VÝZVA K PODÁNÁNÍ NABÍDEK. Společně do příhraničí Marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÁNÍ NABÍDEK. Společně do příhraničí Marketing"

Transkript

1 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC VÝZVA K PODÁNÁNÍ NABÍDEK na plnění zakázky na služby zadávané podle pravidel programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika s názvem Společně do příhraničí Marketing Název zadavatele: KLACR o.s. IČ zadavatele: Sídlo zadavatele: Na Jízdárně 7, Ostrava Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jiří Juhász Osoba zastupující zadavatele: GRANTIKA České spořitelny, a.s. Sídlo podnikání: Jakubské nám. 127/5, Brno jednající: Ing. Karel Goldemund, předseda představenstva IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Petr Jelínek Telefon, fax:

2 I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 1) Předmětem zakázky jsou služby marketingu a propagace a služby web marketingu poskytované v rámci projektu dotovaného z programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika (dále jen dotační program ) s názvem Spoločne do prihraničia, který je realizován s přeshraničním partnerem KLASTER LIPTOV - združenie cestovného ruchu Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. Předpokládaný termín trvání projektu je do V rámci projektu budou osloveny následující skupiny: Cílová skupina: Přínos pro cílovou skupinu: obyvatelé regionu, turisté a jiné orgány a subjekty Zvýšení informovanosti o nabídce cestovního ruchu a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v příhraničním regionu. veřejné a místní instituce zaměřené na rozvoj cestovního ruchu Poskytování informací týkajících se nejlepší praxe a zkušeností v oblasti destinačního managementu a marketingu. Odborné vzdělávání, získávání znalostí, přenos knowhow, zvýšení návštěvnosti v regionu díky cílené právnické a fyzické osoby propagaci v příhraničním území. Cílem dodávaných služeb marketingu a propagace a web marketingu je budování image atraktivní destinace v příhraničním území. V rámci poskytování služeb marketingu a propagace a web marketingu se dodavatel zaměří na společnou marketingovou kampaň "Navštívme susedov". A) Marketing a propagace V marketingové kampani a v rámci propagace se graficky připraví a vytisknou imageové citylighty (zima, léto) a bilboardy (zima, léto) a pronajmou se pro ně plochy, graficky se připraví a vytiskne imageové katalog společného produktu, graficky se připraví a vytisknou zimní a letní produktový katalog. Součástí jsou i výdaje na profesionální fotoshooting v obou regionech pro získání imidžových fotografií. Společné celkové přeshraniční marketingové aktivity - kampaň "Navštivme sousedů" představují: Společná přeshraniční velkoformátová kampaň " Navštívme susedov " Image fotobanka jako podklad pro tištěné propagační materiály Společný imageový propagačního katalog regionů ke kampani "Navštívme susedov" Společný produktový propagačního katalog regionů v kampani "Navštívme susedov" - léto 2011, zima 2011/2012 Společný produktový propagačního katalog regionů se zaměřením na letní a zimní produkt - léto 2011, zima 2011/2012. Služba dodavatele bude zahrnovat min. následující aktivity: a) Společná přeshraniční velkoformátová kampaň - Navštívme susedov: Strana 2 (celkem 7)

3 - Pronájem reklamních ploch a instalace billboardů - období 2 x po 5 měsíců 4 plochy výlepného rozměru 510 x 240 cm - Pronájem reklamních ploch a instalace citylightů - období 2 x po 3 měsíce 3 ploch b) Image fotobanka jako podklad pro printy - Nafocení celoročních imageových fotografií z regionů cestovního ruchu - Liptov a Moravsko-Slezsko kraj (fotoshooting) - Zpracování fotografií na propagační účely c) Společný image propagační katalog regionů ke kampani Navštívme susedov a společné produktové propagační katalogy regionů v kampani Navštívme susedov - LÉTO a ZIMA představují: - Tisk katalogů - samostatně katalog IMAGE (formát A4, 4 strany obálka - otevírací + 12 stran vnitřek, obálka -200 g NL 4 / 4, vnitřek g NL 4 / 4, vazba V1, ks), samostatně katalog LÉTO (formát DL, 4 strany obálka - otevírací +24 stran vnitřek, obálka - 200g NL 4 / 4, vnitřek - 100g NL 4 / 4, vazba V1, ks) a samostatně katalog ZIMA (formát DL, 4 strany obálka - otevírací + 24 stran vnitřek, obálka - 200g NL 4 / 4, vnitřek - 100g NL 4 / 4, vazba V1, ks) d) Příprava odborných materiálů - tisk odborných materiálů str. oboustranně A4, gramáž 80 g, 240 x obálka A4 plnobarevně, leský papír, svázané - Tisku a kopírování materiálů - Rozsah: str. oboustranně A4 (3 různé materiály), bílý papír s gramáží 80 g, černobíle, minimálně obrázky barevně, 400 str. A4 obálka plnobarevně, lesklý papír bílý, 1600 str. oboustranně A5, bílý papír s gramáží 80 g, černobílý tisk, minimální obrázky plnobarevně, 40 x obálka A5 barevně, lesklý papír bílý, svázané. e) Tisk informačních materiálů pro účely infocesty členů Moravskoslezského klastru na Liptov (SR) : 83 str. A4, bílý papír s gramáží 80g, barevně, svázané, 820 str. A4, bílý papír s gramáží 80g, černobíle, svázané f) Tisk odborných materiálů Společné závěrečné konference - koordinovaný rozvoj ČR v regiónech Liptov a Moravsko-slezký kraj str. obojstranně A4, gramáž 80 g, 240 x obálka A4 plnobarevně, lesklý papír, svázané g) Výroba publicitních prostředků - 1 ks reklamní tabule s logem EU a programu - 1 ks trvale vysvětlující tabule - 1 ks přenosné tabule na označení místa konání projektu Uvedené tabule budou v souladu s Příručkou pro příjemce, verze 1.1 platné od pro Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR platnou pro daný projekt ks nálepek s logem EU a Programu o rozměrech A6 (250 ks) na průhledné fólii a A7 (250 ks) na bílé fólii. Plnobarevný tisk. h) práce s médii - organizace tiskových konferencí: během trvání projektu budou zorganizovány 3 tiskové konference pro slovenské a české novináři. Organizace zahrnuje: přípravu PR zpráv, vypracování a zaslání pozvánek, pronájem prostoru, kde se bude tisková konference konat, koordinace akce, prezentace obsahu tiskové zprávy Strana 3 (celkem 7)

4 - předplacená inzerce v médiích: propagace se týká inzertního prostoru v tisku a lokální TV. Inzerce zahrnuje: lokální TV - 2x PR rozhovor, regionální noviny -2 x inzerce rozměr 1/8 společný elektronický newsletter s tématikou destinačního marketing a management pravidelný elektronický newsletter, ve kterém budou informovat o svých aktivitách i o společných aktivitách projektu. Součástí této položky je jeho naprogramování a vydávání. Newsletter bude obsahovat min znaků, s min. 4 fotografiemi vydaný bude min. 4 x za dobu trvání projektu B) Web marketing Vzhledem k tomu, že v posledních letech význam internetu v cestovním ruchu výrazně vzrostl (stále častěji se objednávky pobytů a zájezdů realizují přímo přes internet, vyhledávání informací o cílové destinaci na internetu, aktivní marketing poskytovatelů služeb cestovního ruchu na internetu apod.). Je pro účely profesionálního poskytování informací o dané destinaci elektronickou cestou třeba ovládat nejúčinnější způsoby oslovení potenciálního návštěvníka v prostoru B2C (business to customer - označení pro internetové obchodování zaměřené na anonymního zákazníka - potenciální návštěvník regionu) a zároveň potenciálních dodavatelů služeb v prostoru B2B (business to business - označení pro internetové obchodování zaměřené na dodavatele služeb v daném regionu). Web marketing bude zaměřen na zpracování kvalitní databanky informací o obou partnerských regionech, grafický návrh a návrh struktury webových stránek B2B a její kvalitní naprogramování, grafického návrhu a naprogramování webové stránky společné kampaně B2C " Navštívme susedov". Služba dodavatele bude spočívat v naplňování databází informacemi. 2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předmět zakázky dle CPV CPV kód Reklamní a marketingové služby Reklamní kampaně Propagační služby ) Termíny plnění zakázky Zahájení plnění: předpoklad leden 2011 Termín splnění zakázky: nejpozději do ) Předpokládaná hodnota zakázky: ,00 EUR včetně DPH. 5) Zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU v rámci z programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika. II. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení je rozhodující cena v Kč bez DPH. Nabídky podané v jiné měně budou přepočteny podle příslušného kurzu České národní banky platnému k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Strana 4 (celkem 7)

5 III. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Prokázání kvalifikace v plném rozsahu je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek. Kvalifikaci prokáže dodavatel předložením: a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který nesmí být starší 90 dnů od posledního dne pro podání nabídky, b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (tj. výpisu ze živnostenského rejstříku, živnostenského listu, koncesí apod.). III. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, na dobu 3 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek. IV. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1) Kompletní nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce v listinné podobě. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 2) Nabídka bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu zadavatele, tj: KLACR o.s., Na Jízdárně 7, Ostrava , nejpozději do , do 11:00 hodin. 3) Dodavatel je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené razítkem dodavatele a zřetelně označené nápisem: NEOTVÍRAT ZAKÁZKA Společně do příhraničí Marketing. 4) Na obálce musí být uvedena adresa sídla dodavatele, na níž bude možno zaslat oznámení v případě, že nabídka bude doručena po lhůtě pro podání nabídek. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. 5) Zadavatel uchazečům doporučuje zpracovat nabídku v jednom originále (označeném ORIGINÁL ) a v jedné kopii (označené KOPIE ). 6) V rámci své nabídky uchazeč předloží prohlášení, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci (viz příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 7) Součástí nabídky bude cenová kalkulace celého předmětu zakázky včetně všech souvisejících nákladů spojených s plněním předmětu zakázky, a to v členění dle předmětu zakázky. 8) Nabídka bude zpracována v následujícím členění: a) krycí list nabídky b) dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele, Strana 5 (celkem 7)

6 c) cenová kalkulace předmětu zakázky, d) prohlášení, že dodavatel souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1) Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu dodávky. V celkové ceně musí být kromě samotné dodávky zohledněny také veškeré náklady dodavatele spojené s poskytováním předmětných služeb; tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (viz. Příloha č. 1). 3) Nabídky podané v jiné měně budou přepočteny podle příslušného kurzu České národní banky platnému k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek VI. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit níže uvedené obchodní, technické a platební podmínky, a to ve formě podepsaného čestného prohlášení o vázanosti obsahem nabídky a zadávací dokumentace, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 1) Termín splnění zakázky Zahájení plnění: předpoklad leden 2011 Termín splnění zakázky: nejpozději do ) Platební podmínky Fakturace bude prováděna dílčími platby za realizace jednotlivých, skutečně předaných částí díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Platby budou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 3) Smluvní pokuty a) Zadavatel je oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny zakázky za každý den prodlení s termínem dodání v rámci termínu realizace jednotlivých částí díla. b) Dodavatel je oprávněn uplatnit na zadavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s termínem splatnosti fakturované částky. 4) Podmínky odstoupení od smlouvy Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, kterým se pro účely této smlouvy rozumí zejména následující porušení: a) zhotovitel se bez souhlasu objednatele odchýlil od zadání nebo od pokynů objednatele, b) zhotovitel bude v prodlení s předáním příslušné části díla objednateli o více než 30 dnů nikoliv z důvodů na straně objednatele Strana 6 (celkem 7)

7

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Hluboká nad Vltavou 30.12.2009 Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Výběrové řízení na body 1.15. 1.28. viz výzva k podání zakázky Toto výběrové řízení obsahuje: Vytvoření www

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb IČ 00 253 979 Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb IČ 00 253 979 Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) M ě s t o C h e b nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb IČ 00 253 979 Oznámení o zahájení otevřeného řízení výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více