Oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetků Oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty Bakalářská práce Autor: Jiří Novotný Oceňování majetků Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph. D. Praha Duben, 2010

2 P r o h l á š e n í Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze, dne Jiří Novotný 2

3 P o d ě k o v á n í Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Petru Ortovi, Ph. D., za jeho trpělivost, ochotu a cenné připomínky. 3

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na problematiku oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty pro účely pojištění. Práce vychází ze současné situace na pojistném trhu. Jsou v ní popsány metody, standardy a postupy pouţívané pojišťovnami v České republice. Zjistil jsem, ţe při stanovení výše pojistné hodnoty v závislosti na subjektu, který pojistnou hodnotu stanovuje existují určité rozpory. V praktické části bakalářské práce, seznamuji čtenáře se způsoby ocenění rodinného domu a bytového domu. V poslední analytické části bakalářské práce, jsem zpracoval analýzu cen jednotlivých druhů nemovitostí a výši obvyklého nájemného u všech druhů nemovitostí na okrese Tábor. Annotation Bachelor thesis focuses on the theoretical part of the real estate valuation issues in order to determine the insured value for insurance purposes. Work based on the current situation in the insurance market. There are, described the methods, standards and procedures used by insurance companies in the Czech Republic. I discovered that when the insured value, depending on the body that sets the value of insurance there are some differences. The practical part of this work, it introduces the methods of valuation of house and apartment building. In the final analysis of the thesis, I have compiled an analysis of individual types of real estate prices and the usual amount of rent for all types of real estate in department Tábor. 4

5 Klíčová slova pojistná smlouva pojistná částka pojistná hodnota nová hodnota časová hodnota oceňování nemovitostí pojišťovna Keywords insurance policy, insurance money, insurance value, replacement value, current value, valuation of property, insurance company, 5

6 Obsah Úvod Historie oceňování Chronologicky řazené mezníky pojišťovnictví 11 2 Pojištění staveb Oceňování nemovitostí v ČR Základní právní předpisy pro oceňování nemovitostí Základní stanovení pojmů Hodnota a cena Metody oceňování Základní principy oceňování majetku podle zákona Nákladové metody oceňování nemovitostí Oceňování podle vyhlášky Ocenění staveb pro potřeby pojištění Podpojištění a přepojištění Postup stanovení pojistné hodnoty 21 6 Ocenění bytového/rodinného domu Stanovení aktuální trţní hodnoty rodinného domu Základní pojmy Popisné informace Ocenění Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr Stanovení aktuální tržní hodnoty bytového domu Úvodní zpráva 48 6

7 7.2 Popisné informace Ocenění Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Závěr.61 8 Analýza trhu s nemovitostmi na okrese Tábor Popis okresu Charakteristika trhu Pozemky Budovy Nájmy Shrnutí Závěr..71 Seznam použité literatury...72 Přílohy 73 Příloha 1 - Výpis z katastru nemovitostí rodinného domu čp. 40/ Příloha 2 - Snímek katastrální mapy rodinného domu čp. 40/1 75 Příloha 3 - Výpis z katastru nemovitostí bytového domu čp Příloha 4 - Snímek katastrální mapy bytového domu čp Zadání bakalářské práce

8 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou stavu oceňování nemovitostí se zaměřením na stanovení jejich pojistné hodnoty. Zaměřil jsem se především na metody a postupy stanovení pojistné hodnoty nemovitostí. Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická a zabývá se tématem Oceňování nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty. Druhá část je praktická a řeší ocenění rodinného domu a bytového domu.třetí část je analytická a rozpracovává analýzu trhu s nemovitostmi okresu Tábor. První část bakalářské práce je rozdělena na historii oceňování, ve které je popsána historie československého a českého pojišťovnictví, dále na pojištění staveb, oceňování nemovitostí v ČR, základní stanovení pojmů, základní principy oceňování majetku podle zákona, nákladové metody oceňování nemovitostí, oceňování podle vyhlášky, ocenění staveb pro potřeby pojištění, podpojištění a přepojištění, postup stanovení pojistné hodnoty. Ve druhé části bakalářské práce je vypracován posudek o ceně rodinného domu a bytového domu. Ocenění je provedeno porovnávací, výnosovou a nákladovou metodou. Ve třetí části bakalářské práce je provedena analýza trhu nemovitostí na okrese Tábor. Tato část je rozčleněna na obecnou charakteristiku trhu, ceny stavebních pozemků a budov. Cílem mé práce bylo seznámit se s problematikou ocenění nemovitosti za účelem stanovení pojistné hodnoty a to především z hlediska historie pojišťovnictví, způsobu jakým lze majetek pojistit a s výpočtem vzniklé škody. Při likvidaci pojistných událostí je důleţité stanovit co nejpřesnější metodu výpočtu pro stanovení pojistné hodnoty. 8

9 1 Historie oceňování Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky je doloţena od konce 17. století. Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek originální návrh na zavedení povinného poţárního pojištění budov v Čechách. V kaţdém městě měl být zaloţen protipoţární fond vytvářený příspěvky občanů. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která však neměla dlouhého trvání. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě zahraniční" pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu. Skutečné základy komerčního českého pojišťovnictví lze nalézt v r. 1827, kdy byl v Praze zaloţen Císařsko - královský privilegovaný český společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav". Z poněkud pozdějšího data je potom nový název tohoto ústavu, pod kterým se zapsal do povědomí národa, a to První česká vzájemná pojišťovna v Praze". Tato pojišťovna začala provozovat poţární pojištění nemovitostí; od roku 1864 pak pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i ţivotní pojištění a další produkty. Roku 1881 zaplatila za škodu způsobenou poţárem Národního divadla téměř 300 tisíc zlatých. Obdobný ústav vznikl téměř současně v Brně. Jeho původní název ( C.k. priv. Pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezko") se změnil později na Moravskoslezská vzájemná pojišťovna". Vlna zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků se vzedmula ve druhé polovině 19. století. Vznikaly pojišťovny městské, rolnické a vzájemné. V roce 1869 byla např. zaloţena Slavia, Vzájemná pojišťovací banka Praha a v roce 1872 důleţitá instituce v zajišťovnictví, První česká zajišťovací banka v Praze. Na přelomu století vznikaly další společnosti, mj. v roce 1900 Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. Na konci 19. století byly jiţ české pojišťovny natolik silné, ţe jejich finanční stabilitu neohrozily ani velké poţáry, které se v tomto období udaly. Za největší pojistnou událost z této doby je nutno povaţovat poţár Národního divadla z , kde náhrada škody, vyplacená tehdy První českou vzájemnou pojišťovnou činila ,- zlatých (v tehdejší rakouské měně). Díky odbornosti a politické prozíravosti představitelů pojišťovnictví se podařilo uchránit prostředky klientů během válečného období a po vzniku samostatné Československé republiky zahájit novou etapu československého pojišťovnictví. Kromě dalších nově zaloţených českých pojišťoven na trhu aktivně působily i zahraniční pojišťovny. Přes útlum pojišťovnictví v období protektorátu za 2. světové války byla výsledkem 9

10 předválečného období několika stovek pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací v roce Tyto pojišťovny byly dekretem prezidenta republiky z 24. října 1945 znárodněny. K řízení pojišťovnictví byla ustavena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. Od bylo v Československu vytvořeno pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 byl zformován pouze jeden ústav Československá pojišťovna, národní podnik, a to na základě vyhlášky ministra financí č. 977 (Úř. list částka 98) o sloučení pojišťoven, národních podniků, ze dne 25. května V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 (Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci), byly z jedné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od Monopolní období českého (resp. Československého) pojišťovnictví trvalo aţ do počátku devadesátých let. Dne byl přijat zák. č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví, který umoţňoval provozovat pojišťovací činnost na území České republiky subjektům, které splňují podmínky pro tuto činnost stanovení tímto právním předpisem. Na základě tohoto zákona začalo provozovat v letech pojišťovací činnost na našem území 20 dalších pojišťoven. Toto číslo narůstalo aţ do r. 1997, kdy se pojistný trh začal postupně stabilizovat. V r byl přijat zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který upravoval dané pojištění jako povinně smluvní. Tímto zákonem byl odstraněn monopol České pojišťovny, a.s. jako provozovatele zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, neboť pojišťovny, které v průběhu r poţádaly o licenci pro provozování tohoto pojištění a splnily stanovené podmínky, začaly od toto pojištění provozovat. 10

11 1.1 Chronologicky řazené významné mezníky vývoje československého a českého pojišťovnictví. Počátky pojišťovnictví v českých zemích 1699 návrh Jana Kryštofa Bořka na zavedení obligatorního poţárního pojištění zaloţení Pojišťovny proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, 1777 nářadí a dobytku v Brandýse nad Labem Vznik prvních pojišťoven 1827 zaloţení První české vzájemné pojišťovny v Praze 1829 zaloţení Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně Rozvoj pojistného trhu zakládání dalších českých pojišťoven a pojišťovacích spolků etapa rozvoje pojišťoven a pojišťovacích spolků v období existence samostatné Československé republiky Útlum českého pojišťovnictví odchod zahraničních pojišťoven (pocházejících ze zemí, které byly ve válce s Německem) Znárodnění pojišťovnictví zestátněním 1945 znárodněno celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací Monopolizace 1946 vytvoření pěti pojišťoven národních podniků 1948 monopol jedné pojišťovny Státní pojištění působení jedné pojišťovny 1969 vznik České státní pojišťovny a Slovenskej štátnej poisťovne Znovuvytvoření českého pojistného trhu 1991 demonopolizace českého pojistného trhu (zák. č. 185/1991 Sb. O pojišťovnictví) 2000 od je zákonem č. 168/1999 Sb. Upraveno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jako povinně smluvní pojišťoven s licencí Ministerstva financí na českém pojistném trhu k Pojištění staveb Pojištění staveb se vztahuje na budovy vyjmenované v pojistné smlouvě. Jde především o pojištění hal, provozních objektů, rodinných domů, nájemních obytných domů, rekreačních budov, hospodářských budov, garáţí, domácích dílen a dalších drobných staveb. Pojištění staveb se také vztahuje na nově zahajované stavby a stavební materiály 11

12 určené k zabudování do těchto staveb a s tím související potřebné zařízení ke stavbě, stavební materiál nutný k údrţbě budov, studně septiky a veřejné části přípojek, nacházející se v místě pojištění. Pojištění staveb obvykle kryje rizika poškození nebo zničení ţivly, vodou z vodovodního zařízení, poškození nebo zničení budovy tíhou sněhu nebo námrazy (příčinou ale nesmí být vadná konstrukce stavby), nárazem dopravního prostředku. Pojistná hodnota můţe být realizována jako nová hodnota budovy, coţ je částka, kterou je nutné vynaloţit k vybudování novostavby stejného charakteru a rozsahu v daném místě, včetně nákladů na zpracování architektonické, konstrukční a projektové dokumentace. Limitem pro určení nové hodnoty pro budovy, halu nebo stavbu je skutečnost, ţe opotřebení, nebo jiné znehodnocení není vyšší neţ 60 % a u zemědělských budov není vyšší neţ 50 %. Je evidentní, ţe pouţitelné slovo částka v předchozích odstavcích představuje finanční částku, která je výsledkem ocenění věcí nebo souboru věcí. Pokud opotřebení překročí limitní hodnoty, potom se pro pojištění budov pouţívá časová hodnota. Časová hodnota je částka, kterou dostaneme sníţením nové hodnoty budovy o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení budovy. Pokud si to klient přeje, můţe být pouţita časová hodnota i v případě nedosaţení limitních hodnot. Rozhodnutí pouţít v pojištění novou nebo časovou hodnotu má vliv na pojistné plnění v případě pojistné události. Při pojištění na novou hodnotu plní pojišťovna skutečnou škodu jak u částečných, tak i u totálních škod. Při pojištění na časovou hodnotu se odečítá částka, odpovídající stupni opotřebení. Obecná hodnota je pouţívána pro určení demolic, ale pro účely pojištění je nepodstatná. 3 Oceňování nemovitostí v ČR Oceňování nemovitostí je odborná činnost, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů přiřazován peněţní ekvivalent. Účelů, ke kterým se oceňování nemovitostí vyuţívá, je celá řada. Například ocenění nemovitého majetku pro účely jeho aktivace v podnikatelském účetnictví, výpočet hodnoty nemovitosti pro stanovení daňového základu, podklad pro řešení právních sporů, stanovení pojistné hodnoty a pojistné částky při uzavírání pojištění na nemovitosti nebo oceňování nemovitostí jako zajištění úvěrů. 12

13 Účelu ocenění musí odpovídat i pouţitá metodika ocenění. Ocenění zpracovaná pro různé účely nejsou vzájemně zaměnitelná a rozlišujeme několik druhů ocenění. Jednotlivé způsoby ocenění vedou ke zjištění hodnoty nemovitosti podle jejích skutečných uţitných, technických a právních vlastností. Oceňování nemovitostí se provádí pomocí oceňovacích metod a pravidel. 3.1 Základními právními předpisy pro oceňování nemovitostí jsou: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Prováděcí vyhláška 456/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 526/1990Sb., o cenách který uplatňuje, reguluje a kontroluje ceny výrobků, výkonů, prací a sluţeb pro tuzemský trh. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, definuje cenu: Cena je peněţní částka: sjednaná při nákupu a prodeji zboţí zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům neţ prodeji. Zvláštním předpisem se zde rozumí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 4 Základní stanovení pojmů Stavba 1 jsou veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek převáţně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Má jedno nebo více ohraničených uţitkových prostorů. Obytná budova převládá v ní účel bydlení a to z více jak 50 % celkové plochy budovy. Podnikatelská budova převládá v ní podnikatelská činnost a to z více jak 50 % celkové plochy budovy. ( za podnikatelskou činnost se nepovaţuje administrativní činnost, ale 1 3 odst. 1 zákona č. 151/1997. Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 13

14 např. prodej, skladování, poskytování sluţeb mimo administrativních, výrobních a zpracovatelská činnost atd.). 2 Kancelářská budova převládá v ní administrativní činnost a to z více jak 50% celkové zastavěné plochy. Hala je stavba o jednom nebo více podlaţích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů, vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti kaţdého prostoru minimálně 400 m 3, tvoří více neţ dvě třetiny obestavěného prostoru stavby.za svislé nosné konstrukce se nepovaţují samostatné tyčové prvky (pilíře, sloupy). Zastavěná plocha halové stavby musí být větší neţ 150 m 2. 3 Světlá výška podlaží rozumí se tím svislá vzdálenost mezi spodním lícem stropu a horním lícem podlahy. Průměrnou výškou podlaţí se rozumí váţený. Průměrnou výškou podlaţí se rozumí váţený průměr všech výšek podlaţí oceňované budovy nebo její části. Obestavěný prostor stavby je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. Vypočítá se takto součet obestavěného prostoru spodní stavby a zastřešení. S obestavěným prostorem základů se nepočítá Vedlejší stavba tvoří příslušenství stavby hlavní nebo doplňuje uţívání pozemku. Zastavěná plocha nepřesahuje 100 m 2. Vedlejší stavbou není garáţ. Příslušenství věci 4 jsou věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale uţívány ( např. kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů). Součástí věcí 5 je vše, co k ní podle její povahy náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se tím věc znehodnotila (např instalace elektro,plyn, voda). 2 BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. VII., přepracované a doplněné vydání.brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., odst. a) vyhlášky č. 456/2008., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 4 zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,

15 4.1 Hodnota a cena V oblasti oceňování jsou hodnota a cena dva velmi frekventované pojmy. Je nutné je navzájem rozlišovat, přestoţe působí jednoznačným dojmem. Hodnota je údaj obvykle kvantitativní, vzniklý odborným hodnocením. Hodnota není skutečně zaplacenou, poţadovanou, nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie vyjadřující peněţní vztah za zboţí či sluţby, které lze koupit. Hodnota by měla být asi nejpravděpodobnější cenou. Cena má význam jako protihodnota za statky. Obecným měřítkem jsou peníze. Cena můţe nebo nemusí být zveřejněná, zůstává však historickým faktem. Cena je suma kterou je kupující ochoten zaplatit a na druhé straně prodávající ochoten Cena pořizovací (historická) Je to cena, za kterou bylo věc moţno pořídit v době jejího pořízení, bez odpočtu opotřebení. Nejčastěji se vyskytuje v účetní evidenci. Cena administrativní (zjištěná) je cena zjištěná podle cenového předpisu. V současné době podle zákona č. 151/ 1997 Sb. 6 a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 456/ 2008 Sb. 7 Tato cena je cenou časovou, ale většina s pouţitím koeficientu prodejnosti Kp. 8 Cena obvyklá (obecná, tržní) cena za kterou je moţno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit. Zjišťuje se porovnáním realizovaných prodejů a koupí obdobných věcí v daném místě a čase. Cena reprodukční je cena za kterou by bylo moţno stejnou nebo porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Pro potřeby pojišťovny povaţujeme tuto cenu za cenu odpovídající nové hodnotě. Věcná hodnota (časová cena) reprodukční cena, sníţená o přiměřené opotřebení a jiné znehodnocení ceny. (Cena zjištěná nákladovým způsobem) 9 6 zákon č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 7 vyhláška č. 456/2008., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 8 Koeficient prodejnosti Kp upravuje cenu podle prodejnosti objektů v jednotlivých regionech, tedy v podstatě upravuje novou hodnotu na hodnotu tržní. 15

16 Pojistná hodnota je cena pojištěné věci, rozhodná pro stanovení pojistné částky v době uzavření smlouvy. Pojistná hodnota věci můţe být vyjádřena jako: nová cena tedy peněţní částka, kterou je třeba vynaloţit na znovu pořízení nebo výrobu věci téhoţ druhu, rozsahu kvality, na stejném místě a do nového stavu. časová cena se stanoví z nové ceny s přihlédnutím k opotřebení nebo jinému znehodnocení, přihlíţí se také k zhodnocení věci. dohodnutá cena tedy cena blíţe specifikovaná v pojistné smlouvě. Mimo těchto základních typů pojistné hodnoty uvádějí všeobecné pojistné podmínky, ţe : Není-li moţné stanovit pojistnou hodnotu věci ( např. plány, dokumenty, písemnosti), stanoví tuto hodnotu na vlastní odpovědnost pojištěný 10 Pojistná částka má vyjadřovat pojistnou hodnotu budovy. Pojistná částka se stanoví na základě ocenění pojištěné budovy. 5 Metody oceňování Zákon o oceňování majetku č 151/ 1997 Sb. Upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot. 5.1 Základní principy oceňování majetku podle zákona Majetek nebo sluţba 11 se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která byla dosaţena při prodejích stejného nebo obdobného majetku v obvyklým obchodním styku ke dni ocenění. Přitom se zvaţují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její 9 BRADÁČ, A. Nemovitosti. 4. přepracované a doplněné vydání. Linde Praha a. s s Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, 1.vydání Praha: Bankovní institut vysoká škola zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 16

17 výše se nepromítají mimořádné okolnosti trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Jiným stanoveným způsobem se v tomto zákoně rozumí: Výnosový způsob vychází z výnosu předmětu skutečně dosahovaného nebo z výnosu, kterého lze dosáhnout a následné kapitalizace tohoto výnosu. Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví vyhláška způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu a výši míry kapitalizace pro dané časové období. Porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Oceňuje-li se porovnávacím způsobem, stanoví vyhláška hlediska, která se při porovnání berou v úvahu. Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaloţit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se ze základních cen za měrné jednotky se zohledněním charakteru velikosti stavby, polohy, jejího vybavení, a opotřebení stavby. Nestanoví-li zákon jinak stavba nebo její část se oceňuje výnosovým, porovnávacím, nebo nákladovým způsobem. Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví vyhláška způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu a výši míry kapitalizace pro dané časové období. Oceňuje-li se stavba porovnávacím způsobem, stanoví vyhláška hlediska, která se při porovnání berou v úvahu. Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se ze základních cen za měrné jednotky se zohledněním charakteru, velikosti stavby, polohy, jejího vybavení, a opotřebení stavby. 17

18 V zásadě je nutné si uvědomit, ţe znalec určuje hodnotu nemovitosti, nikoliv jeho cenu. Cena nemovitostí je dána vztahem mezi nabídkou a poptávkou, tzn. určuje ji trh Nákladové metody oceňování nemovitostí Nákladový způsob ocenění je jinak technický pohled na nemovitost. Výsledkem tohoto druhu ocenění je tzv. věcná hodnota. Výpočet lze provést třemi způsoby : metodou agregovaných poloţek, rozpočtový způsob, metodou technicko-hospodářských ukazatelů. metoda agregovaných poloţek, představuje sdruţení několika rozpočtových poloţek do jedné. Metoda představuje určité zjednodušení rozpočtové metody. Dochází zde k oceňování skupin poloţek současně. Tato metoda se zakládá na slučování jednotlivých stavebních činností do jedné poloţky. Sloučená poloţka vyjadřuje určitou část stavby nebo skupinu stavebních prací. Agregované poloţky představují zjednodušení při oceňování stavebních prací. rozpočtový způsob (rozpočet) jedná se o rozlišení jednotlivých prvků stavebních konstrukcí na základě druhu a výměry na dané stavbě. Metoda spočívá ve zpracování poloţkového rozpočtu podle jednotlivých prvků stavebních konstrukcí. Jedná se o nejpodrobnější, nejpřesnější a současně nejpracnější metodu. Metodu lze vyuţít jen v případě, ţe jsou přesně známy jednotlivé konstrukce a jejich detailní provedení, tzn. prakticky jen u staveb nově budovaných nebo u takových u nichţ existuje podrobná stavebně technická dokumentace. Ceníkové poloţky lze zjistit např. z Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací. Cena za jednotku se potom násobí objemem kaţdého druhu. V závěru čísla sečteme a dostaneme celkovou reprodukční hodnotu. 13 metodou technicko-hospodářských ukazatelů Metoda technicko-hospodářských ukazatelů je pouţívaná nejčastěji. Při tomto způsobu se ocení jedna měrná jednotka za celou stavbu. Nejčastěji se takto vyuţívá za měrnou jednotku 1 m³ obestavěného prostoru či 1 m² podlahové plochy. Pro danou nemovitost se zjistí vybraná jednotková cena a 12 HEŘMAN, Jan. Oceňování nemovitostí. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická, s HEŘMAN, Jan. Oceňování nemovitostí. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická, s

19 vynásobením celkovým počtem měrných jednotek obdrţíme reprodukční hodnotu. Jednotková cena je vztaţena k určitému standardu, který nemůţe být shodný s oceňovanou stavbou, je proto nutné provést úpravu pomocí poměrových koeficientů (např. vybavení, zastavěná plocha, místo, počet podlaţí) a zohlednit tak rozdíly týkající se tvaru, velikosti, vybavení a polohy stavby. 14 Metodu technicko-hospodářských ukazatelů rovněţ pouţívá vyhláška č. 456/ 2008 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška stanovuje základní ceny, koeficienty, přiráţky k cenám a postupy při uplatnění způsobu oceňování. 5.3 Oceňování podle vyhlášky Vyhláška zařazuje stavební objekty do tabulek podle účelu pouţití. Při nesouladu mezi účelem uţití stavby uvedeným v kolaudační, rozhodnutí nebo ve stavebním povolení a skutečným uţitím stavby. Způsob výpočtu ocenění nákladovým způsobem dle vyhlášky, bude popsán u objektů zařazených dle účelu uţití jako budova a hala. Následující vzorec je určen pro výpočet budovy a haly dle 3 15 vyhlášky. Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky, základní cenou za m 3 stanovenou v závislosti na účelu uţití a upravenou podle odstavce 3. Při oceňování stavby nákladovým způsobem se vychází: - z nákladů na pořízení stejné stavby, - z technického opotřebení stavby (cena stavby se přiměřeně sníţí o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další ţivotnosti stavby nebo její části), - z charakteru stavby, z jejího vybavení, polohy, velikosti a prodejnosti, - ze základních cen za měrné jednotky stavby (v m, m 2, m 3 ). 14 HEŘMAN, Jan. Oceňování nemovitostí. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická, s vyhlášky č. 456/2008., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 19

20 Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 vyhlášky se násobí koeficienty K1 aţ K5, KI a KP podle vzorce: ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x KI x KP, kde ZCU základní cena upravená, ZC základní cena podle účelu uţití stavby, K1 koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce, K2 koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaţí v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce, K3 koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaţí v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce, K4 koeficient vybavení stavby, K5 koeficient polohový, KI koeficient změny cen staveb koeficient inflace KP koeficient prodejnosti. Cena stavby, zjištěná nákladovým způsobem podle vyhlášky je: CN = OP x ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp, kde OP je obestavěný prostor stavby. Algoritmy oceňování nákladovým způsobem lze s určitými úpravami pouţít pro určování pojistných částek nemovitostí. Z výpočtu ceny nákladovým způsobem pro účely stanovení pojistné hodnoty nemovitosti je nutné vyloučit koeficient prodejnosti KP. 5.4 Ocenění staveb pro potřeby pojištění Při oceňování pro pojišťovny přichází v úvahu problematika stanovení hodnoty nemovitosti při uzavírání smlouvy a problematika stanovení výše škody při pojistné události. Ti, kteří pojišťují svůj majetek, si mnohdy neuvědomují rizika špatného odhadu hodnoty majetku. Porovnání odhadu nové hodnoty majetku a skutečnosti probíhá při likvidaci pojistné události. Velký rozdíl mezi hodnotou majetku, který je uveden v pojistné smlouvě, a skutečnou náhradou, můţe vést někdy i k ohroţení klienta z důvodu řádného odškodnění. V současné době neexistuje obecně platná metodika, podle které by pojišťovny měly postupovat, proto má kaţdá pojišťovna svůj vlastní subjektivní systém hodnocení. 20

21 Pro ocenění standardních objektů typu rodinného domu, bytu, apod. má většina pojišťoven zpracovánu základní metodiku a připravenou soustavu formulářů, které mají za úkol stanovení pojistné hodnoty zjednodušit a standardizovat. Účelem jak metodicky,, tak formulářů je to, aby pojistnou hodnotu dokázal více méně správně stanovit kaţdý obchodní zástupce pojišťovny, tedy i ten, který je v oblasti oceňovaní majetku pouze vyškolen např. firemní kurz. Na specializované odhadce majetku se pojišťovny obvykle obrací, kdyţ je předmětem pojištění majetek příliš velký nebo příliš atypický např: (nemocnice, průmyslový závad, hotel). Pojistná částka má vyjadřovat pojistnou hodnotu budovy. Pojistná částka se stanoví na základě ocenění pojištěné budovy. Není li moţné stanovit pojistnou hodnotu, stanoví tuto hodnotu na vlastní odpovědnost pojištěný Podpojištění a přepojištění U pojištění majetku je důleţité, aby pojistná částka, tzn. maximální částka, kterou pojišťovna plní, co nejvíce odpovídala hodnotě majetku. Pokud bude majetek pojištěn na niţší pojistnou částku neţ je jeho hodnota (vznikne podpojištění), pojišťovna bude krátit pojistné plnění v takovém poměru, v jakém je pojistná částka ke správně stanovené hodnotě majetku neboli dohodnutá výše pojistného ke správně stanovenému pojistnému podle hodnoty majetku. Kvalitní pojišťovna by neměla připustit vysokou míru podpojištění. Obecně na pojistném trhu v ČR platí, ţe do 10% je podpojištění tolerováno. Přepojištění vzniká v případě, ţe stanovená pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku. Tento případ je moţné přiblíţit výkladem nové ceny stavby jako trţní hodnoty a technické hodnoty stavby. Pokud pořídíme novou stavbu nákupem od jiného vlastníka, můţe být pořizovací cena stavby výrazně vyšší neţ náklady na znovu pořízení stavby při totální škodě. 5.5 Postup stanovení pojistné hodnoty Z metodického hlediska lze říct, ţe stanovení pojistné hodnoty není ničím jiným neţ: Stanovením reprodukční ceny u pojištění na cenu novou. Stanovením věcné hodnoty u pojištění na cenu časovou 21

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 5 POPIS LOKALITY...

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2306/06 O ceně nemovitosti: Domu čp. 64 na pozemku parc. č. st. 91 spolu s pozemkem parc. č. st. 91 se součástmi a s příslušenstvím v katastrálním území a obci Zlonice, okres Kladno.

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 378, v obci Podlesí, na pozemku parc. č. 1049/3 a pozemků parc. č. 1049/3 a parc. č. 1049/1, katastrální území Podlesí

Více

OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU

OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009 OBSAH OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 4 POPIS LOKALITY...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893 a zjištění ceny obvyklé budovy občanské vybavenosti autoservisu s administrativní budovy č.p. 3843 a 3915 včetně venkovních úprav v katastrálním území a obci Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2361/32

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2361/32 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2361/32 O obvyklé ceně nemovitosti - id. 2/3 rod. domu čp. 22 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 46 v kat. území Sedlec u Žebráku, obec Žebrák, o. Beroun, kraj Středočeský. Objednatel

Více

Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek. Porovnávaný pozemek 1

Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek. Porovnávaný pozemek 1 Identifikační údaje Příloha 1. Tabulka 1 - Pozemek porovnávací metodou Oceňovaný pozemek Porovnávaný pozemek 1 Porovnávaný pozemek 2 Porovnávaný pozemek 3 Porovnávaný pozemek 4 Název pozemku Hradečno -TDI

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více