HORNINOVÝ MASIV. Mechanika hornin - přednáška 3 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNINOVÝ MASIV. Mechanika hornin - přednáška 3 2"

Transkript

1 KLASIFIKACE HORNIN Klasifikace hornin Popisné Číselné Indexové Podle rozpojitelnosti (ČSN ) Podle tlačivosti Protodjakonova Terzaghiho RQD RSR Podle ražnosti RMR Lauferova QTS Q Mechanika hornin - přednáška 3 1

2 HORNINOVÝ MASIV Mechanika hornin - přednáška 3 2

3 DLE ROZPOJITELNOSTI (dle ČSN zemní práce) 1. Zeminy rypné a kopné 2. Lehce rozpojitelné horniny 3. Středně rozpojitelné horniny 4. Těžce rozpojitelné horniny 5. Snadno trhatelné horniny 6. Nesnadno trhatelné horniny 7. Velmi nesnadno trhatelné horniny - Vhodné pro ocenění díla Mechanika hornin - přednáška 3 3

4 DLE RAŽNOSTI (pro ražené tunely) 1. Litá skála (obtížné rozpojování horniny, ale není třeba výstroj). 2. I. Stupeň ražnosti (nutná lehká výstroj) 3. II. Stupeň ražnosti (tlačivé horniny, nutná výstroj, jednoduché rozpojování) 4. III. Stupeň ražnosti (silně tlačivé horniny, není nutné rozpojovat, nutná masivní výstroj) Mechanika hornin - přednáška 3 4

5 HISTORICKÝ VÝVOJ Protodjakonov (1908) Rusko Terzaghi (1946) USA Lauffer (1958) Rakousko Pacher (1964) Rakousko RQD (1967) USA RMR (1973,1989) JAR Q (1974) Norsko Franklin (1975) Kanada QTS (1977) ČR Basic geotechnical description - ISRM (1981) USA Mechanika hornin - přednáška 3 5

6 PROTODJAKONOV (klasifikace dle pevnosti) 10 tříd horniny Platí pro klasické tunelování Předpokládá vytvoření horninové klenby Horninám přiřazuje součinitel pevnosti f p Zatřídění dle petrografického popisu či pevnosti horniny Pro rozpukaný masiv je nutná redukce součinitelem a popř. indexem RQD Mechanika hornin - přednáška 3 6

7 Určení f p Pro horniny: f p = σ 10 c σ c pevnost horniny v tlaku (MPa) Pro zeminy nesoudržné f p = tg ϕ Pro zeminy soudržné f p = σ tg ϕ + σ c Mechanika hornin - přednáška 3 7

8 Redukce součinitele f p Pomocí součinitele a f = f a p,red p Intenzita rozpukání Stupeň Redukční koeficient a slabéažvelmi slabé střední 2 0,80 1 silné 3 0,50-0,80 velmi silné 4-5 0,20-0,50 mimořádně silné - - Pomocí indexu RQD f p,red = f p RQD 100 Mechanika hornin - přednáška 3 8

9 TERZAGHI (dle porušení plochami diskontinuit) 8 tříd horniny Platí pro klasické tunelování Předpokládá vytvoření horninové klenby Vhodná pro ocelovou výstroj Uvažuje porušení horninového masivu diskontinuitami Horninám přiřazuje součinitele tlačivosti c T a c T V roce 1982 provedena revize Rosem Mechanika hornin - přednáška 3 9

10 TERZAGHI Druh horniny c T c T Zatěžovací výška H p v [m] Poznámka 1. Tvrdá a neporušená 2. Tvrdá vrstevnatá nebo břidličnatá 3. Masivní, mírně rozpukaná 4. Mírně drobivá 0-0 Lehké ostění jen při výskytu nebezpečí odlupování a padání drobného kameniva 0-0,5 - C t *B Lehká ochranná provizorní výstroj stropu 0-0,25 - C t *B Zatížení stropu se může náhle měnit od jedné k druhé puklině 0,25-0,35 0,25 0,35 C t *(B+H t ) nebo C t *(B+H t ) Žádný boční tlak 5. Značně drobivá - 0,35 1,10 C t *(B+ H t ) Nepatrný nebo žádný boční tlak 6. Celkem rozdrcená, ale chemicky čistá - 1,10 C t *(B+ H t ) Značný boční tlak zvyšovaný prosakující vodou. Vyžaduje kruhové skruže rozepřené v patkách 7. Stlačitelná - střední hloubka - 1,10 2,10 C t *(B+ H t ) Velký boční tlak, kruhové skruže, definitivní klenba a tuhými ocelovýni vložkami 8. Stlačitelná - velká hloubka - 2,10 4,50 C t *(B+ H t ) Požadují se kruhové skruže, v krajních případech pružné nosníky nebo provizorní výstroj. Pozn.: B je šířka výrubu, H t je výška výrubu, minimální výška nadloží H>1,5*(B + H t ), umístění stropu podzemního díla je předpokládáno pod hladinou podzemní vody, pokud je strop podzemního díla permanentně nad hladinou podzemní vody, pak se pro typ 4 a 5 snižuje hodnota zatížení o 50 %. Mechanika hornin - přednáška 3 10

11 LAUFFER (doba stability nevystrojeného výrubu) Zohledňuje, jak dlouho vydrží stabilní výrub určité šířky (m) v určitém geologickém prostředí (A G) Obor platnosti Mechanika hornin - přednáška 3 11

12 Index RQD RQD = rock quality designation D.U. Deere (1967) Ohodnocení masivu na základě jádrových vrtů -min. 54,7mm Reprezentuje kvalitu horniny in situ Směrově závislý parametr Je nutné vyloučit trhliny vzniklé vrtací technologií Délka kusu z jádrového vrtu se měřív ose jádra Mechanika hornin - přednáška 3 12

13 Index RQD je definován vztahem na základě celkové navrtané délky a délky neporušených kusů v jádrovém vrtu delších než 10 cm : RQD L 10 = 100% L L = 0 nezískáno L = 35 cm L= 20 cm L = 0 L = 17 cm L = 38 cm délky kusů jader > 10 cm RQD = 100% = % = 55% celková délka jádrového vrtu 200 Mechanika hornin - přednáška 3 13

14 Klasifikace podle indexu RQD Kvalita horniny RQD C T f p výborná ,15 2,0 2,3 dobrá ,15 0,35 2,3 1,2 střední ,35 0,70 1,2 0,7 nízká ,70-1,10 0,7 0,5 velmi nízká ,10-1,40 0,5 0,4 Vrtné jádro 150 mm z žulového masivu (vliv velkého napětí in situ) (J. Hudson) Mechanika hornin - přednáška 3 14

15 RQD může být určen podle Palmströma (1982) ze směru ploch nespojitosti: RQD = 115 3, 3 J V J v je volumetrický počet spar tj. součet spar na jednotku délky všech systémů ploch nespojitosti Mechanika hornin - přednáška 3 15

16 Index RSR RSR = rock structure rating G.E. Wickham (1972) Kvantitativní metoda popisu horninového masivu na základě více parametrů Určena pro menší tunely s ocelovou výstrojí Má hodnotící systém masivu Určuje vhodnou výstroj podzemní stavby Dnes se příliš nepoužívá Mechanika hornin - přednáška 3 16

17 Index RSR se stanovuje jako součet bodů, stanovených pro tři parametry RSR= A+B+C (maximum 100 bodů) Parametr A (0 30 bodů) vyjadřuje geologické podmínky (horniny sedimentární, přeměněné, vyvřelé) včetně tektonického porušení Parametr B (0 50 bodů) je dán hustotou a orientací ploch nespojitosti vzhledem k ose podzemního díla Parametr C (0 20 bodů) se určuje dle stavu diskontinuit (hladké, hrubé, zazubené) s ohledem na zvodnění výrubu Mechanika hornin - přednáška 3 17

18 Parametr A 1. Typ horniny (sedimentární, vyvřelé, metamorfované) 1. Tvrdost horniny 2. Geologické uspořádání Parametr B 1. Vzdálenost diskontinuit 2. Sklon a směr diskontinuit 3. Směr ražby tunelu (diskontinuity směrem do tunelu či do hory) Parametr C 1. Součet A+B 2. Stav diskontinuit 3. Přítok podzemní vody Mechanika hornin - přednáška 3 18

19 Závislost výstroje na indexu RSR 1 stříkaný beton tl. 5cm 2 svorníky Ø25mm 3 lehké ocelové oblouky 4 středně těžké ocelové oblouky 5 těžké ocelové oblouky Index RSR Rozteč ocelové výstroje (cm) Mechanika hornin - přednáška 3 19

20 Index RMR RMR = Rock mass rating Z.T. Bieniawski - JAR (1973) 1989 revize klasifikace 5 tříd horniny (RMR 0 100) Masiv dělí na strukturní oblasti, které hodnotí samostatně Klasifikuje horniny podle šesti parametrů A F Určuje způsob ražby, stabilitu výrubu, typ výstroje Provázání s ostatními klasifikacemi Mechanika hornin - přednáška 3 20

21 RMR je dán součtem či odečtem bodového ohodnocení parametrů: RMR = Σ(A+B+C+D+E-F) A - pevnost v tahu při bodovém zatížení nebo pevnost v prostém tlaku B - index RQD C - vzdálenost ploch nespojitosti D - charakter ploch nespojitosti E -přítomnost a tlak podzemní vody F - orientace puklin vzhledem ke směru ražby Mechanika hornin - přednáška 3 21

22 Na základě zkušeností odvodil Bieniawski vztah mezi indexem RMR a indexem Q: RMR = 9 ln Q + 44 a vztah mezi indexem RMR a modulem přetvárnosti horninového masivu E def : E = 2 RMR 100 def Mechanika hornin - přednáška 3 22

23 INDEX Q Barton, Lien, Lunde (1974) 38 tříd horniny Navržen na základě analýzy 212 staveb tunelů ve Skandinávii Hodnotí masiv na základě šesti parametrů (Q = ) Určuje tlak na výstroj a způsob vystrojení Návaznost na ostatní klasifikace Klasifikace se neustále vyvíjí Vhodná pro numerické modelování Mechanika hornin - přednáška 3 23

24 Parametry klasifikace J n počet puklinových systémů (nejčastěji 3 kolmé) J r drsnost puklin J a zvětrání ploch diskontinuity a výplní diskontinuit J w vodní tlak SRF původní podmínky napjatosti horninového masivu (Stress Reduction Factor) RQD klasifikace Deera Q RQD J r = J J n a J w SRF Mechanika hornin - přednáška 3 24

25 Výstroj tunelu je zavedena pomocí ekvivalentního rozměru L L = rozpětí nebo výška (m) ESR ESR Excavation Support Ratio (dle druhu podz. díla viz. tabulka) Délka svorníků je dána vztahem L = 2 + 0,15 B ESR Maximální nevystrojené rozpětí se určí rovnicí Bmax = 2 ESR Q 0,4 Mechanika hornin - přednáška 3 25

26 Tabulka pro určení ESR Druh podzemního díla ESR Počet zkoumaných případů A. Dočasná důlní díla B1 Svislé šachty kruhové 2,5 0 B2 Svislé šachty pravoúhlé 2,0 0 C Trvalá důlní díla Tlakové vodní štoly Průzkumné štoly Pilot tunely 1,6 83 D Podzemní zásobníky Čistírny odpadních vod Menší silniční tunely Přístupové tunely 1,3 25 E Hydrocentrály Portály Křížení tunelů Velké silniční tunely Díla civilní obrany 1,0 73 F Atomové elektrárny Stanice metra Továrny 0,8 2 Mechanika hornin - přednáška 3 26

27 Určení tlaku na ostění Tlak na trvalou výstroj je určen následující rovnicí P roof 2, 0 = Q J r 1 3 Pokud je počet počet puklinových systémů menší než 3, pak se užívá vztah P roof J n J r = Q 3 3 Mechanika hornin - přednáška 3 27

28 Určení velikosti horninového tlaku Mechanika hornin - přednáška 3 28

29 Určení způsobu vystrojení tunelu Mechanika hornin - přednáška 3 29

30 Určení parametrů rukopis Bartona Mechanika hornin - přednáška 3 30

31 QTS Regionální klasifikace (Praha) Tesař (1977) Využívá zkušenosti z výstavby metra Vazba na ostatní indexové charakteristiky Horninu klasifikuje body Navazuje na technologické skupiny hornin Určuje postup ražby a vystrojení Mechanika hornin - přednáška 3 31

32 Index QTS je určen počtem klasifikačních bodů TS a jejich redukcí QTS ( ) = TS α + β + γ + δ TS = A+ B+ C = 10log σ + 262, log d + 62, log D+ 614, d A B C TS pevnost úlomků horniny v prostém tlaku σ d [MPa] průměrná vzdálenost ploch nespojitosti d [m] hloubka zkoumané horniny pod bází pokryvných útvarů D [m]. texturní a strukturní vlastnosti horniny Mechanika hornin - přednáška 3 32

33 Redukční parametry α β γ δ při sklonu hlavních ploch nespojitosti mezi 30 až 80 plochy diskontinuit nepříznivě ukloněné, rovné, hladké nebo s výplní jílů při výskytu podzemní vody, protékající volně při vývěrech podzemní vody pod hydrostatickým tlakem Mechanika hornin - přednáška 3 33

34 Technologické skupiny hornin Mechanika hornin - přednáška 3 34

35 Doba stability nevystrojeného výrubu dle QTS Šířka výrubu Počet bodů QTS Mechanika hornin - přednáška 3 35

36 Vazby indexu QTS na ostatní klasifikace a mechanické vlastnosti hornin MPa 100 1,0 RQD ,8 E 100 Edef ϕ 60 RSR 0, CT 0,4 CT 1,0 C 20 RR 0,2 ν fp 0,1 0 0,0 QTS QTS Mechanika hornin - přednáška 3 36

37 Vzájemné vazby indexových charakteristik RQD RSR RR RQD 50 RSR 27 0 RR fp Mechanika hornin - přednáška 3 37

38 Stanovení deformačního modulu masivu dle klasifikačních systémů Mechanika hornin - přednáška 3 38

39 Rozvoj klasifikací fuzzy logiku metodu RES rock engineering system Mechanika hornin - přednáška 3 39

40 Fuzzy technika a) 1 A) B) Pravdivost Pravdivost f) 1 chladná p říjem ná horká chladná p říjem ná horká teplota C teplota C b) 1 Pravdivost g) 1 Pravdivost 0 chladná horká teplota C teplota C c) 1 Pravdivost p říjem ná h) 1 Pravdivost p říjem ná d) teplota C Pravdivost p říjem ná teplota C i) Pravdivost p říjem ná 40 teplota C teplota C e) 1 Pravdivost chladná nebo příjem ná j) 1 Pravdivost chladná a příjem ná teplota C teplota C Teplota vody s booleovským rozhraním (A) a neostrým fuzzy rozhraním (B) a) ostré rozhraní, pásma se nepřekrývají b) ostré rozhraní, pásma se překrývají c) ostré rozhraní, pásma se překrývají d) ostré rozhraní, pásma se překrývají e) logický součet OR odpovídající sjednocení množin f) fuzzy rozhraní pásem g) fuzzy součin ANF h) operace NOF chladná a NOF horká i) zavedením druhé mocniny j) aritmetické sčítání Mechanika hornin - přednáška 3 40

41 Ohodnocení indexu Q Fuzzy technikou () 1 Q = RQD J n J J r a J w SRF 1 RQD 1 Jr 1 Jw Jn 1 Ja 1 SRF Q ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Mechanika hornin - přednáška 3 41

42 Metoda RES Rock Engineering system Počet referencí Napětí Posuny Hledisko Diskontinuit Propustnost Ploužení Youngův Pevnost v Pórovitost Hustota Poissonovo Tlak vody Bobtnání Rychlost vln Pevnost v Difuse Chemické Smyková Vlhkost Sorpce Úhel tření Zrnitostní Chemické Akustická Tuhost spar Soudržnost Sedání Smyková Konsolidace Součinitel Efektivní CONFINING Počáteční Tvar zlomu Pórovitost Propustnost Úhel tření Soudržnost Rozpustnost Roztažnost Lineární Eroze Poddajnost Únosnost Tuhost Histogram důležitosti parametrů při návrhu úložiště radioaktivních odpadů (dle Arnolda, 1993) Mechanika hornin - přednáška 3 42

43 Přehled důležitosti parametrů pro podzemní díla Tlakové hydrotechnické štoly Podzemní kaverny Úložiště radioaktivních odpadů Primární napětí Hloubka kaverny Primární napětí Stálost diskontinuit Orientace diskontinuit Vyvolané posuny Topografické faktory Primární napětí Teplotní poměry Přítomnost zlomů a vrás Přítomnost zlomů Geometrie diskontinuit Umístění štoly Typ horniny Propustnost Otevřenost diskontinuit Četnost diskontinuit Časově závislé vlastnosti Geometrie horninového masivu Otevřenost diskontinuit Modul pružnosti Výplň diskontinuit Hydrologické podmínky Pevnost v tlaku Přetlak vody ve štole Hydrologické podmínky Modul pružnosti neporušené horniny Modul pružnosti horninového masivu Pórovitost Hustota Mechanika hornin - přednáška 3 43

KLASIFIKACE HORNIN. J. Pruška MH 4. přednáška 1

KLASIFIKACE HORNIN. J. Pruška MH 4. přednáška 1 KLASIFIKACE HORNIN J. Pruška MH 4. přednáška 1 HISTORICKÝ VÝVOJ Protodjakonov (198) Rusko Terzaghi (1946) USA Lauffer (1958) Rakousko Pacher (1964) Rakousko RQD (1967) USA RMR (1973,1989) JAR Q (1974)

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ. J. Pruška MH 4. přednáška 2

HISTORICKÝ VÝVOJ. J. Pruška MH 4. přednáška 2 KLASIFIKACE HORNIN Klasifikace hornin Popisné Číselné Indexové Podle rozpojitelnosti (ČSN 734050) Podle tlačivosti Protodjakonova Terzaghiho RQD RSR Podle ražnosti RMR Lauferova QTS Q J. Pruška MH 4. přednáška

Více

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin

Mechanika hornin. Přednáška 3. Klasifikace hornin Mechanika hornin Přednáška 3 Klasifikace hornin Mechanika hornin - přednáška 3 1 HORNINOVÝ MASIV Část zemské kůry vzniklá horotvornou činností (soubor hornin) Vzhledem k rozrušení diskontinuitami (plochami

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 2 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM Činnost pro získání komplexní informace o geologicko-technických

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky Zakládání na skále Co můžeme zakládat Základy budov patky pasy desky Mostní pilíře Přehrady Příklady VD Mšeno Návrh základu ovlivňuje cenu a chování konstrukce Na čem se zakládá -ukázky Stálá rovinná

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / III. DOKUMENTACE VRTŮ DOKUMENTACE VRTŮ Vrt nejčastější průzkumné dílo (především vig průzkumu) Dokumentace vrtu jednou znejběžnějších

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Mechanika hornin. Přednáška 5. Napětí, deformace a numerické modelování horninového masivu

Mechanika hornin. Přednáška 5. Napětí, deformace a numerické modelování horninového masivu Mechanika hornin Přednáška 5 Napětí, deformace a numerické modelování horninového masivu Mechanika hornin - přednáška 5 1 Napětí v horninovém masivu Primární napjatost Sekundární napjatost Vliv na stabilitu

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA

NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA NOVÁ RAKOUSKÁ TUNELOVACÍ METODA Observační metoda s cyklickým ražením Umožňuje řešení složitých profilů a geologických podmínek ve formě Design as yougo Novější definice NRTM NRTM je založená na tom, že

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY

14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ DETAILY V OBRAZE Část 14, Díl 7, Kapitola 2.1, str. 1 14/7.2 RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 14/7.2.1 KONVENČNÍ METODA RAŽBY Konvenční metodou ražby rozumíme především tzv. Novou rakouskou

Více

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1

MECHANIKA HORNIN. Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: Mechanika hornin - přednáška 1 1 MECHANIKA HORNIN Vyučující: Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. Kontakt: matous.hilar@fsv.cvut.cz Mechanika hornin - přednáška 1 1 Doporučená literatura: Pruška, J. (2002): Geomechanika Mechanika hornin. ČVUT

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Reologie. Zkoumá zvláště změny napětí a přetvoření v závislosti na čase a na rychlosti přetváření.

Reologie. Zkoumá zvláště změny napětí a přetvoření v závislosti na čase a na rychlosti přetváření. Reologie Reologie je nauka o pohybu vazkých kapalin a přetváření hmot, jež nejsou dokonale pružné, ani zcela tvárné či vláčné, ale u kterých se vyskytují různé kombinace těchto vlastností. Zkoumá zvláště

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

Smyková pevnost zemin

Smyková pevnost zemin Smyková pevnost zemin Pevnost materiálu je dána největším napětím, který materiál vydrží. Proto se napětí a pevnost udává ve stejných jednotkách nejčastěji kpa). Zeminy se nejčastěji porušují snykem. Se

Více

Mechanika hornin. Přednáška 6. Reologické modely a popis diskontinuit

Mechanika hornin. Přednáška 6. Reologické modely a popis diskontinuit Mechanika hornin Přednáška 6 Reologické modely a popis diskontinuit Mechanika hornin - přednáška 6 1 Reologie Reologie je nauka o pohybu vazkých kapalin a přetváření hmot, jež nejsou dokonale pružné, ani

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce 1. Vliv vody na stabilitu 2. Zemní tlaky horizontální napětí v mezním stavu 3. Síly na opěrné konstrukce v mezním stavu 4. Parametry MZ2 1 (Horizontální)

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum Mechanika hornin Přednáška 4 Geotechnický průzkum Mechanika hornin - přednáška 4 1 Hlavní úkoly geotechnického průzkumu Zjištění inženýrsko-geologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring tunelů a kolektorů doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA

TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Úvod Ing. Josef Krátký S 5 Energie-stavební a báňská a.s. TECHNOLOGIE RAŽBY - PRŮZKUMNÁ ŠTOLA 0079 ŠPEJCHAR - PELC - TYROLKA Stavba 0079 Špejchar-Pelc-Tyrolka je součástí městského okruhu v Praze, má celkovou

Více

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha

Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Inženýrský manuál č. 31 Aktualizace: 04/2016 Stabilita skalního svahu rovinná smyková plocha Program: Skalní svah Soubor: Demo_manual_31.gsk Tento inženýrský manuál popisuje určení stability skalního odřezu

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún Tunel Poľana Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité Ucelená časť stavby: Tunel Poľana Místo stavby: k.ú. Skalité okres Čadca,

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

KLASIFIKAČNÍ METODY PRO HODNOCENÍ STABILITY LOMOVÝCH STĚN V KAMENOLOMECH

KLASIFIKAČNÍ METODY PRO HODNOCENÍ STABILITY LOMOVÝCH STĚN V KAMENOLOMECH Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. 1, Ing Jaroslav Zíma 2 V 12 1 VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba; 2 Geologické služby, s.r.o., Dukelská 1779, 430 01 Chomutov

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.6 6. Přednáška Trhací práce na stavbách Jsou ve většině případů originální v projektu i provedení, protože vycházejí z konkrétních místních podmínek co do

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1 PODZEMNÍ VODA Komplikuje a zhoršuje geologické podmínky výstavby Ovlivňuje fyzikálně- mechanické vlastnosti Je faktorem současných geodynamických procesů Komplikuje zakládání staveb Podzemní stavby mění

Více

Návrh výkopů stavební jámy

Návrh výkopů stavební jámy Návrh výkopů stavební jámy Hloubka založení Rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu u objektu Stanovuje se s ohledem na: stabilitu a sedání stavby klimatické vlivy (promrzání,

Více

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost

Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost Mechanika zemin I 4 Stlačitelnost 1. Izotropní stlačení 2. Nelinearita 3. Překonsolidace OC; OC vs. creep 4. Jednoosé stlačení - parametry 5. Výpočet sedání za předpokladu jednoosé stlačitelnosti 6. Součinitel

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Napětí v základové

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi

Stavební jámy. Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Stavební jámy Pažící konstrukce Rozpěrné systémy Kotevní systémy Opěrné a zárubní zdi Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulta

Více

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum Hlavní úkoly: Zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických a technologických vlastností horninového masivu a hornin Stanovení

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

12. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3. Poruchy krystalových mřížek 4. Druhy vazeb mezi atomy 5. Deformace

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice k programovému systému Plaxis (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.01; 91.120.20 Říjen 2010 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy ČSN EN 1997-2 OPRAVA 1 73 1000 idt EN 1997-2:2007/AC:2010-06

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník Zemina jako trojfázové prostedí Pevná fáze zeminy 1. Vznik zemin (zvtrávání, transport, sedimentace) 2. Zeminy normáln konsolidované a pekonsolidované

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností

Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností Prof. Ing. Vladimír Petroš,

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Obecný postup při numerickém modelování (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc RNDr Eva Hrubešová, PhD Inovace

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu IG staveb. inženýr STABILITA SVAHŮ - přirozené svahy - rotační, translační, creepové - svahy vzniklé inženýrskou činností (násypy, zemní hráze, sklon stavební jámy) Cílem stability svahů je řešit optimální

Více

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka Ing. Pavel Šourek SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE

HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE Ing. Alexandr Butovič, SATRA spol. s r.o. Ing. Jan Frantl, Metrostav a.s. HORNINOVÉ INJEKTÁŽE PŘI RAŽBĚ PRŮZKUMNÉ ŠTOLY BLANKA V PRAZE V rámci podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu městského okruhu

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů 1) Průzkum přírodních stavebních surovin metodika ložiskové geologie do ig se nezařazuje provádění: specializovaná průzkumná pracoviště úkoly:

Více