Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve ročníku je 3 hodiny týdně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně."

Transkript

1 Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. Obsahovou náplní je systematický nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních, interaktivních a mediačních pomocí jazykových prostředků. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tématických okruhů a komunikačních situací. Žáci jsou děleni do skupin, pokud jejich počet ve třídě dosáhne počtu 23 žáků. Důraz je kladen zejména na : nácvik správné výslovnosti slovní zásobu i gramatiku schopnost jednoduché komunikace v daných situacích. získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. 2. Časové vymezení Časová dotace ve ročníku je 3 hodiny týdně. Časová dotace nepovinného předmětu v 1. a 2. ročníku je 1 hodina týdně.

2 Další cizí jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Další cizí jazyk patří podle Rámcového vzdělávacího programu do vzdělávacích oborů, které jsou s platností od povinnou součástí základního vzdělávání. Na naší škole je nabízen na 2. stupni Německý jazyk, pro 7. až 9. ročník s časovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci jsou děleni na skupiny v rámci ročníků. Ve školním roce 2013/2014 je pro všechny žáky 8. ročníků časová dotace 3 hodiny/týdně, pro žáky 7. ročníků 2 hodiny/týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykové učebně nebo v pracovně výpočetní techniky. Při výuce využíváme metody a formy práce vhodné pro daný věk, bereme ohled na schopnosti žáků a probírané učivo. Formy metody: - vyučovací hodina- skupinové vyučování, práce ve dvojicích, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu ( písemná i ústní ), samostatné práce ( testy, vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály ), hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, didaktické hry, výklad pomocí názoru - příležitostné akce, projektové vyučování. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Předmětem Cizí jazyk prolínají na 1. i 2.stupni průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality) - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina/třída - komunikace v různých situacích - omluva, pozdrav, prosba, žádost - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci

3 - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy - evropské krajiny, Den EU, život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - Evropská integrace; instituce Evropské unie Multikulturní výchova - multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova - různé typy sdělení, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)) - tvorba mediálního sdělení pro technologické možnosti a jejich omezení - utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnost 3. Metody a formy výuky: Při výuce využíváme metody a formy práce vhodné pro daný věk. Bereme ohled na schopnosti žáků a na probírané učivo. Zařazujeme: - Didaktické hry - Písně a básně - Dramatizaci - Metodu dialogu - Skupinovou práci - Párovou práci

4 - Projektovou práci - Práci na PC - Práci s interaktivní tabulí - Testy - Hodnocení a sebehodnocení 4.Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence komunikativní Učitel komunikuje se žáky na odpovídající úrovni. Učitel vede žáky k porozumění obsahu sdělení a ke schopnosti přiměřeně na ně reagovat. Práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, umění naslouchat jejich názorům a vhodně na ně reagovat, na diskusi. Učitel vede žáky tak, aby byli schopni rozlišit informace související s tématem, stručně reprodukovat sdělení a různými formami umět vyjádřit své názory, pocity, myšlenky k obsahu textu či jinému záznamu. Učitel vede žáky k samostatnému využívání ICT. Kompetence k řešení problému Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů, vede žáky k pochopení problému a umění vyhledat vhodné informace s využitím různých informačních zdrojů. V rámci skupinové práce jsou žáci vedeni k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, společně docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta.

5 Kompetence k učení Žáci jsou vedeni ke schopnosti zhodnotit výsledky svého učení, diskutovat o nich, klást otázky. Učitel vede žáka k samostatné práci s učebnicemi, učebními materiály a pomůckami. Vede žáky k výběru a využití vhodných způsobů a metod pro efektivní učení. Vede žáky k propojení získaných poznatků do širších souvislostí, k systematickému vedení a ukládání informací, předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vede žáky k pochopení smyslu a cíle učení. Kompetence občanské V rámci práce v týmu učitel vede žáka ke schopnosti respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení. Poznáváním tradic, kultur a hodnot jiných zemí je žák veden k odmítání rasismu a xenofobie a k uvědomění si tohoto nebezpečí. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému rozhodování podle dané situace. Učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů, k diskusi, k vzájemnému naslouchání. Kompetence sociální a personální Učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti. Využíváním skupinového vyučování vede učitel žáky k respektování práce ostatních členů týmu a k pochopení, že svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce. Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu. Žáci jsou vedeni k sebekontrole. Hodnocení žáků je prováděno způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti. Podněcujeme žáky k argumentaci. Kompetence pracovní

6 Učitel vyhledává výukové metody, které vedou ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. Učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh. Vede žáky k efektivní organizaci jejich práce napomáháním při cestě ke správnému řešení, zohledňováním rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk Očekávané, dílčí výstupy 3.-5.ročník Učivo Tematické okruhy průřezového tématu Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: Typy textů: čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova; reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v přiměřeném rozsahu; pozdraví a krátce se představí; zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk Pozdravy Pokyny a příkazy ve škole Jednoduchá žádost a jednoduché poděkování Dialog Dotazy a krátké odpovědi Říkanky, básničky a písničky Obrázkové knihy Komiksy Jednoduchý popis OSV Sociální rozvoj Komunikace (řeč zvuků a slov, porovnávání a naslouchání) Poznámka: Zavedení a vyplňováníjazyk ového portfolia pro každého žáka.

7 ně; osoby; klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého odhadu; píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je; pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je; reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a žádosti; rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu; s pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek; rozumí hledané informaci v nahrávce; rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na vyhledává známá slova a věty v jednoduchých Pohlednice Jednoduchý ,dopis, SMS Jednoduché návody Blahopřání Leták a plakát Krátký neformální dopis Jednoduché pokyny v textu Tematické okruhy: Abeceda Číslovky Základní barvy Školní potřeby, třída a škola Vybraná domácí zvířata Nálady a pocity Obličej a tělo základní smysly Rodina Můj pokoj Oblečení Dětské nápoje, jídlo Hračky Osobní údaje Dny v týdnu Můj dům: místnosti a nábytek Město a venkov Počasí a roční období Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Záliby a volný čas MKV Lidské vztahy (význam kvality lidských vztahů, tolerance, empatie) MKV Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhých) VDO Občanská společnost a škola (participace žáků na životě školy a místní komunity) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy) ČJL: Respektování základních komunikačních pravidel. Rozeznávání druhů slov. M:

8 textech; přiřazuje známá slova a věty k obrázkům; přečte nahlas a srozumitelně krátký text obsahující známou slovní zásobu; v jednoduchých textech, které jsou doplněny obrázky a jsou o známých tématech, vyhledá požadovanou informaci; správně odpoví na otázky k jednoduchému textu; vyhledá neznámá slova v obrázkovém slovníku; Zvířata v zoo a ve volné přírodě Základní jídlo, potraviny a chutě Základní geometrické tvary Oslavy narozenin a vybraných svátků (Vánoce, Velikonoce, ) Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Názvy povolání Lidské tělo Škola a vyučovací předměty Jazykové prostředky 1 : OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí (vzájemná poznávání ve skupině a třídě, vyvarování se chyb při kontaktu s lidmi) Struktura: hodiny, dny, měsíce, roky. M: Aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší napíše pohlednici a jednoduchou zprávu kamarádovi; jednoduše popíše obrázek; zopakuje zpaměti básničku či říkanku; vyjádří jednoduché základní informace, které obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby; pozdraví a rozloučí se; Člen neurčitý a neurčitý Podstatná jména Pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen Základní přídavná jména Osobní, tázací a přivlastňovací zájmena Základní a řadové číslovky Rozkazovací způsob kladné i záporné příkazy Otázka, krátká odpověď kladná a záporná Sloveso to be, to have, can v oznamovací větě, v otázce a v záporu, plné a zkrácené ČJL: Sestaví osnovu krátkého příběhu, např. vyprávění s jednoduchým dějem.

9 zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin; jednoduše o něco požádá a poděkuje; rozumí krátkým a jednoduchým pokynům v textu; rozumí krátkému textu s obrázky, např. letáku, plakátu, blahopřání; vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo na webové stránce; pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu a nahrávky; srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se známou slovní zásobou; tvary Sloveso like v kladné větě a otázce Spojování hlásek do slov a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis základní pravidla psaní slov Předložky místa nebo času Určování počitatelnosti s much/many Vazba thereis / there are Otázky na zjištění pozice věcí a osob Určování času, otázky na čas Slovosled kladné a záporné věty Základní fonetické znaky Přivlastňovací přídavná jména Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Otázky s who/what/when/where/how/why Pořádek slov ve větě a v otázce Přítomný čas prostý vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a známého textu; neznámé slovo vyhledá v anglicko-české a českoanglické části tištěného slovníku; Přítomný čas průběhový Pravopis osvojených slov a tvarů vyplní osobní údaje ve formuláři; odpoví na krátkou jednoduchou zprávu;

10 napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální dopis kamarádovi; ústně i písemně reprodukuje hlavní myšlenky textu s pomocí obrázku nebo osnovy; na základě poslechu krátké konverzace shrne její obsah písemně i ústně; svými slovy vyjádří smysl textu; mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky a rozloučí se; mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí.

11 Očekávané výstupy 6-9.ročník Poslech s porozuměním: - Rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - Rozumí základním frázím, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí Mluvení: - zeptá se na základní informace - adekvátně reaguje v běžných každodenních situacích - dokáže mluvit o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh nebo událost - popíše osoby, místa a věci kolem sebe - adekvátně reaguje v různých společenských situacích užitím vhodných frází Učivo Tematické celky a gramatika Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka - slovní a větný přízvuk, intonace - upevňování slovní zásoby - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci - slovní a větný přízvuk, intonace - práce se slovníkem - konverzace na dané téma - společenské fráze - reprodukce textu vlastními slovy, zkrácením textu - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka Tematické celky: - sdělování informací o své osobě (6. 9. ročník) - moje rodina (6. 7.) - zvířata (6., 9.) - u lékaře (6.) - zdravý životní styl (9.) - jídlo, návštěva restaurace (6.) - moje země, anglicky mluvící země (6. -9) - film, divadlo, kultura (6. 9.) - sport a volný čas (6. -9.) - svátky, prázdniny (6. 9.) - škola (6. 9.) - svět práce (9.) - oblečení (6., 9.) - život v minulosti (6. 9.) - lidské tělo (6. 9.) - životní prostředí (6. 9.) - orientace ve městě ( ) Gramatika: - Přítomný čas prostý (6. 9.) - Přítomný čas průběhový (6. 9.) EV Problémy životního prostředí MeV Tvorba mediálního sdělení MuV Multikulturalita VMEGS Objevujeme Evropu a svět Zeměpis Dějepis Matematika IT Hudební výchova Výtvarná výchova

12 Čtení s porozuměním: - Rozumí krátkým a jednoduchým textům (osobním dopisům, inzerátům, jídelním lístkům, jízdním řádům ) - Vyhledá požadované informace v jednoduchých textech s probíranou tematikou - Odpoví na otázky na základě přečteného textu - Čte nahlas plynule a foneticky správně přiměřené texty Psaní: - vyplní osobní formulář - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - rozvíjení slovní zásoby vztahující se k danému tématu - vyhledávání konkrétních informací - rozvíjení gramatických jevů - ovládání pravopisu slov - rozvíjení slovní zásoby k písemné komunikaci - práce se slovníkem - slovosled ve větě - rozvíjení gramatických jevů - Minulý čas prostý (6. -9.) - Minulý čas průběhový (8. 9.) - Předpřítomný čas ( ) - Vyjádření budoucnosti (6. 9.) - Členy (6. 9.) - There is/are (6. 9.) - Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná (6.) - Stupňování přídavných jmen (6., 8.) - Zájmena (6. -9.) - Číslovky (6. 9.) - Způsobová slovesa (6. -9.) - Příslovce (6., 9.) - Podmínkové věty (9.) - Trpný rod (9.) - krátký popis na dané téma (6. 9.) - blahopřání (6. 9.)) - omluvný dopis (6.) - krátký text o plánech do budoucna (8.) - formální dopis (9.) - (6. 9.) - krátký příběh na dané téma (6. -9.)

13 Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - Rozumí obsahu Tématické okruhy a smyslu krátkého a slovní zásoba: jednoduchého textu (s eventuální pomocí názorného materiálu), vyhledá v něm potřebnou informaci nebo odpověď na otázku - Vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - Pracuje aktivně s jednoduchými nápisy a orientačními pokyny (např. oznámení, vývěsní štíty, orientační tabule, návody, katalogy, plakáty) - Dny v týdnu - Čísla a větší - Barvy - Základní osobní informace - Moje rodina, rodinné oslavy - Moji přátelé - Časové údaje - Škola - Příkazy a pokyny - Jednoduchý popis - Koníčky a volný čas - Počítač a práce s ním - Zvířata - Rok, roční období, měsíce, svátky - Základní matematické úkony - Cestování, prázdniny - Domov - bydlení - Činnosti během roku - Místnosti v budovách - Směr cesty - Orientace v budovách - Slovesa popisující činnosti - Povolání - Můj den povinnosti v průběhu dne - Nákupy - MDV: správné využití médií za účelem výběru důležité informace; práce s internetem; získávání praktických informací využitelných v životě - EGS: cestování; EU; multikulturní pohled na život v EU; spolupráce - OSV: já a moje okolí; sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy; vztahy v rodině; organizace vlastního času; využití volného času; volba povolání - MKV: tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů a zájmů; respekt vůči právům jiných lidí; specifika oblékání ve světě - EV: zvířata jako součást přírody, vztah k okolí; vztah člověka Ročník

14 - Seznamuje se s vyhledáváním slov ve slovníku - Překládá slova za pomoci slovníku - Jídlo a pití potraviny - Slovesa popisující povinnosti - Můj týdenní program - Škola, školní předměty, rozvrh hodin - Lidské tělo a jeho části, nemoc, lékař - Pohádky - Ve městě, na vesnici - Příroda - Doprava, dopravní prostředky - Počasí - Oblečení - Země a kontinenty Reálie: základní seznámení s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Českou republikou - Vídeň, Bern, Berlín - Státy Evropy - Práce s dvojjazyčným slovníkem v knižní a elektronické podobě k prostředí - Z: SRN, Rakousko, Švýcarsko, Česko; Berlín, Vídeň, Bern; cestování, práce s mapou; orientace ve městě - D: pamětihodnosti a historie zemí, v nichž se mluví německy - ČJ: jména a příjmení v češtině; internacionalismy - M: početní úkony, čísla - VKZ: zdravý životní styl; zdraví a nemoc; zdravý jídelníček; základy první pomoci - PŘ: příroda, zvířata; lidské tělo - Informatika: vyhledávání informací na internetu - TV: význam sportu - OV: způsob využití volného času; vztahy v rodině a mezi lidmi; školní prostředí; práva a povinnosti; můj domov, město, vesnice; tradice a svátky

15 - Zapojí se do jednoduché konverzace - Učí se klást a zodpovídat jednoduché otázky o běžných záležitostech a známých tématech - Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, které jsou zřetelně a zvolna vysloveny a dokáže na ně reagovat - Dokáže porozumět běžným slovům a jednoduchým větám (s eventuální pomocí názorného materiálu) - Dokáže reprodukovat obsah jednoduchého textu - Sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, rodině, kamarádovi a běžných každodenních situacích - Vyplní jednoduchý dotazník Komunikační situace, typy textů, sdělení: - Pozdravy, představování - Otázky a odpovědi - Poděkování, blahopřání - Stručné sdělení - Prosba o opakování - Jednoduchý dotazník - Adresa - Tykání, vykání - Krátké vyprávění o rodině - Popis fotografie, přátel, předmětů, bydlení, částí lidského těla, denního programu, místa, cesty - Získání základních informací o lidech kolem - Otázka Jak se to řekne německy? - Telefonický rozhovor - , dopis, chatování - Popis vlastnictví pomocí sloves - Pozvánka na oslavu - Koupení jízdenky - Zamluvení ubytování - Vyjádření cíle cesty - Sdělení místa pobytu - VV: výtvarné umění v Německu, Rakousku a Švýcarsku - HV: hudba a hudební skladatelé v Německu, Rakousku a Švýcarsku - MDV: první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce; rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu; tvorba mediálního sdělení rozhovor, informace pro ostatní; vyprávění jako základ mediálního sdělení; komunikace ve dvojicích a menších skupinách; formulace otázek a odpovědí; internet jako nezbytná součást komunikace moderního člověka; cizí jazyk jako prostředek v cizině na dovolené; - EGS: komunikace mezi lidmi různých zemí; cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy; spolupráce

16 - Dokáže vytvořit písemnou odpověď a jednoduchá písemná sdělení - Vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - Rozumí běžným výrazům, běžně - Krátký pozdrav z dovolené - Vyprávění na téma domov, bydlení - Vyprávění o tom, co kdo a kdy rád dělá - Otázky na směr cesty - Smluvení schůzky - Přijetí a odmítnutí pozvání - Co kdo umí - Rozhovory ve škole a o škole - Vyjádření, co bolí - Rozhovor s lékařem - Rozkazy a pokyny - Vyprávění krátké příhody z minulosti - Orientace v plánu města - Rozhovory na ulici s turisty - Vyžádání informace - Sdělení, ze které země kdo pochází - Rozhovory o cestování dopravními prostředky - Vyprávění o průběhu dne v minulém čase - Plány na dovolenou Základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov: - Nácvik a osvojování správné výslovnosti německých hlásek - Intonace a přízvuk - OSV: vztahy v rodině; blahopřání; vzájemná pomoc; pochopení potřeb jiných; řešení různých situací; zvládání vlastního chování; vztahy ve třídě i mimo ni - ČJ: Telefonování správný styl mluveného slova; souvislé vyprávění; vytváření textů a sdělení - Informatika: písemná elektronická komunikace - Z: popis počasí a ročních období - VV: tvorba blahopřání, plakátů, pozvánek, komiksů MDV: formování základů správného verbálního projevu; rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu; formulace otázek

17 používaným jednoduchým větám a základním frázím - vytváří slovní spojení a věty, používá při tom základní gramatická pravidla v němčině - Nácvik správného pravopisu Seznamování s gramatickými a větnými strukturami (s tolerancí elementárních chyb, které nebrání pochopení smyslu sdělení): - Slovosled ve větě oznamovací a tázací - Tvorba otázky: zjišťovací (ja-nein), W-otázky - Zápor nein, nicht, kein - Přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr - Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě - Přídavná jména v přísudku - Protiklady - Přivlastňovací vazba von - Člen určitý a neurčitý - Časové údaje - Předložky v časových údajích - Příslovce gern, lieber, am liebsten - Časování pravidelných sloves, sloves sein a haben v přítomném čase - Časování nepravidelných sloves - Slovesa s odlučitelnými předponami - Způsobová slovesa - Věta se způsobovým slovesem - Rozkazovací způsob a odpovědí ČJ: slovní druhy; časování sloves; skloňování podstatných jmen; vytváření textových útvarů

18 - 3. a 4. pád podstatných jmen se členem určitým a neurčitým - Množné číslo podstatných jmen - Vazba ich möchte - Předložka nach ve spojení se zeměpisnými názvy - Předložky se 4. pádem - Předložky se 3. pádem - Předložky se 3. a 4. pádem - Nepřímý pořádek slov ve větě - Podmět man - Sloveso tun ve spojení s weh tun - Préteritum sloves sein a haben - Souvětí se spojkou deshalb - Porovnání s als - Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves - Stupňování přídavných jmen a příslovcí

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je poskytnout ţákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 20. - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor 2. cizí jazyk (od 2011/2012 povinný

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více