Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér muzikálového herectví Mgr. Sylvy Talpové Amatérský muzikál se zaměřením na střední školy Diplomová práce Autor práce: Aleš Kohout Vedoucí práce: Mgr. Jana Matyášová Oponent práce: MgA. Jiří Hájek Brno 2011

2 Bibliografický záznam K OHOUT, Al eš. A matérský muzi kál se z aměřením n a střední š kol y [ A mateur High Sc hool M usi cal ]. Brno: J aná č kova a ka d e mie m zi c k c h u m ní v Brn, Di va del ní faku l ta, atel iér mu zi kálové ho h erect ví M gr. Syl vy Talpové, 2 011, s Ve doucí dipl o mo vé p ráce [The he ad of t he t hesi s ] : M gr. J ana M at yášová. 2

3 Anotace D i p l o mo v á p r á c e A m a t é r s k ý muzikál s e z a měření m n a s t ř e d n í š k o l y p o j ed n á vá o s i t u a c i a ma t é r s k é h o mu z i ká l u n a s t ř e d n í c h š kolách v České r e p u b l i c e o d r o ku V n u j e s e j ej í mu p o p i s u, a n a l z e a h i s t o r i c ké mu v v o j i s t u d e n t s k é h o h u d e b n í h o d i va d l a v n a š e m s t á t. Následn r e f l e k t u j e vl a s t n í z k u š e n o s t i c o b y a u t o r a a h e r c e n k o l i ka z nic h. Klíčová slova M u z i ká l, a matérsk mu z i k á l, s t u d e n t s k é d i va d l o, s t ř e d o š k o l s k s o u b o r, a u t o r s k mu zi k á l Annotation D i p l o ma t h e s i s A mateur High S c h o o l M u s i c a l d e a l s with t h e s i t u a t i o n o f a mateur musicals a t h i g h s c h o o l s i n t h e C z e c h R e p u b l i c s i n c e It d e a l s with i t s d e s c r i p t i o n s, a n a l y s i s a n d t h e h i s t o r i c i d e v e l o p me n t o f t h e s t u d e n t musical t h e a t r e i n o u r S t a t e. And i t f o c u s e s o n my e x p e r i e n c e a s a n a c t o r a n d a u t h o r o f s e v e r a l o f t h e m Keywords T h e musical, a n a ma t é r musical, s t u d e n t s t h e a t r e, h i gh s c h o o l musical, a u t h o r s musical 3

4 Prohlášení P ro hl ašuj i, ţ e j s em p ř ed kl ád anou práci z pracoval s amostatn a p ouţil pouz e p rameny u v edené v s eznamu p o uţité literat ur y. S ou č as n d áv ám svol ení k tomu, aby t ato d iplom ová p ráce byl a u m íst na v knihovn J AM U a pouţívána k e studijním č elům. V Brn, dne 16. kv tna A l eš Ko hout 4

5 Poděkování V elké pod k ování p atří M gr. J an Mat yášové z a o dborn é v eden í d ipl om ové p r áce a z a cen n é a p o dn t n é p ř ipomínky a t r p livost při vzniku t ét o práce. 5

6 Obsah Předmluva... 8 Úvod Stručné historické nastín ní muzikálu v Československu a České republice Středoškolsk muzikál Definice středoškolského amatérského muzikálu Středoškolsk muzikál ve sv t Historické ohlednutí za studentsk m hudebním divadlem u nás Jak mladého člov ka osloví muzikál Kde mohou zájemci o muzikál studovat V čet středoškolsk ch muzikálů v ČR od roku 2000 po současnost Rozd lení muzikálů Středoškolské muzikály vzniklé od roku J.Hnát Superbastard celo školní projekt Divadlo Point a jeho muzikály Muzikál jako pedagogick zám r Rebelové Opušt n chlapec v kin jako nám t Kytice, stále oblíbená Taneční muzikál Dance Of My Life Titanic velkolepá předloha pro studentsk muzikál Šumař na střeše jako první amatérské nastudování Spolky vzniklé pod záštitou divadel Povídání o Zrnoţroutech s Denisou Klementovou

7 4. Um lecké centrum d tí a mládeţe Počátky UCDAM Havlíčkův Brod ovládají muzikálové pohádky První celo-zpívan muzikál Inspirace v Shakespearovi Poslední velk muzikál UCDAM Odsouzená Atlantida Jak začala práce na novém muzikálu Příb h Proč Atlantida Práce na příb hu Jevištní zpracování Popremiérové hodnocení Z á v r Pouţité informační zdroje Seznam obrázků Příloha č. 1: Obhajoba absolventské role Příloha č. 2: Kompletní obsazení a realizační t my středoškolsk ch muzikálů UCDAM Příloha č 3: DVD se záznamem premiéry muzikálu Odsouzená Atlantida 7

8 Předmluva N e n í t o t a k d l o u h o, c o me zi t e e n a ge r y z p ů s o b i l v e l i k r o zr u c h f i l m o d Disne y p r o d u kc e, Hi g h s c h o o l mu s i c a l, t e d y M u zi ká l ze s t ř e d n í. L í b i v é melodie, p ů s o b i vé c h o r e o gr a f i e, ml a d í h e r c i, t o vše c h n o s t r h l o mláde ţ v o b r o v s k o u a ţ h y s t e r i c k o u t o u h u n j a k s e z v i d i t e l n i t v t a ko v é mt o ţánr u. D o j a ké mí r y t o v š a k b y l z á j e m o mu z i ká l j a ko t a k o v? V t š i n a z t c h t o mlad c h n a d š e n c ů v i d l a s v o u mo ţ n o s t v n e ko n e č n c h, o p a k u j í c í c h s e ř a d á c h Česko h l e d á S u p e r s t a r ( t e ď u ţ d o k o n c e Č e s k o - S l o ve n s ko) n e b o v n o v é m p o ř a d u, k t e r zachvá t i l č e s k é h o d i v á ka, a t o Če s ko - Sl o ve n s k o má t a l e n t. N u t n o p o d o t kn o u t, ţ e n k o l i ka v y v o l e n m s e s e n n a ko n e c s p l n i l. B e z j a ké h o koliv s e z n á mení s ţánrem s e o p r a v d u d o s t a l i d o,, ve l k c h p r o f e s i o n á l n í c h mu z i ká l ů, o j e j i c h ţ k v a l i t s e d á d l o u ze p o l e mi zo v a t. T a kt é ţ b yc h o m s t r á vi l i mn o h o č a s u n a d z a myš l e n í m s e o h e r e c k c h v k o n e c h. A l e n e n í s e č e mu d i v i t. K o l i k z t c h t o l i d í s t á l o p ř e d n á s t u p e m s v é,, h v z d n é k a r i é r y n a j e vi š t i, b y ť j a k o p l n a matér v a matérsk é i n s c e n a c i? T é m ř n i k d o. V t š i n a z t c h t o p r á v v z e š l c h h v zd n e má a n i mini mální h e r e c k o u č i t a n e č n í p r ů p r a v u. V r a ť me s e z p á t k y k H i g h s c h o o l mu s i c a l. T e n t o f i l m d o j isté mí r y zachyc u j e t o, n a c o j s o u s t u d e n t i a n g l o a merick ch š k o l z v y k l í. M n o h o s t ř e d o š k o l á ků z á p a d n í h o s v t a p ř i c h á zí d o k o n t a kt u s mu z i k á l e m j a k o č in k u j í c í č i s p o l u a u t o ř i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. J e t o l o gi c k é. M u zi k á l, j a ko ţ á n r, p a t ř í k j e j i c h k u l t u ř e. P r á v u 8

9 n i c h v z n i kl, v y v í j e l s e, z í s ká v a l d ů l e ţi t á p r a vi d l a, s p e c i a l i z o v a l s e a d l i l n a n e j r ů z n j š í ţánr o vá o d v t ví. V z n a mní s kl a d a t e l é č i t e x t a ř i, k t e r é n yní b e r e me z a,, mo d l y v t é t o o b l a s t i, zí s ká v a l i s v é p r v n í z k u š e n o s t i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. P o d í l e l i s e n a v z n i k u s t ř e d o š kolské i n s c e n a c e. A a ť u ţ t o b y l s p c h č i h r a z a p a d l a d o p r o p a d l i š t n e z d a ř e n c h p o k u s ů, j i mţ a p l a u d o v a l i h l a v n s p o l u ţ á c i n e b o r o d i n n í p ř í s l u š n í c i, a v š a k k r i t i c i j e j i c h n a d š e n í a n i z d a l e k a n e s d í l e l i, p r a kt i c k é z n a l o s t i, k t e r é zí s k a l i, b yl y o b r o vs k é. T o s a mé s e t k á i h e r c ů. T a l e n t o va n í s t u d e n t i zaj í ma j í c í s e o h u d e b n í d i va d l o mají n a s t ř e d n í c h š kolách v r á mci d r a matické h o k r o u ţ k u d v a kr á t d o r o k a mo ţ n o s t s t á t n a j e vi š t i a r o z v í j e t t a k s vůj t a l e n t p r o d o zor e m pe d a go g ů. A j a k t o v y p a d á u n á s? J e vů b e c n j a ká mo ţ n o s t a p ř í l e ţi t o s t s i k mu z i k á l u,,p ř i č i c h n o u t u ţ n a s t ř e d n í š k o l e? 9

10 Úvod T é ma s vé d i p l o mo vé p r á c e j s e m s i v y b r a l n a zá k l a d d l o u h o l e t é z k u š e n o s t i s e s t ř e d o š k o l s k m mu z i k á l e m. B h e m s t u d i a n a h a vl í č k o b r o d s ké m g y mn á z i u j s e m b yl č l e n e m d i va d e l n í h o s o u b o r u U m l e c k é h o c e n t r a d t í a ml á d e ţ e, k t e r v e d l a b v a l á o p e r n í p v k y n K v t a K i mová. J a ko zp v a č k a m la v e l i c e b l í z k o k h u d e b n í mu d i v a d l u, a t a k t í mto s m rem v e d l a i s vé s t u d e n t y. V z h l e d e m k t o mu, ţe vš i c h n i č l e n o v é s o u b o r u b y l i zárove ň j ej í mi ţ á k y, kt e ř í n a v š t v o va l i h o d i n y z p vu, n a b í zel s e mu zi k á l j a k o z a j í ma v ţ á n r, v n mţ s e ţ á c i zdokonalovali n e j e n v h e r e c t v í, a l e v y u ţ i l i zde i s v ů j p ve c k u m a j e š t s e mo h l i p o d í l e t z á b a vn o u f o r mou na t v o r b c h o r e o g r a f i í. J a k s e u k á zal o, s t u d i j n í p r o g r a m b yl v e l i c e d o b ř e metodicky v y p r a c o va n, p r o t o ţ e v d o b n e j v t š í h o r o z k v t u s o u b o r n a vš t v o va l o a s i p a d e s á t s t u d e n t ů za u j a t c h p r o h e r e c t ví, h u d b u a t a n e c. S o u b o r j s e m n a vš t v o v a l s e d m l e t, b h e m n i c h ţ j s e m v s o b o b j e vi l k o mpoziční n a d á n í, kt e r é ve d o u c í s o u b o r u, p a n í u č i t e l k a K i mo vá, p o d p o ř i l a. Naše s p o l u p r á c e s p o č í va l a v e s t u d i u z á k l a d n í c h ko mp o zi č n í c h t e c h n i k. Naučil j s e m s e h r u p a r t i t u r, z á k l a d n í h u d e b n í f o r my, h a r monii a ko n t r a p u n kt, d á l e r o z s a h y l i d s k c h h l a s ů a z á kl a d y i n s t r u ment a c e. In t e n zi v n í m s t u d i e m j s e m s e z d o k o n a l i l n a t o l i k, ţ e z mé,, s kl a d a t e l s k é d í l n y v z e š l o p t mu zi k á l ů v y t v o ř e n c h p r o d i v a d e l n í s o u b o r UCDAM. 10

11 H u d e b n í d i va d l o s t ř e d o š k o l s k c h a matérsk ch s p o l k ů m ve l i c e z a j í ma l o. Dá s e ř í c i, ţ e b yl o d o k o n c e mo u p o v i n n o s t í, s l e d o va t d n í i mi mo n á š s o u b o r. B y l o ve l mi d ů l e ţi t é h l e d a t i n s p i r a c i. B yl j s e m mlad, n e z k u š e n s kl a d a t e l t o u ţí c í p o u z n á n í. Ne mohl j s em t v o ř i t h u d e b n í d i v a d l o, a n i ţ b yc h s e n e z a j í mal o t v o r b u j i n c h k o l e g ů n a s t ř e d n í c h š k o l á c h. T a k t e d y z a č a l o mé d l o u h o l e t é s i l í z a m řuj í c í s e n a s t ř e d o š k o l s k mu z i k á l. Ale s k v a l i t n í mi d í l y j s e m s e v t o mto s m ru p ř í l i š n e s e t ka l a zj i s t i l j s e m, ţ e mu zi k á l o v á t v o r b a n a s t ř e d o š k o l s k é a matérské r o v n i j e v n a š e m s t á t o j e d i n l á. O t á z k o u j e, p r o č n a s t ř e d n í c h š k o l á c h n e p r a c uj í d i v a d e l n í s o u b o r y, t a k j a k j e t o mu z v y k e m v k u l t u r n í m s v t? P r o č n e d o k á ţe me zauj mo u t mladé lid i p r o h u d e b n í d i va d l o? 11

12 1. Stručné historické nastínění muzikálu v Československu a České republice V n o v o d o b é h i s t o r i i č e s k é h o s t á t u, k t e r á za č í n á p o s a metové r e v o l u c i, u n á s v z r ů s t á z á j e m o doposud má l o p o z n a n ţ á n r, a t o o mu z i k á l. Z n a me n á t o v š a k, ţ e u n á s d o t é d o b y n i c p o d o b n é h o n e e x i s t o va l o? A l e a n o. Historie mu zi k á l u u n á s s a h á d o ko n c e a ţ d o o b d o b í p r v n í r e p u b l i k y, i k d y ţ t e h d e j š í h u d e b n í p r o d u k c e s e s a mo zř e j m mu z i k á l e m j e š t n e n a z v a l y. K l a s i c k s v t o v mu z i k á l s e k n á m d o s t á v á i v d o b s o c i a l i s mu a d o k o n c e v z n i k á i n o v č e s k. A v š a k p e r l y s v t o v é t vor b y, p r o c h á zej í c í v v o j e m t a k z v a n c h p o p e r, t u z a z n a menává me mnohe m p o z d j i, t e p r ve p o č á t k e m d e va d e s á t c h l e t.,, Z a p r v n í s k u t e č n ý a č i s t ý mu z i k á l s e p o v a ž u j e S h o w b o a t (L o ď k o me d i a n t ů ) s k l a d a t e l e J e r o ma Kerna a l i b r e t i s t y a t e x t a ř e O s k a r a He m mersteina I I. P r e miéru měla v p r o d u k c i F l o r e n z e Z i e g f e l d a n a s c é n ě d i v a d l a n e s o u c í h o j e h o j m é n o v p r o s i n c i A p ř e s n r o k u z a č í n á t a ké u n á s t v o ř i t s vé p r v n í i n s c e n a c e i n s p i r o v a n é p ř e d e vš í m a merickou h u d e b n í z á b a v o u t r o j i c e te h d y j e š t n e z n á m c h s t u d e n t ů J i ř í V o s ko v e c, J a n W e r i c h, J ar o s l a v J e ţe k. J ej i c h p r v o t i n o u, kt e r á s i zí s ka l a o b r o v s k o u o b l i b u u d i vá k ů, b y l a h u d e b n í r e v u e V e s t P o c k e t Re v u e. P o s t u p e m č a s u o v l á d l i 1 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str

13 s p o l e č n s r e ţi s é r e m J i n d ř i c h e m Ho n zl e m r e p e r t o á r Os v o b o z e n é h o d i v a d l a. V š e c h n a d í l a t c h t o a u t o r ů, j a ko n a p ř í kl a d S mo k i n g r e v u e, C a e s a r, Osel a s t í n, K a t a b l á zen, můţeme s j i s t m n a d h l e d e m z a ř a d i t d o mu zi ká l o v é t vor b y. Hu d e b n í s l o ţ ka v n i c h j e v e l i c e d ů l e ţi t á a z p í s n í J a r o s l a va J e ţ k a s e s t a l y h i t y d r ţí c í s i z n a č n o u p ř í z e ň me z i p o s l u c h a č i d o d n e s. K vůli s l o ţi t é p o l i t i c k é s i t u a c i mus e l o Os v o b o z e n é d i v a d l o k o n c e m t ř i c á t c h l e t d va c á t é h o s t o l e t í u k o n č i t s v é p ů s o b e n í a t r o j i c e V + W + J b yl a n u c e n a e mi gr o va t d o z a h r a n i č í. P ř e d d r u h o u s v t o v o u v á l ko u t o o v š e m n e b yl o p o u ze O s v o b o z e n é d i v a d l o, kt e r é s e v n o va l o h u d e b n í m p r o d u k c í m. V ţ á d n é m p ř í p a d n e mo h u o p o me n o u t t a k é d i v a d l o E. F. Buriana, v e l i c e s c h o p n é h o r e ţi s é r a, s kl a d a t e l e a za kl a d a t e l e zaj í ma v é h o v o k á l n í h o u s k u p e n í V o i c e b a n d. I j e h o h r y, a ť u ţ s e n a n i c h p o d í l e l j a ko s p o l u a u t o r č i r e ţi s é r, s e p o v t š i n o u n e o b e š l y b e z h u d e b n í s l o ţ k y, o n í ţ s e p o s t a r a l on sám. I j e h o p ů s o b e n í n a d l o u h o z n e mo ţ n i l a d r u h á s v t o v á v á lka, b h e m n í ţ b o j oval o v l a s t n í p ř e ţi t í v k o n c e n t r a č n í c h t á b o r e c h. 6. b ř e z n a má v O s v o b o zené m d i v a d l e č e s ko u p r e miéru a merick mu z i k á l B u r t o n a L a n a a E. Y. Harbur ga F i n i a n s R a i n b o w, ve W e r i c h o v p ř e kl a d u Di v o t vor n h r n e c.,, P r a ž s k é u v e d e n í D i v o t v o r n é h o h r n c e b y l o z c e l a u n i k á t n í z á l e ž i t o s t í. Š l o o v ů b e c p r v n í e v r o p s k é n a s t u d o v á n í a merického m u z i k á l u, p o mineme - l i n ě k t e r á n a s t u d o v á n í P o r g y a n d B e s s v e Š v ý c a r s k u a s k a n d i n á v s k ý c h z e mích z a v á l k y a t ě s n ě p o n í. D í k y p o ú n o r o v ý m u d á l o s t e m s i v š a k d i v á c i v P r a z e n a d a l š í p o d o b n ý 13

14 m u z i k á l mus e l i h e z k y d l o u h o p o č k a t. 2 A o p r a v d u. V d a l š í c h l e t e c h s e n a r e p e r t o á r u h u d e b n í c h d i v a d e l o b j e v uj í s p í š e o p e r e t y. T e p r v e p ř i j i s t ém u v o l n n í, kt e r é p ř i n á š í š e d e s á t á l é t a, mo h o u č e š t í d i vá c i o p t s o b d i v e m v y p r o d á va t h u d e b n í d i va d l a, p ř e d e vš í m t a p r a ţ s ká a b r n n s k á, n e b o ť a merick mu z i k á l s i k n á m z a č í n á n a c h á z e t c e s t u. O v š e m k o l i k t e h d y n o v c h s v t o v c h mu zi k á l ů s e u n á s mohl o d í k y c e n zuře h r á t? P ř e d n o s t d o s t á va l y p r a kt i c k y a ţ d o r e v o l u c e p o u ze mu z i ká l y k l a s i c k é : Kiss me Kate ( p r e mi é r a : Di v a d l o J. K. T yl a , r e ţ i e : M. Do u t l í k), M y F a i r L a d y ( p r e miéra: Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţi e : L. S p á č i l a R. V e d r a l ), Hello D o l l y ( p r e mi é r a : Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţ i e : K. J e r n e k ), Š u ma ř n a s t ř e š e ( p r e miéra: Národní d i va d l o P r a h a , r e ţ i e : V. Š p i d l a ), West S i d e S t o r y ( p r e miéra: S t á t n í d i va d l o Brno , r e ţi e : S. F i š e r ), Ka b a r e t ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno Re d u t a , r e ţi e : I. O s o l s o b ), C h i c a g o ( p r e mi é r a : Di v a d l o b r a t ř í M r š t í k ů , r e ţ i e R. M i h u l a ), Oklahomo! 3 ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno 1982, reţi e : S. F i š e r ) 4. O v š e m t o u d o b o u u ţ v e s v t v zni k á i n c o j i n é h o. M u zi k á l z a č í n á p o malu ale j ist p r o c h á z e t ve l k m v v o j e m. V kni z e Iva Os o l s o b h o M a r s y a s, Apolló n... a Dion s o s s e mů ţ e me v k a p i t o l e P a r a d o x mu zi k á l u d o č í s t, ţe s a motn,, v e l k L e o n a r d Bern s t e i n u p l a t ň o v a l r o zl i š o v a c í k r i t e r i u m p r o a merick mu z i k á l a o p e r e t u i v mu z i k á l u s a motném, a n a z á kl a d s v é v a h y 2 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str Pát m pádem voláme. 4 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny,

15 d o s p l k t o mu, ţ e j i ţ z miňované mu zi k á l y Okl a h o mo! n e b o M y F a i r L a d y l z e o z n a č i t s p í š e za operetu neţ mu z i ká l. V n a š í n o vo d o b é,, d o b t e mn a, j a k b y j i s t t u t o e p o c h u n a zval k l a s i k, n e b yl p r o s t o r p r o n j a k é i mperialistické v p l o d y. N e d o ká ţ u s i p ř e d s t a v i t, j a k b y,, s o u d r u z i v s e d mdesát c h l e t e c h o p v o va l i t a k k u l t o v n í d í l a, n a s v o u d o b u v e l i c e i n o v a t i vní a ţ š o kuj í c í p o č i n y, j a ko Hair, J e s u s C h r i s t S u p e r s t a r, T o mmy, R o c k y H o r o r S h o w a j i m p o d o b n é. B y l o n a p r o s t o n e p ř e d s t a vi t e l n é p ř i vé s t n a j e vi š t p o s t a v y p o c h á z e j í c í z Bible a j e š t v r o c k o v é m z p r a c o vá n í, n e b o p o v z b u zo v a t v l i d e c h u vol n n o u k v t i n o v o u a t mo s f é r u o v l á d a j í c í U S A v d o b vá l k y v e V i e t n a mu. O h o mosexuálech a trans v e s t i t e c h n a p ó d i u p ř e d d i vá k y a n i n e mluví m. T o t o t é ma b yl o p r o n á š n á r o d k o n t r o v e r zní j e š t p ř e d d e s e t i l e t y a p r o n kt e r o u s k u p i n u p o p u l a c e mů ţ e b t j e š t i d n e s.,,p r o r o c k o v ý m u z i k á l a o p e r u j e s o n g s d ě l e n í m, j e d o k u ment á r n í z p r á v o u o t o m, co s e v e s v ě t ě s k u t e č n ě d ě j e... 5 J a k s e mů ţe me v k n i ze p a n í d o k t o r ky H o g g a r d d o č í s t d á l e, mo t t e m r o c k o vé h o mu z i k á l u b yl o z e mřít mlad, h l a v n í h r d i n a b y l j a k ms i mesiášem, kt e r m l lid i v y v é s t z t o h o t o b í d n é h o s v t a! T í m j e ř e č e n o v š e. P r o mo d e r n í mu zi k á l z d e v d o b n o r malizace n e b yl o mí s t o. A j a k t o b yl o s č e s k m a u t o r s k m mu z i k á l e m? B yl s c h o p e n n a h r a d i t t u o b r o v s k o u p r o p a s t, j e ţ zde v zni k a l a? T e h d e j š í a u t o ř i b yl i j e d n o z n a č n h u d e b n v zd l a n í. U r č i t s e s e t k a l i s e s o u d o b o u s v t o v o u h u d b o u i mu z i k á l o v o u p r o d u k c í, a l e 5 Hoggard, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Brno: RETYPO, 2000, str

16 i p ř e s t o, kt e r z t e h d y v z n i kl c h mu zi ká l ů, a ť u ţ d í l a S u c h é a Š l i t r a, F i s c h e r a a D a ň k a, č i Š t d r o n, O n d r á č ka a j i n c h b y o b s t á l n a s v t o v é s c é n? Byť s e d n e s d o č í t á me o zá m ru č e s k c h a u t o r ů v y t v o ř i t t a k o s l n i v á d í l a p r o ml o u v a j í c í k e s p o l e č n o s t i j a k o We s t S i d e S t o r y, j ej i c h s n a h y d n e s d o c e n í j e n má l o k d o. J i s t, mu zi k á l y j a ko S t a r c i n a c h melu, K d y b y t i s í c k l a r i n e t ů, G e t l e mani z p ů s o b i l y me z i t e h d e j š í m p u b l i ke m r o zr u c h a p o p r a s k. V š i c h n i b yl i n a d š e n i. V mu z i ká l u s e t a n č i l o, zpí v a l o, h r á l o ( c o ţ b y l t a k é j e d e n z h l a v n í c h d ů vo d ů, p r o č s e u p r vní c h d v o u j me n o va n c h p ř i s t o u p i l o k f i l mo v é mu z p r a c o v á n í, n e b o ť t v ů r c i n e mohli naj í t mladé talentova n é l i d i, k t e ř í b y b yl i s c h o p n i z v l á d a t t yt o t ř i d i s c i p l í n y n a j e vi š t i n a j e d n o u )! P ř e s v š e c h n a k l i š é ( s p l n n í p t i l e t k y a p o d. ) s i p o zorn d i vá k v z a l t o p o d s t a t n é, a t o e x i s t e n c i mu zi k á l u. A u t o ř i p o v z o r u Bern s t e i n a p ř e d kl á d a l i p u b l i k u,, mateřsk 6 p o č i n. L i d e m b y l y p r o b l é my b r i gá d n í ků z n á mé. V r á mci z á j e zdov c h p ř e d s t a v e n í c h, s e u t c h t o h e r u r č i t ví c e p o b a vi l i n e ţ u zat ţkan ch p ř e d s t a v e n í p l n c h z á va ţ n c h p r o b l é mů ř e š í c í c h k r i zi v e v e d e n í J ZD. P o ku d n e b u d e me ř e š i t a kt u á l n o s t d j e. J a k j e n a t o m h u d e b n í s l o ţ k a? V ţd y ť zatímc o j i ţ z miňované We s t S i d e S t o r y d o d n e s o s l o vuj e i ml a d é p u b l i k u m s i l n o d koj e n é n a d r s n é moderní h u d b, kt e r z n a š i c h mu z i ká l ů, n a p ř í kl a d s e d md e s á t c h č i o s mdesát c h l e t, d n e s h u d e b n z a u j me i d n e š n í n e j ml a d š í g e n e r a c i d i v á k ů? 6,,mateřština - vernacular - pojem vytvořen Leonardem Bernsteinem; tvůrce předkládá divákovi dílo dův rn známé jeho zkušenosti. 16

17 S t á l e p ř e t r vá v a j í c í a d o j i s t é míry d r ţ í c í p r i m me z i u r č i t o u s k u p i n o u h u d e b n í ku a s ka l n í c h f a n o u š k ů j s o u p í s n z h e r l e g e n d á r n í h o S e mafor u. P r á v t a m v z n i ka l a n e j p o p u l á r n j š í h u d e b n í d í l a s vé d o b y, j ej i c h ţ a u t o r y b y l a p o p u l á r n í d v o j i c e J i ř í S u c h a J i ř í Š l i t r. M e zi n e j zná m j š í s e mafo r s ké i n s c e n a c e p a t ř í b e zesporu Člov ě k z p ů d y ( ), J o n á š a t i n g l - t a n g l ( ) a j. P o s mrti J i ř í h o Š l i t r a v r o c e s p o l u p r a c uj e s e S u c h m F e r d i n a n d H a vl í k a v z n i ká t a k mi mo j i n é d o d n e s o b l í b e n muzi k á l i n s p i r o v a n E r b e n o v o u p o e zi í Kytice ( ), n e b o Dr. J o h a n n F a u s t, P r a h a 2, Ka r l o v o n á m. 4 0 ( ) a t d 7. N e mohu t a k é o p o me n o u t zl o mo vé d í l o s e d mdesát c h l e t, a t o B a l a d u p r o b a n d i t u s h u d b o u M i l o š e Š t d r o n a s t e x t y M i l a n a U h d e h o, kt e r o u b y l o d o n e d á v n a mo ţ n é v i d t n a p r k n e c h b r n n s k é h o d i v a d l a H u s a n a p r o v á z k u. N i c mén i p ř e s t y t o s n a h y č e s ká mu z i k á l o v á s c é n a s i l n z a o s t á v a l a za t o u s v t o v o u a i p í s n z e j me n o va n c h l e ge n d á r n í c h p o č i n ů b y m l y v e l k p r o b l é m r o v n a t s e s t a k o v mi me l o d i e mi s v t o v é mu zi ká l o vé t v o r b y j a ko n a p ř í kl a d A merica, L e t T h e S u n s h i n e, I Onl y Want T o S a y a d a l š í mi. N e c h c i, a b y můj n á zor n a č e s k o u h u d e b n í t v o r b u š e d e s á t c h a ţ o s mdesát c h l e t v y z n í v a l n j a k n e g a t i vn. J s e m v š a k t o h o n á z o r u, ţ e d o b a n a š í a u t o r s k é h u d e b n í s c é n, h l a v n t é s e d mde s á t c h a o s mdesát c h l e t, mn o h é zne mo ţ n i l a a t e n t o s kl u z j s me z a t í m s t á l e n e d o h n a l i. 7 Bern, L.: Historie divadla Semafor [online]. Dostupné z: 17

18 P o č á t k e m d e v a d e s á t c h l e t s e n a č e s k á d i v a d e l n í p r k n a d o s t á v á p r v n í f r a n c o u z s k, c e l o s v t o v u z n á va n mu zi ká l, L e s M i s é r a b l e s, B í d n í c i. D o t é d o b y s e u n á s n i c p o d o b n é h o n e u ve d l o. C e l mu z i ká l j e p o d o b n j a k o o p e r a z a l o ţ e n n a p l y n u l é m t o k u h u d b y a z p v u. T ţ k é me l o d i c ké p a s á ţ e p o d p o ř e n é mo h u t n mi s b o r y, k l e n u t mi á r i e mi a n á r o č n mi d u e t y j s o u o p r a v d u ve l k m a z á r o ve ň n e zná m m l á k a d l e m. P r e mi é r u s e ko n a l a r o ku n a p r k n e c h V i n o h r a d s k é h o d i v a d l a s e s t á v á d o u r č i t é míry l e ge n d á r n í. V pravná s c é n a, k o s t my, hv z d n é o b s a z e n í, u n h o ţ s e mo h l o ml u vi t o s t r h u j ících h e r e c k c h v k o n e c h, b y l o n c o, c o č e s k d i vá k v i d l v e l mi z ř í d ka. B y ť s e p u b l i k u p ř e d l o ţi l o c o s i zc e l a n o vé h o, l i š í c í h o s e o d d o s a v a d n í c h i n s c e n a c í n a š i c h h u d e b n í c h d i v a d e l, v e l k me g a s p c h, n a k t e r b y l i B í d n í c i z v y k l í p o c e l é m s v t, s e u n á s n e ko n a l. A vš a k p ř e d z n a menali d a l š í v v o j v t é t o o b l a s t i a s v é h o d o c e n n í s e n a k o n e c d o č k a l i r o k u p ř i o b n o v e n é p r e mi é ř e v G o J a M u s i c H a l l. R o k u s e k o n á v d i v a d l e S p i r á l a n a p r a ţs ké m V s t a vi š t i o p t l e g e n d á r n í p r e miéra, a t o p r e miéra č e s k é h o n a s t u d o v á n í mu z i k á l u J e s u s Christ S u p e r s t a r v r e ţi i P. No v o t n é h o. P o p r v é s e d o r e p u b l i k y d o s t a l a o p r a v d u k u l t o v n í r o c k o v á l e g e n d a s v é h o ţ á n r u a h l a d o vé p u b l i ku m j i s a mo z ř e j m p ř i ví t a l o s o t e v ř e n o u n á r u č í. N a s p c h J e s u s e c h t l o n a vá zat t a k é n a s t u d o vá n í V l a s ů ( p r e mi é r a : d i va d l o P y r a mida , r e ţi e : R. Balaš), E v i t y ( p r e mi é r a : d i v a d l o S p i r á l a , r e ţi e P. No v o t n, R Š t o l p a ), 18

19 n e b o K o č e k ( p r e miéra: d i v a d l o M i l é n i u m , r e ţi e J. Deák) 8 a z á j e m rostl a r o s t l. I B r n o vš a k n e z ů s t á v á p o za d u. Z d e s e i n s c e n u j í s t e j n é mu zi k á l y j a k o v P r a ze a s v o u č e s k o u p r e mi é r u s i z d e o d b v á J o s e f a j e h o p e s t r o b a r e vn p l á š ť ( p r e mi é r a : M s t s k é d i v a d l o Brno , r e ţi e : S. M o š a ) 9. A n i n a š i a u t o ř i n e c h t l i z ů s t a t p o za d u, a t a k z a č í n a j í v z n i k a t p r v n í v e l k é č e s ké p r o d u kc e, v j e j i c h ţ č e l e s t oj í d í l o K a r l a S v o b o d y, Z d e ň k a Bor o vc e a Richard a H e s s e, Dr a c u l a ( p r e mi é r a : K o n g r e s o v é c e n t r u m P r a h a , r e ţ i e : J. B e d n á r i k) 10. M u z i ká l s e začíná s t á v a t u r č i t m f e n o mé n e m. V z n i ká ví c e a v í c e d l, k t e r é s e n e c h á v a j í, p o d o b n j a k o Bídníci, i n s p i r o v a t s l a v n mi p ř í b h y s v t o v é b e l e t r i e. J i ţ z mi ň o va n é,, d r a c u l o v s k é t r i o s p o l u p r a c u j e n a p ř e d l o ze M o n t e C h r i s t a. Brn ns k é d u o M o š a, M e r t a za s e č e r p á z Bi b l e n e b o d í l a n e j v t š í h o d r a matik a v š e c h d o b, S h a ke s p e a r a, a t a k s v t l o s v t a s p a t ř í B a b y l o n n e b o S n y n o c í s v a t o j á n s k ý c h. Do mu z i k á l o v é t v o r b y z a č n o u mluvi t t a ké t í mto ţ á n r e m n e p o z n a mena n í a u t o ř i, d o t é d o b y ţi v í c í s e p ř e d e v š í m p o p e m, d i s c o h u d b o u n e b o d o ko n c e f o l k l o r e m a f o l ke m, j ako j e J a n e k L e d e c k, M i c h a l Da vi d, P e t r Ulryc h a d a l š í. T a k v k v a n t i t a t i vní p r o d u k c i s v t o p r a v d u d o h á n í me. A l e j a k j e t o mu s k v a l i t o u? V n a š í r e p u b l i c e v s o u č a s n é d o b c h ybí, d l e mé h o n á z o r u, k v a l i t n í s k l a d a t e l, j e n ţ b y p o z v e d l r o ve ň zd e j š í a u t o r s ké 8 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny

20 mu z i k á l o v é s c é n y. N e j d e o t a l e n t. J d e o t o u h u p o zná v a t a n e c h á v a t s e i n s p i r o va t v z n i k l mi d í l y s v t o v é t v o r b y. T a t o t o u h a a j i s t á p o k o r a zd e vš a k n a p r o s t o c h y b í. V n o v v zni k l c h d í l e c h s e p o j í p o u h á k o merce s v y k r a d e n m,,b r a k e m a k č e m, j e n ţ s e d i v á k o vi p ř e d kl á d á j a k o v e l ké u m ní. N e n í s e č e mu d i v i t, ţ e l i d é, t í mt o d i v a d e l n í m o d v t v í m n e p o z n a me n a n í, j s o u p o v t š i n o u zn e c h u c e n í, a n e b o p ř i j mo u t o, c o j e j i m p ř e d k l á d á n o, j a k o p o k l e s l ţ á n r, n a n mţ se ve l k é u m ní p ř e d vá d t n e má a h l a v n í m c í l e m j e s e z a b a vi t a p o ku d mo ţ n o e mo č n a d u š e v n mo c n e z a h l c o va t. N á r o d n í u v d o m lost a h r d o s t, k t e r o u n á m v š t í p i l o t o l i k r o d i l c h h u d e b n í c h g é n i ů v č e l e s,, v e l k o u č t yř k o u S me t a n a, D v o ř á k, J a n á č e k, M a r t i n ů j e t a t a m. A t a k mu s í me č e k a t n a p ř í c h o d j a k é h o s i,, me s i á š e, j e n ţ b y n a t u t o v e l k o u h u d e b n í t r a d i c i n a v á zal a d o k á z a l, ţ e mu zi k á l n e n í p o u h m n e d o k o n a l m o d p a d ke m o p e r y a o p e r e t y, a l e ţ e j e d ů l e ţi t o u a v ys o c e k v a l i t n í s o u č á s t í d i va d e l n í h o u m n í, k t e r é má l i d i n a p l ň o v a t, p o v z n á š e t a e mo č n z a s a h o va t, s t e j n j a ko j e t o mu ve s v t. 20

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ř Č Č ž ž žž ž Ž ž ž ž ž Ú ž ž ž Ú ČŠ ň Š Ú Š Ú ČŠ ď ň ň Ř Ř Š Č Š Č Ú ČŠ Ú Ž Ú ČŠ Č Ž Ú ČŠ Č Ž Ž Ú Ú ČŠ Ú Ú Ú Č Ž Ú Ž Ž ž Ž Ž Ž ú ž ž Ž ú Ž Č Č Č Ú ž Ž ď ž ž ž Ú ČŠ Ú ČŠ ú ú ú Ú ČŠ ú Ž ž ž ž ž ž ž ž Š

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více