Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20"

Transkript

1 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

2 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby zajistila jejich sledovatelnost. Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně systému. Sériové číslo uvádějte vždy při dotazech a reklamacích. SOULAD Přístroj splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS. 2 Info

3 REJSTŘÍK Legenda k symbolům... 5 Bezpečnostní pokyny... 6 Napájení Pohotovostní režim...11 Zamýšlené použití Kontraindikace Technický popis Všeobecné poznámky TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Poznámky před prvním použitím Pohled Pohled zpředu Pohled zezadu Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Použití přístroje Použití kyslíku Výmĕna fi ltru Rejstřík 3

4 Čištění Čištění masky Čištění terapeutické trubice Čištění přístroje Čišténí hlavových popruhů Poplachové funkce přístroje Výpadek proudu Alarm masky Tlakový alarm Budík Funkce přístroje Informační nabídka Nabídka pacient Nabídka klinika Odstraňování problémů Zprávy pro uživatele Servis Příprava přístroje pro jiného pacienta Likvidace Přístroj Obal Technické Rejstřík

5 LEGENDA K SYMBOLŮM Dodržujte průvodní dokumentaci Použitý typ součásti BF Elektrická bezpečnostní třída II (s ochrannou izolací) CE Prohlášení o shodě Výrobce Dodržujte Uživatelskou příručku Nelikvidujte přístroj s normálním domácím odpadem. Informujte se prosím na Vašem zákaznickém servisu na postup při řádné likvidaci přístroje. Legenda k symbolům 5

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím Vašeho respiračního terapeutického přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku. Uschovejte tuto Uživatelskou příručku na bezpečném místě k okamžitému nahlédnutí v případě potřeby. Společnost HOFFRICHTER GmbH zaručuje, že výrobek nebude mít žádné vady po dobu stanovenou zákonem za předpokladu, že bude používán v souladu s návodem. Společnost HOFFRICHTER GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a následné škody, ani za dopady na bezpečnost, spolehlivost a výkonnost přístroje v případě, že: manipulace, modifi kace, rozšíření, úpravy, opravy a údržbu provedou osoby, které společnost HOFF- RICHTER GmbH k těmto úkonům nezmocní. používání zahrnuje příslušenství a náhradní díly, které pocházejí od jiných výrobců, a které neuvolnila společnost HOFFRICHTER GmbH k používání s přístrojem. přístroj je používán jiným způsobem, než jak je popsáno v Uživatelské příručce. hygienické a čistící pokyny obsažené v Uživatelské příručce nesmějí být zanedbány. 6 Bezpečnostní pokyny

7 Abyste zabránili případným rizikům, dodržujte prosím níže uvedené pokyny: Používejte přístroj výhradně ke své vlastní terapii, kterou musí předepsat lékař. Používejte pouze příslušenství doporučované a nabízené Vaším specializovaným prodejcem. Testujte pravidelně funkci alarmu Vašeho přístroje. (viz str. 35). Zajistěte, aby malý otvor v masce nebo v adaptéru mezi maskou a trubicí byl vždy volný tak, aby vydechovaný vzduch, který je zatížený CO2 mohl unikat. Nikdy neukládejte přístroj do skříně nebo pod postel. Zajistěte prosím, aby okolo přístroje mohl snadno cirkulovat vzduch a síťová zástrčka byla snadno přístupná. Neumísťujte přístroj do blízkosti topných těles. Zajistěte, aby přístroj byl umístěn ve vodorovné poloze. To je především nutné při připojení zvlhčovače vzduchu. Jestliže u Vaší terapie přijímáte kyslík, dodržujte prosím veškeré protipožární a bezpečnostní předpisy s ohledem na používání kyslíku. Bezpečnostní pokyny 7

8 Mobilní používání přístroje je dovoleno pouze v zaparkovaném vozidle. Pokud se u Vás při používání přístroje vyskytne jeden nebo více následujících příznaků, okamžitě navštivte Vašeho lékaře: suchost sliznice v nose a krku, potíže s čelními dutinami, bolest v uších, rýma, přecitlivělost pokožky, přecitlivělost, ztráta hlasu, poruchy orientace a paměti. V případě, že přístroj nefunguje správně, informujte okamžitě Vašeho specializovaného prodejce. Nikdy neumísťujte respirační terapeutický přístroj do blízkosti jiného zařízení či přístrojů, jako jsou např. defi brilátory, diatermické zařízení, mobilní telefony, mikrovlnná trouba, hračky na dálkové ovládání atd. Elektromagnetická pole větší než 3 V/m mohou ovlivnit provoz přístroje. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel uvedený v seznamu volitelného příslušenství a nepoužívejte přístroj s PC. 8 Bezpečnostní pokyny

9 K udržení elektrické bezpečnosti dodržujte prosím následující pokyny: Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je poškozený jeho kryt a/nebo kabely. Neotevírejte kryt. Informujte Vašeho specializovaného prodejce o jakýchkoliv závadách a poruchách. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí. Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech nebo v koupelně. Nepokládejte nádobu s kapalinou na přístroj. Pokud přístroj spadne do vody, zcela jistě se ho nesnažte zachytit. Neumísťujte přístroj do blízkosti nádob na vodu (koupelnové vany). Před čištěním přístroje jej vždy odpojte od napájení. Bezpečnostní pokyny 9

10 NAPÁJENÍ TREND II má interně spínaný napájecí zdroj s širokým rozsahem V~, Hz. Ten umožňuje připojení do všech energetických sítí na světě. Přístroj je rovněž možné používat se stejnosměrným napětím 24 V DC, např. pro mobilní použití v nákladním vozidle nebo obytném automobilu a karavanu. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel a nepoužívejte přístroj s PC. 10 Napájení

11 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Přístroj je v pohotovostním režimu tak dlouho, jak jen je turbína vypnutá. Pohotovostní režim je indikován osvětleným displejem zobrazujícím datum a čas. Spotřeba energie v tomto režimu je cca 5 W. V pohotovostním režimu může přístroj TREND II zůstat neustále zapnutý, aniž by tím představoval nějaké nebezpečí. Pohotovostní režim 11

12 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Přístroj TREND II je určen k léčbě dysfunkce dýchání, zejména spánkové apnoe u pacientů s váhou 30 kg a více. Přístroj vyvíjí kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách s cílem udržet horní dýchací cesty volné. Přístroj není vhodný pro pacienty, kteří potřebují umělé dýchání. Tento terapeutický přístroj není systémem zachraňujícím život. Léčebný tlak je vyvíjen přes dýchací masku. Tato dýchací maska musí být vybavena výdechovým ventilem zajišťujícím výstup vydechovaného vzduchu. Nepoužívejte dýchací masku, pokud je terapeutický přístroj vypnutý, protože jinak by mohlo dojít ke zpětnému vdechování vydechovaného vzduchu. Dodržujte také prosím pokyny výrobce pro používání dýchací masky. 12 Zamýšlené použití

13 KONTRAINDIKACE Respirační terapie může být kontraindikována u pacientů s následujícími předcházejícími nemocemi: Bulózní onemocnění plic Pneumotorax Velmi nízký krevní tlak Hromadění vzduchu po otevřeném kraniocerebrálním poranění (týkající se lebky a mozku) nebo jiných poraněních hlavy V případě zánětu vedlejších dutin nosních nebo středního ucha, by mohlo být indikováno zastavit terapii. Poraďte se prosím s Vaším lékařem. Přístroje, které byly vybaveny zvlhčovačem vzduchu AquaTREND uni, se nesmí používat s přísadami, jako jsou např. léky nebo aromatické oleje, přidávanými do vody ve zvlhčovači vzduchu. Kontraindikace 13

14 TECHNICKÝ POPIS VŠEOBECNÉ POZNÁMKY Pro všechny přístroje řady TREND II platí následující charakteristické vlastnosti. K vyvinutí potřebného tlaku je přístroj vybaven elektronicky řízeným ventilátorem. Aby byla zátěž pro pacienta co možná nejmenší, byl ventilátor navržen s vysokým záložním výkonem a rychlou regulační odezvou. Tlak se měří přímo v masce a je neustále regulován přístrojem. V důsledku toho je dýchání pro pacienta co možná nejlehčí. V přístroji jsou dvě samostatné trubičky. Jedna je pro respirační vzduch a druhá je pro proudící vzduch požadovaný pro chlazení elektroniky. Kromě alarmu v masce přístroj nabízí další bezpečnostní funkci, a to alarm při výpadku proudu. Automaticky restartuje motor po obnově proudu. Přístroj obsahuje zabudovaný mikrořadič, který řídí všechny jeho funkce. Křemenný budík přidává pohodlí při používání přístroje. Další pohodlné funkce zahrnují skok na soft Pressure sensor Connector measuring tube Air inlet Filter Blower Air outlet Control unit 14 Technický popis

15 start (start bez přetížení), funkci automatického startuzastavení a nastavitelnou jasnost displeje. Při průchodu přístrojem je vzduch mírně ohříván, aby měl vyšší schopnost nasávat vodu. Když je pokojový vzduch v zimě suchý, sliznice v ústech a v nose může být zvláště suchá. To je nepříjemné a ve výjimečných případech to může dokonce způsobit infekce. Z toho důvodu může terapie vyžadovat zvlhčení vzduchu. Přídatný zvlhčovač vzduchu AquaTREND uni je k dispozici jako příslušenství pro všechny přístroje TREND II. V případě potřeby přicvakněte zvlhčovač vzduchu na přístroj. Zvlhčovač odstraníte stisknutím jeho uvolňovacího tlačítka. Úrovně ohřívače nastavíte v nabídce ohřívače. Zvolená úroveň ohřívače se zobrazí na displeji přístroje, dokud je ohřev zvlhčovače vzduchu zapnutý. Více informací naleznete ve Vaší Uživatelské příručce pro AquaTREND uni nebo kontaktujte Vašeho specializovaného prodejce. Technický popis 15

16 TREND II CPAP Přístroj CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) je terapeutický přístroj pro léčbu obstrukční spánkové apnoe. K tomuto účelu přístroj poskytuje kontinuální pozitivní tlak vzduchu. Kromě standardního režimu CPAP přístroj nabízí zvýšení tlaku v režimu FLEXLINE úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. Díky tomuto inteligentnímu způsobu nastavení tlaku je pečlivá terapie možná. 16 Technický popis

17 TREND II AUTO V určitém tlakovém rozsahu přístroj automaticky reguluje terapeutický tlak v závislosti na výskytu respiračních událostí. Během spánkových fází bez respiračních událostí je terapeutický tlak snížen. Mírné zvýšení tlaku dokáže účinně léčit počínající obstrukční události. Kvůli vysokému pohodlí při terapii by terapeutický tlak měl být vždy pouze tak vysoký, jak je potřeba a co možná nejnižší. Přístroj rozeznává následující respirační události: Obstrukční apnoe Hypopnoe Centrální apnoe Chrápání Normální dýchání Zvýšený odpor dýchacích cest Různé respirační události jsou identifi kovány třemi způsoby: 1. Měření jakéhokoliv stažení dýchacích cest 2. Detekce omezení proudění vzduchu měřením proudění 3. Detekce chrápání s pomocí zvukové detekce Technický popis 17

18 Kombinovaná analýza všech výsledků umožňuje velice přesné rozlišení mezi obstrukčními a centrálními událostmi. Přístroj nastavuje terapeutický tlak podle detekovaných událostí, jak je popsáno níže: Zvýšení tlaku pro obstrukční události Snížení tlaku pro centrální události a normální dýchání Navíc je možné nastavit zvýšení tlaku do pěti úrovní podle zvláštních požadavků a podle pohodlí jednotlivých pacientů. Tato nastavení provádí lékař s pomocí počítačového softwaru TRENDset. Kromě normálního režimu APAP (automatický pozitivní tlak v dýchacích cestách) a CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) přístroj nabízí režim FLEXLINE, zvýšení tlaku úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. 18 Technický popis

19 TREND II BILEVEL Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 19

20 TREND II BILEVEL ST20 Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. V přístroji jsou začleněny režimy S, ST a T. Režim S Spontánní aktivace změna z jedné tlakové úrovně na jinou se aktivuje pouze počátečním dýcháním pacienta. K poklesu tlaku na stanovenou tlakovou úroveň také dochází, jakmile vdechový proud skončí. 20 Technický popis

21 Režim ST Spontánní dýchání a Čas dokud pacient dýchá sám, přístroj pracuje v režimu S. Jakmile pacient přestane dýchat, přístroj se automaticky přepne do režimu T a poskytuje pacientovi dýchání v předepsané bezpečnostní frekvenci. Časové zpoždění, po kterém se přístroj přepne do režimu T, se dá nastavit. Režim T Časové dýchání s předepsaným, nastaveným časem vdechu. Pokud je aktivační funkce deaktivována, pacient je ventilován podle nastavených parametrů. Pokud je aktivační funkce aktivována, přístroj přijímá pouze spontánní aktivační signály ve výdechové fázi. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 21

22 POZNÁMKY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Nikdy nezapínejte přístroj, pokud jste ho měli ve velice chladném prostředí. Počkejte cca 1 hodinu, než se vyrovná jeho teplota. Provádějte pravidelnou kontrolu kazety fi ltru a její pravidelnou výměnu podle popisu na str. 32. Nikdy nepoužívejte přístroj bez fi ltru. Pravidelně provádějte čištění Vašeho maskového systému a kontrolu všech dílů příslušenství, zejména terapeutické trubice, masky a hlavových popruhů. Doporučujeme Vám umýt si před spaním obličej s cílem zbavit se mastnoty a kosmetiky z Vaší pokožky. To zvyšuje životnost masky a pomáhá zabránit podráždění pokožky. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 22 Poznámky před prvním použitím

23 Dodržujte prosím přesně následující přípravné pokyny: Neumísťujte přístroj do blízkosti topného zdroje. Cirkulace vzduchu zejména pod a za přístrojem nesmí být omezena nábytkem, záclonami nebo polštáři. Postavte přístroj vedle Vaší postele. Umístěte ho na pevnou a rovnou plochu skříňky vedle Vaší postele. Neumísťujte přístroj, který je vystaven přímému slunečnímu světlu nebo ultrafi alovému světlu. Během mobilního používání musíte přístroj postavit také na pevný a rovný podklad, který musí být opatřený hranou ochraňující přístroj před pádem. Poznámky před prvním použitím 23

24 POHLED POHLED ZPŘEDU HOFFRICHTER Programová tlačítka 2 Kazeta čističe 3 Displej 4 LED dioda ohřívače 5 Informační tlačítka 6 Tlačítko ohřívače 7 Uvolňovací tlačítko pro příslušenství 8 Přípojka odměrné trubice 9 Odvod vzduchu 10 Kontaktní zásuvka pro zvlhčovač vzduchu 11 Tlačítko ON/OFF (zapnout/ vypnout) 24 Pohled

25 HOFFRICHTER POHLED ZEZADU DC vstup 24 V DC 13 Rozhraní RS Síťová přípojka 230 V AC Pohled 25

26 ROZSAH DODÁVKY Terapeutický přístroj 2 Tato Uživatelská příručka 3 Síťový kabel 4 Terapeutická trubice (1,80 m), včetně odměrné trubice 5 Zátky 6 Brašna 7 Výměnná kazeta čističe 6 bez rámového krytu Rozsah dodávky

27 Kód: TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Tato Uživatelská příručka Síťový kabel Terapeutická trubice, odměrná trubice a zátky Brašna Kazeta čističe Dýchací maska, která byla speciálně nastavena pro jednotlivého pacienta, je nutná pro spuštění a používání přístroje v domácím prostředí, kromě terapeutického přístroje se síťovým kabelem a terapeutickou trubkou. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Kód: AquaTREND uni Automobilový kabel Konvertor 12 V / 24 V Výměnná kazeta čističe s rámovým krytem Volitelné příslušenství 27

28 POUŽITÍ PŘÍSTROJE 1. Po správném postavení přístroje zapojte přístroj s použitím dodávaného síťového kabelu. 2. Přístroj zobrazí uvítací zprávu, verzi softwaru a současný počet léčebných hodin. Pak se na displeji ukáže datum a čas. 3. Připojte terapeutickou trubici a) k odvodu vzduchu, a b) k masce. 4. Připojte také odměrnou trubici k přípojce odměrné trubice. 5. Nasaďte si masku. Pokud jste zvolili automatický režim, přístroj se spustí při Vašem prvním dechu. V ručním režimu musíte stisknout tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout), abyste přístroj spustili. 6. Přístroj poté projde testem masky po zvolenou dobu a při předepsaném tlaku. Teď byste si měli masku správně nasadit, abyste vyloučili případné netěsnosti. 3b 1 3a HOFFRICHTER HOFFRICHTER 28 Použití přístroje

29 HOFFRICHTER 4 7. Trubici umístěte tak, aby masku nikde netahala, až se budete pokládat. 8. Dýchejte zhluboka a klidně pouze nosem. Pokud jste aktivovali funkci soft startu, přístroj na počátku sníží tlak po dokončení testu masky a poté pomalu tlak zvýší automaticky na předepsanou hodnotu umožňující Vám usnout při nižším tlaku. HOFFRICHTER POZNÁMKA: Informace o tom, jak přizpůsobit časy soft startu a testu masky Vašim individuálním potřebám, naleznete v části s názvem Funkce přístroje (viz str. 38) Použití přístroje 29

30 POUŽITÍ KYSLÍKU Pokud musíte během terapie inhalovat také kyslík, buďte si prosím zcela jisti, abyste dodržovali pokyny od výrobce nebo prodejce doručujícího Vám kyslík. Pokud přivádíte kyslík přímo do masky, používejte prosím nekroucenou trubici, která sestává z lékařsky schváleného materiálu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Kyslík můžete také přivádět přes adaptér, který je připevněný k odvodu vzduchu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Dodržujte prosím určitě pokyny Vašeho lékaře. POZOR! Kyslík podporuje hoření. Z toho důvodu dodržujte prosím platné protipožární předpisy pro používání kyslíku. Chraňte kyslíkové armatury před tukem, nekuřte a nemanipulujte s přístrojem v blízkosti otevřeného ohně. Maska Trubice Adaptér 30 Použití kyslíku

31 POZOR! Pokud používáte kyslík společně s přístrojem, přívod kyslíku musí být vždy deaktivovaný, dokud je přístroj v pohotovostním režimu nebo pokud je vypnutý. Přístroj zapínejte vždy první a teprve potom přívod kyslíku. Před vypnutím přístroje vypněte přívod kyslíku. Aktivujte Auto OFF podle popisu na str. 52. Pokaždé, když používáte přístroj, zkontrolujte předem správné usazení spojek trubic. Použití kyslíku 31

32 VÝMĔNA FILTRU Pokud je fi ltr znečištěný nebo na displeji se zobrazí zpráva Change Filter, musí se vyměnit kazeta fi ltru. 1. Při výměně kazety vytáhněte kazetu z přístroje. 2. Odtržením od sebe oddělte kazetu fi ltru a kryt rámu fi ltru. 3. Vyměňte kazetu fi ltru. 4. Namontujte kryt rámu fi ltru na novou kazetu fi ltru. Ujistěte se, že horní část (drážka) a kazeta fi ltru (kolík) jsou ve správné poloze. Pro zapsání zprávy postupujte podle popisu v kapitole Nabídka pacient (str. 46). 1 HOFFRICHTER 2 POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte přístroj bez kazety filtru. Používejte pouze a výhradně originální kazety filtru HOFFRICHTER. V opačném případě záruka na respirační terapeutický přístroj pozbývá platnosti Výmĕna filtru

33 ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ MASKY Z hygienických důvodů musíte masku čistit každý den: 1. Oddělte masku od terapeutické trubice. 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu (nepoužívejte jiné přípravky), důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu, chráněnou před přímým slunečním zářením. ČIŠTĚNÍ TERAPEUTICKÉ TRUBICE Z hygienických důvodů musí být terapeutická trubice čištěna každý týden. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během týdenního čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 1. Před čištěním pevně zavřete odměrnou trubici pomocí zátek (viz str. 26). 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu, důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu. 3. Po čištění sundejte z odměrné trubice obě dvě zátky. Čištění 33

34 POZNÁMKA: Kdyby v odměrné trubici zůstala voda, mohla by znehodnotit měření tlaku nebo zpozdit regulaci. Obojí by mohlo ovlivnit optimální terapii. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Z hygienických důvodů musíte přístroj čistit každý týden: 1. Odpojte síťovou zástrčku. 2. Otřete přístroj hadříkem navlhčeným lehce v mýdlové vodě. Poté suchým hadříkem přístroj otřete dosucha. Přístroj nebo části přístroje nemusíte chemicky ani tepelně dezinfi kovat. ČIŠTÉNÍ HLAVOVÝCH POPRUHŮ Čištění hlavových popruhů provádějte podle potřeby: 1. Odpojte hlavové popruhy od masky. 2. Očistěte hlavové popruhy podle popisu v Uživatelské příručce výrobce hlavových popruhů. 34 Čištění

35 POPLACHOVÉ FUNKCE PŘÍSTROJE VÝPADEK PROUDU Pokud by výpadek proudu v noci zůstal bez povšimnutí, pacient by v důsledku toho dýchal celou noc již upotřebený vzduch z terapeutické trubice. Aby k tomu nedošlo, je přístroj vybavený poplachovým mechanismem, který Vás varuje, když v noci dojde k výpadku proudu nebo pojistky. Probudí vás zvukový signál, takže si budete moci sundat masku z obličeje a nadechnout se čerstvého vzduchu. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka. Po obnově napájení se automaticky spustí motor a na displeji se zobrazí následující zpráva: Ověřte varování před výpadkem POZNÁMKA: Pro ověření alarmu výpadku proudu přístroj musí být připojený k síťovému kabelu a zapnutý minimálně půl hodinu. Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. Poplachové funkce přístroje 35

36 ALARM MASKY Tato poplachová funkce je aktivovaná pouze v případě, že automatická funkce je přepnutá na OFF (vypnuto) nebo START. Pokud Vám maska sklouzne z obličeje nebo pokud je trubice vytažená z přístroje, přístroj se automaticky nevypne, ale vysílá optický a zvukový signál. Kontrola alarmu masky Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. TLAKOVÝ ALARM Pokud během terapie dojde k poruše hardwaru nebo k přílišnému zvýšení tlaku (např. kvůli ohnuté odměrné trubici), přístroj vygeneruje výstražný zvuk a vypne ventilátor. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka a po vyřešení poruchy terapie může pokračovat. 36 Poplachové funkce přístroje

37 BUDÍK Přístroj je vybavený pohodlným integrovaným budíkem. S použitím programových tlačítek můžete tento budík kdykoliv aktivovat a deaktivovat. Budík vysílá signál v naprogramovaný čas buzení. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (zapnout/vypnout) zastavíte budík na dalších 5 minut (lze nastavit s pomocí počítačového softwaru) a dvojím stisknutím budík zcela deaktivujete. Funkci budíku lze deaktivovat prostřednictvím softwaru. Pro aktivaci těchto funkcí kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce nebo servisního technika. Poplachové funkce přístroje 37

38 FUNKCE PŘÍSTROJE Funkce přístroje naprogramujete pomocí následujících tří tlačítek: = programové tlačítko = programové tlačítko = tlačítko Enter Displej má dvě řádky. S použitím tlačítek a zvolíte řádku, kterou chcete zobrazit. Trojúhelníkový symbol před řádkou označuje, že byla zvolena tato řádka. POZNÁMKA: Pokud při programování nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, bude programovací režim z bezpečnostních důvodů automaticky ukončen. Nepotvrdíte-li změněnou hodnotu tlačítkem Enter při ukončení programovacího režimu, původní hodnota zůstane taková, jaká je. Pokud zvolíte řádku Exit Menu (ukončit nabídku) a pak stisknete tlačítko, programování je ukončeno. 38 Funkce přístroje

39 Přístroj má tři různé nabídky: 1. Informační nabídka V této nabídce se zobrazují nastavené parametry. 2. Nabídka Pacient V této nabídce může pacient měnit nastavení. 3. Nabídka Klinika V této nabídce mohou nastavení měnit pouze lékař nebo servisní technici. Abyste se dostali na položky nabídky v nabídkách, stiskněte tlačítko. Pořadí těchto položek nabídky je znázorněno v tabulce na str.40. INFORMAČNÍ NABÍDKA Stisknutím informačního tlačítka i se dostanete do Informační nabídky. Stisknutím tlačítka a uvidíte další parametry. Informační nabídku ukončíte zvolením řádky Exit Menu (ukončit nabídku) a poté stisknutím tlačítka. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, přístroj se automaticky přepne zpět do provozního režimu. Diagram na další stránce ukazuje, jaké parametry jsou k dispozici pro různé přístroje. Funkce přístroje 39

40 TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) P-Ramp (skokový tlak) 40 Funkce přístroje P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) FLEX-Level (úroveň FLEX) FLEX-Level (úroveň FLEX) P-Start (tlak při spouštění) P-Min (minimální tlak) P-Max (maximální tlak) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) Trigger (aktivační mechanismus) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) Frequency (frekvence) Inspiration (vdech) Delay Time (časové zpoždění)

41 Therapy (terapie) Ukazuje celkovou dobu terapie přístroje Filter (filtr) Ukazuje dobu, od poslední výměny fi ltru Ramp (skok) Ukazuje skokový tlak při spouštění P-Ramp (skokový tlak) Ukazuje skokový tlak při spouštění Mode (režim) Ukazuje zvolený režim Pressure (tlak) Ukazuje zvolený terapeutický tlak FLEX-Level (úroveň FLEX) (pouze v režimu FLEX) Ukazuje zvolenou úroveň FLEX P-Start (tlak při spouštění) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený tlak při spouštění Funkce přístroje 41

42 P-Min (minimální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený minimální tlak P-Max (maximální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený maximální tlak I-Pressure (tlak při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při vdechu E-Pressure (tlak při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při výdechu I-Slope (čas tlakové změny při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při vdechu E-Slope (čas tlakové změny při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při výdechu 42 Funkce přístroje

43 Trigger (aktivační mechanismus) (pouze v režimu T) Ukazuje, zda je aktivační mechanismus vdechu aktivován či nikoliv I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při vdechu E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) (pouze v režimech S a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při výdechu Frequency (frekvence) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje zvolený počet dechů za minutu Inspiration (vdech) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje poměr doby vdechu úměrnou celkovému dechu Delay Time (časové zpoždění) (pouze v režimu ST) Ukazuje časové zpoždění pro přepínání z režimu S do režimu T Funkce přístroje 43

44 NABÍDKA PACIENT Pro přesun do programovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko (minimálně 1 sekundu). Na displeji se nyní objeví nabídka Pacient. TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Ramp (skok) Mask (maska) Ramp (skok) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Time (čas) Date (datum) Time (čas) Time (čas) Time (čas) 44 Funkce přístroje

45 Wake Time (čas buzení) V této položce nabídky můžete nastavit a měnit čas buzení. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat hodina času buzení. Hodinu nyní změníte pomocí tlačítek a. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat minuta času buzení. Minutu nyní změníte pomocí tlačítek a. Opětovným stisknutím tlačítka končí vstup a vrátíte se do nabídky. Změna času buzení automaticky aktivuje budík. Po opuštění nabídky budík aktivujete a deaktivujete s pomocí tlačítek a. Stiskněte pro aktivaci funkce budíku. Displej krátce ukáže čas buzení, abyste ho mohli potvrdit. Potom symbol zvonečku před časovým displejem ukazuje, že funkce buzení je aktivována. Stiskněte pro deaktivaci funkce buzení. Symbol zvonečku zmizí. Funkce přístroje 45

46 Delete Filter (vymazat filtr) V této položce nabídky můžete vynulovat čítač fi l- tru. Tuto funkci je třeba používat při každé výměně fi ltru, aby byla vždy zobrazena současná hodnota. Pro nulování čítače fi ltru přejděte do nabídky Pacient (stiskněte tlačítko na dobu cca 1 sekundy), pak zvolte Delete Filter (vymazat fi ltr) pomocí tlačítek a. Stiskněte tlačítko. Systém se Vás nyní zeptá, zda jste si jisti, že chcete nulování provést. Stiskněte tlačítko pro provedení nulování. Čítač fi ltru je nyní vynulován. Pokud nechcete čítač fi ltru vynulovat, opusťte nabídku s použitím tlačítek a nebo počkejte, dokud systém položku nabídky automaticky neopustí. 46 Funkce přístroje

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více