èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5 2013 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích nepøíjemnostech spoleènost Tangenta, spol. s.r.o. zahájila jednu z nejvýznamnìjích staveb ve Veleínì nového obytného komplexu. V lokalitì Na Vrích (nad ulicí Sídlitì Nad Cihelnou) zaèala vyrùstat dlouho oèekávaná stavba. Na celkové ploe m2 první etapou developerská firma vybuduje základní technickou vybavenost (ZTV komunikace, chodníky, vechny inenýrské sítì) jako základní podmínku pro vznik nového bydlení. Nové bude i napojení místní komunikace na silnici na Sv. Jan nad Malí, ale i malé sportovní høitì a prostor pro komunitní setkávání. Budoucí zástavba je èlenìna do tøí skupin. První tvoøí vila domy (6 dvoupodlaních objektù, v kadém mùe být a 8 bytù). Druhou skupinou bude 7 pøízemních dvojdomù na samostatných parcelách a tøetí èást zahrnuje 13 samostatnì stojících domkù. Celý komplex bude pozdìji doplnìn dvìma bytovými domy. Z architektonického hlediska jde o obytnou zónu rodinných domù, kde pøechod mezi souèasnou panelovou vysokopodlaní zástavbou je zajitìn právì viladomy. Ostatní zástavba je v charakteru bungalovù, resp. atriových domkù. Z pohledu developera je následující pøedstava: vila domy a dvojdomy budou provedeny dodavatelsky, samostatnì stojící rodinné domy mohou být postaveny developerem, nebo stavebníkem podle ideového projektu, nebo stavebníkem individuálnì. Pokud se týká vlastních domù, pøedpokládá developer základní variantní nabídku jak co do velikosti a dispozièního uspoøádání, tak z hlediska materiálového. Základem by mìl být nízkoenergetický dùm (zdìný nebo døevostavba), pro nároènìjí klienty bude samozøejmostí individuální øeení. Investor pøedpokládá té monost stavby domu v pasivním reimu. Materiály pro interiér si zvolí, popø. zajistí budoucí majitel. V souèasné dobì tedy ji probíhají práce na ZTV, které by mìly být dokonèeny v øíjnu s kolaudací v listopadu letoního roku. Pro zájemce o byty èi rodinné domky pøedpokládáme, e na konci kvìtna (pravdìpodobnì ) uskuteèníme prezentaci celého projektu, kde v naem kinì spoleènì s developerem pøedloíme vizualizovanou zástavbu a pøedstavíme jednotlivé objekty, ceny a podáme dalí informace. Vìøím, e pozvání pøijmou nejen skuteèní zájemci o bydlení v krásné slunné lokalitì, ale i dalí obèané. Josef Klíma, starosta mìsta Opravený køí u kostela Sv. Václava celkové náklady 115 tis. Kè, z toho 90% dotace z SZIF (LEADER) MAS Pomalí Èápi nad Houvákem od !!! 1

2 Instalace budek pro rorýsy na Z Nové zábradlí u parku Na Vrích Nové stanovitì kontejnerù na plast a sklo v ulici Ke Kozákùm Srdeènì vás zveme do mateøského centra Veleínské klubíèko, které se nachází v základní kole 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od 9:45 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí (pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Dne 18. dubna jsme se opìt seli na dìtském høiti na Sídliti na akci:. Poèasí nám pøálo, a tak jsme se mohli s chutí pustit do práce. Dìkuji vem, kteøí se zúèastnili. Vzhledem k tomu, e k nám ji koneènì dorazilo to pravé jaro, odsouváme kurz první pomoci a na podzim/zimu tohoto roku. Nebudeme pøeci sedìt ve tøídì, kdy je venku tak krásnì :) Ve dnech státního svátku 1. a 8. kvìtna bude mateøské centrum zavøené! Vem ètenáøùm krásný máj. Jirka Rùièka ( místostarosta ) Tel: Nouzová tel. èísla: MP , pøedák prac. skupiny: V pondìlí 6. kvìtna se uskuteèní tradièní pøijetí pilotù u starosty mìsta u pøíleitosti ukonèení 2. svìtové války a kolem 9.30 umístìní kytice k pamìtní desce pilota RAF Prokopa Brázdy, který poloil ivot za osvobození Èeskoslovenska. mìstskému úøadu za blahopøání a dárek k narozeninám. Èlovìka potìí milá návtìva a posílí projevený zájem. Kvìta Bùková, Veleín Chtìl bych podìkovat panu starostovi Mgr.Josefu Klímovi, za krásné blahopøání a dárek. Dále paní M. Radové a R. Papoukové, za milou návtìvu a blahopøání k mým 75.narozeninám." Jiøí Bláha Fotbalový oddíl dìkuje øeditelce Z Veleín Mgr. Dvoøákové a øediteli SO Veleín Ing. Bc. Timkovi za poskytnutí pronájmu tìlocvièen v zimním období pro naí mláde a dospìlé. Pøedseda Pavel Havlíèek a výbor FC Jedná se o pìtidenní prázdninový pobyt pro malou, maximálnì patnáctièlennou, skupinu dìtí ve vìku 6 10 let na téma. Program zprostøedkuje dìtem zdravý pohyb a pobyt v pøírodì, kde hravou formou vylutíme mnoho netradièních hádanek, køíovek a hlavolamù, rozkryjeme architekturu ptaèích hnízd, mraveni a hlemýdích ulit, vytvoøíme výtvarné objekty a obrazy z barev a pøírodních materiálù a na závìr uskuteèníme výstavu pro zvìdavé rodièe. Bìhem tvorby si zasportujeme i zazpíváme. Tvoøivé hry budou doplnìny prvky artefiletiky a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. Obì metody podporují vnímavost, soustøedìní, fantazii, komunikaci a sociální cítìní. Program bude probíhat pøevánì v pøírodì pod irým nebem, pouze za velmi patného poèasí se pøemístíme do prostor mateøského centra. Termín konání: pondìlí 8.7. pátek vdy od 8:00 do 16:00 hod. Maximální poèet dìtí 15 (minimální 10 dìtí) Cena: 500 Kè / dítì na 5 dní cena zahrnuje vekeré pracovní výtvarné potøeby, program a pøísun tekutin.! cena nezahrnuje stravu. Tu si kadé dítì nosí z domova samo! V pøípadì zájmu Vám podrobné informace podají organizátorky a lektorky Bc. Monika Korbelová telf: (vdy po 18. hodinì) Mgr. Kamila tindlová telf: Tìíme se na spoleèné tvoøení!!! Monika a Kamila Po delí odmlce se opìt ozýváme. Dne jsme si vyli v ledovém vìtru a celkovì nepøíznivém poèasí na støelnici v Netøebicích. Seli jsme se u kina ve Veleínì a vyrazili pìky na støelnici do Netøebic. Cesta nám ubìhla dost rychle,byla nám velká zima tak jsme si u støelnice udìlali oheò, nasvaèili se a li støílet. Tam na nás èekal správce støelnice pan Tomáek Karel a adept myslivosti Petr. Pak se dostavil i myslivec pan lunka. Pøedvedli nám, jak zacházet se zbraní, co je bezpeènost pøi støelbì a na co se která zbraò pouívá. Po této pøednáce jsme si mohli zastøílet 2

3 na terè ze vzduchovky. A aby to nebylo jen tak fádní, pøipravili pro nás malé pøekvapení. Po posledním výstøelu se uvolnila deska a vybìhlo sele prasete divokého. Byli jsme bez dechu. Pak nám Jana a Lenka øekly, e je to jen atrapa, foto s divoèákem vypadá docela vìrohodnì. Sele a lonèák se mùe lovit celoroènì. Moc dìkujeme za milé pøekvapení a e ve probìhlo OK. No a ta hrozná zima a vítr? Nejsme cukrové panenky, ale Haluzníci. A teï bychom Vám vem chtìli pøiblíit nae jméno HALUZNÍCI. Stále jsme pøemýleli, jak pojmenovat ná krouek, srnèata,lièata atd... je u dost známé. A tak jsme se øídili mysliveckou mluvou. Na toto téma nás pøivedla Jana s Lenkou. Nakonec s tímto názvem pøila Jana a my jsme si ho odhlasovali. Take název haluzník znamená mladý dravec opoutìjící hnízdo, ale dosud neschopný si opatøovat potravu sám. A toto pøesnì vystihuje nás dìti. Máme i svoji vlajku. Pøikládáme foto. Bìhem letních mìsícù zaèínáme pøijímat pøihláky ke studiu na základní umìlecké kole, studovat u nás mohou dìti od 5 let podle platného kolního vzdìlávacího programu. Nae kola nabízí vzdìlávání ve dvou oborech ve výtvarném a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (ploná a prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba) a výtvarná kultura. Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací hodiny. V hudebním oboru se vyuèuje høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon a na klávesy. Vyuèován je také sólový zpìv, bohuel v souèasné dobì máme v tomto studijním zamìøení pouze jednoho áka, rádi bychom jejich øady rozíøili, proto je v rámci tohoto zamìøení vyuèován nejen zpìv klasický, ale také populární. Od záøí 2013 otevíráme nové studijní zamìøení hru na bicí. áci, kteøí se budou chtít høe na bicí vìnovat, budou v prùbìhu studia na ZU seznámeni nejen s hrou na bicí soupravu, ale novì také s hrou na melodické bicí jako je napø. vibrafon, marimba, xylofon apod. Nai áci mohou také chodit na hodiny pìveckého sboru a mohou získat hudební zkuenosti v souboru Cvrèci. Myslivosti zdar Haluzníci Nae poslední akce, jarní trh na Kantùrkovci, byla jako v minulých letech opìt úspìná. Prodejcù se selo dost, zboí bylo zajímavé. Jako vdy byl ovem nejvìtí zájem o zboí jedlé. Letoní mazance Heleny Kunkelù se opravdu povedly stejnì jako peèivo ze Svatováclavské pece peèené pilným ákem Gusty Sobotovièe betlémáøem, cukráøem a vùbec veumìlem Pavlem Rouhou. Nechybìly oblíbené zelòáky èi krásné perníèky a bylo i èím zapít. Také výborná bramboraèka pro vechny a neménì výborný sponzorský gulá pro prodávající se setkaly s kladnou odezvou. Velký zájem byl opìt o ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek. Na vystavených fotografiích se mohli ti starí také hledat mezi øehtající mládeí v létech minulých. Trochu jsme asi zklamali selháním prodeje ryb. Dle novohradských rybáøù prý zamrzly v sádkách, ale ji za ètyøi dny byly rozmraeny a vesele se prodávaly na námìstí. Take o rybí pochoutky o velikonocích jste nepøili. Tolik tedy k minulosti a teï co nás èeká pøítì. Stejnì jako v minulých letech uspoøádáme i letos v èervnu Den øemesel. Tentokrát bude souèástí vìtí akce, jakéhosi dne regionu pomalí. Letos pøipadne den øemesel na 15.èervna. Podrobnìjí pozvánku si ti, které to zajímá pøeètou v pøítím èísle zpravodaje, na plakátech èi na naich inovovaných internetových stránkách (www.pratelevelesina.cz). Den pøedtím v pátek 14. èervna probìhne na Kantùrkovci vernisá dlouhodobé výstavy. Na této výstavì bychom chtìli zavzpomínat na kolní léta dávno minulá zachycená na dobových fotografiích ale i s ukázkami vybavení kol, pomùcek a tak dále. Pøestoe máme sluné mnoství exponátù, rádi bychom získali dalí. Proto se na Vás obracíme s prosbou:, ozvìte se na telefonu nebo se zastavte na námìstí vedle elezáøství v domì è. 92 k blií domluvì. Vzhledem k èasu, který potøebujeme na sestavení výstavy, Vás prosíme ozvìte se do 10.kvìtna. Jinak se mají pøíznivci Kantùrkovce na co tìit, probíhají tam teï práce, které umoní vystavit památné prvky z hradu Veleína, obou kostelù i konìspøené eleznice. Dosud se toti válely po dvoøe málokým povimnuty. Také práce na peci se po dlouhé zimì mohou zase rozbìhnout. Snad tedy pec by jetì nefunkèní na dni øemesel ji uvidíte. Na Svatováclavském posezení by se v ní ji podle plánù mìlo péci. Za SPMV Z.Korbela Pøihláku ke studiu najdete na naich webových stránkách Marie Procházka tanglová, øeditelka koly Srdeènì vás zveme na koncerty a výstavy naich ákù. 6. kvìtna od 17:00 v sále ZU vystoupí áci p. Marie Bùkové. 20. kvìtna v 18:00 v galerii Jakub probìhne vernisá výstavy prací ákù výtvarného oboru. Výstava bude ke zhlédnutí do nedìle , kadý den od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00, o víkendu dle provozu infocentra od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16: kvìtna od 16:30 mùete v sále ZU slyet áky kytarové tøídy p. Terezy Mandelíkové. Koncert ákù a absolventù klavírního oddìlení se bude konat 28. kvìtna v sále ZU od 17:30, vystoupí áci klavírních tøíd p.heleny Mareové a p. Magdaleny Valentové. Tìíme se na vidìnou. Základní umìlecká kola Veleín otevírá od záøí 2013 kurzy souèasného a výrazového tance pro dìti a mláde od 6 do 18 let (mohou se pøihlásit i starí studenti). Kurzy budou probíhat v tìlocviènì SO a povede je lektorka, sólistka Jihoèeského divadla, s bohatými zkuenostmi nejen s klasickým tancem. Pøihláení budou rozdìleni do skupin podle vìku, kadá skupina bude mít výuku jednou týdnì 90 minut. Cena kurzu je 1800, na pololetí, kurz bude otevøený pøi minimální poètu 6 pøihláených na jednu skupinu. V pøípadì vaeho zájmu prosím kontaktujte vedení koly na adrese bìhem kvìtna a èervna, závazné pøihláky budeme rozesílat pøedbìnì pøihláeným bìhem letních prázdnin. Za ZU Veleín Marie Procházka tanglová 3

4 Pøi Základní umìlecké kole Veleín probíhají od února 2013 dva nové kurzy kurz Veselé zpívání a výtvarné kurzy pro dospìlé. Veselé zpívání je aktivita pro dìti od 2 do 6 let, která je zamìøena na rozvoj hybnosti a hudebnosti. Kurzy jsou vedené p.marií Bùkovou, která v naí kole vyuèuje pøípravnou hudební výchovu, hru na housle, sólový zpìv a vede pìvecký sbor a soubor Cvrèci. Veselé zpívání navtìvuje 27 dìtí, které jsou rozdìlené do 4 skupin. Pøi hodinách se uèí nové øíkanky, písnièky, dìlají rùzná rytmická cvièení s vyuitím Orffových nástrojù a jednoduché pohybové hry. Do výtvarných kurzù dochází 5 lidí, kteøí pod vedením p.heleny Vodákové pracují s rùznými výtvarnými technikami kresbou, malbou, pøíp. výrobou keramiky apod. Jejich práce jsou natolik zdaøilé, e bychom je rádi prezentovali, o termínu výstavy jetì budeme informovat. Základní umìlecká kola Veleín V pondìlí 25. bøezna se uskuteènila ve kolní druinì pøi Z Veleín první výtvarná dílna na téma "Velikonoce". Nae ikovné dìti si mohly spoleènì se svými rodièi vyrobit výrobky zamìøené na jaro a Velikonoce. Jsem velice ráda, e nás navtívilo hodnì dìtí i rodièù. Pilnì vyrábìli a odnesli si domù hezkou výzdobu. Na stránkách koly si mùete prohlédnout ve fotogalerii fotografie svých dìtí. V rubrice aktuality je moné také kadý mìsíc sledovat, jaké akce se ve kole poøádají. Já se budu na vás tìit v dalím kolním roce, kdy bychom chtìli uskuteènit dalí druinovou výtvarnou dílnu k Vánocùm. Dana Weiglová, vedoucí vychovatelka D Po zruení lyaøského kurzu v sedmých tøídách v prvním pololetí kolního roku se konalo jednání mezi zástupci vedení Z, SRP, kolské rady a zástupci mìsta. Z tohoto jednání vyplynuly následující závìry: Na základì výsledkù ankety pro rodièe a za podpory vedení Z se plavecký kurz uskuteèní ve kolním roce v rozsahu 40 hodin ve 20 lekcích. Vedení koly objednalo v termínu lyaøský kurz pro dìti, které budou v sedmé tøídì ve kolním roce Volná místa budou pøednostnì nabídnuta ákùm souèasných sedmých tøíd. Zástupci SRP byli poádáni vedením mìsta o pøedání stávajících platných stanov SRP registrovaných Ministerstvem vnitra ÈR. Pøedseda sdruení rodièù pøislíbil jejich doloení. Zástupci koly pøipraví pro rodièe námìty na financování akcí, pomùcek a ostatních aktivit tak, aby rodièe mìli monost seznámit se s námìty na stránkách koly døíve ne na první tøídní schùzce. Námìty rodièù na zlepení kvality stravování a fungování kolní jídelny budou pøedány kole. Tyto námìty je moné odevzdat do schránky urèené pro rodièe ve kole, pøípadnì tøídním dùvìrníkùm k projednání pøi tøídních schùzkách. Té je moné je zaslat v elektronické podobì na e mailovou adresu vedení koly. Spoleènì bude vypracován a zaèátkem kolního roku 2013/2014 bude pøedloen rodièùm dotazník s okruhy otázek zamìøenými na výuku, stravování, potøeby ákù a rodièù, které se týkají úrovnì a kvality základního vzdìlávání na Z Veleín. Na základì výsledkù vzniknou dalí námìty a aktivity na zlepení vzdìlávacího procesu. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem úèastníkùm jednání pøedevím za vstøícnost a snahu problémy øeit. Za rodièe: Ing. Tomá Mátl tøídní dùvìrník SRP, Mgr. Irena Berecová èlen kolské rady, Jitka Tarabová, èlen kolské rady a tøídní dùvìrník SRP, Ing. Helena Stifterová, èlen SRP. Koneènì pøilo jaro a spolu s ním kadoroènì nejoèekávanìjí okamik naich ákù, maturitní a závìreèné zkouky. I kdy bych si pøál, aby je vichni zvládli bez problémù, je to závislé hlavnì na jejich píli a znalostech. Tento jarní èas je pro kolu zvlátní i vemi právì probíhajícími projekty, o kterých jsem se u v minulosti na tìchto stránkách zmínil. Teda kromì toho posledního, do kterého jsme se zapojili teprve v lednu tohoto roku. Projekt nazvaný Rozvoj technického vzdìlávání v Jihoèeském kraji je zamìøený na podporu technického vzdìlávání v regionech a nae kola k tomu vyuije devìt milionù z operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat se základními kolami ve Veleínì, v Borovanech, v Køemi, v Kamenném Újezdu a ve Vìtøní. Dalí èerstvou informací je to, e jsme prohloubili spolupráci s Jihoèeskou univerzitou, která nám chce udìlit na základì naí kvalitní výuky titul Fakultní kola Pøírodovìdecké fakulty Jihoèeské univerzity. Podepsání titulu dìkanem univerzity pøedpokládám v nejblií dobì. Rovnì Vysoká kola technická a ekonomická v Èeských Budìjovicích chce do konce kolního roku otevøít na naí kole svoji poboèku zamìøenou na oblast vzdìlávání ve strojírenství, o èem jsem u pøed nìjakou dobou tady psal. Závìrem pøeji vem naim studentùm úspìné poslední dva mìsíce studia a posledním roèníkùm úspìné ukonèení studia maturitní, nebo závìreènou zkoukou. Poslední pøíjemná zpráva. Dne jsme obdreli registraèní list z Fondu ivotního prostøedí, podepsaný ministrem, kterým se schvaluje zateplení a výmìna vech oken naí koly ve výi 30 mil. Kè. Milan Timko, øeditel koly Poslední týden v srpnu poøádají skauti tábor otevøený pro vechny kluky a holky od 10 do 15 let. Tábor bude vnovohradských horách a je programovì nastaven pro dìti, které jinak tráví svùj volný èas s poèítaèem. Informace a pøihlaování na Quest.skauting.cz Ve ètvrtek se na námìstí J.V.Kamarýta bude konat první letoní farmáøský trh. Po zkuenostech z loòského roku Na trhu budou k dostání brambory a kmín od Rouhù, dobroty od Heleny, mouka a dalí mlynáøské výrobky ze Støíova, domácí vajíèka, koøení, uzeniny a mnoho dalího. Nebude chybìt ani ukázka, návod na pìstování a ochutnávky netradièní zeleniny a ovoce, pìstované u místního ekozemìdìlce. Na prvním letoním trhu tak budete moci ochutnat a dozvìdìt se ve o mìdvìdím èesneku a asijské zeleninì Perile a Mizunì. Na bohatosti nabídky na trhu se mùete podílet i vy. Na trhu mùe prodávat své výpìstky èi výrobky kadý dospìlý obyvatel z jiních Èech. Pokud nemá ivnostenský list, staèí obèanský prùkaz, k prodeji potravin pak potravináøský prùkaz. Je moné se i na prodeji pøebytkù domluvit s jinými prodejci. K dispozici jsou farmáøské stánky, které si mùete pro trh pronajmout. K úèasti na trhu je potøeba se pøedem pøihlásit nebo domluvit u nìkteré z tìchto osob, které vám i ochotnì odpoví na vae dotazy: Dana Kindlmannová, tel: Jaroslav Bartizal, v kanceláøi infocentra, nám. J. V. Kamarýta 87., tel: Helena Kunkelová v krámku Prodej krmiv pro zvíøata, námìstí J.V.Kamarýta è.p. 52, tel:

5 Slouèení DM Veleín a Louèovice Tímto bude oblast Veleín spadat pod novì vzniklou MO Louèovice. Pøípadné dotazy na : Na základì naøízení Rady (EHS) è 3730/87 a naøízení Komise (EHS), kterými se stanoví provádìcí pravidla pro dodávky potravin z intervenèních zásob ve prospìch nejchudích osob ve Spoleèenství, zajistila a pøedala Charita Kaplice sociálnímu odboru Mìsta Kaplice následující potravinovou pomoc pro potøebné: Mlýnský obilný výrobek mouka hladká 170 kg. Tìstovinybezvajeèné suené 32 ks. Mlékárenské máslo 30 kg. Mlékosuené plnotuèné 25 kg Vìøíme, e nae spolupráce pomùe tìm nejpotøebnìjí z naeho regionu a doufáme, e se bude i nadále rozvíjet ve prospìch nejen obdarovaných, ale i dárcù. Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Termín: 26. duben a 3. listopad 2013 Místa konání: jiní Èechy Èeský Krumlov a Vyí Brod Horní Rakousko Freistadt a Bad Leonfelden Spoleèný cíl: pøedstavit prolínající se osudy dvou národù a pøispìt k upevnìní vzájemných vazeb Zamìøení: ivot v pøíhranièí, kulturní a umìlecké poklady, rozvoj obchodu, hospodáøství a dalí prvky, které ovlivnily a nadále ovlivòují vztahy Èech a Rakouska Cílová skupina: iroká veøejnost, koly, historici, podnikatelé, umìlci aj. O minulém víkendu se konalo v Nymburce otevøené mistrovství Èech, které je jakýmsi pøedkolem èeských týmu pøed mistrovstvím Èeské republiky. Podstatné je, e v této soutìi jsou pouze dvì disciplíny a to sestavy a sportovní boj. Soutìí se systémem kadý s kadým pøi zachování váhových kategorií. Tzn., e v pomìrnì krátkém èasovém sledu bojovník absolvuje ètyøi a pìt zápasù èi sestav. Veleínské alias bez nadsázky mùeme øíci, e okresní taekwon do, sloené z Kaplických a Kamenno Újezdských nadìjích, pomalu ale jistì zaèíná vystrkovat rùky na národní scénì ve vech kategoriích. Po získaných zkuenostech v tréninkových støediscích mládee se doplnil závodní tým o nováèky a po systematické pøípravì pilovali závodníci formu na nové základn, na Lipnì,v Hrdoòovì na hotelu Fontána. Na závìreèném soustøedìní se zde ustálila sestava v tomto sloení, která nás reprezentovala na mistrovství: Foitl(Vel), Kováø(KÚ) áci, Sluka(KÚ), Hùda(Vel), paningerová(vel), Foitlová(Vel), Havlíèková(Vel) junioøi Jeøábek(Vel), Bartizal(Vel), Ondráèek(Kap), Mrzena(Kap), Drdák(Kap), ák(kap) senioøi S výpravou jetì cestovali rozhodèí íhovec, Rouha, Rouhová, Hüttner. Kouèem byl Milan Proke. Závody zaèaly ji tradiènì sestavami, kde se u nìkterých projevila zaèáteènická nervozita(havlíèková, Foitl, ák, Kováø) a nìkteøí ve vypjaté atmosféøe podlehli tlaku obecenstva a sestavy nedokonèili èi pokazili(mrzena, Sluka, Kováø, Bartizal). Pak ovem nastoupila Foitlová, která celou základní skupinou projela, jako nù máslem a bylo koda, e v øezu nepokraèovala dále, ve finálové skupinì. Ale pøesto první bronz pro veleínské! paningerová, která pøed závody dostala pozvánku na testování do reprezentace, mìla velice silnou a poèetnou kategorii. Nezalekla se vak ani svých budoucích soupeøek z repre a byl tu druhý bronz. Tøetí a ètvrtý pøidali Jeøábek a Ondráèek po velmi dobrých výkonech. Bezprostøednì po sestavách zaèal sportovní boj. Hned v úvodu pøíjemnì pøekvapili sourozenci Foitlovi, kteøí ve slabì obsazených kategoriích dosáhli shodnì na první místa! Ukázalo se, e toto byly vak i poslední zlaté medaile, protoe v ostatních váhových kategoriích, kde se to hemilo reprezentanty, to nemìli nai borci nijak snadné. Pøíjemnì pøekvapil Sluka, který, aè první rok mezi juniory, se nezalekl o hlavu vyích soupeøù a zjednal si patøièný respekt celkovì ètvrté místo. Vùbec nic se neèekalo od Havlíèkové, je se vrátila po dvouroèní zdravotní pauze a prala se jako o ivot krásné tøetí místo a nádherný souboj s vicemistryní Evropy Schacherlovou. Kdy je øeè o navrátilcích nemùeme opomenout Bartizala, který byl velkým tahounem v trénincích a motivátorem ostatních. Svedl také bratrovraednou bitvu o tøetí místo s Ondráèkem, kde poslední jmenovaný byl úspìnìjí. Stejný osud potkal i Drdáka s Mrzenou. Tito dva se rozdìli o støíbro a bronz. V nejtìí váhovce doplatil ák na nováèkovskou daò, ale i pøesto dokázal potrápit své soupeøe. Jeøábek tuto váhovku ozdobil bronzem a zakonèil tak úspìnou pou naeho okresního týmu. Koneènì slezl sníh a bylo moné provést brigádu na úklid obce v akci Ukliïme svìt jaro Dne 16. dubna, kdy aprílové poèasí dostálo svého, se z SK ASPV brigády zúèastnilo 22 dìtí a 11 dospìlých. 5 Slovo trenéra: Je vidìt, e celý tým kvalitnì hodnì vyrostl. Nejvíce se to projevovalo v závìreèných trénincích, kde nai prokazovali zdravou sebedùvìru a i kdy kadého z nás provází tréma, cítil jsem z týmu nebojácnost a odvahu. U to nebyli ti

6 vyjukaní kluci a holky, ale pùsobili dojmem zkuených matadorù a zaskoèili svými výkony i mnohé reprezentanty. Velkou rezervu máme jetì ve cvièení sestav, které nejsou tak oblíbenou disciplínou mezi mladými, ale pro komplexní zvládnutí bojového umìní, jsou nepostradatelné. Natìstí si toto nai zaèínají i díky závodnické konfrontaci, uvìdomovat. Tìko vyzdvihnout nìkoho a druhého opomenout, jak øíkám, byl jsem spokojen se správnou bojovou náladou, perfektní partou a sluným vystupováním. Asi nejvíc na mne zapùsobila Zuzka paningerù, která si tìsnì pøed závody na tréninku v Kaplici, poranila bolestivì kyèel, e nohu dokázala zvednout ne více ne 30 cm nad zem. Pøi sestavách to byla zase ta Zuzka, která s pøehledem zdvíhá nohy nad hlavu. Ptám se po té, co se jí leskla medaile na krku: Zuzy, co ta noha, bolí? Ne, mám v sobì pìt ibalgínù.tak v té chvíli jsem málem zkolaboval já. Na zaèátku dubna 6. 7., nás èeká Czech Open mezinárodní závody a 22.4 budu muset asi odjet na ME do Bledu, obhajovat zlato. Popravdì, moc se mi tam nechce, protoe se ze mì stal magnet na zranìní. Uvidíme. Teï mám vak radost z naich nadìjí a vìøím, e o nich jetì uslyíme. M.Proke V sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. 6

7 DÍLO: Ji na studiích jevil Kamarýt lásku k básnictví. Èítaje nìmecké básníky, zaèal i sám nìmecky básnit, jak líèí v básni List pøíteli. Netrvalo vak dlouho a pod vlivem ryze èeského domova a svých uèitelù probudila se vnìm láska k mateøskému jazyku a od té doby konal a psal jen èesky. První Kamarýtova známá èeská báseò je pøeklad Bürgerovy balady Divoký lovec. První titìné práce jsou z roku 1817 Na mou Umku, Má milenka a Dùvtipní nápadové v Rozmanitostech. Dalí práce vycházely v Èechoslavu, Dennici, Novoroèence, Poutníku slovanském, Hlasech vlastencù, Jindy a nyní, Èeské vèele, Kvìtech, Vlastimilu a v dalích èasopisech. Mimo to psal i èetné kritiky do tehdejích èasopisù. První pokusy básnické byli jen pro pøítele Èelakovského a malý krouek pøátel. Kamarýt vstoupiv do semináøe vyuíval èasu velmi pilnì, kromì teologického studia si hledìl hudby, øeètiny, latiny a tehdy moderních jazykù jako franètiny, poltiny a hlavnì rutiny. Protoe se zamýlel vìnovat bohosloví zcela, sestavil Kamarýt své dosavadní básnì jako celek a zaslal je Èelakovskému, aby je pøedloil cenzuøe. Ten se obával, e milostné básnì básníka, který byl ji v semináøi, cenzurou neprojdou, a proto Kamarýta vydával za juristu. Cenzura i v tìchto nevinných básnièkách dosti zle øádila, ale pøece je vytisknout povolila. Tisk obstaral Èelakovský a tak spatøily svìtlo svìta roku 1822 Kamarýtovi Smíené básnì vìnované Èelakovskému. Básnì byly obecenstvem vøele pøijaty a to rozhodlo, e se Kamarýt nerozlouèil s mùzou, ale bavil se s ní i dále, zaobíraje se u jen duchovním básnictvím. Vedle básnìní sbíral pøísloví, zvyky, obyèeje a èeské národní písnì a pomáhal v tom pilnì Èelakovskému. To ho pøivedlo ke sbírání èeských národních písní duchovních, které chtìl vydat soubornì i s nápìvy. Ukázku zachytil ve svém Kancionálu Klokotském. Duchovní písnì Kamarýtovi vyly ve dvou dílech, ale bez nápìvù v letech 1831 a 1832 pod názvem Èeské národní duchovní písnì a obsahovaly 246 tìchto èeských písní. Kamarýt byl i horlivým knìzem a hledìl si své osady. Pro mláde i dospìlé hodlal vydat modlitební knihy, pro dospìlé svá kázání. Staraje se o kolu sbíral po mnohá léta pøísloví a rèení tehdejích spisovatelù a z nich uvil Pomnìnky, anebo rýmované prùpovìdi nábonosti, mravnosti a moudrosti. Kniha obsahovala na osm set pøísloví a rèení. První vydání opìt obstaral Èelakovský ale Josef Vlastimil Kamarýt se ho u nedoèkal. Vylo teprve rok po jeho smrti. Dalí vydání sebraných svìtských a duchovních básní pøichystal k tisku a vydal jeho bratr Frantiek Dobromil roku 1867 a druhé vydání Pomnìnek uveøejnil Jan Frantiek Zítek v roce Kamarýtovou pøedùleitou èinností byl té styk s tehdejími vlastenci a hlavnì èeskobudìjo vickými bohoslovci, na nì pùsobil zvlátì prostøednictvím svého bratra Frantika Dobromila. V nich, ale i v celém táborském okolí probouzel lásku k oputìné vlasti. Nemalou zásluhu zjednal si i roziøováním knih, je bylo rovnì tak dùleité jako samo spisovatelství. Pøièinìním Kamarýtovým bylo zaloeno lechetným knìzem Hanykýøem vydavatelství èeských knih Dìdictví sv. Jana. Dùleitou cenu pro èeskou literaturu mají vzájemné dopisy J. V. Kamarýta a F. L. Èelakovského, vydané roku 1865 ve sbírce Sebrané listy. V tìchto dopisech psal i své básnì Èelakovskému a ten mìl uhodnout, jde li o lidový originál, èi o Kamarýtovu nápodobu. Hlavní význam Josefa Vlastimila Kamarýta tkví ve sbìru lidové poezie a to zejména jihoèeské. Z jeho zdrojù èerpali mimo Èelakovského také K. J. Erben, A. Dvoøák i L. Janáèek. K 180. Výroèí úmrtí Josefa Vlastimila Kamarýta pøipravil: J. Bartizal Infocentrum Veleín. Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín vás zve na den otevøených dveøí v mìstském muzeu dne 8.kvìtna Otevøeno bude od 9 do 16 hodin. Uvidíte nový model konìspøeky a vitrínu s expozicí ke Druhé svìtové válce. 7

8 ù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: ( ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj ) í: rezervace míst: (Petra Øíhová) rez. míst: (Maryna Synytská ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) ( monost rezervace max. 4 vstupenek z jednoho poèítaèe ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením : Hana Rùièková ( ) Jaroslav Bartizal ( ) 8

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 7 2013 výtisk zdarma

èíslo 7 2013 výtisk zdarma èíslo 7 2013 výtisk zdarma Tak by se snad dalo charakterizovat souèasné poèasí. Zaèátek èervna nás trápily nadmìrné detì, aby je vystøídalo pár dní tropických teplot a aby nás opìt zalila voda z mrakù.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

èíslo 9 2013 výtisk zdarma

èíslo 9 2013 výtisk zdarma èíslo 9 2013 výtisk zdarma Se zaèátkem nového kolního roku áci i uèitelé zaznamenají na základní kole jednu výraznou zmìnu. Po mnoha desetiletích se toti zmìní. Vedení koly tak reagovalo na petici obèanù,

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

èíslo 12 2014 výtisk zdarma

èíslo 12 2014 výtisk zdarma èíslo 12 2014 výtisk zdarma Nastává poslední mìsíc roku, kdy se snad vichni, dìti i dospìlí, tìíme na jeíka, na pohodu Vánoc a také na pøíchod Nového roku. Mìl by být klid, mìli bychom být pøáteltìjí,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

èíslo 3 2012 výtisk zdarma

èíslo 3 2012 výtisk zdarma èíslo 3 2012 výtisk zdarma Základní finanèní rámec, ve kterém se v letoním roce bude mìsto pod øízením mìstské rady pohybovat, urèilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání 20. února 2012. V koneèné podobì

Více

èíslo 6 2013 výtisk zdarma

èíslo 6 2013 výtisk zdarma èíslo 6 2013 výtisk zdarma S koncem uplynulého mìsíce jsme obdreli zprávy ze zasedání zastupitelstva Jihoèeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o pøidìlení dotací na projekty, které se vely

Více

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

èíslo 3 2014 výtisk zdarma

èíslo 3 2014 výtisk zdarma èíslo 3 2014 výtisk zdarma Letoní zima je ponìkud zvlátní. e vùbec je, to snad poznáme jen podle kalendáøe. Výhodu vyích teplot sice nepocítila nae lyaøská støediska, Veleín vak ano. Mìsto uetøilo nìkolik

Více

èíslo 10 2014 výtisk zdarma

èíslo 10 2014 výtisk zdarma èíslo 10 2014 výtisk zdarma konèí volební období a tak je nanejvý ádoucí provést jednoduchou rekapitulaci posledních ètyø let. Voleb do mìstského zastupitelstva v roce 2010 se zúèastnilo 1.564 volièù,

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù:

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù: Se zaèátkem nového kolního roku se udály v základní kole zásadní personální zmìny. Po dlouhých letech ve vedení Z ukonèily své pùsobení na místì øeditelky a její zástupkynì paní Mgr. Boena Dvoøáková a

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

èíslo 2 2015 výtisk zdarma

èíslo 2 2015 výtisk zdarma èíslo 2 2015 výtisk zdarma Tak, jak se stává v chodu mìsta zvykem, v únoru bude schválena koneèná verze rozpoètu mìsta. Jeho vznik vak hledejme v roku pøedcházejícím, kdy od mìsíce øíjna se pøipravují

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

èíslo 10 2013 výtisk zdarma

èíslo 10 2013 výtisk zdarma èíslo 10 2013 výtisk zdarma Ve dnech 25. a 26. øíjna se uskuteèní dalí volby, kterými svobodnì mùeme ovlivnit sloení Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, tedy naeho nejvyího zákonodárného sboru. Volby jsou

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin. Více ne 60 let uplynulo od první návtìvy prezidenta tehdejího Èeskoslovenska Antonína Zápotockého ve Veleínì. Souèasná kronika zaznamená rok 2015 jako rok, kdy nae mìsto a nejvìtí prùmyslový podnik ve

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

èíslo 6 2015 výtisk zdarma

èíslo 6 2015 výtisk zdarma èíslo 6 2015 výtisk zdarma V úterý dne pøijede do naeho mìsta. Od doby, kdy Veleín navtívila hlava státu, uplynulo více ne est desítek let. V padesátých letech minulého století toti tehdejí prezident Antonín

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více