SVAZEK OBCI SKLADKA TKO" Komenského nám. 17, Třebíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZEK OBCI SKLADKA TKO" Komenského nám. 17, 674 01 Třebíč"

Transkript

1 ,, SVAZEK OBCI SKLADKA TKO" Komenského nám 17, Třebíč VALNÁ HROMADA členů svazku obcí Skládka TKO" se uskuteční ve středu se začátkem ve 14 hodin ve velkém sále kulturního domu FORUM, Masarykovo náměstí 1313/13, Třebíč Program: 1 Zahájení 2 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3 Schválení programu 4 Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady 5 Zpráva dozorčí rady 6 Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok Návrh rozpočtu pro rok Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období Členské příspěvky pro rok Různé 11 Diskuse 12 Závěr Aby bylo možné dodržet časový harmonogram jednání, prosíme o maximální účast a dochvilnost Šetříte tím čas svůj i svých kolegů Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, pověřte PLNOU MOCÍ kolegu, starostu obce, který se valné hromady zúčastní V Třebíči dne za Svazek obcí Skládka TKO" Pavel Gregor ředitel Vladimír Měrka předseda představenstva Telkancelář: http JI /\yw\v svazek-skladka cz IČO DIČ: CZ Bankovní spqjení: ČS()D as Třebíč čú /0300 čú I 0300

2 ,, SVAZEK OBCI SKLADKA TKO" Komenského nám 17, Třebíč V Třebíči dne Vážená paní starostko, pane starosto, v příloze Vám zasíláme pozvánku a další podklady na jednání valné hromady svazku obcí Skládka TKO" Dále Vás žádáme o dodržení ustanovení zákona o rozpočtoyých pravidlech územních celků č250 I 2000 Sb: 39, odst (4) Svazek obcí je povinen návrh svého rozpočtu zveřejnit vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, který jej podle stanov schvaluje, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí Připomínky k němu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí při jeho projednávání (5) Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán určený k tomu stanovami svazku obcí Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům členských obcí (6) Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, musí být zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit Připomínky k závěrečnému účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejní nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí (7) Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí S pozdravem Pavel Gregor ředitel Telkancelář: http :I //\VW\v svazek-skladka cz IČO DIČ: CZ Bankovní sp~jení: ČSOB as Trebíč čú /0300 čú I 0300

3 Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012, 1 Nájemné ze skládky TKó ,36 100,0 2 Nájemné za kogeneračnf jednotku ,00 100,0 3 Členské příspěvky ,00 100,0 4 Vratka DPH ,00 100,0 5 Prodej ú_spor emisi sklenikových plynů ,20 99,9 6 Ostatnl přljmy ,45 98,3 7 Vratka úroků ze SFŽP ooo ,00 100,0 Celkem ODD ,01 ílfí~ Rii!í' 1 ETl K i:ajiliífwij! I il lifťiíiii~i<ll!'f!l::f~lil! I un1111i11!i muum m11-1±ii11~n ~11 mu 1 ~~ 8 Záloha na daň z prijmů právnických osob + platba daně ,00 99,9 9 Platba DPH ,00 99,7 10 Technické, ekonomické, účetnl, daňové a právni služby ,40 100,0 11 Vlastni náklady ,50 99,7 12 Ostatnl výdaje ,89 99,8 13, Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrůvky" ,00 99,6 14 Úroky z llvěrll+ poplatky-sfžp, WSPK ,78 98,8 15 Výstava "Borovina živá do dnes" ' ,00 100,0 16 lnformačni kampaň ,00 99,8 17 Prezentace činností k 20 výroči založeni svazku obci ,00 100,0 18 Finančnf prispěvek pro zzs kraje Vysočina - středisko Třebfč ,00 100,0 19 Oprava prfjezdové komunikace ke skládce ,00 99,9 20 Finančni podpora pro "Domov na zámku v Mysliboficich" o ,00 100,0 Celkem ,57 21 Splátky llvěrll ,00 100,0 22 Zůstatek roku ,64 100,0 I celkem I oool -s s ,361 Plíjmý roku 2012 Výdaje roku 2012 Rozdil I oool 1328 oool ,44 Financování roku ,36 Rekapitulace ,44 Rozdíl o ,08

4 111~iK6mě"!)tlriřěR"''&l6žk~zaí1lr t!}lll!li~ ~~~~ f1i--a ~~"""',,, z~ - ~'i!& - -~ : -,, - ' -, ~ - " - - :?- ~ - [\2t _ - '!>' - - ~?±'""' ", - - ~~ Čř Příiem 1 Nájemné za skládku od firmy ESKO-T Ho 2 Nájemné za kogeneraci od firmy-sax Real sro 3 Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel 4 Vráceni DPH 5 Prodej úspor emisi sklenikových plynů 6 Pfefakturace nájemnéhá a provoznlch nákladů za kanceláfe společnosti ESKO-T sro, úroky z účtů, 7 Vratka úroků ze SFZP CR Pral)á Čř VVdaie 8 Platba záloh na daň z přijmu právnických osob+ platba daně za rok Zejména odvod z nájeinného za skládku, sběr dvory, třidfci linku, kogen'eraci 10 Zejména rozšffeni skládky, fešenf bioplynu, rekultivace skládky, vedeni účetnictví, zajištěni-ekonomického auditu _+:-audit, daňové poradenstvl, právnf služby vč nákladů 11 Mzdové náklady+ odměny 12 Telefony, CCS karty, poštovné, internet kance! potreby,stravenky, údržba webstránek, servis auta+opravy,náhr dfly, pojištěni zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, poj_ištěnistaveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláři, provozni náklady atd 13 Komplexni l'ešení odpadového hospodářstvi ve vztahu k platné 1egislativě:-Projektová a IČ - Odpadové centrum-petrůvky 14 Platba úroků za úvěr od SFŽP ,- Kč za třídfcf linku WSPK- úroky ,-Kč bankovnl záruka za třtdlcl linku WSPK- úroky ,- Kč bankovnj záruka za kogeneraci poplatky za vedeni účtů v bankách ,- Kč 15 Prfspěvek na výstavu "Borovina živá do dnes" 16 lnfoímačni kampat'l 17 Prezentace "činnostf k 20 výroči založeni svazku obci 18 Finačni příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - oblast Trebič 19 Oprava Přijezdové komunikace ke skládce 20 Finančnf podpora pro "Domiov na zámku v Myslibořicích" SFŽP - splátka kogenerace 4 x ,- Kč= ,- Kč ' 21 SFŽP - mimořádná splátka kogenerace ve výši ,- Kč - Splátka obci Petrůvky ve výši ,C Kč 22 Zůstatek běžných účt(i z roku 2011

5 Návrh Rozpočtu pro rok 2013 lfjři!ll! l!míilm\1í'~2pm 1 Nájemné ze skládky TKO 2 I Nájemné za sběrné dvory 3 I Nájemné za třídící linku 4 INáiemné za kogenerační iednotku 5 IClenské ořispě\11()1 6!Vratka DPH 7 IOstatni příjmy Celkem :&á'mřtilmlill Výstava "Borovina živá do dnes" Informační kampaň Projekt tašek na separaci do domácností Oprava prijezdové komunikace ke skládce - li: etapa Celkem -!iifiir ~iiíj!' K~mm 19 Zůstatek roku 2012 Celkem 'f R~k~?!IllJ;reyn:0Jm~o:1~ Příimy roku 2013 Výdaje roku 2013 Rozdíl Financování roku 2013 Rekapitulace roku 2013 Rozdíl

6 Komentář k položkám: C~ř Příjem 1 Náiemné za provozováni skládkv od firmv ESKO - T sro 2 Nájemné za sběrné dvorv 3 Nájemné za třídící linku 4 Nájemné za provozování koaenerace od firmv SAX Real sro, 5, 1enské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok 6 Vrácení DPH 7 Uroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz nákladů, pronájem dopravního prostředku Výdaje 8 Platba záloh na daň z přijmu právnických osob + platba daně za rok Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr dvory, třídicí linku, kogeneraci, svoz auta atd - 10 Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd, 11 Mzdové nákladv, zdravotní a sociální pojištění Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kance! potřebystravenky, údržba webstránek, 12 servis aúta, náhr díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, náklady kanceláří, školení aj 13 Projektová a IC - Odpadové centrum Petrůvky, Bioplvnová stanice, Třídění KO, 14 Platba bankovních poplatků - CSOB, WSPK 15, Výstava "Borovina živá do dnes" -výrobv z recvklovaných materiálů 16 Informační kampaň 17 Projekt tašek na separaci do domácností 18 Oprava příjezdové komunikace ke skládce~ 11 etapa Reka~itulace roku !Zůstatky běžných účtó roku 2012

7 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY kt2:0*~ n~~~it~{12~01,a1?:'l~trý;: x~; ~t~~:i:{12!l01'4iti:>n~r2 ~C'!iif'!''t2l01 s:ir:',t::~ U~;~f0?«2LOl16~:S1;~~~!fi:řlc&2\0;\il'ii:i/,'jj 1 Nájemné za skládku TKO Náiemné za třídírnu komunál odoadů Nájemné za síť sběrných dvorů Náiemné za kogenerační jednotku na skládkový plvn Nájemné za provoz bioplynové stanice o Nájemné za provoz dotřiďováni komunálních odpadů o o ::1enské příspěvky Vratka DPH - ostatní Bankovní úvěr+ podpora ze SFZP o o o 11 Ostatní příjmy ~ "'~1!7č098'000:«" ;;:<'"" r 11, ~- _ /;;<t;o; ~"\100"7i23lOOO' fil i:-o<~,, :~ f _, :;>;;;_ ''F~49'S23'000' '' " ~}~ n " "1,-:0 '"*22'923'000""" i:>-'~ioó6 r _,"- 0--'k>' "221923'000' ',& ",,_ ~ ~ _ ;; ~ t:?&0:jf;;:~;n:q4,~z,1::~t{~)'<b 12 Záloha na daň z příjmu právnickvch osob+ platba daně Platba DPH Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní službv Vlastní nákladv Ostatní výdaje (údržba, opravy apod) Projektové práce+ IC, Odoadové centrum Petrůvky O O O 18 Proiekt OCP - Dotřiďování komunálních odoadů - realizace O O O 19 Proiekt OCP - Bioplynová stanice - realizace O O O 20 U roky z úvěrů + poplatky - SFZP, Banky Vvstava "Borovina živá do dnes" Informační kamoaň Projekt tašek na separaci do domácností O ' O O O 24 Oprava příjezdové komunikae<i ke skládce O O O O 'é'\'~~ ~1:il!,1;5J,1,60!000),%f~ j;:190f f;t:oíoopielií ~i7::?30lo~;oxooopiiií :i\;'0/19k7&t0a000l?-%b 1%19X5;t:OJ000h:l t< ::;~~~; 26 ISplátkl' úvěru 27!Zůstatek předešleho roku ''~-::::::'! o iti:'i!ú!86:1!000&'0~'*'lú!i'~!iol2q1w0000a~lii;i':':i19) jlllf,f~!;l:2!9'7:57coqojií:lrn:;;;12;752{oooi ~~~;;:;trjlrekapiťúl8:ce:;?~~ ;;,';;;:::>c~~::~~j; '- \-,,-_/(::"' :--J~s~~?;~J$Si?i~f'i0?fti>">}':?f~itt%{?;\-'t~-t1tr~~sfQ Příjmy Výdaje - ;:,; :::~f ----/ - -~~: Financování Rekapitulace > clro:zdil' J':;[,ď;O: < -,-:-;;,'~', ooo I ooo , Yid_k,J;;_,,,w»9 3s'OOO"'~IW" o 3 3cooo' '11'''"19<9:13'000'''1"'" 3;2:t 3<0DO'CMl'-'"'3» " ~- - i'-'y\i <i;_i;y_ri, K 'I~ J, - _!!;,{~, ťt-9'?~: ~,i: _{ ' ' J;;,{ ~ét\i\i" : -; ' -~ - --,\~/;-' 9-ú _,_ 1 : } - - (' ooo I ooo ooo I ooo li'c 02!i799!000c 1~11H"ti!11112i000)1?&1:~l~~;3,C1i25íOOO;t:t';:c;lll!ťfi';iíi238\000í :<iil'1ibti651f,000ii:< ď

8 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zálcona č 93/2009 Sb, o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č 52, dalších relevantních předpisťt vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č 128/2000 Sb, o obcích, ve zhění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č420/2004 Sb, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon č 420/2004 Sb/ pro svazek obcí Skládka TKO" za období od do 3t

9 - 2 - I Všeobecné informace Auditorská společnost: H-P Třebíč, spol sr o Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: ing Pavel Hejtmánek ing Miloš Houdek Libuše Hejtmánková JYiísto přezkoumání: Třebíč, Komenského nám 17 Přezkoumání proběhlo ve dnech: , 5 a 8 února 2013 II Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst 1 zákona č 420/ 2004 Sb, údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst-2 a 3 zákonač 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a, plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, b, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územních celků, d, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předp~sů o účetnictví, f, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národních fondů a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

10 1, Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst 2 zákona č 420/2004 Sb jsou dále oblasti: a, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří úzeffiílí celek, c, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č 137/2006 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, \ e, ručení za závazky fyzických a právnických osob, f, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g, zřizovárií věcných břemen k majetku územního celku, h, účetnictví vedené územním celkem III Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č ověřuje z hlediska: 420/2004 Sb se a, dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b, souladu hospodaření s finančními prostředky vesrovnání s rozpočtem, c, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze 1, která je nedílnou součástí této zprávy IV Definování odpovědnosti Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán svazku obcí Skládka TKO"

11 - 4 - Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření jsme rrovedli v souladu se zákonem č 93/2009 Sb, o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými komorou auditorů České republiký a s ustanoveními 2, 3, 1 O a 17 odst 2 zákona č 420/2004 Sb V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkou~ mání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obcí je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření /viz bod III této zprávy/, V ~ámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření ~vazku obcí Skládka TKO" byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných chyb a nedostatků Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku obcí Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností VI Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření A Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Skládka TKO jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech význanmých ohledech v souladu s hled~sky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III této zprávy B Vyjádření ohledně chyb a nedqstatků Zákon č 420/2004 Sb, o přezkoumávání hospodaření územníéh samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví;

12 / / abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst 2 písm d, a odst 3 citovaného zákona Tofo ustánovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledkti přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření svazku obcí jako celku Na základě provedených prací při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky mající závažnost dle 10 odst 3 písm c, zák č 420/2004 Sb Z méně závažnýchzjištění uvádíme nutnost úpravy analytické evidence dlouhodobého majetku ve vztahu k dříve poskytnutým dotacím C Hodnoty požadovaných ukazatelů: Podíl pohledávek na rozpočtu Podíl závazků na rozpočtu Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku 27,56 % 5,50% 19,32 % Datum vyhotovení zprávy ing Pavel Hejtmánek auditor, číslo auditorského oprávnění 326 Přílohy - účetní výkazy včetně přílohy - finanční výkaz - přehled právních předpisů Zprávu převzal dne: v// Ý M -t:j ' předseda předst~t-":' Vladimír Měrka <;~6~ I' //

13 ' I Příloha 1 Přehled právních předpisů použitých auditorem při přezkoumáni hospodaření: ' - zákon č 420/2004 Sb - zákon č 250/2000 Sb - vyhláška č 323/2003 Sb - zákon č: Sb - vyhláška č 410/2009 Sb, - ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb - zákon č 128/2000 Sb - zákon č 137/2006 Sb ' MĚSTSKY ÚŘAD TŘEBÍČ d ;J ") I /// Oďhor kanceláře starosty //71 (Jhv<a~ a místostarostu KJd;ivo nám 104/55, Třebíč

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014

Více

Sdružení pro likvidaci komunálního

Sdružení pro likvidaci komunálního Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích I, Krajířova 27, PSČ 380 13 V Dačicích 29. května 2013 POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBcíM SDRUŽENí na Valnou hromadu Sdružení pro likvidaci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 29. února 2012 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

., Komenského nám. 17, 67.4 01 TřebíČ. ...

., Komenského nám. 17, 67.4 01 TřebíČ. ... SVAZEK BCI SKLADKA TK Komenského nám 17 674 01 TřebíČ Představenstvo svazku obcí SkládkaTK Třebíě svolává výro ční - VALNU HRMADU členů svazku obcí na úterý 27-32012 se začátkem ye 14 hodin ve velkém sálu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více