Erbenovy balady v české literatuře 19. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erbenovy balady v české literatuře 19. století"

Transkript

1 Erbenovy balady v české literatuře 19. století a jejich přesah do současnosti Marta Lelková, FF MU obor Informační studia a knihovnictví Anotace Článek Erbenovy balady v české literatuře 19. století a jejich přesah do současnosti je exkurzem do nejznámějšího díla Karla Jaromíra Erbena - Kytice. V první části je stručně popsán obsah sbírky balad a pozadí vzniku díla. Práce se blíže zabývá otázkou, co motivovalo básníka k napsání tohoto díla a jakou má hodnotu pro českou literaturu. V druhé části článek popisuje, jak Kytice oslovovala a dodnes oslovuje různé umělce k dalšímu zpracování. Vyjmenovává nejznámější adaptace a úpravy Erbenových balad. Klíčová slova Karel Jaromír Erben, balada, baladičnost, česká literatura 19. století Argumentace Jsem studentkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity obor Informační studia a knihovnictví. Poznání a propagace velkých osobností a děl české literatury se snoubí s oborem, který studuji. Hlavně s jeho druhou částí. Vybrala jsem si literární žánr balada a jeho nevýznamnějšího představitele, Karela Jaromíra Erbena. Jeho sbírka balad Kytice, patří mezi skvosty české literatury a zaslouží si, aby neupadla v zapomnění. Dílo silně promlouvalo ke svým čtenářům v minulosti a promlouvá i dnes. Zachovat ho známé a živé do budoucnosti je úkolem nás - knihovníků. I proto je mou volbou téma: Erbenovy balady v české literatuře 19. století a jejich přesah do současnosti. Kytice vrcholné dílo Karla Jaromíra Erbena K základním dílům české literatury můžeme s jistotou přiřadit i sbírku baladické poezie Kytice od Karla Jaromíra Erbena, coby zakladatele české moderní balady. Je na druhém místě na žebříčku vydaných básnických sbírek v Čechách. Vychází pod názvem Kytice, ale také pod názvem Kytice z pověstí národních. Poprvé spatřila světlo světa v roce Obsahovala 12 baladických básní: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Dceřina kletba, Věštkyně. Až v dalším vydání v roce1861 přibyla báseň třináctá s názvem Lilie a báseň Věštkyně, byla rozšířena o dalších 20 veršů. Třetí vydání Kytice Erben připravil k tisku, ale jeho vydání se nedožil. Vyšlo tři měsíce po jeho smrti. Autor na sbírce pracoval víc než 20 let před prvním vydáním. Některé básně byly publikovány časopisecky i jednotlivě, ještě před jejím prvním knižním vydáním. Balada Poklad byla průkopnicí. Byla publikována už v roce 1938, to bylo Erbenovi teprve 27 let.

2 Jako materiál pro motiv mu v ní posloužila národní pověst. Ohlas na ní byl velmi pozitivní a byl silnou motivací pro autora, aby tímto stylem pokračoval ve své tvorbě dál. Lidová slovesnost byla studnicí, z které čerpal motivy i k tvorbě dalších balad obsažených ve sbírce. U většiny básní zařazených do Kytice (výjimkou je báseň Štědrý den) můžeme vidět jako použitý motiv lidovou pověst. Celá sbírka působí kompaktně díky převázanosti motivů a díky jednotnému žánru. Kytice typizuje v české literatuře představu baladična. Erben byl díky této sbírce akceptován jako básník vysokých kvalit. Recenzenti jeho dílo hodnotili velmi kladně. Václav Bolemír Nebeský ve své recenzi ke Kytici z roku 1853 píše toto: V němém čase nynějším, kde zpěváctvo české tak smutně umlklo, musí se sbírka tato v básnické roucho oděných pověstí národních s opravdovou radostí uvítati, a to tím více, že tu vysoká cena básnická pro nás zvýšena jest směrem a duchem národním, takže obsah a forma při největší jich části v souměrný celek se slučují Nejsouť to kopie písní lidu, nýbrž v plné míře umělecké výtvory, pojaté a provedené duchem národním, a právě tím p. Erben ukázal, jak se oněch živlů básnických, ježto se v podáních a písních a vůbec v celém způsobu duševního života lidu skrývají, použiti má, aby opravdové národní básnictví se vyvinulo. 1 Jakou hodnotu má Erbenova balada? Podle Dalibora Turečka, za prvé dobově kontextovou: Kytice je jedním z nejpozoruhodnějších projevů koexistence různých literárních diskursů v obrozenecké literatuře. Kombinuje romantický zájem o folklor, žánr balady s výrazně biedermeierovským hlavním tématem. Druhá, pro dnešního čtenáře patrně podstatnější hodnota, spočívá ve virtuozitě tvarů, ve čtenářské přitažlivosti vypjatých dějových segmentů či motivů napětí a hrůzy. Právě tato kvalita otevírá prostor k nejrůznějším adaptacím, ale především ke spontánní četbě. A Kytice je jedním z velmi mála textů českého devatenáctého století, který je znovu a znovu spontánně absorbován čtenářskou realizací nových a nových generací. 2 Sbírka balad se do dnešních dnů dočkala doložených 173 vydání. (Údaj z roku 2011). Podílelo se na nich mnoho významných umělců ilustrátorů. Bylo o ní napsáno množství literárně vědních studií. Byla přeložena do mnoha cizích jazyků. Kytice je knihou, která musí upoutat a rozechvít všechny struny srdce každého člověka, v němž to srdce ještě bije po lidsku, a nejvíce musí rozechvít srdce české (K. V. Rais) Umělecký odkaz Kytice od počátku až do dnešních dnů Ještě za svého života se mohl Erben těšit z velkolepého koncertu Umělecké besedy , kde dvě stě pěvců za řízení dr. Ludevíta Procházky předvedlo velice úspěšně baladu Štědrý den, zhudebněnou Zdeňkem Fibichem. Tentýž autor později hudebně zpracoval i baladu Vodník. Svatební košile byla v minulosti zhudebněná takovými umělci, jako jsou Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, či Bohuslav Martinů. Antonín Dvořák se se Svatební košilí s Erbenem nerozešel. Zpracoval i námět balady Polednice, Holoubek, Vodník a Zlatý kolovrat. Divadelního zpracování se Kytici dostalo také nesčetněkrát. Téma bylo pojato vážně, komicky i jako parodie. Jednotlivými baladami se v minulosti zaobírali takoví umělci, jako byl Vlasta Burian nebo Josef Skupa se svým Spejblem a Hurvínkem. Z animovaných adaptací můžeme vzpomenout Kartovou strašidelnou Svatební košili. 1 Erben, Karel Jaromír a Janáčková, ed. Malá knížka o Kytici. Praha: Albatros, 1953, s Dalibor Tureček. Balada je zpívaná tragédie. Host: literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2011, č. 9, roč. 27, str ISSN

3 Velmi populární je jevištní úprava Kytice podle Jiřího Suchého v divadle Semafor z roku Byla přijímaná vřele i zatracovaná. Jiří Suchý k tomu řekl: Všem, kteří máte na jazyku výtky týkající se neúcty ke klasikovi, chci dát své ujištění, že jsem psal tyto variace na dané téma proto, že mám Kytici s přibývajícím věkem čím dál tím radši, a jelikož jsem si dobrovolně zvolil povolání být komikem, jak jinak mohu dát najevo své sympatie k tomuto dílu? Že bych je vůbec nemusel dát najevo? To už je jiná otázka. Na ni dostávám odpověď od publika. Vyvolává-li v našich divácích toto představení tolik veselí, kolik vyvolává Karlova Jaromírova ve čtenářích smutku a nostalgie, mám pocit, že jsme přispěli k jakési rovnováze, neboť cílem divadla Semafor je vyvažovat smutky a strasti. 3 Filmového zpracování se Kytici dostalo v roce 2000 od režiséra F. A. Brabce. Svůj námět čerpaný z balad Kytice vyobrazil v sedmi příbězích o touze, sobectví i posedlosti. Natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Film získal vícero ocenění. Kytice se zařadila k divácky nejúspěšnějším domácím filmům posledních let. Obr. 1. Druhy uměleckého zpracování Kytice Ilustrace od J. Zrzavého, C. Boudy, F. Richtra, L. Marolda, L. Jiřincové až po Jindřicha Pilečka ukazují, nakolik se dílo autora Kytice dokázala s českou výtvarnou kulturou prostoupit a jakou výzvu pro ni znamenalo. Při příležitosti 200 let od narození Karla Jaromíra Erbena se uskutečnilo mnoho výstav, kde se mohly zhlédnout a porovnat ilustrace výtvarníků, kteří se tématem Kytice ve své tvorbě zabývali. Kytice byla mnohokrát použitá jako námět pro další umělecká díla. Byla zhudebněná, zfilmovaná, často byla tématem pro parodii, nebo dramatizaci. Dokonce neunikla ani autorům komiksů. V roce 2006 se Kytice objevila i v komiksovém zpracování. Kniha obsahuje vždy Erbenův text a za ním následuje komiksové zpracování jednotlivých balad. Je projektem vícero umělců, každý 3 (Z programu ke Kytici v divadle Semafor) Erben, Karel Jaromír a Janáčková, Jaroslava, ed. Malá knížka o Kytici. Praha: Albatros, s

4 pro své komiksové ztvárnění používá jinou techniku. Je zajímavé sledovat, jak mladí lidé dnes vidí to, co Erben tak bravurně slovy vyjádřil ve své sbírce. Největší soukromou kolekci knižních vydání balad Kytice v České republice vytvořil ing. arch. Karel Čermák. Se svým velkým koníčkem začal v roce Do současné doby se mu podařilo shromáždit 186 různých vydání Kytice. V jeho knihovně samozřejmě nechybí první tisk Kytice z roku 1853, který vytisknul nakladatel Jaroslav Pospíšil v Praze. Luboš Čech o sbírce řekl: Sbírku Kytice Karla Jaromíra Erbena navrhuji na ocenění Pozoruhodná sbírka, protože se jedná o opravdu velmi kvalitní kolekci nejen svým rozsahem, ale i znalostmi jejího autora. Soubory dalších soukromých sběratelů, ale i různých institucí nedosahují kvalit této jeho sbírky. 4 Závěrem Zlato chtít snad pozlacovat, slunce svící osvěcovat, duhu barvou domalovat, sopku ohněm odpalovat, démantův chtít tvrdost zvýšit, oblakův chtít rychlost spíšit, toť by bylo rozumnější, nežli tvoje, pěvče Erbene, písně chtít snad písní opěvovat. (Jan Neruda, Hřbitovní kvítí) Zdroje 1. HRABÁK, Josef. Úvahy o literatuře. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s. Kritické rozhledy. Velká řada; TUČEK, Dalibor. Balada je zpívaná ragédie. Host: literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2011, roč. 27, č. 9, s ISSN ERBEN, Karel Jaromír. Kytice. V nakl. Doplněk 2. vyd. Editor Jiří Kudrnáč. Ilustrace Ivan Štrouf. Brno: Doplněk, 2011, 147 s. ISBN ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [komiks]. Vyd. v této úpravě 1. Ilustrace Bára Čechová. Praha: Garamond, 2006, 153, [8] s. ISBN Klub sběratelů kuriozit. ČECH, Luboš. Kytice - Karel Jaromír Erben sbírka Ing. arch. Karla Čermáka [online] [cit ]. Dostupné z: 6. FRIEDRICH, Stanislav. Karel Jaromír Erben , Miletín vyd. Miletín: Rada DS Erben, 2011, 90 s. ISBN ERBEN, Karel Jaromír a JANÁČKOVÁ, Jaroslava, ed. Malá knížka o Kytici. Praha: Albatros, s. 4 ČECH, Luboš. Sberatel-ksk.cz : Kytice - Karel Jaromír Erben sbírka Ing. arch. Karla Čermáka. [on-line]. Dostupný z

5 Odůvodnění relevantnosti zdrojů: Zdroj 1. autor je jedním z nejuznávanějších literárních vědců podrobně a fundovaně pojednává o tématu balada dílo Úvahy o literatuře je odbornou veřejností považováno za kvalitní literárně-vědnou studii dílo vyšlo v edici Kritické rozhledy, která je považována za kvalitní řadu autor má široké odborné znalosti, jako vysokoškolský pedagog podává jasný výklad Zdroj 2. časopis Host je odborný literární měsíčník časopis má dlouholetou tradici v časopise publikují významní literární vědci a kritici v časopise jsou recenze a kritiky autor článku je v literárních kruzích uznávaný a často publikuje Zdroj 3. autor díla je nejznámější tvůrce balad dílo Kytice je primární zdroj pro tuhle práci editor je známý odborník na literaturu, jeho doslov je velice hodnotný jde o vydání z roku 2011, informace jsou aktuální vydavatel má dobrou reputaci Zdroj 4. nový způsob zpracování tématu kvalitní autoři ilustrací dobrá pověst vydavatele kvalitní umělecké zpracování aktuálnost komiksových zpracování Zdroj 5. zdroj uvádí autora článku zdroj uvádí datum vydání článku zdroj má dlouhodobou tradici zdroj není komerčně zaměřen zdroj je pro mé účely relevantní, protože mi přináší potřebné informace

6 Zdroj 6. zdroj je odbornou regionální publikaci přináší komplexní informace o Erbenovi a jeho životě informace jsou aktuální vzhledem k mým informačním potřebám informace jsou objektivní, bez dobové předpojatosti kvalitní autor publikace poskytuje podrobný výčet uměleckých ztvárnění díla Zdroj 7. kvalita původního textu editor je odborník na dané téma kvalita a různorodost příspěvků vydavatelství má dobrou reputaci edice Malá knížka o je oblíbeným a uznávaným zdrojem

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje

Knihovnická Revue Olomouckého Kraje 13/ 3/2006 Knihovnická Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA PRVNÍ KROK Úvodník Helena Veličková...1 ROZHOVOR KROKU Helena Veličková s Josefem Jařabem...3 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Jednotná informační brána

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÉ ČASOPISY KOLEM NÁS Ivana Puškarová Jihomoravský kraj Zastávka 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby STŘEDOŠKOLSKÉ

Více

stati & studie 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková

stati & studie 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková Úvod Článek se zabývá podobou baletní kritiky v denním tisku v letech 1918 1928 na příkladech publicistických textů v denním tisku,

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Časopis Rock&Pop na pozadí současné české hudební publicistiky. Vladimíra Ježková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Časopis Rock&Pop na pozadí současné české hudební publicistiky. Vladimíra Ježková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Časopis Rock&Pop na pozadí současné české hudební publicistiky Vladimíra Ježková Bakalářská práce 2009 zadání zadání Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Jaromír Javůrek Hudební festival jako prostředek kultivace

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

Prodejte autorská práva!

Prodejte autorská práva! Prodejte autorská práva! Svaz Jednotlivé národní knižní trhy se neustále zmenšují a realizovat své podnikání jen jejich prostřednictvím je stále těžší. Literární agenti Paul a Hana Whitton ve čtvrtek odpoledne

Více

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky Báseň a počítač věda 12 kolem nás Výzvy a otázky Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (http://ucl.cas.cz), je jediným neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu

Více

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury JIŘINA FORBELSKÁ Prezenční studium Obor: český jazyk křesťanská výchova BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje

U NÁS OBSAH ČÍSLA KONTAKTY. Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje U NÁS Knihovnicko-informaèní zpravodaj Královéhradeckého kraje Ètvrtletník Náklad: 600 výtiskù Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje Vychází s finanèní podporou Královéhradeckého kraje Šéfredaktor:

Více

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH!

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 26. 11. 9. 12. 2012 23 Vaše knihkupectví KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Vaše internetové knihkupectví Listopadové interaktivní

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 17. 9. 30. 9. 2012. Jak přežít (téměř) cokoliv Pro kluky! S. Ecob, M.

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 17. 9. 30. 9. 2012. Jak přežít (téměř) cokoliv Pro kluky! S. Ecob, M. Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 17. 9. 30. 9. 2012 18 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz festival malých nakladatelů Tábor 5.+ 6. 10. 2012 www.tabook.cz

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Mají česká knihovnická periodika budoucnost?

Mají česká knihovnická periodika budoucnost? Mají česká knihovnická periodika budoucnost? Renáta SALÁTOVÁ Národní knihovna České republiky renata.salatova@nkp.cz INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27-28.

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

Elektronické zpracování : Dalibor Bryja

Elektronické zpracování : Dalibor Bryja Elektronické zpracování : Dalibor Bryja 2 Obsah : Úvodník (3) Aktuálně Rok 2013 v knihovnách opavského regionu - Kobeřice, Kravaře, Ludgeřovice (4-8) Průzkum čtenářství (9-12) Nová katalogizační pravidla

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce:

Více

Historie mezinárodního festivalu kultury Neslyšících sv. Františka Saleského v Nitře. Diplomová práce

Historie mezinárodního festivalu kultury Neslyšících sv. Františka Saleského v Nitře. Diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Výchovná dramatika pro Neslyšící Historie mezinárodního festivalu kultury Neslyšících sv. Františka Saleského v Nitře Diplomová práce Autor práce:

Více

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Manuál příkladů z praxe Anna Tomková, Radek Marušák, Jaroslav Provazník Praha 2012 marusak3.indd

Více

Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836)

Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Květy: Historie časopisu a digitální edice ročníků 1 3 (1834 1836) Diplomová práce (Součástí práce je DVD-ROM) Vypracovala:

Více

TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA

TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST. Vít MIKYSKA TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST Vít MIKYSKA Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Současné podoby tiskového trhu v České republice, jeho typologie a specifika. Vznik časopisů a jejich současná podoba.

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XIV. (XXXVI.) č. 4 2010 Pravonín. Kreslil Ed. Herold

Více