ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 Obsah: 1. Píse I am playing tennis now 2. Nepravidelná slovesa 3. Pyramida 4. Otázky pro žáky 4. roník 5. Otázky pro žáky 7. roník 6. Hra s kostkami 7. Doplování asu do vty podle píslušného obrázku 8. Ukázka programu pexeso 9. Použitá literatura

4 Metodický list k písni I am playing tennis now Píse byla vytvoena pro výuku základních slovesných as, se kterými se žáci setkávají od poátku výuky anglického jazyka. Nejdíve poznávají pítomný as prbhový, ten samostatn zvládají, ale jak jim postupn pibývají další, tak je pletou. Vycházím ze zkušenosti, že nám asto uvíznou v pamti jednoduché zpvné melodie. Když je spojíme s uritou informací, mla by se nám pak vybavit spolu s melodií. Text písn je vytvoen z nejjednodušší slovní zásoby, kterou zvládnou již žáci 3. roníku. Seznamuje s pítomným asem prbhovým, s pítomným asem prostým, s minulým asem u slovesa to be a budoucím asem - will. Dále se procviuje 1. a 3. os..j. a 1. os.. mn. Pro upevnní as jsou použity frekvenní píslovce now, yesterday, tomorrow.

5

6 Metodický list. 2 - nepravidelná slovesa Cíl: Úrove: procviování tvar nepravidelných sloves ureno pro žáky 2. stupn, kteí pracují nejmén s uebnicemi Chatterbox 3 i Project 1 Popis aktivity: Tato aktivita je zamena na procviování tvar nepravidelných sloves. Pro žáky je toto uivo dosti nároné, pesto nezbytné. Žáci formou pexesa vyhledávají správný tvar sloves. Slovesa jsou rozdlena do šesti základních skupin a každá skupina ješt dále do ty podskupin. Jedna podskupina ovuje znalost infinitivu a eského významu, druhá ást je zamena na infinitiv a minulý as, tetí ást ovuje znalost infinitivu a píestí minulého a poslední ást piazuje minulému asu píestí minulé. Žáci mohou pracovat rozdleni do dvou skupin na interaktivní tabuli, kde je zaznamenáván jednotlivým skupinám poet otoení a poet správn piazených dvojic. Dále mohou pracovat individuáln v lavicích na svém PC, postup je obdobný jako u skupinové práce. Žáci mohou porovnávat zlepšení jejich výkonu. V neposlední ad lze pexeso hrát ve dvojicích v lavici, kdy ho žáci mají k dispozici v kartikové podob a zaznamenávají si poet správn piazených dvojic.

7 Skupina slovesa be, have, see, come, take, steal, go, give, know, fly, do, hear,get, cost, buy A: infinitiv minulý as

8 B: infinitiv píestí minulé

9 C: minulý as píestí minulé

10 D: infinitiv eský ekvivalent

11 Skupina slovesa become, begin,blow, break, drink, catch, bring, choose, draw, drive, eat, feed,feel, find, forot A: infinitiv eský

12 B: infinitiv minulý as

13 C: infinitiv píestí minulé

14 D: minulý as píestí minulé

15 Skupina slovesa forecast, foresee, freeze,grow, keep, learn, leave, lose, mean, meet, mistake,pay, ring, run, say A: infinitiv eský ekvivalent

16 B: infinitiv minulý as

17 C: infinitiv píestí minulé

18 D: minulý as píestí minulé

19 Skupina slovesa sing, sit, sleep, speak, spend, sim, teach, tell, think, throw, understand, wake, wear, write, read A: infinitiv eský ekvivalent

20 B: infinitiv minulý as

21 C: infinitiv píestí minulé

22 D: minulý as píestí minulé

23 Skupina slovesa beat, bet, build, cut, dig, dream, fall, fight, hang, hide, hit, hold, hurt, lay, lead A: infinitiv eský ekvivalent

24 B: infinitiv minulý as

25 C: infinitiv píestí minulé

26 D: minulý as píestí minulé

27 Skupina slovesa lend, lie, make, overtake, put, ride, rise, sell, send, set, shake, shine, shoot, shut, show A: infinitiv eský ekvivalent

28 B: infinitiv minulý as

29 C: infinitiv píestí minulé

30 D: minulý as píestí minulé

31 Metodický list. 4 : Pyramida Cíl: Úrove: procviování formou hry pro všechny žáky poínaje 2. tídou Popis aktivity: Cílem pyramidy je opakování a procviování libovolného tématu formou hry. Žáci jsou rozdleni do dvou skupin a pracují bu s pyramidou na tabuli klasické i interaktivní. Každá skupina si zvolí svého mluvího a ten prezentuje potebnou odpov. Za správné zodpovzení se na interaktivní tabuli dané políko zabarví, na klasické tabuli je možné využít odlišných znaek (koleko, kížek). Cílem je po správném zodpovzení otázek jako první spojit všechny ti strany pyramidy. Otázky je možné pokládat dle úrovn žák esky i anglicky. Je možné se zamit na slovní zásobu z rzných oblastí, na tvorbu otázek a odpovdí, gramatické struktury i propojení znalostí i z jiných pedmt. Jednotlivá políka mohou být vyznaena ísly nebo poáteními písmeny požadovaných slov. (Tato varianta je náronjší a je urena spíše starším žákm.)

32

33 Ukázka otázek pro žáky 4. tídy: Skupina A: 1. What s your name? 2. How many children are there? 3. How many boys are there? 4. Is it an aeroplane? ( uitel ukazuje na pedmt ) 5. What s this? ( uitel ukazuje na pedmt ) 6. Can you see an elephant? 7. What colour is ( Kate s) skirt? 8. What time is it? ( uitel ukazuje na hodinky ) Skupina B: 1. How old are you? 2. How many girls are there? 3. How many children have got blue trousers? 4. It is orange? ( uitel ukazuje na pedmt ) 5. What s this? ( uitel ukazuje na pedmt ) 6. Can you see a book? 7. What colour is ( George s ) blouse? 8. Whose cage is this? Obsah otázek mže být zamen pouze na jeden okruh nap. zvíata, povolání, jídlo, barvy, ásti tla, probraná slovní zásoba, as atd.

34 Ukázka otázek pro žáky 7. tídy Skupina A: 1. Where do you live? 2. When does summer start? 3. What is she doing in this photograph? (uitel ukazuje obrázek) 4. What time is it? ( uitel ukazuje na hodiny ) 5. Can you count from three to twelve? 6. What are they doing? 7. What is wrong? 8. What do you usually watch on TV? Skupina A: (otázky zamené na všeobecný pehled a správnou reakci na otázku) Skupina B: 1. What is the longest river in the world? 2. What is the highest mountain in the world? 3. What is the largest animal in the world? 4. What is the fastest animal in the world? 5. What is the smallest country in the world? 6. What is the largest continent? 7. What is the hottest place in the world? 8. Where is the coldest place in the world? Skupina B: (propojení znalostí z jiných pedmt zempis, pírodopis, možno uvést nabídku možností, dle schopností a znalostí žák)

35 Správné odpovdi A-Z kvíz: 1. the Nile 2. Mount Everest 3. a blue whale 4. a cheetah 5. the Vatican City 6. Asia 7. Africa 8. Antarctica

36 Metodický list. 5 Hra s kostkami Cíl: Úrove: opakování gramatického uiva ureno pro žáky druhého stupn Popis aktivity: Tato innost je zamena na opakování rzných gramatických as. Žáci pracují bu ve dvojicích nebo ve skupinkách. K dispozici mají dv hrací kostky. Na jedné z tchto kostek jsou zájmena, na druhé slovesa v infinitivu. Žáci hodí zárove obma kostkami a cílem je sestavit vtu, která bude obsahovat dané zájmeno a sloveso. Dopedu máme urený as, který žáci použijí. Pracujeme-li ve skupinkách, sdlíme bodované hodnoty správnost, délka vty (poet užitých slov), obsahová zajímavost atd. Stejným zpsobem mžeme tvoit otázky v rzných asech. Žáci musí nejen pemýšlet nad správností tvaru slovesa a dané osoby, ale také nad smysluplností dané vty. K výrob hracích kostek lze využít bu kostky papírové nebo pnové i oblepit papírem klasické dtské kostky vtších rozmr.

37 I You She We He They Play Write Read Buy Eat Watch Go See Live Steal Lose Be Freeze Get up Have Like Do Drink

38 Metodický list. 6 Tvoení vt k obrázku Cíl: Úrove: opakování gramatického uiva ureno pro žáky druhého stupn Popis aktivity: innost je zamena na procviování gramatického uiva. Žáci pracují s obrázkem, ke kterému v píslušném ase tvoí vtu kladnou, otázku a odpovídají, zda obrázek odpovídá skutenosti (nácvik odpovdi). Cviení jsou zamena na pítomný as prbhový, pítomný as prostý, minulý as a budoucí as s vazbou going to. Využití pevážn pi práci s interaktivní tabulí, kde se u obrázku objevuje specifikace daného asu. Obrázky lze použít oddlen pro každý as nebo rznou kombinací jednotlivých as.

39 Doplte as do vty podle píslušného obrázku The boy.. football. (is playing, playes, played, is going to play).. the boy. football?(is playing,does..play,did..play,is..going to play) The boy. with toys.(isn t playing,doesn t play,didn t play, isn t going to play) The girl. a book.(is reading, reads,read,is going to read) the girl.. a book?(is reading, does read,did read,is going to read) The girl.. a comic.(isn t reading,doesn t read,didn t read, isn t going to read)

40 The children.. Tv.(are watching,watch,watched,are going to watch). the children Tv?are watching,do watch,did watch,are..going to watch) The children..the cartoon.(aren t watching,don t watch, didn t watch, aren t watch) The children. the milk.(are drinking, drink, drank, are going to drink) the children the milk?(are.. drinking, do drink, did drink, are going to drink) The children the lemonade.(aren t drinking, don t drink, didn t drink, aren t going to drink)

41 The man. the box.(is opening, opens, opened, is going to open). the man.. the box?(is.. opening, does..open, did..open, is..going to open) The man.. the tin. (isn t opening, doesn t open, didn t open, is going to open) The boy (is runnig, runs, ran, is going to run). the boy.?(is running, does run, did run, is going to run)

42 Lucy some chocolate. (is eating,eats,ate, is going to eat). Lucy some chocolate?(is eating, does..eat, did..eat, is..going to eat) Lucy. an icecream. (isn t eating, doesn t eat, didn t eat, is..going to eat) Susan and Peter.. the letter.(are writing,write, wrote, are going to write) Susan and Peter. the letter?(are.. writing, do..write,did..write, are..going to write) Susan and Peter the book.(aren t writing,don t write, didn t write, aren t..going to write)

43 Použitá literatura: [1] HOLDNERNESS, J.A. Chatterbox 3, Oxford University Press, ISBN [2] HUTCHINSON,T. Project 2, Oxford University Press, ISBN [3] HUTCHINSON, T. Project 3, Oxford University Press, ISBN [4] STRANGE, D. Chatterbox 1,Oxford University Press,2006.ISBN [5] STRANGE, D. Chatterbox 2,Oxford University Press,1998.ISBN [6]

44 V rámci projektu byly vytvořeny i metodické příručky do těchto předmětů: Prvouka Přírodověda Fyzika Chemie Německý jazyk Vydavatel: ZŠ a MŠ Potštát, Školní 76, Potštát, Text: Mgr. Alena Cvešperová, Mgr. Taťána Parmová, Mgr. Václava Honyšová Grafická úprava a tisk: JUTTY Group s.r.o. 2010

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Manuál k programu TASBS

Manuál k programu TASBS Manuál k programu TASBS TASBS = The Automated ScoreBook for Baseball/ Softball Lenka Richterová 2013/2014 Obsah Game Scoring... 3 Orientace v programu... 3 Play-by-Play Scoring... 4 Způsob zapisování útočných

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo H o d i n y Časopis žáků ZŠ Londýnská Říjen 2006, sedmé číslo Pohádkový festival v Jičíně Představení nové redakce Bez čeho by nebyla škola školou Redakce v novém kabátě Noví členové redakce, žáci z volitelného

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více