Závěrečný ú~t Svazku obci "Skládka rko" za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný ú~t Svazku obci "Skládka rko" za rok 2010"

Transkript

1 I u Komentář k položkám Úózdíly. I., ~PřiIem 1. Nájemné za skládku od finny ESKO-T s.r.c. 2. Nájemn' za trdía' nnku od firmy ESKO- T s.r.o. 3. Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKq.T.$.(.0., navýwn! z dwodu fakturace za I. pololetl Nájemně za kogeneraci od firmy SAX ReaI $.r.o. 5. tlenské pnspěv1<y5.j<flobyvarel. 6. Vrácení OPH 7. Dotace ze St:ltnrho fondu tiv.prost1edi na rea!lzaci stavby sběrných dvoru 8. Přefaktul"JilC8nájemneho 8 pro~ich.najdadu za kancewe společnosti ESKQ..T S.f.D.,.útOky z účtů, internetu. Mjemné za pronájem pozemků, prodef venkovní vedeni VN v Petrůvk.ách, složeni fls1dt ohledně yýbiirového lizenl na akci 'Roňl1enl skljdky TKO 9.. Prodej espcr emisi sldenikovych pjyno,o. Podpora ze sf'tp na projekt -Roziiren( separace a svozu bflě~o skjat Č.'.~ 11. Platba záloh na dali z pl'ijmu pr.lvnitkých osob + p~tba daně za rok Zejm'na odvod z n,ájemného za sk~dku. sběr. dvory, tfidiá linku, kpgenenci 13. ZBJména rozšfřenř sklidky, fešenl bloplynu. reku1tfvace sldidky, vedeni l.lčetnic:m. zajiltěnr ekonomického audttu + audlt, daňově poradenstvf. privnf slu2by lič. néjdado 14. Mzdové náklady + odměny 15. Telefony. CCS karty, poitovně, internet, kancel potteby,stnjvenky, Odcžbaweb..stránek, sema 8uta+opravy,nihr. doy,pojlm!nl z:.ambtnanco, servis software, náklady na VH, Inzerce, pojištěni staveb a majetku, technické práce. njk.up materlá1u. néjemné kanceli1f, provoznl nákiady atd. 16. Komplexnl řesenr odpadového hospod4fsm ve vztahu k platné legislativě. projektovt a It oe Petrůvky\ roz!l1enl skládky TKO - 8. sekce. ZpracovánI a projednáni Integrovaného'povoleni 17. Platba úrokíj z:a úvět:od,sf.žp 160 OOO, lsčza,tffdlcf linku WSPK - úroky Ke banl<ovnllánka za tt!dlcljltllw WSPK - ~roky Ke bankovnf záruka za kogenerocl poplatl<yza vedenf ~etijv bankách Kč 18. Realizace projektu roz!rre~i síti.so + Op~ plotu SO Jaromince n.rok ReaJlza.ce projektu Roňl?enr separace a SVOZtI boého skla 20. Vratka Jistot finn4tn, které slófm penize na-účet ohledně akce "Roůf7ení skládka TKO Petrůvky 21. Pffspl!vek na' projekt ~Integrovaný system nakládáni s odpady v krajivysočina" 22. sftp-spwl<akogenerace4xl kčc Kč, SFtP-spWl<atlldlcll;"ky4x28S000.-Kč-l Ke 23. Z!JstlItek bětnjch úetů z Illku 2009 lm. Převod finančrnch prostl'edkú z vedlejší činňos1fn'a blavničionost I J ) ;., Rnanénf prostfedky z účtu védlej~feinnostl ve ~ Kč byly plevedeny na ččet hlavni člnnosti I IV. Hospodarský.výsledek,dceř.iririéspoléčlíosti ESKO ''T'S-r:o. Hospocláls~výsledek doel!nné společnosti ESKO - T e.r,c. za roir.201o (pfed manenlm) Vlastnlkapi!á11i ~00000 Kč 14" Kč I V. Zás1avy '.,,,I, ró, Svazek obci "SkJj~ TKO T1ebič ma bankovnl"dtuku u WSPK Trebre za kterou ruet' stavbou dotl\d'ovacf Unky, ve výti Svazek obci "Skbldka TKO TTebíč m~ bankovní zániku u WSPK Tlebič, u ktorou ručf ESKO-T SJ.O. blankosmenkou. ve výti lvi. Dotace '" I!..' J, ', j SVazek obd Skládka TKO Tlebič obdržel v roce 2010 dvě eceace, a to na výstavbu sbimých dvorcive.vý!.i a na realuci projektu "Roůf7eni separace ~ svozu bného skla" \18 výt.f Kč Kč Kč Kč.~ =:a:::; Závěrečný ú~t Svazku obci "Skládka rko" za rok Ni'emně ze skládkv TKO «rr Ná emné za tlicflcllklku Nálemné za sít' sběmýc:tutvoru N~emně za kogenerační 'ednotku , tlenské plispěv\<y Vratka OPH H Dotace sftp Osta1n1prllmy 2A Prodej esccr emisi skionlkových plyno , Podpora SfŽP na pro ekl "Rozlffenf seoarace a SVOZlJ bneho skla o , Celkem.., :62.'.,,~.",". ' ; "'j-.'" 11. nloha na daň 2 pffimct pr.ivni~ osob + platba daně Platba OPH' Tochnld<é. ekonomické, ačo1nl, daňové a pr.!vnl s1už1>y ,1 14. Vlastni náklady OOÓ Ostatní výdaje ,0 16. Projektové pr.!ce +IC. Odpadov6 centrum Petnlvkv". Roňllenl skládky Úroky z Ověnl + poplatky - sftp. WSPK Realizace projektu rodllenl sl1ě SO , Realaace pro~ - Rczšfřenl separace 8 svozu boého skla o 3 m Vratka Jostct o Pnspěvek na pro ekt. -JSNpV" Celkem ~~., DOO : , 40 44S 000 ' , Splátky úvěnl, Z!Jstatok roku 2009' e ~ Celkem ~ rrÓ, ~. +,,RekápitulaC8~[oku 201 O " Přljmv roku Výdaje roku :91,.

2 .'CJ.~Přhem',,. 1. N'ájemné za provozování skládky od firmy ESKO ' T s.r.o. 2. Nájemné za provozování třldlcí línky od fy. ESKO -T S..r.O. 3. Nájemné za provozováni sběmých dvoru od firmy ESKO, T s.r.o. 4. Nájemné za provozováni kogenerace od firmy SAX Real s.r.o. 5. Členské přispěvky 5,' Kčlobyvatel 6. Vráceni DPH, daně z p1ijmů práv. osob 7. Prqdej úspor emisí sklenikových plynů 8. Úroky z účtů: nájemné za kanceláře, rozůčtování intemetu, fakturace provoz. nákladů, a dal. :~ Výdate-: ~ :J _~...10 ~ _ 9. Platba záloh na daň 2 přijmu pr~vnických osob+ platba daně za IPk Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, ttfdíci linku, kogeneraci 11. Zejména rozšlření skládky, řešeni bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnicm, zajištěni 12. :~~v~~:~~~i: ~~::,~ársm, právní poradenstvr 13. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potteby,stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, pojištění zaměstnancú, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu.atd. nájemné"provoz.náldady kancetáří, školení aj. 14. Projektová a IC -Odpadové centrum Petrůvky, rozšířeni skládky 15. Platba úroků za úvěr od SFZP ,- Kč za třídící linku WSPK, úroky ,' Kč bankovní záruka za tfidíci línku WSPK., úroky ,' Kč bankovní záruka za kogeneraci poplatky za vederu.účtů ,- Kč. 16. Realizace rozšlřenř skládky, 8 sekce _....Re'k3pitulace roku 2010'.z ~ -:~." _,JI,.. ~ 17. sfzp, splátka kogenerace 4 x ,' Kč = ,' Kč SFZP ' splátka ttidíci Iínka4 x ,' Kč = ,' Kč 18. Zůstatky běžných účtů roku 2010 Návrh rozpočtu Svazku obci "Skládka TKO" pro rok 2011,'C.ji. 'Přije,",ro,ku~011l;,,, '~.l~','! I ' ' 2:1 j'"f- 'l'f>i"~,,'ir,./" ',' :tf, ;,~;' ( "Návrht" <1 _ 1. Ná'emné ze skládky TKO Náiemné za ttfdicí linku '3. Náiernné za sff sběrných dvoru Ná'emné za koaeneračnl jednotku' lenské příspěvky Vratka DPH '1. Prodei úsocr emísí sklenikových plvnů Ostatni příjmy Celke", ' ,<;.ř. [Výdaje,/nku 2,011. }",. ~,i \.,,- (, ". i r~ r ' _'\.I~H'_ ', I t,hl?i:',ff.~. 1 1 ", 9. Záloha na daň z ořímů právnlckvch osob + platba daně Platba DPH Technické, ekonomické, účetni, daňové a právol služby Vlastní náklady Ostatni vvdale Proiektové práce + I, Odpadové centrum Petrůvkv, Rozšflení skládky Uroky z úvěrů + poplatky, SFZP, WSPK Realizace rozšil'eni skládky, 8 sekce I ' 17. SplátkY úvěru Zůstatek roku HC Celkem : ~:. Fjnancováor roj(u.20j 1, t/~řn,.}.:!.w,", : r I ',;',,,'" 'l"~:!f_!;-l,.i: (. Celkem "..k", RekaDifulace roku 2011 '. rnt e-,'\i! r :,< ;tltl''''' 1i~,!'mH'".~" ' '~ ", I ~II J11;;1'., J~ f I~.~' Příjmy roku 20t Výdaje roku ,,. Rozdíl ",. ~ I., I IFinancováni roku I Rekapitulace roku 2011', I IRozdil., I: O

3 STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNj PLÁN PRO ROKY Příjmy Nálernné ze skládkv TKO Náiemné za ttidímu komunál. odoadů Náiernné za slr sběrných dvorů Náíemně za koqeneračnl jednotku na skládkový plyn Příiern za provoz bíopiynové stanice O O O O lenské pnspévkv Vratka DPH Prodeí úspor emisi skjenlkovvch plvnů O O 9. Bankovnl úvěr O O Ostatn Iprfjmy Celkem Výdaje 11. Záloha na da~ z pmmu právnických osob + platba daně Platba DPH Technické, ekonomické, účetnl, daňové a právní službv Vlastni nákladv Ostatnl vvda'e údržba onravv aeod Proiektové práce + IC, Odpadové centrum Pelrúvky O O O 17. Projekt OCP - Využíváni komunálnlch odpadů - realizace O O O 18. Pro'ekt OCP - Bioplynová stanice - realizace O O Výstavba VIII. sekce skládky O O O O 20. Uroky z úvěrů + poplatky - SFZP, WSPK Celkem Financování 21. Solátkv úvěrů Zůstatek roku Celkem Rekapítulace prrmy Výdaje Rozdíl ODD Financováni Rekapitutace Rozdíl ii~l!t! ŠEIVQ ~ k.1,.l ul! ~)fllío: /ff, OBECNíÚŘADJAKUBOV U M. Budějovic 67~ 44 ONICE

4 -, ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon č. 420/2004 Sb.! 1. Všeobecné informace Auditorská společnost: H-P Třebíč, spol. sr. o. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: ing. Pavel Hejtmánek ing. Miloš Houdek Libuše Hejtmánková Místo přezkoumání: Třebíč, Komenského nám. 17 Přezkoumání proběhlo ve dnech: , ledna a 9. února 2011 za období pro svazek obcí " Skládka TKO" od do tO Il. Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/ 2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a, plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, b, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územních celků, d, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národních fondů a s dalšírni prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, kjiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

5 Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e, ručení za závazky fyzických a právnických osob, f, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h, účetnictví vedené územním celkem. m. Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a, dodržování povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, b, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínekjejich použití, d, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze I, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. Definování odpovědnosti Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán svazku obcí "Skládka TKO". 'I Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorskýrn standardem Č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obci je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření /viz. bod II1. této zprávy/o V. Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku obcí "Skládka TKO" byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných chyb a nedostatků. Při vyhodnocováni těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřni kontrolní systém svazku obcí. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost jednotlivých skutečností. VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Skládka TKO jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech význanmých ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví,

6 r Příloha 1 abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písmo d, a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost ajejich vztah k hospodaření svazku obcí jako celku. Přehled právních předpisů použitých auditorem při přezkoumání hospodaření: Na základě provedenýcb prací při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky mající závažnost dle 10 odst. 3 písmo c, zák. č. 420/2004 Sb. méně závažných zjištění uvádíme proúčtování výnosu náležejícího již do předcházejícího účetního období dle dokladu 2003 ve výši 8 147,- Kč. Dále upozorňujeme, že svazek obcí neúčtuje v podrozvahové evidenci / 13, odst. I, písmo d zák, č. 563/91 Sb.!. Doporučujeme doplnit pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zák. č, 179/20 IOSb. C. Hodnoty požadovaných ukazatelů: Podíl pohledávek na rozpočtu 9,93 % Podíl závazků na rozpočtu 5,09 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku 9,74 % - zákon č. 420/2004 Sb. - zákon Č. 250/2000 Sb. - vyhláška č. 323/2003 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - vyhláška č. 410/2009 Sb. - ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb. - zákon Č. 128/2000 Sb. - zákon č. 137/2006 Sb.,I ~...-- l;"tie~e}j()'j-.p. ~Lp SJfr-rrů: Alt,!)..LOJI Datum vyhotovení zprávy >~ Přílohy ing. Pavel Hejtmánek auditor, číslo auditorského oprávnění 326 OBECNí ÚŘAD JAKUBOV U M. Buděio vic - přewed právních předpisů - účetní výkazy včetně přílohy - finanční výkaz - právu převzal dne:. předseda před stavenstva Vladimír. 'Měr~ ~7 67'\ 44 LESONlCE L _.- --.

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Sdružení pro likvidaci komunálního

Sdružení pro likvidaci komunálního Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích I, Krajířova 27, PSČ 380 13 V Dačicích 29. května 2013 POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBcíM SDRUŽENí na Valnou hromadu Sdružení pro likvidaci

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 29. února 2012 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více