Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie"

Transkript

1 Připomínky České republiky k návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Česká republika oceňuje úsilí, které Evropská komise věnovala přípravě konzultovaného návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpory podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česká republika je toho názoru, že předložený návrh obsahuje některé poměrně obecné a nejednoznačné pojmy. Za účelem zvýšení právní jistoty při aplikaci pravidel veřejné podpory by bylo vhodné tyto pojmy blíže vysvětlit či upřesnit tak, jak uvádíme níže. Ke konzultovanému materiálu navrhujeme sektorové zaměření v otázce výkladu pojmu veřejná podpora dle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Dokument obsahuje kapitoly týkající se např. oblasti vzdělávání, zdravotní péče, apod., nicméně bylo by přínosné, aby se dokument více věnoval i jiným důležitým hospodářským odvětvím, tj. uvítali bychom rozšíření dokumentu o výklad specificky zaměřený na oblast sportu, dopravy, životního prostředí, energetiky, cestovního ruchu, apod. Doplnění by bylo přínosné z praktického hlediska, kdy členské státy posuzují veřejné podpory v rámci jednotlivých hospodářských oblastí. K jednotlivým bodům uvádíme následující: Bod 11 Doporučujeme v tomto bodě věnovat se podrobněji pojmu hospodářská jednotka, a zároveň upřesnit, co je tímto pojmem myšleno. Jedná-li se o problematiku jediného podniku, která je upravena nově také v Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, doporučujeme dát do souladu pojmosloví ( jediný podnik (single undertaking) ve srovnání s hospodářskou jednotkou (one economic unit). Pokud pojem hospodářská jednotka s pojmem jediný podnik nesouvisí, doporučujeme předložený návrh rozšířit právě o problematiku jediného podniku. Bod 14 a 16 V anglické verzi jsou nepřesně očíslované poznámky pod čarou č. 7 a 8. Bod 19 V souvislosti se zde uvedeným konstatováním o tom, že v některých případech i hospodářské činnosti vykonávané veřejnoprávními subjekty mohou být postaveny z důvodu neoddělitelnosti od nehospodářských činností vykonávaných stejným subjektem mimo pravidla veřejné podpory, bychom Evropskou komisi chtěli požádat o uvedení alespoň zásadních podmínek, jejich stručné shrnutí či upřesnění, kdy se lze tohoto konstatování domáhat, a to z důvodu vyloučení možného nevhodného či nesprávného aplikování uvedeného konstatování.

2 Bod 25 a bod 27 V uvedených bodech je analyzována situace, kdy podpora veřejným nemocnicím buď je postavena mimo režim veřejné podpory (bod 25), nebo naopak pod právní úpravu veřejné podpory spadá (bod 27). Rozdíly mezi těmito dvěma situacemi jsou ovšem popsány velmi stručně a neurčitě - pouze s odkazem na odměnu za službu, ať už přímou či nepřímou, a (ne)existenci určitého stupně soutěže. Bylo by možné blíže rozepsat, kdy je platba z pojištění za zdravotní služby považována za odměnu za službu (dle textu totiž nemusí probíhat platba za službu ani v jedné ze situací přímo od pacientů)? A kdy je prostředí, v němž veřejné nemocnice fungují, považováno za soutěžní? Bod 29 ve spojení s bodem 31 Vymezení podmínek, za nichž není poskytování vzdělávacích služeb považováno za hospodářskou činnost, je sice jednoduché a přehledné, ovšem v praxi se Česká republika potýká s problémem určení, kdy je ještě naplněna podmínka financování zpravidla či převážně z veřejného rozpočtu je možné v procentuálním vyjádření uvést, že se jedná o situaci, kdy veřejné prostředky dosahují 51 % a více? Bod 30 V závěru tohoto bodu je uveden výčet veřejných vzdělávacích služeb, které mohou při respektování zásad uvedených v bodě 29 představovat nehospodářské činnosti. Bližší podmínky, za nichž je toto splněno, však zmíněny nejsou. Je možné ve vztahu k jednotlivým uvedeným vzdělávacím službám rozpracovat stručně podmínky, za nichž se považují zásady za naplněné? Bod 32 Vzhledem k tomu, že v žádném dostupném dokumentu Evropské komise není blíže specifikováno, co se rozumí vzděláváním za účelem zvýšení množství a zlepšení kvalifikace lidských zdrojů, mohla by Evropská komise alespoň uvedením některých příkladů upřesnit, jaké vzdělávání sem spadá (pouze vzdělávání vymezené v bodech 29-30, nebo například také lifelong learning)? Bod 35 Je nezbytné lépe vymezit a identifikovat typy nemovitostí a zařízení, které mají spadat pod pojem infrastruktura. Tento pojem lze obecně chápat velmi široce (např. infrastruktura rekreačních/sportovních/zdravotnických( ) zařízení; pak by sem mohly spadat v podstatě jakékoli ekonomicky využívané budovy), nebo naopak úžeji (síťová infrastruktura, tzn. pouze komunikace, vodohospodářské sítě, energetické sítě atd). Pokud Evropská komise lépe nedefinuje okruh infrastruktur, jejichž financování spadá do posuzování veřejné podpory, vzniká zde obrovská právní nejistota a rizika různých výkladů napříč členskými státy. Bod 37 Zatímco v bodě 35 Evropská komise sděluje, že veřejná podpora je relevantní pro infrastrukturu provozovanou za účelem hospodářské činnosti, zde sděluje, že z veřejné podpory je vyloučena infrastruktura, která není využívána komerčně. Máme za to, že vymezení komerčních aktivit a ekonomických činností může být odlišné, jelikož orgány EU vytrvale konstatují, že i nekomerční (neziskové) aktivity mohou spadat do kategorie ekonomických.

3 Bod 39 Poslední věta vymezuje rozsah, v jakém se pravidla veřejné podpory vztahují na podporu u podniku, který současně vykonává hospodářské a nehospodářské činnosti a v případě, kdy je možné oddělit náklady a výnosy spojené s hospodářskými a nehospodářskými činnostmi. Je možné uvést, jak má být postupováno v případě, kdy náklady a výnosy nelze oddělit (srov. bod 19)? Nadto doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury stanovit, zda v případě režijních nákladů na provoz infrastruktury, která slouží hospodářské i nehospodářské činnosti, lze procentuálně rozdělit tyto náklady s ohledem na míru využití pro konkrétní činnost. Na základě výše uvedeného doporučujeme v případě smíšeného využití infrastruktury dané ustanovení doplnit. Bod 40 V případě financování smíšeně využívané infrastruktury, kdy tato infrastruktura je k ekonomickým činnostem využívána v omezeném rozsahu, by se nemělo jednat o poskytnutí veřejné podpory (za podmínek v textu dále specifikovaných). Z textu není jasné, zda se uvedené týká financování výstavby/modernizace infrastruktury a/nebo financování provozu takové infrastruktury. Považujeme za vhodné tuto skutečnost jasně vymezit. Dále by mělo být výslovně potvrzeno, že financování omezeně vykonávaných ekonomických činností (do 15 % celkové roční kapacity dané infrastruktury) na takové infrastruktuře nezakládá veřejnou podporu. V této souvislosti navrhujeme uvést v poznámce pod čarou č. 54, aby hospodářské využívání infrastruktury bylo možné považovat za vedlejší, pokud kapacita přidělená každoročně na tuto činnost nepřesáhne alespoň 20 % (ideálně i více) celkové roční kapacity dané infrastruktury (místo navrhovaných 15%). K tomuto bodu dále žádáme o uvedení obecného doporučení Evropské komise, jak postupovat v případě, že subjekt (VO) neplánovaně vlivem vnějších podmínek přesáhne limit 15% celkové roční kapacity dané infrastruktury pro výkon ekonomických činností např. ve třetím roce od data poskytnutí podpory (výzkumný záměr se zpozdí ve své realizaci, nelze ho přerušit v polovině řešení - bylo by kontraproduktivní). Bude v takovém případě za korektní postup poskytovatele považováno 1) varovné upozornění, že překročil a v následujících letech musí opět limit dodržet (pokud se jednalo pochopitelně o nepatrné přesažení např. do úrovně 5%, nebo 2) odejmutí poměrné části dotace, která souvisela s výkonem činnosti, v rámci které byl uvedený limit přesažen, nebo 3) odejmutí celé dotace za nesplnění podmínek poskytnutí podpory (což však v kontextu řešených činností - realizace výzkumných záměrů často s překvapivými výsledky, které je třeba dále rozvinout nepokládáme za vhodné řešení)? Dále k tomuto bodu uvádíme, že není jasné, jakým způsobem se bude posuzovat rozsah vedlejších hospodářských činností výzkumných organizací? V tomto bodě se uvádí, že k příkladům vedlejších hospodářských činností mohou patřit některé výzkumné organizace, které příležitostně pronajímají své zařízení a laboratoře partnerům z průmyslu. Bude nutno v takovém případě, aby výzkumná organizace splňovala definici výzkumné infrastruktury? Posuzování rozsahu vykonávaných hospodářských činností se vztahuje v případě výzkumných organizací ke kapacitě výzkumné organizace nebo ke kapacitě pronajímané infrastruktury či ke kapacitě všech infrastruktur, které výzkumná organizace vlastní? Je vhodné vztahovat výkon hospodářských činností ke kapacitě výzkumné organizace? Co se v takovém případě rozumí kapacitou výzkumné organizace?

4 Rovněž by bylo vhodné vyjasnit případné rozdělení režijních nákladů na provoz takové infrastruktury, jak je uvedeno v předchozím bodě. V českém překladu je v první větě tohoto bodu uvedeno mimo oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže, naproti tomu v anglickém znění je uvedeno outside the State aid rules. Žádáme tímto o opravu překladu ve znění mimo oblast působnosti pravidel státní (veřejné) podpory. Bod 46 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí ukazatele přičitatelnosti státu hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí posouzení pouze jednoho, eventuálně některých z daných ukazatelů tak, aby bylo možno na základě těchto ukazatelů dojít k závěru, zda je opatření přičitatelné státu. Dále k odrážce iii) bodu 46 navrhujeme specifikovat, co je myšleno pod podmínkou: začlenění veřejného podniku do struktur veřejné správy. Znamená to, že musí být jeho existence a působnost vymezena např. zákonem, či delegačním aktem? Bod 50 V daném bodě se mluví o konkrétní úvěrové instituci (special credit institution), kterou z rozhodovací praxe (viz rozhodnutí State Aid NN 60/2009 Latvia Recapitalization of "The Mortgage and Land Bank of Latvia") vnímáme jako instituci, která vykonává pro stát specifické úkoly (specific tasks). Seznam úkolů musí být stanoven a definován v konkrétním právním dokumentu a musí být v souladu s pravidly pro veřejnou podporu. Special credit institution by měla vykonávat ostatní činnosti pouze, pokud přímo souvisí s úkoly, které jí byly státem svěřeny a nemůže poskytovat komerční služby, kterými by konkurovala soukromým subjektům na trhu. Máme za to, že při výkonu public development tasks pouhým prostředníkem státu takový výkon těchto úkolů nezakládá veřejnou podporu. Na základě výše uvedeného doporučujeme vyjasnit nesoulad s poslední větou bodu 50. Bod 51 Dáváme na zvážení, zda v tomto bodě neodkázat na Sdělení Komise (ES) o aplikaci článků 92 a 93 Smlouvy ES na holdingy veřejných orgánů (Bulletin ES 91984)(Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treaty to public authorities' holdings), nebo došlo-li formulací zásad v návrhu tohoto sdělení k jeho zrušení, pak uvést v bodě 198. V této souvislosti by bylo vhodné začlenit do tohoto návrhu sdělení i zásady týkající se tzv. kapitálových injekcí, případně je takto výslovně označit dále v textu (např. v části 4.2.3). Bod 57 Přeložený text obsahuje nevhodnou a právně nejasnou formulaci běžnou částku na základě obecného systému. Doporučujeme tento pojem přeformulovat.

5 Bod 60 Doporučujeme vymezit pojem parafiskální poplatky, příp. podat výčet typů těchto poplatků, stejně tak vymezit pojem povinné příspěvky uložené státem. Bod 65 Navrhujeme do věty doplnit slovo státem, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu nabývají prostředky povahu státních prostředků ( O státní prostředky se však jedná v případě, kdy poplatky hrazené soukromými osobami procházejí veřejnoprávním nebo soukromým subjektem, který je státem určen k jejich rozdělování příjemcům. ) Bod 66 V tomto bodě není zcela zřejmé užívání pojmů příplatek (surcharge) a poplatek ( charge ). Jedná se o synonyma, či došlo k záměně slov a má být užíván pouze pojem poplatek? Pokud bylo zamýšleno užívání obou pojmů, doporučujeme jejich vysvětlení. Část Bod 74 Není jasné, jak se má ve smyslu základních pojmových znaků veřejné podpory chápat tvrzení, že: přímým příjemcem opatření může být podnik nebo subjekt (fyzická či právnická osoba) nevykonávající hospodářskou činnost. Je tímto myšleno, že přes příjemce, který nevykonává hospodářskou činnost, může plynout nepřímá výhoda na určitý podnik a je zapotřebí upravit právě (pouze) tento druhý vztah z pohledu veřejné podpory? Pokud je pro vnímání této části textu zapotřebí bližších souvislostí, doporučujeme upřesnit text ve smyslu rozhodnutí, na které je odkazováno. Bod 75 Na základě jakých kritérií je možné odlišit pouhé vedlejší hospodářské účinky, které nebudou představovat poskytnutí výhody, na této úrovni nepřímé, a co se tímto pojmem rozumí? Doporučujeme k tomuto pojmu uvést příklady. U dané problematiky bychom chtěli upozornit na to, zdali je nutné z pohledu aplikace pravidel veřejné podpory např. u podpory, která vede k nabytí určité věci, která je pak dále využívána na trhu k hospodářské činnosti (např. předmětná věc bude pronajímána za zvýhodněnou cenu), upravit vztah mezi primárním příjemcem a sekundárním příjemcem (v další úrovni představujících např. pronajímatele a nájemce), nebo je zapotřebí upravit pouze vztah mezi poskytovatelem a primárním příjemcem/nabyvatelem věci (budoucím pronajímatelem)? Nebo je zapotřebí tento vztah upravit tak, že v právním aktu poskytnutí podpory bude uvedeno, že nabytá věc nebude předmětem zvýhodněného pronájmu? Doporučujeme dále explicitně doplnit, že pokud příjemce podpory tendruje subdodávky prací na podpořeném projektu v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek, vysoutěžení subdodavatelé nezískávají žádnou nepřímou výhodu.

6 Bod 80 Chápeme toto ustanovení správně tak, že pokud stát/subjekt, jakožto orgán veřejné moci poskytne v rámci dotačního řízení finanční prostředky svému 100 % vlastněnému podniku, nelze v daném případ uplatnit princip soukromého investora, neboť tak jedná jako orgán veřejné moci v rámci např. regionální politiky a nikoliv jako hospodářský subjekt? Bod 85 Doporučujeme definovat pojem mimořádné okolnosti uvedený v tomto bodě. Dále doplňujeme, že příklad uvedený v tomto bodě (kdy mohou existovat mimořádné okolnosti, kdy se nemusí mít za to, že pořízení zboží nebo služeb orgánem veřejné moci je v souladu s tržními podmínkami, a to ani tehdy, uskuteční-li se za tržní cenu) může působit značnou právní nejistotu, a to především v situacích, kdy je docílena tržní cena, kterou považujeme za stěžejní ukazatel vylučující prvek zvýhodnění, přesto dle uvedeného příkladu není veřejná podpora jako taková vyloučena. V případě, že bude tento příklad v textu ponechán, doporučujeme ho argumentačně rozšířit o podrobnější vysvětlení. Bod 89 odrážka (3) Text v poznámce pod čarou naznačuje hodnoty, které jsou z pohledu skutečného ekonomického významu považovány za dostatečné a které nikoli. Jedná se ovšem spíše o ilustrativní údaje. Je proto možné uvést konkrétní minimální hodnotu, která je Evropskou komisí vnímána jako dostatečná pro naplnění uvedené podmínky (např. 30 %)? Bod 90 Doporučujeme v tomto bodě uvést příklad, aby byla popisovaná situace více zřejmá. Zároveň není jasné, jak prokázat, že žádný tržní subjekt nemůže zajistit předmětný příspěvek. Bod 94 Doporučujeme doplnit, kdy je nabídkové řízení dostatečně zveřejněné. Podle stávající úpravy (dle Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03) se uvádí, že nabídka je dostatečně zveřejněna, pokud je inzerována po přiměřeně dlouhou dobu ve vnitrostátním tisku, realitních novinách nebo jiných příslušných publikacích a prostřednictvím obchodníků oslovujících široký okruh možných kupujících. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v praxi je problematické zajistit dostatečně dlouhou dobu zveřejnění, neboť veřejné subjekty v podmínkách České republiky se primárně řídí vnitrostátním právním předpisem, který je výchozí pro tuto oblast výchozí (právní úprava je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v ustanovení 39 odst. 1 se uvádí, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup). Tím dochází v praxi také k situaci, že veřejné orgány nejsou dle vnitrostátních předpisů povinovány publikovat své záměry o nakládání s jejich majetkem v tisku. Tento způsob zveřejnění se může pro mnohé z nich jevit jako finančně a časově

7 náročně opatření. Pokud dojde k tomu, že se veřejný subjekt rozhodne zveřejnit takový záměr (jedná se spíše pouze o významnější případy, které jsou zveřejňovány na min. 2 měsíce, a to i v tisku a na internetových stránkách s realitami), není v praxi zcela jasné, v jakém tisku tu kterou nemovitost zveřejnit, zda je dostačující publikovat záměr v regionálním deníku spolu s povinným uveřejněním záměru na internetových stránkách daného veřejného subjektu, které jsou komukoliv přístupné. Otevírá se zde prostor pro uvážení veřejných orgánů, aby vyhodnotili, která nemovitost je hodna jakého zveřejnění. Bod 96 Z aplikační praxe vnímáme jako problematický pojem bezpodmínečné nabídkové řízení. Např. u projektů VaV je žádoucí stanovit specifické podmínky tak, aby došlo k efektivnímu využití peněz. Žádáme v tomto bodě o doplnění, jak postupovat ve specifických případech, ve kterých je formulování určitých podmínek nezbytností pro naplnění projektu. Co je myšleno pojmem zvláštní závazky ve prospěch orgánů veřejné moci nebo v obecném veřejném zájmu, které nebudou činit nabídkové řízení bezpodmínečné? Jak je možné hodnotit případy nabídkových řízení, které např. podmiňují využívání nemovitostí určitým způsobem (častý případ u nájemních vztahů, kdy má být nemovitost využívána určitým způsobem jako restaurace atp.). Bod 99 V tomto bodě se uvádí, že řízení, při kterém je zjevné, že věrohodnou nabídku je reálně schopen předložit pouze jediný subjekt, nelze nabídkové řízení považovat za soutěžní, a není tudíž možné mít za to, že náležitě stanoví tržní cenu. Co se myslí tím, že je zjevné, že věrohodnou nabídku je schopen předložit pouze jediný subjekt? Má v tomto případě Evropská komise na mysli výběrové řízení na míru? Jak bude hodnocena situace, kdy není zjevné, že nabídku předloží pouze jeden zájemce a dojde opravdu pouze k jediné nabídce v rámci proběhlého řízení, které bylo otevřené a dostatečným způsobem zveřejněné? Bude nabídnutá cena odpovídat ceně tržní a veřejná podpora bude vyloučena, protože nedojde k poskytnutí výhody? V této souvislosti není uvedeno, zda a jakým způsobem je možné cenu snížit, jak je uvedeno ve stávající úpravě Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci (97/C 209/03). Doporučujeme tento bod na základě výše uvedeného specifikovat. Bod 104 Co je myšleno požadavkem, že v závislosti na hodnotě transakce by se měla spolehlivost ocenění obvykle potvrdit provedením analýzy citlivosti, která posuzuje různé obchodní scénáře, vypracovává pohotovostní plány a porovnává výsledky alternativních metod ocenění? Jak rozlišit situace, kdy je takové posouzení již nezbytné? Může se jevit, že takové hodnocení ocenění způsobí administrativní a finanční zátěž pro veřejné orgány. Bod 108 Doporučujeme doplnit, v jakých případech budou doplňkové metody ocenění, jež vzájemně potvrzují zjištěný výsledek, vyžadovány a v jakých případech naopak vyžadovány nebudou.

8 Bod 116 ve spojení s bodem 112 Bod 112 se ve druhé větě zmiňuje o případu vzniku výhody v podobě získání úvěru za situace, kdy by pro dlužníka nebylo na trhu možné získat úvěr za jakoukoli úrokovou sazbu. Bod 116, který se k úvěrům blíže vyjadřuje, ovšem řeší tzv. referenční úrokovou sazbu. Lze proto doplnit, za jakých podmínek je samotné poskytnutí úvěru, bez ohledu na výši požadované úrokové sazby, vnímáno jako výhoda pro dlužníka, resp. jakým způsobem se toto prokazuje? K části 5 (Selektivita) Souhrnně k vymezení selektivity uvádíme, že možným případem veřejné podpory je i promíjení odvodů za porušení povinností právnických a fyzických osob nakládat s veřejnými prostředky stanoveným způsobem (porušení "rozpočtové kázně") na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci o poskytnutí dotace nebo na základě smlouvy uzavřené mezi soukromým subjektem a orgánem veřejné moci o poskytnutí dotace, jakož i promíjení souvisejícího penále. Uvítali bychom rozšíření návrhu sdělení o výklad této problematiky, respektive o vyjasnění aplikovatelnosti výkladu uvedeného v řadě bodů návrhu sdělení na tuto oblast (zejména se jedná o obdobné případy opatření daňového charakteru - viz např. body 124, 143 a násl., 170 a 171, 172 a násl. návrhu sdělení). Současně bychom uvítali rozšíření dokumentu o jednoznačný výklad problematiky promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a promíjení souvisejícího penále ve vazbě na články 16 a 14 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Bod 143 Jak vyplývá z následného textu (zejména bod 144), znak selektivity byl vyloučen (i přes omezenou lokální či regionální působnost opatření) pouze u těch opatření, která měla daňový charakter. Za účelem vyloučení možného zavádějícího zobecnění (daňová povaha opatření v tomto případě podle nás sehrává podstatnou roli) proto navrhujeme na konci bodu 142 a v bodě 143 tuto skutečnost uvést (tj. zmínit, že tento závěr byl vyvozen u opatření daňové povahy). Část Lze část týkající se družstevních společností aplikovat i na nakládání s majetkem tímto subjektem. Prokáže-li se splnění bodu 159, je vyloučena veřejná podpora i v jiných formách podpory (např. u převodu majetku za zvýhodněných podmínek, podpory na rekonstrukci bytových domů)? Bod 177 Doporučujeme v tomto bodě stanovit, zda je zapotřebí uvedené ukazatele hodnotit kumulativně, nebo zdali stačí splnění pouze jednoho z daných ukazatelů tak, aby bylo opatření selektivní. Bod. 196 odrážka (a) Vzhledem k tomu, že z rozhodovací praxe Evropské komise v souvislosti s posuzováním znaku ovlivnění obchodu uvnitř EU vyplývá, že jsou brány v úvahu dopady podpory na chování spotřebitelů/soutěžitelů z jiných (zpravidla sousedních) členských států, navrhujeme do textu odrážky (a) doplnit text ze zahraničí (znění celého textu: podpora nemá za následek přilákání poptávky nebo investic ze zahraničí do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných

9 členských států ). Stávající znění by mohlo vést k mylnému výkladu, že rovněž pohyb tuzemské poptávky ve směru do daného regionu má vliv na vnitřní obchod EU. Bod 197 V tomto bodě jsou vyjmenovány faktory, které by měly být zvažovány při hodnocení lokálnosti opatření, které se týká financování lanovek a lyžařských vleků. Z uvedeného výčtu, ani z rozhodnutí, které je uvedeno v poznámce 262, není zcela jasné, jak tyto ukazatele vyhodnotit. Doporučujeme proto ustanovení více specifikovat. Bod 198 V bodě 198 je pak oznamováno zrušení některých dosud platných sdělení či oznámení, m.j. také sdělení o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci a sdělení Komise o použití předpisů o státní podpoře v případě opatření týkajících se přímého zdanění podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty se podrobně vyjadřují k veřejné podpoře u konkrétních druhů podpor, nikoli k pojmu veřejná podpora obecně, a navíc se v textu předloženého návrhu sdělení (zejména pokud jde o podporu při prodejích pozemků a staveb) z nich plynoucí podmínky poněkud ztrácejí a jsou obtížně dohledatelné, navrhujeme, aby k nim příslušející výklad byl v předloženém sdělení o pojmu státní podpora jasně označen (např. výčtem odstavců či jasným uvedením v názvu kapitoly/podkapitoly), popř. vyčleněn do zvláštní kapitoly či podkapitoly. Vyčlenění části textu této problematice by přispělo ke snazší orientaci pro uživatele. Obecná poznámka (ve spojení s bodem 198) návrh tohoto sdělení se v některých částech zabývá opatřeními konkrétní povahy, která mají svá specifika a jako taková vyžadují také zvláštní přístup z hlediska zkoumání přítomnosti veřejné podpory. Např. kapitola 5 se z převážné části věnuje pouze opatřením daňové povahy, která ovšem představují pouze určitou kategorii podpor. Vzhledem k tomu, že materiál má za cíl vykládat pojem veřejné podpory obecně, požadujeme jednotlivé znaky rozebrat na příkladech opatření různé povahy (nejen na opatřeních, která souvisejí se zdaňováním). Kapitolu 5 je vhodné v tomto směru doplnit o judikaturu či výklad k selektivitě i v jiných oblastech, než je oblast daní, popř. upřesnit, že kapitola 5 je věnována daňovým otázkám. K tomu doplňujeme, že struktura textu návrhu tohoto sdělení je v některých částech útržkovitá, tj. nezahrnuje celou problematiku vybrané oblasti (např. část režim paušální daně u zvláštních činností). Bod 199 Dané ustanovení přináší značnou právní nejistotu pro orientaci v předpisech upravujících pravidla poskytování veřejné podpory. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést všechny předpisy k veřejné podpoře, přinejmenším ty, u kterých ještě nebyla dokončena modernizace či nebyly revidovány, do souladu tak, aby nedocházelo k jejich kolizi. Domníváme se, že toto ustanovení může vést k právní nejistotě ohledně posouzení, která tvrzení obsažená v těchto předpisech, týkající se pojmu státní podpora, jsou skutečně protichůdná, a tedy mají být nahrazena. Dáváme na zvážení, pokud nelze předpisy (sdělení a rámce) revidovat, uvést alespoň taxativní výčet předpisů, u nichž k této protichůdnosti může dojít, v nejlepším případě pak konkrétní ustanovení, která mají být nahrazena. Jinak dojde k velkým nejasnostem ohledně použitelnosti těchto předpisů.

10 Vzhledem k tomu, že uvedené připomínky obsahují řadu otázek, jejichž zodpovězení by bylo přínosné pro aplikační praxi, bylo by vhodné, aby odpovědi na vznesené otázky byly uvedeny přinejmenším v doplňujícím dokumentu často kladených otázek, který by byl žádoucí pro řešení dalších otázek souvisejících s pojmem veřejné podpory. Technická poznámka K české verzi návrhu sdělení uvádíme, že by v celém textu namísto spojení státní podpora mělo být uvedeno spojení veřejná podpora, které vychází z vnitrostátní legislativy (tj. ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje).

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory jako příjemce veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum AV ČR Liblice, 20. 2. 2008 Výzkumná organizace (čl. 2.2. písm. d) Rámce Společenství) = subjekt (vysoká škola, výzkumný

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

PŘIPOMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY K NÁVRHU NOVÉHO NAŘÍZENÍ NA PODPORU DE MINIMIS

PŘIPOMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY K NÁVRHU NOVÉHO NAŘÍZENÍ NA PODPORU DE MINIMIS PŘIPOMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY K NÁVRHU NOVÉHO NAŘÍZENÍ NA PODPORU DE MINIMIS Z návrhu nového nařízení na podporu de minimis je oproti prvnímu navrhovanému znění, patrný jistý pozitivní posun, neboť reflektuje

Více

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Vyjmutí infrastruktury ze stávající provozní smlouvy musí vyhovět nejméně následujícím požadavkům: a) soulad s Přílohou č. 7

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více