Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou"

Transkript

1 Chceme bydlet lépe, ale také mnohem úsporněji Pozorujeme to již několik let ceny všech energií rok co rok stoupají a nám se zdá, že už nemáme žádnou možnost, jak ušetřit. Určitou alternativou jsou tzv. pasivní či energeticky pasivní domy. Stále častěji o nich slýcháme a už i vídáme. Dokonce již v roce 2010 Evropská unie stanovila požadavek, že od roku 2020 budou novostavby prakticky výhradně na úrovni pasivního domu. O co ale přesně jde? Pasivní dům (z německého Pas - siv haus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasiv ního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předchá zela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Tech - nologiemi zdokonalenou va riantou pasivního domu je ener geticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů. Vzniku staveb, označovaných dnes jako pasivní domy, předcházela výstavba s koncepcí solár - ních domů. Domy byly navrhovány s velkými zásobníky tepla (voda, kámen, zdivo), které akumulovalo teplo ze slunce skrze vodu nebo vzduch. Menší důraz byl kladen na tepelnou ochranu budovy a vhodné větrání. Takové domy se objevily jako experimenty univerzity MIT Plzeňský rozhled 9/2013 v USA poprvé v roce 1939 a další desítkou regulérních staveb především v Severní Americe postavených do konce 20. století. Jistou stimulací v USA byla také ropná krize v roce Skutečný návrh a realizaci čtyř řadových domů vytvořili pro soukromé klienty architekti Bott, Ridder a Westemeyer. Byly postaveny v německém městě Darm stadt v roce Další byly realizovány v roce 1993 ve městě Stuttgart a 1997 v Naumburgu, Hessenu, Wiesbadenu. Po ověření funkčnosti konceptu pasivního domu byla v roce 1996 založena nadace Passiv hauss-institut pro propagaci a kontrolu standardu pro pasivní domy. Dále byla založena pracovní skupina pro projektování pasivních staveb, vývoj technologií (především oken a větracích systémů). Od doby prvních prototypů byly postaveny již tisíce pasivních domů, převážně v německy mlu - vících zemích a Skandinávii. V Se - verní Americe byl postaven první pasivní dům v roce 2003 ve státě Illinois, další, již certifikovaný, v Minesotě v roce V České republice byl první pasivní dům postaven v roce 2004, do roku 2008 jich byly uvedeny do provozu desítky. V roce 2008 byl postaven sériový soubor 13 pasivních domů v obci Koberovy u Turnova. Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky a požadavky uznávané v České republice (a vhodné pro mírný klimatický pás): roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kwh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kwh/(m².a)) roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií (efektivita zdrojů při přeměně na teplo, elektřinu) bez rozdílu účelu < 120 kwh na m² obytné plochy stavby za rok (PEA < 120 kwh/(m².a)) neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n50 < 0,6 / hod). U mnohopodlažních budov (panelové domy) se doporučuje až n50 < 0,2 / hod. Zdá se, že tato problematika zajímá stále více lidí, proto přinášíme nejčastější dotazy, které se pasiv - ních domů týkají a směřují také k možnosti využití státní podpory Zelená úsporám. Některé z nich vám nyní zprostředkujeme. O kolik je pasivní výstavba dražší než normální dům? V průměru jsou pasivní domy o % dražší než běžné domy splňující dnešní normu. Návratnost investice je při dnešních cenách energií do let. Hodně závisí také na kvalitě projektu, protože promyšlená řešení mohou hodně ušetřit. Nezkušení projektanti mo - hou naopak investora poškodit. Dále je důležité dům kvalitně postavit. V čem je pasivní dům lepší než normální dům postavený kvalitně? Určitě jistotou, kterou poskytuje uživatelům do budoucnosti, že nebudou tolik závislí na cenách energie. Dále je to vyšší kvalita vnitř ního prostředí a komfort díky řízenému větrání a kvalitní tepelné izolaci. Předpokládá se také, že pasivní dům si o mnoho lépe udrží svou cenu na trhu nemovitostí. Je pravda, že pasivní do my se často zabudovávají do země, skoro jako bunkry? Není to pravda. To jestli je dům zabudován do země nebo bude klasicky nad zemí, nemá vůbec vliv na to, jestli bude pasivní nebo ne. Je možnost pasivní domy zabu - dovat i částečně do země, ale jedná se o dražší variantu, jelikož kubík prostoru zabudovaného pod zemí je vždycky dražší než kubík nad zemí. Používají se v takových případech materiály, na které jsou kladeny vyšší technické poža - davky, jsou dražší a současně mají větší ekologickou stopu. Pokračování na straně 18 17

2 Jsem vlastníkem poloviny ro - dinného domu, druhá polovina je rozdělena mezi další dva spoluvlastníky. Žádal jsem o podporu v A.2. Jeden ze spoluvlastníků chce teď svou čtvrtinu prodat, je to problém? V naznačeném případě je změna možná. Žadatel se dle popisu nemění, nedojde tedy k porušení podmínek programu. Žádost je nadále platná. Nicméně pokud bude změna uskutečněna ještě před konečným podpisem Smlou - vy, pak by bylo třeba vyžádat souhlasné stanovisko nových spolumajitele/ů. Změnu vlastnických práv je nutno doložit také novým listem vlastnictví. Obecně je prodej domu podpo - řeného dotací také možný, příjemce dotace jen musí zajistit, aby doto - vané opatření (zařízení) bylo vyu - žíváno po dobu následujících 15 let k trvalému bydlení (bylo by před mě - tem dohody v rámci kupní smlouvy). Jaká je minimální tloušťka polystyrénu při zateplování? V programu Zelená úsporám není určena požadovaná tloušťka zateplovacího polystyrénu. Nic - méně u dílčího zateplení (A.2) je potřeba u jednotlivých konstrukcí splnit doporučenou hodnotu sou - činitele prostupu tepla (podmínky v příloze I/2 směrnice č. 9/2009). U celkového zateplení (A.1) stačí dodržet požadované hodnoty těchto součinitelů podle normy ČSN Více žadateli poradí dle konkrétní situace a potřeb domu odborník nejčastěji autorizovaný projektant. Je zajištění stavebního dozoru podmínka nebo pouhé doporučení? Program Zelená úsporám je finan - cován z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu je stavebník povi nen zajistit technický dozor. Může ho provádět projektant nebo jiná způsobilá osoba, která nemusí být autorizována. Z hlediska nezávislosti doporučujeme osobu, která není spjata s projektantem a v žádném případě nesmí být spjata s dodavatelem. Je velmi nerozumné si zajistit zateplení domu na klíč", kdy jeden subjekt zajistí přípravu stavby, její provedení i stavební dozor. Chceme bydlet lépe... dokončení ze str. 1 Říká se, že v pasivních domech není možné přitápět, takže tam bývá často zima V pasivních domech se vždy navrhuje otopný systém, takže při - tápět si lze. Tento systém je o mno - ho menší než u běžných domů a měl by postačovat na zajištění potřebné teploty. Je-li někde zima, je to způsobeno poddimen zova - ným návrhem nebo chybou při realizaci. Obecně si pasivní domy vystačí s nižší vnitřní teplotou, jelikož není potřeba vyrovnávat teplotní rozdíly chladnějších vnitř - ních povrchů stěn a oken. Je možné v pasivních domech větrat a otevírat okna? V pasivních domech samo - zřejmě lze otevírat okna stejně jako v běžných domech. Je však třeba mít na paměti nevýhody spojené s přirozeným větráním okny, protože větrání je už v pasivním domě zajištěno automaticky/řízeně. Zej - ména v zimě přicházíme o cenné teplo, které větrací jednotka s reku - perací tepla zpětně využívá. Dále je zvýšená hlučnost, prašnost a průvan v místnosti. Proto pasivní domy využívají řízené větrání, které Pokud je prudké slunce, je možné, že se solární panely přehřejí tak, že se poškodí? Nemo - hou způsobit požár? Ne. Panely jsou konstruované dle přísných bezpečnostních před - pisů. Části, ze kterých se kolektor skládá, jsou z nehořlavých mate - riálů. Navíc každý kolektor musí projít bezpečnostními zkouškami v akreditovaných zkušebnách. Co se stane, když na solární panely pravidelně sedají ptáci nebo po nich lezou kočky? Nepo - škodí se? Nemohou zvířatům ublížit? Ne. Povrch kolektoru z borosi - likátového skla je odolný nejen vůči poškrábání a jinému mechanic - kému poškození, ale i poškození chemickému (např. ptačí trus). Toto je také součástí laboratorních zkoušek (v rámci certifikace). Údajně se v kotlích na bio - masu nesmí topit dřevem? Čím můžu topit? Pokud je kotel konstruovaný výhradně na spalování pelet (tj. pelety jsou předepsaným palivem), nelze v něm spalovat dřevo. Každý zdroj přináší výhody neustálého přívodu čerstvého vzduchu a zároveň schopnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, který vychází z domu ven. Je pravda, že pasivní dům se ohřeje jenom dechem lidí, co v něm bydlí? Není to pravda. Vnitřní zisky z obyvatel domu a spotřebičů pokryjí asi jen třetinu tepelných ztrát objektu. Další třetinou přispějí sluneční paprsky vstupující do domu okny. V zimě, pokud nesvítí slunce, je pak potřeba pasivní dům dotápět. Je sice pravda, že v mno - hem menším měřítku oproti běžným domům, ale ani pasivní dům se bez topení neobejde. Ztráty jsou však tak malé, že na jejich pokrytí stačí topení pomocí ohřátého vzduchu nebo malý otopný systém. Musí na každou opravu a re - konstrukci v pasivním do mě přijít speciální od borník? Nemusí se jednat o speciálního odborníka, ale musí být sezná - mený se zásadami výstavby pasivních domů. To se týká všech profesí podílejících se na výstavbě, ale i rekonstrukci či opravách pasivního domu. Zelená úsporám dotazy a odpovědi na biomasu má výrobcem sta - novený druh doporučeného paliva a tímto doporučením by se měl uživatel řídit. S tím souvisí i záruční podmínky poskytnuté výrobcem. Je pravda, že se solární systém nedá dobře regulovat? V zimě nevyrobí potřebné množství teplé vody a v létě pak voda je tak horká, že se nedá používat? Energetické zisky z termosolární soustavy v zimě klesají, nicméně dobře vyprojektovaná soustava zajistí dostatečný ohřev vody. Je však nutné mít ještě další zdroj energie (např. elektrický boiler) pro předehřev. Problematika letních přebytků získané tepelné energie ze solární soustavy se řeší jiným využitím teplé vody (např. pro ohřátí bazénu). Energetický zisk ze solární soustavy by měl pokrýt cca % roční energetické potřeby budovy. V rámci projektové přípravy je nutné navrhnout velikost plochy kolektorů (tj. jejich počet) vzhle - dem k energetické potřebě budovy a možnostem slunečních zisků v lokalitě. 18 Plzeňský rozhled 9/2013

3 Bydlení pro mazlíčky Velmi často bývají neodmysli tel - nými členy domácnosti různá zvířata. Pokud bydlíme v bytě, není s jejich příbytky většinou žádný velký problém. Co však u domku, na chatě či v případě cestování? Tady by se možná hodily různé boudy či přenosné transportní klece. Jak ale vybrat tu nejlepší boudu či klec pro našeho miláčka? Ty tam jsou doby, kdy jsme stloukli několik prkýnek a příbytek pro psa byl hotov. Důležitá je velikost boudy malá neposkytne psovi dostatečné po hodlí Plzeňský rozhled 9/2013 a naopak velkou boudu by si pes v zimě sám nevyhřál. Správnou ve - likost určíte tak, že změříte ko hout - kovou výšku vašeho psa (tzn. pokud pes stojí, změří se výška od nej - vyššího bodu zad ne hlavy, k zemi). Výšku v centimetrech pak vynásobte číslem 91,5. Výsledek udává množství čtverečních centi metrů, které pes potřebuje k tomu, aby se pohodlně vyspal a zároveň si dokázal boudu vyhřát. Vchod do boudy by měl být jen o 5 cm vyšší než výška psa v kohoutku a jen o 5 cm širší než Nepřehlédněte novou možnost úspor! Zelená úsporám 2013 již odstar - tovala a má vlastní webové strán - ky. Nový program Mini sterstva životního prostředí nabízí na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Nyní je pro něj vyčleněna jed na miliarda ze zdro jů Státního fondu ži - vot ního prostředí ČR, z pro deje emis - ních povolenek je připraveno 300 mi - lionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává minis - terstvo do konce roku. Celkem tedy letos na finan - cování programu půjde 1,8 mld. korun. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy byl zahájen už v srpnu, první prostředky budou vyplaceny na podzim Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší ener - getická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší pod - pora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou ná - roč ností, efek - tivní využití zdr o - jů ener gie a na podporu přípra - vy a zajištění rea lizace opatření (např. pod - pora na zpraco - vání od borného po sud ku, tech - nického dozoru sta vebníka a na provedení mě ření průvzduš nosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Další podrobnosti, včetně vy - pracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše pod - pory, návodu na podání žá dos - ti nebo vzorové smlouvy o dílo, na - jdou zájemci na webových strán - kách nejširší partie psa. Výška stropu v boudě by měla být o 5 cm vyšší, než je celková výška sedícího psa. Stále častěji přicházejí ke slovu také různé klece pro převoz zvířat. Plastové klece a boxy jsou určeny pro bezpečný transport psa autem. Další možností využití je na výstavách, soutěžích. Pokud jezdíte se psem na dovolenou, klec poslouží v cizím prostředí jako známé úto čiště a místo na spaní. Jak velkou klec pořídit? Pokud je štěně malé, postačí mu jistě klec menších roz měrů. Pokud ale ne - chcete inves tovat stále do větších klecí, kupte ihned takovou velikost, která bude odpovídat velikosti psa v dospělosti. Klec by měla být tak velká, aby se v ní pes mohl pohodlně natáhnout, mohl se v ní postavit. Co dát do klece při přepravě nebo odložení? Aby se pes cítil pohodlně, dejte mu do ní deku, aby si z ní mohl vytvořit vlastní doupě. Deka štěněti částečně nahradí živočišné teplo matky a sourozenců, tedy prostředí, na které bylo dosud zvyklé. Pes velmi rád lehává na měkkém, místo deky tedy můžeme použít i polštář s odnímatelným potahem, který mů - žete vyprat. Do obydlí pro psa patří také vhodné hračky určené pro psy. Nezapomeňte ani na čerstvou vodu, případně krmení. 19

4 Největší žrouti peněz a energií v domácnosti Způsobů, jak ušetřit v bytě, je spousta, patří sem například domácí spotřebiče. Varná konvice Pokud porovnáte její spotřebu s klasickým elektrickým vařičem, pak rozhodně vyhrává. Litr vody uvaří při spotřebě 0,1 kwh, kdežto elektrický vařič potřebuje 0,26 kwh. Problém je, že většina z nás pravidelně ohřívá větší množství vody, než musí. Pokud v rychlo - varné konvici zbytečně uvaříte 1,5 litru vody, zatímco by stačil čtvrtlitr, spotřebujete čtyřikrát více elektřiny. A takto nehospodárně se chová skoro polovina z nás. Vaření Nejvíc energie propálí elektrické sporáky s litinovou plotýnkou, mé ně sklokeramika a nejúspor nější jsou indukční desky, které jsou zatím ale i nejdražší. Těsně pod nimi jsou plynové varné desky a spo ráky, které koupíte podstatně lev něji. Ať máte jakýkoli sporák, můžete spotřebu snížit: o 30 % použitím pokliček. o 40 %, když dohlédnete, aby měly pánve a hrnce rovné dno a díky tomu přiléhaly těsně na spo rák. Stejné úspory docílíte tím, když nebudete dávat hrnce na plo týnky, které jsou příliš velké, tudíž teplo nepůjde zbytečně kolem nich. Ušetřete energii už při nákupu Odborníci upozorňují na to, že na trhu jsou již chladničky a mraz - ničky energetické třídy A+ až A+++, třída A již tedy v tomto případě neznamená úsporný spotřebič! Z důvodů úspor budou mu - set mít od prosince 2013 všechny nově nabízené pračky i funkci praní ve studené vodě (20 C). Největšími žrouty elektrické energie mezi bílou technikou jsou chladničky a mrazničky, říká Juraj Krivošík ze Střediska pro efektivní využívání energie. Moderní spo - tře biče jsou, ve srovnání se star - šími, schopny pracovat se spotře - bou elektrické energie až o 50 % nižší, upozorňuje Juraj Krivošík a vypočítává: Například za pět let provozu 15 let staré chladničky je to více než 6000 korun. Dbejte ale také na jejich správ - nou údrž bu - například pravidelným odmrazováním snižujete spotřebu energie. Námraza silnější než 3 mili - metry zvyšuje spotřebu energie až o 30 %. Pračka Prát byste měli začít, až bude pračka dostatečně vytížená. Uvědomte si, že deset let stará potřebuje na prací cyklus litrů vody, nová, úspor ná asi polovinu. Energii uspo - říte, když budete prát při nižších teplotách - i díky využití pracích prášků s účinností v chladnější vodě. Snížením teploty z 90 C na 60 C lze ušetřit asi 25 % energie, vysvětluje Juraj Krivošík. Televize Spotřeba televize si vezme asi 10 % z nákladů domácnosti na elektřinu. Vy platí se nakupovat ji podle ener ge - tického štítku - plazmové TV mají výrazně vyšší spotřebu než ostatní typy. Je dobré používat ekonomický režim a časovač pro případ, že u ní usnete, a při od jezdu na dovo lenou ji vypnout zcela a nenechá vat ve stand-by režimu. Žárovky Možná jste zatím nevyměnili klasické žárovky za úsporné. Možná to uděláte - odborníci spočetli, že pokud máte v bytě šest obyčejných 100W žárovek, které svítí jen hodinu denně, prosvítí v průběhu roku bezmála tisíc korun. Jestliže je ale nahradíte 20W úspornými zářivkami, budou náklady o 80 % nižší. V této souvislosti by vás mohlo zaujmout, že jedna silnější žárovka je lepší, než několik slabších. Světelný tok šestice 25W žárovek je až o 60 % menší než při použití jedné 150W žárovky, i když jejich spotřeba je stejná. 20 Plzeňský rozhled 9/2013

5 Přemýšlíte nad vlastní solární elektrárnou? Od roku 2014 budou obno - vitelné zdro je již bez dotací. Z řady prohlášení našich politiků nebo předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsme v letošním roce měli možnost slyšet, že vše směřuje k ukončení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co to znamená? Všechny elektrár - ny řazené k obnovitelným zdrojům elektrické energie, tj. solární, větrné, vodní, bioplynové, které budou uve - deny do provozu od , ne - budou mít nárok na dotovanou výkupní cenu elektřiny. Jak jsou na tom solární elek - trárny postavené v roce 2013? Dle platné legislativy jsou výkupní ceny elektřiny vyráběné ze solárních elektráren uvedených do provozu v ro - ce 2013 garantovány na dobu 20 let. Výše těchto cen závisí na způ sobu využití elektřiny, velikosti (vý konu) elektrárny a data, kdy byla elektrárna uvedena do provozu viz tabulka. Novinkou v roce 2013 je změna cen k Jak je patrné z výše uvedené tabulky, dotované ceny pro elektrárny uvedené do provozu v 2. po loletí jsou přibližně o 15 % nižší než ceny platné pro solární elektrárny připojené v 1. po - loletí Datum uvedení do provozu od do Má ještě smysl investovat do solární elektrárny? I přes pokles podporovaných výkupních cen ve 2. pololetí letošního roku se návratnost investice u běž - ných solárních elektráren na rodin - ných domech pohybuje od 7 do 9 let. V případě zrušení podpory pro elek - trárny uvedené do provozu po roce 2014 se návratnost investice prodlouží téměř na dvojnásobek, tedy na Instalovaný výkon od do (včetně) Výkup. cena Kč/kWh Zelený bonus Kč/kWh kwp 5 kwp 3,41 2, kwp 30 kwp 2,83 2, kwp 5 kwp 2,99 2, kwp 30 kwp 2,43 1,88 Máte poslední 4 měsíce! dobu 15 až 16 let. Pokud přemýšlíte nad stavbou fotovoltaické elektrárny, nabízí se posledních několik měsíců, kdy lze získat dotace na vyráběnou elektřinu. Ceny fotovoltaických pane - lů neustále klesají. Nebude výhodnější počkat na nižší ceny a pořídit elektrárnu levněji v době, kdy výkupní ceny již nebudou dotovány? Je pravda, že ceny fotovoltaických panelů i ostatních komponent pro solární elektrárny každým rokem klesaly o 20 až 50 % ročně. Rok 2013 je v tomto směru překvapením. Růst cen klíčových surovin spolu se zaváděním antidumpingových opatření na dovoz čínských panelů obrátilo vývoj. Ceny fotovoltaických panelů se proti roku 2012 zvýšily o 4 až 6 % a vše na svěd čuje tomu, že ještě po - rostou. Roz hodnutí o pořízení solární elektrárny se proto nevyplatí odkládat. V případě, že si solární elektrárnu chci pořídit, kolik mne bude stát? V roce 2013 volí majitelé domů nejvíce solární elektrárny o výkonu 5 kwp, a to z několika důvodů. Elek - trárny splňují podmínky pro vyšší výkupní ceny, k umístění 20 panelů je potřeba jen 34 m 2 a vyrobená elektřina pokryje významnou část spotřeby běžného rodinného domu. V současné době je na trhu z dů - vodu antidumpingových opatření omezené množství čínských panelů. To však neznamená, že nelze pořídit elektrárnu z kvalitních komponent za příznivou cenu. Pokud využijete ně - které z nabídek distributorů nebo přímo výrobce fotovoltaických panelů, můžete pořídit Vaši elektrárnu s evropskými panely za cenu elek - trárny s čínskými panely. Příkladem jsou solární elektrárny od českého výrobce LINTECH-SOLAR. Elektrárnu na klíč s výkonem 5 kwp zde můžete objednat za 210 tis. Kč, a to navíc s prémiovými panely s výkon - nostní zárukou 30 let. Jak můžu solární elektrárnu financovat? Příklad ekonomiky provozu elektrárny LINTECH-SOLAR o výkonu 5 kwp uvedené do provozu ve 2. pol. 2013: Lokalita Domažlicko Roční výroba elektrické energie 4905 kwh Roční příjmy za vyrobenou elektřinu v režimu zelený bonus 1) Kč Vlastní spotřeba ve výši 60 % 2943 kwh Roční úspora za vlastní spotřebu při prům. ceně elektřiny 4,40 Kč/kWh 2) Kč Celkové příjmy za 30 let včetně úspory za spotřebovanou elektřinu 3) z toho: Kč - zelený bonus po dobu 20 let Kč - úspora za vyrobenou a spotřebovanou elektřinu po dobu 30 let Kč Pořizovací cena solární elektrárny LINTECH-SOLAR (dodávka na klíč) vč.15 % DPH 4) Kč 1) Výkupní cena v režimu zelený bonus činí 2,44 Kč/kWh 2) Průměrná cena elektřiny pro domácnost při sazbě Akumulace 8, sazba D25d 3) Údaje za předpokladu pevných cen elektřiny po dobu 30 let a zel.bonusu po dobu 20 let 4) Solární elektrárna na klíč s panely LINTECH-SOLAR LS200 PREMIUM poly, 250W Samozřejmě ideálním způsobem je použít vlastní finanční prostředky. Při stávajících úrokových sazbách na termínových vkladech nabízí foto - voltaická elektrárna dlouhodobě zajímavé zhodnocení. Pro ty, kteří jsou rozhodnuti instalovat solární elektrár nu a nedostává se jim dostatek finanč - ních prostředků můžou využít půjček na bydlení, např. EKOPŮJČKU od Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNY. STLAČTE VAŠE ÚČTY ZA ENERGIE! VYROBTE SI VLASTNÍ ELEKTŘINU! 30 LET STABILNÍ CENA! LINTECH-SOLAR s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 1, tel , Plzeňský rozhled 9/

6 Manželé Briganovi z Rokycan problém vyřešili: Na střeše garáže jsme si nechali postavit zimní zahradu Rozhodnutí pořídit si zimní za - hradu mohou pramenit z různých důvodů, někdy třeba čistě z prag - matických. To byl případ manželů Jany a Rostislava Briganových z Rokycan, kterým zatékalo do garáže. Přes různé pokusy se uspokojivý výsledek ne a ne dostavit. Až padla myšlenka. Na střeše zlobivé garáže vybu - dovat zimní zahradu. Firmu Braun z Weidingu jsme zvolili bez jakéhokoli otálení, protože jsme s ní měli již zkušenosti při výměně oken a rolet. Aby naše zimní zahrada korespondovala se vzhledem domku, zvolili jsme pro její stavbu tzv. dřevokonstrukci. Naším požadavkem bylo, aby zimní zahrada plynule navazovala na rodinný dům, jinak řečeno aby s ním ladila a měla kva lit ní Zimní zahrada nad garáží tepelnou izola ci, zdůraznila Jana Briganová. Firmě Braun to nemuseli říkat dvakrát. Její pracovníci přijeli a vše Manželé Jana a Rostislav Briganovi z Rokycan si stavbou zimní zahrady splnili svůj sen a zároveň vyřešili problém se zatékáním vody do garáže. pečlivě proměřili, zdokumentovali a naplánovali. Nejdříve jsme udělali foto do - kumentaci a 3D prezentaci. Až poté vznik la konečná va rian ta v mateřském sídle firmy ve Wei - din gu. Po všech přípravách pak montáž trvala pouhý jeden den, řekl nám spolumajitel firmy Braun ve Weidingu pan Georg Braun. Zimní zahradou vyřešili manželé Briganovi z Rokycan zatékání vody do garáže a navíc získali další užitný prostor k ce loroč nímu užívání. Relaxace v zeleni Zimní zahrady různých tvarů a dispozic vhodným způsobem rozšiřují cel - kovou obytnou plochu našeho bytu či rodinného domu. Nehledě na to, že jsou především určeny pro relaxaci mezi zelení i v zimě. Minimálně jeden z těchto důvodů oslovil i majitele ro - dinného domku Ivanu a Jiřího Wicherka. Manželka chtě - la, aby naše zimní zahrada měla co nejširší otevření dveří v obou smě rech, což byl trochu tvrdý oří - šek, ale pracov - níci firmy Braun si poradili. A přes - to, že to pro ně asi nebyla příliš velká zakázka, jednali s námi tak, jako kdyby předělávali celý náš dům. Vstřícnost a kvalita s rych - lostí, to jsou věci, kterých si ne - smírně cení me, připo mí ná pan Wicherek. Přiznává, že si nové zimní zahrady ještě moc neužili. Zatím prý slouží spíše jako manipulační prostor pro další pokračování rekonstrukce rodinného domu. Společně s manžekou se už těší, jak budou v každém ročním období relaxovat v zimní zahradě. My rozhodně neposuzujeme svoje zákazníky podle objemu zakázky, každý klient je pro nás důležitý. Po pravdě řečeno, díky manželům Wicher kovým jsme zase získali další kontakty na dobré a šikovné české tesaře, které jsme využili na dřevěnou konstrukci, prozrazuje pan Georg Braun. Pro realizaci zimních zahrad má firma Braun nejrůznější řešení. Při prohlídce výstavní expozice v Rokycanech také uvidíte poslední novinky firmy Braun Stačí pouze sdělit vaše představy a firma vám vypracuje návrh s veš - kerými detaily. Zimní zahrady aplikuje na balkonech, vhodně je začleňuje k rodinným domům, vytváří speciální konstrukce, aby se s objektem sladily v jeden architektonicky zajímavý celek. Nejrůznější provedení zimních zahrad uvidíte ve výstavní expozici firmy ve Weidingu, kde vám odborníci zodpoví veškeré vaše dotazy. Nová expozice v Rokycanech Od poloviny letošního září můžete navštívit novou výstavní plochu v Rokycanech, která je součástí prodejní kanceláře firmy Braun. Slavnostní otevření proběhne v pátek 13. září od hodin a firma Braun srdečně zve 22 Plzeňský rozhled 9/2013

7 Domek Ivany a Jiřího Wicherkových čeká ještě hodně práce, aby naplnil jejich představy. Zimní zahrada, kterou podle jejich zadání zhotovila firma Braun, však už je hotova, i když zatím zcela neplní svou funkci všechny, kteří mají zájem o jejich výrobky a služby. Ob - chodní zástupce firmy v Roky - canech pan Josef Kubec dodává: Zájemci u nás uvidí, co firma Braun vyrábí, nabízí a montuje. Jsou to plastová okna, vchodové dveře, roletové překlady, zimní zahrady, veškerá stínicí technika, markýzy, venkovní i vnitřní rolety, ovládací automatika a samo - zřejmě poslední novinky, které firma v tomto oboru uvádí na trh. V poslední době roste zájem o předokenní rolety, které při prud - kém dešti chrání okno, v zimě dobře izolují a jsou i vhodným bezpečnostním prvkem. Každému klientovi se budeme indivi duál ně věnovat. Doporu čuji předem zavolat na moje telefonní číslo a domluvit si termín návštěvy výstavní expozice v Ro - kycanech. (re) Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nově vybudované výstavní plochy firmy Braun. Slavnostní otevření pro běhne v pátek od hodin v Rokycanech, Jeřabinová ul. 299/II. Mosty rostou jako z vody Dvě životně důležité silniční stavby pokračovaly i v nejparnějším létě v Plzni. Nejlépe viditelný byl nad údo - lím Vejprnického potoka se klenoucí most západního obchvatu Plzně, jehož stavba byla zahájena v září loňského roku a na podzim roku příštího bude dokončena. Z necelé tříkilometrové délky této etapy výstavby obchvatu činí most 300 metrů, ale z celkových téměř miliardových nákladů si ukrajuje lví podíl. Proč to je zřejmé i z fotografie. Plzeňský rozhled 9/2013 Vzhledem k tomu, že na stavbě pracujeme od šesti hodin ráno do páté odpolední včetně sobot, a je-li třeba i nedělí, jsme proti původ - nímu plánu asi měsíc v předstihu, tvrdí Zdeněk Pilík ze sta vební společnosti Berger Bohemia. Jeho slova potvrzuje i gene rál ní ředitel investora - Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Stanislav Liška: Zemní práce jsou hotovy už z více než 90 procent. Druhou významnou stavbou je nový úsek silnice, spojující Dou - bravku a Severní předměstí, jejíž součástí je i nový 124 metrů dlouhý most přes Berounku. Původní Masarykův most, užívaný od roku 1922, byl v havarijním stavu a nouzový, tzv. pontonový most není schopen dlouhodobě vyhovět požadavkům na dopravu. Dokončení této stavby je plzeňskou veřejností horečně očeká - váno, protože tudy projíždí přes dvacet tisíc vozidel denně a sou - časný stav je skutečně zoufalý, tvrdí náměstek hejtmana Plzeň - ského kraje pro oblast dopravy Jaroslav Bauer. Tady na Berounce nás dost zasáhly letošní povodně a průběh stavby to samozřejmě pozna me - nalo, říká Jan Muzika ze spo - lečnosti Eurovia a dodává: Ča - sový skluz jsme ale v průběhu léta dohnali a vzhledem k významu stavby původní termín dokončení samozřejmě dodržíme. Stavba silnice za více než čtvrt miliardy korun byla zahájena v listopadu 2012 a celý úsek včetně mostu bude dokončen v létě příštího roku. Také Ma - sarykův most jako nemovitá kul - turní památka prochází rekonstrukcí, která se ukazuje být ná - ročnější, než se původně před - pokládalo, a bude sloužit chod - cům a cyklistům. Západní obchvat Plzně i sil - nice spojující Dou bravku se Se - verním před městím, stavby pro Plzeň životně důležité, jsou spolu financovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operač ního programu NUTS II Jihozápad. 23

8 Šetřete za elektřinu a zemní plyn doma i ve firmě! Městský obvod Plzeň 3 převzal záštitu nad první elektronickou aukcí energií, která se v Plzni odehraje. Do aukce bude možné se přihlásit od 26. srpna Vedení obvodu proto upozor - ňuje, že jako sběrné a infor mační místo bude sloužit Úřad městského obvodu Plzeň 3 v sadech Pěta třicátníků 1, přes ně v budově úřadu naproti Divadlu J. K. Tyla v přízemí objektu. Zúčastnit se mohou všichni nájemci a vlastníci nemovitostí, kteří odebírají elektřinu nebo zemní plyn z MO Plzeň 3 i okolí. Organizátorem aukce je společ - nost ecentre, s níž každý zájemce podepíše smlouvu. Organizátor po - rovná dosavadní ceny zájemce s ce - nou vzešlou z e-aukce, a je-li tato niž ší než současná cena, ecentre, zajistí podpis smlouvy s vítězným dodava - telem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis. My poté předáme postupně po - depsané smlouvy vítěznému doda - vateli, který na základě plné moci zájemce zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Po uplynutí výpovědní lhůty plynule přecházejí dodávky elektřiny a plynu na vítězného doda vatele, sděluje obchodní manažer společnosti Luboš Káčerek. V rámci této garantované aukce proto nedochází k žádným pochůz kám po domech a bytech. Chtěli bychom varovat všechny občany, aby nerea - govali na podněty podomních dealerů, kteří se na elek tronickou aukci odvolávají. Pře vzetí záštity nad první elektronic kou aukcí energií v Plzni jsme přijali právě i z bezpečnostního důvodu, kdy k lidem přicházejí nejrůz - nější po domní prodejci. V oficiální elektro nické aukci k ničemu takovému nedochází. Lidé musí přijít přímo na kontaktní místo. O projektu a průběhu aukce informu jeme občany na našem webu a také formou letáků ve schránkách, upo zornil v souvislosti se sběrem přihlášek do aukce sta rosta obvodu Jiří Strobach. Kontaktní a sběrné místo bude v budově Úřadu městského obvodu Pl - zeň 3 v sadech Pětatřicátníků otevřeno vždy v pondělí a v úterý až do 24. září Otevírací doba v pon dělí bude vždy hodin, v úterý hodin. Pokud vám termíny sběru podkladů na Městském úřadě Plzeň 3 nevy ho - vují, nebo se nestihnete včas přihlásit, bude pro vás během měsíce září otevřena oficiální kancelář ecentre přímo v Plzni. Bližší infor mace vám podá Luboš Káčerek na telefonním čísle , nebo Potřebujete materiál pro fasádu? Obyčejnou, zateplenou polys ty - renem nebo vatou, sanační, ter - moizolační nebo jinou? Pokud ano, navštivte jednu z prodejen PRVNÍ CHODSKÁ, která tento sortiment nově nabízí. Fasády, stejně jako střechy, chrání dům před povětrnostními vlivy. Řada principů je pro provádění fasády a střechy společná. Jaké druhy fasád u nás můžete zakoupit? V našem sortimentu najdete materiál na klasické fasády ty se dnes většinou provádí jako souvrství obsahující i tepelný izolant (polystyren, kamennou vlnu atp.). Tento druh fasád se ve stavební termi - nologii často označuje jako ETICS. Klasické fasády jsou typické pro většinu domů v naší zemi. Používají se na různé formy zdiva, ale například i na opláštění dřevo staveb z OSB desek nebo jiných materiálů. Dále v sortimentu PRVNÍ CHODSKÉ najdete materiály pro fasády provětrávané. U těch je mezi vrchní vrstvou fasády (desky či profily z různých materiálů) a obvodovou stěnou budovy provedena ještě větraná mezera. Vzhledem k současným trendům v architektuře budou provětrávané fasády používány na rodinných domech stále častěji. Na provětrávané fasády se nejčastěji využívají různé desky nebo profily z vlákno cementu, skla, plechů, pálené hlíny nebo dřeva. Tyto materiály jsou zavěšovány na nosný rošt ze dřeva, hliníku nebo pozinkované oceli. Životnost fasád Důležitou sou čás - tí fasády z hlediska její životnosti jsou kvalitní profily a různé začišťovací a jiné lišty. Jejich kvalita přímo ovlivňuje tr - van livost vaší fa - sády v kriticky namá haných mís - tech (napojení na další konstrukce krokve, okna, ro - hy ostění atp.). (pi) 24 Plzeňský rozhled 9/2013

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků!

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! Určitě souhlasíte s tím, že nová okna jsou investicí, která ovlivní kvalitu bydlení na řadu let. Proto je potřeba věnovat velkou pozornost výběru jejich

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro

Byty, Domy, Zahrady. pro pro říjen 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Jak si pořídit nemovitost v zahraničí Nová koupelna v panelovém domě Co všechno ještě nevíte o střešních oknech PŘÍLOHA

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Stavba roku Plzeňského kraje už po jedenácté

Stavba roku Plzeňského kraje už po jedenácté Stavba roku Plzeňského kraje už po jedenácté Již 11. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2013, která se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Sblížícím se jarem se na

Sblížícím se jarem se na Stavba roku slaví jubileum Sblížícím se jarem se na teplé dny těší samozřejmě všechno živé, avšak neméně i stavebníci. A už ti velcí sdružení ve firmách, či malí, čítající jenom několik osob. Konečně se

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1 2014 Doporučujeme: Repasovaný vodoměr se nevyplatí! Změna vyhlášky na rozúčtování tepla se nekoná Průkaz energetické

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Změna bytu 3 + 1 32/2010. Promyšlená rekonstrukce si na sebe vydělá

Změna bytu 3 + 1 32/2010. Promyšlená rekonstrukce si na sebe vydělá 32/2010 ročník 13 Změna bytu 3 + 1 Promyšlená rekonstrukce si na sebe vydělá 2. místo v soutěži Fasáda roku 2009 rekonstrukce panelového domu v Pomořanské ulici, Praha 8 systémem BAUMIT Peníze na opravu

Více

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha hlavní město praha S energií efektivně Příručka pro energeticky efektivní domácnost Úspory elektřiny v domácnosti Úspory tepla při vytápění a ohřevu teplé vody Jak vybrat správný zdroj tepla Fotovoltaické

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ 1 2004 Kupujeme PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ vlastní byt BYDLENÍ Na návštěvě u Aleny Antalové /str. 16/ VOLNÝ ČAS Eva Jiřičná sklo, ocel a světlo /str. 32/ Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice místnost

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín kuchyně a nábytek pro Váš domov VÝROBNÍ ZÁVOD l FIREMNÍ PRODEJNA ZNAČKOVÁ PRODEJNA l PRAHA Zahradní 1A, 664 44 Ořechov Tel./fax: 547 225 790, 547 225 126 e-mail: info@nadop.cz www.nadop.cz Kuchyně Vega,

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

www.moje-bydleni.com Starý dům v novém kabátě Vybíráme nová okna Terasa, místo pro odpočinek

www.moje-bydleni.com Starý dům v novém kabátě Vybíráme nová okna Terasa, místo pro odpočinek bydlení www.moje-bydleni.com Starý dům v novém kabátě Vybíráme nová okna Terasa, místo pro odpočinek Zahradě to nejlepší Platnost akce od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 Ceny jsou uvedené včetně DPH. Sekačky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika pasivních domů vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. 2012 autor: Olga Málková

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E St echy a paragrafy Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna 1 8. V Y D Á N Í S R P E N 2 0 0 7 N E P R O D E J N É

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více