DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM"

Transkript

1 Září - Říjen Číslo 5/36/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Někdo mne vede za ruku, když bojím se jít tmou. To je ten, který o mně ví, který je na mě laskavý, je stále se mnou. Někdo mne vede za ruku, proto se nechci bát. To je ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád. L. Rejchrt

2 Malé křesťanské kalendárium Září 3.9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele církve Svátek Narození Panny Marie Památka Jména Panny Marie Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl neţ pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. Hebrejské jméno Marjam či Mirjam bývá vykládáno různě (Paní, Krásná, Hvězda mořská ), tyto výrazy jsou však spíše alegorické neţ etymologické. Protoţe se toto jméno vyskytuje v bibli poprvé u sestry Mojţíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ pak by mohlo znamenat Bohem milovaná a Boha milující. Liturgická oslava Jména Panny Marie začala ve španělské diecézi Cuenca roku 1513, postupně se rozšířila po celém Španělsku a slavila se 17. září. Po vítězství polského krále Jana III. Sobieského nad tureckým vojskem u Vídně 12. září 1683 ji zavedl papeţ Inocenc XI. pro celou církev a stanovil pro ni neděli v oktávu svátku Narození Panny Marie. Při liturgické reformě za Pia X. r pak byla přeloţena na 12. září Svátek Povýšení svatého Kříţe Památka Panny Marie Bolestné Památka sv. Ludmily Svátek sv. Matouše, evangelisty Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a řeholníka Slavnost sv. Václava, mučedníka Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů V liturgickém roce si připomínáme archanděly (Gabriel, Michael a Rafael) a anděly stráţné. Bohuţel se ale často zapomíná na tradiční přesvědčení, ţe při liturgii oslavujeme Boha spolu s anděly a všemi svatými. Tato tendence se objevuje zvláště dnes, kdy je velmi často akcentován společenský rozměr slavení liturgie - tedy shromáţdění obce. Kladení důrazu i na tuto horizontální rovinu liturgické oslavy je samozřejmě správné, ale dejme pozor, abychom nezapomněli na sepjatost celého tvorstva při oslavě 2

3 jediného Stvořitele a Boha. Myšlenka, ţe andělé oslavují nepřetrţitě Boha, je společná křesťanům západním i východním a účast věřících na eucharistické liturgii je chápána jako společenství a účast na liturgii andělské. Ve východní liturgii toto chápání zřetelně vyniká např. v cherubínském chvalozpěvu (My, kteří cherubíny tajemně představujeme a Trojici, dárci ţivota, třikrát svatou píseň zpíváme, odloţme nyní všechny světské starosti, abychom důstojně oslavili krále, kterého andělské sbory neviditelně nosí ve vítězné slávě. Aleluja.). V západní liturgii se tento motiv také objevuje např. v první eucharistické modlitbě: Přikaţ svému svatému andělu, ať ji (tzn. eucharistickou oběť) přenese na tvůj nebeský oltář, před tvář tvé boţské velebnosti Oběma liturgiím jsou společná slova před zpěvem Svatý, svatý: a proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouţí, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Říjen Památka sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny Památka sv. Andělů stráţných Boţe, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střeţili na všech našich cestách; vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vţdycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze tvého Syna... (vstupní modlitba) Andělé jsou celým svým bytím sluţebníci a poslové, a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo. O andělech stráţných mluví Starý zákon slovy: Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil (Ex 23,20). Podobně říká ţalmista: On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách (Ţ 91,11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, ţe maličcí mají své anděly v nebesích, slovy: 3

4 Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, ţe jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce (Mt 18,10). Tak dostává přesvědčení církve biblický základ, ţe s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl stráţný. Rozumové zdůvodnění úlohy andělů stráţných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boţí Prozřetelnosti. Kaţdý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává osobního anděla stráţce. Člověk můţe mít i více andělů, např. kdyţ je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důleţité poslání. Můţeme se dokonce domnívat, ţe i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly stráţné, kteří se svými diskrétními zásahy snaţí zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střeţit a pomáhat trvá pro anděla stráţného od narození do smrti člověka. V okamţiku smrti a soudu anděl přestává být stráţcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách Památka Panny Marie Růţencové Památka sv. Radima, biskupa Památka sv. Terezie od Jeţíše, panny a učitelky církve Památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Památka sv. Jana Kapistránského, kněze Slavnost Výročí Posvěcení kostela Sv. Šimona a Judy, apoštolů Úvaha k zamyšlení Jednou jsem četl: Někdy se říká, ţe ţivot je cesta a ţe kaţdý člověk kráčí svou vlastní ţivotní cestou. Křesťan by asi hned dodal, ţe cílem této cesty ţivota je Bůh sám. Ano, proto se můţeme ptát nad jednotlivými událostmi v ţivotě, nad 4

5 jednotlivými rozhodnutími, či nad uplynulými měsíci, jestli jsme na této cestě udělali krok směrem k Bohu nebo krok, který nás od Boha vzdálil, nebo jestli jsme zůstali stát na stejném místě. Toto zamyšlení nad tím minulým můţe být velmi uţitečné, ale zároveň je dobré přemýšlet, jak chci proţít ten příští měsíc či rok, jak se chci posunout na své ţivotní cestě. Křesťan by jistě měl chtít co nejvíc se Bohu přiblíţit, ale uţ asi také ví, ţe toto stojí hodně námahy a úsilí. Moţná ho napadá, ţe cesta k Bohu je jako cesta do pořádného kopce, tak velkého jako Bůh sám. Tak si moţná potichu řekne, hlavně se Bohu nevzdálit a aspoň zůstat na stejném místě. Ale vzdát se touhy pokročit dál na ţivotní cestě a spíš se drţet toho, co právě máme, můţe být docela zrádné. Napadá mne, ţe spíše neţ chůze po cestě je ţivot veslováním proti proudu řeky k pramenu všeho ţivota, k Bohu. Na cestě totiţ, kdyţ člověk přestane jít, tak zůstává stát na stejném místě. Ale v lodi uprostřed řeky ve chvíli, kdy přestaneme veslovat, tak nás unáší proud zpátky a zpátky. Připadá mi totiţ, ţe dnešní společnost, kultura, sdělovací prostředky apod. jsou jako silný říční proud. Ale není to proud, který nás nese směrem k Bohu, spíše právě naopak. Křesťan dnes tedy nemůţe zůstat stát na své ţivotní cestě, to by totiţ automaticky znamenalo, ţe se Bohu začíná vzdalovat, moţná ze začátku nepozorovaně, ale o to jistěji je nesen směrem, který k Bohu nevede. Je před námi nový školní rok. Zamysleme se, jak ho proţít, aby byl dobou, kdy se na své ţivotní cestě Bohu přiblíţíme. Vpravdě je to doba, která se vztahuje především na děti a mládeţ, ale dobře víme, ţe nejen; ţe svým způsobem jsme do té doby zapojení všichni, neboť všichni se neustále vzděláváme. A jestli někdo si myslí, ţe ne tak uţ přišel o to, co je opravdovým cílem ţivota a uţ začíná couvat na své ţivotní cestě k Bohu. P. Janusz 5

6 Co víme o Strážných andělech? Naše představy o andělech stráţných jsou často utvářeny jen obrázky lidové tvořivosti, na nichţ bezpohlavní bytost rozprostírá svá ochranná křídla nad dítětem ve smrtelném nebezpečí. Podle toho se také formuje úcta nebo neúcta k nim. Někdo omezuje jejich působení na dětský věk, jiní je povaţují za pohádkové bytosti rovné vodníkům, rusalkám a hejkalům. Naše katolická církev je vidí jinak - po opatrném váhání prohlásila, ţe kaţdému člověku od narození do smrti je určen k ochraně anděl stráţný, nebeský duch, vysoko přesahující naši moţnost jakkoli si ho představit nebo zpodobit. Písmo Svaté a andělé stráţní Andělé jsou celým svým bytím sluţebníci a poslové a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo svaté. O andělech stráţných mluví Starý zákon slovy: Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil (Ex 23, 20). Podobně říká ţalmista: On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách (Ţ 91, 11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, ţe maličcí mají své anděly v nebesích slovy: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, ţe jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce (Mt 18, 10). Tak dostává biblický základ přesvědčení církve, ţe s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl stráţný. Anděl - osobní ochranka Rozumové zdůvodnění úlohy andělů stráţných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boţí Prozřetelnosti. Kaţdý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu 6

7 Prozřetelnost dává osobního anděla stráţce. Člověk můţe mít i více andělů, např. kdyţ je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důleţité poslání. Můţeme se dokonce domnívat, ţe i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly stráţné, kteří se svými diskrétními zásahy snaţí zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střeţit a pomáhat trvá pro anděla stráţného od narození do smrti člověka. V okamţiku smrti a soudu anděl přestává být stráţcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách. Jak můţe anděl ovlivnit naše jednání? Ochrana ze strany andělů stráţných, která má význam jak pro materiální rámec našeho kaţdodenního ţivota, tak i pro náš vnitřní ţivot, se děje především, ovšem nikoli výhradně, v oblasti našeho duševního ţivota. Andělova přirozenost je blíţe Bohu neţli naše, a proto můţe skrze Boha poznat i naši situaci, a to lépe neţ my sami. Anděl stráţný na základě tohoto poznání můţe působit na naši představivost, paměť a citlivost prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ovšem nedokáţe proniknout přímo do lidské vůle a do rozumu, do této sféry osobnosti má totiţ přístup přímo jen Bůh, protoţe tajemství srdce je vyhrazeno jen Bohu a člověku. Andělé mohou poskytnout rozumu a vůli pouze podklady ke zpracování a tak je ovlivňují nepřímo. Ţe toto působení není nikterak zanedbatelné, dokazuje i to, kolik kaţdodenních rozhodnutí děláme právě na základě našich tuţeb, nálad, citů a představ. Působení andělů stráţných ovšem nelze omezit jen na duchovní oblast, i kdyţ v té se projevují především a nejčastěji. Anděl můţe svou přirozenou schopností ovlivňovat i materiální oblast, i kdyţ to dělá většinou nenápadně, v rámci zachování řádu světa a jeho zákonů. Trápí se náš anděl nad námi? Co se děje v našem andělu stráţném, kdyţ nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou jiţ spaseni navěky a v těch není ani smrt, ani smutek, ani nářek, ani ţádná bolest (Zj 21, 4). To ale 7

8 neznamená, ţe je náš anděl kamennou bezcitnou sfingou, které je náš ţivot lhostejný. Anděl stráţný vidí vše ve světle Boţí dobroty a spravedlnosti, a činí vše moţné, aby nikdo nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v dobré. Andělské poslání Věčná moudrost a otcovská starost našeho Boha nám dává anděly za průvodce a pomocníky, aby nás přivedli do věčné vlasti. V jakémkoli okamţiku tak můţeme sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my všichni. V tom je naše andělské poslání. Milé slovo, které pohne našeho bliţního k dobrému skutku, pozorné naslouchání druhým, ochrana slabých duší před nebezpečím, to není jen úkolem andělů, ale je to i poslání kaţdého křesťana. Snaţme se tedy s pomocí a přímluvou andělů naplňovat tuto naši andělskou sluţbu. ******** Většinou si děláme legraci z andělů, ďáblů a všeho, co je mimo naše lidské poznání. Přitom nejedenkrát nedokážeme vysvětlit spousty jevů, které dají o sobě vědět během našeho života. Nejedenkrát jsme tím pořádně překvapení a za všechno bychom chtěli obvinit Boha. Zamysleme se nad legendou o shromáždění padlých andělů, která nám vysvětluje proč je kolem nás tolik reklamy a proč nemáme na nic čas? Shromáţdění padlých andělů Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům pronesl: Nemůžeme jim vzít Bibli a bránit v poznáváni pravdy. Nemůžeme je odloučit od biblických hodnot, ale můžeme udělat něco jiného. Musíme jim zabránit, aby vytvářeli důvěrný vztah s Kristem. Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi je zlomena. Proto jim nebraňme v chození do kostela, neberme jim konzervativní životní styl. Ale zaměřme se na jejich čas, aby nemohli prožívat intenzivní blízkost a spojení v Kristu, zejména aby s ním v žádném případě nenavázali osobní vztah. Svého cíle dosáhneme nejlépe tím, že jim budeme překážet při jejich snaze být s jejich Zachráncem o 8

9 samotě. Musíme být po celý den v jejich přítomnosti, abychom jim znemožnili tak důležité spojení. Jak to máme udělat? volali démoni. Zaměstnávejte je malichernostmi života a používejte bezpočet efektních triků, abyste zabavili jejich mysl, odpověděl. Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, objednávkovými katalogy a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě peníze vždy na prvním místě. Přesvědčete ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější než rodina. Ať manželé pracují šest nebo sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj životní styl. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. Domov už nebude poskytovat rodině azyl před tlaky každodenních starostí. Drážděte jejich smysly, aby nemohly naslouchat tichému hlasu a rozjímat nad Božím slovem. Naučí se mít stále puštěné rádio, budou poslouchat naši hudbu, kdykoliv řídí své automobily. Přesvědčete lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video, CD nebo počítač. Ať ve všech obchodech a restauracích hraje hlasitá hudba. Tohle všechno přehluší jejich mysl, nebudou schopni naslouchat jeden druhému a rozbije to jejich jednotu s Kristem. Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami. Bombardujte jejich mozky zprávami celých 24 hodin. Postarejte se o jejích víkendy. Ať se do zaměstnání vracejí vyčerpaní, neztišení a nepřipravení na následující týden. Nedovolte jim vyjít si do přírody a přemýšlet o Božích zázracích. Dejte jim chléb a hry, ať se vybouří během sportovních událostí a na koncertech. Připravte jim pastvu pro oči. Ať je baví filmy, drážděte jejich smyslnost. Nezapomeňte na billboardy u silnic. Ani na dovolené je nenechejte na pokoji. Pošlete je na exotická místa, do zábavních parků... Jen ať se baví, tak jak se baví svět. A když se sejdou k duchovnímu společenství, přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim na nervy a hlavně, nedovolte jím čerpat sílu z Božího slova a svátostí. Dovolte jim být součástí různých programů. Čím více tím lépe. Přeplňte jejích životy nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitbu, ani příležitost hledat moc Boží. Brzy budou pracovat z vlastních sil. Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly působit, aby se křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic. Aby 9

10 pobíhali z práce do práce, sem a tam. Byl ďáblův plán úspěšný? Posuďte sami. Událo se Prázdniny s Pánem Bohem Skorzęcin 2009 Jako každým rokem tak i letos o prázdninách jsme měli možnost jed do Polska na naše každoroční Prázdniny s Pánem Bohem. Byli jsme tam ve dnech od 2. do 12. srpna. Jelikož je Rok kněží, tak naším hlavním tématem na těchto prázdninách bylo Kněz jako Boží dar pro každého člověka. Chtěli jsme si uvědomit opravdovou hodnotu kněze a zamyslet se, jak nám kněz opravdu v mnoha věcech pomáhá, i když si toho možná ani nikdy nevšimneme. Nebo si toho mnohdy možná vůbec nevážíme a pohrdáme jeho pomocí. V prvních dnech nám počasí moc nepřálo, ale později se to zpravilo a mohli jsme se těšit překrásným počasím. Jelikož se nedalo jít první dva dny na blízké jezero, tak první den jsme strávili společné odpoledne ve skupinkách a chvíli jsme se bavili na téma dne, které jsme měli. Druhý den počasí nebylo ještě pořád nejlepší a nedalo se koupat v jezeře, tak jsme se rozhodli jako každý rok i letos jet do Lichně, kde se nachází překrásná bazilika. Letošní prázdniny jsme měli podpořeny filmem Dotyk anděla, na jehož základě jsme se snažili vidět, jak se nám snaží kněží stále pomáhat právě jako ti andělé. Jestli jde o mé vzpomínky na tyto prázdniny, tak se mi tam jako každý rok velice líbilo. Byla jsem tam už po několikáté a vůbec mi nevadí, že se jezdí pořád na stejné místo. Právě naopak - důležité je, že je člověk s lidmi, které má rád a že spolu všichni vytváří nějakou tu krásnou atmosféru. Člověk se na takových prázdninách může také hodně naučit a přitom, záleží na každém zvlášť, co si z takových 10

11 prázdnin vezme, zda skutečně se něčemu naučí, nebo zda tam jede a jen něco chvíli poslouchá a pak na to zapomene a vůbec tím nedokáže žít. Každý z nás, kdo na těch prázdninách mohl být, by si měl uvědomit, že to, o čem jsme se tam těch pár dnů bavili, může mu v životě pomoct, a takže jestli si sám ještě nevyvodil závěry a neřekl si, tak tohle si chci opravdu, pořádně pamatovat, měl by se zamyslet nad tím, co mu ty prázdniny daly. Zda si z nich vůbec ještě něco pamatuje? A jestli ne, tak proč tam vlastně byl? Závěrem už jen patří tradiční poděkování otci Januszovi za tyto krásné letošní prázdniny, že nám je zařídil a umožnil. Díky zároveň patří všem účastníkům, kteří pomáhali vytvářet příjemnou atmosféru a snažili se druhým třeba v něčem pomoct, zvlášť o. Mariuszovi. Nezapomínáme ani poděkovat Pánu Bohu, že nám dal dar zdraví, sílu a prostě možnost být na těch prázdninách a učit se něco o Něm a o víře. Děkujeme v modlitbách za každý okamžik našeho života, děkujeme neustále Pánu Bohu, protože nevíme nikdy, zda se dožijeme dalšího dne, abychom mohli poděkovat později. Nikdy tedy nesmíme nic odkládat na později! Pán Bůh zaplať všem, kteří jakkoliv pomohli, aby tyto prázdniny byly takové, jaké byly. anim. Jana Ošťádalová Svědectví života Můj růženec Kdybych tak na nějakém setkání katolíků poţádal je, aby ukázali, co mají v kapse, co bych uviděl? Nějaký hřebínky, brýle, ličidla, portfolio, zapalovače a jiné méně nebo více hodnotné předměty. V domě velkého spisovatele Manzoního 11

12 v Milane visel vţdycky nad lůţkem dokonce dnes je moţné ho tam uvidět jeho růţenec; spisovatel měl ve zvyku se ho modlit. Hrdinka jeho nádherného románu Snoubenci brala růţenec a modlila se tuto modlitbu v nejvíce dramatických okamţicích. Německého státníka Windthorsta poţádali jednou nějací nepraktikující přátele, aby jim ukázal svůj růţenec byl to ţert, neboť mu ho dříve vytáhli z jeho levé kapsy. Kdy Windthorst ho tam nenašel, sáhl do pravé kapsy a vyhrál. Vţdycky měl při sobě náhradní růţenec! Velký skladatel Christophe Wilibald von Gluck během hostiny na hradě ve Vídní obvyklé šel na nějakou chvíli ven, aby se pomodlil růţenec. Blahoslavený Contardo Ferrini, profesor University v Pávii, zval přátele, u kterých býval, na společný růţenec. Svatá Bernadetta ujišťovala, ţe kdy se před ní zjevila Matka Boţí, měla růţenec. Zeptala se, zda Bernadetta má ho také s sebou a poţádala, aby se ho modlila. Proč vypravuji ty všechny příklady lidí, kteří se modlí Růţenec? Poněvadţ někteří zpochybňují jeho význam. Říkají: je to přehnána modlitba, infantilní, nedůstojná dospělého katolíka. Nebo také si myslí, ţe je automatická, redukována k povrchnímu opakování Zdrávas Maria, monotónní a nudní. Nebo zase tvrdí, ţe je to pozůstatek minulostí dnes je lépe číst Bibli; Růţenec a Bible to prý jako plevy a výborná mouka. Chtěl bych s tím všem nesouhlasit a rozdělit se o několik pastýřských impresi. První je: není přední věci krize Růţence, ale vůbec krize modlitby. Lidé jsou dnes zaměstnání materiálními věcmi; málo myslí na duši. Mimo to, na naší existencí utočí hluk; Makbet by řekl: Makbet zavraţdil sen, zavraţdil ticho! Příliš námahou je nalezení par minut na vnitřní ţivot, na dulcis sermonicinatio!, tedy citlivý hovor s Bohem. To je ale škoda! Juan Donoso Cortcs řekl: Špatně se děje se světem, neboť je v něm více války neţ modliteb. Vyvíjí se Liturgie Společenství /je to nepochybně velké poţehnání/, ale to nepostačí; je potřeba také osobního rozhovoru s Bohem. Imprese druhá: Lidé občas přehání, kdy říkají o dospělých křesťanech v modlitbě. Osobně, kdy hovořím sám s Bohem nebo s Marii, raději se cítím dítětem neţ dospělým; mizí mitra, piuska a 12

13 prsten. Vysílám na prázdniny dospělého biskupa s jeho důstojnou váţností a autoritou, která patří tomu postavení! A odevzdávám se té spontánní něţností, jakou má dítě pro mamu a tátu. Být vůči Bohu aspoň půl hodiny takovým, jakým jsem ve skutečností, s mými nedostatky a s tím, co je ve mně nejlepší; dovolit, aby z hloubky mé bytostí vyšlo dítě, jakým jsem byl kdysi, které se chce smát, štěbetat, milovat Pána a cítí potřebu pláče, aby mu konečně bylo projevené smilování to všechno mi napomáhá při modlitbě. Růţenec, modlitba prostá a snadná, pomáhá mi zase být dítětem a vůbec se tomu nestydím. Proberme jiné výhrady. Růţenec modlitbou opakování? Otec Charles de Foucauld řekl: Lásku se vyjadřuje pouze několika slovy, vţdycky stejnými, neustálé opakovanými. Jednou jsem viděl ve vlaku ţenu, která poloţila své dítě ke snu na poličce na zavazadlo /v Itálii jsou to mříţky nad sedadly/. Kdy se malý zbudil, podíval se dolu na svou matku, která ho hlídala, a řekl na ní: Mami. Odpověděla: Miláčku. A delší dobu dialog mezi nimi se neměnil. Mami i z hora a Miláčku z dolu. Jiná slova byla zbytečná. A bible? To je s jistotou quid omnium, ale ne všichni jsou na to připravení nebo nemají čas ji číst. Dokonce ti, kteří ji čtou, měli by později, v jistých situacích během cestování nebo kdy přijde zvláštní potřeba hovořit s Matkou Boţí jestliţe člověk věří, ţe Ona je nám Matkou a Sestrou. Konec konců tajemství Růţence, kdy se je rozjímá, promýšlívá, rozváţí, nejsou nic jiného, jen právě Bible, samotná esence Bibli. Zda Růţenec je nudný? To záleţí. Z druhé strany můţe to být modlitba plná radostí a štěstí. Kdy někdo ví, jak to udělat, Růţenec je moţné proměnit v pohled Marii, čím dále hlubší, během následování postupně dalších modliteb. Konec konců je refrénem přímo ze srdce a opakování ho to je pro duší sladký zpěv. Zda Růţenec je ochuzenou modlitbou? Co tedy má být bohatou modlitbou? Růţenec to je procese Otčenáš modlitby, kterou nám odkázal Jeţíš; Zdrávas pozdravu, jaké Bůh nasměroval na Pannu Marii s pomocí anděla; Sláva pochvaly Nejsvětější Trojice. Moţná byste měli raději teologické rozjímání? To by však nebylo vhodné pro lidí chudých, starých, pokorných a prostých. 13

14 Růţenec vyjadřuje víru bez falešných komplikací, vytáček, nadbytku slov; pomáhá podřídit se Boţí vůli a naučit se, jak přijímat utrpení. Bůh vyuţívá teology, ale aby rozdal svou milost, pouţívá především nevýznamnost pokorných a těch, kteří se podrobují Jeho vůli. Je třeba dát ještě jednou upozornění. První školou zboţností a náboţenského ducha by měla být rodina. Náboţenská vychová rodičů je jak řekl Pavel VI. subtilní, autoritativní a nenahraditelně. Subtilní z ohledu na permisivní a sekularistické klima, jaké nás obklopuje; autoritativně, neboť je to část misi dané rodičům Bohem; nenahraditelné, poněvadţ právě v tom mladým věku formují se vlastnosti a zvyky náboţenské zboţností. Růţenec ( ), který se modlí rodiče spolu s dětmi je formou rodinní liturgie. Francouzský katolický spisovatel Louis Yeuillot vyznal, ţe jeho návrat k Bohu začal v okamţiku, kdy uviděl, jak jistá římská rodina se s vírou modlila Růţenec. Kardynał Albina Luciani (papież Jan Paweł I) Měsíc říjen - to je, jak dobře víme, měsíc růžencový, tedy měsíc, ve kterém více než jindy modlíme se růženec. Právě proto ve všech kostelech na celém světě zní tato modlitba, ve které věřící mají možnost společně velebit Boha a vyprošovat milosti, jaké potřebuje Církev. V našich farnostech bude také taková možnost. Umějme tedy a chtějme si najít čas, aby nás na této modlitbě nescházelo. Nezapomínejme, že žádná chvíle strávená před Pánem nezůstane marná. Chtějme jako Papež Jan Pavel I. cítit se jako děti a utíkejme se k Marii, naší Matce. 14 P. Janusz Łomzik Růženec se bude konat v kostele: - V Laškově denně v v hod., kromě dne ve kterém je mše svatá tehdy po mši svaté, - V Přemyslovicích denně v v hod., kromě dne ve kterém je mše svatá tehdy po mši svaté, - V Čechách pod Kosířem - denně od pondělka do pátku v hod., kdy je mše svatá před mši svatou v hod. V kapličkách podle aktuálních ohlášek

15 Co se chystá? Příprava nových ministrantů a Marianek V září začne příprava nových ministrantů a Marianek. Všechny ochotné děti - kluky a holky, prosím, aby co nejrychleji přihlásili svůj zájem. Příprava bude pokračovat nebo bude zrušená podle množství zájemců. Prosím tedy neváhejte, ale projevte svůj zájem dnes. Příprava pro lektory V neděli 20. září v hod. v klubovně v Laškově začne příprava lektorů Božího slova, tedy těch, kteří by chtěli číst Boží slovo v kostele nebo dozvědět se, jak by se mělo přistupovat k Božímu slovu. Zájemce, zároveň z řad mladých i dospělých prosím o zúčastnění se těchto několika setkání. P. Janusz Łomzik 6. září /neděle/ Setkání II. růžencové růže farnosti Laškov - klubovna v Laškově - v hod. 6. září /neděle/ - náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 12. září /sobota/ fátimská pobožnost na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem 13. září /neděle/ - příprava ke svátosti biřmování klubovna v Laškově hod. 20. září / neděle/ - příprava pro lektory klubovna v Laškově v hod. 20. září /neděle/ náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 27. září /neděle/ - příprava ke svátosti biřmování klubovna v Laškově hod. 4. října /neděle/ náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 11. října /neděle/ - příprava ke svátosti biřmování klubovna v Laškově hod. 15

16 13. října poslední fátimská pobožnost v roce 2009 na Krakovci. Začne mší svatou v hod. Po ní bude adorace Nejsvětější svátosti a průvod se sochou Panny Marie Fátimské a světlem dolu ke spodní kapličce sv. Františka 18. října /neděle/- náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově hod. 25. října /neděle/ - příprava ke svátosti biřmování klubovna v Laškově hod. Vzdejme Bohu díky Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili dosavadních oprav na kostele v Laškově, tím spíše, že těch těžkých prací se účastnili nejen farníci z Laškova, ale i z Čech pod Kosířem a Přemyslovic. Ta skutečnost povznáší srdce, neboť je vidět, že nám záleží na tom, aby dům našeho setkání s Bohem a zároveň dům, ve kterém neustále setrvává Pán Ježíš, byl důstojný; abychom, kdykoli budeme potřebovat, mohli k Němu sem přijít a získat pomoc, a tím také pozitivně odpověděli na Jeho výzvu: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení a já vás občerstvím. Jak všichni vidíme, podařilo se už hodně udělat. Nicméně ještě je hodně práce před námi. Budou je vykonávat většinou odborné firmy, ale nepochybně žádná pomocná ruka nebude nikdy odmítnutá a najde uplatnění. Proto i dnes prosím o modlitbu na ten úmysl a ochotu pomoct. Děkuji zároveň za veškerou jinou, např. finanční pomoc. 16 P. Janusz Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ŘÍJEN 2011 I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Září-Říjen 2011 - Číslo 5/47/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Když mi podáš ruku, Pane, poběžím a nebudu se bát, i když se mě noc tmavá bude dotýkat, na nebe se

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více