Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s DIPLOMOVÁ PRÁCE Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel Přerov 2011 Lukáš KMINEK 1

2 Vysoká škola logistiky o.p.s. Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel (Diplomová práce) Přerov 2011 Lukáš Kminek 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov, dne 4. května podpis 3

4 Resumé Předmětem diplomové práce je analýza rizik spjatých podnikáním a návrh portfolia pojistných produktů umožňující tato rizika pokrýt. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska analýzy a řízení rizik, druhá část pak na pojišťovnictví, jeho legislativní úpravu, klasifikaci a souvislost s podnikáním firmy.v závěrečné kapitole je vytvořen návrh optimalizace pojistného krytí společnosti. Abstrakt The purpose of this diploma thesis is to analyse business risk and to propose a portfolio of instance products enabling to cover those risks. First charter of the thesis concentrates on theory of risk analysis and risk management in its first half and on instance business, law and regulations valid in this area, classification of instance and connection of the business and instance in the sekond half of the charter. Last charter deals with the optimization of the instance portfolio of the selected company. Klíčová slova: riziko, řízení rizik, pojištění, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistného krytí 4

5 Obsah Resumé... 4 Obsah... 5 Úvod Rizika a nejistoty v automobilové dopravě Riziko Řízení rizik Automobilová doprava - legislativa Rizika pozemních komunikací Rizika způsobená počasím Další rizika v silniční dopravě Přetížení Dopravní nehody Poruchy vozidel Nejistoty v silniční dopravě Finanční způsobilost Odpovědnost dopravce Silniční doprava a finanční krize Význam pojišťovnictví při snižování rizik Snižování rizik pojištěním Pojistný vztah v rámci snižování rizik Pojistné produkty pro snižování rizik podnikání Zákonné pojištění zaměstnavatele Pojištění odpovědnosti za škodu Povinné ručení Havarijní pojištění Analýza konkurenčních faktorů v pojišťovnictví Pojišťovny jako subjekty pro sjednání pojištění Výběr pojistitele Kritéria výběru pojišťovny Pojistitelé na trhu v České republice se zaměřením na silniční dopravu Česká pojišťovna, a.s Generali pojišťovna a.s Česká podnikatelská pojišťovna Návrh technických a organizačních opatření a jejich vliv na růst tržeb Zřízení dalšího typu pojišťovacího subjektu Analýza nejčastějších přestupků v dopravě a stanovení jednotných likvidačních postupů Sjednocení programu pro výpočet škody Rozdělení pravidel pro opravy ve značkových servisech a mimo ně Systém likvidace pojistné události Návrh optimalizace Závěr Přílohy

6 Úvod Má diplomová práce, jejíž název je Doplňkové služby k pojištění motorových vozidel se bude sestávat z několika částí. V jednotlivých částech práce popíšu, jaké jsou rizika a nejistoty v dopravě se zaměřením na automobilovou dopravu, dále se budu zabývat významem pojišťovnictví při snižování a rozložení rizik, další částí bude analýza konkurenčních faktorů v pojišťovnictví. V posledních dvou částech navrhnu a následně zhodnotím vyvstalou situaci. V práci se pokusím vytvořit a následně zhodnotit návrh technických a organizačních opatření a jejich vliv na růst tržeb pojišťovny. Svou práci budu zpracovávat metodami analýzy, syntézy a komparace. Práci rozdělím na kapitoly, které se budou dále členit pro snadnější orientaci v textu. Téma z oblasti pojišťovnictví jsem si vybral, protože mi tato sféra připadá velice zajímavá a s mým studijním oborem, kterým byla Logistika, úzce souvisí. Protože si myslím, že v dnešní době si dopravu, a to jak silniční, námořní nebo leteckou bez pojištění a pojišťovnictví vůbec nedovedeme představit. 6

7 1. Rizika a nejistoty v automobilové dopravě Proto, abych v následujícím textu mohl hovořit o riziku v automobilové dopravě, vysvětlím v prvé řadě jeho význam. 1.1 Riziko Pojem riziko ani jeho charakteristika není v literatuře univerzálně řešen. U vysvětlení pojmu rizika záleží převážně na odvětví, oboru a problematice. Ve své práci na riziko budu pohlížet jako na riziko podnikatelského subjektu a jeho pohledu z hlediska provozování silniční dopravy. Obecně lze říci, že riziko pochází arabského slova risk nebo řeckém riza a původně toto slovo označovalo jak nepříznivou tak i příznivou událost v životě člověka. Později se jeho používání tohoto pojmu omezilo na nepříznivé události. Zpočátku bylo riziko používáno zejména v oblasti pojištění, s rozvojem společnosti se rozšířil i do mnoha jiných odvětví. 1 Riziko obsahuje pochybnost o budoucnost, vědomí, že vývoj nás může dostat do horší situace, než jakou momentálně očekáváme. 2 Riziko je neodlučitelnou součástí neboli vlastností podnikatelského subjektu, nemůže proto: existovat samo o sobě a může být analyzováno a popsáno jen v souvislosti s konkrétním podnikem, v konkrétních podmínkách a v konkrétním čase. 3 Z hlediska diskuse k pojmu riziko lze vysledovat pět následujících otázek, které jsou stále předmětem učené rozpravy: Je riziko totéž co nejistota?je riziko pravděpodobnost? Je riziko měřitelné a nejistota neměřitelná?představuje riziko pouze záporné odchylky od očekávaného výsledku nebo i kladné?existuje riziko bez nejistoty? 4 1 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s MAREK, Petr. Riziko - přístupy k jeho vymezení. In 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik [online]. Ostrava : VŠB, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/ekf/konference/cs/okruhy/archiv/rmfr/prispevky/dok umenty/marek.petr.pdf>. 7

8 Odpovědi na tyto otázky alespoň v částečné podobě podává následující vysvětlení: Co se týče první otázky, shoduje se většina teoretiků v tom, že v případě pojmů, riziko a nejistota, se nejedná o pojmy totožné. Oba pojmy vykazují odlišné znaky a proto je nutné je jednoznačně odlišit. 5 Otázka rizika pravděpodobnosti existuje v případě, že bychom se dostali do situace, kdy by se pro měření hodnot rizika pomocí některých ukazatelů, jakými jsou rozptyl či směrodatná odchylka a používala pravděpodobnost jako jedna ze vstupních proměnných. Domnívám se tedy, že z tohoto důvodu nelze oba pojmy ztotožnit. Existuje riziko bez nejistoty? Odpověď na tuto otázku má smysl v případě tzv. haynesovského pojetí nejistoty. Vyvstává další otázka, a to ta, zda může existovat nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných, pakliže jsme schopni s absolutní jistotou stanovit budoucí výsledek. Odpověď zní ne, taková situace nemůže nastat Řízení rizik Řízení rizik se v poslední době dostává do popředí pozornosti podnikatelů a podnikatelských subjektů. Podnikatelské prostředí je ovlivněno řadou faktorů, které se v dřívější době neobjevovali nebo jsme se jimi nezabývali v těchto případech se jedná o rizika vyplývající z významných klimatických změn a přírodních katastrof, ale také například o rizika vyplývající z rozvoje technologií a globalizace. 7 Třídění rizik má pro řízení podnikatelského subjektu podstatný význam, protože ze zařazení do určité skupiny plynou představy o jejich detailnější charakteristice, o významu pro vznik velikosti a dynamiku rizikových či krizových jevů a také pro prevenci a následná opatření. Rizika lze tedy rozeznávat podle více hledisek. 8 5 Podle J. Haynese tvoří nejistota jen předpoklad pro existenci rizika, ale není totéž co riziko. Nejistota spočívá tedy v nemožnosti stanovit budoucí výsledek s absolutní jistotou. Naopak F. H. Knight rozlišuje oba pojmy podle jejich měřitelnosti, resp. neměřitelnosti. 6 MAREK, Petr. Riziko - přístupy k jeho vymezení. In 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik [online]. Ostrava : VŠB, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/ekf/konference/cs/okruhy/archiv/rmfr/prispevky/dokumenty/marek.petr.pdf>. 7 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s. 14 8

9 Schopnost podniků nakládat s riziky tak, aby škody, které rizika podnikům způsobí, byly minimalizovány, je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika z úrovně podniku. 9 Riziko podnikatelského subjektu: jedná se o riziko, které představuje možnost vzniku určité škody v průběhu určité doby, u určitého podnikatelského subjektu, a to v důsledku anomálie v běžném životě, normální, bezporuchovém vývoji. 1.3 Automobilová doprava - legislativa Požadavky na jednotnou bezpečnost dopravy po pozemních komunikacích se vyvíjely v souvislosti s rozvojem lidského poznání, technickým pokrokem a na základě praktických zkušeností, v mnohých případech získaných za cenu lidských obětí a velkých materiálních škod. V právním řádu České republiky v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie, muselo dojít ke změnám nejen v oblasti silniční dopravy. Nařízení, vydaná orgány EU byla přijata beze změny, směrnice byly ve většině případů transponovány do národních právních předpisů. Základní legislativou v oblasti silniční dopravy v právním prostředí jsou tyto vnitrostátní právní předpisy: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 351/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění z odpovědnosti provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 9 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s. 15 9

10 Předpisy, vydané orgány Evropské unie, vztahující se na silniční dopravu jsou především následující: Nařízení Rady 12/98, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční dopravu uvnitř členského státu Nařízení Rady 684/92, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy Nařízení EP a Rady 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti, týkající se silniční dopravy Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží 10 S členstvím ČR v EU jsou spojeny také tzv. Zelené a Bílé knihy, což jsou právně nezávazné dokumenty vydávané Evropskou komisí, které stanoví, jak by daná situace měla vypadat. V dubnu 2011 zveřejnila Komise Bílou knihu dopravní politiky, ve které zveřejňuje své vize v oblasti dopravy. Evropská komise se v této knize zaměřila především na převod dopravy ze silniční na železniční a vodní dopravu. Bílá kniha obsahuje ideje o vytvoření integrovaného evropského dopravního systému, který je založen na principech spolupráce jednotlivých typů dopravy. Jak bylo uvedeno výše, je v oblasti silniční dopravy snaha o zakotvení alternativních módů dopravy, a to se zaměřením na železniční, vnitrostátní a námořní plavbu, protože s přihlédnutím k plánovanému znovuobnovení růstu ekonomiky se počítá s několikaznásobněním růstu silniční přepravy, a to především nákladní Ministerstvo dopravy ČR [online] [cit ]. Legislativa. Dostupné z WWW: <http://www.mdcr.cz/cs/silnicni_doprava/odbory/odbor_silnicni_dopravy/odd%c4%9blen%c3%ad+ mezin%c3%a1rodn%c3%ad+osobn%c3%ad+dopravy+a+spr%c3%a1vn%c3%adho+%c5%99%c3%ad zen%c3%ad/mezin%c3%a1rodn%c3%ad+autobusov%c3%a1+doprava+%28mad%29/legislativa/le gislativa.htm>. 11 Komise zveřejnila Bílou knihu dopravní politiky. Dopravní noviny [online]. 2011, 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/komise-zverejnila-bilou-knihudopravni-politiky>. 10

11 Automobilová doprava nebo také silniční doprava se dělí na osobní a nákladní. Zákon o silniční dopravě v 2, odst. 1 stanoví, že se pod pojmem silniční doprava rozumí: souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Zákon kromě jiného stanoví rovněž pojem provozovatele silniční dopravy a vymezuje pojmy osobní, nákladní, mezinárodní a jiné dopravy. Tento zákon vymezí současně povinnosti pro provozování silniční dopravy pro potřeby jiných, než sebe. Povinnosti provozovatele dle 4 jsou: koncese pro provozování dopravy, finanční způsobilost, tzv. dobrou pověst a odbornou způsobilost. Jsou zde stanoveny také povinnosti podnikatel v silniční dopravě. 1.4 Rizika pozemních komunikací Přestože je silniční doprava v dnešní době na vyspělé úrovni, stále se potýká s riziky, které ohrožují její existenci. Definici pozemní komunikace upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, veznění pozdějších předpisů, který stanoví, že: Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Mezi pozemní komunikace dle uvedeného zákona řadíme: dálnice, silnice (I., II. a III. třídy), místní komunikace a účelové komunikace. Státní dozor na těchto komunikacích vykonávají silniční správní úřady a obce v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy ČR provádí vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady. 12 V jistém slova smyslu tuto kontrolu vykonává také Ředitelství silnic a dálnic. 12 Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Pozemní komunikace, jejich rozdělení a správa. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/udrzba-komunikaci/rozdelenikomunikaci-a-sprava>. 11

12 U pozemních komunikací je nutno zajistit: ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňují ČSN a technické předpisy MD jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání zakázek, posuzování dokumentace, dohledu a dozoru na stavbách Rizika způsobená počasím Co se týče rizik, která jsou způsobena počasím, je v České republice, která svou geografickou polohou spadá do mírného klimatického pásu, ve kterém se střídají roční období, nejpodstatnější změnou v roce období léta a zimy, kdy je počasí v těchto obdobích naprosto rozdílné. Pro zajištění plynulého provozu na komunikacích po celý rok je důležitá spolupráce s meteorology, kteří předpovídají počasí, aby se mohlo předpokládat, jak se počasí bude vyvíjet a zabezpečit tak různými prostředky bezpečnosti silničního provozu. Sněžení, snížená viditelnost, teploty pod bodem mrazu a kluzké namrzlé silnice jsou typickým obrazem silnic v zimním období. K tomuto se váže snížená přilnavost pneumatik k asfaltu, ta je na vozovce nebezpečná. S tím poté souvisí větší pravděpodobnost vzniku dopravních nehod a jejich následkem dlouhé stání v kolonách na dálnicích i na ostatních silnicích, která jsou obzvlášť v mrazivých podmínkách nepříjemná. V takových případech pomohou řidičům i cestářům dopravní informace. Informace z různých stanovišť zajišťují tzv. meteostanice, které podávají důležité informace: o teplotě povrchu, celkových teplotách, rosných bodech, srážkách apod. Informace jdou přímo na Střediska údržby, ale také do centra Českého hydrometeorologického ústavu. Kromě celkové předpovědi se tak snažíme ve spolupráci s meteorology upřesnit co nejvíce předpověď pro jednotlivé úseky a tahy. Na základě skutečnosti pak vyhodnocujeme úspěšnost těchto předpovědí Pjpk [online] [cit ]. Předpisy a dokumenty pro PK. Dostupné z WWW: <http://www.pjpk.cz/predo1.htm >. 14 VACÍN, Otakar. Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Moderní poznatky meteorologie pomáhají se zimní údržbou. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/c b207fe ab005dd08f/c80ef5199d611161c1256dbf002 ccf2f?opendocument&highlight=0,rizika*>. 12

13 Díky hlášení stavu z meteostanic, které jsou rozmístěny v jednotlivých úsecích republiky a spolupráce s meteorology se v zimním období zlepšily služby, které jsou v rámci sjízdnosti pozemních komunikací prováděny a silnice jsou udržovány v provozuschopném stavu. Informace, které přichází se silnic I.tříd a dálnic jsou zpracovávány centrálním dispečinkem při Ministerstvu dopravy ČR a dále předávány do médií, která informují řidiče. 15 Hodnoty ze všech meteostanic jsou zobrazovány v tzv. jednotném meteorologickém silničním informačním systému. V tomto systému je zároveň k dispozici široká škála předpovědí Českého hymedrometeorologického ústavu (ČHMÚ), a to včetně specializovaných šestihodinových prognóz pro údržbu komunikací zvlášť pro jednotlivé dálnice a zvlášť pro jednotlivé kraje. 16 Systém obsahuje výstrahy a varování. Přístup do systému mají nebo mohou mít nejen správci komunikací všech kategorií, ale i pracovníci operačních středisek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Zdravotnické záchranné služby a dalších organizací, které se starají o údržbu komunikací a o dohled nad silničním provozem. Nově jsou sypače a další mechanismy správců komunikací vybavovány také systémem pro GPS sledování vozidel. K dispozici tak budou data o konkrétních trasách, které sypače projely, včetně informace o rozsahu pluhovaných úseků, posypu, spotřebě materiálů apod. 17 Zimní pneumatiky jsou vyráběny z odlišných směsí než letní pneumatiky, což zaručuje dobré jízdní vlastnosti i v mrazu a na sněhu a staly povinnou výbavou automobilů na základě vyhlášky Ministerstva dopravy č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. Používání zimních pneumatik je dle vyhlášky povinné v období 15 VACÍN, Otakar. Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Moderní poznatky meteorologie pomáhají se zimní údržbou. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/c b207fe ab005dd08f/c80ef5199d611161c1256dbf002 ccf2f?opendocument&highlight=0,rizika*>. 16 JOHÁNEK, Tomáš. Jednotný systém poskytne v zimě aktuální informace o sjízdnosti komunikací. Dopravní noviny [online]. 2007, 50, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/jednotny-system-poskytne-v-zime-aktualni-informace>. 17 JOHÁNEK, Tomáš. Jednotný systém poskytne v zimě aktuální informace o sjízdnosti komunikací. Dopravní noviny [online]. 2007, 50, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/jednotny-system-poskytne-v-zime-aktualni-informace>. 13

14 od 1. listopadu do 31. března a to v místech označených příkazovou značkou: Zimní výbava do místa s označením konce zimní výbavy příkazovou značkou: Zimní výbava konec. 18 Dle vyhlášky se zimní výbava vztahuje na řidiče motorových vozidel kategorie M nebo N 19 ve stanovené době na značkami vymezením úseku použít zimní pneumatiky. Vyhláška také stanoví minimální hloubku sezonových drážek pneumatik. U automobilů do hmotnosti do 3500 kg je to minimálně 4mm na všech kolech, automobily těžší než 3500 kg mají tuto hranici stanovenu na 6mm na všech hnacích kolech. Protože se v případě značky Zimní výbavy jedná o dopravní značku příkazovou, může být její porušení sankcionováno přičtením jednoho trestného budu a pokutou ve výši Kč. Podle zpráv, která pocházejí z ústředí, by v následujících letech mohlo dojít ke zrušení značky Zimní výbava, a zavedení plošné povinnosti používat v zimním období zimní pneumatiky Zavedením povinnosti využívat pneumatiky pro vozy nad hmotnost 3500 kg s minimální výškou dezénu 6 mm na hnané nápravě, podstatně snížilo náklady na nečekané výdaje řidičů majitelů a majitelů těchto vozidel v oblasti vzniklých nehod či nemoci vyjetí přes vyšší převýšení s ohledem na cenu nově pořízených pneumatik. Další informace, týkající se zimní výbavy nalezneme na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR, které jsou přístupné z: a také v informačním letáku, týkajícím se zimní výbavy, vydaném Ministerstvem dopravy: 18 Podoba těchto dopravních značek je zobrazena v příloze k této práci. 19 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích stanoví, jaká vozidla se za vozidla s tímto označením považují. 14

15 1.4.2 Další rizika v silniční dopravě K dalším rizikům, která jsou v silniční dopravě silně zastoupena řadíme: dopravní nehody, poruchy vozidel a přetěžování. K rizikům patří rovněž špatné zajištění nákladu. Pro snižování rizik v dopravě má největší potenciál školení a další vzdělávání řidičů. Podle výzkumů se na 90% dopravních nehod podílí lidský faktor. 20 Podle slov ředitele oddělení bezpečnosti švédského výrobce automobilů zn. Volvo Trucks, Larse-Göran Löwenadlera, je zvyšování bezpečnosti v potenciálu řidičů, kteří: nesmějí překračovat rychlost, musí si uvědomovat rizika požívání alkoholu a drog, jezdit odpočatí, používat bezpečnostní pásy a nepodceňovat zabezpečení nákladu. V tomto ohledu si musíme uvědomit skutečnost, že bezpečnost a efektivita dopravy jsou propojeny Přetížení Problémem nákladních vozidel na komunikacích je také jejich přetíženost, která tvoří riziko při možném vzniku dopravních nehod. Váhu vozidel kontroluje Policie ČR a také celní správa. Za nedodržení stanovené hmotnosti jsou dopravci pokutováni. Přetíženost je také rizikem vzniku tzv. kolejí v asfaltu, který není na tak vysoký tlak zamýšlen a v důsledku tvoření těchto drah může na úsecích komunikacích docházet k častějšímu výskytu dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že je Česká republika tranzitní zemí a náklady jsou jí ve své podstatě z větší poloviny jen prováženy, jsou nároky na české silnice větší, než by bylo zdrávo. Přičemž dle Ředitelství silnic a dálnic jsou z větší míry přetíženy návěsy. 21 Podle ŘSD by si autodopravci měli uvědomit, že: vedle nebezpečí finančních sankcí z přetížení vozidel má nerovnoměrné rozložení nákladu dopad na životnost automobilu, vozovky a tím i na počet uzavírek, omezení dopravy, bezpečí a komfort jízdy Největší potenciál pro zvyšování bezpečnosti má výchova řidičů. Dopravní noviny [online]. 2008, 34, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/nejvetsi-potencialpro-zvysovani-bezpecnosti-ma-vychova-ridicu-3760>. 21 V roce 2005 to bylo cca 12% zkontrolovaných vozidel. 22 Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Přetěžování nákladních automobilů způsobuje jen na opravy dálnice D1 každoročně škody 400 milionů korun!. Dostupné z WWW: 15

16 Nákladní vozidla, která jsou oproti osobním méně ovladatelná se přetížením stávají ještě méně ovladatelná a roste především jejich brzdná dráha. V tomto důsledku může u přetížených vozidel ve větší míře dojít k dopravní nehodě Dopravní nehody Dopravní nehodu definuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (někdy také silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů v 47 jako: událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Účastníci nehody, případně další osoby, které nehodu viděly nebo jsou nablízku, se podílejí na záchranných pracích, mají se pokusit zajistit první pomoc sami a také zavoláním na tísňové linky. Dále jsou tyto osoby povinny plnit povinnosti směřující k řádnému vyšetření dopravní nehody, např. svědčit. Dopravní nehody můžeme také dělit, a to podle toho k jaké výši škody došlo, zda byl při dopravní nehodě někdo zraněn nebo dokonce usmrcen, nehody lze dělit také s ohledem na to, jestli došlo ke škodě na straně třetí osoby. Co se týče škody na majetku třetí osoby, je nutno si uvědomit skutečnost, že majetkem třetí osoby je každé vozidlo, které je na leasing, téměř každé firemní vozidlo nebo zapůjčené vozidlo (řidič v době nehody není vlastníkem vozidla). Majetkem třetí osoby je i majetek státu/obce, a to např. dopravní značka, svodidla nebo strom. O dopravní nehodě sepíší řidiči vozidel tiskopis, nazvaný Záznam o dopravní nehodě, který je součástí povinné výbavy vozidla. Po vyplnění se zašlou kopie tohoto záznamu na příslušnou pojišťovnu, kde je viník pojištěn. Bližší postup pro vyplnění a postup pro své pojištěnce uveřejňuje každá pojišťovna v rámci svých informačních kanálů. 23 <http://www.rsd.cz/doc/informacni-servis/pretezovani-nakladnich-automobilu-zpusobuje-jen-naopravy-dalnice-d1-kazdorocne-skody-400-milionu-korun>. 23 Např. ČSOB pojišťovna tyto informace poskytuje na webových stránkách, které jsou přístupné z: 16

17 V médiích, především pak v rádiu běží v pravidelných intervalech hlášení o dopravě, jehož součástí jsou zprávy o dopravních nehodách. O dopravních nehodách, které aktuálně komplikují cestu se můžeme dozvědět např. z webových stránek: a také na webových stránkách Policie České republiky. Pojištění, které se vztahuje k dopravním nehodám je: tzv. povinné ručení a dále pak také havarijní pojištění. Tato pojištění nabízejí pojišťovací subjekty na trhu v ČR. Jejich součástí bývá také asistenční služba Poruchy vozidel Porucha vozidla je stav, kdy vozidlo není schopno dál pokračovat v cestě nebo jeho technický stav neodpovídá stavu možném v pokračování v jízdě po komunikaci. Pro pomoc v případě poruchy vozidla jsou klíčové pojišťovací subjekty. Jak bylo uvedeno výše, je součástí pojistky asistenční služba. Ta funguje i v případě poruchy na vozidle. V silniční dopravě tento postup funguje tak, že řidič zavolá do pojišťovny nebo přímo na asistenční linku, kde mu operátor vyhledá nejbližšího smluvního partnera a ten provede patřičný zásah na vozidle. Vozidlo může být v rámci pojistky nejnutněji opraveno na místě nebo v případě většího rozsahu poruchy odtaženo do servisu, kde je opraveno specialisty. 24 Mezi nejčastější poruchy vozidel patří: závady motoru nebo poruchy, způsobené v elektronické části vozidla KMINEK, Lukáš. Asistenční a odtahová služba. Přerov, s. Bakalářská práce. Vysoká škola logistiky. 25 Interní statistika společnosti Car and Truck, s.r.o., zabývající se odtahy, vyproštěním a servisem osobních a nákladních vozidel. 17

18 1.5 Nejistoty v silniční dopravě K nejistotám v silniční dopravě bych zařadil především nejistotu finanční a nejistotu, pramenící z finanční krize, která prostupuje všemi odvětvími ekonomiky. Obecně je v silniční dopravě také nejistota spojená s podnikatelskými aktivitami, kdy jde např. pohledávky vůči jinému subjektu, který si objednal službu, ale nezaplatil za ni a dopředu věděl, že nehodlá nezaplatit. Mezi největší rizika z titulu velkých finančních výdajů se řadí: havárie vozidla, porucha vozidla, odtah vozidla, poškození nákladu, nedodání rychle zkazitelných produktů v daný čas, pojištění dopravce Finanční způsobilost Finanční způsobilost jako pojem je zakotven v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Finanční způsobilost je stanovena pro provozovatele silniční dopravy, který provozuje dopravu vozidly, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 t. Dle výše uvedeného zákona je tato vlastnost dopravce způsobilostí finančního a řádného zajištění dopravy po dobu jejího provozování. Finanční způsobilost je provozovatel dopravy, podle příslušných ustanovení výše uvedeného zákona povinen prokazovat prostřednictvím obchodního majetku, objemem finančních prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to v minimální výši Kč pro první vozidlo a pro každé další vozidlo ve výši 180 tis Kč. Dostupný kapitál a rezervy lze dále prokázat předložením smlouvy o ručení uzavřené mezi dopravcem a pojišťovnou. Pojišťovny nabízejí různé systémy slev dle počtu vozidel a jiných parametrů a bonusy v závislosti na propojenosti více produktů. Navíc některé pojišťovny nabízejí pojištění jen určité části chybějících prostředků, takže si můžete vybrat pojištění, které bude krýt přesně výši rizik dle Vašich potřeb. Na základě finanční způsobilosti je provozovateli vydána koncesovaná živnost. Trvání finanční způsobilosti prokazuje provozovatel dopravy každoročně, a to do 31.července následujícího kalendářního roku příslušnému dopravnímu úřadu. 18

19 Kraje jako vyšší územně samosprávné celky v České republice určí, komu provozovatelé dopravy předkládají svou finanční způsobilost. 26 O finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad dopravci potvrzení. V souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, je důsledkem nepředložení finanční způsobilosti dopravce před dopravním úřadem a následným nepředložením živnostenskému úřadu, který koncesovanou živnost vydal, možnost uložení sankce ve formě finanční pokuty nebo v některých případech skutečnost, že koncesovaná živnost pozbývá platnosti Odpovědnost dopravce S podnikáním v jakémkoli oboru je spojena také odpovědnost provozovatele za podnikání. V rámci pojištění podnikatelských subjektů se v případě pojištění odpovědnosti jedná o jednu z nejdůležitějších, ale stále často podceňovanou a opomíjenou oblast pojištění. V dnešní době patří pojištění odpovědnosti k řízení rizik v podnikání. Předmětem pojištění v rozsahu obecné odpovědnosti: je odpovědnost za škody na zdraví, životě nebo majetku vzniklé třetím osobám v souvislosti s výkonem oprávněné činnosti nebo vztahem pojištěného uvedeným v pojistné smlouvě. Pro účely tohoto pojištění je za škodu zdraví považován úraz nebo nemoc, přičemž za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení vnějších vlivů, které způsobily poškození zdraví. Důležitým faktorem z hlediska likvidace škod z pojištění odpovědnosti je stav, kdy pojištění za způsobenou škodu prokazatelně odpovídá v důsledku zaviněného porušení právní povinnosti nebo pokud jeho objektivní odpovědnost vyplývá ze zákona bez ohledu zavinění Moravskoslezský kraj [online] [cit ]. Finanční způsobilost dopravce ( 4a, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů). Dostupné z WWW: <http://verejnasprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/financni-zpusobilost-dopravce-8837/>. 27 PÁLENÍK, Vladislav a kol. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha : Linde, s

20 Pojištění odpovědnosti se obecně sjednává pro případ, kdy je způsobena škoda třetí osobě. Pojištění odpovědnosti společnosti podnikatelských subjektů se dále dělí na: - Zákonné pojištění odpovědnosti, - Pojištění profesní odpovědnosti, - Pojištění obecné odpovědnosti, - Pojištění přerušení provozu, - A další produkty pojištění. 28 V právním prostředí ČR je odpovědnost dopravce pro vnitrostátní dopravu upravena ustanoveními občanského zákoníku a také v případě dopravců podnikatelů ustanoveními občanského zákoníku. Dále odpovědnost upravuje podzákonný právní předpis, vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu. Pojištění právní ochrany chrání Vaší firmu v případech, kdy dojde k problémům právní povahy, týkajících se vašeho zboží nebo provozovny, provozu firmy, pracovněprávních vztahů, pojistných událostí, provozu firemních vozidel apod.. Pojišťovna Vám poskytne právní poradenství, uhradí náklady na právního zástupce, soudního znalce, soudní poplatky a další potřebné náklady. Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky takovýchto nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Více o jednotlivých druzích pojištění jsem zařadil do kapitoly, která je věnovaná Významu pojišťovnictví při snižování a rozložení rizik Silniční doprava a finanční krize Ekonomická krize vytvořila obrovský tlak na veřejné i soukromé rozpočty a přinutila stát a podnikatele k nevybíravým úsporám. Stát musí hledat nové cesty, jak potřebnou dopravní infrastrukturu financovat a také, jak rozhýbat ekonomiku v této oblasti 28 Firemní finance [online] [cit ]. Pojištění odpovědnosti. Dostupné z WWW: <http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/odpovednost/>. 20

21 a rozvinutá dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem ekonomického růstu jednotlivých regionů i celého státu. Finanční krize v dnešním světě působí ve všech oblastech ekonomiky a v silniční dopravě se projevila tak, že v souvislosti s menším odbytem zboží na trhu se přestalo zboží distribuovat v množství, ve kterém se převáželo v roce 2008, 2007 O špatné situaci v oblasti nákladní silniční dopravy svědčí fakt, že v lednu roku 2009 bylo vybráno o 80 mil. Kč méně, než v roce předcházejícím. 29 Mezi opatření, která pokládá Svaz dopravy ČR za důležitá, patří zvýšení objemu státních veřejných zakázek, které by se týkaly rozvoje dopravní infrastruktury. V oblasti rozvoje dopravy ovlivněného finanční krizí, by mohla být opatření ze dvou programů ministerstva práce a sociálních věcí na podporu zaměstnanosti. 30 Ohledně toho, jestli je krize patrná v oblasti pronájmu vozidel je možno říci, že pronájem je nastaven na konkrétní zakázku - konkrétní období, objem přepraveného zboží, kilometrové projezdy a optimální technologii, je pronájem době krize a hospodářské stagnace vhodný pro potřeby mnoha firem. Posun poptávky od přímého nákupu k dlouhodobě a jasně kalkulovatelným specifickým produktům je výrazný. 31 S ohledem na dobu leasingu nákladních vozidel a legislativu v oblasti daní při odepisování těchto vozidel z účetnictví, si provozovatelé dopravy za jistých okolností vyhovující vozidlo pronajmou a v podnikání do budoucna nebudou brát ohled na splátky leasingu, protože zakázku na celou dobu splácení leasingu v dnešní době asi nikdo nemá. Pro omezení podnikatelského rizika je přesně nastavený pronájem ideální. 29 Českomoravská konfederace odborových svazů [online] [cit ]. Krize ohrožuje nákladní automobilovou dopravu. Dostupné z WWW: <http://www.cmkos.cz/medialniprezentace/tisk/1334-3/krize-ohrozuje-nakladni-automobilovou-dopravu>. 30 Za jednu z klíčových možností pro rozvoj dopravní a logistické infrastruktury ovšem pokládám PPP projekty. Dopravní noviny [online]. 2009, 15, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/infrastruktura/projekty-ppp-jsou-pro-dopravni-infrastrukturu-klicove-4008>. 31 FRYDRYŠEK, Milan. Pronájem výrazně minimalizuje podnikatelské riziko. Dopravní noviny [online]. 2008, 49, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/financnisluzby/pronajem-vyrazne-minimalizuje-podnikatelske-riziko-3886>. 21

22 Pronájem je vhodný také při zakázce, kde jsou potřeba speciální vozidla, která dopravce jinak nevyužije. Možnost jejich pronájmu od většího subjektu je výhodný a zároveň dokáže uspokojit zadavatele zakázky. Veřejný sektor se nejen v České republice, ale ve většině zemí potýká s nedostatkem finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. Vyhledávanou variantou řešení se proto v některých vyspělých státech stává výstavba nebo obnova infrastruktury prostřednictvím projektů Public Private Partnership (zkratkou uváděny jako PPP). Tyto projekty jsou do budoucna považovány za jednu z klíčových možností pro rozvoj dopravní infrastruktury. Podstatou spolupráce soukromého a veřejného sektoru při projektech PPP je fakt, že danou komunikaci staví a stanovený počet let udržuje a provozuje soukromý subjekt. Na objem služby je následně státem nastaven objem prostředků, které soukromému subjektu stát za smluvní období proplatí. Pro stát je výhodné, že se investice rozloží na mnohem delší dobu a roční výdaje jsou únosné s garantovanou údržbou. 32 Na rozdíl od poklesu ostatních druhů dopravy v důsledcích finanční krize, kombinovaná doprava od roku 2009 velice posílila a do budoucna má podle předpokladů dále posilovat V Brně opět na aktuální téma PPP. Dopravní noviny [online]. 2011, 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/clanky/v-brne-opet-na-aktualni-tema-ppp>. 33 Obor kombinované dopravy vyšel z krize posílen. Dopravní noviny [online]. 2011, 4, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/kombinovana-doprava/obor-kombinovane-dopravyvysel-z-krize-posilen>. 22

23 2. Význam pojišťovnictví při snižování rizik V současné době rychlých změn v oblasti podnikání, význam rizika a nejistoty v podnikání rychle zvyšuje. Po přechodu na tržní hospodářství po roce 1989 se změnilo mnohé, obchodníci obecně se potýkají se změnami, týkajících se kolísajících cen, změnou v preferencích spotřebitelů s příchodem nových výrobků na trh a tudíž si podnikatel není jistý vývojem situace a do poslední chvíle musí počítat s nenadálým zvratem. Riziko se stalo nedílným prvkem každého podnikání. Nezávislé pojišťovnictví je předpokladem pro vytvoření svobodné a rovné ekonomiky v rámci trhu. Pokud chce podnikající subjekt na trhu za podmínek, které udává uspět v delším časovém horizontu, musí být ochoten postoupit určité riziko. Špatným vyhodnocením rizika může dojít k nezdaru až zániku, proto podnikající subjekty musí s rizikem počítat a začlenit je do svých výhledů. Úspěch či neúspěch je v oblasti podnikání ovlivněn celou řadou faktorů, které jsou různě ovlivnitelné a jejichž budoucí vývoj je do určité míry nejistý. Tyto faktory jsou označovány za faktory rizika. Faktory rizika chápeme jako příčiny rizika nebo jeho kořeny. Mezi nejvýznamnější z nich patří: - změny poptávky, které vedou k poklesu prodeje, - změny cen jednotlivých vstupů (např. materiálu, práce, energií), - změny cen nabízených produktů, - pokrok v oblasti techniky a technologií (způsobuje morální zastarání výrobních zařízení a technologických procesů), - změny v hospodářské politice státu (např. změny daňových zákonů), - změny mezinárodního ekonomického a politického okolí (politické konflikty v určité oblasti aj.) VEBER, J. a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, s

24 Vztah k riziku je subjektivní, závisí při něm vlastnostech jedince a do jisté míry na jeho předchozích zkušenostech. Ve vztahu k riziku hraje roli ekonomická situace subjektu a také, co by neúspěch mohl subjektu způsobit. Dle teorie rozeznáváme tři přístupy podnikatelského subjektu k riziku, jsou jimi: - negativní vztah, neboli averze k riziku. Jde o situaci, kdy podnikatelský subjekt upřednostňuje postupy, u kterých není žádné nebo jen malé riziko neúspěchu, - neutrální postoj znamená, že averze i sklon k riziku jsou zhruba na stejné úrovni a podnikatel riziko nevyhledává, ale nevyhýbá se mu, - pozitivní vztah k riziku nastává, kdy je ze strany podnikatele přednost dávána riskantnějším projektům, které v případě úspěchu zaručují vyšší zisk Výhody pojištění Vědomí, že je pojištění existuje proto, aby čelilo finančním následkům určitých rizik, poskytuje lidské mysli určitý klid nebo zadostiučinění Tato skutečnost je důležitá jak pro soukromé osoby, které pojistí auto, dům, život, škodu či jiné komodity, tak také pro oblast podnikání, průmyslu a obchodu. Proč by měli lidé vkládat kapitál do obchodního podniku, když je s tímto krokem spojeno velké množství rizik, která mohou mít za následek ztrátu těchto peněz? Kdyby ale lidé do podnikání neinvestovali, existovalo by méně pracovních míst, méně zboží na trhu a obecně by se snižoval blahobyt. Sjednání pojištění umožní podnikateli přenést alespoň některá z rizik podnikání na pojistitele, kterým bývá pojišťovna. Pojištění působí také jako stimulace činnosti existujícího podniku. Děje se to tím způsobem, že finanční prostředky, které by za jiných okolností bylo třeba udržovat jako snadno dostupné rezervy pro krytí budoucích škod, uvolňují podnikatel pro investice do produktivní činnosti podniku. Středně velké a větší firmy by si zajisté mohly vytvořit rezervy pro mimořádné eventuality. Tyto prostředky by však musely být dostatečně rychle dostupné, a proto 35 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s9. 24

25 by byla úroková míra nabízená bankovním domem, kterou by mohla společnost obdržet, mnohem menší, než je obvyklá sazba. Kromě toho by tyto prostředky nebyly k dispozici pro investice v samotném podniku. Díky působení pojištění, si podnik může koupit pojištění za pojistné, které je menší než finanční prostředky, které by si podnik sám musel ponechat, za předpokladu, že by si vůbec mohl něco ponechat. Na pojistné lze sice pohlížet jako na určitou,,ztrátu,, pro podnik, ale po jeho zaplacení může firma podnikat a investovat s vědomím, že o pojištěná rizika je postaráno Snižování rizik pojištěním Snižování rizik, vznikajících při podnikatelské činnosti pojištěním, patří k nejstarším, ale zároveň nejúčinnějším formám snižování rizik v podnikání. Principem tohoto druhu pojištění je přenos možné negativní situace z podnikatelského subjektu na pojišťovnu. Nevýhodou snižování rizik tímto způsobem je, že subjekt platí pojišťovně i po dobu, kdy její pomoc nepotřebuje. Na druhé straně, je v tomto případě velkou výhodou skutečnost, že podnikatelský subjekt po dobu podnikání nemusí držet vysoké finanční rezervy pro případ negativní změny, ale tyto prostředky může investovat například do rozvoje své podnikatelské činnosti. Výdaje na pojištění jsou daňově uznatelným nákladem. 37 Co se týče pojištění krytí rizik, je v rámci pojistné smlouvy mezi smluvními partnery sjednáno, zda pojišťovna hradí celou požadovanou částku nebo se podnikatelský subjekt podílí prostřednictvím spoluúčasti. 36 Informace byly získány v průběhu konzultací s pojišťovacím makléřem, ing. Jiřím Kaštovským a také v vlastní praxe v oblasti podnikání. 37 Dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 25

26 2.2.1 Pojistný vztah v rámci snižování rizik Každý ze subjektů pojistného vztahu má jinou představu pojištění a jeho výsledcích. Pojištěný má ze sjednaného pojištění získat nejméně tolik, kolik do něho vložil na uhrazeném pojistném. Na druhé straně, je v zájmu komerční pojišťovny dosáhnout co nejvyššího zisku. Je třeba si uvědomit, že každý podnikatelský subjekt má při sjednávání pojištění rizik jiné priority. Pro někoho je výběr komerčních pojišťoven omezen na renomované pojišťovací instituce s dlouhou tradicí, některý ze subjektů, které se hodlají pojistit, dávají přednost nově vzniklým pojišťovnám, které umějí zaujmout svou nabídkou. Výběr pojistitele je často orientován na cenu, která ale v důsledcích ne vždy znamená kvalitní službu. Z charakteru pojistných služeb vyplývá, že zájem o jejich uzavření má negativní podobu, což v praxi znamená, že podnikatelský subjekt se nepojišťuje s cílem vzniku pojistné události. Existuje zde ale snaha o minimalizaci následků vzniklých škodních událostí. Pojistný vztah má zpravidla dlouhodobý charakter. Důvěra ve vybranou komerční pojišťovnu je vysoká, protože podnikatelský subjekt v okamžiku podpisu pojistné smlouvy obvykle přesně a s jistotou neví, jak rychle a v jaké výši mu v případě pojistné události pojistitel poskytne pojistné plnění. 2.3 Pojistné produkty pro snižování rizik podnikání Protože v dnešní době existuje málo rizik, souvisejících s podnikatelskou činností, která by byla svou povahou nepojistitelná, tvoří pojištění významnou aktivitu, zasahující do mnoha oblastí podnikání a jiných lidských činností. V souladu s neustálým pokrokem jsou pojišťovny nuceny neustále své pojistné produkty zlepšovat a nabízet tak svým klientům výhodnější a vyspělejší pojistky. 26

27 Pojištění můžeme rozdělit např. na pojištění osob, majetku, motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany. K nejčastěji uzavíraným pojistným produktům pro snižování rizik pro podnikatelské subjekty v oblasti provozování silniční dopravy a podobných oborů řadíme tato pojištění: - Pojištění, vznikající ze zákona: zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, - Povinné smluvní pojištění, vznikající na základě vlastnického práva: Pojištění movitých věcí, Smluvní povinné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla = povinné ručení - Smluvní: Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce, Pojištění nemovitosti, Pojištění strojů, Havarijní pojištění, Pojištění nákladu, Pojištění právní ochrany a další. V následujících podkapitolách uvedu podle mého názoru nejdůležitější pojistné produkty pro snížení rizik, vznikajících v důsledku podnikání v silniční dopravě Zákonné pojištění zaměstnavatele Zákonné pojištění se dle platné legislativy v ČR 38 vztahuje na všechny zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, a to pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo jejich vzniklé nemoci z povolání. Na základě 1 Vyhlášky zákonné pojištění vzniká dnem vzniku pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele. V rámci tohoto pojištění má zaměstnavatel právo, aby za něj pojišťovna, u které platí pojistné, uhradila škodu, vzniklou zaměstnanci z výše uvedených skutečností v rozsahu, v jakém zaměstnavatel za zaměstnance na základě příslušných ustanovení zákoníku práce odpovídá. Pojistné si podle příslušných ustanovení zákona vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení 38 Především vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 27

28 a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úhrada pojistného za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31.ledna, za II. čtvrtletí do 30.dubna, za III. čtvrtletí do 31.července a za IV. čtvrtletí do 31.října. 39 V případě, že zaměstnavatel nezaplatí pojistné řádně a včas, zvyšuje se o 10% dlužné částky za každý započatý měsíc Pojištění odpovědnosti za škodu Jedním z druhů pojištění profesní v oblasti silniční dopravy je Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce. Jedná se o typ pojištění, kdy je při provozování činnosti nákladní silniční dopravy koncesovanou živností na přepravované zásilce provedena škoda, která vznikla v souvislosti s činností. 40 Co se týče pojistného krytí v rámci této pojistky, do jejího základního rozsahu zahrnujeme ochranu pro případ vzniku odpovědnosti silničního dopravce v případě poškození, zničení nebo ztrátě zásilky v průběhu dopravy, za kterou pojištění podle příslušných právních ustanovení odpovídá. Odpovědnostní pojištění je kromě majetkových pojištění jedním ze základních možností ochrany podniků před nahodilými událostmi, které by jim mohly způsobit nemalé ztráty. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce nabízí dle provedené analýzy jako produkt většina pojišťoven na trhu v České republice Povinné ručení Smluvní povinné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla bývá častěji označováno jako povinné ručení. Definice povinného ručení je takové, že povinné ručení je povinen sjednat vlastník motorového vozidla, a to na základě ustanovení zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, která je způsobená 39 Blíže 12 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 40 Pojištění a leasing.cz [online] [cit ]. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce. Dostupné z WWW: <http://www.pojisteni.ewave.cz/cz/pojisteni-firem/pojisteniodpovednosti-za-skodu-silnicniho-nakladniho-dopravce/>. 28

29 provozem vozidla. 41 Práva a povinnosti účastníka tohoto pojištění se řídí taktéž uvedeným zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojistné podmínky rozdílně stanoví samotné pojišťovací subjekty. Specifikem pojistného ručení narozdíl od ostatních pojištění je, že v případě zavinění, není pojistné plnění vypláceno pojištěnci, z jehož pojistky se daná škodní událost řeší, ale je vypláceno přímo poškozenému, a to ve skutečné výši vzniklé škody. 42 Toto pojištění je pro všechny typy vozidel povinné od a od roku 2009 jsou dle příslušného zákona za nepojištěná vozidla vymáhány sankce v podobě finančních trestů. Povinné ručení se řadí k typům povinného smluvního pojištění, které zavazuje majitele vozidla toto pojištění sjednat v důsledku vlastnického práva vozidla. K povinnému ručení lze sjednat připojištění, která se mohou týkat čelního skla, asistenčních služeb nebo dalších nabízených dle nabídky jednotlivých pojišťoven. Zákon zavazuje majitele ve věci pojištění, nikoli ve výběru pojišťovny. Protože je toto pojištění velmi uzavírané, existuje na internetu několik portálů pro vyhledání optimálního povinného ručení, na kterých pojišťovací subjekty nabízejí své služby v oblasti povinného ručení, které by bylo vhodné pro určité vozidlo. Na těchto stránkách může po výběru dojít přímo ke sjednání pojištění. Jedná se např. o tyto stránky: CYHTRÝ, Lukáš. Měšec.cz [online] [cit ]. Povinné ručení povinnost i volba. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/povinne-ruceni-povinnost-i-volba/>. 42 Blíže viz. ustanovení zákona č. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. 29

30 2.3.4 Havarijní pojištění Jedním z druhů pojištění v oblasti pojištění motorových vozidel, je havarijní pojištění motorových vozidel. V tomto případě se pro podnikatele jedná o významné pojištění v oblasti krytí rizik. V rámci havarijního pojištění se jedná se o krytí ztrát, které vznikají majiteli vozidla v důsledku zničení, poškození nebo odcizení v případech dopravní nehody, vandalismu, živelní události, odcizení a jiných nebezpečí. 43 Havarijní pojištění se vztahuje na vozidlo uvedené v pojistné smlouvě a na jeho součásti a příslušenství, které musí být rovněž v pojistné smlouvě vyjmenovány. Havarijní pojištění kryje pouze ztráty, které vzniknou na majetku pojistníků. Pro podnikatele mohou být zajímavá také doplňková připojištění, která lze k havarijnímu pojištění sjednat. Jedná se např. o rozšíření asistenčních služeb nebo připojištění čelního skla, úhradu nákladů při zapůjčení náhradního vozidla nebo připojištění zavazadel či osob ve vozidle přepravovaných. 44 Graf struktury rozdělení pojistného trhu dle typu pojištění na území České republiky jsem vložil do přílohy k této práci. 43 Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Havarijní pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.cap.cz/item.aspx?item=havarijn%c3%ad+poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad&typ=html >. 44 Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Havarijní pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.cap.cz/item.aspx?item=havarijn%c3%ad+poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad&typ=html >. 30

31 3. Analýza konkurenčních faktorů v pojišťovnictví Analýza je základním prvkem rizikového inženýrství a je nutnou podmínkou rozhodování o riziku a tedy základním procesem v managementu rizika. Předmětem analýzy je projekt.analýza rizika je ve své podstatě multikriteriální hodnocení parametrů našeho okolí. Každá analýza a každé hodnocení začíná shromaždováním a hodnocením dat. Na základě katalogů databází a jiných zdrojů údajů se vytváří datový soubor o sledované mimořádné událostí a její dopady v daném území a časovém intervalu. Ke zpracování dat existuje celá řada rozličných metod, které jsou určeny pro různé účely a jsou založeny na interpolačních a odvozených postupech Pojišťovny jako subjekty pro sjednání pojištění Pojišťovnictví je obor národního hospodářství, který můžeme zařadit do terciéru, tj. do služeb. Obor pojišťovnictví jako celek rámcově upravuje zákon č. 63/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný Českou národní bankou. Právní norma byla novelizována v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie a splňuje tak podmínky, stanovené primárním a sekundárním právem, tj. především směrnicemi bývalého Evropského společenství, nyní Evropské unie. Tímto zákonem musí svou činnost řídit pojišťovny nebo zajišťovny se sídlem na území ČR na území jiného členského státu nebo na území států Evropského hospodářského prostoru. Podmínky a povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti vydává Ministerstvo financí ČR. V zákoně o pojišťovnictví je uvedeno, co je považováno za pojišťovnu, za jakých podmínek může provozovat pojišťovací a zprostředkovatelskou činnost, zákon dále 45 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s

32 vymezuje orgány, které konají státní dozor nad činností pojišťoven, a také ty, které mají povinnosti poskytovat informace o hospodaření a o službách. Základem fungování pojišťoven je výběr dohodnutých finančních částek neboli pojistného od vlastních klientů - pojistníků a pojištěnců. Z těchto finančních částek je vytvářena tzv. pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se některému z klientů dané pojišťovny přihodí událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna, kryje z něj provozní náklady. 46 Pojistná smlouva, jíž se každé pojištění sjednává je dvoustranný právní akt, uzavíraný mezi pojistitelem a pojištěncem. Tato smlouva určuje vztah smluvních stran a stanoví pravidla pro její dodržení neboli pojistné podmínky. Součástí pojistné smlouvy bývá také stanovení výše tzv. spoluúčasti, což představuje míru, kterou se bude pojištěný na škodě podílet. Vymezení stran pojistné smlouvy: pojistitel je subjekt, který poskytne pojištěné osobě pojistné krytí ve stanoveném rozsahu plnění. Naproti tomu pojištěný je osoba, na jejíž majetek, zdraví, odpovědnost nebo škodu se pojištění vztahuje. 47 Podle informací České národní banky, fungovalo v roce 2010 na českém pojistném trhu celkem 33 komerčních pojišťoven se sídlem v České republice a 15 komerčních pojišťoven z ostatních členských států EU, které mají v České republice svoje pobočky. Dalších 371 komerčních pojišťoven a poboček z členských států EU projevilo zájem provozovat na území České republiky pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytnout služby Společnost finančních poradců [online] [cit ]. Pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.sfp.cz/produkty_poj.htm>. 47 Společnost finančních poradců [online] [cit ]. Pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.sfp.cz/produkty_poj.htm>. 48 Česká národní banka. [online] [cit ] Pojišťovny. Dostupné z WWW: <www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny_pojistovny_index.html >. 32

33 3.2 Výběr pojistitele Na základě analýzy pojistného trhu a vyjádření priorit podnikatelského subjektu lze stanovit velké množství srovnávacích kritérií. S problémem, jak pro podnikatelský subjekt najít komerční pojišťovnu, jejíž pojistné produkty nejlépe vyhovují požadavkům daného podniku pomohou například tyto otázky: - která komerční pojišťovna je pro krytí rizik našeho podnikání nejlepší, - jak se k našemu podniku bude komerční pojišťovna či pojišťovací zprostředkovatel chovat, - bude náš podnikatelský subjekt pro komerční pojišťovnu zajímavým klientem, - které z nabídky pojistných produktů si vybrat, - budou vybrané pojistné produkty krýt všechna rizika, která mohou náš podnik potkat? Při výběru komerční pojišťovny se budeme rozhodovat podle kritérií, která bychom měli brát v úvahu před výběrem konkrétní komerční pojišťovny Kritéria výběru pojišťovny Kritérii k výběru pojišťovny podle mé zkušenosti patří: - kritéria, týkající se pojistitele jako podnikatelského subjektu, do které bych zařadil - dosavadní zkušenost s pojišťovnou, dostupnost poskytovaných služeb, image pojišťovny, podíl na pojistném trhu, výše pojistného a jeho vývoj, rychlost likvidace pojistných událostí, výše technické rezervy komerční pojišťovny, vzdělání a kvalifikace zaměstnanců daného subjektu, základní kapitál komerční pojišťovny - kritéria, týkající se pojistného portfolia nebo pojistného produktu jsou: dynamika pojistného trhu, frekvence splátek pojistného, kompletnost nabídky pojistných produktů, obnovování pojistného období, pojistné podmínky, pojistné riziko, možné slevy na pojistném, spoluúčast a její výše. 33

34 Nyní uvedu více informací o vybraných bodech, uvedených výše. Kritériem pro výběr pojištění je ve finančním ohledu výše pojistného za pojištění. Jedná se o protihodnotu, kterou pojištěný platí komerční pojišťovně za finanční krytí rizik. V jiném slova smyslu se jedná o cenu pojištění, neboli peněžní hodnotu, která je dohodnuta v pojistné smlouvě a ze strany pojištěného je povinnost tuto částku zaplatit, aby bylo pojištění platné. Pojištění je vybíráno na předem stanovené pojistné období. Dostupnost poskytovaných služeb je také faktorem pro výběr pojišťovny. Dostupností se myslí dostupnost a rozmístění poboček vybraných komerčních pojišťoven v okolí bydliště/sídla potenciálního klienta. Nevýhodou menších nebo začínajících pojišťoven je, že v případě nutného osobního kontaktu občana s pojišťovnou, mají méně obchodních míst a pro budoucí klienty jsou méně dostupné. Tato skutečnost může některé osoby, hodlající se pojistit, od těchto pojišťovacích subjektů odradit. Naproti tomu dobře rozvinutá síť poboček je pro pojišťovnictví důležitá a pro občana velmi výhodná, nese s sebou ale vysoké provozní náklady. Málokdo se pojistí u pojišťovny, jejích nejbližší pobočka je od bydliště nebo sídla pojistitele daleko. Mezi pojišťovny s nejrozšířenějším počtem poboček a kontaktních míst na území ČR patří: Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. 49 Jak jsem uvedl výše, využívají pojišťovny, poskytující své služby na území ČR, možnost zprostředkování a sjednání pojištění přes internet. Své služby nabízejí pojišťovny prostřednictvím obchodních zástupců. Tento systém šíření služeb využívají především tyto pojišťovny: Generali pojišťovna, Uniqa pojišťovna a Allianz pojišťovna. Tyto pojišťovny mají své pobočky ve velkých městech, ostatní města obsluhují pomocí kontaktních míst a zástupců neboli reprezentantů Na základě vyhodnocení dle vlastní analýzy. 50 Tyto informace jsem získal na základě odborných konzultací ohledně tvorby diplomové práce, s pojišťovacím makléřem, ing. Jiřím Kaštovským. 34

35 Výlučně internetovou nabídkou sjednání pojištění se v ČR zabývá pojišťovna Direct, která začala svou činnost provozovat asi před třemi lety. K nabídce druhů pojištění patří: pojištění automobilů, pojištění motocyklů, pojištění domova, pojištění na cesty. Jak již bylo uvedeno, je pojištění pojišťovnou Direkt sjednáváno pouze on-line, tedy přes internet. 51 Dalším rysem, který by měl být pro výběr pojišťovny důležitý, je kompletnost nebo také komplexnost nabízených produktů. Jedná se o množství a možné využití nabízených pojišťovacích produktů ke krytí zvolených rizik. Jak jsem uvedl také v jiných částech své práce, je pro pojišťovnu v dnešní době podstatné, aby byla schopna konkurovat na trhu, neustále aktualizovat a rozšiřovat nabídku produktů. U dosavadní zkušenosti s pojišťovnou jde o subjektivní zkušenost s určitými komerčními pojišťovnami. Může se jednat o zkušenosti vlastní či obchodní nebo získané od jiných osob. Speciální peněžní prostředky, které slouží jako cizí zdroj krytí závazků, které vyplývají z uzavřených a spravovaných pojistných smluv jsou označovány jako výše technických rezerv komerční pojišťovny. Finanční síla komerční pojišťovny je výše základního kapitálu komerční pojišťovny. Výše základního kapitálu jednotlivých pojistných subjektů je zjišťována z výročních zpráv vybraných komerčních pojišťoven. K rozhodování při sjednání pojištění u jednotlivých pojišťoven patří rovněž zaměstnanci těchto subjektů, jejich kvalifikace a vzdělání. Toto kritérium je rovněž subjektivní. Hodnoceno bývá odbornost vyjadřování odpovědných zaměstnanců komerčních pojišťoven a schopnost odborně řešit problém. Spoluúčast je jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení komerčních pojišťoven. Jedná se o částku, sjednanou v pojistné smlouvě, kterou pojištěný při vzniku škody zaplatí. Jde o účast pojištěného na škodní události. Hranice spoluúčasti bývá v České republice většinou pojišťoven stanovena v hranicí 5 %, minimálně však Kč, nebo 10 %, minimálně ale Kč, česká pojišťovna nabízí i spoluúčast 1000Kč nebo 1% procento. 51 Direct pojišťovna [online] [cit ]. Pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.direct.cz/>. 35

36 Dalším faktorem, který ovlivňuje rozhodování klienta při výběru pojišťovny je rychlost likvidace pojistné události. Poté, co nastane škoda, zajistí pojišťovna ohledání této škody a na základě ohledání je vyplaceno pojistné plnění. Mnohdy právě likvidace škod rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu pojišťovny v očích pojištěného, který se na základě rychlosti likvidace škody a vyplacení pojistného plnění rozhodne, zda u pojišťovny nadále zůstane, nebo přejde k jinému subjektu. V oblasti pojištění podnikatelských subjektů je při likvidaci škod také důležitá zkušenost a odborné znalosti samotného likvidátora pojistných událostí. Likvidaci škodních událostí hlídá Česká národní banka, ta stanovila, že škodní událost musí být ukončena do tří měsíců od dodání posledního dokumentu. V případě, že tak pojišťovna neučiní, musí to oznámit klientovi spolu s důvodem neukončení šetření pojistné události. Solventnost pojišťovacího subjektu je dalším faktorem, který může ovlivnit rozhodnutí potenciálního klienta. Uzavřením pojistné smlouvy se pojišťovna zavazuje splnit své závazky vůči pojištěnému, které plynou z pojistné smlouvy. Pojišťovna musí vytvořit takové podmínky, aby byla schopna vyplatit pojistné plnění a splnit včas další závazky, ke kterým se zavázala. Solventnost komerční pojišťovny znamená schopnost plnit závazky vůči klientům v každém čase a v patřičné výši. Podle zákona o pojišťovnictví, je komerční pojišťovna po celou dobu své činnosti povinna mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví Česká národní banka. 52 Pojistné podmínky představují soubor podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě, která je uzavřena mezi pojišťovacím subjektem a klientem. Pojistné podmínky mohou být stanoveny v předpisu, podle kterého je možné pojištění realizovat. Při sjednávání pojistné smlouvy, je v zájmu klienta, seznámit se s pojistnými podmínkami. Na základě individuálního hodnocení vybraných kritérií lze jednotlivým přisoudit váhy, které vyjadřují důležitost jednotlivých kritérií a ohodnotit tak jejich význam pro podnikatelský subjekt. Na základě zvolených kritérií a jim přisouzených vah 52 Česká národní banka. [online] [cit ] Pojišťovny. Dostupné z WWW: <www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny_pojistovny_index.html >. 36

37 je možné sestavit vyhodnocovací model. V modelu jsou pak provedeny výpočty hodnot jednotlivých zvolených kritérií pro výběr komerční pojišťovny a vah těchto kritérií. Po provedení identifikace a zhodnocení rizik zkoumaného podnikatelského subjektu stojíme před rozhodnutím, na kterou komerční pojišťovnu budou převedena rizika, jež ohrožují daný podnikatelský subjekt, aby se minimalizovaly případné finanční ztráty z rizik, které mohou způsobit finanční nestabilitu společnosti. Za předmětné při výběru pojišťovny, považuji zaměřit se na vyskytující se rizika a rizika, která bezprostředně hrozí. Při porovnávání jednotlivých nabídek pojišťoven je potřeba si všimnout, že každá komerční pojišťovna předkládá svou nabídku pojistného portfolia jiným způsobem. Součástí nabídky pojišťoven by měly být také pojistné podmínky, které doplňují a specifikují nabídku pojistného krytí. 3.3 Pojistitelé na trhu v České republice se zaměřením na silniční dopravu Jak jsem ve své práci již několikrát zmínil, zaručuje svým pojištěncům v oblasti silniční dopravy pojišťovna, že rizika, která v automobilové dopravě hrozí, budou určitým způsobem vykompenzována. Finance pojišťoven jsou vytvořeny tzv. účty, na které jejich pojištěnci posílají peníze za jednotlivé typy pojištění. Účty jsou podle kategorií rozděleny na: - pojištění vozidel, - pojištění majetku, - pojištění zdraví. Z důvodu velkého počtu škodních událostí z pojištění automobilů, jsou pojišťovny během roku nuceny čerpat finanční prostředky na likvidaci jednotlivých pojistných událostí i z jiného účtu než z toho, který je určený na vyplácení škod, vzniklých v důsledku škodních událostí pojištění vozidel a na který přichází pojistné od pojištěnců vozidel. 37

38 Na českém trhu existuje 12 pojišťoven zabývajících se pojištěním vozidel, a to jak povinným ručením, tak havarijním pojištěním, pojištěním nákladu a pojištěním odpovědnosti firmy. Jedná se o tyto pojišťovny: - Česká pojišťovna, a.s., - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, - Allianz pojišťovna, - Uniqa pojišťovna, - Generali pojišťovna, - Triglav pojišťovna, - Slavia pojišťovna, - Axa pojišťovna, - Hasičská pojišťovna, - Česká podnikatelská pojišťovna. 53 Největšími pojišťovnami na českém trhu jsou Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna, které zaujímají cca 55 procent trhu. Jedná se o silné partnery pro automobilové dopravce, jejich síla nespočívá pouze v kvalitě a rozsahu nabízených služeb, ale rovněž u těchto subjektů existuje záruka kvalitní likvidace škodních událostí. Tyto pojišťovny v portfoliu služeb poskytují také větší rozsah pojištění a následného krytí rizik. Pro srovnání jsem z uvedeného výčtu pojišťoven s ohledem na možné množství nežádoucích informací vybral několik subjektů pro jejich prezentování. 53 Česká národní banka. [online] [cit ] Pojišťovny. Dostupné z WWW: <www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny_pojistovny_index.html >. 38

39 3.3.1 Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna je akciovou společností. Jedná se o pojišťovnu nabízející širokou škálu životních i neživotních pojištění. Česká pojišťovna, a.s. si dlouhodobě udržuje na českém trhu nejsilnější pozici ve svém oboru, v roce 2000 dosáhl její tržní podíl podle výše předepsaného pojistného 38,9 %. 54 Současně se jedná o zaměstnavatele asi zaměstnanců a přes obchodních zástupců, kteří působí ve více než obchodních místech. Česká pojišťovna se orientuje na retailovou klientelu v občanských pojištěních a také na střední a velké klienty v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Jedním z hlavních strategických cílů společnosti pro pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Hlavních strategických cílů společnosti je udržet vysoký podíl na trhu a dosavadní tempo růstu zisku. Společnost bude o dobré výsledky usilovat v silné konkurenci zejména v pojištění motorových vozidel a v životních pojištěních všeho druhu. 55 V rámci pojištění motorových vozidel poskytuje Česká pojišťovna, a.s. tyto druhy pojištění: Povinné ručení, Havarijní pojištění (starších vozů) a asistenční služby. Pro podnikatelské subjekty navíc nabízí tzv. flotilové pojištění, které je výhodné pro pojištění většího množství vozidel. 56 Dále je pro podnikatele nabízeno pojištění Záruk, které má pomoci subjektu, jako dlužníkovi v tom, že umožní lepší využití jeho prostředků Česká pojišťovna [online] [cit ] Profil. Dostupné z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/profil.html >. 55 Česká pojišťovna [online] [cit ] Finanční skupina ČP. Dostupné z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/financni-skupina-cp.html >. 56 Česká pojišťovna [online] [cit ] Auta. Dostupné z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/firmy-auta.html >. 57 Česká pojišťovna [online] [cit ] Finanční rizika. Dostupné z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/firmy-financni-rizika.html >. 39

40 3.3.2 Generali pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. je pojišťovacím ústavem, který je z hlediska nabízených služeb na pojistném trhu považován za komplexní, tzn., že je schopen svým klientům nabídnout rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Pojistný program Generali je snadno dostupný na celém území České republiky, a to díky husté síti poradců a zástupců. 58 Cílem této pojišťovny je dosahování nejvyšší možné spokojenosti svých klientů. Generali je nadnárodní společnost a řadí se mezi tři největší pojišťovny světa. V oboru pojištění motorových vozidel nabízí tato pojištovna následující pojistné produkty: Povinné ručení, Havarijní pojištění Kasko, Havarijní pojištění Minikasko, Pojištění skel, Pojištění zavazadel, Pojištění náhradního vozidla, Asistenční služby Generali Assistance, Pojištění právní ochrany a Flotilové autopojištění Česká podnikatelská pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je na pojistném trhu v České republice třetím největším poskytovatelem povinného ručení. V roce 2010 předepsala tato pojišťovna svým zákazníkům pojistné v celkové hodnotě 6,4 mld. Kč. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.Českou podnikatelskou pojišťovnu ze 100% vlastní pojišťovna Kooperativa a.s. 60 V rámci svých služeb v oblasti pojištění motorových vozidel a doplňkových služeb, tato pojišťovna nabízí tyto pojistné produkty: - Autopojištění Combi Plus, - Autopojištění Combi Plus II., - Domovský autosalon. 58 Generali pojišťovna [online] [cit ] O Generali. Dostupné z WWW: <http://www.generali.cz/stranky/o-generali/>. 59 Generali pojišťovna [online] [cit ] Druhy pojištění motorových vozidel Dostupné z WWW: <http://www.generali.cz/pojisteni-motorovych-vozidel/>. 60 Česká podnikatelská pojišťovna [online] [cit ] Profil. Dostupné z WWW: <http://www.cpp.cz/profil/>. 40

41 První dvě pojištění nabízejí možnost výběru tří variant s různými limity plnění, spolu s asistenčními službami. Novinkou je pojištění s názvem Domovský autosalon, který slibuje komplexní ochranu vozidel i osob Česká podnikatelská pojišťovna [online] [cit ] Pojištění vozidel. Dostupné z WWW: <http://www.cpp.cz/pojisteni-vozidel/>. 41

42 4. Návrh technických a organizačních opatření a jejich vliv na růst tržeb Jako návrhy technických a organizačních opatření a jejich vliv na růst tržeb uvádím několik podle mého názoru opodstatněných podnětů. Při návrzích jsem vycházel z praxe a rovněž z poznatků, které jsem při tvorbě práce získal. 4.1 Zřízení dalšího typu pojišťovacího subjektu Pojišťovny jsou na trhu v České republice bych dle praxe a zkušeností z oboru rozdělil na malé a velké pojišťovny. Malé pojišťovny jsou charakteristické tím, že je tvoří centrála a několik poboček ve formě kanceláří, které se nacházejí ve větších městech. Příkladem takovéto pojišťovny může být Česká podnikatelská pojišťovna, která má centrální pobočku v Praze a menší pobočky ve větších městech, kterými jsou Brno, Pardubice, Plzeň a Ostrava. Pojišťovnou, která na českém trhu patří největším, je bezesporu Kooperativa pojišťovna, a.s. Struktura tohoto subjektu je tvořena centrálním řízením v Praze. Ve městech, která mají více než 20 tis obyvatel, jsou vytvořené pobočky. V krajských městech má tato pojišťovna umístěna likvidační centra. 62 Z důvodu toho rozdělení na malé a velké pojišťovny bych navrhl zřízení pojišťoven střední velikosti. Jednalo by se o pojišťovny tvořené centrálou se sídlem v krajském městě, kde má pojišťovna největší portfolio klientů. Pobočky by pak byly zřízeny v krajských městech. V rámci poboček by probíhala zároveň i likvidace škodních událostí, patřících do daného regionu. Ve městech, která by splňovala kritérium počtu obyvatel nebo počet pojištěných, by byly vytvořeny kanceláře sloužící pro kontakt klientů s pojišťovnou. Systém likvidace škodních událostí, včetně on-line komunikace s pojišťovnou, bych převzal z pojišťovny Kooperativa, která má v současnosti jeden z nejlépe propracovaných systémů. 62 Pojišťovna Kooperativa [online] [cit ] Profil. Dostupné z WWW: <http://www.koop.cz/profil/>. 42

43 Vytvořil bych takové webové stránky, které by umožňovaly jednoduchou obsluhu ze strany klientů pojišťovny. V rámci použití stránek klienty, byl byla možnost klienty při komunikaci s pojišťovnou navádět interaktivními systémy. On-line systém by dále umožňoval přístup k informacím o likvidaci škodních událostí, kde by byla možnost získat informace o požadovaných a doložených dokladech a také kontakt na konkrétní osobu likvidátora škodní události klienta. Podobné stránky má vytvořená Direct pojišťovna, která bohužel nemá vytvořenou síť poboček. Centrála dané pojišťovny středního typu by sloužila jako místo dozoru nad pobočkami v ostatních krajských městech. Klient této pojišťovny, který by se cítil být poškozen špatným postupem likvidace nebo pomalým postupem likvidace, by byl oprávněn podat stížnost adresovanou centrále, která by prošetřila postup likvidátora v dané škodní události. Tím, že by byla pojišťovna blíže svým klientům, by nedocházelo ke stížnostem ze strany pojištěných, že řešení problémů je pro ně nákladné. Další výhodou mého návrhu je podání stížnosti v oblasti likvidace. Podáním stížnosti a následnou odpovědí ze strany pojišťovny mají klienti pocit, že je o ně rámci pojišťovnictví dobře postaráno. Tato skutečnost nahrává dobrému image pojišťovny, který hraje svou roli při výběru pojišťovacího subjektu a nahrává tak vyšším tržbám. 4.2 Analýza nejčastějších přestupků v dopravě a stanovení jednotných likvidačních postupů Myslím si, že v dnešní silniční dopravě dochází velice často ke stejným druhům přestupků řidičů. Co za nimi stojí už většinu nezajímá a to, že každá pojišťovna relativně shodnou pojistnou událost likviduje jinak už teprve ne. Navrhoval bych provedení analýz nejčastějších přestupků v dopravě, které vedou ke vzniku škod a v souvislosti s výsledky analýz bych stanovil jejich jednotný způsob likvidace pojišťovnou. Analýza by se měla provést prostřednictvím nezávislých a kvalifikovaných orgánů, přičemž by se mělo přihlédnout také k dalším ovlivňujícím faktorům. 43

44 Podle mého názoru by se měla udělat analýza dopadů především v těchto případech: - alkohol za volantem a jeho vliv na dopravní nehodu, s přihlédnutím k množství promilí v krvi, - nepoužívání zimní výbavy v zimních měsících, - nepřizpůsobení rychlosti dopravnímu značení a následný vliv na dopravní nehodu. Sjednocením vydaných stanovisek více orgánů, by mělo být docíleno stanovení jednoznačný a shodného způsobu likvidace dopravních nehod, které byly zapříčiněny v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. V rámci tohoto zlepšení by měly existovat postihy pro ty, kteří nerespektují povinnost použití zimních výbavy a za porušení této povinnosti při dopravní nehodě, krátit škodní událost s ohledem na analýzu odborných subjektů, např. Ústavu soudního inženýrství, který by zpracoval jednotný posudek pro všechny pojišťovny. V budoucnu by se již nestávalo, že pojišťovna v jednom případě rozhodne v obdobných případech odlišně a následné spory, které bývají chybou likvidátorů pojišťoven, řeší soud. V důsledku soudních sporů a chyb ze strany pojišťoven, klesá renomé daného pojišťovacího subjektu a tím také jeho tržby. Pokud by v krajním případě soudní spor nastal z titulu zákonného nebo havarijního pojištění, byly by pojišťovnou hrazeny náklady na právního zástupce žalující strany. Soudním sporům by se mělo zabránit zavedením výše uvedeného systému, vybudováním center pojišťoven jako dozorujícím orgánům na svými menšími pobočkami a také judikaturou Evropského soudního dvora a rozsudky vnitrostátních soudů. 44

45 4.3 Sjednocení programu pro výpočet škody Dalším bodem, ve kterém si dovolím tvrdit, že by mohla nastat změna, je program pro výpočet škod. Tento program by měl být podle mého mínění pro všechny pojišťovny na trhu, bez ohledu na velikost pojišťoven, stejný. Současně bych zavedl odlišný způsob prohlídek škodních událostí (v silniční dopravě především vozidel), kdy by mobilní technik po provedení focení vozidla a zápisu prohlídky do on-line systému, mohl poškozenému nebo pojištěnému (podle druhu pojištění) vystavit šek k proplacení. Při totálních škodách vozidel by tato vozidla byla odepsaná z registru vozidel a majitel by dostal vyplacenou částku, která by byla krácena o váhu zbytků vozidla, s přihlédnutím na cenu železa v daný okamžik. Tato vozidla by byla následně rozebraná a ekologicky zlikvidovaná. Tímto krokem by pojišťovny ušetřily za administrativní zátěž, kdy v dnešní době náklady na jednu škodní události vycházejí bezmála na Kč, a to jen za práci administrativy. Na místě by mobilní technik vyplácet částky do Kč, možnost vyplacení vyšší sumy by byla s následným souhlasem vedoucího pracovníka subjektu, a to například do dvou dnů od prohlídky. Tímto postupem by se zamezilo dlouhému čekání na vyplácení pojistného plnění a pojišťovny by svou práci prováděly levněji, což by se s přihlédnutím k množství škodních událostí mohlo a mělo projevit na nižší ceně pojistného. 4.4 Rozdělení pravidel pro opravy ve značkových servisech a mimo ně Podle technického postupu likvidátora by se měl dělit systém pro vozidla opravována ve značkovém servisu a systém oprav v neznačkových servisech, a to bez dodržení technologického postupu likvidátora. V případě bez dodržení postupu likvidátora se v praxi jedná o to, že nejsou vyměněny všechny přidružené položky, které nejsou nehodou poškozeny, ale výrobce při postupu udává jejich výměnu. Majitel vozidla by měl možnost vybrat si sám servis, ve kterém chce nechat provést opravu vozidla, a to bez ztráty zvýhodnění. Po doložení dokladu o nákupu budou položky proplaceny. 45

46 Uvedeným postupem se značně sníží náklady na opravu vozidel, a to především u vozidel vyšší třídy, která jsou opravována ve značkových servisech a jsou jim zbytečně vyměněny (někdy jen fakturovány) fungující náhradní díly. 4.5 Systém likvidace pojistné události Můj další návrh v oblasti zlepšování služeb se týká změn v likvidaci pojistných událostí. Podle mého názoru by se měl systém zrychlit a zároveň by měl být více anonymní. Dodání dokladů ze strany pojištěnce by měla být také rychlejší a současně by měla být kontrola spisů prováděna anonymně odesláním do sběrného místa, kde budou spisy na základě počítačového programu rozděleny ke kontrole, a to bez možnosti kontaktu likvidátora s vrchním revidujícím. Tento krok by přinesl velkou úsporu financí v tom smyslu, že kontrolní orgán by byl nestranný, anonymní a revidující by nemohl spoléhat na svého podřízeného. Dále by v oblasti likvidace škod mělo dojít k tomu, že by pojišťovny měly povinnost ukončit škodní událost do tří měsíců ode dne nahlášení a za podmínky, že by pojištěnec do 14 dnů od nahlášení dodal veškeré doklady, nutné ke zjištění rozsahu škody a její likvidaci. V případě, že by tak za splnění podmínek pojišťovna neučinila, byla by povinna vyplatit klientovi škodu v plném rozsahu. 46

47 5. Návrh optimalizace Nejlepším kritériem, který můžu použít pro srovnání mých navrhovaných řešení bude vytvoření modelu, kde jediným kritériem bude cena. S ohledem na rozmanitost pojistného trhu si vyberu dva druhy pojištění, a to pojištění vozidla zákonné a havarijní pojištění. Na těchto příkladech názorně zhodnotím vliv velikosti pojišťovny na cenu samotného pojištění. Do svého modelu nebudu počítat finanční limity zákonného pojištění z důvodu, že zákonem stanovený limit je 35 mil, pro zdraví a 35 mil. na majetku. Pro optimální výsledek budu mít jako vstupní kritérium vozidlo: osobní vozidlo pětimístné, zn. Audi, typ: A 8, rok výroby: 2002, motor: 2,5 TDi, s pohonem předních kol, automatická převodovka. Pojištěným i pojištěncem bude má osoba, Lukáš Kminek, narozen , bytem Pekařská 37, Opava. Tato dvě pojištění jsem zvolil záměrně z důvodu, že vybrané vozidlo patří do vyšší střední třídy a svým obsahem motoru a výkonem do nejvyšší třídy. Má osoba svým věkem a řidičskou praxí patří do nejrizikovější skupiny, a proto dle mých předpokladů, bude pojištění tohoto vozidla maximální. Ve svém výpočtu se budu zabývat pouze výpočtem základních sazeb pojištění s přiměřenou spoluúčastí, ve výši 10% minimálně Kč. Poté, co jsem vybral pojistný produkt, přistoupil jsem k oslovení pojišťoven, přes jejich kontaktní y. Všechny pojišťovny na tuzemském pojistném trhu nabízejí možnost on-line sjednání zákonného pojištění přes internet, s platností následující pracovní den. S havarijním pojištěním již to tak jednoduché nebylo. Jen málo která pojišťovna nabízí uzavření havarijního pojištění přes internet. Rozhodl jsem se proto oslovit pojišťovny přes jejich uvedené kontaktní y, bohužel ani zde jsem nebyl úspěšný. Konečným řešením bylo, že jsem obeslal jednotlivé pojišťovny doporučeným dopisem. Ani tato možnost nebyla úspěšná. Nakonec jsem se obrátil na internetový portál Top pojištění, který je přístupný z webových stránek: 47

48 Na tomto portále jsem on-line vyplnil dotazník, jehož vyplněním vznikla cesta pro vypracování cenové nabídky pojištění jednotlivých pojistitelů. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že v České republice existuje okolo 20 internetových portálů, které se zabývají zákonným pojištěním vozidel, jen osm z nich se zaměřuje i na havarijní pojištění. Pro výpočet pojistného jsem vybral uvedený portál, a to z důvodu jeho příznivých relací, vysokému počtu zúčastněných pojišťovacích subjektů a nízké ceně nabízeného pojištění. Obecně jedinou podmínkou pro uzavření zákonného pojištění přes internet je skutečnost, že pojištění musí být dle pokynů zaplaceno do 14 dnů ode dne sepsání návrhu. Zelená karta, která tvoří součást zákonného pojištění a návrh pojistné smlouvy přijdou okamžitě po posledním kroku na uvedený , odkud se již dají bez problému vytisknout. 63 S havarijním pojištění je postup při sjednávání pojištění obdobný, jen s tím rozdílem, že vozidlo musí být před vstupem pojistné smlouvy v platnost prohlédnuto smluvním partnerem a sepsán zápis o prohlídce, současně s prohlídkou je pořizována fotodokumentace vozidla. Bez zápisu o prohlídce je pojistná smlouva neplatná. Pro výpočet zákonného pojištění má největší vliv věk osoby, která vozidlo pojišťuje, objem motoru vozidla, poměr hmotnosti vozidla s výkonem vozidla a výše pojistného krytí. Vedle těchto kritérií existuje možnost zvolit si frekvenci placení pojištění, která se na výsledné ceně podílí cca ve výši 1 až 2 procent 64 a také místo pobytu pojištěnce. Místo pobytu pojištěnce je významné pro ČSOB pojišťovnu, která jako jediná pojišťovna na tuzemském pojistném trhu zavedla snížené pojistné pro obce s menším počtem obyvatel. Z konečného výpočtu pojištění, který je připojen v příloze k této práci, je na první pohled patrné, že nejlevnější pojištění nabízejí malé pojišťovny s centrálou a několika menšími pobočkami. 63 Tzv. zelená karta musí být vytisknutá barevně, černobílá karta je neplatná. 64 Pojistné lze platit měsíčně čtvrtletně ročně. 48

49 Z tabulky můžeme dále vyčíst, že naopak Hasičská vzájemná pojišťovna, která má centrální pobočku v Praze a jednu kancelář v Ostravě, patří cenovou nabídkou k nejdražším. Hasičská vzájemná pojišťovna nechce pojišťovat rizikové klienty a z toho důvodu nadsadila cenu pojištění tak vysoko, aby potenciální klient neměl zájem o pojištění. Mezi novinku v ceně pojištění patří nabídka České pojišťovny, která z důvodu ztráty klientů snížila všechna pojištění automobilů o 30 procent. Zlevněním se cenově dostala do půlky tabulky. Základním výpočtem zákonného pojištění jsme si ukázali, že cena pojištění je stanovena nejen kvalitou pojišťovny, ale hlavně zázemím pojišťoven, které se do značné míry promítá do cen pojištění. Pro potřeby klientů na zlevnění pojištění bych doporučil sjednotit počet poboček a začít více využívat moderní technologie, jakými je internet. Použitím novějších technologií je možné sjednávat rušit pojištění dle potřeby. Ukázalo se, že návrh optimalizace poboček pojišťoven má patřičný vliv na cenu pojištění a de facto následný vliv na růst tržeb. Snížení počet poboček větších pojišťoven nebude mít vliv na reklamu, a to s přihlédnutím k ustálenému postavení těchto subjektů na trhu pojišťovnictví. Zacílením nabídky pojišťoven na konkrétního zákazníka v jednotlivých krajích přes likvidační střediska, přinese pojišťovně kvalitu, přehled a odstranění neduhů. Případné zvýšené náklady na vybudování větších středisek pro malé pojišťovny bude kompenzováno rozšířením portfolia zákazníků a produktů, dále také přínos z reklamy na pobočkách. Mnou zvolené vozidlo, jehož obvyklá cena byla zvolena s přihlédnutím na skutečnost, že rizika do Kč jsou proplácena pojišťovnou bez použití prostředků zajišťovny. 49

50 Závěr Ve své diplomové práci jsem se zabýval riziky a nejistotami v silniční dopravě a vlivem pojišťovnictví na eliminaci rizik plynoucích z provozování silniční dopravy. Pojištění je nepostradatelnou součástí našich životů, bez pojištění je možné žít, ale ne tak snadno jako s pojištěním. Existují různá nebezpečí, kterým musí podnikatelé v dnešní době čelit, existují však i stupně ochrany před negativními účinky nebezpečí. Úkolem pojišťovny je stanovit rizika pojištění a předložit jejich ucelenou nabídku potenciálním klientům. V pojišťovně mají své nezastupitelné místo tzv. risk manažeři, jejichž úkolem je analýza rizika a následný návrh krytí těchto rizik. V současné době byla k problematice řízení rizik vydána řada odborných titulů, které nemůžou být v podnikání jako užitečný zdroj podceňovány. Subjekty, podnikající v silniční dopravě se snaží naplnit cíle svých podnikatelských záměrů. Při plnění svých cílů jsou nuceni čelit četným nebezpečím, která často mohou ohrozit i jejich budoucí existenci. K možné ochraně před nepříznivými vlivy plynoucích z provozování dopravy existuje celá řada nástrojů. Tím nejběžněji používaným nástrojem pro krytí rizik plynoucích z provozování silniční dopravy, je pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, zákonné pojištění vozidel spolu s havarijním pojištěním vozidel nebo strojní pojištění. Má diplomová práce je zaměřena na komerční pojištění na trhu v ČR Cílem mé práce bylo charakterizovat pojistné produkty na trhu v ČR a jejich vliv na rizika plynoucí z provozování dopravy. Ve své práci analyzuji komerční pojišťovny, jejich produkty a význam produktů pro firmy. Obsahem práce je v první části teorie rizik a jejich klasifikace. V této části jsem se zabýval analýzou současných rizik ohrožujících dopravce. Další část práce pojednává o významu pojišťovnictví při snižování rizik v podnikání. Třetí část analyzuje konkurenční faktory v pojišťovnictví, v neposlední řadě jsem navrhl určité technické a organizačních opatření v pojišťovnictví, která na základě provedeného výzkumu považuji za podstatná. Ve své práci jsem rovněž nastínil právní předpisy regulující oblast pojišťovnictví v České republice. Popsal jsem rovněž základní kritéria výběru pojištění 50

51 u jednotlivého subjektu. Výběr kritérií pro pojištění jsem prováděl primárně pro srovnání pojišťoven. V následující části jsem navrhl technická a organizační opatření na růst tržeb pojišťovny. V této kapitole jsem podal návrh především na optimalizaci velkých poboček, sjednocení postupů likvidace (zamezení nesrovnalostí), zavedení centrálních středisek v krajských městech a zavedení malých poboček, kanceláří v ostatních městech. Své návrhy jsem srovnal s nejčastějším druhem pojištění, a to zákonným a havarijním pojištěním vozidel. Všechny mnou provedené změny by měly za následek snižování provozních nákladů na jednotlivé zaměstnance, snížení výdajů za právní zástupce a soudy a v této souvislosti snížení cen pojistných produktů. Snížení cen pojistných produktů by mělo za následek rozšíření pojištění i mezi osoby uvažující o pojištění, protože hlavním kritériem je v tomto případě cena. Na začátku tvorby práce a shánění materiálů pro její vypracování, jsem si stanovil cíle, které jsem uvedl v úvodu k této práci. Musím konstatovat, že stanovené cíle se mi z mého pohledu podařilo splnit. Věřím, že výstup z mé diplomové práce poslouží manažerům pojišťoven budoucím rozhodování. Pro mne a mé zaměstnání byla tvorba této a provedený výzkum přínosem. 51

52 Použité zdroje Legislativa Zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 63/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 351/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Podzákonné právní přepisy Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, Vyhláška Ministerstva dopravy č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. 52

53 Odborná literatura MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava : Key Publishing s.r.o., s. ISBN MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. Učební texty vysokých škol. ISBN PÁLENÍK, Vladislav a kol. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha : Linde, s. ISBN VEBER, J. a kol. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, s. ISBN Odborné zdroje Ministerstvo dopravy ČR [online] [cit ]. Legislativa. Dostupné z WWW: <http://www.mdcr.cz/cs/silnicni_doprava/odbory/odbor_silnicni_dopravy/odd%c4 %9blen%c3%ad+mezin%c3%a1rodn%c3%ad+osobn%c3%ad+dopravy+a+spr%c3% a1vn%c3%adho+%c5%99%c3%adzen%c3%ad/mezin%c3%a1rodn%c3%ad+autobu sov%c3%a1+doprava+%28mad%29/legislativa/legislativa.htm>. MAREK, Petr. Riziko - přístupy k jeho vymezení. In 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik [online]. Ostrava : VŠB, 2010 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/ekf/konference/cs/okruhy/archiv/r mfr/prispevky/dokumenty/marek.petr.pdf>. Českomoravská konfederace odborových svazů [online] [cit ]. Krize ohrožuje nákladní automobilovou dopravu. Dostupné z WWW: <http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/tisk/1334-3/krize-ohrozuje-nakladniautomobilovou-dopravu>. Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Přetěžování nákladních automobilů způsobuje jen na opravy dálnice D1 každoročně škody 400 milionů korun!. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/doc/informacni- servis/pretezovani-nakladnich-automobilu-zpusobuje-jen-na-opravy-dalnice-d1- kazdorocne-skody-400-milionu-korun>. Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Pozemní komunikace, jejich rozdělení a správa. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/udrzbakomunikaci/rozdeleni-komunikaci-a-sprava>. VACÍN, Otakar. Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Moderní poznatky meteorologie pomáhají se zimní údržbou. Dostupné z WWW: <http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/c b207fe ab005dd08f/c80ef5199d c1256dbf002ccf2f?OpenDocument&Highlight=0,rizika*>. 53

54 Moravskoslezský kraj [online] [cit ]. Finanční způsobilost dopravce ( 4a, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů). Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/financnizpusobilost-dopravce-8837/>. Dopravní noviny JOHÁNEK, Tomáš. Jednotný systém poskytne v zimě aktuální informace o sjízdnosti komunikací. Dopravní noviny [online]. 2007, 50, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/jednotny-system-poskytne-vzime-aktualni-informace>. FRYDRYŠEK, Milan. Pronájem výrazně minimalizuje podnikatelské riziko. Dopravní noviny [online]. 2008, 49, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/financni-sluzby/pronajem-vyrazne-minimalizujepodnikatelske-riziko-3886>. V Brně opět na aktuální téma PPP. Dopravní noviny [online]. 2011, 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/clanky/v-brne-opet-na-aktualnitema-ppp>. Komise zveřejnila Bílou knihu dopravní politiky. Dopravní noviny [online]. 2011, 14, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/dopravnipolitika/komise-zverejnila-bilou-knihu-dopravni-politiky>. Největší potenciál pro zvyšování bezpečnosti má výchova řidičů. Dopravní noviny [online]. 2008, 34, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/nejvetsi-potencial-pro-zvysovanibezpecnosti-ma-vychova-ridicu-3760>. Obor kombinované dopravy vyšel z krize posílen. Dopravní noviny [online]. 2011, 4, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/kombinovanadoprava/obor-kombinovane-dopravy-vysel-z-krize-posilen>. Za jednu z klíčových možností pro rozvoj dopravní a logistické infrastruktury ovšem pokládám PPP projekty. Dopravní noviny [online]. 2009, 15, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dnoviny.cz/infrastruktura/projekty-ppp-jsou-prodopravni-infrastrukturu-klicove-4008>. 54

55 Webová sídla: Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cap.cz/ >. Česká pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz >. Generali pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.generali.cz/>. Česká podnikatelská pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpp.cz/>. Top pojištění [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.toppojisteni.cz/>. Další internetové zdroje Pjpk [online] [cit ]. Předpisy a dokumenty pro PK. Dostupné z WWW: <http://www.pjpk.cz/predo1.htm >. Firemní finance [online] [cit ]. Pojištění odpovědnosti. Dostupné z WWW: <http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/odpovednost/>. Pojištění a leasing.cz [online] [cit ]. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce. Dostupné z WWW: <http://www.pojisteni.ewave.cz/cz/pojisteni-firem/pojisteni-odpovednosti-za-skodusilnicniho-nakladniho-dopravce/>. BLAHOVCOVÁ, Květa. Prodopravce.cz [online] [cit ]. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce. Dostupné z WWW: <http://www.prodopravce.cz/sluzby-25-4.php>. CYHTRÝ, Lukáš. Měšec.cz [online] [cit ]. Povinné ručení povinnost i volba. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/povinne-rucenipovinnost-i-volba/>. Společnost finančních poradců [online] [cit ]. Pojištění. Dostupné z WWW: <http://www.sfp.cz/produkty_poj.htm>. Ostatní zdroje KMINEK, Lukáš. Asistenční a odtahová služba. Přerov, s. Bakalářská práce. Vysoká škola logistiky. 55

56 Přílohy Příloha č. 1 zdroj: &title=&il=1 56

57 Příloha č. 2 Zdroj: 57

58 Příloha č. 3 Zdroj: 3%adm%2fPoji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad+dle+druhu+rizika 58

59 Příloha č. 4 59

60 Příloha č. 5 VSTUPNÍ PARAMETRY KALKULACE 60

61 PARAMERY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ... Pojistná částka ,- Kč Pojištěná rizika Všechna rizika Spoluúčast 10% / ,- Kč Délka předchozího pojištění 0 Počet pojistných událostí 0 Uvedení vozidla do provozu Říjen / 2002 Počet ujetých km Zabezpečení vozidla Imobilizér s blokováním funkcí motoru SPOLEČNÉ PARAMETRY KALKULACE... Značka / model AUDI / A8 2.5 TDI tiptronic Kategorie vozidla Osobní automobil do 3500 Kg s objemem 2496 cm3 Způsob použití vozidla Běžný provoz Hmotnost vozidla kg Subjekt Fyzická osoba (nepodnikající) Počátek pojistné smlouvy Frekvence platby Roční 61

62 POJISTNÍK... Okres Opava (PSČ 74601) Místo Opava 1 Tělesně postižený Ne Klientem ČSOB pojišťovny Ne Klientem AXA pojišťovny Ne 62

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více