PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100"

Transkript

1 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE /2.05

2 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový modul umoûıuje spolupr ci: tisk rna-/ pamôtíový modul integrovan tisk rna vstup p es ÎteÎku PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Modul PSI aktivován! 28 1 LCD-displej 2 tlaîappletko / i 3 tlaîappletko Start 4 tlaîappletko Menu 5 sign lka PE 6 sign lka NETZ/MAINS 7 sign lka U L /R L 8 sign lka FI/RCD 9 p epapplenaî funkcapple 10 z vôsný popruh 11 chyt pro drû k adaptïr 12 výmônný adaptïr (2pˆl.) 13 výmônný adaptïr (vidlice) 14 drû k adaptïr (zajiötônapple krouûkem) 15 krokosvorky (výmônnï) 16 zkuöebnapple hroty 17 tlaîappletko Start 18 tlaîappletko I 19 dotykovï plochy 20 zdapple ka pro p ipojenapple sond 21 chyty popruhu 22 ohebný kloub 23 n hradnapple pojistky 24 pouzdro s pojistkami 25 nastaviteln Î st p applestroje 26 informaînapple tabulka 27 drû k s bateriemi 28 kryt prostoru bateriapple 29 symbol mô enï veliîiny 1 30 oznaîenapple zvolenï funkce 31 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 1 32 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 2 33 informaînapple daje a odkazy 34 symbol mô enï veliîiny 2 35 nabapplejecapple zdapple ka/p ipojenapple proudovïho transform toru 36 infraîervenï rozhranapple IrDa GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Obsah Strana Obsah Strana 1 Pou itapple BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Uvedenapple do provozu Vlo enapple a výmôna bateriapple Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple Test bateriapple nebo akumul tor Nabapplejenapple akumul tor Aktualizace software p applestroje (Software-Update) StruÎný n vod k obsluze p applestroje ObecnÏ pokyny pro mô enapple P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek PomocnÏ funkce MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI MÔ enapple (vztaüeno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem Speci lnapple zkouöky v obvodech s proudovými chr niîi Zkouöka plynulým n r stem chybovïho proudu Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi s 5 IΔ N (10 ma- a 30 ma) Zkouöenapple proudových chr niî urîených pro pulznapple stejnosmôrný proud Zkouöenapple speci lnapplech proudových chr niî Za applezenapple se selektivnapplemi proudovými chr niîi PRCDs s neline rnapplemi prvky SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS nebo podobnï) ProudovÏ chr niîe se zpo dônou chrakteristikou ñ G Zkouöky s nastavitelným chybovým proudem Zkouöenapple proudových chr niî v IT sappletapplech Zkouöenapple proudových chr niî v TN-S-sappletapplech P ezkouöenapple ochranných podmapplenek, MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky a zjiötônapple zkratovïho proudu (Funkce Z Schl a I K ) MÔ enapple s kladnou nebo z pornou p lvlnou Hodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky ñ mô enapple za proudovým chr niîem bez vybavenapple Zkouöka n bôhu elektromôru s adaptïrem GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Obsah Strana Obsah Strana 9 MÔ enapple vnit napple impedance sappletô (Funkce Z I ) Zkouöka n bôhu elektromôru s výmônným adaptïrem (vidlicapple) MÔ enapple odporu uzemnônapple (Funkce R E ) MÔ enapple se sondou Automatick volba mô icappleho rozsahu Manu lnapple volba mô icappleho rozsahu MÔ enapple bez sondy Vyhodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple napôtapple zemniîe (Funkce U E ) MÔ enapple izolaînappleho odporu podlah a stôn (impedance stanoviötô Z ST ) MÔ enapple izolaînappleho odporu (Funkce R ISO ) MÔ enapple zemnappleho svodovïho proudu (Funkce R E(ISO) ) MÔ enapple izolaînappleho odporu s nastavitelným zkuöebnapplem napôtapplem MÔ enapple izolaînappleho odporu s nar stajapplecapplem zkuöebnapplem napôtapplem Vyhodnocenapple zmô ených hodnot Nastavenapple meznapple hodnoty MÔ enapple napplezkoohmových odpor do 100 Ω (ochranný vodiî a vodiî pro vyrovn napple potenci lu) MÔ enapple napplezkoohmových odpor (Funkce R LO ) Kompenzace jedno ilových prodluüovacapplech vodiî do 10 Ω (funkce DR LO ) ZjiötÔnapple dïlek u bô ných vedenapple z môdi Nastavenapple limitnapplech hodnot Zkouöenapple sledu f zapple (smyslu ot Îenapple) Prvky pro obsluhu a indikaci TechnickÏ parametry Funkce sign lek Obsluha p applestroje Autotest Baterie, akumul tory a nabapplejenapple Z kladnapple nabapplejenapple NiMH- nebo NiCd-Aku v p applestroji Pojistky Pouzdro P applelohy Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka VysvÔtlivky zkratek pou itých v n vodu Prodej - opravy - servis a n hradnapple dapplely - kalibrace DKD äkolenapple PC-Program WinProfi je urîený ke komunikaci s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II a je k dispozici u prodejce pøapplestroje a pouûapplev se nap. pøi aktualizaci software vlastnappleho pøapplestroje. D le pak je pouûapplev n i pro speci lnapple komunikace, kterï jsou aplikov ny mimo pouûitapple pøapplestroje v»eskï republice. Informace m ûete zappleskat u vaöeho prodejce. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Pou itapple S mô icapplem p applestrojem PROFiTEST 0100S-II m žete rychle a racion lnô p ezkouöet ochrann opat enapple podle DIN VDE 0100, d le VE-EN 1 (Rakousko), SEV 3569 (ävýcarsko),»sn a dalöapplech p edpis evropských zemapple. P applestroj je vybaven mikroprocesorem a odpovappled poûadavk m p edpis IEC 61557/EN 61557/VDE 0413.» st 1:VöeobecnÏ poûadavky» st 2:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple izolaînappleho odporu» st 3:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple odporu vypapplenacapple smyîky» st 4:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu zemnapplech vodiî, ochranných vodiî a vodiî k vyrovn napple potenci lu» st 5:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu uzemnônapple» st 6:P applestroje ke zkouöenapple funkce proudových chr niî (RCD) a Îinnosti ochranných opat enapple v TT a TN sappletapplech» st 7:UkazatelÏ sledu f zapple. Vhodnost použitapple: ï p i z izov napple elektrických za applezenapple ï p i uv dônapple za applezenapple do provozu (výchozapple revize) ï p i pravidelných revizapplech a opakovaných zkouök ch ï p i hled napple z vad v elektrických za applezenapplech. Tapplemto p applestrojem je možnï zjistit prakticky vöechny hodnoty, kterï jsou požadov ny pro reviznapple zpr vy nebo p ejapplemacapple protokoly nap. podle»sn a»sn a dalöapplech. K p applestroji je možnï bezkontaktnô p ipojit modul PSI s minitisk rnou, pamôtapple a integrovaným rozhranapplem umožıujapplecapplem p ipojit p applestroj PROFiTEST 0100S-II k poîappletaîi. Modul PSI umožıuje jak p applemý tisk protokolu po skonîenïm mô enapple, tak ve spojenapple s poîappletaîem tisk protokolu form tu A4. Tapplem se dajapple veöker mô enapple archivovat. To je velmi d ležitï nap. p i prokazov napple z ruky a daj p i vöech druzapplech revizapple, zkouöek a kontrol. Rozsah použitelnosti p applestroje PROFiTEST 0100S-II je proti p edchozapplem typ m podstatnô rozöapple en a to na vöechny jedno a trojf zovï sappletô aû do napôtapple 230 V / 400 V (300 V / 500 V) a kmitoîtu 16 2/ 3 / 50 / 60 / 200 / 400 Hz. S p applestrojem PROFiTEST 0100S-II lze prov dôt n sledujapplecapple mô enapple a zkouöky: ï napôtapple ï kmitoîtu ï sledu f zapple ï impedance vypapplenacapple smyîky ï vnit napple impedance sappletô ï zkouöky proudových chr niî ï odporu uzemnônapple ï napôtapple na zemniîi ï izolaînappleho odporu podlah a stôn ï izolaînappleho odporu ï zemnappleho svodovïho odporu ï napplezkoohmov mô enapple (vyrovn napple potenci lu) ï mô enapple unikajapplech proud proudovým transform torem (ìkleötôî) ï zkouöky elektromôr z tôžapple ï mô enapple dïlek vodiî BezpeÎnostnapple oznaîenapple 2 BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Tento p applestroj splıuje poûadavky platných evropských a n rodnapplech norem. To je stvrzeno smôrnicapple a znaîkou CE. Odpovappledajapplecapple prohl öenapple konformity lze v p applepadô pot eby zappleskat u vaöeho dodavatele p applestroje nebo p applemo u firmy GOSSEN METRAWATT GMBH. 6 GOSSEN METRAWATT GMBH K EMA EUR

7 Elektronický mô icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST 0100S-II je navržen, vyroben a zkouöen tak, aby vyhovoval IEC / EN /VDE p edpis m a»sn. Pokud je p applestroj d slednô použapplev n v souladu s tapplemto n vodem k obsluze, je plnô zajiötôna bezpeînost obsluhy a okolapple. P ed prvnapplem použitapplem p applestroje si prosapplem peîlivô a plnô p eîtôte n vod k obsluze. MÔjte jej na z eteli a dodržujte jej ve vöech jeho požadavcapplech. N vod musapple být dostupný vöem uživatelùm. Zkouöky a mô enapple s p applestrojem smapple prov dôt pouze vyökolený odbornapplek, který odpovappled za to, ûe p applestroj bude pouûapplev n v souladu s bezpeînostnapplemi p edpisy a nikdo p i jeho pouûapplev napple nebude ohroûen. UpozornÔnapple Výrobce nebo dovozce zdravotnických p applestroj musapple v technických podkladech upozornit na zvl ötnosti za applezenapple, aby p i jejich zkouöenapple nedoölo k ohroûenapple osob nebo poökozenapple za applezenapple. Drž k s výmônnými adaptïry a zkuöebnapple hroty držte vždy pevnô, když jsou nap. zasunuty do zdapple ek nebo p iloženy k mapplestu mô enapple. Když se spir lovitô tvarovanï mô icapple öı ry nam hajapple tahem, vznik nebezpeîapple p i jejich uvolnônapple z mapplesta p ipojenapple (zasunutapple). MÔ icapple p applestroj nesmapple být pouûapplev n: ï když je odstranôn kryt prostoru pro baterie ï p i znatelnïm vnôjöapplem poökozenapple ï p i poökozenapple mô icapplech vodiî nebo adaptïr ï v p applepadô, ûe již nenapple zajiötôna bezchybn funkce ï po delöapplem skladov napple v nep appleznivých podmapplenk ch (nap. vlhkost, prach, teplota a pod.). VysvÔtlujapplecapple symboly na p applestroji UpozornÔnapple, Pozor!! dbejte pokyn! P applestroj t appledy II + nabapplejecapple zdapple ka 9 V DC pro nabapplejecapple za applezenapple NA 0100S VylouÎenapple ruîenapple za p applepadnï ökody p i mô enapple P i zkouök ch v sappletapplech s proudovými chr niîi mohou tyto chr niîe vybavit (vypnout). Toto se m ûe takï st t, kdyû je norm lnapple pr bôh zkouöky ovlivnôn, obvykle nap appleklad v p applepadô, ûe v mô enïm mapplestô (obvodu) jiû existuje urîit roveı unikajapplecappleho proudu. MÔ applecapple proud p applestroje se pak s tapplemto unikajapplecapplem proudem sîapplet (je superponov n) a tak m ûe být hodnota vybavovacappleho proudu proudovïho chr niîe p ekroîena a chr niî vybavapple. To m ûe mapplet za n sledek p eruöenapple provozu za applezenapple na zpracov napple dat (poîappletaî ), p applepadnô jinï kancel skï techniky. Proto smapplete tuto zkouöku prov dôt výhradnô po dohodô s pracovnapplekem odpovôdným za provoz zkouöenïho objektu, který si pat iîným zp sobem tato za applezenapple zajistapple (p ed ztr tou dat, poökozenapplem a pod.). Nejjednoduöapple je tato za applezenapple p ed zkouöenapplem proudových chr niî vypnout. Výrobce zkuöebnappleho p applestroje proto nep ejapplem ruîenapple za p applemï Îi nep applemï ökody na za applezenapplech, poîappletaîapplech, periferiapplech, datech, kterï mohou vzniknout p i pouûitapple zkuöebnappleho p applestroje. Ukl d napple dat NamÔ enï daje spolu s uvedenapplem adres obvod, ve kterých byla prov dôna mô enapple lze ukl dat do PSI-modulu (p applesluöenstvapple PROFiTEST PSI, kterï je dod v no na zvl ötnapple poûadavek odbôratele - nenapple souî stapple z kladnappleho vybavenapple p applestroje). Je pot ebnï pravidelnï uloûenï daje p en öet do PC. SouÎasnÔ je nutnï kontrolovat pravidelnô kapacitu bateriapple vloûených do modulu, aby p i poklesu napôtapple nedoölo ke ztr tô uloûených dat. Vlastnapple zpracov napple výsledk je moûnï n slednô prost ednictvapplem software WINDOK P 100, který je k dispozici u prodejce p applestroje (dod v se na z kladô poûadavku odbôratele). Jeho demo verze je k dispozici na str nk ch dovozce p applestroje GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Uvedenapple do provozu 3.1 Vlo enapple a výmôna bateriapple 3.2 Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple! Pozor! P ed otev enapplem prostoru pro baterie musapple být p applestroj ve vöech pˆlech odpojen od napôtapple! U L-N K nap jenapple p applestroje PROFiTEST 0100S-II použapplevejte 6 ks 1,5 V bateriapple mignon podle IEC LR 6. Použapplevejte pouze baterie (zinko-uhlapplekovï) dle IEC LR 6. Nepoužapplevejte burelovï baterie vzhledem k jejich napplezkï životnosti. UpozornÔnapple Lze rovnôž použapplevat akumul tory NiCd nebo lïpe akumul tory NiMH s kapacitou cca 1200 mah. Zp sob nabapplejenapple a použapplev napple nabapplejeîky viz Î st 17.2 na str. 66. VymÔıujte vždy najednou vöechny baterie, t.j. celou sadu. Baterie uchov vejte v odpovappledajapplecapplem prost edapple. Mincapple nebo öroubov kem uvolnôte kryt prostoru bateriapple (28). Pomocapple p sku vyt hnôte drž k s bateriemi (27) a vložte 6 ks 1,5 V Mignon bateriapple, p i dodrženapple spr vnï polarity dle symbol. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! Vložte drž k s bateriemi (27) zpôt do prostoru pro baterie, p iîemž p sek vložte pod drž k. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! P iložte zpôt kryt prostoru bateriapple a öroub pevnô upevnôte! StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte požadovaný komunikaînapple jazyk! Pozor! P applestroj nesmapple být uveden do provozu bez krytu prostoru pro baterie! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte kurzor podle vaöich požadavk. V hornapple pozici se p applestroj po uvedenapple do provozu nastavapple vždy na z kladnapple funkci, ve spodnapple pozici se po zapnutapple p applestroje nastavapple vždy poslednô použapplevan funkce. 3.3 Test bateriapple nebo akumul tor U L-N UpozornÔnapple Kdykoliv nastavapplete p epapplenaî funkcapple (9) je automaticky zvolena z kladnapple funkce. V p applepadô, že je p applestroj v pozici Autotest, musapple se tento test nejd appleve dokonîit! OsvÔtlenapple displeje Abychom prodloužili životnost bateriapple je vhodnï použapplevat osvôtlenapple displeje pouze v p applepadech snappleženï viditelnosti. Stisknutapplem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4) osvôtlenapple vypneme nebo zapneme. Nastavenapple doby zapnutapple p applestroje Stiskneme-li tlaîappletko Menu (4) m žeme nastavit požadovanou dobu zapnutapple p applestroje. UpozornÔnapple P i testu bateriapple nebo akumul tor musapple být z sadnô p applestroj odpojen od mapplest mô enapple. P i stisknutapple tlaîappletka Start (3 nebo 17) se sign lky NETZ/MAINS, U L /R L a FI/RCD kr tce rozsvappletapple. P edvolen doba zapnutapple p applestroje výraznô ovlivıuje kapacitu bateriapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Dojde-li k poklesu napôtapple bateriapple pod dovolenou hodnotu, zobrazapple se na displeji n sledujapplecapple obr zek: P applestroj se zablokuje a mô apple pouze napôtapple. P i silnïm vybitapple bateriapple se na displeji nezobrazapple ž dný daj. Sledujte proto prosapplem pr bôžnô stav bateriapple a vybitï baterie vymôıte vîas za novï, aby nedoölo k poökozenapple p applestroje vyteklým elektrolytem. 3.4 Nabapplejenapple akumul tor! Pozor! K nabapplejenapple akumul tor použapplevejte pouze origin lnapple nabapplejeîku výrobce typ NA 0100S s bezpeîným oddôlenapplem od nap jecappleho napôtapple sappletô a s napôtapplem na sekund rnapple stranô 9 V DC. P ed p ipojenapplem nabapplejeîky na zdapple ku (35) se p esvôdîete bezpeînô o n sledujapplecapplem: ñ jsou vloženy akumul tory, nikoliv baterie ñ p applestroj je oddôlen vöemi pˆly od mô ených obvod. 3.5 Aktualizace software p applestroje (Software-Update) Výrobce p applestroje neust le sleduje vývoj pot eb technik uûapplevajapplecapplech p applestroje, p iîemû d slednô sleduje i vývoj mezin rodnapplech p edpis, kterými jsou stanovov ny novï poûadavky jak na vlastnapple mô icapple p applestroje, tak i na metodiku a rozsah mô enapple. P applepadnï novï poûadavky jsou proto operativnô zapracov ny do p applestroje tak, aby bylo moûnï vûdy s p applestrojem respektovat novï poûadavky. V adô p applepad pak je p applestroj PROFiTEST 0100S-II vybaven jiû v dostateînïm p edstihu. D appleve vyrobenï p applestroje typu PROFiTEST 0100S-II je tak moûnï operativnô doplnit novými poûadavky mô enapple prost ednictvapplem update p applestroje. BuÚte proto ve spojenapple s vaöapplem dodavatelem p applestroje a v p applepadô pot eby si nechte programovï vybavenapple p applestroje upravit. P ipojte p ipojovacapple 3,5 mm konektor nabapplejeîky NA 0100S do boînapple zdapple ky (35). UveÚte spapplenaî nabapplejeîky NA 0100S do polohy 9 V. UveÚte nabapplejenapple do chodu jako p i testu bateriapple. P applestroj s m rozpozn, že je do zdapple ky p ipojena nabapplejeîka a odstartuje nabapplejenapple. VybitÏ akumul tory (zobrazenapple < 6 V) pot ebujapple k nabitapple cca 4 hod. P i plô vybitých akumul torech se p applestroj ned zapnout. P ipojte v tomto p applepadô nabapplejeîku a uveúte ji do chodu a cca 30 min. akumul tory nabapplejejte. Po uplynutapple tïto doby uveúte nabapplejenapple do chodu obvyklým zp sobem. 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 4 StruÎný n vod k obsluze p applestroje MÔ enapple a zkouöenapple s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II probappleh velice jednoduöe a rychle. Pro p ev žný poîet mô enapple v m bude staîit integrovaný struîný n vod dod vaný k p applestroji. DoporuÎujeme v m p esto vônovat pozornost obsahu n sledujapplecapplech Î stapple tohoto n vodu, kterï jsou ke struînïmu n vodu p idruženy. Pojmy Z kladnapple funkce Vedlejöapple funkce p epapplenaî funkcapple (9) nastavte podle pot eby na požadovanï mô enapple nebo zkouöky. Z kladnapple funkce se zobrazapple na displeji na prvnapple dce. Kdykoliv p epnete p epapplenaî funkcapple (9), nastavapple se z kladnapple funkce automaticky. zobrazapple se na displeji pod z kladnapple funkcapple a je p edvoliteln vždy opakovaným stiskem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4). Nastavenapple je oznaîeno vždy kurzorem. Pro vöechny mô icapple funkce a mô enapple m žete postupovat n sledovnô: Z kladnapple funkci nastavapplete p epnutapplem p epapplenaî funkcapple (9) do zvolenï polohy. P applestroj p ipojappleme k mô enïmu mapplestu tak, že výmônný adaptïr (13) upevnôný do drž ku výmônných adaptïr (14) vsuneme do z suvky (mapplesta mô enapple) nebo p applepadnô prost ednictvapplem dvojpˆlovïho adaptïru (12) p ipojappleme k mapplestu mô enapple. P i zvolenï funkci R LO a R ISO se mô enapple prov dapple za použitapple výmônnïho dvojpˆlovïho adaptïru (12). Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. Z kladnapple nebo vedlejöapple funkce m ûeme p edvolit stiskem tlaîappletka Menu (4). Stiskeme-li tlaîappletko Menu (4) jednou, p applestroj se zapne a v jednom menu zobrazapple na displeji spoleînô z kladnapple a vedlejöapple funkce - viz p appleklady: U L-N U L-PE 10 ma 30 ma GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 Ι ΔN 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Schl R LO Z I Opakovaným stiskem tlaîappletka Menu (4) nastavte kurzor na požadovanou funkci. Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. P edvolba funkce nenapple pot ebn, když jsou již, jak je pops no výöe, nastaveny z kladnapple pop. vedlejöapple funkce. R E MÔ enapple zah jappleme stiskem tlaîappletka Start (3 nebo 17), p iîemž se n slednô na displeji zobrazapple výsledky mô enapple. Pro kontrolu funkce vybavenapple proudovïho chr niîe držte stisknutï tlaîappletko (2 nebo 18) po dobu zapnutapple p applestroje, resp. dokud proudový chr niî nevybavapple. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 5 ObecnÏ pokyny pro mô enapple 5.1 P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple V elektrických za applezenapplech se z suvkami s ochranným kontaktem vsuıte do z suvky výmônný adaptïr (vidlici) (13), upevnônou do drž ku adaptïr (14). KlappleÎov napple z suvky nenapple rozhodujapplecapple, protože p applestroj si s m ovô apple mapplesto p ipojenapple f zovïho a st ednappleho vodiîe na p applesluönï dutince z suvky a v p applepadô pot eby si pro mô enapple p epˆlov napple vodiî provede s m. NapÔtapple mezi f zovým vodiîem L a ochranným vodiîem PE smapple být max. 253 V!! Z toho je vyjmuto: ñ mô enapple napôtapple v poloze p epapplenaîe funcapple (9) v poloze U L-PE ñ mô enapple izolaînappleho odporu ñ napplezkoohmov mô enapple odporu ñ mô enapple sledu f zapple. Polohy f zovïho vodiîe L a st ednappleho vodiîe N jsou na výmônnïm adaptïru - vidlici (13) vyznaîeny. P i mô enapple v trojf zových z suvk ch, rozvadôîapplech, p applepadnô na svorkovnicapplech p applemo v za applezenapplech použijte výmônný adaptïr dvojpˆlový (12), který se nasune do drž ku adaptïr (14) (viz takï tab. 16.1). Pevný hrot p ipojte na vodiî PE p applepadnô N, zkuöebnapple hrot se öı rou p ipojte k f zovïmu vodiîi. P i mô enapple sledu f zapple p ipojte k dvojpˆlovïmu adaptïru (12) dalöapple oddôlitelnou öı ru s mô icapplem hrotem. Nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy U L-N a Z I pak mô enapple s dvojpˆlovým adaptïrem nenapple možnï. P i mô enapple je nezbytnï p epapplenaî funkcapple pro tyto p applepady nastavit do polohy U L-PE resp. Z Schl. DotykovÏ napôtapple p i zkouöce proudových chr niî a zemnapple odpor se mohou mô it bez sondy, napôtapple na zemniîi, izolaînapple odpor stanoviötô, napôtapple na sondô a zkouöky proudových chr niî v sappletapplech IT se musapple mô it se sondou. Ta se p ipojapple do zdapple ky (20) bezpeînostnapplem ban nkem o pr môru 4 mm. 5.2 AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple PROFiTEST 0100S-II s m nastavapple vöechny pot ebnï okolnosti provozu, kterï m že samostatnô vyhodnotit. OvÔ apple napôtapple a kmitoîet sappletô. Když jsou tyto hodnoty v toleranînapplech mezapplech, zobrazapple se na displeji (1) jmenovitï hodnoty. Pokud jsou namô enï hodnoty mimo dovolenï tolerance, zobrazapple se aktu lnapple hodnoty napôtapple (U) a kmitoîtu (f). Kolapples napple napôtapple sappletô neovlivnapple výsledky mô enapple! P i každïm mô enapple je automaticky hlappled na velikost dovolenïho dotykovïho napôtapple. P i p ekroîenapple hodnoty > 25 V resp. > 50 V, se mô enapple ihned p eruöapple a sign lka U L (7) svappletapple ÎervenÔ! V p applepadô, že napôtapple bateriapple poklesne pod dovolenou hodnotu tak p applestroj okamžitô p eruöapple mô enapple a v mô enapple lze pokraîovat až po výmônô bateriapple. MÔ enapple se automaticky p eruöapple, resp. mô icapple proces zastavapple (vyjma mô enapple napôtapple a sledu f zapple): ï p i nep applepustnïm napôtapple sappletô (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V resp. > 550 V) p i mô enapplech p i nichž se vyžaduje napôtapple sappletô, ï pokud se na mapplestô mô enapple vyskytne napôtapple p i mô enapple izolaînappleho odporu nebo napplezkoohmových mô enapplech, ï pokud je teplota p applestroje nep applepustnô vysok. Nep applepustnô vysok teplota by mohla vzniknout až po cca 500 mô enapplech v 5 s opakov napple (taktu), nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy Z Schl nebo Z I. Pokud se p applestroj pokusappleme nastartovat, objevapple se na displeji (1) odpovappledajapplecapple informace. P applestroj se s m automaticky vypne po ukonîenïm mô enapple po uplynutapple p ednastavenï doby vypnutapple (viz Î st 3.2). Dobu zapnutapple p applestroje m žeme zmônit prost ednictvapplem menu a položky nastavenapple a kdykoliv aktivovat znovu stiskem nôkterïho tlaîappletka, p applepadnô p estavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do jinï polohy mô enapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 P i mô enapple postupným n r stem chybovïho proudu p i zkouöenapple selektivnapplech proudových chr niî a p i mô enapple napôtapple na zemniîi z st v p applestroj zapnut až 75 s, vîetnô nastavenï doby zapnutapple p applestroje. P applestroj se vždy vypne s m automaticky! 5.3 Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti Na LCD displeji (1) se zobrazuje: ï zmô en hodnota s kr tkou charakteristikou a veliîinou, ï zvolen funkce mô enapple, ï jmenovitï napôtapple, ï jmenovitý kmitoîet, ï takï p applepadn chybov hl öenapple. P i mô enapplech, kter probapplehajapple automaticky, jsou výsledky uloženy do pamôti až do dalöappleho mô enapple, p applepadnô až do automatickïho vypnutapple p applestroje. Jsou na displeji zobrazov ny digit lnô. P ekroîapple-li se p i mô enapple meznapple hodnota mô icappleho rozsahu, pak se jeötô p ed zobrazenou hodnotou zobrazapple symbol Ñ>ì (vôtöapple). Tapplem je signalizov no p ekroîenapple meznapple hodnoty. 5.4 P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek SamostatnÏ ovô ov napple z suvek s ochranným kontaktem na spr vnost zapojenapple je p ed kteroukoliv zkouökou ochranných opat enapple zbyteînï prov dôt. P applestroj si svým internapplem systïmem s m rozpozn vadnï zapojenapple a stav, p iîemž je signalizuje n sledovnô : ï nedovolen hodnota napôtapple sappletô (< 60 V nebo > 253 V): Sign lka NETZ/MAINS (6) blik ÎervenÔ a vlastnapple mô enapple je zablo-kov no. ï ochranný vodiî nenapple p ipojen nebo m potenci l proti zemi ä 100 V p i f > 45 Hz: P i dotyku s dotykovou plochou (19) svappletapple sign lka PE (5) ÎervenÔ. MÔ enapple nenapple p i rozsvapplecenï sign lce blokov no. Sign lka vöak nesvappletapple, když je p epapplenaî funkcapple (9) v poloze U L-N nebo Z I (viz Funkce sign lek na str. 63). UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N a Z I m že p i zapnutapple p applestroje svappletit Îerven sign lka PE p i dotyku kontaktnapplech ploch (19), když je vodiî N spojen v z suvce s f zovým vodiîem. ï ï st ednapple vodiî N nenapple p ipojen: sign lka NETZ/MAINS (6) blik zelenô (viz Funkce sign lek na str. 63). Jeden z ochranných kontakt (p i Schuko z suvce) nenapple zapojen: to se p i zvolenï funkci FI, Z I, Z Schl a R E ihned automaticky p ezkouöapple. P i öpatnïm p echodovïm odporu kontaktu se podle pˆlov napple vidlice zobrazapple n sledujapplecapple: ñ napôtapple sappletô cca 150 V v sappleti 230 V (v sappletapplech s jiným jmenovitým napôtapplem tomu odpovappledajapplecapple hodnota). ñ ÑSTOP-Schildì s upozornônapplem ìuzemıovacapple odpor p appleliö vysoký nebo vadn pojistkaî.! Pozor! Z môna vodiî N a PE v sappletapplech bez proudovïho chr niîe se p applestrojem nerozpozn a nesignalizuje se. V sappletapplech s proudovým chr niîem dojde p i mô enapple Z I k jeho vybavenapple, pokud jsou vodiîe PE a N zamônôny. 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 5.5 PomocnÏ funkce Pro každou z kladnapple a vedlejöapple funkci je možnï prost ednictvapplem tlaîappletka Menu (4) vyvolat na displeji (1) p applesluönï schema jak p ipojit p applestroj k mapplestu mô enapple, p applepadnô pomocnï vysvôtlujapplecapple texty. Stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) se vyvol schema zapojenapple a opakovaným stiskem tohoto tlaîappletka se vyvol pomocný text. Tento postup lze podle pot eby opakovat. 6 MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu 6.1 NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) P ipojenapple Stiskem tlaîappletka (4) se opouötapple režim nastavenapple pomocnï funkce. U L-N UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N nelze mô it s dvojpˆlovým adaptïrem (12) napôtapple! GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 6.2 NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N P ipojenapple U L-PE Stiskem tlaîappletka / i p epapplen te zobrazenapple obou ostatnapplech napôtapple zjistitelných v z suvce. ZpÔt k p edchozapplemu zobrazenapple se dostanete stiskem tlaîappletka Start. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 6.3 NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) P ipojenapple U L-PE UpozornÔnapple MÔ enapple sloužapple ke zjiötônapple, zda mezi sondou a ochranným vodiîem PE nenapple napôti. NapÔti s hodnotou blapplezkou napôtapple sappletô signalizujapple öpatnou sondu. MÔ enapple je možnï zah jit po zasunutapple sondy do zemô a jejapplem p ipojenapple do zdapple ky (20). Pozor! ReferenÎnapple zemnapple potenci l, odstup od zemniîe musapple být vôtöapple nebo roven 20 m. 6.4 MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru Unikajapplecapple a vyrovn vacapple proudy do 1 A jakoû i pracovnapple proudy do 150 A je možnï mô it s pomocapple speci lnappleho proudovïho mô icappleho transform toru proudu Clip 0100S, který p ipojapplete do nabapplejecapple zdapple ky (35) p applestroje.! Pozor! NebezpeÎapple vysokïho napôtapple! Použapplevejte pouze origin lnapple p applesluöenstvapple! Jiný typ ìkleötappleî nemusapple být na sekund rnapple stranô zakonîen pro uzav enapple z tôže. NebezpeÎn napôtapple pak mohou ohrozit obsluhu a p applestroj! Maxim lnô p applepustnï provoznapple napôtapple je jmenovitï napôtapple ìkleötappleî. P i vyhodnocov napple výsledk berte v vahu vždy p appledavnou chybu.! Pozor! V ž dnïm p applepadô nep ipojujte do zdapple ky jinï proudovï transform tory než typ schv lený firmou GOSSEN- METRAWATT!! Mohlo by dojapplet k ohroženapple obsluhy nebo poökozenapple zkuöebnappleho p applestroje. Pokud je do zdapple ky p ipojen proudový transform tor nebo nabapplejeîka, jsou blokov ny ostatnapple funkce p applestroje. ProvÔ applete-li tuto podmapplenku, pak se na displeji objevapple hl öenapple ìadaptïr odstranitî. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 é dnou zkouöku nem žete prov dôt. Po odpojenapple proudovïho mô icappleho transform toru nebo nabapplejeîky automaticky toto hl öenapple zmizapple p i funkcapplech st lïho mô enapple (nap. mô enapple napôtapple). P i ostatnapplech funkcapplech zmizapple v okamžiku novïho mô enapple nebo po p epnutapple p epapplenaîe funkcapple (9). Kdyû p i nastavenapple funkce I L nebo I AMP nenapple proudový mô icapple transform tor p ipojen k p applestroji, objevapple se hl öenapple ìpouûapplet proudovï kleötôî. P ipojenapple U L-PE Poloha p epapplenaîe na kleötíovïm mô icapplem transform toru proudu musapple odpovappledat zvolenïmu mô icapplemu parametru I L nebo I AMP na displeji mô icappleho p applestroje. CLIP0100s mô icapple rozsah p applestroj CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma... 1,0 A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * P ipojenapple prost ednictvapplem CLIP-ON-adapÏrkabelu (Z501G); Rozsah b a c zde nenapple moûný I L I AMP. 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.5 MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Prost ednictvapplem novô dod vanïho p applesluöenstvapple se moûnosti mô enapple z sadnô rozöi ujapple. Funkci Temp/F.Rel. lze vyvolat p i nastavenapple otoînïho p epapplenaîe funkcapple do pozice U L-PE, kde je tato funkce na staviteln na poslednapple dce menu. Po p ipojenapple adaptïru k p applestroji lze zmô it teplotu okolapple a relativnapple vlhkost. Pokud je p ipojenapple adaptïru v po adku, tak se na displeji zobrazapple informace ÑZ541A ñ O.K.ì. Funkce mô enapple teploty a vlhkosti se opustapple stiskem tlaîappletka Menu (ca. 1 s) na p applestroji nebo otoîenapplem p epapplenaîe funkcapple do jinï polohy. Pro tuto funkci se na displeji nezobrazuje û dn n povôda. Dosaûen teplota se zobrazuje ve stupnapplech Celsia. P i pouûitapple adaptïru Z541A nenapple moûnï pouûapplevat souîasnô na p applestroji PROFiTEST 0100S-II PSI-Modul p applepadnô IrDa-Adapter. Po ukonîenapple mô enapple vyîkejte vypnutapple p applestroje a na startujte jej jako obvykle. P ipojenapple U L-PE InfraÎervenÏ rozhranapple MÔ icapple adaptïr teploty a vlhkosti Z541A ChybovÏ hl öenapple na p applestroji Informace na displeji ÑZ541A ñ?????ì m ûe mapplet n sledujapplecapple d vody: ñ Îinek sluneînappleho svôtla ñ vybitï baterie v adaptïru Z541A ñ nespr vnï p ipojenapple adaptïru k p applestroji nebo jeho poökozenapple Abychom zabr nili nechtônïmu zapnutapple (p es infraîervenï rozhranapple) je pot ebnï ochr nit adaptïr Z541A p ed p applemým dopadem sluneînapplech paprsk (ûivotnost bateriapple!). GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 7 Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI Zkouöenapple proudových chr niî sest v z: ï prohlappledky, ï vyzkouöenapple, ï mô enapple. Ke zkouök m a mô enapple použijte p applestroj PROFiTEST 0100S-II. MÔ enapple m žete prov dôt se sondou nebo bez sondy. P i mô enapple v sappletapplech IT je sonda nezbytn. MÔ enapple se sondou p edpokl d, že sonda bude mapplet potenci l referenînapple zemô. To znamen, že musapple být umapplestôna vnô sp du napôtapple chr niîovïho zemniîe (R E ). Odstup chr niîovïho zemniîe od sondy musapple být nejmïnô 20 m. Sonda se p ipojapple k p applestroji pomocapple ban nku o pr môru 4 mm do zdapple ky (20). Ve vôtöinô p applepad budete prov dôt mô enapple bez sondy.! Pozor! Sonda je Î stapple mô icappleho obvodu a podle VDE 0413 m že být proud proch zejapplecapple obvodem max. 3,5 ma! P applepadnï napôtapple na sondô m žete ovô it nastavenapplem funkce U SONDE viz Î st 6.3 na str. 17 Pozn mka: P i mô enapple postupujte vždy tak, že nejd appleve ovô applete vlastnosti proudovïho chr niîe postupným n r stem vybavovacappleho proudu, pak je možnï zjistit Îas vybavenapple a dotykovï napôtapple p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu. N slednô je možnï provïst zkouöky 5 ti n sobkem jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu se zjiötônapplem Îasu vybavenapple, p applepadnô zkouöky 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Na plný z vôr pak ovô ujeme funkci chr niîe stiskem vybavovacappleho tlaîappletka chr niîe. 7.1 MÔ enapple (vzta eno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem P ipojenapple Postup mô enapple Podle»SN se musapple vyvol napplem poruchovïho proudu za proudovým chr niîem prok zat, že: ñ proudový chr niî vypapplen alespoı p i dosaženapple svïho jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu, ñ nenapple p ekroîena mez dovolenïho trvalïho dotykovïho napôtapple, stanoven pro za applezenapple. ñ nenapple p ekroîena doba na vybavenapple proudovïho chr niîe rozdapplelovým proudem vz vislosti na U di P i ovô ov napple dotykovïho napôtapple U IΔN vznikajapplecapplem p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu se použapplev proud pouze v rovni 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Tapplem se zajistapple, že proudový chr niî nevypne a m žete mô it jednoduöe a rychle. Tapplemto postupem odpad d appleve použapplevan zdlouhav a nepohodln metoda zkouöenapple na jednom mapplestô a prokazov napple, že vöechny ostatnapple jiötônï Î sti jsou s tapplemto mapplestem spojeny napplezkoohmovô a spolehlivô. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

FYZIKA Teoretick lohy celost tn ho kola 48. ro n ku FO Ve dnech 27. nora { 2. b ezna se v B lovci uskute nilo celost tn kolo 48. ro n ku fyzik ln olympi dy (viz zpr vu v MFI 16 (2007),. 9, s. 574). V p

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 510 ND 550 display pro záznam polohy (7-segmentový-LED) 8 dekád se znaménkem shora dolů X, Y, Z volba os (osa Z pouze u ND 550) volba parametru po osách č selná klávesnice

Více