Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Prevence sociálně patologických jevů 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10) Základní údaje o hospodaření školy 1

3 1) Základní údaje o škole Základní škola v Brandýsku tvoří právní subjekt s mateřskou školou od Název: Základní škola a Mateřská škola v Brandýsku, Slánská Zřizovatel: Obec Brandýsek Adresa pro dálkový přístup: Internetové stránky: Vedení školy: ředitel - PaedDr. Zbyněk Merhaut zástupkyně ředitele - Mgr. Jitka Kučerová vedoucí MŠ - p. Zuzana Štolbová Školská rada: V dubnu 2014 proběhly volby do školské rady, která má nyní 15 členů. Na návrh školské rady byl k Radou obce Brandýsek odvolán ředitel školy z funkce. Zřizovatel: Irena Mertlová, Mgr. Petr Hora, Ing. Luděk Raichard, Ladislava Tasutijová DiS, Petra Kučerová Zákonní zástupci: Petra Somrová, Klára Šaldová, Martina Stiborová, Markéta Kinterová, Ing. Leoš Reichl Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Josef Lébr, Mgr. Magdalena Lencová, Mgr. Jana Vránová, Mgr. Stanislava Zounková Charakteristika školy: z toho: 40 zaměstnanců 25 učitelů ZŠ a MŠ 7 provozních zaměstnanců 5 provozních zaměstnanců školní jídelny 1 topič-údržbář 2 vychovatelky školní družina Do ZŠ dojíždějí žáci z okolních obcí: Cvrčovice, Třebusice, Koleč, Želenice, Blevice, Slatina. Součásti školy: Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna základní školy Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň 4 90 Školní družina 2 60 Školní jídelna ZŠ 2

4 Školní jídelna - výdejna K měla škola 215 žáků Mateřská škola má 4 oddělení -celkem 89 dětí. Čtvrté oddělení bylo otevřeno od ledna Na škole pracuje metodické sdružení l. stupně a předmětové komise pro jednotlivé předměty. Učitelé společně provádějí výběr učebnic, tematických plánů, plány exkurzí a výletů. V MŠ p. učitelky pracují podle tematických plánů, které ještě rozpracovávají podle potřeb, pracují podle ŠVP. Pracují s dětmi ve skupinách hravou formou. Velký důraz kladou na přípravu dětí do l. třídy, spolupracují s učitelkami l. třídy. Na ZŠ i MŠ se pracuje s dětmi s vadami řeči, dyslexií, poruchami učení i mentálně postiženými. Na škole je takových dětí 27. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně a SPC Kladno. Pracovnice poradny spolu s učiteli řeší závažné poruchy chování žáků přímo na škole a hledají se správné postupy. Na 1. stupni ZŠ vede kurz pro dyslektiky Mgr. Zounková, na 2. stupni PaedDr. Merhaut. Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Brandýsek je umístěn ve 4 budovách, z toho dvě novější a dvě velmi staré, které vyžadují rozsáhlejší rekonstrukce. Mezi budovami A a B již několik let slouží víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno. Žáci nemusí docházet na velké hřiště Sokola Brandýsek. V okolí MŠ proběhly rozsáhlejší úpravy terénu. Byla zrekonstruována jedna třída na budově A. Třída byla také nově vymalována a má novou podlahu, ve třídě byla vyměněna okna a byla vybavena novými lavicemi a novým nábytkem. Největší akcí byla výměna oken a vstupních dveří na budově B. Před budovami A a B byl na náklady OÚ Brandýsek zrekonstruován chodník. 2) Přehled oborů vzdělávání Mateřská škola Školní vzdělávací program - Objevujeme svět kolem nás č.j. 85/13 ŠvP PV Základní škola Ve školním roce se na škole vyučovalo podle projektu č.j. 81/2013 ŠvP ZV ve všech ročnících. 3) Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy počet pracovníků celkem 40 počet učitelů 1. stupeň ZŠ 5 počet učitelů 2. stupeň ZŠ 12 počet učitelů MŠ 7 počet vychovatelů ŠD 2 počet provozních zaměstnanců ZŠ 4 3

5 počet provozních zaměstnanců MŠ 3 počet provozních zaměstnanců ŠJ 5 Údaje o pedagogických pracovnících Mateřská škola úvazek funkce praxe vzdělání Štolbová Zuzana 1 vedoucí učitelka MŠ 24 let ÚSO Bláhová Ivana 1 učitelka MŠ 15 let ÚSO Eichlmanová Veronika 1 učitelka MŠ 7 let ÚSO Kawiková Eva 0,5 učitelka MŠ 10 let ÚS Matějková Eliška 1 učitelka MŠ 3 roky ÚSO Sochorová Helena 0,5 učitelka MŠ 44 let ÚS Vaňková Romana 1 učitelka MŠ 31 let ÚSO Základní škola úvazek funkce praxe vzdělání aprobace PaedDr. Zbyněk 1 učitel Merhaut ředitel školy 33 let Pedf UK Mgr. J. Kučerová 1 učitelka 40 let Pedf UK Rj, D, Nj zástupce ředitele Mgr. M. Bujnochová 1 učitelka 33 let Pedf UK l.stupeň Mgr. M. Čermáková 1 učitelka 21 let Pedf UK M, Ch Jaroslav Dlouhý učitel 4 roky ÚS Ing. J. Drahoňovský 1 učitel 15 let VŠ Bc.D. Hynková 1 učitelka 12 let VŠ Mgr. J. Jirátová 1 učitelka 35 let Pedf UK Čj, Ov Mgr. J. Lébr 1 učitel 35 let Pedf UK l.stupeň Mgr. M. Lencová 1 učitelka 15 let Pedf UK Čj, Ov Mgr. J. Pešoutová učitelka 48 let Pedf UK Rj, Hv J. Pokorná 1 vychovatelka 29 let ÚS H.Sochorová 0,5 vychovatelka 44 let ÚS Mgr. O. Stehlíková 1 učitelka 26 let Pedf UK l.stupeň Mgr. L.Valná 1 učitelka 30 let Pedf Plzeň l.stupeň J. Veselý Dis 1 učitel 13 let VOŠ Mgr J. Vránová 1 učitelka 11 let PedF Čj, Ov J.E.Purkyně Mgr. S. Zounková 1 učitelka 36 let Pedf UK l.stupeň 4

6 Údaje o nepedagogických pracovnících Mateřská škola úvazek funkce praxe vzdělání Černá Božena 1 uklízečka 51 let základní Kawiková Eva 0,5 uklízečka 10 let ÚS Klailová Eva 1 uklízečka 10 let základní Základní škola úvazek funkce praxe vzdělání Šturmová Helena 1 vedoucí školní stravovny 31 let ÚS Mertlová Irena 1 školnice 37 let ÚSO Černá Pavla 1 kuchařka 21 let vyučena Čížková Andrea 1 uklízečka 24 let ÚO Horová Jana 1 uklízečka 24 let ÚSO Kolmistr Jaroslav DPČ údržbář Kučerová Stanislava 1 kuchařka 15 let ÚO Perglerová Marcela 1 uklízečka 30 let ÚO Matějková Radmila 1 kuchařka 30 let ÚO Uhrová Miloslava 1 kuchařka 42 let ÚO 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd počet přijatých dětí z toho nástup po odkladu počet odkladů pro rok 2014/ ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V tomto školním roce ukončilo docházku 27 žáků z 9. ročníku Z nižších ročníků ukončili docházku: z 7.tř. - 1 chlapec z 8.tř. -1 chlapec V říjnu se žáci 9. tříd se svými třídními učiteli zúčastnili Prezentace technických oborů v Domě vědy a techniky Kladno, kde získali informace od zástupců technicky zaměřených 5

7 škol. Žáci též zjistili termíny dnů otevřených dveří. VP doporučoval vybrané školy s rodiči navštívit. VP se zúčastnil setkání, na kterém předávali informace a tiskoviny zástupci ÚP, PPP Kladno a středních škol, a veškeré získané informace a tiskoviny poskytoval žákům ve škole. V listopadu se konala informativní schůzka pro rodiče vystupujících žáků, kde byli podrobně informováni, jak podat přihlášky a odevzdat zápisový lístek. Kde získat informace o školách a kde se mohou ještě poradit. Někteří rodiče postupně využili možnosti konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem. V prosinci a v lednu žáci nadále mohli navštívit školy ve dnech otevřených dveří. Rodiče obdrželi výsledek vyšetření k volbě povolání v PPP Kladno. Probíhaly intenzivně konzultace rodičů a žáků s VP. Žáci si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto na školách, kde tuto akci nabídli. V lednu proběhlo pololetní hodnocení žáků, což také ovlivnilo výběr škol, neboť většina škol se rozhodla přijímat žáky na základně studijního průměru v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku. Postupně rodiče vyplnili dotazník, kde závazně napsali školu a obor, který pro své dítě vybrali. Celkem mohli vyplnit 2 přihlášky. V únoru škola přihlášky vyplnila. Rozhodli jsme se poskytovat tuto službu svým žákům, škola vlastní počítačový program a vyplnění je estetické a dobře čitelné. Termín odevzdání přihlášek na SŠ byl Všichni naši žáci v termínu přihlášky odevzdali. V dubnu se konalo přijímací řízení. Všichni naši žáci byli během měsíce května umístěni. z 9.ročníku z nižších ročníků Gymnázium 1 X SPŠ 6 X OA 1 X SOŠ 9 X SOU 10 1 OU x 1 celkem 27 2 Přehled klasifikace třída počet prospěl neprospěl vyznamenání pochvala 2.st 3.st 1.A B Neprospěl 7. - Sýkora 6

8 Všechny třídy se snažily s velkou měrou dosáhnout co nejlepších výsledků. Kázeňské problémy se ihned řešily v rámci třídy nebo s výchovným poradcem. Na základě stížnosti rodičů se řešila údajná šikana ve 3.třídě, vyšetřování Policie ČR šikanu neprokázalo. 6) Prevence sociálně patologických jevů Naše škola realizuje v průběhu školního roku širokou škálu preventivních aktivit, které mají zamezit nebo včas potlačit vznik rizikových projevů v chování žáků. Dotýkáme se všech typů rizikového chování dle věkových možností žáků. V případě jejich výskytu pracujeme na minimalizaci jejich dopadu a snažíme se zamezit jejich rozšíření. V tomto směru vedeme žáky k osvojení pozitivního sociálního chování, výchově k zodpovědnosti za své chování a k rozvoji osobnosti. V rámci specifické primární prevence, kterou zajišťují zejména třídní učitelé, kteří s žáky na této bázi, zejména během třídnických hodin, pracují, spolupracujeme také s odbornými subjekty, které u nás primární prevenci zčásti zajišťují. Další primární aktivity jsou orientovány na ochranu člověka za mimořádných událostí. Spolupracujeme se Sborem dobrovolných hasičů Brandýsek. V rámci nespecifické primární prevence, během které se zaměřujeme na budování, upevňování životních hodnot a zdravého životního stylu jedinců, nabízíme žákům naší školy řadu zájmových kroužků. Snažíme se tak žáky vést k efektivnějšímu trávení volného času. V tomto duchu proběhla škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz a zajišťujeme i nadále účast žáků na divadelních představeních. 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé se zúčastnili těchto vzdělávacích programů: Mgr. Jana Vránová - výchovné poradenství na UK Mgr. Olga Stehlíková - jazykový kurz Aj speciální pedagogika na UK Mgr. Martina Čermáková - jazykový kurz Aj Mgr. Jiřina Jirátová - jazykový kurz Aj Mgr. Jitka Kučerová - jazykový kurz Aj Zuzana Štolbová jazykový kurz Aj Jiří Veselý Dis. - pedagogická fakulta Ústí n.labem 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Přírodovědné akce Planetárium Praha 3. až 9. třída AVES /dopolední program/ 1.až 5. třída -Ochrana přírody 7

9 -Zima v přírodě - Proměny lesa -Člověk a zvířata - Co se děje v trávě Dravci ukázka na hřišti v Olšanech 1.-9.třída ZOO centrum Srdov 2. a 4. třída Po hornické stezce s p.grubnerem Ukázka výcviku psů VS Vinařice Výtvarné soutěže Kladenská veverka Vánoce J.Lady, Mayrau Vinařice - 3. místo Jaro kolem nás, Mayrau Vinařice Různé Recitační soutěž - Slánka Projekt Halloween Projekt Výtvarné dílny Projekt Vánoce a regionální tradice, výstava Projekt Masopust, regionální tradice Exkurze do svíčkárny Šestajovice Projekt Zdravé zuby Projekt Březen - měsíc knihy Projekt Velikonoce, regionální tradice Workshop Čokoládové potěšení Projekt Čarodějnice, regionální tradice Projekt Naše obec (1945) Beseda se včelařem Zeměpisné pásmo Madagaskar třída Přemyslovci I. vystoupení skupiny Perštejni Škola v přírodě Skryje 1. a 3. třída Lyžařský kurz - zúčastnili se žáci 6. až 9.tř. Dějepisné exkurze - Praha 6. až 9.tř. Klub mladého diváka návštěva 4 představení v pražských divadlech Dopravní soutěž okresní finále - 1.místo 6.třída 2.místo 8.třída Sportovní soutěže Futsal - 1.místo oblastní kolo 8. a 9.řída hoši - 3.místo okresní finále - 8. a 9.řída hoši - 1.místo oblastní kolo 6. a 7.řída hoši - 5.místo okresní finále - 6. a 7.řída hoši - Turnaj Libušín 2.místo 8. a 9.řída hoši -1.místo - 6. a 7.řída hoši Slánská míle 1.místo a 2 x 3.místo 8

10 Atletická olympiáda 3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 2 x 3.místo Miniolympiáda 6.místo Basketbal okresní kolo - 4.místo, 5.místo dívky Mimoškolní aktivity našich žáků: Martin Tasutij 1.místo mistrovství ĆR v kickboxu Petr Chlupáč 3.místo mistrovství ČR na ploché dráze Šárka Somrová 1.místo v seriálu závodů přespolních běhů Naše škola prezentuje své aktivity na stránkách školy a vývěsce v obci. Dvakrát za rok jsme loni vydali Zpravodaj o naší škole. Zapojujeme se do akcí pořádaných obcí např. Masopust, Čarodějnice. Naše děti se zúčastnily řady sportovních a kulturních akcí. Zejména ve sportu dosahujeme velmi dobrých výsledků. 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 byla provedena inspekce; zpráva z inspekční činnosti je umístěna na stránkách školy. Dle mého mínění byla škola hodnocena ČSI v celku dobře. Samozřejmě, že jsou oblasti, kde je nutné naši práci neustále zlepšovat. 10) Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s následujícími příjmy: dotace kraje na mzdy a ONIV, dotace obce, vlastní zdroje školné družiny, sběr, vedlejší hospodářská činnost prodej obědů cizím strávníkům Přehled hospodaření za rok 2013 Dotace kraj 2013 dotace čerpání Mzdy OON Pojistné, FKSP, ONIV Celkem rozpočet EU peníze školám podpora1 Dotace OÚ 2013 ZŠ , ,90 MŠ , ,10 Vlastní zdroje výnosy náklady zisk , ,86 Vedlejší hospodářská činnost z VHČ škola vytvořila zisk ,- Kč Celkem škola vytvořila zisk ,26 se souhlasem obce přidělila v roce 2013 do 9

11 rezervního fondu ,26 a do fondu odměn ,- Přehled hospodaření za rok pololetí Dotace kraj dotace čerpání % Mzdy ,7 OON ,1 Pojistné ,2 ONIV ,2 FKSP ,8 celkem ,3 Dotace OÚ ZŠ ,50 39,9 MŠ ,40 39,5 výnosy náklady zisk Vlastní zdroje , ,83 VHČ Celkem za 1.pololetí škola vytvořila zisk ,43 Kč. 10

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok 2012-2013 Základní údaje o škole

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok 2012-2013 Základní údaje o škole Výroční zpráva ZŠ a MŠ Brandýsek za školní rok 2012-2013 Základní údaje o škole Základní škola v Brandýsku tvoří právní subjekt s mateřskou školou od 1.1. 1994 Název: Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13

Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2012/13 1. Základní údaje Část I. Základní charakteristika školy název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012. Vypracovala: Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012. Vypracovala: Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Vedení školy... 4 1.2 Zřizovatel školy... 4 1.3 Školská rada... 4 1.4

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Školní rok 2012 2013 Základní škola Chlum u Třeboně okres Jindřichův Hradec Náměstí 232, 378 04 Chlum u Třeboně Identifikátor školy: 600060438 tel.: 384 797 239 E-mail: zschlum@j-hradec.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. září 2014 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více