Kytice Karel Jaromír Erben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kytice Karel Jaromír Erben"

Transkript

1 Kytice Karel Jaromír Erben David S. Danaher, Assistant Professor Slavic Languages, UW-Madison Fall 2002 With gratitude to Susan Reynolds who kindly shared her forthcoming English translation of Erben's book with me 1

2 Kytice Část Str. Kytice (úvod) str. 3-4 Svatební košile str Polednice str Zlatý kolovrat str Štědrý den str Vodník str Dceřina kletba str

3 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; I přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. zemřela = už nežije; dána < dát zůstat to remain, be left každičkého rána = každé ráno I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. zželet se < žel grief, sadness vtělit se < tělo; drobnolistý = s malými listy jímž = kterými; pokrýt < krýt! Poznaly dítky matičku po dechu, poznaly ji a plesaly; a prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří-douškou nazvaly. dech - exhalation plesat to be joyful kvítek < květ; majíc having; útěcha - solace mateří-douška < duše matky Mateři-douško vlasti naší milé, vy prosté naše pověsti! Natrhal jsem tě na dávné mohyle komu mám tebe přinésti? vlast homeland (tady máme dativ!) pověst - narrative natrhat to pluck Ve skrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu; do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. skrovná kytice flower bunch; zavázat to tie up stužka ribbon; ovinout to wind šíré země far-away lands příbuzná rodina - kin Snad že se najde dcera mateřina, jíž mile dech tvůj zavoní; snad že i najdeš některého syna, najde se < najít se; dcera mateřina = dcera matky zavonět to be fragant 3

4 jenž k tobě srdce nakloní! naklonit to incline, bend NB: jenž, jíž, jímž = formy slova "který" jenž (zřídka a knižně): který servírovací stolek, na němž jsou láhve s různými alkoholy [na kterém] píseň, již máme všichni rádi [kterou] cesta, po níž denně chodím [po které] naši přátelé, s nimiž jsme vás seznámili [s kterými] Singulár živ. M N F neživ. N jenž jež jež N A jehož jejž jež již A G jehož jíž G D jemuž jíž D L o němž o níž L I jímž jíž I Plurál živ. M neživ. N, F N již jež jež M, N, F A G D L I jež jichž jimž o nichž jimiž 4

5 Kytice, Svatební košile svatební < svatba Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. již = už; odbít to strike (of a clock) hořet to burn klekadlo prie-dieu Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. světnička little room boží < bůh; rodička = matka děťátko = dítě poupátko bud, blossom A před tou mocnou světicí viděti pannu klečící: prayer) klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené; slzy jí z očí padaly, želem se ňádra zdvihaly. heave A když slzička upadla, v ty bílé ňádra zapadla. mocný powerful; světice saint (f) panna (virgin) girl; klečící < klečet to kneel (in líce = tvář; sklonit to incline prsa breast; složit to fold, lay slza - tear žel grief, sadness; ňádra bosom; zdvihat se to zapadnout to fall onto (and disappear) "Žel bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávnícek! Žel bohu, kde má matička? Tam leží podle tatíčka! Sestra do roku nežila, bratra mi koule zabila. roste < růst to grow; trávníček - grass podle = vedle, okolo bratr mi = můj bratr; koule - bullet Měla jsem, smutná, milého, milý = milý člověk 5

6 život bych dala pro něho! Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil. obrátit se to go/turn away potud up til now Do ciziny se ubíral, těšil mě, slzy utíral: 'Zasej, má milá, zasej len, vzpomínej na mě každý den, první rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej: až ty košile ušiješ, věneček z routy poviješ.' weave ubírat se = obrátit se těšit to comfort; utírat to wipe away zasej < zasít to sow; len flax-seed přádla hledívej see to the spinning plátno linen; polívej < polívat to dampen vyšívat to sew ušít to sew (perf!) věneček crown; routa rue (a plant); povít to Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila, již moje routa v odkvětě: a milý ještě ve světě, ve světě šírém, širokém, co kámen v moři hlubokém. Tři léta o něm ani sluch, živ-li a zdráv zná milý bůh! již = už truhle hope-chest v odkvětě is finished with its blooming co = jako ani sluch = ani slova Maria, panno přemocná, ach budiž ty mi pomocna: vrať mi milého z ciziny, květ blaha mého jediný; milého z ciziny mi vrať aneb život můj náhle zkrať: přemocná = velice mocná budiž may (you) be = jediný květ mého blaha náhle suddenly; zkrať < zkrátit = udělat krátkým 6

7 u něho život jarý květ u něho = když ona je s ním život je jako...; jarý < jaro bez něho však mě mrzí svět. mrzet to freeze Maria, matko milosti, buď pomocnicí v žalosti!" žalost - grief Pohnul se obraz na stěně i vzkřikla panna zděšeně; lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela. Možná, žeť větru tažení, incursion možná i zlé že znamení! pohnout se to move vzkřiknout to cry out; zděšeně in terror temně < temný prsknout to sputter; zhasnout to go out žeť < že...; větru < vítr; tažení expedition, znamení - sign A slyš, na záspi kroků zvuk, a na okénko: ťuk, ťuk, ťuk! "Spíš, má panenko, nebo bdíš? Hoj, má panenko, tu jsem již! Hoj, má panenko, co děláš? A zdalipak mě ještě znáš, aneb jiného v srdci máš?" zásep/záspí (zápraží) porch; krok - step okénko = malé okno bdít to be awake hoj hey there zdalipak whether, if (I was wondering if ) "Ach můj milý! Ach pro nebe! Tu dobu myslím na tebe; na tě jsem vždycky myslila, za tě se právě modlila!" pro nebe by heaven above tu dobu just now, just at this moment modlit se za to pray for "Ho, nech modlení skoč a pojď, skoč a pojď a mě doprovoď; měsíček svítí na cestu: já přišel pro svou nevěstu." nech < nechat to leave off; skočit to jump doprovodit to accompany 7

8 "Ach proboha! Ach co pravíš? Kamž bychom šli tak pozdě již! Vítr burácí, pustá noc, počkej jen do dne není moc." čekat pravit = říkat burácet to roar, rage počkej < počkat (čekat); není moc = nebudeme dlouho "Ho, den je noc, a noc je den ve dne mé oči tlačí sen! Dřív než se vzbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choť!" tlačit to weigh down; sen - sleep vzbudit se to wake up; kohout - rooster pojmout = vzít prodlévat to delay choť - spouse Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka, a ticho, pusto v dědině, vítr burácí jedině. dědina = vesnice jedině = jen A on tu napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Psi houfem ve vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili; scent) a vyli, vyli divnou věc: žeť nablízku umrlec! co jí krok as best as her own step allowed houf pack (of dogs); zavýt to howl pocestný cestující; zvětřit to get wind of (by umrlec = mrtvý (už nežijící) člověk "Pěkná noc, jasná v tu dobu vstávají mrtví ze hrobů, a nežli zvíš, jsou k tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" v tu dobu about this time nežli = než; zvědět to know, realize 8

9 "Což bych se bála? Tys se mnou, a oko boží nade mnou. Pověz, můj milý, řekni přec, živ-li a zdráv je tvůj otec? tvůj otec a tvá milá máť, a ráda-li mě bude znáť?" pověz < povědět (povídat) = říct; přec = přece máť = matka "Moc má panenko, moc se ptáš! Jen honem pojď však uhlídáš. Jen honem pojď čas nečeká, a cesta naše daleká. Co máš, má milá, v pravici?" honem = rychle; však after all; uhlídat = uvidět pravice = pravá ruka "Nesu si knížky modlicí." "Zahoď je pryč! To modlení je těžší nežłi kamení! Zahoď je pryč! Ať lehce jdeš, jestli mi postačiti chceš." with me zahoď < zahodit to throw away jestli mi postačiti chceš if you want to keep up Knížky jí vzal a zahodil, a byli skokem deset mil. skokem with one jump A byla cesta výšinou, výšina high lands skalami, lesní pustinou; skala rocky cliff; pustina desolate area a v rokytí a v úskalí rokytí - gully; úskalí cliff-top divoké feny štěkaly; fena bitch (female dog); štěkat to bark a kulich hlásal pověsti: kulich tawny owl; hlásat to announce; pověsti - news 9

10 žetě nablížku neštěstí. žetě = žeť = že A on vždy napřed skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Po šípkoví a po skalí ty bílé nohy šlapaly; a na hloží a křemení zůstalo krve znamení. vždy = vždycky šípkoví briars; skalí - rocks šlapat to trudge hloží - underbrush; křemení flint rocks zůstat to remain, be left "Pěkná noc, jasná v tento čas mrtví s živými chodí zas; a nežli zvíš, jsou tobě blíž má milá, nic se nebojíš?" "Což bych se bála? Tys se mnou, a ruka Páně nade mnou. Pověz, můj milý, řekni jen, jak je tvůj domek upraven? Čistá světnička? Veselá? A zdali blízko kostela?" upraven set up, outfitted světnička sitting room zdali and is? "Moc, má panenko, moc se ptáš! Však ještě dnes to uhlídáš. Jen honem pojď čas utíká, a dálka ještě veliká. Co máš, má milá, za pasem?" utíkat to fly, flee pas - waist "Růženec s sebou vzala jsem." růženec - rosary "Ho, ten růženec z klokočí jako had tebe otočí! klokočí a kind of nut (what the rosary is made of) had snake; otočit to coil 10

11 Zúží tě, stáhne tobě dech: zúžit to make narrow; stáhnout to pinch; dech - breath zahoď jej pryč neb máme spěch!" neb = protože; mít spěch we have haste Růženec popad, zahodil, a byli skokem dvacet mil. popad < popadl < popadnout to grab, seize A byla cesta nížinou, přes vody, luka, bažinou; a po bažině, po sluji modrá světélka laškují: dvě řady, devět za sebou, jako když s tělem k hrobu jdou; a žabí havěť v potoce pohřební píšeň skřehoce. nížina low lands luka meadows; bažina - swamp sluj - cave světélko will-o'-wisp; laškovat to tease řada row žabí havěť - frog creatures pohřební funeral; skřehoce < skřehotat to croak A on vždy napřed skok a skok, a jí za ním již slábne krok. slábnout stát se slabým Ostřice dívku ubohou ostřice grass with sharp-edged leaves; ubohý - wretched břitvami řeže do nohou; břitva razor; řezat to cut a to kapradí zelené kapradí ferns je krví její zbarvené. krví < krev; zbarvený < barva "Pěkná noc, jasná v tu dobu spěchají živí ke hrobu; a nežli zvíš, jsi hrobu blíž má milá, nic se nebojíš?" "Ach, nebojím, vždyť tys se mnou, a vůle Páně nade mnou! vůle - will 11

12 Jen ustaň málo v pospěchu, ustat to stop; pospěch rush jen popřej málo oddechu. popřej < popřát to let have, grant; oddech - breather Duch slábne, nohy klesají, klesat to go down a k srdci nože bodají!" nože < nůž; bodat to stab "Jen pojď a pospěš, děvče mé, však brzo již tam budeme. Hosté čekají, čeká kvas, a jako střela letí čas. Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?" pospěš < pospěchat; děvče = dívka/holka tkanička - string krk - neck "To křížek po mé matičce." kříž - cross "Hoho, to zlato proklaté má hrany ostře špičaté! Bodá tě a mě nejinak, zahoď to, budeš jako pták!" hrany edges; špičatý - sharp pták - bird Křížek utrh a zahodil, a byli skokem třicet mil. utrhnout to grab Tu na planině široké stavení stojí vysoké; úzká a dlouhá okna jsou, a věž se zvonkem nad střechou. planina - plateau stavení = budova věž - tower "Hoj, má panenko, tu jsme již! Nic, má panenko, nevidíš?" 12

13 "Ach proboha! Ten kostel snad?" "To není kostel, to můj hrad!" "Ten hřbitov a těch křížů řad?" hřbitov = kde leží v zemi mrtví; řad - row "To nejsou kříže, to můj sad! Hoj, má panenko, na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď!" hledět dívat se zeď - wall "Ó nech mne již! Ó nech mne tak! Divý a hrozný je tvůj zrak; tvůj dech otravný jako jed a tvoje srdce tvrdý led!" zrak - look otravný fetid; jed - poison "Nic se, má milá, nic neboj! Veseloť u mne, všeho hoj: masa dost ale bez krve, dnes bude jinak po prvé! Co máš v uzlíku, má milá?" uzlík little bundle "Košile, co jsem ušila." "Netřeba jich víc nežli dvě: ta jedna tobě, druhá mně." netřeba - there is no need for Uzlík jí vzal a s chechtotem přehodil na hrob za plotem. "Nic ty se neboj, na mě hleď a skoč za uzlem přes tu zeď." chechtot - cackle přehodit to throw over; plot - fence za uzlem after the bundle 13

14 "Však jsi ty vždy byl přede mnou, a já za tebou cestou zlou; však jsi byl napřed po ten čas: skoč a ukaž mi cestu zas!" po ten čas up til now zas < zase = ještě jednou Skokem přeskočil ohradu, nic nepomyslil na zradu; skočil do výšky sáhů pět ji však již venku nevidět: jenom po bílém obleku zablesklo se jest v útěku, a schrána její blízko dost nenadál se zlý její host! přeskočil = pře skočit; ohrada = zeď zrada - betrayal sáh - fathom po - by her zablesknout se to flicker; útěk flight, fleeing schrána refuge, shelter nenadál se did not expect Stojíť tu, stojí komora: nizoučké dvéře závora; zavrzly dvéře za pannou a závora jí ochranou. komora = malý pokoj nizoučký = nízký; závora - bolt zavrznout to be slammed shut ochrana security, protection Stavení skrovné, bez oken, měsíc lištami šeřil jen; stavení pevné jako klec, a v něm na prkně umrlec. skrovný - plain lišta wooden slat; šeřit to shine (darkly) pevný tight; klec - cage prkno - plank Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, hrobových oblud mocný pluk; šumí a kolem klapají a takto píseň skuhrají: vzmáhat se to raise up; hluk - noise obluda monster; pluk host, regiment šumět to murmur; klapat to clatter skuhrat to moan "Tělu do hrobu přísluší, běda, kdos nedbal o duši!" příslušet to belong to kdos he who ; dbát to care for 14

15 A tu na dvéře: buch, buch, buch! burácí zvenčí její druh: "Vstávej, umrlče, nahoru, odstrč mi tam tu závoru!" zvenčí < z venku; druh - groom odstrčit to draw back A mrtvý oči otvírá, a mrtvý oči protírá, sbírá se, hlavu pozvedá a půlkolem se ohlédá. protírat to rub sbírat se to gather himself up; pozvedat to raise ohlédat se dívat se kolem "Bože svatý, rač pomoci, nedejž mne ďáblu do moci! Ty mrtvý, lež a nevstávej, pán bůh ti pokoj věčný dej!" rač - be so kind as to nedejž - don't give A mrtvý hlavu položiv, zamhouřil oči jako dřív. zamhouřit oči to close eyes A tu poznovu buch, buch, buch! poznovu = ještě jednou silněji tluče její druh: tluče < tlouci to knock "Vstávej, umrlče, nahoru, otevři mi svou komoru!" A na ten hřmot a na ten hlas mrtvý se zdvihá z prkna zas, a rámě ztuhlé naměří toward tam, kde závora u dveří. hřmot racket, din zdvihat se to lift (himself) up rámě = ruce (ruka); ztuhlý stiff; naměřit to aim "Spas duši, Kriste Ježíši, 15

16 smiluj se v bídě nejvyšší! Ty mrtvý, nevstávej a lež; pán bůh tě potěš a mne též!" smilovat se to have mercy potěš < potěšit to comfort, console A mrtvý zas se položiv, natáhnul údy jako dřív. natáhnout to stretch; údy - limbs A znova venku: buch, buch, buch! až panně mizí zrak i sluch! "Vstávej, umrlče, hola, hou, a podej mi sem tu živou!" mizet to disappear Ach běda, běda děvčeti! Umrlý vstává po třetí a velké, kalné své oči na poloumrtvou otočí. kalný - dim otočit to turn toward "Maria Panno, při mně stůj, u syna svého oroduj! Nehodně jsem tě prosila: ach odpusť, co jsem zhřešila! Maria, matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti." orodovat to intercede odpusť < odpustit to forgive; zhřešit to sin vyprostit to liberate A slyš, tu právě nablízce kokrhá kohout ve vísce; a za ním, co ta dědina, všecka kohoutí družina. kokrhat to crow; víska malá ves družina company, band Tu mrtvý, jak se postavil, pádem se na zem povalil, povalit se to crumble down 16

17 a venku ticho ani ruch: zmizel dav, i zlý její druh. ruch - movement zmizet < mizet Ráno když lidé na mši jdou, v úžasu státi zůstanou: hrob jeden dutý nahoře, panna v umrlčí komoře, a na každičké mohyle útržek z nové košile. mše - mass stát to stand; zůstat to remain dutý gaping wide útržek - shred Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zde bysi byla skonala: tvé tělo bílé, spanilé bylo by co ty košile! radit se to to advised (well) odbýt to have done with once and for all jednat to act skonat to die spanilý graceful co = jako 17

18 Karel Jaromír Erben: Kytice, Polednice witch polednice - noonday U lavice dítě stalo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! lavice - bench bodejž... - may you..., I wish you would... Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! okamžení - okamžik - moment přijde < při-jde < při-jít; robota - práce hasnout - to go out (fire) Mlč! Hle husar a kočárek hrej si! tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. hle - look!; kocár - carriage hrej si < hrát si [imperativ]; kohout - rooster vůz - vehicle (ten kočárek!) kout - corner A zas do hrozného křiku "I bodejž tě sršeň sám! sršeň - hothead Že na tebe, nezvedníku, nezvedník - naughty one Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. proň - pro něho zlostník - bad-tempered one kdos - někdo; světnice - room zlehka - lightly, gently; odmykat - to unlock Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podoba! divá tvář - a wild face plachetka < plachta - canvas cover berlička - crutch; hnáty - legs (shanks) vichřice - windstorm 18

19 "Dej sem dítě!" "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt jí neovane, ejhle tuť Polednici! odpustit hříchy - to forgive sins div - almost, nearly; ovanout - to wrap around ejhle - behold!; tuť - tu - tady Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůžou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. plížet se - to stalk, prowl stín - shadow sotva - hardly; dýše < dýchat chopíc - grasping [gerund]; klín - lap A vinouc je, zpět pohlíží looking běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž a již je vzápětí. vinouc - to clasp, embrace ; zpět - back; pohlížet - to keep běda - woe betide you! již - už; vzápětí - just now Již vztahuje po něm ruku matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavená. vztahovat - to reach out tisknout - to press, touch klesat - to fall down; smysly - senses; zbavený - deprived of Tu slyš: jedna druhá třetí poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí táta vchází do dveří. udeřit - to strike klika - doorknob; cvaknout - to click Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté. mdloby - faintness ňadra - bosom; přimknutý - pressed vzkřísit - to revive; stěží - with difficulty avšak - but, however; zalknout (se) - to choke 19

20 Kytice: Zlatý kolovrat kolovrat spinning-wheel (I) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. pole lán broad field hoj hey look vraný (kůň) = černý; bujný (kůň) - fiery podkovičky horseshoes A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola hej! otevřte mi dvéře, zbloudil jsem při lovení zvěře, dejte vody pít!" hop he's off the horse! zbloudit to get lost Vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy svět; přinesla vody ze studnice, stydlivě sedla u přeslice, předla, předla len. dívčina = dívka studnice - well přeslice distaff (part of spinning-wheel where flax is wound) předla < příst to spin; len - flax Pán stojí, nevěda, co chtěl, své velké žízně zapomněl; diví se tenké, rovné niti, nemůže očí odvrátiti z pěkné přadleny. nevěda not knowing (in confusion) divit se to be amazed at; tenký fine, thin; nit - thread odvrátit to turn away přadlena spinning-maid "Svobodna-li jest ruka tvá, ty musíš býti žena má!" dívčinu k boku svému vine vinout to wind 20

21 "Ach, pane, nemám vůle jiné, než jak máti chce." vůle will, desire máti = matka "A kde je, děvče, máti tvá? Nikohoť nevidím tu já." "Ach pane, má nevlastní máti zejtra se s dcerou domů vrátí, vyšly do města." tu = tady nevlastní matka step-mother (II) Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede zase pán; na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, přímo k chaloupce. A před chalupou s koně hop! a na chalupu: klop, klop, klop! "Hola! otevřte, milí lidi, ať oči moje brzo vidí potěšení mé!" ať may potěšení delight, comfort Vyšla babice, kůže a kost: "Hoj, co nám nese vzácný host?" "Nesu ti, nesu v domě změnu, chci tvoji dceru za svou ženu, tu tvou nevlastní." kůže - skin vzácný - fine "Hoho panáčku! Div a div! panácek lord; div - wonder 21

22 Kdo by pomyslil jaktěživ? Pěkně vás vítám, vzácný hoste, však ani nevím, pane, kdo jste? Jak jste přišel k nám?" jaktěživ in the world vítat to welcome "Jsem této země král a pán, náhodou včera zavolán: dám tobě stříbro, dám ti zlato, dej ty mně svoji dceru za to, pěknou přadlenu." náhoda chance; zavolán - called "Ach pane králi! Div a div! Kdo by se nadál jaktěživ? Vždyť nejsme hodný, pane králi! Kéž bychom zaslužněji stály v milosti vaší! nadál se expect hodný - worthy kéž by - if only ; zaslužněji more worthily Ale však radu, radu mám: za cizí dceru vlastní dám; jeť podobná te druhé právě jak oko oku v jedné hlavě její nit hedbáv!" rada advice, council, suggestion hedbáv - silk "Špatná je, babo, rada tvá! Vykonej, coť poroučím já: zejtra, až den se ráno zjasní, provodíš dceru svou nevlastní na královský hrad!" vykonat = udělat; poroučet to command (III) 22

23 Vstávej, dceruško, již je čas, pan král již čeká, bude kvas: však jsem já ani netušila nu bodejž dobře pořídila v královském hradě!" tušit to expect bodejž may ; pořídit to be treated "Stroj se, sestřicko moje, stroj, v královském hradě bude hoj: vysoko jsi se podívala, nízko mne, hleďte, zanechala nu jen zdráva buď!" stroj se get dressed hoj - veselo zanechat to leave (behind) nu but all the same "'Pojď již, Dorničko naše, pojď, aby se nehněval tvůj choť: až budeš v lese na rozhraní, na domov nevzpomeneš ani pojď jen honem, pojď!'" hněvat se to get angry; chot - spouse rozhraní - boundary ani - won't even honem = rychle "Matko, matičko, řekněte, nač s sebou ten nůž béřete?" "Nůž bude dobrý někde v chladu vypíchnem oči zlému hadu pojď jen honem, pojď!" béřete = berete chlad cold shadow vypíchnout to gouge out; had - snake "Sestro, sestřičko, řekněte, nač tu sekeru nesete?" "Sekera dobrá někde v keři useknem hnáty líté zvěři pojď jen honem, pojď!" sekera - ax keř underbrush, thickets useknout to hack off; hnáty shins; lítý - feirce 23

24 A když již příšly v chlad a keř: "'Hoj, ty jsi ten had, tys ta zvěř!'" Hory a doly zaplakaly, kterak dvě ženy nakládaly s pannou ubohou! doly - valleys kterak = jak; nakládat to treat, behave with "'Nyní se s panem králem těš, těš se s ním, kterakkoli chceš: objímej jeho svěží tělo, pohlížej na to jasné čelo, pěkná přadleno!'" těšit se to enjoy kterakkoli in whatever way objímout to embrace pohlížet = podívat se; čelo - brow "Mamičko, kterak udělám? Kam oči a ty hnáty dám?" "Nenechávej jich podle těla, ať někdo jich zas nepřidělá radš je s sebou vem." kterak = co podle = vedle přidělat < při - dělat radš = radši; vem < vzít A když již zašly za tu chvoj: "Nic ty se, dcero má, neboj! Však jsi podobná tétam právě jak oko oku v jedné hlavě neboj ty se nic!" chvoj forest branches tétam < = té-tam (< tamta holka) A když již byly hradu blíž, pan král vyhlíží z okna již; vychází s pány svými v cestu, přivítá matku i nevěstu, zrady netuše. vyhlížet = podívat se přivítat to welcome zrada betrayal; netuše < tušit I byla svatba zralý hřích, zralý ripe; hřích - sin 24

25 panna nevěsta samý smích; i byly hody, radování, plesy a hudby bez ustání do sedmého dne. hod feast; radování - merrymaking plesy dancing; ustat to stop A když zasvítal osmý den, král musí jíti s vojsky ven: "Měj se tu dobře, paní moje, já jedu do krutého boje, na nepřítele. zasvítat to begin to shine vojsko armáda, jeho vojáci krutý bitter; boj - combat Navrátím-li se z bitvy zpět, omladne naší lásky květ! Zatím na věrnou mou památku hleď sobě pilně kolovrátku, pilně doma přeď!" bitva = boj; zpět = zpátky omladnout stát se mladým hledět si to mind something přeď < příst (IV) V hluboké pusté křovině jak se tam vedlo dívčině? Šest otevřených proudů bylo, z nichž se jí živobytí lilo na zelený mech. křovina forest underbrush jak se vedlo komu = jak se měl kdo proud spring, current živobytí life(-force) mech - moss Vzešlo jí náhle štěstí moc, nynčko jí hrozí smrti noc: tělo již chladne, krev se sedá běda té době, běda, běda, když ji spatřil král! vzešlo < vzejít to arise; náhle - suddenly nynčko = nyní = ale teď ; hrozit to threaten spatřit = uvidět 25

26 A tu se z lesních kdesi skal stařeček nevídaný vzal: šedivé vousy po kolena to tělo vloživ na ramena, v jeskyni je nes. tu = tady; skala rocks stařeček starý pán; nevídaný unheard of šedivý gray to tělo = tělo dívky; vloživ < vložit v = do; jeskyně cave; nes < nést (nesu, neseš ) "Vstaň, mé pachole, běž, je chvat, vezmi ten zlatý kolovrat: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za nohy." pachole lad; běž < běžet; chvat - rush vezmi < vzít prodávej < prodávat Pachole v bráně sedělo, zlatý kolovrat drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kolovrátek měla z ryzího zlata! brána - gateway držet to hold kéž by - if only ryzí pure, solid Jděte se, matko, pozeptat, zač je ten zlatý kolovrat?" "Kupte, paničko, drahý není, můj otec příliš nevycení: za dvě nohy jest." zač = za co vycenit to price it high jest = je "Za nohy? Ajaj, divná věc! Ale já chci jej míti prec: jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty nohy naší Dory, dejte mu je zaň." prec = přece komora = pokoj zaň = za ně 26

27 Pachole nohy přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." přijalo = přijmout - to take spěchat to hurry nechť - may ; škoda - damage A ránu k ráně přiložil, a v nohou oheň zas ožil, a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. rána - wound oheň fire; ožít = stát se živým celek < celý; srostlo < s rostlo < srůst porušení - flaw "Jdi, mé pachole, k polici, vezmi tu zlatou přeslici: v královském hradě ji prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za ruce." Pachole v bráně sedělo, přeslici rukou drželo. Královna z okna vyhlížela: "Och, kéž bych tu přesličku měla ke kolovrátku! police - shelf přeslice - distaff Vstaňte, mamičko, z lavice, ptejte se, zač ta přeslice?" "Kupte, paničko, drahá není, můj otec příliš nevycení: za dvě ruce jest." lavice - bench zač < za co "Za ruce!? Divná, divná věc! Ale já ji chci míti přec: 27

28 jděte, mamičko, do komory, jsou tam ty ruce naší Dory, přineste mu je." Pachole ruce přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej m, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako bývalo." A ránu k ráně přiložil, a v rukou oheň zas ožil; a v jeden celek srostlo tělo, jako by vždycky bylo celo, bez porušení. "Skoč, hochu, na cestu se měj! Mám zlatý kužel na prodej: v královském hradě jej prodávej, za nic jiného však nedávej nežli za oči." kužel cone, bobbin (part of the spinning-wheel) Pachole v bráně sedělo, zlatý kuželík drželo. Královna z okna vyhlížela: "Kéž bych ten kuželíček měla na tu přeslíčku! Vstaňte, mamičko, jděte zas, ptejte se, zač ten kužel as?" "Za oči, paní, jinak není, 28

29 tak mi dal otec poručení, za dvě oči jest." poručení = rozkaz, úkol "Za oči? Neslýchaná věc! A kdo je, chlapče, tvůj otec?" "Netřeba znáti otce mého: kdo by ho hledal, nenajde ho, jinak přijde sám." netřeba - nemusíte "Mámo, mamičko, co počít? A já ten kužel musím mít! Jděte tam zase do komory, jsou tam ty oči naší Dory, ať je odnese." počít = udělat odnese < od - nést Pachole oči přijalo, do lesa zpátky spěchalo. "Podej mi, chlapče, živé vody, nechť bude tělo beze škody, jako kdy prve." A oči v důlky položil, a zhaslý oheň zas ožil; a panna vůkol pohlížela však nikoho tu neviděla, než se samotnu. důlky sockets (literally, 'little valleys') zhaslý - quenched vůkol all around se = sebe; samotnu = nikdo tam nebyl kromě ní! (V) A když byly tři neděle, 29

30 král jede z vojny vesele: "A jak se máš, má paní milá, a zdalis pamětliva byla mých posledních slov?" zdalis were you...?; pamětliva bear in mind "Och, já je v srdci nosila, a hleďte, co jsem koupila: jediný mezi kolovraty, přeslici, kužel celý zlatý, vše to z lásky k vám!" hleďte = podívejte se jediný mezi... = je to unikátní kolovrat "Pojď se, má paní, posadit, upřeď mi z lásky zlatou nit." Ke kolovrátku chutě sedla, jak zatočila, celá zbledla běda, jaký zpěv! upřeď < upříst chutě = s chutí zatočit turn (the wheel); zblednout = stát se bledým zpěv < zpívat "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: nevlastní sestru jsi zabila, údův a očí ji zbavila vrrr zlá to nit!" předeš < příst ošidit to cheat, trick údův < údy (ruce a nohy); zbavit to deprive of "Jáký to kolovrátek máš? A jak mi divně na něj hráš! Zahraj mi, paní, ještě znova, nevím, co chtějí táto slova: přeď, má paní, preď!" hráš = hraješ zahraj < zahrát "Vrrr zlou to předeš nit! Chtěla jsi krále ošidit: 30

31 pravou nevěstu jsi zabila a sama ses jí učinila vrrr zlá to nit!" učinit se = hrát její roli "Hó, strašlivě mi, paní, hráš! Nejsi tak, jak se býti zdáš! Zahraj mi, paní, do třetice, abych uslyšel ještě více: přeď, má paní, přeď!" zdát se to seem, appear do třetice = po třetí "Vrrr zlou to předeš nit! Přišla jsi krále ošidit: sestra tvá v lese, v duté skále, ukradla jsi jí chotě krále vrrr zlá to nit!" dutá skála rocky hole choť spouse (lord) Jak ta slova král uslyšel, skočil na vrance, k lesu jel; hledal a volal v šíré lesy: "Kdes, má Dorničko, kde jsi, kde jsi? Kdes, má rozmilá?" vranka vraný kůň (VI) Od lesa k hradu polí lán, hoj jede, jede s paní pán; na vranem bujném jedou koni, vesele podkovičky zvoní, na královský hrad. 31

32 I přišla svatba zase zpět, panna nevěsta jako květ; i byly hody, radování, hudby a plesy bez ustání po tři neděle. neděle = týdny A což ta matka babice? A což ta dcera hadice? Hoj, vyjí ctyři vlci v lese, každý po jedné noze nese ze dvou ženských těl. hadice < had výt to howl; vlci < vlk Z hlavy jim oči vyňaty, ruce i nohy uťaty: co prve panně udělaly, toho teď na se dočekaly v lese hlubokém. vyňaty wripped out uťaty cut off na se = na sebe; dočekat to get (this fate fell upon them) A což ten zlatý kolovrat? Jakou teď píseň bude hrát? Jen do třetice zahrát přisel, pak ho již nikdo neuslyšel ani nespatřil. spatřit uvidět 32

33 Kytice: Štědrý den štědrý den Christmas Eve (I) Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen; v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len. duje < dout to blow (usually of wind) světnice sitting room; kamen - stone krb hearth; podřimovat to doze předou < příst; len flax(en thread) "Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den! toč se < točit se; vrč < vrčet to whirr adventu Advent; již nakrátku = brzo bude Mílotě děvčeti přísti, mílo za smutných zimních večerů; neb nebude darmo její dílo, tu pevnou chová důvěru. darmo mílotě = mílo darmo in vain chová = děvče chová důvěru, že nebude I přijde mládenec za pilnou pannou, řekne: Pojď za mne, dívko má, budiž ty mi ženkou milovanou, věrným ti mužem budu já. pilný = ten, kdo rád pracuje budiž = buď Já tobě mužem, ty mně ženkou, dej ruku, děvče rozmilé! A dívka, co předla přízi tenkou, svatební šije košile. příze = nit šije < šít 33

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1 KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s jedním z klíčových textů české poezie, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti, procvičení

Více

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý PARODIE Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice)

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2 KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 2 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s jedním z klíčových textů české poezie, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti, procvičení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B Čtenářský deník Jaroslav Hradil, III. Kytice utor: Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, spisovatel, básník, překladatel, sběratel lidových písní a pohádek a představitel romantismu. Narodil

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Karel Jaromír Erben KYTICE

Karel Jaromír Erben KYTICE Karel Jaromír Erben KYTICE Kytice Karel Jaromír Erben Poprvé vydáno roku 1853 Obsah Obsah Kytice Poklad Svatební košile Polednice Zlatý kolovrat Štědrý den Holoubek Záhořovo lože Vodník Vrba Lilie Dceřina

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1. Kytice Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH

KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1. Kytice Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH KAREL JAROMÍR ERBEN KYTICE 1 Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely kaţdičkého rána a matičku svou hledaly. Kytice I zţelelo se matce milých dítek; duše její

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice

Karel Jaromír Erben. Kytice Karel Jaromír Erben Kytice OBSAH: KYTICE... 5 POKLAD... 6 SVATEBNÍ KOŠILE... 24 POLEDNICE... 36 ZLATÝ KOLOVRAT... 38 ŠTĚDRÝ DEN... 50 HOLOUBEK... 57 ZÁHOŘOVO LOŢE... 61 VODNÍK... 77 VRBA... 86 LILIE...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice

Karel Jaromír Erben. Kytice Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 11. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_30_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben Kytice z povìstí národních Dokoran, 2002 Illustrations Pavel Rut, 2002 ISBN 80-86569-38-1 KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA

školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA školní četba Karel Jaromír Erben KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH VYCHÁZÍ K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ AUTORA Kytice z pověstí národních (1853) básnická sbírka obsahující české báje, obraz dávných lidových představ

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další naše e-knihy: Karel Čapek Povídky z jedné kapsy Karel Čapek Hovory s T. G. Masarykem Karel Hynek Mácha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Téma sady: Český jazyk a literatura pro šestý a sedmý ročník

Téma sady: Český jazyk a literatura pro šestý a sedmý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro šestý a sedmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4C_15_Literární_testování-ukázky_II

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

PL Karel Jaromír Erben: Kytice

PL Karel Jaromír Erben: Kytice PL Karel Jaromír Erben: Kytice Poklad I Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou; z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední vískou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně: dřevatě to

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_62_Píseň Don t cry Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více