin P2P e - cash paper provedena první transakce - Odesílatel: Satoši Nakamoto, Příjemce: Hal Finney první stanovení kurzu BTC/USD $ 1 = 1, BTC. Obchody byly zahájeny na burze New Liberty standard proveden první on-line nákup. Za BTC (tehdy 25 USD) si Laszlo koupil pizzu založena burza MtGox kapitalizace BTC v hodnotě 1 milion USD první transakce přes mobilní zařízení v hodnotě 0,42 BTC na burze MtGox byl kurz 1 BTC = 1 USD kapitalizace BTC v hodnotě 10 milionů USD První konference o BTC v Evropě konaná v Praze byl první blok, kdy se snížila odměna z 50 BTC na 25 BTC za blok první BTC burza získala bankovní licenci v Evropě kapitalizace BTC v hodnotě 1 miliardy USD 11/2013 cena za 1 BTC přesáhla USD indikátorem pro tento skok byl příjem předního tvůrce her Zynga BTC jako platidlo 6/2014 krypto měna začíná v Irsku přijímat BTC. Mnoho společností začalo přijímat platby v BTC 43

44 K celkové analýze však nestačí jen pohled veřejnosti, který odhalí postavení Bitcoinu na trhu, ale je třeba na něj pohlížet důkladněji po ekonomické stránce. Ta by měla určit důvody, proč Bitcoin na rozdíl od ostatních stále drží určitou cenovou hladinu, proč je úspěšnější než ostatní virtuální měny, nebo jak si stojí jeho hodnota. Začneme analýzou systému Bitcoin, kde určíme silné a slabé stránky celého projektu. Dále bych rád nastínil subjektivní pohled na příležitosti a hrozby, které na měnový systém Bitcoin mohou působit SWOT analýza Nejen pro podniky, ale také pro měny je SWOT analýza přínosnou. Díky ní lze určit interní povahu jednotlivé měny, která ukáže slabiny a silné stránky. Externě pak lze predikovat příležitosti expanze měny, vývoj kurzu v měnovém páru či ohrožení tržní pozice. Pro další odhad pohybu kurzu, či určení vnitřní síly je nutné podrobně Bitcoin jako měnu analyzovat. Silné stránky Primárně se zaměřím na interní analýzu celého systému Bitcoin. Silných stránek je mnoho a je třeba je vyzdvihnout ve srovnání s tradičními měnami. Měnu si rozdělím na běžné platby a internetové platby formou převodu. Obě oblasti ve formě decentralizované internetové měny jsou podstatné pro její komplexní analýzu. Běžným platebním stykem jsou myšleny přímé platby za zboží a služby. Tradiční měny mají fyzickou podobu ve formě mincí a bankovek. Lze jimi platit za služby a produkty na celém světě. Bariérou jsou však státní hranice. Pokud budu nakupovat zboží či službu v zemi, kde mnou vlastněná měna není uznávána za národní platidlo, nelze s ní zaplatit. V případě striktního dodržení platby v hotovosti je nutné peníze rozměnit za místní měnu ve směnárně, která se dá považovat za synonymum ztráty hodnoty držené hotovosti. Až po nabytí místní měny mohu uhradit svůj závazek. Celá operace je nepohodlná, časově náročná, finančně nevýhodná a navíc vcelku nejistá. Za opozici komplikovanému systému držby hotovostních peněz v různých měnách můžeme považovat Bitcoin. Jeho hodnota je udávána univerzální jednotkou, která nezná státních hranic. Je celosvětově uznávána a její hodnota je všude stejná. Dalo by se říci, že platba je v současnosti adrenalinovým sportem, protože kurz je aktuálně silně volatilní. 44

45 Druhou nevýhodou tradičních měnových systémů ve formě hotovostních peněz je jejich bezpečnost. Mince se dají považovat za vcelku bezpečné. Jsou špatně padělatelné a nemají tak vysokou hodnotu. U bankovek je to složitější. Jejich hodnota je násobně vyšší než u mincí. Vzhledem k papírové formě je zde vyšší riziko poškození. V České republice bylo v roce 2014 odhaleno padělků bankovek tuzemské měny. Obchodníci navíc nesmí přijímat poškozené bankovky, takže veškeré bankovky, které neodpovídají stoprocentnímu stavu, jsou považovány za neplatné. Při držbě a přenosu tištěných bankovek z pravidla dochází k jejich poškození ve formě natržení, pomačkání, zvlhčení a jiným deformacím. V neposlední řadě zabezpečení bankovek není nijak závratné. Krádeže jsou na denním pořádku a zvýšit bezpečnost lze pouze vlastní obezřetností. V paralelním postavení zde stojí virtuální měny obecně. Nelze je padělat, nelze vytvářet nové kusy mimo systém. Zabezpečení vstupu je zajištěno formou trezorů, peněženek a primárních klíčů. V případě obezřetnosti uživatele je velmi těžké ukrást jakékoliv množství Bitcoinů. Je zde samozřejmě prostor pro selhání lidského faktoru v rámci manipulace s hesly, kterému se nelze vyhnout ani v sebedokonalejším systému. Další tradiční platební metodou je platba platební či kreditní kartou. Zásadní nevýhodou je poplatek za zprostředkování platby platebním terminálem. Společnosti, které terminály provozují (poskytují) si účtují poplatek ve výši 2-3% za každou transakci. O tuto částku většina obchodníků automaticky prodejní částku navýší. Platební karty jsou též ohroženy manuálním poškozením, kdy může docházet k naštípnutí či poškození čipu. U převodu požadované hodnoty formou Bitcoiny ani jedna z těchto hrozeb nepřipadá v úvahu. Primárně Bitcoin ani jeho peněženky neexistují ve hmotné podobě, tudíž nemůže dojít k jeho reálnému poškození. Platba může probíhat přes notebook, tablet či mobilní telefon. Peněženka nemusí být spárována pouze s jedním zařízením a dá se k ní připojit z jakéhokoliv místa, kde je k dispozici internet. Poplatek za platbu je dobrovolný a také v libovolné výši, není však podmínkou. Hojnější využívání platebního systému Bitcoin tak může globálně vést ke snižování cen. Vzhledem k již zmiňované současné volatilitě kurzu dochází ke značné torzi reálné ceny. Bankovní převody jsou v současnosti vůbec nejpoužívanější formou platebního styku. Prioritou dnešní doby je pohodlí, což nabízí služba internetového bankovnictví. Při převodu mezi klienty je zde centrální autorita, jíž je myšlena banka, která má vcelku širokou škálu pravomocí. Má možnost pozdržet platbu, pracuje s osobními daty klienta, smí zablokovat platbu, zamrazit účet a spoustu dalších. Vzhledem ke správě účtů dochází i k nákladům na 45

46 faktor práce, které musí hradit vlastník účtu. Naproti tomu stojí nová generace virtuálních měn v čele s Bitcoinem, které poskytují veškeré služby jako bankovní účty s tím rozdílem, že je zde vypuštěna centrální autorita, která by mohla jakkoliv manipulovat s transakcemi a účty. Veškeré účty jsou zcela anonymní a při troše zručnosti jejich majitelé nedohledatelní. To s sebou nese i jistá rizika a nahrává nelegálnímu obchodu. Současný bankovní systém pracuje i přes moderní technologie v relativně zastaralém systému ověřování jednotlivých transakcí. V něm hraje roli hned několik ověřovatelů a schvalovatelů v čele s centrální bankou. Převod peněz mezi účty tak může trvat i několik dní. V České republice vymezuje převody mezi bankami zákon o platebním styku. Tuzemský platební styk je v rámci banky uskutečněn během téhož dne. To je oproti předchozím letům posun k lepšímu. Na mezibankovní převod existuje lhůta 3 pracovních dní. Slovo pracovních je velmi důležité, protože pokud 3 po sobě jdoucí pracovní dni dělí víkend, transakce může trvat až 5 kalendářních dní, což je v dnešní době vcelku neuvěřitelné. Zahraniční platba je pak upravena dohodou mezi bankami. Pokud tato dohoda neexistuje, bankovní převod by pak měl dle Evropského práva trvat do 5-ti pracovních dní. V porovnání s platebním systémem Bitcoin je to opět v nepoměru. Vzhledem k neexistenci více měn probíhajícího v rámci platebního systému Bitcoin není třeba dělit transakce na tuzemské a mezinárodní. Rychlost transakce je zde okamžitá. Prodávající vidí ihned po zadání příkazu Bitcoiny na svém účtu. Jejich verifikace se následně pohybuje v řádech desítek minut. Peníze jsou však ve chvíli převodu považovány za přijaté a není třeba se o ně obávat a to už z důvodu nemožnosti zastavit platbu. Co se týče finanční výhodnosti platebního styku formou bankovního převodu, oproti virtuální měně, jsou zde opět znatelné rozdíly. I přes fakt, že se tuzemské banky snaží přilákat nové klienty na účty bez poplatků, není tomu úplně tak. V rámci vedení účtu se opravdu žádný poplatek nehradí, transakce jsou povětšinou také zdarma, ovšem pouze do určitého počtu. Málokterá banka v současnosti nabízí vedení a běžný provoz účtu zcela zdarma i přes to, že ve světě je to zcela běžné. Nejzásadnější pro běžného uživatele je však převod peněz v zahraniční měně. Při převodu běžným platebním stykem trvá transakce zhruba kolem 3 pracovních dní. Poplatek za provedení transakce začíná na 220 korunách za jednotlivý převod. Při převodu v rámci systému Bitcoin je transakce zdarma, či pouze za dobrovolný poplatek. Příjemce si pak může směnit Bitcoin v denním kurzu za zvolenou měnu. 46

47 Slabé stránky Jako každý produkt či služba má i Bitcoin slabá místa. Za nejzásadnější považuji partikulární využití, kdy ne každý má stálé připojení k internetu. V civilizovaném světě je připojení k internetu vcelku běžné, ale není to pravidlem. Dle Mezinárodní telekomunikační unie je nejvyšší podíl připojení na obyvatele v menších státech typu Falklandů či Islandu, kde podíl připojení na obyvatele dosahuje hodnoty přes 95%. Na opačné straně žebříčku stojí Severní Korea, Etiopie či Kongo, kde podíl připojení na obyvatele dosahuje necelého procenta. Česká republika se v průběhu let propracovává žebříčkem výše a zároveň zlepšuje kvalitu a rychlost připojení. V místech, kde připojení není možné bohužel Bitcoinové transakce fungovat nemohou. Za další slabou stránku považuji zatím málo míst, kde se Bitoinem dá platit za výrobky a služby. Prozatím se jedná spíše o zajímavou obchodní příležitost na měnovém trhu, než o standardní představu měny. Směňovat služby či produkty za Bitcoiny se sice dá, ale míst nabízejících tuto službu je prozatím poskromnu. To souvisí i s nízkým počtem Bitcoinmatů, kterých bylo v roce 2014 pouze 20 po celém světě. Paradoxem je, že 3 z toho byly aplikovány na území ČR. Pro spekulanty by mohla být vysoká volatility zajímavou investiční příležitostí, ale pro běžného uživatele je velmi rizikovou. Její dopad může být jak pozitivní tak negativní. Na rozdíl od obchodních aktivit traderů je však většina populace při provádění běžných a opakovaných transakcí spíše konzervativní. Běžní uživatelé mají odpovědnost za rodiny a rodinné finance a nemohou si dovolit nakoupit běžnou komoditu během měsíce za její dvojnásobek. Proto nepovažuji za reálné přijmout Bitcoin jako hlavní platidlo. Jako poslední zásadní slabou stránku považuji možnost zneužití anonymity pro nelegální obchody. Dle dostupných informací a odhadů správců Bitcoinu dochází k těmto transakcím více a více. Můžeme jen doufat, že Bitcoin bude primárně užíván jako běžné platidlo, nikoliv jako podpora nelegálního světového obchodu, či dokonce terorizmu. Příležitosti Mezi hlavní příležitosti řadím poznání občanů jednotlivých zemí vlastní měnové systémy. V současnosti většina obyvatel toleruje dominance centrálních bank kvůli stabilitě a také nevědomosti. V případě, že by došlo k obecnému prozření, začnou hledat alternativy. Jako první se nabízí nejsilnější decentralizovaná měna, která poskytne útěk od klasických měn. 47

48 Další příležitostí je globální rozvoj míst, přijímajících Bitcoin. Pokud se Bitcoinem bude dát platit za běžné komodity, tak při příznivém kurzu budou obyvatele více uvažovat o jejich využití. Tím vzroste počet transakcí a měna se stabilizuje. V případě, že by Bitcoin jako platidlo uznaly jednotlivé prodejní řetězce, nejen že by je to posunulo před konkurenci, ale otevřelo by to nové možnosti plateb. Věřím v to, že by tento krok mohl mít pozitivní vliv na jednotlivé řetězce a ty by mohli otevřít možnost běžných nákupů za virtuální peníze. Hrozby Bitcoin jako takový je v současnosti velmi bezpečná měna. Spekulace veřejnosti, která nezná problematiku měny, probíhá ve vazbě na nedávný krach burzy Mt. Gox. Samozřejmě i takové riziko tu je, ale dá se přirovnat ke zcela běžným rizikům všedního života, jakými může být například přepadení banky. Za mnohem vážnější rizika považuji odhalení slabiny v šifrování, nástup nové silnější měny a pokus vládních institucí o regulaci či úplný zákaz používání Bitcoinu na daném území. Ani jedna z variant však není příliš pravděpodobná. Zakázání Bitcoinu by se v globálním měřítku dalo srovnat s pokusem o zakázání užívání internetu v rámci jednotlivých zemí. Tudíž zcela nemyslitelné. O prolomení šifrování se pokouší tisíce hackerů z celého světa od počátku měny a za více než 5 let se to nikomu nepodařilo. Jako největší hrozba se tedy nabízí nová virtuální měna. Vzhledem k raketovému nárůstu digitálních měn za poslední 3 roky je snaha o přebití bitcoinu enormní, bohužel či bohudík s negativním výsledkem Fundamentální analýza V návaznosti na SWOT analýzu měny, jenž popisuje skutečný stav měnového systému, považuji za vhodné pokračovat analýzou fundamentální. Ta na rozdíl od SWOT analýzy zohledňuje hospodářské, sociální a politické impulzy. Důležitým faktem je, že jak v technické tak fundamentální analýze figuruje faktor času. Primárním předpokladem pro možné hodnocení vývoje pomocí fundamentální analýzy je uznání faktu, že měny mají svoji vnitřní hodnotu. Ta určuje současnou pozici na trhu s přihlédnutím ke globální situaci. Vnitřní hodnota by se dala označit jako "racionální a objektivní odhad potenciální tržní ceny." 12 [16] Veškeré fluktuace jsou následně investory vyhodnocovány v příměru k určené [16] Moneta Investment; akcieatrhy.cz [online] [cit ]. Dostupné z 48

49 vnitřní hodnotě měny. Fundamentální analýza je považována za středně až dlouhodobou predikci, kdežto technická analýza je využívána primárně ke krátkodobým určením. Při určení pohybů kurzů je optimální a bezpečnější rozložit váhu predikce mezi fundamentální a technickou analýzu. Diverzifikujeme tím riziko možného pochybení. Fundamentální analýza je považována za ryze spekulativní a snadno ovlivnitelnou. V rukou zkušených obchodníků a brokerů se může fundamentální analýza stát velmi bezpečným a spolehlivým nástrojem k určení pohybu měnového kurzu. Zářným příkladem je jeden z největších obchodníků a investorů všech dob Warren Buffet. Ten vychází z vlastní teorie, kdy nakupuje v době, kdy je společnost či měna podhodnocena a dle dostupných informací by mělo dojít k nárůstu. Pro získávání informací je třeba si určit spolehlivé zdroje. Ty by měl ve většině případů poskytovat broker. Je třeba však mít na mysli, že informace, které od brokera dostaneme, dostane každý, kdo s ním obchoduje. Z toho důvodu je důležité zajistit si alternativní zdroje informací. Těmi může být cokoliv od denních zpráv, přes výroky politiků až po názory běžných lidí na různých fórech. V případě širokého množství informací je třeba si určit prioritní zdroje, doplněné informacemi běžně dostupnými, jimž přidělíme v poměru k hlavním informacím zvolenou váhu. Pro analýzu měn Bitcoinu jsem zvolil jako primární zdroj informací webové servery a V dnešní době se řada jedinců a společností soustřeďuje na finanční trhy a díky tomu je dostupné velké množství data a informací. Nejedná se pouze o tzv. surová data, ale také připravené analýzy a predikce. Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro fundamentální analýzu je jakýsi makroekonomický kalendář, kde uživatelé zveřejňují předem ohlášené události, kde vystoupí vlivné osobnosti, jež mohou svými výroky zásadně změnit pohyb kurzu. Makroekonomický kalendář je nositelem více či méně konkrétních informací, které obsahují data a časy projevů státníků, informace o inflaci a jiné. Jednotlivým zprávám je vhodné přidělit váhu vůči ostatním zprávám a tím určit jejich důležitost. Obchodníci sledují veškeré zprávy, vysokou váhu přikládají primárně indexům spotřebitelských cen, vývoji hrubých domácích produktů, ukazatelům zaměstnanosti a také úrokovým mírám jednotlivých centrálních bank. V případě Bitcoinu je to ovšem složitější. Nepatří totiž žádné a zároveň všem zemím, proto pro Bitcoin přímo nelze tato data sledovat. Na důležitosti jim však navrací jejich obchodování v měnových párech se světovými měnami. Poté všechny tyto zprávy dostávají reálnější obrysy při určení nadhodnocenosti či podhodnocenosti dané měny. 49

50 Ostatními indikátory mohou být zahraniční politika, inflace jednotlivých měn, hospodářská kriminalita, vládní zásahy do ekonomiky či daňová politika. K běžným občanům směřují zprávy hlavně z masových médií. Na tomto základě však nelze investovat. Politická "hra" totiž spočívá ve vlastní potřebě zprávy zkreslovat, vydávat prohlášení a přidávat omezující vyhlášky. Základním kamenem pro fundamentální predikce bývají předem oznámené události, jakými mohou být projevy prezidentů či prohlášení centrální bank. Spousta obchodníků se pak domnívá, že při zveřejnění pozitivní prognózy je vhodné otevřít dlouhou pozici, ale ne vždy tomu tak je. Trh se díky velkým hráčům může otočit, protože právě tito giganti mají přesnější informace o jejich využití ve svůj prospěch. Pro práci s fundamentální analýzou je tak třeba velká míra citu a zkušeností při práci s informacemi. V neposlední řadě je pak třeba zohlednit o jak silnou ekonomiku se ve vztahu k Bitcoinu jedná. V případě omezení menší ekonomikou velikosti České republiky by neměla mít běžná informace nikterak zásadní vliv. Výjimkou mohou být zcela zásadní rozhodnutí ve vztahu k virtuálním měnám obecně, jejich přijetí za oficiální platidlo, či jejich daňové zvýhodnění. Obecně se dá tvrdit, že špatný stav současného měnového systému dané měny může vést k přechodu na alternativní systémy, jimiž virtuální měny bezpochyby jsou. Důkazem tohoto tvrzení může být čím dál větší strach vlád z virtuálních měn a s tím spojené pokusy o jejich regulaci. Bitcoin nevyhovuje státníkům z mnoha důvodů, ale primárně proto, že nemají možnost jej regulovat a nemají nad ním žádný dohled. Ve výsledku má však Bitcoin na tradiční měny velmi pozitivní vliv. Žádná vláda si totiž nepřeje ztrátu klientely, která plní státní rozpočet. Musí pružně reagovat na vývoj Bitcoinu, který získává s postupem času čím dál silnější tržní pozici. Při oslabení klasických měn totiž roste kurz Bitcoinu, čímž evokuje ve spekulantech touhu obchodovat. Pro určení budoucího vývoje hodnoty či stability měny není možný vycházet jen z fundamentální analýzy jako takové, protože každá zásadní zpráva může zásadně ovlivnit pohyb kurzu a tím se stává sázka na 100% využití fundamentální analýzy spíše sázkou do loterie, než reálnou predikcí. 50

51 Graf 4: Vývoj ceny BTC vůči USD Zdroj: Vlastní zpracování Fundamentální analýza Bitcoinu pro rok 2014 Pro budoucí období se zaměřím na minulý vývoj měny a to na z hlediska Bitcoinu velmi zajímavý rok Denní zprávy ovlivňovaly pohyb kurzu a každá zpráva světového charakteru měla velmi silný dopad na hodnotu měny. Z počátku roku měna dostala rostoucí tendenci na základě oznámení předního výrobce internetových her Zynga, který oficiálně potvrdil, že začne přijímat Bitcoin jako platidlo. Pro růst měla ideální pozici po prosincovém oznámení hlavní Čínské burzy, která uvedla, že na základě rozhodnutí čínské vlády, přestane přijímat vklady v tuzemské měně, tedy Juanech. Kurz Bitcoinu tak poklesl na hranici 400 USD / BTC. Při fundamentální analýze roku 2014 se vychází z průměrně 200 měsíčních zpráv, které jsou důležité pro vývoj kurzu. Zaměříme se na každý měsíc zvlášť a podíváme se, jak jednotlivé zprávy pohybovaly kurzem. Leden - únor V prvním a druhé měsíci došlo k extrémnímu nárůstu nových digitálních měn. Jejich vývojáři se domnívali, že když se stal z Bitcoinu zlatý důl, může i jejich vlastní měna na základě využití open source kódu také obstát. Pokles ovšem nebyl tak zásadní vzhledem k předchozí volatilitě. Vývojáři podlehly ve většině případů touze po zbohatnutí a ponechali 51

52 si v držbě část těžených "coinů", což nezapůsobilo dobře na jejich uživatele, kteří neodcházeli ze systému tak hojně, jak se předpokládalo. Březen - duben Za poklesem kurzu v březnu a dubnu stál krach největší soukromé burzy Bitcoinů Mt. Gox, kde došlo k odpojení celé sítě a tisíce uživatelů tak přišli přes noc o miliony dolarů. Její ředitel se po třech dnech nejistoty vyjádřil, že se pracuje na odstranění problémů se serverem, což však neuspokojilo ostatní obchodníky a hojně své Bitcoiny prodávali. Po obnovení burzy bylo zveřejněno, že se ze systému ztratilo Bitcoinů. Květen - červen V květnu kurz zaznamenal prudký nárůst a to díky skupině investorů, kteří chtěli koupit japonskou burzu Mt. Gox a uspokojit věřitele ztracených Bitcoinů. Tímto krokem chtěli oživit upadající trh s nejsilnější internetovou měnou. Za celou burzu nabídly původnímu majiteli 1 BTC. Svůj návrh odůvodnili informační zkreslením, které neumožňuje určit přesnější hodnotu burzy jako takové. Na burzu se začali vracet spekulanti a Mt. Gox se dostával opět do pohybu. Červenec Po mírném nárůstu následuje opět pád. Tentokrát ho zapříčinila Evropa. Ruská vláda sice přiznala jistý potenciál internetových měn, ale jedním dechem dodala, že Rusko směřuje k jejich regulaci. Hlavní obavou je zneužití anonymity k trestné činnosti. K poklesu přispěla též Francie, která jako vůbec první zrušila nelegální burzu s Bitcoiny, ve které právě probíhaly obchody v hodnotě 388 BTC. Zároveň se však zvyšoval objem denních obchodů, tudíž nedošlo k zásadnímu poklesu, kterému nahrávaly zmíněné zprávy. V té době byl Bitcoin i přes nepřízeň vlád obchodován v rostoucím tempu. Srpen V srpnu se na politické scéně odehrávaly běžné situace, které nijak zvlášť nepohnuli s kurzem Bitcoinu. Jedním z impulzů mohla být i zpráva nejrozšířenější internetové encyklopedie WIKIPEDIA, která oznámila, že bude přijímat dobrovolné příspěvky ke zkvalitnění poskytovaných služeb i ve formě Bitcoinu. Takřka okamžitě byl zaznamenán nárůst objemu obchodů s touto měnou. 52

53 Září V září loňského roku došlo k veřejné nabídce akcií světového fenoménu Alibaba. Jedná se o společnost, zabývající se e-komercí. V posledních letech díky své dominanci expanduje a to primárně formou nákupu konkurenčních či strategicky výhodných společností. Němečtí ekonomové prognózovali sílu a výhodnost investice právě do akcií společnosti Alibaba, což ve výsledku způsobilo šílenství na většině trhů. Nevyhnulo se ani Bitcoinu, kde spousta investorů prodávala Bitcoin, aby mohla nakoupit akcie již zmiňované Alibaby. Objem obchodů se během 14 dní zvýšil o více jak 60% a cena opět klesla vzhledem k převažující nabídce nad poptávkou. Říjen Říjen byl na fundamentální indikátory bohatý. Negativní zprávy převažovali nad pozitivními, což vedlo k poklesu kurzu. Mezi negativní indikátory by se daly zařadit zpomalení importu i exportu Německa jakožto silného evropského hráče. ECB a Evropská bankovní úřad oznámily neúspěch 25 Evropských bank při testu zdraví jednotlivých bankovních domů. Ve Velké Británii stagnoval průmysl, počet zakázek a zbytek negujících zpráv se vymezil mimo Evropu, kdy se snížily zásoby zemního plynu v USA či výrazně poklesl růst Čínské ekonomiky. Pozitivními zprávami byl například pokles ceny ropy pod 90 USD za barel či snížení inflace Velké Británie na nejnižší hodnotu za posledních 5 let. Listopad Listopad byl co do pohybu kurzu vcelku vyvážený a přispělo k tomu primárně snížení cen pohonných hmot, což se stalo poprvé za poslední 4 roky. Druhou nejvýznamnější zprávou byla dohoda mezi Japonskem a Čínou o volném obchodu. Její zhodnocení je velmi záludné a to vzhledem k neznalosti detailů kontraktu. Tato zpráva byla jistým indikátorem pohybu, avšak nikdo (vyjma extrémně zasvěcených osob v problematice kontraktu) nemohl odhadnout směr tohoto pohybu. Jasnějším už je udělení pokuty pěti významným světovým bankám v hodnotě 3,4 mld USD za manipulace na forexovém trhu. Rozporuplnou zprávou je podpis dohody mezi Čínou a Ruskem o dodávkách plynu do Číny tzv. západní cestou. Nejvýznamnějším poklesem na měnovém trhu byl pokles rublu, který přes noc připravil Rusy o jejich úspory. Cenový pokles zapříčinil pokles ceny ropy. 53

54 Prosinec Poslední měsíc roku 2014 se odehrával ve znamení optimalizace rublu, což podpořila ruská vláda intervencí, kdy prodala 700 mil. USD. Další zásadní událostí bylo oznámení Mezinárodního měnového fondu o faktu, že Čína po 142 letech sesadila USA z pozice největší světové ekonomiky. Dalším impulzem, vedoucím k poklesu bylo snížení tržeb švýcarských maloobchodů o více jak pětinu. Budoucí predikce Na základě vyhodnocení současného stavu může dojít k různým scénářům a rozhodnutím. Každý z těchto faktorů pak zásadně ovlivní budoucí vývoj a hodnotu. Obecně však lze předpokládat, že příznivců internetových měn bude přibývat. Primárním předpokladem je změna priorit nastupující generace, kde přednost dostávají moderní technologie před těmi tradičními. Sekundárně se jedná o vyšší dostupnost informací široké veřejnosti. Při současné neznalosti měnového systému a pravomocí vládních organizací je stav únosný. Když si však populace uvědomí, že alternativu ve formě virtuální měny nezasahuje přímá inflace a že ji dokonce nedokáže nikdo ovlivnit, dá se předpokládat nárůst uživatelů. Ten poroste i s širšími možnostmi platby za běžné služby a produkty. Obecnou hrozbou může být příchod dokonalejšího platebního systému, který pozici Bitcoinu ohrozí, ale v současnosti se nic takového nepředpokládá a žádná ze současných virtuálních měn k tomu potenciál nemá. Na základě předchozích domněnek lze z dlouhodobého hlediska předpokládat nárůst objemů obchodů a hodnoty Bitcoinu Technická analýza Pro určení střednědobého a dlouhodobého kurzu je vhodná analýza fundamentální, ale pro krátký obchodovací interval považuji za nejspolehlivější indikátor právě analýzu technickou. Ta může obsahovat širokou škálu nástrojů, které mohou předpovídat budoucí vývoj. Podkladem pro technickou analýzu jsou historická data, díky nimž se primárně v grafu zobrazí budoucí pohyb kurzu. Základní kámen technické analýze, jak ji známe dnes, položil jeden z prvních vydavatelů časopisu Wall Street - Charles Dow. Vycházel ze třech hlavních předpokladů: 1. Cena zcela odráží působení veškerých tržních sil. V daném čase jsou všechny tržní informace i síly již v ceně zahrnuty. 54

55 2. Ceny se pohybují v trendech, které lze rozpoznat a přeměnit na ziskové příležitosti. 13 [17] 3. Cenové pohyby se opakují. Technickou analýzu můžeme rozdělit na metody zobrazované na základě grafů nebo indikátorů. Obě části jsou pro určení pohybu kurzu důležité, avšak ne každý jich využívá paralelně. Je to stejné jako při kombinaci fundamentální a technické analýzy. K dispozici je nespočet metod, vedoucí k více či méně spolehlivé predikci pohybu měny, vždy však záleží na preferenci a diverzifikaci investora Matematické indikátory Matematické indikátory nám poskytují objektivní stanovisko k současné tržní pozici. Na základě historických dat predikují vývoj měny v čase. Metod jak dostat požadovaný výsledek je nepřeberné množství ale mezi nejpoužívanější patří hybnost, klouzavé průměry a oscilátory. Na ostatní výpočty je třeba využít složitý algoritmus, který umožní, poskytnou již předdefinovaný software. Momentum Momentum neboli hybnost, nám ukazuje, jak se mění cena v závislosti na čase. Je velmi populárním indikátorem, neboť je jeho aplikace v porovnání s ostatními vcelku jednoduchá. Ceněné na základním indikátoru je jeho včasné odhalení změny trendu. Určuje se jako rozdíl mezi současnou a předchozí hodnotou. Pokud je trend sílící, posiluje svoji pozici. Je zde pravděpodobné, že budu dodržovat současnou tendenci. Pokud slábne, indikuje váhání obchodníků nebo dokonce zvrat trendu. Nedá se považovat za nijak zvlášť spolehlivý, ale v kombinaci s důmyslnějšími analýzami může sloužit jako velmi vhodný komplement. Pro jeho výpočet je využíván vzorec: MOM = Pi Pin MOM = momentum Pi = aktuální uzavírací cena Pin = uzavírací cena v bazickém čase [17] Markets.com [online] [cit ]. Dostupné z 55

56 Graf 5: Momentum Bitcoinu za rok 2014 Zdroj: Klouzavé průměry Jedná se o další z velmi využívaných matematických indikátorů. Jeho oblíbenost je postavena na jednoduchosti výpočtů. Klouzavé průměry mohou také sloužit jako základ pro další indikátory, jakými jsou kupříkladu MACD. V teoretické části jsem klouzavé průměry popsal obecně a nyní se zaměřím na rozdělení jednoduchých a exponenciálních průměrů, které následně zanesu do grafu. Bitcoin křivka pak ukáže nákupní a prodejní signály protnutím křivky kurzu s klouzavým průměrem. Jednoduchým klouzavým průměrem se rozumí běžný aritmetický průměr pozic. Jako pozici si můžeme stanovit téměř cokoliv od středních po uzavírací ceny. Na začátku je třeba si určit časový interval, kterým se budeme řídit. Pro naši potřebu jsem zvolil 20-ti denní interval uzavírací hodnoty. Důvodem je dlouhodobá dobrá zkušenost s touto periodou při využití klouzavých průměrů. Při stanovení periody kratší v řádu např. 10 dní dochází k indikaci většího množství signálů, kde je spousta z nich falešných. Naopak při delších intervalech v rámci desítek dní dochází k vynechání zvratových signálů. Každý z investorů si zde musí najít svoji optimální délku intervalu a určit si cíl, s jakým do daných obchodů vstupuje. Pro maximalizaci zisku nepovažuji indikátory klouzavých průměrů za šťastnou volbu, neboť rozdíl mezi nákupní a prodejní 56

57 cenou není nikterak vysoký. Doporučil bych ho spíše konzervativním investorům, kteří mají za cíl dlouhodobou prosperitu, nebo chtějí využít vedlejší kurz ke stabilizaci širšího portfolia. Výsledek jednoduchých klouzavých průměrů můžeme vidět na grafu 6. Každé protnutí trendové křivky můžeme považovat za signál ke změně trendu. Pokud protne křivka klouzavého průměru křivku kurzu zdola, je to signál k otevření dlouhé pozice. Protnutí křivky kurzu shora je impulsem k otevření krátké pozice. Graf 6: Jednoduchý klouzavý průměr Bitcoinu v roce 2014 Zdroj: Z grafu lze určit, že signály při nižší volatilitě lze považovat za vcelku přesné, ale s přibývajícím časem dochází k výraznému zkreslení a čím dál nižší přesnosti. Důvodem je využití statických dat bez přihlédnutí k aktuální situaci. Exponenciální klouzavý průměr je váženým průměrem určených cen. Opět je zde prostor pro výběr porovnávaných hodnot. Na rozdíl od jednoduchých klouzavých průměrů však zohledňuje aktuálnost vývoje tím, že dává vyšší váhu aktuálním informacím. S přibývajícími daty se snižuje vliv historicky starších hodnot, ale nikdy nezmizí úplně. Opět zde určujeme interval, který bych ze subjektivního pohledu nevolil delší než 25 dní. Důvodem je volatilita kurzu Bitcoinu, která utlumuje dlouhodobější význam klouzavých průměrů. 57

58 Graf 7: Exponenciální klouzavý průměr Bitcoinu v roce 2014 Zdroj: U exponenciálních klouzavých průměrů lze zaznamenat výrazně přesnější úspěšnost při predikci vývoje kurzu. Na grafu 7 jsem zvolil interval 20 dní. Ani zde však neslouží nástroj k určení hodnot, pouze poukazuje na bod zvratu křivky. MACD MACD je zkratkou pro Moving Avarage Covergence Divergence, což by se dalo volně přeložit jako rozdíl exponenciálních klouzavých průměrů s delším a kratším intervalem. Opět se jedná o typ exponenciálních klouzavých průměrů s tím rozdílem, že dochází ke kombinaci více časových období s dynamickou metodou trendu. Zásadní výhoda oproti klasickému exponenciálnímu klouzavému průměru spočívá v dřívější predikci zvratu. Grafické znázornění se skládá ze dvou čar. První z nich je MACD (v našem případě modrá křivka) a druhou tzv. z signální čáru (oranžová křivka). V případě, že MACD protne signální čáru, znamená to signál k otevření dlouhé pozice. V případě, že se MACD nachází pod signální čárou, doporučuji otevřít pozici krátkou. 58

59 Graf 8: MACD model Bitcoinu v roce 2014 Zdroj: MACD stejně jako ostatní indikátory může působit jako spolehlivý nástroj k predikci vývoje kurzu. Důležité je však jeho nastavení. Při zadání standardních hodnot, tedy 12 a 26 se signální čárou na hodnotě 9. V našem případě došlo z dlouhodobého hlediska k v celku příznivým výsledkům. Parabolický systém, Stop-and-Reverse Jako poslední metodu matematických indikátorů uvedu pouze ve zkratce Parabolický systém SAR zastavení a opačný pohyb. Jedná se o konzervativní matematický indikátor, který nastavuje mantinely obchodování. Systém SAR je výhodný hlavně z důvodu včasné indikace změny trendu a omezení ztrátovosti z hlediska investora. Ten si může nastavit tzv. stop-loss hodnotu (nastavení prodejního bodu při dosažení ztráty). Obecně se doporučuje nastavení v rozmezí 2 5% z hodnoty účtu, což je velmi obecné a nikterak směrodatné. Záleží na prioritě daného obchodu, kde je důležité určit cíl obchodu. Jakmile se dostane signál pod cenu, je to signálem k nákupu, naopak jakmile se nachází signál nad cenou, je to považováno za prodejní signál. 59

60 Graf 9: Stop and reverse systém Zdroj: Vlastní zpracování Při pohledu na graf 9 je zřejmá, vcelku přesná signalizace zvratů. Únorová prodejní pozice se stop-lossem zachránila případnému investorovi značnou část finančních prostředků, což lze považovat za úspěch. Při obchodování není úspěchem vždy zisk, ale i minimalizace ztrát Grafická analýza Grafická analýza je nezbytnou pomůckou při určování pohybu jednotlivých kurzů. Vychází z faktu, že změny kurzů se pohybují v určitých trendech, které se opakují. Do grafu se následně zobrazuje historický vývoj ceny s ohledem na současný pohyb. Důležitý je fakt, že kurzem nepohybují pouze data fundamentálního charakteru, ale také data vycházející z psychologické analýzy. Více či méně racionální chování skupiny spotřebitelů totiž může ovlivnit pohyb kurzu obdobně jako globální masová média. Samotný graf je zakreslován na horizontální a vertikální osu, kdy horizontální představuje čas a vertikální cenovou hladinu. Vyjma zvoleného časového intervalu je vhodné na grafu vyobrazit historický objem obchodů. Základní myšlenkou celé grafické analýzy je hypotéza, která říká že abychom 60

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Digitální měna Bitcoin. Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné

Digitální měna Bitcoin. Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné Digitální měna Bitcoin Dalibor Hula Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné Výpomoc bankám Blokáda Wikileaks Peníze kryty zlatem Platby do zahraničí Peníze Odkud se berou? Co jim dává hodnotu? Kolik jich

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger Kryptoměny (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger UPOZORNĚNÍ Prezentace není určena pro odborníky, záměrně jsem se v ní dopustil několika

Více

K ZÁKONNÝM DIGITÁLNÍM PENĚZŮM VYDÁVANÝM CENTRÁLNÍ BANKOU

K ZÁKONNÝM DIGITÁLNÍM PENĚZŮM VYDÁVANÝM CENTRÁLNÍ BANKOU K ZÁKONNÝM DIGITÁLNÍM PENĚZŮM VYDÁVANÝM CENTRÁLNÍ BANKOU Představení koncepce Na dematerializaci plateb se pracuje již řadu let. V posledních deseti letech bylo vyvinuto více než 200 mobilních platebních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Bitcoin. digitální měna budoucnosti nebo nafouklá bublina? Jaroslav Brychta. Jan Skalický

Bitcoin. digitální měna budoucnosti nebo nafouklá bublina? Jaroslav Brychta. Jan Skalický Bitcoin digitální měna budoucnosti nebo nafouklá bublina? Jaroslav Brychta Jan Skalický 2 / 26 Bitcoin základní principy, technické aspekty Jan Skalický 3 / 26 Bitcoin - vlastnosti digitální měna a platební

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Kryptografie Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL13 Ročník První

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více