Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve ročníku je 3 hodiny týdně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně."

Transkript

1 Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. Obsahovou náplní je systematický nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních, interaktivních a mediačních pomocí jazykových prostředků. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tématických okruhů a komunikačních situací. Žáci jsou děleni do skupin, pokud jejich počet ve třídě dosáhne počtu 23 žáků. Důraz je kladen zejména na : nácvik správné výslovnosti slovní zásobu i gramatiku schopnost jednoduché komunikace v daných situacích. získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. 2. Časové vymezení Časová dotace ve ročníku je 3 hodiny týdně. Časová dotace nepovinného předmětu v 1. a 2. ročníku je 1 hodina týdně.

2 Další cizí jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Další cizí jazyk patří podle Rámcového vzdělávacího programu do vzdělávacích oborů, které jsou s platností od povinnou součástí základního vzdělávání. Na naší škole je nabízen na 2. stupni Německý jazyk, pro 7. až 9. ročník s časovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci jsou děleni na skupiny v rámci ročníků. Ve školním roce 2013/2014 je pro všechny žáky 8. ročníků časová dotace 3 hodiny/týdně, pro žáky 7. ročníků 2 hodiny/týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykové učebně nebo v pracovně výpočetní techniky. Při výuce využíváme metody a formy práce vhodné pro daný věk, bereme ohled na schopnosti žáků a probírané učivo. Formy metody: - vyučovací hodina- skupinové vyučování, práce ve dvojicích, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu ( písemná i ústní ), samostatné práce ( testy, vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály ), hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, didaktické hry, výklad pomocí názoru - příležitostné akce, projektové vyučování. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Předmětem Cizí jazyk prolínají na 1. i 2.stupni průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality) - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina/třída - komunikace v různých situacích - omluva, pozdrav, prosba, žádost - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci

3 - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy - evropské krajiny, Den EU, život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Evropská integrace; instituce Evropské unie Multikulturní výchova - multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova - různé typy sdělení, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)) - tvorba mediálního sdělení pro technologické možnosti a jejich omezení - utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnost 3. Metody a formy výuky: Při výuce využíváme metody a formy práce vhodné pro daný věk. Bereme ohled na schopnosti žáků a na probírané učivo. Zařazujeme: - Didaktické hry - Písně a básně - Dramatizaci - Metodu dialogu - Skupinovou práci - Párovou práci

4 - Projektovou práci - Práci na PC - Práci s interaktivní tabulí - Testy - Hodnocení a sebehodnocení 4.Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žáky na odpovídající úrovni. Učitel vede žáky k porozumění obsahu sdělení a ke schopnosti přiměřeně na ně reagovat. Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, umění naslouchat jejich názorům a vhodně na ně reagovat, na diskusi. Učitel vede žáky tak, aby byli schopni rozlišit informace související s tématem, stručně reprodukovat sdělení a různými formami umět vyjádřit své názory, pocity, myšlenky k obsahu textu či jinému záznamu. Učitel vede žáky k samostatnému využívání ICT. Kompetence k řešení problému Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů, vede žáky k pochopení problému a umění vyhledat vhodné informace s využitím různých informačních zdrojů. V rámci skupinové práce jsou žáci vedeni k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, společně docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta.

5 Kompetence k učení Žáci jsou vedeni ke schopnosti zhodnotit výsledky svého učení, diskutovat o nich, klást otázky. Učitel vede žáka k samostatné práci s učebnicemi, učebními materiály a pomůckami. Vede žáky k výběru a využití vhodných způsobů a metod pro efektivní učení. Vede žáky k propojení získaných poznatků do širších souvislostí, k systematickému vedení a ukládání informací, předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vede žáky k pochopení smyslu a cíle učení. Kompetence občanské V rámci práce v týmu učitel vede žáka ke schopnosti respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení. Poznáváním tradic, kultur a hodnot jiných zemí je žák veden k odmítání rasismu a xenofobie a k uvědomění si tohoto nebezpečí. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému rozhodování podle dané situace. Učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů, k diskusi, k vzájemnému naslouchání. Kompetence sociální a personální Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti. Využíváním skupinového vyučování vede učitel žáky k respektování práce ostatních členů týmu a k pochopení, že svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce. Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu. Žáci jsou vedeni k sebekontrole. Hodnocení žáků je prováděno způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti. Podněcujeme žáky k argumentaci. Kompetence pracovní

6 Učitel vyhledává výukové metody, které vedou ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. Učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh. Vede žáky k efektivní organizaci jejich práce napomáháním při cestě ke správnému řešení, zohledňováním rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk Očekávané, dílčí výstupy 3.-5.ročník Učivo Tematické okruhy průřezového tématu Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: Typy textů: čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova; reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v přiměřeném rozsahu; pozdraví a krátce se představí; zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk Pozdravy Pokyny a příkazy ve škole Jednoduchá žádost a jednoduché poděkování Dialog Dotazy a krátké odpovědi Říkanky, básničky a písničky Obrázkové knihy Komiksy Jednoduchý popis OSV Sociální rozvoj Komunikace (řeč zvuků a slov, porovnávání a naslouchání) Poznámka: Zavedení a vyplňováníjazyk ového portfolia pro každého žáka.

7 ně; osoby; klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého odhadu; píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je; pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je; reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a žádosti; rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu; s pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek; rozumí hledané informaci v nahrávce; rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na vyhledává známá slova a věty v jednoduchých Pohlednice Jednoduchý ,dopis, SMS Jednoduché návody Blahopřání Leták a plakát Krátký neformální dopis Jednoduché pokyny v textu Tematické okruhy: Abeceda Číslovky Základní barvy Školní potřeby, třída a škola Vybraná domácí zvířata Nálady a pocity Obličej a tělo základní smysly Rodina Můj pokoj Oblečení Dětské nápoje, jídlo Hračky Osobní údaje Dny v týdnu Můj dům: místnosti a nábytek Město a venkov Počasí a roční období Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Záliby a volný čas MKV Lidské vztahy (význam kvality lidských vztahů, tolerance, empatie) MKV Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhých) VDO Občanská společnost a škola (participace žáků na životě školy a místní komunity) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy) ČJL: Respektování základních komunikačních pravidel. Rozeznávání druhů slov. M:

8 textech; přiřazuje známá slova a věty k obrázkům; přečte nahlas a srozumitelně krátký text obsahující známou slovní zásobu; v jednoduchých textech, které jsou doplněny obrázky a jsou o známých tématech, vyhledá požadovanou informaci; správně odpoví na otázky k jednoduchému textu; vyhledá neznámá slova v obrázkovém slovníku; Zvířata v zoo a ve volné přírodě Základní jídlo, potraviny a chutě Základní geometrické tvary Oslavy narozenin a vybraných svátků (Vánoce, Velikonoce, ) Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Názvy povolání Lidské tělo Škola a vyučovací předměty Jazykové prostředky 1 : OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí (vzájemná poznávání ve skupině a třídě, vyvarování se chyb při kontaktu s lidmi) Struktura: hodiny, dny, měsíce, roky. M: Aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší napíše pohlednici a jednoduchou zprávu kamarádovi; jednoduše popíše obrázek; zopakuje zpaměti básničku či říkanku; vyjádří jednoduché základní informace, které obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby; pozdraví a rozloučí se; Člen neurčitý a neurčitý Podstatná jména Pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen Základní přídavná jména Osobní, tázací a přivlastňovací zájmena Základní a řadové číslovky Rozkazovací způsob kladné i záporné příkazy Otázka, krátká odpověď kladná a záporná Sloveso to be, to have, can v oznamovací větě, v otázce a v záporu, plné a zkrácené ČJL: Sestaví osnovu krátkého příběhu, např. vyprávění s jednoduchým dějem.

9 zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin; jednoduše o něco požádá a poděkuje; rozumí krátkým a jednoduchým pokynům v textu; rozumí krátkému textu s obrázky, např. letáku, plakátu, blahopřání; vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo na webové stránce; pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu a nahrávky; srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se známou slovní zásobou; tvary Sloveso like v kladné větě a otázce Spojování hlásek do slov a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis základní pravidla psaní slov Předložky místa nebo času Určování počitatelnosti s much/many Vazba thereis / there are Otázky na zjištění pozice věcí a osob Určování času, otázky na čas Slovosled kladné a záporné věty Základní fonetické znaky Přivlastňovací přídavná jména Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Otázky s who/what/when/where/how/why Pořádek slov ve větě a v otázce Přítomný čas prostý vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a známého textu; neznámé slovo vyhledá v anglicko-české a českoanglické části tištěného slovníku; Přítomný čas průběhový Pravopis osvojených slov a tvarů vyplní osobní údaje ve formuláři; odpoví na krátkou jednoduchou zprávu;

10 napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální dopis kamarádovi; ústně i písemně reprodukuje hlavní myšlenky textu s pomocí obrázku nebo osnovy; na základě poslechu krátké konverzace shrne její obsah písemně i ústně; svými slovy vyjádří smysl textu; mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky a rozloučí se; mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí.

11 Očekávané výstupy 6-9.ročník Poslech s porozuměním: - Rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - Rozumí základním frázím, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí Mluvení: - zeptá se na základní informace - adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - dokáže mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh nebo událost - popíše osoby, místa a věci kolem sebe - adekvátně reaguje v různých společenských situacích užitím vhodných frází Učivo Tematické celky a gramatika Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk, intonace - upevňování slovní zásoby - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci - slovní a větný přízvuk, intonace - práce se slovníkem - konverzace na dané téma - společenské fráze - reprodukce textu vlastními slovy, zkrácením textu - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka Tematické celky: - sdělování informací o své osobě (6. 9. ročník) - moje rodina (6. 7.) - zvířata (6., 9.) - u lékaře (6.) - zdravý životní styl (9.) - jídlo, návštěva restaurace (6.) - moje země, anglicky mluvící země (6. -9) - film, divadlo, kultura (6. 9.) - sport a volný čas (6. -9.) - svátky, prázdniny (6. 9.) - škola (6. 9.) - svět práce (9.) - oblečení (6., 9.) - život v minulosti (6. 9.) - lidské tělo (6. 9.) - životní prostředí (6. 9.) - orientace ve městě ( ) Gramatika: - Přítomný čas prostý (6. 9.) - Přítomný čas průběhový (6. 9.) EV Problémy životního prostředí MeV Tvorba mediálního sdělení MuV Multikulturalita VMEGS Objevujeme Evropu a svět Zeměpis Dějepis Matematika IT Hudební výchova Výtvarná výchova

12 Čtení s porozuměním: - Rozumí krátkým a jednoduchým textům (osobním dopisům, inzerátům, jídelním lístkům, jízdním řádům ) - Vyhledá požadované informace v jednoduchých textech s probíranou tematikou - Odpoví na otázky na základě přečteného textu - Čte nahlas plynule a foneticky správně přiměřené texty Psaní: - vyplní osobní formulář - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - rozvíjení slovní zásoby vztahující se k danému tématu - vyhledávání konkrétních informací - rozvíjení gramatických jevů - ovládání pravopisu slov - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci - práce se slovníkem - slovosled ve větě - rozvíjení gramatických jevů - Minulý čas prostý (6. -9.) - Minulý čas průběhový (8. 9.) - Předpřítomný čas ( ) - Vyjádření budoucnosti (6. 9.) - Členy (6. 9.) - There is/are (6. 9.) - Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná (6.) - Stupňování přídavných jmen (6., 8.) - Zájmena (6. -9.) - Číslovky (6. 9.) - Způsobová slovesa (6. -9.) - Příslovce (6., 9.) - Podmínkové věty (9.) - Trpný rod (9.) - krátký popis na dané téma (6. 9.) - blahopřání (6. 9.)) - omluvný dopis (6.) - krátký text o plánech do budoucna (8.) - formální dopis (9.) - (6. 9.) - krátký příběh na dané téma (6. -9.)

13 Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Rozumí obsahu Tématické okruhy a smyslu krátkého a slovní zásoba: jednoduchého textu (s eventuální pomocí názorného materiálu), vyhledá v něm potřebnou informaci nebo odpověď na otázku - Vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - Pracuje aktivně s jednoduchými nápisy a orientačními pokyny (např. oznámení, vývěsní štíty, orientační tabule, návody, katalogy, plakáty) - Dny v týdnu - Čísla a větší - Barvy - Základní osobní informace - Moje rodina, rodinné oslavy - Moji přátelé - Časové údaje - Škola - Příkazy a pokyny - Jednoduchý popis - Koníčky a volný čas - Počítač a práce s ním - Zvířata - Rok, roční období, měsíce, svátky - Základní matematické úkony - Cestování, prázdniny - Domov - bydlení - Činnosti během roku - Místnosti v budovách - Směr cesty - Orientace v budovách - Slovesa popisující činnosti - Povolání - Můj den povinnosti v průběhu dne - Nákupy - MDV: správné využití médií za účelem výběru důležité informace; práce s internetem; získávání praktických informací využitelných v životě - EGS: cestování; EU; multikulturní pohled na život v EU; spolupráce - OSV: já a moje okolí; sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy; vztahy v rodině; organizace vlastního času; využití volného času; volba povolání - MKV: tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů a zájmů; respekt vůči právům jiných lidí; specifika oblékání ve světě - EV: zvířata jako součást přírody, vztah k okolí; vztah člověka Ročník

14 - Seznamuje se s vyhledáváním slov ve slovníku - Překládá slova za pomoci slovníku - Jídlo a pití potraviny - Slovesa popisující povinnosti - Můj týdenní program - Škola, školní předměty, rozvrh hodin - Lidské tělo a jeho části, nemoc, lékař - Pohádky - Ve městě, na vesnici - Příroda - Doprava, dopravní prostředky - Počasí - Oblečení - Země a kontinenty Reálie: základní seznámení s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Českou republikou - Vídeň, Bern, Berlín - Státy Evropy - Práce s dvojjazyčným slovníkem v knižní a elektronické podobě k prostředí - Z: SRN, Rakousko, Švýcarsko, Česko; Berlín, Vídeň, Bern; cestování, práce s mapou; orientace ve městě - D: pamětihodnosti a historie zemí, v nichž se mluví německy - ČJ: jména a příjmení v češtině; internacionalismy - M: početní úkony, čísla - VKZ: zdravý životní styl; zdraví a nemoc; zdravý jídelníček; základy první pomoci - PŘ: příroda, zvířata; lidské tělo - Informatika: vyhledávání informací na internetu - TV: význam sportu - OV: způsob využití volného času; vztahy v rodině a mezi lidmi; školní prostředí; práva a povinnosti; můj domov, město, vesnice; tradice a svátky

15 - Zapojí se do jednoduché konverzace - Učí se klást a zodpovídat jednoduché otázky o běžných záležitostech a známých tématech - Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, které jsou zřetelně a zvolna vysloveny a dokáže na ně reagovat - Dokáže porozumět běžným slovům a jednoduchým větám (s eventuální pomocí názorného materiálu) - Dokáže reprodukovat obsah jednoduchého textu - Sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, rodině, kamarádovi a běžných každodenních situacích - Vyplní jednoduchý dotazník Komunikační situace, typy textů, sdělení: - Pozdravy, představování - Otázky a odpovědi - Poděkování, blahopřání - Stručné sdělení - Prosba o opakování - Jednoduchý dotazník - Adresa - Tykání, vykání - Krátké vyprávění o rodině - Popis fotografie, přátel, předmětů, bydlení, částí lidského těla, denního programu, místa, cesty - Získání základních informací o lidech kolem - Otázka Jak se to řekne německy? - Telefonický rozhovor - , dopis, chatování - Popis vlastnictví pomocí sloves - Pozvánka na oslavu - Koupení jízdenky - Zamluvení ubytování - Vyjádření cíle cesty - Sdělení místa pobytu - VV: výtvarné umění v Německu, Rakousku a Švýcarsku - HV: hudba a hudební skladatelé v Německu, Rakousku a Švýcarsku - MDV: první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce; rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu; tvorba mediálního sdělení rozhovor, informace pro ostatní; vyprávění jako základ mediálního sdělení; komunikace ve dvojicích a menších skupinách; formulace otázek a odpovědí; internet jako nezbytná součást komunikace moderního člověka; cizí jazyk jako prostředek v cizině na dovolené; - EGS: komunikace mezi lidmi různých zemí; cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy; spolupráce

16 - Dokáže vytvořit písemnou odpověď a jednoduchá písemná sdělení - Vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - Rozumí běžným výrazům, běžně - Krátký pozdrav z dovolené - Vyprávění na téma domov, bydlení - Vyprávění o tom, co kdo a kdy rád dělá - Otázky na směr cesty - Smluvení schůzky - Přijetí a odmítnutí pozvání - Co kdo umí - Rozhovory ve škole a o škole - Vyjádření, co bolí - Rozhovor s lékařem - Rozkazy a pokyny - Vyprávění krátké příhody z minulosti - Orientace v plánu města - Rozhovory na ulici s turisty - Vyžádání informace - Sdělení, ze které země kdo pochází - Rozhovory o cestování dopravními prostředky - Vyprávění o průběhu dne v minulém čase - Plány na dovolenou Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov: - Nácvik a osvojování správné výslovnosti německých hlásek - Intonace a přízvuk - OSV: vztahy v rodině; blahopřání; vzájemná pomoc; pochopení potřeb jiných; řešení různých situací; zvládání vlastního chování; vztahy ve třídě i mimo ni - ČJ: Telefonování správný styl mluveného slova; souvislé vyprávění; vytváření textů a sdělení - Informatika: písemná elektronická komunikace - Z: popis počasí a ročních období - VV: tvorba blahopřání, plakátů, pozvánek, komiksů MDV: formování základů správného verbálního projevu; rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu; formulace otázek

17 používaným jednoduchým větám a základním frázím - vytváří slovní spojení a věty, používá při tom základní gramatická pravidla v němčině - Nácvik správného pravopisu Seznamování s gramatickými a větnými strukturami (s tolerancí elementárních chyb, které nebrání pochopení smyslu sdělení): - Slovosled ve větě oznamovací a tázací - Tvorba otázky: zjišťovací (ja-nein), W-otázky - Zápor nein, nicht, kein - Přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr - Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě - Přídavná jména v přísudku - Protiklady - Přivlastňovací vazba von - Člen určitý a neurčitý - Časové údaje - Předložky v časových údajích - Příslovce gern, lieber, am liebsten - Časování pravidelných sloves, sloves sein a haben v přítomném čase - Časování nepravidelných sloves - Slovesa s odlučitelnými předponami - Způsobová slovesa - Věta se způsobovým slovesem - Rozkazovací způsob a odpovědí ČJ: slovní druhy; časování sloves; skloňování podstatných jmen; vytváření textových útvarů

18 - 3. a 4. pád podstatných jmen se členem určitým a neurčitým - Množné číslo podstatných jmen - Vazba ich möchte - Předložka nach ve spojení se zeměpisnými názvy - Předložky se 4. pádem - Předložky se 3. pádem - Předložky se 3. a 4. pádem - Nepřímý pořádek slov ve větě - Podmět man - Sloveso tun ve spojení s weh tun - Préteritum sloves sein a haben - Souvětí se spojkou deshalb - Porovnání s als - Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves - Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více