Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie"

Transkript

1 Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Česká republika oceňuje úsilí, které Evropská komise věnovala přípravě konzultovaného návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika je toho názoru, že předložený návrh obsahuje některé poměrně obecné a nejednoznačné pojmy. Za účelem zvýšení právní jistoty při aplikaci pravidel veřejné podpory by bylo vhodné tyto pojmy blíže vysvětlit či upřesnit tak, jak uvádíme níže. Ke konzultovanému materiálu navrhujeme sektorové zaměření v otázce výkladu pojmu veřejná podpora dle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Dokument obsahuje kapitoly týkající se např. oblasti vzdělávání, zdravotní péče, apod., nicméně bylo by přínosné, aby se dokument více věnoval i jiným důležitým hospodářským odvětvím, tj. uvítali bychom rozšíření dokumentu o výklad specificky zaměřený na oblast sportu, dopravy, životního prostředí, energetiky, cestovního ruchu, apod. Doplnění by bylo přínosné z praktického hlediska, kdy členské státy posuzují veřejné podpory v rámci jednotlivých hospodářských oblastí. K jednotlivým bodům uvádíme následující: Bod 11 Doporučujeme v tomto bodě věnovat se podrobněji pojmu hospodářská jednotka, a zároveň upřesnit, co je tímto pojmem myšleno. Jedná-li se o problematiku jediného podniku, která je upravena nově také v Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, doporučujeme dát do souladu pojmosloví ( jediný podnik (single undertaking) ve srovnání s hospodářskou jednotkou (one economic unit). Pokud pojem hospodářská jednotka s pojmem jediný podnik nesouvisí, doporučujeme předložený návrh rozšířit právě o problematiku jediného podniku. Bod 14 a 16 V anglické verzi jsou nepřesně očíslované poznámky pod čarou č. 7 a 8. Bod 19 V souvislosti se zde uvedeným konstatováním o tom, že v některých případech i hospodářské činnosti vykonávané veřejnoprávními subjekty mohou být postaveny z důvodu neoddělitelnosti od nehospodářských činností vykonávaných stejným subjektem mimo pravidla veřejné podpory, bychom Evropskou komisi chtěli požádat o uvedení alespoň zásadních podmínek, jejich stručné shrnutí či upřesnění, kdy se lze tohoto konstatování domáhat, a to z důvodu vyloučení možného nevhodného či nesprávného aplikování uvedeného konstatování.

2 Bod 25 a bod 27 V uvedených bodech je analyzována situace, kdy podpora veřejným nemocnicím buď je postavena mimo režim veřejné podpory (bod 25), nebo naopak pod právní úpravu veřejné podpory spadá (bod 27). Rozdíly mezi těmito dvěma situacemi jsou ovšem popsány velmi stručně a neurčitě - pouze s odkazem na odměnu za službu, ať už přímou či nepřímou, a (ne)existenci určitého stupně soutěže. Bylo by možné blíže rozepsat, kdy je platba z pojištění za zdravotní služby považována za odměnu za službu (dle textu totiž nemusí probíhat platba za službu ani v jedné ze situací přímo od pacientů)? A kdy je prostředí, v němž veřejné nemocnice fungují, považováno za soutěžní? Bod 29 ve spojení s bodem 31 Vymezení podmínek, za nichž není poskytování vzdělávacích služeb považováno za hospodářskou činnost, je sice jednoduché a přehledné, ovšem v praxi se Česká republika potýká s problémem určení, kdy je ještě naplněna podmínka financování zpravidla či převážně z veřejného rozpočtu je možné v procentuálním vyjádření uvést, že se jedná o situaci, kdy veřejné prostředky dosahují 51 % a více? Bod 30 V závěru tohoto bodu je uveden výčet veřejných vzdělávacích služeb, které mohou při respektování zásad uvedených v bodě 29 představovat nehospodářské činnosti. Bližší podmínky, za nichž je toto splněno, však zmíněny nejsou. Je možné ve vztahu k jednotlivým uvedeným vzdělávacím službám rozpracovat stručně podmínky, za nichž se považují zásady za naplněné? Bod 32 Vzhledem k tomu, že v žádném dostupném dokumentu Evropské komise není blíže specifikováno, co se rozumí vzděláváním za účelem zvýšení množství a zlepšení kvalifikace lidských zdrojů, mohla by Evropská komise alespoň uvedením některých příkladů upřesnit, jaké vzdělávání sem spadá (pouze vzdělávání vymezené v bodech 29-30, nebo například také lifelong learning)? Bod 35 Je nezbytné lépe vymezit a identifikovat typy nemovitostí a zařízení, které mají spadat pod pojem infrastruktura. Tento pojem lze obecně chápat velmi široce (např. infrastruktura rekreačních/sportovních/zdravotnických( ) zařízení; pak by sem mohly spadat v podstatě jakékoli ekonomicky využívané budovy), nebo naopak úžeji (síťová infrastruktura, tzn. pouze komunikace, vodohospodářské sítě, energetické sítě atd). Pokud Evropská komise lépe nedefinuje okruh infrastruktur, jejichž financování spadá do posuzování veřejné podpory, vzniká zde obrovská právní nejistota a rizika různých výkladů napříč členskými státy. Bod 37 Zatímco v bodě 35 Evropská komise sděluje, že veřejná podpora je relevantní pro infrastrukturu provozovanou za účelem hospodářské činnosti, zde sděluje, že z veřejné podpory je vyloučena infrastruktura, která není využívána komerčně. Máme za to, že vymezení komerčních aktivit a ekonomických činností může být odlišné, jelikož orgány EU vytrvale konstatují, že i nekomerční (neziskové) aktivity mohou spadat do kategorie ekonomických.

3 Bod 39 Poslední věta vymezuje rozsah, v jakém se pravidla veřejné podpory vztahují na podporu u podniku, který současně vykonává hospodářské a nehospodářské činnosti a v případě, kdy je možné oddělit náklady a výnosy spojené s hospodářskými a nehospodářskými činnostmi. Je možné uvést, jak má být postupováno v případě, kdy náklady a výnosy nelze oddělit (srov. bod 19)? Nadto doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury stanovit, zda v případě režijních nákladů na provoz infrastruktury, která slouží hospodářské i nehospodářské činnosti, lze procentuálně rozdělit tyto náklady s ohledem na míru využití pro konkrétní činnost. Na základě výše uvedeného doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury dané ustanovení doplnit. Bod 40 V případě financování smíšeně využívané infrastruktury, kdy tato infrastruktura je k ekonomickým činnostem využívána v omezeném rozsahu, by se nemělo jednat o poskytnutí veřejné podpory (za podmínek v textu dále specifikovaných). Z textu není jasné, zda se uvedené týká financování výstavby/modernizace infrastruktury a/nebo financování provozu takové infrastruktury. Považujeme za vhodné tuto skutečnost jasně vymezit. Dále by mělo být výslovně potvrzeno, že financování omezeně vykonávaných ekonomických činností (do 15 % celkové roční kapacity dané infrastruktury) na takové infrastruktuře nezakládá veřejnou podporu. V této souvislosti navrhujeme uvést v poznámce pod čarou č. 54, aby hospodářské využívání infrastruktury bylo možné považovat za vedlejší, pokud kapacita přidělená každoročně na tuto činnost nepřesáhne alespoň 20 % (ideálně i více) celkové roční kapacity dané infrastruktury (místo navrhovaných 15%). K tomuto bodu dále žádáme o uvedení obecného doporučení Evropské komise, jak postupovat v případě, že subjekt (VO) neplánovaně vlivem vnějších podmínek přesáhne limit 15% celkové roční kapacity dané infrastruktury pro výkon ekonomických činností např. ve třetím roce od data poskytnutí podpory (výzkumný záměr se zpozdí ve své realizaci, nelze ho přerušit v polovině řešení - bylo by kontraproduktivní). Bude v takovém případě za korektní postup poskytovatele považováno 1) varovné upozornění, že překročil a v následujících letech musí opět limit dodržet (pokud se jednalo pochopitelně o nepatrné přesažení např. do úrovně 5%, nebo 2) odejmutí poměrné části dotace, která souvisela s výkonem činnosti, v rámci které byl uvedený limit přesažen, nebo 3) odejmutí celé dotace za nesplnění podmínek poskytnutí podpory (což však v kontextu řešených činností - realizace výzkumných záměrů často s překvapivými výsledky, které je třeba dále rozvinout nepokládáme za vhodné řešení)? Dále k tomuto bodu uvádíme, že není jasné, jakým způsobem se bude posuzovat rozsah vedlejších hospodářských činností výzkumných organizací? V tomto bodě se uvádí, že k příkladům vedlejších hospodářských činností mohou patřit některé výzkumné organizace, které příležitostně pronajímají své zařízení a laboratoře partnerům z průmyslu. Bude nutno v takovém případě, aby výzkumná organizace splňovala definici výzkumné infrastruktury? Posuzování rozsahu vykonávaných hospodářských činností se vztahuje v případě výzkumných organizací ke kapacitě výzkumné organizace nebo ke kapacitě pronajímané infrastruktury či ke kapacitě všech infrastruktur, které výzkumná organizace vlastní? Je vhodné vztahovat výkon hospodářských činností ke kapacitě výzkumné organizace? Co se v takovém případě rozumí kapacitou výzkumné organizace?

4 Rovněž by bylo vhodné vyjasnit případné rozdělení režijních nákladů na provoz takové infrastruktury, jak je uvedeno v předchozím bodě. V českém překladu je v první větě tohoto bodu uvedeno mimo oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže, naproti tomu v anglickém znění je uvedeno outside the State aid rules. Žádáme tímto o opravu překladu ve znění mimo oblast působnosti pravidel státní (veřejné) podpory. Bod 46 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí ukazatele přičitatelnosti státu hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí posouzení pouze jednoho, eventuálně některých z daných ukazatelů tak, aby bylo možno na základě těchto ukazatelů dojít k závěru, zda je opatření přičitatelné státu. Dále k odrážce iii) bodu 46 navrhujeme specifikovat, co je myšleno pod podmínkou: začlenění veřejného podniku do struktur veřejné správy. Znamená to, že musí být jeho existence a působnost vymezena např. zákonem, či delegačním aktem? Bod 50 V daném bodě se mluví o konkrétní úvěrové instituci (special credit institution), kterou z rozhodovací praxe (viz rozhodnutí State Aid NN 60/2009 Latvia Recapitalization of "The Mortgage and Land Bank of Latvia") vnímáme jako instituci, která vykonává pro stát specifické úkoly (specific tasks). Seznam úkolů musí být stanoven a definován v konkrétním právním dokumentu a musí být v souladu s pravidly pro veřejnou podporu. Special credit institution by měla vykonávat ostatní činnosti pouze, pokud přímo souvisí s úkoly, které jí byly státem svěřeny a nemůže poskytovat komerční služby, kterými by konkurovala soukromým subjektům na trhu. Máme za to, že při výkonu public development tasks pouhým prostředníkem státu takový výkon těchto úkolů nezakládá veřejnou podporu. Na základě výše uvedeného doporučujeme vyjasnit nesoulad s poslední větou bodu 50. Bod 51 Dáváme na zvážení, zda v tomto bodě neodkázat na Sdělení Komise (ES) o aplikaci článků 92 a 93 Smlouvy ES na holdingy veřejných orgánů (Bulletin ES 91984)(Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty to public authorities' holdings), nebo došlo-li formulací zásad v návrhu tohoto sdělení k jeho zrušení, pak uvést v bodě 198. V této souvislosti by bylo vhodné začlenit do tohoto návrhu sdělení i zásady týkající se tzv. kapitálových injekcí, případně je takto výslovně označit dále v textu (např. v části 4.2.3). Bod 57 Přeložený text obsahuje nevhodnou a právně nejasnou formulaci běžnou částku na základě obecného systému. Doporučujeme tento pojem přeformulovat.

5 Bod 60 Doporučujeme vymezit pojem parafiskální poplatky, příp. podat výčet typů těchto poplatků, stejně tak vymezit pojem povinné příspěvky uložené státem. Bod 65 Navrhujeme do věty doplnit slovo státem, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu nabývají prostředky povahu státních prostředků ( O státní prostředky se však jedná v případě, kdy poplatky hrazené soukromými osobami procházejí veřejnoprávním nebo soukromým subjektem, který je státem určen k jejich rozdělování příjemcům. ) Bod 66 V tomto bodě není zcela zřejmé užívání pojmů příplatek (surcharge) a poplatek ( charge ). Jedná se o synonyma, či došlo k záměně slov a má být užíván pouze pojem poplatek? Pokud bylo zamýšleno užívání obou pojmů, doporučujeme jejich vysvětlení. Část Bod 74 Není jasné, jak se má ve smyslu základních pojmových znaků veřejné podpory chápat tvrzení, že: přímým příjemcem opatření může být podnik nebo subjekt (fyzická či právnická osoba) nevykonávající hospodářskou činnost. Je tímto myšleno, že přes příjemce, který nevykonává hospodářskou činnost, může plynout nepřímá výhoda na určitý podnik a je zapotřebí upravit právě (pouze) tento druhý vztah z pohledu veřejné podpory? Pokud je pro vnímání této části textu zapotřebí bližších souvislostí, doporučujeme upřesnit text ve smyslu rozhodnutí, na které je odkazováno. Bod 75 Na základě jakých kritérií je možné odlišit pouhé vedlejší hospodářské účinky, které nebudou představovat poskytnutí výhody, na této úrovni nepřímé, a co se tímto pojmem rozumí? Doporučujeme k tomuto pojmu uvést příklady. U dané problematiky bychom chtěli upozornit na to, zdali je nutné z pohledu aplikace pravidel veřejné podpory např. u podpory, která vede k nabytí určité věci, která je pak dále využívána na trhu k hospodářské činnosti (např. předmětná věc bude pronajímána za zvýhodněnou cenu), upravit vztah mezi primárním příjemcem a sekundárním příjemcem (v další úrovni představujících např. pronajímatele a nájemce), nebo je zapotřebí upravit pouze vztah mezi poskytovatelem a primárním příjemcem/nabyvatelem věci (budoucím pronajímatelem)? Nebo je zapotřebí tento vztah upravit tak, že v právním aktu poskytnutí podpory bude uvedeno, že nabytá věc nebude předmětem zvýhodněného pronájmu? Doporučujeme dále explicitně doplnit, že pokud příjemce podpory tendruje subdodávky prací na podpořeném projektu v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek, vysoutěžení subdodavatelé nezískávají žádnou nepřímou výhodu.

6 Bod 80 Chápeme toto ustanovení správně tak, že pokud stát/subjekt, jakožto orgán veřejné moci poskytne v rámci dotačního řízení finanční prostředky svému 100 % vlastněnému podniku, nelze v daném případ uplatnit princip soukromého investora, neboť tak jedná jako orgán veřejné moci v rámci např. regionální politiky a nikoliv jako hospodářský subjekt? Bod 85 Doporučujeme definovat pojem mimořádné okolnosti uvedený v tomto bodě. Dále doplňujeme, že příklad uvedený v tomto bodě (kdy mohou existovat mimořádné okolnosti, kdy se nemusí mít za to, že pořízení zboží nebo služeb orgánem veřejné moci je v souladu s tržními podmínkami, a to ani tehdy, uskuteční-li se za tržní cenu) může působit značnou právní nejistotu, a to především v situacích, kdy je docílena tržní cena, kterou považujeme za stěžejní ukazatel vylučující prvek zvýhodnění, přesto dle uvedeného příkladu není veřejná podpora jako taková vyloučena. V případě, že bude tento příklad v textu ponechán, doporučujeme ho argumentačně rozšířit o podrobnější vysvětlení. Bod 89 odrážka (3) Text v poznámce pod čarou naznačuje hodnoty, které jsou z pohledu skutečného ekonomického významu považovány za dostatečné a které nikoli. Jedná se ovšem spíše o ilustrativní údaje. Je proto možné uvést konkrétní minimální hodnotu, která je Evropskou komisí vnímána jako dostatečná pro naplnění uvedené podmínky (např. 30 %)? Bod 90 Doporučujeme v tomto bodě uvést příklad, aby byla popisovaná situace více zřejmá. Zároveň není jasné, jak prokázat, že žádný tržní subjekt nemůže zajistit předmětný příspěvek. Bod 94 Doporučujeme doplnit, kdy je nabídkové řízení dostatečně zveřejněné. Podle stávající úpravy (dle Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03) se uvádí, že nabídka je dostatečně zveřejněna, pokud je inzerována po přiměřeně dlouhou dobu ve vnitrostátním tisku, realitních novinách nebo jiných příslušných publikacích a prostřednictvím obchodníků oslovujících široký okruh možných kupujících. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v praxi je problematické zajistit dostatečně dlouhou dobu zveřejnění, neboť veřejné subjekty v podmínkách České republiky se primárně řídí vnitrostátním právním předpisem, který je výchozí pro tuto oblast výchozí (právní úprava je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v ustanovení 39 odst. 1 se uvádí, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup). Tím dochází v praxi také k situaci, že veřejné orgány nejsou dle vnitrostátních předpisů povinovány publikovat své záměry o nakládání s jejich majetkem v tisku. Tento způsob zveřejnění se může pro mnohé z nich jevit jako finančně a časově

7 náročně opatření. Pokud dojde k tomu, že se veřejný subjekt rozhodne zveřejnit takový záměr (jedná se spíše pouze o významnější případy, které jsou zveřejňovány na min. 2 měsíce, a to i v tisku a na internetových stránkách s realitami), není v praxi zcela jasné, v jakém tisku tu kterou nemovitost zveřejnit, zda je dostačující publikovat záměr v regionálním deníku spolu s povinným uveřejněním záměru na internetových stránkách daného veřejného subjektu, které jsou komukoliv přístupné. Otevírá se zde prostor pro uvážení veřejných orgánů, aby vyhodnotili, která nemovitost je hodna jakého zveřejnění. Bod 96 Z aplikační praxe vnímáme jako problematický pojem bezpodmínečné nabídkové řízení. Např. u projektů VaV je žádoucí stanovit specifické podmínky tak, aby došlo k efektivnímu využití peněz. Žádáme v tomto bodě o doplnění, jak postupovat ve specifických případech, ve kterých je formulování určitých podmínek nezbytností pro naplnění projektu. Co je myšleno pojmem zvláštní závazky ve prospěch orgánů veřejné moci nebo v obecném veřejném zájmu, které nebudou činit nabídkové řízení bezpodmínečné? Jak je možné hodnotit případy nabídkových řízení, které např. podmiňují využívání nemovitostí určitým způsobem (častý případ u nájemních vztahů, kdy má být nemovitost využívána určitým způsobem jako restaurace atp.). Bod 99 V tomto bodě se uvádí, že řízení, při kterém je zjevné, že věrohodnou nabídku je reálně schopen předložit pouze jediný subjekt, nelze nabídkové řízení považovat za soutěžní, a není tudíž možné mít za to, že náležitě stanoví tržní cenu. Co se myslí tím, že je zjevné, že věrohodnou nabídku je schopen předložit pouze jediný subjekt? Má v tomto případě Evropská komise na mysli výběrové řízení na míru? Jak bude hodnocena situace, kdy není zjevné, že nabídku předloží pouze jeden zájemce a dojde opravdu pouze k jediné nabídce v rámci proběhlého řízení, které bylo otevřené a dostatečným způsobem zveřejněné? Bude nabídnutá cena odpovídat ceně tržní a veřejná podpora bude vyloučena, protože nedojde k poskytnutí výhody? V této souvislosti není uvedeno, zda a jakým způsobem je možné cenu snížit, jak je uvedeno ve stávající úpravě Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03). Doporučujeme tento bod na základě výše uvedeného specifikovat. Bod 104 Co je myšleno požadavkem, že v závislosti na hodnotě transakce by se měla spolehlivost ocenění obvykle potvrdit provedením analýzy citlivosti, která posuzuje různé obchodní scénáře, vypracovává pohotovostní plány a porovnává výsledky alternativních metod ocenění? Jak rozlišit situace, kdy je takové posouzení již nezbytné? Může se jevit, že takové hodnocení ocenění způsobí administrativní a finanční zátěž pro veřejné orgány. Bod 108 Doporučujeme doplnit, v jakých případech budou doplňkové metody ocenění, jež vzájemně potvrzují zjištěný výsledek, vyžadovány a v jakých případech naopak vyžadovány nebudou.

8 Bod 116 ve spojení s bodem 112 Bod 112 se ve druhé větě zmiňuje o případu vzniku výhody v podobě získání úvěru za situace, kdy by pro dlužníka nebylo na trhu možné získat úvěr za jakoukoli úrokovou sazbu. Bod 116, který se k úvěrům blíže vyjadřuje, ovšem řeší tzv. referenční úrokovou sazbu. Lze proto doplnit, za jakých podmínek je samotné poskytnutí úvěru, bez ohledu na výši požadované úrokové sazby, vnímáno jako výhoda pro dlužníka, resp. jakým způsobem se toto prokazuje? K části 5 (Selektivita) Souhrnně k vymezení selektivity uvádíme, že možným případem veřejné podpory je i promíjení odvodů za porušení povinností právnických a fyzických osob nakládat s veřejnými prostředky stanoveným způsobem (porušení "rozpočtové kázně") na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci o poskytnutí dotace nebo na základě smlouvy uzavřené mezi soukromým subjektem a orgánem veřejné moci o poskytnutí dotace, jakož i promíjení souvisejícího penále. Uvítali bychom rozšíření návrhu sdělení o výklad této problematiky, respektive o vyjasnění aplikovatelnosti výkladu uvedeného v řadě bodů návrhu sdělení na tuto oblast (zejména se jedná o obdobné případy opatření daňového charakteru - viz např. body 124, 143 a násl., 170 a 171, 172 a násl. návrhu sdělení). Současně bychom uvítali rozšíření dokumentu o jednoznačný výklad problematiky promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a promíjení souvisejícího penále ve vazbě na články 16 a 14 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Bod 143 Jak vyplývá z následného textu (zejména bod 144), znak selektivity byl vyloučen (i přes omezenou lokální či regionální působnost opatření) pouze u těch opatření, která měla daňový charakter. Za účelem vyloučení možného zavádějícího zobecnění (daňová povaha opatření v tomto případě podle nás sehrává podstatnou roli) proto navrhujeme na konci bodu 142 a v bodě 143 tuto skutečnost uvést (tj. zmínit, že tento závěr byl vyvozen u opatření daňové povahy). Část Lze část týkající se družstevních společností aplikovat i na nakládání s majetkem tímto subjektem. Prokáže-li se splnění bodu 159, je vyloučena veřejná podpora i v jiných formách podpory (např. u převodu majetku za zvýhodněných podmínek, podpory na rekonstrukci bytových domů)? Bod 177 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí uvedené ukazatele hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí splnění pouze jednoho z daných ukazatelů tak, aby bylo opatření selektivní. Bod. 196 odrážka (a) Vzhledem k tomu, že z rozhodovací praxe Evropské komise v souvislosti s posuzováním znaku ovlivnění obchodu uvnitř EU vyplývá, že jsou brány v úvahu dopady podpory na chování spotřebitelů/soutěžitelů z jiných (zpravidla sousedních) členských států, navrhujeme do textu odrážky (a) doplnit text ze zahraničí (znění celého textu: podpora nemá za následek přilákání poptávky nebo investic ze zahraničí do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných

9 členských států ). Stávající znění by mohlo vést k mylnému výkladu, že rovněž pohyb tuzemské poptávky ve směru do daného regionu má vliv na vnitřní obchod EU. Bod 197 V tomto bodě jsou vyjmenovány faktory, které by měly být zvažovány při hodnocení lokálnosti opatření, které se týká financování lanovek a lyžařských vleků. Z uvedeného výčtu, ani z rozhodnutí, které je uvedeno v poznámce 262, není zcela jasné, jak tyto ukazatele vyhodnotit. Doporučujeme proto ustanovení více specifikovat. Bod 198 V bodě 198 je pak oznamováno zrušení některých dosud platných sdělení či oznámení, m.j. také sdělení o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci a sdělení Komise o použití předpisů o státní podpoře v případě opatření týkajících se přímého zdanění podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty se podrobně vyjadřují k veřejné podpoře u konkrétních druhů podpor, nikoli k pojmu veřejná podpora obecně, a navíc se v textu předloženého návrhu sdělení (zejména pokud jde o podporu při prodejích pozemků a staveb) z nich plynoucí podmínky poněkud ztrácejí a jsou obtížně dohledatelné, navrhujeme, aby k nim příslušející výklad byl v předloženém sdělení o pojmu státní podpora jasně označen (např. výčtem odstavců či jasným uvedením v názvu kapitoly/podkapitoly), popř. vyčleněn do zvláštní kapitoly či podkapitoly. Vyčlenění části textu této problematice by přispělo ke snazší orientaci pro uživatele. Obecná poznámka (ve spojení s bodem 198) návrh tohoto sdělení se v některých částech zabývá opatřeními konkrétní povahy, která mají svá specifika a jako taková vyžadují také zvláštní přístup z hlediska zkoumání přítomnosti veřejné podpory. Např. kapitola 5 se z převážné části věnuje pouze opatřením daňové povahy, která ovšem představují pouze určitou kategorii podpor. Vzhledem k tomu, že materiál má za cíl vykládat pojem veřejné podpory obecně, požadujeme jednotlivé znaky rozebrat na příkladech opatření různé povahy (nejen na opatřeních, která souvisejí se zdaňováním). Kapitolu 5 je vhodné v tomto směru doplnit o judikaturu či výklad k selektivitě i v jiných oblastech, než je oblast daní, popř. upřesnit, že kapitola 5 je věnována daňovým otázkám. K tomu doplňujeme, že struktura textu návrhu tohoto sdělení je v některých částech útržkovitá, tj. nezahrnuje celou problematiku vybrané oblasti (např. část režim paušální daně u zvláštních činností). Bod 199 Dané ustanovení přináší značnou právní nejistotu pro orientaci v předpisech upravujících pravidla poskytování veřejné podpory. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést všechny předpisy k veřejné podpoře, přinejmenším ty, u kterých ještě nebyla dokončena modernizace či nebyly revidovány, do souladu tak, aby nedocházelo k jejich kolizi. Domníváme se, že toto ustanovení může vést k právní nejistotě ohledně posouzení, která tvrzení obsažená v těchto předpisech, týkající se pojmu státní podpora, jsou skutečně protichůdná, a tedy mají být nahrazena. Dáváme na zvážení, pokud nelze předpisy (sdělení a rámce) revidovat, uvést alespoň taxativní výčet předpisů, u nichž k této protichůdnosti může dojít, v nejlepším případě pak konkrétní ustanovení, která mají být nahrazena. Jinak dojde k velkým nejasnostem ohledně použitelnosti těchto předpisů.

10 Vzhledem k tomu, že uvedené připomínky obsahují řadu otázek, jejichž zodpovězení by bylo přínosné pro aplikační praxi, bylo by vhodné, aby odpovědi na vznesené otázky byly uvedeny přinejmenším v doplňujícím dokumentu často kladených otázek, který by byl žádoucí pro řešení dalších otázek souvisejících s pojmem veřejné podpory. Technická poznámka K české verzi návrhu sdělení uvádíme, že by v celém textu namísto spojení státní podpora mělo být uvedeno spojení veřejná podpora, které vychází z vnitrostátní legislativy (tj. ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje).

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory jako příjemce veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum AV ČR Liblice, 20. 2. 2008 Výzkumná organizace (čl. 2.2. písm. d) Rámce Společenství) = subjekt (vysoká škola, výzkumný

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR související s výkonem samostatné působnosti obcí a měst

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR související s výkonem samostatné působnosti obcí a měst Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR související s výkonem samostatné působnosti obcí a měst Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuality v oblasti výkonu dozoru

Více

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků

Otázky a odpovědi de minimis a definice malých a středních podniků Oddělení obecné metodiky V Praze dne 17. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz kontakt: Ing. Viktor Simon, MBA, tel.: 222 871 530, e-mail: viktor.simon@szif.cz

Více

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha. Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Právní stanovisko OU-N/2015/mailem Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha Sídlo: Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, mob.: 723 242 134 Email: info@akbbb.cz Věc: právní analýza smlouvy o správě odběrných

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0 Kategorizace nedostatků při za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ),

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Dny malých obcí Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Ing. Karla Rucká březen 2015 Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA L PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST POKYNY PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VERZE 1.2 2. 2. 2009 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více