BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem dechových potíží vyžadujících trvalý lékaøský dohled. Bìhem prvního roku života mùže u dítìte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavì dechu. Pøístroj Babysense II mùže varovat, pokud jsou tyto projevy pøíznakem nachlazení, vysoké horeèky nebo jiného chorobného stavu. V extrémním pøípadì mùže zástava dechu souviset s S.I.D.S. (syndrom náhlého kojeneckého úmrtí), což je stále nejèastìjší pøíèinou úmrtí kojencù do 1 roku vìku. Tento syndrom nelze diagnostikovat pøedem a ani moderní medicína doposud nepøišla s žádnými léèebnými prostøedky èi øešením, takže pøístroj Babysense II, má coby ochrana, svá omezení. Avšak je to jedineèný bezpeènostní systém, který od samého zahájení prodeje pomáhá zachraòovat kojence. Pøístroj Babysense II je monitorovací zaøízení, které mùže rodièùm pomoci zdolat nebezpeèí dýchacích potíží. Základní vlastnosti Pøístroj Babysense II trvale detekuje pohyby Vašeho dítìte a spouští zvukový a optický signál, pokud se dechová akce zastaví na více než 20 sekund nebo pokud dechová frekvence poklesne pod 10 nádechù za minutu. Systém zahrnuje kontrolní jednotku pøipojenou k senzorovým deskám umístìným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítìte. Senzory nejsou v pøímém kontaktu s dítìtem a jeho pohyb neomezují. Obr.1

2 Pøístroj se skládá z tìchto souèástí: kontrolní jednotka 2 senzorové desky spojovací kabel závìsná pøíchytka Instalace 1. Umístìte na dno postýlky senzorové desky (viz obr. 1) nebo jednu senzorovou desku (viz. poznámka níže o novorozencích). Na desky položte matraci, která musí pevnì pøiléhat. Pokud matraci nelze umístit tak, aby pøiléhala na senzorové desky nebo jde-li o pružinovou matraci, je nezbytné umístit na dno postýlky døevìnou desku, na níž se umístí senzorové desky. 2. Sejmìte kryt baterií, vyjmìte pouzdro na baterie a vložte podle znaèek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vra te pouzdro na baterie zpìt a uzavøete kryt. Nepoužívejte staré baterie spoleènì s novými. 3. Zapojte kabely senzorových desek do rozdvojky spojovacího kabelu a druhý konec spojovacího kabelu do vstupu na kontrolní jednotce oznaèeného SENSOR-IN. Použijete-li jednu senzorovou desku, pøipojte kabel pøímo ke kontrolní jednotce bez použití spojovacího kabelu. Druhý vstup na kontrolní jednotce je pro zaøízení, které není v ÈR v prodeji - nepoužívat! DÙLEŽITÉ: Kvùli zabránìní nebezpeèí z volnì visících kabelù senzorù se doporuèuje svinout pøebyteènou šòùru a svázat ji pøiloženou spojkou, nebo pøebyteèné šòùry peèlivì omotat kolem sloupkù postýlky, jak ukazuje obr Zastrète závìsnou pøíchytku pevnì do štìrbiny na zadní stranì øídící jednotky a povìste ji na okraj postýlky nebo kamkoli jinam mimo dosah dítìte. Instalace novorozenci Pøi použití u kojencù ještì neschopných lézt použijte pouze jednu senzorovou desku bez spojovacího kabelu pro zajištìní vìtší citlivosti pøístroje. Když se dítì zaène otáèet a pohybovat po postýlce, musí být zapojeny obì senzorové desky za použití spojovacího kabelu. Obr. 2:

3 Popis znaèek na výrobním štítku: pøístroj s ochranou typu BF pøed použitím pøístroje je nutné prostudovat návod na použití Provoz Položte dítì do postýlky. Pøístroj zapnìte stisknutím tlaèítka on/off umístìného pod posuvným krytem. Pøi zapnutí se kontrolní svìtla krátce rozsvítí a je slyšet klapnutí. Zaznamená-li senzorová deska dech a pohyb bliká zelená kontrolka. Svítí-li èervená kontrolka indikující nízké napìtí baterií je tøeba baterie vymìnit. Je-li navíc slyšet cvakání, musí se baterie vymìnit ihned. Dojde-li k zástavì dechu nebo snížení frekvence rozsvítí se èervená poplachová kontrolka a spustí se zvukový alarm. V takovém pøípadì se øiïte pøiloženým návodem pro poskytnutí první pomoci. Pøístroj vypnìte stisknutím tlaèítka on/off. Zvednete-li dítì z postýlky, aniž byste pøístroj vypnuli, spustí alarm. Zkušební provoz Babysense II je mimoøádnì citlivý pøístroj, který pøes matraci monitoruje dechové akce dítìte ve spánku. Existují dvì hlavní pøíèiny chybné èinnosti technické pøíèiny chybné èinnosti a chybná èinnost v dùsledku vlivu prostøedí. Technické pøíèiny Za úèelem minimalizace technických obtíží postupujte peèlivì podle návodu na instalaci a provoz. Vada senzorové desky nebo pøerušení spojení mùže vyvolat spuštìní falešného

4 alarmu, zatímco vada kontrolní jednotky uèiní monitor nefunkèním. Vlivy prostøedí Díky své vysoké citlivosti mùže být Babysense II ovlivnìn vlivy faktorù okolního prostøedí napø. fény, vítr, ventilátory, klimatizace, zvlhèovaèe, mechanické vibrace, mobilní telefony, elektronické chùvièky atd. Takové vlivy prostøedí mohou být zachyceny senzory podobnì jako vlivy dechových akcí, èímž zabraòují aktivaci výstrahy nebo ji zpožïují. (Pøestože pøístroj vyhovuje požadavkùm na elektromagnetickou kompatibilitu podle naøízení vlády è. 169/1997 Sb., je možné, že bude-li pøístroj používán v silném elektromagnetickém poli, mùže dojít k selhání jeho funkce.) Proto provádìjte pravidelnì následující test: Zkontrolujte, že když je dítì v postýlce a pøístroj v provozu, bliká zelená kontrolka. Vezmìte dítì z postýlky a pøístroj vypnìte. Po vypnutí poèkejte 2 až 3 minuty až se matrace v dùsledku odstranìní vlivu hmotnosti dítìte narovná. Pøístroj opìt zapnìte, aniž byste s postýlkou hýbali (bez dítìte v postýlce). Sledujte zelenou kontrolku blikání bude signalizovat, že jsou zaznamenávány poruchy vlivem okolí jako falešné signály pohybu. Nepùsobí-li vlivy okolního prostøedí na pøístroj, spustí se za cca 20 sekund výstražný alarm. Nerozezní-li se alarm, eliminujte veškeré vlivy prostøedí tak, že napø. zmìníte zpùsob vìtrání, zavøete okna, odstraníte mobilní telefony, pøemístíte chùvièky do vìtší vzdálenosti od postýlky, pøíp. pøemístíte postýlku. Kontrola správné délky èasového limitu pøed spuštìním alarmu Umístìte senzorovou desku napojenou na kontrolní jednotku na rovnou plochu (napø. stùl), zajistìte, aby pøístroj nebyl ovlivòován okolními vlivy (viz výše), položte svoji dlaò na senzorovou desku a zapnìte pøístroj. Senzor bude snímat pohyb Vaší ruky. Pøístroj nechejte v provozu, sundejte dlaò a odstupte od pøístroje. V klidu vyèkejte spuštìní alarmu, limit mezi okamžikem, kdy senzor pøestane snímat Váš pohyb ruky, a spuštìním alarmu, by nemìl pøesahovat 20 sekund. Tento test nelze provádìt tak, že vyjmete dítì z postýlky. V tomto pøípadì dochází ke zvìtšovacímu pohybu matrace, který v pøípadì dechové zástavy dítìte ležícího v postýlce nenastane, a který zpùsobuje delší prodlevu pøed spuštìním alarmu. Zkontrolujte, že alarm je slyšet na místech, kde se v dobì spánku dítìte vyskytujete. Dùležitá upozornìní Pøístroj Babysense II je kontrolní pøístroj, který monitoruje a varuje v pøípadì zástavy dechu nebo snížení frekvence dechu (stav poruchy centrálního nervového systému), ale nemùže jí pøedcházet. Na tyto jevy Vás pouze upozorní, odpovìdnost za první pomoc je na Vás! Pøístroj Babysense II snímá pouze dechové akce a pohyb a nemùže monitorovat jiné pøípady. Úèelem zaøízení je varovat, pokud dojde k zástavì nebo zpomalení dechu a pohybu, které mùže souviset s bìžnými událostmi, jakoukoliv jinou pøíèinou nebo dokonce s S.I.D.S.

5 V pøípadì dvojèat a vícerèat je nutné použít pro každé dítì samostatný pøístroj. Do postýlky nedávejte další dítì nebo domácí zvíøe. Matrace z pevného materiálu, jako je pìnový polystyren, mohou zpùsobovat falešné alarmy. Doba použitelnosti pøístroje je 24 mìsícù. Údržba Pøístroj Babysense II nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu vyjma výmìny baterií po rozsvícení indikátoru stavu baterií. Senzorové desky a kontrolní jednotka se mohou pøetøít vlhkým hadøíkem. Pokud pøístroj není používán, je tøeba vyjmout baterie a skladovat jej na suchém stinném místì. Další informace testováno mezinárodní zkušebnou G-MED vyhovuje požadavkùm evropské smìrnice 93/42/EEC (technické požadavky na zdravotnické prostøedky a elektromagnetickou kompatibilitu) vystaven certifikát vydáno prohlášení o shodì oznaèeno CE znaèkou provedeny klinické zkoušky podle zákona è. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostøedcích a vyhl. MZd è. 316/2000 Sb. vydáno klinické hodnocení Technické parametry model: CU-100/2 napájení: tužkové baterie 4x1,5V typu LR6, velikost AA pøíkon: 6 kw, spotøeba proudu: 1 ma hlasitost alarmu: 85dB SPL na vzdálenost 1 m senzorové desky: materiál ABS 440 x 270 mm kontrolní jednotka: materiál ABS 160 x 110 mm Distributor: MEDIMPLANT s.r.o. Údolní 8a, Brno tel.:

6

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní:

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

IR 10. Infračervená relaxační podložka

IR 10. Infračervená relaxační podložka IR 10 Infračervená relaxační podložka 1 1. Základní popis přístroje Infračervený relaxační přístroj IR 10 slouží k relaxaci působením infračervených paprsků. Je určen k použití volně na rovné ploše, na

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více