ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Politických obětí 2238, Frýdek-Místek IČ: Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech otevřené zadávací řízení na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE článek 1 Základní údaje o sektorovém zadavateli Sektorový zadavatel: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Sídlo: Politických obětí 2238, Frýdek-Místek Jednající : Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Jana Halusková Telefon, , Profil zadavatele: Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ust. 44 odst. 11 zákona). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. článek 2 Základní údaje o veřejné zakázce, pojmy název veřejné zakázky: Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech druh veřejné zakázky: otevřené zadávací řízení na dodávky předpokládaná cena: ,- Kč z toho: Část VZ autobusy Cena za kus Cena celkem 1. 4 celonízkodlažní, délka do 13 m, 3 dveře, CNG ,- Kč ,- Kč 2. 1 nízkopodlažní, délka do 13 m, 2 dveře, nafta ,- Kč ,- Kč 3. 3 nízkopodlažní, do 11 m, 2 dveře, pohon nafta ,- Kč ,- Kč

2 evidenční číslo VZ: podání nabídek: do 10:00 hod. otevírání obálek: v 11:45 hod. Pro účely těchto zadávacích podmínek se rozumí : - zákonem zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, - identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu, - profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup, - uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, - zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, - zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, - zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, - zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, článek 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. 2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: Část 1 předmětu veřejné zakázky: Dodávka 4 ks autobusů - celonízkodlažní, délka do 13 m, 3 dveře, CNG Část 2 předmětu veřejné zakázky: Dodávka 1 ks autobusů - nízkopodlažní, délka do 13 m, 2 dveře, nafta Část 3 předmětu veřejné zakázky: Dodávka 3 ks autobusů - nízkopodlažní, do 11 m, 2 dveře, pohon nafta 3. S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na několik částí nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.

3 článek 4 Místo a doba a množství plnění předmětu veřejné zakázky 1. Místem plnění je Moravskoslezský kraj, sídlo zadavatele, nebude-li dohodnuto jinak. 2. Předpokladem pro zahájení plnění veřejné zakázky je ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy a vystavení písemné objednávky. Pokud dodavatel (uchazeč) neobdrží Písemnou objednávku, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy. 3. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je rozložena do jednotlivých dílčích plnění v období let Uchazeč se zavazuje dodat autobusy v období let v termínech, stanovených kupní smlouvou a dohodou vítězného uchazeče a zadavatele. 4. Zadavatel si vyhrazuje možnost odebrat i menší počet autobusů a to v závislosti na čerpání případných dotací a svých finančních možnostech. Tato možnost musí být uvedena v návrhu kupní smlouvy. V případě, že tak dodavatel neučiní, je zadavatel oprávněn dodavatele vyloučit. článek 5 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění s DPH, DPH a bez DPH. 2. Dodavatel (uchazeč) rovněž uvede nabídkovou cenu za jeden autobus v členění s DPH, DPH a bez DPH. 3. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a musí obsahovat veškeré služby a dodávky související s dodávkou. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedená v čl. 2 těchto zadávacích podmínek. Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou. V případě, že uchazeč navrhne zadavateli cenu vyšší než je uvedená předpokládaná cena, zadavatel nebude moci s takovým uchazečem uzavřít smlouvu z důvodu nedostatku finančních prostředků na úhradu předmětu veřejné zakázky. 5. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a současně v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 6. Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a včetně všech doplňků, které mají být do ceny autobusů zahrnuty. Nabídková cena je cenou pevnou a nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu české koruny. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, rozšíří-li nebo změní-li zadavatel v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost dodávaných autobusů, a to nad rámec stanovený v nabídce z důvodu technologického vývoje v dané oblasti (zvýšení komfortu přepravy cestujících apod.). Výši nabídkové ceny je dále možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. O této skutečnosti nebude potřeba uzavírat dodatek k uzavřené smlouvě. článek 6 Hlavní podmínky financování a platební podmínky 1. Zálohy na platby nebudou sjednány. 2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného autobusu je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4 3. Úhrada kupní ceny bude provedena v české měně na základě příslušného účetního dokladu (faktury) vystaveného vybraným dodavatelem; splatnost dokladu je uvedena v textu kupní smlouvy a je pro dodavatele závazná. Dodavatel je oprávněn vystavit doklad na základě záznamu o předání a převzetí každého jednoho autobusu zadavateli. 4. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách zadavatele, a to včetně podmínek, při jejichž splnění je možné nabídkovou cenu změnit. 5. Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Kupní smlouvy. Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen Obchodní podmínky zadavatele akceptovat. Zadavatel jejich změny ani úpravy neumožňuje, resp. neakceptuje. článek 7 Obsah a podání nabídky 1. Dále popsané požadavky považuje sektorový zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele (uchazeče) bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek s důsledky vyplývajícími ze zákona. 2. Uchazeč je povinen předložit v rámci nabídky návrh kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Podává-li uchazeč nabídku na části veřejné zakázky, je povinen předložit kupní smlouvy samostatně na každou část plnění veřejné zakázky. Smlouva musí splňovat veškeré požadavky zadavatele v souladu s touto zadávací dokumentací a oznámením zadávacího řízení. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně písemně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie písemného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Pokud zadavatel vynechal určitou část obchodních podmínek, které má na základě své nabídky doplnit uchazeč, musí tyto části v návrhu smlouvy doplnit uchazeč v plném rozsahu a v souladu s tímto návrhem a touto zadávací dokumentací.. Uchazeč není oprávněn, s výjimkou údajů popsaných v předchozí větě, v návrhu smlouvy měnit nebo přidávat jakýkoliv údaj či ustanovení. Pokud toto pravidlo poruší, je tento postup důvodem pro vyloučení nabídky. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 3. Dodavatel (uchazeč) je povinen v nabídce předložit doklad prokazující splnění požadavků 68, odst. 3 zákona. 4. Dodavatel (uchazeč) je v nabídce povinen předložit prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50, odst. 1, písm. c) zákona. 5. Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e- mail a URL adresu. 6. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, a to včetně dokladů a informací prokazující splnění kvalifikace. 7. Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku. 8. Varianty nabídky ( 70 zákona) nejsou přípustné. 9. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. 10. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky, tj. do do 10:00 hodin poštou na adresu sídla zadavatele nebo osobně na sekretariátu generálního

5 ředitele ČSAD Frýdek-Místek, v provozovně ČSAD Frýdek-Místek na ul. Ostravská 264, Sviadnov, PSČ Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 zákona. 12. Název veřejné zakázky: Dodávka autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech Návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení a ostatní prohlášení a dokumenty, kde to tato zadávací dokumentace výslovně stanoví, budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a budou předložena v originále. V případě podpisu zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci, či úředně ověřenou kopii, či jiného písemného pověřovacího dokumentu. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky krycí list nabídky obsah nabídky základní kvalifikační předpoklady (čl. 3 kvalifikační dokumentace) profesní kvalifikační předpoklady (čl. 4 kvalifikační dokumentace) prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle 50, odst. 1, písm. c) zákona doklad o splnění požadavků 68, odst. 3 zákona smlouva o sdružení (pokud předkládá nabídku více osob společně) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, z nichž je patrné dodržení požadovaných vlastností a parametrů návrh smlouvy s přílohou plná moc zadavateli k ověřování skutečností uvedených v nabídkách doklad o složení jistoty prohlášení o počtu stránek nabídky ostatní, jinde neuvedené skutečnosti článek 8 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu písemný dotaz ) k zadávacím podmínkám, a to poštou na adresu zadavatele nebo elektronickou poštou na adresu Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o právní úkon dodavatele, požaduje zadavatel, aby byl každý takový písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud bude adresovat zadavateli dodavatel více písemných dotazů, bude postačovat, když oprávnění podepisovat takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu. 2. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. článek 9 Otevírání obálek s nabídkami 1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti č. 29 v provozovně ČSAD Havířov a.s. na adrese ČSAD Havířov a.s., Těšínská 911, Šenov u Ostravy, PSČ , ve lhůtě uvedené v článku 2 této zadávací dokumentace a v Oznámení o zakázce zveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. 2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v ust. 71 odst. 7 zákona, vždy však maximálně dva zástupci od jednoho uchazeče. Zástupce dodavatele, či dodavatel je povinen prokázat svou totožnost a zástupce i plnou mocí v originále či úředně ověřené kopii a svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině.

6 3. Komise pro otevírání obálek jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat úplnost nabídky, a to zda: je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách a rovněž informaci o nabídkové ceně. 4. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. článek 10 Doručování 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu sektorového zadavatele. Objednávka zadávacích podmínek nebo dotazy k obsahu zadávacích podmínek, budou zasílány písemně poštou na adresu sektorového zadavatele nebo elektronickou poštou na adresu 2. Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. článek 11 Kritéria pro zadání veřejné zakázky 1. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nabídková cena. 2. Jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. článek 12 Jistota 1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši Pro část 1 veřejné zakázky: ,- Kč (slovy: pětsetdvanácttisíckorunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. 67 odst. 1 zákona. Pro část 2 veřejné zakázky: ,- Kč (slovy: devadesátšesttisíckorunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. 67 odst. 1 zákona. Pro část 3 veřejné zakázky: ,- Kč (slovy: dvěstěsedmadesátšesttisíc korunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. 67 odst. 1 zákona. 2. Číslo účtu pro složení peněžní částky (jistoty) na účet zadavatele: číslo účtu: /0100, variabilní symbol: IČ uchazeče. V případě, že dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na shora uvedený účet zadavatele, uvede ve své nabídce formou čestného prohlášení číslo účtu, na který mu bude po skončení zadávacího řízení peněžní jistota uvolněna (vrácena). Uvedené čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. 3. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle ust. 43 zákona. Dodavatel ve své nabídce doloží kromě originálu jmenovaných listin rovněž jejich kopie. 4. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je

7 zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ust. 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. 5. Jistota bude uchazečům uvolněna ve lhůtách stanovených v ust. 67 odst. 2 zákona. Výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí ust. 67 odst. 7 zákona. Doklad o poskytnutí jistoty jedním se shora uvedených způsobů musí být přiložen do nabídky. článek 13 Další informace k zadávacímu řízení 1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání veřejné zakázky zrušit a to ve smyslu ust. 84, odst. 5 zákona a dalších důvodů uvedených v zákoně. 2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zrušil. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem a se zásadami definovanými v ust. 6 zákona. 4. Jakékoliv komunikace mezi zadavatele, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti a jednotlivými dodavateli (po podání nabídky pak uchazeči) bude probíhat výslovně podle ust. 148 zákona. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřípustná. Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace Příloha č. 2 Technická specifikace Příloha č. 3 Krycí list nabídky Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy článek 14 Seznam příloh zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu)

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most Druh veřejné zakázky: služby STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle 25 a 38

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (TEXTOVÁ ČÁST) pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Prrodlloužžeeníí vodovodu Sttřřeellnáá Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

Více