ZÁKON. ze dne o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON. ze dne o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů ČÁST PRVNÍ"

Transkript

1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností (dále jen společnost ) a některá další práva a povinnosti dalších osob. 2 Změna formy akcií (1) K 1. lednu 2014 se mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy podle věty první se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Úprava změny formy akcií v zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužije. (2) Představenstvo společnosti uvede stanovy do souladu s odstavcem 1 a podá návrh na zápis změny formy akcií podle odstavce 1 do obchodního rejstříku nejpozději do 30. června Postup při změně formy akcií (1) Akcionáři předloží akcie uvedené v 2 odst. 1 společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. (2) Nejpozději 3 měsíce před uplynutím lhůty podle odstavce 1 společnost uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti výzvu k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením podle odstavce 1 a 4. 1

2 (3) Zda dojde k výměně akcií nebo pouze k vyznačení změn na dosavadních akciích, rozhodne představenstvo. 4 Důsledky prodlení na právo na dividendu Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne. 5 Plnění povinnosti předložit akcie jinou osobou (1) Drží-li akcie podle 2 odst. 1 zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie podle 3 odst. 1 tato osoba. (2) Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit osobu uvedenou v odstavci 1 na výzvu podle 3 odst. 2. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na výzvu, akcie k vyznačení údajů nebo k výměně podle 3, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou. (3) Společnost vyznačí na akciích předkládaných jí podle odstavce 1 též existenci zástavního práva, i když nedochází k jejich výměně. 6 Výměna akcií Výměna akcií podle 3 není veřejnou nabídkou investičních cenných papírů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jako datum emise, uvádí-li se, se na nových akciích na jméno uvede den, kdy představenstvo rozhodlo o nahrazení akcií na jméno novými. 7 Přechodná ustanovení (1) Společnost, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodla o vydání listinných akcií na majitele, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona k jejich vydání nedošlo, postupuje podle dosavadních právních předpisů; 2 tím není dotčen. (2) Rozhodla-li společnost přede dnem uvedeným v 2 odst. 1 o změně formy listinných akcií na majitele, není změnou formy akcií podle 2 odst. 1 dotčena povinnost předložit akcie k výměně, ani oprávnění společnosti prohlásit akcie, které nebudou předloženy, za neplatné. 2

3 (3) Rozhodla-li společnost přede dnem uvedeným v 2 odst. 1 o imobilizaci listinných akcií na majitele nebo o změně podoby listinných akcií na majitele, hledí se na akcie předložené společnosti ve lhůtě podle 3 odst. 1 jako na akcie na majitele. (4) Společnost, jejíchž akcií se týká 2 odst. 1, uveřejní pozvánku na první valnou hromadu konanou po dni uvedeném v 2 odst. 1 též způsobem stanoveným zákonem pro společnosti s akciemi na majitele; to platí obdobně pro uveřejnění výzvy podle 3 odst. 2. (5) Převádí-li akcionář akcii, jejíž forma se změnila podle 2 odst. 1, vyznačí na akcii své jméno a další údaje nezbytné k jeho identifikaci. ČÁST DRUHÁ Změna obchodního zákoníku 8 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto: 1. V 36 písm. d) se za slova případné omezení převoditelnosti akcií na jméno, vkládají slova případně firma, sídlo a identifikační číslo schovatele imobilizovaných akcií, s nímž společnost uzavřela smlouvu o úschově,. 2. V 155 odst. 2 se doplňuje věta Společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovanou akcii nebo v souladu se zvláštním zákonem jako imobilizovaný cenný papír; to platí obdobně též pro změnu formy nebo podoby akcií.. 3

4 3. V 156 odst. 2 se za větu první vkládá věta Jestliže společnost vydala listinné akcie na jméno, obsahuje seznam akcionářů i číslo bankovního účtu podle odstavce 11. a za větu třetí se vkládají věty Údaje ze seznamu akcionářů poskytne společnost také osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. Číslo bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze osobám uvedeným v zákoně upravujícím podnikání na kapitálovém trhu za podmínek podle věty čtvrté.. 4. V 156 se doplňuje odstavec 11, který zní: (11) Společnost poskytne veškerá peněžitá plnění vyplývající z účasti na společnosti ve prospěch majitele listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státu Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který je nebo byl naposledy uveden v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.. 5. V 173 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova, případně, zda jsou akcie imobilizovány. 6. Za 177 se vkládá nový 177a, který zní: 177a (1) Nevydala-li společnost akcionáři akcii nebo zatímní list, je akcionář oprávněn po zápisu základního kapitálu společnosti, na němž se podílí, do obchodního rejstříku převádět svůj podíl na společnosti v rozsahu odpovídajícím jednotlivým akciím smlouvou o převodu podílu na společnosti. (2) Smlouva o převodu podílu na společnosti vyžaduje písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem na nabyvatele. Ustanovení 115 odst. 4 se použije obdobně. (3) Společnost, která nevydala akcie nebo zatímní listy, vede seznam akcionářů obdobně podle 156 odst. 2. Tento seznam obsahuje vždy číslo bankovního účtu podle 156 odst. 11. Ustanovení 156 odst. 11 a 178 odst. 8 se použijí obdobně.. 7. V 178 odstavec 8 zní: (8) Společnost vyplatí dividendu připadající na listinné akcie na jméno pouze převodem na bankovní účet podle 156 odst. 11. Pokud společnost vydala zaknihované akcie a neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, vyplatí dividendu na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni. Pokud společnost vydala listinné akcie na majitele, určí místo výplaty dividendy stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, pokud nebylo dohodnuto něco jiného; nebylo-li místo výplaty určeno, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti. Neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí.. 4

5 9 Přechodné ustanovení Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona do dne konání první valné hromady společnosti konané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; společnost upozorní akcionáře na tuto povinnost oznámením uveřejněným společně s pozvánkou na valnou hromadu. Do doby uplynutí lhůty podle předchozí věty postupuje společnost při výplatě jakýchkoli peněžitých plnění akcionářům podle dosavadních právních předpisů. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o cenných papírech 10 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto: 1. V 5 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a Za 5 se vkládá nový 5a, který včetně nadpisu zní: 5a Hromadná listina (1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých cenných papírů, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. (2) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry; určí-li emitent podmínky pro její výměnu v emisních podmínkách nebo, jde-li o účastnické cenné papíry, ve stanovách, pak při splnění těchto podmínek. (3) Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru podle 38; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.. 5

6 3. V 38 odstavec 1 zní: (1) Listinný cenný papír může být vydán jeho předáním do úschovy osobě oprávněné k vedení samostatné evidence podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a to na základě smlouvy o hromadné úschově emise cenných papírů uzavřené mezi emitentem a schovatelem. Po dobu, po kterou jsou takto uschovány, jsou takové cenné papíry imobilizovanými cennými papíry. Na nakládání s imobilizovanými cennými papíry se přiměřeně použijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech; na hromadnou úschovu podle první věty se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu vztahující se na vedení samostatné evidence investičních nástrojů. Schovatel imobilizovaných cenných papírů vede evidenci emise imobilizovaných cenných papírů; na vedení této evidence se přiměřeně použijí ustanovení o evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů. Na imobilizovaných cenných papírech na řad a na jméno se neuvádí jméno vlastníka ani jiných osob oprávněných vykonávat práva k cennému papíru. 4. V 38 odstavec 3 zní: (3) Vlastník imobilizovaného cenného papíru může požadovat, aby mu byl cenný papír vydán, jen za podmínek stanovených v emisních podmínkách cenného papíru nebo, jde-li o účastnický cenný papír, ve stanovách emitenta. Byly-li však imobilizované cenné papíry nahrazeny hromadnou listinou, může vlastník imobilizovaného cenného papíru požadovat vydání cenného papíru jen, je-li vlastníkem všech cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje. Schovatel před vydáním cenného papíru z úschovy doplní na cenném papíru na jméno nebo na řad jméno jeho vlastníka a v případě, že byl cenný papír zastaven, vyznačí též existenci zástavního práva. Právo na vydání zastaveného cenného papíru náleží zástavnímu věřiteli, popřípadě jiné osobě, která prokáže své oprávnění mít jej u sebe.. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 11 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto: 6

7 1. Za 93 se vkládá nový 93a, který včetně nadpisu zní: 93a Zvláštní ustanovení o imobilizovaných cenných papírech (1) Pokud emitent rozhodne o imobilizaci podle zákona upravujícího cenné papíry již vydaných cenných papírů, postupuje přiměřeně podle právních předpisů upravujících přeměnu listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry. Při uložení cenných papírů do hromadné úschovy může emitent též rozhodnout o nahrazení všech listinných cenných papírů, které mu byly vráceny nebo které byly prohlášeny za neplatné, hromadnou listinou nebo několika hromadnými listinami. (2) Připouští-li to emisní podmínky, může emitent imobilizovaného cenného papíru rozhodnout o vynětí všech imobilizovaných cenných papírů z úschovy. Nerozhodne-li současně o jejich svěření do úschovy jinému schovateli podle odstavce 3 nebo o změně jejich podoby, postupuje se přiměřeně podle právních předpisů upravujících přeměnu zaknihovaného cenného papíru na listinný. Schovatel vydá imobilizované cenné papíry emitentovi. (3) Rozhodne-li emitent podle odstavce 2 o vynětí všech imobilizovaných cenných papírů z úschovy a o jejich svěření do úschovy jinému schovateli, je původní schovatel povinen předat novému schovateli veškeré podklady a údaje nezbytné pro vedení samostatné evidence imobilizovaných cenných papírů, a to do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo takové rozhodnutí písemně oznámeno, nebo k jinému pozdějšímu dni stanovenému v rozhodnutí emitenta, nikoli však dříve, než bude uzavřena smlouva o úschově s novým schovatelem. (4) Na nového schovatele přecházejí ke dni podle odstavce 3 veškerá práva a povinnosti ze smluv souvisejících s úschovou těchto imobilizovaných cenných papírů uzavřených mezi dosavadním schovatelem a jejich vlastníky a dále ze smluv s osobami vedoucími tyto imobilizované cenné papíry v evidenci navazující na samostatnou evidenci, a to v rozsahu týkajícím se evidence těchto imobilizovaných cenných papírů. (5) Akciová společnost, jejíž stanovy to umožňují, může uzavřít smlouvu o úschově jí vydaných imobilizovaných akcií pouze s centrálním depozitářem, obchodníkem s cennými papíry oprávněným poskytovat investiční službu úschova a správa investičních nástrojů nebo se zahraniční osobou s obdobným předmětem činnosti, která je oprávněna poskytovat služby v České republice. (6) Akcionáři nemohou požadovat vydání imobilizovaných akcií na majitele z hromadné úschovy. Vynětí imobilizovaných akcií na majitele z hromadné úschovy je přípustné pouze tehdy, dojde-li současně ke změně jejich formy nebo podoby anebo budou-li současně svěřeny do úschovy jinému schovateli postupem podle tohoto ustanovení. (7) Na evidenci imobilizovaných cenných papírů se přiměřeně použijí též ustanovení upravující evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů.. 7

8 2. V 112 se na konci odstavce 3 doplňuje věta Nesdělí-li vlastník cenného papíru číslo takového účtu, jsou považovány jeho listinné cenné papíry za neodevzdané.. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST 12 Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení. 8

9 Důvodová zpráva OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) A. Název Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. B. Identifikace problémů V současné době dochází ke stále se zvyšujícímu počtu akciových společností s listinnými akciemi na majitele. Výhody listinných akcí na majitele jsou několikeré. Předně jsou s nimi spjaty nízké administrativní náklady a jsou velmi snadno převoditelné. Domníváme se, že vyšší obliba akciových společností s listinnými akciemi může být částečně způsobena také vznikem Centrálního depozitáře cenných papírů, který převzal aktivity dosavadního Střediska cenných papírů, a který působí v České republice od 7. července Při srovnání jednotlivých ceníků obou subjektů je zřejmé, že obecně je poplatek vyšší u těch, kteří dosud poplatek neplatily z důvodu malého objemu investičních nástrojů. Poměrně vysoký nepoměr je také u poplatků u kótovaných akcií ve srovnání s poplatky za nekótované akcie. Poplatky za nekótované akcie jsou od určitého objemu výrazně dražší. Objevují se však pochybnosti o tom, zda je možné ponechat listinné akcie na majitele bez další regulace a připustit absolutní anonymitu akcionářských struktur. Existence anonymního vlastnictví akciových společností je spjata s rizikem netransparentního a korupčního prostředí. Netransparentní prostředí akciových společností může vést k vyššímu riziku, že prostřednictvím takových akciových společností bude docházet k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Listinné akcie na majitele mohou být prostředkem, který umožňuje snadné, nízkonákladové a v podstatě neodhalitelné provádění korupčních jednání. Tyto společnosti tak mohou sloužit k zakrytí skutečných vlastníků a mohou být nástrojem korupčních jednání. C. Identifikace rizik Neprovedením změny nehrozí České republice žádné sankce od Evropské unie, nebo od mezinárodního společenství. 9

10 V současné době, není jednotný právní předpis, který by regulaci listinných akcií na majitele požadoval. Různé evropské státy přistupují k regulaci listinných akcií na majitele různě. Některé státy zakazují anonymní vlastnické struktury akciové společnosti. Některé státy povolují anonymní vlastnické struktury, avšak omezují jejich přístup do oblastí, kde mohou získávat veřejné prostředky. Na úrovni Evropské unie, existují právní předpisy, které se zabývají vyšší transparentností určitých druhů společností, a to za účelem ochrany věřitelů či společníků. Například článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, nařizuje zajistit, aby společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti zveřejňovaly určité typy dokumentů (např. zakládací dokumenty, některé dokumenty týkající se statutárních orgánů, účetní závěrky, apod.). Příslušné evropské předpisy vyžadující transparentnost jsou již v našem právním řádu provedeny. Nic však nebrání tomu, aby členské státy přijímaly nad rámec těchto opatření ještě další opatření vedoucí ke stejnému účelu. Neprovedení žádných změn by sebou přineslo také nenaplnění dodatku ke koaliční smlouvě ze dne 30. června D. Návrh variant řešení Varianta I varianta nulová Je třeba si uvědomit, že jakýkoliv zásah do stávajícího stavu bude spjat s poměrně velkým zatížením soukromého sektoru. Na druhou stranu zde existuje veřejný zájem na transparentnosti podnikatelského prostředí. Zprůhlednění vlastnických struktur akciových společností může zčásti zabránit i únikům peněz do šedé ekonomiky. Stejně tak zprůhlednění transakcí, při nichž dochází k poskytování veřejných prostředků, může mít preventivní účinek před odváděním peněz do šedé ekonomiky a může vést k odhalení osob páchajících trestnou činnost. Potřeba přijmout nějaká opatření může vyplynout i ze srovnávací komparace, kdy velká část právních řádů Evropské unie má určitou ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní regulaci. Na potřebu urychleného řešení přijmout regulaci listinných akcií na majitele v České republice upozorňují i různé mezinárodní organizace. Za zmínku stojí například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Mezinárodní měnový fond. Varianta II veřejnoprávní regulace Tato varianta spočívá v ponechání regulace na úrovni veřejného práva. Změna by spočívala v zásahu pouze do veřejnoprávních předpisů. Příslušná omezení by se týkala pouze vytypovaných oblastí, v nichž by byly vymezeny zákonné podmínky transparentnosti a veřejnoprávní sankce za porušování takových podmínek. Většina konzultujících subjektů však tuto změnu považuje za nedostatečnou. 10

11 Varianta III omezení listinných akcií na majitele Tato varianta spočívá v tom, že akciovým společnostem se do budoucna nabídnou různé varianty, jak naložit s listinnými akciemi na majitele, aby došlo ke zprůhlednění akcionářské struktury. Uvažuje se o možnosti zaknihování akcií u Centrálního depozitáře, povinné imobilizaci listinných akcií na majitele, nebo povinné změny podoby listinných akcií. Problematika bude řešena samostatným zákonem, který zároveň novelizuje stávající obchodní zákoník, zákon o cenných papírech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. E. Další varianty nad rámec přijímaného řešení Výsledkem navrhované úpravy regulace listinných akcií na majitele má být skutečnost, že dojde k možnosti identifikace akcionáře akciové společnosti ve všech případech. Dnes tomu není především z důvodu, že akcionářská práva s listinnou akcií na majitele vykonává osoba, která se takovou akcií prokáže. Ani sama akciová společnost nemá tudíž přehled o tom, kdo je jejím akcionářem až do okamžiku, kdy akcionář svá akcionářská práva začne vykonávat. Listinné akcie na majitele tak zaručují anonymitu, která umožňuje tento institut využít například k praní špinavých peněz. Navrhovaná změna by měla tuto problematiku řešit. Návrh však objektivně nemůže vyřešit veškerá rizika spjatá s užíváním akcií. Nedostatkem je především skutečnost, že navrhovanou úpravu lze obcházet. Návrh neřeší problematiku tzv. bílých koní. Závazkový vztah mezi osobou, která je vlastníkem akcie a třetí osobou, může být nastaven takovým způsobem, že tato třetí osoba fakticky vykonává veškerá práva s akcií spjatá. V takovém případě se tedy zrušením listinných akcií na majitele stejně nemusíme dopátrat osoby, která reálně v akciové společnosti akcionářská práva vykonává, je tedy ultimátním vlastníkem. Navazujícím rizikem je problematika střetu zájmu. Osoba oprávněná jednat za veřejnoprávní korporaci tak může být zároveň ultimátním vlastníkem akciové společnosti, aniž by byl takový ultimátní vlastník dohledatelný. Úprava navržená ve variantě III může vést ve svém důsledku k odhalení ultimátního vlastníka, a to prostřednictvím prostředků stanovených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon proti praní špinavých peněz ). Důvodem je, že úprava zamýšlená ve variantě III dopadne na subjekty, které mají povinnosti stanovené výše uvedeným zákonem. Tato opatření se však nemusí jevit dostatečná. Variantou IV diskutovanou v připomínkovém řízení bylo přijetí dalších pravidel, která by zvýšila transparentnost právnických osob, které jsou příjemci veřejných prostředků. Uvažovalo se o úpravě, která by vedla k odhalování ultimátních vlastníků těchto právnických osob. V praxi však často dochází k tomu, že do vztahů mezi soukromou osobou a veřejnými institucemi ještě vstupují další subjekty. Aby se zabránilo zneužívání obcházení zákonem 11

12 stanovených mechanismů, navrhovalo se zakotvit též odhalování ultimátních vlastníků subdodavatelů a dalších osob benefitujících z veřejných zdrojů. Původně zvolená varianta IV se však ukázala jako nedostatečná. Připravené řešení bylo obecného charakteru a nebylo navázáno na jednotlivé oborové předpisy, jako je zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon, apod. V připomínkovém řízení se též ukázalo, že představy jednotlivých připomínkových míst (oficiálních i neoficiálních) se na danou problematiku značně liší. Předkladatel se tedy od původně plánované varianty IV rozhodl prozatím ustoupit a řešit jí samostatně. Návrh řešení by měl být v souladu s usnesením vlády ze dne 30. května 2012 č. 378 připraven do konce roku Konkrétní věcné i formální důvody jsou blíže specifikovány v kapitole J. Cílový stav a výběr varianty. F. Dotčené subjekty - akciové společnosti a jejich akcionáři, - Centrální depozitář cenných papírů, - obchodníci s cennými papíry, - orgány veřejné moci, orgány územní samosprávy, veřejné instituce. G. Identifikace přínosů Za základní přínos prováděné změny je třeba považovat větší transparentnost v obchodních vztazích. Cílem navrhovaných mechanismů je též snížit korupční prostředí v oblasti veřejných zakázek a v jiných oblastech, kde se soukromé subjekty ucházejí o veřejné prostředky. Navrhované změny můžou přinést příliv investorů na český trh, neboť zprůhlednění vlastnických struktur akciových společností může mít pozitivní efekt na podnikatelské prostředí vůbec a můžou zajistit vyšší důvěru zahraničních investorů. V neposlední řadě bude pozitivním přínosem též zlepšení vnímání České republiky v zahraničí. Především lze očekávat pozitivní ohlas od mezinárodních organizací, které se zabývají bojem s korupcí a bojem proti praní špinavých peněz. Výsledkem novelizačních snah by mělo být snížení korupčního prostředí a ztížení podmínek pro nelegální činnost spjatou s anonymními akciemi. V konečném důsledku by tak návrh mohl přinést i zvýšení příjmů státního rozpočtu. Celkové pozitivní finanční dopady však není možné vyčíslit, neboť neexistují věrohodná data, která by se dala pro vyčíslení takový pozitivních dopadů využít. 12

13 H. Identifikace nákladů Je třeba očekávat, že návrh sebou přinese zvýšené náklady na podnikatelské prostředí. Pokud jde o povinnost transformace akciových společností, lze s ohledem na skutečnost, že návrh dává akciovým společnostem vybrat způsob transformace listinných akcií na majitele, očekávat, že předpokládané náklady budou nižší, než pokud by existoval jen jeden způsob transformace. Celkové zatížení pro podnikatelské prostředí lze jen stěží odhadovat, neboť jednotlivé náklady budou vyplývat dle varianty zvolené akciovou společností. Nejméně nákladnou variantou bude pravděpodobně prostá výměna listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Minimální náklady na tuto výměnu lze odhadovat řádově v počtu 20 až 30 tis. Kč v závislosti na objemu emise na jednu akciovou společnost. Celkové náklady však můžou být i mnohem vyšší v závislosti na konkrétních případech. Při počtu 13 tisíc akciových společností s akciemi na majitele, lze odhadovat celkové dopady na podnikatelské prostředí při volbě této varianty na částku minimálně 390 mil. Kč. Dražší variantou pak bude zaknihování, popřípadě imobilizace akcií. Lze předpokládat, že v takovém případě budou celkové náklady ještě o něco vyšší, neboť je jednak nutné zaplatit poplatky související s emisí zaknihovaných cenných papírů a jednak poplatky spjaté s vedením majetkových účtů u Centrálního depozitáře, nebo u schovatelů akcií. Pokud by se veškeré akciové společnosti rozhodly pro zaknihování akcií, lze odhadovat, že poplatky Centrálnímu depozitáři by za stávajícího sazebníku činily částku minimálně částku 20 mil. Kč ročně. Je třeba podotknout, že podkladem pro výše uvedené odhady je sazebník Centrálního depozitáře. Pokud bude přijat návrh v předkládané podobě, je možné, že díky zajištění určitého konkurenčního prostředí, budou Centrální depozitář a schovatelé cenných papírů nabízet tyto služby za nižší poplatky. Pokud by se v oblasti soukromého práva přenášely na akciové společnosti další povinnosti spočívající například v odhalování ultimátních vlastníků, přineslo by toto opatření další administrativní zátěž pro podnikatelské prostředí. Například uvažovaná povinnost předkládat čestná prohlášení ultimátních vlastníků, subdodavatelů, prostřednictvím kterých hodlá právnická osoba plnit svůj závazek, a dalších subjektů benefitujících na veřejných zdrojích, bude mít poměrně významný dopad do soukromé sféry, která vstupuje do ingerence se státem a je příjemcem veřejných prostředků. Návrh se dotýká i akciových společností s majetkovou účastí státu. I. Konzultace 13

14 Návrhy byly na pracovní úrovni konzultovány se zástupci neziskových organizací, zástupci advokátů, Americkou obchodní komorou v ČR, Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Návrhy též byly konzultovány s Platformou pro transparentní veřejné zakázky. Předmětem konzultací byly především jednotlivé způsoby transformace listinných akcií na majitele. Na základě konzultací bylo zvoleno řešení, které by nabídlo alternativní způsoby transformace listinných akcií na majitele. Dále byla konzultována zmiňovaná varianta IV týkající se rozkrývání ultimátních vlastníků. Varianta týkající se rozkrývání ultimátních vlastníků byla konzultována s Platformou pro transparentní veřejné zakázky a s Americkou obchodní komorou v ČR. Byl připraven model, který vycházel ze zákona proti praní špinavých peněz. Návrh předpokládal, že by právnické osoby, které jsou z větší míry příjemci veřejných prostředků, měly povinnost uvádět v příloze účetní závěrky skutečné majitele ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz a dále též povinnost na žádost rozkrývat skutečné majitele právnických osob při obchodních transakcích s veřejnými institucemi. V připomínkovém řízení se však ukázalo, že obecné navrhované řešení neobstojí z důvodů uvedených v kapitole J. Pasáž byla proto z návrhu zákona vyňata a bude předmětem dalších diskuzí. J. Cílový stav a výběr varianty Celkovým cílovým stavem návrhu je zajistit dohledatelnost akcionáře a tím zlepšit pozici České republiky v boji proti organizovanému zločinu a zvýšit prestiž České republiky v zahraničí. Z důvodu ochrany těchto zájmů se jeví jako nezbytně nutné k určité regulaci přistoupit. Na druhou stranu je třeba přistoupit k takové regulaci, která nepřinese přílišné transakční náklady pro podnikatelské prostředí. Z předchozí kapitoly vyplývá, že finanční dopady, nikoliv bezvýznamné, návrh na podnikatelské prostředí přinese. Tyto finanční dopady jsou však vyváženy vyšší transparentností podnikatelského prostředí a veřejným zájmem transformaci listinných akcií na majitele provést. Veřejný zájem je čitelný především z deklarovaného dodatku koaliční smlouvy omezit anonymní vlastnictví akciových společností. Předkladatel by tak v souladu se zadáním měl zvolit takovou variantu, která by vytknuté cíle naplnila, nicméně by se měl snažit zajistit, aby zvolené řešení pokud možno co nejvíce omezilo finanční dopady na akciové společnosti. Je nutné přihlédnout zejména ke skutečnosti, že 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, který již neumožňuje existenci listinných akcií na majitele. Ke snížení nákladů spjatých s transformací má přispět především možnost, že akciová společnost bude mít na výběr mezi třemi variantami řešení. 14

15 Pokud společnost bude chtít zachovat akcie na majitele, bude se muset rozhodnout mezi povinností nechat akcie zaknihovat (u centrálního depozitáře), případně imobilizovat (fyzicky uschovat u banky). V obou případech tak na subjekty evidující akcionáře bude dopadat úprava zákona proti praní špinavých peněz. Vzhledem k tomu, že návrh počítá i s možností ponechat akcie v listinné podobě s tím, že dojde ke změně formy na akcie na jméno (zákon dokonce stanoví tuto variantu jako výslednou, pokud valná hromada nerozhodne jiným způsobem), navrhuje se přijmout ještě další opatření, které by mělo zajistit vyšší transparentnost vztahů mezi akcionářem a akciovou společností. Akcionáři akciových společností s listinnými akciemi na jméno jsou totiž evidováni pouze v seznamu akcionářů vedeném akciovou společností. Vzhledem ke skutečnosti, že tento seznam nemusí být vždy důvěryhodný a akciové společnosti nehrozí zásadní riziko v případě jeho nevedení či neaktualizování, navrhuje se, aby výplata dividend akcionáři s listinnými akciemi na jméno probíhala pouze na účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státu Evropské unie. Na tyto subjekty pak budou dopadat povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Je nutné zdůraznit, že tato nová povinnost může mít negativní dopady na akcionáře ze zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na druhou stranu se však tato povinnost neukládá akciovým společnostem, u nichž zůstanou zachovány akcie na majitele. Taková povinnost se totiž jeví jako nadbytečná, protože již evidenci samotných akcionářů povedou osoby, na které dopadá regulace AML. Akciové společnosti tak při volbě způsobu transformace svých akcií budou muset přihlížet i k tomuto pravidlu a zvážit, jaké dopady by mělo například na akcionáře z třetích zemí. Navrhovaná pravidla mají umožnit identifikaci akcionáře. Osoba akcionáře se však ne vždy musí shodovat s osobou, která je oprávněna akcionářská práva vykonávat. Osoba držící akcie je totiž může pouze je spravovat pro dalšího. Zájmem však je, aby byly odkryty i takovéto typy vztahů a aby bylo možné získat údaje o konečném (ultimátním) vlastníkovi akcií. Zájem je na transparentnosti vlastnické struktury těch akciových společností, které vstupují do právních vztahů se státem a jinými veřejnými institucemi. Taková opatření by se neměla týkat pouze akciových společností, ale veškerých právnických osob.ministerstvo spravedlnosti připravilo obecné řešení, které nařizovalo právnickým osobám vstupujícím do právních vztahů se státem odhalit ultimátní vlastníky. Po meziresortním připomínkovém řízení však předkladatel o spojení takové právní úpravy s tímto předpisem upustil. Důvody jsou následující: 1. V diskuzích se ukázalo, že by bylo nutné úpravu hlouběji navázat na stávající právní předpisy (především na zákon o veřejných zakázkách). 2. Právní úpravě bylo vytýkáno, že nepostihuje některé vztahy, které by postihovat měla. Nabízí se například otázka, zda by měla postihovat i oblast poskytování dotací, případně jakou část této oblasti. 3. Obecné navrhované řešení může dopadat do velmi širokého množství vztahů. Předkladatel v tak krátké době nebyl schopen postihnout, jaké všechny důsledky by tak široký dopad zákona mohl způsobit. 15

16 Výše zmíněné otázky je nutné podrobněji diskutovat především s gesčními resorty a dalšími odborníky v dané oblasti. Meziresortní připomínkové řízení však není dostatečnou platformou pro tyto diskuze. Debaty mohou komplikovat i rozdílné pohledy různých subjektů na tuto otázku. Ministerstvo spravedlnosti se tedy rozhodlo úpravu ze zákona vyjmout a diskutovat jí samostatně. Je třeba počítat se skutečností, že na úkor ochrany veřejného zájmu jakákoliv z předpokládaných regulací zatíží soukromou sféru. Zátěž je však kompenzována vyšší transparentností, jejímž důsledkem je vyšší efektivnost a hospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky. Nejnižší náklady na podnikatelské prostředí by přinesla varianta, která by se zaměřila pouze na změny ve veřejnoprávních předpisech s tím, že omezení by se týkala pouze společností, které se uchází o veřejné prostředky. Od této varianty však bylo opuštěno vzhledem k tomu, že ji část konzultujících subjektů a část politického spektra považuje za nedostatečnou. K. Odůvodněnost přijetí samostatného zákona Dnem 1. ledna 2014 nabude účinnosti úprava zákona o obchodních korporacích. Ta předpokládá, že akciové společnosti budou moci mít v listinné podobě pouze akcie na jméno. Pokud se rozhodnou mít akcie na majitele, ukládá zákon povinnost je imobilizovat nebo nechat zaknihovat u centrálního depozitáře. O přijetí samostatného zákona regulující tuto úpravu bylo rozhodnuto již při projednávání zákona o obchodních korporacích v Poslanecké sněmovně. Důvodem je především skutečnost, že právní úprava tak bude nezávislá na pravidlech uvedených v zákoně o obchodních korporacích. Přijetí samostatného zákona má také tu výhodu, že umožňuje v průběhu dalšího legislativního procesu posunout okamžik transformace i k dřívějšímu termínu. Samostatný zákon je připraven takovým způsobem, aby byl aplikovatelný jak v případě účinnosti zákona o obchodních korporacích, tak v případě, že zákon o obchodních korporacích účinnost k 1. lednu 2014 nenabude. Návrh je však připraven takovým způsobem, aby zbytečně nenutil akciové společnosti do dalších nákladů. Klíčové je stanovení data, od kdy se listinné akcie na majitele považují za listinné akcie na jméno. Datum je fixně stanoveno k 1. lednu 2014, tedy ke dni nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Akciové společnosti mohou příslušné změny stanov učinit až po tomto datu a tyto změny mohou tak spojit se změnami, které vyžaduje po akciových společnostech přechodné ustanovení 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Vyšší náklady mohou akciovým společnostem vzniknout tehdy, pokud se pro transformaci rozhodnou před tímto datem. 16

17 Dle názoru předkladatele též nelze transformaci akciových společností s listinnými akciemi na majitele provést pouze na základě zákona o obchodních korporacích, neboť v něm nejsou upravena výslovná pravidla pro změnu akcií a jak postupovat, pokud akcionáři listinné akcie na majitele společnosti nepředloží. S ohledem na výše uvedené se přistoupilo ke zpracování varianty III. L. Implementace a vynucování Za přípravu návrhu je odpovědné Ministerstvo spravedlnosti. Za provádění transformace listinných akcií na majitele budou pak odpovědné jednotlivé akciové společnosti. Pokud akciové společnosti transformaci neprovedou, budou se považovat listinné akcie na majitele za listinné akcie na jméno. Za dodržování dalších pravidel transparentnosti budou odpovědné příslušné orgány veřejné moci a právnické osoby, které získávají veřejné prostředky. M. Přezkum účinnosti Přezkum účinnosti navrhovaných opatření bude učiněn po několika letech poznatků fungování navrhované úpravy v praxi. 2. Zhodnocení platného právního stavu Současná právní úprava umožňuje akciovým společnostem vydávat akcie na majitele, přičemž akcionářské struktury takových společností jsou pak jen obtížně ověřitelné ze strany veřejných úřadů. Současně se velmi komplikuje i možnost samotných společností prokazovat svoji akcionářskou strukturu. Tyto skutečnosti vyvolávají pochybnosti o vhodnosti existence takových akcionářských struktur, a to i vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky v oblasti boje proti legalizaci výnosů trestné činnosti (AML). Zcela anonymní akcionářské struktury jsou též chápány jako problematické ve vztahu k rizikům obcházení zákona o střetu zájmů, zejména ve vazbě na veřejné zakázky, dotace apod. 3. Právní úprava akcií v zemích EU Právní úprava akcií v evropských zemích se značně liší. Listinné akcie na majitele nejsou zakázány např. v Německu, Velké Británii či Polsku. Další státy tyto akcie omezují, byť ne vždy zakazují. Často se cituje Zpráva OECD Tax Co-operation 2010, ale necituje se přesně není pravda, že by v EU listinné akcie na majitele nebyly, to ostatně ani tato zpráva netvrdí. Nutno si všimnout, že nejvýznamnější evropské jurisdikce a také ty nejúspěšnější (Velká Británie, Nizozemí, Lucembursko či Německo) tyto akcie nezakazují, byť mají navazující ochranu v oblasti veřejných zakázek apod. Současně je zřejmé, že národní zákazy 17

18 jsou často obcházeny způsoby, které nejsou nákladné, a proto je třeba hledat materiální ochranu, nikoliv formální zákazy. Právní situace ve vybraných evropských zemích je následující: Slovensko Existují jen zaknihované akcie na majitele, listinné akcie na majitele jsou zakázány. Majitel zaknihované akcie musí být zapsán v centrálním depozitáři cenných papírů. Údaje o vlastnících akcií v centrálním depozitáři nejsou veřejně přístupné. Často jsou nicméně jako vlastníci slovenských akciových společností se zaknihovanými akciemi na jméno zapsány společnosti se sídlem na Kypru, v Nizozemsku nebo Lucembursku. Německo Má podobná pravidla jako Česká republika. Existuje zásadně svobodná volba, zda akcie společnosti budou emitovány jako akcie na majitele, nebo jako akcie na jméno. Povinnost k vydání akcií na jméno existuje pouze v určitých případech, kdy je s takovou akcií spojeno nějaké právo nebo povinnost. Speciální úprava platí v daňově-poradenských a auditorských společnostech, které smějí vydávat pouze vinkulované akcie na jméno. Maďarsko Akciové společnosti mohou vydávat zásadně pouze akcie na jméno. Akcie na majitele nejsou povoleny. Zaknihované akcie na jméno se zapisují do jmenovitě vedeného depotu cenných papírů. Polsko Akcie na majitele jsou povoleny. Stejně jako v České republice není akcie na jméno vázána na konkrétní jmenovitě uvedenou osobu a může být převáděna cestou prosté dohody o převodu bez dalších formálních požadavků. Ukrajina Akciové společnosti s akciemi na majitele nejsou povoleny. Rusko Akcie na majitele jsou zakázány. Mnoho společností s akciemi na jméno je ale vlastněno nejrůznějšími společnostmi v offshorových jurisdikcích, jejichž majitelé jsou známi buď ve velmi omezené míře, nebo vůbec. 18

19 Dánsko Akcie na majitele mohou vydávat jen veřejně obchodované společnosti, anonymní vlastník nesmí ovládat v takové firmě více než 5 procent hlasovacích práv. Irsko Lze držet anonymní vlastnictví jen do pěti procent akcií. Rakousko Akcie na majitele mohou být vydávány. Akcie jsou ale registrovány na akciovém účtu, jehož vlastník je znám. Velká Británie a Nizozemí Akcie na majitele mohou být vydávány. Francie Listinná podoba akcií byla v roce 1982 zcela nahrazena jejich evidencí u zprostředkovatelů, kteří musí splňovat základní parametry pro AML apod. Současně se však do práva v roce 2007 zavedl trust (fiducie), který možnosti derivativní držby akcií podpořil. 4. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku Dodatek ke koaliční smlouvě ze dne 30. června 2011 v reakci na tyto protichůdné požadavky stanoví závazek, že Vláda navrhne legislativu maximálně možným způsobem omezující anonymní vlastnictví obchodních společností, včetně příslušných změn v nově předloženém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Vzhledem k předpokládané účinnosti zákona o obchodních korporacích v roce 2014 a požadavku na rychlejší normativní reakci, se předkládá zákon, který požadované prvky zanáší již do stávajícího právního řádu. Základním vzorem je nejen model rakouský, ale také zkušenosti se samostatnou evidencí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a potažmo s imobilizací cenných papírů. Zákon, označený jako zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností, sleduje průřezovou reakci na eliminaci listinných akcií na majitele a to novelou obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Nutno si zde jasně uvědomit, že dosah tohoto zákona je ve své podstatě soukromoprávní, protože omezuje variabilitu akciové společnosti, nicméně tak činí za účelem proporcionální ochrany veřejného zájmu na omezení netransparentnosti akciových struktur. Zákon proto, i za využití stávajícího práva, předpokládá identifikaci vlastníka v prvním, resp. druhém stupni evidence, nicméně nesměřuje k ochraně veřejných zakázek, dotačních schémat apod. Tento zákon tak dává 19

20 soukromoprávní základ pro navazující možnou regulaci v oblasti veřejného práva zejména v návaznosti na zpřísnění pro ty subjekty, které participují na veřejných zdrojích. Konkrétní řešení pro Českou republiku se navrhuje v podobě zachování existence akcií na majitele, ovšem za současného stanovení povinnosti jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizace (fyzické uložení) u banky. Akciová společnost, která by chtěla mít akcie na majitele, by si musela vybrat jednu z těchto variant. Jak zaknihování, tak imobilizace akcií zahrnují identifikaci vlastníka akcií centrálním depozitářem či bankou. Tato identifikace umožňuje využití pro orgány činné v trestním řízení, jakož i další dozorové a správní orgány, zadavatele veřejných zakázek, poskytovatele dotací a grantů a další subjekty, o nichž to z určitých důvodů stanoví zvláštní zákony. Převod práva vlastnického k zaknihovaným nebo imobilizovaným akciím je vázán na změnu zápisu vlastníka u centrálního depozitáře či banky. Je také nutno zdůraznit, že české pojetí zaknihování prostřednictvím centrálního depozitáře je v EU nebývalé, protože evropské země koncepci jednotného centrálního depozitáře neznají a jeho roli plní cestou imobilizací. Dohled nad těmito řešením vždy vykonává centrální orgán, obdobně jako v našem právu ho vykonává Česká národní banka. Současně platí, že imobilizace i zaknihování jsou cesty nákladné a mají smysl tehdy, pokud může dojít k ovlivnění kapitálového trhu nebo k narušení veřejného zájmu, proto se např. v Rakousku vydali cestou, že nenutí soukromé společnosti a jejich akcionáře do nákladných cest, ale umožňují přeměnu akcií na majitele na akcie na jméno. Toto řešení, které je nejvíce konvenující ústavní garanci soukromého vlastnictví, předpokládá soukromou přeměnu formy akcie, jejímž výsledkem je identifikace vlastníka akcie tím, že bude na akcii uveden. Opět se nebrání regulaci veřejných zakázek apod., aby volila přísnější řešení, ovšem nikoliv paušálně, ale právě a jen vzhledem k chráněnému zájmu (princip proporcionality). Hlavním smyslem návrhu je (i) vyloučit možnost existence akcionářských struktur, kdy by identita akcionářů společnosti nemohla být ze strany státních orgánů ověřena, (ii) umožnit jako alternativu volného oběhu akcií na majitele větší využití tzv. imobilizace cenných papírů, kterou stávající právní úprava zná, nicméně pro praktické použití není příliš vhodná. V obou těchto případech bude docházet k převodům akcií zápisem v evidenci investičních nástrojů. Výpisem z takové evidence se pak budou prokazovat též akcionáři. Současně se (iii) zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce tak, aby bylo možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností, ale též sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře. Možnost ověření identifikace akcionáře je důležitá pro orgány veřejné moci (např. orgány činné v trestním řízení, soudy, správce daně, BIS, FAÚ), které mohou získat pro účely výkonu své činnosti informace o akcionářské struktuře přímým dotazem u relevantních finančních institucí (v případě imobilizovaných akcií u depozitáře uvedeného v obchodním rejstříku) již podle platných právních předpisů. Jedná se zejména: A) Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o cenných papírech 20

21 Jedná se zejména o ustanovení 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, podle kterého poskytuje centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, údaje z evidence a dokumentů, které jsou povinny uchovávat podle 99a odst. 1 (tj. po dobu 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán), a to mimo jiné soudům pro účely soudního řízení, exekutorovi pro účely exekučního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje, a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení. Tyto údaje poskytuje rovněž osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, a osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Stejný režim se navrhuje zakotvit též na informace uvedené v seznamu akcionářů vedeném akciovými společnostmi s listinnými akciemi na jméno (viz Část Druhá, bod 3. návrhu zákona). Navíc podle 97 odst. 1 písm. b) ZPKT může soud, exekutor nebo správní úřad dát příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem do evidence investičních nástrojů, je-li to nezbytné v souvislosti s vydáním předběžného opatření, exekučního příkazu nebo k jiným účelům soudního nebo správního řízení nebo stanoví-li tak jiný právní předpis. Podle 97 odst. 4 ZPKT může správní úřad nebo soud dát též příkaz ke zrušení pozastavení nakládání s investičním nástrojem, k němuž dala příkaz jiná osoba. Kromě toho 116 ZPKT ukládá zaměstnancům osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, a dalším osobám povinnost mlčenlivosti o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna. Tato povinnost mlčenlivosti je však podle 117 ZPKT prolomena v občanském soudním řízení, soudním řízení správním, trestním řízení, exekučním řízení, insolvenčním řízení atd. B) Občanský soudní řád Vedle obecného ustanovení 128 o.s.ř., podle kterého je každý (tedy všechny osoby a instituce mimo soud a procesní strany) povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí, zakotvuje občanský soudní řád právo získat informace z evidence cenných papírů pro soudní vykonavatele v souvislosti s výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí, kdy podle ustanovení 326 odst. 6 se cenné papíry zapsané v evidenci investičních nástrojů sepíší, jakmile se soud dozví, že jsou pro povinného evidovány v evidenci investičních nástrojů. Po sepsání soud přikáže osobě oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů zapsat pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem do evidence. Podle komentáře k o. s. ř. se toto ustanovení vztahuje jak na zaknihované tak imobilizované cenné papíry. C) Trestní řád 21

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 134. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období 715/0 Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Sine 39/2015-OKK V Praze 9. června 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k úkolu definovat věcné zadání problematiky rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 459. USNESENÍ SENÁTU ze 14. schůze, konané dne 14. prosince 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 216/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 113 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15.

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. října 2014 (...) Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 514 Cenný

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období 52/2 9. funkční období 52/2 USNESENÍ Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí č. 29 ze dne 13. března 2013 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 130. USNESENÍ SENÁTU z 6. schůze, konané dne 20. března 2013 k návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

(Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3 písm. b) zní:

(Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3 písm. b) zní: Komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk 241) K bodu 106: V 68 odstavec 3

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Představenstvo společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice čp. 104, okres Pardubice, PSČ 53364, IČO: 252 82 778, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 60 9. funkční období 60 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 2013

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ALEVEN Plazy, a.s., se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 29301, IČO: 276 16 886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 6 odst.

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více