Umělci Dětem ulice II Artists To the Children of the Street II Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umělci Dětem ulice II. 2008 Artists To the Children of the Street II. 2008 Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork"

Transkript

1 Umělci Dětem ulice II Artists To the Children of the Street II Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork 31. května :00 Palác Žofín Malý sál May 31 st, :00 p.m. Small Hall of the Žofín Palace (Slovanský Island, Prague 1) Internetová aukce dražených děl probíhá na The Artwork is Being Auctioned Online at Projekt Šance První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, žijícími v ČR v zapomenutí Projekt Šance The fi rst preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of traffi cking in humans, living in limbo... in the Czech Republic. podílí se na fi nancování share the costs

2 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1 Rytmus_zivota_s_sance07_21 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1

3 Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás zveme na dobročinnou aukci občanského sdružení Projekt Šance, které již přes 10 let pomáhá dětem a mladým lidem, žijícím v České republice na ulici v zapomenutí. Dětem Ulice Kromě provozu dvou center, kde našim klientům zajišťujeme existenční potřeby a kde mohou najít útočiště, se snažíme zrealizovat projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, v níž by se naši klienti mohli naučit návykům potřebným k pracovnímu uplatnění v rámci alternativního vzdělávání. Pracovní dílna, kterou jsme pro naše klienty otevřeli v červnu 2007, začala již od samého počátku provozu plnit svůj účel. Někteří klienti získávají více sebedůvěry, jiní díky odměnám za práci nacházejí novou střechu nad hlavou. Zvyšuje se také počet těch, kteří dílnu opouštějí a sami si hledají práci na pracovním trhu. Dílna pro ně byla impulsem, který potřebovali, aby změnili svůj život. Výtěžek z dobročinné aukce Umělci Dětem Ulice bude věnován na zajištění provozu PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (na nákup dílů, z nichž klienti sestavují propisky a na odměny klientům za práci). Najdete-li ve svém programu čas, který byste mohli aukci věnovat, bude nám ctí setkat se s Vámi. Pro každého z Vás, kdo aukci navštívíte, máme připravenou malou pozornost od klientů z PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, od Dětí Ulice. Připravena je pro Vás rovněž tombola o umělecké ex Libris. Chcete li si dražená díla prohlédnout před aukcí, kontaktujte nás na telefonním čísle: Rádi Vás s jednotlivými objekty aukce seznámíme. Dobročinná aukce uměleckých děl se uskuteční dne 31. května 2008 od 15:00 hodin v Malém sále Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Internetová aukce dražených děl probíhá na Těšíme se na Vás. Projekt Šance Projekt Šance, o.s., Ve Smečkách 28, Praha 1 Tel.: * První fotografie z terapie prací pracovní dílna/zkušební provoz Lukáš Markéta Mirek , CZ , MV II/s-os/ /97-R v Praze

4 MF_plus_Sance_210x :40 Str. 1 Jak se aukce zúčastnit? U vchodu do aukční místnosti Vás přivítají asistentky, které Vám se vším rády pomohou. Za vratnou zálohu Kč Vás zaregistrují a vydají Vám aukční číslo. Po zahájení aukce bude dražitel postupně vyvolávat aukční čísla jednotlivých děl zahrnutých do aukčního katalogu. U každého z děl je v katalogu uvedena cena autorská a cena aukční, která zpravidla odpovídá jedné třetině autorské ceny. Vydražením uměleckého díla nejen pomůžete změnit život některým z Dětí Ulice, ale můžete tímto způsobem také uskutečnit kvalitní investici do umění. Zvednete-li při aukci aukční číslo, příhoz bude činit 100 Kč, bude li okamžitá aukční cena menší než Kč. Bude li okamžitá aukční cena menší než Kč a vyšší než Kč, bude příhoz činit 500 Kč. Přesnou hodnotu příhozů s dražební vyhláškou naleznete v závěrečné části aukčního katalogu. Vámi Vydražená díla můžete získat okamžitě po aukci, zaplatíte li cenu vydraženého díla u asistentek. Vydražené dílo můžete také zaplatit a vyzvednout si je do 7 dnů od ukončení aukce v Galerii Vltavín, Ostrovní 6, Praha 1, tel.: Aukce se nemusíte účastnit osobně. Po dohodě se zaměstnanci galerie Vltavín můžete díla dražit telefonicky nebo v zastoupení do výše Vámi zadaného limitu. Rozhodnete-li se pro jeden z výše uvedených způsobů dražby, kontaktujte Galerii Vltavín na adrese: Ostrovní 6, Praha 1 nebo na telefonním čísle: Cena vydražených děl je konečná. Galerie Vltavín se vzdala aukční provize.

5 Dear Madam, Dear Sir: We would like to invite you to a charitable auction organized by the civil association Projekt Šance (Project Chance), which has been helping already for more than 10 years children and young people in the Czech Republic who are homeless and forgotten. To the Children of the Street. Besides operating two centers where we provide essential provisions and services to our clients and where they can find a shelter, we are trying to introduce the THERAPEUTI- CAL WORKSHOP project where our clients could learn skills necessary for work within the frame of alternative education. The workshop that we opened for our clients in June 2007 has begun to fulfill its purpose from its very beginning. Some of our clients are gaining more self-confidence, others are finding a new roof above their heads thanks to the money they are receiving for their work. Furthermore, the number of people who leave the workshop and look for work on the job market independently is growing. The workshop was an impulse for them, an impulse they needed to change their lives. The proceeds from the charitable auction Art Masters to the Children of the Street will be used to secure operation of the THERAPEUTICAL WORKSHOP (for purchasing parts, from which the clients assemble ballpoint pens, and for paying clients for their work). Should you find in your schedule some time that you could dedicate to the auction, we will be honored to meet you. Everybody who visits the auction will receive a small souvenir made in the THERA- PEUTICAL WORKSHOP by our clients, the Children of the Street. There will also be a raffle for art ex Libris. If you would like to see the auctioned works prior to the auction, please contact us at our telephone number: We will be happy to introduce you the individual auctioned pieces. The charitable auction of the works of art will take place on May 31, 2008, in the Small Hall of the Žofín Palace on the Slovanský Island starting at 3:00 p.m. The artwork is being auctioned online at We are looking forward to seeing you. Projekt Šance Projekt Šance, o.s., Ve Smečkách 28, Prague 1 Tel.: , * irst photographs from the work therapy workshop/testing operation Lukáš Markéta Mirek Business Identification Number: , Tax Identification Number: CZ , Registration of Legal Identity: MV II/s-os/ /97-R in Prague.

6 How to participate in the auction? MF_plus_Sance_210x :40 Str. 1 Our assistants will be present at the entrance to the auction hall and will gladly help you with any questions you may have. They will register you against a refundable deposit of 1,000 CZK and give you an auction number. During the auction, the auctioneer will gradually call out auction numbers of individual works of art that are included in the auction catalogue. The catalogue lists common and auction prices for each of the auctioned pieces. The auction price is usually about one third of the common price. By purchasing one of the auctioned art works, you will not only help to change the life of some of the Children of the Street but you will also make a high quality investment in art. By raising your auction number during the auction, you will make a bid that is 100 CZK higher than the previous one if the current auction price is under 10,000 CZK. If the current auction price falls in between 9,999 CZK and 20,000 CZK, your bid will be 500 CZK higher than the previous one. You can see a detailed information of bid increases together with the auction code in the final part of the catalogue. When you purchase an auctioned art work, you can receive it immediately after the auction if you pay its price to our assistants. You can also pay for your auctioned piece and pick it up at the same time within 7 days after the auction at the Vltavín Gallery, Ostrovní 6, Prague 1, tel.: You do not have to be present at the auction personally. If arranged in advance with the Vltavín Gallery employees, you can participate in the auction via telephone or per procurationem when you decide the maximum amount you want to pay for the given auctioned piece. Shall you decide to participate in one of these two manners, please contact the Vltavín Gallery at: Ostrovní 6, Prague 1, or at telephone number: The price of auctioned pieces is final. Vltavín Gallery waived its right to receive an auction provision.

7 Naše poraněná mláďata Před časem, když jsem působil jako vedoucí Uměleckého provozu Hudební fakulty AMU, kde jsem měl na starosti přípravu a organizaci veškeré veřejné aktivity školy, jsem potkal představitele občanského sdružení, které se stará o naše poraněná mláďata žijící ve strašných podmínkách, doslova na okraji společnosti. Uvědomil jsem si, jak mlčky chodím i já okolo věcí, které by mne trápit měly, jak jsem vlastně naivní, když si myslím, že nějaké institucionální zajištění může těmto chudákům pomoci. Snažil jsem se vyjít vstříc těm, kdo se pokoušeli seznámit postižené děti a mladistvé i s jiným světem, než ve kterém se ocitli oni, samozřejmě i za cenu, že naše snaha nechat na ně působit hudbu a divadlo se může minout účinkem. Povedlo se, přišli. Asi byli zaskočeni, neodešli však. Obdivoval jsem a obdivuji práci obětavců neváhajících nasazovat své zdraví, mnohdy i bezpečí své a svého nejbližšího okolí, aby alespoň něco málo dali těm potřebným. Postupně jsem měl možnost poznat něco málo z toho, co skutečně dělají, i hloubku celého problému, jenž by naši bohorovnou společnost trápit měl. Jestliže se dnes naskýtá eventualita udělat další krok pro vylepšení a pro pozitivní pocit oněch nešťastníků, že nejsou zcela odepsáni, připojuji se z celého srdce se svým doporučením a prosím, aby se k žádosti občanského sdružení přihlédlo a pomohlo se mu. Zdá se mi, že naší jedinou správnou cestou je cesta prevence a dodávání sebedůvěry těm, kdo se bez ní zmítají jako všichni jim podobní ztroskotanci. V Praze, dne Prof. Václav Riedlbauch generální ředitel České filharmonie Our Injured Youth Some time ago, when I was the head of the Art Operations division of the Music Faculty of the Academy of Performing Arts where I was responsible for preparation and organization of all public activities of the school, I met a representative of a civil association that takes care of our injured youth who are living in terrible conditions, literally on the edge of society. I realized how indifferent we are, including me, to things that should worry us, how naive I actually am when I think that some institutional provision can help these poor people. I was trying to assist those who were trying to introduce to the afflicted children and young people a different world than the one they are experiencing. There was of course a risk that our effort to expose them to music and theater can go astray. But it did turn out well, they came. They were probably surprised, however, they did not leave. I admired and still admire the work of the devoted people who do not hesitate to risk their health and often times also their safety as well as the safety of those close to them in order to give at least a little to those who really need it. Gradually, I have had the opportunity to see at least a little what they really do and also the depth of the problem, which should worry our entire pontifical society. Since the opportunity is coming along now to make yet another step to improve the situation and to create a positive feeling among the unfortunate people that they are not completely written-off, I am joining in with all my heart and my recommendation and ask that the request of the civil association is met and assistance provided. It appears that the only right path is the path of prevention and providing confidence to those who, without it, are in disarray just like all other marginalized people. Prague, April 15th, 2002 Prof. Václav Riedlbauch Managing Director of the Czech Philharmonic Orchestra

8 1 2 3 Salvador Dalí 1 2 Poslední večeře barevný tisk reprodukce 64 39,5 cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 1 Kč Last Supper Colour print reproduction 64 39,5 cm Author s price: 150 CZK Auction price: 1 CZK Vítězství Krista a Panny Marie barevný dřevoryt 24,5 18 cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 99 Kč Jesus Christ s and Virgin Mary s Victory Colour woodcut 24,5 18 cm Author s price: 150 CZK Auction price: 99 CZK 3 Marc Chagall Za zrcadlem litografie 9, cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 99 Kč Behind the Mirror Lithography 9, cm Author s price: 150 CZK Auction price: 99 CZK ( 6 )

9 4 Karel Demel Postava a měsíc mezzotinta 18 12,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Figure and the Moon Mezzotint 18 12,5 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK Oldřich Kulhánek Milenci lept 9,5 14 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Lovers Etching 9,5 14 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK ( 7 )

10 6 Olbram Zoubek Eva s věnečkem zlacený slepotisk 14,5 19,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Eve with a Wreath Blind blocking 14,5 19,5 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK Artedílna Projektu Šance Děti ulice Arteworkshop of Projekt Chance Children of the street Lucčiny narozeniny v Domě Šance kombinovaná technika na sololitu 140x186 cm autorská cena: 1 Kč aukční cena: 1 Kč Lucy s birthday at the Chance House Combined technique on Sololit 140x186 Author s price: 1 CZK Auction price: 1 CZK ( 8 )

11 8 Jiří Anderle 8krát dívka a slzy štěstí lept s kresbou 18 16,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 8 times Girls and Tears of Happiness Etching with a drawing 18 16,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Radka Baboráková sklářská firma BDK skleněná mísa kolekce dekoračního skla autorská cena: Kč aukční cena: 600 Kč Glass bowl Set of decoration glass Author s price: CZK Auction price: 600 CZK ( 9 )

12 10 Jaroslav Bartoš U tří stromů akryl na desce cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Three Trees Acrylic on board cm Author s price: CZK Auction price: CZK Karel Beneš Múzy barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Muses Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 10 )

13 12 Daniela Benešová Sněhový strom barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Snow Tree Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK Tomáš Bím Reservé barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Reserved Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 11 )

14 Václav Bláha Pták barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Bird Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Hvězdy barevná litografie 20,5 16 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stars Colour lithography 20,5 16 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Milena Blašková Tátovy ruce reliefní obraz (pryskyřice) cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Father s Hands Relief picture (resin) cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 12 )

15 17 Petr Bobek sklářská firma Opál Sada 6 ks rytých sklenic barvené, zdobené sklo v. 22 cm autorská cena: Kč aukční cena: 600 Kč Set of 6 engraved glasses Dyed, decorated glass h. 22 cm Author s price: CZK auction price: 600 CZK Petr Boreček Život šamot engoba v. 34 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Life Fireclay engobe h. 34 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 13 )

16 19 Roy Breimon Gabriel kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Gabriel Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Josef Bruckmüller Světlit akryl na dřevěné desce 55,5 55,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Lightening Acrylic on wooden board 55,5 55,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 14 )

17 21 Angela Marie Bukovanská Kytice kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bunch of Flowers Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Bureš sklářská firma Glass Princ, s.r.o. Skleněný taliř norský motiv sklo ø 38 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Glass plate Norwegian design Glass ø 38 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 15 )

18 23 Teodor Buzu V modrém prostoru olej na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In the Blue Space Oil on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Stanka Čermáková- Hrtánková Plameny vášně olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Flames of Passion Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 16 )

19 25 Kateřina Černá Colette linoryt cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč Colette Linocut cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK David Černý sklářská firma Váza a mísa foukané, hutně tvarované sklo s nástřikem za studena cm, cm autorská cena: Kč aukční cena: 350 Kč Vase and bowl Blown, thick formed glass with cold spray cm, cm Author s price: CZK Auction price: 350 CZK ( 17 )

20 27 Filip Černý Lesní silnice akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Forest Road Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Červený Sklárna Floriánova huť Ledový svět sklo broušené a lepené cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Ice World Cut and glued glass cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 18 )

21 Karel Demel 29 Flétna I kombinovaná technika hlubotisk cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 30 Flute I Combined technique, gravure print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Faun kombinovaná technika hlubotisk cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Faun Combined technique, gravure print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Dolina Myslivec ze Zakynthu dřevo jilm v. 99 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Hunter of Zakynthos Wood elm h. 99 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 19 )

22 32 Milan Doubrava Schody závěsná plastika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Stairs Wall sculpture cm Author s price: CZK Auction price: CZK Miroslav Drobník Pelechovská sklárna Mísa I a Mísa II sklo ø 30 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bowl I and Bowl II Glass ø 30 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 20 )

23 34 Jiří Dudycha Zvláštní sen keramika 31,5 15 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Strange Dream Ceramics 31,5 15 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jan Dvořák U nás doma olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In our Home Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 21 )

24 36 Radomír Dvořák Let me do tech dřevo v. 200 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Let me do tech Wood h. 200 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Milan Ďuriš Modrý prostor II akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Blue Space II Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 22 )

25 38 Jan Fišera Kompozice I a II sklo Tiffany technika cm a cm autorská cena: Kč aukční cena: 800 Kč Composition I and II Glass Tiffany technique cm and cm Author s price: CZK Auction price: 800 CZK Josef a Eva Flekovi sklářská firma J. E. F. Glass Kolekce 7 ks replik historického skla repliky historického skla autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Set of 7 replicas of historical glass Replicas of historical glass Author s price: CZK Auction price: 500 CZK ( 23 )

26 40 Jitka Forejtová Mísa s geometrickým šrafováním ploché sklo, nařezáno, ztaveno a ztvarováno v el. peci 27,5 27 cm, 5 9,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bowl with geometric hatching Flat glass, cut, melted and formed in an electric furnace 27,5 27 cm, 5 9,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Roman Franta Máma akryl na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Mother Acrylic on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 24 )

27 42 Roman Franta Zahrada akryl na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Garden Acrylic on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jan Frydrych st. Triangl broušené optické sklo 37 18, 5 8,8 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Triangle Cut optical glass 37 18, 5 8,8 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 25 )

28 44 Igor Grimmich Na křídle toužení olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč On the Wing of Desire Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Grosman Tři kamarádi akryl na kartonu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Three Friends Acrylic on cardboard cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 26 )

29 46 Martin Gudev Oheň II akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fire II Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Haidl sklářská firma Antic glass Česká historická číše replika historického skla v. 30 cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Czech historical cup Replica of historical glass h. 30 cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK ( 27 )

30 48 Karel O. Hájek Setkání pod hruškou olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Meeting under a Pear Tree Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Hampl století grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 20 th Century Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Pěna grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Foam Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 28 )

31 51 Petr Hampl Koupání III grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bathing III Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Eva Hašková Křehká nesmrtelnost lept s akvatintou cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fragile Immortality Etching with aquatint cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 29 )

32 53 Jana Hauptmannová V království rostlin olejový pastel cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In the Kingdom of Plants Oil pastel cm Author s price: CZK Auction price: CZK Čestmír Havrda sklářská firma Lampglas 3 náhrdelníky kov a sklo sklo s kovem autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč 3 necklaces, metal and glass Glass with metal Author s price: CZK Auction price: 700 CZK ( 30 )

33 55 Petr Hejný Dva andělé zápasící kombinovaná technika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Two Fighting Angels Combined technique cm Author s price: CZK Auction price: CZK Eva Heřmanská Galaxie II smalt na oceli cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Galaxy II Enamel on steel cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 31 )

34 Jiří Hlaváček 57 Musica erotica počítačová grafika na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Musica Erotica Computer print on paper cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK Zima počítačová grafika na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Winter Computer print on paper cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK 59 Lutobor Hlavsa Tetování olej na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Tattoo Oil on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 32 )

35 František Hodonský 60 Z podzimních záznamů kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč From Autumn Records Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK 61 Zimní zahrada kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 62 Winter Garden Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK Říční krajina kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč River Landscape Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 33 )

36 63 Xenia Hoffmeisterová Lodičky konec sezony akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Boats End of Season Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Alexandra Horová Snídaně smalt na železe cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Breakfast Enamel on iron cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 34 )

37 Jan Hrubý 65 Razítko I barevný linoryt 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stamp I Colour linocut 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK 66 Razítko II barevný linoryt 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stamp II Colour linocut 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Jana Chrásková Zátiší keramický reliéf ø 45 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Still Life Ceramic relief ø 45 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 35 )

38 68 Vlastislav Janáček Padlý anděl broušená skleněná plastika z optického skla v. 31 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fallen Angel Cut statue of optical glass h. 31 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jitka Janíková Půjčený stín II suchý pastel hlazený sololit cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Borrowed Shadow II Dry pastel smoothed Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 36 )

39 70 Antonie Jankovcová Váza pískovaný, rubínový listr s platinou cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Vase Sanded, ruby lustre with platinum cm Author s price: CZK Auction price: CZK Oldřich Jelen Milenci litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Lovers Lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 37 )

40 72 Boris Jirků Bibona Toskánsko kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bibona, Tuscany Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Jírů Sibiř 2 fotografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Siberia 2 Photography cm Author s price: CZK Auction price: CZK Trojlístek fotografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Shamrock Photography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 38 )

41 Ivana Jurná-Lipská 75 Kobylka s hříbětem pastel cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Mare with Foal Pastel cm Author s price: CZK Auction price: CZK 76 Dostih litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč Horse Race Lithography cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK 77 Parforsní hon litografie 32,5 26 cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Fox Hunt Lithography 32,5 26 cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK ( 39 )

42 78 Arnošt Kába Duše kombinovaná technika textil, drát, sklo cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Soul Combined technique textile, wire, glass cm Author s price: CZK Auction price: CZK 79 Iveta Kadlecová Chlapec a lidé olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Boy and People Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 40 )

43 Zuzana Kadlecová Červené rozmary I volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices I Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Červené rozmary II volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices II Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK 82 Červené rozmary III volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices III Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 41 )

44 Miloslav Kalík 83 bez názvu I fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed I Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK 84 bez názvu II fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed II Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK 85 bez názvu III fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed III Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK ( 42 )

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ

DAVID CAIS KOŤÁTKOVÁ KOVANDA KRÁL SAĽNIKOV PAVLICOVÁ CAIS KOVANDA KRÁL KOŤÁTKOVÁ DAVID vladimir jiří milan kurátor CZ jiří CZ CZ eva CZ CZ radovan CZ student SAĽNIKOV PAVLICOVÁ RUS petra Vážení přátelé, milovníci umění, již popatnácté máme to štěstí poohlédnout

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

výroční zpráva 2008 / annual report 2008

výroční zpráva 2008 / annual report 2008 výroční zpráva 2008 / annual report 2008 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),

Více

Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.

Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. Projekt Šance, o. s. Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 827 378 NONSTOP Linka Šance Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797 www.sance.info * info@sance.info Projekt Šance První preventivní a humanitární program

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL ARCHITEKTUR AUSGESUCHTE DOPPELSE TENMUSTER S ND N CHT W E M BUCH N DER GLE CHEN RE HENFOLGE PRESENT ERT ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324

Více

7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006

7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006 katalog_06 20.11.2006 12:32 Str. 1 7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006 7th december 2006 Palace Žofín Signed with the Heart 2006 10597 KOKO Ag Praha A4 print 8.11.2006 16:34 Stránka 1 Krásná

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Číslo 38 / Issue 38 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62011 Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Nábor na třetí směnu Recruitment for the third shift Family Day 2011

Více

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau podzim/zima 2011 autumn/winter 2011 online Exkluzivní soukromí Exclusive privacy Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž Senior Tour vládl Lane Lane led the Senior Tour Hřiště a zámek na

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 6. 5. 2011 - úterý 10. 5. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro (nově

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek

Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Vydrží-li kultura, přežije národ. If a nation s culture survives, then so too does the nation. Jan Mládek Výroční zpráva 2009 2009 Annual Report Vydalo Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových na jaře

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

české dokumentární filmy Czech Documentary Films

české dokumentární filmy Czech Documentary Films české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 české dokumentární filmy Czech Documentary Films 2011 2012 Výběr dokončených a připravovaných filmů A Selection of Completed and Upcoming Titles

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více