Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20"

Transkript

1 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

2 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby zajistila jejich sledovatelnost. Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně systému. Sériové číslo uvádějte vždy při dotazech a reklamacích. SOULAD Přístroj splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS. 2 Info

3 REJSTŘÍK Legenda k symbolům... 5 Bezpečnostní pokyny... 6 Napájení Pohotovostní režim...11 Zamýšlené použití Kontraindikace Technický popis Všeobecné poznámky TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Poznámky před prvním použitím Pohled Pohled zpředu Pohled zezadu Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Použití přístroje Použití kyslíku Výmĕna fi ltru Rejstřík 3

4 Čištění Čištění masky Čištění terapeutické trubice Čištění přístroje Čišténí hlavových popruhů Poplachové funkce přístroje Výpadek proudu Alarm masky Tlakový alarm Budík Funkce přístroje Informační nabídka Nabídka pacient Nabídka klinika Odstraňování problémů Zprávy pro uživatele Servis Příprava přístroje pro jiného pacienta Likvidace Přístroj Obal Technické Rejstřík

5 LEGENDA K SYMBOLŮM Dodržujte průvodní dokumentaci Použitý typ součásti BF Elektrická bezpečnostní třída II (s ochrannou izolací) CE Prohlášení o shodě Výrobce Dodržujte Uživatelskou příručku Nelikvidujte přístroj s normálním domácím odpadem. Informujte se prosím na Vašem zákaznickém servisu na postup při řádné likvidaci přístroje. Legenda k symbolům 5

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím Vašeho respiračního terapeutického přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku. Uschovejte tuto Uživatelskou příručku na bezpečném místě k okamžitému nahlédnutí v případě potřeby. Společnost HOFFRICHTER GmbH zaručuje, že výrobek nebude mít žádné vady po dobu stanovenou zákonem za předpokladu, že bude používán v souladu s návodem. Společnost HOFFRICHTER GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a následné škody, ani za dopady na bezpečnost, spolehlivost a výkonnost přístroje v případě, že: manipulace, modifi kace, rozšíření, úpravy, opravy a údržbu provedou osoby, které společnost HOFF- RICHTER GmbH k těmto úkonům nezmocní. používání zahrnuje příslušenství a náhradní díly, které pocházejí od jiných výrobců, a které neuvolnila společnost HOFFRICHTER GmbH k používání s přístrojem. přístroj je používán jiným způsobem, než jak je popsáno v Uživatelské příručce. hygienické a čistící pokyny obsažené v Uživatelské příručce nesmějí být zanedbány. 6 Bezpečnostní pokyny

7 Abyste zabránili případným rizikům, dodržujte prosím níže uvedené pokyny: Používejte přístroj výhradně ke své vlastní terapii, kterou musí předepsat lékař. Používejte pouze příslušenství doporučované a nabízené Vaším specializovaným prodejcem. Testujte pravidelně funkci alarmu Vašeho přístroje. (viz str. 35). Zajistěte, aby malý otvor v masce nebo v adaptéru mezi maskou a trubicí byl vždy volný tak, aby vydechovaný vzduch, který je zatížený CO2 mohl unikat. Nikdy neukládejte přístroj do skříně nebo pod postel. Zajistěte prosím, aby okolo přístroje mohl snadno cirkulovat vzduch a síťová zástrčka byla snadno přístupná. Neumísťujte přístroj do blízkosti topných těles. Zajistěte, aby přístroj byl umístěn ve vodorovné poloze. To je především nutné při připojení zvlhčovače vzduchu. Jestliže u Vaší terapie přijímáte kyslík, dodržujte prosím veškeré protipožární a bezpečnostní předpisy s ohledem na používání kyslíku. Bezpečnostní pokyny 7

8 Mobilní používání přístroje je dovoleno pouze v zaparkovaném vozidle. Pokud se u Vás při používání přístroje vyskytne jeden nebo více následujících příznaků, okamžitě navštivte Vašeho lékaře: suchost sliznice v nose a krku, potíže s čelními dutinami, bolest v uších, rýma, přecitlivělost pokožky, přecitlivělost, ztráta hlasu, poruchy orientace a paměti. V případě, že přístroj nefunguje správně, informujte okamžitě Vašeho specializovaného prodejce. Nikdy neumísťujte respirační terapeutický přístroj do blízkosti jiného zařízení či přístrojů, jako jsou např. defi brilátory, diatermické zařízení, mobilní telefony, mikrovlnná trouba, hračky na dálkové ovládání atd. Elektromagnetická pole větší než 3 V/m mohou ovlivnit provoz přístroje. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel uvedený v seznamu volitelného příslušenství a nepoužívejte přístroj s PC. 8 Bezpečnostní pokyny

9 K udržení elektrické bezpečnosti dodržujte prosím následující pokyny: Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je poškozený jeho kryt a/nebo kabely. Neotevírejte kryt. Informujte Vašeho specializovaného prodejce o jakýchkoliv závadách a poruchách. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí. Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech nebo v koupelně. Nepokládejte nádobu s kapalinou na přístroj. Pokud přístroj spadne do vody, zcela jistě se ho nesnažte zachytit. Neumísťujte přístroj do blízkosti nádob na vodu (koupelnové vany). Před čištěním přístroje jej vždy odpojte od napájení. Bezpečnostní pokyny 9

10 NAPÁJENÍ TREND II má interně spínaný napájecí zdroj s širokým rozsahem V~, Hz. Ten umožňuje připojení do všech energetických sítí na světě. Přístroj je rovněž možné používat se stejnosměrným napětím 24 V DC, např. pro mobilní použití v nákladním vozidle nebo obytném automobilu a karavanu. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel a nepoužívejte přístroj s PC. 10 Napájení

11 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Přístroj je v pohotovostním režimu tak dlouho, jak jen je turbína vypnutá. Pohotovostní režim je indikován osvětleným displejem zobrazujícím datum a čas. Spotřeba energie v tomto režimu je cca 5 W. V pohotovostním režimu může přístroj TREND II zůstat neustále zapnutý, aniž by tím představoval nějaké nebezpečí. Pohotovostní režim 11

12 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Přístroj TREND II je určen k léčbě dysfunkce dýchání, zejména spánkové apnoe u pacientů s váhou 30 kg a více. Přístroj vyvíjí kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách s cílem udržet horní dýchací cesty volné. Přístroj není vhodný pro pacienty, kteří potřebují umělé dýchání. Tento terapeutický přístroj není systémem zachraňujícím život. Léčebný tlak je vyvíjen přes dýchací masku. Tato dýchací maska musí být vybavena výdechovým ventilem zajišťujícím výstup vydechovaného vzduchu. Nepoužívejte dýchací masku, pokud je terapeutický přístroj vypnutý, protože jinak by mohlo dojít ke zpětnému vdechování vydechovaného vzduchu. Dodržujte také prosím pokyny výrobce pro používání dýchací masky. 12 Zamýšlené použití

13 KONTRAINDIKACE Respirační terapie může být kontraindikována u pacientů s následujícími předcházejícími nemocemi: Bulózní onemocnění plic Pneumotorax Velmi nízký krevní tlak Hromadění vzduchu po otevřeném kraniocerebrálním poranění (týkající se lebky a mozku) nebo jiných poraněních hlavy V případě zánětu vedlejších dutin nosních nebo středního ucha, by mohlo být indikováno zastavit terapii. Poraďte se prosím s Vaším lékařem. Přístroje, které byly vybaveny zvlhčovačem vzduchu AquaTREND uni, se nesmí používat s přísadami, jako jsou např. léky nebo aromatické oleje, přidávanými do vody ve zvlhčovači vzduchu. Kontraindikace 13

14 TECHNICKÝ POPIS VŠEOBECNÉ POZNÁMKY Pro všechny přístroje řady TREND II platí následující charakteristické vlastnosti. K vyvinutí potřebného tlaku je přístroj vybaven elektronicky řízeným ventilátorem. Aby byla zátěž pro pacienta co možná nejmenší, byl ventilátor navržen s vysokým záložním výkonem a rychlou regulační odezvou. Tlak se měří přímo v masce a je neustále regulován přístrojem. V důsledku toho je dýchání pro pacienta co možná nejlehčí. V přístroji jsou dvě samostatné trubičky. Jedna je pro respirační vzduch a druhá je pro proudící vzduch požadovaný pro chlazení elektroniky. Kromě alarmu v masce přístroj nabízí další bezpečnostní funkci, a to alarm při výpadku proudu. Automaticky restartuje motor po obnově proudu. Přístroj obsahuje zabudovaný mikrořadič, který řídí všechny jeho funkce. Křemenný budík přidává pohodlí při používání přístroje. Další pohodlné funkce zahrnují skok na soft Pressure sensor Connector measuring tube Air inlet Filter Blower Air outlet Control unit 14 Technický popis

15 start (start bez přetížení), funkci automatického startuzastavení a nastavitelnou jasnost displeje. Při průchodu přístrojem je vzduch mírně ohříván, aby měl vyšší schopnost nasávat vodu. Když je pokojový vzduch v zimě suchý, sliznice v ústech a v nose může být zvláště suchá. To je nepříjemné a ve výjimečných případech to může dokonce způsobit infekce. Z toho důvodu může terapie vyžadovat zvlhčení vzduchu. Přídatný zvlhčovač vzduchu AquaTREND uni je k dispozici jako příslušenství pro všechny přístroje TREND II. V případě potřeby přicvakněte zvlhčovač vzduchu na přístroj. Zvlhčovač odstraníte stisknutím jeho uvolňovacího tlačítka. Úrovně ohřívače nastavíte v nabídce ohřívače. Zvolená úroveň ohřívače se zobrazí na displeji přístroje, dokud je ohřev zvlhčovače vzduchu zapnutý. Více informací naleznete ve Vaší Uživatelské příručce pro AquaTREND uni nebo kontaktujte Vašeho specializovaného prodejce. Technický popis 15

16 TREND II CPAP Přístroj CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) je terapeutický přístroj pro léčbu obstrukční spánkové apnoe. K tomuto účelu přístroj poskytuje kontinuální pozitivní tlak vzduchu. Kromě standardního režimu CPAP přístroj nabízí zvýšení tlaku v režimu FLEXLINE úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. Díky tomuto inteligentnímu způsobu nastavení tlaku je pečlivá terapie možná. 16 Technický popis

17 TREND II AUTO V určitém tlakovém rozsahu přístroj automaticky reguluje terapeutický tlak v závislosti na výskytu respiračních událostí. Během spánkových fází bez respiračních událostí je terapeutický tlak snížen. Mírné zvýšení tlaku dokáže účinně léčit počínající obstrukční události. Kvůli vysokému pohodlí při terapii by terapeutický tlak měl být vždy pouze tak vysoký, jak je potřeba a co možná nejnižší. Přístroj rozeznává následující respirační události: Obstrukční apnoe Hypopnoe Centrální apnoe Chrápání Normální dýchání Zvýšený odpor dýchacích cest Různé respirační události jsou identifi kovány třemi způsoby: 1. Měření jakéhokoliv stažení dýchacích cest 2. Detekce omezení proudění vzduchu měřením proudění 3. Detekce chrápání s pomocí zvukové detekce Technický popis 17

18 Kombinovaná analýza všech výsledků umožňuje velice přesné rozlišení mezi obstrukčními a centrálními událostmi. Přístroj nastavuje terapeutický tlak podle detekovaných událostí, jak je popsáno níže: Zvýšení tlaku pro obstrukční události Snížení tlaku pro centrální události a normální dýchání Navíc je možné nastavit zvýšení tlaku do pěti úrovní podle zvláštních požadavků a podle pohodlí jednotlivých pacientů. Tato nastavení provádí lékař s pomocí počítačového softwaru TRENDset. Kromě normálního režimu APAP (automatický pozitivní tlak v dýchacích cestách) a CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) přístroj nabízí režim FLEXLINE, zvýšení tlaku úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. 18 Technický popis

19 TREND II BILEVEL Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 19

20 TREND II BILEVEL ST20 Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. V přístroji jsou začleněny režimy S, ST a T. Režim S Spontánní aktivace změna z jedné tlakové úrovně na jinou se aktivuje pouze počátečním dýcháním pacienta. K poklesu tlaku na stanovenou tlakovou úroveň také dochází, jakmile vdechový proud skončí. 20 Technický popis

21 Režim ST Spontánní dýchání a Čas dokud pacient dýchá sám, přístroj pracuje v režimu S. Jakmile pacient přestane dýchat, přístroj se automaticky přepne do režimu T a poskytuje pacientovi dýchání v předepsané bezpečnostní frekvenci. Časové zpoždění, po kterém se přístroj přepne do režimu T, se dá nastavit. Režim T Časové dýchání s předepsaným, nastaveným časem vdechu. Pokud je aktivační funkce deaktivována, pacient je ventilován podle nastavených parametrů. Pokud je aktivační funkce aktivována, přístroj přijímá pouze spontánní aktivační signály ve výdechové fázi. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 21

22 POZNÁMKY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Nikdy nezapínejte přístroj, pokud jste ho měli ve velice chladném prostředí. Počkejte cca 1 hodinu, než se vyrovná jeho teplota. Provádějte pravidelnou kontrolu kazety fi ltru a její pravidelnou výměnu podle popisu na str. 32. Nikdy nepoužívejte přístroj bez fi ltru. Pravidelně provádějte čištění Vašeho maskového systému a kontrolu všech dílů příslušenství, zejména terapeutické trubice, masky a hlavových popruhů. Doporučujeme Vám umýt si před spaním obličej s cílem zbavit se mastnoty a kosmetiky z Vaší pokožky. To zvyšuje životnost masky a pomáhá zabránit podráždění pokožky. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 22 Poznámky před prvním použitím

23 Dodržujte prosím přesně následující přípravné pokyny: Neumísťujte přístroj do blízkosti topného zdroje. Cirkulace vzduchu zejména pod a za přístrojem nesmí být omezena nábytkem, záclonami nebo polštáři. Postavte přístroj vedle Vaší postele. Umístěte ho na pevnou a rovnou plochu skříňky vedle Vaší postele. Neumísťujte přístroj, který je vystaven přímému slunečnímu světlu nebo ultrafi alovému světlu. Během mobilního používání musíte přístroj postavit také na pevný a rovný podklad, který musí být opatřený hranou ochraňující přístroj před pádem. Poznámky před prvním použitím 23

24 POHLED POHLED ZPŘEDU HOFFRICHTER Programová tlačítka 2 Kazeta čističe 3 Displej 4 LED dioda ohřívače 5 Informační tlačítka 6 Tlačítko ohřívače 7 Uvolňovací tlačítko pro příslušenství 8 Přípojka odměrné trubice 9 Odvod vzduchu 10 Kontaktní zásuvka pro zvlhčovač vzduchu 11 Tlačítko ON/OFF (zapnout/ vypnout) 24 Pohled

25 HOFFRICHTER POHLED ZEZADU DC vstup 24 V DC 13 Rozhraní RS Síťová přípojka 230 V AC Pohled 25

26 ROZSAH DODÁVKY Terapeutický přístroj 2 Tato Uživatelská příručka 3 Síťový kabel 4 Terapeutická trubice (1,80 m), včetně odměrné trubice 5 Zátky 6 Brašna 7 Výměnná kazeta čističe 6 bez rámového krytu Rozsah dodávky

27 Kód: TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Tato Uživatelská příručka Síťový kabel Terapeutická trubice, odměrná trubice a zátky Brašna Kazeta čističe Dýchací maska, která byla speciálně nastavena pro jednotlivého pacienta, je nutná pro spuštění a používání přístroje v domácím prostředí, kromě terapeutického přístroje se síťovým kabelem a terapeutickou trubkou. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Kód: AquaTREND uni Automobilový kabel Konvertor 12 V / 24 V Výměnná kazeta čističe s rámovým krytem Volitelné příslušenství 27

28 POUŽITÍ PŘÍSTROJE 1. Po správném postavení přístroje zapojte přístroj s použitím dodávaného síťového kabelu. 2. Přístroj zobrazí uvítací zprávu, verzi softwaru a současný počet léčebných hodin. Pak se na displeji ukáže datum a čas. 3. Připojte terapeutickou trubici a) k odvodu vzduchu, a b) k masce. 4. Připojte také odměrnou trubici k přípojce odměrné trubice. 5. Nasaďte si masku. Pokud jste zvolili automatický režim, přístroj se spustí při Vašem prvním dechu. V ručním režimu musíte stisknout tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout), abyste přístroj spustili. 6. Přístroj poté projde testem masky po zvolenou dobu a při předepsaném tlaku. Teď byste si měli masku správně nasadit, abyste vyloučili případné netěsnosti. 3b 1 3a HOFFRICHTER HOFFRICHTER 28 Použití přístroje

29 HOFFRICHTER 4 7. Trubici umístěte tak, aby masku nikde netahala, až se budete pokládat. 8. Dýchejte zhluboka a klidně pouze nosem. Pokud jste aktivovali funkci soft startu, přístroj na počátku sníží tlak po dokončení testu masky a poté pomalu tlak zvýší automaticky na předepsanou hodnotu umožňující Vám usnout při nižším tlaku. HOFFRICHTER POZNÁMKA: Informace o tom, jak přizpůsobit časy soft startu a testu masky Vašim individuálním potřebám, naleznete v části s názvem Funkce přístroje (viz str. 38) Použití přístroje 29

30 POUŽITÍ KYSLÍKU Pokud musíte během terapie inhalovat také kyslík, buďte si prosím zcela jisti, abyste dodržovali pokyny od výrobce nebo prodejce doručujícího Vám kyslík. Pokud přivádíte kyslík přímo do masky, používejte prosím nekroucenou trubici, která sestává z lékařsky schváleného materiálu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Kyslík můžete také přivádět přes adaptér, který je připevněný k odvodu vzduchu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Dodržujte prosím určitě pokyny Vašeho lékaře. POZOR! Kyslík podporuje hoření. Z toho důvodu dodržujte prosím platné protipožární předpisy pro používání kyslíku. Chraňte kyslíkové armatury před tukem, nekuřte a nemanipulujte s přístrojem v blízkosti otevřeného ohně. Maska Trubice Adaptér 30 Použití kyslíku

31 POZOR! Pokud používáte kyslík společně s přístrojem, přívod kyslíku musí být vždy deaktivovaný, dokud je přístroj v pohotovostním režimu nebo pokud je vypnutý. Přístroj zapínejte vždy první a teprve potom přívod kyslíku. Před vypnutím přístroje vypněte přívod kyslíku. Aktivujte Auto OFF podle popisu na str. 52. Pokaždé, když používáte přístroj, zkontrolujte předem správné usazení spojek trubic. Použití kyslíku 31

32 VÝMĔNA FILTRU Pokud je fi ltr znečištěný nebo na displeji se zobrazí zpráva Change Filter, musí se vyměnit kazeta fi ltru. 1. Při výměně kazety vytáhněte kazetu z přístroje. 2. Odtržením od sebe oddělte kazetu fi ltru a kryt rámu fi ltru. 3. Vyměňte kazetu fi ltru. 4. Namontujte kryt rámu fi ltru na novou kazetu fi ltru. Ujistěte se, že horní část (drážka) a kazeta fi ltru (kolík) jsou ve správné poloze. Pro zapsání zprávy postupujte podle popisu v kapitole Nabídka pacient (str. 46). 1 HOFFRICHTER 2 POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte přístroj bez kazety filtru. Používejte pouze a výhradně originální kazety filtru HOFFRICHTER. V opačném případě záruka na respirační terapeutický přístroj pozbývá platnosti Výmĕna filtru

33 ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ MASKY Z hygienických důvodů musíte masku čistit každý den: 1. Oddělte masku od terapeutické trubice. 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu (nepoužívejte jiné přípravky), důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu, chráněnou před přímým slunečním zářením. ČIŠTĚNÍ TERAPEUTICKÉ TRUBICE Z hygienických důvodů musí být terapeutická trubice čištěna každý týden. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během týdenního čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 1. Před čištěním pevně zavřete odměrnou trubici pomocí zátek (viz str. 26). 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu, důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu. 3. Po čištění sundejte z odměrné trubice obě dvě zátky. Čištění 33

34 POZNÁMKA: Kdyby v odměrné trubici zůstala voda, mohla by znehodnotit měření tlaku nebo zpozdit regulaci. Obojí by mohlo ovlivnit optimální terapii. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Z hygienických důvodů musíte přístroj čistit každý týden: 1. Odpojte síťovou zástrčku. 2. Otřete přístroj hadříkem navlhčeným lehce v mýdlové vodě. Poté suchým hadříkem přístroj otřete dosucha. Přístroj nebo části přístroje nemusíte chemicky ani tepelně dezinfi kovat. ČIŠTÉNÍ HLAVOVÝCH POPRUHŮ Čištění hlavových popruhů provádějte podle potřeby: 1. Odpojte hlavové popruhy od masky. 2. Očistěte hlavové popruhy podle popisu v Uživatelské příručce výrobce hlavových popruhů. 34 Čištění

35 POPLACHOVÉ FUNKCE PŘÍSTROJE VÝPADEK PROUDU Pokud by výpadek proudu v noci zůstal bez povšimnutí, pacient by v důsledku toho dýchal celou noc již upotřebený vzduch z terapeutické trubice. Aby k tomu nedošlo, je přístroj vybavený poplachovým mechanismem, který Vás varuje, když v noci dojde k výpadku proudu nebo pojistky. Probudí vás zvukový signál, takže si budete moci sundat masku z obličeje a nadechnout se čerstvého vzduchu. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka. Po obnově napájení se automaticky spustí motor a na displeji se zobrazí následující zpráva: Ověřte varování před výpadkem POZNÁMKA: Pro ověření alarmu výpadku proudu přístroj musí být připojený k síťovému kabelu a zapnutý minimálně půl hodinu. Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. Poplachové funkce přístroje 35

36 ALARM MASKY Tato poplachová funkce je aktivovaná pouze v případě, že automatická funkce je přepnutá na OFF (vypnuto) nebo START. Pokud Vám maska sklouzne z obličeje nebo pokud je trubice vytažená z přístroje, přístroj se automaticky nevypne, ale vysílá optický a zvukový signál. Kontrola alarmu masky Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. TLAKOVÝ ALARM Pokud během terapie dojde k poruše hardwaru nebo k přílišnému zvýšení tlaku (např. kvůli ohnuté odměrné trubici), přístroj vygeneruje výstražný zvuk a vypne ventilátor. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka a po vyřešení poruchy terapie může pokračovat. 36 Poplachové funkce přístroje

37 BUDÍK Přístroj je vybavený pohodlným integrovaným budíkem. S použitím programových tlačítek můžete tento budík kdykoliv aktivovat a deaktivovat. Budík vysílá signál v naprogramovaný čas buzení. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (zapnout/vypnout) zastavíte budík na dalších 5 minut (lze nastavit s pomocí počítačového softwaru) a dvojím stisknutím budík zcela deaktivujete. Funkci budíku lze deaktivovat prostřednictvím softwaru. Pro aktivaci těchto funkcí kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce nebo servisního technika. Poplachové funkce přístroje 37

38 FUNKCE PŘÍSTROJE Funkce přístroje naprogramujete pomocí následujících tří tlačítek: = programové tlačítko = programové tlačítko = tlačítko Enter Displej má dvě řádky. S použitím tlačítek a zvolíte řádku, kterou chcete zobrazit. Trojúhelníkový symbol před řádkou označuje, že byla zvolena tato řádka. POZNÁMKA: Pokud při programování nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, bude programovací režim z bezpečnostních důvodů automaticky ukončen. Nepotvrdíte-li změněnou hodnotu tlačítkem Enter při ukončení programovacího režimu, původní hodnota zůstane taková, jaká je. Pokud zvolíte řádku Exit Menu (ukončit nabídku) a pak stisknete tlačítko, programování je ukončeno. 38 Funkce přístroje

39 Přístroj má tři různé nabídky: 1. Informační nabídka V této nabídce se zobrazují nastavené parametry. 2. Nabídka Pacient V této nabídce může pacient měnit nastavení. 3. Nabídka Klinika V této nabídce mohou nastavení měnit pouze lékař nebo servisní technici. Abyste se dostali na položky nabídky v nabídkách, stiskněte tlačítko. Pořadí těchto položek nabídky je znázorněno v tabulce na str.40. INFORMAČNÍ NABÍDKA Stisknutím informačního tlačítka i se dostanete do Informační nabídky. Stisknutím tlačítka a uvidíte další parametry. Informační nabídku ukončíte zvolením řádky Exit Menu (ukončit nabídku) a poté stisknutím tlačítka. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, přístroj se automaticky přepne zpět do provozního režimu. Diagram na další stránce ukazuje, jaké parametry jsou k dispozici pro různé přístroje. Funkce přístroje 39

40 TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) P-Ramp (skokový tlak) 40 Funkce přístroje P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) FLEX-Level (úroveň FLEX) FLEX-Level (úroveň FLEX) P-Start (tlak při spouštění) P-Min (minimální tlak) P-Max (maximální tlak) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) Trigger (aktivační mechanismus) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) Frequency (frekvence) Inspiration (vdech) Delay Time (časové zpoždění)

41 Therapy (terapie) Ukazuje celkovou dobu terapie přístroje Filter (filtr) Ukazuje dobu, od poslední výměny fi ltru Ramp (skok) Ukazuje skokový tlak při spouštění P-Ramp (skokový tlak) Ukazuje skokový tlak při spouštění Mode (režim) Ukazuje zvolený režim Pressure (tlak) Ukazuje zvolený terapeutický tlak FLEX-Level (úroveň FLEX) (pouze v režimu FLEX) Ukazuje zvolenou úroveň FLEX P-Start (tlak při spouštění) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený tlak při spouštění Funkce přístroje 41

42 P-Min (minimální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený minimální tlak P-Max (maximální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený maximální tlak I-Pressure (tlak při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při vdechu E-Pressure (tlak při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při výdechu I-Slope (čas tlakové změny při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při vdechu E-Slope (čas tlakové změny při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při výdechu 42 Funkce přístroje

43 Trigger (aktivační mechanismus) (pouze v režimu T) Ukazuje, zda je aktivační mechanismus vdechu aktivován či nikoliv I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při vdechu E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) (pouze v režimech S a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při výdechu Frequency (frekvence) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje zvolený počet dechů za minutu Inspiration (vdech) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje poměr doby vdechu úměrnou celkovému dechu Delay Time (časové zpoždění) (pouze v režimu ST) Ukazuje časové zpoždění pro přepínání z režimu S do režimu T Funkce přístroje 43

44 NABÍDKA PACIENT Pro přesun do programovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko (minimálně 1 sekundu). Na displeji se nyní objeví nabídka Pacient. TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Ramp (skok) Mask (maska) Ramp (skok) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Time (čas) Date (datum) Time (čas) Time (čas) Time (čas) 44 Funkce přístroje

45 Wake Time (čas buzení) V této položce nabídky můžete nastavit a měnit čas buzení. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat hodina času buzení. Hodinu nyní změníte pomocí tlačítek a. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat minuta času buzení. Minutu nyní změníte pomocí tlačítek a. Opětovným stisknutím tlačítka končí vstup a vrátíte se do nabídky. Změna času buzení automaticky aktivuje budík. Po opuštění nabídky budík aktivujete a deaktivujete s pomocí tlačítek a. Stiskněte pro aktivaci funkce budíku. Displej krátce ukáže čas buzení, abyste ho mohli potvrdit. Potom symbol zvonečku před časovým displejem ukazuje, že funkce buzení je aktivována. Stiskněte pro deaktivaci funkce buzení. Symbol zvonečku zmizí. Funkce přístroje 45

46 Delete Filter (vymazat filtr) V této položce nabídky můžete vynulovat čítač fi l- tru. Tuto funkci je třeba používat při každé výměně fi ltru, aby byla vždy zobrazena současná hodnota. Pro nulování čítače fi ltru přejděte do nabídky Pacient (stiskněte tlačítko na dobu cca 1 sekundy), pak zvolte Delete Filter (vymazat fi ltr) pomocí tlačítek a. Stiskněte tlačítko. Systém se Vás nyní zeptá, zda jste si jisti, že chcete nulování provést. Stiskněte tlačítko pro provedení nulování. Čítač fi ltru je nyní vynulován. Pokud nechcete čítač fi ltru vynulovat, opusťte nabídku s použitím tlačítek a nebo počkejte, dokud systém položku nabídky automaticky neopustí. 46 Funkce přístroje

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více