PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN 2014. okrsku Zašová se koná 25. 04. 2014 v 17.00 hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou."

Transkript

1 DUBEN 2014 Z pátku 4. na sobotu 5. dubna 2014 se téměř třicítka dětí z naší obce zúčastnila historicky první Noci s Andersenem. Akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, se v letošním roce konala i ve Stříteži nad Bečvou. Hlavním patronem letošní akce byl komisař Vrťapka, známá postavička autora Petra Morkese. Pro děti byl připraven bohatý program luštilo se, malovalo, ale především se četlo. Četly se nejen příběhy komisaře Vrťapky a pohádky H. Ch. Andersena, ale i další knížky. Hlavní náplní večera, krom čtení ovšem, bylo detektivní pátrání děti měly za úkol vyhledat pachatele, který z obecní knihovny ukradl vzácnou sbírku Čtyřlístků. Všem se podařilo úkol splnit a za odměnu si všichni odnesli Detektivní diplom komisaře Vrťapky a další drobnosti na památku. Vzhledem k velikosti obecní knihovny, celou akci zabezpečila místní Mateřská škola, která poskytla dětem zázemí a příjemné prostory po celou dobu konání akce. Symbolické startovné 20,- Kč bylo použito na nákup nových knih pro děti a mládež do obecní knihovny. Celou akci finančně podpořilo místní sdružení hasičů a také myslivců, peněžní dar na nákup dětských knih v hodnotě 3.000,- Kč poskytla obecní knihovně také firma Vakuum servis s.r.o. Všem sponzorům bychom touto cestou rádi velmi srdečně poděkovali!!! Velké dík patří také všem dobrovolníkům, kteří na Noci s Andersenem vypomáhali. Děkujeme! Pár dní předtím, v úterý 1. dubna 2014 byla v obecní knihovně uspořádána beseda pro děti z mateřské školky. Děti byly seznámeny s tím, jak to chodí v knihovně a měly možnost si prohlédnout množství knih, které jim ve fondu knihovny nabízíme. Ke konci února se v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm konala první letošní porada střediskových knihoven. Na programu porady bylo především zhodnocení roku 2013 se zveřejněním statistických výsledků, ale také další záležitosti spojené s chodem knihovny nákupy nových či vyřazování starých a opotřebovaných knih, akce na podporu čtenářství apod. Co se týká Obecní knihovny ve Stříteži, veškeré sledované ukazatele zaznamenaly mírný nárůst (viz níže uvedená tabulka). Nejpozitivnější zprávou je nárůst počtu čtenářů ze 73 vzrostl na 84. Zvýšení lze sledovat i u dalších údajů - viz tabulka níže. Nárůst v kolonce Návštěvníci je důsledkem toho, že jsou v údajích započteny i online návštěvy internetových stránek naší knihovny fyzické návštěvy jsou uvedeny v závorkách. Veškeré knihovnické a informační služby jsou poskytovány především a hlavně pro občany obce a je proto potěšitelné, že je o tyto služby zájem Obyvatelé Knihovní fond Periodika 11 7 Uživatelé/z toho do 15 let 74/16 83/ (862 fyz. návštěvy) Návštěvníci Výpůjčky Přírůstky Úbytky (1 080 fyz. návštěvy) Karolína Švecová PRAKTICKÉ CVIČENÍ okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou. Cílem cvičení je ověřit dojezdové časy jednotek PO z místa jejich dislokace, ověřit praktické znalosti v dálkové dopravě vody a prověření akceschopnosti jednotek SDH. Při cvičení budou zapnuty hasičské sirény. -1-

2 Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne v malém sále sokolovny - Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu č. 2/2014 rozpočtové opatření schválené Radou obce dne , č. usn. 55/12/ Změna rozpočtu č. 3/2014. Starosta obce seznámil členy ZO s důvodovou zprávou ke změně rozpočtu č. 3/2014 Rozpočet po navrhované změně: Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2014 po III.změně třída 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování celkem Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013 sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a celoroční hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad. - Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajskému úřadu Zlínského kraje, kontrolnímu oddělení. - Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p. č. 1730/1 o výměře 230 m2, ostatní plocha parkoviště před Jednotou za kupní cenu 50,- Kč/m2 a odkoupením p.č. 1730/2 o výměře 45 m2, ostatní plocha za kupní cenu 20,- Kč m2. ZO souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene právo chůze a jízdy na část st. pozemku 81/2 ve prospěch obce Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem hospodářské budovy č. 82 panu Vladimíru Machálkovi Rožnov p. R. za těchto podmínek: Budou dořešeny možnosti přístupu k objektu, pozemek, budova včetně přípojek na něm stojící budou odprodány za cenu vyplývající ze znaleckého posudku č. 23/15/ a část objektu bude bezúplatně užívána obcí jako skladový prostor. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1545/3 o výměře 199 m2 v k. ú Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1542/16, lesní pozemek o výměře 405 m2, 1542/9, trvalý travní prost o výměře 405 m2 a 1542/17, trvalý travní porost o výměře 204 m2 za cenu min. 20,- Kč - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků ze dne na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Vsetín o pozemky 1565/8, 1565/9 v k. ú. Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce odkládá žádost p. Rudolfa Vaculína Střítež nad Bečvou č. 150 o provozování vodovodního řadu a pověřuje správce vodovodu Ing. Trčku vydat souhlasné stanovisko s podmínkami, které umožní provozování vodovodu obcí Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady v obci Střítež nad Bečvou do Operačního programu životní prostředí, OSA 4. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasedáních Rady obce ze dne , a Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu otevírací doby od a na pracovišti Pošta Partner od Usnesení z 55. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce bere na vědomí zpracování studie na vybavení knihovny novými policemi a nábytkem v rámci programu MAS Rožnovsko a zpracování žádosti o dotaci. - Rada obce schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o provedení inventur za rok Sportovní střelnice ve Videčkách- vyjádření Ing. Trčky. Ing. Ladislav Trčka podal dne písemné vyjádření k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách. Ve svém vyjádření objasňuje důvody, které ho vedly k tomu, aby netrval na vypracování změny územního plánu a aby žádost o změnu ÚP nebyla ze strany obce podávána na MěÚ Valašské Meziříčí. Rada obce bere na vědomí písemné vyjádření Ing. Ladislava Trčky k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách ze dne Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje návrh rozpočtu provozních nákladů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje účtový rozvrh Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje poskytnutí klíčů od budovy OÚ a od místnosti s telefonní ústřednou firmě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., provoz sítě Přerov. -2-

3 Usnesení z 56. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecní parcely č. 1542/14 o výměře 860 m2, trvalý travní porost v k. ú. Střítež nad Bečvou. - Rada obce doporučuje k projednání Zastupitelstvu obce vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p. č. 1542/16 o výměře 405 m2, lesní pozemek, p. č. 1542/9 o výměře 405 m2, trvalý travní porost a p. č. 1542/17 o výměře 204 m2, trvalý travní porost. - Rada obce bere na vědomí průběh zpracování projektu cyklostezky na Háje. - Rada obce neschvaluje nabídku firmy DARUMA s.r.o na prezentaci obce Střítež nad Bečvou v multimediálním informačním panelu informačního a orientačního systému ve Valašském Meziříčí. - Rada obce bere na vědomí žádost o podporu služeb Diakonie Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce, aby projednal tuto žádost s ředitelkou Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Mgr. Zdislavou Odstrčilovou. - Rada obce schvaluje řádnou účetní závěrku dotčené účetní jednotky Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace, Střítež nad Bečvou č. 134, IČ: za rok 2013, sestavenou k Rada obce schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok Rada obce souhlasí se základním rozsahem informací o obci v publikaci Zlínský kraj, města a obce Zlínského kraje a s objednávkou jednoho výtisku pro místní knihovnu. - Rada obce bere na vědomí hlášení Českého svazu včelařů, o. s. ZO Střítež nad Bečvou o trvad Bečvou, příspěvkové organizaci za rok Usnesení z 57. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce doporučuje ke schválení ZO schválení závěrečného účtu obce a celoročního hospodaření obce Střítež nad Bečvou za rok Rada obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kw napájení obecního rozhlasu na Hájích p. č mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Střítež n.b. - Rada obce souhlasí s realizací připravované stavby Rakovec, km 0,140 0,260 v k. ú. Střítež nad Bečvou správcem toku, Lesy České republiky a.s. - Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku Doplnění stavu dopravního značení v obci od Firmy Vacula servis s.r.o. na doplnění stavu dopravního značení a doporučuje nabídku projednat na zasedání ZO. - Rada obce schvaluje žádost o zřízení 5 míst na Veřejně prospěšné práce od do na Úřad práce pro Zlínský kraj. V lednu letošního roku uplynulo 20 let od založení samostatné základní organizace Českého svazu včelařů Střítež nad Bečvou. Tento příspěvek je ohlédnutím za uplynulou dobou. Včelařství je snad jeden z mála oborů a zájmové činnosti, který přírodě víc dává než odebírá. V minulosti si lidé uvědomovali význam včel pro přírodu hlavně kvůli opylovací činnosti, ale i samozřejmě chovali včelstva, aby poté mohli využívat včelí produkty, a to hlavně ten nejvýznamnější a nejznámější, kterým je med. Chovem včel se zabývali od nepaměti, ale na našem území se zhruba v době před více jak 100 lety začali družit a zakládat včelařské spolky. Na Moravě to byl "Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské v Brně". Dne 10. září 1906 na základě předešlé žádosti z naší oblasti tento spolek žádal o založení pobočného spolku včelařského pro Valašské Meziříčí a okolí až na c. a k. Moravské místodržitelství. A z něho bylo 14. září 1906 oznámeno, že nevidí důvod, aby se přijaté žádosti nevyhovělo. Právě do této doby spadá založení spolku pro Valašské Meziříčí a jeho okolí, což dokládá zakládací listina z 15. října Proto za počátek založení spolku místních včelařů můžeme brát datum Po téměř 90 let byli místní včelaři, ať už v dobách dobrých, ale i zlých, organizováni v této organizaci, plnili různé úkoly a chov včel byl pro ně hlavně zálibou a koníčkem. Po listopadových změnách v roce 1989 došlo k různým změnám i v naší organizaci, zkrachoval výkup medu podporovaný státem, cena cukru šla rapidně nahoru, docházelo k větší vytíženosti lidí v pracovních poměrech, o včelaření nebyl již takový zájem apod. Mezi vedením a některými členy organizace ve Valašském Meziříčí docházelo k různým názorovým neshodám a třenicím, což vyvrcholilo odtržením místních včelařů od meziříčské organizace. Proto byla na ustavující schůzi dne 22. ledna 1994 založena samostatná ZO ČSV pod oficiálním názvem Střítež nad Bečvou, která sdružovala včelaře ze Zašové, Veselé a Stříteže nad Bečvou, kdy do čela byl zvolen jako předseda pan Fridolín Vahala ze Stříteže. V prvních letech naší ZO výbor vedl organizaci, vyřizoval různé tiskopisy, zajišťoval léčivo, vyřízení dotací na zazimovaná včelstva, spolupracoval s ok resním v ýborem a veterinárním lékařem, uskutečnil 1 odbornou přednášku pana Bajzy z Lidečka, nabídl členům zúčastnit se včelařské akademie ve Fryštáku, pro řadové členy organizoval každoročně výroční schůzi. Bývalému předsedovi se stále zhoršoval sluch. Nakonec se pan Vahala zcela vzdal funkce a na konci roku 2002 bylo zvoleno nové vedení, kdy předsedou byl zvolen pan Miroslav Macháček ze Zašové -3-

4 pokladníkem pan Pavlica. Cílem nového vedení spolku bylo, aby působil v rámci možností aktivně. V průběhu let se uskutečnilo mnoho akcí. Byly to odborné přednášky výsadba 40 sazenic lip, na území našich třech vesnic, pořádání kursů "Pečení a zdobení medového pečiva" a zcela zdarma 8 těchto kursů pro nevčelařskou veřejnost na Faře, Dětském domově a Klubu důchodců v Zašové, v Kulturním domě ve Veselé, na Obecním úřadu ve Stříteži a dokonce i v Domově důchodců ve Valašském Meziříčí. Odborné přednášky se pořádaly během výročních schůzí, takže jsme postupem doby přivítali v Zašové odborné včelařské učitele pana Jaroslava Kopečka, Marii Knodlovou, Čestmíra Gazdu a Milana Fižu. Dále byly v průběhu let osloveny místní VZOD Zašová a oba Obecní úřady v Zašové i ve Stříteži o příspěvky na naši činnost. Po organizační stránce nejnáročnější bylo uspořádání autobusových zájezdů na významné včelařské pracoviště. Tak jsme v roce 2010 navštívili Kývalku a Rosice u Brna, v roce 2011 pana Kolomého ve Starém Městě u Bruntálu a ještě přednášku pana Korhela ve Vrbně pod Pradědem a v roce 2012 jsme dojeli až na Střední odborné učiliště včelařské do Nasavrk v okrese Chrudim a tento zájezd jsme spojili i s návštěvou Státního hřebčína v nedalekých Slatiňanech, kde chovají starokladrubské vraníky. Aby se naplnila kapacita autobusu, sháněli se na tyto zájezdy lidé doslova po celém okrese a tak postupně kromě našich včelařů s námi jezdili i lidé ze širokého okolí. Na závěr Ing. Miloslav Macháček poděkoval za spolupráci všem členům výboru, kteří se v minulosti na chodu naší ZO podíleli. Odpadové hospodáøství obce stav na poèátku roku 2014 Jednou ze základních povinností obce je postarat se o likvidaci odpadů vznikajících buď z činnosti samotné obce nebo odpadů převzatých od občanů. Ve stručnosti popíšu v tomto příspěvku stav nakládání s odpady jaký je dnes, tj. na jaře roku Komunální odpad je odpad, který dáváme do popelnic, tedy takový, který již nemůžeme nebo neumíme vytřídit. V roce 2013 jsme vyprodukovali 218 t komunálního odpadu z popelnic, což je cca 253 kg na osobu a rok. Komunální objemný odpad je takový, který se objemem nebo množstvím,,nevleze do popelnic, ukládá se do kontejnerů ve dvoře u Hasičské zbrojnice nebo se přebírá 2x ročně při svozech nebezpečného a objemného odpadu. Tento objemný odpad končí na skládce odpadů firmy ASOMPO v Životicích u Nového Jičína, odvezlo se ho 19,95 t. Mimo to se ještě odváží odpad ze hřbitova, kterého bylo 2,64 t. Nebezpečného a ostatního odpadu, odváženého firmou SITA bylo 22 t. V tomto souhrnném čísle se skrývá tak nesourodý materiál jako jsou znečištěné obaly nebezpečnými látkami, pneumatiky, lepenky, pesticidy, zbytky barev, vyřazené el. zařízení, baterie apod. Kovového odpadu se odvezlo 5,5 t. Svoz tříděného sběru je zajišťován firmou Technické služby Valašské Meziříčí. Vloni bylo odvezeno: Plasty 8,763 t, papír 6.22 t, sklo 10,16 t, nápojových kartonů 1,15 t. Celkem výtěžnost tříděného sběru je 30,5 kg na občana a rok Firma EKO-KOM udává za rok, že v ČR byla výtěžnost tříděných odpadů 39.1 kg na osobu, takže do republikového průměru nám ještě něco málo chybí. 70% obyvatel ČR aktivně třídí odpad, 71% odpadů bylo využito a recyklováno. V naší obci třídíme odpady již od roku Z původního počtu tří kontejnerů se jejich počet zvýšil na 18 a letos bychom od firmy EKO KOM měli získat formou výpůjčky další dva kontejnery na plastové obaly. Přibyl také mobilní sběr do pytlů na plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2013 byly ,- Kč, z toho na směsný komunální odpad byly náklady ,-Kč. Od občanů se vybralo ,-Kč, místní poplatek činil 500,-Kč na osobu a rok. Příjmy od firmy EKO-KOM za tříděný odpad byly v minulém roce ,50 Kč. Pokud chce obec udržet místní poplatek za odpady ve stejné výši, nezbývá než pokračovat v důsledném třídění a zhodnocování komunálního odpadu a snižování nákladů na odvoz komunálního a objemného odpadu. Proto je třeba dále využívat systém třídění, který máme v naší obci zavedený, t.j. ukládání tříděného sběru do tří stanovišť a další využití pytlového sběru od domácností. Dalším přínosem je jistě zavedení možnosti sběru šatstva, bot a hraček do kontejneru u Obecního úřadu, který vyváží firma Revenge. Šatstvo, které se dá ještě využít je možné odevzdat pro charitativní účely buďto přímo do Charity Valašské Meziříčí nebo při každoroční sbírce pro Diakonii Broumov, která se konala a organizoval ji v naší obci Svaz žen. Další možnost, jak se zbavit odpadů je využít E-Box od firmy Asekol v přízemí Obecního úřadu. Zde se mohou ukládat baterie a vysloužilá drobná elektronika mobily, nabíječky, kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony apod. Biologický odpad, t.j. zbytky jídla, zbytky rostlin ze zahrádek, spadané listí, větve apod. se postupně také podaří vyřešit. Prvním krokem bylo loni zapůjčení 100 ks kompostérů pro občany, vzhledem k tomu že zájem o kompostéry je veliký, podává obec žádost o dotaci -4-

5 na Státní fond životního prostředí. Pokud bude žádost schválena, mělo by být v tomto roce k dispozici dalších 150 kompostérů a měl by být zakoupen štěpkovač pro drcení ořezu z větví dřevin. Organické zbytky by tak již brzy měly z popelnic zmizet. Stále ještě však přetrvávají návyky z minulosti, t.j. ukládání odpadů kolem popelnic a kontejnérů na tříděný odpad, a už vůbec by mělo zmizet vyhazování odpadů kolem cest a k Bečvě. Tento nešvar se každoročně opakuje. Je možné, že to dělají občané odjinud. Proto je třeba si více všímat podezřelých,,turistů a případně upozornit Obecní úřad na takovéto případy. Závěrem bych krátce shrnul, že odpadové hospodářství v naší obci je v porovnání s ostatními obcemi naší velikosti na velmi slušné úrovni, jsou vytvořeny podmínky pro ukládání a likvidaci téměř všech druhů odpadů a je na nás, zda tento systém využijeme beze zbytku a tím přispějeme i k lepšímu finančnímu zhodnocení tříděných odpadů. Oznámení na závěr: Svoz objemných a nebezpečných odpadů provede firma SITA Valašské Meziříčí v sobotu dne na obvyklých místech: od 8:00 do 9:00 u hřbitova, od 9:00 do 10:00 na autobusové točně a od 10:00 do 11:00 na dolním konci -,,u lípy. Sběr železného šrotu se uskuteční taktéž v sobotu od 9:00 hod. Žádáme občany, aby sběr umístili u příjezdových cest až v den sběru. Sběr provedou místní členové oddílu kopané. M.B proběhla v malém sále sokolovny slavnostní akce Vítání občánků, na které jsme přivítali malé občánky obce narozené v roce 2013: Dominiku Ryboňovou, Jiřího Divína, Ondřeje Zátorského, Alenu Kořenkovou, Víta Bočka, Marka Randuse, Kristýnu Molkovou, Elišku Špakovou, Alexe Vančuru a Magdu Vavříkovou. Za Obecní úřad přivítala všechny přítomné paní Anna Malíková. Tento úsměvný název měla charitativní akce, pořádaná svazem žen v obci a která začala výběrem dobrovolného vstupného již při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, v prosinci loňského roku. K této akci se přidali i místní hasiči a někteří naši spoluobčané. Za vybranou částku byli zakoupeni tři kozlíci, kteří byli věnováni dětem z dětského domova v Keni. Jak celá charitativní akce probíhala jsme se mohli dozvědět na besedě, kterou uspořádaly ženy ve středu Poutavé a vtipné vyprávění účastnice této výpravy, paní Míly Byrtusové, doprovázené fotografiemi a následný filmový dokument z celé cesty byl nezapomenutelným zážitkem. Irena Krausová Děti z Mateřské školy pod vedením paní ředitelky Ireny Krausové předvedly pásmo říkánek a písniček a byly odměněny zaslouže-ným potleskem. Starosta obce Ing. Beneš vyjádřil v krátkém pro-slovu přání, ať se dětem i rodičům ve Stříteži líbí a ať zde najdou vše, co potřebují ke klidnému a spokojenému životu. Pak násle-doval slib rodičů, podpisy do pamětní knihy, předávání malých dárků a fotografování dětí v kolébce. Všem organizátorům této slavnosti patří srdečný dík a nezbývá, než si přát, abychom i v příštím roce mohli přivítat další občánky. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelství MŠ ve Stříteži nad Bečvou oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis na školní rok 2014/15 se koná od 9.00 do hodin Přihlášky si můžete vyzvednou od tel.: , M.B. -5-

6 Firma Cobbler s.r.o., provozovna dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Cena vlečky objem 5,5 prm: 2.000,- Kč + doprava Cena kontejneru objem 13,5 prm: 5.000,- Kč + doprava Objednávky: tel

7 Na budovu Obecního úřadu byla nainstalována poštovní schránka OÚ, do které mohou občané obce vhazovat své dotazy, připomínky, náměty atd. Do schránky můžete umístit i odpověď na následující otázku, týkající se připravované digitalizace informačního kanálu kabelové televize. Otázka: Informační kanál obce sleduji : A: často(několikrát za týden) B: občas(několikrát za měsíc) C: Vůbec ne Odpověď vhoďte do schránky na OÚ nebo přímo na Obecním úřadu nebo u p. Škrobákové na Poště do Děkujeme. V sobotu proběhla v místní sokolovně volební členská schůze základní organizace. Na dalších 5 let byli do výboru ČSZ ZO Střítež n. Bečvou zvoleni Kopřiva Jaroslav, Fabián Milan, Ing. Urban Miroslav st.. Do kontrolní komise Vaněk Ladislav st., Semančík Marián a Ing. Žilka Milan. I přes neúčast omluvených včelařů, byla účast členů nadpoloviční.členská základna má věkový průměr přes 70 let, přesto je jejich aktivita vidět na jejich upravených za-hrádkách a dosahovaných pěstitelských úspěších.velkého ocenění se dostalo předsedovi ČSZ ve Stříteži n. B. Jaroslavu Kopřivovi, který obdržel stříbrnou medaili od ústřední ČSZ za lektorskou činnost, šlechtitelské a pěstitelské úspěchy, až po zpracování vypěstovaných plodů. Získané zkušenosti a znalosti by zahrádkáři rádi předali dalším generacím. Vždyť co může člověka více potěšit, než ochutnat vlastnoručně vypěstované ovoce a zeleninu a potěšit se kyticí květů z vlastní zahrady. Případní zájemci z řad mládeže, dětí i dospělých se mohou obrátit na kteréhokoliv člena ČSZ. Jistě rádi pomůžeme osobně nebo radou. Zajištění nákupu stromků pro výsadbu zajišťuje ve spolupráci s okresní organizací pan Kopřiva Jaroslav, který má i nabídky sortimentu fundovaných šlechtitelských a školkařských organizací. Za výbor ČSZ Ing. Urban Miroslav st. přeje Obecní úřad -7-

8 VÁŽENÍ FANDOVÉ A PŘÁTELÉ STŘÍTEŽSKÉ KOPANÉ Opět tady máme FOTBALOVÉ JARO, které jsme netrpělivě očekávali a těšili se. Jak jistě víte tak na podzim došlo ke změně výboru oddílu kopané, které momentálně pracuje ve složení : Josef Baláž, Daniel Třeštík, Fery Petr Stodůlka, Radim Kuběj, Václav Kuběj st. a Švajdík Josef Martínek. Dále nám velmi vypomáhá s prací Kachťa Radovan Kachtík. Věříme, že úspěšně povedeme náš oddíl tak, abychom měli z naší kopané hlavně radost a potěšení. A také, aby naši fandové chodili na fotbal ve Stříteži v hojném počtu. Jen pro připomenutí, po podzimní soutěži jsme skončili na 8. místě s 21 body a naším nejlepším střelcem s 8 góly je Martin Lušovjan. Chtěli bychom rovněž v našem týmu přivítat nové posily z Ostravy. Jedná se o Josefa Suchopu, Radima Kovalčíka a Františka Bendu. Jsme také rádi, že se do našeho týmu vrátil Meldy Matouš Melichařík, i když měl v plánu, jak se říká, pověsit kopačky na hřebík. Rozpis utkání Jaro 2014 NE N.Hrozenkov-Střítež 15:30 h. 0:1 NE 6.4. Pr.Bečva-Střítež 15:30 h. 3:4 SO Střítež-Halenkov 16:00 h. 2:2 SO Podlesí B -Střítež 16:00 h. SO Střítež-Val.Bystřice 16:00 h. SO 3.5. Huslenky-Střítež 16:30 h. SO Střítež-D.Bečva B 16:30 h. NE H.Bečva-Střítež 16:30 h. SO Střítež-VKK B 16:30 h. NE 1.6. Kelč B -Střítež 16:30 h. NE 8.6. Hutisko B -Střítež 16:30 h. SO Střítež-Lhotka 16:30 h. SO Střítež-Poličná 16:30 h. Mladí pøípravka u se tìí na jarní sezónu Družstvo mladší přípravky už se nemůže dočkat startu jarní sezóny 2013/2014. Během dlouhé, pětiměsíční, zimní přestávky se tým připravoval v hojném počtu v místní sokolovně. Během tohoto období sehráli hráči turnaj v Zašové a dvě modelová, přípravná utkání s Vidčem a Zašovou. Od dubna vymění družstvo vedené trenéry Melichaříkem a Rohlederem sokolovnu opět za hřiště Pod Hostýnem a bude se chystat na první jarní turnaj, který se uskuteční 19. dubna v Rožnově. Tréninky budou probíhat i nadále dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek od 16:30 hodin. Případné zájemce rádi přivítáme do svých řad. Zároveň zveme všechny fanoušky na turnajová trojutkání, kterých se zúčastníme. Přejeme si, aby se chlapcům v našem mužstvu líbilo a proto je přivítejme! Naším cílem do jarních zápasů je hrát pěkný fotbal a byli bychom rádi, kdyby do našich ochozů našlo cestu co nejvíc diváků. Budeme se o to snažit ze všech sil!! Naším dalším cílem a zároveň tajným přáním je atakovat ty nejvyšší příčky v naší soutěži, i když tabulka je velmi vyrovnaná jak sami vidíte. Toto naše tajné přání podpořil i vý-sledek prvního kola jarní sezony, kdy jsme na půdě Nového Hrozenkova zvítězili 1:0, brankou Oldy Malého. V druhém zápase jsme na horké půdě Prostřední Bečvy, která momentálně vede tabulku Okresního přeboru vyhráli 4 : 3. Naším prvním domácím utkáním byl sobotní souboj s Halenkovem, který si rovněž dělá ambice na ty úplně nejvyšší příčky v tabulce. Zápas skončil remízou 2 : 2. Srdečně Vás zveme na všechna a to nejen domácí utkání. Příjďte nás prosím podpořit i k soupeřům ven. Byli bychom šťastni, kdybyste z našich utkání odcházeli spokojeni nejenom s tím, že ochutnáte naše vynikající pivo, grilované pochoutky, ale hlavně s předvedenou hrou s vítěznými konci. Sportu zdar a fotbalu zvláště! Tabulka po 16 kolech Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Prostřední Bečva : ( 9) 2. Huslenky : ( 9) 3. Lhotka n.b : ( 5) 4. FC Vel.Karl.+Karol. B : ( 5) 5. Valašská Bystřice : ( 4) 6. Střítež : ( 4) 7. Halenkov : ( 4) 8. Horní Bečva : ( 2) 9. Dolní Bečva B : ( 0) 10. Hutisko B : ( -8) 11. Poličná : (-10) 12. Podlesí B 16 3 za oddíl kopané Josef Baláž : (-11) 13. Kelč B : (-13) 14. Nový Hrozenkov : (-17) Rozpis turnajů - ml. přípravka jaro 2014 den datum čas kde so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) ne :00 Vidče (VKK, Hrachovec, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) ne :00 Vidče (VKK, Rožnov, Střítež)

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-43-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 10.12.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Omluven: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Václav Janovský, Ing. Pavlína Jedličková,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené ověřovatele zápisu. 37/6/2015 bere na vědomí zprávu

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k

Rozpočtové opatření č. 10_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba místních

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J. Omluvena:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 0 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více