B i b l i o f i l Číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B i b l i o f i l Číslo 2 2009"

Transkript

1 B i b l i o f i l Číslo

2 S U K je neformální seskupení tvůrců a příznivců umělecké knižní vazby, jehož první aktivitou bylo setkání uměleckých knihařů ve Zlíně 15. až 16. července Připraveno pro veškerou dostupnou knihařskou obec, bez rozdílů členství v organizacích, názorů a zájmů. Vydávají: Antonín Krejčíř - šéfredaktor Jan Perůtka grafická a výtvarná úprava Tomáš Absolon distribuce a překlady z němčiny S U K rozeslal em 606 x po České republice, dále 30 x do zahraničí. TOTO ČÍSLO JE BEZ JAZYKOVÉ ÚPRAVY Uzávěrka tohoto čísla: Cítíte-li potřebu nám cokoliv sdělit, pouţijte prosím naši korespondenční adresu: S U K K luhám 197, Zlín Louky, tel nebo pište na adresu: Dnešní číslo si můžete vytisknout z tohoto odkazu: Z OBSAHU 2. ČÍSLA Aneţka Fialová TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŢNÍ VAZBY KROMĚŘÍŢ 1989 Jan Perůtka LADISLAV PERŮTKA ZAŘÍ 2009 Václav Šplíchal PROSLULÝ KNIHAŘ A ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŢAMBERKA Karel Šípek SOUKROMÉ VYDÁNÍ KNÍŢKY BABIČKA OD BOŢENY NĚMCOVÉ Milan Friedl UMĚNÍ JE INSPIRACE POZVÁNKA NA VERNISÁŢ VÝSTAVY JINDŘICHA SVOBODY Lubomír Krupka MUSÉE DU PAPIER PEINT Antonín Krejčíř VIRTUÁLNÍ ARCHÍV LISTIN STŘEDNÍ EVROPY Zbyněk FIŠER FENOMÉN KNIHA 2009 Antonín Krejčíř SINAJSKÝ KODEX Jindra Pavelková COMESTOR OTEC TŘÍ KRÁLŮ Lucie Rozmánková UMĚNÍ BOŘÍ PRAVIDLA, PROTO JE POTŘEBUJEME V DOBĚ KRIZE Antonín Krejčíř KÁLIDÁSA: ŠEST ROČNÍCH DOB A OBLAK POSLEM LÁSKY

3 TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY KROMĚŘÍŽ 1989 V červnu uplynulo 20 let od konání v pořadí VI. trienále, které se poprvé uskutečnilo v Kroměříži. K připomenutí jeho příprav i atmosféry uvádíme příspěvek kurátorky akce, jak byl publikován po jeho ukončení. Odborná porota (za předsednictví profesora Jindřicha Svobody provedla ve dnech 6. a 7. prosince 1988 hodnocení vazeb) vybrala z 317 přihlášených vazeb od 47 autorů 148 prací z dílen 43 tvůrců. (Převzato ze Zpravodaje Muzea Kroměřížska, 1990, č. 1, s ) Kdyţ se scházeli návštěvníci k slavnostnímu zahájení VI. trienále umělecké kniţní vazby, jen někteří věděli, co je očekává. Kroměříţští znají Sněmovní sál, Moravské madrigalisty i ţáky kroměříţské konzervatoře. Početná knihařská obec věděla, co se skrývá pod označením trienále umělecké kniţní vazby i co znamená účast britského knihaře Philipa Smitha. Všichni pak čekali udílení cen, byli zvědavi na výstavu a na to, co přináší katalog. Jaká tedy byla skutečnost? Uspořádání VI. trienále umělecké kniţní vazby se ujalo Muzeum Kroměříţska poté, kdy z provozních důvodů nemohl Památník národního písemnictví v Praze tuto vrcholnou celostátní přehlídku uspořádat. Zůstal však spolupořadatelem, coţ bylo ţádoucí jak z hlediska kontinuity akce samotné, tak i z odborného a společenského pohledu. Předchozí trienále se lišila nejen místem konání (Třebíč 1973, 1976; Karlovy Vary 1979; Brno 1982; Praha 1985) a pořadateli, ale vývojem procházela i samotná soutěţní kritéria, druhy a označování cen. Pro VI. trienále byla z předchozího převzata grafická značka (autor Zbyněk Kočvar), nově byly vypracovány propozice soutěţe přihlíţející k vývojovým tendencím v této oblasti a odpovídající svou podstatou i do budoucnosti. Dále bylo rozhodnuto vytvořit jednotné ceny. Tím byl pověřen Jan Činčera, který se úkolu zhostil s nesmírným zaujetím pro věc, se znalostí podstaty knihařiny a na vysoké výtvarné úrovni. Během dubna byly rozeslány soutěţní propozice zájemcům s tím, ţe termín k přihlášení a zaslání vazeb byl stanoven do konce listopadu Jednání poroty VI. trienále (Tomáš Vyskočil, Dr. Pavel Režný, Jindřich Svoboda, Ján Vrtílek a PhDr. Pravoslav Kneidl) Předseda poroty Jindřich Svoboda předává Hlavní cenu Ladislavu Nováčkovi (v pozadí Helma Schaefer) Na základě dalšího jednání pak rozhodla o udělení cen a čestných uznání. Hlavní cenu přiřkla Ladislavu Nováčkovi ze Zlína za soubor nejdokonalejších vazeb po technické i výtvarné stránce. První cenu v kategorii zvláštních kniţních forem obdrţeli společně Jiří Hadlač a J. H. Kocman z Brna, přičemţ první cena v kategorii uměleckých kniţních vazeb nebyla udělena. Další udělené ceny respektovaly vymezení v soutěţních propozicích. Trienále stanovené na hlavní návštěvnickou sezónu, tj. červen aţ září se konalo v nově vybudovaných výstavních sálech v druhém poschodí zámku v prostorách bývalé knihovny muzea, přestě-

4 hované do kulturně správního centra muzea na Velkém náměstí. Instalace Trienále tak vyuţívala místnosti nejen prostorné, ale hlavně mající přirozené světlo z obou stran. Vedle soutěţní kolekce byly vystaveny i práce členů poroty Jana Vrtílka a Tomáše Vyskočila. Vstupní část Trienále patřila knihařským jubilantům Josefu Vyskočilovi a Jindřichu Svobodovi. Dílčí expozicí představila svůj ediční program Lyra Pragensis. Výstavkou se prezentovaly práce ţáků Střední průmyslové školy grafické v Praze. Celkem bylo v rámci Trienále vystaveno přes 250 vazeb. Celková kolekce se stala ukázkou především dokonalého řemesla, velké míry invence jednotlivých tvůrců, včetně klasického i netradičního pouţití nejrůznějiších vazebných materiálů při uţití výzdobných technik všeho druhu. Pro návštěvníky představovala velký záţitek tak to vyjadřovali i v návštěvní knize. Slavnostní zahájení VI. trienále umělecké kniţní vazby se uskutečnilo 3. června ve 14. hodin ve Sněmovním sále obsazeném do posledního místa. Vernisáţí provázel umělecký vedoucí Lyry Pragensis Milan Friedl, slavnostní fanfáry zahráli ţáci kroměříţské konzervatoře. Hudební vstupy, které prokládaly jednotlivé části, zazněly v podání Moravských madrigalistů pod vedením dr. Jiřího Šafaříka. Ředitel Muzea Kroměříţska PhDr. Zdeněk Fišer v úvodním vystoupení mimo jiné zdůraznil kulturní zázemí města a perspektivy v činnosti muzea pro oblast kniţní vazby. V další části byl vzdán hold ţivotním výročím Ladislava Hodného a Jindřicha Svobody. Úryvkem z Komenského spisu Jak dovedně uţívati knih připomenul Milan Friedl myšlenky dodnes platné. Předání cen provedl předseda poroty Jindřich Svoboda a představitelé jednotlivých institucí. Čestná uznání pak převzali ocenění z rukou seniora československých knihařů, člena poroty Jana Vrtílka. Čestné předsednictvo tvořili zástupci města, okresu, pořadatelů a kulturních institucí. Čestnými hosty Trienále byli vědecká pracovnice Deutsche Pohled do Sněmovního sálu (z leva: J.Hadlač, D.Smithová Z.Hadlačová, Doc.Dr. J.H.Kocman a manželka PdDr. P.Kneidla) Bücherei Helma Schaefer a britský knihař a výtvarník Philip Smith, který v krátkém projevu pozdravil účastníky. Po slavnostním zahájení a prohlídce výstavy se v 17 hodin uskutečnila v konferenčním sále muzea přednáška Helmy Schaefer o vývojových trendech v české a německé kniţní vazbě, bohatě doplněná diapozitivy. Po večeři ve večerních hodinách se konalo neformální setkání s Philipem Smithem, jenţ na základě kolekce diapozitivů, zachycujících vznik vazby v jeho dílně, názorně předvedl osobní přístupy k literárnímu dílu a vytvoření konkrétní vazby. Tím byl ukončen oficiální program přátelská setkání však pokračovala ještě i v nočních hodinách a v neděli dopoledne. K Trienále vydaný čtyřicetistránkový katalog graficky nápaditě upravil Břetislav Dadák, autor instalace. Kromě údajů o vystavujících autorech a popisu vystavených prací jsou v obsahu publikace medailonky Jindřicha Svobody a Josefa Vyskočila, vzpomínka na dr. Emila Mináře, informace o vystavujících institucích atd.

5 Do konce září zhlédlo Trienále celkem pět tisíc návštěvníků, z toho značné mnoţství bylo i ze zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Sovětský svaz, Kanada, Austrálie). Poměrně velmi dobrá byla publicita v tisku, všechny deníky po zahájení přinesly zprávu o výsledcích a konání Trienále, v průběhu publikovaly rozsáhlejší příspěvky. Ohlasy, zájem knihařů i podpora vedení Muzea Kroměříţska to vše vystavělo dobrý předpoklad toho, ţe tato ojedinělá přehlídka našla v Kroměříţi své místo i v následujících ročnících. začal učit na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Tvůrčí prostředí mladých výtvarníků, vedených zkušeným malířem J. Kousalem a sochařem B. Jahodou, podněcovalo k soustavné intenzivní výtvarné práci i výstavní činnosti. Výstavy olejomaleb, dramaticky pojaté v barevnosti a struktuře (zátiší s autosifonem, krajina s kamenolomem). Aneţka FIALOVÁ LADISLAV PERŮTKA +11. ZÁŘÍ 2009 Bledá tvář kom. technika 42x30, 1953 Zátiší, olej, 61x47, 1949 Kapr, olej 28x36, 1959 Přílepský podzim, olej, 40x48, 1956 BIOGRAFIE narozen v Šuranech na Slovensku 1953 dokončil vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarná výchova na Pedagogické a Filozofické fakultě MU v Brně u profesorů Eduarda Miléna, B. S. Urbana, Vincence Makovského a Bohdana Laciny. Začátek soustavné výtvarné práce, první kolektivní výstavy akvarelů a olejomaleb (zátiší, krajiny, portréty). Od r pedagogická činnost na různých typech škol (Nový Jičín, Holešov, Malenovice, Uherské Hradiště). Byla to etapa inspirací uměleckými tendencemi 20. století a hledání vlastního výrazu. Výstavy akvarelů, temper, olejů, pastelů, frontispice pro bibliofilie. Od. r V kombinovaných technikách řeší dobově aktuální problémy strukturální malby ţíhané plamenem (Tkáně, Naleziště Luny, Egyptské zátiší) a také jako nové téma Oválný štít. Od r po konkurzním řízení nastupuje na katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně, na níţ učí kresbu a malbu celých 27 let aţ do odchodu do důchodu. Tvůrčí atmosféra tohoto pracoviště, kde ještě ţil duch zakladatelských osobností katedry a kde působil příklad zkušených výtvarných umělců, vybízel mladého odborného asistenta k nalézání vlastní výtvarné cesty a intenzivní výtvarné činnosti (akvarely, strukturální olejomalby, monotypy, art-protisy.) 1975 Začíná s cyklem lapidárních přezvetšených zátiší s koláči Získává doktorát filozofie po dlouholeté práci v oblasti teorie výtvarné výchovy Docentská habilitace v oboru malba V návaznosti na strukturální malby šedesátých let a jejich tematiku, vzniká nově pojatý cyklus Štítů. Jsou to výtvarné parafráze na latinská přísloví a citáty antických

6 myslitelů, v nichţ autor uplatňuje novou techniku a svůj zcela osobitý výraz, který rozvíjí dodnes zakončil svou pedagogickou dráhu. Naleziště Luny, komb. technika, 60x50, 1964 Egyptské zátiší, komb. technika, 83x98, 1963 Tkáň, komb. technika, 53x61, 1965 Kompozice, komb. technika, 83x102, 1963 Uhelnatění, komb. technika, 75x62, 1965 Maska L homme, qui rit komb. technika komb. technika 50x44, x43, 1971

7 Spálená hlava Černá tvář komb. technika komb. technika 55x42, x31, 1964 Spálená tvář Makovice komb. technika komb. technika 42x29, x28, 1965 Malenovický hrad, akvarel 62x80, 1979 Tři grácie, art-protis, 150x100, 1975 Březnice, akvarel, 66x84, 1982

8 V průběhu dlouhých 60 let byl výtvarně činný a své obrazy vystavil na 56 výstavách samostatných i kolektivních doma i v zahraničí - Slovensko, Maďar- Koláč, olej a komb. technika, 102x83, 1986 Koláč, olej a komb. technika, 107x92, 1988 sko, Německo, Rusko. Jeho práce se dostaly do soukromých sbírek v USA - Kalifornie, Texas, Virginie. Poslední dvě výstavy byly společné s jeho synem Janem Perůtkou, který na nich vystavoval své umělecké kniţní vazby Uherský Brod (2001) a Zlín (2006). Níţe uvedený text byl pronesen jako úvodní slovo na slavnostní vernisáţi výstavy: Jan Perůtka KRÁSNÁ KNIŽNÍ VAZBA Ladislav Perůtka OBRAZY v Uherském Brodě paní PhDr. Hanou Karkanovou z Moravské galerie v Brně: Ladislav Perůtka studoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě brněnské univerzity v době, kdy tam působili jako profesoři Vincenc Makovský, Eduard Milén, nebo Bohdan Lacina. Na téţe fakultě také dlouhá léta vyučoval kresbu a malbu. Jeho tvorba probíhá v jakémsi oblouku. Jiţ v šedesátých letech se zabýval malbou, jejímţ hlavním tématem byly vrstvy a struktury barevné hmoty. Přes zátiší a krajiny, budované ve velkých plochách v osmdesátých letech a přes ozvěny popartové předmětnosti na konci osmdesátých let, se jakoby zpět vrací ke strukturální malbě, kterou rozvíjí v kombinovaných technikách rozsáhlého cyklu Štíty. Tento cyklus obsahuje nejen malířskou práci s rozmanitými strukturami, ale nalezneme zde i hru s písmem, které má nejen výtvarný, ale i obsahový aspekt. Na plochách Štítů nalezneme jejich původní povrch, pokrytý latinskými citáty i jejich českými překlady, převrstvený brutálními vrypy, skvrnami a jinými ranami ţivota a času, které činí písmo jen částečně čitelným, vytváří napětí mezi písmem a jeho smyslem a znejisťuje význam citátu, hesla nebo slovní hříčky. Překrývání těchto vrstev umocňuje malířská technika, kdy barva obsahuje různé příměsi, jejichţ struktura odlišuje jednotlivé plochy a připomíná oprýskané zdi. Tlumená přírodní barevnost podporuje spíše hmatové neţli optické kvality obrazových ploch. Pomíjivost slávy a dávných vzestupů a

9 pádů, rozrušených vrstvami času, z nichţ vystupují jen jednotlivé fragmenty kdysi neochvějných pravd, jsou osobitou výpovědí umělce o běhu světa a plynutí času. Dávné a dnešní se v jeho díle spojuje a poskytuje intenzívní výtvarný i intelektuální záţitek Štít, olej, 82x63, 1994 Lukovský štít, komb. technika Beránčí štít, olej, 88x63, x63, 1990 Údery kladivem 3, olej Salve Morituram, olej Údery kladivem 2, olej 88x63, x63, x62, 1990 Štít poselství, komb. technika, 69x50, 1989 Rozpadlý štít, olej, 88x62, 1990 Bronzový štít, olej, 88x63, 1990 Jan PERŮTKA

10 PROSLULÝ KNIHAŘ A ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŽAMBERKA knihkupectví. Spolu se podíleli na provozu obchodu s papírem, knihami a starali se také o práci v knihařské dílně. Jiří Faltus se narodil 11. března 1911 v malé vesničce nedaleko Klášterce nad Orlicí, v Zadním Dole. Byl čtvrtým synem mezi dvanácti sourozenci. V Klášterci nad Orlicí vychodil pět tříd obecné školy a tři třídy měšťanky. V té době ho uţ značně oslovovaly knihy, zejména jako čtenáře. Ve svých čtrnácti letech se poprvé pokusil rozebrat kníţku, snaţil se ji svázat a dát znovu dohromady. Snad v této době se rodila jeho láska ke kníţce, k její vazbě, která mu zůstala na celý ţivot. Kdyţ skončil školu v Klášterci, rodina se odstěhovala k jeho nevoli do Semelkovic u Mělníka. V patnácti letech se rozhodl a dezertoval. Vrátil se do kraje svého dětství. V Ţamberku se začal učit knihařskému řemeslu u zkušeného mistra Jana Bálka, vazače knih v Nádraţní ulici. Po třech letech učení, 5. října 1929, úspěšně sloţil tovaryšskou zkoušku. Na krátký čas působil v Roudnici nad Labem, kde u J. Kostomlatského pracoval jako knihařský dělník. Na počátku třicátých let odešel do Prahy k firmě Štěpánek na Vinohradech u Flory. Zde se Faltus zdokonalil nejen ve vazbě, ale především v ručním zlacení. Za dva roky práce zde získal neuvěřitelnou praxi, kterou zúročil ve svém tvůrčím díle, stala se jeho doménou. Po dvou letech se s nabitými znalostmi a sebevědomím vrátil znovu do Ţamberka, aby se zde uţ definitivně usadil. Za vypůjčené peníze si zařídil malou dílnu, v roce 1934 se oţenil s Martou Křehkou, která se vyučila v papírnictví a Společně pečovali také o tři děti. Jiří Faltus byl členem Sokola, propagátorem sokolských pokrokových myšlenek. V Sokole jako aktivní sportovec cvičil na bradlech a hrazdě. Hned po druhé světové válce vydal vlastním nákladem knihu úvah od T. G. Masaryka. Po šťastném překonání všech válečných těţkostí v osvobozené zemi, nastaly zejména po roce 1948 pro Jiřího Faltuse a jeho rodinu nepředstavitelné těţkosti. Knihařské dílně hrozilo znárodnění a zrušení prosperující ţivnosti. Bránil se všemi prostředky, vyjímečně se mu podařilo ţivnostenské podnikání udrţet aţ roku V tomto roce mu dílna byla zabavena, stroje a nástroje znárodněny a nadále vyuţívány uţ jen pro Komunální sluţby města Ţamberk. Zpočátku zde mohl pracovat jako vedoucí, později byl převeden na místo zaměstnance. Tvrdohlavý a vytrvalý Jiří Faltus ve svých záměrech a představách pokračoval dál. Postupně si zařídil malou dílnu v podkroví domu na náměstí. Dům dříve fungoval jako lékárna a podkroví slouţilo jako prostor k sušení bylinek. Navzdory všemu byl v roce 1972 zaregistrován ve Svazu výtvarných umělců jako mistr uměleckých řemesel. Tehdy uţ překročil šedesátku ţivota a mohl se plně věnovat umělecké tvorbě. Ve svých osmdesáti letech se dočkal navrácení své původní dílny na náměstí, kde pod firmou Faltusovo umělecké knihařství Peltan pokračuje do jisté míry v mistrově odkazu jeho

11 vnuk Tomáš Peltan i se svojí manţelkou. Umělecký mistr Jiří Faltus zemřel 2. listopadu 1993 ve věku 82 let. Přínos Jiřího Faltuse v oblasti umělecké vazby a dekoru české knihy Tvůrčí umělecká práce Jiřího Faltuse začala v první polovině 30. let a vrcholila v 70. a 80. letech, posledním dvacetiletí jeho plodného ţivota. Určitě nebylo jednoduché v chudém, ač krásném Orlickém kraji se prosadit jako knihař umělec. Byl nucen, jako většina jeho kolegů, dělat všední a kaţdodenní vazby učebnic, účetních knih, knih z knihoven, kronik atd. Přesto se mu podařilo z řemeslné rutiny vymanit. Především mistrovsky zvládnuté řemeslo mu pomohlo proměnit umělecký záměr, ve skutečné umělecké dílo. Umělecká knižní vazba Uţ od poloviny 30. let můţeme sledovat u Jiřího Faltuse vývoj k umělecké vazbě. Výrazně a úspěšně se jiţ od roku 1934 zúčastňuje uměleckých výstav. Mezi nejznámější patří Trienále umělecké kniţní vazby, kde získal dvakrát čestná uznání a dvakrát cenu Jaroslava Doleţala. I na dalších kolektivních přehlídkách knihařů obdrţel i další hodnotná ocenění. Byla to například 1. cenu za provedení Máchova Máje na Bibliofóru ve Vrchlabí. Jedna z prvních vazeb, kterou vytvořil uţ ve svém rodném kraji po návratu z Prahy, byla kniha Pantáta Bezoušek od K. V. Raise. Byla zhotovena v červené kozině a věnoval ji své manţelce. Přichází s novým stylem, který se stává typickým po celý jeho knihařský ţivot. Opouští doznívající praţské dekorativní sloţitosti a začíná pouţívat střídmé zlacení s kombinací slepotisku. Tuto změnu klasicky potvrzuje na vazbě Erbenovy Kytice. Výzdoba předních i zadních desek je provedena zlacením a slepotiskem. Navíc se zde objevuje další prvek, ornamentální kresebnost. Tu uplatňuje nejvíce při spolupráci s Františkem Šaškem a realizaci jeho návrhů. Za vrchol nastoupené uměleckého směru Faltusovy tvorby lze povaţovat období 60. a 70. let. Dokladem je vazba knihy od Karla Schulze Kámen a bolest. Na výtvarném návrhu se podílel také výtvarník a Faltusův ţák Jaroslav Kerschbaum, jehoţ zásluhou se ornament uvolňuje v lineární dekor. Na přední desce je vyobrazen portrét Michelangelův. Velice citlivě a elegantně se zde střídá technika slepotisku a zlacení. Zlatem jsou zvýrazněny jen některé rysy umělcovy tváře, které Faltus přenáší do přírodní teletiny filetami různých velikostí linek a ohybů. Tato vazba strhla na sebe v té době velkou pozornost odborných kruhů. Kritika ji hodnotila jako citlivé souznění knihaře člověka, tvůrce a umělce s obsahovou lidskou tváří knihy. Za zmínku stojí např. vazba Halasovy sbírky básní Mladé ţeny a staré ţeny, kde je obsah vyjádřen slepotiskovým provedením obou titulů, Mladé ţeny obrysem typů písma a Staré ţeny naopak plnými typy. Z dalších knih je to Máchův Máj, Tomanův Don Juan, Pazourkovy Tři pstruţí řeky, které naznačují modernější tendence, kterým se

12 Faltus nebránil. Naopak šel s dobou, se základním předpokladem špičkově provedeného řemesla. Rukopisným znakem Faltusovy tvorby je výzdoba kniţních hřbetů. Má klasický charakter, zdůrazňuje vazy, zdobí je, stejně tak plochu jimi vymezenou. Při pohledu do knihovny lze Faltusovy knihy bezpečně poznat. Po celou dobu udrţoval Jiří Faltus přátelské a odborné styky s předními knihařskými odborníky. Mezi ně patřil především Ladislav Hodný starší z Týna nad Vltavou, Jindřich Svoboda z Brna a Jan Vrtílek z Vyškova, který působil v Praze, později v Ţilině. Společně tvořili významnou generační mistrovskou čtyřku v Čechách, která vyučila spoustu vynikajících knihařů. Jiří Faltus spolupracoval s kniţními vydavateli, jako byl doktor Otakar Storch Marien z nakladatelství Aventinum nebo s Milanem Friedlem z nakladatelství Lyry Pragensis. Pergamenové vazby pro vydavatelství Lyra Pragensis Významnou roli ve Faltusově tvorbě sehrály zakázky v rámci spolupráce s vydavatelstvím Lyra Pragensis. Vázal do všech dostupných materiálů, včetně kůţí kozích, telecích, hovězích, vepřovic. Nebál se experimentovat, a pustil se i do výroby vlastního pergamenu, který vyráběl nejčastěji z kůţí králičích a kozích. Později, kdyţ pergamen začal vyrábět pan Skoch v koţedělném závodě v Otrokovicích, začal pouţívat jejich výrobky. Pergamenovými vazbami na sebe upozornil hlavně na svých posledních výstavách. Zlacení knih Ke zlacení pouţíval plátkové zlato. Zlatil ořízky, tituly na hřbetech knih a různé dekorativní prvky na přední i zadní desce knihy. Mezi knihaři byl v tomto oboru těţko dostiţitelným. Působil jako špička ve svém oboru, nástrojař zlatič. Kaţdá profese plnila svou funkci, od jednoduššího šití kapitálku, aţ po mistrovské zlacení. Zlatil ručně pravým zlatem. Na hřbetech vyzlacené tituly byly provedeny naprosto přesně. Nejlépe ji lze posoudit u knih s více svazky, kde je písmo vyzlaceno v jedné rovině. Faltusovi se stačilo do zlaceného políčka jen mrknout, nabral zlato do svěráku, a uţ to tam bylo. Zlatil kolikrát i do hověziny, kterou si sám mramoroval. Také zlatil na francouzské vazby, které byly s nepravými vazy, políčka zlatil ručně filetami a písmo měl upnuté ve svěráku. Ono s takovou filetou to není snadné, například udělat linku po celé délce knihy, která má být stejně široká, stejně hluboká, stejně lesklá, navíc znát to, jak nástroj ohřát na tu či onu kůţi, to vyţaduje velkou znalost a zkušenost. Zlacení je práce velice náročná. Pouţívají se speciální noţe na řezání zlata, které se krájí na koţeném polštářku. Svěrák pro ruční zlacení se zahřeje na příslušnou teplotu, nabere se zlato s polštářku a vytlačí do příslušného políčka na hřbetu knihy. Techniku zlacení kombinoval Jiří Faltus velice často se slepotiskem. Výsledná vazba byla tak daleko víc uvolněnější. V jeho případě totiţ nejde o samoúčelnou záplavu zlatem, která by

13 mohla budit dojem přeplácanosti. Doklad toho najdeme například na předních deskách knihy od Karla Schulze Kámen a bolest. Technikou malých a krátkých linek dokázal udělat portrét Michelangela. Zde šlo o kombinovanou techniku zlatotisku a slepotisku, která se prováděla sadou rovných linek a obloučků podle předem navrţeného kresebného námětu. V takových případech spolupracoval také s výtvarníky. Zdokonaloval i svůj výtvarný talent, smysl a cit pro barvy, grafiku a materiál. Ke kaţdé vazbě přistupoval velmi poctivě a odpovědně, vţdyť vazba knihy byla pro něj záţitkem! Všechny knihy, které vázal, četl nebo s nimi byl alespoň dobře obeznámen. Jeho zdobení kniţní vazby vychází z obsahu knihy. Dokončení článku najdete v příštím čísle. Antonín KREJČÍŘ a Václav ŠPLÍCHAL PROJEKT SOUKROMÉ VYDÁNÍ KNÍŽKY BABIČKA OD BOŽENY NĚMCOVÉ V roce 2010 by se měla uskutečnit v Muzeu Boţeny Němcové v České Skalici výstava portrétů Boţeny Němcové, jak si ji v průběhu času představovali význační čeští výtvarní umělci. V současné době vzniká a je před ukončením projekt prvního soukromého vydání kníţky Babička od nejznámější české spisovatelky, organizovaný a financovaný sběratelem veškerého díla Boţeny Němcové Karlem Šípkem. Kniha v limitovaném číslovaném vydání v počtu kusů 100 bude doprovázena nově vzniklými ilustracemi bývalého kmenového výtvarníka Muzea Boţeny Němcové akademickým malířem Jiřím Škopkem. Jiří Škopek je autorem více jak tří set malovaných pohlednic zajímavých i památných míst Východních Čech, i přes pokročilý věk stále činný, jeho olejomalby jsou téţ tématicky zaměřeny na líbezný kraj Babiččina údolí, je i autorem naučné stezky Babiččiným údolím, výtvarně ztvárnil podobu školy v České Skalici, kterou navštěvovala Boţena Němcová. Ilustrace jsou v současné době hotové a zadány do tisku, vlastní tisk textu zatím vázne na poţadavku pouţití specifického druhu papíru. Ilustrace budou vlepované, jejich charakteristickým rysem bude ztvárnění motivů z Babičky na pomezí snu a reality, tedy zatím něčeho v dosavadních ilustracích nevídaného. Karel Šípek se věnuje sběratelské činnosti více jak patnáct let, sbírá veškeré vydané písemnosti jak od Boţeny Němcové, tak Boţenou Němcovou se zabývající, memorabilie, pohlednice, mince, známky, filmy, plakáty, záznamy divadelních představení, kuriozity, zvukové nosiče atd. Podílel se téţ na výstavě k 155. prvního vydání Babičky v Národním muzeu, a jeho soukromá sbírka je pravděpodobně v Česku nejrozsáhlejší. 80 vydaných kusů bude svázáno do rudého plátna, zbytek pak by měl být pouţit pro uměleckou kniţní vazbu. Výstava těchto uměleckých knihvazeb by měla doplnit obmýšlenou výstavu portrétů Boţeny Němcové. Záměrem vydavatele je obrátit se na významné české umělecké knihaře a poţádat je o jejich vlastní výtvarné zpracování tohoto vydání, kaţdý knihař bude mít k dispozici dva výtisky, z čehoţ jeden pouţije pro svoji vlastní potřebu. Vydání nebude ve volném prodeji a určitě se stane sběratelskou raritou, protoţe sbírání vydání kníţky Babičky je od nedávné doby současným sběratelským trendem. Karel ŠÍPEK

14 UMĚNÍ JE INSPIRACE Bereme do rukou uměleckou kniţní vazbu Jana Perůtky (1964) a ani si neuvědomujeme, jak se nám vydává celou svojí bytostí zaloţením své osobnosti, úrovní dosaţeného řemesla i svým osobitým uměleckým projevem (našemu pohledu, naší kritičnosti i našemu obdivu). A hned nutno říci, ţe Perůtka je osobností mezi svojí genera- K. J. Erben Kytice, CKŢ-b, 2007 umělecký příklad a křídla k vlastní tvorbě. Svrchovaný Mistr Svoboda ve svém ateliéru v Brně na Petrově vlastním příkladem ukazoval kdy pouţít kůţi a jaký druh, kdy pouţít pergamen (choulostivý materiál, který stále pracuje, jak saje vlhkost nebo zase vysychá) a jak jej vypracovat nebo kdy pouţít papír na vrchní desku. Ale mnohdy stejně pracné Fénixovo hnízdo, CKŢ-b, 2006 cí; ţe řemeslo zvládá dokonale, ale nad to ho chápeme jako výtvarníka, který souzní s obsahem knihy, vychází z barevnosti jednotlivých grafických ilustrací a dovede volit individuální materiál na vazbu tak, aby vyhovoval jeho výtvarným záměrům, dovede připravit papír na předsádku a pod jeho rukama se rodí umělecké výtvarné dílo. K. J. Erben Kytice, CKŢ-b, 2006 J. A. Komenský- Labyrint světa a ráj srdce, CKŢ-b, 2007 Není divu, vţdyť dostal základní poučení na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně, ale hlavně dlouholeté přátelství s králem uměleckých knihařů prof. Jindřichem Svobodou mu dalo je udělat pouzdro na knihu, aby nebylo ani volné, ani těsné, aby mělo přiléhající souznění s knihou, kterou má chránit. Kolik trpělivosti musí Mistr projevit při zlacení ořízky (a ještě s ní můţe výtvarně pracovat) a potom musí mít oko na písmo, vlastně musí znát zásady grafické práce. Jan Perůtka navíc ovládá i restaurování starých tisků včetně dolévání papíroviny, renovování dřevěných desek případně i kování. Z toho, co bylo řečeno, jasně vyplývá, ţe tento váţný umělec se právem stal zakládajícím členem Společenstva českých knihařů, jako Mistr knihařského řemesla umělecká kniţní vazba, je

15 členem Unie výtvarných umělců, a jeho práce jsou zastoupeny např. v knihovnách Národního muzea v Praze, Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Památníku národního písemnictví, v Moravské galerii v Brně, i v Muzeu für Kunst und Gewer v Hamburku. V současné době je velmi obtíţné být umělcem vysokých nároků sám na sebe, jaké má Jan Perůtka. Kromě výjimek vymizeli mecenáši pravého umění a sběratelé bibliofilských tisků jednak zestárli a nemájí prostředky na svoji zá- K. H. Mácha Máj, CKŢ-f, 2006 libu a dorůstající mladá generace má zase zcela jiné záliby. Z toho logicky vyplývá, ţe ani nakladatelé se nezabývají bibliofilským ţánrem, kromě několika málo nadšenců, kteří díky vlastnímu zájmu vytvářejí své edice pro uzounký okruh svých stálých zákazníků. Ti se většinou spokojí z finančních důvodů výtiskem v šitých arších, ale kdopak z nich přijde k některému z uměleckých knihařů? Pokud mají uhájit existenci, váţou diplomní práce a zabývají se běţnou knihařskou prací. To ale není svět Jana Perůtky; potřebuje čas na klidnou, soustředěnou práci. Přejme mu, aby našel naše a třeba i cizí sběratele se smyslem pro mimořádnou výtvarnou úroveň kniţní vazby, ale ještě lépe: aby našel mecenáše pro celý svůj ţivot. A nakonec ještě přání s básníkem Michalem Černíkem: Baví vás práce a radujete se z ní? Pak je to skvělé, pak uţ vám jen mohu přát, aby vám taková práce vydrţela. Milan FRIEDL POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY JINDŘICHA SVOBODY

16 MUSÉE DU PAPIER PEINT Muzeum papírových tapet RIXHEIM. Při návštěvě našeho přítele Markuse Müllera v Basileji, jsme na jeho doporučení navštívili rovněţ Muzeum papírových tapet v nedalekém Rixheimu. Expozice muzea seznamuje návštěvníka s exponáty tapet od 17. Aţ po 20. století. Zároveň je moţné se seznámit s praktickou ukázkou potiskování textilu. Expozice je zajímavá i pro knihaře a restaurátory, kteří zde mají příleţitost se seznámit s manufakturní výrobou tapet a potiskování textilu. Kdo se zajímá o historii ozdobných papírů pouţívaných v knihařství si rozhodně přijde na své. Vřele doporučuji. Kontakt: (tel.) (fax) Otevírací doba: hod., hod. Zavřeno od do 30.4., 1.1., 1.5., Od 1.6. do je moţno shlédnout praktickou demonstraci tisku. Lubomír KRUPKA

17 VIRTUÁLNÍ ARCHÍV LISTIN STŘEDNÍ EVROPY "monasterium"... je vlastně latinské slovo pro klášter, často uţívané ve zkratce mom, ale jaký má vztah k našemu virtuálnímu archivu? Odpověď je jednoduchá a je obsaţena v následující historii projektu. začátek Projekt má kořeny v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko s četnými kláštery, jejichţ existence od jejich zaloţení ve vrcholném středověku nebyla nikdy přerušena a proto vykazují nepřetrţitou archivní tradici. Díky svému velkému historickému významu uchovávají většinu středověkých a raněnovověkých dokumentů k dějinám této země. Silné historické vztahy mezi kláštery uvnitř i za hranicemi země vytvořily ideální předpoklady pro vytvoření virtuálního propojení těchto roztroušených pramenů. Byl to Diecézní archiv v St. Pölten, který za účinné podpory samotných klášterů a státních institucí odstartoval práce na tomto projektu. bez hranic Často se vstupovalo na neznámou půdu, coţ však zúčastnění nechápali nikdy jako překáţku, ale spíše jako výzvu spojenou s moţností dalšího vývoje, a v tomto duchu se neustále pokračuje. Logické souvislosti vedly ke stále intenzivněji se rozvíjející výměně nápadů a zkušeností mezi zúčastněnými kolegyněmi a kolegy doma i v zahraničí. Postupně se zformovala síť podobně smýšlejících účastníků s cílem spolupráce přesahující hranice, osvobozené od historických resentimentů a povahových rozdílů. Virtuální svět nezná hranice, a tak bylo stále zřetelnější, ţe také Monasterium.Net musí být archivem bez hranic - a to v kaţdém ohledu: ne pouze prostorově, ale také obsahově. Omezení na církevní listiny bylo mezitím zrušeno, neboť Monasterium i přes svůj název - je stále více chápáno jako virtuální archiv všech druhů středověkých a raněnovověkých listin. od projektu k instituci Logickým důsledkem projektu dolnorakouských klášterů bylo jeho rozšíření na další rakouské spolkové země a na státy sousedící s Rakouskem. S podporou rakouského spolkového ministerstva pro výuku, umění a kulturu (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) a Evropskou unií se následně podařilo vytvořit základní podmínky pro jeho další existenci. Konečně v červnu roku 2006 došlo k propojení velkého mnoţství kontaktů do té doby navázaných mezi archivy. Tehdy vypracované Memorandum [Odkaz: Memorandum] představuje základ spolupráce v konsorciu. Vývoj se nezastavil a projekt se dále rozvíjí. To vedlo v listopadu 2007 k zásadnímu prohlášení, ţe vzniklá archivní síť a s ní spojený virtuální archiv budou etablovány formou společného spolku ICARus (International Centre for Archival Research). dnes a zítra Dnes je projekt Monasterium.Net největším virtuálním archivem svého druhu na světě. Pramenný typ listina je pro středoevropský prostor online dostupný v úplné celistvosti jako ţádný jiný historický druh pramenů. Naším cílem je tento archiv stále budovat, zpřístupňovat a propojovat s jinými historickými projekty online (např. rukopisy, viz: me_cz.php Antonín KREJČÍŘ

18 fenomén kniha 2009 phenomenon: the book 2009 Jiţ po jedenácté se v květnu 2009 v Brně schází studenti vysokých škol na mezinárodní výtvarné soutěţi FENOMÉN KNIHA. Soutěţ pořádá Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výstava soutěţních prací se stala malým svátkem mladých výtvarníků. Pro diváky je zároveň i ukázkou toho, jak dnes mladá generace umělecky vnímá a komunikuje jev, který jsme byli zvyklí vidět jako papírový předmět, přinášející sumu tištěných slov a vět určených pro zábavu i poučení. Jakkoli jsou proměny knihy v uměleckém chápání stále překvapivé a originální, tradiční jádro naší představy o knize zůstává zachováno. Spíš se nad vystavenými artefakty čím dál víc musím tázat, jak je to se slovy, která mají přinášet. Nestává se ze slova ohroţený druh? Kdyţ jsme před sto lety chodili do školy, běţně se říkávalo "Co je psáno to je dáno". Napsanému slovu se bezvýhradně věřilo. Bývaly doby kdy pro slova a jejich rozšiřování, tedy pro upřímný výraz pravdivého poznání, které přinášela, bývali lidé ochotni trpět aţ na hranici ţivota a smrti. A co my dnešní? Věříme napsanému stále tak bezmezně? Jsou dnešní slova hodna naší zápalné oběti? Jak se v pohnutých zákrutech dvacátého století slova přepírala, jak se stávala zástěrkami manipulací, nálepkami podvodných ideologií a propagandistických lţí, přestalo se neustále převlékanému slovu věřit. Víra ve slovo mluvené i psané byla otřesena. Věda tedy začala hledat vzorec, kód, gesto, znak nebo piktogram, který věrohodně a nezkresleně předá poselství i se svou pravdivostí. Stručně a jasně. Bit čili dvojková číslice jen nuly a jedničky. ATP čili adenosintrifosfát, základ ţivé hmoty. E = mc2, zákon zachování energie. DNK. TGM. Nebo také: KVV PdF MU. Genom. Šoa. INRI. www. Však nejen slova i gesta se zjednodušují. Kdyţ jsme před sto lety chodili do školy, hlásili jsme se o slovo dvěma zdviţenými prsty. A stejným gestem se na slovo i přísahalo. Dnes se hlásí do diskuse jen vystrčeným prostředníkem a vlastně je ten prst výrazem neochoty diskutovat. Taková je devalvace slova uţ i na uráţku je ho někomu málo. Aby se lidé vůbec domluvili, musí do komunikační hry-nehry mezi nimi vstupovat prostředníci, mediátoři, tlumočníci a překladatelé. Myslím si, ţe dosud stále nedoceněná profese budoucnosti je profese překladatelská. I zkratky, znaky a značky či vzorce se v mezikulturní komunikaci musí překládat. Ale jsou tu pak ještě umělci. Neslovesní umělci hledají výrazové prostředky, kterými by své poselství o poznání a proţívání tohoto světa mohli sdělovat bez překladatelů, tedy nezávisle na devalvovaném slově. Pocity, které jako diváci při rozhovoru s uměleckým dílem zaţíváme, jsou to nejopravdovější, nejupřímnější hnutí protoţe je to jen a jen naše, individuální, niterná cesta k poselství autora. A nějakým vnitřním smyslem dříve či později poznáme, myslel-li to s námi umělec upřímně a můţeme-li mu věřit. Protoţe poselství dobrého uměleckého díla, se slovy i beze slov, poselství dobrého umění je svědectvím o ochotě trpět aţ na hranici ţivota. A krásné knihy mají šanci stát se prostředníky a šiřiteli takových poselství mezi námi. OCENĚNÍ Zbyněk FIŠER Kategorie knižní typografie Cena za nejlepší práci: Ludmila Dvořáková - UTB Zlín Příběhy noční oblohy. Čestné uznání: Martin Pecina - UTB Zlín Kaligramy, Karolína Kříţová - UTB Zlín Malá typografie. Kategorie kniha-objekt Cena za nejlepší práci: Eva Štenclová - FU OU Ostrava Origami. Čestné uznání: Diana Paul - Universität Leipzig A Book Is Like a Garden, Eva Zemánková - FU OU Ostrava James Thurber Bajky Kategorie volná tvorba Cena za nejlepší práci: Lenka Ševčíková - PdF MU Brno Neúplná kniha. Čestné uznání: Barbara Typltová - UTB Zlín Tady a Teď, Jitka Karlišová - PdF MU Brno E-Book

19 Lud.Dvořáková, UTB Zlín Příběhy noční oblohy Eva Štenclová, FU OU Ostrava Origami Lenka Ševčíková, PdF MU Brno Neúplná kniha In May 2009, an international competition for university art students "Phenomenon: The Book", was held for the eleventh time. The competition is organized annually by the Department of Art with Faculty of Education ofof artefacts brought into the competition has become a festival of young artists showing the visitors how today s young generation perceives and communicates a phenomenon we were used to identify as an object made of paper containing an amount of printed words and sentences meant for entertainment and bearing knowledge. Artistic transformations of a book are ever so surprising. Looking at the exhibits a question arises what has become of words books should convey? Hasn t a word become an endangered species? A hundred years ago, it used to be said: "the written word remains". The written word was unconditionally believed in. There were times when people would put their lives at stake for words and their spread. That is for an earnest expression of true knowledge words bore. What about today? Do we still so faithfully believe in what is written? Are words still worth of a burning sacrifice? Over the troubled periods of the twentieth century words have been many times abused, misused for manipulation, fraudulent ideologies and propagandistic lies. They have lost their credit and people have ceased to believe in them. The faith has been shaken. Science then began to search for a formula, code, gesture, symbol or a pictograph, that would honestly and veraciously pass on a truthful message. Briefly and clearly. Bit - a binary figure, solely zero and one. ATP - adenosine triphosphate, the base of living substance. E = mc2, mass energy equivalence. DNA. TGM. Or also: KVV Pdf MU (Department of Art, Faculty of Education, Masaryk University). Genome. Shoah. INRI. www. But not only words, even gestures have become simplified. A hundred years ago, pupils have asked for word with two raised fingers. With the same gesture people swore on word. Today people take the floor in discussion by just raising their middle finger the finger actually showing an unwillingness to negotiate. Such is the depreciation of a word. For some it is not even worth using for offence. To make people understand each other, the communication game must employ mediators, interpreters and translators. I think that the still underestimated profession of the future is that of a translator. Even abbreviations, signs and formulae need to be translated in between cultures. However, there are still artists. Nonverbal artists search for means of expression to express their message of knowledge and experience of this world without the need for translation. The feelings we experience over a piece of art is the most truthful and sincere affection, being it a purely our own individual and inner way of understanding the author s message. And it is some kind of our inner sense that tells us whether the artist was honest with himself and whether we can believe him. The message of a true piece of art is a testimony of the willingness to put one s life at stake. And beautiful books have the chance to become mediators and bearers of such messages among us. Zbyněk FIŠER

20 SINAJSKÝ KODEX Asi 800 stránek nejstarší dochované křesťanské bible se podařilo digitalizovat a umístit na internet. Sinajský kodex ze čtvrtého století našeho letopočtu zahrnuje větší část Starého zákona a téměř celý Nový zákon. Fragmenty dokumentu, který byl napsán v řečtině na pergamenu, digitalizovali odborníci z knihoven v Británii, Německu, Rusku a Egyptě. Experti kodex označují za "okno otvírající pohled na vývoj raného křesťanství" a za důkaz, jak byl text bible předáván z generace na generaci. Původní verze obsahovala asi 1460 stran, z nichţ kaţdá měřila 40 krát 35 centimetrů. Sinajský kodex objevil v Klášter Svatá Kateřina na Sinaji 19. století v klášteře svaté Kateřiny na hoře Sinaj německý teolog Constantine Tischendorf. Předpokládá se, ţe rukopis přeţil díky pouštnímu vzduchu, který vytvářel ideální podmínky, a také díky skutečnosti, ţe křesťanský klášter svaté Kateřiny nebyl nikdy dobyt. Fragmenty kodexu se nacházejí v knihovnách v různých částech světa - Britská knihovna (British Library) vlastní 347 stran, 43 stran se nachází v univerzitní knihovně v německém Lipsku a sedm částí kodexu je v Ruské národní knihovně v Petrohradě. V Egyptě se dále nachází dalších dvanáct stran kodexu, které byly objeveny teprve v roce nuscript.aspx Antonín KREJČÍŘ

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 12. 1. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen

Úvod výsledky za kulturní sektor jsou v této souvislosti značně ovlivněny jeho strukturou sektor kultury rozšířen Úvod Satelitní účet kultury ČR (dále také účet kultury ) byl, v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č.1452 z roku 2008, poprvé v ověřovacím provedení zpracován za referenční rok 2009 1.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Občanské sdruţení Dílna ručního papíru Velká Dominikánská 33 412 01 Litoměřice www.rucnipapir.com Výroční zpráva za rok 2009 O nás Občanské sdruţení Dílna ručního papíru bylo zaloţeno v roce 2003 nadšenci,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2008

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2008 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2008 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Voţice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

elektronická literatura

elektronická literatura Brno 1. 3. 2008 Seminář SČF: Současný vývoj a trendy ve filatelii elektronická literatura Břetislav Janík filatelistický on line magazín Japhila Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET Včerejšek

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.5.708 Anotace: Jak vzniká kniha Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více