Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amatérský muzikál se zaměřením. na střední školy"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér muzikálového herectví Mgr. Sylvy Talpové Amatérský muzikál se zaměřením na střední školy Diplomová práce Autor práce: Aleš Kohout Vedoucí práce: Mgr. Jana Matyášová Oponent práce: MgA. Jiří Hájek Brno 2011

2 Bibliografický záznam K OHOUT, Al eš. A matérský muzi kál se z aměřením n a střední š kol y [ A mateur High Sc hool M usi cal ]. Brno: J aná č kova a ka d e mie m zi c k c h u m ní v Brn, Di va del ní faku l ta, atel iér mu zi kálové ho h erect ví M gr. Syl vy Talpové, 2 011, s Ve doucí dipl o mo vé p ráce [The he ad of t he t hesi s ] : M gr. J ana M at yášová. 2

3 Anotace D i p l o mo v á p r á c e A m a t é r s k ý muzikál s e z a měření m n a s t ř e d n í š k o l y p o j ed n á vá o s i t u a c i a ma t é r s k é h o mu z i ká l u n a s t ř e d n í c h š kolách v České r e p u b l i c e o d r o ku V n u j e s e j ej í mu p o p i s u, a n a l z e a h i s t o r i c ké mu v v o j i s t u d e n t s k é h o h u d e b n í h o d i va d l a v n a š e m s t á t. Následn r e f l e k t u j e vl a s t n í z k u š e n o s t i c o b y a u t o r a a h e r c e n k o l i ka z nic h. Klíčová slova M u z i ká l, a matérsk mu z i k á l, s t u d e n t s k é d i va d l o, s t ř e d o š k o l s k s o u b o r, a u t o r s k mu zi k á l Annotation D i p l o ma t h e s i s A mateur High S c h o o l M u s i c a l d e a l s with t h e s i t u a t i o n o f a mateur musicals a t h i g h s c h o o l s i n t h e C z e c h R e p u b l i c s i n c e It d e a l s with i t s d e s c r i p t i o n s, a n a l y s i s a n d t h e h i s t o r i c i d e v e l o p me n t o f t h e s t u d e n t musical t h e a t r e i n o u r S t a t e. And i t f o c u s e s o n my e x p e r i e n c e a s a n a c t o r a n d a u t h o r o f s e v e r a l o f t h e m Keywords T h e musical, a n a ma t é r musical, s t u d e n t s t h e a t r e, h i gh s c h o o l musical, a u t h o r s musical 3

4 Prohlášení P ro hl ašuj i, ţ e j s em p ř ed kl ád anou práci z pracoval s amostatn a p ouţil pouz e p rameny u v edené v s eznamu p o uţité literat ur y. S ou č as n d áv ám svol ení k tomu, aby t ato d iplom ová p ráce byl a u m íst na v knihovn J AM U a pouţívána k e studijním č elům. V Brn, dne 16. kv tna A l eš Ko hout 4

5 Poděkování V elké pod k ování p atří M gr. J an Mat yášové z a o dborn é v eden í d ipl om ové p r áce a z a cen n é a p o dn t n é p ř ipomínky a t r p livost při vzniku t ét o práce. 5

6 Obsah Předmluva... 8 Úvod Stručné historické nastín ní muzikálu v Československu a České republice Středoškolsk muzikál Definice středoškolského amatérského muzikálu Středoškolsk muzikál ve sv t Historické ohlednutí za studentsk m hudebním divadlem u nás Jak mladého člov ka osloví muzikál Kde mohou zájemci o muzikál studovat V čet středoškolsk ch muzikálů v ČR od roku 2000 po současnost Rozd lení muzikálů Středoškolské muzikály vzniklé od roku J.Hnát Superbastard celo školní projekt Divadlo Point a jeho muzikály Muzikál jako pedagogick zám r Rebelové Opušt n chlapec v kin jako nám t Kytice, stále oblíbená Taneční muzikál Dance Of My Life Titanic velkolepá předloha pro studentsk muzikál Šumař na střeše jako první amatérské nastudování Spolky vzniklé pod záštitou divadel Povídání o Zrnoţroutech s Denisou Klementovou

7 4. Um lecké centrum d tí a mládeţe Počátky UCDAM Havlíčkův Brod ovládají muzikálové pohádky První celo-zpívan muzikál Inspirace v Shakespearovi Poslední velk muzikál UCDAM Odsouzená Atlantida Jak začala práce na novém muzikálu Příb h Proč Atlantida Práce na příb hu Jevištní zpracování Popremiérové hodnocení Z á v r Pouţité informační zdroje Seznam obrázků Příloha č. 1: Obhajoba absolventské role Příloha č. 2: Kompletní obsazení a realizační t my středoškolsk ch muzikálů UCDAM Příloha č 3: DVD se záznamem premiéry muzikálu Odsouzená Atlantida 7

8 Předmluva N e n í t o t a k d l o u h o, c o me zi t e e n a ge r y z p ů s o b i l v e l i k r o zr u c h f i l m o d Disne y p r o d u kc e, Hi g h s c h o o l mu s i c a l, t e d y M u zi ká l ze s t ř e d n í. L í b i v é melodie, p ů s o b i vé c h o r e o gr a f i e, ml a d í h e r c i, t o vše c h n o s t r h l o mláde ţ v o b r o v s k o u a ţ h y s t e r i c k o u t o u h u n j a k s e z v i d i t e l n i t v t a ko v é mt o ţánr u. D o j a ké mí r y t o v š a k b y l z á j e m o mu z i ká l j a ko t a k o v? V t š i n a z t c h t o mlad c h n a d š e n c ů v i d l a s v o u mo ţ n o s t v n e ko n e č n c h, o p a k u j í c í c h s e ř a d á c h Česko h l e d á S u p e r s t a r ( t e ď u ţ d o k o n c e Č e s k o - S l o ve n s ko) n e b o v n o v é m p o ř a d u, k t e r zachvá t i l č e s k é h o d i v á ka, a t o Če s ko - Sl o ve n s k o má t a l e n t. N u t n o p o d o t kn o u t, ţ e n k o l i ka v y v o l e n m s e s e n n a ko n e c s p l n i l. B e z j a ké h o koliv s e z n á mení s ţánrem s e o p r a v d u d o s t a l i d o,, ve l k c h p r o f e s i o n á l n í c h mu z i ká l ů, o j e j i c h ţ k v a l i t s e d á d l o u ze p o l e mi zo v a t. T a kt é ţ b yc h o m s t r á vi l i mn o h o č a s u n a d z a myš l e n í m s e o h e r e c k c h v k o n e c h. A l e n e n í s e č e mu d i v i t. K o l i k z t c h t o l i d í s t á l o p ř e d n á s t u p e m s v é,, h v z d n é k a r i é r y n a j e vi š t i, b y ť j a k o p l n a matér v a matérsk é i n s c e n a c i? T é m ř n i k d o. V t š i n a z t c h t o p r á v v z e š l c h h v zd n e má a n i mini mální h e r e c k o u č i t a n e č n í p r ů p r a v u. V r a ť me s e z p á t k y k H i g h s c h o o l mu s i c a l. T e n t o f i l m d o j isté mí r y zachyc u j e t o, n a c o j s o u s t u d e n t i a n g l o a merick ch š k o l z v y k l í. M n o h o s t ř e d o š k o l á ků z á p a d n í h o s v t a p ř i c h á zí d o k o n t a kt u s mu z i k á l e m j a k o č in k u j í c í č i s p o l u a u t o ř i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. J e t o l o gi c k é. M u zi k á l, j a ko ţ á n r, p a t ř í k j e j i c h k u l t u ř e. P r á v u 8

9 n i c h v z n i kl, v y v í j e l s e, z í s ká v a l d ů l e ţi t á p r a vi d l a, s p e c i a l i z o v a l s e a d l i l n a n e j r ů z n j š í ţánr o vá o d v t ví. V z n a mní s kl a d a t e l é č i t e x t a ř i, k t e r é n yní b e r e me z a,, mo d l y v t é t o o b l a s t i, zí s ká v a l i s v é p r v n í z k u š e n o s t i p r á v n a s t ř e d n í š k o l e. P o d í l e l i s e n a v z n i k u s t ř e d o š kolské i n s c e n a c e. A a ť u ţ t o b y l s p c h č i h r a z a p a d l a d o p r o p a d l i š t n e z d a ř e n c h p o k u s ů, j i mţ a p l a u d o v a l i h l a v n s p o l u ţ á c i n e b o r o d i n n í p ř í s l u š n í c i, a v š a k k r i t i c i j e j i c h n a d š e n í a n i z d a l e k a n e s d í l e l i, p r a kt i c k é z n a l o s t i, k t e r é zí s k a l i, b yl y o b r o vs k é. T o s a mé s e t k á i h e r c ů. T a l e n t o va n í s t u d e n t i zaj í ma j í c í s e o h u d e b n í d i va d l o mají n a s t ř e d n í c h š kolách v r á mci d r a matické h o k r o u ţ k u d v a kr á t d o r o k a mo ţ n o s t s t á t n a j e vi š t i a r o z v í j e t t a k s vůj t a l e n t p r o d o zor e m pe d a go g ů. A j a k t o v y p a d á u n á s? J e vů b e c n j a ká mo ţ n o s t a p ř í l e ţi t o s t s i k mu z i k á l u,,p ř i č i c h n o u t u ţ n a s t ř e d n í š k o l e? 9

10 Úvod T é ma s vé d i p l o mo vé p r á c e j s e m s i v y b r a l n a zá k l a d d l o u h o l e t é z k u š e n o s t i s e s t ř e d o š k o l s k m mu z i k á l e m. B h e m s t u d i a n a h a vl í č k o b r o d s ké m g y mn á z i u j s e m b yl č l e n e m d i va d e l n í h o s o u b o r u U m l e c k é h o c e n t r a d t í a ml á d e ţ e, k t e r v e d l a b v a l á o p e r n í p v k y n K v t a K i mová. J a ko zp v a č k a m la v e l i c e b l í z k o k h u d e b n í mu d i v a d l u, a t a k t í mto s m rem v e d l a i s vé s t u d e n t y. V z h l e d e m k t o mu, ţe vš i c h n i č l e n o v é s o u b o r u b y l i zárove ň j ej í mi ţ á k y, kt e ř í n a v š t v o va l i h o d i n y z p vu, n a b í zel s e mu zi k á l j a k o z a j í ma v ţ á n r, v n mţ s e ţ á c i zdokonalovali n e j e n v h e r e c t v í, a l e v y u ţ i l i zde i s v ů j p ve c k u m a j e š t s e mo h l i p o d í l e t z á b a vn o u f o r mou na t v o r b c h o r e o g r a f i í. J a k s e u k á zal o, s t u d i j n í p r o g r a m b yl v e l i c e d o b ř e metodicky v y p r a c o va n, p r o t o ţ e v d o b n e j v t š í h o r o z k v t u s o u b o r n a vš t v o va l o a s i p a d e s á t s t u d e n t ů za u j a t c h p r o h e r e c t ví, h u d b u a t a n e c. S o u b o r j s e m n a vš t v o v a l s e d m l e t, b h e m n i c h ţ j s e m v s o b o b j e vi l k o mpoziční n a d á n í, kt e r é ve d o u c í s o u b o r u, p a n í u č i t e l k a K i mo vá, p o d p o ř i l a. Naše s p o l u p r á c e s p o č í va l a v e s t u d i u z á k l a d n í c h ko mp o zi č n í c h t e c h n i k. Naučil j s e m s e h r u p a r t i t u r, z á k l a d n í h u d e b n í f o r my, h a r monii a ko n t r a p u n kt, d á l e r o z s a h y l i d s k c h h l a s ů a z á kl a d y i n s t r u ment a c e. In t e n zi v n í m s t u d i e m j s e m s e z d o k o n a l i l n a t o l i k, ţ e z mé,, s kl a d a t e l s k é d í l n y v z e š l o p t mu zi k á l ů v y t v o ř e n c h p r o d i v a d e l n í s o u b o r UCDAM. 10

11 H u d e b n í d i va d l o s t ř e d o š k o l s k c h a matérsk ch s p o l k ů m ve l i c e z a j í ma l o. Dá s e ř í c i, ţ e b yl o d o k o n c e mo u p o v i n n o s t í, s l e d o va t d n í i mi mo n á š s o u b o r. B y l o ve l mi d ů l e ţi t é h l e d a t i n s p i r a c i. B yl j s e m mlad, n e z k u š e n s kl a d a t e l t o u ţí c í p o u z n á n í. Ne mohl j s em t v o ř i t h u d e b n í d i v a d l o, a n i ţ b yc h s e n e z a j í mal o t v o r b u j i n c h k o l e g ů n a s t ř e d n í c h š k o l á c h. T a k t e d y z a č a l o mé d l o u h o l e t é s i l í z a m řuj í c í s e n a s t ř e d o š k o l s k mu z i k á l. Ale s k v a l i t n í mi d í l y j s e m s e v t o mto s m ru p ř í l i š n e s e t ka l a zj i s t i l j s e m, ţ e mu zi k á l o v á t v o r b a n a s t ř e d o š k o l s k é a matérské r o v n i j e v n a š e m s t á t o j e d i n l á. O t á z k o u j e, p r o č n a s t ř e d n í c h š k o l á c h n e p r a c uj í d i v a d e l n í s o u b o r y, t a k j a k j e t o mu z v y k e m v k u l t u r n í m s v t? P r o č n e d o k á ţe me zauj mo u t mladé lid i p r o h u d e b n í d i va d l o? 11

12 1. Stručné historické nastínění muzikálu v Československu a České republice V n o v o d o b é h i s t o r i i č e s k é h o s t á t u, k t e r á za č í n á p o s a metové r e v o l u c i, u n á s v z r ů s t á z á j e m o doposud má l o p o z n a n ţ á n r, a t o o mu z i k á l. Z n a me n á t o v š a k, ţ e u n á s d o t é d o b y n i c p o d o b n é h o n e e x i s t o va l o? A l e a n o. Historie mu zi k á l u u n á s s a h á d o ko n c e a ţ d o o b d o b í p r v n í r e p u b l i k y, i k d y ţ t e h d e j š í h u d e b n í p r o d u k c e s e s a mo zř e j m mu z i k á l e m j e š t n e n a z v a l y. K l a s i c k s v t o v mu z i k á l s e k n á m d o s t á v á i v d o b s o c i a l i s mu a d o k o n c e v z n i k á i n o v č e s k. A v š a k p e r l y s v t o v é t vor b y, p r o c h á zej í c í v v o j e m t a k z v a n c h p o p e r, t u z a z n a menává me mnohe m p o z d j i, t e p r ve p o č á t k e m d e va d e s á t c h l e t.,, Z a p r v n í s k u t e č n ý a č i s t ý mu z i k á l s e p o v a ž u j e S h o w b o a t (L o ď k o me d i a n t ů ) s k l a d a t e l e J e r o ma Kerna a l i b r e t i s t y a t e x t a ř e O s k a r a He m mersteina I I. P r e miéru měla v p r o d u k c i F l o r e n z e Z i e g f e l d a n a s c é n ě d i v a d l a n e s o u c í h o j e h o j m é n o v p r o s i n c i A p ř e s n r o k u z a č í n á t a ké u n á s t v o ř i t s vé p r v n í i n s c e n a c e i n s p i r o v a n é p ř e d e vš í m a merickou h u d e b n í z á b a v o u t r o j i c e te h d y j e š t n e z n á m c h s t u d e n t ů J i ř í V o s ko v e c, J a n W e r i c h, J ar o s l a v J e ţe k. J ej i c h p r v o t i n o u, kt e r á s i zí s ka l a o b r o v s k o u o b l i b u u d i vá k ů, b y l a h u d e b n í r e v u e V e s t P o c k e t Re v u e. P o s t u p e m č a s u o v l á d l i 1 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str

13 s p o l e č n s r e ţi s é r e m J i n d ř i c h e m Ho n zl e m r e p e r t o á r Os v o b o z e n é h o d i v a d l a. V š e c h n a d í l a t c h t o a u t o r ů, j a ko n a p ř í kl a d S mo k i n g r e v u e, C a e s a r, Osel a s t í n, K a t a b l á zen, můţeme s j i s t m n a d h l e d e m z a ř a d i t d o mu zi ká l o v é t vor b y. Hu d e b n í s l o ţ ka v n i c h j e v e l i c e d ů l e ţi t á a z p í s n í J a r o s l a va J e ţ k a s e s t a l y h i t y d r ţí c í s i z n a č n o u p ř í z e ň me z i p o s l u c h a č i d o d n e s. K vůli s l o ţi t é p o l i t i c k é s i t u a c i mus e l o Os v o b o z e n é d i v a d l o k o n c e m t ř i c á t c h l e t d va c á t é h o s t o l e t í u k o n č i t s v é p ů s o b e n í a t r o j i c e V + W + J b yl a n u c e n a e mi gr o va t d o z a h r a n i č í. P ř e d d r u h o u s v t o v o u v á l ko u t o o v š e m n e b yl o p o u ze O s v o b o z e n é d i v a d l o, kt e r é s e v n o va l o h u d e b n í m p r o d u k c í m. V ţ á d n é m p ř í p a d n e mo h u o p o me n o u t t a k é d i v a d l o E. F. Buriana, v e l i c e s c h o p n é h o r e ţi s é r a, s kl a d a t e l e a za kl a d a t e l e zaj í ma v é h o v o k á l n í h o u s k u p e n í V o i c e b a n d. I j e h o h r y, a ť u ţ s e n a n i c h p o d í l e l j a ko s p o l u a u t o r č i r e ţi s é r, s e p o v t š i n o u n e o b e š l y b e z h u d e b n í s l o ţ k y, o n í ţ s e p o s t a r a l on sám. I j e h o p ů s o b e n í n a d l o u h o z n e mo ţ n i l a d r u h á s v t o v á v á lka, b h e m n í ţ b o j oval o v l a s t n í p ř e ţi t í v k o n c e n t r a č n í c h t á b o r e c h. 6. b ř e z n a má v O s v o b o zené m d i v a d l e č e s ko u p r e miéru a merick mu z i k á l B u r t o n a L a n a a E. Y. Harbur ga F i n i a n s R a i n b o w, ve W e r i c h o v p ř e kl a d u Di v o t vor n h r n e c.,, P r a ž s k é u v e d e n í D i v o t v o r n é h o h r n c e b y l o z c e l a u n i k á t n í z á l e ž i t o s t í. Š l o o v ů b e c p r v n í e v r o p s k é n a s t u d o v á n í a merického m u z i k á l u, p o mineme - l i n ě k t e r á n a s t u d o v á n í P o r g y a n d B e s s v e Š v ý c a r s k u a s k a n d i n á v s k ý c h z e mích z a v á l k y a t ě s n ě p o n í. D í k y p o ú n o r o v ý m u d á l o s t e m s i v š a k d i v á c i v P r a z e n a d a l š í p o d o b n ý 13

14 m u z i k á l mus e l i h e z k y d l o u h o p o č k a t. 2 A o p r a v d u. V d a l š í c h l e t e c h s e n a r e p e r t o á r u h u d e b n í c h d i v a d e l o b j e v uj í s p í š e o p e r e t y. T e p r v e p ř i j i s t ém u v o l n n í, kt e r é p ř i n á š í š e d e s á t á l é t a, mo h o u č e š t í d i vá c i o p t s o b d i v e m v y p r o d á va t h u d e b n í d i va d l a, p ř e d e vš í m t a p r a ţ s ká a b r n n s k á, n e b o ť a merick mu z i k á l s i k n á m z a č í n á n a c h á z e t c e s t u. O v š e m k o l i k t e h d y n o v c h s v t o v c h mu zi k á l ů s e u n á s mohl o d í k y c e n zuře h r á t? P ř e d n o s t d o s t á va l y p r a kt i c k y a ţ d o r e v o l u c e p o u ze mu z i ká l y k l a s i c k é : Kiss me Kate ( p r e mi é r a : Di v a d l o J. K. T yl a , r e ţ i e : M. Do u t l í k), M y F a i r L a d y ( p r e miéra: Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţi e : L. S p á č i l a R. V e d r a l ), Hello D o l l y ( p r e mi é r a : Hudební d i v a d l o K a r l í n , r e ţ i e : K. J e r n e k ), Š u ma ř n a s t ř e š e ( p r e miéra: Národní d i va d l o P r a h a , r e ţ i e : V. Š p i d l a ), West S i d e S t o r y ( p r e miéra: S t á t n í d i va d l o Brno , r e ţi e : S. F i š e r ), Ka b a r e t ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno Re d u t a , r e ţi e : I. O s o l s o b ), C h i c a g o ( p r e mi é r a : Di v a d l o b r a t ř í M r š t í k ů , r e ţ i e R. M i h u l a ), Oklahomo! 3 ( p r e miéra: S t á t n í d i v a d l o Brno 1982, reţi e : S. F i š e r ) 4. O v š e m t o u d o b o u u ţ v e s v t v zni k á i n c o j i n é h o. M u zi k á l z a č í n á p o malu ale j ist p r o c h á z e t ve l k m v v o j e m. V kni z e Iva Os o l s o b h o M a r s y a s, Apolló n... a Dion s o s s e mů ţ e me v k a p i t o l e P a r a d o x mu zi k á l u d o č í s t, ţe s a motn,, v e l k L e o n a r d Bern s t e i n u p l a t ň o v a l r o zl i š o v a c í k r i t e r i u m p r o a merick mu z i k á l a o p e r e t u i v mu z i k á l u s a motném, a n a z á kl a d s v é v a h y 2 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny, 2008, str Pát m pádem voláme. 4 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny,

15 d o s p l k t o mu, ţ e j i ţ z miňované mu zi k á l y Okl a h o mo! n e b o M y F a i r L a d y l z e o z n a č i t s p í š e za operetu neţ mu z i ká l. V n a š í n o vo d o b é,, d o b t e mn a, j a k b y j i s t t u t o e p o c h u n a zval k l a s i k, n e b yl p r o s t o r p r o n j a k é i mperialistické v p l o d y. N e d o ká ţ u s i p ř e d s t a v i t, j a k b y,, s o u d r u z i v s e d mdesát c h l e t e c h o p v o va l i t a k k u l t o v n í d í l a, n a s v o u d o b u v e l i c e i n o v a t i vní a ţ š o kuj í c í p o č i n y, j a ko Hair, J e s u s C h r i s t S u p e r s t a r, T o mmy, R o c k y H o r o r S h o w a j i m p o d o b n é. B y l o n a p r o s t o n e p ř e d s t a vi t e l n é p ř i vé s t n a j e vi š t p o s t a v y p o c h á z e j í c í z Bible a j e š t v r o c k o v é m z p r a c o vá n í, n e b o p o v z b u zo v a t v l i d e c h u vol n n o u k v t i n o v o u a t mo s f é r u o v l á d a j í c í U S A v d o b vá l k y v e V i e t n a mu. O h o mosexuálech a trans v e s t i t e c h n a p ó d i u p ř e d d i vá k y a n i n e mluví m. T o t o t é ma b yl o p r o n á š n á r o d k o n t r o v e r zní j e š t p ř e d d e s e t i l e t y a p r o n kt e r o u s k u p i n u p o p u l a c e mů ţ e b t j e š t i d n e s.,,p r o r o c k o v ý m u z i k á l a o p e r u j e s o n g s d ě l e n í m, j e d o k u ment á r n í z p r á v o u o t o m, co s e v e s v ě t ě s k u t e č n ě d ě j e... 5 J a k s e mů ţe me v k n i ze p a n í d o k t o r ky H o g g a r d d o č í s t d á l e, mo t t e m r o c k o vé h o mu z i k á l u b yl o z e mřít mlad, h l a v n í h r d i n a b y l j a k ms i mesiášem, kt e r m l lid i v y v é s t z t o h o t o b í d n é h o s v t a! T í m j e ř e č e n o v š e. P r o mo d e r n í mu zi k á l z d e v d o b n o r malizace n e b yl o mí s t o. A j a k t o b yl o s č e s k m a u t o r s k m mu z i k á l e m? B yl s c h o p e n n a h r a d i t t u o b r o v s k o u p r o p a s t, j e ţ zde v zni k a l a? T e h d e j š í a u t o ř i b yl i j e d n o z n a č n h u d e b n v zd l a n í. U r č i t s e s e t k a l i s e s o u d o b o u s v t o v o u h u d b o u i mu z i k á l o v o u p r o d u k c í, a l e 5 Hoggard, P.: Muzikál na prahu tisíciletí. Brno: RETYPO, 2000, str

16 i p ř e s t o, kt e r z t e h d y v z n i kl c h mu zi ká l ů, a ť u ţ d í l a S u c h é a Š l i t r a, F i s c h e r a a D a ň k a, č i Š t d r o n, O n d r á č ka a j i n c h b y o b s t á l n a s v t o v é s c é n? Byť s e d n e s d o č í t á me o zá m ru č e s k c h a u t o r ů v y t v o ř i t t a k o s l n i v á d í l a p r o ml o u v a j í c í k e s p o l e č n o s t i j a k o We s t S i d e S t o r y, j ej i c h s n a h y d n e s d o c e n í j e n má l o k d o. J i s t, mu zi k á l y j a ko S t a r c i n a c h melu, K d y b y t i s í c k l a r i n e t ů, G e t l e mani z p ů s o b i l y me z i t e h d e j š í m p u b l i ke m r o zr u c h a p o p r a s k. V š i c h n i b yl i n a d š e n i. V mu z i ká l u s e t a n č i l o, zpí v a l o, h r á l o ( c o ţ b y l t a k é j e d e n z h l a v n í c h d ů vo d ů, p r o č s e u p r vní c h d v o u j me n o va n c h p ř i s t o u p i l o k f i l mo v é mu z p r a c o v á n í, n e b o ť t v ů r c i n e mohli naj í t mladé talentova n é l i d i, k t e ř í b y b yl i s c h o p n i z v l á d a t t yt o t ř i d i s c i p l í n y n a j e vi š t i n a j e d n o u )! P ř e s v š e c h n a k l i š é ( s p l n n í p t i l e t k y a p o d. ) s i p o zorn d i vá k v z a l t o p o d s t a t n é, a t o e x i s t e n c i mu zi k á l u. A u t o ř i p o v z o r u Bern s t e i n a p ř e d kl á d a l i p u b l i k u,, mateřsk 6 p o č i n. L i d e m b y l y p r o b l é my b r i gá d n í ků z n á mé. V r á mci z á j e zdov c h p ř e d s t a v e n í c h, s e u t c h t o h e r u r č i t ví c e p o b a vi l i n e ţ u zat ţkan ch p ř e d s t a v e n í p l n c h z á va ţ n c h p r o b l é mů ř e š í c í c h k r i zi v e v e d e n í J ZD. P o ku d n e b u d e me ř e š i t a kt u á l n o s t d j e. J a k j e n a t o m h u d e b n í s l o ţ k a? V ţd y ť zatímc o j i ţ z miňované We s t S i d e S t o r y d o d n e s o s l o vuj e i ml a d é p u b l i k u m s i l n o d koj e n é n a d r s n é moderní h u d b, kt e r z n a š i c h mu z i ká l ů, n a p ř í kl a d s e d md e s á t c h č i o s mdesát c h l e t, d n e s h u d e b n z a u j me i d n e š n í n e j ml a d š í g e n e r a c i d i v á k ů? 6,,mateřština - vernacular - pojem vytvořen Leonardem Bernsteinem; tvůrce předkládá divákovi dílo dův rn známé jeho zkušenosti. 16

17 S t á l e p ř e t r vá v a j í c í a d o j i s t é míry d r ţ í c í p r i m me z i u r č i t o u s k u p i n o u h u d e b n í ku a s ka l n í c h f a n o u š k ů j s o u p í s n z h e r l e g e n d á r n í h o S e mafor u. P r á v t a m v z n i ka l a n e j p o p u l á r n j š í h u d e b n í d í l a s vé d o b y, j ej i c h ţ a u t o r y b y l a p o p u l á r n í d v o j i c e J i ř í S u c h a J i ř í Š l i t r. M e zi n e j zná m j š í s e mafo r s ké i n s c e n a c e p a t ř í b e zesporu Člov ě k z p ů d y ( ), J o n á š a t i n g l - t a n g l ( ) a j. P o s mrti J i ř í h o Š l i t r a v r o c e s p o l u p r a c uj e s e S u c h m F e r d i n a n d H a vl í k a v z n i ká t a k mi mo j i n é d o d n e s o b l í b e n muzi k á l i n s p i r o v a n E r b e n o v o u p o e zi í Kytice ( ), n e b o Dr. J o h a n n F a u s t, P r a h a 2, Ka r l o v o n á m. 4 0 ( ) a t d 7. N e mohu t a k é o p o me n o u t zl o mo vé d í l o s e d mdesát c h l e t, a t o B a l a d u p r o b a n d i t u s h u d b o u M i l o š e Š t d r o n a s t e x t y M i l a n a U h d e h o, kt e r o u b y l o d o n e d á v n a mo ţ n é v i d t n a p r k n e c h b r n n s k é h o d i v a d l a H u s a n a p r o v á z k u. N i c mén i p ř e s t y t o s n a h y č e s ká mu z i k á l o v á s c é n a s i l n z a o s t á v a l a za t o u s v t o v o u a i p í s n z e j me n o va n c h l e ge n d á r n í c h p o č i n ů b y m l y v e l k p r o b l é m r o v n a t s e s t a k o v mi me l o d i e mi s v t o v é mu zi ká l o vé t v o r b y j a ko n a p ř í kl a d A merica, L e t T h e S u n s h i n e, I Onl y Want T o S a y a d a l š í mi. N e c h c i, a b y můj n á zor n a č e s k o u h u d e b n í t v o r b u š e d e s á t c h a ţ o s mdesát c h l e t v y z n í v a l n j a k n e g a t i vn. J s e m v š a k t o h o n á z o r u, ţ e d o b a n a š í a u t o r s k é h u d e b n í s c é n, h l a v n t é s e d mde s á t c h a o s mdesát c h l e t, mn o h é zne mo ţ n i l a a t e n t o s kl u z j s me z a t í m s t á l e n e d o h n a l i. 7 Bern, L.: Historie divadla Semafor [online]. Dostupné z: 17

18 P o č á t k e m d e v a d e s á t c h l e t s e n a č e s k á d i v a d e l n í p r k n a d o s t á v á p r v n í f r a n c o u z s k, c e l o s v t o v u z n á va n mu zi ká l, L e s M i s é r a b l e s, B í d n í c i. D o t é d o b y s e u n á s n i c p o d o b n é h o n e u ve d l o. C e l mu z i ká l j e p o d o b n j a k o o p e r a z a l o ţ e n n a p l y n u l é m t o k u h u d b y a z p v u. T ţ k é me l o d i c ké p a s á ţ e p o d p o ř e n é mo h u t n mi s b o r y, k l e n u t mi á r i e mi a n á r o č n mi d u e t y j s o u o p r a v d u ve l k m a z á r o ve ň n e zná m m l á k a d l e m. P r e mi é r u s e ko n a l a r o ku n a p r k n e c h V i n o h r a d s k é h o d i v a d l a s e s t á v á d o u r č i t é míry l e ge n d á r n í. V pravná s c é n a, k o s t my, hv z d n é o b s a z e n í, u n h o ţ s e mo h l o ml u vi t o s t r h u j ících h e r e c k c h v k o n e c h, b y l o n c o, c o č e s k d i vá k v i d l v e l mi z ř í d ka. B y ť s e p u b l i k u p ř e d l o ţi l o c o s i zc e l a n o vé h o, l i š í c í h o s e o d d o s a v a d n í c h i n s c e n a c í n a š i c h h u d e b n í c h d i v a d e l, v e l k me g a s p c h, n a k t e r b y l i B í d n í c i z v y k l í p o c e l é m s v t, s e u n á s n e ko n a l. A vš a k p ř e d z n a menali d a l š í v v o j v t é t o o b l a s t i a s v é h o d o c e n n í s e n a k o n e c d o č k a l i r o k u p ř i o b n o v e n é p r e mi é ř e v G o J a M u s i c H a l l. R o k u s e k o n á v d i v a d l e S p i r á l a n a p r a ţs ké m V s t a vi š t i o p t l e g e n d á r n í p r e miéra, a t o p r e miéra č e s k é h o n a s t u d o v á n í mu z i k á l u J e s u s Christ S u p e r s t a r v r e ţi i P. No v o t n é h o. P o p r v é s e d o r e p u b l i k y d o s t a l a o p r a v d u k u l t o v n í r o c k o v á l e g e n d a s v é h o ţ á n r u a h l a d o vé p u b l i ku m j i s a mo z ř e j m p ř i ví t a l o s o t e v ř e n o u n á r u č í. N a s p c h J e s u s e c h t l o n a vá zat t a k é n a s t u d o vá n í V l a s ů ( p r e mi é r a : d i va d l o P y r a mida , r e ţi e : R. Balaš), E v i t y ( p r e mi é r a : d i v a d l o S p i r á l a , r e ţi e P. No v o t n, R Š t o l p a ), 18

19 n e b o K o č e k ( p r e miéra: d i v a d l o M i l é n i u m , r e ţi e J. Deák) 8 a z á j e m rostl a r o s t l. I B r n o vš a k n e z ů s t á v á p o za d u. Z d e s e i n s c e n u j í s t e j n é mu zi k á l y j a k o v P r a ze a s v o u č e s k o u p r e mi é r u s i z d e o d b v á J o s e f a j e h o p e s t r o b a r e vn p l á š ť ( p r e mi é r a : M s t s k é d i v a d l o Brno , r e ţi e : S. M o š a ) 9. A n i n a š i a u t o ř i n e c h t l i z ů s t a t p o za d u, a t a k z a č í n a j í v z n i k a t p r v n í v e l k é č e s ké p r o d u kc e, v j e j i c h ţ č e l e s t oj í d í l o K a r l a S v o b o d y, Z d e ň k a Bor o vc e a Richard a H e s s e, Dr a c u l a ( p r e mi é r a : K o n g r e s o v é c e n t r u m P r a h a , r e ţ i e : J. B e d n á r i k) 10. M u z i ká l s e začíná s t á v a t u r č i t m f e n o mé n e m. V z n i ká ví c e a v í c e d l, k t e r é s e n e c h á v a j í, p o d o b n j a k o Bídníci, i n s p i r o v a t s l a v n mi p ř í b h y s v t o v é b e l e t r i e. J i ţ z mi ň o va n é,, d r a c u l o v s k é t r i o s p o l u p r a c u j e n a p ř e d l o ze M o n t e C h r i s t a. Brn ns k é d u o M o š a, M e r t a za s e č e r p á z Bi b l e n e b o d í l a n e j v t š í h o d r a matik a v š e c h d o b, S h a ke s p e a r a, a t a k s v t l o s v t a s p a t ř í B a b y l o n n e b o S n y n o c í s v a t o j á n s k ý c h. Do mu z i k á l o v é t v o r b y z a č n o u mluvi t t a ké t í mto ţ á n r e m n e p o z n a mena n í a u t o ř i, d o t é d o b y ţi v í c í s e p ř e d e v š í m p o p e m, d i s c o h u d b o u n e b o d o ko n c e f o l k l o r e m a f o l ke m, j ako j e J a n e k L e d e c k, M i c h a l Da vi d, P e t r Ulryc h a d a l š í. T a k v k v a n t i t a t i vní p r o d u k c i s v t o p r a v d u d o h á n í me. A l e j a k j e t o mu s k v a l i t o u? V n a š í r e p u b l i c e v s o u č a s n é d o b c h ybí, d l e mé h o n á z o r u, k v a l i t n í s k l a d a t e l, j e n ţ b y p o z v e d l r o ve ň zd e j š í a u t o r s ké 8 Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny Prost jovsk, M.: Muzikál expres. Brno: V trné ml ny

20 mu z i k á l o v é s c é n y. N e j d e o t a l e n t. J d e o t o u h u p o zná v a t a n e c h á v a t s e i n s p i r o va t v z n i k l mi d í l y s v t o v é t v o r b y. T a t o t o u h a a j i s t á p o k o r a zd e vš a k n a p r o s t o c h y b í. V n o v v zni k l c h d í l e c h s e p o j í p o u h á k o merce s v y k r a d e n m,,b r a k e m a k č e m, j e n ţ s e d i v á k o vi p ř e d kl á d á j a k o v e l ké u m ní. N e n í s e č e mu d i v i t, ţ e l i d é, t í mt o d i v a d e l n í m o d v t v í m n e p o z n a me n a n í, j s o u p o v t š i n o u zn e c h u c e n í, a n e b o p ř i j mo u t o, c o j e j i m p ř e d k l á d á n o, j a k o p o k l e s l ţ á n r, n a n mţ se ve l k é u m ní p ř e d vá d t n e má a h l a v n í m c í l e m j e s e z a b a vi t a p o ku d mo ţ n o e mo č n a d u š e v n mo c n e z a h l c o va t. N á r o d n í u v d o m lost a h r d o s t, k t e r o u n á m v š t í p i l o t o l i k r o d i l c h h u d e b n í c h g é n i ů v č e l e s,, v e l k o u č t yř k o u S me t a n a, D v o ř á k, J a n á č e k, M a r t i n ů j e t a t a m. A t a k mu s í me č e k a t n a p ř í c h o d j a k é h o s i,, me s i á š e, j e n ţ b y n a t u t o v e l k o u h u d e b n í t r a d i c i n a v á zal a d o k á z a l, ţ e mu zi k á l n e n í p o u h m n e d o k o n a l m o d p a d ke m o p e r y a o p e r e t y, a l e ţ e j e d ů l e ţi t o u a v ys o c e k v a l i t n í s o u č á s t í d i va d e l n í h o u m n í, k t e r é má l i d i n a p l ň o v a t, p o v z n á š e t a e mo č n z a s a h o va t, s t e j n j a ko j e t o mu ve s v t. 20

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i va d e l n í m

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR

Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakul ta Ateliér di vadelního manaže rst ví Divadelní mana žerství Princip regulace hazardu a systém přerozdělování získaných financí v ČR Diplomov á

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Základní pravidla hry Squash

Základní pravidla hry Squash Základní pravidla hry Squash 1 Popis kurtu 2 Podání Podávající musí stát uvnitř servis boxu minimálně 1 celou nohoupodávající musí zasáhnout přední stěnu nad prostřední servis čárou a pod horní outovou

Více

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě í ž ěď ž čč ě ž é č ě ř ě ý ž č Í ž ě ě é ž ž ě ě ý č ž č ý ď č íč ř í ž ý ť ě é é ň é í ě ě ží ě ý é ď ď ě é ě ř ž ý ží é ří ž ě ě ý ý ď í ě ě říž í ě ž é é ě é é ě č ř ý ě ě ý č í ě ř č ě é í í ž ě ý

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1., 2.,3.,6.,7. ROČNÍK pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Andrýsek Pavel zást. řed. pro II. stupeň

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý Š š í ř é á ý ž í š í í ú ř í ý č ý é ů é á á čí á š í é á ý á č ě ě ý é ž é š ů é á ý š ó š í á é í ý š ý á í íž ž í á ý á á á á í á í á í á ě é č áž é á é ý ž í ě é ý ř ž é ú ž é á í ž ž í é ž ě ý ý

Více

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě čí ě á ě í ů á á ž ě á ší ří á á ů č í ď š ý ů ě ý ě č ží é á í Č é ář ě ý ě á á č í é č í ž é ř č é í ž šší á šší é é é ě ž š í ž š ě ž š Ž ž á ě á č ší á žíš ž é é č á íž á úč ý č ž č á ů Š á é č é á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é í á Č ý á á á č í ů ř íč ří á á ý ó š á á ž á í á ý ó ší č í é í í é ě í á ř á á á ě ó í ě ě ž ů ý ž ů ř í ů ř ž é í ř í ž č ě ó ř ž ř ě ší í í ý í ě ý á í í ř í í í š é á í á ří í š í ř ž ř í ů ě í í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř Š Í ž é á ě ž ěž í éč í ě ě ě ě ě í ě ý ě é ě í á á ě ě č š ě í ě ž ř ě é ť ž č ě ší á í é ž ř á í Š í á í ž é íč ě ší ě č ý ž ě í á é í ý ž říč ě ž í ý ř ší á ě š é ý ó č é á ž š ě é Š ě š š é č ě ž ž

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více