èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5 2013 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích nepøíjemnostech spoleènost Tangenta, spol. s.r.o. zahájila jednu z nejvýznamnìjích staveb ve Veleínì nového obytného komplexu. V lokalitì Na Vrích (nad ulicí Sídlitì Nad Cihelnou) zaèala vyrùstat dlouho oèekávaná stavba. Na celkové ploe m2 první etapou developerská firma vybuduje základní technickou vybavenost (ZTV komunikace, chodníky, vechny inenýrské sítì) jako základní podmínku pro vznik nového bydlení. Nové bude i napojení místní komunikace na silnici na Sv. Jan nad Malí, ale i malé sportovní høitì a prostor pro komunitní setkávání. Budoucí zástavba je èlenìna do tøí skupin. První tvoøí vila domy (6 dvoupodlaních objektù, v kadém mùe být a 8 bytù). Druhou skupinou bude 7 pøízemních dvojdomù na samostatných parcelách a tøetí èást zahrnuje 13 samostatnì stojících domkù. Celý komplex bude pozdìji doplnìn dvìma bytovými domy. Z architektonického hlediska jde o obytnou zónu rodinných domù, kde pøechod mezi souèasnou panelovou vysokopodlaní zástavbou je zajitìn právì viladomy. Ostatní zástavba je v charakteru bungalovù, resp. atriových domkù. Z pohledu developera je následující pøedstava: vila domy a dvojdomy budou provedeny dodavatelsky, samostatnì stojící rodinné domy mohou být postaveny developerem, nebo stavebníkem podle ideového projektu, nebo stavebníkem individuálnì. Pokud se týká vlastních domù, pøedpokládá developer základní variantní nabídku jak co do velikosti a dispozièního uspoøádání, tak z hlediska materiálového. Základem by mìl být nízkoenergetický dùm (zdìný nebo døevostavba), pro nároènìjí klienty bude samozøejmostí individuální øeení. Investor pøedpokládá té monost stavby domu v pasivním reimu. Materiály pro interiér si zvolí, popø. zajistí budoucí majitel. V souèasné dobì tedy ji probíhají práce na ZTV, které by mìly být dokonèeny v øíjnu s kolaudací v listopadu letoního roku. Pro zájemce o byty èi rodinné domky pøedpokládáme, e na konci kvìtna (pravdìpodobnì ) uskuteèníme prezentaci celého projektu, kde v naem kinì spoleènì s developerem pøedloíme vizualizovanou zástavbu a pøedstavíme jednotlivé objekty, ceny a podáme dalí informace. Vìøím, e pozvání pøijmou nejen skuteèní zájemci o bydlení v krásné slunné lokalitì, ale i dalí obèané. Josef Klíma, starosta mìsta Opravený køí u kostela Sv. Václava celkové náklady 115 tis. Kè, z toho 90% dotace z SZIF (LEADER) MAS Pomalí Èápi nad Houvákem od !!! 1

2 Instalace budek pro rorýsy na Z Nové zábradlí u parku Na Vrích Nové stanovitì kontejnerù na plast a sklo v ulici Ke Kozákùm Srdeènì vás zveme do mateøského centra Veleínské klubíèko, které se nachází v základní kole 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od 9:45 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí (pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Dne 18. dubna jsme se opìt seli na dìtském høiti na Sídliti na akci:. Poèasí nám pøálo, a tak jsme se mohli s chutí pustit do práce. Dìkuji vem, kteøí se zúèastnili. Vzhledem k tomu, e k nám ji koneènì dorazilo to pravé jaro, odsouváme kurz první pomoci a na podzim/zimu tohoto roku. Nebudeme pøeci sedìt ve tøídì, kdy je venku tak krásnì :) Ve dnech státního svátku 1. a 8. kvìtna bude mateøské centrum zavøené! Vem ètenáøùm krásný máj. Jirka Rùièka ( místostarosta ) Tel: Nouzová tel. èísla: MP , pøedák prac. skupiny: V pondìlí 6. kvìtna se uskuteèní tradièní pøijetí pilotù u starosty mìsta u pøíleitosti ukonèení 2. svìtové války a kolem 9.30 umístìní kytice k pamìtní desce pilota RAF Prokopa Brázdy, který poloil ivot za osvobození Èeskoslovenska. mìstskému úøadu za blahopøání a dárek k narozeninám. Èlovìka potìí milá návtìva a posílí projevený zájem. Kvìta Bùková, Veleín Chtìl bych podìkovat panu starostovi Mgr.Josefu Klímovi, za krásné blahopøání a dárek. Dále paní M. Radové a R. Papoukové, za milou návtìvu a blahopøání k mým 75.narozeninám." Jiøí Bláha Fotbalový oddíl dìkuje øeditelce Z Veleín Mgr. Dvoøákové a øediteli SO Veleín Ing. Bc. Timkovi za poskytnutí pronájmu tìlocvièen v zimním období pro naí mláde a dospìlé. Pøedseda Pavel Havlíèek a výbor FC Jedná se o pìtidenní prázdninový pobyt pro malou, maximálnì patnáctièlennou, skupinu dìtí ve vìku 6 10 let na téma. Program zprostøedkuje dìtem zdravý pohyb a pobyt v pøírodì, kde hravou formou vylutíme mnoho netradièních hádanek, køíovek a hlavolamù, rozkryjeme architekturu ptaèích hnízd, mraveni a hlemýdích ulit, vytvoøíme výtvarné objekty a obrazy z barev a pøírodních materiálù a na závìr uskuteèníme výstavu pro zvìdavé rodièe. Bìhem tvorby si zasportujeme i zazpíváme. Tvoøivé hry budou doplnìny prvky artefiletiky a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. Obì metody podporují vnímavost, soustøedìní, fantazii, komunikaci a sociální cítìní. Program bude probíhat pøevánì v pøírodì pod irým nebem, pouze za velmi patného poèasí se pøemístíme do prostor mateøského centra. Termín konání: pondìlí 8.7. pátek vdy od 8:00 do 16:00 hod. Maximální poèet dìtí 15 (minimální 10 dìtí) Cena: 500 Kè / dítì na 5 dní cena zahrnuje vekeré pracovní výtvarné potøeby, program a pøísun tekutin.! cena nezahrnuje stravu. Tu si kadé dítì nosí z domova samo! V pøípadì zájmu Vám podrobné informace podají organizátorky a lektorky Bc. Monika Korbelová telf: (vdy po 18. hodinì) Mgr. Kamila tindlová telf: Tìíme se na spoleèné tvoøení!!! Monika a Kamila Po delí odmlce se opìt ozýváme. Dne jsme si vyli v ledovém vìtru a celkovì nepøíznivém poèasí na støelnici v Netøebicích. Seli jsme se u kina ve Veleínì a vyrazili pìky na støelnici do Netøebic. Cesta nám ubìhla dost rychle,byla nám velká zima tak jsme si u støelnice udìlali oheò, nasvaèili se a li støílet. Tam na nás èekal správce støelnice pan Tomáek Karel a adept myslivosti Petr. Pak se dostavil i myslivec pan lunka. Pøedvedli nám, jak zacházet se zbraní, co je bezpeènost pøi støelbì a na co se která zbraò pouívá. Po této pøednáce jsme si mohli zastøílet 2

3 na terè ze vzduchovky. A aby to nebylo jen tak fádní, pøipravili pro nás malé pøekvapení. Po posledním výstøelu se uvolnila deska a vybìhlo sele prasete divokého. Byli jsme bez dechu. Pak nám Jana a Lenka øekly, e je to jen atrapa, foto s divoèákem vypadá docela vìrohodnì. Sele a lonèák se mùe lovit celoroènì. Moc dìkujeme za milé pøekvapení a e ve probìhlo OK. No a ta hrozná zima a vítr? Nejsme cukrové panenky, ale Haluzníci. A teï bychom Vám vem chtìli pøiblíit nae jméno HALUZNÍCI. Stále jsme pøemýleli, jak pojmenovat ná krouek, srnèata,lièata atd... je u dost známé. A tak jsme se øídili mysliveckou mluvou. Na toto téma nás pøivedla Jana s Lenkou. Nakonec s tímto názvem pøila Jana a my jsme si ho odhlasovali. Take název haluzník znamená mladý dravec opoutìjící hnízdo, ale dosud neschopný si opatøovat potravu sám. A toto pøesnì vystihuje nás dìti. Máme i svoji vlajku. Pøikládáme foto. Bìhem letních mìsícù zaèínáme pøijímat pøihláky ke studiu na základní umìlecké kole, studovat u nás mohou dìti od 5 let podle platného kolního vzdìlávacího programu. Nae kola nabízí vzdìlávání ve dvou oborech ve výtvarném a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (ploná a prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba) a výtvarná kultura. Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací hodiny. V hudebním oboru se vyuèuje høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon a na klávesy. Vyuèován je také sólový zpìv, bohuel v souèasné dobì máme v tomto studijním zamìøení pouze jednoho áka, rádi bychom jejich øady rozíøili, proto je v rámci tohoto zamìøení vyuèován nejen zpìv klasický, ale také populární. Od záøí 2013 otevíráme nové studijní zamìøení hru na bicí. áci, kteøí se budou chtít høe na bicí vìnovat, budou v prùbìhu studia na ZU seznámeni nejen s hrou na bicí soupravu, ale novì také s hrou na melodické bicí jako je napø. vibrafon, marimba, xylofon apod. Nai áci mohou také chodit na hodiny pìveckého sboru a mohou získat hudební zkuenosti v souboru Cvrèci. Myslivosti zdar Haluzníci Nae poslední akce, jarní trh na Kantùrkovci, byla jako v minulých letech opìt úspìná. Prodejcù se selo dost, zboí bylo zajímavé. Jako vdy byl ovem nejvìtí zájem o zboí jedlé. Letoní mazance Heleny Kunkelù se opravdu povedly stejnì jako peèivo ze Svatováclavské pece peèené pilným ákem Gusty Sobotovièe betlémáøem, cukráøem a vùbec veumìlem Pavlem Rouhou. Nechybìly oblíbené zelòáky èi krásné perníèky a bylo i èím zapít. Také výborná bramboraèka pro vechny a neménì výborný sponzorský gulá pro prodávající se setkaly s kladnou odezvou. Velký zájem byl opìt o ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek. Na vystavených fotografiích se mohli ti starí také hledat mezi øehtající mládeí v létech minulých. Trochu jsme asi zklamali selháním prodeje ryb. Dle novohradských rybáøù prý zamrzly v sádkách, ale ji za ètyøi dny byly rozmraeny a vesele se prodávaly na námìstí. Take o rybí pochoutky o velikonocích jste nepøili. Tolik tedy k minulosti a teï co nás èeká pøítì. Stejnì jako v minulých letech uspoøádáme i letos v èervnu Den øemesel. Tentokrát bude souèástí vìtí akce, jakéhosi dne regionu pomalí. Letos pøipadne den øemesel na 15.èervna. Podrobnìjí pozvánku si ti, které to zajímá pøeètou v pøítím èísle zpravodaje, na plakátech èi na naich inovovaných internetových stránkách (www.pratelevelesina.cz). Den pøedtím v pátek 14. èervna probìhne na Kantùrkovci vernisá dlouhodobé výstavy. Na této výstavì bychom chtìli zavzpomínat na kolní léta dávno minulá zachycená na dobových fotografiích ale i s ukázkami vybavení kol, pomùcek a tak dále. Pøestoe máme sluné mnoství exponátù, rádi bychom získali dalí. Proto se na Vás obracíme s prosbou:, ozvìte se na telefonu nebo se zastavte na námìstí vedle elezáøství v domì è. 92 k blií domluvì. Vzhledem k èasu, který potøebujeme na sestavení výstavy, Vás prosíme ozvìte se do 10.kvìtna. Jinak se mají pøíznivci Kantùrkovce na co tìit, probíhají tam teï práce, které umoní vystavit památné prvky z hradu Veleína, obou kostelù i konìspøené eleznice. Dosud se toti válely po dvoøe málokým povimnuty. Také práce na peci se po dlouhé zimì mohou zase rozbìhnout. Snad tedy pec by jetì nefunkèní na dni øemesel ji uvidíte. Na Svatováclavském posezení by se v ní ji podle plánù mìlo péci. Za SPMV Z.Korbela Pøihláku ke studiu najdete na naich webových stránkách Marie Procházka tanglová, øeditelka koly Srdeènì vás zveme na koncerty a výstavy naich ákù. 6. kvìtna od 17:00 v sále ZU vystoupí áci p. Marie Bùkové. 20. kvìtna v 18:00 v galerii Jakub probìhne vernisá výstavy prací ákù výtvarného oboru. Výstava bude ke zhlédnutí do nedìle , kadý den od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00, o víkendu dle provozu infocentra od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16: kvìtna od 16:30 mùete v sále ZU slyet áky kytarové tøídy p. Terezy Mandelíkové. Koncert ákù a absolventù klavírního oddìlení se bude konat 28. kvìtna v sále ZU od 17:30, vystoupí áci klavírních tøíd p.heleny Mareové a p. Magdaleny Valentové. Tìíme se na vidìnou. Základní umìlecká kola Veleín otevírá od záøí 2013 kurzy souèasného a výrazového tance pro dìti a mláde od 6 do 18 let (mohou se pøihlásit i starí studenti). Kurzy budou probíhat v tìlocviènì SO a povede je lektorka, sólistka Jihoèeského divadla, s bohatými zkuenostmi nejen s klasickým tancem. Pøihláení budou rozdìleni do skupin podle vìku, kadá skupina bude mít výuku jednou týdnì 90 minut. Cena kurzu je 1800, na pololetí, kurz bude otevøený pøi minimální poètu 6 pøihláených na jednu skupinu. V pøípadì vaeho zájmu prosím kontaktujte vedení koly na adrese bìhem kvìtna a èervna, závazné pøihláky budeme rozesílat pøedbìnì pøihláeným bìhem letních prázdnin. Za ZU Veleín Marie Procházka tanglová 3

4 Pøi Základní umìlecké kole Veleín probíhají od února 2013 dva nové kurzy kurz Veselé zpívání a výtvarné kurzy pro dospìlé. Veselé zpívání je aktivita pro dìti od 2 do 6 let, která je zamìøena na rozvoj hybnosti a hudebnosti. Kurzy jsou vedené p.marií Bùkovou, která v naí kole vyuèuje pøípravnou hudební výchovu, hru na housle, sólový zpìv a vede pìvecký sbor a soubor Cvrèci. Veselé zpívání navtìvuje 27 dìtí, které jsou rozdìlené do 4 skupin. Pøi hodinách se uèí nové øíkanky, písnièky, dìlají rùzná rytmická cvièení s vyuitím Orffových nástrojù a jednoduché pohybové hry. Do výtvarných kurzù dochází 5 lidí, kteøí pod vedením p.heleny Vodákové pracují s rùznými výtvarnými technikami kresbou, malbou, pøíp. výrobou keramiky apod. Jejich práce jsou natolik zdaøilé, e bychom je rádi prezentovali, o termínu výstavy jetì budeme informovat. Základní umìlecká kola Veleín V pondìlí 25. bøezna se uskuteènila ve kolní druinì pøi Z Veleín první výtvarná dílna na téma "Velikonoce". Nae ikovné dìti si mohly spoleènì se svými rodièi vyrobit výrobky zamìøené na jaro a Velikonoce. Jsem velice ráda, e nás navtívilo hodnì dìtí i rodièù. Pilnì vyrábìli a odnesli si domù hezkou výzdobu. Na stránkách koly si mùete prohlédnout ve fotogalerii fotografie svých dìtí. V rubrice aktuality je moné také kadý mìsíc sledovat, jaké akce se ve kole poøádají. Já se budu na vás tìit v dalím kolním roce, kdy bychom chtìli uskuteènit dalí druinovou výtvarnou dílnu k Vánocùm. Dana Weiglová, vedoucí vychovatelka D Po zruení lyaøského kurzu v sedmých tøídách v prvním pololetí kolního roku se konalo jednání mezi zástupci vedení Z, SRP, kolské rady a zástupci mìsta. Z tohoto jednání vyplynuly následující závìry: Na základì výsledkù ankety pro rodièe a za podpory vedení Z se plavecký kurz uskuteèní ve kolním roce v rozsahu 40 hodin ve 20 lekcích. Vedení koly objednalo v termínu lyaøský kurz pro dìti, které budou v sedmé tøídì ve kolním roce Volná místa budou pøednostnì nabídnuta ákùm souèasných sedmých tøíd. Zástupci SRP byli poádáni vedením mìsta o pøedání stávajících platných stanov SRP registrovaných Ministerstvem vnitra ÈR. Pøedseda sdruení rodièù pøislíbil jejich doloení. Zástupci koly pøipraví pro rodièe námìty na financování akcí, pomùcek a ostatních aktivit tak, aby rodièe mìli monost seznámit se s námìty na stránkách koly døíve ne na první tøídní schùzce. Námìty rodièù na zlepení kvality stravování a fungování kolní jídelny budou pøedány kole. Tyto námìty je moné odevzdat do schránky urèené pro rodièe ve kole, pøípadnì tøídním dùvìrníkùm k projednání pøi tøídních schùzkách. Té je moné je zaslat v elektronické podobì na e mailovou adresu vedení koly. Spoleènì bude vypracován a zaèátkem kolního roku 2013/2014 bude pøedloen rodièùm dotazník s okruhy otázek zamìøenými na výuku, stravování, potøeby ákù a rodièù, které se týkají úrovnì a kvality základního vzdìlávání na Z Veleín. Na základì výsledkù vzniknou dalí námìty a aktivity na zlepení vzdìlávacího procesu. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem úèastníkùm jednání pøedevím za vstøícnost a snahu problémy øeit. Za rodièe: Ing. Tomá Mátl tøídní dùvìrník SRP, Mgr. Irena Berecová èlen kolské rady, Jitka Tarabová, èlen kolské rady a tøídní dùvìrník SRP, Ing. Helena Stifterová, èlen SRP. Koneènì pøilo jaro a spolu s ním kadoroènì nejoèekávanìjí okamik naich ákù, maturitní a závìreèné zkouky. I kdy bych si pøál, aby je vichni zvládli bez problémù, je to závislé hlavnì na jejich píli a znalostech. Tento jarní èas je pro kolu zvlátní i vemi právì probíhajícími projekty, o kterých jsem se u v minulosti na tìchto stránkách zmínil. Teda kromì toho posledního, do kterého jsme se zapojili teprve v lednu tohoto roku. Projekt nazvaný Rozvoj technického vzdìlávání v Jihoèeském kraji je zamìøený na podporu technického vzdìlávání v regionech a nae kola k tomu vyuije devìt milionù z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat se základními kolami ve Veleínì, v Borovanech, v Køemi, v Kamenném Újezdu a ve Vìtøní. Dalí èerstvou informací je to, e jsme prohloubili spolupráci s Jihoèeskou univerzitou, která nám chce udìlit na základì naí kvalitní výuky titul Fakultní kola Pøírodovìdecké fakulty Jihoèeské univerzity. Podepsání titulu dìkanem univerzity pøedpokládám v nejblií dobì. Rovnì Vysoká kola technická a ekonomická v Èeských Budìjovicích chce do konce kolního roku otevøít na naí kole svoji poboèku zamìøenou na oblast vzdìlávání ve strojírenství, o èem jsem u pøed nìjakou dobou tady psal. Závìrem pøeji vem naim studentùm úspìné poslední dva mìsíce studia a posledním roèníkùm úspìné ukonèení studia maturitní, nebo závìreènou zkoukou. Poslední pøíjemná zpráva. Dne jsme obdreli registraèní list z Fondu ivotního prostøedí, podepsaný ministrem, kterým se schvaluje zateplení a výmìna vech oken naí koly ve výi 30 mil. Kè. Milan Timko, øeditel koly Poslední týden v srpnu poøádají skauti tábor otevøený pro vechny kluky a holky od 10 do 15 let. Tábor bude vnovohradských horách a je programovì nastaven pro dìti, které jinak tráví svùj volný èas s poèítaèem. Informace a pøihlaování na Quest.skauting.cz Ve ètvrtek se na námìstí J.V.Kamarýta bude konat první letoní farmáøský trh. Po zkuenostech z loòského roku Na trhu budou k dostání brambory a kmín od Rouhù, dobroty od Heleny, mouka a dalí mlynáøské výrobky ze Støíova, domácí vajíèka, koøení, uzeniny a mnoho dalího. Nebude chybìt ani ukázka, návod na pìstování a ochutnávky netradièní zeleniny a ovoce, pìstované u místního ekozemìdìlce. Na prvním letoním trhu tak budete moci ochutnat a dozvìdìt se ve o mìdvìdím èesneku a asijské zeleninì Perile a Mizunì. Na bohatosti nabídky na trhu se mùete podílet i vy. Na trhu mùe prodávat své výpìstky èi výrobky kadý dospìlý obyvatel z jiních Èech. Pokud nemá ivnostenský list, staèí obèanský prùkaz, k prodeji potravin pak potravináøský prùkaz. Je moné se i na prodeji pøebytkù domluvit s jinými prodejci. K dispozici jsou farmáøské stánky, které si mùete pro trh pronajmout. K úèasti na trhu je potøeba se pøedem pøihlásit nebo domluvit u nìkteré z tìchto osob, které vám i ochotnì odpoví na vae dotazy: Dana Kindlmannová, tel: Jaroslav Bartizal, v kanceláøi infocentra, nám. J. V. Kamarýta 87., tel: Helena Kunkelová v krámku Prodej krmiv pro zvíøata, námìstí J.V.Kamarýta è.p. 52, tel:

5 Slouèení DM Veleín a Louèovice Tímto bude oblast Veleín spadat pod novì vzniklou MO Louèovice. Pøípadné dotazy na : Na základì naøízení Rady (EHS) è 3730/87 a naøízení Komise (EHS), kterými se stanoví provádìcí pravidla pro dodávky potravin z intervenèních zásob ve prospìch nejchudích osob ve Spoleèenství, zajistila a pøedala Charita Kaplice sociálnímu odboru Mìsta Kaplice následující potravinovou pomoc pro potøebné: Mlýnský obilný výrobek mouka hladká 170 kg. Tìstovinybezvajeèné suené 32 ks. Mlékárenské máslo 30 kg. Mlékosuené plnotuèné 25 kg Vìøíme, e nae spolupráce pomùe tìm nejpotøebnìjí z naeho regionu a doufáme, e se bude i nadále rozvíjet ve prospìch nejen obdarovaných, ale i dárcù. Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Termín: 26. duben a 3. listopad 2013 Místa konání: jiní Èechy Èeský Krumlov a Vyí Brod Horní Rakousko Freistadt a Bad Leonfelden Spoleèný cíl: pøedstavit prolínající se osudy dvou národù a pøispìt k upevnìní vzájemných vazeb Zamìøení: ivot v pøíhranièí, kulturní a umìlecké poklady, rozvoj obchodu, hospodáøství a dalí prvky, které ovlivnily a nadále ovlivòují vztahy Èech a Rakouska Cílová skupina: iroká veøejnost, koly, historici, podnikatelé, umìlci aj. O minulém víkendu se konalo v Nymburce otevøené mistrovství Èech, které je jakýmsi pøedkolem èeských týmu pøed mistrovstvím Èeské republiky. Podstatné je, e v této soutìi jsou pouze dvì disciplíny a to sestavy a sportovní boj. Soutìí se systémem kadý s kadým pøi zachování váhových kategorií. Tzn., e v pomìrnì krátkém èasovém sledu bojovník absolvuje ètyøi a pìt zápasù èi sestav. Veleínské alias bez nadsázky mùeme øíci, e okresní taekwon do, sloené z Kaplických a Kamenno Újezdských nadìjích, pomalu ale jistì zaèíná vystrkovat rùky na národní scénì ve vech kategoriích. Po získaných zkuenostech v tréninkových støediscích mládee se doplnil závodní tým o nováèky a po systematické pøípravì pilovali závodníci formu na nové základn, na Lipnì,v Hrdoòovì na hotelu Fontána. Na závìreèném soustøedìní se zde ustálila sestava v tomto sloení, která nás reprezentovala na mistrovství: Foitl(Vel), Kováø(KÚ) áci, Sluka(KÚ), Hùda(Vel), paningerová(vel), Foitlová(Vel), Havlíèková(Vel) junioøi Jeøábek(Vel), Bartizal(Vel), Ondráèek(Kap), Mrzena(Kap), Drdák(Kap), ák(kap) senioøi S výpravou jetì cestovali rozhodèí íhovec, Rouha, Rouhová, Hüttner. Kouèem byl Milan Proke. Závody zaèaly ji tradiènì sestavami, kde se u nìkterých projevila zaèáteènická nervozita(havlíèková, Foitl, ák, Kováø) a nìkteøí ve vypjaté atmosféøe podlehli tlaku obecenstva a sestavy nedokonèili èi pokazili(mrzena, Sluka, Kováø, Bartizal). Pak ovem nastoupila Foitlová, která celou základní skupinou projela, jako nù máslem a bylo koda, e v øezu nepokraèovala dále, ve finálové skupinì. Ale pøesto první bronz pro veleínské! paningerová, která pøed závody dostala pozvánku na testování do reprezentace, mìla velice silnou a poèetnou kategorii. Nezalekla se vak ani svých budoucích soupeøek z repre a byl tu druhý bronz. Tøetí a ètvrtý pøidali Jeøábek a Ondráèek po velmi dobrých výkonech. Bezprostøednì po sestavách zaèal sportovní boj. Hned v úvodu pøíjemnì pøekvapili sourozenci Foitlovi, kteøí ve slabì obsazených kategoriích dosáhli shodnì na první místa! Ukázalo se, e toto byly vak i poslední zlaté medaile, protoe v ostatních váhových kategoriích, kde se to hemilo reprezentanty, to nemìli nai borci nijak snadné. Pøíjemnì pøekvapil Sluka, který, aè první rok mezi juniory, se nezalekl o hlavu vyích soupeøù a zjednal si patøièný respekt celkovì ètvrté místo. Vùbec nic se neèekalo od Havlíèkové, je se vrátila po dvouroèní zdravotní pauze a prala se jako o ivot krásné tøetí místo a nádherný souboj s vicemistryní Evropy Schacherlovou. Kdy je øeè o navrátilcích nemùeme opomenout Bartizala, který byl velkým tahounem v trénincích a motivátorem ostatních. Svedl také bratrovraednou bitvu o tøetí místo s Ondráèkem, kde poslední jmenovaný byl úspìnìjí. Stejný osud potkal i Drdáka s Mrzenou. Tito dva se rozdìli o støíbro a bronz. V nejtìí váhovce doplatil ák na nováèkovskou daò, ale i pøesto dokázal potrápit své soupeøe. Jeøábek tuto váhovku ozdobil bronzem a zakonèil tak úspìnou pou naeho okresního týmu. Koneènì slezl sníh a bylo moné provést brigádu na úklid obce v akci Ukliïme svìt jaro Dne 16. dubna, kdy aprílové poèasí dostálo svého, se z SK ASPV brigády zúèastnilo 22 dìtí a 11 dospìlých. 5 Slovo trenéra: Je vidìt, e celý tým kvalitnì hodnì vyrostl. Nejvíce se to projevovalo v závìreèných trénincích, kde nai prokazovali zdravou sebedùvìru a i kdy kadého z nás provází tréma, cítil jsem z týmu nebojácnost a odvahu. U to nebyli ti

6 vyjukaní kluci a holky, ale pùsobili dojmem zkuených matadorù a zaskoèili svými výkony i mnohé reprezentanty. Velkou rezervu máme jetì ve cvièení sestav, které nejsou tak oblíbenou disciplínou mezi mladými, ale pro komplexní zvládnutí bojového umìní, jsou nepostradatelné. Natìstí si toto nai zaèínají i díky závodnické konfrontaci, uvìdomovat. Tìko vyzdvihnout nìkoho a druhého opomenout, jak øíkám, byl jsem spokojen se správnou bojovou náladou, perfektní partou a sluným vystupováním. Asi nejvíc na mne zapùsobila Zuzka paningerù, která si tìsnì pøed závody na tréninku v Kaplici, poranila bolestivì kyèel, e nohu dokázala zvednout ne více ne 30 cm nad zem. Pøi sestavách to byla zase ta Zuzka, která s pøehledem zdvíhá nohy nad hlavu. Ptám se po té, co se jí leskla medaile na krku: Zuzy, co ta noha, bolí? Ne, mám v sobì pìt ibalgínù.tak v té chvíli jsem málem zkolaboval já. Na zaèátku dubna 6. 7., nás èeká Czech Open mezinárodní závody a 22.4 budu muset asi odjet na ME do Bledu, obhajovat zlato. Popravdì, moc se mi tam nechce, protoe se ze mì stal magnet na zranìní. Uvidíme. Teï mám vak radost z naich nadìjí a vìøím, e o nich jetì uslyíme. M.Proke V sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 6

7 DÍLO: Ji na studiích jevil Kamarýt lásku k básnictví. Èítaje nìmecké básníky, zaèal i sám nìmecky básnit, jak líèí v básni List pøíteli. Netrvalo vak dlouho a pod vlivem ryze èeského domova a svých uèitelù probudila se vnìm láska k mateøskému jazyku a od té doby konal a psal jen èesky. První Kamarýtova známá èeská báseò je pøeklad Bürgerovy balady Divoký lovec. První titìné práce jsou z roku 1817 Na mou Umku, Má milenka a Dùvtipní nápadové v Rozmanitostech. Dalí práce vycházely v Èechoslavu, Dennici, Novoroèence, Poutníku slovanském, Hlasech vlastencù, Jindy a nyní, Èeské vèele, Kvìtech, Vlastimilu a v dalích èasopisech. Mimo to psal i èetné kritiky do tehdejích èasopisù. První pokusy básnické byli jen pro pøítele Èelakovského a malý krouek pøátel. Kamarýt vstoupiv do semináøe vyuíval èasu velmi pilnì, kromì teologického studia si hledìl hudby, øeètiny, latiny a tehdy moderních jazykù jako franètiny, poltiny a hlavnì rutiny. Protoe se zamýlel vìnovat bohosloví zcela, sestavil Kamarýt své dosavadní básnì jako celek a zaslal je Èelakovskému, aby je pøedloil cenzuøe. Ten se obával, e milostné básnì básníka, který byl ji v semináøi, cenzurou neprojdou, a proto Kamarýta vydával za juristu. Cenzura i v tìchto nevinných básnièkách dosti zle øádila, ale pøece je vytisknout povolila. Tisk obstaral Èelakovský a tak spatøily svìtlo svìta roku 1822 Kamarýtovi Smíené básnì vìnované Èelakovskému. Básnì byly obecenstvem vøele pøijaty a to rozhodlo, e se Kamarýt nerozlouèil s mùzou, ale bavil se s ní i dále, zaobíraje se u jen duchovním básnictvím. Vedle básnìní sbíral pøísloví, zvyky, obyèeje a èeské národní písnì a pomáhal v tom pilnì Èelakovskému. To ho pøivedlo ke sbírání èeských národních písní duchovních, které chtìl vydat soubornì i s nápìvy. Ukázku zachytil ve svém Kancionálu Klokotském. Duchovní písnì Kamarýtovi vyly ve dvou dílech, ale bez nápìvù v letech 1831 a 1832 pod názvem Èeské národní duchovní písnì a obsahovaly 246 tìchto èeských písní. Kamarýt byl i horlivým knìzem a hledìl si své osady. Pro mláde i dospìlé hodlal vydat modlitební knihy, pro dospìlé svá kázání. Staraje se o kolu sbíral po mnohá léta pøísloví a rèení tehdejích spisovatelù a z nich uvil Pomnìnky, anebo rýmované prùpovìdi nábonosti, mravnosti a moudrosti. Kniha obsahovala na osm set pøísloví a rèení. První vydání opìt obstaral Èelakovský ale Josef Vlastimil Kamarýt se ho u nedoèkal. Vylo teprve rok po jeho smrti. Dalí vydání sebraných svìtských a duchovních básní pøichystal k tisku a vydal jeho bratr Frantiek Dobromil roku 1867 a druhé vydání Pomnìnek uveøejnil Jan Frantiek Zítek v roce Kamarýtovou pøedùleitou èinností byl té styk s tehdejími vlastenci a hlavnì èeskobudìjo vickými bohoslovci, na nì pùsobil zvlátì prostøednictvím svého bratra Frantika Dobromila. V nich, ale i v celém táborském okolí probouzel lásku k oputìné vlasti. Nemalou zásluhu zjednal si i roziøováním knih, je bylo rovnì tak dùleité jako samo spisovatelství. Pøièinìním Kamarýtovým bylo zaloeno lechetným knìzem Hanykýøem vydavatelství èeských knih Dìdictví sv. Jana. Dùleitou cenu pro èeskou literaturu mají vzájemné dopisy J. V. Kamarýta a F. L. Èelakovského, vydané roku 1865 ve sbírce Sebrané listy. V tìchto dopisech psal i své básnì Èelakovskému a ten mìl uhodnout, jde li o lidový originál, èi o Kamarýtovu nápodobu. Hlavní význam Josefa Vlastimila Kamarýta tkví ve sbìru lidové poezie a to zejména jihoèeské. Z jeho zdrojù èerpali mimo Èelakovského také K. J. Erben, A. Dvoøák i L. Janáèek. K 180. Výroèí úmrtí Josefa Vlastimila Kamarýta pøipravil: J. Bartizal Infocentrum Veleín. Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín vás zve na den otevøených dveøí v mìstském muzeu dne 8.kvìtna Otevøeno bude od 9 do 16 hodin. Uvidíte nový model konìspøeky a vitrínu s expozicí ke Druhé svìtové válce. 7

8 ù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: ( ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj ) í: rezervace míst: (Petra Øíhová) rez. míst: (Maryna Synytská ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) ( monost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením : Hana Rùièková ( ) Jaroslav Bartizal ( ) 8

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit?

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA.

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA. ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA V roce 2005, 2006 a èásteènì v letošním roce 2007 byla v naší obci dokonèena

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Kg P r o g e o Slovo DESIGN dostalo význam a nyní, buïte i vy dokonalí a zapom eòte na kom prom isy. Nechte se unést celokarbonovým rám em z jednoho

Více