VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA MODELACI OSOVÉHO ORGÁNU U MORBUS SCHEUERMANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA MODELACI OSOVÉHO ORGÁNU U MORBUS SCHEUERMANN"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA MODELACI OSOVÉHO ORGÁNU U MORBUS SCHEUERMANN Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Zemánek Vypracovala: Jitka Švecová Olomouc, 2010

2 ANOTACE Bakalářská práce Název práce: Vliv pohybové aktivity na modelaci osového orgánu u Morbus Scheuermann Název práce v AJ: The influence of the physical activity on the modeling of the axial body of Morbus Scheuermann Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola: Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Autor práce: Švecová Jitka Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Zemánek Oponent práce: Mgr. Tomáš Zemánek Abstrakt v ČJ: Práce se zabývá vlivem pohybové aktivity na formování páteře a okolních struktur u Scheuermannovy nemoci. Charakterizuje etiopatogenezi, jednotlivá stádia nemoci, klinický obraz a diagnostiku nemoci. V další části se zaměřuje na vliv pohybové léčby na modelaci a funkci osového orgánu. Abstrakt v AJ: The deals with the influence of physical activity on the formation of the spine and surrounding structures in Scheuermann's disease. Characterizes the etiopathogenesis, the various stages of illness, the clinical features and diagnosis of disease. The next section focuses on the influence of exercise therapy on modeling and function of the axial bodydifferent. Klíčová slova v ČJ: Scheuermannova choroba, hyperkyfóza, pohybová aktivita, osový orgán Klíčová slova v AJ: Scheuermann s disease, hyperkyphosis, physical activity, axial body Rozsah: 62 stran, 5 stran obr. příloh

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod odborným vedením Mgr. Tomáše Zemánka a v referenčním seznamu jsem uvedla všechny literární a odborné zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne podpis

4 Poděkování: Chtěla bych poděkovat Mgr. Tomáši Zemánkovi za trpělivost při vedení mé bakalářské práce a cenné rady.

5 Obsah Úvod Současný stav problematiky Morbus Scheuermann Etiopatogeneze Morbus Scheuermann Klinický obraz Stádia choroby Prodromální stádium Floridní stádium Reparační stádium Klidové stádium Vyšetření Klinické vyšetření Anamnéza Vyšetření aspekcí Vyšetření palpací Vyšetření zkrácených svalů Vyšetření oslabených svalů Vyšetření posturální stabilizace páteře Dynamické vyšetření páteře Přístrojová vyšetření Diferenciální diagnostika Terapie Současné názory ve fyzioterapii Morbus Scheuermann Princip terapie Celkový pohybový režim Pohybové aktivity v jednotlivých stádiích Kinezioterapie Používané terapeutické přístupy Metoda reflexní lokomoce dle Vojty Posturální terapie Metoda Ludmily Mojžíšové Metoda McKenzie Brügger koncept

6 2.6.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace PNF Senzomotorická stimulace Mobilizační techniky Relaxační techniky Feldenkraisova metoda Vliv pohybu na modelaci osového orgánu Navrhovaný kineziologický algoritmus u pacientů s Morbus Scheuermann Diskuze Závěr Referenční seznam Seznam příloh Seznam obrázků Přílohy

7 Úvod Morbus Scheuermann je onemocnění páteře vyskytující zejména v předpubertálním a pubertálním věku. Projevuje se změnami na obratlích a meziobratlových ploténkách, zejména v oblasti hrudní páteře. Může vést ke vzniku deformit na páteři. Touto chorobou jsou postiženi ve větší míře chlapci než dívky. Práce pojednává o Scheuermannově chorobě, která je pojmenována podle dánského rentgenologa Holgera Werfela Scheuermannema, který jako první v roce 1921 popsal rentgenologický nález nemoci. Příčina nemoci není zcela jasná, ale existuje mnoho teorií jejího vzniku. Vyskytuje se především u chlapců v období puberty. Onemocnění se neobjevuje tak často, ale stojí za povšimnutí. Jelikož v pozdějších stádiích dochází ke tvorbě deformity v oblasti hrudní páteře (Findlay et al., 2009). O tomto tématu nevyšlo mnoho literatury. Většina autorů (Weiss at al., 2009; Nowak, 2009; Wenger, Frick 1999; Tribus, 2008) se zaměřuje především na korzetoterapii, typy ortéz, operační léčbu zahrnující typy přístupů, způsoby úpravy deformace, i když tyto operační zákroky jsou až poslední možností léčby. V publikacích se však nesetkáváme s pohybovou léčbou a se způsobem jejich působení. Cílem této práce je popsat působení pohybu na nemocí změněný osový orgán. V jednotlivých zemích mají rozdílné přístupy v léčbě. Většina autorů se shoduje na protahování zkrácených svalů a následné posílení oslabených. První část práce se zabývá obecnou charakteristikou nemoci. Nejprve teoriemi jejího vzniku, klinickým obrazem a vývojem nemoci. Následným popisem obrazu jednotlivých stádií, diagnostice nemoci a vyšetření. Druhá část je zaměřena na terapii, její rozdělení, principy a odlišnostech v jednotlivých stádiích. Dále je popsán celkový pohybový režim a působení jednotlivých terapeutických metod na ovlivnění nemocí změněné postury. 7

8 1 Současný stav problematiky Morbus Scheuermann Morbus Scheuermann (juvenilní kyfóza) je strukturální kyfóza hrudní páteře, která byla prvně popsána dánským rentgenologem Holgerem Scheuermannem v roce 1921 (Kapetanos et al., 2006; Findlay et al., 2009). Scheuermann popsal rentgenologický nález - klínění hrudních obratlových těl a nepravidelnosti v růstu plotének postižených obratlů, projevující se sníženou odolností krycích destiček obratlových těl vůči tlaku meziobratlové ploténky. Jedná se o onemocnění neznámé etiologie, objevující se v období puberty (Findlay et al., 2009; Káš, 2007). 1.1 Etiopatogeneze Morbus Scheuermann Onemocnění se objevuje ve věku 12 až 18 let a to s větším podílem chlapců (58%) (Tribus, 2008). Postižení se lokalizuje do oblasti dolní hrudní páteře, méně často postihuje i horní hrudní nebo bederní úsek (Janíček a kol., 2007). Příčina nemoci není zcela jasná, ale bylo navrženo několik teorií. Jako hlavní důvod nemoci navrhl Scheuermann (in Tribus, 2008) avaskulární nekrózu apofyzálního prstence. Předpokládal, že má za následek poruchu růstu páteře, která vede k předčasnému růstu obratlového těla vpředu a jeho následnému klínění (Tribus, 2008; Stricker, 2002). Tato teorie však nebyla nikdy objasněna a následná šetření ji začaly zpochybňovat. Bick a Copel (in Ali et al., 2000) prokázali, že apofyzální prstenec nebyl připojen k růstové ploténce a tím nepřispíval k podélnému růstu obratle. Byla provedena vyšetření, která neprokázala potvrzení avaskulární nekrózy (Ali, et al., 2000). Další teorií je mechanická, kde důležitou roli hrají tlakové poměry na dotykových lamelách jednotlivých elementů. Existovalo podezření, že mechanismus nadměrného zatěžování páteře v raném věku způsobuje kostní změny a kyfotické deformace (Ali et al., 2000). Předpokládalo se, že délka sterna má vliv na vývoj nemoci. Primární tlakové síly mohou ovlivnit rychlejší vývoj, předčasné spojení sternální části a menší velikost sterna. Pravděpodobně menší délka sterna zvyšuje tlakové síly na přední část koncové ploténky obratle, což způsobí nerovnoměrný růst obratlových těl do klínovitého tvaru. Pokud se zaměříme na vliv hmotnosti a výšky, zjistíme, že pacienti jsou většinou vyšší a těžší. Větší hmotnost tak zvyšuje tlakové síly na přední část hrudních obratlů a proto zadní komponenty v hrudní oblasti rostou rychleji než jejich přední části, což vede k nerovnoměrnému 8

9 rozložení sil. Zvýšení tělesné hmotnosti a výšky může být ale sekundárním výsledkem jiných poruch (například hormonálních), které mohou hrát důležitější roli v patogenezi (Fotiadis, Kenanidis et al., 2008; Fotiadis, Grigoriadou et al., 2008). Schmorl předložil teorii, která říká, že ke kyfóze dochází v důsledku traumatické herniace hmoty meziobratlových disků přes obratlové ploténky. Myslel si, že enchondrální osifikace byla inhibována a na těchto místech došlo ke ztrátě výšky obratlového těla a k perforaci do koncových plotének s výsledným zastavením růstu přední části obratlů a tedy vyvolání přední blokace obratlů (Ali et al., 2000). Také byla prozkoumána otázka genetického přenosu a studie naznačují autosomálně dominantní způsob dědičnosti s vysokou penetrací a variabilní expresivitou (Findlay et al., 2009). V úvaze endokrinních příčin Ascani et al. (1982) odhalili souvislost mezi nemocí a zvýšenou hladinou růstového hormonu, která urychluje preexistující kyfózu. Toto zjištění koreluje s pozorováním, že mnozí pacienti jsou nadprůměrně vysocí a kostně zralí (Stricker, 2002; Ali et al., 1999; Lowe, 1990). Dalším možným etiologickým faktorem je onemocnění kostní tkáně. Bradford (in Tribus, 2008) se domnívá, že osteoporóza je přechodná a mění tak růst obratlů a vznik Scheuermannovy nemoci. Pravděpodobně proto, že obratle s menší kostní hustotou jsou náchylnější k invaginaci disku přes Schmorlův uzel a také dochází ke zhroucení a kompresi. O této etiologické hypotéze se stále diskutuje, protože předchozí studie neprokázaly žádné známky osteoporózy (Tribus, 2008). Byla zjištěna změněná enchondrální osifikace obratlových disků, která je pravděpodobně důsledkem, nikoli příčinou tohoto stavu. Existují i teorie, že Scheurmannova choroba vzniká v důsledku osteochondrózy, malabsorbce, infekce (McIntosh, Sucato 2007). 1.2 Klinický obraz Prvotní příznaky pozorujeme v období puberty v hrudní nebo thorakolumbální páteři. Velmi často se stává, že rodiče i lékaři primární atribut deformace svádějí na vadné držení těla s konečným výsledkem opožděného růstu a tím dochází ke zpoždění v konečné diagnóze a zahájení léčby. Je nutno poznamenat, že lze objevit i thorakolumbální a lumbální varianty (Ali et al., 2000). Nemoc se projeví zvětšenou, nejprve volnou, později tuhou kyfózou (Janíček a kol., 2007). S vrcholem křivky lokalizovaným nejčastěji mezi 7. až 10. hrudním obratlem. Klinicky je omezena hybnost, pružnost páteře a to především v sagitální rovině. Obtíže a ponámahové 9

10 bolesti má jen asi 1/5 postižených (Janíček a kol., 2007). Bývají obvykle umístěny v oblasti deformity, ale také se mohou vyskytnout v dolní bederní páteři, zvláště pokud je zvětšená lordóza. U pacientů s bederní lokalizací jsou bolesti výraznější až 80% případů. Ke zhoršení bolesti dochází při dlouhém stání, sedu, těžké fyzické aktivitě a obvykle ustupuje se zastavením růstu. Při vyzrávání páteře dojde k nepoměru mezi vzrůstající hmotností a výškou, mezi strukturální pevností páteře a schopností tuto vzrůstající hmotnost a výšku nést, což vede ke vzniku deformity (Nowak, 2009; Anonymous B, 2009; Lowe, 1990). 1.3 Stádia choroby Morbus Scheuermann má určitý vývoj, který lze rozčlenit do 4 stádií (Dylevský a kol., 1997): Prodromální stádium V období před pubertou, zhruba kolem 9 let, v etapě růstové předpubertální akcelerace se objevují první klinické příznaky, kterými jsou občasné bolesti v páteřní oblasti. Na rentgenovém snímku nalézáme mikroskopické změny na dotykových ploškách. V tomto stádiu se Scheuermannova choroba vyskytuje u 25 % populace (Dylevský a kol., 1997) Floridní stádium Počátkem puberty začíná akutní fáze choroby, trvající v průměru 2 3 roky, od 11. do 14. roku. Kromě bolesti se objevují další příznaky (Dylevský a kol., 1997). Pozorujeme zvýšenou bederní a krční lordózu ve spojení s oslabením m. latissimus dorsi, mm. rhomboideii, m. trapezius (střední a dolní část), m. serratus anterior, mm. gluteii, což vede k vyklenutí břišní stěny. Bederní lordóza je obvykle reverzibilní, ale krční lordóza se může stát rigidní (McIntosh, Sucato, 2007). Zvýšená krční lordóza je spojená s předsunem hlavy. Kyfóza je tuhá a při extenzi páteře stále patrná (Lowe,1990; Ali, et al., 2000). Kromě deformity páteře mají tito pacienti často protrakci ramenního pletence s tendencí ke zkrácení mm. pectorales, poklepovou bolest a zvýšený svalový tonus m. erector trunci v oblasti hrudní kyfózy. Vyšší hrudní zakřivení dosahující 100 deformity bylo spojeno s mírně omezujícími plicními 10

11 a neurologickými problémy (Lowe, 1990). Mírná až střední skolióza (10-20 ) se vyskytuje zhruba ve třetině případů. Kromě toho je přítomno zkrácení m. ilipsosas, m. rectus femoris a hamstringů, které způsobuje sekundární zvýšení anteverze pánve související s bederní hyperlordózou (Ali et al., 2000). Na RTG snímku páteře se objevuje zúžení meziobratlové ploténky, Schmorlovy uzly a nerovnosti obratlů, které znamenají mnohem větší zatížení páteře (Cinglová, 2002). Tyto změny vznikají výlučně v období poslední růstové akcelerace, v průběhu 3 až 6 měsíců prudkého růstu jedince do výšky, kdy naroste kolem 5 % své celkové výšky. V této době je popsána při extrémní zátěži páteře prudká progrese deformity se vznikem myelopatie, a naopak, po této době již progresi deformity nikdy nevidíme. Pokud má pacient již floridní stadium za sebou, další progrese deformity již nehrozí (Dungl a kol., 2005) Reparační stádium Vytvoření sklerotického lemu na obratlových lamelách signalizuje přechod ze stadia floridního do stadia reparačního. Adaptují se svalové, vazivové i chrupavčité tkáně a vytvořené deformity obratlů se fixují. Toto období pokrývá zhruba adolescenci a končí zastavením růstu kostí (Dylevský a kol., 1997). Po 18. roce věku již hovoříme o stavu po proběhlé Scheuermannově nemoci a jejích následcích (Janíček a kol., 2007). Před stanovením diagnózy se musí vyloučit endokrinní poruchy (Addisonova choroba, Cushingova choroba, poruchy hypofýzy) a onemocnění kolagenu (Marfanův, Ehlers-Danlos, atd.) (Anonymous A, 2009) Klidové stádium Ukončením vývoje kostry ve roce končí stadium reparační a nastává stadium relativního klidu. Organismus je již adaptován (nebo někdy i maladaptován) na změny vyvolané onemocněním (Dylevský a kol., 1997). 1.4 Vyšetření Vyšetření je orientační, základní a speciální. Orientační slouží k časné detekci deformity praktickým lékařem pro děti a dorost nebo jiným odborníkem. Jde o jednoduché vyšetření v předklonu, které ukáže v pozitivních případech i velmi malé 11

12 rozdíly v symetrii zad ve formě jednostranných paravertebrálních valů (prominencí) v hrudní nebo bederní páteři. Při podezření na deformitu je třeba nemocného odeslat k ortopedickému vyšetření, který při rentgenovém potvrzení nálezu a proměření snímku zařídí další sledování, případně léčení. Základní vyšetření provádí ortoped zaměřený na deformity páteře. Speciální vyšetření je určeno pro složité případy a indikace k operaci a děje se v zařízeních zaměřených na deformity páteře (Vlach, Cienciala, 2002) Klinické vyšetření - Anamnéza - zjišťujeme začátek, etiologii, průběh onemocnění, zevní a především genetické faktory nemoci. Na základě anamnézy můžeme stanovit předběžnou diagnózu onemocnění. - Výška pacienta. - Aspekce zad ve vzpřímeném stoji a v předklonu - sledujeme změny provázející nemoci. - Funkční testy páteře - zaměřeny na omezení hybnosti v sagitální rovině. - Vyšetření napětí svalů a jejich koaktivace, kloubní laxita. - Orientační neurologické vyšetření Anamnéza Vyšetřuje se celkový stav, předchozí onemocnění, operace, pátrá se po dalších onemocněních, vadách. Údaje o deformitě obsahují záchyt onemocnění, dosavadní léčení, vývoj křivky, subjektivní potíže bolest, únava, dechové obtíže. (Janíček a kol., 2007). Zaměřuje se na výskyt Scheuermannovy choroby v rodině, především u mužů, a to několik generací. Zjišťujeme, zda má jedinec určité pohybové zvyklosti nebo se věnuje nějakému výkonnostnímu sportu. Také se pátrá po poloze těla při psaní ve škole, jak dlouho udržuje statické polohy (sed, stoj) a zda jsou proloženy pohybem Vyšetření aspekcí Vyšetření pacienta začíná již při vstupu do ordinace, kdy si všímáme každého pohybu (příchod, posazení, svlečení). Pacienta vyšetřujeme svlečeného a pozorujeme 12

13 ze všech stran, především zboku a zezadu, kdy nacházíme největší změny. U pacientů se Scheuermannovou chorobou se setkáváme s dobrou muskulaturou. Při provedení vyšetření aspekcí zboku postupujeme od hlavy dolů a zaměřujeme se, zda uši, ramena, kyčelní klouby jsou v linii. Pátráme zejména po zvýšené krční lordóze s předsunutím hlavy, zaúhlené hrudní nebo thorakolumbální hyperkyfóze, která může být doprovázena kompenzační hyperlordózou bederní páteře. Kromě deformity páteře sledujeme protrakci ramenního pletence spojené s tendencí ke zkrácení prsních svalů. Zjišťujeme prominenci břišní stěny, zvýšenou anteverzi pánve. Při vyšetření pacienta zezadu a zepředu můžeme často nalézt hypotrofii gluteálního svalstva, mírné až střední skoliózy (Nowak, 2009; Weiss, 2010; McIntosh, Sucato, 2007; Ali et al., 2000; Lowe, 1990; Cohen, 1964) Vyšetření palpací Nad a pod vrcholem kyfózy zjišťujeme palpační citlivost. Setkáváme se se změnou napětí svalů a bolestivostí. Bolestivost bývá vyjádřena na processi spinosi a ligamenta interspinalia (v průběhu kyfózy, kde jsou nepřirozeně napnuta a v bederní lordóze, kde jsou naopak stlačována) (Nowak, 2009). Vyšetření kloubní vůle provádíme u těch kloubů, u kterých při aktivních a pasivních pohybech nacházíme značné omezení pohybu. U páteře vyšetřujeme pohyb směrem ventrodorzálním nebo laterolaterálním. Vzhledem k plochému tvaru kloubu nelze vyšetřovat pohyby do rotace. Pokud jsme zjistili blokádu do jednoho či více směrů, provádíme následně ošetření ve smyslu mobilizace, nebo manipulace (Rychlíková, 2002) Vyšetření zkrácených svalů V principu jde při vyšetření zkrácených svalových skupin o změření pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom postihli pokud možno izolovanou, přesně determinovanou svalovou skupinu (Janda, 2004). U Scheuermannovy choroby se zaměřujeme především na vyšetření m. pectoralis major et minor, m. latissimus dorsi, m. subscapularis, m. biceps brachii, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. erector spinae, ischiokrurální svaly (Weiss, 2010; McIntosh, Sucato, 2007; Ali et al., 2000). 13

14 Vyšetření oslabených svalů Při testování nejde jen o zjištění svalové síly, ale také o stupeň aktivace a koordinace všech svalů, které se na výsledném pohybu podílejí a přitom nejsou v přímém anatomickém vztahu k prováděnému pohybu (Haladová, Nechvátalová, 2003). Při jejich vyšetření využíváme především funkčních testů. Svaly s tendencí k oslabení u Scheuermannovy nemoci jsou abdominální svaly, m. rhomboidei, m. trapezius (dolní část), m. gluteus medius et maximus. Dále se můžeme setkat s oslabením hlubokého stabilizačního systému, hlubokých krčních flexorů a m. serratus anterior (Nowak, 2009; Weiss, 2010; McIntosh, Sucato, 2007; Ali et al., 2000) Vyšetření posturální stabilizace páteře V praxi lze nejlépe uplatnit vyšetřování kvality svalové koordinace pomocí funkčních testů například testy pro sagitální stabilizace trupu (páteře). Posoudí funkci svalu během stabilizace. Hodnocení schopnosti kontroly stabilizace páteře má značnou výpovědní hodnotu a vytváří prostor pro cílenou terapii (Kolář, 2006). Extenční test Tento test se provádí na břiše s pažemi ve středním postavení vedle těla. Pacient zvedne hlavu nad podložku a provede pohyb do mírné extenze páteře, kde pohyb zastaví. Sledujeme koordinaci v zapojení zádových a laterální skupiny břišních svalů. Zapojení ischiokrurálního svalstva a m. triceps surae. Postavení a souhyb lopatek. Při fyziologii sledujeme během extenze kromě aktivace extenzorů páteře také zapojení laterální skupiny břišních svalů. Hodnotíme aktivitu ischiokrurálních svalů. Známky poruchy stabilizace se projevují, když pacient během extenze výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo s maximem v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře. Neaktivuje se nebo jen minimálně laterální skupina břišních svalů. Projevem je konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, a to především v jejich dolní porci. Oblast v místě tenké aponeurózy začátku m. transversus abdominis se vtahuje a stává se konkávní. Dolní úhly lopatek rotují zevně. Významným patologickým projevem je nadměrná aktivita ischiokrurálních svalů někdy spojená i s aktivitou 14

15 v m. triceps surae. Za normálních podmínek jsou tyto svaly aktivovány jen minimálně a pacient je při extenzi páteře dokáže relaxovat. Test flexe trupu Pacient leží na zádech a provede malou flexi krční páteře a postupně i trupu. Palpujeme dolní nepravá žebra v medioklavikulární čáře a hodnotíme jejich souhyb. Sledujeme chování hrudníku během flekčního pohybu. Fyziologické provedení testu je takové, že při flexi krční páteře se aktivují břišní svaly a hrudník zůstává v kaudálním postavení. Při flexi trupu se aktivuje laterální skupina břišních svalů. Projevy insuficience: 1. Při flexi hlavy dochází ke kraniální synkinéze hrudníku a klíčních kostí. 2. Za předpokladu nedostatečné stabilizace páteře dochází při flexi trupu k laterálnímu pohybu žeber ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny břišních svalů. Flexe trupu probíhá v nádechovém postavení hrudníku. 3. Vyklenuje se laterální skupina břišních svalů. Často se objeví břišní diastáza. 4. Při flexi se zapojuje m. rectus abdominis a m. externus abdominis. Flexe se neúčastní bránice a laterální skupina břišních svalů. Brániční test Tento test vyšetřujeme v sedě s napřímeným držením páteře. Hrudník je v kaudálním, tj. výdechovém postavení. Palpujeme laterálně pod dolními žebry a mírně tlačíme proti laterální skupině břišních svalů. Naší palpací zároveň kontrolujeme postavení a chování dolních žeber. Po pacientovi chceme, aby provedl v kaudálním postavení hrudníku protitlak s roztažením dolní části hrudníku. Při vyšetření zůstává páteř stále v napřímeném držení těla, nesmí se flektovat v hrudní oblasti. Testem vyšetřujeme, jak je pacient schopen aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a pánevního dna. Pacient by měl ve fyziologii aktivovat bránici proti naší palpaci. Při svalovém roztažení dojde k rozšíření dolní části hrudníku laterálně, rozšiřují se mezižeberní prostory. Postavení žeber v transverzální rovině se při aktivaci nezmění, tzn. neobjeví se kraniální pohyb žeber, ale pouze laterální. Projevy insuficience: 1. Pacient nedokáže, resp. pouze malou silou aktivuje svaly proti našemu odporu. 15

16 2. Při aktivaci dojde ke kraniální migraci žeber. Pacient nedokáže udržet jejich kaudální, tj. výdechové postavení. 3. Při aktivaci nedojde k laterálnímu rozšíření hrudníku, a tím také nedojde k dostatečnému rozšíření mezižeberních prostor. Za tohoto předpokladu není možná stabilizace dolních segmentů páteře. Test nitrobřišního tlaku Pacient sedí na okraji stolu. Horní končetiny jsou volně položeny na podložce, pacient se o ně při provádění testu neopírá. Palpujeme v oblasti tříselné krajiny mediálně od spinae iliacae anterior superior nad hlavicemi kyčelních kloubů. Pacient aktivuje břišní stěnu směrem proti našemu tlaku. Sledujeme chování břišní stěny při zvýšení nitrobřišního tlaku. Fyziologicky pacient vytváří tlak břišní stěny proti naší palpaci. Prostřednictvím aktivace bránice dojde nejprve k vyklenutí břišní stěny v oblasti podbříšku a poté se zapojí břišní svaly. Projevy insuficience: V souhře během aktivace břišních svalů dominuje horní část m. rectus abdominis. Při palpaci v oblasti laterální skupiny břišních svalů je minimální nebo žádná aktivita, a to především v jejich dolní porci. Umbilicus mírně migruje kraniálně a nad úrovní tříselního vazu se objeví konkávní vyklenutí břišní stěny. Hrudník se staví do inspiračního postavení a výrazně se zvyšuje aktivita paravertebrálních svalů. Test extenze v kyčlích Pacient leží na břiše, horní končetiny jsou podél těla. Pacient provede extenzi v kyčli proti našemu odporu. Extenzi neprovádí maximální silou. Sledujeme podíl svalové aktivity na extenzi mezi gluteálními svaly, extenzory páteře, ischiokrurálními svaly a laterální skupinou břišních svalů. Projevy poruchy stabilizace: Do extenze se nezapojují gluteální svaly a laterální skupina břišních svalů. Prohlubuje se bederní lordóza, pánev se nastavuje do anteverze. Oblast thorakolumbálního přechodu a hrudní páteř se kyfotizuje, nadměrně se aktivují extenzory páteře s maximem v thorakolumbálním přechodu. Oblast pod žebry laterálně od paravertebrálních svalů se konkávně vtahuje (Kolář, 2006). 16

17 Dynamické vyšetření páteře Hodnocení pohyblivosti páteře pomocí Thomayerovy, Schoberovy, Stiborovy a Forestierovy vzdálenosti a lateroflexe (Haladová, Nechvátalová, 2003). - Schoberova vzdálenost Sledujeme pohyb v bederní páteři. Jako příznak omezení hybnosti bederního segmentu se objevuje zkrácení Schoberovy distance pod 2-3 cm. S omezeným rozvíjením tohoto úseku páteře souvisí i bolestivý pohyb. - Thomayerova vzdálenost Hodnotíme pohyblivost celé páteře do flexe. Zkrácení vzdálenosti považujeme za příznak omezeného rozvinování Th a L páteře, hybnosti kyčelních kloubů. U Scheuermannovy choroby se zvýrazní ostré zaúhlení v blízkosti vrcholu kyfózy, pohyb je často omezen díky zkráceným hamstringům. - Stiborova vzdálenost Měříme hybnost hrudní a bederní páteře do flexe. Při zkrácení této distance pod 5 cm posuzujeme tento příznak za omezení hybnosti. - Příznak Forestiere Díky zvýšené kompenzační lordóze je snížena hybnost krční páteře. Pro hrudní kyperkyfózu je test velmi neobjektivní. Hyperkyfóza nedovolí plné napřímení páteře a tím se zvětšuje vzdálenost zátylí a zdi ve výchozím postavení Další používané testy - Hyperextenční test Hodnotíme hybnost Th páteře do extenze. U Scheuermannovy choroby je kyfóza pevná a nemění svou velikost. - Adamsův test Test v předklonu prokazuje trupové asymetrie. Při pohledu ze strany ukazuje typické náhle zaúhlení hrudní páteře, které se ještě zvýrazní (Obr. 1) (McIntosh, Sucato, 2007; Damborg et al., 2006; Werger, Frick, 1999; Lowe, 1990). Obr. 1 Adamsův test hyperkyfóza hrudní páteře (Macintosh, Sucato, 2007) 17

18 1.4.2 Přístrojová vyšetření Mezi přístrojová vyšetření řadíme rentgenové vyšetření, sloužící k měření velikosti zakřivení (tzv. úhel dle Cobba), rotace obratlů a určení kostního věku (podle Risserovy zón) (Gross, a kol., 2005; Janíček a kol., 2007; Haladová, Nechvátalová, 2003). Risserovy zóny určí růstovou potenci (kostní věk) a prognózu další progrese deformity. Stanoví se na rentgenovém snímku hodnocením postupu osifikace apofýzy hřebene lopaty kosti kyčelní a jejího srůstu s pánví. (Janíček a kol., 2007). Cobbův úhel (obr. 2) - vyjadřuje velikost kyfotické křivky ve stupních. Měří se z rentgenového snímku, proložením přímky horní krycí plochou proximálního koncového obratle a dolní krycí plochou distálního koncového obratle. Kolmice vztyčené k těmto přímkám se protínají v určitém úhlu, jehož doplňkový úhel vyjadřuje velikost křivky. Obr. 2 Měření Cobbova úhlu (Stricker, 2002) 18

19 Rentgenový obraz je nezbytnou podmínkou diagnostiky, sledování a léčby. Dovoluje objektivní posouzení dané deformity, její etiologie, prognózy, vývoje v průběhu konzervativní a operační léčby a při hodnocení dosažených výsledků. Základní rentgenové vyšetření spočívá v anteroposteriorní a boční projekci celé páteře vstoje včetně pánve a části lebky na dlouhý formát 30 x 90 cm. Snímky se proměří (dle Cobba) a určí zakřivení ve stupních. Někdy je třeba pořídit snímek PA vleže s maximální hyperextenzí páteře (Vlach, Cienciala, 2002). Boční snímek (obr. 3) by měl být prováděn s pažemi ve 90 flexi, aby se zabránilo kostěným obrysům horních končetin a zatemnění těl obratlů. Mezi charakteristické rysy Scheuermannovy choroby patří zúžení prostorů mezi disky, snížení výšky obratlů a nepravidelnosti koncové ploténky. Vytvářejí se tzv. Schmorlovy uzly (intraspongiózní chrupavčité hernie z intervertebrálních disků obratlových těl). Snížení výšky obratle je výraznější v přední části těla obratle než vzadu, což má za následek klínovitý tvar (Ali et al., 2000). Obr. 3 Boční RTG snímky (Hart, 2009) Tento snímek také umožňuje posouzení kostních struktur podle Risserova znamení. Zobrazuje hrudní kyfózy přes 40 dle Cobba, snížení bederní lordózy 19

20 a možné kyfotické deformace už na thorakolumbálním přechodu. Bederní obratle jsou nepravidelné s jasnými vadami v předozadních rozích (McIntosh, Sucato, 2007). Typické změny na kostech a discích jsou viditelné na magnetické rezonanci lépe než na rentgenovém záznamu (Anonymous A, 2009). Anteroposteriorní snímek podává informace o přidružené strukturální nebo nestrukturální skoliotické křivce, která se pohybuje obvykle mezi 10 až 20. Vyšetření probíhá každé 4-6 měsíců u rostoucího dítěte, aby se vedla evidence o zakřivení jeho páteře (Stricker, 2002). Klasickým kritériem pro diagnózu je Bradfordovo schéma radiologických změn hrudní páteře: 1. hyperkyfóza hrudní či ThL nad 40 - fyziologie 20 až zúžení a nepravidelnosti krycích ploch obratlů a meziobratlových disků 3. klínovitá deformita obratlů v hyperkyfóze nad 5 ( McIntosh, Sucato, 2007; Müller, Müllerová, 2005) 1.5 Diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostikou klasifikujeme Scheuermannovu nemoc a její atypickou formu odlišujeme od kyfóz a změn na páteři jiné etiologie. Rozlišení je poněkud problematické. Fyziologická hrudní kyfóza je skutečně dynamická po celý život a obvykle se zvětšuje. - Posturální kyfóza zvětšení hrudní kyfózy na 40 60, zvětšení bederní lordózy, kyfóza je flexibilní, dobře korigovatelná, bez svalových zkrácení. Pacienti s posturální kyfózou mají sklon k astenii a jsou nedostatečně vyvinuti oproti pacientům se Scheuermannovou nemocí. Rentgenologicky jsou bez klínovité deformace a nepravidelných krycích ploch. - Kongenitální kyfóza vyvíjí se fúze, zatímco u Scheuermannovy nemoci k ní nedochází, jako pozdní následek se mohou vepředu na tělech vytvořit osteofyty, ale bez kostních přemostění. - Infekční spondylitida odlišíme klinicky, laboratorně, tomografickým vyšetřením a scintigrafií. - Ankylozující spondylitida odlišíme pomocí HLA tkáňové typizace. - Hrudní hyperkyfóza - u pacientů s různými typy kostní dysplázie. - Kyfóza - u kostně nezralých pacientů po laminektomii, při ozařování 20

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře Výzkumný úkol grant IGA MZ Praha, leden 2003 Výzkumný úkol grant IGA MZ CR NJ/7386-3 Rizikové faktory vzniku vadného

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Nováková

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství Bakalářská práce Obor Fyzioterapie FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Vedoucí práce: PhDr. Alena Herbenová Zpracovala:

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Deformity páteře Rozkydal Z.

Deformity páteře Rozkydal Z. Deformity páteře Rozkydal Z. Fyziologická zakřivení páteře Osa frontální Osa sagitální Krční lordóza Hrudní kyfóza Bederní lordóza Sakrální kyfóza Obr. 1 Obr. 2 Skolióza je deformita páteře v rovině frontální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

PNF proprioceptivní nervosvalová facilitace. Seminární práce (kazuistika) Využití PNF u pacienta s fractura colli radii

PNF proprioceptivní nervosvalová facilitace. Seminární práce (kazuistika) Využití PNF u pacienta s fractura colli radii Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PNF proprioceptivní nervosvalová facilitace Seminární práce (kazuistika) Využití PNF u pacienta s fractura colli radii květen

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Gabriela Mauleová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: specializace ve zdravotnictví B 5345 Gabriela Mauleová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Fyzioterapie u pacientů s Morbus Scheuermann

Fyzioterapie u pacientů s Morbus Scheuermann Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapie u pacientů s Morbus Scheuermann Vypracoval: Jiří Jánský Vedoucí

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Bc. Petr Zouhar. Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. OMEZENÍ POHYBLIVOSTI PÁTEŘE BOLESTIVOST ZAD A KRKU V ZÁVISLOSTI NA DRUHU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA VENKOVĚ A VE MĚSTECH Bc. Petr Zouhar Vedoucí práce: Mgr. Martina Jančová, Ph.D. ŠKOLY

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB

BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB BIOMECHANIKA KOLENNÍ KLOUB KOLENNÍ KLOUB (ARTICULATIO( GENU) Složený kloub, největší a nejsložitější v lidském těle. 3 kosti - femur, tibie, patela 3 oddíly - mediální, laterální, patelofemorální 4 ligamenta

Více