1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17"

Transkript

1 1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17 Od 1785 se uplatňuje s jistou oblibou český jazyk také na divadle. První formální kus (neboť Ponocný a Fürst Michel, česky Kníže Honzík, byly již mnohem dříve provedeny) byl Odběhlec z lásky synovské, kterého Bondiniho společnost sehrála za ředitelství p. Bully, rodilého Čecha, v české řeči na Národním divadle 20. ledna po prvé, 25. po druhé a 6. února po třetí na Malé Straně. ( ) Roku 1786 dostala samostatná společnost herců dovolení vystavět na Koňském trhu boudu, aby tam provozovali německé a české kusy. Oznámili to v předběžné zprávě z 12. června 1786 veřejnosti jako zlatou dobu české řeči v dramaturgii. Z počátku se hrálo česky několikrát týdně, nyní v budově u Hybernů po několik roků jen každou neděli. Přeji ze srdce tuto zábavu oné třídě mých krajanů, kteří nemohou navštěvovati německé divadlo, pochybuji však velice, že tím česká řeč vcelku získá, jakkoli srdečná je radost, kterou nad tím vyjadřují ve verších český rýmař Václav Melezínek s každým novoročním přáním a s ním několik horlivých vlastenců. Za šest let se dobře a špatně přeložilo více než tři sta kusů, vzniklo také několik nových, z nichž však jen velmi málo jich bylo tištěno. Za korunovace se dostalo také českému divadlu cti, že 16. září 1791 vzdalo mezi svými diváky poctu Jeho Veličenstvu císaři s císařskou rodinou, tak jako září císaři Josefu II. Byla hrána v češtině hra Loutníci a v němčině Posloupnost trůnu. Jistě první činohra v slovanské řeči, které byli přítomni němečtí císařové! Také já jsem měl tu čest v sezení Královské české společnosti nauk odevzdati Jeho Veličenstvu císaři Leopoldu II., našemu nejmilostivějšímu králi, několik básnických pokusů našich domácích Mus o korunovační slavnosti. Zda nyní všemi těmito novými povzbuzeními, úsilím, podniky a zájmem několika vlastenecky smýšlejících Čechů se česká řeč dříve nebo později povznese k znatelně většímu stupni dokonalosti, než byl onen, jehož dosáhla ve svém zlatém věku za Maxmiliána a Rudolfa II., o tom nechám rozhodnout budoucnosti, protože to závisí na tolika okolnostech, které nejsou v naší moci. Při nařízení, platném od 1780, podle něhož se žádnému Čechu, který není znalý němčiny, nedovoluje vstup do latinských škol, je to zajisté sotva již možné. Josef Dobrovský: Výbor z díla JOSEF DOBROVSKÝ (U s. 18, PS s. 16)

2 2. Václav Thám Básně v řeči vázané, předmluva U s. 20 Že česká zpěvořečnost právem se mezi ty částky učenosti, na kterýchž my Čechové ještě až dosavad nedostatek trpíme, přičísti může, žádný nemůž odepříti. Nenásleduje však z toho, že by vlast naše nebyla naprosto žádných zplodila zpěvomluvců. Nebo každému, kdož jen povrchně v vlastenské příběhy nahlédne, známo bude, že již dávno předtím, a zvlášť za času Ferdinanda I. a Rudolfa II., císařů a našich milých králů českých, o každé přihodilé věci, o každém reku a učeném muži, jichž tehdáž nesčíslný počet kvetl, se zpívalo. Kdeť však tito od našich milých předků takou pilností a vlastenskou horlivostí sepsaní spisové a kamť se všickni poděli, že z nich krom pouhých jmén skladatelů máloco kdes nalézáme? ( ) toto sebrání českých básní na světlo dávám abych pozůstalé ještě zlomky našich českých zpěvořečníků v známost uvedl; pak abych ukázal, že se v naší mateřské řeči na způsob jiných jazyků všecko básniti i zpívati může, posléz abych čtenáře své s mnohými, jenž všelikou snažností jak o rozšíření jazyka českého, tak i o vzdělání v něm ozdobnější české zpěvořečnosti se přičínějí, seznámil. ( ) jedno každé sebrání ve tři částky dělím, z nichž první částka ze starších již tištěných knih vybrané básně, druhá všelijaké dílem ode mne přeložené a dílem složené zpěvomluvy a třetí vypracování od milovníků též české zpěvořečnosti mně laskavě propůjčené obsahuje. Jestli toto mé první sebrání jakés pochvaly sobě zaslouží, týmž způsobem také i v ostatních sebráních posloupně pokračovati budu. Václav Thám: Básně v řeči vázané VÁCLAV THÁM (U s. 20, PS s. 18)

3 3. Antonín Jaroslav Puchmajer Óda na jazyk český PS s. 19 Dělali jsme sobě, brachu, milý Čechu, hejblata, že tě bez povyku v prachu naše pohřbí vnoučata; sídlo tvé že cizozemec opanuje časem Němec. ( ) Zeman se tě valně štítil; měšťan, jeho opice, stejnou k tobě nechuť cítil; z měst tě štvali v vesnice, mníce, že jsa tuze prostý, hodíš jen se pro lid sprostý. Pohřbít chtěli v nepaměti tvé památky, nápisy. Měly děti nevěděti otců činy, popisy, že již byli Masojedi za Tomíry tvoji dědi. ( ) Praho! Praho! země máti, milás Čechů utěcha. Mohla-liž by z tebe státi z mateře se macecha? Zdálo se v té smutné době, lev že český usnul v tobě. Lev že pošel? Nene! Směje český zas se pahorec. Od Svatého Víta věje ještě řeči praporec, kterou svatý Vojtěch zpíval, svatý Václav Boha vzýval. ( ) Zavzni, troubo, po vší zemi do oudolí, po lese, tvůj ať zvuk hne Čechy všemi, každé srdce otřese! Když jak hrom tvůj hlahol hukne, závist strne, žlučí pukne. Druhý Karel, Otec vlasti, František, náš milý král, otřel slze, shladil strasti, má Čech žít a slynout dál. Budiž skvící Jeho jméno věčně věkův zvelebeno. Ten, co našich milých dítek hojné vtipu pýření zahřívá, by vzrostlo v kvítek, v kvítek ctnosti, umění, v češtině, již toužil zničit, musí sám se nyní cvičit. ( ) Radujte se, bratří, s námi, Moravané, Slováci! v spolek svatý půjdem s vámi, Slezané a Poláci! Jeden jazyk! naše heslo buď, by nám to slávu neslo. Srdečně se obejměte, slib učiňte do šiku: vždy že věrni zůstanete králi, vlasti, jazyku. Nebe slib ten žehnat bude, Čech si slávy vydobude. Škřítku, šetku, panstvo naše duchem českým nadchněte, od Libuše, Tetky, Kaše potomků se nehněte; tak i přes čas vaše jméno hlučně bude velebeno. Otvírá se mi již nebe, ráje svítá denice! Vidím záři vůkol sebe, Čechy, svaté, světice. Čech se jasně korunuje, ctí a slávou paprskuje. Antonín Jaroslav Puchmajer: Óda na jazyk český ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER (U s. 21, PS s. 19)

4 4. Josef Jungmann Zápisky PS s. 25 Jazyk písemní jest paládium národnosti Mluvíce o jazyku, o kterýž národové i jednotlivé osoby rozumné tak velice vždy pečovali i pečují, nemůžeme rozuměti jiného než jazyk písemní. Ten jest jako květ celého štěpu národnosti, z kterého květu plodův se nadějeme užitečných. Ne ovšem každý písemní jazyk, kterému se učí národ, hned i národní jest, nébrž ten, který z národu vpravdě vykvetl. Učiti Římana řečtině, Slovana němčině, Francouze angličtině jest cizí strom štípiti, pěstovati, svůj vlastní planiti, světla zbavovati, jej vykopávati, vymítati. Písemní jazyk shromažďuje všecky dobré vlastnosti národního jazyka, vše, co k bohatosti, určitosti i líbeznosti jeho náleží a roztroušeno jest, on na půdě domácí vyrostá, z domácího hlaholu potravu bere, ale jen zdravou, nezkaženou potravu. Soudnosti třeba, aby jen zdravá potrava mu přibývala pročež to přibírání jen od zasvěcených kněží jeho, jen od mluvnicky učených spisovatelů díti se musí, nemá-li nákaza a rez schvální naň uvozován býti. Tomu učiti se dlužno od dětství až do hrobu; neboť nikdy pokladův jeho nepřehlédneš, nevybereš. On se též mění jako celá příroda, avšak vždy také týž, totiž sobě podoben zůstává, ale změn nedůvodných, nepravých, škodných nepřipouští, a tím se od prostého liší, který cizí barvu brzo by přijal. Josef Jungmann: Zápisky JOSEF JUNGMANN (U s. 26, PS s. 24)

5 5. Rukopis královédvorský Opuščená U s. 29 Ach vy lesi, tmaví lesi, lesi Miletínští! Čemu vy sě zelenáte v zimě, létě rovno? Ráda bych jáz neplakala nemútila srdce, a řekněte, dobří ludie, kto by neplakal zdě? Kdě mój očík, očík milý? Zahřeben v rovečce. Kdě moje máti, dobrá máti? Trávka na ňej roste. Ni mi bratra, ni mi sestry, junošu mi vzechu! Vojtěch Viktorin: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský 5. Rukopis královédvorský Opuštěná U s. 29 Ach, vy lesy, tmavé lesy, lesy Miletínské! Pročpak vy se zelenáte v zimě jako v létě? Ráda bych já neplakala, nermoutila srdce; však řekněte, dobří lidé, kdo by neplakal zde? Kde můj otec, otec milý? Je v rově pohřbený! Kde moje máti, dobrá máti? Tráva na ní roste! Nemám bratra, nemám sestru, jinocha mi vzali! Vojtěch Viktorin: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ, RUKOPIS ZELENOHORSKÝ (U s. 28, PS s. 26)

6 6. František Ladislav Čelakovský Ohlas písní českých PS s. 28 Toman a lesní panna Cupy dupy z houštiny letí jelen v mejtiny, na jelínku podkasaná sedí sobě Lesní panna; šaty půl má zelené, půl kadeřemi černěné, a ze svatojánských broučků svítí pásek na kloboučku. Třikrát kolem jak střela v běhu koně objela, pak Tomanovi po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej, jedna-li tě opustila, nahradí to stokrát jiná. Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej! To když sladce zpívala, v oči se mu dívala Lesní panna na jelenu, Toman cítí v srdci změnu. Jedou, jedou pospolu měkkým mechem do dolu, panna Tomanu po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, skloň se, skloň, jenom dále se mnou hoň; líbí-li se ti mé líce, dám radostí na tisíce. Švarný hochu, skloň se, skloň, jenom dále se mnou hoň! To kdy panna zpívala, za ruku ho ujala; Tomanovi rozkoš proudem prolila se každým oudem. Jedou, jedou dál a dál podle řeky, podle skal, panna Tomanu po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, můj jsi, můj! K mému bytu se mnou pluj; světla denního v mém domě věčně nezachce se tobě. Švarný hochu, můj jsi, můj k mému bytu se mnou pluj! To kdy panna zpívala, v ústa jezdce líbala, v náručí ho objala. Tomanovi srdce plesá, uzdu pouští, s koně klesá pod skalami prostřed lesa. Slunce vyšlo nad horu, skáče koník do dvoru, smutně hrabe podkovou, řehce zprávu nedobrou. Sestra k oknu přiskočila, a rukama zalomila: Bratře můj, bratříčku můj, kde skonal jsi život svůj! František Ladislav Čelakovský: Ohlasy FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (U s. 30, PS s. 28)

7 7. Jan Kollár Slávy dcera PS s. 29 ze zpěvu II Tožť jest ona veleslavná Praha, Ty zdi, hrady, věže obrovské, Ono město Čechů královské, Krásné jako Slávy dcera drahá; Tam ten jest hrob Otokara, Braha, Vojtěcha a Vlasty rekovské, Tu most, dílo Karla mistrovské, Na němž pěla Muza z Budče nahá: Už tvé berly zlatoleské zhasly, A meč tupne při své štěrbině, Před nimž Tatry, Balt i Řím se třásly; Předce věčným Slávy budeš chrámem, Pěknobřehá Němců sokyně, Zvítězivši v přemožení samém. ze zpěvu III Co z nás Slavů bude o sto roků? Cože bude z celé Europy? Slavský život, na vzor potopy, Rozšíří svých všudy meze kroku; A ta, kterou měli za otroků Jen řeč, křivé Němců pochopy, Ozývati se má pod stropy Paláců i v ustech samých soků: Vědy slavským potekou též žlabem, Kroj, zvyk i zpěv lidu našeho Bude modným nad Seinou i Labem; O kýž i já raděj v tu sem dobu Narodil se panství slavského, Aneb potom vstanu ještě z hrobu! Jan Kollár: Slávy dcera JAN KOLLÁR (U s. 31, PS s. 29)

8 8. George Gordon Byron Manfréd PS s. 43 (hora Jungfrau, jitro, Manfréd sám na útesu) Poroučím duchům ti mne nedbají. Studuji kouzla, která mě jen matou. Užívám léky, působící trýzeň. Nemohu doufat v nadpozemské síly, vždyť poznal jsem, že nad tím, co již bylo, nemají moc. A po věcech, co přijdou nechci pátrat, než má minulost utone ve tmách. Země, matko má! Ty mocné horstvo, svítající dni! Proč jste tak krásné? Nic k vám necítím. Ty rozzářené oko vesmíru, jak teple shlížíš na celičký svět, jenž k tobě plesá! Proč mám v duši stín? Vy skalné srázy, odkud pod sebou zřím u bystřiny na dně údolí vysoké sosny jako trsy kleče v závratné, mlžné hloubce. Stačí skok, jediný pohyb, vzruch či pouhý dech, má hruď pak může navždy spočinout v objetí skal a morén. Proč jen váhám? Cosi mě nutí. Přesto otálím. Vím, co mi hrozí přesto stojím dál na pevných nohou hlavu v závratích. Jakási síla mne tu ještě víže, skrze ni cítím osudovost žití. Což je to vůbec život, stále snášet prázdnotu ducha, plytkost myšlenek a stát se přitom hrobkou vlastní duše, nedbat už ani hlasu svědomí tak hluboko jsem klesl. Slyš mě, slyš, (proletí orel) nebeských výšin okřídlený posle, jenž dělíš mračna svými perutěmi, vrhni se na mne letem střemhlavým a rozsápej mě pro svá mláďata! Už mizíš zase v nadoblačné výši, i odtamtud však lehce proniká tvůj všeobsáhlý pohled. Nádherné! Krásný je tento viditelný svět! Jak velkolepý sám i ve svých dějích! My ale, kteří zveme se v něm pány, zpola jen božstvo, napolovic prach, nesvedem řádně vznést se ani klesnout a naše nesourodost plodí svár a chaos prvků. V pýše, v ponížení soupeří naše chtíče, zpupná vůle, zvítězí však jen smrt! A budem tím, co bojíme se sami sobě přiznat. (v dálce zazní pastýřská píšťala) Jak krásný tón! To šalmaj pastýřů zaznívá písní. Tady ještě žijí prastaré zvyky našich pastorál. A volný nápěv prolínají zvonce vzdálených stád. Ah, kéž by duše má mohla plout proudem rozjásaných tónů, žít jejich hlasem, souzvukem, nejčistší rozkoší, jež zní a hyne s melodií plnou krás. George Gordon Byron: Manfréd, přeložil Jaroslav Vrchlický GEORGE GORDON BYRON (U s. 42, PS s. 42)

9 9. Percy Bysshe Shelley Óda na západní vítr U s. 44 II. Ty, který nebes rozháraných změtí jak země listím pln jsi mraků vřavy, jež střeseny jsou s nebe, s moře snětí. Andělé dešťů, blesků: Na modravý jenž povrch vzdušných proudů tvých se lijí jak lesklé kštice pozdvižené hlavy Maenady divé a do kola bijí od krajů obzoru až ku zenitu vrkočem bouře blízké; Symfonií Jenž s hrobní roku, jemuž ve svém skrytu Noc tato schystá dóm a hrobu skrýš, ve valné páry jíž se sklenou k štítu. A jejíž pevná sfera, než to zvíš, déšť, blesk a kroupy vychrlí: Ó slyš! III. Ty, kterým vzbuzeno jest z letních dum, v nichž hovělo si, modré Středomoří, křišťálných proudů jež kolébal šum, Kde ostrov z Nemesy z Bajských vln se noří, jenž viděl s paláce, krov starých věží se chvěti v světle, jímž proud silněj hoří, Mech modrý na nich a květ sladký, svěží, že malovat je, smyslům schopnost zmírá, ty, jemuž Atlantická pláň, když běží, Své hlubé tůně, strže otevírá, co mořských květů, vodních hvozdů tiš a bezmízným listím moře k nebi zírá. Tvůj poznává hlas, děs ji schvátí, tíž, že sinajíc se sama rve: Ó slyš! IV. Kéž bych byl mrtvý list, jejž můžeš nést; kéž lehký mráček s tebou dát se v let; kéž vlna mocí tvou se chvět, dát vést; A sdílet vliv tvé síly, třeba hned bych míň byl tebe volný, bez uzd všech! Kéž bych byl aspoň v květu mladých let; Moh, druh tvůj, nebesy tvůj sdílet běh jak v době, nebes rychlost předstihnouti, kdy snem se zdálo! Modlitby mé vzdech V mé tísni nesnil by se tebe tknouti. Ach, jako oblak, vlnu, list mne nes! Na hloží padám! Krvácím v své pouti! Pod tíži hodin tobě rovný, věz, duch nespoután a hrdý v jho zde kles. Percy Bysshe Shelley: Výbor lyriky, přeložil Jaroslav Vrchlický PERCY BYSSHE SHELLEY (U s. 44, PS s. 44)

10 10. Walter Scott Ivanhoe U s. 45 Obrovský výkřik, který se vydral z hrdel diváků, mávání šálami a kapesníky a jiné projevy nadšení svědčily o zájmu, který vzbudilo toto utkání byl to boj mezi rovnými soupeři, nejdokonalejší a nejkrásnější souboj dne. Ale jakmile rytíři zaujali zase postavení, pochvalný pokřik umlkl a strnul v napjaté a mrtvé ticho, jako by se dav neodvážil ani dýchat. Minulo několik minut klidu, aby zápasníci a koně mohli nabrat dechu. Poté dal princ Jan velitelskou hůlkou znamení, aby zatroubili signál k novému rozběhu. Zápasníci znovu vyrazili ze svých stanovišť. Srazili se uprostřed kolbiště se stejnou rychlostí, se stejnou divokostí, ale nikoli se stejným štěstím jako předtím. Při této druhé srážce mířil templář na střed protivníkova štítu. Zasáhl jej ranou tak přímou a prudkou, že roztříštil kopí na třísky. Vyděděný rytíř se zakolísal v sedle. Tento rytíř v prvních okamžicích rozběhu mířil hrotem kopí na Bois-Guilbertův štít. Ve chvíli srážky však změnil náhle cíl a zaměřil na přilbu. Byl to daleko obtížnější terč, ale zdařilo-li se jej zasáhnout, bylo pak těžko odolat nárazu. Rána zasáhla Normana přímo a naplno do hledí, takže hrot dřevce uvázl v mřížce přílby. Templář i v této těžké situaci ospravedlnil svou pověst a byl by se asi udržel, kdyby mu náhle neprasklo podpinadlo u sedla. Nyní se však sedlo, kůň i jezdec váleli po zemi v oblaku prachu. Pro templáře bylo dílem okamžiku vymanit se z třmenů a zpod ležícího koně. Šíleně rozlícen potupou i radostným pokřikem, kterým ji obecenstvo přijalo, tasil meč a mával jím vyzývavě proti podmaniteli. Vyděděný rytíř seskočil s koně a rovněž obnažil meč. Maršálové kolbiště však mezi ně vehnali ostruhami své koně a varovali oba rytíře, že řád turnaje nepřipouští v této části her utkání meči. Však my se ještě někde setkáme, zvolal templář, vrhaje na protivníka pohled plný zloby, a pak nás nikdo neoddělí! Nesejdeme-li se, nebude to mou vinou! Jsem kdykoli ochoten se s tebou měřit, v pěším boji nebo na koni, halapartnou nebo mečem. Walter Scott: Ivanhoe, přeložili Jaroslav Kraus a Radoslav Nenadál WALTER SCOTT (U s. 45, PS s. 45)

11 11. Victor Hugo Bídníci PS s. 47 Javerte Javert ho přerušil: Říkej mi, pane inspektore! Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas! Mluv nahlas! odvětil Javert. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji: Rád bych vás o něco poprosil Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy Co je mi po tom? Neposlouchám! Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi tři dny! Tři dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy! Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš si ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mě tři dny, abys práskl do bot! Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky! Bože! To je nápad! To je opravdu nápad! Fantina se zachvěla. Mé dítě! zvolala. Jít pro mé dítě! Tedy není zde! Sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta? Chci své dítě! Pane Madeleine! Pane starosto! Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá! Mlčíš, poběhlice! Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní; už bylo načase! Upřeně se podíval na Fantinu, a popadnuv Jeana Valjeana za kravatu, košili i límec, dodal: Povídám ti, že tu není žádný pan Madeleine a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Jean Valjean! Tady ho držím! Tady je! Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě ztuhlé paže, podívala se na Jeana Valjeana, pohleděla na Javerta a pak na jeptišku, otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hloubi hrdla se jí ozvalo jen zachroptění; Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel ji, jako by byl otevřel ruku dítěte, a řekl: Zabil jste ji. Tak dost! křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta! V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, kterého užívaly sestry, když bděly u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ve mžiku vylomil silně rozviklané záhlaví, pro jeho svaly to bylo hračkou, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert couvl ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi: Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslil na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Slyšela je mrtvá? Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se dálo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích, plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Když skončil, zatlačil jí oči. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Smrt je vstup do velkého jasu. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vztyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: Teď jsem vám k službám. Victor Hugo: Bídníci, přeložila Zdeňka Pavlousková VICTOR HUGO (U s. 46, PS s. 46)

12 12. Alexandre Dumas st. Tři mušketýři PS s. 48 Ale páni mušketýři! zvolal Jussac a kývnutím přivolal ostatní muže. Ale pánové, vy se zde bijete? A zákazy, ty pro vás neplatí? Jste příliš šlechetní, páni gardisté, řekl Athos pln nenávisti, neboť Jussac byl jedním z těch, kdo je předevčírem napadli. Kdybychom my viděli váš souboj, jistě bychom vám v něm nebránili. Nechte nás tedy také a snadno a rychle se pobavíte. Velice lituji, pánové, pravil Jussac, ale není to možné. Povinnost nade vše. Zastrčte meče prosím a pojďte s námi. S velikou radostí bychom vyhověli vašemu milému pozvání, posměšně napodobil Aramis Jussaca, ale není to v naší moci. Bohužel nemůžeme, pan de Tréville nám to zakázal. Jděte tedy svou cestou, to je to nejlepší, co můžete udělat. Tento posměšek Jussaca popudil: Neuposlechnete-li, budeme se s vámi bít. Je jich pět, pravil polohlasem Athos, a my jsme jen tři. Budeme přemoženi a musíme zde zemřít. Přemožen se před kapitánem nechci objevit. Athos, Porthos a Aramis se k sobě přiblížili, Jussac řadil své vojáky. Ta malá chvíle d Artagnanovi stačila; rozhodl se. Byla to jedna z událostí, které rozhodují o mužově životě: musí volit mezi králem a kardinálem, a pak při tom setrvat. Bít se to znamená neuposlechnout zákona, vydat život v nebezpečenství, znepřátelit se jedním rázem s nejmocnějším ministrem, mocnějším než sám král. To vše mladého muže napadlo, ale k jeho chvále musíme říci, že ani vteřinu neváhal. Obrátil se k Athosovi a jeho přátelům a pravil: Dovolte mi, pánové, abych vás trochu opravil. Řekli jste, že jste tři, a mně se zdá, že jsme čtyři. Vy k nám přece nepatříte, namítl Porthos. To je pravda, odpověděl d Artagnan, stejnokroj sice nemám, ale mám srdce mušketýra, to dobře cítím, pane, a to mě vede. Odejděte, jinochu, zvolal Jussac, jenž patrně podle pohybů a výrazu d Artagnanova poznal, jaké má úmysly. Můžete odejít, dovolíme vám to. Zachraňte svou kůži a utečte! D Artagnan se ani nepohnul. Jste opravdu hodný hoch, řekl Athos d Artagnanovi a stiskl mu ruku. Rozhodnete se tedy? zavolal Jussac. No tak něco udělejme! na to Porthos s Aramisem. Tento pán je velice šlechetný, pravil Athos. Ale všichni tři myslili na to, že je d Artagnan mlád, a báli se jeho nezkušenosti. Budeme přece jen tři, a já k tomu jsem raněn, a tohle je chlapec, řekl Athos. A přece budou tvrdit, že jsme byli čtyři muži. Ano, ale ustoupit! zaváhal Porthos. To je těžká věc, odpověděl Athos. D Artagnan porozuměl jejich váhání: Zkuste to přece se mnou, pánové, přísahám vám při své cti, že odtud neodejdu, budeme-li poraženi. Jak se jmenujete, statečný muži? optal se Athos. D Artagnan, pane. Nuže, Athosi, Porthosi, Aramisi a d Artagnane vpřed! zvolal Athos. Alexandre Dumas: Tři mušketýři, přeložili Jaroslav a Růžena Pochovi ALEXANDRE DUMAS ST. (U s. 48, PS s. 48)

13 13. Alexandr Sergejevič Puškin Můj portrét PS s. 51 Chceš autoportrét ode mne, a podle skutečnosti. Mé pero hned se rozverné miniaturky zhostí. Jsem školák, mladý větroplach a dosud ve výcviku, že bych byl hloupý, nemám strach, to říkám bez cavyků. Neměla ani Sorbonna, kde páni vědci řeční, tak únavného křiklouna, a to jsem začátečník. Neradno k mojí postavě přiměřit kolohnáty. Mám svěží pleť a na hlavě vlas rusý, kudrnatý. Miluji vše, co kolem vře, samotu nenávidím, hnusím si debaty a pře, učení trochu šidím. Divadlem bývám zaujat i bálem dozajista a řek bych, co mám ještě rád, nebýt já lyceista. Teď jsi mě poznal, příteli, aniž bys ducha mořil. Kéž by mě všichni viděli, jakého bůh mě stvořil. Čtverák a rarach, podobný víc opicím než mužským, hned vzplane, hned má po ohni. Hle takový je Puškin. Alexandr Sergejevič Puškin: Talismany ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (U s. 50, PS s. 50)

14 14. Michail Jurjevič Lermontov Maškaráda U s. 52 Arbenin (který zatím chodí po pokoji se založenýma rukama) Nina Arbenin (se smíchem) Nina Arbenin Modli se, Nino, umřeš za pár chvil a bude konec všemu, co tě souží já všechno zatajím, aby svět nesoudil, a půjdeme jen tam, tam na soud boží! Já umřít? Ne! Já umřít? Teď, teď hned? Já věděl, děvenko, že vás to vzruší. Smrt, smrt! Má pravdu smrt a srdce buší, buší Na plese jsem ti podal jed. Arbenin Proklínáš! Darmo, Nino, darmo mě proklel Bůh. (přistoupí k ní) Je konec za pár chvil ubohá já tak strašně, strašně, ano, tak nelítostně, krutě zahubil (stojí se založenýma rukama) Jak bledne, bílá! (chvěje se) Bože, ale bože tak klidná, bez výčitky, jako v snách Snad přece (mlčení) Nina Ne, nevěřím, ne, ne máš přece duši (vrhne se k němu) proč se mi vysmíváš? Ne, ty, a zabíjet? Mě, moje mládí, mě, tak chladně, nevysmívej se, proč se odvracíš pojď sem, pojď ke mně, pojď sem blíž, netrap mě, netrap, podívej se na mne podívej (pohledí mu přímo do očí a uskočí) Smrt máš v očích, Evžene! (lesne do křesla a zakryje si oči, on k ní přistoupí a líbá ji) Nina (slabě) Arbenin Nina Sbohem, Evžene, je po všem Umírám bez viny a ty jsi vrah Ne, tys mě zradila a vědělas to, jen řekni, mluv já nebyl oklamán, zradilas mě, vid, viď tak hrát s mou láskou může jen peklo, jenom ďábel sám! Slovíčko, Nino promluv řekni, milá! Nic už ti nepomůže, zahyneš Nikomu nikdy neřeknu, co bylo Je po všem, po všem Bože, čiň, co chceš jsem bez viny, ty víš. (zemře) Arbenin Ano, ty umřeš a já ještě ne, zůstanu sám a sám do toho dne, kdy přijde smrt a odvede mě s sebou. Navěky sám, už nikdy, nikdy s tebou! Tebe si bílý anděl ještě dnes odnese do nebes. Arbenin (přistoupí k ní a rychle se odvrátí) Ne, to je lež! (klesne do křesla) Michail Jurjevič Lermontov: Maškaráda, přeložili Zdenka Bergrová a Emanuel Frynta (pláče) A já tě miluju, miluju tě i nyní a nechci znát tvůj hřích už ani v myšlenkách. Teď končí moje msta a nic už nepošpiní. Teď pláču před tebou, já, já tvůj vrah (mlčení) Nina Umírám pomoc! pomoc! nenechte mě (se ze všech sil vzchopí a vyskočí) jed, pálí neslyšíte umírám Jsi chytrý nikdo neví, nikdo nejde Ale je Bůh a rozsoudí on sám ty, ty jsi vrah a já tě proklínám! (nedoběhne ke dveřím a padne beze smyslů) MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (U s. 52, PS s. 52)

15 15. Edgar Allan Poe Havran U s. 54 Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dveře a pak už ne. Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné jednou jen a pak už ne. ( ) Tu má duše vzrušila se; řek jsem bez rozpaků v hlase: Prosím, pane nebo paní, odpusťte mi velmožně; avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání, přeslechl jsem zaklepání je to skoro nemožné, že jste klepal vy poté otevřel jsem úslužně venku tma a víc už ne. ( ) Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje, když jsem zaslech trochu silněj nový šramot poblíž mne. Jistě cos za chumelice padlo mi na okenice; podívám se ze světnice, co jsi zač, kdo budíš mne ztlumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne vítr a nic jiného už ne. Vyrazil jsem okenici, když tu s velkou motanicí vstoupil starodávný havran z dob, jež jsou tak záslužné; bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní usadil se znenadání v póze velmi výhružné na poprsí Pallady a v póze velmi výhružné si sedl jen a víc už ne. Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane! Havran děl: Už víckrát ne. Proroku, dím, mene tekel, ať jsi pták anebo z pekel, synu podsvětí, a přece, proroku, pojď hádat mně statečně, byť opuštěný žiji zaklet v této zemi, dům mám hrůzou obklíčený, zda tvá věštba uhádne, zdali najdu balzám v smrti, zda tvá věštba uhádne havran dí: Už víckrát ne. ( ) To řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení, táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! nenech mi tu, starý lháři, ani pírka na polštáři, neruš pokoj mého stáří, opusť sochu, havrane! Vyndej zobák z mého srdce, opusť sochu, havrane! Havran dí: Už víckrát ne. Edgar Allan Poe: Havran, přeložil Aloys Skoumal EDGAR ALLAN POE (U s. 54, PS s. 54)

16 16. Jacob a Wilhelm Grimmové Veška a bleška U s. 55 Jedna veška a jedna bleška žily spolu pohromadě, spolu hospodařily a vařily si pivo ve vaječné skořápce. Najednou do něho veška spadla a opařila se. Bleška nad tím spustila hrozný brekot. Maličké dveře od světnice řekly: Co brečíš, bleško? Protože se veška opařila. A milé dveře hned začaly vrzat. Uslyšelo to košťátko v koutě a povídá: Copak že vržete, dvířka? Jakpak nemáme vrzat? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí. A košťátko hned šup, šup, šup, dalo se do zametání a metlo, prášilo. Jel okolo vozík a povídá: Copak že meteš, košťátko? A jakpak bych nemetlo? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy. A vozíček povídá: Tak to já budu rejdit. A začal rejdit, co jen stačil. Když ujížděl okolo hnojiště, tak mu hnojiště povídá: Copak že rejdíš vozíčku? Jakpak nemám rejdit? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší. A hnojiště povídá: Tak to já budu strašně hořet, a začalo hořet plamenem. Nedaleko hnojiště stál stromeček a povídá: Hnojiště pročpak hoříš? A nemám snad hořet? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí. A stromeček povídá: Tak to já se budu třást, a začal se třást, až mu všechny listy opadávaly. Uvidělo to děvčátko, které šlo se džbánkem pro vodu, a povídá: Stromečku, copak se třeseš? A nemám se třást? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí, hnojník hoří, podívej se. A děvčátko povídá: Tak to já rozbiju svůj džbánek, a rozbilo ho. A studýnka, z které prýštila voda, povídá: Děvčátko, copak že rozbíjíš džbáneček? A nemám snad džbáneček rozbíjet? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí, hnojník hoří, podívej se, stromeček se celý třese. Když je to tak, povídá studýnka, to já se začnu vylévat, a začala se strašně vylévat. A v té vodě se to všecko utopilo, děvčátko, stromeček, hnojiště, vozík, košťátko, dvířka, bleška, i ta opařená veška, všichni dohromady. Jacob a Wilhelm Grimmové: Pohádky bratří Grimmů, přeložila Marie Kornelová JACOB A WILHELM GRIMMOVÉ (U s. 55, PS s. 55)

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

3. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ

3. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_CJ.V.A_03

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH

školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH školní četba František Ladislav Čelakovský OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH František Ladislav Čelakovský (1799-1852) básník, autor ohlasové poezie (tvorby v duchu lidové slovesnosti), sběratel lidové slovesnosti,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B

Čtenářský deník. Jaroslav Hradil, III.B Čtenářský deník Jaroslav Hradil, III. Kytice utor: Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, spisovatel, básník, překladatel, sběratel lidových písní a pohádek a představitel romantismu. Narodil

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015

RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015 Čtvrtletník RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015 AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE: Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy, o.p.s. v Terezíně. Letní prázdniny jsou tu. My však budeme pracovat, abychom

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben Pro začátek Poklady a drahokamy patří, jak dobře každý ví, do truhlice, pokladnice či bankovního trezoru. Tam se uchovávají a odtud si je můžeme půjčit, prohlížet si je a těšit se s nimi. K takovým velkým

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více