Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou"

Transkript

1 Chceme bydlet lépe, ale také mnohem úsporněji Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou možnost, jak ušetřit. Určitou alternativou jsou tzv. pasivní či energeticky pasivní domy. Stále častěji o nich slýcháme a už i vídáme. Dokonce již v roce 2010 Evropská unie stanovila požadavek, že od roku 2020 budou novostavby prakticky výhradně na úrovni pasivního domu. O co ale přesně jde? Pasivní dům (z německého Pas - siv haus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasiv ního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předchá zela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Tech - nologiemi zdokonalenou va riantou pasivního domu je ener geticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů. Vzniku staveb, označovaných dnes jako pasivní domy, předcházela výstavba s koncepcí solár - ních domů. Domy byly navrhovány s velkými zásobníky tepla (voda, kámen, zdivo), které akumulovalo teplo ze slunce skrze vodu nebo vzduch. Menší důraz byl kladen na tepelnou ochranu budovy a vhodné větrání. Takové domy se objevily jako experimenty univerzity MIT Plzeňský rozhled 9/2013 v USA poprvé v roce 1939 a další desítkou regulérních staveb především v Severní Americe postavených do konce 20. století. Jistou stimulací v USA byla také ropná krize v roce Skutečný návrh a realizaci čtyř řadových domů vytvořili pro soukromé klienty architekti Bott, Ridder a Westemeyer. Byly postaveny v německém městě Darm stadt v roce Další byly realizovány v roce 1993 ve městě Stuttgart a 1997 v Naumburgu, Hessenu, Wiesbadenu. Po ověření funkčnosti konceptu pasivního domu byla v roce 1996 založena nadace Passiv hauss-institut pro propagaci a kontrolu standardu pro pasivní domy. Dále byla založena pracovní skupina pro projektování pasivních staveb, vývoj technologií (především oken a větracích systémů). Od doby prvních prototypů byly postaveny již tisíce pasivních domů, převážně v německy mlu - vících zemích a Skandinávii. V Se - verní Americe byl postaven první pasivní dům v roce 2003 ve státě Illinois, další, již certifikovaný, v Minesotě v roce V České republice byl první pasivní dům postaven v roce 2004, do roku 2008 jich byly uvedeny do provozu desítky. V roce 2008 byl postaven sériový soubor 13 pasivních domů v obci Koberovy u Turnova. Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky a požadavky uznávané v České republice (a vhodné pro mírný klimatický pás): roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kwh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kwh/(m².a)) roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií (efektivita zdrojů při přeměně na teplo, elektřinu) bez rozdílu účelu < 120 kwh na m² obytné plochy stavby za rok (PEA < 120 kwh/(m².a)) neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n50 < 0,6 / hod). U mnohopodlažních budov (panelové domy) se doporučuje až n50 < 0,2 / hod. Zdá se, že tato problematika zajímá stále více lidí, proto přinášíme nejčastější dotazy, které se pasiv - ních domů týkají a směřují také k možnosti využití státní podpory Zelená úsporám. Některé z nich vám nyní zprostředkujeme. O kolik je pasivní výstavba dražší než normální dům? V průměru jsou pasivní domy o % dražší než běžné domy splňující dnešní normu. Návratnost investice je při dnešních cenách energií do let. Hodně závisí také na kvalitě projektu, protože promyšlená řešení mohou hodně ušetřit. Nezkušení projektanti mo - hou naopak investora poškodit. Dále je důležité dům kvalitně postavit. V čem je pasivní dům lepší než normální dům postavený kvalitně? Určitě jistotou, kterou poskytuje uživatelům do budoucnosti, že nebudou tolik závislí na cenách energie. Dále je to vyšší kvalita vnitř ního prostředí a komfort díky řízenému větrání a kvalitní tepelné izolaci. Předpokládá se také, že pasivní dům si o mnoho lépe udrží svou cenu na trhu nemovitostí. Je pravda, že pasivní do my se často zabudovávají do země, skoro jako bunkry? Není to pravda. To jestli je dům zabudován do země nebo bude klasicky nad zemí, nemá vůbec vliv na to, jestli bude pasivní nebo ne. Je možnost pasivní domy zabu - dovat i částečně do země, ale jedná se o dražší variantu, jelikož kubík prostoru zabudovaného pod zemí je vždycky dražší než kubík nad zemí. Používají se v takových případech materiály, na které jsou kladeny vyšší technické poža - davky, jsou dražší a současně mají větší ekologickou stopu. Pokračování na straně 18 17

2 Jsem vlastníkem poloviny ro - dinného domu, druhá polovina je rozdělena mezi další dva spoluvlastníky. Žádal jsem o podporu v A.2. Jeden ze spoluvlastníků chce teď svou čtvrtinu prodat, je to problém? V naznačeném případě je změna možná. Žadatel se dle popisu nemění, nedojde tedy k porušení podmínek programu. Žádost je nadále platná. Nicméně pokud bude změna uskutečněna ještě před konečným podpisem Smlou - vy, pak by bylo třeba vyžádat souhlasné stanovisko nových spolumajitele/ů. Změnu vlastnických práv je nutno doložit také novým listem vlastnictví. Obecně je prodej domu podpo - řeného dotací také možný, příjemce dotace jen musí zajistit, aby doto - vané opatření (zařízení) bylo vyu - žíváno po dobu následujících 15 let k trvalému bydlení (bylo by před mě - tem dohody v rámci kupní smlouvy). Jaká je minimální tloušťka polystyrénu při zateplování? V programu Zelená úsporám není určena požadovaná tloušťka zateplovacího polystyrénu. Nic - méně u dílčího zateplení (A.2) je potřeba u jednotlivých konstrukcí splnit doporučenou hodnotu sou - činitele prostupu tepla (podmínky v příloze I/2 směrnice č. 9/2009). U celkového zateplení (A.1) stačí dodržet požadované hodnoty těchto součinitelů podle normy ČSN Více žadateli poradí dle konkrétní situace a potřeb domu odborník nejčastěji autorizovaný projektant. Je zajištění stavebního dozoru podmínka nebo pouhé doporučení? Program Zelená úsporám je finan - cován z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu je stavebník povi nen zajistit technický dozor. Může ho provádět projektant nebo jiná způsobilá osoba, která nemusí být autorizována. Z hlediska nezávislosti doporučujeme osobu, která není spjata s projektantem a v žádném případě nesmí být spjata s dodavatelem. Je velmi nerozumné si zajistit zateplení domu na klíč", kdy jeden subjekt zajistí přípravu stavby, její provedení i stavební dozor. Chceme bydlet lépe... dokončení ze str. 1 Říká se, že v pasivních domech není možné přitápět, takže tam bývá často zima V pasivních domech se vždy navrhuje otopný systém, takže při - tápět si lze. Tento systém je o mno - ho menší než u běžných domů a měl by postačovat na zajištění potřebné teploty. Je-li někde zima, je to způsobeno poddimen zova - ným návrhem nebo chybou při realizaci. Obecně si pasivní domy vystačí s nižší vnitřní teplotou, jelikož není potřeba vyrovnávat teplotní rozdíly chladnějších vnitř - ních povrchů stěn a oken. Je možné v pasivních domech větrat a otevírat okna? V pasivních domech samo - zřejmě lze otevírat okna stejně jako v běžných domech. Je však třeba mít na paměti nevýhody spojené s přirozeným větráním okny, protože větrání je už v pasivním domě zajištěno automaticky/řízeně. Zej - ména v zimě přicházíme o cenné teplo, které větrací jednotka s reku - perací tepla zpětně využívá. Dále je zvýšená hlučnost, prašnost a průvan v místnosti. Proto pasivní domy využívají řízené větrání, které Pokud je prudké slunce, je možné, že se solární panely přehřejí tak, že se poškodí? Nemo - hou způsobit požár? Ne. Panely jsou konstruované dle přísných bezpečnostních před - pisů. Části, ze kterých se kolektor skládá, jsou z nehořlavých mate - riálů. Navíc každý kolektor musí projít bezpečnostními zkouškami v akreditovaných zkušebnách. Co se stane, když na solární panely pravidelně sedají ptáci nebo po nich lezou kočky? Nepo - škodí se? Nemohou zvířatům ublížit? Ne. Povrch kolektoru z borosi - likátového skla je odolný nejen vůči poškrábání a jinému mechanic - kému poškození, ale i poškození chemickému (např. ptačí trus). Toto je také součástí laboratorních zkoušek (v rámci certifikace). Údajně se v kotlích na bio - masu nesmí topit dřevem? Čím můžu topit? Pokud je kotel konstruovaný výhradně na spalování pelet (tj. pelety jsou předepsaným palivem), nelze v něm spalovat dřevo. Každý zdroj přináší výhody neustálého přívodu čerstvého vzduchu a zároveň schopnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, který vychází z domu ven. Je pravda, že pasivní dům se ohřeje jenom dechem lidí, co v něm bydlí? Není to pravda. Vnitřní zisky z obyvatel domu a spotřebičů pokryjí asi jen třetinu tepelných ztrát objektu. Další třetinou přispějí sluneční paprsky vstupující do domu okny. V zimě, pokud nesvítí slunce, je pak potřeba pasivní dům dotápět. Je sice pravda, že v mno - hem menším měřítku oproti běžným domům, ale ani pasivní dům se bez topení neobejde. Ztráty jsou však tak malé, že na jejich pokrytí stačí topení pomocí ohřátého vzduchu nebo malý otopný systém. Musí na každou opravu a re - konstrukci v pasivním do mě přijít speciální od borník? Nemusí se jednat o speciálního odborníka, ale musí být sezná - mený se zásadami výstavby pasivních domů. To se týká všech profesí podílejících se na výstavbě, ale i rekonstrukci či opravách pasivního domu. Zelená úsporám dotazy a odpovědi na biomasu má výrobcem sta - novený druh doporučeného paliva a tímto doporučením by se měl uživatel řídit. S tím souvisí i záruční podmínky poskytnuté výrobcem. Je pravda, že se solární systém nedá dobře regulovat? V zimě nevyrobí potřebné množství teplé vody a v létě pak voda je tak horká, že se nedá používat? Energetické zisky z termosolární soustavy v zimě klesají, nicméně dobře vyprojektovaná soustava zajistí dostatečný ohřev vody. Je však nutné mít ještě další zdroj energie (např. elektrický boiler) pro předehřev. Problematika letních přebytků získané tepelné energie ze solární soustavy se řeší jiným využitím teplé vody (např. pro ohřátí bazénu). Energetický zisk ze solární soustavy by měl pokrýt cca % roční energetické potřeby budovy. V rámci projektové přípravy je nutné navrhnout velikost plochy kolektorů (tj. jejich počet) vzhle - dem k energetické potřebě budovy a možnostem slunečních zisků v lokalitě. 18 Plzeňský rozhled 9/2013

3 Bydlení pro mazlíčky Velmi často bývají neodmysli tel - nými členy domácnosti různá zvířata. Pokud bydlíme v bytě, není s jejich příbytky většinou žádný velký problém. Co však u domku, na chatě či v případě cestování? Tady by se možná hodily různé boudy či přenosné transportní klece. Jak ale vybrat tu nejlepší boudu či klec pro našeho miláčka? Ty tam jsou doby, kdy jsme stloukli několik prkýnek a příbytek pro psa byl hotov. Důležitá je velikost boudy malá neposkytne psovi dostatečné po hodlí Plzeňský rozhled 9/2013 a naopak velkou boudu by si pes v zimě sám nevyhřál. Správnou ve - likost určíte tak, že změříte ko hout - kovou výšku vašeho psa (tzn. pokud pes stojí, změří se výška od nej - vyššího bodu zad ne hlavy, k zemi). Výšku v centimetrech pak vynásobte číslem 91,5. Výsledek udává množství čtverečních centi metrů, které pes potřebuje k tomu, aby se pohodlně vyspal a zároveň si dokázal boudu vyhřát. Vchod do boudy by měl být jen o 5 cm vyšší než výška psa v kohoutku a jen o 5 cm širší než Nepřehlédněte novou možnost úspor! Zelená úsporám 2013 již odstar - tovala a má vlastní webové strán - ky. Nový program Mini sterstva životního prostředí nabízí na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Nyní je pro něj vyčleněna jed na miliarda ze zdro jů Státního fondu ži - vot ního prostředí ČR, z pro deje emis - ních povolenek je připraveno 300 mi - lionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává minis - terstvo do konce roku. Celkem tedy letos na finan - cování programu půjde 1,8 mld. korun. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy byl zahájen už v srpnu, první prostředky budou vyplaceny na podzim Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší ener - getická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší pod - pora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou ná - roč ností, efek - tivní využití zdr o - jů ener gie a na podporu přípra - vy a zajištění rea lizace opatření (např. pod - pora na zpraco - vání od borného po sud ku, tech - nického dozoru sta vebníka a na provedení mě ření průvzduš nosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Další podrobnosti, včetně vy - pracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše pod - pory, návodu na podání žá dos - ti nebo vzorové smlouvy o dílo, na - jdou zájemci na webových strán - kách nejširší partie psa. Výška stropu v boudě by měla být o 5 cm vyšší, než je celková výška sedícího psa. Stále častěji přicházejí ke slovu také různé klece pro převoz zvířat. Plastové klece a boxy jsou určeny pro bezpečný transport psa autem. Další možností využití je na výstavách, soutěžích. Pokud jezdíte se psem na dovolenou, klec poslouží v cizím prostředí jako známé úto čiště a místo na spaní. Jak velkou klec pořídit? Pokud je štěně malé, postačí mu jistě klec menších roz měrů. Pokud ale ne - chcete inves tovat stále do větších klecí, kupte ihned takovou velikost, která bude odpovídat velikosti psa v dospělosti. Klec by měla být tak velká, aby se v ní pes mohl pohodlně natáhnout, mohl se v ní postavit. Co dát do klece při přepravě nebo odložení? Aby se pes cítil pohodlně, dejte mu do ní deku, aby si z ní mohl vytvořit vlastní doupě. Deka štěněti částečně nahradí živočišné teplo matky a sourozenců, tedy prostředí, na které bylo dosud zvyklé. Pes velmi rád lehává na měkkém, místo deky tedy můžeme použít i polštář s odnímatelným potahem, který mů - žete vyprat. Do obydlí pro psa patří také vhodné hračky určené pro psy. Nezapomeňte ani na čerstvou vodu, případně krmení. 19

4 Největší žrouti peněz a energií v domácnosti Způsobů, jak ušetřit v bytě, je spousta, patří sem například domácí spotřebiče. Varná konvice Pokud porovnáte její spotřebu s klasickým elektrickým vařičem, pak rozhodně vyhrává. Litr vody uvaří při spotřebě 0,1 kwh, kdežto elektrický vařič potřebuje 0,26 kwh. Problém je, že většina z nás pravidelně ohřívá větší množství vody, než musí. Pokud v rychlo - varné konvici zbytečně uvaříte 1,5 litru vody, zatímco by stačil čtvrtlitr, spotřebujete čtyřikrát více elektřiny. A takto nehospodárně se chová skoro polovina z nás. Vaření Nejvíc energie propálí elektrické sporáky s litinovou plotýnkou, mé ně sklokeramika a nejúspor nější jsou indukční desky, které jsou zatím ale i nejdražší. Těsně pod nimi jsou plynové varné desky a spo ráky, které koupíte podstatně lev něji. Ať máte jakýkoli sporák, můžete spotřebu snížit: o 30 % použitím pokliček. o 40 %, když dohlédnete, aby měly pánve a hrnce rovné dno a díky tomu přiléhaly těsně na spo rák. Stejné úspory docílíte tím, když nebudete dávat hrnce na plo týnky, které jsou příliš velké, tudíž teplo nepůjde zbytečně kolem nich. Ušetřete energii už při nákupu Odborníci upozorňují na to, že na trhu jsou již chladničky a mraz - ničky energetické třídy A+ až A+++, třída A již tedy v tomto případě neznamená úsporný spotřebič! Z důvodů úspor budou mu - set mít od prosince 2013 všechny nově nabízené pračky i funkci praní ve studené vodě (20 C). Největšími žrouty elektrické energie mezi bílou technikou jsou chladničky a mrazničky, říká Juraj Krivošík ze Střediska pro efektivní využívání energie. Moderní spo - tře biče jsou, ve srovnání se star - šími, schopny pracovat se spotře - bou elektrické energie až o 50 % nižší, upozorňuje Juraj Krivošík a vypočítává: Například za pět let provozu 15 let staré chladničky je to více než 6000 korun. Dbejte ale také na jejich správ - nou údrž bu - například pravidelným odmrazováním snižujete spotřebu energie. Námraza silnější než 3 mili - metry zvyšuje spotřebu energie až o 30 %. Pračka Prát byste měli začít, až bude pračka dostatečně vytížená. Uvědomte si, že deset let stará potřebuje na prací cyklus litrů vody, nová, úspor ná asi polovinu. Energii uspo - říte, když budete prát při nižších teplotách - i díky využití pracích prášků s účinností v chladnější vodě. Snížením teploty z 90 C na 60 C lze ušetřit asi 25 % energie, vysvětluje Juraj Krivošík. Televize Spotřeba televize si vezme asi 10 % z nákladů domácnosti na elektřinu. Vy platí se nakupovat ji podle ener ge - tického štítku - plazmové TV mají výrazně vyšší spotřebu než ostatní typy. Je dobré používat ekonomický režim a časovač pro případ, že u ní usnete, a při od jezdu na dovo lenou ji vypnout zcela a nenechá vat ve stand-by režimu. Žárovky Možná jste zatím nevyměnili klasické žárovky za úsporné. Možná to uděláte - odborníci spočetli, že pokud máte v bytě šest obyčejných 100W žárovek, které svítí jen hodinu denně, prosvítí v průběhu roku bezmála tisíc korun. Jestliže je ale nahradíte 20W úspornými zářivkami, budou náklady o 80 % nižší. V této souvislosti by vás mohlo zaujmout, že jedna silnější žárovka je lepší, než několik slabších. Světelný tok šestice 25W žárovek je až o 60 % menší než při použití jedné 150W žárovky, i když jejich spotřeba je stejná. 20 Plzeňský rozhled 9/2013

5 Přemýšlíte nad vlastní solární elektrárnou? Od roku 2014 budou obno - vitelné zdro je již bez dotací. Z řady prohlášení našich politiků nebo předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsme v letošním roce měli možnost slyšet, že vše směřuje k ukončení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co to znamená? Všechny elektrár - ny řazené k obnovitelným zdrojům elektrické energie, tj. solární, větrné, vodní, bioplynové, které budou uve - deny do provozu od , ne - budou mít nárok na dotovanou výkupní cenu elektřiny. Jak jsou na tom solární elek - trárny postavené v roce 2013? Dle platné legislativy jsou výkupní ceny elektřiny vyráběné ze solárních elektráren uvedených do provozu v ro - ce 2013 garantovány na dobu 20 let. Výše těchto cen závisí na způ sobu využití elektřiny, velikosti (vý konu) elektrárny a data, kdy byla elektrárna uvedena do provozu viz tabulka. Novinkou v roce 2013 je změna cen k Jak je patrné z výše uvedené tabulky, dotované ceny pro elektrárny uvedené do provozu v 2. po loletí jsou přibližně o 15 % nižší než ceny platné pro solární elektrárny připojené v 1. po - loletí Datum uvedení do provozu od do Má ještě smysl investovat do solární elektrárny? I přes pokles podporovaných výkupních cen ve 2. pololetí letošního roku se návratnost investice u běž - ných solárních elektráren na rodin - ných domech pohybuje od 7 do 9 let. V případě zrušení podpory pro elek - trárny uvedené do provozu po roce 2014 se návratnost investice prodlouží téměř na dvojnásobek, tedy na Instalovaný výkon od do (včetně) Výkup. cena Kč/kWh Zelený bonus Kč/kWh kwp 5 kwp 3,41 2, kwp 30 kwp 2,83 2, kwp 5 kwp 2,99 2, kwp 30 kwp 2,43 1,88 Máte poslední 4 měsíce! dobu 15 až 16 let. Pokud přemýšlíte nad stavbou fotovoltaické elektrárny, nabízí se posledních několik měsíců, kdy lze získat dotace na vyráběnou elektřinu. Ceny fotovoltaických pane - lů neustále klesají. Nebude výhodnější počkat na nižší ceny a pořídit elektrárnu levněji v době, kdy výkupní ceny již nebudou dotovány? Je pravda, že ceny fotovoltaických panelů i ostatních komponent pro solární elektrárny každým rokem klesaly o 20 až 50 % ročně. Rok 2013 je v tomto směru překvapením. Růst cen klíčových surovin spolu se zaváděním antidumpingových opatření na dovoz čínských panelů obrátilo vývoj. Ceny fotovoltaických panelů se proti roku 2012 zvýšily o 4 až 6 % a vše na svěd čuje tomu, že ještě po - rostou. Roz hodnutí o pořízení solární elektrárny se proto nevyplatí odkládat. V případě, že si solární elektrárnu chci pořídit, kolik mne bude stát? V roce 2013 volí majitelé domů nejvíce solární elektrárny o výkonu 5 kwp, a to z několika důvodů. Elek - trárny splňují podmínky pro vyšší výkupní ceny, k umístění 20 panelů je potřeba jen 34 m 2 a vyrobená elektřina pokryje významnou část spotřeby běžného rodinného domu. V současné době je na trhu z dů - vodu antidumpingových opatření omezené množství čínských panelů. To však neznamená, že nelze pořídit elektrárnu z kvalitních komponent za příznivou cenu. Pokud využijete ně - které z nabídek distributorů nebo přímo výrobce fotovoltaických panelů, můžete pořídit Vaši elektrárnu s evropskými panely za cenu elek - trárny s čínskými panely. Příkladem jsou solární elektrárny od českého výrobce LINTECH-SOLAR. Elektrárnu na klíč s výkonem 5 kwp zde můžete objednat za 210 tis. Kč, a to navíc s prémiovými panely s výkon - nostní zárukou 30 let. Jak můžu solární elektrárnu financovat? Příklad ekonomiky provozu elektrárny LINTECH-SOLAR o výkonu 5 kwp uvedené do provozu ve 2. pol. 2013: Lokalita Domažlicko Roční výroba elektrické energie 4905 kwh Roční příjmy za vyrobenou elektřinu v režimu zelený bonus 1) Kč Vlastní spotřeba ve výši 60 % 2943 kwh Roční úspora za vlastní spotřebu při prům. ceně elektřiny 4,40 Kč/kWh 2) Kč Celkové příjmy za 30 let včetně úspory za spotřebovanou elektřinu 3) z toho: Kč - zelený bonus po dobu 20 let Kč - úspora za vyrobenou a spotřebovanou elektřinu po dobu 30 let Kč Pořizovací cena solární elektrárny LINTECH-SOLAR (dodávka na klíč) vč.15 % DPH 4) Kč 1) Výkupní cena v režimu zelený bonus činí 2,44 Kč/kWh 2) Průměrná cena elektřiny pro domácnost při sazbě Akumulace 8, sazba D25d 3) Údaje za předpokladu pevných cen elektřiny po dobu 30 let a zel.bonusu po dobu 20 let 4) Solární elektrárna na klíč s panely LINTECH-SOLAR LS200 PREMIUM poly, 250W Samozřejmě ideálním způsobem je použít vlastní finanční prostředky. Při stávajících úrokových sazbách na termínových vkladech nabízí foto - voltaická elektrárna dlouhodobě zajímavé zhodnocení. Pro ty, kteří jsou rozhodnuti instalovat solární elektrár nu a nedostává se jim dostatek finanč - ních prostředků můžou využít půjček na bydlení, např. EKOPŮJČKU od Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNY. STLAČTE VAŠE ÚČTY ZA ENERGIE! VYROBTE SI VLASTNÍ ELEKTŘINU! 30 LET STABILNÍ CENA! LINTECH-SOLAR s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 1, tel , Plzeňský rozhled 9/

6 Manželé Briganovi z Rokycan problém vyřešili: Na střeše garáže jsme si nechali postavit zimní zahradu Rozhodnutí pořídit si zimní za - hradu mohou pramenit z různých důvodů, někdy třeba čistě z prag - matických. To byl případ manželů Jany a Rostislava Briganových z Rokycan, kterým zatékalo do garáže. Přes různé pokusy se uspokojivý výsledek ne a ne dostavit. Až padla myšlenka. Na střeše zlobivé garáže vybu - dovat zimní zahradu. Firmu Braun z Weidingu jsme zvolili bez jakéhokoli otálení, protože jsme s ní měli již zkušenosti při výměně oken a rolet. Aby naše zimní zahrada korespondovala se vzhledem domku, zvolili jsme pro její stavbu tzv. dřevokonstrukci. Naším požadavkem bylo, aby zimní zahrada plynule navazovala na rodinný dům, jinak řečeno aby s ním ladila a měla kva lit ní Zimní zahrada nad garáží tepelnou izola ci, zdůraznila Jana Briganová. Firmě Braun to nemuseli říkat dvakrát. Její pracovníci přijeli a vše Manželé Jana a Rostislav Briganovi z Rokycan si stavbou zimní zahrady splnili svůj sen a zároveň vyřešili problém se zatékáním vody do garáže. pečlivě proměřili, zdokumentovali a naplánovali. Nejdříve jsme udělali foto do - kumentaci a 3D prezentaci. Až poté vznik la konečná va rian ta v mateřském sídle firmy ve Wei - din gu. Po všech přípravách pak montáž trvala pouhý jeden den, řekl nám spolumajitel firmy Braun ve Weidingu pan Georg Braun. Zimní zahradou vyřešili manželé Briganovi z Rokycan zatékání vody do garáže a navíc získali další užitný prostor k ce loroč nímu užívání. Relaxace v zeleni Zimní zahrady různých tvarů a dispozic vhodným způsobem rozšiřují cel - kovou obytnou plochu našeho bytu či rodinného domu. Nehledě na to, že jsou především určeny pro relaxaci mezi zelení i v zimě. Minimálně jeden z těchto důvodů oslovil i majitele ro - dinného domku Ivanu a Jiřího Wicherka. Manželka chtě - la, aby naše zimní zahrada měla co nejširší otevření dveří v obou smě rech, což byl trochu tvrdý oří - šek, ale pracov - níci firmy Braun si poradili. A přes - to, že to pro ně asi nebyla příliš velká zakázka, jednali s námi tak, jako kdyby předělávali celý náš dům. Vstřícnost a kvalita s rych - lostí, to jsou věci, kterých si ne - smírně cení me, připo mí ná pan Wicherek. Přiznává, že si nové zimní zahrady ještě moc neužili. Zatím prý slouží spíše jako manipulační prostor pro další pokračování rekonstrukce rodinného domu. Společně s manžekou se už těší, jak budou v každém ročním období relaxovat v zimní zahradě. My rozhodně neposuzujeme svoje zákazníky podle objemu zakázky, každý klient je pro nás důležitý. Po pravdě řečeno, díky manželům Wicher kovým jsme zase získali další kontakty na dobré a šikovné české tesaře, které jsme využili na dřevěnou konstrukci, prozrazuje pan Georg Braun. Pro realizaci zimních zahrad má firma Braun nejrůznější řešení. Při prohlídce výstavní expozice v Rokycanech také uvidíte poslední novinky firmy Braun Stačí pouze sdělit vaše představy a firma vám vypracuje návrh s veš - kerými detaily. Zimní zahrady aplikuje na balkonech, vhodně je začleňuje k rodinným domům, vytváří speciální konstrukce, aby se s objektem sladily v jeden architektonicky zajímavý celek. Nejrůznější provedení zimních zahrad uvidíte ve výstavní expozici firmy ve Weidingu, kde vám odborníci zodpoví veškeré vaše dotazy. Nová expozice v Rokycanech Od poloviny letošního září můžete navštívit novou výstavní plochu v Rokycanech, která je součástí prodejní kanceláře firmy Braun. Slavnostní otevření proběhne v pátek 13. září od hodin a firma Braun srdečně zve 22 Plzeňský rozhled 9/2013

7 Domek Ivany a Jiřího Wicherkových čeká ještě hodně práce, aby naplnil jejich představy. Zimní zahrada, kterou podle jejich zadání zhotovila firma Braun, však už je hotova, i když zatím zcela neplní svou funkci všechny, kteří mají zájem o jejich výrobky a služby. Ob - chodní zástupce firmy v Roky - canech pan Josef Kubec dodává: Zájemci u nás uvidí, co firma Braun vyrábí, nabízí a montuje. Jsou to plastová okna, vchodové dveře, roletové překlady, zimní zahrady, veškerá stínicí technika, markýzy, venkovní i vnitřní rolety, ovládací automatika a samo - zřejmě poslední novinky, které firma v tomto oboru uvádí na trh. V poslední době roste zájem o předokenní rolety, které při prud - kém dešti chrání okno, v zimě dobře izolují a jsou i vhodným bezpečnostním prvkem. Každému klientovi se budeme indivi duál ně věnovat. Doporu čuji předem zavolat na moje telefonní číslo a domluvit si termín návštěvy výstavní expozice v Ro - kycanech. (re) Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nově vybudované výstavní plochy firmy Braun. Slavnostní otevření pro běhne v pátek od hodin v Rokycanech, Jeřabinová ul. 299/II. Mosty rostou jako z vody Dvě životně důležité silniční stavby pokračovaly i v nejparnějším létě v Plzni. Nejlépe viditelný byl nad údo - lím Vejprnického potoka se klenoucí most západního obchvatu Plzně, jehož stavba byla zahájena v září loňského roku a na podzim roku příštího bude dokončena. Z necelé tříkilometrové délky této etapy výstavby obchvatu činí most 300 metrů, ale z celkových téměř miliardových nákladů si ukrajuje lví podíl. Proč to je zřejmé i z fotografie. Plzeňský rozhled 9/2013 Vzhledem k tomu, že na stavbě pracujeme od šesti hodin ráno do páté odpolední včetně sobot, a je-li třeba i nedělí, jsme proti původ - nímu plánu asi měsíc v předstihu, tvrdí Zdeněk Pilík ze sta vební společnosti Berger Bohemia. Jeho slova potvrzuje i gene rál ní ředitel investora - Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Stanislav Liška: Zemní práce jsou hotovy už z více než 90 procent. Druhou významnou stavbou je nový úsek silnice, spojující Dou - bravku a Severní předměstí, jejíž součástí je i nový 124 metrů dlouhý most přes Berounku. Původní Masarykův most, užívaný od roku 1922, byl v havarijním stavu a nouzový, tzv. pontonový most není schopen dlouhodobě vyhovět požadavkům na dopravu. Dokončení této stavby je plzeňskou veřejností horečně očeká - váno, protože tudy projíždí přes dvacet tisíc vozidel denně a sou - časný stav je skutečně zoufalý, tvrdí náměstek hejtmana Plzeň - ského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Bauer. Tady na Berounce nás dost zasáhly letošní povodně a průběh stavby to samozřejmě pozna me - nalo, říká Jan Muzika ze spo - lečnosti Eurovia a dodává: Ča - sový skluz jsme ale v průběhu léta dohnali a vzhledem k významu stavby původní termín dokončení samozřejmě dodržíme. Stavba silnice za více než čtvrt miliardy korun byla zahájena v listopadu 2012 a celý úsek včetně mostu bude dokončen v létě příštího roku. Také Ma - sarykův most jako nemovitá kul - turní památka prochází rekonstrukcí, která se ukazuje být ná - ročnější, než se původně před - pokládalo, a bude sloužit chod - cům a cyklistům. Západní obchvat Plzně i sil - nice spojující Dou bravku se Se - verním před městím, stavby pro Plzeň životně důležité, jsou spolu financovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operač ního programu NUTS II Jihozápad. 23

8 Šetřete za elektřinu a zemní plyn doma i ve firmě! Městský obvod Plzeň 3 převzal záštitu nad první elektronickou aukcí energií, která se v Plzni odehraje. Do aukce bude možné se přihlásit od 26. srpna Vedení obvodu proto upozor - ňuje, že jako sběrné a infor mační místo bude sloužit Úřad městského obvodu Plzeň 3 v sadech Pěta třicátníků 1, přes ně v budově úřadu naproti Divadlu J. K. Tyla v přízemí objektu. Zúčastnit se mohou všichni nájemci a vlastníci nemovitostí, kteří odebírají elektřinu nebo zemní plyn z MO Plzeň 3 i okolí. Organizátorem aukce je společ - nost ecentre, s níž každý zájemce podepíše smlouvu. Organizátor po - rovná dosavadní ceny zájemce s ce - nou vzešlou z e-aukce, a je-li tato niž ší než současná cena, ecentre, zajistí podpis smlouvy s vítězným dodava - telem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis. My poté předáme postupně po - depsané smlouvy vítěznému doda - vateli, který na základě plné moci zájemce zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Po uplynutí výpovědní lhůty plynule přecházejí dodávky elektřiny a plynu na vítězného doda vatele, sděluje obchodní manažer společnosti Luboš Káčerek. V rámci této garantované aukce proto nedochází k žádným pochůz kám po domech a bytech. Chtěli bychom varovat všechny občany, aby nerea - govali na podněty podomních dealerů, kteří se na elek tronickou aukci odvolávají. Pře vzetí záštity nad první elektronic kou aukcí energií v Plzni jsme přijali právě i z bezpečnostního důvodu, kdy k lidem přicházejí nejrůz - nější po domní prodejci. V oficiální elektro nické aukci k ničemu takovému nedochází. Lidé musí přijít přímo na kontaktní místo. O projektu a průběhu aukce informu jeme občany na našem webu a také formou letáků ve schránkách, upo zornil v souvislosti se sběrem přihlášek do aukce sta rosta obvodu Jiří Strobach. Kontaktní a sběrné místo bude v budově Úřadu městského obvodu Pl - zeň 3 v sadech Pětatřicátníků otevřeno vždy v pondělí a v úterý až do 24. září Otevírací doba v pon dělí bude vždy hodin, v úterý hodin. Pokud vám termíny sběru podkladů na Městském úřadě Plzeň 3 nevy ho - vují, nebo se nestihnete včas přihlásit, bude pro vás během měsíce září otevřena oficiální kancelář ecentre přímo v Plzni. Bližší infor mace vám podá Luboš Káčerek na telefonním čísle , nebo Potřebujete materiál pro fasádu? Obyčejnou, zateplenou polys ty - renem nebo vatou, sanační, ter - moizolační nebo jinou? Pokud ano, navštivte jednu z prodejen PRVNÍ CHODSKÁ, která tento sortiment nově nabízí. Fasády, stejně jako střechy, chrání dům před povětrnostními vlivy. Řada principů je pro provádění fasády a střechy společná. Jaké druhy fasád u nás můžete zakoupit? V našem sortimentu najdete materiál na klasické fasády ty se dnes většinou provádí jako souvrství obsahující i tepelný izolant (polystyren, kamennou vlnu atp.). Tento druh fasád se ve stavební termi - nologii často označuje jako ETICS. Klasické fasády jsou typické pro většinu domů v naší zemi. Používají se na různé formy zdiva, ale například i na opláštění dřevo staveb z OSB desek nebo jiných materiálů. Dále v sortimentu PRVNÍ CHODSKÉ najdete materiály pro fasády provětrávané. U těch je mezi vrchní vrstvou fasády (desky či profily z různých materiálů) a obvodovou stěnou budovy provedena ještě větraná mezera. Vzhledem k současným trendům v architektuře budou provětrávané fasády používány na rodinných domech stále častěji. Na provětrávané fasády se nejčastěji využívají různé desky nebo profily z vlákno cementu, skla, plechů, pálené hlíny nebo dřeva. Tyto materiály jsou zavěšovány na nosný rošt ze dřeva, hliníku nebo pozinkované oceli. Životnost fasád Důležitou sou čás - tí fasády z hlediska její životnosti jsou kvalitní profily a různé začišťovací a jiné lišty. Jejich kvalita přímo ovlivňuje tr - van livost vaší fa - sády v kriticky namá haných mís - tech (napojení na další konstrukce krokve, okna, ro - hy ostění atp.). (pi) 24 Plzeňský rozhled 9/2013

9 Plzeňský rozhled 9/

10 Zazimování jezírka S příchodem zimy nesmíte zapomenout na zazimování jezírka. Pokud v něm chováte ryby nebo pěstujete rostlinky, musíte je připravit na chladné dny, aby je přečkaly ve zdraví a na jaře zase zdo bily vaši zahradu. Nesmíte dovolit, aby jezírko úplně zamrzlo, to by mohlo být smrtelné pro ryby. Proti zamrznutí a odplynování nám po slou ží zimní plastový plovák zateplený. Začátkem listopadu, kdy pomalu přechází přes naši zahradu přízemní mrazíky, je čas připravit zahradu a zahradní jezírka na zimní spánek. Co musíme udělat s jezírkem před zimou, aby toto mrazivé období bez újmy přečkalo? Jak na zimu připravit ryby a jak zaopatřit rostlinky, aby neumrzly? Jezírko na zimu nevypouštíme, necháváme v něm vodu. Musíme však učinit několik zásadních kroků. Příslušenství Čerpadla, zejména z hobby řady, vybíráme z jezírek vždy. Pone chá vají se pouze profesionální čer pad la a ve větších hloubkách. Odstra níme také UV lampu a vyjmeme filtry. Ryby Ryby v jezírku zůstávají po celou zimu. Potřebují nepřerušený přívod kyslíku. Musíme tedy zajistit provzdušnění i v mrazivých dnech. Buď musíme pravidelně prosekávat na hladině díru do ledu, nebo použijeme speciální exteriérové provzdušňovače nebo zimní plovák PP. Zamrznutí celé hladiny zabrání také polystyrénový plovák, který lze také nahradit nestlačenou PET lahví (lahvemi) nebo starým míčem. Rostliny Z jezírka vyjmeme lekníny a umístí - me je do sudu s vodou, který dáme na místo nevystavené silným mra - zům garáž, může to ale samo - zřejmě být i studený skleník, chrá - něná kůlna, sklep atp. Běžné domácí vodní a pobřežní rostliny ponecháváme venku. Čištění Poté provedeme hrubé vyčištění jezírka především od listí a řas. Můžeme to udělat hráběmi, ale musíme být velmi opatrní, abychom nezachytili o podkladovou fólii. Jezírko se před zimou nijak zvlášť nečistí, nízké teploty ne umož ní průběh nežádoucích rozkladných procesů. Velké čištění a vypuštění ponecháváme až na jaro. Dobrý den, mám zájem koupit dům, ale prodej by se měl usku teč - nit až v příštím roce. Dozvěděl jsem se, že má od roku 2014 platit nový občanský zákoník. Mění se úprava kupní smlouvy v novém občanském zákoníku? Odpověï advokáta: Nový občanský zákoník, který má být účinný od je součástí rozsáhlé rekodifi kace soukromého práva, která se dotýká řady právních předpisů. Úprava kupní smlouvy v novém občanském zákoníku vychází z úpra vy obsažené v obchodním zákoníku. Některá pravidla týkající se kupní smlouvy na převod nemo - vitostí zůstávají neměnná (jako např. povinnost zachovat písemnou formu kupní smlouvy), některá však niko - liv. Nový občanský zákoník však zavádí novou systematiku ustanovení o kupní smlouvě, kdy nejprve for - muluje obecná ustanovení pro všechny případy koupě, následuje úprava koupě věcí movitých, dále úprava odchylek vztahujících se ke koupi nemovitých věcí, ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlou vě a na závěr zvláštní usta - novení o prodeji v obchodě. S ohledem na rozsáhlost úpravy kupní smlouvy v novém občanském zákoníku si níže dovoluji uvést jen ty nejpodstatnější ustanovení, týkající se kupní smlouvy na převod ne - movitostí. Nový občanský zákoník stanoví, kdy má kupující právo na přimě - řenou slevu z kupní ceny ve vztahu k neodpovídající výměře převá - děného pozemku. Přiměřená sle va kupujícímu náleží v případě, že převáděný pozemek nemá výměru uvedenou v kupní smlouvě. Pokud však výměra převáděného pozemku neodpovídá výměře zapsané ve veřejném seznamu (tj. např. v evi - denci katastru nemovitostí), má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, pouze pokud to bylo sjednáno oběma smluvními stra - nami kupní smlouvy (viz 2129 odst. (1) nového občanského zákoníku). Nový občanský zákoník dále nově upravuje skryté vady stavby, kdy v případě, že kupující prodávajícímu neoznámí skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí této stavby, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas ozná - mena. Pokud je však vada stavby důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci, resp. stavby, věděl nebo musel vědět, prodávající právo podat námitku nemá (viz 2129 odst. (2) nového občanského zákoníku). Další velmi podstatná změna se týká vlastnictví stavby a pozemku, na které se tato stavba nachází. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku. Nový občanský zákoník se tak vrací k zásadě superfi cies solo cedit (z lat. povrch ustupuje půdě), která má původ v římském právu. Od účin - nosti nového občanského zákoníku se proto stavby, jejichž vlastník je totožný s vlastníkem pozemku, na němž se stavba nachází, stanou součástí pozemku přímo ze zákona, a to ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (viz 3054 nového občanského zákoníku). Pokud však bude ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku vlastníkem stavby osoba odlišná od vlastníka pozemku, dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se stavba součástí pozemku nestane a bude nadále nemovitou věcí. Právní spojení po - zemku a stavby v jednu nemovitou věc se pak odloží až do doby, kdy se stane vlastníkem pozemku i stavby jediná osoba (viz 3055 nového občanského zákoníku). V této souvislosti nový občanský zákoník zakládá vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné před - kupní právo k pozemku, přičemž předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslu - šenstvím nadzemní stavby (viz 3056 nového občanského zákoníku). Z tohoto předkupního práva vyplývá, že bude-li chtít vlastník stavby prodat svoji stavbu, bude mít povinnost nabídnout ji nejprve vlastníkovi pozemku k odkupu a stejně tak vlastník pozemku, bude-li chtít svůj pozemek prodat, bude mít tutéž povinnost vůči vlastníkovi stavby. Pokud předkupní právo nebude vlastníkem stavby nebo vlastníkem pozemku využito, zůstane zacho - váno a bude zatěžovat věc (tj. stavbu a pozemek) i nadále. V případě, že dojde k využití předkupního práva, stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne. Nový občanský zákoník také zpře - s ňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě, jako je např. výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, výhrada zpětného prodeje, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka, či jiná vedlejší ujednání. Specifika těchto vedlejších ujed - nání však přesahují rámec tohoto článku. Použití těchto vedlejších ujed nání vždy záleží na vůli smluv - ních stran a individuálních podmín - kách konkrétního převodu nemo - vitosti. Před uzavřením kupní smlouvy Vám doporučuji obrátit se s vypracováním návrhu kupní smlouvy na advokáta, případně návrh kupní smlouvy s advokátem konzultovat. Mgr. Monika Košanová, advokátka tel.: , 26 Plzeňský rozhled 9/2013

11 Jak prodat nemovitost se zástavním právem? Plzeňský rozhled 9/2013 Život je plný změn. Lidem se mění priority a potřeby. Dochází k příjemným životním kotrmelcům i těm, kterým bychom se raději vyhnuli. Možná jste si před lety úspěšně vyřídili hypotéku a radovali se z koupě nemovitosti, teď ale zjišťujete, že ro - dina se do garsonky opravdu nevejde, nebo že vaše představa o výši budoucích příjmů byla mylná a teď není z čeho úvěr splácet. Jak prodat nemovitost, která nám přerůstá přes hlavu, a netratit na tom? Prodej nemovitosti zatížené hypo - tékou a zástavou banky je dnes již běžnou záležitostí, banku ani realitní kancelář tím nezaskočíte. Zásadním pravidlem je v případě neschopnosti splácet úvěr nepodceňovat situaci a informovat banku o svých problé - mech včas. Banky dokážou ocenit aktivní přístup k řešení problému. Naopak, pokud odmítáte převzít poštu a pasivně čekáte na to, co se bude dít, budou na vás banky velmi přísné. Pokud společně s hypotečním makléřem dojdete k závěru, že prodej nemovitosti může vyřešit vaše problémy či splnit stanovený záměr, stačí si jen vybrat z variant, jak prodej uskutečnit. Převzetí hypotéky V případě převzetí hypotéky se změní dlužník. Prodáte nemovitost i s hypo - tékou a úvěr dále splácí nový majitel, a to za naprosto stejných podmínek (úroková sazba, délka fixace i splatnosti úvěru). Změnu dlužníka však musí posoudit banka, u které je úvěrová smlouva vedena. Zájemce prochází stejným procesem jako každý nový žadatel, nemusí však hradit poplatek za vyřízení hypotéky ani odhad ceny nemovitosti. Nadále platí stejná pravidla nastavená původní smlouvou. Nový majitel si tedy nemůže zajistit hypotéku u jiné banky, zástavní právo banky se nemění a dále trvá. Při prodeji vám nebude zaplacena plná cena nemovitosti, ale ta, která vznikne odpočtem zbývající části dluhu (spočítá banka), kterou zaplatí nový majitel nemovitosti. Rozdíl mezi kupní cenou a nesplacenou částí úvěru hradí kupující prodávajícímu většinou přímo. Předčasné splacení hypotéky Potřebujete-li nemovitost rychle prodat, požádejte banku o vyčíslení zůstatku úvěru, pokud se nacházíte v období fixace úrokové sazby, počítejte s připočtením sankce za předčasné splacení úvěru. Sankce za splacení v době fixace se pohybují v jednotkách procent z nesplacené části hypotéky, což není málo. Ověřte si, zda se vám nevyplatí vyčkat do konce fixace, pak byste mohli úvěr splatit bez jakéholiv finančního postihu. Uvědomte si, že výnos z prodeje nemovitosti bude o případnou sankci nižší. Platí, že čím blíže bude termín předčasného splacení k ter - mínu konce úrokového období, tím bude sankce nižší. Rozhodně ale nespoléhejte na shovívavost hypotečních bank, automatické zmírnění sankce za před - časné splacení není jejich prioritou. Splacením hypotéky zaniká také zástavní právo banky a vy můžete kupci nemovitost bez problému standardní cestou prodat. Kupec si na nemo - vitost může vzít úvěr u libovolné banky. Je také naprosto běžné, že je kupní cena hrazena hypotékou prodáva jí - cího a současně si kupující bere no - vou hypotéku na koupi této nemo - vitosti. Zástavní právo má pak banka, která kupujícímu poskytla úvěr. Banky se tomuto typu obchodu nebrání, pokud je transakce správně ošetřena v podmínkách kupní smlouvy. Martin Špaček, Sfinance.cz. 27

12 Akční nabídka firmy eurotop in ve Kdyni pokračuje Zdarma digitální termostat do každé místnosti Každý pátek má kdyňská firma eurotop in den otevřených dveří. Můžete se podrobně seznámit s eko - no mikou a funkcí topných panelů z přírodního kame - ne. Nejčas tější otáz kou zájemců je, zda jim přírodní kámen vytopí byt a kolik zaplatí. O zkušenostech a poznatcích jsme si povídali s majiteli firmy eurotop in ve Kdyni Jiřím Janouškem a Danielem Smolíkem. Jak jsem slyšel zákazníky, tak nejvíce je zajímá ekonomika vytápění. Téměř každý takový rozhovor začíná otázkou: kolik zaplatíme? Mnozí se totiž domnívají, že vytápění přírodním kamenem fun - guje jako přímotopy nebo elektrická kamna. Musíme jim předem vysvětlit, že naše topení využívá dlouho vlnné tepelné záření (jako kachlová kamna). Další výho dou jsou vynikající schop - nosti kamene akumulovat teplo a následně jej dlouhodobě uvol - ňovat. Sálavé teplo je v míst nosti rovnoměrně rozlože né. Mezi podlahou a stropem je maxi - mální rozdíl 3 C. V panelu jsou uloženy topné kabely, které ho ohřívají. Nedochází prakticky k žádným ztrátám a účinnost je téměř stoprocentní. Kabel po zahřátí okamžitě předá teplo ka - menu. Za necelou půlhodinu se přírodní kámen nahřeje na teplotu 60 C. Jaké jsou náklady na vytá - pění? Oproti přímotopům ušetří klienti až 40 % elektrické energie. Vpo rovnání s ostatními topnými systémy je úspora kolem 20 až 30 %. Předností přírodního ka - me ne je jeho akumulační schop - nost. Panel vytopí místnost na požadovanou teplotu, termostat vypne a díky naakumulova né - mu teplu přírodní kámen topí zdarma. Po nahřátí na 90 C, což je maximální teplota, a následném chladnutí má panel ještě po 2,5 hodinách teplotu 30 C. Další výhodou je, že se těleso z přírodního kamene po - měrně rychle nahřeje. Za 29 minut má teplotu 60 C. Jeho akumulační schopnosti velmi snadno překlenou vypnutí níz - kého tarifu. Topení z přírodního kamene má životnost minimálně 100 let. Všem zákazníkům poskytujeme záruční i pozáruční servis. Záruka na naše topení je 14 let. V naší vzorkové prodejně ve Kdyni si může klient zvolit barvu, tvar i kresbu přírodního kamene. Jinak každému zájem - ci zdarma zpracujeme kal kulaci, takže od nás dostane informaci, kolik ročně za vytápění zaplatí. Lze využít jiného tarifu při spotřebě elektrické energie? Pro topení z přírodního kamene je výhodný 20 hodinový nízký tarif, kdy celá domácnost je měřena v této nízké sazbě. Všem poradíme jak postupovat. Čím se vyznačuje topení z kamene? Je naprosto ideální pro lidské tělo. Nevzniká žádná cir - kulace vzduchu, která víří prach a alergenní částice. Díky dlouhovlnnému tepelnému záření a stejnoměrnému rozlo - žení tepla nemají vlhkost, aler - geny, plísně žádnou šanci. Je vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchacími potížemi a výhodné pro novorozence. Udržu - je konstantní vlhkost stejně jako kachlová kamna. Také při výrobě topných těles nejsou používány žádné chemi - kálie nebo lepidla. Topení z přírodního kame ne je plně ekolo - gické. Šamotová hmota, kterou tme líme topné kanály, je čistě na přírodní bázi. Asi nikdo nebude vytápět všechny míst nos ti na stej - nou teplotu. Lze ji regulovat? Do každé míst - nos ti instalujeme digit ální termostat, který udržuje nastavenou teplotu a také zapíná top - ný panel podle ča - su, který si majitel zvolí. V rámci probíhající akce získá zákazník do každé místnosti digitální termostat zdarma. Kromě samotného termostatu je i mo n - táž topných pane - lů a jejich doprava zdarma. Za dobu, co jsme připravovali ten - to rozhovor, nav - ští vilo vaši vzor - kovou kan ce lář několik desítek lidí. Z to ho usu - zuji, že je zájem o topení z přírod - ního ka mene. Zájem lidí opravdu roste, a to zejmé - na v této době, kdy teplé dny jsou minulostí. Klienti, kterým jsme na - montovali topení z přírodního ka - me ne se pře svěd - čují, že tento druh topení je úsporný a vytopí i celý rodinný dům. Lze ho kom - binovat se všemi topnými sys - témy a vytvoří zdravé po ko - jové klima. Také samotná mon táž topných panelů z přírodního kamene je velice jed - noduchá a klient si může vybrat barvu i tvar. Topení lze vhod - ně sladit s interiérem každé místnosti. Kdy se s vámi může zákazník setkat? Každému zájemci se budeme individuelně věnovat přímo v naší firmě eurotop in, která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se zákazníky jsme si vyhradili každý pátek od 8.00 do hod. a od do hodin. Je to jakýsi Den otevřených dveří. Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu nebo nám mohou poslat . (re) Použití topných panelů: 28 Plzeňský rozhled 9/2013

13 Jak na zelenou vodu a řasu v bazénu Tím nejdůležitějším, na co musíme dávat pozor, je pravidelnost, se kterou musíme poctivě provádět všechny úkony ke správné kvalitě vody. Průzračná voda není krásná jen na pohled, ale zároveň nám zpříjemňuje koupání. Pro její udržení je ale nutné dodržovat přesně dané postupy. V závadné vodě se množí mikroorganismy a rostou řasy, které zanáší filtraci a mohou ohrozit i naše zdraví. Kromě mechanického čištění je potřeba používat také chemické přípravky nebo úpravny vody, jako jsou UV sterilizéry, Laguna úpravny, dávkovače a jiné, které nám údržbu vody podstatně zjednoduší. V teplém období a při intenzivnějším využívání bazénu doporučujeme preventivně používat chlorové nebo kyslíkové dezinfekční přípravky 1x týdně a zvýšit preventivní dávky algicidního prostředku - odstraňovač řas. Teplá voda a slunce jsou živnou půdou pro vznik řas v bazénu a je rozhodně lepší používat preventivní opatření než řešit následky. Odstraňovač řas proto přidávejte i do zdánlivě čisté vody jako preventivní opatření. Při provozu se na dně a stěnách bazénu neustále vytváří nové a nové nánosy řas a nečistot, které je potřeba mechanicky odstraplzeňský rozhled 9/2013 ňovat, ať už bazénovým vysavačem nebo kar táči. S nečistotami plovoucími ve vodě si pak poradí výkonná filtrace a taktéž skimmer. Neméně důležité je též pravidelné proplachování filtru. Optimální hodnoty vody v bazénu - hodnota ph 6,8-7,4 - koncentrace volného chloru v rozmezí 0,3-0,5 mg/l K měření a kontrole správných hodnot používáme tabletový tester. Pro měření ph jsou určeny tablety phenol, pro měření volného chloru tablety DPD 1. - tvrdost vody do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,76 mmol/l za velmi tvrdou. V případě, že je voda cítit po chloru, znamená to, že chlor se ve vodě vyskytuje v nežádoucím vázaném stavu a nemusí obsahovat téměř žádný volný chlor. Vázaný chlor vzniká při vysokém ph vody, proto je velmi důležité neustále udržovat správnou hodnotu ph vody. Optimálně nachlorovaná bazénová voda se správnou hodnotou ph není téměř vůbec cítit chlorem. Chlor ve volném stavu má několikanásobně vyšší účinek na řasy. Postup nápravy při výskytu řas a zelené vody Pokud je voda v bazénu zelená nebo se na dně a stěnách vytvořily řasy, zvolte následující postup: 1. propláchněte filtr 2. vysajte vysavačem dno a stěny bazénu 3. propláchněte znovu důkladně filtr a dopusťte vodu je-li potřeba 4. upravte hodnotu ph vody na 6,8-7,4 dle návodu ( ph + nebo ph ) 5. nechte filtraci v chodu cca 4 hodiny 6. propláchněte znovu filtr a dopusťte vodu je-li potřeba 7. nachlorujte vodu pomocí chlor šoku na trojnásobnou hodnotu 8. nechte filtraci v chodu cca 3 hodiny 9. propláchněte znovu filtr a dopusťte vodu je-li potřeba 10. přidejte do vody odstraňovač řas dle návodu 11. nechte filtraci v chodu v intervalu (1 hod. filtrace běží a 1 hodina filtrace je v klidu ) cca 24 hodin 12. propláchněte znovu filtr a dopusťte vodu je-li potřeba 13. přidejte do vody vločkovač floccer (přípravek se rozmíchá v teplé vodě a po rozpuštění se nalévá na vodní hladinu. Na 10 m3 se použije 100 g přípravku. Ke zvýšení filtrační účinnosti pískového filtru se nalije část prostředku přímo do skimmeru), filtrace se nechá běžet cca 6 hodin. 14. po 6 hodinách chodu filtr vypněte na 10 hodin a nechce odumřelé řasy vysrážet vločkovačem floccer. 15. vysrážené vločky ze dna vysajte přímo do odpadu 16. propláchněte znovu důkladně filtr a dopusťte vodu je-li potřeba Další možnou příčinou vzniku řas může být špatná funkce bazénového testeru. Uživatel se potom mylně domnívá, že je bazénová voda správně nachlorovaná. Pokud se v bazénu vyskytnou hnědé řasy, které se projevují tmavě hnědými skvrnami, zejména na dně bazénu, které jsou drsné a nelze je mechanicky odstranit (některé druhy mají křemičitý obal buněk), je pravděpodobné, že bazénová voda je příliš tvrdá a musí se nejdříve změkčit a poté aplikovat odstraňovač řas (viz tvrdost vody). Když žádná bazénová chemie nepomáhá? Bazénová chemie může selhat po zimním znečištění a v případě, že jsme pravidelně neměnili filtrační písek ve filtraci. Potom nezbývá nic jiného než vodu vypustit, bazén vyčistit, napustit ho znovu a vyměnit filtrační náplň. 29

14 Zahradní jezírka pro krásu i ke koupání Jak mnohostranná a proměnlivá může být vaše zahrada, tak různé jsou i možnosti pro vytvoření vašeho jezírka. Zahrada a voda k sobě neodmyslitelně patří, a proto je budování různých vodních děl v zahradách stále častější. Zahradní jezírka jsou asi nejrozšířenější va - riantou. Musíte se rozhodnout, zda je pro vás důležitější architektura anebo flóra a fauna. Chcete chovat ryby anebo raději vytvořit jezírko pro radost vašich dětí? Realizujete sami malé okrasné zahradní jezírko? Nabízíme ucelené technologické řešení pro vaše jezírko, ať se již jedná o malé nádrže nebo velká koupací jezírka. Stanovit si správný cíl je snad nejdůležitější rozhodnutí, které ovlivní budoucí stav vašeho zahradního jezírka. Řada parametrů výrazně odlišuje jezírka podle použití - v tomto právě dělají zákazníci nejčastěji chyby. Nespěchejte, zahradní jezírko není levná záležitost, nestavíte ho na rok, proto pečlivě plánujte a vybírejte. Kvalitu (čistotu) vody v zahradním jezírku zajistíte vhodným filtračním systémem a osá zením vodními rostlinami. Jaké rostliny do zahradních jezírek? Ve všech vodních plochách jsou rostliny významnou součástí. Neplní však jen funkci estetickou. Rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání vzniku řas. Také plní funkci zásobárny kyslíku a poskytují úkryt vodním živočichům. Vodních rostlin existuje velké množství. Jednoduše se dají rozdělit na rostliny vlh ko milné, rostliny do ba - žinatých částí, plovoucí rostliny a rostliny žijící pod vodou. Nej vhod nější období pro osázení jezírka je jaro. Rostliny pak mají dostatek času na zakořenění a kvalitní růst. Při osazování by měla být teplota vody minimálně 15 C. Plovoucí rostliny a rostliny s plovoucími listy Typickým představitelem plovoucích rostlin jsou lekníny neboli vodní růže. Lekníny patří k jedněm z nejkrásnějších plovoucích rostlin. Opatrně však s jejich výsadbou, aby zcela nezastínily vodní plochu a tím třeba i vodní rostliny žijící pod hladinou. Zahradní jezírka - koupací jezírka Koupací jezírko je umělý ekosystém, který funguje na principu udržení biologické rovnováhy vody při dostatečném obsahu kyslíku ve vodě. Každá voda (kromě destilované) obsahuje více nebo méně živin potřebných pro růst řas. Tím se vytvoří podmínka pro osídlení vody další mikroflórou. Je-li živin příliš mnoho, voda se zakalí a dno a stěny po - rostou hustým řasovým kober cem. V zahradním jezírku se mů žeme po - kusit nastolit ekologickou rovnováhu tak, aby za nás příroda dělala co nejvíc práce. Majitel jezírka by se však měl smířit s tím, že ani tento systém se bez čerpadla, filtru, dmychadla, UV lampy a technického zásahu neobejde. Koupací jezírko se na první pohled neliší od běžného zahradního jezírka. Jeho konstrukce však zahrnuje i koupací zónu. Ozdobnou funkci plní libovolná silueta břehů, osázená vodními rostlinami - koupání a pla - vání umožňuje pohodlně přístupná koupací zóna, oddělená vlnolamem, který zabraňuje znečišťování kou - pací části substrátem a zároveň chrání rostliny proti vlnám z koupací zóny. Dá se tedy říci, že uživatel získá současně okrasné zahradní jezírko a zahradní bazén. Koupací jezírko - jaké má mít vlastnosti? Je velmi důležité celé okrasné a koupací zahradní jezírko včetně příslušné filtrační technologie citlivě začlenit do okolní zahrady. K tomu dobře poslouží dřevo, kámen a ostat - ní přírodní materiály. Koupací jezírka nevyžadují žádnou velkou péči, nepotřebují chemii a přitom jsou navíc krásnou ozdobou zahrady. Jezírka jsou vhodné i pro alergiky. Správné stanovení si cíle je snad nejdůležitější rozhodnutí, které ovlivní budoucí stav vašeho zahradního jezírka. Odlišné konstrukce a sys - témy jednotlivých druhů nádrží, hloubka a další řada parametrů výrazně odlišuje jezírka podle použití - v tomto právě dělají zákazníci nej - častěji chyby. Nespěchejte, zahradní koupací jezírko není levná záležitost, nestavíte ho na rok, pečlivě plánujte a vybírejte. 30 Plzeňský rozhled 9/2013

15 Plzeňský rozhled 9/

16 32 Plzeňský rozhled 9/2013

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Zelená úsporám B výstavba pasivních domů dotace 250 tis. Kč na rodinný dům + 40 tis. Kč na

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING. Infratopení infračervený topný systém. Katalog produktů firmy F+Š MARK

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING. Infratopení infračervený topný systém. Katalog produktů firmy F+Š MARK INF RAHEATING Infratopení infračervený topný systém Katalog produktů firmy F+Š MARK O nás: Firma F+Š MARK s.r.o. vznikla v roce 1994. Zabývá se výrobou potravinových doplňků a obchodní činností. V roce

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ...

VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ... VÁŠ PRŮVODCE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ... Stavíme Váš sen... 1 2-4 Průběh výstavby domu 4-5 6 6 7 7 8 8 RD JUPITER Dispozice: 5+1 Užitná plocha: 162 m² Základová deska: PER: U=0,13W/m2K (pasiv) Stavební

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD ZDIVO MEDMAX Stavba systémem MEDMAX. Tepelný odpor při tloušťce zdi 35 cm je R=7,0 což je velice dobré. Výhoda je izolace z vnitřní strany 5 cm Izopor. Nedochází k úniku tepla do zdiva s možností i úniku

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Tepelná prostupnost solárních domů (experiment)

Tepelná prostupnost solárních domů (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tepelná prostupnost solárních domů (experiment) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-06 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING

Hřejivé teplo domova INF RAHEATING INF RAHEATING Infratopení infrač ervený topný systém Katalog produktů firmy F+Š MARK Infratopení Infraheating: Spolu s civilizací se vyvíjely i techniky vytápění, které měly během zimních časů přeměnit

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

průměrné auto vs. šetrné auto

průměrné auto vs. šetrné auto TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH průměrné auto vs. šetrné auto spotřeba 6,5 l/100km spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kwh/100km TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH běžný počítač vs. šetrný počítač

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER EXPERT NA TEPLO Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER Návštěva v Podkrkonoší 3.10.2011 Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka TEDOM MICRO Malá kogenerační jednotka energie Neplaťte za teplý vzduch! Cena elektřiny neustále roste. Její výroba přitom není efektivní. Víte, že jako zákazník platíte v ceně elektřiny i energii, kterou

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více