Kytice Karel Jaromír Erben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kytice Karel Jaromír Erben"

Transkript

1 Kytice Karel Jaromír Erben David S. Danaher, Assistant Professor Slavic Languages, UW-Madison Fall 2002 With gratitude to Susan Reynolds who kindly shared her forthcoming English translation of Erben's book with me 1

2 Kytice Část Str. Kytice (úvod) str. 3-4 Svatební košile str Polednice str Zlatý kolovrat str Štědrý den str Vodník str Dceřina kletba str

3 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; I přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. zemřela = už nežije; dána < dát zůstat to remain, be left každičkého rána = každé ráno I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. zželet se < žel grief, sadness vtělit se < tělo; drobnolistý = s malými listy jímž = kterými; pokrýt < krýt! Poznaly dítky matičku po dechu, poznaly ji a plesaly; a prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří-douškou nazvaly. dech - exhalation plesat to be joyful kvítek < květ; majíc having; útěcha - solace mateří-douška < duše matky Mateři-douško vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti! Natrhal jsem tě na dávné mohyle komu mám tebe přinésti? vlast homeland (tady máme dativ!) pověst - narrative natrhat to pluck Ve skrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu; do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. skrovná kytice flower bunch; zavázat to tie up stužka ribbon; ovinout to wind šíré země far-away lands příbuzná rodina - kin Snad že se najde dcera mateřina, jíž mile dech tvůj zavoní; snad že i najdeš některého syna, najde se < najít se; dcera mateřina = dcera matky zavonět to be fragant 3

4 jenž k tobě srdce nakloní! naklonit to incline, bend NB: jenž, jíž, jímž = formy slova "který" jenž (zřídka a knižně): který servírovací stolek, na němž jsou láhve s různými alkoholy [na kterém] píseň, již máme všichni rádi [kterou] cesta, po níž denně chodím [po které] naši přátelé, s nimiž jsme vás seznámili [s kterými] Singulár živ. M N F neživ. N jenž jež jež N A jehož jejž jež již A G jehož jíž G D jemuž jíž D L o němž o níž L I jímž jíž I Plurál živ. M neživ. N, F N již jež jež M, N, F A G D L I jež jichž jimž o nichž jimiž 4

5 Kytice, Svatební košile svatební < svatba Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. již = už; odbít to strike (of a clock) hořet to burn klekadlo prie-dieu Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. světnička little room boží < bůh; rodička = matka děťátko = dítě poupátko bud, blossom A před tou mocnou světicí viděti pannu klečící: prayer) klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené; slzy jí z očí padaly, želem se ňádra zdvihaly. heave A když slzička upadla, v ty bílé ňádra zapadla. mocný powerful; světice saint (f) panna (virgin) girl; klečící < klečet to kneel (in líce = tvář; sklonit to incline prsa breast; složit to fold, lay slza - tear žel grief, sadness; ňádra bosom; zdvihat se to zapadnout to fall onto (and disappear) "Žel bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávnícek! Žel bohu, kde má matička? Tam leží podle tatíčka! Sestra do roku nežila, bratra mi koule zabila. roste < růst to grow; trávníček - grass podle = vedle, okolo bratr mi = můj bratr; koule - bullet Měla jsem, smutná, milého, milý = milý člověk 5

6 život bych dala pro něho! Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil. obrátit se to go/turn away potud up til now Do ciziny se ubíral, těšil mě, slzy utíral: 'Zasej, má milá, zasej len, vzpomínej na mě každý den, první rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej: až ty košile ušiješ, věneček z routy poviješ.' weave ubírat se = obrátit se těšit to comfort; utírat to wipe away zasej < zasít to sow; len flax-seed přádla hledívej see to the spinning plátno linen; polívej < polívat to dampen vyšívat to sew ušít to sew (perf!) věneček crown; routa rue (a plant); povít to Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila, již moje routa v odkvětě: a milý ještě ve světě, ve světě šírém, širokém, co kámen v moři hlubokém. Tři léta o něm ani sluch, živ-li a zdráv zná milý bůh! již = už truhle hope-chest v odkvětě is finished with its blooming co = jako ani sluch = ani slova Maria, panno přemocná, ach budiž ty mi pomocna: vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný; milého z ciziny mi vrať aneb život můj náhle zkrať: přemocná = velice mocná budiž may (you) be = jediný květ mého blaha náhle suddenly; zkrať < zkrátit = udělat krátkým 6

7 u něho život jarý květ u něho = když ona je s ním život je jako...; jarý < jaro bez něho však mě mrzí svět. mrzet to freeze Maria, matko milosti, buď pomocnicí v žalosti!" žalost - grief Pohnul se obraz na stěně i vzkřikla panna zděšeně; lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela. Možná, žeť větru tažení, incursion možná i zlé že znamení! pohnout se to move vzkřiknout to cry out; zděšeně in terror temně < temný prsknout to sputter; zhasnout to go out žeť < že...; větru < vítr; tažení expedition, znamení - sign A slyš, na záspi kroků zvuk, a na okénko: ťuk, ťuk, ťuk! "Spíš, má panenko, nebo bdíš? Hoj, má panenko, tu jsem již! Hoj, má panenko, co děláš? A zdalipak mě ještě znáš, aneb jiného v srdci máš?" zásep/záspí (zápraží) porch; krok - step okénko = malé okno bdít to be awake hoj hey there zdalipak whether, if (I was wondering if ) "Ach můj milý! Ach pro nebe! Tu dobu myslím na tebe; na tě jsem vždycky myslila, za tě se právě modlila!" pro nebe by heaven above tu dobu just now, just at this moment modlit se za to pray for "Ho, nech modlení skoč a pojď, skoč a pojď a mě doprovoď; měsíček svítí na cestu: já přišel pro svou nevěstu." nech < nechat to leave off; skočit to jump doprovodit to accompany 7

8 "Ach proboha! Ach co pravíš? Kamž bychom šli tak pozdě již! Vítr burácí, pustá noc, počkej jen do dne není moc." čekat pravit = říkat burácet to roar, rage počkej < počkat (čekat); není moc = nebudeme dlouho "Ho, den je noc, a noc je den ve dne mé oči tlačí sen! Dřív než se vzbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choť!" tlačit to weigh down; sen - sleep vzbudit se to wake up; kohout - rooster pojmout = vzít prodlévat to delay choť - spouse Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka, a ticho, pusto v dědině, vítr burácí jedině. dědina = vesnice jedině = jen A on tu napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Psi houfem ve vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili; scent) a vyli, vyli divnou věc: žeť nablízku umrlec! co jí krok as best as her own step allowed houf pack (of dogs); zavýt to howl pocestný cestující; zvětřit to get wind of (by umrlec = mrtvý (už nežijící) člověk "Pěkná noc, jasná v tu dobu vstávají mrtví ze hrobů, a nežli zvíš, jsou k tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" v tu dobu about this time nežli = než; zvědět to know, realize 8

9 "Což bych se bála? Tys se mnou, a oko boží nade mnou. Pověz, můj milý, řekni přec, živ-li a zdráv je tvůj otec? tvůj otec a tvá milá máť, a ráda-li mě bude znáť?" pověz < povědět (povídat) = říct; přec = přece máť = matka "Moc má panenko, moc se ptáš! Jen honem pojď však uhlídáš. Jen honem pojď čas nečeká, a cesta naše daleká. Co máš, má milá, v pravici?" honem = rychle; však after all; uhlídat = uvidět pravice = pravá ruka "Nesu si knížky modlicí." "Zahoď je pryč! To modlení je těžší nežłi kamení! Zahoď je pryč! Ať lehce jdeš, jestli mi postačiti chceš." with me zahoď < zahodit to throw away jestli mi postačiti chceš if you want to keep up Knížky jí vzal a zahodil, a byli skokem deset mil. skokem with one jump A byla cesta výšinou, výšina high lands skalami, lesní pustinou; skala rocky cliff; pustina desolate area a v rokytí a v úskalí rokytí - gully; úskalí cliff-top divoké feny štěkaly; fena bitch (female dog); štěkat to bark a kulich hlásal pověsti: kulich tawny owl; hlásat to announce; pověsti - news 9

10 žetě nablížku neštěstí. žetě = žeť = že A on vždy napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Po šípkoví a po skalí ty bílé nohy šlapaly; a na hloží a křemení zůstalo krve znamení. vždy = vždycky šípkoví briars; skalí - rocks šlapat to trudge hloží - underbrush; křemení flint rocks zůstat to remain, be left "Pěkná noc, jasná v tento čas mrtví s živými chodí zas; a nežli zvíš, jsou tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" "Což bych se bála? Tys se mnou, a ruka Páně nade mnou. Pověz, můj milý, řekni jen, jak je tvůj domek upraven? Čistá světnička? Veselá? A zdali blízko kostela?" upraven set up, outfitted světnička sitting room zdali and is? "Moc, má panenko, moc se ptáš! Však ještě dnes to uhlídáš. Jen honem pojď čas utíká, a dálka ještě veliká. Co máš, má milá, za pasem?" utíkat to fly, flee pas - waist "Růženec s sebou vzala jsem." růženec - rosary "Ho, ten růženec z klokočí jako had tebe otočí! klokočí a kind of nut (what the rosary is made of) had snake; otočit to coil 10

11 Zúží tě, stáhne tobě dech: zúžit to make narrow; stáhnout to pinch; dech - breath zahoď jej pryč neb máme spěch!" neb = protože; mít spěch we have haste Růženec popad, zahodil, a byli skokem dvacet mil. popad < popadl < popadnout to grab, seize A byla cesta nížinou, přes vody, luka, bažinou; a po bažině, po sluji modrá světélka laškují: dvě řady, devět za sebou, jako když s tělem k hrobu jdou; a žabí havěť v potoce pohřební píšeň skřehoce. nížina low lands luka meadows; bažina - swamp sluj - cave světélko will-o'-wisp; laškovat to tease řada row žabí havěť - frog creatures pohřební funeral; skřehoce < skřehotat to croak A on vždy napřed skok a skok, a jí za ním již slábne krok. slábnout stát se slabým Ostřice dívku ubohou ostřice grass with sharp-edged leaves; ubohý - wretched břitvami řeže do nohou; břitva razor; řezat to cut a to kapradí zelené kapradí ferns je krví její zbarvené. krví < krev; zbarvený < barva "Pěkná noc, jasná v tu dobu spěchají živí ke hrobu; a nežli zvíš, jsi hrobu blíž má milá, nic se nebojíš?" "Ach, nebojím, vždyť tys se mnou, a vůle Páně nade mnou! vůle - will 11

12 Jen ustaň málo v pospěchu, ustat to stop; pospěch rush jen popřej málo oddechu. popřej < popřát to let have, grant; oddech - breather Duch slábne, nohy klesají, klesat to go down a k srdci nože bodají!" nože < nůž; bodat to stab "Jen pojď a pospěš, děvče mé, však brzo již tam budeme. Hosté čekají, čeká kvas, a jako střela letí čas. Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?" pospěš < pospěchat; děvče = dívka/holka tkanička - string krk - neck "To křížek po mé matičce." kříž - cross "Hoho, to zlato proklaté má hrany ostře špičaté! Bodá tě a mě nejinak, zahoď to, budeš jako pták!" hrany edges; špičatý - sharp pták - bird Křížek utrh a zahodil, a byli skokem třicet mil. utrhnout to grab Tu na planině široké stavení stojí vysoké; úzká a dlouhá okna jsou, a věž se zvonkem nad střechou. planina - plateau stavení = budova věž - tower "Hoj, má panenko, tu jsme již! Nic, má panenko, nevidíš?" 12

13 "Ach proboha! Ten kostel snad?" "To není kostel, to můj hrad!" "Ten hřbitov a těch křížů řad?" hřbitov = kde leží v zemi mrtví; řad - row "To nejsou kříže, to můj sad! Hoj, má panenko, na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď!" hledět dívat se zeď - wall "Ó nech mne již! Ó nech mne tak! Divý a hrozný je tvůj zrak; tvůj dech otravný jako jed a tvoje srdce tvrdý led!" zrak - look otravný fetid; jed - poison "Nic se, má milá, nic neboj! Veseloť u mne, všeho hoj: masa dost ale bez krve, dnes bude jinak po prvé! Co máš v uzlíku, má milá?" uzlík little bundle "Košile, co jsem ušila." "Netřeba jich víc nežli dvě: ta jedna tobě, druhá mně." netřeba - there is no need for Uzlík jí vzal a s chechtotem přehodil na hrob za plotem. "Nic ty se neboj, na mě hleď a skoč za uzlem přes tu zeď." chechtot - cackle přehodit to throw over; plot - fence za uzlem after the bundle 13

14 "Však jsi ty vždy byl přede mnou, a já za tebou cestou zlou; však jsi byl napřed po ten čas: skoč a ukaž mi cestu zas!" po ten čas up til now zas < zase = ještě jednou Skokem přeskočil ohradu, nic nepomyslil na zradu; skočil do výšky sáhů pět ji však již venku nevidět: jenom po bílém obleku zablesklo se jest v útěku, a schrána její blízko dost nenadál se zlý její host! přeskočil = pře skočit; ohrada = zeď zrada - betrayal sáh - fathom po - by her zablesknout se to flicker; útěk flight, fleeing schrána refuge, shelter nenadál se did not expect Stojíť tu, stojí komora: nizoučké dvéře závora; zavrzly dvéře za pannou a závora jí ochranou. komora = malý pokoj nizoučký = nízký; závora - bolt zavrznout to be slammed shut ochrana security, protection Stavení skrovné, bez oken, měsíc lištami šeřil jen; stavení pevné jako klec, a v něm na prkně umrlec. skrovný - plain lišta wooden slat; šeřit to shine (darkly) pevný tight; klec - cage prkno - plank Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, hrobových oblud mocný pluk; šumí a kolem klapají a takto píseň skuhrají: vzmáhat se to raise up; hluk - noise obluda monster; pluk host, regiment šumět to murmur; klapat to clatter skuhrat to moan "Tělu do hrobu přísluší, běda, kdos nedbal o duši!" příslušet to belong to kdos he who ; dbát to care for 14

15 A tu na dvéře: buch, buch, buch! burácí zvenčí její druh: "Vstávej, umrlče, nahoru, odstrč mi tam tu závoru!" zvenčí < z venku; druh - groom odstrčit to draw back A mrtvý oči otvírá, a mrtvý oči protírá, sbírá se, hlavu pozvedá a půlkolem se ohlédá. protírat to rub sbírat se to gather himself up; pozvedat to raise ohlédat se dívat se kolem "Bože svatý, rač pomoci, nedejž mne ďáblu do moci! Ty mrtvý, lež a nevstávej, pán bůh ti pokoj věčný dej!" rač - be so kind as to nedejž - don't give A mrtvý hlavu položiv, zamhouřil oči jako dřív. zamhouřit oči to close eyes A tu poznovu buch, buch, buch! poznovu = ještě jednou silněji tluče její druh: tluče < tlouci to knock "Vstávej, umrlče, nahoru, otevři mi svou komoru!" A na ten hřmot a na ten hlas mrtvý se zdvihá z prkna zas, a rámě ztuhlé naměří toward tam, kde závora u dveří. hřmot racket, din zdvihat se to lift (himself) up rámě = ruce (ruka); ztuhlý stiff; naměřit to aim "Spas duši, Kriste Ježíši, 15

16 smiluj se v bídě nejvyšší! Ty mrtvý, nevstávej a lež; pán bůh tě potěš a mne též!" smilovat se to have mercy potěš < potěšit to comfort, console A mrtvý zas se položiv, natáhnul údy jako dřív. natáhnout to stretch; údy - limbs A znova venku: buch, buch, buch! až panně mizí zrak i sluch! "Vstávej, umrlče, hola, hou, a podej mi sem tu živou!" mizet to disappear Ach běda, běda děvčeti! Umrlý vstává po třetí a velké, kalné své oči na poloumrtvou otočí. kalný - dim otočit to turn toward "Maria Panno, při mně stůj, u syna svého oroduj! Nehodně jsem tě prosila: ach odpusť, co jsem zhřešila! Maria, matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti." orodovat to intercede odpusť < odpustit to forgive; zhřešit to sin vyprostit to liberate A slyš, tu právě nablízce kokrhá kohout ve vísce; a za ním, co ta dědina, všecka kohoutí družina. kokrhat to crow; víska malá ves družina company, band Tu mrtvý, jak se postavil, pádem se na zem povalil, povalit se to crumble down 16

17 a venku ticho ani ruch: zmizel dav, i zlý její druh. ruch - movement zmizet < mizet Ráno když lidé na mši jdou, v úžasu státi zůstanou: hrob jeden dutý nahoře, panna v umrlčí komoře, a na každičké mohyle útržek z nové košile. mše - mass stát to stand; zůstat to remain dutý gaping wide útržek - shred Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zde bysi byla skonala: tvé tělo bílé, spanilé bylo by co ty košile! radit se to to advised (well) odbýt to have done with once and for all jednat to act skonat to die spanilý graceful co = jako 17

18 Karel Jaromír Erben: Kytice, Polednice witch polednice - noonday U lavice dítě stalo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! lavice - bench bodejž... - may you..., I wish you would... Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! okamžení - okamžik - moment přijde < při-jde < při-jít; robota - práce hasnout - to go out (fire) Mlč! Hle husar a kočárek hrej si! tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. hle - look!; kocár - carriage hrej si < hrát si [imperativ]; kohout - rooster vůz - vehicle (ten kočárek!) kout - corner A zas do hrozného křiku "I bodejž tě sršeň sám! sršeň - hothead Že na tebe, nezvedníku, nezvedník - naughty one Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. proň - pro něho zlostník - bad-tempered one kdos - někdo; světnice - room zlehka - lightly, gently; odmykat - to unlock Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podoba! divá tvář - a wild face plachetka < plachta - canvas cover berlička - crutch; hnáty - legs (shanks) vichřice - windstorm 18

19 "Dej sem dítě!" "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt jí neovane, ejhle tuť Polednici! odpustit hříchy - to forgive sins div - almost, nearly; ovanout - to wrap around ejhle - behold!; tuť - tu - tady Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůžou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. plížet se - to stalk, prowl stín - shadow sotva - hardly; dýše < dýchat chopíc - grasping [gerund]; klín - lap A vinouc je, zpět pohlíží looking běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž a již je vzápětí. vinouc - to clasp, embrace ; zpět - back; pohlížet - to keep běda - woe betide you! již - už; vzápětí - just now Již vztahuje po něm ruku matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavená. vztahovat - to reach out tisknout - to press, touch klesat - to fall down; smysly - senses; zbavený - deprived of Tu slyš: jedna druhá třetí poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí táta vchází do dveří. udeřit - to strike klika - doorknob; cvaknout - to click Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté. mdloby - faintness ňadra - bosom; přimknutý - pressed vzkřísit - to revive; stěží - with difficulty avšak - but, however; zalknout (se) - to choke 19

20 Kytice: Zlatý kolovrat kolovrat spinning-wheel (I) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. pole lán broad field hoj hey look vraný (kůň) = černý; bujný (kůň) - fiery podkovičky horseshoes A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola hej! otevřte mi dvéře, zbloudil jsem při lovení zvěře, dejte vody pít!" hop he's off the horse! zbloudit to get lost Vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy svět; přinesla vody ze studnice, stydlivě sedla u přeslice, předla, předla len. dívčina = dívka studnice - well přeslice distaff (part of spinning-wheel where flax is wound) předla < příst to spin; len - flax Pán stojí, nevěda, co chtěl, své velké žízně zapomněl; diví se tenké, rovné niti, nemůže očí odvrátiti z pěkné přadleny. nevěda not knowing (in confusion) divit se to be amazed at; tenký fine, thin; nit - thread odvrátit to turn away přadlena spinning-maid "Svobodna-li jest ruka tvá, ty musíš býti žena má!" dívčinu k boku svému vine vinout to wind 20

21 "Ach, pane, nemám vůle jiné, než jak máti chce." vůle will, desire máti = matka "A kde je, děvče, máti tvá? Nikohoť nevidím tu já." "Ach pane, má nevlastní máti zejtra se s dcerou domů vrátí, vyšly do města." tu = tady nevlastní matka step-mother (II) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede zase pán; na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, přímo k chaloupce. A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola! otevřte, milí lidi, ať oči moje brzo vidí potěšení mé!" ať may potěšení delight, comfort Vyšla babice, kůže a kost: "Hoj, co nám nese vzácný host?" "Nesu ti, nesu v domě změnu, chci tvoji dceru za svou ženu, tu tvou nevlastní." kůže - skin vzácný - fine "Hoho panáčku! Div a div! panácek lord; div - wonder 21

22 Kdo by pomyslil jaktěživ? Pěkně vás vítám, vzácný hoste, však ani nevím, pane, kdo jste? Jak jste přišel k nám?" jaktěživ in the world vítat to welcome "Jsem této země král a pán, náhodou včera zavolán: dám tobě stříbro, dám ti zlato, dej ty mně svoji dceru za to, pěknou přadlenu." náhoda chance; zavolán - called "Ach pane králi! Div a div! Kdo by se nadál jaktěživ? Vždyť nejsme hodný, pane králi! Kéž bychom zaslužněji stály v milosti vaší! nadál se expect hodný - worthy kéž by - if only ; zaslužněji more worthily Ale však radu, radu mám: za cizí dceru vlastní dám; jeť podobná te druhé právě jak oko oku v jedné hlavě její nit hedbáv!" rada advice, council, suggestion hedbáv - silk "Špatná je, babo, rada tvá! Vykonej, coť poroučím já: zejtra, až den se ráno zjasní, provodíš dceru svou nevlastní na královský hrad!" vykonat = udělat; poroučet to command (III) 22

23 Vstávej, dceruško, již je čas, pan král již čeká, bude kvas: však jsem já ani netušila nu bodejž dobře pořídila v královském hradě!" tušit to expect bodejž may ; pořídit to be treated "Stroj se, sestřicko moje, stroj, v královském hradě bude hoj: vysoko jsi se podívala, nízko mne, hleďte, zanechala nu jen zdráva buď!" stroj se get dressed hoj - veselo zanechat to leave (behind) nu but all the same "'Pojď již, Dorničko naše, pojď, aby se nehněval tvůj choť: až budeš v lese na rozhraní, na domov nevzpomeneš ani pojď jen honem, pojď!'" hněvat se to get angry; chot - spouse rozhraní - boundary ani - won't even honem = rychle "Matko, matičko, řekněte, nač s sebou ten nůž béřete?" "Nůž bude dobrý někde v chladu vypíchnem oči zlému hadu pojď jen honem, pojď!" béřete = berete chlad cold shadow vypíchnout to gouge out; had - snake "Sestro, sestřičko, řekněte, nač tu sekeru nesete?" "Sekera dobrá někde v keři useknem hnáty líté zvěři pojď jen honem, pojď!" sekera - ax keř underbrush, thickets useknout to hack off; hnáty shins; lítý - feirce 23

24 A když již příšly v chlad a keř: "'Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvěř!'" Hory a doly zaplakaly, kterak dvě ženy nakládaly s pannou ubohou! doly - valleys kterak = jak; nakládat to treat, behave with "'Nyní se s panem králem těš, těš se s ním, kterakkoli chceš: objímej jeho svěží tělo, pohlížej na to jasné čelo, pěkná přadleno!'" těšit se to enjoy kterakkoli in whatever way objímout to embrace pohlížet = podívat se; čelo - brow "Mamičko, kterak udělám? Kam oči a ty hnáty dám?" "Nenechávej jich podle těla, ať někdo jich zas nepřidělá radš je s sebou vem." kterak = co podle = vedle přidělat < při - dělat radš = radši; vem < vzít A když již zašly za tu chvoj: "Nic ty se, dcero má, neboj! Však jsi podobná tétam právě jak oko oku v jedné hlavě neboj ty se nic!" chvoj forest branches tétam < = té-tam (< tamta holka) A když již byly hradu blíž, pan král vyhlíží z okna již; vychází s pány svými v cestu, přivítá matku i nevěstu, zrady netuše. vyhlížet = podívat se přivítat to welcome zrada betrayal; netuše < tušit I byla svatba zralý hřích, zralý ripe; hřích - sin 24

25 panna nevěsta samý smích; i byly hody, radování, plesy a hudby bez ustání do sedmého dne. hod feast; radování - merrymaking plesy dancing; ustat to stop A když zasvítal osmý den, král musí jíti s vojsky ven: "Měj se tu dobře, paní moje, já jedu do krutého boje, na nepřítele. zasvítat to begin to shine vojsko armáda, jeho vojáci krutý bitter; boj - combat Navrátím-li se z bitvy zpět, omladne naší lásky květ! Zatím na věrnou mou památku hleď sobě pilně kolovrátku, pilně doma přeď!" bitva = boj; zpět = zpátky omladnout stát se mladým hledět si to mind something přeď < příst (IV) V hluboké pusté křovině jak se tam vedlo dívčině? Šest otevřených proudů bylo, z nichž se jí živobytí lilo na zelený mech. křovina forest underbrush jak se vedlo komu = jak se měl kdo proud spring, current živobytí life(-force) mech - moss Vzešlo jí náhle štěstí moc, nynčko jí hrozí smrti noc: tělo již chladne, krev se sedá běda té době, běda, běda, když ji spatřil král! vzešlo < vzejít to arise; náhle - suddenly nynčko = nyní = ale teď ; hrozit to threaten spatřit = uvidět 25

26 A tu se z lesních kdesi skal stařeček nevídaný vzal: šedivé vousy po kolena to tělo vloživ na ramena, v jeskyni je nes. tu = tady; skala rocks stařeček starý pán; nevídaný unheard of šedivý gray to tělo = tělo dívky; vloživ < vložit v = do; jeskyně cave; nes < nést (nesu, neseš ) "Vstaň, mé pachole, běž, je chvat, vezmi ten zlatý kolovrat: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za nohy." pachole lad; běž < běžet; chvat - rush vezmi < vzít prodávej < prodávat Pachole v bráně sedělo, zlatý kolovrat drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kolovrátek měla z ryzího zlata! brána - gateway držet to hold kéž by - if only ryzí pure, solid Jděte se, matko, pozeptat, zač je ten zlatý kolovrat?" "Kupte, paničko, drahý není, můj otec příliš nevycení: za dvě nohy jest." zač = za co vycenit to price it high jest = je "Za nohy? Ajaj, divná věc! Ale já chci jej míti prec: jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty nohy naší Dory, dejte mu je zaň." prec = přece komora = pokoj zaň = za ně 26

27 Pachole nohy přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." přijalo = přijmout - to take spěchat to hurry nechť - may ; škoda - damage A ránu k ráně přiložil, a v nohou oheň zas ožil, a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. rána - wound oheň fire; ožít = stát se živým celek < celý; srostlo < s rostlo < srůst porušení - flaw "Jdi, mé pachole, k polici, vezmi tu zlatou přeslici: v královském hradě ji prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za ruce." Pachole v bráně sedělo, přeslici rukou drželo. Královna z okna vyhlížela: "Och, kéž bych tu přesličku měla ke kolovrátku! police - shelf přeslice - distaff Vstaňte, mamičko, z lavice, ptejte se, zač ta přeslice?" "Kupte, paničko, drahá není, můj otec příliš nevycení: za dvě ruce jest." lavice - bench zač < za co "Za ruce!? Divná, divná věc! Ale já ji chci míti přec: 27

28 jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty ruce naší Dory, přineste mu je." Pachole ruce přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej m, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." A ránu k ráně přiložil, a v rukou oheň zas ožil; a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. "Skoč, hochu, na cestu se měj! Mám zlatý kužel na prodej: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za oči." kužel cone, bobbin (part of the spinning-wheel) Pachole v bráně sedělo, zlatý kuželík drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kuželíček měla na tu přeslíčku! Vstaňte, mamičko, jděte zas, ptejte se, zač ten kužel as?" "Za oči, paní, jinak není, 28

29 tak mi dal otec poručení, za dvě oči jest." poručení = rozkaz, úkol "Za oči? Neslýchaná věc! A kdo je, chlapče, tvůj otec?" "Netřeba znáti otce mého: kdo by ho hledal, nenajde ho, jinak přijde sám." netřeba - nemusíte "Mámo, mamičko, co počít? A já ten kužel musím mít! Jděte tam zase do komory, jsou tam ty oči naší Dory, ať je odnese." počít = udělat odnese < od - nést Pachole oči přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako kdy prve." A oči v důlky položil, a zhaslý oheň zas ožil; a panna vůkol pohlížela však nikoho tu neviděla, než se samotnu. důlky sockets (literally, 'little valleys') zhaslý - quenched vůkol all around se = sebe; samotnu = nikdo tam nebyl kromě ní! (V) A když byly tři neděle, 29

30 král jede z vojny vesele: "A jak se máš, má paní milá, a zdalis pamětliva byla mých posledních slov?" zdalis were you...?; pamětliva bear in mind "Och, já je v srdci nosila, a hleďte, co jsem koupila: jediný mezi kolovraty, přeslici, kužel celý zlatý, vše to z lásky k vám!" hleďte = podívejte se jediný mezi... = je to unikátní kolovrat "Pojď se, má paní, posadit, upřeď mi z lásky zlatou nit." Ke kolovrátku chutě sedla, jak zatočila, celá zbledla běda, jaký zpěv! upřeď < upříst chutě = s chutí zatočit turn (the wheel); zblednout = stát se bledým zpěv < zpívat "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: nevlastní sestru jsi zabila, údův a očí ji zbavila vrrr zlá to nit!" předeš < příst ošidit to cheat, trick údův < údy (ruce a nohy); zbavit to deprive of "Jáký to kolovrátek máš? A jak mi divně na něj hráš! Zahraj mi, paní, ještě znova, nevím, co chtějí táto slova: přeď, má paní, preď!" hráš = hraješ zahraj < zahrát "Vrrr zlou to předeš nit! Chtěla jsi krále ošidit: 30

31 pravou nevěstu jsi zabila a sama ses jí učinila vrrr zlá to nit!" učinit se = hrát její roli "Hó, strašlivě mi, paní, hráš! Nejsi tak, jak se býti zdáš! Zahraj mi, paní, do třetice, abych uslyšel ještě více: přeď, má paní, přeď!" zdát se to seem, appear do třetice = po třetí "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: sestra tvá v lese, v duté skále, ukradla jsi jí chotě krále vrrr zlá to nit!" dutá skála rocky hole choť spouse (lord) Jak ta slova král uslyšel, skočil na vrance, k lesu jel; hledal a volal v šíré lesy: "Kdes, má Dorničko, kde jsi, kde jsi? Kdes, má rozmilá?" vranka vraný kůň (VI) Od lesa k hradu polí lán, hoj jede, jede s paní pán; na vranem bujném jedou koni, vesele podkovičky zvoní, na královský hrad. 31

32 I přišla svatba zase zpět, panna nevěsta jako květ; i byly hody, radování, hudby a plesy bez ustání po tři neděle. neděle = týdny A což ta matka babice? A což ta dcera hadice? Hoj, vyjí ctyři vlci v lese, každý po jedné noze nese ze dvou ženských těl. hadice < had výt to howl; vlci < vlk Z hlavy jim oči vyňaty, ruce i nohy uťaty: co prve panně udělaly, toho teď na se dočekaly v lese hlubokém. vyňaty wripped out uťaty cut off na se = na sebe; dočekat to get (this fate fell upon them) A což ten zlatý kolovrat? Jakou teď píseň bude hrát? Jen do třetice zahrát přisel, pak ho již nikdo neuslyšel ani nespatřil. spatřit uvidět 32

33 Kytice: Štědrý den štědrý den Christmas Eve (I) Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen; v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len. duje < dout to blow (usually of wind) světnice sitting room; kamen - stone krb hearth; podřimovat to doze předou < příst; len flax(en thread) "Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den! toč se < točit se; vrč < vrčet to whirr adventu Advent; již nakrátku = brzo bude Mílotě děvčeti přísti, mílo za smutných zimních večerů; neb nebude darmo její dílo, tu pevnou chová důvěru. darmo mílotě = mílo darmo in vain chová = děvče chová důvěru, že nebude I přijde mládenec za pilnou pannou, řekne: Pojď za mne, dívko má, budiž ty mi ženkou milovanou, věrným ti mužem budu já. pilný = ten, kdo rád pracuje budiž = buď Já tobě mužem, ty mně ženkou, dej ruku, děvče rozmilé! A dívka, co předla přízi tenkou, svatební šije košile. příze = nit šije < šít 33

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance)

3. Alasdair Mhic Cholla Ghasda (asonance) 1. Admirál Benbow (Asonance) 4. Alasdair, syn Collův (Asonance) 2. Agincourt Carol (asonance) 1. dmirál Benbow (sonance) E E 1. Jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, pojď jen blíž, E E jen přistup, chlapče, k nám, pojď jen blíž, E kdo admirál Benbow byl, jak se po mořích plavil, 7.=1. # mi

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národní báchorky a pověsti (svazek 2) tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 (NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

Songs On One Page Text: Popular. The Dew. Unlocked By A Word. A Ride To My Beloved. Footpath. At Home With Mother. A Dream Of The Virgin.

Songs On One Page Text: Popular. The Dew. Unlocked By A Word. A Ride To My Beloved. Footpath. At Home With Mother. A Dream Of The Virgin. Pisničky na jednu stránku, H.294 (1943) [1] Rosička Sluníčko zachodí za les javorový, a rosička padá na stromek višnový. Padaj ty rosičko na můj rozmaryján, jak on mi uroste milému ho podám. [2] Otevření

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK SELSKÉ PÍSNĚ A ČESKÉ ZNĚLKY 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK SELSKÉ PÍSNĚ A ČESKÉ ZNĚLKY 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK SELSKÉ PÍSNĚ A ČESKÉ ZNĚLKY 1 (1890) Panu Aloisu Nedvídkovi 2 SELSKÉ PÍSNĚ Mé orné půdy každý hon Mé orné půdy každý hon mi patří zem jak dubu a držím se jí jako on vzdor psotám, časů

Více

W I L L I A M S H A K E S P E A R E HAMLET PRINC DÁNSKÝ PRINCE OF DENMARK N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O

W I L L I A M S H A K E S P E A R E HAMLET PRINC DÁNSKÝ PRINCE OF DENMARK N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O ROMEO W I L L I A M S H A K E S P E A R E PRINC DÁNSKÝ PRINCE OF DENMARK N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O Přeložil Jiří Josek P Ř E D M L U V A Translation, Preface, and Commentary Jiří Josek, 1999,

Více

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody Balady 1.Domů 2.Zelený ráj 3.Mlha nad Kanálem 4.Královna z Dundrum Bay 5.Trh ve Scarborough 6.Sally Gray 7.Cizinec 8.Raglan Road 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody 12.Jennifer Lady Domů (orig. je

Více

Božena Němcová. Dobrý člověk

Božena Němcová. Dobrý člověk Dobrý člověk Božena Němcová I Před dvaceti lety, když ještě železnic v Čechách nebylo, více bývalo viděti na vídeňské silnici těžkých nákladních povozů, kteréž výrobky z kraje do císařské residence dovážely

Více

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ.

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. VICTOR HUGO BÁSNĚ přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. Dějiny. I. II. Šťastný. Zpěv areny. Zpěv cirku. Sváteční zpěv Nerona. Příteli S. B. Tobě. Ještě tobě. Její jmeno. Stínu dítěte.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Adresát neznámý (From Me To You)

Adresát neznámý (From Me To You) Abilene reenhorns H 1. Abilene, Abilene, teď už jen o tobě sním, A ten věčnej sen mě táhne jen k Abilene, tam k Abilene. 2. Už dávno nejsem mladíkem, a tak se vracím s prosíkem tím vandráckým taxíkem,

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Básně a jiné práce tak, jak bylo vydáno Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (NĚMCOVÁ, Božena. Básně a jiné práce. K vydání připravil Miroslav

Více

ZPEVNIK -SBIIBSZ^.- rwodm'ch, SPOLECENSKYCH A ZAB AVNYCH. s ceskym pfekladem. Tfeti rozm.3a.ozien.e Tr3rd.s.3a.i. CHICAGO, ILL.

ZPEVNIK -SBIIBSZ^.- rwodm'ch, SPOLECENSKYCH A ZAB AVNYCH. s ceskym pfekladem. Tfeti rozm.3a.ozien.e Tr3rd.s.3a.i. CHICAGO, ILL. CSSKO-AMERrc/ff ZPEVNIK -SBIIBSZ^.- rwodm'ch, SPOLECENSKYCH A ZAB AVNYCH s ceskym pfekladem. # Tfeti rozm.3a.ozien.e Tr3rd.s.3a.i. CHICAGO, ILL. Tiskem a nakladem knihkupectvi Aug. Geringera, 150 West

Více

W I L L I A M S H A K E S P E A R E JULIUS CAESAR THE TRAGEDY N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O

W I L L I A M S H A K E S P E A R E JULIUS CAESAR THE TRAGEDY N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O ROMEO W I L L I A M S H A K E S P E A R E JULIUS CAESAR THE TRAGEDY OF JULIUS CAESAR N A K L A D A T E L S T V Í R O M E O Přeložil Jiří Josek P Ř E D M L U V A Tato kniha vychází za finanční podpory Ministerstva

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

J. H. Krchovský BÁSNĚ

J. H. Krchovský BÁSNĚ J. H. Krchovský BÁSNĚ NOCI PO NICHŽ NEPŘICHÁZÍ RÁNO Výbor z básnických sbírek Z let 1978 1991 I. část Básně vybrané ze sbírek PROCHÁZKA URNOVÝM HÁJEM (1978 1979) NEKLID (1980) BESTIÁLNÍ NĚHA (1981 1982)

Více

Zpěvník panehrakuch 2006_05_20

Zpěvník panehrakuch 2006_05_20 !!!Tento zpěvník sestavil z dostupných materiálů na Internetu Filip Laburda, FLaburda@EP.Z. Zpěvník panehrakuch 2006_05_20 Filip Laburda Aktuální verze: http://www.laburda.cz/filip 1/326 A A celý kraj

Více

KAREL HYNEK MÁCHA KORESPONDENCE MÁCHOVA 1

KAREL HYNEK MÁCHA KORESPONDENCE MÁCHOVA 1 KAREL HYNEK MÁCHA KORESPONDENCE MÁCHOVA 1 I. (Neznámé dívce, bez data, r. 1832-1833) S touhy plným srdcem vstoupil jsem do světa, v naději, že zlaté sny prvního svého mladictví v něm uskutečněny naleznu,

Více

H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I

H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I H.Ch. Andersen POHÁDKY A POVÍDKY I H. C H. A N D E R S E N P O H Á D K Y A P O V Í D K Y I H. C H. A N D E R S E N POHÁDKY A POVÍDKY I I L U S T R O V A L C Y R I L B O U D A S T A T N Í N A K L A D

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více