Kytice Karel Jaromír Erben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kytice Karel Jaromír Erben"

Transkript

1 Kytice Karel Jaromír Erben David S. Danaher, Assistant Professor Slavic Languages, UW-Madison Fall 2002 With gratitude to Susan Reynolds who kindly shared her forthcoming English translation of Erben's book with me 1

2 Kytice Část Str. Kytice (úvod) str. 3-4 Svatební košile str Polednice str Zlatý kolovrat str Štědrý den str Vodník str Dceřina kletba str

3 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; I přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. zemřela = už nežije; dána < dát zůstat to remain, be left každičkého rána = každé ráno I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. zželet se < žel grief, sadness vtělit se < tělo; drobnolistý = s malými listy jímž = kterými; pokrýt < krýt! Poznaly dítky matičku po dechu, poznaly ji a plesaly; a prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří-douškou nazvaly. dech - exhalation plesat to be joyful kvítek < květ; majíc having; útěcha - solace mateří-douška < duše matky Mateři-douško vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti! Natrhal jsem tě na dávné mohyle komu mám tebe přinésti? vlast homeland (tady máme dativ!) pověst - narrative natrhat to pluck Ve skrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu; do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. skrovná kytice flower bunch; zavázat to tie up stužka ribbon; ovinout to wind šíré země far-away lands příbuzná rodina - kin Snad že se najde dcera mateřina, jíž mile dech tvůj zavoní; snad že i najdeš některého syna, najde se < najít se; dcera mateřina = dcera matky zavonět to be fragant 3

4 jenž k tobě srdce nakloní! naklonit to incline, bend NB: jenž, jíž, jímž = formy slova "který" jenž (zřídka a knižně): který servírovací stolek, na němž jsou láhve s různými alkoholy [na kterém] píseň, již máme všichni rádi [kterou] cesta, po níž denně chodím [po které] naši přátelé, s nimiž jsme vás seznámili [s kterými] Singulár živ. M N F neživ. N jenž jež jež N A jehož jejž jež již A G jehož jíž G D jemuž jíž D L o němž o níž L I jímž jíž I Plurál živ. M neživ. N, F N již jež jež M, N, F A G D L I jež jichž jimž o nichž jimiž 4

5 Kytice, Svatební košile svatební < svatba Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. již = už; odbít to strike (of a clock) hořet to burn klekadlo prie-dieu Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. světnička little room boží < bůh; rodička = matka děťátko = dítě poupátko bud, blossom A před tou mocnou světicí viděti pannu klečící: prayer) klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené; slzy jí z očí padaly, želem se ňádra zdvihaly. heave A když slzička upadla, v ty bílé ňádra zapadla. mocný powerful; světice saint (f) panna (virgin) girl; klečící < klečet to kneel (in líce = tvář; sklonit to incline prsa breast; složit to fold, lay slza - tear žel grief, sadness; ňádra bosom; zdvihat se to zapadnout to fall onto (and disappear) "Žel bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávnícek! Žel bohu, kde má matička? Tam leží podle tatíčka! Sestra do roku nežila, bratra mi koule zabila. roste < růst to grow; trávníček - grass podle = vedle, okolo bratr mi = můj bratr; koule - bullet Měla jsem, smutná, milého, milý = milý člověk 5

6 život bych dala pro něho! Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil. obrátit se to go/turn away potud up til now Do ciziny se ubíral, těšil mě, slzy utíral: 'Zasej, má milá, zasej len, vzpomínej na mě každý den, první rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej: až ty košile ušiješ, věneček z routy poviješ.' weave ubírat se = obrátit se těšit to comfort; utírat to wipe away zasej < zasít to sow; len flax-seed přádla hledívej see to the spinning plátno linen; polívej < polívat to dampen vyšívat to sew ušít to sew (perf!) věneček crown; routa rue (a plant); povít to Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila, již moje routa v odkvětě: a milý ještě ve světě, ve světě šírém, širokém, co kámen v moři hlubokém. Tři léta o něm ani sluch, živ-li a zdráv zná milý bůh! již = už truhle hope-chest v odkvětě is finished with its blooming co = jako ani sluch = ani slova Maria, panno přemocná, ach budiž ty mi pomocna: vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný; milého z ciziny mi vrať aneb život můj náhle zkrať: přemocná = velice mocná budiž may (you) be = jediný květ mého blaha náhle suddenly; zkrať < zkrátit = udělat krátkým 6

7 u něho život jarý květ u něho = když ona je s ním život je jako...; jarý < jaro bez něho však mě mrzí svět. mrzet to freeze Maria, matko milosti, buď pomocnicí v žalosti!" žalost - grief Pohnul se obraz na stěně i vzkřikla panna zděšeně; lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela. Možná, žeť větru tažení, incursion možná i zlé že znamení! pohnout se to move vzkřiknout to cry out; zděšeně in terror temně < temný prsknout to sputter; zhasnout to go out žeť < že...; větru < vítr; tažení expedition, znamení - sign A slyš, na záspi kroků zvuk, a na okénko: ťuk, ťuk, ťuk! "Spíš, má panenko, nebo bdíš? Hoj, má panenko, tu jsem již! Hoj, má panenko, co děláš? A zdalipak mě ještě znáš, aneb jiného v srdci máš?" zásep/záspí (zápraží) porch; krok - step okénko = malé okno bdít to be awake hoj hey there zdalipak whether, if (I was wondering if ) "Ach můj milý! Ach pro nebe! Tu dobu myslím na tebe; na tě jsem vždycky myslila, za tě se právě modlila!" pro nebe by heaven above tu dobu just now, just at this moment modlit se za to pray for "Ho, nech modlení skoč a pojď, skoč a pojď a mě doprovoď; měsíček svítí na cestu: já přišel pro svou nevěstu." nech < nechat to leave off; skočit to jump doprovodit to accompany 7

8 "Ach proboha! Ach co pravíš? Kamž bychom šli tak pozdě již! Vítr burácí, pustá noc, počkej jen do dne není moc." čekat pravit = říkat burácet to roar, rage počkej < počkat (čekat); není moc = nebudeme dlouho "Ho, den je noc, a noc je den ve dne mé oči tlačí sen! Dřív než se vzbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choť!" tlačit to weigh down; sen - sleep vzbudit se to wake up; kohout - rooster pojmout = vzít prodlévat to delay choť - spouse Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka, a ticho, pusto v dědině, vítr burácí jedině. dědina = vesnice jedině = jen A on tu napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Psi houfem ve vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili; scent) a vyli, vyli divnou věc: žeť nablízku umrlec! co jí krok as best as her own step allowed houf pack (of dogs); zavýt to howl pocestný cestující; zvětřit to get wind of (by umrlec = mrtvý (už nežijící) člověk "Pěkná noc, jasná v tu dobu vstávají mrtví ze hrobů, a nežli zvíš, jsou k tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" v tu dobu about this time nežli = než; zvědět to know, realize 8

9 "Což bych se bála? Tys se mnou, a oko boží nade mnou. Pověz, můj milý, řekni přec, živ-li a zdráv je tvůj otec? tvůj otec a tvá milá máť, a ráda-li mě bude znáť?" pověz < povědět (povídat) = říct; přec = přece máť = matka "Moc má panenko, moc se ptáš! Jen honem pojď však uhlídáš. Jen honem pojď čas nečeká, a cesta naše daleká. Co máš, má milá, v pravici?" honem = rychle; však after all; uhlídat = uvidět pravice = pravá ruka "Nesu si knížky modlicí." "Zahoď je pryč! To modlení je těžší nežłi kamení! Zahoď je pryč! Ať lehce jdeš, jestli mi postačiti chceš." with me zahoď < zahodit to throw away jestli mi postačiti chceš if you want to keep up Knížky jí vzal a zahodil, a byli skokem deset mil. skokem with one jump A byla cesta výšinou, výšina high lands skalami, lesní pustinou; skala rocky cliff; pustina desolate area a v rokytí a v úskalí rokytí - gully; úskalí cliff-top divoké feny štěkaly; fena bitch (female dog); štěkat to bark a kulich hlásal pověsti: kulich tawny owl; hlásat to announce; pověsti - news 9

10 žetě nablížku neštěstí. žetě = žeť = že A on vždy napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Po šípkoví a po skalí ty bílé nohy šlapaly; a na hloží a křemení zůstalo krve znamení. vždy = vždycky šípkoví briars; skalí - rocks šlapat to trudge hloží - underbrush; křemení flint rocks zůstat to remain, be left "Pěkná noc, jasná v tento čas mrtví s živými chodí zas; a nežli zvíš, jsou tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" "Což bych se bála? Tys se mnou, a ruka Páně nade mnou. Pověz, můj milý, řekni jen, jak je tvůj domek upraven? Čistá světnička? Veselá? A zdali blízko kostela?" upraven set up, outfitted světnička sitting room zdali and is? "Moc, má panenko, moc se ptáš! Však ještě dnes to uhlídáš. Jen honem pojď čas utíká, a dálka ještě veliká. Co máš, má milá, za pasem?" utíkat to fly, flee pas - waist "Růženec s sebou vzala jsem." růženec - rosary "Ho, ten růženec z klokočí jako had tebe otočí! klokočí a kind of nut (what the rosary is made of) had snake; otočit to coil 10

11 Zúží tě, stáhne tobě dech: zúžit to make narrow; stáhnout to pinch; dech - breath zahoď jej pryč neb máme spěch!" neb = protože; mít spěch we have haste Růženec popad, zahodil, a byli skokem dvacet mil. popad < popadl < popadnout to grab, seize A byla cesta nížinou, přes vody, luka, bažinou; a po bažině, po sluji modrá světélka laškují: dvě řady, devět za sebou, jako když s tělem k hrobu jdou; a žabí havěť v potoce pohřební píšeň skřehoce. nížina low lands luka meadows; bažina - swamp sluj - cave světélko will-o'-wisp; laškovat to tease řada row žabí havěť - frog creatures pohřební funeral; skřehoce < skřehotat to croak A on vždy napřed skok a skok, a jí za ním již slábne krok. slábnout stát se slabým Ostřice dívku ubohou ostřice grass with sharp-edged leaves; ubohý - wretched břitvami řeže do nohou; břitva razor; řezat to cut a to kapradí zelené kapradí ferns je krví její zbarvené. krví < krev; zbarvený < barva "Pěkná noc, jasná v tu dobu spěchají živí ke hrobu; a nežli zvíš, jsi hrobu blíž má milá, nic se nebojíš?" "Ach, nebojím, vždyť tys se mnou, a vůle Páně nade mnou! vůle - will 11

12 Jen ustaň málo v pospěchu, ustat to stop; pospěch rush jen popřej málo oddechu. popřej < popřát to let have, grant; oddech - breather Duch slábne, nohy klesají, klesat to go down a k srdci nože bodají!" nože < nůž; bodat to stab "Jen pojď a pospěš, děvče mé, však brzo již tam budeme. Hosté čekají, čeká kvas, a jako střela letí čas. Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?" pospěš < pospěchat; děvče = dívka/holka tkanička - string krk - neck "To křížek po mé matičce." kříž - cross "Hoho, to zlato proklaté má hrany ostře špičaté! Bodá tě a mě nejinak, zahoď to, budeš jako pták!" hrany edges; špičatý - sharp pták - bird Křížek utrh a zahodil, a byli skokem třicet mil. utrhnout to grab Tu na planině široké stavení stojí vysoké; úzká a dlouhá okna jsou, a věž se zvonkem nad střechou. planina - plateau stavení = budova věž - tower "Hoj, má panenko, tu jsme již! Nic, má panenko, nevidíš?" 12

13 "Ach proboha! Ten kostel snad?" "To není kostel, to můj hrad!" "Ten hřbitov a těch křížů řad?" hřbitov = kde leží v zemi mrtví; řad - row "To nejsou kříže, to můj sad! Hoj, má panenko, na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď!" hledět dívat se zeď - wall "Ó nech mne již! Ó nech mne tak! Divý a hrozný je tvůj zrak; tvůj dech otravný jako jed a tvoje srdce tvrdý led!" zrak - look otravný fetid; jed - poison "Nic se, má milá, nic neboj! Veseloť u mne, všeho hoj: masa dost ale bez krve, dnes bude jinak po prvé! Co máš v uzlíku, má milá?" uzlík little bundle "Košile, co jsem ušila." "Netřeba jich víc nežli dvě: ta jedna tobě, druhá mně." netřeba - there is no need for Uzlík jí vzal a s chechtotem přehodil na hrob za plotem. "Nic ty se neboj, na mě hleď a skoč za uzlem přes tu zeď." chechtot - cackle přehodit to throw over; plot - fence za uzlem after the bundle 13

14 "Však jsi ty vždy byl přede mnou, a já za tebou cestou zlou; však jsi byl napřed po ten čas: skoč a ukaž mi cestu zas!" po ten čas up til now zas < zase = ještě jednou Skokem přeskočil ohradu, nic nepomyslil na zradu; skočil do výšky sáhů pět ji však již venku nevidět: jenom po bílém obleku zablesklo se jest v útěku, a schrána její blízko dost nenadál se zlý její host! přeskočil = pře skočit; ohrada = zeď zrada - betrayal sáh - fathom po - by her zablesknout se to flicker; útěk flight, fleeing schrána refuge, shelter nenadál se did not expect Stojíť tu, stojí komora: nizoučké dvéře závora; zavrzly dvéře za pannou a závora jí ochranou. komora = malý pokoj nizoučký = nízký; závora - bolt zavrznout to be slammed shut ochrana security, protection Stavení skrovné, bez oken, měsíc lištami šeřil jen; stavení pevné jako klec, a v něm na prkně umrlec. skrovný - plain lišta wooden slat; šeřit to shine (darkly) pevný tight; klec - cage prkno - plank Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, hrobových oblud mocný pluk; šumí a kolem klapají a takto píseň skuhrají: vzmáhat se to raise up; hluk - noise obluda monster; pluk host, regiment šumět to murmur; klapat to clatter skuhrat to moan "Tělu do hrobu přísluší, běda, kdos nedbal o duši!" příslušet to belong to kdos he who ; dbát to care for 14

15 A tu na dvéře: buch, buch, buch! burácí zvenčí její druh: "Vstávej, umrlče, nahoru, odstrč mi tam tu závoru!" zvenčí < z venku; druh - groom odstrčit to draw back A mrtvý oči otvírá, a mrtvý oči protírá, sbírá se, hlavu pozvedá a půlkolem se ohlédá. protírat to rub sbírat se to gather himself up; pozvedat to raise ohlédat se dívat se kolem "Bože svatý, rač pomoci, nedejž mne ďáblu do moci! Ty mrtvý, lež a nevstávej, pán bůh ti pokoj věčný dej!" rač - be so kind as to nedejž - don't give A mrtvý hlavu položiv, zamhouřil oči jako dřív. zamhouřit oči to close eyes A tu poznovu buch, buch, buch! poznovu = ještě jednou silněji tluče její druh: tluče < tlouci to knock "Vstávej, umrlče, nahoru, otevři mi svou komoru!" A na ten hřmot a na ten hlas mrtvý se zdvihá z prkna zas, a rámě ztuhlé naměří toward tam, kde závora u dveří. hřmot racket, din zdvihat se to lift (himself) up rámě = ruce (ruka); ztuhlý stiff; naměřit to aim "Spas duši, Kriste Ježíši, 15

16 smiluj se v bídě nejvyšší! Ty mrtvý, nevstávej a lež; pán bůh tě potěš a mne též!" smilovat se to have mercy potěš < potěšit to comfort, console A mrtvý zas se položiv, natáhnul údy jako dřív. natáhnout to stretch; údy - limbs A znova venku: buch, buch, buch! až panně mizí zrak i sluch! "Vstávej, umrlče, hola, hou, a podej mi sem tu živou!" mizet to disappear Ach běda, běda děvčeti! Umrlý vstává po třetí a velké, kalné své oči na poloumrtvou otočí. kalný - dim otočit to turn toward "Maria Panno, při mně stůj, u syna svého oroduj! Nehodně jsem tě prosila: ach odpusť, co jsem zhřešila! Maria, matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti." orodovat to intercede odpusť < odpustit to forgive; zhřešit to sin vyprostit to liberate A slyš, tu právě nablízce kokrhá kohout ve vísce; a za ním, co ta dědina, všecka kohoutí družina. kokrhat to crow; víska malá ves družina company, band Tu mrtvý, jak se postavil, pádem se na zem povalil, povalit se to crumble down 16

17 a venku ticho ani ruch: zmizel dav, i zlý její druh. ruch - movement zmizet < mizet Ráno když lidé na mši jdou, v úžasu státi zůstanou: hrob jeden dutý nahoře, panna v umrlčí komoře, a na každičké mohyle útržek z nové košile. mše - mass stát to stand; zůstat to remain dutý gaping wide útržek - shred Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zde bysi byla skonala: tvé tělo bílé, spanilé bylo by co ty košile! radit se to to advised (well) odbýt to have done with once and for all jednat to act skonat to die spanilý graceful co = jako 17

18 Karel Jaromír Erben: Kytice, Polednice witch polednice - noonday U lavice dítě stalo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! lavice - bench bodejž... - may you..., I wish you would... Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! okamžení - okamžik - moment přijde < při-jde < při-jít; robota - práce hasnout - to go out (fire) Mlč! Hle husar a kočárek hrej si! tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. hle - look!; kocár - carriage hrej si < hrát si [imperativ]; kohout - rooster vůz - vehicle (ten kočárek!) kout - corner A zas do hrozného křiku "I bodejž tě sršeň sám! sršeň - hothead Že na tebe, nezvedníku, nezvedník - naughty one Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. proň - pro něho zlostník - bad-tempered one kdos - někdo; světnice - room zlehka - lightly, gently; odmykat - to unlock Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podoba! divá tvář - a wild face plachetka < plachta - canvas cover berlička - crutch; hnáty - legs (shanks) vichřice - windstorm 18

19 "Dej sem dítě!" "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt jí neovane, ejhle tuť Polednici! odpustit hříchy - to forgive sins div - almost, nearly; ovanout - to wrap around ejhle - behold!; tuť - tu - tady Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůžou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. plížet se - to stalk, prowl stín - shadow sotva - hardly; dýše < dýchat chopíc - grasping [gerund]; klín - lap A vinouc je, zpět pohlíží looking běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž a již je vzápětí. vinouc - to clasp, embrace ; zpět - back; pohlížet - to keep běda - woe betide you! již - už; vzápětí - just now Již vztahuje po něm ruku matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavená. vztahovat - to reach out tisknout - to press, touch klesat - to fall down; smysly - senses; zbavený - deprived of Tu slyš: jedna druhá třetí poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí táta vchází do dveří. udeřit - to strike klika - doorknob; cvaknout - to click Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté. mdloby - faintness ňadra - bosom; přimknutý - pressed vzkřísit - to revive; stěží - with difficulty avšak - but, however; zalknout (se) - to choke 19

20 Kytice: Zlatý kolovrat kolovrat spinning-wheel (I) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. pole lán broad field hoj hey look vraný (kůň) = černý; bujný (kůň) - fiery podkovičky horseshoes A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola hej! otevřte mi dvéře, zbloudil jsem při lovení zvěře, dejte vody pít!" hop he's off the horse! zbloudit to get lost Vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy svět; přinesla vody ze studnice, stydlivě sedla u přeslice, předla, předla len. dívčina = dívka studnice - well přeslice distaff (part of spinning-wheel where flax is wound) předla < příst to spin; len - flax Pán stojí, nevěda, co chtěl, své velké žízně zapomněl; diví se tenké, rovné niti, nemůže očí odvrátiti z pěkné přadleny. nevěda not knowing (in confusion) divit se to be amazed at; tenký fine, thin; nit - thread odvrátit to turn away přadlena spinning-maid "Svobodna-li jest ruka tvá, ty musíš býti žena má!" dívčinu k boku svému vine vinout to wind 20

21 "Ach, pane, nemám vůle jiné, než jak máti chce." vůle will, desire máti = matka "A kde je, děvče, máti tvá? Nikohoť nevidím tu já." "Ach pane, má nevlastní máti zejtra se s dcerou domů vrátí, vyšly do města." tu = tady nevlastní matka step-mother (II) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede zase pán; na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, přímo k chaloupce. A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola! otevřte, milí lidi, ať oči moje brzo vidí potěšení mé!" ať may potěšení delight, comfort Vyšla babice, kůže a kost: "Hoj, co nám nese vzácný host?" "Nesu ti, nesu v domě změnu, chci tvoji dceru za svou ženu, tu tvou nevlastní." kůže - skin vzácný - fine "Hoho panáčku! Div a div! panácek lord; div - wonder 21

22 Kdo by pomyslil jaktěživ? Pěkně vás vítám, vzácný hoste, však ani nevím, pane, kdo jste? Jak jste přišel k nám?" jaktěživ in the world vítat to welcome "Jsem této země král a pán, náhodou včera zavolán: dám tobě stříbro, dám ti zlato, dej ty mně svoji dceru za to, pěknou přadlenu." náhoda chance; zavolán - called "Ach pane králi! Div a div! Kdo by se nadál jaktěživ? Vždyť nejsme hodný, pane králi! Kéž bychom zaslužněji stály v milosti vaší! nadál se expect hodný - worthy kéž by - if only ; zaslužněji more worthily Ale však radu, radu mám: za cizí dceru vlastní dám; jeť podobná te druhé právě jak oko oku v jedné hlavě její nit hedbáv!" rada advice, council, suggestion hedbáv - silk "Špatná je, babo, rada tvá! Vykonej, coť poroučím já: zejtra, až den se ráno zjasní, provodíš dceru svou nevlastní na královský hrad!" vykonat = udělat; poroučet to command (III) 22

23 Vstávej, dceruško, již je čas, pan král již čeká, bude kvas: však jsem já ani netušila nu bodejž dobře pořídila v královském hradě!" tušit to expect bodejž may ; pořídit to be treated "Stroj se, sestřicko moje, stroj, v královském hradě bude hoj: vysoko jsi se podívala, nízko mne, hleďte, zanechala nu jen zdráva buď!" stroj se get dressed hoj - veselo zanechat to leave (behind) nu but all the same "'Pojď již, Dorničko naše, pojď, aby se nehněval tvůj choť: až budeš v lese na rozhraní, na domov nevzpomeneš ani pojď jen honem, pojď!'" hněvat se to get angry; chot - spouse rozhraní - boundary ani - won't even honem = rychle "Matko, matičko, řekněte, nač s sebou ten nůž béřete?" "Nůž bude dobrý někde v chladu vypíchnem oči zlému hadu pojď jen honem, pojď!" béřete = berete chlad cold shadow vypíchnout to gouge out; had - snake "Sestro, sestřičko, řekněte, nač tu sekeru nesete?" "Sekera dobrá někde v keři useknem hnáty líté zvěři pojď jen honem, pojď!" sekera - ax keř underbrush, thickets useknout to hack off; hnáty shins; lítý - feirce 23

24 A když již příšly v chlad a keř: "'Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvěř!'" Hory a doly zaplakaly, kterak dvě ženy nakládaly s pannou ubohou! doly - valleys kterak = jak; nakládat to treat, behave with "'Nyní se s panem králem těš, těš se s ním, kterakkoli chceš: objímej jeho svěží tělo, pohlížej na to jasné čelo, pěkná přadleno!'" těšit se to enjoy kterakkoli in whatever way objímout to embrace pohlížet = podívat se; čelo - brow "Mamičko, kterak udělám? Kam oči a ty hnáty dám?" "Nenechávej jich podle těla, ať někdo jich zas nepřidělá radš je s sebou vem." kterak = co podle = vedle přidělat < při - dělat radš = radši; vem < vzít A když již zašly za tu chvoj: "Nic ty se, dcero má, neboj! Však jsi podobná tétam právě jak oko oku v jedné hlavě neboj ty se nic!" chvoj forest branches tétam < = té-tam (< tamta holka) A když již byly hradu blíž, pan král vyhlíží z okna již; vychází s pány svými v cestu, přivítá matku i nevěstu, zrady netuše. vyhlížet = podívat se přivítat to welcome zrada betrayal; netuše < tušit I byla svatba zralý hřích, zralý ripe; hřích - sin 24

25 panna nevěsta samý smích; i byly hody, radování, plesy a hudby bez ustání do sedmého dne. hod feast; radování - merrymaking plesy dancing; ustat to stop A když zasvítal osmý den, král musí jíti s vojsky ven: "Měj se tu dobře, paní moje, já jedu do krutého boje, na nepřítele. zasvítat to begin to shine vojsko armáda, jeho vojáci krutý bitter; boj - combat Navrátím-li se z bitvy zpět, omladne naší lásky květ! Zatím na věrnou mou památku hleď sobě pilně kolovrátku, pilně doma přeď!" bitva = boj; zpět = zpátky omladnout stát se mladým hledět si to mind something přeď < příst (IV) V hluboké pusté křovině jak se tam vedlo dívčině? Šest otevřených proudů bylo, z nichž se jí živobytí lilo na zelený mech. křovina forest underbrush jak se vedlo komu = jak se měl kdo proud spring, current živobytí life(-force) mech - moss Vzešlo jí náhle štěstí moc, nynčko jí hrozí smrti noc: tělo již chladne, krev se sedá běda té době, běda, běda, když ji spatřil král! vzešlo < vzejít to arise; náhle - suddenly nynčko = nyní = ale teď ; hrozit to threaten spatřit = uvidět 25

26 A tu se z lesních kdesi skal stařeček nevídaný vzal: šedivé vousy po kolena to tělo vloživ na ramena, v jeskyni je nes. tu = tady; skala rocks stařeček starý pán; nevídaný unheard of šedivý gray to tělo = tělo dívky; vloživ < vložit v = do; jeskyně cave; nes < nést (nesu, neseš ) "Vstaň, mé pachole, běž, je chvat, vezmi ten zlatý kolovrat: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za nohy." pachole lad; běž < běžet; chvat - rush vezmi < vzít prodávej < prodávat Pachole v bráně sedělo, zlatý kolovrat drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kolovrátek měla z ryzího zlata! brána - gateway držet to hold kéž by - if only ryzí pure, solid Jděte se, matko, pozeptat, zač je ten zlatý kolovrat?" "Kupte, paničko, drahý není, můj otec příliš nevycení: za dvě nohy jest." zač = za co vycenit to price it high jest = je "Za nohy? Ajaj, divná věc! Ale já chci jej míti prec: jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty nohy naší Dory, dejte mu je zaň." prec = přece komora = pokoj zaň = za ně 26

27 Pachole nohy přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." přijalo = přijmout - to take spěchat to hurry nechť - may ; škoda - damage A ránu k ráně přiložil, a v nohou oheň zas ožil, a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. rána - wound oheň fire; ožít = stát se živým celek < celý; srostlo < s rostlo < srůst porušení - flaw "Jdi, mé pachole, k polici, vezmi tu zlatou přeslici: v královském hradě ji prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za ruce." Pachole v bráně sedělo, přeslici rukou drželo. Královna z okna vyhlížela: "Och, kéž bych tu přesličku měla ke kolovrátku! police - shelf přeslice - distaff Vstaňte, mamičko, z lavice, ptejte se, zač ta přeslice?" "Kupte, paničko, drahá není, můj otec příliš nevycení: za dvě ruce jest." lavice - bench zač < za co "Za ruce!? Divná, divná věc! Ale já ji chci míti přec: 27

28 jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty ruce naší Dory, přineste mu je." Pachole ruce přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej m, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." A ránu k ráně přiložil, a v rukou oheň zas ožil; a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. "Skoč, hochu, na cestu se měj! Mám zlatý kužel na prodej: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za oči." kužel cone, bobbin (part of the spinning-wheel) Pachole v bráně sedělo, zlatý kuželík drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kuželíček měla na tu přeslíčku! Vstaňte, mamičko, jděte zas, ptejte se, zač ten kužel as?" "Za oči, paní, jinak není, 28

29 tak mi dal otec poručení, za dvě oči jest." poručení = rozkaz, úkol "Za oči? Neslýchaná věc! A kdo je, chlapče, tvůj otec?" "Netřeba znáti otce mého: kdo by ho hledal, nenajde ho, jinak přijde sám." netřeba - nemusíte "Mámo, mamičko, co počít? A já ten kužel musím mít! Jděte tam zase do komory, jsou tam ty oči naší Dory, ať je odnese." počít = udělat odnese < od - nést Pachole oči přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako kdy prve." A oči v důlky položil, a zhaslý oheň zas ožil; a panna vůkol pohlížela však nikoho tu neviděla, než se samotnu. důlky sockets (literally, 'little valleys') zhaslý - quenched vůkol all around se = sebe; samotnu = nikdo tam nebyl kromě ní! (V) A když byly tři neděle, 29

30 král jede z vojny vesele: "A jak se máš, má paní milá, a zdalis pamětliva byla mých posledních slov?" zdalis were you...?; pamětliva bear in mind "Och, já je v srdci nosila, a hleďte, co jsem koupila: jediný mezi kolovraty, přeslici, kužel celý zlatý, vše to z lásky k vám!" hleďte = podívejte se jediný mezi... = je to unikátní kolovrat "Pojď se, má paní, posadit, upřeď mi z lásky zlatou nit." Ke kolovrátku chutě sedla, jak zatočila, celá zbledla běda, jaký zpěv! upřeď < upříst chutě = s chutí zatočit turn (the wheel); zblednout = stát se bledým zpěv < zpívat "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: nevlastní sestru jsi zabila, údův a očí ji zbavila vrrr zlá to nit!" předeš < příst ošidit to cheat, trick údův < údy (ruce a nohy); zbavit to deprive of "Jáký to kolovrátek máš? A jak mi divně na něj hráš! Zahraj mi, paní, ještě znova, nevím, co chtějí táto slova: přeď, má paní, preď!" hráš = hraješ zahraj < zahrát "Vrrr zlou to předeš nit! Chtěla jsi krále ošidit: 30

31 pravou nevěstu jsi zabila a sama ses jí učinila vrrr zlá to nit!" učinit se = hrát její roli "Hó, strašlivě mi, paní, hráš! Nejsi tak, jak se býti zdáš! Zahraj mi, paní, do třetice, abych uslyšel ještě více: přeď, má paní, přeď!" zdát se to seem, appear do třetice = po třetí "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: sestra tvá v lese, v duté skále, ukradla jsi jí chotě krále vrrr zlá to nit!" dutá skála rocky hole choť spouse (lord) Jak ta slova král uslyšel, skočil na vrance, k lesu jel; hledal a volal v šíré lesy: "Kdes, má Dorničko, kde jsi, kde jsi? Kdes, má rozmilá?" vranka vraný kůň (VI) Od lesa k hradu polí lán, hoj jede, jede s paní pán; na vranem bujném jedou koni, vesele podkovičky zvoní, na královský hrad. 31

32 I přišla svatba zase zpět, panna nevěsta jako květ; i byly hody, radování, hudby a plesy bez ustání po tři neděle. neděle = týdny A což ta matka babice? A což ta dcera hadice? Hoj, vyjí ctyři vlci v lese, každý po jedné noze nese ze dvou ženských těl. hadice < had výt to howl; vlci < vlk Z hlavy jim oči vyňaty, ruce i nohy uťaty: co prve panně udělaly, toho teď na se dočekaly v lese hlubokém. vyňaty wripped out uťaty cut off na se = na sebe; dočekat to get (this fate fell upon them) A což ten zlatý kolovrat? Jakou teď píseň bude hrát? Jen do třetice zahrát přisel, pak ho již nikdo neuslyšel ani nespatřil. spatřit uvidět 32

33 Kytice: Štědrý den štědrý den Christmas Eve (I) Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen; v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len. duje < dout to blow (usually of wind) světnice sitting room; kamen - stone krb hearth; podřimovat to doze předou < příst; len flax(en thread) "Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den! toč se < točit se; vrč < vrčet to whirr adventu Advent; již nakrátku = brzo bude Mílotě děvčeti přísti, mílo za smutných zimních večerů; neb nebude darmo její dílo, tu pevnou chová důvěru. darmo mílotě = mílo darmo in vain chová = děvče chová důvěru, že nebude I přijde mládenec za pilnou pannou, řekne: Pojď za mne, dívko má, budiž ty mi ženkou milovanou, věrným ti mužem budu já. pilný = ten, kdo rád pracuje budiž = buď Já tobě mužem, ty mně ženkou, dej ruku, děvče rozmilé! A dívka, co předla přízi tenkou, svatební šije košile. příze = nit šije < šít 33

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice

Karel Jaromír Erben. Kytice Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_30_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: FIHIEUP) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Větná skladba / Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Sloh a literatura

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Bohemian Rapsody MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_16_15 Tématický celek: Historie a umění

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více