Srovnání internetových vyhledávačů Google a Seznam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání internetových vyhledávačů Google a Seznam"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Vintr Srovnání internetových vyhledávačů Google a Seznam Bakalářská práce 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnání internetových vyhledávačů Google a Seznam zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury V Praze dne Podpis

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Karlovi Maškovi za odborné vedení práce a věcné připomínky.

4 Bibliografický záznam VINTR, Jan. Srovnání internetových vyhledávačů Google a Seznam. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Karel Mašek. Anotace Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním internetových vyhledávačů Google a Seznam. Na začátku mé práce rozebírám vyhledávání informací a problematiku hlubokého webu. Také se zaměřuji na vyhledávací nástroje (katalog, fulltext, metavyhledávače, vyhledávací centrály, sémantický web) a jejich popis. Další kapitola se zabývá typy zadávání vyhledávacích dotazů a rozlišením mezi základním vyhledáváním a pokročilým vyhledáváním. Tyto techniky jsou zde popsány pouze obecně, konkrétněji je rozebírám v následujících kapitolách. Vysvětlil jsem také význam pojmu vyhledávací portál. Dále jsem zjistil, že nejpoužívanějšími portály v ČR jsou Google a Seznam. Nejdříve jsem představil vyhledávání pomocí portálu Google, zpracování výsledků hledání a služby, které poskytuje. Poté jsem stejným způsobem popsal portál Seznam. V poslední kapitole jsem srovnal oba portály jak v oblasti vyhledávání, tak v oblasti služeb, jež poskytují. Na závěr jsem dospěl ke zjištění, že Seznam postačí průměrnému uživateli k prohledání českého internetu stejně jako Google. Portál Google je vhodnější pro náročnější uživatele, kteří preferují pokročilejší funkce v oblasti vyhledávání,.

5 Annotation This bachelor thesis deals with comparing of internet browsers Google and Seznam. At the beginning of my thesis I analyse the searching of information and issues of deep web. I also focuse on searching tools (catalogue, fulltext, metasearchers, searching centrals, semantic web) and their definition. Next chapter deals with types of submitting the searching queries and difference between basic searching and advanced searching. These techniques are described here only generally, I analyse them in detail in following chapters. I explained the meaning of a term searching portal as well. Furthermore I discovered that the most used portals in Czech republic are Google and Seznam. First of all I presented searching by using the Google portal, processing of results of searching and functions that it provides. Then I described the Seznam portal by using the same way. In the last chapter I compared both portals both in the field of searching and in the field of services which they provide. In conclusion I came to a verdict that Seznam serves common user for searching the czech internet as well as Google. The Google portal is more suitable for advanced users who prefer advanced functions in the area of searching.

6 Obsah: Úvod Vyhledávání informací Hluboký (neviditelný) web Vyhledávací nástroje Katalog Fulltextové vyhledávače (search engines) Metavyhledávače Vyhledávací centrály Sémantický web Vyhledávání Základní vyhledávání Pokročilé vyhledávání Vyhledávací portály Google Základní vyhledávání Pokročilé vyhledávání Výsledky vyhledávání Hlavní vyhledávací služby Adresář Knihy Obrázky Mapy Další služby Seznam Základní vyhledávání Pokročilé vyhledávání Výsledky vyhledávání Hlavní vyhledávací služby Firmy.cz Mapy.cz Obrázky.cz Články.cz

7 Zboží.cz Další služby Srovnání Google a Seznam Zhodnocení...45 Závěr...47 Seznam použitých zdrojů...48 Seznam obrázků

8 Úvod V dnešní době je Internet jedním z nejvíce využívaných prostředků k vyhledávání informací. Pro nejsnadnější a nejefektivnější nalezení požadované informace slouží vyhledávače. V České republice patří mezi nejoblíbenější vyhledávače Google a Seznam. Podle statistik uveřejněných na stránkách monitorujících návštěvnost je u nás portál Seznam používanější než Google. Všeobecně však panuje názor, že Google vyhledává relevantnější výsledky a nabízí větší množství služeb v oblasti vyhledávání. Ve své bakalářské práci se proto zabývám těmito dvěma portály, rozebírám jejich možnosti v oblasti vyhledávání a nakonec je srovnávám. Cílem mé práce není popsat vyhledávací služby a srovnat portály Google a Seznam z hlediska technického, ale z hlediska uživatelského. Zaměřuji se především na oblast českého internetu. V prvních kapitolách rozebírám všeobecné možnosti vyhledávání, uvádím, kde nejsou běžné vyhledávače schopny pracovat, jaké vyhledávací nástroje existují, jakým způsobem je možné zadávat dotazy a jak lze dělit vyhledávání. Následně vysvětluji pojem vyhledávací portály a uvádím statistiku jejich oblíbenosti v ČR. Poté se zabývám výše zmíněnými portály Google a Seznam. Oba popisuji samostatně, ale kladu důraz na stejný postup, aby vynikla jejich podobnost i rozdílnost ve zkoumaných oblastech. V poslední kapitole provádím kompletní srovnání všech uvedených informací. Jako jeden z primárních zdrojů pro portál Google jsem použil knihu Tipy a návody pro vyhledávač, G-mail, Youtube, Earth a další aplikace1, z ní jsem použil základní informace, které jsem následně prakticky ověřoval. Zbytek práce čerpá především z internetových zdrojů. 1 ISKRA, Jiří. Tipy a návody pro vyhledávač, G-mail, Youtube, Earth a další aplikace. Brno: Computer press, s. 9

9 1. Vyhledávání informací Na Internetu se vyskytuje velké množství informací v různé podobě. Každý den mnoho nových informací vznikne a mnoho starých zanikne. Celý internet je proto prakticky nemožné prohledat. Vyhledávací služby se snaží převést množství neutříděných informací do přehledné formy a pomoci uživateli najít to, co hledal. Tyto služby však dovedou pracovat pouze s informacemi obsaženými na povrchovém webu. Existuje také hluboký (neviditelný) web, který nedovedou prohledat Hluboký (neviditelný) web Je to část internetu, kterou běžné vyhledávací nástroje nedokážou prohledat. Je mnohokrát větší než povrchový web a také obsahuje kvalitnější a detailnější informace. Je to nejrychleji rostoucí část internetu. Většinu tohoto webu tvoří specializované databáze, jejichž stránky jsou dynamicky generovány; existují pouze po dobu prohlížení. Další částí jsou stránky, na které se musí uživatel přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla. Dále obsahuje odpojené stránky, na něž nevedou žádné odkazy z jiných stránek atd. I když běžné vyhledávače nedokážou hluboký web prohledat, existují specializované služby, které se snaží tento nedostatek odstranit. Fungují podobně jako katalogy. Nejprve je třeba vybrat databázi, ve které se bude vyhledávat a teprve poté je možné zadat vyhledávací dotaz. Mezi služby zabývající se prohledáváním hlubokého webu patří např. DirectSearch, Lycos Invisible Web Catalog atd. 10

10 Typologie hlubokého webu2: Neprůhledný web většinou sem patří soubory, které by mohly vyhledávací stroje indexovat, ale z určitých (většinou finančních) důvodů tak nečiní. Důvodem bývají hloubka a frekvence indexování internetu a frekvence aktualizace (jak často robot navštěvuje stejné stránky). Soukromý web robot by dokázal obsah indexovat, ale správce stránky mu to neumožňuje; často je zapotřebí udat uživatelské jméno a heslo. Speciální nebo vlastnický web správce stránky umožňuje vstup až po splnění určitých podmínek. Je zapotřebí vyplnit registrační formulář a je vyžadována finanční úhrada. Skutečně neviditelný web roboti jej nedokážou indexovat, protože na to nejsou naprogramovaní, např. pdf, flash, komprimované soubory, postscript apod. Fakta o neviditelném webu 3: 2 je až 500krát větší než povrchový web obsahuje krát kvalitnější informace až 95% hlubokého webu je veřejně přístupných bez poplatků Neviditelný web [online]. Infogram [cit ]. Dostupná z www: 2009-[cit ]. Dostupná z www: <http://www.infogram.cz/article.do?articleid=1376>. 3 Neviditelný web [online]. Infogram. <http://www.infogram.cz/article.do?articleid=1376>. 11

11 2. Vyhledávací nástroje Jsou jednou z nejdůležitějších součástí internetu. Díky těmto nástrojům můžeme za pár sekund získat obrovské množství informací. Všechny tyto nástroje byly vytvořeny ze stejného důvodu, a to hledání informací. Rozdíl mezi nimi spočívá v odlišném způsobu vyhledávání daných informací Katalog Je to jeden z prvních nástrojů na prohledávání internetových stránek. Stránky jsou řazeny podle obsahu do kategorií. Kategorie jsou dále děleny na podkategorie a hierarchicky členěny do stromové struktury. U každé podkategorie je číslo, které označuje, kolik odkazů obsahuje. Odkaz na stránky obsahuje název, adresu a popis stránky. Charakteristika katalogu podle slovníku4: Directory listing, catalogue search server katalog, katalogový vyhledávač, seznam Typ vyhledávacího serveru, který tematicky organizuje webové stránky do katalogu. Služba s databází vytvářenou redaktory. Odkazy na webové stránky jsou řazeny podle tematických oblastí. Při procházení katalogem se postupuje od obecného až ke konkrétní stránce. Čím je stránka důležitější, tím hlouběji se v katalogu nachází. V katalogu se vyhledává i podle dotazu zadaného do vyhledávacího pole. Tento dotaz se porovnává s kategorií, s popisem stránky, titulkem stránky a adresou stránky. Vyhledávání v katalogu ignoruje obsah stránky. 4 VITOVSKÝ, Antonín, Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník Internetu. Praha : AV software-antonín Vitovský, vyd. 300 s. ISBN S

12 Katalogy jsou udržovány ručně. Stránky sem přidávají editoři nebo samotní provozovatelé stránek přes speciální formulář. Pokud je stránka přidána provozovatelem stránek, musí být zkontrolována editorem. Ten kontroluje popis, název a kategorii, do které má být stránka zařazena. Výhody: - vhodné pro uživatele, kteří neví, co přesně hledají - větší kvalita výsledků díky ručnímu třídění Nevýhody: - rozsah katalogu je omezený - individuální struktura kategorií 2.2. Fulltextové vyhledávače (search engines) Fulltextové vyhledávače jsou nejpopulárnějším prostředkem pro vyhledávání na internetu. Stačí pouze zadat klíčové slovo a během několika sekund se zobrazí výsledky hledání. Každý fulltextový vyhledávač se skládá ze 3 základních částí:: 1) robot Robot je program, který simuluje člověka procházejícího stránku po stránce. Robot však pouze načte zdrojový kód a z něj vyextrahuje klíčová slova a adresu stránky. Každý robot má seznam stránek, které má prohledat a na těchto stránkách získává z odkazů další adresy na další stránky. Prochází stránky periodicky, aby se index aktualizoval. 2) indexování Indexování je zpracování klíčových slov a adres, které robot vyextrahoval. Každý vyhledávač indexuje stránky jiným způsobem. Během indexování se 13

13 provádějí některé transformace slov, což napomáhá rychlejšímu vyhledávání5: sjednocení velikosti písmen eliminace stop slov; jsou vyloučena slova, která nemají na vyhledávání vliv (spojky, předložky, atd.) stemming převod na kořenový tvar slova 3) dotaz uživatele Po zadání dotazu jsou vyhledávaná slova porovnávána s klíčovými slovy v indexu a je zobrazen výsledek hledání. Výsledky jsou řazeny podle Booleovského modelu a Vektorového modelu. Booleovský model rozlišuje pouze dva stavy, 0 a 1, tedy zda slovo v dokumentu je nebo není. Vektorový model také uvažuje, kolikrát se dané slovo v dokumentu vyskytuje. Podle toho, kolikrát a na jakých místech se vyskytuje, se vypočítá váha této stránky. Každý vyhledávač má mechanismus pro počítání vah jiný. Charakteristika vyhledávače ve slovníku6: Search engine vyhledávací stroj, vyhledávač Software, který hledá, stahuje a indexuje webové stránky a jiné dokumenty. Někdy se tímto pojmem označuje pouze ta část fulltextového vyhledávače, která má na starosti hledání zadaného výrazu v databázi vyhledávače a řazení výsledku podle relevantnosti (relevancy). Webové stránky shání pro vyhledávač robot (bot) a indexer je zaindexovává (řadí) do databáze. Cílem vyhledávacího stroje je poskytnout co možná nejrelevantnější výsledky vyhledávání. 5 Vyhledávače, jak fungují [online]. Dušan Janovský [cit ]. Dostupná z www: <http://www.jakpsatweb.cz/vyhledavace.html>. 6 VITOVSKÝ, Antonín, Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník Internetu. Praha : AV software-antonín Vitovský, vyd. 300 s. ISBN S

14 Výhody: - uživatel ví, co hledá, ale neví, kde to má hledat - velká databáze - časová nenáročnost Nevýhody: - různá kvalita nalezených zdrojů - různé použití dotazů (u jiných fulltextových vyhledávačů) 2.3. Metavyhledávače Metavyhledávače jsou nástroje k vyhledávání v několika vyhledávačích a katalozích najednou. Dotaz je automaticky zkopírován do mnoha dalších vyhledávačů a poté jsou zobrazeny dostupné výsledky. Charakteristika metavyhledávače ve slovníku7: Metacrawler, metasearcher, meta search engine metavyhledávač Metavyhledávače dávají dohromady výsledky mnoha jiných vyhledávačů (fulltext search server) a katalogů (directory). Zadaný dotaz rozešle na jiné vyhledávače (jejich počet může být několik set). Metavyhledávací servery jsou vyhledávacími servery často blokovány. 7 VITOVSKÝ, Antonín, Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník Internetu. Praha : AV software-antonín Vitovský, vyd. 300 s. ISBN s

15 Struktura metavyhledávače8: 1) odbavovací modul Tento modul volí vyhledávače, do kterých budou dotazy odesílány. Vyhledávače jsou vybírány automaticky nebo si je volí uživatel. Tento modul je jedním z nejvíce komplikovaných, jelikož automaticky neaktualizuje stavy vyhledávačů, jež používá; může se tedy např. stát, že se některá data změní či zaniknou a odbavovací modul to nezaznamená. 2) správce agentů rozhraní Rozesílá a formuluje dotazy na jednotlivé vyhledávače. Převádí formát dotazu metasystému na formát vyhledávače. 3) tvůrce odpovědi Zpracuje odpovědi od všech vyhledávačů, vyřadí duplicity atd. Na základě výše uvedeného systému pracují jen některé metavyhledávače, ostatní používají zjednodušený přístup. Ten spočívá v tom, že předkládají výsledky tak, jak je dostávají od dílčích vyhledávačů. Výhody: - pro přístup k více vyhledávačům používá pouze jedno rozhraní - paralelní vyhodnocení dotazu - nemusí indexovat Nevýhody: - menší výkonnost - převezme jen několik odkazů z každého vyhledávače 8 Jak pracuje metavyhledávač [online]. Lupa.cz [cit ]. Dostupná z www: < >. 16

16 2.4. Vyhledávací centrály Vyhledávací centrála funguje na principu zadání dotazu a odeslání konkrétnímu vyhledávači. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o metavyhledávač. Hlavní rozdíl je však v tom, že metavyhledávač dotaz převede a odešle více vyhledávačům. Vyhledávací centrála nemá žádného robota ani jiný systém na vyhledávání. Pouze odesílá dotaz vybranému vyhledávači. Výhody: - pouze jedno rozhraní - vyhledávání v dílčích vyhledávačích (obrázky, lidé,..) - dotaz zadán pouze jednou Nevýhody: - vyhledávání probíhá vždy pouze na jednom vyhledávači, ten nemusí najít vždy ty nejrelevantnější výsledky 2.5. Sémantický web Na internetu jsou webové stránky vytvářeny lidmi. Pro člověka je přirozeně snadné pochopit informaci a uvědomit si souvislost této informace s nějakou další. Pokud informaci zpracovávají stroje (počítače), může nastat problém. Informace jsou na webu prezentovány rozdílně, a proto se nedají přímo porovnat nebo shrnout. Počítače naleznou stránky s výskytem zadaného dotazu, ale informace, které stránky obsahují, mohou být duplicitní, doplňující nebo dokonce protikladné. Ve výsledku tedy není možné dostat jednoznačnou informaci, musí se získat z dílčích výsledků. 17

17 Charakteristika sémantického webu dle wikipedie9: Sémantický web se má stát novým evolučním stupněm stávajícího webu. Jedná se o web, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadňuje jejich vyhledání a zpracování. Sémantický web dává informacím význam, díky kterému jsou logicky zpracovatelné počítačem. Nejedná se o separátní web, ale o rozšíření současného webu. Hlavním cílem je, aby se v něm počítače i lidé orientovali stejně dobře. Existují tři způsoby, jak vytvořit sémantický web. Prvním je Natural Language Processing. Tato metoda je založena na imitaci čtenáře. Text je rozložen na věty a věta je rozdělena na podmět, sloveso a předmět. Z nich je nakonec určen význam. Zmíněná metoda je zatím pouze ve fázi výzkumu. Druhým jsou tzv. mikroformáty. Jsou to strojově čitelné informace, které se vloží do zdrojového kódu stránek HTML a XHTML. Pomocí těchto informací se zapisují kontakty, události a mnoho dalších dat. Třetím způsobem je používání speciálních standardů.10 9 Sémantický web [online]. Wikipedia [cit ]..Dostupná z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/s%c3%a9mantick%c3%bd_web>. 10 Sémantický web Google se učí kombinovat [online]. Chip.cz [cit ]. Dostupná z www: <http://www.chip.cz/cs/clanky/semanticky-web-google-se-uci-kombinovat.html >. 18

18 3. Vyhledávání Při vyhledávání na internetu se nejčastěji používají fulltextové vyhledávače v kombinaci s katalogem. Do těchto vyhledávačů se zadávají dotazy, které svým zaměřením můžeme rozdělit do tří skupin: 1) Navigační dotazy tento typ dotazů uživatelé používají, pokud se chtějí dostat na nějakou konkrétní stránku. Většinou ví, že stránka existuje nebo předpokládají její existenci, např. české dráhy uživatel hledá stránku 2) Informační dotazy plní funkci vyhledávání konkrétní informace, která se na webu vyskytuje ve statické podobě. Většinou jsou to obecné informace, které se týkají např. obuvi, počasí, automobilů atd. 3) Transakční dotazy tento druh dotazů je specifický tím, že uživatelé očekávají další akci. Nejběžnější dotazy jsou stahování (písniček, obrázků atd.), přístup do databází, nalezení specializovaného serveru (herní server). Všechny fulltextové vyhledávače pracují na stejném principu, a proto se odlišují hlavně v prohledávání indexu. Existují dva způsoby prohledávání indexu: základní vyhledávání a pokročilé vyhledávání Základní vyhledávání Základní vyhledávání se používá pro zadávání jednoduchých dotazů. Klíčová slova se zadávají za sebou do vyhledávacího pole. Jednotlivé vyhledávače s těmito dotazy pracují různě. Z toho důvodu může nastat situace, že vyhledávač nenalezne relevantní odkazy. Přesto je tento způsob vyhledávání nejpopulárnější, jelikož je nejjednodušší a nejrychlejší. Pro náročnější uživatele je určeno pokročilé vyhledávání. 19

19 3.2. Pokročilé vyhledávání Pokud uživatel ví, co přesně hledá, a chce mít co nejkvalitnější výsledky, pak použije pokročilé vyhledávání. Pokročilé vyhledávání může být realizováno přes speciální formulář nebo speciální syntaxi, která se zadává do vyhledávacího řádku. Ne všechny vyhledávače však formulář a speciální syntaxi používají. 20

20 4. Vyhledávací portály Termín vyhledávací portál je označení stránky, pomocí které můžeme dále vyhledávat informace nebo jen prohlížet informace obsažené na této stránce. Tyto portály jsou často nastavovány jako domovské stránky. Aby zvýšily svoji oblíbenost, nabízejí řadu služeb a možností přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů. Jsou to zejména funkce: možnost personalizace stránky vyhledávání na internetu přístup na stránky přes mobilní telefon V České republice patří mezi nejpreferovanější vyhledávací portály Seznam a Google11 (viz obrázek 1). Obrázek 1: Statistiky vyhledávačů 11 Vyhledávače: Seznam stagnuje Google nastupuje [online]. Patrick Zandl [cit Dostupná z www: <http://www.lupa.cz/clanky/seznam-stagnuje-google-posiluje>. 21

21 5. Google Google používá jako základní vyhledávací nástroj fulltextové vyhledávání. K dispozici je však také katalog a aplikace sémantický web. Tato aplikace však zatím funguje jen při zadání dotazu v anglickém jazyce. Google na prohledávání zahraničního webu i českých stránek používá svého vlastního robota, tzv. Googlebota Základní vyhledávání Je realizováno pomocí vyhledávacího pole, do kterého se zadá hledané slovo nebo slova. Toto pole má funkci tzv. našeptávače, ten již po zadání písmene nabízí možnosti hledaných slov a počet možných výsledků. Další funkcí je tzv. kontrola pravopisu. Tato kontrola funguje tak, že pokud je zadávané slovo s napsáno překlepem, Google sám nabídne slovo, o němž si myslí, že je správné. I s překlepem však může být nalezen výsledek, jelikož ani tvůrci stránek nejsou neomylní. Existují však hesla, pro něž existují opravy a nemají s pravopisem nic společného. Google má databázi s možnými překlepy a s touto databází kontroluje zadané slovo. Je schopný tedy opravit například i špatně zadaný název výrobku. Vedle kontroly pravopisu má Google další funkci, která pomáhá uživateli najít co nejlepší výsledky. Je to překlad stránek. Při vyhledávání cizojazyčného dotazu se zobrazí stránky ve vyhledávaném jazyce. Překlad provádí stroj, tudíž výsledek je nedokonalý (např. chybné skloňování, záměna výrazu za jiný či ponechání neznámého výrazu v původním jazyce), ale pro základní orientaci na stránce to většinou stačí (viz obrázek 2 a obrázek 3). 22

22 Obrázek 2: Originál stránky Obrázek 3: Přeložená stránka 23

23 5.2. Pokročilé vyhledávání Google pracuje i s víceslovným vyhledáváním. Pokud zadáme více slov, je použita metoda zvaná Boolean. Vyhledávač se snaží najít všechna zadaná slova. Jedná se o stejný princip, jako kdyby mezi ně uživatel vložil logický operátor AND. Slova jsou hledána bez ohledu na pořadí. Nejdříve se snaží najít stránky obsahující všechna zadaná slova. Nejlépe vyhledává, pokud jsou zadaná slova v 1. pádě nebo v 1. osobě, respektive v takových tvarech, v jakých byste je mohli očekávat na samotných internetových stránkách. Vedle logického operátoru AND používá i jednotlivé znaky + (plus), - (minus) a operátor OR. OR se používá z toho důvodu, že Google nehledá primárně synonyma a stejná slova psaná odlišně. Logické operátory jsou psány před slova, která jsou ve vyhledávaném dotazu klíčová. Pokud je před slovo umístěn znak +, znamená to, že musí být slovo nalezeno. V případě znaku - naopak nemá být obsaženo ve výsledcích hledání. Navíc ignoruje velká písmena a interpunkci. Výjimku tvoří pouze logický operátor AND a OR. Pokud jsou tato klíčová slova zadána malými písmeny, Google je bude ignorovat. Existují i slova, která Google vynechává. Jsou to především všeobecná a často používaná slova (např. zájmena), ale také samotná slova a číslice. Při zadávání přesnějších a podrobnějších dotazů nemůže být použito moc velké množství slov. Maximální počet slov akceptovatelný při vyhledávání je deset. Aby Google vyhledal přesnou frázi, je nutné dát požadované slovo do uvozovek. Vedle logických operátorů dokáže vyhledávač při hledání pracovat i se speciální syntaxí. Speciální syntaxe se zapisuje s dvojtečkou a je následována hledaným výrazem. Může být kombinovaná s logickými operátory. Speciální syntaxe používané Googlem12: intitle: vyhledává klíčové slovo v titulku stránky allintitle: používá se při hledání více slov, která se vyskytují v titulku, ale neznáme jejich pořadí. 12 ISKRA, Jiří. Tipy a návody pro vyhledávač, G-mail, Youtube, Earth a další aplikace. Brno: Computer press, s. 24

24 intext: prohledává pouze text na stránce. Ignoruje tedy všechny hypertextové odkazy, titulek a internetové adresy. allintext: používá se při hledání více slov, která se vyskytují v textu, ale neznáme jejich pořadí. inanchor: slouží pro vyhledávání v textu hypertextového odkazu allinanchor: používá se při hledání více slov, která se vyskytují v hypertextovém odkazu, ale neznáme jejich pořadí. link: pro hledání podle konkrétní adresy stránky site: vyhledává pouze v rámci jedné domény. Tato syntaxe však není vhodná pro vyhledávání na strukturně složitém webu. To znamená, že hledaná stránka by byla vnořená až do několikáté podsložky. inurl: vyhledává pouze v adrese url filetype: pro vyhledávání určitého typu souboru (např. pdf, doc, xls,...) related: vyhledávání podobně zaměřených stránek cache: hledá archivovanou kopii stránky uvedenou v dotazu info: tato jednoduchá funkce vrátí stránku s informacemi o hledané adrese URL, ale také odkaz na archivovanou verzi těchto stránek a seznam stránek, který se zadanou adresou jakkoli souvisí. define: na rozdíl od ostatních nehledá výsledky v podobě odkazů, ale najde definice zadaného slova. Pod definicí je zeleně uveden i odkaz na stránku. Tyto speciální syntaxe jsou také použity při vyhledávání přes formulář Pokročilé vyhledávání (viz obrázek 3). Jeho nespornou výhodou je, že není třeba zadávat žádné speciální syntaxe, pouze se vyplní políčka. Google totiž převede sám vyplněné údaje na potřebnou syntaxi a zadá ji do pole vyhledávání. Většina polí pokročilého vyhledávání je stejně kvalitní jako samotná syntaxe zapsaná ve vyhledávacím poli, pouze u pole Formát souboru je omezená nabídka formátů. Při zadání samotné syntaxe filetype: je možné použít daleko více formátů. 25

25 Obrázek 4: Formulář pokročilého vyhledávání 5.3. Výsledky vyhledávání Stránka, kterou zobrazí Google po vyhledání dotazu, neobsahuje pouze výsledky v podobě odkazů, ale i mnoho dalších informací. Textové pole pro vyhledávání se nachází hned na horní straně stránky; pod ním je umístěno záhlaví se statistikou hledání. V levé části záhlaví je označena oblast, ve které jsme vyhledávali (web, obrázky, skupiny...). Vedle ní se zobrazí informace, které výsledky si právě prohlížíme z celkového počtu nalezených výsledků na určitý dotaz a doba vyhledávání dotazu. Co se týče samotných výsledků, Google rozlišuje sponzorované odkazy a ostatní. Sponzorované odkazy jsou označeny a jsou umístěny pod záhlavím před ostatními výsledky (maximální počet 3) a dále po pravé straně (maximální počet 8). Pokud je použita volba Zkusím štěstí, pak jsou sponzorované odkazy ignorovány. Když Google najde relevantní výsledky i v jiné oblasti, než jsme hledali (obrázky, knihy,...), zobrazí je také (viz obrázek 5). Jednotlivé výsledky se skládají z těchto položek: Titulek výsledku je zároveň i odkazem na vyhledanou stránku a je v něm zobrazen titulek vyhledané stránky. Jestliže stránka nemá titulek, je zobrazena www adresa. 26

26 Popis stránky nachází se pod titulkem. Google přebírá text přímo z popisu stránky (text označený značkou Meta v kódu HTML); pokud nastane situace, že popis nenalezne, převezme text ze samotné stránky. Hledaná slova jsou v tomto popisu vždy označena tučně. Adresa URL je zobrazena pod popisem stránky Velikost stránky je zobrazena hned vedle adresy URL, má význam pro uživatele s pomalým připojením Archiv Google si všechny stránky ukládá jako lokální kopie na své servery. Na tyto kopie se lze podívat právě přes tento odkaz. Ne všechny stránky však mají svoje kopie; někdy je nechá autor stránek smazat. Podobné stránky vyhledává podobné stránky podle klíčového slova či podle obsahu stránky Výsledky jsou řazeny podle mnoha kritérií, jedním z nich je Page Rank. Vedle něj existují ještě jiné, možná důležitější ranky, ale ty jsou neveřejné. Google počítá Page Rank podle toho, jak důležité stránky na danou stránku odkazují. Vzorec13: PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR(T1)/C(T1) PR(Tn)/C(Tn) ) PR(A) Page Rank stránky A T1 Tn jsou stránky, ze kterých vedou odkazy na stránku A d dampening faktor ( nastavený pravděpodobně na 0,85) m celkový počet zaindexovaných stránek C(T) počet odkazů vedoucích ze stránky T Page Rank stránky se vypočítá z Page Ranků stránek, které na tuto stránku odkazují. Každá stránka této stránce předá část svého Page Ranku. 13 Google Page Rank, vysvětlení a odpovědi [online]. Dušan Janovský [cit ]. Dostupná z www: < 27

27 Obrázek 5: Výsledky hledání 5.4. Hlavní vyhledávací služby Adresář Pomocí této funkce může být internet prohledáván jako katalog. Hlavní stránka je rozdělena na tematické kategorie (viz obrázek 6). Jednotlivé odkazy nejsou řazeny podle abecedy, ale podle Page Ranku. 28

28 Obrázek 6 :Adresář Knihy Tato funkce je zaměřena na knihy. Dá se díky ní zjistit, kde knihy koupit či půjčit. Google dále umožňuje číst v některých knihách, které jsou uveřejněny na internetu (viz obrázek 7). Ne všechny knihy jsou však k dispozici celé; Google musí respektovat autorská práva. Z tohoto důvodu nabízí 4 typy zobrazení: úplné zobrazení, omezený náhled, zobrazení fragmentů a náhled není k dispozici. Některé knihy je možné stáhnout do svého počítače nebo uložit do vlastní knihovny na svém účtu. 29

29 Obrázek 7: Kytice od Karla Jaromíra Erbena Obrázky Vyhledává pouze obrázky; místo odkazů na stránky jsou výsledkem vyhledávání náhledy obrázků. Existují dvě kritéria pro označování obrázků a přiřazování k jednotlivým heslům. Je to název obrázku a text, který se vyskytuje v jeho blízkosti. Podle toho je odvozeno, v jakém kontextu se obrázek vyskytuje a jsou mu přiřazena klíčová slova. Díky volbě Zobrazení je možné omezit velikost zobrazených obrázků ve výsledcích vyhledávání (extra velké, velké, normální, malé). I při vyhledávání obrázků lze zapnout volbu Rozšířené hledání, kde může být ovlivněn typ obsahu, velikost obrázku, typ souboru, barva obrázku a doména Mapy Vyhledává na mapách v rámci celého světa. Nabízí možnost vyhledat: všechny výsledky, místa, firmy, obsah vytvořený uživateli, související mapy. Používá zobrazení mapy klasické, satelitní a hybridní (spojení klasické a satelitní mapy). Důležitou funkcí je vyhledávač tras. Zadává se pouze počáteční a koncová adresa a Google sám 30

30 naplánuje celou cestu. Ve výsledku je zobrazena modrou čarou. V postranním panelu jsou zapsány detailní informace o cestě, např. její délka, jednotlivé změny směru jízdy, odbočky a důležitá místa. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé odbočky číslovány. Je zde i možnost vynechat dálnice. Cíl cesty lze přidávat a měnit, stejně tak i zastávky na cestě. Počáteční bod je zobrazen zeleně, zastávka na cestě žlutě a koncový bod je červený. Další možností je ukládání vlastních map. Po vyhledání trasy je možné této mapě přiřadit nadpis, popis a uložit si ji. Při vyhledávání firem stačí pouze zadat co (název firmy, odvětví) a kde (město). Lze využít i vyhledávání pomocí souřadnic Další služby Skupiny na internetu mohou lidé komunikovat různými způsoby. Funkce Skupiny umožňuje komunikaci v rámci tzv. diskusních skupin. Komunikace může probíhat dvěma způsoby - v rámci ových skupin nebo na specializovaných stránkách. Diskuse je vždy zaměřena na konkrétní téma a může se dále hierarchicky dělit. Google ukládá tyto diskuse, otázky a odpovědi. Google dále nabízí možnost prohledávat diskuse v rámci největší diskusní sítě Usenet. Témata jsou řazena do větších celků kvůli přehlednosti. Lze v nich vyhledávat pomocí Google nebo je procházet podle témat. Scholar oproti Books nabízí vyhledávání pouze v odborné literatuře. Výsledek vyhledávání může být ve formě citace, klasického odkazu nebo konkrétního originálního článku. Zprávy zde Google zpracovává informace z mnoha zpravodajských serverů. Jsou zde obsaženy zprávy z domova i ze světa. Na levé straně stránky se nachází panel, kde si lze zvolit požadovanou sekci. Obsah může být pozměněn přidáním nebo odebráním jednotlivých sekcí. U každé sekce jde navíc upravit, kolik zpráv se má zobrazit. Blogy díky této aplikaci je možné prohledávat blogy (internetové deníčky) nebo si založit svůj vlastní. 31

31 Video a Youtube aplikace Video je dostupná pouze v angličtině. Jsou zde různá videa z různých serverů. Všechna videa se dají stáhnout do PC. Aplikace Youtube přibyla z důvodu, že Google koupil stránky Youtube. Dokumenty tato aplikace je zaměřena na tvorbu, editaci a vyhledávání textových dokumentů. Dokumenty se tak dají udržovat aktuální a sdílet s ostatními. Úvodní stránka vypadá jako průzkumník a lze na ní organizovat dokumenty. Samozřejmě zde nechybí vyhledávání v dokumentech. Dokumenty se dají vytvářet tabulkové, formuláře, textové a prezentace. Ovládání je prakticky stejné jako u Microsoft Office. Je možné, aby na jednom dokumentu pracovalo více lidí. Přes příkaz Sdílet je možné upravit práva těchto lidí. Buď mohou upravovat dokument, nebo pouze číst. 32

32 6. Seznam Seznam používá jako základní vyhledávací nástroj fulltextové vyhledávání. U fulltextového vyhledávání používá 3 různé technologie: Seznambota pro vyhledávání na českých stránkách, pro vyhledávání v zahraničním internetu používal dříve Google, od používá Microsoft Live Search (Bing) 14 a pro vyhledávání obrázků Picsearch Základní vyhledávání Vyhledávací pole je vybaveno funkcí tzv. našeptávače, který po zadání písmena nebo písmen nabízí slova, která si myslí, že budou hledána. Seznam používá kontrolu pravopisu. Ta spočívá v tom, že pokud je zadané slovo napsáno s překlepem, nabídne jiné slovo, které považuje za správné. Tato slova nejsou v žádném slovníku, Seznam je opravuje automaticky na základě toho, jak sami uživatelé opravují chyby. Pokud je hledaný dotaz tvořen doménou nebo adresou url, pak se zobrazí tzv. navigační tip. Ten počítá s tím, že byl řetězec napsán omylem do vyhledávacího pole namísto adresního řádku prohlížeče a automaticky nabídne odkaz na zadanou adresu Pokročilé vyhledávání Seznam slova skloňuje a časuje, po zadání je převede na základní tvar a hledá všechny jejich tvary. Upřednostňuje však zadaný tvar. Nerozlišuje také velikost písmen a diakritiku. Slova, která jsou zadána s diakritikou, jsou vyhledávána i bez ní. Naopak 14 Seznam bude pro vyhledávání využívat službu od Microsoftu [online] [cit ]. Dostupná z www: <http://computerworld.cz/aktuality/seznam-vyhledava-s-microsoftem-3425>. 15 Planeta Seznam: Nejen Google umí vyhledávat [online]. Zive.cz [cit ]. Dostupná z www: <http://www.zive.cz/clanky/planeta-seznam-nejen-google-umi-vyhledavat/sc-3-a146510/default.aspx>. 33

33 slovům zadaným bez diakritiky je doplněna, pokud je má Seznam ve slovníku. Tato funkce automatického doplňování se nedá vypnout. Seznam při vyhledávání používá pouze logický operátor AND, který se nezapisuje, ale je doplňován automaticky. Operátor OR není vůbec používán a to z toho důvodu, že Seznam zjistil analýzou dotazů uživatelů, že jej používá pouze malé procento lidí 16. Operátory + (výsledek musí obsahovat slova zadaná za tímto operátorem) a (výsledek nesmí obsahovat slova zadaná za tímto operátorem) jsou podporovány buď samostatně bez ostatních operátorů, nebo pouze v syntaxi s operátorem titulku (title:). Pokud je hledána fráze, kdy se slova nemají skloňovat ani časovat, stačí hledanou frázi uzavřít do uvozovek. V tomto případě je vyhledáváno přesné pořadí slov. Fráze je možné kombinovat s osamocenými slovy a vyhledáváním v titulku, ale ne s operátory + a. Používá i speciální syntaxi, ta se zapisuje formou Operátor a Hledaný výraz. Syntaxe se liší pro vyhledávání na internetu, ve firmách, v obrázcích, atd. Při vyhledávání na internetu je možné použít operátory17: site: slouží k vyhledávání stránek, které obsahují zadanou doménu nebo subdoménu. host: vyhledává stránky podobně jako site: Na rozdíl od site: při zadání domény ignoruje subdomény. filetype: dokáže najít soubory v zadaném formátu. Formáty, které dokáže vyhledat, jsou pouze ty, jež obsahují textové řetězce (pdf, doc, rtf, ppt a html) Výsledky vyhledávání Stránka s výsledky hledání v záhlaví obsahuje pole s vyhledávaným dotazem, pod kterým se nachází oblasti vyhledávání. Pokud je vyhledávaný dotaz nalezen ve více oblastech, u každé z nich se zobrazí počet nalezených odkazů. Po pravé straně se 16 Zadávání dotazů- Seznam nápověda [online]. Seznam.cz [cit ]. Dostupná z www: < 17 Jak zadávat dotazy- Seznam nápověda [online]. Seznam.cz [cit ]. Dostupná z www: < 34

34 zobrazí informace, které výsledky si právě prohlížíme z celkového počtu nalezených výsledků na určitý dotaz. První a poslední zobrazené výsledky na stránce bývají nejčastěji obsazeny reklamními odkazy nebo upozorněním, že zadaný dotaz byl nalezen i v jiné oblasti vyhledávání. Pravá část stránky je vyhrazena pouze pro reklamní odkazy. V zápatí stránky je odkaz na statistiky související se zadaným dotazem. Lze si tak prohlédnout statistiky hledanosti daného výrazu (viz obrázek 8), např. rozšířená shoda, přesná shoda a nejhledanější dotazy obsahující zadaný výraz. Obrázek 8: Statistiky Zbytek stránky je obsazen výsledky vyhledávání, které se skládají z položek: Titulek je vytvořen z html kódu stránky Náhled stránky je generován automaticky screenshoot robotem. Tato činnost se provádí paralelně s indexováním stránky. Náhled je průběžně obnovován, někdy se však vyskytnou stránky, které náhled nemají nebo jim náhled neodpovídá. Úryvek vzniká automaticky a pro různé vyhledávané dotazy se liší. URL odkaz směřující na vyhledanou stránku. Region vyskytuje se u stránek, které jsou zapsány v katalogu firem a zároveň je jejich umístění uvedeno na Mapy.cz 35

35 Více vypíše stránky z dané domény Podvýsledek zobrazení dalších výsledků souvisejících s danou doménou Výsledky jsou řazeny podle mnoha kritérií, jedním z nich je hodnocení popularity stránky S-rank. Tato kritéria jsou použita jak u řazení výsledků fulltextového vyhledávání, tak i u výsledků v katalogu. S-rank neurčuje pořadí ve výsledku hledání; může se stát, že na prvním místě bude stránka s nižším S-rankem. S-rank se počítá váženou nelineární kombinací různých veličin, v nichž výrazně převažují off-page faktory18. Výpočet S-rank není veřejně přístupný, jeho přibližnou hodnotu lze zjistit stáhnutím aplikace Seznam Lištička. Obrázek 9: Výsledky vyhledávání 18 je označení pro parametry internetových stránek, podle kterých je částečně určována hodnota internetové stránky v rámci vyhledávání a podle nichž je pak internetová stránka umisťována v pořadí výsledků vyhledávání ve vyhledávačích.. Offpage faktory-wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Wikipedie [cit ]. Dostupná z www: < 36

36 6.4. Hlavní vyhledávací služby Firmy.cz Používají při vyhledávání primárně katalog (viz obrázek 10). U katalogu je možné si zaplatit, aby byla stránka na prvním místě ve výsledcích hledání. Lze vyhledávat podle názvu firmy nebo podle činnosti firmy. Výsledkem jsou jak nalezené firmy, tak i sekce katalogu, které dané klíčové slovo obsahují. Vyhledávání lze omezit i na region. Firmy se zapisují do Firmy.cz firemním zápisem. Jsou 3 typy firemních zápisů: Záznam (bezplatný zápis umožňující uložit základní informace o firmě), Start (zkušební placený zápis s rozšířenými informacemi za výhodnou cenu) a Praktik (klasický placený zápis s rozšířenými informacemi). Podle tohoto zápisu se zobrazují ve výsledcích firmy v různém pořadí. Obrázek 10: Firmy.cz 37

37 Mapy.cz Obsahují adres a obcí v ČR. Jsou propojeny se službou Firmy.cz, Wikipedie a Wikimapy. Lze vyhledávat i turistické známky, hrady, zámky, vrcholy, řeky atd. Obsahují různé mapové podklady: základní kreslený mapový podklad podobný mapám v autoatlase. Součástí jsou i průjezdové části měst, na kterých jsou zobrazeny semafory, jednosměrné ulice a ostatní dopravní značky. turistická nachází se na ní základní informace o prostoru, vyhlídková místa, turistické oblasti zájmu. Lze na ní kombinovat volitelné vrstvy jako stínování, turistické trasy a cyklostezky. letecká kombinace satelitního a leteckého snímkování historická zobrazuje mapu České republiky, jak vypadala před více než 150 lety Další funkcí Mapy.cz je plánovač tras. Začátek a konec trasy je možné zadávat podle názvu obce, GPS souřadnic nebo pomocí alternativních operátorů. Je možné zvolit nejrychlejší cestu, nejkratší cestu nebo cestu bez placených úseků. Mapy.cz používají speciální operátory19: Loc: - vyhledá polohu zadaného místa či souřadnic Id:premise - přímo odkazuje na vizitku firmy zobrazenou na mapě Near: - vyhledá výraz v blízkosti dané polohy (např. penzion near:blansko) Wikipedie - při zadání s hledaným výrazem zobrazí zápis na Wikipedii Route(fast x short, toll x tollfree): - tento operátor umožňuje plánování trasy přímo zadáním začátku a konce trasy do vyhledávacího pole. Operátory uvedené v závorce ovlivňují výslednou trasu, její délku, poplatky a rychlost. 19 Operátory a pokročilé funkce [online]. Seznam.cz [cit ]. Dostupná z www: <http://napoveda.seznam.cz/cz/operatory-a-pokrocile-funkce.html>. 38

38 Obrázky.cz Tato služba vyhledává pouze obrázky. Lze vyhledávat obrázky podle velikosti (velké, malé, střední) nebo podle barevnosti (černobílé, barevné). V nastavení je možné nastavit filtr citlivého obsahu nebo tzv. BoBovo oko. Filtr citlivého obsahu je automaticky zapnut, aby odfiltroval obrázky se sexuální tematikou. BoBovo oko je způsob zobrazení stránky tak, že na ní lze vidět pouze tolik výsledků, aby bylo vidět i stránkování (viz obrázek 11). Obrázek 11: BoBovo oko Články.cz Vyhledává zadaný dotaz pouze ve zpravodajských portálech na internetu. Články.cz jsou zatím ve zkušebním provozu, ale nabízejí větší možnost pokročilého vyhledávání než fulltextový vyhledávač Seznam.cz. Články.cz používají tyto speciální operátory20: Title: - vyhledávají v titulcích Source: - vyhledávají ve zdrojích, ze kterých články pocházejí 20 Hledání článků [online]. Seznam.cz. <http://napoveda.seznam.cz/cz/hledani-clanku.html> [cit ]. Dostupná z www:

39 Section: - vyhledávají pouze články z určité rubriky Since a Till: - jsou to časové operátory, hledají od určitého data do určitého data Filtr:(free, paid, broadcaste, newspaper)- filtrování výsledků Výsledky lze řadit od nejnovějších, podle shody s klíčovým slovem a podle data (viz obrázek 12). Obrázek 12: Výsledky hledání v Články.cz Zboží.cz Pomocí této služby lze vyhledávat informace o hledaném zboží a jeho cenách mezi internetovými obchody zaregistrovanými do této služby. Poskytují pouze zprostředkování prodeje, nikoli samotný prodej. Zboží.cz nabízí řadu filtrů. Lze vyhledávat zboží nové nebo bazarové. Výsledky mohou být řazeny podle shody s klíčovým slovem nebo podle ceny. Při vyhledávání výrobku je dále možné vymezit rozpětí jeho ceny a také region, kde se má prodejna hledaného zboží vyskytovat. U nového zboží v rozšířeném filtru je možné omezit výsledky podle dostupnosti (skladem, v kamenné pobočce, do týdne) nebo podle požadované kvality služeb obchodu. Rozšířený filtr je i u bazarového zboží. Filtruje výsledky podle stáří inzerátu a 40

40 podle důvěryhodnosti. I zde funguje speciální syntaxe pouze pro Zboží.cz (viz obrázek 13): Nokia -nabijecka vyhledá výrobky obsahující slovo Nokia, ale nevyhledá nabíječky. Nokia 6220 vyhledá přesně tuto frázi Notebook toshiba acer vyhledá zboží, které obsahuje slovo acer nebo slovo toshiba notebook [asus F7SR] [hp Pavilion]- najde ve zboží výrobky obsahující slovo asus F7SR nebo hp Pavilion. Obrázek 13: Výsledky pokročilého vyhledávání Zboží.cz 6.5. Další služby Spráce, Sreality, Sbazar, Sauto všechny tyto služby jsou zaměřeny na vyhledávání v oblasti inzertních služeb. Encyklopedie zaměřuje se na vyhledávání zadaného výrazu pouze na stránkách českých encyklopedií. 41

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_20

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Obsah. Úvod 9. Kapitola 1 Základní informace o Googlu 11. Kapitola 2 Základy vyhledávání 17. Kapitola 3 Vyhledávání pro pokročilé 47

Obsah. Úvod 9. Kapitola 1 Základní informace o Googlu 11. Kapitola 2 Základy vyhledávání 17. Kapitola 3 Vyhledávání pro pokročilé 47 Obsah Úvod 9 Konvence použité v této knize 9 Předpokládané znalosti 10 Kapitola 1 Základní informace o Googlu 11 Proč jsou vlastně potřeba vyhledávače 11 Co všechno Google nabízí? 12 Čím Google není a

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0460 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 7 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 4 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR Hierarchické číselníky Část D1: Autoři: Uživatelský průzkum a analýza Martin Hofman hofmama3 Tomáš Markacz markatom 1 Obsah dokumentu Účel

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií

Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií Základní informace o světových, českých a čínských vyhledávačích, seznámení s RSS technologií GOOGLE Nejpoužívanější vyhledávač na světě Googol je matematický termín pro číslo 1 se 100 nulami Zakladatelé

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Na Mapy.cz každý nalezne rychle a jednoduše, co potřebuje:

Na Mapy.cz každý nalezne rychle a jednoduše, co potřebuje: Produktový list O službě Mapy.cz jsou uživatelsky oblíbenou službou, která umí vyhledávat mnohem podrobněji a všestranněji oproti obdobným službám na internetu. Dokáže najít turistické zajímavosti, hrady,

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 změny v uživatelském prostředí Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 22.5.2013 Změny pracovního a vyhledávacího prostředí podněty a připomínky od uživatelů Manuscriptoria (MNS) nová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Architektura ve zkratce Vyhledávání Robot Aktuální údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltext (2009) Screenshot generátor

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Obsah přednášky Cíl vyhledávání Architektura Vyhledávání Robot Údaje z provozu Cíl fulltextového vyhledávání Poskytnutí odpovědi na dotaz

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU vyhledávací stroje a strategie vyhledávání Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Internet. Osnova. II. Vyhledávací nástroje. Proč je vyhledávání na Internetu tolik komplikované? Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu

Internet. Osnova. II. Vyhledávací nástroje. Proč je vyhledávání na Internetu tolik komplikované? Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu Internet II. Vyhledávací nástroje Osnova Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu rešeršní strategie vyhledávací nástroje hodnocení vyhledávacích nástrojů, vyhledaných obsahů informací Neviditelný

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více