SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 2"

Transkript

1 Ročník 2010 Číslo 2 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám k dispozici druhé letošní vydání našeho obecního periodika. A to v době kdy řada z Vás již zaslouženou dovolenou tráví nebo se na ni těší a připravuje. Jistě jsou ale mezi Vámi i tací, kteří mají ty příjemnější chvíle léta za sebou. Letošní rok a zejména jeho teplejší část, by se bez obav nechala nazvat slovy klasika podivné. Ani naší obci počasí nijak výrazně v letošním roce nepomáhá a život neulehčuje. Probíhající výstavba obecního vodovodu tomu jistě nepřidává. Nejen že tuhá zima v počátku roku posunula zahájení stavebních prácí o dva měsíce, ale zejména častý v průběhu jarních měsíců působil všem značné problémy. Hlavně Vám musím a chci poděkovat za trpělivost s problémy, které stavba a počasí způsobují. Věřím, že konec léta a ukončení stavby přinese zlepšení. Všechny Vaše připomínky a stížnosti se snažíme bezodkladně řešit se stavební firmou a osobou technického dozoru stavby. Mohu Vás ujistit, že jsme začali současně jednat o různých možnostech s cílem získat finanční prostředky na výstavbu místních komunikací, které jsou příčinou všech připomínek. Není to jednoduché obec nemá k dispozici geodetické zaměření místní uliční sítě, ani vyřešené majetkové vztahy k některým místním komunikacím. A jenom toto zajistit představuje pro rozpočet obce nepřiměřené náklady, stavba samotné sítě místních komunikací je pak záležitost několika desítek milionů korun. Bez dotačních finančních prostředků obec tuto síť nepostaví. Je to nepříjemné konstatování, ale tak to je. Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by mohl pomoci nebo poradit, velmi rád ho na úřadě kdykoli přivítám. Dovolte mi v závěru tohoto sloupku poděkovat všem jednotlivcův, společenským organizacím, firmám a právnickým osobám, kteří se v první polovině roku podíleli na řadě kulturně společenských i dětských akcích. Vladimír Cikhart

2 Ze života obce V minulém vydání jsme účtovali s rokem 2009 a rok současný se již dostává do druhé poloviny. A jak pracovala Komise pro občanské záležitosti? Koncem měsíce března a června jsme se sešli u Švejka k malé oslavě s našimi jubilanty. Za tento půlrok jich bylo celkem 18, tři z nich oslavili kulatiny. Byl to pan František Štancl, paní Marie Nováková a paní Hana Kloudová. Ještě jednou všem gratulujeme. 17. května se konalo v salonku u Švejka vítání nových malých občánků do naší obce. Od 28. dubna 2009 do konce dubna 2010 se zde narodilo celkem 9 dětí. Karolína Mirvaldová, Josef Frič, Jan Hrazdil, Antonio Petr, Denis Darek Kříž, Klára Vokáčová, Zlata Pavlíková a Evelína Sanková. Velmi nás potěšila hojná účast nejen rodičů, ale i dalších rodinných příslušníků. Zároveň bychom chtěli poděkovat dětem z mateřské školy za milé vystoupení. Malým občánkům přejeme hodně šťastných dnů prožitých v naší obci.

3 Připojujeme ještě jednu gratulaci. V dnešní době není neobvyklé, že se narodí dvojčata. U nás však žijí dvojčata už více jak půl století. V polovině dubna oslavili životní kulatiny Josef a Jaroslav Kubaškovi. Tak kluci, hodně zdraví. V pátek 25. června 2010 členky komise organizovali v pořadí již třetí veřejnou sbírku pro DIAKONII Broumov. Všem dárcům děkujeme. U příležitosti Pouti v Čakovičkách měla komise v plánu uspořádat sraz rodáků. Vzhledem k budování vodovodního řadu je obec jedno velké staveniště a proto od realizace tohoto plánu bylo odstoupeno. Akci se pokusíme uskutečnit v roce Za komisi pro občanské záležitosti Jaroslava Řezáčová Mateřská škola v přírodě V době od 1. do 6. května se děti místní mateřské školy rekreovaly v Kubově

4 Huti na Šumavě. Měla jsem možnost se na místo pobytu za dětmi podívat. Počasí letos nepřálo, bylo chladno a často pršelo. Byla jsem však mile překvapena, jak děti nevlídnost počasí překonávaly. Vítaly nás rozzářené dětské oči a ze všech vyzařovala spokojenost. Ubytování bylo uprostřed krásných lesů ve velmi dobře vybaveném hotelu, vč. bazénu a herny pro děti. Pro všechny to byl velký zážitek a domů se vracely plné dojmů.

5 Za to vše bych chtěla poděkovat především paní ředitelce a jejímu kolektivu, kteří se o děti starali. Jako babička vím, že pečovat 24 hodin denně o 22 malých neposedů není vůbec lehké. Ještě jednou všem děkuji. Marie Hoznourová NAŠE ČAKOVIČKY NOVĚ Periodikum NAŠE ČAKOVIČKY slaví 5 let. Po tuto dobu se Vám snaží přinášet informace o životě a dění v obci. Domnívám se, že k tomuto výročí byste si Vy čtenáři i samotné periodikum zasloužili nějakou inovaci a oživení. Obecní úřad jako vydavatel připravuje od příštího vydání asi nejrozsáhlejší změnu ve vydávání a distribuci periodika. Změna pak předpokládá i snížení finančních nákladů na vydávání jednotlivých čísel, které se za těch pět let rovněž znásobily. V čem tedy bude uvažovaná změna spočívat? Občanům obce, kteří v souvislosti s podáním žádostí o vodovodní přípojku

6 sdělili adresu elektronické pošty, budou NAŠE ČAKOVIČKY zasíleny v elektronické podobě. Samozřejmě těm, kteří ovou adresu nemají, budou nadále dodávány v podobě tištěné. Prioritní se tak stává elektronické vydání. Elektronická verze bude rozesílána vydavatelem ve formátu pdf., tedy formátu naprosto běžném. Tato verze bude oproti tištěné verzi doplňována aktuálními obrázky a bude i na vyšší grafické úrovni. Možnost zasílat vlastní příspěvky zůstává zachována, upřednostňováno zaslání příspěvků v elektronické podobě. bude však Co dalšího to přinese? Jak jsem zmínil, finanční úsporu, neboť se počet tištěných vydání sníží již asi nyní na polovinu. Představa, že se všemi občany nebo domy v obci a všemi, kteří zde vlastní nějakou nemovitost, bude mít obec možnost elektronické komunikace, by byla ideální a přinesla by další možnosti zlepšení oboustranných informačních toků. Ale pro začátek? Dovoluji si Vás tedy požádat, a přivítal bych, kdybyste obecnímu úřadu sdělili Vaši aktuální adresu elektronické pošty, případně mobilního spojení. Elektronická adresa obce: předmět: Naše Čakovičky Věřím, že tyto změny přijmete pozitivně. Vladimír Cikhart PETICE OBČANŮ nebo předvolební boj? Vážení občané, v pátek 11. června 2010 byly na adresu obce doručeny dvě petice občanů. Po jejich přečtení se musím přiznat, že jsem byl ve velkých rozpacích jak se k jejich požadavkům postavit. I nyní, kdy píši tuto reakci nevím, co vedlo organizátora petic k jejich sepsání. Posouzením doručených petic po stránce obsahové i věcné byl zastupitelstvem obce pověřen předseda kontrolního výboru obce pan Josef Hoznour. Přesto si dovolím na petice reagovat jako osoba starosty obeznámená s věcí a prezentovat zde vlastní rozbor a názor.

7 Upozorňuji, že tento článek není vyřízením petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ale jinou možnost odpovědět na petice nemám. Předně pak musím konstatovat, že zaslané petice nejsou a nemohou být peticemi ve smyslu citovaného zákona, ačkoli jsou za ně v textu výslovně označeny. Proč? Předně proto, že není uvedeno, kdo petici organizuje a tudíž orgán, na který se obracejí, nemá komu na petici odpovědět. Neexistencí kontaktní osoby, pak nelze petice považovat ani za podání ve smyslu 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to opět z důvodu výše uvedeného není zřejmé, kdo jej činí. Obě petice však mají více nedostatků, které legislativa požaduje. Předpokládal bych, že organizátor petic se se zákonem, na který se sám výslovně odkazuje, alespoň v základních částech seznámí. Překvapilo mne proto, že k oběma peticím se jako organizátor přihlásil člen zastupitelstva pan Josef Hoznour. Ještě více překvapující je pak skutečnost, že pod peticemi jeho podpis není, ani jako podpůrce? Pokusím se vysvětlit stav obou požadavků. Předně uvádím, že vše co obě petice požadují, bylo předmětem řady veřejných jednání zastupitelstva a přijatých usnesení. S požadavkem na úpravu komunikací se jako občan obce ztotožňuji. Jako starosta pak na téměř každém kontrolním dnu upozorňuji dodavatele stavby na potřebu zvýšené pozornosti úpravám komunikací. Všechny připomínky vás občanů jsou ihned předávány odpovědným osobám. Nevzpomínám si však, že by na těchto jednáních někdy vystoupil pan Hoznour, který je z pozice předsedy kontrolního výboru a vlastní iniciativy na každé jednání kontrolních dnů zván a je mu rovněž zasílán zápis z těchto jednání. Proč pak organizuje petici za obnovu komunikací? Mohu Vás ujistit, že stav komunikací v obci mi také vadí a není mi lhostejný. I já bych velmi rád žil v obci s chodníky, kvalitními komunikacemi se zpevněným povrchem a okolní zelení. Ostatně moje manželka mi jejich stav kriticky připomíná po každém dešti, což je v tomto roce velmi často. Současně Vás ujišťuji, že hledáme možnosti jak komunikace v obci, poté co budou zhotoveny domovní přípojky, upravit. K petici požadující zachovat pozemek parc. čísla 337/48 pro potřeby sportoviště a rekreace v majetku obce mám rovněž několik zásadních poznámek. Předně, každý by si měl dát do souvislosti potřeby a k nim reálné možnosti jejich splnění. Potřeby však nelze zaměňovat za přání. Potřebovala obec novou čistírnu odpadních vod? Musel být její součástí nový kanalizační přivaděč? Potřebovala obec vodovod? Na všechny tyto otázky existuje jedna odpověď: ANO. Tyto tři investice představují v penězích částku více jak 40 milionů korun. Ano podařilo se nám získat státní finanční podporu ve výši 80 % na stavbu čistírny a vodovodu. V penězích to představuje částku téměř 30 milionů. Zbylých 20% nákladů musela dofinancovat obec. Na doplnění pak uvedu, že stavbu

8 kanalizačního přivaděče s rozpočtem přes 6 mil. Kč, musela financovat obec pouze z vlastních prostředků. Toto zastupitelstvo, které vstoupilo do běhu událostí v době, kdy přislíbenou dotaci na stavbu kanalizačního přivaděče nedostalo a její přidělení nedokázalo ani ovlivnit. ČOV bez kanalizačního přivaděče by však byla nefunkční a nebyla by zkolaudována. Nebyly by tak splněny podmínky přidělené dotace na stavbu čistírny. Co by to znamenalo v praxi? Vrácení dotačních prostředků na ČOV-ku!!! A pak se ptám - z čeho bychom je státu vrátily? Zastupitelstvo tedy podpořilo stavbu kanalizačního přivaděče, ostatně celý dotační titul zněl: Čistírna odpadních vod a kanalizačního přivaděče Čakovičky. Z uvedených důvodů pak zastupitelstvo schválilo nákup pozemků na Fořtu a to s předpokládaným budoucím prodejem, s cílem získat potřebné finance na úhradu staveb kanalizačního přivaděče a vodovodu. S realizací prodeje pozemků úzce souvisela více jak dva a půl roku projednávaná změna územního plánu obce číslo 2. Do této byl zařazen i pozemek 337/48. K jeho původnímu využití pro sport a rekraci, byly z řad občanů rovněž námitky. V minulosti byl pak učiněn pouze jeden krok k realizaci oddychové zóny a to zpracován projekt z roku Proč se někdo alespoň nepokusil o jeho realizaci? Pozemek 337/48 je v současné době zmíněnou změnou územního plánu učen pro bytovou výstavbu solitérních rodinných domů. Myslím, že logiku věci lze najít i v tom, že bychom velmi těžko našli kupce a investora do pozemků, na které by měl možnost přístupu a napojení inženýrských sítí pouze přes obecní sportoviště? Dovolím si tedy tvrdit, že občanům, kteří petici za zachování pozemku 337/48 podepsali, nebyly poskytnuty objektivní a pravdivé podklady pro rozhodnutí o podpisu. Na závěr si dovolím uvést názor jednoho současného zastupitele, zda obě petice nespadají do předvolebního boje ve stylu nejmenované velké politické strany. Nechci si to připustit, ale názor si udělejte sami. Nakonec vy se v říjnu rozhodnete, kdo obec povede další roky. Vladimír Cikhart

9 SDĚLENÍ OBCE Reklama na Info mapě obce. Obec zadala výrobu orientační mapy obce. Pro obec se vytváří mapový produkt, který bude obsahovat zanesení všech ulic v obci, budov rodinných domů s číslem popisným. Nabízíme všem zájemcům podnikajícím fyzickým osobám, živnostníkům, řemeslníkům, obchodníkům a ostatním společnostem, umístění jejich reklamy na okraji mapy. Tato nabídka je zpoplatněna cenou 1000,- Kč pro podnikající FO a živnostníky. Pro obchodní společnosti bude cena určena dohodou. Obec předpokládá umístnit nejméně jednu mapu rozměru A1 na veřejném místě v obci a vytisknout 500 kusů map rozměru A4, kterou obdrží každá domácnost v obci zdarma. Zájemci mohou předa vlastní návrh reklamního loga v elektronické podobě dokumentu (doc, pdf, nebo jpg) v době do 10.srpna Nové letecké snímky obce. Obec nabízí za cenu 350,- Kč/kus letecké snímky obce. Snímky byly pořízeny dne a jsou pořízeny ze tří směrů. Možno prohlédnout, objednat a zakoupit na obecním úřadě Čakovičky. Omezení úředních hodin obecního úřadu. Obecní úřad Čakovičky sděluje, že po dobu letních prázdnin až do jsou úřední hodiny omezeny takto: PO a ST Vladimír Cikhart starosta 08:00 12:00 hodin

10 IMG a.s. = PROFESIONÁLNÍ a BEZPLATNÉ poradenství v pojištění nejenom Vašeho majetku (samozřejmě i při likvidaci případné pojistné událostí). Nejvýznamnější pojišťovny, se kterými spolupracujeme: > Allianz pojišťovna, a.s. > Česká pojišťovna a.s. > Česká podnikatelská pojišťovna a.s. > Generali Pojišťovna a.s. > Kooperativa pojišťovna, a.s. Modelový příklad na pojištění nemovitosti: - nemovitost v hodnotě ,- Kč, ročně od 1.470,- Kč. V obci Čakovičky Vás zastupuje: Jana Kajprová Sluhy 157 Tel: NÁBOR KDO BY MĚL ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ SVÉHO SYNA DO TÝMU ŽÁKŮ V TJ SOKOL PŘEDBOJ (V PŘÍPADĚ, ŽE BY ZDE BYL OD PŘÍŠTÍ SEZÓNY ZALOŽEN) OZVĚTE SE : ZDENĚK ŠVIHEL Př edboj, Kojetická Vydává: OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY, Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: , okr. Mělník Tel.: , Za redakční radu: Ing. František Kusák

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Zastupitelstvo obce přeje touto cestou všem občanům Čakoviček klidné a radostné prožití svátků Vánoc a do Nového roku 2008 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Vážení občané, SLOUPEK STAROSTY ač

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012

BOHUTÍNSKÝ. Pohodové léto a příjemné prožití letních prázdnin přeje kolektiv OÚ Bohutín Z OBSAHU ČÍSLA: 18. ročník 1. číslo Červenec 2012 BOHUTÍNSKÝ 18. ročník 1. číslo Červenec 2012 zpravodaj Z OBSAHU ČÍSLA: pozvánka na tradiční Bohutínskou pouť slovo starosty, slovo místostarosty zápisy z jednání ZO závěrečný účet obce zápis přezkoumání

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

radnièní listy Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport

radnièní listy Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Prostějovské radnièní listy Číslo 7/2015 www.prostejov.eu 29. července 2015 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

pražském Slavíně a pokračoval vystoupením kytarového virtuóza profesora

pražském Slavíně a pokračoval vystoupením kytarového virtuóza profesora ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Srpen 0 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobčané, uběhl první prázdninový měsíc a dlouhodobá meteorologická

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

05/2015. Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ

05/2015. Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ 05/2015 Ročník 63 POČERNICKÉ DĚTI OSLAVILY DEN ZEMĚ Kalendář akcí v Horních Počernicích v květnu 2015 Od 11. 4. do 14. 6. PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK Od 29. 4. do 11. 5. VÝSTAVA

Více