Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér muzikálového herectví Mgr. Sylvy Talpové Amatérský muzikál se zaměřením na střední školy Diplomová práce Autor práce: Aleš Kohout Vedoucí práce: Mgr. Jana Matyášová Oponent práce: MgA. Jiří Hájek Brno 2011

2 Bibliografický záznam K OHOUT, Al eš. A matérský muzi kál se z aměřením n a střední š kol y [ A mateur High Sc hool M usi cal ]. Brno: J aná č kova a ka d e mie m zi c k c h u m ní v Brn, Di va del ní faku l ta, atel iér mu zi kálové ho h erect ví M gr. Syl vy Talpové, 2 011, s Ve doucí dipl o mo vé p ráce [The he ad of t he t hesi s ] : M gr. J ana M at yášová. 2

3 Anotace D i p l o mo v á p r á c e A m a t é r s k ý muzikál s e z a měření m n a s t ř e d n í š k o l y p o j ed n á vá o s i t u a c i a ma t é r s k é h o mu z i ká l u n a s t ř e d n í c h š kolách v České r e p u b l i c e o d r o ku V n u j e s e j ej í mu p o p i s u, a n a l z e a h i s t o r i c ké mu v v o j i s t u d e n t s k é h o h u d e b n í h o d i va d l a v n a š e m s t á t. Následn r e f l e k t u j e vl a s t n í z k u š e n o s t i c o b y a u t o r a a h e r c e n k o l i ka z nic h. Klíčová slova M u z i ká l, a matérsk mu z i k á l, s t u d e n t s k é d i va d l o, s t ř e d o š k o l s k s o u b o r, a u t o r s k mu zi k á l Annotation D i p l o ma t h e s i s A mateur High S c h o o l M u s i c a l d e a l s with t h e s i t u a t i o n o f a mateur musicals a t h i g h s c h o o l s i n t h e C z e c h R e p u b l i c s i n c e It d e a l s with i t s d e s c r i p t i o n s, a n a l y s i s a n d t h e h i s t o r i c i d e v e l o p me n t o f t h e s t u d e n t musical t h e a t r e i n o u r S t a t e. And i t f o c u s e s o n my e x p e r i e n c e a s a n a c t o r a n d a u t h o r o f s e v e r a l o f t h e m Keywords T h e musical, a n a ma t é r musical, s t u d e n t s t h e a t r e, h i gh s c h o o l musical, a u t h o r s musical 3

4 Prohlášení P ro hl ašuj i, ţ e j s em p ř ed kl ád anou práci z pracoval s amostatn a p ouţil pouz e p rameny u v edené v s eznamu p o uţité literat ur y. S ou č as n d áv ám svol ení k tomu, aby t ato d iplom ová p ráce byl a u m íst na v knihovn J AM U a pouţívána k e studijním č elům. V Brn, dne 16. kv tna A l eš Ko hout 4

5 Poděkování V elké pod k ování p atří M gr. J an Mat yášové z a o dborn é v eden í d ipl om ové p r áce a z a cen n é a p o dn t n é p ř ipomínky a t r p livost při vzniku t ét o práce. 5

6 Obsah Předmluva... 8 Úvod Stručné historické nastín ní muzikálu v Československu a České republice Středoškolsk muzikál Definice středoškolského amatérského muzikálu Středoškolsk muzikál ve sv t Historické ohlednutí za studentsk m hudebním divadlem u nás Jak mladého člov ka osloví muzikál Kde mohou zájemci o muzikál studovat V čet středoškolsk ch muzikálů v ČR od roku 2000 po současnost Rozd lení muzikálů Středoškolské muzikály vzniklé od roku J.Hnát Superbastard celo školní projekt Divadlo Point a jeho muzikály Muzikál jako pedagogick zám r Rebelové Opušt n chlapec v kin jako nám t Kytice, stále oblíbená Taneční muzikál Dance Of My Life Titanic velkolepá předloha pro studentsk muzikál Šumař na střeše jako první amatérské nastudování Spolky vzniklé pod záštitou divadel Povídání o Zrnoţroutech s Denisou Klementovou

7 4. Um lecké centrum d tí a mládeţe Počátky UCDAM Havlíčkův Brod ovládají muzikálové pohádky První celo-zpívan muzikál Inspirace v Shakespearovi Poslední velk muzikál UCDAM Odsouzená Atlantida Jak začala práce na novém muzikálu Příb h Proč Atlantida Práce na příb hu Jevištní zpracování Popremiérové hodnocení Z á v r Pouţité informační zdroje Seznam obrázků Příloha č. 1: Obhajoba absolventské role Příloha č. 2: Kompletní obsazení a realizační t my středoškolsk ch muzikálů UCDAM Příloha č 3: DVD se záznamem premiéry muzikálu Odsouzená Atlantida 7

8 Předmluva N e n í t o t a k d l o u h o, c o me zi t e e n a ge r y z p ů s o b i l v e l i k r o zr u c h f i l m o d Disne y p r o d u kc e, Hi g h s c h o o l mu s i c a l, t e d y M u zi ká l ze s t ř e d n í. L í b i v é melodie, p ů s o b i vé c h o r e o gr a f i e, ml a d í h e r c i, t o vše c h n o s t r h l o mláde ţ v o b r o v s k o u a ţ h y s t e r i c k o u t o u h u n j a k s e z v i d i t e l n i t v t a ko v é mt o ţánr u. D o j a ké mí r y t o v š a k b y l z á j e m o mu z i ká l j a ko t a k o v? V t š i n a z t c h t o mlad c h n a d š e n c ů v i d l a s v o u mo ţ n o s t v n e ko n e č n c h, o p a k u j í c í c h s e ř a d á c h Česko h l e d á S u p e r s t a r ( t e ď u ţ d o k o n c e Č e s k o - S l o ve n s ko) n e b o v n o v é m p o ř a d u, k t e r zachvá t i l č e s k é h o d i v á ka, a t o Če s ko - Sl o ve n s k o má t a l e n t. N u t n o p o d o t kn o u t, ţ e n k o l i ka v y v o l e n m s e s e n n a ko n e c s p l n i l. B e z j a ké h o koliv s e z n á mení s ţánrem s e o p r a v d u d o s t a l i d o,, ve l k c h p r o f e s i o n á l n í c h mu z i ká l ů, o j e j i c h ţ k v a l i t s e d á d l o u ze p o l e mi zo v a t. T a kt é ţ b yc h o m s t r á vi l i mn o h o č a s u n a d z a myš l e n í m s e o h e r e c k c h v k o n e c h. A l e n e n í s e č e mu d i v i t. K o l i k z t c h t o l i d í s t á l o p ř e d n á s t u p e m s v é,, h v z d n é k a r i é r y n a j e vi š t i, b y ť j a k o p l n a matér v a matérsk é i n s c e n a c i? T é m ř n i k d o. V t š i n a z t c h t o p r á v v z e š l c h h v zd n e má a n i mini mální h e r e c k o u č i t a n e č n í p r ů p r a v u. V r a ť me s e z p á t k y k H i g h s c h o o l mu s i c a l. T e n t o f i l m d o j isté mí r y zachyc u j e t o, n a c o j s o u s t u d e n t i a n g l o a merick ch š k o l z v y k l í. M n o h o s t ř e d o š k o l á ků z á p a d n í h o s v t a p ř i c h á zí d o k o n t a kt u s mu z i k á l e m j a k o č in k u j í c í č i s p o l u a u t o ř i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. J e t o l o gi c k é. M u zi k á l, j a ko ţ á n r, p a t ř í k j e j i c h k u l t u ř e. P r á v u 8

9 n i c h v z n i kl, v y v í j e l s e, z í s ká v a l d ů l e ţi t á p r a vi d l a, s p e c i a l i z o v a l s e a d l i l n a n e j r ů z n j š í ţánr o vá o d v t ví. V z n a mní s kl a d a t e l é č i t e x t a ř i, k t e r é n yní b e r e me z a,, mo d l y v t é t o o b l a s t i, zí s ká v a l i s v é p r v n í z k u š e n o s t i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. P o d í l e l i s e n a v z n i k u s t ř e d o š kolské i n s c e n a c e. A a ť u ţ t o b y l s p c h č i h r a z a p a d l a d o p r o p a d l i š t n e z d a ř e n c h p o k u s ů, j i mţ a p l a u d o v a l i h l a v n s p o l u ţ á c i n e b o r o d i n n í p ř í s l u š n í c i, a v š a k k r i t i c i j e j i c h n a d š e n í a n i z d a l e k a n e s d í l e l i, p r a kt i c k é z n a l o s t i, k t e r é zí s k a l i, b yl y o b r o vs k é. T o s a mé s e t k á i h e r c ů. T a l e n t o va n í s t u d e n t i zaj í ma j í c í s e o h u d e b n í d i va d l o mají n a s t ř e d n í c h š kolách v r á mci d r a matické h o k r o u ţ k u d v a kr á t d o r o k a mo ţ n o s t s t á t n a j e vi š t i a r o z v í j e t t a k s vůj t a l e n t p r o d o zor e m pe d a go g ů. A j a k t o v y p a d á u n á s? J e vů b e c n j a ká mo ţ n o s t a p ř í l e ţi t o s t s i k mu z i k á l u,,p ř i č i c h n o u t u ţ n a s t ř e d n í š k o l e? 9

10 Úvod T é ma s vé d i p l o mo vé p r á c e j s e m s i v y b r a l n a zá k l a d d l o u h o l e t é z k u š e n o s t i s e s t ř e d o š k o l s k m mu z i k á l e m. B h e m s t u d i a n a h a vl í č k o b r o d s ké m g y mn á z i u j s e m b yl č l e n e m d i va d e l n í h o s o u b o r u U m l e c k é h o c e n t r a d t í a ml á d e ţ e, k t e r v e d l a b v a l á o p e r n í p v k y n K v t a K i mová. J a ko zp v a č k a m la v e l i c e b l í z k o k h u d e b n í mu d i v a d l u, a t a k t í mto s m rem v e d l a i s vé s t u d e n t y. V z h l e d e m k t o mu, ţe vš i c h n i č l e n o v é s o u b o r u b y l i zárove ň j ej í mi ţ á k y, kt e ř í n a v š t v o va l i h o d i n y z p vu, n a b í zel s e mu zi k á l j a k o z a j í ma v ţ á n r, v n mţ s e ţ á c i zdokonalovali n e j e n v h e r e c t v í, a l e v y u ţ i l i zde i s v ů j p ve c k u m a j e š t s e mo h l i p o d í l e t z á b a vn o u f o r mou na t v o r b c h o r e o g r a f i í. J a k s e u k á zal o, s t u d i j n í p r o g r a m b yl v e l i c e d o b ř e metodicky v y p r a c o va n, p r o t o ţ e v d o b n e j v t š í h o r o z k v t u s o u b o r n a vš t v o va l o a s i p a d e s á t s t u d e n t ů za u j a t c h p r o h e r e c t ví, h u d b u a t a n e c. S o u b o r j s e m n a vš t v o v a l s e d m l e t, b h e m n i c h ţ j s e m v s o b o b j e vi l k o mpoziční n a d á n í, kt e r é ve d o u c í s o u b o r u, p a n í u č i t e l k a K i mo vá, p o d p o ř i l a. Naše s p o l u p r á c e s p o č í va l a v e s t u d i u z á k l a d n í c h ko mp o zi č n í c h t e c h n i k. Naučil j s e m s e h r u p a r t i t u r, z á k l a d n í h u d e b n í f o r my, h a r monii a ko n t r a p u n kt, d á l e r o z s a h y l i d s k c h h l a s ů a z á kl a d y i n s t r u ment a c e. In t e n zi v n í m s t u d i e m j s e m s e z d o k o n a l i l n a t o l i k, ţ e z mé,, s kl a d a t e l s k é d í l n y v z e š l o p t mu zi k á l ů v y t v o ř e n c h p r o d i v a d e l n í s o u b o r UCDAM. 10

11 H u d e b n í d i va d l o s t ř e d o š k o l s k c h a matérsk ch s p o l k ů m ve l i c e z a j í ma l o. Dá s e ř í c i, ţ e b yl o d o k o n c e mo u p o v i n n o s t í, s l e d o va t d n í i mi mo n á š s o u b o r. B y l o ve l mi d ů l e ţi t é h l e d a t i n s p i r a c i. B yl j s e m mlad, n e z k u š e n s kl a d a t e l t o u ţí c í p o u z n á n í. Ne mohl j s em t v o ř i t h u d e b n í d i v a d l o, a n i ţ b yc h s e n e z a j í mal o t v o r b u j i n c h k o l e g ů n a s t ř e d n í c h š k o l á c h. T a k t e d y z a č a l o mé d l o u h o l e t é s i l í z a m řuj í c í s e n a s t ř e d o š k o l s k mu z i k á l. Ale s k v a l i t n í mi d í l y j s e m s e v t o mto s m ru p ř í l i š n e s e t ka l a zj i s t i l j s e m, ţ e mu zi k á l o v á t v o r b a n a s t ř e d o š k o l s k é a matérské r o v n i j e v n a š e m s t á t o j e d i n l á. O t á z k o u j e, p r o č n a s t ř e d n í c h š k o l á c h n e p r a c uj í d i v a d e l n í s o u b o r y, t a k j a k j e t o mu z v y k e m v k u l t u r n í m s v t? P r o č n e d o k á ţe me zauj mo u t mladé lid i p r o h u d e b n í d i va d l o? 11

12 1. Stručné historické nastínění muzikálu v Československu a České republice V n o v o d o b é h i s t o r i i č e s k é h o s t á t u, k t e r á za č í n á p o s a metové r e v o l u c i, u n á s v z r ů s t á z á j e m o doposud má l o p o z n a n ţ á n r, a t o o mu z i k á l. Z n a me n á t o v š a k, ţ e u n á s d o t é d o b y n i c p o d o b n é h o n e e x i s t o va l o? A l e a n o. Historie mu zi k á l u u n á s s a h á d o ko n c e a ţ d o o b d o b í p r v n í r e p u b l i k y, i k d y ţ t e h d e j š í h u d e b n í p r o d u k c e s e s a mo zř e j m mu z i k á l e m j e š t n e n a z v a l y. K l a s i c k s v t o v mu z i k á l s e k n á m d o s t á v á i v d o b s o c i a l i s mu a d o k o n c e v z n i k á i n o v č e s k. A v š a k p e r l y s v t o v é t vor b y, p r o c h á zej í c í v v o j e m t a k z v a n c h p o p e r, t u z a z n a menává me mnohe m p o z d j i, t e p r ve p o č á t k e m d e va d e s á t c h l e t.,, Z a p r v n í s k u t e č n ý a č i s t ý mu z i k á l s e p o v a ž u j e S h o w b o a t (L o ď k o me d i a n t ů ) s k l a d a t e l e J e r o ma Kerna a l i b r e t i s t y a t e x t a ř e O s k a r a He m mersteina I I. P r e miéru měla v p r o d u k c i F l o r e n z e Z i e g f e l d a n a s c é n ě d i v a d l a n e s o u c í h o j e h o j m é n o v p r o s i n c i A p ř e s n r o k u z a č í n á t a ké u n á s t v o ř i t s vé p r v n í i n s c e n a c e i n s p i r o v a n é p ř e d e vš í m a merickou h u d e b n í z á b a v o u t r o j i c e te h d y j e š t n e z n á m c h s t u d e n t ů J i ř í V o s ko v e c, J a n W e r i c h, J ar o s l a v J e ţe k. J ej i c h p r v o t i n o u, kt e r á s i zí s ka l a o b r o v s k o u o b l i b u u d i vá k ů, b y l a h u d e b n í r e v u e V e s t P o c k e t Re v u e. P o s t u p e m č a s u o v l á d l i 1 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str

13 s p o l e č n s r e ţi s é r e m J i n d ř i c h e m Ho n zl e m r e p e r t o á r Os v o b o z e n é h o d i v a d l a. V š e c h n a d í l a t c h t o a u t o r ů, j a ko n a p ř í kl a d S mo k i n g r e v u e, C a e s a r, Osel a s t í n, K a t a b l á zen, můţeme s j i s t m n a d h l e d e m z a ř a d i t d o mu zi ká l o v é t vor b y. Hu d e b n í s l o ţ ka v n i c h j e v e l i c e d ů l e ţi t á a z p í s n í J a r o s l a va J e ţ k a s e s t a l y h i t y d r ţí c í s i z n a č n o u p ř í z e ň me z i p o s l u c h a č i d o d n e s. K vůli s l o ţi t é p o l i t i c k é s i t u a c i mus e l o Os v o b o z e n é d i v a d l o k o n c e m t ř i c á t c h l e t d va c á t é h o s t o l e t í u k o n č i t s v é p ů s o b e n í a t r o j i c e V + W + J b yl a n u c e n a e mi gr o va t d o z a h r a n i č í. P ř e d d r u h o u s v t o v o u v á l ko u t o o v š e m n e b yl o p o u ze O s v o b o z e n é d i v a d l o, kt e r é s e v n o va l o h u d e b n í m p r o d u k c í m. V ţ á d n é m p ř í p a d n e mo h u o p o me n o u t t a k é d i v a d l o E. F. Buriana, v e l i c e s c h o p n é h o r e ţi s é r a, s kl a d a t e l e a za kl a d a t e l e zaj í ma v é h o v o k á l n í h o u s k u p e n í V o i c e b a n d. I j e h o h r y, a ť u ţ s e n a n i c h p o d í l e l j a ko s p o l u a u t o r č i r e ţi s é r, s e p o v t š i n o u n e o b e š l y b e z h u d e b n í s l o ţ k y, o n í ţ s e p o s t a r a l on sám. I j e h o p ů s o b e n í n a d l o u h o z n e mo ţ n i l a d r u h á s v t o v á v á lka, b h e m n í ţ b o j oval o v l a s t n í p ř e ţi t í v k o n c e n t r a č n í c h t á b o r e c h. 6. b ř e z n a má v O s v o b o zené m d i v a d l e č e s ko u p r e miéru a merick mu z i k á l B u r t o n a L a n a a E. Y. Harbur ga F i n i a n s R a i n b o w, ve W e r i c h o v p ř e kl a d u Di v o t vor n h r n e c.,, P r a ž s k é u v e d e n í D i v o t v o r n é h o h r n c e b y l o z c e l a u n i k á t n í z á l e ž i t o s t í. Š l o o v ů b e c p r v n í e v r o p s k é n a s t u d o v á n í a merického m u z i k á l u, p o mineme - l i n ě k t e r á n a s t u d o v á n í P o r g y a n d B e s s v e Š v ý c a r s k u a s k a n d i n á v s k ý c h z e mích z a v á l k y a t ě s n ě p o n í. D í k y p o ú n o r o v ý m u d á l o s t e m s i v š a k d i v á c i v P r a z e n a d a l š í p o d o b n ý 13

14 m u z i k á l mus e l i h e z k y d l o u h o p o č k a t. 2 A o p r a v d u. V d a l š í c h l e t e c h s e n a r e p e r t o á r u h u d e b n í c h d i v a d e l o b j e v uj í s p í š e o p e r e t y. T e p r v e p ř i j i s t ém u v o l n n í, kt e r é p ř i n á š í š e d e s á t á l é t a, mo h o u č e š t í d i vá c i o p t s o b d i v e m v y p r o d á va t h u d e b n í d i va d l a, p ř e d e vš í m t a p r a ţ s ká a b r n n s k á, n e b o ť a merick mu z i k á l s i k n á m z a č í n á n a c h á z e t c e s t u. O v š e m k o l i k t e h d y n o v c h s v t o v c h mu zi k á l ů s e u n á s mohl o d í k y c e n zuře h r á t? P ř e d n o s t d o s t á va l y p r a kt i c k y a ţ d o r e v o l u c e p o u ze mu z i ká l y k l a s i c k é : Kiss me Kate ( p r e mi é r a : Di v a d l o J. K. T yl a , r e ţ i e : M. Do u t l í k), M y F a i r L a d y ( p r e miéra: Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţi e : L. S p á č i l a R. V e d r a l ), Hello D o l l y ( p r e mi é r a : Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţ i e : K. J e r n e k ), Š u ma ř n a s t ř e š e ( p r e miéra: Národní d i va d l o P r a h a , r e ţ i e : V. Š p i d l a ), West S i d e S t o r y ( p r e miéra: S t á t n í d i va d l o Brno , r e ţi e : S. F i š e r ), Ka b a r e t ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno Re d u t a , r e ţi e : I. O s o l s o b ), C h i c a g o ( p r e mi é r a : Di v a d l o b r a t ř í M r š t í k ů , r e ţ i e R. M i h u l a ), Oklahomo! 3 ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno 1982, reţi e : S. F i š e r ) 4. O v š e m t o u d o b o u u ţ v e s v t v zni k á i n c o j i n é h o. M u zi k á l z a č í n á p o malu ale j ist p r o c h á z e t ve l k m v v o j e m. V kni z e Iva Os o l s o b h o M a r s y a s, Apolló n... a Dion s o s s e mů ţ e me v k a p i t o l e P a r a d o x mu zi k á l u d o č í s t, ţe s a motn,, v e l k L e o n a r d Bern s t e i n u p l a t ň o v a l r o zl i š o v a c í k r i t e r i u m p r o a merick mu z i k á l a o p e r e t u i v mu z i k á l u s a motném, a n a z á kl a d s v é v a h y 2 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str Pát m pádem voláme. 4 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny,

15 d o s p l k t o mu, ţ e j i ţ z miňované mu zi k á l y Okl a h o mo! n e b o M y F a i r L a d y l z e o z n a č i t s p í š e za operetu neţ mu z i ká l. V n a š í n o vo d o b é,, d o b t e mn a, j a k b y j i s t t u t o e p o c h u n a zval k l a s i k, n e b yl p r o s t o r p r o n j a k é i mperialistické v p l o d y. N e d o ká ţ u s i p ř e d s t a v i t, j a k b y,, s o u d r u z i v s e d mdesát c h l e t e c h o p v o va l i t a k k u l t o v n í d í l a, n a s v o u d o b u v e l i c e i n o v a t i vní a ţ š o kuj í c í p o č i n y, j a ko Hair, J e s u s C h r i s t S u p e r s t a r, T o mmy, R o c k y H o r o r S h o w a j i m p o d o b n é. B y l o n a p r o s t o n e p ř e d s t a vi t e l n é p ř i vé s t n a j e vi š t p o s t a v y p o c h á z e j í c í z Bible a j e š t v r o c k o v é m z p r a c o vá n í, n e b o p o v z b u zo v a t v l i d e c h u vol n n o u k v t i n o v o u a t mo s f é r u o v l á d a j í c í U S A v d o b vá l k y v e V i e t n a mu. O h o mosexuálech a trans v e s t i t e c h n a p ó d i u p ř e d d i vá k y a n i n e mluví m. T o t o t é ma b yl o p r o n á š n á r o d k o n t r o v e r zní j e š t p ř e d d e s e t i l e t y a p r o n kt e r o u s k u p i n u p o p u l a c e mů ţ e b t j e š t i d n e s.,,p r o r o c k o v ý m u z i k á l a o p e r u j e s o n g s d ě l e n í m, j e d o k u ment á r n í z p r á v o u o t o m, co s e v e s v ě t ě s k u t e č n ě d ě j e... 5 J a k s e mů ţe me v k n i ze p a n í d o k t o r ky H o g g a r d d o č í s t d á l e, mo t t e m r o c k o vé h o mu z i k á l u b yl o z e mřít mlad, h l a v n í h r d i n a b y l j a k ms i mesiášem, kt e r m l lid i v y v é s t z t o h o t o b í d n é h o s v t a! T í m j e ř e č e n o v š e. P r o mo d e r n í mu zi k á l z d e v d o b n o r malizace n e b yl o mí s t o. A j a k t o b yl o s č e s k m a u t o r s k m mu z i k á l e m? B yl s c h o p e n n a h r a d i t t u o b r o v s k o u p r o p a s t, j e ţ zde v zni k a l a? T e h d e j š í a u t o ř i b yl i j e d n o z n a č n h u d e b n v zd l a n í. U r č i t s e s e t k a l i s e s o u d o b o u s v t o v o u h u d b o u i mu z i k á l o v o u p r o d u k c í, a l e 5 Hoggard, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Brno: RETYPO, 2000, str

16 i p ř e s t o, kt e r z t e h d y v z n i kl c h mu zi ká l ů, a ť u ţ d í l a S u c h é a Š l i t r a, F i s c h e r a a D a ň k a, č i Š t d r o n, O n d r á č ka a j i n c h b y o b s t á l n a s v t o v é s c é n? Byť s e d n e s d o č í t á me o zá m ru č e s k c h a u t o r ů v y t v o ř i t t a k o s l n i v á d í l a p r o ml o u v a j í c í k e s p o l e č n o s t i j a k o We s t S i d e S t o r y, j ej i c h s n a h y d n e s d o c e n í j e n má l o k d o. J i s t, mu zi k á l y j a ko S t a r c i n a c h melu, K d y b y t i s í c k l a r i n e t ů, G e t l e mani z p ů s o b i l y me z i t e h d e j š í m p u b l i ke m r o zr u c h a p o p r a s k. V š i c h n i b yl i n a d š e n i. V mu z i ká l u s e t a n č i l o, zpí v a l o, h r á l o ( c o ţ b y l t a k é j e d e n z h l a v n í c h d ů vo d ů, p r o č s e u p r vní c h d v o u j me n o va n c h p ř i s t o u p i l o k f i l mo v é mu z p r a c o v á n í, n e b o ť t v ů r c i n e mohli naj í t mladé talentova n é l i d i, k t e ř í b y b yl i s c h o p n i z v l á d a t t yt o t ř i d i s c i p l í n y n a j e vi š t i n a j e d n o u )! P ř e s v š e c h n a k l i š é ( s p l n n í p t i l e t k y a p o d. ) s i p o zorn d i vá k v z a l t o p o d s t a t n é, a t o e x i s t e n c i mu zi k á l u. A u t o ř i p o v z o r u Bern s t e i n a p ř e d kl á d a l i p u b l i k u,, mateřsk 6 p o č i n. L i d e m b y l y p r o b l é my b r i gá d n í ků z n á mé. V r á mci z á j e zdov c h p ř e d s t a v e n í c h, s e u t c h t o h e r u r č i t ví c e p o b a vi l i n e ţ u zat ţkan ch p ř e d s t a v e n í p l n c h z á va ţ n c h p r o b l é mů ř e š í c í c h k r i zi v e v e d e n í J ZD. P o ku d n e b u d e me ř e š i t a kt u á l n o s t d j e. J a k j e n a t o m h u d e b n í s l o ţ k a? V ţd y ť zatímc o j i ţ z miňované We s t S i d e S t o r y d o d n e s o s l o vuj e i ml a d é p u b l i k u m s i l n o d koj e n é n a d r s n é moderní h u d b, kt e r z n a š i c h mu z i ká l ů, n a p ř í kl a d s e d md e s á t c h č i o s mdesát c h l e t, d n e s h u d e b n z a u j me i d n e š n í n e j ml a d š í g e n e r a c i d i v á k ů? 6,,mateřština - vernacular - pojem vytvořen Leonardem Bernsteinem; tvůrce předkládá divákovi dílo dův rn známé jeho zkušenosti. 16

17 S t á l e p ř e t r vá v a j í c í a d o j i s t é míry d r ţ í c í p r i m me z i u r č i t o u s k u p i n o u h u d e b n í ku a s ka l n í c h f a n o u š k ů j s o u p í s n z h e r l e g e n d á r n í h o S e mafor u. P r á v t a m v z n i ka l a n e j p o p u l á r n j š í h u d e b n í d í l a s vé d o b y, j ej i c h ţ a u t o r y b y l a p o p u l á r n í d v o j i c e J i ř í S u c h a J i ř í Š l i t r. M e zi n e j zná m j š í s e mafo r s ké i n s c e n a c e p a t ř í b e zesporu Člov ě k z p ů d y ( ), J o n á š a t i n g l - t a n g l ( ) a j. P o s mrti J i ř í h o Š l i t r a v r o c e s p o l u p r a c uj e s e S u c h m F e r d i n a n d H a vl í k a v z n i ká t a k mi mo j i n é d o d n e s o b l í b e n muzi k á l i n s p i r o v a n E r b e n o v o u p o e zi í Kytice ( ), n e b o Dr. J o h a n n F a u s t, P r a h a 2, Ka r l o v o n á m. 4 0 ( ) a t d 7. N e mohu t a k é o p o me n o u t zl o mo vé d í l o s e d mdesát c h l e t, a t o B a l a d u p r o b a n d i t u s h u d b o u M i l o š e Š t d r o n a s t e x t y M i l a n a U h d e h o, kt e r o u b y l o d o n e d á v n a mo ţ n é v i d t n a p r k n e c h b r n n s k é h o d i v a d l a H u s a n a p r o v á z k u. N i c mén i p ř e s t y t o s n a h y č e s ká mu z i k á l o v á s c é n a s i l n z a o s t á v a l a za t o u s v t o v o u a i p í s n z e j me n o va n c h l e ge n d á r n í c h p o č i n ů b y m l y v e l k p r o b l é m r o v n a t s e s t a k o v mi me l o d i e mi s v t o v é mu zi ká l o vé t v o r b y j a ko n a p ř í kl a d A merica, L e t T h e S u n s h i n e, I Onl y Want T o S a y a d a l š í mi. N e c h c i, a b y můj n á zor n a č e s k o u h u d e b n í t v o r b u š e d e s á t c h a ţ o s mdesát c h l e t v y z n í v a l n j a k n e g a t i vn. J s e m v š a k t o h o n á z o r u, ţ e d o b a n a š í a u t o r s k é h u d e b n í s c é n, h l a v n t é s e d mde s á t c h a o s mdesát c h l e t, mn o h é zne mo ţ n i l a a t e n t o s kl u z j s me z a t í m s t á l e n e d o h n a l i. 7 Bern, L.: Historie divadla Semafor [online]. Dostupné z: 17

18 P o č á t k e m d e v a d e s á t c h l e t s e n a č e s k á d i v a d e l n í p r k n a d o s t á v á p r v n í f r a n c o u z s k, c e l o s v t o v u z n á va n mu zi ká l, L e s M i s é r a b l e s, B í d n í c i. D o t é d o b y s e u n á s n i c p o d o b n é h o n e u ve d l o. C e l mu z i ká l j e p o d o b n j a k o o p e r a z a l o ţ e n n a p l y n u l é m t o k u h u d b y a z p v u. T ţ k é me l o d i c ké p a s á ţ e p o d p o ř e n é mo h u t n mi s b o r y, k l e n u t mi á r i e mi a n á r o č n mi d u e t y j s o u o p r a v d u ve l k m a z á r o ve ň n e zná m m l á k a d l e m. P r e mi é r u s e ko n a l a r o ku n a p r k n e c h V i n o h r a d s k é h o d i v a d l a s e s t á v á d o u r č i t é míry l e ge n d á r n í. V pravná s c é n a, k o s t my, hv z d n é o b s a z e n í, u n h o ţ s e mo h l o ml u vi t o s t r h u j ících h e r e c k c h v k o n e c h, b y l o n c o, c o č e s k d i vá k v i d l v e l mi z ř í d ka. B y ť s e p u b l i k u p ř e d l o ţi l o c o s i zc e l a n o vé h o, l i š í c í h o s e o d d o s a v a d n í c h i n s c e n a c í n a š i c h h u d e b n í c h d i v a d e l, v e l k me g a s p c h, n a k t e r b y l i B í d n í c i z v y k l í p o c e l é m s v t, s e u n á s n e ko n a l. A vš a k p ř e d z n a menali d a l š í v v o j v t é t o o b l a s t i a s v é h o d o c e n n í s e n a k o n e c d o č k a l i r o k u p ř i o b n o v e n é p r e mi é ř e v G o J a M u s i c H a l l. R o k u s e k o n á v d i v a d l e S p i r á l a n a p r a ţs ké m V s t a vi š t i o p t l e g e n d á r n í p r e miéra, a t o p r e miéra č e s k é h o n a s t u d o v á n í mu z i k á l u J e s u s Christ S u p e r s t a r v r e ţi i P. No v o t n é h o. P o p r v é s e d o r e p u b l i k y d o s t a l a o p r a v d u k u l t o v n í r o c k o v á l e g e n d a s v é h o ţ á n r u a h l a d o vé p u b l i ku m j i s a mo z ř e j m p ř i ví t a l o s o t e v ř e n o u n á r u č í. N a s p c h J e s u s e c h t l o n a vá zat t a k é n a s t u d o vá n í V l a s ů ( p r e mi é r a : d i va d l o P y r a mida , r e ţi e : R. Balaš), E v i t y ( p r e mi é r a : d i v a d l o S p i r á l a , r e ţi e P. No v o t n, R Š t o l p a ), 18

19 n e b o K o č e k ( p r e miéra: d i v a d l o M i l é n i u m , r e ţi e J. Deák) 8 a z á j e m rostl a r o s t l. I B r n o vš a k n e z ů s t á v á p o za d u. Z d e s e i n s c e n u j í s t e j n é mu zi k á l y j a k o v P r a ze a s v o u č e s k o u p r e mi é r u s i z d e o d b v á J o s e f a j e h o p e s t r o b a r e vn p l á š ť ( p r e mi é r a : M s t s k é d i v a d l o Brno , r e ţi e : S. M o š a ) 9. A n i n a š i a u t o ř i n e c h t l i z ů s t a t p o za d u, a t a k z a č í n a j í v z n i k a t p r v n í v e l k é č e s ké p r o d u kc e, v j e j i c h ţ č e l e s t oj í d í l o K a r l a S v o b o d y, Z d e ň k a Bor o vc e a Richard a H e s s e, Dr a c u l a ( p r e mi é r a : K o n g r e s o v é c e n t r u m P r a h a , r e ţ i e : J. B e d n á r i k) 10. M u z i ká l s e začíná s t á v a t u r č i t m f e n o mé n e m. V z n i ká ví c e a v í c e d l, k t e r é s e n e c h á v a j í, p o d o b n j a k o Bídníci, i n s p i r o v a t s l a v n mi p ř í b h y s v t o v é b e l e t r i e. J i ţ z mi ň o va n é,, d r a c u l o v s k é t r i o s p o l u p r a c u j e n a p ř e d l o ze M o n t e C h r i s t a. Brn ns k é d u o M o š a, M e r t a za s e č e r p á z Bi b l e n e b o d í l a n e j v t š í h o d r a matik a v š e c h d o b, S h a ke s p e a r a, a t a k s v t l o s v t a s p a t ř í B a b y l o n n e b o S n y n o c í s v a t o j á n s k ý c h. Do mu z i k á l o v é t v o r b y z a č n o u mluvi t t a ké t í mto ţ á n r e m n e p o z n a mena n í a u t o ř i, d o t é d o b y ţi v í c í s e p ř e d e v š í m p o p e m, d i s c o h u d b o u n e b o d o ko n c e f o l k l o r e m a f o l ke m, j ako j e J a n e k L e d e c k, M i c h a l Da vi d, P e t r Ulryc h a d a l š í. T a k v k v a n t i t a t i vní p r o d u k c i s v t o p r a v d u d o h á n í me. A l e j a k j e t o mu s k v a l i t o u? V n a š í r e p u b l i c e v s o u č a s n é d o b c h ybí, d l e mé h o n á z o r u, k v a l i t n í s k l a d a t e l, j e n ţ b y p o z v e d l r o ve ň zd e j š í a u t o r s ké 8 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny

20 mu z i k á l o v é s c é n y. N e j d e o t a l e n t. J d e o t o u h u p o zná v a t a n e c h á v a t s e i n s p i r o va t v z n i k l mi d í l y s v t o v é t v o r b y. T a t o t o u h a a j i s t á p o k o r a zd e vš a k n a p r o s t o c h y b í. V n o v v zni k l c h d í l e c h s e p o j í p o u h á k o merce s v y k r a d e n m,,b r a k e m a k č e m, j e n ţ s e d i v á k o vi p ř e d kl á d á j a k o v e l ké u m ní. N e n í s e č e mu d i v i t, ţ e l i d é, t í mt o d i v a d e l n í m o d v t v í m n e p o z n a me n a n í, j s o u p o v t š i n o u zn e c h u c e n í, a n e b o p ř i j mo u t o, c o j e j i m p ř e d k l á d á n o, j a k o p o k l e s l ţ á n r, n a n mţ se ve l k é u m ní p ř e d vá d t n e má a h l a v n í m c í l e m j e s e z a b a vi t a p o ku d mo ţ n o e mo č n a d u š e v n mo c n e z a h l c o va t. N á r o d n í u v d o m lost a h r d o s t, k t e r o u n á m v š t í p i l o t o l i k r o d i l c h h u d e b n í c h g é n i ů v č e l e s,, v e l k o u č t yř k o u S me t a n a, D v o ř á k, J a n á č e k, M a r t i n ů j e t a t a m. A t a k mu s í me č e k a t n a p ř í c h o d j a k é h o s i,, me s i á š e, j e n ţ b y n a t u t o v e l k o u h u d e b n í t r a d i c i n a v á zal a d o k á z a l, ţ e mu zi k á l n e n í p o u h m n e d o k o n a l m o d p a d ke m o p e r y a o p e r e t y, a l e ţ e j e d ů l e ţi t o u a v ys o c e k v a l i t n í s o u č á s t í d i va d e l n í h o u m n í, k t e r é má l i d i n a p l ň o v a t, p o v z n á š e t a e mo č n z a s a h o va t, s t e j n j a ko j e t o mu ve s v t. 20

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15

=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15 =:= Čj.: USTR 1-6/201 5 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne 26. 6. 20 15 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 2. července 20 15 Počet l i s t ů : 9 Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

SBORNÍK. kar lo var ského gymnázia 1924 1999

SBORNÍK. kar lo var ského gymnázia 1924 1999 SBORNÍK k 75. výročí založení kar lo var ského gymnázia 1924 1999 První če ské gymnázium v Kar lových Varech 1999 V duchu vidím tu krás nou Vřídelní kolonádu s železným slou povím, sněhobílými lavičkami,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D.

DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DROGY A MLÁDEŽ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více