itelů na 1. stupni ZŠZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "itelů na 1. stupni ZŠZ"

Transkript

1 Využit ití společného evropského referenčního rámce v další ším m vzdělávání neaprobovaných učitelu itelů na 1. stupni ZŠZ Reflexe zkušenost eností s kurzy MEJA a BJ 2005/

2 MEJA Rozvojové programy MŠMTM MT Projekt jazykového vzdělávání MEJA je určen v první řadě těm m učitelu itelům, kteří učí nebo budou učit u cizí jazyk na prvním m stupni ZŠ, Z, ale chybí jim k tomu patřičná kvalifikace, a splňuj ují podmínku dosažen ené jazykové úrovně popsané jako A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce r pro jazyky (SERR). Účastníci kurzů v rámci programu MEJA absolvují 150 hodin studia, z toho 120 hodin výuky metodiky a jazyka a výběrových 30 hodin výuky metodiky. Výsledkem absolvování projektu bude zvýšen ení úrovně jazykové kvalifikace a příprava prava na budoucí rozšiřuj ující magisterské studium na vysoké škole. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčen ení o dosažen ení jazykové úrovně s doložkou o dílčí kvalifikaci k výuce jazyka.. Tento certifikát t ale nenahrazuje vysokoškolsk kolské studium a jeho platnost je dočasn asná.. Cílem C programu je poskytnout pomoc učitelu itelům m bez odborné kvalifikace a připravit je k rozšiřuj ujícímu magisterskému mu studiu na vysoké škole. Druhou cílovou c skupinu projektu tvoří učitelé,, kteří cizí jazyk neučí,, nejsou úplní začáte tečníci, ale mají zájem se ve znalosti cizího jazyka dále d zdokonalovat. Návaznost na celonárodn rodní jazykový program JAME. Program MEJA je plánov nován n na tři t i kalendářní roky, v nichž proběhnou dva cykly vzdělávání.. Ukončen ení programu je naplánov nováno na srpen 2008.

3 Kurzy NIDV financované ESF / OP RLZ Brána jazyků Cílem je zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti ejnosti a rozší šíření její komunikační operativnosti v Evropském m kontextu. Projekt Brána jazyků je v rámci podpory celoživotn ivotního vzdělávání zaměř ěřen předevp edevším m na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci ve výuce cizích ch jazyků v českých školách, které čelí neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelu itelů jazyka. Ani celková úroveň znalosti cizích ch jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve školství není adekvátn tní požadavk adavkům m běžb ěžné komunikace v rámci Evropské unie, která školám m nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Je důled ležité,, aby učitel u se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám. s 1. cílovc lová skupina Tato část projektu je určena kvalifikovaným učitelu itelům m bez odborné způsobilosti k výuce cizích ch jazyků,, kteří příslušný cizí jazyk učíu nebo budou učit. u Zdokonalí se v jazyce i metodice výuky jazyka. V této to cílovc lové skupině se jedná o intenzivní jazykový a metodický kurz v rozsahu 160 hodin jazyka a 40 hodin metodiky. 2. cílovc lová skupina Další skupinou jsou kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilost sobilostí k výuce cizích ch jazyků. Účastníci z této to cílovc lové skupiny si díky d projektu mohou prohloubit své metodické kompetence. NáplnN plní je intenzivní metodický kurz v rozsahu 30 hodin jazykově metodických seminářů řů. 3. cílovc lová skupina Projekt je také určen ostatním m odborným a pedagogickým pracovníkům. Cílem C je zdokonalení se v cizím m jazyce o jednu jazykovou úroveň tak, aby i učitel jiného než jazykového oboru mohl komunikovat se zahraničními partnery. Prostředkem pro dosažen ení potřebných kompetencí je intenzivní jazykový kurz v rozsahu 150 hodin jazyka.

4 Cílová úroveň projektů Globáln lní škála jazykových kompetencí SERR/EJP Středn edně pokročilý uživatel: u B1 rozum rozumí hlavním m bodům m jasné spisovné řeči i o známých záležitostech (práce, škola, volný čas); umí si poradit s většinou v situací při cestování v dané jaz.. oblasti; píšp íše e jednoduché souvislé texty o známých tématech či i oboru svého zájmu; z umí popsat zážitky z a události, sny, naděje a ambice, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. B2 rozum rozumí hlavním m myšlenk lenkám m složitých textů o konkrétn tních i abstraktních tématech, t včetnv etně odborných diskusí ve svém m oboru; konverzuje s určitou mírou m plynulosti a spontánnosti nnosti umožň žňující běžné rozhovory s rodilými mluvčími mi bez napětí pro některou n ze stran; píšp íše e jasné a podrobné texty o řadě témat, vysvětluje svůj j názor n na aktuáln lní problémy, uvádí výhody a nevýhody různých r možnost ností.

5 Rozvojové programy MŠMTM MT Jazyky hrou Cílem programu je pomoci učitelu itelům m prvního stupně ZŠ (prioritně 1. na 2. tříd) t a učitelům m MŠM při jejich přípravp pravě k získání kvalifikace pro výuku cizího jazyka v předškolním m a mladší ším školním m věku. v Tento vzdělávac vací projekt si za cíl c l neklade poskytnout učitelu itelům m plnou kvalifikaci k výuce cizího jazyka na prvním m stupni ZŠZ a dětí v předškolním m věku. v MáM však pomoci učitelu itelům, kteří chtějí do této t to oblasti vzdělávání vstoupit, připravit p je k plnění nejzákladn kladnějších úkolů ve výuce cizího jazyka a usnadnit jim další krok ve svém m vzdělávání. Cílovou skupinou jsou učitelu itelé prvního stupně ZŠ a učitelé MŠ,, kteří splňuj ují předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost, kterou vykonávaj vají,, a nezískali vysokoškolsk kolské vzdělání v magisterském m studijním m programu zaměř ěřeném m na přípravu p pravu učitelu itelů cizích ch jazyků nebo na cizí jazyky. Účastníci kurzů si zvýší vstupní jazykovou úroveň po absolvování 152 hodin jazyka a metodiky (120 hodin jazyka a 32 hodin metodiky) na úroveň A1 (nebo vyšší šší). Absolventi prvního ročníku kurzů budou mít m t možnost navázat na studium prvního ročníku kurzů a pokračovat ovat v následujícím školním roce a tím m postupně dosáhnout další jazykové úrovně. Jazyková část výuky účastníků kurzů bude na odpovídaj dající úrovni budovat a rozvíjet osvojování jazykových prostředk edků (důraz na foneticky správnou výslovnost a pravopis, slovní zásobu, základnz kladní mluvnici a její funkční užití) ) a především řečových dovedností (samostatný mluvený projev a ústní interakce, poslech, čtení a psaní). Základní metodická část seznámí účastníky s hlavními principy výuky jazyka napříč předměty 1.stupně,, s přípravou, pravou, realizací a zhodnocením m efektivní výuky cizího jazyka na 1.stupni ZŠ. Z Zdůrazn razněny ny jsou zejména metody výuky cizího jazyka vhodné pro žáky 1. a 2. tříd t d a pro děti d v předškolním m věku, v které ještě neumějí číst a psát.

6 Očekávání účastníků Metodika (v metodiky). Pokrok v jazyce (v (více než 1/3 si přeje p zařadit adit více v smysluplné (více než polovina potvrdila, že e kurz kompletně odpovídal dal jejich potřeb ebám; výhrady nedostatek času na metodiku). Osvědčen ení (100% účastníků je přesvp esvědčeno, eno, že úroveň B2 je dostatečná pro výuku na 1. stupni; podle 1/7 stačí i B1, 1 hlas pro B2 jako dostatečnou kompetenci pro 2. stupeň). Motivace k další šímu studiu či i samostudiu (1/3-1/4 1/4 plánuje pokračovat ovat ve studiu na VŠ, V, 1/3-1/4 1/4 v další ších kurzech NIDV či i JŠ). J

7 Očekávání institucí Další vzdělávání učitelů (par. 24 zák. z č.. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) ch) doložka o dílčíd kvalifikaci k výuce cizího jazyka. Překlenutí nedostatku kvalifikovaných učitelu itelů. Certifikace kompetence. Motivace k další šímu studiu na VŠ. V

8 Problémy Nesoulad mezi úrovní kurzů/účastn astníků a jejich cíli. c Nesoulad mezi očeko ekáváním m poskytovatele (MŠMT, MT, ESF, NIDV) a potřebami příjemcp jemců (školy). Neurčitost stanovení cílové úrovně škála A2 B2. Potřeba odpovídaj dajících ch návazných n nižší ších vysokoškolských kolských studijních programů. Stimulace pracovníků ve školství obecně.

9 Návrhy řešení 1. Nesoulad mezi úrovní kurzů,, resp. jazykovou kompetencí účastníků,, a jejich předpokládanými danými cílic (tj. cílovou c úrovní). U začáte tečníka dojde pouze k osvojení základů jazyka. Řešení větší časová dotace (např.. v MEJA), víceleté programy, spojení s praxí (zaměř ěření na stávaj vající nekvalifikované učitele). Praktické pracovní uplatnění absolventů kurzů se vstupní úrovní Α0 nebo Α1 je v krátkodob tkodobém měřítku sporné - získání potřebn ebné jazykové kompetence bude většinou v několikaletý n proces. 2. Νesoulad mezi očeko ekáváním m poskytovatele prostředk edků / organizátora kurzu (MŠMT, MT, ESF, NIDV) a potřebami příjemcp jemců (školy). Potřeba zajistit dostatek vyučuj ujících ch cizího jazyka na 1.. stupni ZŠ, Z, resp. rozší šířit jazykovou kompetenci a certifikovat ji úrovní podle SERR u stávaj vajících ch nekvalifikovaných vyučuj ujících. ch. Cíle C nebudou ve všem v dosaženy potřeba realističtější šího stanovení rozsahu i obsahu, vytvořen ení podmínek pro udržen ení. 3. Neurčitost stanovení cílové úrovně (škála A2 aža B2). Jak mezi účastníky kurzů,, tak mezi institucemi není shoda v tom, která úroveň je dostatečná pro výuku na jednotlivých stupních školské soustavy. Doložka o dílčíd kvalifikaci v projektu MEJA - od cílovc lové úrovně A2 (stále stupeň začátečník ). Samotní účastníci - ideáln lní úroveň B2, prakticky dostatečná k výuce i B1. Potřeba zdůvodn vodněného stanovení autoritativní institucí (MŠMT). MT). 4. NávaznN vazné VŠ studium - nabídnout odpovídaj dající návazné nižší vysokoškolsk kolské studijní programy bakalářsk ské,, podle možnost ností v kombinované formě,, zahrnující i specializaci učitelstvu itelství cizího jazyka pro mateřsk ské školy. 5. Stimulace pracovníků ve školství obecně.. V oblasti výuky živých cizích ch jazyků,, zejména angličtiny, se dlouhodobě nedaří motivovat dostatek kvalifikovaných pracovníků.. Vytvářen ení zdrojů zevnitř (pomocí projektů další šího vzdělávání) ) je zdlouhavé a beze změny motivace negarantuje trvalý výsledek. Výrazněji motivovat ke studiu VŠ V (před i během b studia), nedevalvovat hodnotu VŠV diplomu ekvivalentními certifikáty. ty.

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV

ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ROZVOJ A REALIZACE PROJEKTU PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADAMOV Chyba! Chybný vložený objekt. Obsah: 1. Výchozí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Příručka pro žadatele a příjemce

Příručka pro žadatele a příjemce Příloha č. 1 Výzvy č. 57 OP VK Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 15. 7. 2015 DATUM ÚČINNOSTI:

Více

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

Více

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01, Domažlice, Erbenova 184 75-32-N /.. a sociální pedagogika Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Obor vzdělání 75-32-N/..

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání v 2012_06_04 1. Úvod Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání, v dalším textu zkráceně označována

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 1 RVP ZV, RVP ZV _ LMP, POROVNÁNÍ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více