PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ CVIČENÍ DUBEN 2014. okrsku Zašová se koná 25. 04. 2014 v 17.00 hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou."

Transkript

1 DUBEN 2014 Z pátku 4. na sobotu 5. dubna 2014 se téměř třicítka dětí z naší obce zúčastnila historicky první Noci s Andersenem. Akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, se v letošním roce konala i ve Stříteži nad Bečvou. Hlavním patronem letošní akce byl komisař Vrťapka, známá postavička autora Petra Morkese. Pro děti byl připraven bohatý program luštilo se, malovalo, ale především se četlo. Četly se nejen příběhy komisaře Vrťapky a pohádky H. Ch. Andersena, ale i další knížky. Hlavní náplní večera, krom čtení ovšem, bylo detektivní pátrání děti měly za úkol vyhledat pachatele, který z obecní knihovny ukradl vzácnou sbírku Čtyřlístků. Všem se podařilo úkol splnit a za odměnu si všichni odnesli Detektivní diplom komisaře Vrťapky a další drobnosti na památku. Vzhledem k velikosti obecní knihovny, celou akci zabezpečila místní Mateřská škola, která poskytla dětem zázemí a příjemné prostory po celou dobu konání akce. Symbolické startovné 20,- Kč bylo použito na nákup nových knih pro děti a mládež do obecní knihovny. Celou akci finančně podpořilo místní sdružení hasičů a také myslivců, peněžní dar na nákup dětských knih v hodnotě 3.000,- Kč poskytla obecní knihovně také firma Vakuum servis s.r.o. Všem sponzorům bychom touto cestou rádi velmi srdečně poděkovali!!! Velké dík patří také všem dobrovolníkům, kteří na Noci s Andersenem vypomáhali. Děkujeme! Pár dní předtím, v úterý 1. dubna 2014 byla v obecní knihovně uspořádána beseda pro děti z mateřské školky. Děti byly seznámeny s tím, jak to chodí v knihovně a měly možnost si prohlédnout množství knih, které jim ve fondu knihovny nabízíme. Ke konci února se v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm konala první letošní porada střediskových knihoven. Na programu porady bylo především zhodnocení roku 2013 se zveřejněním statistických výsledků, ale také další záležitosti spojené s chodem knihovny nákupy nových či vyřazování starých a opotřebovaných knih, akce na podporu čtenářství apod. Co se týká Obecní knihovny ve Stříteži, veškeré sledované ukazatele zaznamenaly mírný nárůst (viz níže uvedená tabulka). Nejpozitivnější zprávou je nárůst počtu čtenářů ze 73 vzrostl na 84. Zvýšení lze sledovat i u dalších údajů - viz tabulka níže. Nárůst v kolonce Návštěvníci je důsledkem toho, že jsou v údajích započteny i online návštěvy internetových stránek naší knihovny fyzické návštěvy jsou uvedeny v závorkách. Veškeré knihovnické a informační služby jsou poskytovány především a hlavně pro občany obce a je proto potěšitelné, že je o tyto služby zájem Obyvatelé Knihovní fond Periodika 11 7 Uživatelé/z toho do 15 let 74/16 83/ (862 fyz. návštěvy) Návštěvníci Výpůjčky Přírůstky Úbytky (1 080 fyz. návštěvy) Karolína Švecová PRAKTICKÉ CVIČENÍ okrsku Zašová se koná v hodin Požár stolařské dílny pana Krause ve Stříteži nad Bečvou. Cílem cvičení je ověřit dojezdové časy jednotek PO z místa jejich dislokace, ověřit praktické znalosti v dálkové dopravě vody a prověření akceschopnosti jednotek SDH. Při cvičení budou zapnuty hasičské sirény. -1-

2 Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne v malém sále sokolovny - Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu č. 2/2014 rozpočtové opatření schválené Radou obce dne , č. usn. 55/12/ Změna rozpočtu č. 3/2014. Starosta obce seznámil členy ZO s důvodovou zprávou ke změně rozpočtu č. 3/2014 Rozpočet po navrhované změně: Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2014 po III.změně třída 1 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování celkem Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013 sestavenou ke dni Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a celoroční hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad. - Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajskému úřadu Zlínského kraje, kontrolnímu oddělení. - Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p. č. 1730/1 o výměře 230 m2, ostatní plocha parkoviště před Jednotou za kupní cenu 50,- Kč/m2 a odkoupením p.č. 1730/2 o výměře 45 m2, ostatní plocha za kupní cenu 20,- Kč m2. ZO souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene právo chůze a jízdy na část st. pozemku 81/2 ve prospěch obce Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem hospodářské budovy č. 82 panu Vladimíru Machálkovi Rožnov p. R. za těchto podmínek: Budou dořešeny možnosti přístupu k objektu, pozemek, budova včetně přípojek na něm stojící budou odprodány za cenu vyplývající ze znaleckého posudku č. 23/15/ a část objektu bude bezúplatně užívána obcí jako skladový prostor. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1545/3 o výměře 199 m2 v k. ú Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej p. č. 1542/16, lesní pozemek o výměře 405 m2, 1542/9, trvalý travní prost o výměře 405 m2 a 1542/17, trvalý travní porost o výměře 204 m2 za cenu min. 20,- Kč - Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků ze dne na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Vsetín o pozemky 1565/8, 1565/9 v k. ú. Střítež n.b. - Zastupitelstvo obce odkládá žádost p. Rudolfa Vaculína Střítež nad Bečvou č. 150 o provozování vodovodního řadu a pověřuje správce vodovodu Ing. Trčku vydat souhlasné stanovisko s podmínkami, které umožní provozování vodovodu obcí Střítež nad Bečvou. - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na zkvalitnění nakládání s odpady v obci Střítež nad Bečvou do Operačního programu životní prostředí, OSA 4. - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasedáních Rady obce ze dne , a Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu otevírací doby od a na pracovišti Pošta Partner od Usnesení z 55. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce bere na vědomí zpracování studie na vybavení knihovny novými policemi a nábytkem v rámci programu MAS Rožnovsko a zpracování žádosti o dotaci. - Rada obce schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o provedení inventur za rok Sportovní střelnice ve Videčkách- vyjádření Ing. Trčky. Ing. Ladislav Trčka podal dne písemné vyjádření k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách. Ve svém vyjádření objasňuje důvody, které ho vedly k tomu, aby netrval na vypracování změny územního plánu a aby žádost o změnu ÚP nebyla ze strany obce podávána na MěÚ Valašské Meziříčí. Rada obce bere na vědomí písemné vyjádření Ing. Ladislava Trčky k záměru na obnovení střelnice ve Videčkách ze dne Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje návrh rozpočtu provozních nákladů Mateřské školy Střítež nad Bečvou, příspěvkové organizace na rok Rada obce schvaluje plán účetních odpisů Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje účtový rozvrh Obce Střítež n.b. na rok Rada obce schvaluje poskytnutí klíčů od budovy OÚ a od místnosti s telefonní ústřednou firmě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., provoz sítě Přerov. -2-

3 Usnesení z 56. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obecní parcely č. 1542/14 o výměře 860 m2, trvalý travní porost v k. ú. Střítež nad Bečvou. - Rada obce doporučuje k projednání Zastupitelstvu obce vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p. č. 1542/16 o výměře 405 m2, lesní pozemek, p. č. 1542/9 o výměře 405 m2, trvalý travní porost a p. č. 1542/17 o výměře 204 m2, trvalý travní porost. - Rada obce bere na vědomí průběh zpracování projektu cyklostezky na Háje. - Rada obce neschvaluje nabídku firmy DARUMA s.r.o na prezentaci obce Střítež nad Bečvou v multimediálním informačním panelu informačního a orientačního systému ve Valašském Meziříčí. - Rada obce bere na vědomí žádost o podporu služeb Diakonie Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce, aby projednal tuto žádost s ředitelkou Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Mgr. Zdislavou Odstrčilovou. - Rada obce schvaluje řádnou účetní závěrku dotčené účetní jednotky Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace, Střítež nad Bečvou č. 134, IČ: za rok 2013, sestavenou k Rada obce schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Střítež nad Bečvou, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok Rada obce souhlasí se základním rozsahem informací o obci v publikaci Zlínský kraj, města a obce Zlínského kraje a s objednávkou jednoho výtisku pro místní knihovnu. - Rada obce bere na vědomí hlášení Českého svazu včelařů, o. s. ZO Střítež nad Bečvou o trvad Bečvou, příspěvkové organizaci za rok Usnesení z 57. zasedání Rady obce Střítež nad Bečvou konaného dne Rada obce doporučuje ke schválení ZO schválení závěrečného účtu obce a celoročního hospodaření obce Střítež nad Bečvou za rok Rada obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kw napájení obecního rozhlasu na Hájích p. č mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Střítež n.b. - Rada obce souhlasí s realizací připravované stavby Rakovec, km 0,140 0,260 v k. ú. Střítež nad Bečvou správcem toku, Lesy České republiky a.s. - Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku Doplnění stavu dopravního značení v obci od Firmy Vacula servis s.r.o. na doplnění stavu dopravního značení a doporučuje nabídku projednat na zasedání ZO. - Rada obce schvaluje žádost o zřízení 5 míst na Veřejně prospěšné práce od do na Úřad práce pro Zlínský kraj. V lednu letošního roku uplynulo 20 let od založení samostatné základní organizace Českého svazu včelařů Střítež nad Bečvou. Tento příspěvek je ohlédnutím za uplynulou dobou. Včelařství je snad jeden z mála oborů a zájmové činnosti, který přírodě víc dává než odebírá. V minulosti si lidé uvědomovali význam včel pro přírodu hlavně kvůli opylovací činnosti, ale i samozřejmě chovali včelstva, aby poté mohli využívat včelí produkty, a to hlavně ten nejvýznamnější a nejznámější, kterým je med. Chovem včel se zabývali od nepaměti, ale na našem území se zhruba v době před více jak 100 lety začali družit a zakládat včelařské spolky. Na Moravě to byl "Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské v Brně". Dne 10. září 1906 na základě předešlé žádosti z naší oblasti tento spolek žádal o založení pobočného spolku včelařského pro Valašské Meziříčí a okolí až na c. a k. Moravské místodržitelství. A z něho bylo 14. září 1906 oznámeno, že nevidí důvod, aby se přijaté žádosti nevyhovělo. Právě do této doby spadá založení spolku pro Valašské Meziříčí a jeho okolí, což dokládá zakládací listina z 15. října Proto za počátek založení spolku místních včelařů můžeme brát datum Po téměř 90 let byli místní včelaři, ať už v dobách dobrých, ale i zlých, organizováni v této organizaci, plnili různé úkoly a chov včel byl pro ně hlavně zálibou a koníčkem. Po listopadových změnách v roce 1989 došlo k různým změnám i v naší organizaci, zkrachoval výkup medu podporovaný státem, cena cukru šla rapidně nahoru, docházelo k větší vytíženosti lidí v pracovních poměrech, o včelaření nebyl již takový zájem apod. Mezi vedením a některými členy organizace ve Valašském Meziříčí docházelo k různým názorovým neshodám a třenicím, což vyvrcholilo odtržením místních včelařů od meziříčské organizace. Proto byla na ustavující schůzi dne 22. ledna 1994 založena samostatná ZO ČSV pod oficiálním názvem Střítež nad Bečvou, která sdružovala včelaře ze Zašové, Veselé a Stříteže nad Bečvou, kdy do čela byl zvolen jako předseda pan Fridolín Vahala ze Stříteže. V prvních letech naší ZO výbor vedl organizaci, vyřizoval různé tiskopisy, zajišťoval léčivo, vyřízení dotací na zazimovaná včelstva, spolupracoval s ok resním v ýborem a veterinárním lékařem, uskutečnil 1 odbornou přednášku pana Bajzy z Lidečka, nabídl členům zúčastnit se včelařské akademie ve Fryštáku, pro řadové členy organizoval každoročně výroční schůzi. Bývalému předsedovi se stále zhoršoval sluch. Nakonec se pan Vahala zcela vzdal funkce a na konci roku 2002 bylo zvoleno nové vedení, kdy předsedou byl zvolen pan Miroslav Macháček ze Zašové -3-

4 pokladníkem pan Pavlica. Cílem nového vedení spolku bylo, aby působil v rámci možností aktivně. V průběhu let se uskutečnilo mnoho akcí. Byly to odborné přednášky výsadba 40 sazenic lip, na území našich třech vesnic, pořádání kursů "Pečení a zdobení medového pečiva" a zcela zdarma 8 těchto kursů pro nevčelařskou veřejnost na Faře, Dětském domově a Klubu důchodců v Zašové, v Kulturním domě ve Veselé, na Obecním úřadu ve Stříteži a dokonce i v Domově důchodců ve Valašském Meziříčí. Odborné přednášky se pořádaly během výročních schůzí, takže jsme postupem doby přivítali v Zašové odborné včelařské učitele pana Jaroslava Kopečka, Marii Knodlovou, Čestmíra Gazdu a Milana Fižu. Dále byly v průběhu let osloveny místní VZOD Zašová a oba Obecní úřady v Zašové i ve Stříteži o příspěvky na naši činnost. Po organizační stránce nejnáročnější bylo uspořádání autobusových zájezdů na významné včelařské pracoviště. Tak jsme v roce 2010 navštívili Kývalku a Rosice u Brna, v roce 2011 pana Kolomého ve Starém Městě u Bruntálu a ještě přednášku pana Korhela ve Vrbně pod Pradědem a v roce 2012 jsme dojeli až na Střední odborné učiliště včelařské do Nasavrk v okrese Chrudim a tento zájezd jsme spojili i s návštěvou Státního hřebčína v nedalekých Slatiňanech, kde chovají starokladrubské vraníky. Aby se naplnila kapacita autobusu, sháněli se na tyto zájezdy lidé doslova po celém okrese a tak postupně kromě našich včelařů s námi jezdili i lidé ze širokého okolí. Na závěr Ing. Miloslav Macháček poděkoval za spolupráci všem členům výboru, kteří se v minulosti na chodu naší ZO podíleli. Odpadové hospodáøství obce stav na poèátku roku 2014 Jednou ze základních povinností obce je postarat se o likvidaci odpadů vznikajících buď z činnosti samotné obce nebo odpadů převzatých od občanů. Ve stručnosti popíšu v tomto příspěvku stav nakládání s odpady jaký je dnes, tj. na jaře roku Komunální odpad je odpad, který dáváme do popelnic, tedy takový, který již nemůžeme nebo neumíme vytřídit. V roce 2013 jsme vyprodukovali 218 t komunálního odpadu z popelnic, což je cca 253 kg na osobu a rok. Komunální objemný odpad je takový, který se objemem nebo množstvím,,nevleze do popelnic, ukládá se do kontejnerů ve dvoře u Hasičské zbrojnice nebo se přebírá 2x ročně při svozech nebezpečného a objemného odpadu. Tento objemný odpad končí na skládce odpadů firmy ASOMPO v Životicích u Nového Jičína, odvezlo se ho 19,95 t. Mimo to se ještě odváží odpad ze hřbitova, kterého bylo 2,64 t. Nebezpečného a ostatního odpadu, odváženého firmou SITA bylo 22 t. V tomto souhrnném čísle se skrývá tak nesourodý materiál jako jsou znečištěné obaly nebezpečnými látkami, pneumatiky, lepenky, pesticidy, zbytky barev, vyřazené el. zařízení, baterie apod. Kovového odpadu se odvezlo 5,5 t. Svoz tříděného sběru je zajišťován firmou Technické služby Valašské Meziříčí. Vloni bylo odvezeno: Plasty 8,763 t, papír 6.22 t, sklo 10,16 t, nápojových kartonů 1,15 t. Celkem výtěžnost tříděného sběru je 30,5 kg na občana a rok Firma EKO-KOM udává za rok, že v ČR byla výtěžnost tříděných odpadů 39.1 kg na osobu, takže do republikového průměru nám ještě něco málo chybí. 70% obyvatel ČR aktivně třídí odpad, 71% odpadů bylo využito a recyklováno. V naší obci třídíme odpady již od roku Z původního počtu tří kontejnerů se jejich počet zvýšil na 18 a letos bychom od firmy EKO KOM měli získat formou výpůjčky další dva kontejnery na plastové obaly. Přibyl také mobilní sběr do pytlů na plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2013 byly ,- Kč, z toho na směsný komunální odpad byly náklady ,-Kč. Od občanů se vybralo ,-Kč, místní poplatek činil 500,-Kč na osobu a rok. Příjmy od firmy EKO-KOM za tříděný odpad byly v minulém roce ,50 Kč. Pokud chce obec udržet místní poplatek za odpady ve stejné výši, nezbývá než pokračovat v důsledném třídění a zhodnocování komunálního odpadu a snižování nákladů na odvoz komunálního a objemného odpadu. Proto je třeba dále využívat systém třídění, který máme v naší obci zavedený, t.j. ukládání tříděného sběru do tří stanovišť a další využití pytlového sběru od domácností. Dalším přínosem je jistě zavedení možnosti sběru šatstva, bot a hraček do kontejneru u Obecního úřadu, který vyváží firma Revenge. Šatstvo, které se dá ještě využít je možné odevzdat pro charitativní účely buďto přímo do Charity Valašské Meziříčí nebo při každoroční sbírce pro Diakonii Broumov, která se konala a organizoval ji v naší obci Svaz žen. Další možnost, jak se zbavit odpadů je využít E-Box od firmy Asekol v přízemí Obecního úřadu. Zde se mohou ukládat baterie a vysloužilá drobná elektronika mobily, nabíječky, kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony apod. Biologický odpad, t.j. zbytky jídla, zbytky rostlin ze zahrádek, spadané listí, větve apod. se postupně také podaří vyřešit. Prvním krokem bylo loni zapůjčení 100 ks kompostérů pro občany, vzhledem k tomu že zájem o kompostéry je veliký, podává obec žádost o dotaci -4-

5 na Státní fond životního prostředí. Pokud bude žádost schválena, mělo by být v tomto roce k dispozici dalších 150 kompostérů a měl by být zakoupen štěpkovač pro drcení ořezu z větví dřevin. Organické zbytky by tak již brzy měly z popelnic zmizet. Stále ještě však přetrvávají návyky z minulosti, t.j. ukládání odpadů kolem popelnic a kontejnérů na tříděný odpad, a už vůbec by mělo zmizet vyhazování odpadů kolem cest a k Bečvě. Tento nešvar se každoročně opakuje. Je možné, že to dělají občané odjinud. Proto je třeba si více všímat podezřelých,,turistů a případně upozornit Obecní úřad na takovéto případy. Závěrem bych krátce shrnul, že odpadové hospodářství v naší obci je v porovnání s ostatními obcemi naší velikosti na velmi slušné úrovni, jsou vytvořeny podmínky pro ukládání a likvidaci téměř všech druhů odpadů a je na nás, zda tento systém využijeme beze zbytku a tím přispějeme i k lepšímu finančnímu zhodnocení tříděných odpadů. Oznámení na závěr: Svoz objemných a nebezpečných odpadů provede firma SITA Valašské Meziříčí v sobotu dne na obvyklých místech: od 8:00 do 9:00 u hřbitova, od 9:00 do 10:00 na autobusové točně a od 10:00 do 11:00 na dolním konci -,,u lípy. Sběr železného šrotu se uskuteční taktéž v sobotu od 9:00 hod. Žádáme občany, aby sběr umístili u příjezdových cest až v den sběru. Sběr provedou místní členové oddílu kopané. M.B proběhla v malém sále sokolovny slavnostní akce Vítání občánků, na které jsme přivítali malé občánky obce narozené v roce 2013: Dominiku Ryboňovou, Jiřího Divína, Ondřeje Zátorského, Alenu Kořenkovou, Víta Bočka, Marka Randuse, Kristýnu Molkovou, Elišku Špakovou, Alexe Vančuru a Magdu Vavříkovou. Za Obecní úřad přivítala všechny přítomné paní Anna Malíková. Tento úsměvný název měla charitativní akce, pořádaná svazem žen v obci a která začala výběrem dobrovolného vstupného již při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, v prosinci loňského roku. K této akci se přidali i místní hasiči a někteří naši spoluobčané. Za vybranou částku byli zakoupeni tři kozlíci, kteří byli věnováni dětem z dětského domova v Keni. Jak celá charitativní akce probíhala jsme se mohli dozvědět na besedě, kterou uspořádaly ženy ve středu Poutavé a vtipné vyprávění účastnice této výpravy, paní Míly Byrtusové, doprovázené fotografiemi a následný filmový dokument z celé cesty byl nezapomenutelným zážitkem. Irena Krausová Děti z Mateřské školy pod vedením paní ředitelky Ireny Krausové předvedly pásmo říkánek a písniček a byly odměněny zaslouže-ným potleskem. Starosta obce Ing. Beneš vyjádřil v krátkém pro-slovu přání, ať se dětem i rodičům ve Stříteži líbí a ať zde najdou vše, co potřebují ke klidnému a spokojenému životu. Pak násle-doval slib rodičů, podpisy do pamětní knihy, předávání malých dárků a fotografování dětí v kolébce. Všem organizátorům této slavnosti patří srdečný dík a nezbývá, než si přát, abychom i v příštím roce mohli přivítat další občánky. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelství MŠ ve Stříteži nad Bečvou oznamuje rodičům dětí předškolního věku, že zápis na školní rok 2014/15 se koná od 9.00 do hodin Přihlášky si můžete vyzvednou od tel.: , M.B. -5-

6 Firma Cobbler s.r.o., provozovna dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Cena vlečky objem 5,5 prm: 2.000,- Kč + doprava Cena kontejneru objem 13,5 prm: 5.000,- Kč + doprava Objednávky: tel

7 Na budovu Obecního úřadu byla nainstalována poštovní schránka OÚ, do které mohou občané obce vhazovat své dotazy, připomínky, náměty atd. Do schránky můžete umístit i odpověď na následující otázku, týkající se připravované digitalizace informačního kanálu kabelové televize. Otázka: Informační kanál obce sleduji : A: často(několikrát za týden) B: občas(několikrát za měsíc) C: Vůbec ne Odpověď vhoďte do schránky na OÚ nebo přímo na Obecním úřadu nebo u p. Škrobákové na Poště do Děkujeme. V sobotu proběhla v místní sokolovně volební členská schůze základní organizace. Na dalších 5 let byli do výboru ČSZ ZO Střítež n. Bečvou zvoleni Kopřiva Jaroslav, Fabián Milan, Ing. Urban Miroslav st.. Do kontrolní komise Vaněk Ladislav st., Semančík Marián a Ing. Žilka Milan. I přes neúčast omluvených včelařů, byla účast členů nadpoloviční.členská základna má věkový průměr přes 70 let, přesto je jejich aktivita vidět na jejich upravených za-hrádkách a dosahovaných pěstitelských úspěších.velkého ocenění se dostalo předsedovi ČSZ ve Stříteži n. B. Jaroslavu Kopřivovi, který obdržel stříbrnou medaili od ústřední ČSZ za lektorskou činnost, šlechtitelské a pěstitelské úspěchy, až po zpracování vypěstovaných plodů. Získané zkušenosti a znalosti by zahrádkáři rádi předali dalším generacím. Vždyť co může člověka více potěšit, než ochutnat vlastnoručně vypěstované ovoce a zeleninu a potěšit se kyticí květů z vlastní zahrady. Případní zájemci z řad mládeže, dětí i dospělých se mohou obrátit na kteréhokoliv člena ČSZ. Jistě rádi pomůžeme osobně nebo radou. Zajištění nákupu stromků pro výsadbu zajišťuje ve spolupráci s okresní organizací pan Kopřiva Jaroslav, který má i nabídky sortimentu fundovaných šlechtitelských a školkařských organizací. Za výbor ČSZ Ing. Urban Miroslav st. přeje Obecní úřad -7-

8 VÁŽENÍ FANDOVÉ A PŘÁTELÉ STŘÍTEŽSKÉ KOPANÉ Opět tady máme FOTBALOVÉ JARO, které jsme netrpělivě očekávali a těšili se. Jak jistě víte tak na podzim došlo ke změně výboru oddílu kopané, které momentálně pracuje ve složení : Josef Baláž, Daniel Třeštík, Fery Petr Stodůlka, Radim Kuběj, Václav Kuběj st. a Švajdík Josef Martínek. Dále nám velmi vypomáhá s prací Kachťa Radovan Kachtík. Věříme, že úspěšně povedeme náš oddíl tak, abychom měli z naší kopané hlavně radost a potěšení. A také, aby naši fandové chodili na fotbal ve Stříteži v hojném počtu. Jen pro připomenutí, po podzimní soutěži jsme skončili na 8. místě s 21 body a naším nejlepším střelcem s 8 góly je Martin Lušovjan. Chtěli bychom rovněž v našem týmu přivítat nové posily z Ostravy. Jedná se o Josefa Suchopu, Radima Kovalčíka a Františka Bendu. Jsme také rádi, že se do našeho týmu vrátil Meldy Matouš Melichařík, i když měl v plánu, jak se říká, pověsit kopačky na hřebík. Rozpis utkání Jaro 2014 NE N.Hrozenkov-Střítež 15:30 h. 0:1 NE 6.4. Pr.Bečva-Střítež 15:30 h. 3:4 SO Střítež-Halenkov 16:00 h. 2:2 SO Podlesí B -Střítež 16:00 h. SO Střítež-Val.Bystřice 16:00 h. SO 3.5. Huslenky-Střítež 16:30 h. SO Střítež-D.Bečva B 16:30 h. NE H.Bečva-Střítež 16:30 h. SO Střítež-VKK B 16:30 h. NE 1.6. Kelč B -Střítež 16:30 h. NE 8.6. Hutisko B -Střítež 16:30 h. SO Střítež-Lhotka 16:30 h. SO Střítež-Poličná 16:30 h. Mladí pøípravka u se tìí na jarní sezónu Družstvo mladší přípravky už se nemůže dočkat startu jarní sezóny 2013/2014. Během dlouhé, pětiměsíční, zimní přestávky se tým připravoval v hojném počtu v místní sokolovně. Během tohoto období sehráli hráči turnaj v Zašové a dvě modelová, přípravná utkání s Vidčem a Zašovou. Od dubna vymění družstvo vedené trenéry Melichaříkem a Rohlederem sokolovnu opět za hřiště Pod Hostýnem a bude se chystat na první jarní turnaj, který se uskuteční 19. dubna v Rožnově. Tréninky budou probíhat i nadále dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek od 16:30 hodin. Případné zájemce rádi přivítáme do svých řad. Zároveň zveme všechny fanoušky na turnajová trojutkání, kterých se zúčastníme. Přejeme si, aby se chlapcům v našem mužstvu líbilo a proto je přivítejme! Naším cílem do jarních zápasů je hrát pěkný fotbal a byli bychom rádi, kdyby do našich ochozů našlo cestu co nejvíc diváků. Budeme se o to snažit ze všech sil!! Naším dalším cílem a zároveň tajným přáním je atakovat ty nejvyšší příčky v naší soutěži, i když tabulka je velmi vyrovnaná jak sami vidíte. Toto naše tajné přání podpořil i vý-sledek prvního kola jarní sezony, kdy jsme na půdě Nového Hrozenkova zvítězili 1:0, brankou Oldy Malého. V druhém zápase jsme na horké půdě Prostřední Bečvy, která momentálně vede tabulku Okresního přeboru vyhráli 4 : 3. Naším prvním domácím utkáním byl sobotní souboj s Halenkovem, který si rovněž dělá ambice na ty úplně nejvyšší příčky v tabulce. Zápas skončil remízou 2 : 2. Srdečně Vás zveme na všechna a to nejen domácí utkání. Příjďte nás prosím podpořit i k soupeřům ven. Byli bychom šťastni, kdybyste z našich utkání odcházeli spokojeni nejenom s tím, že ochutnáte naše vynikající pivo, grilované pochoutky, ale hlavně s předvedenou hrou s vítěznými konci. Sportu zdar a fotbalu zvláště! Tabulka po 16 kolech Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Prostřední Bečva : ( 9) 2. Huslenky : ( 9) 3. Lhotka n.b : ( 5) 4. FC Vel.Karl.+Karol. B : ( 5) 5. Valašská Bystřice : ( 4) 6. Střítež : ( 4) 7. Halenkov : ( 4) 8. Horní Bečva : ( 2) 9. Dolní Bečva B : ( 0) 10. Hutisko B : ( -8) 11. Poličná : (-10) 12. Podlesí B 16 3 za oddíl kopané Josef Baláž : (-11) 13. Kelč B : (-13) 14. Nový Hrozenkov : (-17) Rozpis turnajů - ml. přípravka jaro 2014 den datum čas kde so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) ne :00 Vidče (VKK, Hrachovec, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) so :00 Rožnov (Zubří, Vidče, Střítež) so :00 H. Bečva (Zubří, Rožnov, Střítež) so :00 Střítež (VKK, Rožnov, D. Bečva) ne :00 Vidče (VKK, Rožnov, Střítež)

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené ověřovatele zápisu. 37/6/2015 bere na vědomí zprávu

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více