Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie"

Transkript

1 Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Česká republika oceňuje úsilí, které Evropská komise věnovala přípravě konzultovaného návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika je toho názoru, že předložený návrh obsahuje některé poměrně obecné a nejednoznačné pojmy. Za účelem zvýšení právní jistoty při aplikaci pravidel veřejné podpory by bylo vhodné tyto pojmy blíže vysvětlit či upřesnit tak, jak uvádíme níže. Ke konzultovanému materiálu navrhujeme sektorové zaměření v otázce výkladu pojmu veřejná podpora dle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Dokument obsahuje kapitoly týkající se např. oblasti vzdělávání, zdravotní péče, apod., nicméně bylo by přínosné, aby se dokument více věnoval i jiným důležitým hospodářským odvětvím, tj. uvítali bychom rozšíření dokumentu o výklad specificky zaměřený na oblast sportu, dopravy, životního prostředí, energetiky, cestovního ruchu, apod. Doplnění by bylo přínosné z praktického hlediska, kdy členské státy posuzují veřejné podpory v rámci jednotlivých hospodářských oblastí. K jednotlivým bodům uvádíme následující: Bod 11 Doporučujeme v tomto bodě věnovat se podrobněji pojmu hospodářská jednotka, a zároveň upřesnit, co je tímto pojmem myšleno. Jedná-li se o problematiku jediného podniku, která je upravena nově také v Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, doporučujeme dát do souladu pojmosloví ( jediný podnik (single undertaking) ve srovnání s hospodářskou jednotkou (one economic unit). Pokud pojem hospodářská jednotka s pojmem jediný podnik nesouvisí, doporučujeme předložený návrh rozšířit právě o problematiku jediného podniku. Bod 14 a 16 V anglické verzi jsou nepřesně očíslované poznámky pod čarou č. 7 a 8. Bod 19 V souvislosti se zde uvedeným konstatováním o tom, že v některých případech i hospodářské činnosti vykonávané veřejnoprávními subjekty mohou být postaveny z důvodu neoddělitelnosti od nehospodářských činností vykonávaných stejným subjektem mimo pravidla veřejné podpory, bychom Evropskou komisi chtěli požádat o uvedení alespoň zásadních podmínek, jejich stručné shrnutí či upřesnění, kdy se lze tohoto konstatování domáhat, a to z důvodu vyloučení možného nevhodného či nesprávného aplikování uvedeného konstatování.

2 Bod 25 a bod 27 V uvedených bodech je analyzována situace, kdy podpora veřejným nemocnicím buď je postavena mimo režim veřejné podpory (bod 25), nebo naopak pod právní úpravu veřejné podpory spadá (bod 27). Rozdíly mezi těmito dvěma situacemi jsou ovšem popsány velmi stručně a neurčitě - pouze s odkazem na odměnu za službu, ať už přímou či nepřímou, a (ne)existenci určitého stupně soutěže. Bylo by možné blíže rozepsat, kdy je platba z pojištění za zdravotní služby považována za odměnu za službu (dle textu totiž nemusí probíhat platba za službu ani v jedné ze situací přímo od pacientů)? A kdy je prostředí, v němž veřejné nemocnice fungují, považováno za soutěžní? Bod 29 ve spojení s bodem 31 Vymezení podmínek, za nichž není poskytování vzdělávacích služeb považováno za hospodářskou činnost, je sice jednoduché a přehledné, ovšem v praxi se Česká republika potýká s problémem určení, kdy je ještě naplněna podmínka financování zpravidla či převážně z veřejného rozpočtu je možné v procentuálním vyjádření uvést, že se jedná o situaci, kdy veřejné prostředky dosahují 51 % a více? Bod 30 V závěru tohoto bodu je uveden výčet veřejných vzdělávacích služeb, které mohou při respektování zásad uvedených v bodě 29 představovat nehospodářské činnosti. Bližší podmínky, za nichž je toto splněno, však zmíněny nejsou. Je možné ve vztahu k jednotlivým uvedeným vzdělávacím službám rozpracovat stručně podmínky, za nichž se považují zásady za naplněné? Bod 32 Vzhledem k tomu, že v žádném dostupném dokumentu Evropské komise není blíže specifikováno, co se rozumí vzděláváním za účelem zvýšení množství a zlepšení kvalifikace lidských zdrojů, mohla by Evropská komise alespoň uvedením některých příkladů upřesnit, jaké vzdělávání sem spadá (pouze vzdělávání vymezené v bodech 29-30, nebo například také lifelong learning)? Bod 35 Je nezbytné lépe vymezit a identifikovat typy nemovitostí a zařízení, které mají spadat pod pojem infrastruktura. Tento pojem lze obecně chápat velmi široce (např. infrastruktura rekreačních/sportovních/zdravotnických( ) zařízení; pak by sem mohly spadat v podstatě jakékoli ekonomicky využívané budovy), nebo naopak úžeji (síťová infrastruktura, tzn. pouze komunikace, vodohospodářské sítě, energetické sítě atd). Pokud Evropská komise lépe nedefinuje okruh infrastruktur, jejichž financování spadá do posuzování veřejné podpory, vzniká zde obrovská právní nejistota a rizika různých výkladů napříč členskými státy. Bod 37 Zatímco v bodě 35 Evropská komise sděluje, že veřejná podpora je relevantní pro infrastrukturu provozovanou za účelem hospodářské činnosti, zde sděluje, že z veřejné podpory je vyloučena infrastruktura, která není využívána komerčně. Máme za to, že vymezení komerčních aktivit a ekonomických činností může být odlišné, jelikož orgány EU vytrvale konstatují, že i nekomerční (neziskové) aktivity mohou spadat do kategorie ekonomických.

3 Bod 39 Poslední věta vymezuje rozsah, v jakém se pravidla veřejné podpory vztahují na podporu u podniku, který současně vykonává hospodářské a nehospodářské činnosti a v případě, kdy je možné oddělit náklady a výnosy spojené s hospodářskými a nehospodářskými činnostmi. Je možné uvést, jak má být postupováno v případě, kdy náklady a výnosy nelze oddělit (srov. bod 19)? Nadto doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury stanovit, zda v případě režijních nákladů na provoz infrastruktury, která slouží hospodářské i nehospodářské činnosti, lze procentuálně rozdělit tyto náklady s ohledem na míru využití pro konkrétní činnost. Na základě výše uvedeného doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury dané ustanovení doplnit. Bod 40 V případě financování smíšeně využívané infrastruktury, kdy tato infrastruktura je k ekonomickým činnostem využívána v omezeném rozsahu, by se nemělo jednat o poskytnutí veřejné podpory (za podmínek v textu dále specifikovaných). Z textu není jasné, zda se uvedené týká financování výstavby/modernizace infrastruktury a/nebo financování provozu takové infrastruktury. Považujeme za vhodné tuto skutečnost jasně vymezit. Dále by mělo být výslovně potvrzeno, že financování omezeně vykonávaných ekonomických činností (do 15 % celkové roční kapacity dané infrastruktury) na takové infrastruktuře nezakládá veřejnou podporu. V této souvislosti navrhujeme uvést v poznámce pod čarou č. 54, aby hospodářské využívání infrastruktury bylo možné považovat za vedlejší, pokud kapacita přidělená každoročně na tuto činnost nepřesáhne alespoň 20 % (ideálně i více) celkové roční kapacity dané infrastruktury (místo navrhovaných 15%). K tomuto bodu dále žádáme o uvedení obecného doporučení Evropské komise, jak postupovat v případě, že subjekt (VO) neplánovaně vlivem vnějších podmínek přesáhne limit 15% celkové roční kapacity dané infrastruktury pro výkon ekonomických činností např. ve třetím roce od data poskytnutí podpory (výzkumný záměr se zpozdí ve své realizaci, nelze ho přerušit v polovině řešení - bylo by kontraproduktivní). Bude v takovém případě za korektní postup poskytovatele považováno 1) varovné upozornění, že překročil a v následujících letech musí opět limit dodržet (pokud se jednalo pochopitelně o nepatrné přesažení např. do úrovně 5%, nebo 2) odejmutí poměrné části dotace, která souvisela s výkonem činnosti, v rámci které byl uvedený limit přesažen, nebo 3) odejmutí celé dotace za nesplnění podmínek poskytnutí podpory (což však v kontextu řešených činností - realizace výzkumných záměrů často s překvapivými výsledky, které je třeba dále rozvinout nepokládáme za vhodné řešení)? Dále k tomuto bodu uvádíme, že není jasné, jakým způsobem se bude posuzovat rozsah vedlejších hospodářských činností výzkumných organizací? V tomto bodě se uvádí, že k příkladům vedlejších hospodářských činností mohou patřit některé výzkumné organizace, které příležitostně pronajímají své zařízení a laboratoře partnerům z průmyslu. Bude nutno v takovém případě, aby výzkumná organizace splňovala definici výzkumné infrastruktury? Posuzování rozsahu vykonávaných hospodářských činností se vztahuje v případě výzkumných organizací ke kapacitě výzkumné organizace nebo ke kapacitě pronajímané infrastruktury či ke kapacitě všech infrastruktur, které výzkumná organizace vlastní? Je vhodné vztahovat výkon hospodářských činností ke kapacitě výzkumné organizace? Co se v takovém případě rozumí kapacitou výzkumné organizace?

4 Rovněž by bylo vhodné vyjasnit případné rozdělení režijních nákladů na provoz takové infrastruktury, jak je uvedeno v předchozím bodě. V českém překladu je v první větě tohoto bodu uvedeno mimo oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže, naproti tomu v anglickém znění je uvedeno outside the State aid rules. Žádáme tímto o opravu překladu ve znění mimo oblast působnosti pravidel státní (veřejné) podpory. Bod 46 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí ukazatele přičitatelnosti státu hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí posouzení pouze jednoho, eventuálně některých z daných ukazatelů tak, aby bylo možno na základě těchto ukazatelů dojít k závěru, zda je opatření přičitatelné státu. Dále k odrážce iii) bodu 46 navrhujeme specifikovat, co je myšleno pod podmínkou: začlenění veřejného podniku do struktur veřejné správy. Znamená to, že musí být jeho existence a působnost vymezena např. zákonem, či delegačním aktem? Bod 50 V daném bodě se mluví o konkrétní úvěrové instituci (special credit institution), kterou z rozhodovací praxe (viz rozhodnutí State Aid NN 60/2009 Latvia Recapitalization of "The Mortgage and Land Bank of Latvia") vnímáme jako instituci, která vykonává pro stát specifické úkoly (specific tasks). Seznam úkolů musí být stanoven a definován v konkrétním právním dokumentu a musí být v souladu s pravidly pro veřejnou podporu. Special credit institution by měla vykonávat ostatní činnosti pouze, pokud přímo souvisí s úkoly, které jí byly státem svěřeny a nemůže poskytovat komerční služby, kterými by konkurovala soukromým subjektům na trhu. Máme za to, že při výkonu public development tasks pouhým prostředníkem státu takový výkon těchto úkolů nezakládá veřejnou podporu. Na základě výše uvedeného doporučujeme vyjasnit nesoulad s poslední větou bodu 50. Bod 51 Dáváme na zvážení, zda v tomto bodě neodkázat na Sdělení Komise (ES) o aplikaci článků 92 a 93 Smlouvy ES na holdingy veřejných orgánů (Bulletin ES 91984)(Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty to public authorities' holdings), nebo došlo-li formulací zásad v návrhu tohoto sdělení k jeho zrušení, pak uvést v bodě 198. V této souvislosti by bylo vhodné začlenit do tohoto návrhu sdělení i zásady týkající se tzv. kapitálových injekcí, případně je takto výslovně označit dále v textu (např. v části 4.2.3). Bod 57 Přeložený text obsahuje nevhodnou a právně nejasnou formulaci běžnou částku na základě obecného systému. Doporučujeme tento pojem přeformulovat.

5 Bod 60 Doporučujeme vymezit pojem parafiskální poplatky, příp. podat výčet typů těchto poplatků, stejně tak vymezit pojem povinné příspěvky uložené státem. Bod 65 Navrhujeme do věty doplnit slovo státem, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu nabývají prostředky povahu státních prostředků ( O státní prostředky se však jedná v případě, kdy poplatky hrazené soukromými osobami procházejí veřejnoprávním nebo soukromým subjektem, který je státem určen k jejich rozdělování příjemcům. ) Bod 66 V tomto bodě není zcela zřejmé užívání pojmů příplatek (surcharge) a poplatek ( charge ). Jedná se o synonyma, či došlo k záměně slov a má být užíván pouze pojem poplatek? Pokud bylo zamýšleno užívání obou pojmů, doporučujeme jejich vysvětlení. Část Bod 74 Není jasné, jak se má ve smyslu základních pojmových znaků veřejné podpory chápat tvrzení, že: přímým příjemcem opatření může být podnik nebo subjekt (fyzická či právnická osoba) nevykonávající hospodářskou činnost. Je tímto myšleno, že přes příjemce, který nevykonává hospodářskou činnost, může plynout nepřímá výhoda na určitý podnik a je zapotřebí upravit právě (pouze) tento druhý vztah z pohledu veřejné podpory? Pokud je pro vnímání této části textu zapotřebí bližších souvislostí, doporučujeme upřesnit text ve smyslu rozhodnutí, na které je odkazováno. Bod 75 Na základě jakých kritérií je možné odlišit pouhé vedlejší hospodářské účinky, které nebudou představovat poskytnutí výhody, na této úrovni nepřímé, a co se tímto pojmem rozumí? Doporučujeme k tomuto pojmu uvést příklady. U dané problematiky bychom chtěli upozornit na to, zdali je nutné z pohledu aplikace pravidel veřejné podpory např. u podpory, která vede k nabytí určité věci, která je pak dále využívána na trhu k hospodářské činnosti (např. předmětná věc bude pronajímána za zvýhodněnou cenu), upravit vztah mezi primárním příjemcem a sekundárním příjemcem (v další úrovni představujících např. pronajímatele a nájemce), nebo je zapotřebí upravit pouze vztah mezi poskytovatelem a primárním příjemcem/nabyvatelem věci (budoucím pronajímatelem)? Nebo je zapotřebí tento vztah upravit tak, že v právním aktu poskytnutí podpory bude uvedeno, že nabytá věc nebude předmětem zvýhodněného pronájmu? Doporučujeme dále explicitně doplnit, že pokud příjemce podpory tendruje subdodávky prací na podpořeném projektu v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek, vysoutěžení subdodavatelé nezískávají žádnou nepřímou výhodu.

6 Bod 80 Chápeme toto ustanovení správně tak, že pokud stát/subjekt, jakožto orgán veřejné moci poskytne v rámci dotačního řízení finanční prostředky svému 100 % vlastněnému podniku, nelze v daném případ uplatnit princip soukromého investora, neboť tak jedná jako orgán veřejné moci v rámci např. regionální politiky a nikoliv jako hospodářský subjekt? Bod 85 Doporučujeme definovat pojem mimořádné okolnosti uvedený v tomto bodě. Dále doplňujeme, že příklad uvedený v tomto bodě (kdy mohou existovat mimořádné okolnosti, kdy se nemusí mít za to, že pořízení zboží nebo služeb orgánem veřejné moci je v souladu s tržními podmínkami, a to ani tehdy, uskuteční-li se za tržní cenu) může působit značnou právní nejistotu, a to především v situacích, kdy je docílena tržní cena, kterou považujeme za stěžejní ukazatel vylučující prvek zvýhodnění, přesto dle uvedeného příkladu není veřejná podpora jako taková vyloučena. V případě, že bude tento příklad v textu ponechán, doporučujeme ho argumentačně rozšířit o podrobnější vysvětlení. Bod 89 odrážka (3) Text v poznámce pod čarou naznačuje hodnoty, které jsou z pohledu skutečného ekonomického významu považovány za dostatečné a které nikoli. Jedná se ovšem spíše o ilustrativní údaje. Je proto možné uvést konkrétní minimální hodnotu, která je Evropskou komisí vnímána jako dostatečná pro naplnění uvedené podmínky (např. 30 %)? Bod 90 Doporučujeme v tomto bodě uvést příklad, aby byla popisovaná situace více zřejmá. Zároveň není jasné, jak prokázat, že žádný tržní subjekt nemůže zajistit předmětný příspěvek. Bod 94 Doporučujeme doplnit, kdy je nabídkové řízení dostatečně zveřejněné. Podle stávající úpravy (dle Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03) se uvádí, že nabídka je dostatečně zveřejněna, pokud je inzerována po přiměřeně dlouhou dobu ve vnitrostátním tisku, realitních novinách nebo jiných příslušných publikacích a prostřednictvím obchodníků oslovujících široký okruh možných kupujících. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v praxi je problematické zajistit dostatečně dlouhou dobu zveřejnění, neboť veřejné subjekty v podmínkách České republiky se primárně řídí vnitrostátním právním předpisem, který je výchozí pro tuto oblast výchozí (právní úprava je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v ustanovení 39 odst. 1 se uvádí, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup). Tím dochází v praxi také k situaci, že veřejné orgány nejsou dle vnitrostátních předpisů povinovány publikovat své záměry o nakládání s jejich majetkem v tisku. Tento způsob zveřejnění se může pro mnohé z nich jevit jako finančně a časově

7 náročně opatření. Pokud dojde k tomu, že se veřejný subjekt rozhodne zveřejnit takový záměr (jedná se spíše pouze o významnější případy, které jsou zveřejňovány na min. 2 měsíce, a to i v tisku a na internetových stránkách s realitami), není v praxi zcela jasné, v jakém tisku tu kterou nemovitost zveřejnit, zda je dostačující publikovat záměr v regionálním deníku spolu s povinným uveřejněním záměru na internetových stránkách daného veřejného subjektu, které jsou komukoliv přístupné. Otevírá se zde prostor pro uvážení veřejných orgánů, aby vyhodnotili, která nemovitost je hodna jakého zveřejnění. Bod 96 Z aplikační praxe vnímáme jako problematický pojem bezpodmínečné nabídkové řízení. Např. u projektů VaV je žádoucí stanovit specifické podmínky tak, aby došlo k efektivnímu využití peněz. Žádáme v tomto bodě o doplnění, jak postupovat ve specifických případech, ve kterých je formulování určitých podmínek nezbytností pro naplnění projektu. Co je myšleno pojmem zvláštní závazky ve prospěch orgánů veřejné moci nebo v obecném veřejném zájmu, které nebudou činit nabídkové řízení bezpodmínečné? Jak je možné hodnotit případy nabídkových řízení, které např. podmiňují využívání nemovitostí určitým způsobem (častý případ u nájemních vztahů, kdy má být nemovitost využívána určitým způsobem jako restaurace atp.). Bod 99 V tomto bodě se uvádí, že řízení, při kterém je zjevné, že věrohodnou nabídku je reálně schopen předložit pouze jediný subjekt, nelze nabídkové řízení považovat za soutěžní, a není tudíž možné mít za to, že náležitě stanoví tržní cenu. Co se myslí tím, že je zjevné, že věrohodnou nabídku je schopen předložit pouze jediný subjekt? Má v tomto případě Evropská komise na mysli výběrové řízení na míru? Jak bude hodnocena situace, kdy není zjevné, že nabídku předloží pouze jeden zájemce a dojde opravdu pouze k jediné nabídce v rámci proběhlého řízení, které bylo otevřené a dostatečným způsobem zveřejněné? Bude nabídnutá cena odpovídat ceně tržní a veřejná podpora bude vyloučena, protože nedojde k poskytnutí výhody? V této souvislosti není uvedeno, zda a jakým způsobem je možné cenu snížit, jak je uvedeno ve stávající úpravě Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03). Doporučujeme tento bod na základě výše uvedeného specifikovat. Bod 104 Co je myšleno požadavkem, že v závislosti na hodnotě transakce by se měla spolehlivost ocenění obvykle potvrdit provedením analýzy citlivosti, která posuzuje různé obchodní scénáře, vypracovává pohotovostní plány a porovnává výsledky alternativních metod ocenění? Jak rozlišit situace, kdy je takové posouzení již nezbytné? Může se jevit, že takové hodnocení ocenění způsobí administrativní a finanční zátěž pro veřejné orgány. Bod 108 Doporučujeme doplnit, v jakých případech budou doplňkové metody ocenění, jež vzájemně potvrzují zjištěný výsledek, vyžadovány a v jakých případech naopak vyžadovány nebudou.

8 Bod 116 ve spojení s bodem 112 Bod 112 se ve druhé větě zmiňuje o případu vzniku výhody v podobě získání úvěru za situace, kdy by pro dlužníka nebylo na trhu možné získat úvěr za jakoukoli úrokovou sazbu. Bod 116, který se k úvěrům blíže vyjadřuje, ovšem řeší tzv. referenční úrokovou sazbu. Lze proto doplnit, za jakých podmínek je samotné poskytnutí úvěru, bez ohledu na výši požadované úrokové sazby, vnímáno jako výhoda pro dlužníka, resp. jakým způsobem se toto prokazuje? K části 5 (Selektivita) Souhrnně k vymezení selektivity uvádíme, že možným případem veřejné podpory je i promíjení odvodů za porušení povinností právnických a fyzických osob nakládat s veřejnými prostředky stanoveným způsobem (porušení "rozpočtové kázně") na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci o poskytnutí dotace nebo na základě smlouvy uzavřené mezi soukromým subjektem a orgánem veřejné moci o poskytnutí dotace, jakož i promíjení souvisejícího penále. Uvítali bychom rozšíření návrhu sdělení o výklad této problematiky, respektive o vyjasnění aplikovatelnosti výkladu uvedeného v řadě bodů návrhu sdělení na tuto oblast (zejména se jedná o obdobné případy opatření daňového charakteru - viz např. body 124, 143 a násl., 170 a 171, 172 a násl. návrhu sdělení). Současně bychom uvítali rozšíření dokumentu o jednoznačný výklad problematiky promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a promíjení souvisejícího penále ve vazbě na články 16 a 14 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Bod 143 Jak vyplývá z následného textu (zejména bod 144), znak selektivity byl vyloučen (i přes omezenou lokální či regionální působnost opatření) pouze u těch opatření, která měla daňový charakter. Za účelem vyloučení možného zavádějícího zobecnění (daňová povaha opatření v tomto případě podle nás sehrává podstatnou roli) proto navrhujeme na konci bodu 142 a v bodě 143 tuto skutečnost uvést (tj. zmínit, že tento závěr byl vyvozen u opatření daňové povahy). Část Lze část týkající se družstevních společností aplikovat i na nakládání s majetkem tímto subjektem. Prokáže-li se splnění bodu 159, je vyloučena veřejná podpora i v jiných formách podpory (např. u převodu majetku za zvýhodněných podmínek, podpory na rekonstrukci bytových domů)? Bod 177 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí uvedené ukazatele hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí splnění pouze jednoho z daných ukazatelů tak, aby bylo opatření selektivní. Bod. 196 odrážka (a) Vzhledem k tomu, že z rozhodovací praxe Evropské komise v souvislosti s posuzováním znaku ovlivnění obchodu uvnitř EU vyplývá, že jsou brány v úvahu dopady podpory na chování spotřebitelů/soutěžitelů z jiných (zpravidla sousedních) členských států, navrhujeme do textu odrážky (a) doplnit text ze zahraničí (znění celého textu: podpora nemá za následek přilákání poptávky nebo investic ze zahraničí do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných

9 členských států ). Stávající znění by mohlo vést k mylnému výkladu, že rovněž pohyb tuzemské poptávky ve směru do daného regionu má vliv na vnitřní obchod EU. Bod 197 V tomto bodě jsou vyjmenovány faktory, které by měly být zvažovány při hodnocení lokálnosti opatření, které se týká financování lanovek a lyžařských vleků. Z uvedeného výčtu, ani z rozhodnutí, které je uvedeno v poznámce 262, není zcela jasné, jak tyto ukazatele vyhodnotit. Doporučujeme proto ustanovení více specifikovat. Bod 198 V bodě 198 je pak oznamováno zrušení některých dosud platných sdělení či oznámení, m.j. také sdělení o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci a sdělení Komise o použití předpisů o státní podpoře v případě opatření týkajících se přímého zdanění podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty se podrobně vyjadřují k veřejné podpoře u konkrétních druhů podpor, nikoli k pojmu veřejná podpora obecně, a navíc se v textu předloženého návrhu sdělení (zejména pokud jde o podporu při prodejích pozemků a staveb) z nich plynoucí podmínky poněkud ztrácejí a jsou obtížně dohledatelné, navrhujeme, aby k nim příslušející výklad byl v předloženém sdělení o pojmu státní podpora jasně označen (např. výčtem odstavců či jasným uvedením v názvu kapitoly/podkapitoly), popř. vyčleněn do zvláštní kapitoly či podkapitoly. Vyčlenění části textu této problematice by přispělo ke snazší orientaci pro uživatele. Obecná poznámka (ve spojení s bodem 198) návrh tohoto sdělení se v některých částech zabývá opatřeními konkrétní povahy, která mají svá specifika a jako taková vyžadují také zvláštní přístup z hlediska zkoumání přítomnosti veřejné podpory. Např. kapitola 5 se z převážné části věnuje pouze opatřením daňové povahy, která ovšem představují pouze určitou kategorii podpor. Vzhledem k tomu, že materiál má za cíl vykládat pojem veřejné podpory obecně, požadujeme jednotlivé znaky rozebrat na příkladech opatření různé povahy (nejen na opatřeních, která souvisejí se zdaňováním). Kapitolu 5 je vhodné v tomto směru doplnit o judikaturu či výklad k selektivitě i v jiných oblastech, než je oblast daní, popř. upřesnit, že kapitola 5 je věnována daňovým otázkám. K tomu doplňujeme, že struktura textu návrhu tohoto sdělení je v některých částech útržkovitá, tj. nezahrnuje celou problematiku vybrané oblasti (např. část režim paušální daně u zvláštních činností). Bod 199 Dané ustanovení přináší značnou právní nejistotu pro orientaci v předpisech upravujících pravidla poskytování veřejné podpory. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést všechny předpisy k veřejné podpoře, přinejmenším ty, u kterých ještě nebyla dokončena modernizace či nebyly revidovány, do souladu tak, aby nedocházelo k jejich kolizi. Domníváme se, že toto ustanovení může vést k právní nejistotě ohledně posouzení, která tvrzení obsažená v těchto předpisech, týkající se pojmu státní podpora, jsou skutečně protichůdná, a tedy mají být nahrazena. Dáváme na zvážení, pokud nelze předpisy (sdělení a rámce) revidovat, uvést alespoň taxativní výčet předpisů, u nichž k této protichůdnosti může dojít, v nejlepším případě pak konkrétní ustanovení, která mají být nahrazena. Jinak dojde k velkým nejasnostem ohledně použitelnosti těchto předpisů.

10 Vzhledem k tomu, že uvedené připomínky obsahují řadu otázek, jejichž zodpovězení by bylo přínosné pro aplikační praxi, bylo by vhodné, aby odpovědi na vznesené otázky byly uvedeny přinejmenším v doplňujícím dokumentu často kladených otázek, který by byl žádoucí pro řešení dalších otázek souvisejících s pojmem veřejné podpory. Technická poznámka K české verzi návrhu sdělení uvádíme, že by v celém textu namísto spojení státní podpora mělo být uvedeno spojení veřejná podpora, které vychází z vnitrostátní legislativy (tj. ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje).

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Libuše Bílá odbor veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praha, 19. 6. 2014 Struktura prezentace I. Definiční znaky veřejné podpory II. Právní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 2 20. listopadu 2015 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Libuše Bílá Praha, 18.7.2013 Struktura prezentace pojmy veřejná podpora a výzkumná organizace právní rámec EU v oblasti VaVaI vybrané případy

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č PRONÁJEM / VÝPŮJČKA MAJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č PRONÁJEM / VÝPŮJČKA MAJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 16. března 2011 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 43 platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Veřejná podpora , Moravské Křižánky

Veřejná podpora , Moravské Křižánky Veřejná podpora 9.6.2011, Moravské Křižánky Veřejná podpora - pojem Definici obsahuje článek čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU přímo účinný právní akt - nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou s vnitřním

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I.

Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Podpora kultury a kulturních projektů

Podpora kultury a kulturních projektů Podpora kultury a kulturních projektů Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno, květen 2016 Struktura prezentace I. Východiska úpravy veřejné podpory v

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č. j. 50/2015 Stanovisko k návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)

Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní povinnosti poskytovatelů vyplývající z Rámce...

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory jako příjemce veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum AV ČR Liblice, 20. 2. 2008 Výzkumná organizace (čl. 2.2. písm. d) Rámce Společenství) = subjekt (vysoká škola, výzkumný

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 187 10. funkční období 187 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Více

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1 Obecná část 1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen finanční podpora ) upravují

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech 17/01/2017

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Pravidla pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce

Pravidla pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce Pravidla pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce Zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup tzv. elektronická úřední deska: Obec je povinna řadu dokumentů zveřejňovat

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXMP Č. 54 - PŘÍLOHA Č. - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ oblast účetnictví 3 způsob porušení rozpočtové kázně proplacení výdajů z jiného než projektového (příp. úvěrového) účtu uvedeného

Více

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 524 Pozměňovací návrhy poslance Ladislava Šincla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Více

Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman

Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV Mgr. Matěj Kliman Podpora přednášky a semináře kurzu Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví PŘEHLED

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016 Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV Smluvní strany: č. 2/2016 Město Turnov se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Více

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy 3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy Základní pravidla veřejné podpory základní pravidla VP čl. 87 89 Smlouvy o založení EHS z roku 1957 upřesňování základních

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb a obce Ing. Petra Steklá, Bc. Jana Čermáková Krajský úřad Ústeckého kraje

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb a obce Ing. Petra Steklá, Bc. Jana Čermáková Krajský úřad Ústeckého kraje Seminář pro poskytovatele sociálních služeb a obce Ing. Petra Steklá, Bc. Jana Čermáková Krajský úřad Ústeckého kraje Použité zkratky: SOHZ = SGEI služby obecného hospodářského zájmu VP vyrovnávací platba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY V Praze dne 20. ledna 2017 Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků Oddělení obecné metodiky V Praze dne 17. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz kontakt: Ing. Viktor Simon, MBA, tel.: 222 871 530, e-mail: viktor.simon@szif.cz

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Označení stanoviska: Důsledky nepodepsání návrhu zápisu ze zasedání zastupitelstva a právo člena zastupitelstva podat námitky

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Právní stanovisko OU-N/2015/mailem Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Věc: právní analýza smlouvy o správě odběrných

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Transparentnost podpor. JUDr. Eva Slaměnová , Brno

Transparentnost podpor. JUDr. Eva Slaměnová , Brno Transparentnost podpor JUDr. Eva Slaměnová 18. 5. 2016, Brno Souhrnná internetová stránka věnovaná veřejné podpoře Povinnosti: Související s transparentností zavedeny modernizací pravidel pro veřejnou

Více