Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev"

Transkript

1 Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni

2 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad přinášejí co možná nejdetailnější informace o průběhu realizace operačního programu z hlediska územního dopadu přijatých žádostí, resp. projektů schválených k realizaci a spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad. Cílem této evaluační aktivity je přinést širší, zejména geografický přehled o provádění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad. Studie je s přibývajícími koly výzev stále rozvíjena a prohlubována. Výsledky, jenž demonstruje, mají přispět k zajištění co možná nejefektivnějšího procesu implementace ROP NUTS II Jihozápad s ohledem na plnění cílů programu a na uspokojení potřeb jednotlivých částí regionu soudržnosti Jihozápad. Zejména pak slouží k efektivní podpoře a plánování aktivit absorpční kapacity, když poukazuje na oblasti regionu, v nichž byla v hodnocených kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad aktivita žadatelů z různých důvodů nízká. V březnu 2009 se na základě zveřejněných výsledků předchozích částí evaluační studie Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad uskutečnily speciální semináře pro potenciální žadatele v tzv. bílých místech regionu soudržnosti Jihozápad, tedy v místech s nejnižším zaznamenaným zájmem o poskytnutí finanční podpory z ROP NUTS II Jihozápad. Konaly se v ORP Blatná, Blovice, Kralovice, Strakonice, Nepomuk a Písek. Studie však také poskytuje souhrnné informace o výši zájmu o ROP NUTS II Jihozápad a o územním směřování poskytnuté dotace v rámci celého regionu soudržnosti Jihozápad a v jeho částech. Základním pilířem studie Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad je členění regionu na územní jednotky region soudržnosti NUTS II Jihozápad, kraj (NUTS III), okres (LAU 1, NUTS IV), obec s rozšířenou působností a obec (LAU 2, NUTS V). První kolo výzev ROP NUTS II Jihozápad bylo vyhlášeno a ukončeno Výzva byla vyhlášena na jedinou oblast podpory, a to 1.1 (kromě oblastí podpory 4.1 a 4.2, na něž byla vyhlášena kontinuální výzva s datem ukončení ). Přijato bylo pouze pět projektových žádostí (dvě za Jihočeský a tři za Plzeňský kraj), což bylo způsobeno faktem, že výzva byla vyhlášena pouze na jedinou oblast podpory a také že se jednalo o úplně první výzvu vyhlášenou v daném programu. Dne schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen Výbor") k realizaci všech pět projektů. Druhé kolo výzev ROP NUTS II Jihozápad bylo vyhlášeno na oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 a 3.3 a ukončeno Žádosti byly předloženy do všech vyhlášených oblastí podpory. Celkem jsme zaregistrovali 603 žádostí. Z jihočeské části regionu bylo předloženo cca dvakrát více žádostí, konkrétně 407, než z části plzeňské (196 žádostí). Dne byly Výborem schváleny k realizaci projekty z druhého kola výzev. Uspělo celkem 170 ze 603 projektů, což je více než čtvrtina (28,5%). Ve třetím kole výzev ROP NUTS II Jihozápad bylo předloženo nejvíce projektových žádostí, konkrétně 719. Ze Jihočeský kraj jsme zaznamenali 490 a za Plzeňský 229 žádostí. Toto kolo výzev bylo vyhlášeno dne s datem ukončení příjmu žádostí ke (v případě oblasti podpory 2.1 ke ). Výzva byla vyhlášena na oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 (výzva k předkládání tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst, nejedná se o dílčí projekty), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 a 3.3. Dne Výbor schválil k realizaci projekty, jenž byly žadateli předloženy ve třetím kole výzev ROP NUTS II Jihozápad. Celkem bylo schváleno 174 ze 719 projektů (úspěšnost 24 %). Úspěšnost tedy lehce poklesla, příčinou ale byl znatelný nárůst počtu předložených projektových žádostí. A konečně páté a šesté kolo výzev ROP NUTS II Jihozápad byla vyhlášena dne s datem ukončení příjmu žádostí ke (pátá výzva), respektive (šestá výzva). S výjimkou oblastí podpory 1.3, 1.4 a 2.1 byly tyto dvě výzvy vyhlášeny na všechny oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad. Pátá výzva měla svá specifika. V oblasti podpory 3.1 byly vyhlášeny tři samostatné výzvy: 3.1 A zaměřená obecně na podporované aktivity, 3.1 B zaměřená na aktivitu výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodné infrastruktury a značení") a 3.1 C zaměřená na aktivitu výstavba hippo stezek a stezek pro pěší včetně doprovodné infrastruktury a značení". Cílem bylo motivovat míru naplňování nedostatečně plněných indikátorů Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem a Délka nově vybudovaných stezek pouze pro hipo a pěší. 2

3 Územní aspekty implementace Také šestá výzva měla určitá specifika. Došlo k vyhlášení výzev k předkládání žádostí s projektovým záměrem na realizaci projektů formou PPP, tzn. spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Bohužel však nebyla předložena žádná žádost, a to především z důvodu nedostatečných praktických zkušeností a nedostatečného právního zakotvení této problematiky v České republice (alespoň tedy k březnu 2011). Celkem bylo v páté a šesté výzvě přijato 811 projektových žádostí, z toho 526 za Jihočeský a 285 za Plzeňský kraj. Projekty, předložené v rámci pátého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad, byly schváleny k realizaci Projekty v rámci šestého kola výzev ROP NUTS II Jihozápad pak byly předloženy VRR ke schválení Z důvodu nahlášené nesrovnalosti v procesu hodnocení projektových žádostí, předložených do 5. a 6. výzvy, Policií České republiky však byla Usnesení o schválení projektů anulována a zároveň bylo VRR rozhodnuto o kompletním přehodnocení všech žádostí přijatých do 5. a 6. výzvy. Nově pak byly projekty schváleny k realizaci (oblasti podpory 1.1 a 1.2), (celá šestá výzva) a (ostatní oblasti podpory 5. výzvy). Po přehodnocení tak bylo schváleno k realizaci 179 projektů za pátou i šestou výzvu, a sice 156 projektů za pátou a 23 projektů za šestou výzvu. V páté výzvě tak po přehodnocení uspělo méně projektů než po původním hodnocení (rozdíl činí 21 projektů, přičemž největší rozdíly mezi původním a novým hodnocením jsme zaznamenali v oblastech podpory 2.4 a 2.5. Průměrná úspěšnost tak činí 26 %. Z důvodu omezené výše finančních prostředků, alokovaných na ROP NUTS II Jihozápad, jenž je druhá nejnižší v porovnání ROP NUTS II Jihozápad se všemi ostatními regionálními operačními programy, bylo navzdory extrémnímu zájmu žadatelů (do ROP NUTS II Jihozápad bylo v rámci dosud vyhlášených kol výzev předloženo nejvíce projektových žádostí ze všech regionálních operačních programů v České republice) podpořeno pouze nízké procento projektů. Je tedy možné spolufinancovat pouze ty projekty, jejichž projektový záměr vykazuje největší přínos pro region a zpracování projektové žádosti je velmi kvalitní. Mapa 1: Mapa intenzity počet předložených žádostí (první mapa) a projektů schválených k realizaci (druhá mapa) v prvním, druhém, třetím, pátém a šestém kole výzev v regionu NUTS II Jihozápad Zdroj: Monit7+ Ve všech uplynulých kolech výzev ROP NUTS II Jihozápad (pouze s výjimkou výzvy první) se Jihočeský kraj ukázal být výrazně aktivnějším a tím také úspěšnějším než kraj Plzeňský a těžiště se tak v absorpční kapacitě zcela zřetelně přesunulo na stranu jižních Čech, zejména pak v sektoru cestovního ruchu či v oblasti rekonstrukce místních komunikací. Jen v oblasti podpory 1.1 jsme ve třetí a páté výzvě zaregistrovali více žádostí s dopadem do územního obvodu Plzeňského kraje. Při ještě detailnějším a úspěšnější centrální periferní pás, zejména center a větších měst, 3 rozboru vidíme, že v rámci regionu soudržnosti Jihozápad je aktivnější část regionu (okresy České Budějovice, Tábor či Plzeň-město), zatímco pak při hranici s Německem, zaostal. Většina žádostí putuje z regionálních jako jsou České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec či Plzeň. Menší obce

4 Územní aspekty implementace a města regionu se v ostré konkurenci prosazují hůře, jelikož velká města mají bohatší zkušenosti se zpracováním projektové žádosti, většinou mají dostatek odborníků na problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, zatímco menší obce a města častěji využívají služeb soukromých firem a agentur, jenž se specializují právě na vypracování projektových žádostí a s tím souvisejících služeb. Nejvíce přitažlivé pro žadatele se ukázaly zejména dvě oblasti podpory 1.5 a 3.1, kde počet předložených žádostí v rámci každé z výzev výrazně překročil sto. Postupně také rostl počet žádostí v oblasti podpory 2.4 (ve třetí a páté výzvě také přesáhl sto žádostí) a díky značně navýšené alokaci též do oblasti podpory 2.6 (alokace ve výši necelých 127 mil. Kč ve druhé výzvě, 554 mil. Kč ve třetí a 746 mil. Kč v páté výzvě). Nejméně projektových žádostí je dlouhodobě předkládáno do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.4. Avšak v žádném případě nelze tvrdit, že nízký počet žádostí značí nízký zájem žadatelů. Většinou totiž v těchto oblastech podpory dojde k vyčerpání až 100 procent vyhlášené alokace. Například v oblasti 1.1 registrujeme investičně a kapitálově náročné projektové záměry. Z pohledu jednotlivých typů žadatele byly nejaktivnějším a zároveň také nejúspěšnějším typem žadatele obce, jejichž podíl na celkovém počtu předložených projektových žádostí a projektů schválených k realizaci se ve většině regionu soudržnosti Jihozápad pohyboval kolem 70 %. Obce většinou žádají v oblastech podpory 1.5, 2.2 a 2.3. Jako aktivní se ukázaly být také soukromé subjekty (cca 20% podíl), jenž naopak žádají v celé prioritní ose 3. Dalším aktivním typem žadatele jsou nestátní neziskové organizace (cca 10 15% podíl), které nejčastěji žádají v oblasti podpory 2.5, či organizace založené nebo zřízené krajem (cca 10% podíl), které žádají v oblastech podpory 1.1, 2.4 nebo 2.6 (jsou samozřejmě oprávněny žádat i v ostatních oblastech podpory ROP NUTS II Jihozápad). 4

5 5 Územní aspekty implementace

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více