PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN 2014. okrsku Zašová se koná 25. 04. 2014 v 17.00 hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou."

Transkript

1 DUBEN 2014 Z pátku 4. na sobotu 5. dubna 2014 se téměř třicítka dětí z naší obce zúčastnila historicky první Noci s Andersenem. Akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, se v letošním roce konala i ve Stříteži nad Bečvou. Hlavním patronem letošní akce byl komisař Vrťapka, známá postavička autora Petra Morkese. Pro děti byl připraven bohatý program luštilo se, malovalo, ale především se četlo. Četly se nejen příběhy komisaře Vrťapky a pohádky H. Ch. Andersena, ale i další knížky. Hlavní náplní večera, krom čtení ovšem, bylo detektivní pátrání děti měly za úkol vyhledat pachatele, který z obecní knihovny ukradl vzácnou sbírku Čtyřlístků. Všem se podařilo úkol splnit a za odměnu si všichni odnesli Detektivní diplom komisaře Vrťapky a další drobnosti na památku. Vzhledem k velikosti obecní knihovny, celou akci zabezpečila místní Mateřská škola, která poskytla dětem zázemí a příjemné prostory po celou dobu konání akce. Symbolické startovné 20,- Kč bylo použito na nákup nových knih pro děti a mládež do obecní knihovny. Celou akci finančně podpořilo místní sdružení hasičů a také myslivců, peněžní dar na nákup dětských knih v hodnotě 3.000,- Kč poskytla obecní knihovně také firma Vakuum servis s.r.o. Všem sponzorům bychom touto cestou rádi velmi srdečně poděkovali!!! Velké dík patří také všem dobrovolníkům, kteří na Noci s Andersenem vypomáhali. Děkujeme! Pár dní předtím, v úterý 1. dubna 2014 byla v obecní knihovně uspořádána beseda pro děti z mateřské školky. Děti byly seznámeny s tím, jak to chodí v knihovně a měly možnost si prohlédnout množství knih, které jim ve fondu knihovny nabízíme. Ke konci února se v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm konala první letošní porada střediskových knihoven. Na programu porady bylo především zhodnocení roku 2013 se zveřejněním statistických výsledků, ale také další záležitosti spojené s chodem knihovny nákupy nových či vyřazování starých a opotřebovaných knih, akce na podporu čtenářství apod. Co se týká Obecní knihovny ve Stříteži, veškeré sledované ukazatele zaznamenaly mírný nárůst (viz níže uvedená tabulka). Nejpozitivnější zprávou je nárůst počtu čtenářů ze 73 vzrostl na 84. Zvýšení lze sledovat i u dalších údajů - viz tabulka níže. Nárůst v kolonce Návštěvníci je důsledkem toho, že jsou v údajích započteny i online návštěvy internetových stránek naší knihovny fyzické návštěvy jsou uvedeny v závorkách. Veškeré knihovnické a informační služby jsou poskytovány především a hlavně pro občany obce a je proto potěšitelné, že je o tyto služby zájem Obyvatelé Knihovní fond Periodika 11 7 Uživatelé/z toho do 15 let 74/16 83/ (862 fyz. návštěvy) Návštěvníci Výpůjčky Přírůstky Úbytky (1 080 fyz. návštěvy) Karolína Švecová PRAKTICKÉ CVIČENÍ okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou. Cílem cvičení je ověřit dojezdové časy jednotek PO z místa jejich dislokace, ověřit praktické znalosti v dálkové dopravě vody a prověření akceschopnosti jednotek SDH. Při cvičení budou zapnuty hasičské sirény. -1-

2 Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne v malém sále sokolovny - Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu č. 2/2014 rozpočtové opatření schválené Radou obce dne , č. usn. 55/12/ Změna rozpočtu č. 3/2014. Starosta obce seznámil členy ZO s důvodovou zprávou ke změně rozpočtu č. 3/2014 Rozpočet po navrhované změně: Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2014 po III.změně třída 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování celkem Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013 sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a celoroční hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad. - Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajskému úřadu Zlínského kraje, kontrolnímu oddělení. - Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p. č. 1730/1 o výměře 230 m2, ostatní plocha parkoviště před Jednotou za kupní cenu 50,- Kč/m2 a odkoupením p.č. 1730/2 o výměře 45 m2, ostatní plocha za kupní cenu 20,- Kč m2. ZO souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene právo chůze a jízdy na část st. pozemku 81/2 ve prospěch obce Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem hospodářské budovy č. 82 panu Vladimíru Machálkovi Rožnov p. R. za těchto podmínek: Budou dořešeny možnosti přístupu k objektu, pozemek, budova včetně přípojek na něm stojící budou odprodány za cenu vyplývající ze znaleckého posudku č. 23/15/ a část objektu bude bezúplatně užívána obcí jako skladový prostor. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1545/3 o výměře 199 m2 v k. ú Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1542/16, lesní pozemek o výměře 405 m2, 1542/9, trvalý travní prost o výměře 405 m2 a 1542/17, trvalý travní porost o výměře 204 m2 za cenu min. 20,- Kč - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků ze dne na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Vsetín o pozemky 1565/8, 1565/9 v k. ú. Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce odkládá žádost p. Rudolfa Vaculína Střítež nad Bečvou č. 150 o provozování vodovodního řadu a pověřuje správce vodovodu Ing. Trčku vydat souhlasné stanovisko s podmínkami, které umožní provozování vodovodu obcí Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady v obci Střítež nad Bečvou do Operačního programu životní prostředí, OSA 4. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasedáních Rady obce ze dne , a Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu otevírací doby od a na pracovišti Pošta Partner od Usnesení z 55. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce bere na vědomí zpracování studie na vybavení knihovny novými policemi a nábytkem v rámci programu MAS Rožnovsko a zpracování žádosti o dotaci. - Rada obce schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o provedení inventur za rok Sportovní střelnice ve Videčkách- vyjádření Ing. Trčky. Ing. Ladislav Trčka podal dne písemné vyjádření k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách. Ve svém vyjádření objasňuje důvody, které ho vedly k tomu, aby netrval na vypracování změny územního plánu a aby žádost o změnu ÚP nebyla ze strany obce podávána na MěÚ Valašské Meziříčí. Rada obce bere na vědomí písemné vyjádření Ing. Ladislava Trčky k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách ze dne Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje návrh rozpočtu provozních nákladů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje účtový rozvrh Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje poskytnutí klíčů od budovy OÚ a od místnosti s telefonní ústřednou firmě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., provoz sítě Přerov. -2-

3 Usnesení z 56. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecní parcely č. 1542/14 o výměře 860 m2, trvalý travní porost v k. ú. Střítež nad Bečvou. - Rada obce doporučuje k projednání Zastupitelstvu obce vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p. č. 1542/16 o výměře 405 m2, lesní pozemek, p. č. 1542/9 o výměře 405 m2, trvalý travní porost a p. č. 1542/17 o výměře 204 m2, trvalý travní porost. - Rada obce bere na vědomí průběh zpracování projektu cyklostezky na Háje. - Rada obce neschvaluje nabídku firmy DARUMA s.r.o na prezentaci obce Střítež nad Bečvou v multimediálním informačním panelu informačního a orientačního systému ve Valašském Meziříčí. - Rada obce bere na vědomí žádost o podporu služeb Diakonie Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce, aby projednal tuto žádost s ředitelkou Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Mgr. Zdislavou Odstrčilovou. - Rada obce schvaluje řádnou účetní závěrku dotčené účetní jednotky Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace, Střítež nad Bečvou č. 134, IČ: za rok 2013, sestavenou k Rada obce schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok Rada obce souhlasí se základním rozsahem informací o obci v publikaci Zlínský kraj, města a obce Zlínského kraje a s objednávkou jednoho výtisku pro místní knihovnu. - Rada obce bere na vědomí hlášení Českého svazu včelařů, o. s. ZO Střítež nad Bečvou o trvad Bečvou, příspěvkové organizaci za rok Usnesení z 57. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce doporučuje ke schválení ZO schválení závěrečného účtu obce a celoročního hospodaření obce Střítež nad Bečvou za rok Rada obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kw napájení obecního rozhlasu na Hájích p. č mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Střítež n.b. - Rada obce souhlasí s realizací připravované stavby Rakovec, km 0,140 0,260 v k. ú. Střítež nad Bečvou správcem toku, Lesy České republiky a.s. - Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku Doplnění stavu dopravního značení v obci od Firmy Vacula servis s.r.o. na doplnění stavu dopravního značení a doporučuje nabídku projednat na zasedání ZO. - Rada obce schvaluje žádost o zřízení 5 míst na Veřejně prospěšné práce od do na Úřad práce pro Zlínský kraj. V lednu letošního roku uplynulo 20 let od založení samostatné základní organizace Českého svazu včelařů Střítež nad Bečvou. Tento příspěvek je ohlédnutím za uplynulou dobou. Včelařství je snad jeden z mála oborů a zájmové činnosti, který přírodě víc dává než odebírá. V minulosti si lidé uvědomovali význam včel pro přírodu hlavně kvůli opylovací činnosti, ale i samozřejmě chovali včelstva, aby poté mohli využívat včelí produkty, a to hlavně ten nejvýznamnější a nejznámější, kterým je med. Chovem včel se zabývali od nepaměti, ale na našem území se zhruba v době před více jak 100 lety začali družit a zakládat včelařské spolky. Na Moravě to byl "Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské v Brně". Dne 10. září 1906 na základě předešlé žádosti z naší oblasti tento spolek žádal o založení pobočného spolku včelařského pro Valašské Meziříčí a okolí až na c. a k. Moravské místodržitelství. A z něho bylo 14. září 1906 oznámeno, že nevidí důvod, aby se přijaté žádosti nevyhovělo. Právě do této doby spadá založení spolku pro Valašské Meziříčí a jeho okolí, což dokládá zakládací listina z 15. října Proto za počátek založení spolku místních včelařů můžeme brát datum Po téměř 90 let byli místní včelaři, ať už v dobách dobrých, ale i zlých, organizováni v této organizaci, plnili různé úkoly a chov včel byl pro ně hlavně zálibou a koníčkem. Po listopadových změnách v roce 1989 došlo k různým změnám i v naší organizaci, zkrachoval výkup medu podporovaný státem, cena cukru šla rapidně nahoru, docházelo k větší vytíženosti lidí v pracovních poměrech, o včelaření nebyl již takový zájem apod. Mezi vedením a některými členy organizace ve Valašském Meziříčí docházelo k různým názorovým neshodám a třenicím, což vyvrcholilo odtržením místních včelařů od meziříčské organizace. Proto byla na ustavující schůzi dne 22. ledna 1994 založena samostatná ZO ČSV pod oficiálním názvem Střítež nad Bečvou, která sdružovala včelaře ze Zašové, Veselé a Stříteže nad Bečvou, kdy do čela byl zvolen jako předseda pan Fridolín Vahala ze Stříteže. V prvních letech naší ZO výbor vedl organizaci, vyřizoval různé tiskopisy, zajišťoval léčivo, vyřízení dotací na zazimovaná včelstva, spolupracoval s ok resním v ýborem a veterinárním lékařem, uskutečnil 1 odbornou přednášku pana Bajzy z Lidečka, nabídl členům zúčastnit se včelařské akademie ve Fryštáku, pro řadové členy organizoval každoročně výroční schůzi. Bývalému předsedovi se stále zhoršoval sluch. Nakonec se pan Vahala zcela vzdal funkce a na konci roku 2002 bylo zvoleno nové vedení, kdy předsedou byl zvolen pan Miroslav Macháček ze Zašové -3-

4 pokladníkem pan Pavlica. Cílem nového vedení spolku bylo, aby působil v rámci možností aktivně. V průběhu let se uskutečnilo mnoho akcí. Byly to odborné přednášky výsadba 40 sazenic lip, na území našich třech vesnic, pořádání kursů "Pečení a zdobení medového pečiva" a zcela zdarma 8 těchto kursů pro nevčelařskou veřejnost na Faře, Dětském domově a Klubu důchodců v Zašové, v Kulturním domě ve Veselé, na Obecním úřadu ve Stříteži a dokonce i v Domově důchodců ve Valašském Meziříčí. Odborné přednášky se pořádaly během výročních schůzí, takže jsme postupem doby přivítali v Zašové odborné včelařské učitele pana Jaroslava Kopečka, Marii Knodlovou, Čestmíra Gazdu a Milana Fižu. Dále byly v průběhu let osloveny místní VZOD Zašová a oba Obecní úřady v Zašové i ve Stříteži o příspěvky na naši činnost. Po organizační stránce nejnáročnější bylo uspořádání autobusových zájezdů na významné včelařské pracoviště. Tak jsme v roce 2010 navštívili Kývalku a Rosice u Brna, v roce 2011 pana Kolomého ve Starém Městě u Bruntálu a ještě přednášku pana Korhela ve Vrbně pod Pradědem a v roce 2012 jsme dojeli až na Střední odborné učiliště včelařské do Nasavrk v okrese Chrudim a tento zájezd jsme spojili i s návštěvou Státního hřebčína v nedalekých Slatiňanech, kde chovají starokladrubské vraníky. Aby se naplnila kapacita autobusu, sháněli se na tyto zájezdy lidé doslova po celém okrese a tak postupně kromě našich včelařů s námi jezdili i lidé ze širokého okolí. Na závěr Ing. Miloslav Macháček poděkoval za spolupráci všem členům výboru, kteří se v minulosti na chodu naší ZO podíleli. Odpadové hospodáøství obce stav na poèátku roku 2014 Jednou ze základních povinností obce je postarat se o likvidaci odpadů vznikajících buď z činnosti samotné obce nebo odpadů převzatých od občanů. Ve stručnosti popíšu v tomto příspěvku stav nakládání s odpady jaký je dnes, tj. na jaře roku Komunální odpad je odpad, který dáváme do popelnic, tedy takový, který již nemůžeme nebo neumíme vytřídit. V roce 2013 jsme vyprodukovali 218 t komunálního odpadu z popelnic, což je cca 253 kg na osobu a rok. Komunální objemný odpad je takový, který se objemem nebo množstvím,,nevleze do popelnic, ukládá se do kontejnerů ve dvoře u Hasičské zbrojnice nebo se přebírá 2x ročně při svozech nebezpečného a objemného odpadu. Tento objemný odpad končí na skládce odpadů firmy ASOMPO v Životicích u Nového Jičína, odvezlo se ho 19,95 t. Mimo to se ještě odváží odpad ze hřbitova, kterého bylo 2,64 t. Nebezpečného a ostatního odpadu, odváženého firmou SITA bylo 22 t. V tomto souhrnném čísle se skrývá tak nesourodý materiál jako jsou znečištěné obaly nebezpečnými látkami, pneumatiky, lepenky, pesticidy, zbytky barev, vyřazené el. zařízení, baterie apod. Kovového odpadu se odvezlo 5,5 t. Svoz tříděného sběru je zajišťován firmou Technické služby Valašské Meziříčí. Vloni bylo odvezeno: Plasty 8,763 t, papír 6.22 t, sklo 10,16 t, nápojových kartonů 1,15 t. Celkem výtěžnost tříděného sběru je 30,5 kg na občana a rok Firma EKO-KOM udává za rok, že v ČR byla výtěžnost tříděných odpadů 39.1 kg na osobu, takže do republikového průměru nám ještě něco málo chybí. 70% obyvatel ČR aktivně třídí odpad, 71% odpadů bylo využito a recyklováno. V naší obci třídíme odpady již od roku Z původního počtu tří kontejnerů se jejich počet zvýšil na 18 a letos bychom od firmy EKO KOM měli získat formou výpůjčky další dva kontejnery na plastové obaly. Přibyl také mobilní sběr do pytlů na plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2013 byly ,- Kč, z toho na směsný komunální odpad byly náklady ,-Kč. Od občanů se vybralo ,-Kč, místní poplatek činil 500,-Kč na osobu a rok. Příjmy od firmy EKO-KOM za tříděný odpad byly v minulém roce ,50 Kč. Pokud chce obec udržet místní poplatek za odpady ve stejné výši, nezbývá než pokračovat v důsledném třídění a zhodnocování komunálního odpadu a snižování nákladů na odvoz komunálního a objemného odpadu. Proto je třeba dále využívat systém třídění, který máme v naší obci zavedený, t.j. ukládání tříděného sběru do tří stanovišť a další využití pytlového sběru od domácností. Dalším přínosem je jistě zavedení možnosti sběru šatstva, bot a hraček do kontejneru u Obecního úřadu, který vyváží firma Revenge. Šatstvo, které se dá ještě využít je možné odevzdat pro charitativní účely buďto přímo do Charity Valašské Meziříčí nebo při každoroční sbírce pro Diakonii Broumov, která se konala a organizoval ji v naší obci Svaz žen. Další možnost, jak se zbavit odpadů je využít E-Box od firmy Asekol v přízemí Obecního úřadu. Zde se mohou ukládat baterie a vysloužilá drobná elektronika mobily, nabíječky, kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony apod. Biologický odpad, t.j. zbytky jídla, zbytky rostlin ze zahrádek, spadané listí, větve apod. se postupně také podaří vyřešit. Prvním krokem bylo loni zapůjčení 100 ks kompostérů pro občany, vzhledem k tomu že zájem o kompostéry je veliký, podává obec žádost o dotaci -4-

5 na Státní fond životního prostředí. Pokud bude žádost schválena, mělo by být v tomto roce k dispozici dalších 150 kompostérů a měl by být zakoupen štěpkovač pro drcení ořezu z větví dřevin. Organické zbytky by tak již brzy měly z popelnic zmizet. Stále ještě však přetrvávají návyky z minulosti, t.j. ukládání odpadů kolem popelnic a kontejnérů na tříděný odpad, a už vůbec by mělo zmizet vyhazování odpadů kolem cest a k Bečvě. Tento nešvar se každoročně opakuje. Je možné, že to dělají občané odjinud. Proto je třeba si více všímat podezřelých,,turistů a případně upozornit Obecní úřad na takovéto případy. Závěrem bych krátce shrnul, že odpadové hospodářství v naší obci je v porovnání s ostatními obcemi naší velikosti na velmi slušné úrovni, jsou vytvořeny podmínky pro ukládání a likvidaci téměř všech druhů odpadů a je na nás, zda tento systém využijeme beze zbytku a tím přispějeme i k lepšímu finančnímu zhodnocení tříděných odpadů. Oznámení na závěr: Svoz objemných a nebezpečných odpadů provede firma SITA Valašské Meziříčí v sobotu dne na obvyklých místech: od 8:00 do 9:00 u hřbitova, od 9:00 do 10:00 na autobusové točně a od 10:00 do 11:00 na dolním konci -,,u lípy. Sběr železného šrotu se uskuteční taktéž v sobotu od 9:00 hod. Žádáme občany, aby sběr umístili u příjezdových cest až v den sběru. Sběr provedou místní členové oddílu kopané. M.B proběhla v malém sále sokolovny slavnostní akce Vítání občánků, na které jsme přivítali malé občánky obce narozené v roce 2013: Dominiku Ryboňovou, Jiřího Divína, Ondřeje Zátorského, Alenu Kořenkovou, Víta Bočka, Marka Randuse, Kristýnu Molkovou, Elišku Špakovou, Alexe Vančuru a Magdu Vavříkovou. Za Obecní úřad přivítala všechny přítomné paní Anna Malíková. Tento úsměvný název měla charitativní akce, pořádaná svazem žen v obci a která začala výběrem dobrovolného vstupného již při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, v prosinci loňského roku. K této akci se přidali i místní hasiči a někteří naši spoluobčané. Za vybranou částku byli zakoupeni tři kozlíci, kteří byli věnováni dětem z dětského domova v Keni. Jak celá charitativní akce probíhala jsme se mohli dozvědět na besedě, kterou uspořádaly ženy ve středu Poutavé a vtipné vyprávění účastnice této výpravy, paní Míly Byrtusové, doprovázené fotografiemi a následný filmový dokument z celé cesty byl nezapomenutelným zážitkem. Irena Krausová Děti z Mateřské školy pod vedením paní ředitelky Ireny Krausové předvedly pásmo říkánek a písniček a byly odměněny zaslouže-ným potleskem. Starosta obce Ing. Beneš vyjádřil v krátkém pro-slovu přání, ať se dětem i rodičům ve Stříteži líbí a ať zde najdou vše, co potřebují ke klidnému a spokojenému životu. Pak násle-doval slib rodičů, podpisy do pamětní knihy, předávání malých dárků a fotografování dětí v kolébce. Všem organizátorům této slavnosti patří srdečný dík a nezbývá, než si přát, abychom i v příštím roce mohli přivítat další občánky. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelství MŠ ve Stříteži nad Bečvou oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis na školní rok 2014/15 se koná od 9.00 do hodin Přihlášky si můžete vyzvednou od tel.: , M.B. -5-

6 Firma Cobbler s.r.o., provozovna dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Cena vlečky objem 5,5 prm: 2.000,- Kč + doprava Cena kontejneru objem 13,5 prm: 5.000,- Kč + doprava Objednávky: tel

7 Na budovu Obecního úřadu byla nainstalována poštovní schránka OÚ, do které mohou občané obce vhazovat své dotazy, připomínky, náměty atd. Do schránky můžete umístit i odpověď na následující otázku, týkající se připravované digitalizace informačního kanálu kabelové televize. Otázka: Informační kanál obce sleduji : A: často(několikrát za týden) B: občas(několikrát za měsíc) C: Vůbec ne Odpověď vhoďte do schránky na OÚ nebo přímo na Obecním úřadu nebo u p. Škrobákové na Poště do Děkujeme. V sobotu proběhla v místní sokolovně volební členská schůze základní organizace. Na dalších 5 let byli do výboru ČSZ ZO Střítež n. Bečvou zvoleni Kopřiva Jaroslav, Fabián Milan, Ing. Urban Miroslav st.. Do kontrolní komise Vaněk Ladislav st., Semančík Marián a Ing. Žilka Milan. I přes neúčast omluvených včelařů, byla účast členů nadpoloviční.členská základna má věkový průměr přes 70 let, přesto je jejich aktivita vidět na jejich upravených za-hrádkách a dosahovaných pěstitelských úspěších.velkého ocenění se dostalo předsedovi ČSZ ve Stříteži n. B. Jaroslavu Kopřivovi, který obdržel stříbrnou medaili od ústřední ČSZ za lektorskou činnost, šlechtitelské a pěstitelské úspěchy, až po zpracování vypěstovaných plodů. Získané zkušenosti a znalosti by zahrádkáři rádi předali dalším generacím. Vždyť co může člověka více potěšit, než ochutnat vlastnoručně vypěstované ovoce a zeleninu a potěšit se kyticí květů z vlastní zahrady. Případní zájemci z řad mládeže, dětí i dospělých se mohou obrátit na kteréhokoliv člena ČSZ. Jistě rádi pomůžeme osobně nebo radou. Zajištění nákupu stromků pro výsadbu zajišťuje ve spolupráci s okresní organizací pan Kopřiva Jaroslav, který má i nabídky sortimentu fundovaných šlechtitelských a školkařských organizací. Za výbor ČSZ Ing. Urban Miroslav st. přeje Obecní úřad -7-

8 VÁŽENÍ FANDOVÉ A PŘÁTELÉ STŘÍTEŽSKÉ KOPANÉ Opět tady máme FOTBALOVÉ JARO, které jsme netrpělivě očekávali a těšili se. Jak jistě víte tak na podzim došlo ke změně výboru oddílu kopané, které momentálně pracuje ve složení : Josef Baláž, Daniel Třeštík, Fery Petr Stodůlka, Radim Kuběj, Václav Kuběj st. a Švajdík Josef Martínek. Dále nám velmi vypomáhá s prací Kachťa Radovan Kachtík. Věříme, že úspěšně povedeme náš oddíl tak, abychom měli z naší kopané hlavně radost a potěšení. A také, aby naši fandové chodili na fotbal ve Stříteži v hojném počtu. Jen pro připomenutí, po podzimní soutěži jsme skončili na 8. místě s 21 body a naším nejlepším střelcem s 8 góly je Martin Lušovjan. Chtěli bychom rovněž v našem týmu přivítat nové posily z Ostravy. Jedná se o Josefa Suchopu, Radima Kovalčíka a Františka Bendu. Jsme také rádi, že se do našeho týmu vrátil Meldy Matouš Melichařík, i když měl v plánu, jak se říká, pověsit kopačky na hřebík. Rozpis utkání Jaro 2014 NE N.Hrozenkov-Střítež 15:30 h. 0:1 NE 6.4. Pr.Bečva-Střítež 15:30 h. 3:4 SO Střítež-Halenkov 16:00 h. 2:2 SO Podlesí B -Střítež 16:00 h. SO Střítež-Val.Bystřice 16:00 h. SO 3.5. Huslenky-Střítež 16:30 h. SO Střítež-D.Bečva B 16:30 h. NE H.Bečva-Střítež 16:30 h. SO Střítež-VKK B 16:30 h. NE 1.6. Kelč B -Střítež 16:30 h. NE 8.6. Hutisko B -Střítež 16:30 h. SO Střítež-Lhotka 16:30 h. SO Střítež-Poličná 16:30 h. Mladí pøípravka u se tìí na jarní sezónu Družstvo mladší přípravky už se nemůže dočkat startu jarní sezóny 2013/2014. Během dlouhé, pětiměsíční, zimní přestávky se tým připravoval v hojném počtu v místní sokolovně. Během tohoto období sehráli hráči turnaj v Zašové a dvě modelová, přípravná utkání s Vidčem a Zašovou. Od dubna vymění družstvo vedené trenéry Melichaříkem a Rohlederem sokolovnu opět za hřiště Pod Hostýnem a bude se chystat na první jarní turnaj, který se uskuteční 19. dubna v Rožnově. Tréninky budou probíhat i nadále dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek od 16:30 hodin. Případné zájemce rádi přivítáme do svých řad. Zároveň zveme všechny fanoušky na turnajová trojutkání, kterých se zúčastníme. Přejeme si, aby se chlapcům v našem mužstvu líbilo a proto je přivítejme! Naším cílem do jarních zápasů je hrát pěkný fotbal a byli bychom rádi, kdyby do našich ochozů našlo cestu co nejvíc diváků. Budeme se o to snažit ze všech sil!! Naším dalším cílem a zároveň tajným přáním je atakovat ty nejvyšší příčky v naší soutěži, i když tabulka je velmi vyrovnaná jak sami vidíte. Toto naše tajné přání podpořil i vý-sledek prvního kola jarní sezony, kdy jsme na půdě Nového Hrozenkova zvítězili 1:0, brankou Oldy Malého. V druhém zápase jsme na horké půdě Prostřední Bečvy, která momentálně vede tabulku Okresního přeboru vyhráli 4 : 3. Naším prvním domácím utkáním byl sobotní souboj s Halenkovem, který si rovněž dělá ambice na ty úplně nejvyšší příčky v tabulce. Zápas skončil remízou 2 : 2. Srdečně Vás zveme na všechna a to nejen domácí utkání. Příjďte nás prosím podpořit i k soupeřům ven. Byli bychom šťastni, kdybyste z našich utkání odcházeli spokojeni nejenom s tím, že ochutnáte naše vynikající pivo, grilované pochoutky, ale hlavně s předvedenou hrou s vítěznými konci. Sportu zdar a fotbalu zvláště! Tabulka po 16 kolech Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Prostřední Bečva : ( 9) 2. Huslenky : ( 9) 3. Lhotka n.b : ( 5) 4. FC Vel.Karl.+Karol. B : ( 5) 5. Valašská Bystřice : ( 4) 6. Střítež : ( 4) 7. Halenkov : ( 4) 8. Horní Bečva : ( 2) 9. Dolní Bečva B : ( 0) 10. Hutisko B : ( -8) 11. Poličná : (-10) 12. Podlesí B 16 3 za oddíl kopané Josef Baláž : (-11) 13. Kelč B : (-13) 14. Nový Hrozenkov : (-17) Rozpis turnajů - ml. přípravka jaro 2014 den datum čas kde so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) ne :00 Vidče (VKK, Hrachovec, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) ne :00 Vidče (VKK, Rožnov, Střítež)

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2011 Ú V O D N Í S L O V O M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka máme tady prázdniny a čas dovolené, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům

ZPRAVODAJ I. Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 VÍTÁNÍ PODANÉ SBĚR ALŽBĚTA OBČÁNKŮ ŽÁDOSTI O DOTACE KELÍMKŮ NÁS... Přejeme všem našim občanům Obecní úřad Lidečko 1. 4. 2015 ZPRAVODAJ I. L I D E Č KO - V E S N I C E R O K U 2 0 0 8 Přejeme všem našim občanům příjemné prožití velikonočních svátků PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE V letošním roce dobíhají

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013 1 ZÁŘÍ BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ŘÍJEN Maléř Svapluk 72 Hrstková Vlasta 85 Ostřanská Marie 70 Krištofová Jindřiška 83 Kuběnová Marie 74 Kadlubiecová Jindřiška 83

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 2/2007

léto 2007 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 2/2007 léto 2007 2/2007 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití letních prázdnin,

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal číslo 1/2015 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal Halenkovský zpravodaj starosta občanům 1/2015 Starosta občanům Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více