1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17"

Transkript

1 1. Josef Dobrovský Dějiny české řeči a literatury PS s. 17 Od 1785 se uplatňuje s jistou oblibou český jazyk také na divadle. První formální kus (neboť Ponocný a Fürst Michel, česky Kníže Honzík, byly již mnohem dříve provedeny) byl Odběhlec z lásky synovské, kterého Bondiniho společnost sehrála za ředitelství p. Bully, rodilého Čecha, v české řeči na Národním divadle 20. ledna po prvé, 25. po druhé a 6. února po třetí na Malé Straně. ( ) Roku 1786 dostala samostatná společnost herců dovolení vystavět na Koňském trhu boudu, aby tam provozovali německé a české kusy. Oznámili to v předběžné zprávě z 12. června 1786 veřejnosti jako zlatou dobu české řeči v dramaturgii. Z počátku se hrálo česky několikrát týdně, nyní v budově u Hybernů po několik roků jen každou neděli. Přeji ze srdce tuto zábavu oné třídě mých krajanů, kteří nemohou navštěvovati německé divadlo, pochybuji však velice, že tím česká řeč vcelku získá, jakkoli srdečná je radost, kterou nad tím vyjadřují ve verších český rýmař Václav Melezínek s každým novoročním přáním a s ním několik horlivých vlastenců. Za šest let se dobře a špatně přeložilo více než tři sta kusů, vzniklo také několik nových, z nichž však jen velmi málo jich bylo tištěno. Za korunovace se dostalo také českému divadlu cti, že 16. září 1791 vzdalo mezi svými diváky poctu Jeho Veličenstvu císaři s císařskou rodinou, tak jako září císaři Josefu II. Byla hrána v češtině hra Loutníci a v němčině Posloupnost trůnu. Jistě první činohra v slovanské řeči, které byli přítomni němečtí císařové! Také já jsem měl tu čest v sezení Královské české společnosti nauk odevzdati Jeho Veličenstvu císaři Leopoldu II., našemu nejmilostivějšímu králi, několik básnických pokusů našich domácích Mus o korunovační slavnosti. Zda nyní všemi těmito novými povzbuzeními, úsilím, podniky a zájmem několika vlastenecky smýšlejících Čechů se česká řeč dříve nebo později povznese k znatelně většímu stupni dokonalosti, než byl onen, jehož dosáhla ve svém zlatém věku za Maxmiliána a Rudolfa II., o tom nechám rozhodnout budoucnosti, protože to závisí na tolika okolnostech, které nejsou v naší moci. Při nařízení, platném od 1780, podle něhož se žádnému Čechu, který není znalý němčiny, nedovoluje vstup do latinských škol, je to zajisté sotva již možné. Josef Dobrovský: Výbor z díla JOSEF DOBROVSKÝ (U s. 18, PS s. 16)

2 2. Václav Thám Básně v řeči vázané, předmluva U s. 20 Že česká zpěvořečnost právem se mezi ty částky učenosti, na kterýchž my Čechové ještě až dosavad nedostatek trpíme, přičísti může, žádný nemůž odepříti. Nenásleduje však z toho, že by vlast naše nebyla naprosto žádných zplodila zpěvomluvců. Nebo každému, kdož jen povrchně v vlastenské příběhy nahlédne, známo bude, že již dávno předtím, a zvlášť za času Ferdinanda I. a Rudolfa II., císařů a našich milých králů českých, o každé přihodilé věci, o každém reku a učeném muži, jichž tehdáž nesčíslný počet kvetl, se zpívalo. Kdeť však tito od našich milých předků takou pilností a vlastenskou horlivostí sepsaní spisové a kamť se všickni poděli, že z nich krom pouhých jmén skladatelů máloco kdes nalézáme? ( ) toto sebrání českých básní na světlo dávám abych pozůstalé ještě zlomky našich českých zpěvořečníků v známost uvedl; pak abych ukázal, že se v naší mateřské řeči na způsob jiných jazyků všecko básniti i zpívati může, posléz abych čtenáře své s mnohými, jenž všelikou snažností jak o rozšíření jazyka českého, tak i o vzdělání v něm ozdobnější české zpěvořečnosti se přičínějí, seznámil. ( ) jedno každé sebrání ve tři částky dělím, z nichž první částka ze starších již tištěných knih vybrané básně, druhá všelijaké dílem ode mne přeložené a dílem složené zpěvomluvy a třetí vypracování od milovníků též české zpěvořečnosti mně laskavě propůjčené obsahuje. Jestli toto mé první sebrání jakés pochvaly sobě zaslouží, týmž způsobem také i v ostatních sebráních posloupně pokračovati budu. Václav Thám: Básně v řeči vázané VÁCLAV THÁM (U s. 20, PS s. 18)

3 3. Antonín Jaroslav Puchmajer Óda na jazyk český PS s. 19 Dělali jsme sobě, brachu, milý Čechu, hejblata, že tě bez povyku v prachu naše pohřbí vnoučata; sídlo tvé že cizozemec opanuje časem Němec. ( ) Zeman se tě valně štítil; měšťan, jeho opice, stejnou k tobě nechuť cítil; z měst tě štvali v vesnice, mníce, že jsa tuze prostý, hodíš jen se pro lid sprostý. Pohřbít chtěli v nepaměti tvé památky, nápisy. Měly děti nevěděti otců činy, popisy, že již byli Masojedi za Tomíry tvoji dědi. ( ) Praho! Praho! země máti, milás Čechů utěcha. Mohla-liž by z tebe státi z mateře se macecha? Zdálo se v té smutné době, lev že český usnul v tobě. Lev že pošel? Nene! Směje český zas se pahorec. Od Svatého Víta věje ještě řeči praporec, kterou svatý Vojtěch zpíval, svatý Václav Boha vzýval. ( ) Zavzni, troubo, po vší zemi do oudolí, po lese, tvůj ať zvuk hne Čechy všemi, každé srdce otřese! Když jak hrom tvůj hlahol hukne, závist strne, žlučí pukne. Druhý Karel, Otec vlasti, František, náš milý král, otřel slze, shladil strasti, má Čech žít a slynout dál. Budiž skvící Jeho jméno věčně věkův zvelebeno. Ten, co našich milých dítek hojné vtipu pýření zahřívá, by vzrostlo v kvítek, v kvítek ctnosti, umění, v češtině, již toužil zničit, musí sám se nyní cvičit. ( ) Radujte se, bratří, s námi, Moravané, Slováci! v spolek svatý půjdem s vámi, Slezané a Poláci! Jeden jazyk! naše heslo buď, by nám to slávu neslo. Srdečně se obejměte, slib učiňte do šiku: vždy že věrni zůstanete králi, vlasti, jazyku. Nebe slib ten žehnat bude, Čech si slávy vydobude. Škřítku, šetku, panstvo naše duchem českým nadchněte, od Libuše, Tetky, Kaše potomků se nehněte; tak i přes čas vaše jméno hlučně bude velebeno. Otvírá se mi již nebe, ráje svítá denice! Vidím záři vůkol sebe, Čechy, svaté, světice. Čech se jasně korunuje, ctí a slávou paprskuje. Antonín Jaroslav Puchmajer: Óda na jazyk český ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER (U s. 21, PS s. 19)

4 4. Josef Jungmann Zápisky PS s. 25 Jazyk písemní jest paládium národnosti Mluvíce o jazyku, o kterýž národové i jednotlivé osoby rozumné tak velice vždy pečovali i pečují, nemůžeme rozuměti jiného než jazyk písemní. Ten jest jako květ celého štěpu národnosti, z kterého květu plodův se nadějeme užitečných. Ne ovšem každý písemní jazyk, kterému se učí národ, hned i národní jest, nébrž ten, který z národu vpravdě vykvetl. Učiti Římana řečtině, Slovana němčině, Francouze angličtině jest cizí strom štípiti, pěstovati, svůj vlastní planiti, světla zbavovati, jej vykopávati, vymítati. Písemní jazyk shromažďuje všecky dobré vlastnosti národního jazyka, vše, co k bohatosti, určitosti i líbeznosti jeho náleží a roztroušeno jest, on na půdě domácí vyrostá, z domácího hlaholu potravu bere, ale jen zdravou, nezkaženou potravu. Soudnosti třeba, aby jen zdravá potrava mu přibývala pročež to přibírání jen od zasvěcených kněží jeho, jen od mluvnicky učených spisovatelů díti se musí, nemá-li nákaza a rez schvální naň uvozován býti. Tomu učiti se dlužno od dětství až do hrobu; neboť nikdy pokladův jeho nepřehlédneš, nevybereš. On se též mění jako celá příroda, avšak vždy také týž, totiž sobě podoben zůstává, ale změn nedůvodných, nepravých, škodných nepřipouští, a tím se od prostého liší, který cizí barvu brzo by přijal. Josef Jungmann: Zápisky JOSEF JUNGMANN (U s. 26, PS s. 24)

5 5. Rukopis královédvorský Opuščená U s. 29 Ach vy lesi, tmaví lesi, lesi Miletínští! Čemu vy sě zelenáte v zimě, létě rovno? Ráda bych jáz neplakala nemútila srdce, a řekněte, dobří ludie, kto by neplakal zdě? Kdě mój očík, očík milý? Zahřeben v rovečce. Kdě moje máti, dobrá máti? Trávka na ňej roste. Ni mi bratra, ni mi sestry, junošu mi vzechu! Vojtěch Viktorin: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský 5. Rukopis královédvorský Opuštěná U s. 29 Ach, vy lesy, tmavé lesy, lesy Miletínské! Pročpak vy se zelenáte v zimě jako v létě? Ráda bych já neplakala, nermoutila srdce; však řekněte, dobří lidé, kdo by neplakal zde? Kde můj otec, otec milý? Je v rově pohřbený! Kde moje máti, dobrá máti? Tráva na ní roste! Nemám bratra, nemám sestru, jinocha mi vzali! Vojtěch Viktorin: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ, RUKOPIS ZELENOHORSKÝ (U s. 28, PS s. 26)

6 6. František Ladislav Čelakovský Ohlas písní českých PS s. 28 Toman a lesní panna Cupy dupy z houštiny letí jelen v mejtiny, na jelínku podkasaná sedí sobě Lesní panna; šaty půl má zelené, půl kadeřemi černěné, a ze svatojánských broučků svítí pásek na kloboučku. Třikrát kolem jak střela v běhu koně objela, pak Tomanovi po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej, jedna-li tě opustila, nahradí to stokrát jiná. Švarný hochu, nezoufej, bujným větrům žalost dej! To když sladce zpívala, v oči se mu dívala Lesní panna na jelenu, Toman cítí v srdci změnu. Jedou, jedou pospolu měkkým mechem do dolu, panna Tomanu po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, skloň se, skloň, jenom dále se mnou hoň; líbí-li se ti mé líce, dám radostí na tisíce. Švarný hochu, skloň se, skloň, jenom dále se mnou hoň! To kdy panna zpívala, za ruku ho ujala; Tomanovi rozkoš proudem prolila se každým oudem. Jedou, jedou dál a dál podle řeky, podle skal, panna Tomanu po boku vyrovnává v plavném skoku: Švarný hochu, můj jsi, můj! K mému bytu se mnou pluj; světla denního v mém domě věčně nezachce se tobě. Švarný hochu, můj jsi, můj k mému bytu se mnou pluj! To kdy panna zpívala, v ústa jezdce líbala, v náručí ho objala. Tomanovi srdce plesá, uzdu pouští, s koně klesá pod skalami prostřed lesa. Slunce vyšlo nad horu, skáče koník do dvoru, smutně hrabe podkovou, řehce zprávu nedobrou. Sestra k oknu přiskočila, a rukama zalomila: Bratře můj, bratříčku můj, kde skonal jsi život svůj! František Ladislav Čelakovský: Ohlasy FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (U s. 30, PS s. 28)

7 7. Jan Kollár Slávy dcera PS s. 29 ze zpěvu II Tožť jest ona veleslavná Praha, Ty zdi, hrady, věže obrovské, Ono město Čechů královské, Krásné jako Slávy dcera drahá; Tam ten jest hrob Otokara, Braha, Vojtěcha a Vlasty rekovské, Tu most, dílo Karla mistrovské, Na němž pěla Muza z Budče nahá: Už tvé berly zlatoleské zhasly, A meč tupne při své štěrbině, Před nimž Tatry, Balt i Řím se třásly; Předce věčným Slávy budeš chrámem, Pěknobřehá Němců sokyně, Zvítězivši v přemožení samém. ze zpěvu III Co z nás Slavů bude o sto roků? Cože bude z celé Europy? Slavský život, na vzor potopy, Rozšíří svých všudy meze kroku; A ta, kterou měli za otroků Jen řeč, křivé Němců pochopy, Ozývati se má pod stropy Paláců i v ustech samých soků: Vědy slavským potekou též žlabem, Kroj, zvyk i zpěv lidu našeho Bude modným nad Seinou i Labem; O kýž i já raděj v tu sem dobu Narodil se panství slavského, Aneb potom vstanu ještě z hrobu! Jan Kollár: Slávy dcera JAN KOLLÁR (U s. 31, PS s. 29)

8 8. George Gordon Byron Manfréd PS s. 43 (hora Jungfrau, jitro, Manfréd sám na útesu) Poroučím duchům ti mne nedbají. Studuji kouzla, která mě jen matou. Užívám léky, působící trýzeň. Nemohu doufat v nadpozemské síly, vždyť poznal jsem, že nad tím, co již bylo, nemají moc. A po věcech, co přijdou nechci pátrat, než má minulost utone ve tmách. Země, matko má! Ty mocné horstvo, svítající dni! Proč jste tak krásné? Nic k vám necítím. Ty rozzářené oko vesmíru, jak teple shlížíš na celičký svět, jenž k tobě plesá! Proč mám v duši stín? Vy skalné srázy, odkud pod sebou zřím u bystřiny na dně údolí vysoké sosny jako trsy kleče v závratné, mlžné hloubce. Stačí skok, jediný pohyb, vzruch či pouhý dech, má hruď pak může navždy spočinout v objetí skal a morén. Proč jen váhám? Cosi mě nutí. Přesto otálím. Vím, co mi hrozí přesto stojím dál na pevných nohou hlavu v závratích. Jakási síla mne tu ještě víže, skrze ni cítím osudovost žití. Což je to vůbec život, stále snášet prázdnotu ducha, plytkost myšlenek a stát se přitom hrobkou vlastní duše, nedbat už ani hlasu svědomí tak hluboko jsem klesl. Slyš mě, slyš, (proletí orel) nebeských výšin okřídlený posle, jenž dělíš mračna svými perutěmi, vrhni se na mne letem střemhlavým a rozsápej mě pro svá mláďata! Už mizíš zase v nadoblačné výši, i odtamtud však lehce proniká tvůj všeobsáhlý pohled. Nádherné! Krásný je tento viditelný svět! Jak velkolepý sám i ve svých dějích! My ale, kteří zveme se v něm pány, zpola jen božstvo, napolovic prach, nesvedem řádně vznést se ani klesnout a naše nesourodost plodí svár a chaos prvků. V pýše, v ponížení soupeří naše chtíče, zpupná vůle, zvítězí však jen smrt! A budem tím, co bojíme se sami sobě přiznat. (v dálce zazní pastýřská píšťala) Jak krásný tón! To šalmaj pastýřů zaznívá písní. Tady ještě žijí prastaré zvyky našich pastorál. A volný nápěv prolínají zvonce vzdálených stád. Ah, kéž by duše má mohla plout proudem rozjásaných tónů, žít jejich hlasem, souzvukem, nejčistší rozkoší, jež zní a hyne s melodií plnou krás. George Gordon Byron: Manfréd, přeložil Jaroslav Vrchlický GEORGE GORDON BYRON (U s. 42, PS s. 42)

9 9. Percy Bysshe Shelley Óda na západní vítr U s. 44 II. Ty, který nebes rozháraných změtí jak země listím pln jsi mraků vřavy, jež střeseny jsou s nebe, s moře snětí. Andělé dešťů, blesků: Na modravý jenž povrch vzdušných proudů tvých se lijí jak lesklé kštice pozdvižené hlavy Maenady divé a do kola bijí od krajů obzoru až ku zenitu vrkočem bouře blízké; Symfonií Jenž s hrobní roku, jemuž ve svém skrytu Noc tato schystá dóm a hrobu skrýš, ve valné páry jíž se sklenou k štítu. A jejíž pevná sfera, než to zvíš, déšť, blesk a kroupy vychrlí: Ó slyš! III. Ty, kterým vzbuzeno jest z letních dum, v nichž hovělo si, modré Středomoří, křišťálných proudů jež kolébal šum, Kde ostrov z Nemesy z Bajských vln se noří, jenž viděl s paláce, krov starých věží se chvěti v světle, jímž proud silněj hoří, Mech modrý na nich a květ sladký, svěží, že malovat je, smyslům schopnost zmírá, ty, jemuž Atlantická pláň, když běží, Své hlubé tůně, strže otevírá, co mořských květů, vodních hvozdů tiš a bezmízným listím moře k nebi zírá. Tvůj poznává hlas, děs ji schvátí, tíž, že sinajíc se sama rve: Ó slyš! IV. Kéž bych byl mrtvý list, jejž můžeš nést; kéž lehký mráček s tebou dát se v let; kéž vlna mocí tvou se chvět, dát vést; A sdílet vliv tvé síly, třeba hned bych míň byl tebe volný, bez uzd všech! Kéž bych byl aspoň v květu mladých let; Moh, druh tvůj, nebesy tvůj sdílet běh jak v době, nebes rychlost předstihnouti, kdy snem se zdálo! Modlitby mé vzdech V mé tísni nesnil by se tebe tknouti. Ach, jako oblak, vlnu, list mne nes! Na hloží padám! Krvácím v své pouti! Pod tíži hodin tobě rovný, věz, duch nespoután a hrdý v jho zde kles. Percy Bysshe Shelley: Výbor lyriky, přeložil Jaroslav Vrchlický PERCY BYSSHE SHELLEY (U s. 44, PS s. 44)

10 10. Walter Scott Ivanhoe U s. 45 Obrovský výkřik, který se vydral z hrdel diváků, mávání šálami a kapesníky a jiné projevy nadšení svědčily o zájmu, který vzbudilo toto utkání byl to boj mezi rovnými soupeři, nejdokonalejší a nejkrásnější souboj dne. Ale jakmile rytíři zaujali zase postavení, pochvalný pokřik umlkl a strnul v napjaté a mrtvé ticho, jako by se dav neodvážil ani dýchat. Minulo několik minut klidu, aby zápasníci a koně mohli nabrat dechu. Poté dal princ Jan velitelskou hůlkou znamení, aby zatroubili signál k novému rozběhu. Zápasníci znovu vyrazili ze svých stanovišť. Srazili se uprostřed kolbiště se stejnou rychlostí, se stejnou divokostí, ale nikoli se stejným štěstím jako předtím. Při této druhé srážce mířil templář na střed protivníkova štítu. Zasáhl jej ranou tak přímou a prudkou, že roztříštil kopí na třísky. Vyděděný rytíř se zakolísal v sedle. Tento rytíř v prvních okamžicích rozběhu mířil hrotem kopí na Bois-Guilbertův štít. Ve chvíli srážky však změnil náhle cíl a zaměřil na přilbu. Byl to daleko obtížnější terč, ale zdařilo-li se jej zasáhnout, bylo pak těžko odolat nárazu. Rána zasáhla Normana přímo a naplno do hledí, takže hrot dřevce uvázl v mřížce přílby. Templář i v této těžké situaci ospravedlnil svou pověst a byl by se asi udržel, kdyby mu náhle neprasklo podpinadlo u sedla. Nyní se však sedlo, kůň i jezdec váleli po zemi v oblaku prachu. Pro templáře bylo dílem okamžiku vymanit se z třmenů a zpod ležícího koně. Šíleně rozlícen potupou i radostným pokřikem, kterým ji obecenstvo přijalo, tasil meč a mával jím vyzývavě proti podmaniteli. Vyděděný rytíř seskočil s koně a rovněž obnažil meč. Maršálové kolbiště však mezi ně vehnali ostruhami své koně a varovali oba rytíře, že řád turnaje nepřipouští v této části her utkání meči. Však my se ještě někde setkáme, zvolal templář, vrhaje na protivníka pohled plný zloby, a pak nás nikdo neoddělí! Nesejdeme-li se, nebude to mou vinou! Jsem kdykoli ochoten se s tebou měřit, v pěším boji nebo na koni, halapartnou nebo mečem. Walter Scott: Ivanhoe, přeložili Jaroslav Kraus a Radoslav Nenadál WALTER SCOTT (U s. 45, PS s. 45)

11 11. Victor Hugo Bídníci PS s. 47 Javerte Javert ho přerušil: Říkej mi, pane inspektore! Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas! Mluv nahlas! odvětil Javert. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji: Rád bych vás o něco poprosil Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy Co je mi po tom? Neposlouchám! Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi tři dny! Tři dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy! Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš si ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mě tři dny, abys práskl do bot! Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky! Bože! To je nápad! To je opravdu nápad! Fantina se zachvěla. Mé dítě! zvolala. Jít pro mé dítě! Tedy není zde! Sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta? Chci své dítě! Pane Madeleine! Pane starosto! Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá! Mlčíš, poběhlice! Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní; už bylo načase! Upřeně se podíval na Fantinu, a popadnuv Jeana Valjeana za kravatu, košili i límec, dodal: Povídám ti, že tu není žádný pan Madeleine a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Jean Valjean! Tady ho držím! Tady je! Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě ztuhlé paže, podívala se na Jeana Valjeana, pohleděla na Javerta a pak na jeptišku, otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hloubi hrdla se jí ozvalo jen zachroptění; Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel ji, jako by byl otevřel ruku dítěte, a řekl: Zabil jste ji. Tak dost! křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta! V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, kterého užívaly sestry, když bděly u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ve mžiku vylomil silně rozviklané záhlaví, pro jeho svaly to bylo hračkou, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert couvl ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi: Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslil na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Slyšela je mrtvá? Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se dálo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích, plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Když skončil, zatlačil jí oči. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Smrt je vstup do velkého jasu. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vztyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: Teď jsem vám k službám. Victor Hugo: Bídníci, přeložila Zdeňka Pavlousková VICTOR HUGO (U s. 46, PS s. 46)

12 12. Alexandre Dumas st. Tři mušketýři PS s. 48 Ale páni mušketýři! zvolal Jussac a kývnutím přivolal ostatní muže. Ale pánové, vy se zde bijete? A zákazy, ty pro vás neplatí? Jste příliš šlechetní, páni gardisté, řekl Athos pln nenávisti, neboť Jussac byl jedním z těch, kdo je předevčírem napadli. Kdybychom my viděli váš souboj, jistě bychom vám v něm nebránili. Nechte nás tedy také a snadno a rychle se pobavíte. Velice lituji, pánové, pravil Jussac, ale není to možné. Povinnost nade vše. Zastrčte meče prosím a pojďte s námi. S velikou radostí bychom vyhověli vašemu milému pozvání, posměšně napodobil Aramis Jussaca, ale není to v naší moci. Bohužel nemůžeme, pan de Tréville nám to zakázal. Jděte tedy svou cestou, to je to nejlepší, co můžete udělat. Tento posměšek Jussaca popudil: Neuposlechnete-li, budeme se s vámi bít. Je jich pět, pravil polohlasem Athos, a my jsme jen tři. Budeme přemoženi a musíme zde zemřít. Přemožen se před kapitánem nechci objevit. Athos, Porthos a Aramis se k sobě přiblížili, Jussac řadil své vojáky. Ta malá chvíle d Artagnanovi stačila; rozhodl se. Byla to jedna z událostí, které rozhodují o mužově životě: musí volit mezi králem a kardinálem, a pak při tom setrvat. Bít se to znamená neuposlechnout zákona, vydat život v nebezpečenství, znepřátelit se jedním rázem s nejmocnějším ministrem, mocnějším než sám král. To vše mladého muže napadlo, ale k jeho chvále musíme říci, že ani vteřinu neváhal. Obrátil se k Athosovi a jeho přátelům a pravil: Dovolte mi, pánové, abych vás trochu opravil. Řekli jste, že jste tři, a mně se zdá, že jsme čtyři. Vy k nám přece nepatříte, namítl Porthos. To je pravda, odpověděl d Artagnan, stejnokroj sice nemám, ale mám srdce mušketýra, to dobře cítím, pane, a to mě vede. Odejděte, jinochu, zvolal Jussac, jenž patrně podle pohybů a výrazu d Artagnanova poznal, jaké má úmysly. Můžete odejít, dovolíme vám to. Zachraňte svou kůži a utečte! D Artagnan se ani nepohnul. Jste opravdu hodný hoch, řekl Athos d Artagnanovi a stiskl mu ruku. Rozhodnete se tedy? zavolal Jussac. No tak něco udělejme! na to Porthos s Aramisem. Tento pán je velice šlechetný, pravil Athos. Ale všichni tři myslili na to, že je d Artagnan mlád, a báli se jeho nezkušenosti. Budeme přece jen tři, a já k tomu jsem raněn, a tohle je chlapec, řekl Athos. A přece budou tvrdit, že jsme byli čtyři muži. Ano, ale ustoupit! zaváhal Porthos. To je těžká věc, odpověděl Athos. D Artagnan porozuměl jejich váhání: Zkuste to přece se mnou, pánové, přísahám vám při své cti, že odtud neodejdu, budeme-li poraženi. Jak se jmenujete, statečný muži? optal se Athos. D Artagnan, pane. Nuže, Athosi, Porthosi, Aramisi a d Artagnane vpřed! zvolal Athos. Alexandre Dumas: Tři mušketýři, přeložili Jaroslav a Růžena Pochovi ALEXANDRE DUMAS ST. (U s. 48, PS s. 48)

13 13. Alexandr Sergejevič Puškin Můj portrét PS s. 51 Chceš autoportrét ode mne, a podle skutečnosti. Mé pero hned se rozverné miniaturky zhostí. Jsem školák, mladý větroplach a dosud ve výcviku, že bych byl hloupý, nemám strach, to říkám bez cavyků. Neměla ani Sorbonna, kde páni vědci řeční, tak únavného křiklouna, a to jsem začátečník. Neradno k mojí postavě přiměřit kolohnáty. Mám svěží pleť a na hlavě vlas rusý, kudrnatý. Miluji vše, co kolem vře, samotu nenávidím, hnusím si debaty a pře, učení trochu šidím. Divadlem bývám zaujat i bálem dozajista a řek bych, co mám ještě rád, nebýt já lyceista. Teď jsi mě poznal, příteli, aniž bys ducha mořil. Kéž by mě všichni viděli, jakého bůh mě stvořil. Čtverák a rarach, podobný víc opicím než mužským, hned vzplane, hned má po ohni. Hle takový je Puškin. Alexandr Sergejevič Puškin: Talismany ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (U s. 50, PS s. 50)

14 14. Michail Jurjevič Lermontov Maškaráda U s. 52 Arbenin (který zatím chodí po pokoji se založenýma rukama) Nina Arbenin (se smíchem) Nina Arbenin Modli se, Nino, umřeš za pár chvil a bude konec všemu, co tě souží já všechno zatajím, aby svět nesoudil, a půjdeme jen tam, tam na soud boží! Já umřít? Ne! Já umřít? Teď, teď hned? Já věděl, děvenko, že vás to vzruší. Smrt, smrt! Má pravdu smrt a srdce buší, buší Na plese jsem ti podal jed. Arbenin Proklínáš! Darmo, Nino, darmo mě proklel Bůh. (přistoupí k ní) Je konec za pár chvil ubohá já tak strašně, strašně, ano, tak nelítostně, krutě zahubil (stojí se založenýma rukama) Jak bledne, bílá! (chvěje se) Bože, ale bože tak klidná, bez výčitky, jako v snách Snad přece (mlčení) Nina Ne, nevěřím, ne, ne máš přece duši (vrhne se k němu) proč se mi vysmíváš? Ne, ty, a zabíjet? Mě, moje mládí, mě, tak chladně, nevysmívej se, proč se odvracíš pojď sem, pojď ke mně, pojď sem blíž, netrap mě, netrap, podívej se na mne podívej (pohledí mu přímo do očí a uskočí) Smrt máš v očích, Evžene! (lesne do křesla a zakryje si oči, on k ní přistoupí a líbá ji) Nina (slabě) Arbenin Nina Sbohem, Evžene, je po všem Umírám bez viny a ty jsi vrah Ne, tys mě zradila a vědělas to, jen řekni, mluv já nebyl oklamán, zradilas mě, vid, viď tak hrát s mou láskou může jen peklo, jenom ďábel sám! Slovíčko, Nino promluv řekni, milá! Nic už ti nepomůže, zahyneš Nikomu nikdy neřeknu, co bylo Je po všem, po všem Bože, čiň, co chceš jsem bez viny, ty víš. (zemře) Arbenin Ano, ty umřeš a já ještě ne, zůstanu sám a sám do toho dne, kdy přijde smrt a odvede mě s sebou. Navěky sám, už nikdy, nikdy s tebou! Tebe si bílý anděl ještě dnes odnese do nebes. Arbenin (přistoupí k ní a rychle se odvrátí) Ne, to je lež! (klesne do křesla) Michail Jurjevič Lermontov: Maškaráda, přeložili Zdenka Bergrová a Emanuel Frynta (pláče) A já tě miluju, miluju tě i nyní a nechci znát tvůj hřích už ani v myšlenkách. Teď končí moje msta a nic už nepošpiní. Teď pláču před tebou, já, já tvůj vrah (mlčení) Nina Umírám pomoc! pomoc! nenechte mě (se ze všech sil vzchopí a vyskočí) jed, pálí neslyšíte umírám Jsi chytrý nikdo neví, nikdo nejde Ale je Bůh a rozsoudí on sám ty, ty jsi vrah a já tě proklínám! (nedoběhne ke dveřím a padne beze smyslů) MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (U s. 52, PS s. 52)

15 15. Edgar Allan Poe Havran U s. 54 Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dveře a pak už ne. Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné jednou jen a pak už ne. ( ) Tu má duše vzrušila se; řek jsem bez rozpaků v hlase: Prosím, pane nebo paní, odpusťte mi velmožně; avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání, přeslechl jsem zaklepání je to skoro nemožné, že jste klepal vy poté otevřel jsem úslužně venku tma a víc už ne. ( ) Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje, když jsem zaslech trochu silněj nový šramot poblíž mne. Jistě cos za chumelice padlo mi na okenice; podívám se ze světnice, co jsi zač, kdo budíš mne ztlumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne vítr a nic jiného už ne. Vyrazil jsem okenici, když tu s velkou motanicí vstoupil starodávný havran z dob, jež jsou tak záslužné; bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní usadil se znenadání v póze velmi výhružné na poprsí Pallady a v póze velmi výhružné si sedl jen a víc už ne. Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane! Havran děl: Už víckrát ne. Proroku, dím, mene tekel, ať jsi pták anebo z pekel, synu podsvětí, a přece, proroku, pojď hádat mně statečně, byť opuštěný žiji zaklet v této zemi, dům mám hrůzou obklíčený, zda tvá věštba uhádne, zdali najdu balzám v smrti, zda tvá věštba uhádne havran dí: Už víckrát ne. ( ) To řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení, táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! nenech mi tu, starý lháři, ani pírka na polštáři, neruš pokoj mého stáří, opusť sochu, havrane! Vyndej zobák z mého srdce, opusť sochu, havrane! Havran dí: Už víckrát ne. Edgar Allan Poe: Havran, přeložil Aloys Skoumal EDGAR ALLAN POE (U s. 54, PS s. 54)

16 16. Jacob a Wilhelm Grimmové Veška a bleška U s. 55 Jedna veška a jedna bleška žily spolu pohromadě, spolu hospodařily a vařily si pivo ve vaječné skořápce. Najednou do něho veška spadla a opařila se. Bleška nad tím spustila hrozný brekot. Maličké dveře od světnice řekly: Co brečíš, bleško? Protože se veška opařila. A milé dveře hned začaly vrzat. Uslyšelo to košťátko v koutě a povídá: Copak že vržete, dvířka? Jakpak nemáme vrzat? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí. A košťátko hned šup, šup, šup, dalo se do zametání a metlo, prášilo. Jel okolo vozík a povídá: Copak že meteš, košťátko? A jakpak bych nemetlo? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy. A vozíček povídá: Tak to já budu rejdit. A začal rejdit, co jen stačil. Když ujížděl okolo hnojiště, tak mu hnojiště povídá: Copak že rejdíš vozíčku? Jakpak nemám rejdit? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší. A hnojiště povídá: Tak to já budu strašně hořet, a začalo hořet plamenem. Nedaleko hnojiště stál stromeček a povídá: Hnojiště pročpak hoříš? A nemám snad hořet? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí. A stromeček povídá: Tak to já se budu třást, a začal se třást, až mu všechny listy opadávaly. Uvidělo to děvčátko, které šlo se džbánkem pro vodu, a povídá: Stromečku, copak se třeseš? A nemám se třást? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí, hnojník hoří, podívej se. A děvčátko povídá: Tak to já rozbiju svůj džbánek, a rozbilo ho. A studýnka, z které prýštila voda, povídá: Děvčátko, copak že rozbíjíš džbáneček? A nemám snad džbáneček rozbíjet? Veška se nám opařila, bleška pláče, ji to mrzí, dvířka vržou vrzy, vrzy, koště mete, jen se práší, vozík rejdí, co jen stačí, hnojník hoří, podívej se, stromeček se celý třese. Když je to tak, povídá studýnka, to já se začnu vylévat, a začala se strašně vylévat. A v té vodě se to všecko utopilo, děvčátko, stromeček, hnojiště, vozík, košťátko, dvířka, bleška, i ta opařená veška, všichni dohromady. Jacob a Wilhelm Grimmové: Pohádky bratří Grimmů, přeložila Marie Kornelová JACOB A WILHELM GRIMMOVÉ (U s. 55, PS s. 55)

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek

Sbírka básní a písní. Cena za sny. Petr Horálek Sbírka básní a písní Cena za sny Petr Horálek O b s a h Smutný svět lásky... 3 Táborová holka... 5 Cena za sny... 7 Píseň... 9 Píseň o Markétě... 11 Jakoby... 13 Kreslíř... 14 Kdyby... 15 Dám ti pár rad

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ.

VICTOR HUGO BÁSNĚ. přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. VICTOR HUGO BÁSNĚ přeložil Jaroslav Vrchlický OBSAH. Z ÓD A RŮZNÝCH BÁSNÍ. Dějiny. I. II. Šťastný. Zpěv areny. Zpěv cirku. Sváteční zpěv Nerona. Příteli S. B. Tobě. Ještě tobě. Její jmeno. Stínu dítěte.

Více

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová

Povídky ze Studnice 2006. Lukáš Makovička Janinka Šabatová Povídky ze Studnice 2006 Lukáš Makovička Janinka Šabatová Bůh ve školní lavici Pane, a moc tě prosím, ať ta zítřejší písemka dobře dopadne. Jana vstala z kolenou, a její oči si zase pomalu přivykaly světlu.

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národní báchorky a pověsti (svazek 2) tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 (NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Básně a jiné práce tak, jak bylo vydáno Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (NĚMCOVÁ, Božena. Básně a jiné práce. K vydání připravil Miroslav

Více

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat.

Autorem portrétu Charlese Baudelaira na obálce e-knihy je Étienne Carjat. Znění tohoto textu vychází z díla Výbor z Květů zla tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím J. Otty v roce 1895 (BAUDELAIRE, Charles. Výbor z Květů zla. Přel. Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Goll. Praha : J.

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít.

Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. 2 Bláznova kolébka 4 Bláznova kolébka Houpy, hou - zrodil se svět, houpy, hou - ze slov a vět. Houpy, hou - můžeš v něm mít, houpy, hou - co budeš chtít. Houpy, hou - bláznem zkus být, houpy, hou - v tom

Více

Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře

Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Výběrový seminář ke světové literatuře je věnován nejvýraznějším osobnostem evropské a americké poezie od poloviny 19. století. Jeho

Více

Václav Roman. Amor a Rosalinda

Václav Roman. Amor a Rosalinda Václav Roman Amor a Rosalinda Osoby PIERRE, starosta města, jeho syn, španělský šlechtic SEBASTIAN, španělský šlechtic, jeho přítel CYRIL, domovník a opatrovník Amora BRUNO, kat a žalářník GIRAULT, vrátný

Více

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe Utrpení mladého Werthera Johann Wolfgang Goethe Vše, čeho jsem se o ubohém Wertherovi mohl dopídit, sebral jsem pečlivě a zde vám to podávám, a jsem si jist, že se vám zavděčím. Neodepřete svůj podiv a

Více

Božena Němcová. Dobrý člověk

Božena Němcová. Dobrý člověk Dobrý člověk Božena Němcová I Před dvaceti lety, když ještě železnic v Čechách nebylo, více bývalo viděti na vídeňské silnici těžkých nákladních povozů, kteréž výrobky z kraje do císařské residence dovážely

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody Balady 1.Domů 2.Zelený ráj 3.Mlha nad Kanálem 4.Královna z Dundrum Bay 5.Trh ve Scarborough 6.Sally Gray 7.Cizinec 8.Raglan Road 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody 12.Jennifer Lady Domů (orig. je

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

Adresát neznámý (From Me To You)

Adresát neznámý (From Me To You) Abilene reenhorns H 1. Abilene, Abilene, teď už jen o tobě sním, A ten věčnej sen mě táhne jen k Abilene, tam k Abilene. 2. Už dávno nejsem mladíkem, a tak se vracím s prosíkem tím vandráckým taxíkem,

Více

Plzeňský literární život

Plzeňský literární život Plž 1 Plzeňský literární život Pro libris / Ason-klub / Středisko západočeských spisovatelů Knihovna města Plzně / Kruh přátel knižní kultury Ročník VII / 2008 / Číslo 1 Obsah 1 Editorial Poezie 2 Josef

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami Loučení s prázdninami Jan Ryska u babičky u dědečka na cestu na kozu na králíky pro sebe od sebe o ně v autobusu na světě kuliferda vykutálený neobejde statečně nepřemáhala doprovázel rozloučení odjížděla

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ LISTY II 1 OBSAH. 96. Johaně Mužákové. 97. Johaně Mužákové. 98. Žofii Rottové před 13. lednem 1853. 99.

BOŽENA NĚMCOVÁ LISTY II 1 OBSAH. 96. Johaně Mužákové. 97. Johaně Mužákové. 98. Žofii Rottové před 13. lednem 1853. 99. BOŽENA NĚMCOVÁ LISTY II 1 OBSAH 1853 96. Johaně Mužákové 97. Johaně Mužákové 98. Žofii Rottové před 13. lednem 1853 99. Johaně Mužákové 100. Žofii Rottové 101. Žofii Rottové v dubnu 1853 102. Mudr Gustavu

Více

Karel Čapek TRAPNÉ POVÍDKY

Karel Čapek TRAPNÉ POVÍDKY Karel Čapek TRAPNÉ POVÍDKY Znění tohoto textu vychází z díla Boží muka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1981 (ČAPEK, Karel. Boží muka; Trapné povídky. 11. vyd. Božích muk, 10.

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více