7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Kapitola nás uvádí do problematiky územních aspektů obchodního podnikání, které souvisejí s charakterem sídelní soustavy a jejím rozvojem. Obecné tendence ve vývoji sídelní soustavy platí i v ČR, působily zde dva principy: střediskovost a spádovost. O lokalizaci jakýchkoliv ekonomických aktivit i maloobchodní jednotky rozhoduje řada faktorů, se kterými je užitečné se seznámit. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět pochopit vztah mezi charakterem sídelní soustavy a uspořádáním obchodní sítě. Získáte: Získáte základní znalosti o sídelní soustavě a faktorech jejího vývoje.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 128 Budete schopni: Budete schopni vyhodnotit územní aspekty obchodního podnikání. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 120 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Sídelní útvar, soustava osídlení, struktura osídlení, dynamické a statické faktory vývoje, regionální struktura, městské a venkovské sídelní regiony, urbanizace, aglomerace, hierarchie spádovosti a střediskovosti, koeficient proximity, faktory rozmístění ekonomických aktivit. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 16 Milí studenti, hovoříte-li s obchodníkem, tak vám potvrdí, že místo a ještě jednou místo je jedním z důležitých předpokladů úspěšnosti. Než se ale pustíme do vysvětlování konkrétních principů rozvoje maloobchodní sítě, je třeba, abyste pochopili širší souvislosti územních aspektů rozmisťování ekonomických aktivit. Podívejme se tedy na ně.

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Soustava osídlení obecné vymezení Soustava osídlení je tvořena sítí sídel (sídelních útvarů) na určitém území včetně infrastruktury propojující tato sídla a dalších funkčních zařízení jako jsou výrobní složky, obchodní složky, rekreační zařízení apod. Základem soustavy osídlení je tedy sídelní útvar, což je každé místo na zemi, na kterém je obytné zařízení vyznačující se konkrétní dělbou práce. Síť sídelních útvarů je výsledkem prostorového rozložení obyvatelstva. Ve venkovském prostoru mají sídelní útvary povahu seskupení objektů pro bydlení včetně občanské vybavenosti. V městském prostoru mají charakter urbanistického celku s určitým historickým a společensko-správním významem. Každá sídelní soustava má svoji strukturu, která je dána charakterem jednotlivých sídelních útvarů, jejich velikostí a vzájemnými prostorovými a funkčními vazbami. Tato struktura není stejnorodá, ale diferencovaná. Hovoříme pak o regionální struktuře. Na vývoj struktury osídlení a její rozmanitost působí tzv. dynamické a statické faktory. Soustava osídlení a její struktura Dynamické faktory jsou dány rozvojem výrobních sil. Před průmyslovou revolucí se struktura osídlení vyvíjela rovnoměrněji, neboť převládala zemědělská malovýroba a řemesla. Prudký rozvoj nastal s nastartováním průmyslové výroby. Výrobní síly se koncentrovaly do sídel s příznivými podmínkami, rozvíjela se průmyslová centra, čímž docházelo k nerovnoměrnému vývoji struktury sídelních soustav. V praxi to znamenalo, že jednotlivé regiony měly rozdílný hospodářský význam a z toho pramenily i rozdíly v životní úrovni obyvatelstva a jejich podmínek pro život. Dynamické faktory Statické faktory znamenají již existující soubor sídel vzniklých v důsledku ekonomie existence, tj ovlivněných geografickými a klimatickými podmínkami. Statické faktory Vývoj osídlení navazuje na existující soubor sídelních útvarů, na jejich technickou a občanskou vybavenost, bytový fond, komunikace atd., tudíž na hodnoty, které vytvořily generace předcházející. Trvalá sídla jsou produktem lidské činnosti a vytvářejí podmínky pro generační kontinuitu, pro návaznost sociálního vývoje atd. Trvalá místa jsou předpokladem další reprodukce lidí a vyššího uspokojování potřeb. Rozlišujeme sídelní útvary venkovské a městské. Vývoj osídlení

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 130 Venkovský prostor zajišťuje bydlení cca pro 1/3 až 2/3 obyvatel země a rekreaci téměř pro všechny. Organizuje se zde zemědělská výroba, těžba nerostů, průmyslová výroba i dálková doprava. Městský prostor zajišťuje především hospodářskou, kulturně společenskou a politicko-správní funkci. Venkovský prostor Městský prostor 7.2 Seskupování sídelních útvarů Při vývoji sídelních soustav dochází k seskupování sídelních útvarů a pohybu obyvatelstva. Významným projevem rozložení obyvatelstva v sídelní struktuře je seskupování sídelních útvarů do určitých prostorových seskupení. Již klasickou změnou prostorových forem organizace společnosti je urbanizace a novou formou uspořádání osídlení je aglomerace. urbanizace je mnohostranný sociálně-ekonomický a geografický proces směřující k růstu měst, zvětšování podílu osob žijících ve městech a migraci obyvatelstva z venkova do měst, aglomerace je uspořádání osídlení vznikající vtahováním venkovských sídelní útvarů do rostoucích městských území. Aglomerace vytvářejí monocentrické a polycentrické systémy osídlení. Monocentrický systém - představuje existující výrazné centrum v území založené na průmyslovém potenciálu a jeho obslužné funkci. Mnoho lidí zde dojíždí za prací a jinými záležitostmi, je zde hustá dopravní síť a projevuje se výrazná nadřazenost nad ostatními sídelními útvary. Rozložení obyvatelstva v sídelní struktuře Urbanizace Aglomerace Monocentrický systém Polycentrický systém - vzniká integrací několika sídelních útvarů spojených silnými vzájemnými funkčními vazbami, energetickými a dopravními systémy, občanskou vybaveností atd. Polycentrický systém Dlouhou dobu působil na urbanizaci rozvoj průmyslu, historicky v době od průmyslové revoluce (polovina 18. stol.) až po 50. léta 20. stol., kdy se trh výrobce změnil na trh spotřebitele, prudce se začaly rozvíjet služby. Soudobý proces urbanizace je již více spjat s terciární sférou. Terciární sektor potřebuje ke svému rozvoji urbanizaci a stimuluje ji obdobně jako dříve industrializace. Maloobchod, jako součást terciárního sektoru, je územně závislý na vývoji sídlení soustavy, jejíž regionální struktura nabízí rozdílné možnosti rozvoje maloobchodu navazující na venkovský a městský prostor a životní úroveň obyvatelstva, jeho potřeby, preference a koupěschopnou poptávku. Se kterým odvětvím je spjat proces urbanizace?

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Česká sídelní soustava Obecné tendence ve vývoji sídelní soustavy platí i u nás. Také v ČR dochází k soustřeďování společenských aktivit do určitých lokalit, vznikají regionální struktury různého hospodářského významu a aglomerace. Na vývoj české sídelní soustavy měly vliv dva principy, a to princip spádovosti a princip střediskovosti. 2 principy rozvoje sídelní soustavy v ČR Princip spádovosti je založen na soustřeďování podnikatelských aktivit a jiných lidských aktivit do příznivě položených sídel - středisek. Oba dva principy tedy spolu úzce souvisejí. Spádovost má určitou hierarchii a stupně, která vtiskne danému sídelnímu útvaru konkrétní obslužnou funkci občanské vybavenosti jako součást sociální vybavenosti měst. 1. stupeň (větší vesnice a malá města) - vznikla z venkovského osídlení s nejmenším obslužným obvodem (farní obvody, šlechtická panství, trhy). Jejich spádová funkce byla posílena v 50. a 60. letech výstavbou zdravotních středisek, zřizováním základních škol apod. Dnes se kvůli intenzivnějším projevům urbanizace a úbytku venkovského obyvatelstva některých lokalit uvažuje o jejich zrušení. 2. stupeň (města bývalého okresního významu) - doposud to byla sídla stávajících okresů, do kterých byla soustřeďována správní, kulturní, školská, zdravotnická a další zařízení občanské vybavenosti. (spádový dosah cca km). Byla to a mnohdy jsou výrazná centra průmyslové výroby. 3. stupeň (města krajského významu) - sehrávala a sehrávají významnou funkci hospodářského, kulturního a společenského centra větších oblastí. Byla to a jsou největší střediska průmyslové výroby. V současnosti dochází ke změnám ve správním uspořádání ČR, což se jistě projeví ve změnách spádových poměrů. Řada bývalých okresních měst může částečně ztratit svůj předchozí význam, bude záležet na tom, jaké obslužné funkce hospodářského, kulturního, zdravotního či školského si budou schopny tato města udržet a dále rozvíjet. Naopak krajská města budou nabývat na svém významu, ať už to budou ta bývalá či nově vzniklá. Tyto změny se prosazovaly s cílem umožnit rozvoj občanské demokratické společnosti a v rámci krajského uspořádání republiky posílit decentralizační tendence lokálního rozvoje. Principy spádovosti a střediskovosti budou zachovány, pouze lze očekávat změny významu jednotlivých sídelních útvarů. Princip spádovosti Stupně spádovosti 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Změny ve správním uspořádání ČR a spádové poměry

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 132 Na hierarchii spádovosti se vyvíjí středisková soustava osídlení, tvořená těmito středisky osídlení: Struktura střediskové soustavy 1. středisko oblastního významu (3. stupeň spádovosti - Praha, Brno Ostrava.), 2. středisko obvodního významu (2. stupeň spádovosti - Karviná, Opava, Kladno, Kolín.), 3. středisko místního významu (1. stupeň spádovosti), 4. nestředisková sídla trvalého významu (plní některé z těchto funkcí - pouze výrobní, zemědělskou, ubytovací, rekreační, lázeňskou apod.), 5. nestředisková sídla ostatní. Základem sídelních regionálních aglomerací jsou střediska oblastního významu. Střediska obvodního významu jsou základem tzv. městských regionů. Střediska místního významu, nestředisková sídla trvalého významu a ostatní tvoří venkovské osídlení. 7.4 Optimální využití prostorových faktorů pro rozmístění ekonomických aktivit Pro posouzení rovnoměrnosti rozmístění střediskových sídelních útvarů slouží koeficient proximity jako východisko náročnosti fyzické distribuce zboží. Koeficient proximity udává průměrnou vzdálenost mezi jednotlivými sídelními útvary střediskového charakteru. Čím je vyšší průměrná vzdálenost mezi jednotlivými sídelními útvary, tím je jejich rozmístění nerovnoměrnější, a tím jsou nároky na řešení FDZ, zásobování a náklady s tím spojené vyšší. Posuzování rovnoměrnosti rozmístění střediskových SÚ KOEFICIENT PROXIMITY k pro = plocha/počet j. SÚ Pramen: CIMLER, P.: Územní a provozní strategie retailingu. Praha, VŠE ( 7-1)

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 133 Znalost sídelní struktury podmiňuje optimální využití prostorových faktorů umístění ekonomických a podnikatelských aktivit. Cílem je dosahovat optimálních podnikatelských cílů s minimalizací výdajů na živou a zvěcnělou práci. Jde o to, aby firma vynaložením určitých prostředků - vstupů - dosáhla maxima ekonomických efektů - výstupů. S tím souvisí správná volba lokalizace provozoven (obchodní sítě) na základě nákladových analýz všech faktorů rozmístění ekonomických aktivit. Mezi těmito faktory posuzujeme zejména: Volba lokalizace provozoven Přírodní podmínky a životní prostředí - jsou důležité pro výrobu, služby, cestovní ruch i dopravu. Základní fondy - stavby, jejich technická úroveň a využitelnost pro určité činnosti. Technická infrastruktura - vodovodní instalace, kanalizace, zdroje elektrické energie, telekomunikační síť, dopravní infrastruktura. Ceny pozemků - tržní ocenění místa lokalizace. Pracovní síly - zdroje pracovních sil a jejich úroveň, náklady na pracovní sílu. Demografická struktura obyvatelstva - životní úroveň, příjmy a úroveň spotřeby. Věda a výzkum - možnosti spolupráce s podnikatelskými subjekty, vznik technologických a vědeckých parků. Faktory rozmístění ekonomických aktivit ÚKOL K ZAMYŠLENÍ 6 1.Jaké je postavení sídelních útvarů v sídelní soustavě při uspokojování potřeb obyvatelstva? 2. Specifikujte obecné faktory rozmístění ekonomických aktivit na podmínky obchodního podnikání. 3.Uveďte vztah mezi charakterem uspořádání sídelní soustavy a uspořádání organizační struktury obchodní sítě. KONTROLNÍ OTÁZKA Které faktory ovlivňují rozmanitost struktury sídelní soustavy? 2. Které procesy ovlivňují změny prostorového uspořádání společnosti?

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Se kterým sektorem NH je především spjat soudobý proces urbanizace? SHRNUTÍ KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Soustava osídlení je tvořena sítí sídelních, na určitém území propojených infrastrukturou. Sídelní útvar je každé místo na zemi s obytným zařízením a s určitou dělbou práce. Sídelní útvary vytvářejí venkovský a městský prostor. Struktura osídlení Každá sídelní soustava má svoji strukturu, která je výsledkem působení jak dynamických, tak statických faktorů. Dynamické faktory jsou dány rozvojem výrobních sil a průmyslu, statické souvisejí s ekonomií lidské evidence, která je spojena s geografickými a klimatickými podmínkami. Vlivy působící na strukturu Vývoj sídelních soustav se projevuje seskupováním sídelních útvarů. Tyto prostorové změny doprovází urbanizace a aglomerace. Proces urbanizace byl dlouhodobě spojen s rozvojem průmyslu, v současnosti s rozvojem terciární sféry. Maloobchod je součástí terciární sféry. Prostorové změny Česká sídelní soustava se vyvíjela na základě dvou principů, střediskovosti a spádovosti. Existují 3. stupně spádovosti a tomu odpovídající typy středisek osídlení: střediska místního významu, obvodního a oblastního. Tato střediska společně s nestřediskovými sídly trvalého významu a nestřediskovými sídly osídlení vytvářejí strukturu osídlení v ČR. Česká sídelní soustava a její 2 principy vývoje Pro posouzení rovnoměrnosti rozmístění střediskových sídelních útvarů se používá koeficient proximity. Znalost charakteru sídelní soustavy je nutná k optimálnímu využívání prostorových faktorů umístění ekonomických aktivit, v tom obchodního podnikání a rozvoje maloobchodní sítě. Koncentrace obyvatelstva představuje koncentraci koupěschopné poptávky, kterou obchod ke své existenci potřebuje. Optimální využití prostorových faktorů

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 135 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY Dynamické a statické 2. Urbanizace, aglomerace. 3. S terciární sférou. PRŮVODCE STUDIEM 17 V 6. kapitole jsme se seznámili s maloobchodem a jeho druhy. V této kapitole s územními aspekty obchodního podnikání. V další kapitole budeme své znalosti prohlubovat z hlediska maloobchodní sítě, jejíž rozvoj souvisí s prostorovými faktory rozmísťování ekonomických aktivit. Průchod modulem

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického.

Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického. Lokalizace Ing. Josef Zilvar, CSc 1 Teorie lokalizace Regionalistika je vědní obor, který se zabývá prostorovými jevy a procesy a jejich vzájemnými vztahy v lidské společnosti Region je chápán jako územní

Více

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ

PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Výzkumný úkol WB-09-05 Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Výzkum pro potřeby regionů PROBLÉMY MIKROREGIONŮ PŘI TVORBĚ SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Pápol, Projektová

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 88 5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SYSTÉMY MALOOBCHODU VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Kapitola objasňuje význam a postavení

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. verze Praha, únor 2004 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Bozděchova 99/6 400 01 Ústí nad Labem Datum: srpen 2014 Projekt: CZ.1.08/3.2.00/14.00346 Zpracování IPRÚ Mladá Boleslav OPTP

Více

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2001-2004 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. Sociálně ekonomická analýza Moravskoslezského kraje... 5 1.1 Základní

Více

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DÍLČÍ PROJEKT Metodický aparát pro vyhodnocení meziročních trendů v období 2006 až 2013 a pro kvantifikaci

Více

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 Problémová analýza Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 duben 2013 Ekonomika, výzkum, trh práce, vzdělávání, cestovní ruch Ekonomika Královéhradeckého kraje vykazuje v mezikrajském

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ

12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 213 12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Poslední kapitola pojednává o základních

Více

Regionální hospodářská konkurenceschopnost

Regionální hospodářská konkurenceschopnost Regionální hospodářská konkurenceschopnost příručka pro představitele veřejné správy Projekt identifikace klastrů v ČR Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A Irena Szarowská Karviná 2005 Irena Szarowská, Veřejné finance A 2 OBSAH MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Verze pro výběr strategických cílů Kladno, listopad 2007 Řešitelské organizace Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Kateřinská 26, 120 00 Praha 2 Tel./Fax:

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 176 10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE Prodejna bez ohledu na svoji velikost potřebuje

Více