PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100"

Transkript

1 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE /2.05

2 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový modul umoûıuje spolupr ci: tisk rna-/ pamôtíový modul integrovan tisk rna vstup p es ÎteÎku PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Modul PSI aktivován! 28 1 LCD-displej 2 tlaîappletko / i 3 tlaîappletko Start 4 tlaîappletko Menu 5 sign lka PE 6 sign lka NETZ/MAINS 7 sign lka U L /R L 8 sign lka FI/RCD 9 p epapplenaî funkcapple 10 z vôsný popruh 11 chyt pro drû k adaptïr 12 výmônný adaptïr (2pˆl.) 13 výmônný adaptïr (vidlice) 14 drû k adaptïr (zajiötônapple krouûkem) 15 krokosvorky (výmônnï) 16 zkuöebnapple hroty 17 tlaîappletko Start 18 tlaîappletko I 19 dotykovï plochy 20 zdapple ka pro p ipojenapple sond 21 chyty popruhu 22 ohebný kloub 23 n hradnapple pojistky 24 pouzdro s pojistkami 25 nastaviteln Î st p applestroje 26 informaînapple tabulka 27 drû k s bateriemi 28 kryt prostoru bateriapple 29 symbol mô enï veliîiny 1 30 oznaîenapple zvolenï funkce 31 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 1 32 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 2 33 informaînapple daje a odkazy 34 symbol mô enï veliîiny 2 35 nabapplejecapple zdapple ka/p ipojenapple proudovïho transform toru 36 infraîervenï rozhranapple IrDa GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Obsah Strana Obsah Strana 1 Pou itapple BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Uvedenapple do provozu Vlo enapple a výmôna bateriapple Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple Test bateriapple nebo akumul tor Nabapplejenapple akumul tor Aktualizace software p applestroje (Software-Update) StruÎný n vod k obsluze p applestroje ObecnÏ pokyny pro mô enapple P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek PomocnÏ funkce MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI MÔ enapple (vztaüeno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem Speci lnapple zkouöky v obvodech s proudovými chr niîi Zkouöka plynulým n r stem chybovïho proudu Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi s 5 IΔ N (10 ma- a 30 ma) Zkouöenapple proudových chr niî urîených pro pulznapple stejnosmôrný proud Zkouöenapple speci lnapplech proudových chr niî Za applezenapple se selektivnapplemi proudovými chr niîi PRCDs s neline rnapplemi prvky SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS nebo podobnï) ProudovÏ chr niîe se zpo dônou chrakteristikou ñ G Zkouöky s nastavitelným chybovým proudem Zkouöenapple proudových chr niî v IT sappletapplech Zkouöenapple proudových chr niî v TN-S-sappletapplech P ezkouöenapple ochranných podmapplenek, MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky a zjiötônapple zkratovïho proudu (Funkce Z Schl a I K ) MÔ enapple s kladnou nebo z pornou p lvlnou Hodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky ñ mô enapple za proudovým chr niîem bez vybavenapple Zkouöka n bôhu elektromôru s adaptïrem GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Obsah Strana Obsah Strana 9 MÔ enapple vnit napple impedance sappletô (Funkce Z I ) Zkouöka n bôhu elektromôru s výmônným adaptïrem (vidlicapple) MÔ enapple odporu uzemnônapple (Funkce R E ) MÔ enapple se sondou Automatick volba mô icappleho rozsahu Manu lnapple volba mô icappleho rozsahu MÔ enapple bez sondy Vyhodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple napôtapple zemniîe (Funkce U E ) MÔ enapple izolaînappleho odporu podlah a stôn (impedance stanoviötô Z ST ) MÔ enapple izolaînappleho odporu (Funkce R ISO ) MÔ enapple zemnappleho svodovïho proudu (Funkce R E(ISO) ) MÔ enapple izolaînappleho odporu s nastavitelným zkuöebnapplem napôtapplem MÔ enapple izolaînappleho odporu s nar stajapplecapplem zkuöebnapplem napôtapplem Vyhodnocenapple zmô ených hodnot Nastavenapple meznapple hodnoty MÔ enapple napplezkoohmových odpor do 100 Ω (ochranný vodiî a vodiî pro vyrovn napple potenci lu) MÔ enapple napplezkoohmových odpor (Funkce R LO ) Kompenzace jedno ilových prodluüovacapplech vodiî do 10 Ω (funkce DR LO ) ZjiötÔnapple dïlek u bô ných vedenapple z môdi Nastavenapple limitnapplech hodnot Zkouöenapple sledu f zapple (smyslu ot Îenapple) Prvky pro obsluhu a indikaci TechnickÏ parametry Funkce sign lek Obsluha p applestroje Autotest Baterie, akumul tory a nabapplejenapple Z kladnapple nabapplejenapple NiMH- nebo NiCd-Aku v p applestroji Pojistky Pouzdro P applelohy Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka VysvÔtlivky zkratek pou itých v n vodu Prodej - opravy - servis a n hradnapple dapplely - kalibrace DKD äkolenapple PC-Program WinProfi je urîený ke komunikaci s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II a je k dispozici u prodejce pøapplestroje a pouûapplev se nap. pøi aktualizaci software vlastnappleho pøapplestroje. D le pak je pouûapplev n i pro speci lnapple komunikace, kterï jsou aplikov ny mimo pouûitapple pøapplestroje v»eskï republice. Informace m ûete zappleskat u vaöeho prodejce. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Pou itapple S mô icapplem p applestrojem PROFiTEST 0100S-II m žete rychle a racion lnô p ezkouöet ochrann opat enapple podle DIN VDE 0100, d le VE-EN 1 (Rakousko), SEV 3569 (ävýcarsko),»sn a dalöapplech p edpis evropských zemapple. P applestroj je vybaven mikroprocesorem a odpovappled poûadavk m p edpis IEC 61557/EN 61557/VDE 0413.» st 1:VöeobecnÏ poûadavky» st 2:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple izolaînappleho odporu» st 3:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple odporu vypapplenacapple smyîky» st 4:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu zemnapplech vodiî, ochranných vodiî a vodiî k vyrovn napple potenci lu» st 5:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu uzemnônapple» st 6:P applestroje ke zkouöenapple funkce proudových chr niî (RCD) a Îinnosti ochranných opat enapple v TT a TN sappletapplech» st 7:UkazatelÏ sledu f zapple. Vhodnost použitapple: ï p i z izov napple elektrických za applezenapple ï p i uv dônapple za applezenapple do provozu (výchozapple revize) ï p i pravidelných revizapplech a opakovaných zkouök ch ï p i hled napple z vad v elektrických za applezenapplech. Tapplemto p applestrojem je možnï zjistit prakticky vöechny hodnoty, kterï jsou požadov ny pro reviznapple zpr vy nebo p ejapplemacapple protokoly nap. podle»sn a»sn a dalöapplech. K p applestroji je možnï bezkontaktnô p ipojit modul PSI s minitisk rnou, pamôtapple a integrovaným rozhranapplem umožıujapplecapplem p ipojit p applestroj PROFiTEST 0100S-II k poîappletaîi. Modul PSI umožıuje jak p applemý tisk protokolu po skonîenïm mô enapple, tak ve spojenapple s poîappletaîem tisk protokolu form tu A4. Tapplem se dajapple veöker mô enapple archivovat. To je velmi d ležitï nap. p i prokazov napple z ruky a daj p i vöech druzapplech revizapple, zkouöek a kontrol. Rozsah použitelnosti p applestroje PROFiTEST 0100S-II je proti p edchozapplem typ m podstatnô rozöapple en a to na vöechny jedno a trojf zovï sappletô aû do napôtapple 230 V / 400 V (300 V / 500 V) a kmitoîtu 16 2/ 3 / 50 / 60 / 200 / 400 Hz. S p applestrojem PROFiTEST 0100S-II lze prov dôt n sledujapplecapple mô enapple a zkouöky: ï napôtapple ï kmitoîtu ï sledu f zapple ï impedance vypapplenacapple smyîky ï vnit napple impedance sappletô ï zkouöky proudových chr niî ï odporu uzemnônapple ï napôtapple na zemniîi ï izolaînappleho odporu podlah a stôn ï izolaînappleho odporu ï zemnappleho svodovïho odporu ï napplezkoohmov mô enapple (vyrovn napple potenci lu) ï mô enapple unikajapplech proud proudovým transform torem (ìkleötôî) ï zkouöky elektromôr z tôžapple ï mô enapple dïlek vodiî BezpeÎnostnapple oznaîenapple 2 BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Tento p applestroj splıuje poûadavky platných evropských a n rodnapplech norem. To je stvrzeno smôrnicapple a znaîkou CE. Odpovappledajapplecapple prohl öenapple konformity lze v p applepadô pot eby zappleskat u vaöeho dodavatele p applestroje nebo p applemo u firmy GOSSEN METRAWATT GMBH. 6 GOSSEN METRAWATT GMBH K EMA EUR

7 Elektronický mô icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST 0100S-II je navržen, vyroben a zkouöen tak, aby vyhovoval IEC / EN /VDE p edpis m a»sn. Pokud je p applestroj d slednô použapplev n v souladu s tapplemto n vodem k obsluze, je plnô zajiötôna bezpeînost obsluhy a okolapple. P ed prvnapplem použitapplem p applestroje si prosapplem peîlivô a plnô p eîtôte n vod k obsluze. MÔjte jej na z eteli a dodržujte jej ve vöech jeho požadavcapplech. N vod musapple být dostupný vöem uživatelùm. Zkouöky a mô enapple s p applestrojem smapple prov dôt pouze vyökolený odbornapplek, který odpovappled za to, ûe p applestroj bude pouûapplev n v souladu s bezpeînostnapplemi p edpisy a nikdo p i jeho pouûapplev napple nebude ohroûen. UpozornÔnapple Výrobce nebo dovozce zdravotnických p applestroj musapple v technických podkladech upozornit na zvl ötnosti za applezenapple, aby p i jejich zkouöenapple nedoölo k ohroûenapple osob nebo poökozenapple za applezenapple. Drž k s výmônnými adaptïry a zkuöebnapple hroty držte vždy pevnô, když jsou nap. zasunuty do zdapple ek nebo p iloženy k mapplestu mô enapple. Když se spir lovitô tvarovanï mô icapple öı ry nam hajapple tahem, vznik nebezpeîapple p i jejich uvolnônapple z mapplesta p ipojenapple (zasunutapple). MÔ icapple p applestroj nesmapple být pouûapplev n: ï když je odstranôn kryt prostoru pro baterie ï p i znatelnïm vnôjöapplem poökozenapple ï p i poökozenapple mô icapplech vodiî nebo adaptïr ï v p applepadô, ûe již nenapple zajiötôna bezchybn funkce ï po delöapplem skladov napple v nep appleznivých podmapplenk ch (nap. vlhkost, prach, teplota a pod.). VysvÔtlujapplecapple symboly na p applestroji UpozornÔnapple, Pozor!! dbejte pokyn! P applestroj t appledy II + nabapplejecapple zdapple ka 9 V DC pro nabapplejecapple za applezenapple NA 0100S VylouÎenapple ruîenapple za p applepadnï ökody p i mô enapple P i zkouök ch v sappletapplech s proudovými chr niîi mohou tyto chr niîe vybavit (vypnout). Toto se m ûe takï st t, kdyû je norm lnapple pr bôh zkouöky ovlivnôn, obvykle nap appleklad v p applepadô, ûe v mô enïm mapplestô (obvodu) jiû existuje urîit roveı unikajapplecappleho proudu. MÔ applecapple proud p applestroje se pak s tapplemto unikajapplecapplem proudem sîapplet (je superponov n) a tak m ûe být hodnota vybavovacappleho proudu proudovïho chr niîe p ekroîena a chr niî vybavapple. To m ûe mapplet za n sledek p eruöenapple provozu za applezenapple na zpracov napple dat (poîappletaî ), p applepadnô jinï kancel skï techniky. Proto smapplete tuto zkouöku prov dôt výhradnô po dohodô s pracovnapplekem odpovôdným za provoz zkouöenïho objektu, který si pat iîným zp sobem tato za applezenapple zajistapple (p ed ztr tou dat, poökozenapplem a pod.). Nejjednoduöapple je tato za applezenapple p ed zkouöenapplem proudových chr niî vypnout. Výrobce zkuöebnappleho p applestroje proto nep ejapplem ruîenapple za p applemï Îi nep applemï ökody na za applezenapplech, poîappletaîapplech, periferiapplech, datech, kterï mohou vzniknout p i pouûitapple zkuöebnappleho p applestroje. Ukl d napple dat NamÔ enï daje spolu s uvedenapplem adres obvod, ve kterých byla prov dôna mô enapple lze ukl dat do PSI-modulu (p applesluöenstvapple PROFiTEST PSI, kterï je dod v no na zvl ötnapple poûadavek odbôratele - nenapple souî stapple z kladnappleho vybavenapple p applestroje). Je pot ebnï pravidelnï uloûenï daje p en öet do PC. SouÎasnÔ je nutnï kontrolovat pravidelnô kapacitu bateriapple vloûených do modulu, aby p i poklesu napôtapple nedoölo ke ztr tô uloûených dat. Vlastnapple zpracov napple výsledk je moûnï n slednô prost ednictvapplem software WINDOK P 100, který je k dispozici u prodejce p applestroje (dod v se na z kladô poûadavku odbôratele). Jeho demo verze je k dispozici na str nk ch dovozce p applestroje GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Uvedenapple do provozu 3.1 Vlo enapple a výmôna bateriapple 3.2 Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple! Pozor! P ed otev enapplem prostoru pro baterie musapple být p applestroj ve vöech pˆlech odpojen od napôtapple! U L-N K nap jenapple p applestroje PROFiTEST 0100S-II použapplevejte 6 ks 1,5 V bateriapple mignon podle IEC LR 6. Použapplevejte pouze baterie (zinko-uhlapplekovï) dle IEC LR 6. Nepoužapplevejte burelovï baterie vzhledem k jejich napplezkï životnosti. UpozornÔnapple Lze rovnôž použapplevat akumul tory NiCd nebo lïpe akumul tory NiMH s kapacitou cca 1200 mah. Zp sob nabapplejenapple a použapplev napple nabapplejeîky viz Î st 17.2 na str. 66. VymÔıujte vždy najednou vöechny baterie, t.j. celou sadu. Baterie uchov vejte v odpovappledajapplecapplem prost edapple. Mincapple nebo öroubov kem uvolnôte kryt prostoru bateriapple (28). Pomocapple p sku vyt hnôte drž k s bateriemi (27) a vložte 6 ks 1,5 V Mignon bateriapple, p i dodrženapple spr vnï polarity dle symbol. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! Vložte drž k s bateriemi (27) zpôt do prostoru pro baterie, p iîemž p sek vložte pod drž k. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! P iložte zpôt kryt prostoru bateriapple a öroub pevnô upevnôte! StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte požadovaný komunikaînapple jazyk! Pozor! P applestroj nesmapple být uveden do provozu bez krytu prostoru pro baterie! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte kurzor podle vaöich požadavk. V hornapple pozici se p applestroj po uvedenapple do provozu nastavapple vždy na z kladnapple funkci, ve spodnapple pozici se po zapnutapple p applestroje nastavapple vždy poslednô použapplevan funkce. 3.3 Test bateriapple nebo akumul tor U L-N UpozornÔnapple Kdykoliv nastavapplete p epapplenaî funkcapple (9) je automaticky zvolena z kladnapple funkce. V p applepadô, že je p applestroj v pozici Autotest, musapple se tento test nejd appleve dokonîit! OsvÔtlenapple displeje Abychom prodloužili životnost bateriapple je vhodnï použapplevat osvôtlenapple displeje pouze v p applepadech snappleženï viditelnosti. Stisknutapplem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4) osvôtlenapple vypneme nebo zapneme. Nastavenapple doby zapnutapple p applestroje Stiskneme-li tlaîappletko Menu (4) m žeme nastavit požadovanou dobu zapnutapple p applestroje. UpozornÔnapple P i testu bateriapple nebo akumul tor musapple být z sadnô p applestroj odpojen od mapplest mô enapple. P i stisknutapple tlaîappletka Start (3 nebo 17) se sign lky NETZ/MAINS, U L /R L a FI/RCD kr tce rozsvappletapple. P edvolen doba zapnutapple p applestroje výraznô ovlivıuje kapacitu bateriapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Dojde-li k poklesu napôtapple bateriapple pod dovolenou hodnotu, zobrazapple se na displeji n sledujapplecapple obr zek: P applestroj se zablokuje a mô apple pouze napôtapple. P i silnïm vybitapple bateriapple se na displeji nezobrazapple ž dný daj. Sledujte proto prosapplem pr bôžnô stav bateriapple a vybitï baterie vymôıte vîas za novï, aby nedoölo k poökozenapple p applestroje vyteklým elektrolytem. 3.4 Nabapplejenapple akumul tor! Pozor! K nabapplejenapple akumul tor použapplevejte pouze origin lnapple nabapplejeîku výrobce typ NA 0100S s bezpeîným oddôlenapplem od nap jecappleho napôtapple sappletô a s napôtapplem na sekund rnapple stranô 9 V DC. P ed p ipojenapplem nabapplejeîky na zdapple ku (35) se p esvôdîete bezpeînô o n sledujapplecapplem: ñ jsou vloženy akumul tory, nikoliv baterie ñ p applestroj je oddôlen vöemi pˆly od mô ených obvod. 3.5 Aktualizace software p applestroje (Software-Update) Výrobce p applestroje neust le sleduje vývoj pot eb technik uûapplevajapplecapplech p applestroje, p iîemû d slednô sleduje i vývoj mezin rodnapplech p edpis, kterými jsou stanovov ny novï poûadavky jak na vlastnapple mô icapple p applestroje, tak i na metodiku a rozsah mô enapple. P applepadnï novï poûadavky jsou proto operativnô zapracov ny do p applestroje tak, aby bylo moûnï vûdy s p applestrojem respektovat novï poûadavky. V adô p applepad pak je p applestroj PROFiTEST 0100S-II vybaven jiû v dostateînïm p edstihu. D appleve vyrobenï p applestroje typu PROFiTEST 0100S-II je tak moûnï operativnô doplnit novými poûadavky mô enapple prost ednictvapplem update p applestroje. BuÚte proto ve spojenapple s vaöapplem dodavatelem p applestroje a v p applepadô pot eby si nechte programovï vybavenapple p applestroje upravit. P ipojte p ipojovacapple 3,5 mm konektor nabapplejeîky NA 0100S do boînapple zdapple ky (35). UveÚte spapplenaî nabapplejeîky NA 0100S do polohy 9 V. UveÚte nabapplejenapple do chodu jako p i testu bateriapple. P applestroj s m rozpozn, že je do zdapple ky p ipojena nabapplejeîka a odstartuje nabapplejenapple. VybitÏ akumul tory (zobrazenapple < 6 V) pot ebujapple k nabitapple cca 4 hod. P i plô vybitých akumul torech se p applestroj ned zapnout. P ipojte v tomto p applepadô nabapplejeîku a uveúte ji do chodu a cca 30 min. akumul tory nabapplejejte. Po uplynutapple tïto doby uveúte nabapplejenapple do chodu obvyklým zp sobem. 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 4 StruÎný n vod k obsluze p applestroje MÔ enapple a zkouöenapple s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II probappleh velice jednoduöe a rychle. Pro p ev žný poîet mô enapple v m bude staîit integrovaný struîný n vod dod vaný k p applestroji. DoporuÎujeme v m p esto vônovat pozornost obsahu n sledujapplecapplech Î stapple tohoto n vodu, kterï jsou ke struînïmu n vodu p idruženy. Pojmy Z kladnapple funkce Vedlejöapple funkce p epapplenaî funkcapple (9) nastavte podle pot eby na požadovanï mô enapple nebo zkouöky. Z kladnapple funkce se zobrazapple na displeji na prvnapple dce. Kdykoliv p epnete p epapplenaî funkcapple (9), nastavapple se z kladnapple funkce automaticky. zobrazapple se na displeji pod z kladnapple funkcapple a je p edvoliteln vždy opakovaným stiskem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4). Nastavenapple je oznaîeno vždy kurzorem. Pro vöechny mô icapple funkce a mô enapple m žete postupovat n sledovnô: Z kladnapple funkci nastavapplete p epnutapplem p epapplenaî funkcapple (9) do zvolenï polohy. P applestroj p ipojappleme k mô enïmu mapplestu tak, že výmônný adaptïr (13) upevnôný do drž ku výmônných adaptïr (14) vsuneme do z suvky (mapplesta mô enapple) nebo p applepadnô prost ednictvapplem dvojpˆlovïho adaptïru (12) p ipojappleme k mapplestu mô enapple. P i zvolenï funkci R LO a R ISO se mô enapple prov dapple za použitapple výmônnïho dvojpˆlovïho adaptïru (12). Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. Z kladnapple nebo vedlejöapple funkce m ûeme p edvolit stiskem tlaîappletka Menu (4). Stiskeme-li tlaîappletko Menu (4) jednou, p applestroj se zapne a v jednom menu zobrazapple na displeji spoleînô z kladnapple a vedlejöapple funkce - viz p appleklady: U L-N U L-PE 10 ma 30 ma GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 Ι ΔN 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Schl R LO Z I Opakovaným stiskem tlaîappletka Menu (4) nastavte kurzor na požadovanou funkci. Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. P edvolba funkce nenapple pot ebn, když jsou již, jak je pops no výöe, nastaveny z kladnapple pop. vedlejöapple funkce. R E MÔ enapple zah jappleme stiskem tlaîappletka Start (3 nebo 17), p iîemž se n slednô na displeji zobrazapple výsledky mô enapple. Pro kontrolu funkce vybavenapple proudovïho chr niîe držte stisknutï tlaîappletko (2 nebo 18) po dobu zapnutapple p applestroje, resp. dokud proudový chr niî nevybavapple. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 5 ObecnÏ pokyny pro mô enapple 5.1 P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple V elektrických za applezenapplech se z suvkami s ochranným kontaktem vsuıte do z suvky výmônný adaptïr (vidlici) (13), upevnônou do drž ku adaptïr (14). KlappleÎov napple z suvky nenapple rozhodujapplecapple, protože p applestroj si s m ovô apple mapplesto p ipojenapple f zovïho a st ednappleho vodiîe na p applesluönï dutince z suvky a v p applepadô pot eby si pro mô enapple p epˆlov napple vodiî provede s m. NapÔtapple mezi f zovým vodiîem L a ochranným vodiîem PE smapple být max. 253 V!! Z toho je vyjmuto: ñ mô enapple napôtapple v poloze p epapplenaîe funcapple (9) v poloze U L-PE ñ mô enapple izolaînappleho odporu ñ napplezkoohmov mô enapple odporu ñ mô enapple sledu f zapple. Polohy f zovïho vodiîe L a st ednappleho vodiîe N jsou na výmônnïm adaptïru - vidlici (13) vyznaîeny. P i mô enapple v trojf zových z suvk ch, rozvadôîapplech, p applepadnô na svorkovnicapplech p applemo v za applezenapplech použijte výmônný adaptïr dvojpˆlový (12), který se nasune do drž ku adaptïr (14) (viz takï tab. 16.1). Pevný hrot p ipojte na vodiî PE p applepadnô N, zkuöebnapple hrot se öı rou p ipojte k f zovïmu vodiîi. P i mô enapple sledu f zapple p ipojte k dvojpˆlovïmu adaptïru (12) dalöapple oddôlitelnou öı ru s mô icapplem hrotem. Nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy U L-N a Z I pak mô enapple s dvojpˆlovým adaptïrem nenapple možnï. P i mô enapple je nezbytnï p epapplenaî funkcapple pro tyto p applepady nastavit do polohy U L-PE resp. Z Schl. DotykovÏ napôtapple p i zkouöce proudových chr niî a zemnapple odpor se mohou mô it bez sondy, napôtapple na zemniîi, izolaînapple odpor stanoviötô, napôtapple na sondô a zkouöky proudových chr niî v sappletapplech IT se musapple mô it se sondou. Ta se p ipojapple do zdapple ky (20) bezpeînostnapplem ban nkem o pr môru 4 mm. 5.2 AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple PROFiTEST 0100S-II s m nastavapple vöechny pot ebnï okolnosti provozu, kterï m že samostatnô vyhodnotit. OvÔ apple napôtapple a kmitoîet sappletô. Když jsou tyto hodnoty v toleranînapplech mezapplech, zobrazapple se na displeji (1) jmenovitï hodnoty. Pokud jsou namô enï hodnoty mimo dovolenï tolerance, zobrazapple se aktu lnapple hodnoty napôtapple (U) a kmitoîtu (f). Kolapples napple napôtapple sappletô neovlivnapple výsledky mô enapple! P i každïm mô enapple je automaticky hlappled na velikost dovolenïho dotykovïho napôtapple. P i p ekroîenapple hodnoty > 25 V resp. > 50 V, se mô enapple ihned p eruöapple a sign lka U L (7) svappletapple ÎervenÔ! V p applepadô, že napôtapple bateriapple poklesne pod dovolenou hodnotu tak p applestroj okamžitô p eruöapple mô enapple a v mô enapple lze pokraîovat až po výmônô bateriapple. MÔ enapple se automaticky p eruöapple, resp. mô icapple proces zastavapple (vyjma mô enapple napôtapple a sledu f zapple): ï p i nep applepustnïm napôtapple sappletô (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V resp. > 550 V) p i mô enapplech p i nichž se vyžaduje napôtapple sappletô, ï pokud se na mapplestô mô enapple vyskytne napôtapple p i mô enapple izolaînappleho odporu nebo napplezkoohmových mô enapplech, ï pokud je teplota p applestroje nep applepustnô vysok. Nep applepustnô vysok teplota by mohla vzniknout až po cca 500 mô enapplech v 5 s opakov napple (taktu), nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy Z Schl nebo Z I. Pokud se p applestroj pokusappleme nastartovat, objevapple se na displeji (1) odpovappledajapplecapple informace. P applestroj se s m automaticky vypne po ukonîenïm mô enapple po uplynutapple p ednastavenï doby vypnutapple (viz Î st 3.2). Dobu zapnutapple p applestroje m žeme zmônit prost ednictvapplem menu a položky nastavenapple a kdykoliv aktivovat znovu stiskem nôkterïho tlaîappletka, p applepadnô p estavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do jinï polohy mô enapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 P i mô enapple postupným n r stem chybovïho proudu p i zkouöenapple selektivnapplech proudových chr niî a p i mô enapple napôtapple na zemniîi z st v p applestroj zapnut až 75 s, vîetnô nastavenï doby zapnutapple p applestroje. P applestroj se vždy vypne s m automaticky! 5.3 Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti Na LCD displeji (1) se zobrazuje: ï zmô en hodnota s kr tkou charakteristikou a veliîinou, ï zvolen funkce mô enapple, ï jmenovitï napôtapple, ï jmenovitý kmitoîet, ï takï p applepadn chybov hl öenapple. P i mô enapplech, kter probapplehajapple automaticky, jsou výsledky uloženy do pamôti až do dalöappleho mô enapple, p applepadnô až do automatickïho vypnutapple p applestroje. Jsou na displeji zobrazov ny digit lnô. P ekroîapple-li se p i mô enapple meznapple hodnota mô icappleho rozsahu, pak se jeötô p ed zobrazenou hodnotou zobrazapple symbol Ñ>ì (vôtöapple). Tapplem je signalizov no p ekroîenapple meznapple hodnoty. 5.4 P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek SamostatnÏ ovô ov napple z suvek s ochranným kontaktem na spr vnost zapojenapple je p ed kteroukoliv zkouökou ochranných opat enapple zbyteînï prov dôt. P applestroj si svým internapplem systïmem s m rozpozn vadnï zapojenapple a stav, p iîemž je signalizuje n sledovnô : ï nedovolen hodnota napôtapple sappletô (< 60 V nebo > 253 V): Sign lka NETZ/MAINS (6) blik ÎervenÔ a vlastnapple mô enapple je zablo-kov no. ï ochranný vodiî nenapple p ipojen nebo m potenci l proti zemi ä 100 V p i f > 45 Hz: P i dotyku s dotykovou plochou (19) svappletapple sign lka PE (5) ÎervenÔ. MÔ enapple nenapple p i rozsvapplecenï sign lce blokov no. Sign lka vöak nesvappletapple, když je p epapplenaî funkcapple (9) v poloze U L-N nebo Z I (viz Funkce sign lek na str. 63). UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N a Z I m že p i zapnutapple p applestroje svappletit Îerven sign lka PE p i dotyku kontaktnapplech ploch (19), když je vodiî N spojen v z suvce s f zovým vodiîem. ï ï st ednapple vodiî N nenapple p ipojen: sign lka NETZ/MAINS (6) blik zelenô (viz Funkce sign lek na str. 63). Jeden z ochranných kontakt (p i Schuko z suvce) nenapple zapojen: to se p i zvolenï funkci FI, Z I, Z Schl a R E ihned automaticky p ezkouöapple. P i öpatnïm p echodovïm odporu kontaktu se podle pˆlov napple vidlice zobrazapple n sledujapplecapple: ñ napôtapple sappletô cca 150 V v sappleti 230 V (v sappletapplech s jiným jmenovitým napôtapplem tomu odpovappledajapplecapple hodnota). ñ ÑSTOP-Schildì s upozornônapplem ìuzemıovacapple odpor p appleliö vysoký nebo vadn pojistkaî.! Pozor! Z môna vodiî N a PE v sappletapplech bez proudovïho chr niîe se p applestrojem nerozpozn a nesignalizuje se. V sappletapplech s proudovým chr niîem dojde p i mô enapple Z I k jeho vybavenapple, pokud jsou vodiîe PE a N zamônôny. 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 5.5 PomocnÏ funkce Pro každou z kladnapple a vedlejöapple funkci je možnï prost ednictvapplem tlaîappletka Menu (4) vyvolat na displeji (1) p applesluönï schema jak p ipojit p applestroj k mapplestu mô enapple, p applepadnô pomocnï vysvôtlujapplecapple texty. Stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) se vyvol schema zapojenapple a opakovaným stiskem tohoto tlaîappletka se vyvol pomocný text. Tento postup lze podle pot eby opakovat. 6 MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu 6.1 NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) P ipojenapple Stiskem tlaîappletka (4) se opouötapple režim nastavenapple pomocnï funkce. U L-N UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N nelze mô it s dvojpˆlovým adaptïrem (12) napôtapple! GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 6.2 NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N P ipojenapple U L-PE Stiskem tlaîappletka / i p epapplen te zobrazenapple obou ostatnapplech napôtapple zjistitelných v z suvce. ZpÔt k p edchozapplemu zobrazenapple se dostanete stiskem tlaîappletka Start. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 6.3 NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) P ipojenapple U L-PE UpozornÔnapple MÔ enapple sloužapple ke zjiötônapple, zda mezi sondou a ochranným vodiîem PE nenapple napôti. NapÔti s hodnotou blapplezkou napôtapple sappletô signalizujapple öpatnou sondu. MÔ enapple je možnï zah jit po zasunutapple sondy do zemô a jejapplem p ipojenapple do zdapple ky (20). Pozor! ReferenÎnapple zemnapple potenci l, odstup od zemniîe musapple být vôtöapple nebo roven 20 m. 6.4 MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru Unikajapplecapple a vyrovn vacapple proudy do 1 A jakoû i pracovnapple proudy do 150 A je možnï mô it s pomocapple speci lnappleho proudovïho mô icappleho transform toru proudu Clip 0100S, který p ipojapplete do nabapplejecapple zdapple ky (35) p applestroje.! Pozor! NebezpeÎapple vysokïho napôtapple! Použapplevejte pouze origin lnapple p applesluöenstvapple! Jiný typ ìkleötappleî nemusapple být na sekund rnapple stranô zakonîen pro uzav enapple z tôže. NebezpeÎn napôtapple pak mohou ohrozit obsluhu a p applestroj! Maxim lnô p applepustnï provoznapple napôtapple je jmenovitï napôtapple ìkleötappleî. P i vyhodnocov napple výsledk berte v vahu vždy p appledavnou chybu.! Pozor! V ž dnïm p applepadô nep ipojujte do zdapple ky jinï proudovï transform tory než typ schv lený firmou GOSSEN- METRAWATT!! Mohlo by dojapplet k ohroženapple obsluhy nebo poökozenapple zkuöebnappleho p applestroje. Pokud je do zdapple ky p ipojen proudový transform tor nebo nabapplejeîka, jsou blokov ny ostatnapple funkce p applestroje. ProvÔ applete-li tuto podmapplenku, pak se na displeji objevapple hl öenapple ìadaptïr odstranitî. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 é dnou zkouöku nem žete prov dôt. Po odpojenapple proudovïho mô icappleho transform toru nebo nabapplejeîky automaticky toto hl öenapple zmizapple p i funkcapplech st lïho mô enapple (nap. mô enapple napôtapple). P i ostatnapplech funkcapplech zmizapple v okamžiku novïho mô enapple nebo po p epnutapple p epapplenaîe funkcapple (9). Kdyû p i nastavenapple funkce I L nebo I AMP nenapple proudový mô icapple transform tor p ipojen k p applestroji, objevapple se hl öenapple ìpouûapplet proudovï kleötôî. P ipojenapple U L-PE Poloha p epapplenaîe na kleötíovïm mô icapplem transform toru proudu musapple odpovappledat zvolenïmu mô icapplemu parametru I L nebo I AMP na displeji mô icappleho p applestroje. CLIP0100s mô icapple rozsah p applestroj CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma... 1,0 A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * P ipojenapple prost ednictvapplem CLIP-ON-adapÏrkabelu (Z501G); Rozsah b a c zde nenapple moûný I L I AMP. 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.5 MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Prost ednictvapplem novô dod vanïho p applesluöenstvapple se moûnosti mô enapple z sadnô rozöi ujapple. Funkci Temp/F.Rel. lze vyvolat p i nastavenapple otoînïho p epapplenaîe funkcapple do pozice U L-PE, kde je tato funkce na staviteln na poslednapple dce menu. Po p ipojenapple adaptïru k p applestroji lze zmô it teplotu okolapple a relativnapple vlhkost. Pokud je p ipojenapple adaptïru v po adku, tak se na displeji zobrazapple informace ÑZ541A ñ O.K.ì. Funkce mô enapple teploty a vlhkosti se opustapple stiskem tlaîappletka Menu (ca. 1 s) na p applestroji nebo otoîenapplem p epapplenaîe funkcapple do jinï polohy. Pro tuto funkci se na displeji nezobrazuje û dn n povôda. Dosaûen teplota se zobrazuje ve stupnapplech Celsia. P i pouûitapple adaptïru Z541A nenapple moûnï pouûapplevat souîasnô na p applestroji PROFiTEST 0100S-II PSI-Modul p applepadnô IrDa-Adapter. Po ukonîenapple mô enapple vyîkejte vypnutapple p applestroje a na startujte jej jako obvykle. P ipojenapple U L-PE InfraÎervenÏ rozhranapple MÔ icapple adaptïr teploty a vlhkosti Z541A ChybovÏ hl öenapple na p applestroji Informace na displeji ÑZ541A ñ?????ì m ûe mapplet n sledujapplecapple d vody: ñ Îinek sluneînappleho svôtla ñ vybitï baterie v adaptïru Z541A ñ nespr vnï p ipojenapple adaptïru k p applestroji nebo jeho poökozenapple Abychom zabr nili nechtônïmu zapnutapple (p es infraîervenï rozhranapple) je pot ebnï ochr nit adaptïr Z541A p ed p applemým dopadem sluneînapplech paprsk (ûivotnost bateriapple!). GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 7 Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI Zkouöenapple proudových chr niî sest v z: ï prohlappledky, ï vyzkouöenapple, ï mô enapple. Ke zkouök m a mô enapple použijte p applestroj PROFiTEST 0100S-II. MÔ enapple m žete prov dôt se sondou nebo bez sondy. P i mô enapple v sappletapplech IT je sonda nezbytn. MÔ enapple se sondou p edpokl d, že sonda bude mapplet potenci l referenînapple zemô. To znamen, že musapple být umapplestôna vnô sp du napôtapple chr niîovïho zemniîe (R E ). Odstup chr niîovïho zemniîe od sondy musapple být nejmïnô 20 m. Sonda se p ipojapple k p applestroji pomocapple ban nku o pr môru 4 mm do zdapple ky (20). Ve vôtöinô p applepad budete prov dôt mô enapple bez sondy.! Pozor! Sonda je Î stapple mô icappleho obvodu a podle VDE 0413 m že být proud proch zejapplecapple obvodem max. 3,5 ma! P applepadnï napôtapple na sondô m žete ovô it nastavenapplem funkce U SONDE viz Î st 6.3 na str. 17 Pozn mka: P i mô enapple postupujte vždy tak, že nejd appleve ovô applete vlastnosti proudovïho chr niîe postupným n r stem vybavovacappleho proudu, pak je možnï zjistit Îas vybavenapple a dotykovï napôtapple p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu. N slednô je možnï provïst zkouöky 5 ti n sobkem jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu se zjiötônapplem Îasu vybavenapple, p applepadnô zkouöky 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Na plný z vôr pak ovô ujeme funkci chr niîe stiskem vybavovacappleho tlaîappletka chr niîe. 7.1 MÔ enapple (vzta eno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem P ipojenapple Postup mô enapple Podle»SN se musapple vyvol napplem poruchovïho proudu za proudovým chr niîem prok zat, že: ñ proudový chr niî vypapplen alespoı p i dosaženapple svïho jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu, ñ nenapple p ekroîena mez dovolenïho trvalïho dotykovïho napôtapple, stanoven pro za applezenapple. ñ nenapple p ekroîena doba na vybavenapple proudovïho chr niîe rozdapplelovým proudem vz vislosti na U di P i ovô ov napple dotykovïho napôtapple U IΔN vznikajapplecapplem p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu se použapplev proud pouze v rovni 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Tapplem se zajistapple, že proudový chr niî nevypne a m žete mô it jednoduöe a rychle. Tapplemto postupem odpad d appleve použapplevan zdlouhav a nepohodln metoda zkouöenapple na jednom mapplestô a prokazov napple, že vöechny ostatnapple jiötônï Î sti jsou s tapplemto mapplestem spojeny napplezkoohmovô a spolehlivô. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více