PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100"

Transkript

1 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE /2.05

2 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový modul umoûıuje spolupr ci: tisk rna-/ pamôtíový modul integrovan tisk rna vstup p es ÎteÎku PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Modul PSI aktivován! 28 1 LCD-displej 2 tlaîappletko / i 3 tlaîappletko Start 4 tlaîappletko Menu 5 sign lka PE 6 sign lka NETZ/MAINS 7 sign lka U L /R L 8 sign lka FI/RCD 9 p epapplenaî funkcapple 10 z vôsný popruh 11 chyt pro drû k adaptïr 12 výmônný adaptïr (2pˆl.) 13 výmônný adaptïr (vidlice) 14 drû k adaptïr (zajiötônapple krouûkem) 15 krokosvorky (výmônnï) 16 zkuöebnapple hroty 17 tlaîappletko Start 18 tlaîappletko I 19 dotykovï plochy 20 zdapple ka pro p ipojenapple sond 21 chyty popruhu 22 ohebný kloub 23 n hradnapple pojistky 24 pouzdro s pojistkami 25 nastaviteln Î st p applestroje 26 informaînapple tabulka 27 drû k s bateriemi 28 kryt prostoru bateriapple 29 symbol mô enï veliîiny 1 30 oznaîenapple zvolenï funkce 31 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 1 32 t applemapplestnï oznaîenapple zmô enï hodnoty 2 33 informaînapple daje a odkazy 34 symbol mô enï veliîiny 2 35 nabapplejecapple zdapple ka/p ipojenapple proudovïho transform toru 36 infraîervenï rozhranapple IrDa GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Obsah Strana Obsah Strana 1 Pou itapple BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Uvedenapple do provozu Vlo enapple a výmôna bateriapple Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple Test bateriapple nebo akumul tor Nabapplejenapple akumul tor Aktualizace software p applestroje (Software-Update) StruÎný n vod k obsluze p applestroje ObecnÏ pokyny pro mô enapple P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek PomocnÏ funkce MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI MÔ enapple (vztaüeno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem Speci lnapple zkouöky v obvodech s proudovými chr niîi Zkouöka plynulým n r stem chybovïho proudu Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi s 5 IΔ N (10 ma- a 30 ma) Zkouöenapple proudových chr niî urîených pro pulznapple stejnosmôrný proud Zkouöenapple speci lnapplech proudových chr niî Za applezenapple se selektivnapplemi proudovými chr niîi PRCDs s neline rnapplemi prvky SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS nebo podobnï) ProudovÏ chr niîe se zpo dônou chrakteristikou ñ G Zkouöky s nastavitelným chybovým proudem Zkouöenapple proudových chr niî v IT sappletapplech Zkouöenapple proudových chr niî v TN-S-sappletapplech P ezkouöenapple ochranných podmapplenek, MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky a zjiötônapple zkratovïho proudu (Funkce Z Schl a I K ) MÔ enapple s kladnou nebo z pornou p lvlnou Hodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple impedance vypapplenacapple smyîky ñ mô enapple za proudovým chr niîem bez vybavenapple Zkouöka n bôhu elektromôru s adaptïrem GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Obsah Strana Obsah Strana 9 MÔ enapple vnit napple impedance sappletô (Funkce Z I ) Zkouöka n bôhu elektromôru s výmônným adaptïrem (vidlicapple) MÔ enapple odporu uzemnônapple (Funkce R E ) MÔ enapple se sondou Automatick volba mô icappleho rozsahu Manu lnapple volba mô icappleho rozsahu MÔ enapple bez sondy Vyhodnocenapple zmô ených hodnot MÔ enapple napôtapple zemniîe (Funkce U E ) MÔ enapple izolaînappleho odporu podlah a stôn (impedance stanoviötô Z ST ) MÔ enapple izolaînappleho odporu (Funkce R ISO ) MÔ enapple zemnappleho svodovïho proudu (Funkce R E(ISO) ) MÔ enapple izolaînappleho odporu s nastavitelným zkuöebnapplem napôtapplem MÔ enapple izolaînappleho odporu s nar stajapplecapplem zkuöebnapplem napôtapplem Vyhodnocenapple zmô ených hodnot Nastavenapple meznapple hodnoty MÔ enapple napplezkoohmových odpor do 100 Ω (ochranný vodiî a vodiî pro vyrovn napple potenci lu) MÔ enapple napplezkoohmových odpor (Funkce R LO ) Kompenzace jedno ilových prodluüovacapplech vodiî do 10 Ω (funkce DR LO ) ZjiötÔnapple dïlek u bô ných vedenapple z môdi Nastavenapple limitnapplech hodnot Zkouöenapple sledu f zapple (smyslu ot Îenapple) Prvky pro obsluhu a indikaci TechnickÏ parametry Funkce sign lek Obsluha p applestroje Autotest Baterie, akumul tory a nabapplejenapple Z kladnapple nabapplejenapple NiMH- nebo NiCd-Aku v p applestroji Pojistky Pouzdro P applelohy Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka VysvÔtlivky zkratek pou itých v n vodu Prodej - opravy - servis a n hradnapple dapplely - kalibrace DKD äkolenapple PC-Program WinProfi je urîený ke komunikaci s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II a je k dispozici u prodejce pøapplestroje a pouûapplev se nap. pøi aktualizaci software vlastnappleho pøapplestroje. D le pak je pouûapplev n i pro speci lnapple komunikace, kterï jsou aplikov ny mimo pouûitapple pøapplestroje v»eskï republice. Informace m ûete zappleskat u vaöeho prodejce. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Pou itapple S mô icapplem p applestrojem PROFiTEST 0100S-II m žete rychle a racion lnô p ezkouöet ochrann opat enapple podle DIN VDE 0100, d le VE-EN 1 (Rakousko), SEV 3569 (ävýcarsko),»sn a dalöapplech p edpis evropských zemapple. P applestroj je vybaven mikroprocesorem a odpovappled poûadavk m p edpis IEC 61557/EN 61557/VDE 0413.» st 1:VöeobecnÏ poûadavky» st 2:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple izolaînappleho odporu» st 3:MÔ icapple p applestroje pro mô enapple odporu vypapplenacapple smyîky» st 4:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu zemnapplech vodiî, ochranných vodiî a vodiî k vyrovn napple potenci lu» st 5:MÔ icapple p applestroje k mô enapple odporu uzemnônapple» st 6:P applestroje ke zkouöenapple funkce proudových chr niî (RCD) a Îinnosti ochranných opat enapple v TT a TN sappletapplech» st 7:UkazatelÏ sledu f zapple. Vhodnost použitapple: ï p i z izov napple elektrických za applezenapple ï p i uv dônapple za applezenapple do provozu (výchozapple revize) ï p i pravidelných revizapplech a opakovaných zkouök ch ï p i hled napple z vad v elektrických za applezenapplech. Tapplemto p applestrojem je možnï zjistit prakticky vöechny hodnoty, kterï jsou požadov ny pro reviznapple zpr vy nebo p ejapplemacapple protokoly nap. podle»sn a»sn a dalöapplech. K p applestroji je možnï bezkontaktnô p ipojit modul PSI s minitisk rnou, pamôtapple a integrovaným rozhranapplem umožıujapplecapplem p ipojit p applestroj PROFiTEST 0100S-II k poîappletaîi. Modul PSI umožıuje jak p applemý tisk protokolu po skonîenïm mô enapple, tak ve spojenapple s poîappletaîem tisk protokolu form tu A4. Tapplem se dajapple veöker mô enapple archivovat. To je velmi d ležitï nap. p i prokazov napple z ruky a daj p i vöech druzapplech revizapple, zkouöek a kontrol. Rozsah použitelnosti p applestroje PROFiTEST 0100S-II je proti p edchozapplem typ m podstatnô rozöapple en a to na vöechny jedno a trojf zovï sappletô aû do napôtapple 230 V / 400 V (300 V / 500 V) a kmitoîtu 16 2/ 3 / 50 / 60 / 200 / 400 Hz. S p applestrojem PROFiTEST 0100S-II lze prov dôt n sledujapplecapple mô enapple a zkouöky: ï napôtapple ï kmitoîtu ï sledu f zapple ï impedance vypapplenacapple smyîky ï vnit napple impedance sappletô ï zkouöky proudových chr niî ï odporu uzemnônapple ï napôtapple na zemniîi ï izolaînappleho odporu podlah a stôn ï izolaînappleho odporu ï zemnappleho svodovïho odporu ï napplezkoohmov mô enapple (vyrovn napple potenci lu) ï mô enapple unikajapplech proud proudovým transform torem (ìkleötôî) ï zkouöky elektromôr z tôžapple ï mô enapple dïlek vodiî BezpeÎnostnapple oznaîenapple 2 BezpeÎnostnapple upozornônapple a opat enapple Tento p applestroj splıuje poûadavky platných evropských a n rodnapplech norem. To je stvrzeno smôrnicapple a znaîkou CE. Odpovappledajapplecapple prohl öenapple konformity lze v p applepadô pot eby zappleskat u vaöeho dodavatele p applestroje nebo p applemo u firmy GOSSEN METRAWATT GMBH. 6 GOSSEN METRAWATT GMBH K EMA EUR

7 Elektronický mô icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST 0100S-II je navržen, vyroben a zkouöen tak, aby vyhovoval IEC / EN /VDE p edpis m a»sn. Pokud je p applestroj d slednô použapplev n v souladu s tapplemto n vodem k obsluze, je plnô zajiötôna bezpeînost obsluhy a okolapple. P ed prvnapplem použitapplem p applestroje si prosapplem peîlivô a plnô p eîtôte n vod k obsluze. MÔjte jej na z eteli a dodržujte jej ve vöech jeho požadavcapplech. N vod musapple být dostupný vöem uživatelùm. Zkouöky a mô enapple s p applestrojem smapple prov dôt pouze vyökolený odbornapplek, který odpovappled za to, ûe p applestroj bude pouûapplev n v souladu s bezpeînostnapplemi p edpisy a nikdo p i jeho pouûapplev napple nebude ohroûen. UpozornÔnapple Výrobce nebo dovozce zdravotnických p applestroj musapple v technických podkladech upozornit na zvl ötnosti za applezenapple, aby p i jejich zkouöenapple nedoölo k ohroûenapple osob nebo poökozenapple za applezenapple. Drž k s výmônnými adaptïry a zkuöebnapple hroty držte vždy pevnô, když jsou nap. zasunuty do zdapple ek nebo p iloženy k mapplestu mô enapple. Když se spir lovitô tvarovanï mô icapple öı ry nam hajapple tahem, vznik nebezpeîapple p i jejich uvolnônapple z mapplesta p ipojenapple (zasunutapple). MÔ icapple p applestroj nesmapple být pouûapplev n: ï když je odstranôn kryt prostoru pro baterie ï p i znatelnïm vnôjöapplem poökozenapple ï p i poökozenapple mô icapplech vodiî nebo adaptïr ï v p applepadô, ûe již nenapple zajiötôna bezchybn funkce ï po delöapplem skladov napple v nep appleznivých podmapplenk ch (nap. vlhkost, prach, teplota a pod.). VysvÔtlujapplecapple symboly na p applestroji UpozornÔnapple, Pozor!! dbejte pokyn! P applestroj t appledy II + nabapplejecapple zdapple ka 9 V DC pro nabapplejecapple za applezenapple NA 0100S VylouÎenapple ruîenapple za p applepadnï ökody p i mô enapple P i zkouök ch v sappletapplech s proudovými chr niîi mohou tyto chr niîe vybavit (vypnout). Toto se m ûe takï st t, kdyû je norm lnapple pr bôh zkouöky ovlivnôn, obvykle nap appleklad v p applepadô, ûe v mô enïm mapplestô (obvodu) jiû existuje urîit roveı unikajapplecappleho proudu. MÔ applecapple proud p applestroje se pak s tapplemto unikajapplecapplem proudem sîapplet (je superponov n) a tak m ûe být hodnota vybavovacappleho proudu proudovïho chr niîe p ekroîena a chr niî vybavapple. To m ûe mapplet za n sledek p eruöenapple provozu za applezenapple na zpracov napple dat (poîappletaî ), p applepadnô jinï kancel skï techniky. Proto smapplete tuto zkouöku prov dôt výhradnô po dohodô s pracovnapplekem odpovôdným za provoz zkouöenïho objektu, který si pat iîným zp sobem tato za applezenapple zajistapple (p ed ztr tou dat, poökozenapplem a pod.). Nejjednoduöapple je tato za applezenapple p ed zkouöenapplem proudových chr niî vypnout. Výrobce zkuöebnappleho p applestroje proto nep ejapplem ruîenapple za p applemï Îi nep applemï ökody na za applezenapplech, poîappletaîapplech, periferiapplech, datech, kterï mohou vzniknout p i pouûitapple zkuöebnappleho p applestroje. Ukl d napple dat NamÔ enï daje spolu s uvedenapplem adres obvod, ve kterých byla prov dôna mô enapple lze ukl dat do PSI-modulu (p applesluöenstvapple PROFiTEST PSI, kterï je dod v no na zvl ötnapple poûadavek odbôratele - nenapple souî stapple z kladnappleho vybavenapple p applestroje). Je pot ebnï pravidelnï uloûenï daje p en öet do PC. SouÎasnÔ je nutnï kontrolovat pravidelnô kapacitu bateriapple vloûených do modulu, aby p i poklesu napôtapple nedoölo ke ztr tô uloûených dat. Vlastnapple zpracov napple výsledk je moûnï n slednô prost ednictvapplem software WINDOK P 100, který je k dispozici u prodejce p applestroje (dod v se na z kladô poûadavku odbôratele). Jeho demo verze je k dispozici na str nk ch dovozce p applestroje GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Uvedenapple do provozu 3.1 Vlo enapple a výmôna bateriapple 3.2 Volba komunikaînappleho jazyka Nastavenapple z kladnapplech a vedlejöapplech funkcapple! Pozor! P ed otev enapplem prostoru pro baterie musapple být p applestroj ve vöech pˆlech odpojen od napôtapple! U L-N K nap jenapple p applestroje PROFiTEST 0100S-II použapplevejte 6 ks 1,5 V bateriapple mignon podle IEC LR 6. Použapplevejte pouze baterie (zinko-uhlapplekovï) dle IEC LR 6. Nepoužapplevejte burelovï baterie vzhledem k jejich napplezkï životnosti. UpozornÔnapple Lze rovnôž použapplevat akumul tory NiCd nebo lïpe akumul tory NiMH s kapacitou cca 1200 mah. Zp sob nabapplejenapple a použapplev napple nabapplejeîky viz Î st 17.2 na str. 66. VymÔıujte vždy najednou vöechny baterie, t.j. celou sadu. Baterie uchov vejte v odpovappledajapplecapplem prost edapple. Mincapple nebo öroubov kem uvolnôte kryt prostoru bateriapple (28). Pomocapple p sku vyt hnôte drž k s bateriemi (27) a vložte 6 ks 1,5 V Mignon bateriapple, p i dodrženapple spr vnï polarity dle symbol. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! Vložte drž k s bateriemi (27) zpôt do prostoru pro baterie, p iîemž p sek vložte pod drž k. Drž k s bateriemi m že být vložen pouze ve spr vnï poloze! P iložte zpôt kryt prostoru bateriapple a öroub pevnô upevnôte! StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte požadovaný komunikaînapple jazyk! Pozor! P applestroj nesmapple být uveden do provozu bez krytu prostoru pro baterie! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 StisknÔte tlaîappletko Menu (4) a nastavte kurzor podle vaöich požadavk. V hornapple pozici se p applestroj po uvedenapple do provozu nastavapple vždy na z kladnapple funkci, ve spodnapple pozici se po zapnutapple p applestroje nastavapple vždy poslednô použapplevan funkce. 3.3 Test bateriapple nebo akumul tor U L-N UpozornÔnapple Kdykoliv nastavapplete p epapplenaî funkcapple (9) je automaticky zvolena z kladnapple funkce. V p applepadô, že je p applestroj v pozici Autotest, musapple se tento test nejd appleve dokonîit! OsvÔtlenapple displeje Abychom prodloužili životnost bateriapple je vhodnï použapplevat osvôtlenapple displeje pouze v p applepadech snappleženï viditelnosti. Stisknutapplem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4) osvôtlenapple vypneme nebo zapneme. Nastavenapple doby zapnutapple p applestroje Stiskneme-li tlaîappletko Menu (4) m žeme nastavit požadovanou dobu zapnutapple p applestroje. UpozornÔnapple P i testu bateriapple nebo akumul tor musapple být z sadnô p applestroj odpojen od mapplest mô enapple. P i stisknutapple tlaîappletka Start (3 nebo 17) se sign lky NETZ/MAINS, U L /R L a FI/RCD kr tce rozsvappletapple. P edvolen doba zapnutapple p applestroje výraznô ovlivıuje kapacitu bateriapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Dojde-li k poklesu napôtapple bateriapple pod dovolenou hodnotu, zobrazapple se na displeji n sledujapplecapple obr zek: P applestroj se zablokuje a mô apple pouze napôtapple. P i silnïm vybitapple bateriapple se na displeji nezobrazapple ž dný daj. Sledujte proto prosapplem pr bôžnô stav bateriapple a vybitï baterie vymôıte vîas za novï, aby nedoölo k poökozenapple p applestroje vyteklým elektrolytem. 3.4 Nabapplejenapple akumul tor! Pozor! K nabapplejenapple akumul tor použapplevejte pouze origin lnapple nabapplejeîku výrobce typ NA 0100S s bezpeîným oddôlenapplem od nap jecappleho napôtapple sappletô a s napôtapplem na sekund rnapple stranô 9 V DC. P ed p ipojenapplem nabapplejeîky na zdapple ku (35) se p esvôdîete bezpeînô o n sledujapplecapplem: ñ jsou vloženy akumul tory, nikoliv baterie ñ p applestroj je oddôlen vöemi pˆly od mô ených obvod. 3.5 Aktualizace software p applestroje (Software-Update) Výrobce p applestroje neust le sleduje vývoj pot eb technik uûapplevajapplecapplech p applestroje, p iîemû d slednô sleduje i vývoj mezin rodnapplech p edpis, kterými jsou stanovov ny novï poûadavky jak na vlastnapple mô icapple p applestroje, tak i na metodiku a rozsah mô enapple. P applepadnï novï poûadavky jsou proto operativnô zapracov ny do p applestroje tak, aby bylo moûnï vûdy s p applestrojem respektovat novï poûadavky. V adô p applepad pak je p applestroj PROFiTEST 0100S-II vybaven jiû v dostateînïm p edstihu. D appleve vyrobenï p applestroje typu PROFiTEST 0100S-II je tak moûnï operativnô doplnit novými poûadavky mô enapple prost ednictvapplem update p applestroje. BuÚte proto ve spojenapple s vaöapplem dodavatelem p applestroje a v p applepadô pot eby si nechte programovï vybavenapple p applestroje upravit. P ipojte p ipojovacapple 3,5 mm konektor nabapplejeîky NA 0100S do boînapple zdapple ky (35). UveÚte spapplenaî nabapplejeîky NA 0100S do polohy 9 V. UveÚte nabapplejenapple do chodu jako p i testu bateriapple. P applestroj s m rozpozn, že je do zdapple ky p ipojena nabapplejeîka a odstartuje nabapplejenapple. VybitÏ akumul tory (zobrazenapple < 6 V) pot ebujapple k nabitapple cca 4 hod. P i plô vybitých akumul torech se p applestroj ned zapnout. P ipojte v tomto p applepadô nabapplejeîku a uveúte ji do chodu a cca 30 min. akumul tory nabapplejejte. Po uplynutapple tïto doby uveúte nabapplejenapple do chodu obvyklým zp sobem. 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 4 StruÎný n vod k obsluze p applestroje MÔ enapple a zkouöenapple s p applestrojem PROFiTEST 0100S-II probappleh velice jednoduöe a rychle. Pro p ev žný poîet mô enapple v m bude staîit integrovaný struîný n vod dod vaný k p applestroji. DoporuÎujeme v m p esto vônovat pozornost obsahu n sledujapplecapplech Î stapple tohoto n vodu, kterï jsou ke struînïmu n vodu p idruženy. Pojmy Z kladnapple funkce Vedlejöapple funkce p epapplenaî funkcapple (9) nastavte podle pot eby na požadovanï mô enapple nebo zkouöky. Z kladnapple funkce se zobrazapple na displeji na prvnapple dce. Kdykoliv p epnete p epapplenaî funkcapple (9), nastavapple se z kladnapple funkce automaticky. zobrazapple se na displeji pod z kladnapple funkcapple a je p edvoliteln vždy opakovaným stiskem tlaîappletka tlaîappletko Menu (4). Nastavenapple je oznaîeno vždy kurzorem. Pro vöechny mô icapple funkce a mô enapple m žete postupovat n sledovnô: Z kladnapple funkci nastavapplete p epnutapplem p epapplenaî funkcapple (9) do zvolenï polohy. P applestroj p ipojappleme k mô enïmu mapplestu tak, že výmônný adaptïr (13) upevnôný do drž ku výmônných adaptïr (14) vsuneme do z suvky (mapplesta mô enapple) nebo p applepadnô prost ednictvapplem dvojpˆlovïho adaptïru (12) p ipojappleme k mapplestu mô enapple. P i zvolenï funkci R LO a R ISO se mô enapple prov dapple za použitapple výmônnïho dvojpˆlovïho adaptïru (12). Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. Z kladnapple nebo vedlejöapple funkce m ûeme p edvolit stiskem tlaîappletka Menu (4). Stiskeme-li tlaîappletko Menu (4) jednou, p applestroj se zapne a v jednom menu zobrazapple na displeji spoleînô z kladnapple a vedlejöapple funkce - viz p appleklady: U L-N U L-PE 10 ma 30 ma GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 Ι ΔN 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Schl R LO Z I Opakovaným stiskem tlaîappletka Menu (4) nastavte kurzor na požadovanou funkci. Pro každou z požadovaných funkcapple si m žeme stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) vyvolat na displeji informaci ñ nap. schema p ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple. P edvolba funkce nenapple pot ebn, když jsou již, jak je pops no výöe, nastaveny z kladnapple pop. vedlejöapple funkce. R E MÔ enapple zah jappleme stiskem tlaîappletka Start (3 nebo 17), p iîemž se n slednô na displeji zobrazapple výsledky mô enapple. Pro kontrolu funkce vybavenapple proudovïho chr niîe držte stisknutï tlaîappletko (2 nebo 18) po dobu zapnutapple p applestroje, resp. dokud proudový chr niî nevybavapple. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 5 ObecnÏ pokyny pro mô enapple 5.1 P ipojenapple p applestroje k mapplestu mô enapple V elektrických za applezenapplech se z suvkami s ochranným kontaktem vsuıte do z suvky výmônný adaptïr (vidlici) (13), upevnônou do drž ku adaptïr (14). KlappleÎov napple z suvky nenapple rozhodujapplecapple, protože p applestroj si s m ovô apple mapplesto p ipojenapple f zovïho a st ednappleho vodiîe na p applesluönï dutince z suvky a v p applepadô pot eby si pro mô enapple p epˆlov napple vodiî provede s m. NapÔtapple mezi f zovým vodiîem L a ochranným vodiîem PE smapple být max. 253 V!! Z toho je vyjmuto: ñ mô enapple napôtapple v poloze p epapplenaîe funcapple (9) v poloze U L-PE ñ mô enapple izolaînappleho odporu ñ napplezkoohmov mô enapple odporu ñ mô enapple sledu f zapple. Polohy f zovïho vodiîe L a st ednappleho vodiîe N jsou na výmônnïm adaptïru - vidlici (13) vyznaîeny. P i mô enapple v trojf zových z suvk ch, rozvadôîapplech, p applepadnô na svorkovnicapplech p applemo v za applezenapplech použijte výmônný adaptïr dvojpˆlový (12), který se nasune do drž ku adaptïr (14) (viz takï tab. 16.1). Pevný hrot p ipojte na vodiî PE p applepadnô N, zkuöebnapple hrot se öı rou p ipojte k f zovïmu vodiîi. P i mô enapple sledu f zapple p ipojte k dvojpˆlovïmu adaptïru (12) dalöapple oddôlitelnou öı ru s mô icapplem hrotem. Nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy U L-N a Z I pak mô enapple s dvojpˆlovým adaptïrem nenapple možnï. P i mô enapple je nezbytnï p epapplenaî funkcapple pro tyto p applepady nastavit do polohy U L-PE resp. Z Schl. DotykovÏ napôtapple p i zkouöce proudových chr niî a zemnapple odpor se mohou mô it bez sondy, napôtapple na zemniîi, izolaînapple odpor stanoviötô, napôtapple na sondô a zkouöky proudových chr niî v sappletapplech IT se musapple mô it se sondou. Ta se p ipojapple do zdapple ky (20) bezpeînostnapplem ban nkem o pr môru 4 mm. 5.2 AutomatickÏ nastavenapple, kontrola a vypnutapple PROFiTEST 0100S-II s m nastavapple vöechny pot ebnï okolnosti provozu, kterï m že samostatnô vyhodnotit. OvÔ apple napôtapple a kmitoîet sappletô. Když jsou tyto hodnoty v toleranînapplech mezapplech, zobrazapple se na displeji (1) jmenovitï hodnoty. Pokud jsou namô enï hodnoty mimo dovolenï tolerance, zobrazapple se aktu lnapple hodnoty napôtapple (U) a kmitoîtu (f). Kolapples napple napôtapple sappletô neovlivnapple výsledky mô enapple! P i každïm mô enapple je automaticky hlappled na velikost dovolenïho dotykovïho napôtapple. P i p ekroîenapple hodnoty > 25 V resp. > 50 V, se mô enapple ihned p eruöapple a sign lka U L (7) svappletapple ÎervenÔ! V p applepadô, že napôtapple bateriapple poklesne pod dovolenou hodnotu tak p applestroj okamžitô p eruöapple mô enapple a v mô enapple lze pokraîovat až po výmônô bateriapple. MÔ enapple se automaticky p eruöapple, resp. mô icapple proces zastavapple (vyjma mô enapple napôtapple a sledu f zapple): ï p i nep applepustnïm napôtapple sappletô (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V resp. > 550 V) p i mô enapplech p i nichž se vyžaduje napôtapple sappletô, ï pokud se na mapplestô mô enapple vyskytne napôtapple p i mô enapple izolaînappleho odporu nebo napplezkoohmových mô enapplech, ï pokud je teplota p applestroje nep applepustnô vysok. Nep applepustnô vysok teplota by mohla vzniknout až po cca 500 mô enapplech v 5 s opakov napple (taktu), nastavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do polohy Z Schl nebo Z I. Pokud se p applestroj pokusappleme nastartovat, objevapple se na displeji (1) odpovappledajapplecapple informace. P applestroj se s m automaticky vypne po ukonîenïm mô enapple po uplynutapple p ednastavenï doby vypnutapple (viz Î st 3.2). Dobu zapnutapple p applestroje m žeme zmônit prost ednictvapplem menu a položky nastavenapple a kdykoliv aktivovat znovu stiskem nôkterïho tlaîappletka, p applepadnô p estavappleme-li p epapplenaî funkcapple (9) do jinï polohy mô enapple. GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 P i mô enapple postupným n r stem chybovïho proudu p i zkouöenapple selektivnapplech proudových chr niî a p i mô enapple napôtapple na zemniîi z st v p applestroj zapnut až 75 s, vîetnô nastavenï doby zapnutapple p applestroje. P applestroj se vždy vypne s m automaticky! 5.3 Zobrazov napple a ukl d napple zmô ených hodnot ( daj ) do pamôti Na LCD displeji (1) se zobrazuje: ï zmô en hodnota s kr tkou charakteristikou a veliîinou, ï zvolen funkce mô enapple, ï jmenovitï napôtapple, ï jmenovitý kmitoîet, ï takï p applepadn chybov hl öenapple. P i mô enapplech, kter probapplehajapple automaticky, jsou výsledky uloženy do pamôti až do dalöappleho mô enapple, p applepadnô až do automatickïho vypnutapple p applestroje. Jsou na displeji zobrazov ny digit lnô. P ekroîapple-li se p i mô enapple meznapple hodnota mô icappleho rozsahu, pak se jeötô p ed zobrazenou hodnotou zobrazapple symbol Ñ>ì (vôtöapple). Tapplem je signalizov no p ekroîenapple meznapple hodnoty. 5.4 P ezkouöenapple spr vnïho zapojenapple z suvek SamostatnÏ ovô ov napple z suvek s ochranným kontaktem na spr vnost zapojenapple je p ed kteroukoliv zkouökou ochranných opat enapple zbyteînï prov dôt. P applestroj si svým internapplem systïmem s m rozpozn vadnï zapojenapple a stav, p iîemž je signalizuje n sledovnô : ï nedovolen hodnota napôtapple sappletô (< 60 V nebo > 253 V): Sign lka NETZ/MAINS (6) blik ÎervenÔ a vlastnapple mô enapple je zablo-kov no. ï ochranný vodiî nenapple p ipojen nebo m potenci l proti zemi ä 100 V p i f > 45 Hz: P i dotyku s dotykovou plochou (19) svappletapple sign lka PE (5) ÎervenÔ. MÔ enapple nenapple p i rozsvapplecenï sign lce blokov no. Sign lka vöak nesvappletapple, když je p epapplenaî funkcapple (9) v poloze U L-N nebo Z I (viz Funkce sign lek na str. 63). UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N a Z I m že p i zapnutapple p applestroje svappletit Îerven sign lka PE p i dotyku kontaktnapplech ploch (19), když je vodiî N spojen v z suvce s f zovým vodiîem. ï ï st ednapple vodiî N nenapple p ipojen: sign lka NETZ/MAINS (6) blik zelenô (viz Funkce sign lek na str. 63). Jeden z ochranných kontakt (p i Schuko z suvce) nenapple zapojen: to se p i zvolenï funkci FI, Z I, Z Schl a R E ihned automaticky p ezkouöapple. P i öpatnïm p echodovïm odporu kontaktu se podle pˆlov napple vidlice zobrazapple n sledujapplecapple: ñ napôtapple sappletô cca 150 V v sappleti 230 V (v sappletapplech s jiným jmenovitým napôtapplem tomu odpovappledajapplecapple hodnota). ñ ÑSTOP-Schildì s upozornônapplem ìuzemıovacapple odpor p appleliö vysoký nebo vadn pojistkaî.! Pozor! Z môna vodiî N a PE v sappletapplech bez proudovïho chr niîe se p applestrojem nerozpozn a nesignalizuje se. V sappletapplech s proudovým chr niîem dojde p i mô enapple Z I k jeho vybavenapple, pokud jsou vodiîe PE a N zamônôny. 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 5.5 PomocnÏ funkce Pro každou z kladnapple a vedlejöapple funkci je možnï prost ednictvapplem tlaîappletka Menu (4) vyvolat na displeji (1) p applesluönï schema jak p ipojit p applestroj k mapplestu mô enapple, p applepadnô pomocnï vysvôtlujapplecapple texty. Stiskem tlaîappletka / i (2 nebo 18) se vyvol schema zapojenapple a opakovaným stiskem tohoto tlaîappletka se vyvol pomocný text. Tento postup lze podle pot eby opakovat. 6 MÔ enapple st appledavïho napôtapple a kmitoîtu 6.1 NapÔtapple mezi L a N (U L-N ) P ipojenapple Stiskem tlaîappletka (4) se opouötapple režim nastavenapple pomocnï funkce. U L-N UpozornÔnapple V poloze p epapplenaîe funkcapple (9) UL-N nelze mô it s dvojpˆlovým adaptïrem (12) napôtapple! GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 6.2 NapÔtapple mezi L a PE, N a PE a takï L a N P ipojenapple U L-PE Stiskem tlaîappletka / i p epapplen te zobrazenapple obou ostatnapplech napôtapple zjistitelných v z suvce. ZpÔt k p edchozapplemu zobrazenapple se dostanete stiskem tlaîappletka Start. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 6.3 NapÔtapple mezi Sondou a PE (U S-PE ) P ipojenapple U L-PE UpozornÔnapple MÔ enapple sloužapple ke zjiötônapple, zda mezi sondou a ochranným vodiîem PE nenapple napôti. NapÔti s hodnotou blapplezkou napôtapple sappletô signalizujapple öpatnou sondu. MÔ enapple je možnï zah jit po zasunutapple sondy do zemô a jejapplem p ipojenapple do zdapple ky (20). Pozor! ReferenÎnapple zemnapple potenci l, odstup od zemniîe musapple být vôtöapple nebo roven 20 m. 6.4 MÔ enapple proudu pomocapple proudovïho mô icappleho transform toru Unikajapplecapple a vyrovn vacapple proudy do 1 A jakoû i pracovnapple proudy do 150 A je možnï mô it s pomocapple speci lnappleho proudovïho mô icappleho transform toru proudu Clip 0100S, který p ipojapplete do nabapplejecapple zdapple ky (35) p applestroje.! Pozor! NebezpeÎapple vysokïho napôtapple! Použapplevejte pouze origin lnapple p applesluöenstvapple! Jiný typ ìkleötappleî nemusapple být na sekund rnapple stranô zakonîen pro uzav enapple z tôže. NebezpeÎn napôtapple pak mohou ohrozit obsluhu a p applestroj! Maxim lnô p applepustnï provoznapple napôtapple je jmenovitï napôtapple ìkleötappleî. P i vyhodnocov napple výsledk berte v vahu vždy p appledavnou chybu.! Pozor! V ž dnïm p applepadô nep ipojujte do zdapple ky jinï proudovï transform tory než typ schv lený firmou GOSSEN- METRAWATT!! Mohlo by dojapplet k ohroženapple obsluhy nebo poökozenapple zkuöebnappleho p applestroje. Pokud je do zdapple ky p ipojen proudový transform tor nebo nabapplejeîka, jsou blokov ny ostatnapple funkce p applestroje. ProvÔ applete-li tuto podmapplenku, pak se na displeji objevapple hl öenapple ìadaptïr odstranitî. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 é dnou zkouöku nem žete prov dôt. Po odpojenapple proudovïho mô icappleho transform toru nebo nabapplejeîky automaticky toto hl öenapple zmizapple p i funkcapplech st lïho mô enapple (nap. mô enapple napôtapple). P i ostatnapplech funkcapplech zmizapple v okamžiku novïho mô enapple nebo po p epnutapple p epapplenaîe funkcapple (9). Kdyû p i nastavenapple funkce I L nebo I AMP nenapple proudový mô icapple transform tor p ipojen k p applestroji, objevapple se hl öenapple ìpouûapplet proudovï kleötôî. P ipojenapple U L-PE Poloha p epapplenaîe na kleötíovïm mô icapplem transform toru proudu musapple odpovappledat zvolenïmu mô icapplemu parametru I L nebo I AMP na displeji mô icappleho p applestroje. CLIP0100s mô icapple rozsah p applestroj CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma... 1,0 A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * P ipojenapple prost ednictvapplem CLIP-ON-adapÏrkabelu (Z501G); Rozsah b a c zde nenapple moûný I L I AMP. 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.5 MÔ enapple teploty a vlhkosti adaptïrem Z541A Prost ednictvapplem novô dod vanïho p applesluöenstvapple se moûnosti mô enapple z sadnô rozöi ujapple. Funkci Temp/F.Rel. lze vyvolat p i nastavenapple otoînïho p epapplenaîe funkcapple do pozice U L-PE, kde je tato funkce na staviteln na poslednapple dce menu. Po p ipojenapple adaptïru k p applestroji lze zmô it teplotu okolapple a relativnapple vlhkost. Pokud je p ipojenapple adaptïru v po adku, tak se na displeji zobrazapple informace ÑZ541A ñ O.K.ì. Funkce mô enapple teploty a vlhkosti se opustapple stiskem tlaîappletka Menu (ca. 1 s) na p applestroji nebo otoîenapplem p epapplenaîe funkcapple do jinï polohy. Pro tuto funkci se na displeji nezobrazuje û dn n povôda. Dosaûen teplota se zobrazuje ve stupnapplech Celsia. P i pouûitapple adaptïru Z541A nenapple moûnï pouûapplevat souîasnô na p applestroji PROFiTEST 0100S-II PSI-Modul p applepadnô IrDa-Adapter. Po ukonîenapple mô enapple vyîkejte vypnutapple p applestroje a na startujte jej jako obvykle. P ipojenapple U L-PE InfraÎervenÏ rozhranapple MÔ icapple adaptïr teploty a vlhkosti Z541A ChybovÏ hl öenapple na p applestroji Informace na displeji ÑZ541A ñ?????ì m ûe mapplet n sledujapplecapple d vody: ñ Îinek sluneînappleho svôtla ñ vybitï baterie v adaptïru Z541A ñ nespr vnï p ipojenapple adaptïru k p applestroji nebo jeho poökozenapple Abychom zabr nili nechtônïmu zapnutapple (p es infraîervenï rozhranapple) je pot ebnï ochr nit adaptïr Z541A p ed p applemým dopadem sluneînapplech paprsk (ûivotnost bateriapple!). GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 7 Zkouöenapple ochrany proudovými chr niîi ñ FI Zkouöenapple proudových chr niî sest v z: ï prohlappledky, ï vyzkouöenapple, ï mô enapple. Ke zkouök m a mô enapple použijte p applestroj PROFiTEST 0100S-II. MÔ enapple m žete prov dôt se sondou nebo bez sondy. P i mô enapple v sappletapplech IT je sonda nezbytn. MÔ enapple se sondou p edpokl d, že sonda bude mapplet potenci l referenînapple zemô. To znamen, že musapple být umapplestôna vnô sp du napôtapple chr niîovïho zemniîe (R E ). Odstup chr niîovïho zemniîe od sondy musapple být nejmïnô 20 m. Sonda se p ipojapple k p applestroji pomocapple ban nku o pr môru 4 mm do zdapple ky (20). Ve vôtöinô p applepad budete prov dôt mô enapple bez sondy.! Pozor! Sonda je Î stapple mô icappleho obvodu a podle VDE 0413 m že být proud proch zejapplecapple obvodem max. 3,5 ma! P applepadnï napôtapple na sondô m žete ovô it nastavenapplem funkce U SONDE viz Î st 6.3 na str. 17 Pozn mka: P i mô enapple postupujte vždy tak, že nejd appleve ovô applete vlastnosti proudovïho chr niîe postupným n r stem vybavovacappleho proudu, pak je možnï zjistit Îas vybavenapple a dotykovï napôtapple p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu. N slednô je možnï provïst zkouöky 5 ti n sobkem jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu se zjiötônapplem Îasu vybavenapple, p applepadnô zkouöky 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Na plný z vôr pak ovô ujeme funkci chr niîe stiskem vybavovacappleho tlaîappletka chr niîe. 7.1 MÔ enapple (vzta eno k jmenovitïmu proudu) dotykovïho napôtapple s 1 / 3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu a zkouöka vybavenapple proudovïho chr niîe jmenovitým vybavovacapplem rozdapplelovým proudem P ipojenapple Postup mô enapple Podle»SN se musapple vyvol napplem poruchovïho proudu za proudovým chr niîem prok zat, že: ñ proudový chr niî vypapplen alespoı p i dosaženapple svïho jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu, ñ nenapple p ekroîena mez dovolenïho trvalïho dotykovïho napôtapple, stanoven pro za applezenapple. ñ nenapple p ekroîena doba na vybavenapple proudovïho chr niîe rozdapplelovým proudem vz vislosti na U di P i ovô ov napple dotykovïho napôtapple U IΔN vznikajapplecapplem p i jmenovitïm vybavovacapplem rozdapplelovïm proudu se použapplev proud pouze v rovni 1/3 jmenovitïho vybavovacappleho rozdapplelovïho proudu. Tapplem se zajistapple, že proudový chr niî nevypne a m žete mô it jednoduöe a rychle. Tapplemto postupem odpad d appleve použapplevan zdlouhav a nepohodln metoda zkouöenapple na jednom mapplestô a prokazov napple, že vöechny ostatnapple jiötônï Î sti jsou s tapplemto mapplestem spojeny napplezkoohmovô a spolehlivô. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14

PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14 N vod k pouûitapple PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14 6/2.10 Zkuöebnapple p applestroj a adaptïry 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 Ovl

Více

SECUTEST 0701/0702SII

SECUTEST 0701/0702SII Návod k obsluze SECUTEST 0701/0702SII Zkuöebnapple p applestroj podle DIN VDE 0701 a 0702 3-348-765-14 8/10.04 10 9 8 7 6 5 4 PROBE RS232 5 4 SONDE 11 12 VDE 0702 OFF MENUE VDE 0701 T. 240 T. 200 T. 260

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

PROFITEST 0100S-II+ Tester DIN VDE 0100

PROFITEST 0100S-II+ Tester DIN VDE 0100 3-348-888-14 15/7.08 Zkouöky ochranných za applezenapple proti poruchovïmu proudu (proudových chr niî FI) ï MÔ enapple dotykovïho napôtapple bez vybavenapple chr niîe. ï P i tïto zkouöce se mô apple dotykovï

Více

MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST C

MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST C N vod k obsluze PROFiTEST C-CZ Zkuöebnapple p applestroj pro mô enapple impedance vypapplenacapple smyîky, vlastnostapple proudových chr niî a uzemnônapple, s elektronickým z pisem mô ených hodnot dle»sn

Více

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557 3-349-075-14 16/8.14 Ověřování vlastností proudových chráničů (FI) Měření dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče proudem v úrovni 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, s automatickým

Více

GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô

GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô N vod k obsluze GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô 3-349-089-14 3/7.02 MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj GEOHM C Obsluha a zobrazov napple p applestroje

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 26 M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 L1 L2 L3 PE START 25 P ístroj PU195 5 4 6 2 7 3 9 8 1 1 grafický displej 2 ovládací tla ítka 3 oto ný p epína 4 držák vidlice 5 vidlice p ístroje

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

ÚVOD BALENÍ OBSAHUJE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEHLED FUNKCÍ NABÍJEČKY NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD BALENÍ OBSAHUJE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEHLED FUNKCÍ NABÍJEČKY NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi nabíječky ANSMANN Energy XC3000. Tento návod k obsluze vám pomůže optimálně využít všech funkcí nabíječky Energy XC3000. Před

Více

DT-9130. Zkoušečka napětí

DT-9130. Zkoušečka napětí DT-9130 Zkoušečka napětí 1. Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly (viz str.1 v orig návodu) Možné nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE SX-15

NÁVOD K OBSLUZE SX-15 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY ŘADY SX-15 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT P ipojení idel max 12V Sí ové nap tí 230V 50Hz propojka adové svorkovnice S- propojka adové svorkovnice N - Teplotní idla S1 S6 (polarita libovolná) - Volitelné

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník)

Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník) Instalace Všeobecné informace 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Zajistěte, aby byla mezi detektorem a reflektorem přímá viditelnost 8 100 8-100mm Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník) 18 50 m = 1 8

Více

Sky 10 detektor radarů a laserů

Sky 10 detektor radarů a laserů N Á V O D K P O U Ž I T Í Sky 10 detektor radarů a laserů DETEKTOR RADARŮ A LASERŮ (RADAROVÁ PÁSMA EURO-X, X, KU, K, KA) 1 1. ÚVOD Děkujeme, že jste zvolili Sky 10 DETEKTOR RADARŮ a LASERŮ. Váš Sky 10

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH OBSAH 1. Úvod 2 1.1. Bezpečnostní upozornění 2 1.2. Použité symboly 2 1.3. Určení přístroje ZEROLINE 60 3 1.4. Uplatněné normy 3 2. Popis přístroje 3 2.1. Obecný popis 3 2.2. Čelní panel přístroje 4 2.3.

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

PŘÍRUČKA MXS 5.0 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

PŘÍRUČKA MXS 5.0 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK

Více

DOBÍJECÍ OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití

DOBÍJECÍ OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití DOBÍJECÍ OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití CZ Technické údaje Maximální hlasitost 125 +/- 4dB Úroveň hlasitosti >38dB Zkreslení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA

HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ HQ-CHARGER71 HQ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA S LCD DISPLEJEM PRO BATERIE AA/AAA PŘED POUŽITÍM NABÍJEČKY SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY Návod k použití Důkladně si přečtěte návod k použití.

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 B-544-02 2 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte! Tato váha neukazuje pouze

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití

Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití COMMETER C4141 Digitální termohygrobarometr s externí sondou Návod k použití Návod na použití termohygrobarometru COMMETER C4141 Přístroj je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu externí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada LG Bezdrátový dálkový ovlada UŽIVATELSKÁ A INSTALA NÍ PRÍRU KA Model:PQWRCDF0 PQWRHDF0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000

Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více