Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20"

Transkript

1 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

2 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby zajistila jejich sledovatelnost. Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně systému. Sériové číslo uvádějte vždy při dotazech a reklamacích. SOULAD Přístroj splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS. 2 Info

3 REJSTŘÍK Legenda k symbolům... 5 Bezpečnostní pokyny... 6 Napájení Pohotovostní režim...11 Zamýšlené použití Kontraindikace Technický popis Všeobecné poznámky TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Poznámky před prvním použitím Pohled Pohled zpředu Pohled zezadu Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Použití přístroje Použití kyslíku Výmĕna fi ltru Rejstřík 3

4 Čištění Čištění masky Čištění terapeutické trubice Čištění přístroje Čišténí hlavových popruhů Poplachové funkce přístroje Výpadek proudu Alarm masky Tlakový alarm Budík Funkce přístroje Informační nabídka Nabídka pacient Nabídka klinika Odstraňování problémů Zprávy pro uživatele Servis Příprava přístroje pro jiného pacienta Likvidace Přístroj Obal Technické Rejstřík

5 LEGENDA K SYMBOLŮM Dodržujte průvodní dokumentaci Použitý typ součásti BF Elektrická bezpečnostní třída II (s ochrannou izolací) CE Prohlášení o shodě Výrobce Dodržujte Uživatelskou příručku Nelikvidujte přístroj s normálním domácím odpadem. Informujte se prosím na Vašem zákaznickém servisu na postup při řádné likvidaci přístroje. Legenda k symbolům 5

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím Vašeho respiračního terapeutického přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku. Uschovejte tuto Uživatelskou příručku na bezpečném místě k okamžitému nahlédnutí v případě potřeby. Společnost HOFFRICHTER GmbH zaručuje, že výrobek nebude mít žádné vady po dobu stanovenou zákonem za předpokladu, že bude používán v souladu s návodem. Společnost HOFFRICHTER GmbH nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody a následné škody, ani za dopady na bezpečnost, spolehlivost a výkonnost přístroje v případě, že: manipulace, modifi kace, rozšíření, úpravy, opravy a údržbu provedou osoby, které společnost HOFF- RICHTER GmbH k těmto úkonům nezmocní. používání zahrnuje příslušenství a náhradní díly, které pocházejí od jiných výrobců, a které neuvolnila společnost HOFFRICHTER GmbH k používání s přístrojem. přístroj je používán jiným způsobem, než jak je popsáno v Uživatelské příručce. hygienické a čistící pokyny obsažené v Uživatelské příručce nesmějí být zanedbány. 6 Bezpečnostní pokyny

7 Abyste zabránili případným rizikům, dodržujte prosím níže uvedené pokyny: Používejte přístroj výhradně ke své vlastní terapii, kterou musí předepsat lékař. Používejte pouze příslušenství doporučované a nabízené Vaším specializovaným prodejcem. Testujte pravidelně funkci alarmu Vašeho přístroje. (viz str. 35). Zajistěte, aby malý otvor v masce nebo v adaptéru mezi maskou a trubicí byl vždy volný tak, aby vydechovaný vzduch, který je zatížený CO2 mohl unikat. Nikdy neukládejte přístroj do skříně nebo pod postel. Zajistěte prosím, aby okolo přístroje mohl snadno cirkulovat vzduch a síťová zástrčka byla snadno přístupná. Neumísťujte přístroj do blízkosti topných těles. Zajistěte, aby přístroj byl umístěn ve vodorovné poloze. To je především nutné při připojení zvlhčovače vzduchu. Jestliže u Vaší terapie přijímáte kyslík, dodržujte prosím veškeré protipožární a bezpečnostní předpisy s ohledem na používání kyslíku. Bezpečnostní pokyny 7

8 Mobilní používání přístroje je dovoleno pouze v zaparkovaném vozidle. Pokud se u Vás při používání přístroje vyskytne jeden nebo více následujících příznaků, okamžitě navštivte Vašeho lékaře: suchost sliznice v nose a krku, potíže s čelními dutinami, bolest v uších, rýma, přecitlivělost pokožky, přecitlivělost, ztráta hlasu, poruchy orientace a paměti. V případě, že přístroj nefunguje správně, informujte okamžitě Vašeho specializovaného prodejce. Nikdy neumísťujte respirační terapeutický přístroj do blízkosti jiného zařízení či přístrojů, jako jsou např. defi brilátory, diatermické zařízení, mobilní telefony, mikrovlnná trouba, hračky na dálkové ovládání atd. Elektromagnetická pole větší než 3 V/m mohou ovlivnit provoz přístroje. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel uvedený v seznamu volitelného příslušenství a nepoužívejte přístroj s PC. 8 Bezpečnostní pokyny

9 K udržení elektrické bezpečnosti dodržujte prosím následující pokyny: Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je poškozený jeho kryt a/nebo kabely. Neotevírejte kryt. Informujte Vašeho specializovaného prodejce o jakýchkoliv závadách a poruchách. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí. Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech nebo v koupelně. Nepokládejte nádobu s kapalinou na přístroj. Pokud přístroj spadne do vody, zcela jistě se ho nesnažte zachytit. Neumísťujte přístroj do blízkosti nádob na vodu (koupelnové vany). Před čištěním přístroje jej vždy odpojte od napájení. Bezpečnostní pokyny 9

10 NAPÁJENÍ TREND II má interně spínaný napájecí zdroj s širokým rozsahem V~, Hz. Ten umožňuje připojení do všech energetických sítí na světě. Přístroj je rovněž možné používat se stejnosměrným napětím 24 V DC, např. pro mobilní použití v nákladním vozidle nebo obytném automobilu a karavanu. Při připojování přístroje ke zdroji stejnosměrného napájení používejte prosím pouze volitelný spojovací kabel a nepoužívejte přístroj s PC. 10 Napájení

11 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Přístroj je v pohotovostním režimu tak dlouho, jak jen je turbína vypnutá. Pohotovostní režim je indikován osvětleným displejem zobrazujícím datum a čas. Spotřeba energie v tomto režimu je cca 5 W. V pohotovostním režimu může přístroj TREND II zůstat neustále zapnutý, aniž by tím představoval nějaké nebezpečí. Pohotovostní režim 11

12 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Přístroj TREND II je určen k léčbě dysfunkce dýchání, zejména spánkové apnoe u pacientů s váhou 30 kg a více. Přístroj vyvíjí kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách s cílem udržet horní dýchací cesty volné. Přístroj není vhodný pro pacienty, kteří potřebují umělé dýchání. Tento terapeutický přístroj není systémem zachraňujícím život. Léčebný tlak je vyvíjen přes dýchací masku. Tato dýchací maska musí být vybavena výdechovým ventilem zajišťujícím výstup vydechovaného vzduchu. Nepoužívejte dýchací masku, pokud je terapeutický přístroj vypnutý, protože jinak by mohlo dojít ke zpětnému vdechování vydechovaného vzduchu. Dodržujte také prosím pokyny výrobce pro používání dýchací masky. 12 Zamýšlené použití

13 KONTRAINDIKACE Respirační terapie může být kontraindikována u pacientů s následujícími předcházejícími nemocemi: Bulózní onemocnění plic Pneumotorax Velmi nízký krevní tlak Hromadění vzduchu po otevřeném kraniocerebrálním poranění (týkající se lebky a mozku) nebo jiných poraněních hlavy V případě zánětu vedlejších dutin nosních nebo středního ucha, by mohlo být indikováno zastavit terapii. Poraďte se prosím s Vaším lékařem. Přístroje, které byly vybaveny zvlhčovačem vzduchu AquaTREND uni, se nesmí používat s přísadami, jako jsou např. léky nebo aromatické oleje, přidávanými do vody ve zvlhčovači vzduchu. Kontraindikace 13

14 TECHNICKÝ POPIS VŠEOBECNÉ POZNÁMKY Pro všechny přístroje řady TREND II platí následující charakteristické vlastnosti. K vyvinutí potřebného tlaku je přístroj vybaven elektronicky řízeným ventilátorem. Aby byla zátěž pro pacienta co možná nejmenší, byl ventilátor navržen s vysokým záložním výkonem a rychlou regulační odezvou. Tlak se měří přímo v masce a je neustále regulován přístrojem. V důsledku toho je dýchání pro pacienta co možná nejlehčí. V přístroji jsou dvě samostatné trubičky. Jedna je pro respirační vzduch a druhá je pro proudící vzduch požadovaný pro chlazení elektroniky. Kromě alarmu v masce přístroj nabízí další bezpečnostní funkci, a to alarm při výpadku proudu. Automaticky restartuje motor po obnově proudu. Přístroj obsahuje zabudovaný mikrořadič, který řídí všechny jeho funkce. Křemenný budík přidává pohodlí při používání přístroje. Další pohodlné funkce zahrnují skok na soft Pressure sensor Connector measuring tube Air inlet Filter Blower Air outlet Control unit 14 Technický popis

15 start (start bez přetížení), funkci automatického startuzastavení a nastavitelnou jasnost displeje. Při průchodu přístrojem je vzduch mírně ohříván, aby měl vyšší schopnost nasávat vodu. Když je pokojový vzduch v zimě suchý, sliznice v ústech a v nose může být zvláště suchá. To je nepříjemné a ve výjimečných případech to může dokonce způsobit infekce. Z toho důvodu může terapie vyžadovat zvlhčení vzduchu. Přídatný zvlhčovač vzduchu AquaTREND uni je k dispozici jako příslušenství pro všechny přístroje TREND II. V případě potřeby přicvakněte zvlhčovač vzduchu na přístroj. Zvlhčovač odstraníte stisknutím jeho uvolňovacího tlačítka. Úrovně ohřívače nastavíte v nabídce ohřívače. Zvolená úroveň ohřívače se zobrazí na displeji přístroje, dokud je ohřev zvlhčovače vzduchu zapnutý. Více informací naleznete ve Vaší Uživatelské příručce pro AquaTREND uni nebo kontaktujte Vašeho specializovaného prodejce. Technický popis 15

16 TREND II CPAP Přístroj CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) je terapeutický přístroj pro léčbu obstrukční spánkové apnoe. K tomuto účelu přístroj poskytuje kontinuální pozitivní tlak vzduchu. Kromě standardního režimu CPAP přístroj nabízí zvýšení tlaku v režimu FLEXLINE úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. Díky tomuto inteligentnímu způsobu nastavení tlaku je pečlivá terapie možná. 16 Technický popis

17 TREND II AUTO V určitém tlakovém rozsahu přístroj automaticky reguluje terapeutický tlak v závislosti na výskytu respiračních událostí. Během spánkových fází bez respiračních událostí je terapeutický tlak snížen. Mírné zvýšení tlaku dokáže účinně léčit počínající obstrukční události. Kvůli vysokému pohodlí při terapii by terapeutický tlak měl být vždy pouze tak vysoký, jak je potřeba a co možná nejnižší. Přístroj rozeznává následující respirační události: Obstrukční apnoe Hypopnoe Centrální apnoe Chrápání Normální dýchání Zvýšený odpor dýchacích cest Různé respirační události jsou identifi kovány třemi způsoby: 1. Měření jakéhokoliv stažení dýchacích cest 2. Detekce omezení proudění vzduchu měřením proudění 3. Detekce chrápání s pomocí zvukové detekce Technický popis 17

18 Kombinovaná analýza všech výsledků umožňuje velice přesné rozlišení mezi obstrukčními a centrálními událostmi. Přístroj nastavuje terapeutický tlak podle detekovaných událostí, jak je popsáno níže: Zvýšení tlaku pro obstrukční události Snížení tlaku pro centrální události a normální dýchání Navíc je možné nastavit zvýšení tlaku do pěti úrovní podle zvláštních požadavků a podle pohodlí jednotlivých pacientů. Tato nastavení provádí lékař s pomocí počítačového softwaru TRENDset. Kromě normálního režimu APAP (automatický pozitivní tlak v dýchacích cestách) a CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) přístroj nabízí režim FLEXLINE, zvýšení tlaku úměrné jednotlivému dechovému proudu při vdechu a pokles tlaku při výdechu. 18 Technický popis

19 TREND II BILEVEL Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 19

20 TREND II BILEVEL ST20 Přístroj má dvě různé nastavitelné tlakové úrovně. Vyšší úroveň pro vdechování a nižší úroveň pro vydechování. Aktivační mechanismus Respirační aktivační mechanismus detekuje potíže pacientů při vdechování a vydechování, a signalizuje tyto potíže regulačnímu zařízení. Začleněn je aktivační mechanismus na bázi proudění vzduchu, který lze nastavit odděleně pro vdechování a vydechování. Zatímco při vdechování se tlak zvyšuje, při vydechování se snižuje. Ve spojení s optimálním nastavením průběhu to vede k ventilaci, která je pro pacienta velice pohodlná, a která dává pacientovi pocit, jako kdyby přístroj kopíroval přirozené dýchání bez prodlevy. V přístroji jsou začleněny režimy S, ST a T. Režim S Spontánní aktivace změna z jedné tlakové úrovně na jinou se aktivuje pouze počátečním dýcháním pacienta. K poklesu tlaku na stanovenou tlakovou úroveň také dochází, jakmile vdechový proud skončí. 20 Technický popis

21 Režim ST Spontánní dýchání a Čas dokud pacient dýchá sám, přístroj pracuje v režimu S. Jakmile pacient přestane dýchat, přístroj se automaticky přepne do režimu T a poskytuje pacientovi dýchání v předepsané bezpečnostní frekvenci. Časové zpoždění, po kterém se přístroj přepne do režimu T, se dá nastavit. Režim T Časové dýchání s předepsaným, nastaveným časem vdechu. Pokud je aktivační funkce deaktivována, pacient je ventilován podle nastavených parametrů. Pokud je aktivační funkce aktivována, přístroj přijímá pouze spontánní aktivační signály ve výdechové fázi. POZNÁMKA: Během výdechové fáze nebude vytvořen negativní tlak (vakuum). Technický popis 21

22 POZNÁMKY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Nikdy nezapínejte přístroj, pokud jste ho měli ve velice chladném prostředí. Počkejte cca 1 hodinu, než se vyrovná jeho teplota. Provádějte pravidelnou kontrolu kazety fi ltru a její pravidelnou výměnu podle popisu na str. 32. Nikdy nepoužívejte přístroj bez fi ltru. Pravidelně provádějte čištění Vašeho maskového systému a kontrolu všech dílů příslušenství, zejména terapeutické trubice, masky a hlavových popruhů. Doporučujeme Vám umýt si před spaním obličej s cílem zbavit se mastnoty a kosmetiky z Vaší pokožky. To zvyšuje životnost masky a pomáhá zabránit podráždění pokožky. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 22 Poznámky před prvním použitím

23 Dodržujte prosím přesně následující přípravné pokyny: Neumísťujte přístroj do blízkosti topného zdroje. Cirkulace vzduchu zejména pod a za přístrojem nesmí být omezena nábytkem, záclonami nebo polštáři. Postavte přístroj vedle Vaší postele. Umístěte ho na pevnou a rovnou plochu skříňky vedle Vaší postele. Neumísťujte přístroj, který je vystaven přímému slunečnímu světlu nebo ultrafi alovému světlu. Během mobilního používání musíte přístroj postavit také na pevný a rovný podklad, který musí být opatřený hranou ochraňující přístroj před pádem. Poznámky před prvním použitím 23

24 POHLED POHLED ZPŘEDU HOFFRICHTER Programová tlačítka 2 Kazeta čističe 3 Displej 4 LED dioda ohřívače 5 Informační tlačítka 6 Tlačítko ohřívače 7 Uvolňovací tlačítko pro příslušenství 8 Přípojka odměrné trubice 9 Odvod vzduchu 10 Kontaktní zásuvka pro zvlhčovač vzduchu 11 Tlačítko ON/OFF (zapnout/ vypnout) 24 Pohled

25 HOFFRICHTER POHLED ZEZADU DC vstup 24 V DC 13 Rozhraní RS Síťová přípojka 230 V AC Pohled 25

26 ROZSAH DODÁVKY Terapeutický přístroj 2 Tato Uživatelská příručka 3 Síťový kabel 4 Terapeutická trubice (1,80 m), včetně odměrné trubice 5 Zátky 6 Brašna 7 Výměnná kazeta čističe 6 bez rámového krytu Rozsah dodávky

27 Kód: TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST Tato Uživatelská příručka Síťový kabel Terapeutická trubice, odměrná trubice a zátky Brašna Kazeta čističe Dýchací maska, která byla speciálně nastavena pro jednotlivého pacienta, je nutná pro spuštění a používání přístroje v domácím prostředí, kromě terapeutického přístroje se síťovým kabelem a terapeutickou trubkou. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Kód: AquaTREND uni Automobilový kabel Konvertor 12 V / 24 V Výměnná kazeta čističe s rámovým krytem Volitelné příslušenství 27

28 POUŽITÍ PŘÍSTROJE 1. Po správném postavení přístroje zapojte přístroj s použitím dodávaného síťového kabelu. 2. Přístroj zobrazí uvítací zprávu, verzi softwaru a současný počet léčebných hodin. Pak se na displeji ukáže datum a čas. 3. Připojte terapeutickou trubici a) k odvodu vzduchu, a b) k masce. 4. Připojte také odměrnou trubici k přípojce odměrné trubice. 5. Nasaďte si masku. Pokud jste zvolili automatický režim, přístroj se spustí při Vašem prvním dechu. V ručním režimu musíte stisknout tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout), abyste přístroj spustili. 6. Přístroj poté projde testem masky po zvolenou dobu a při předepsaném tlaku. Teď byste si měli masku správně nasadit, abyste vyloučili případné netěsnosti. 3b 1 3a HOFFRICHTER HOFFRICHTER 28 Použití přístroje

29 HOFFRICHTER 4 7. Trubici umístěte tak, aby masku nikde netahala, až se budete pokládat. 8. Dýchejte zhluboka a klidně pouze nosem. Pokud jste aktivovali funkci soft startu, přístroj na počátku sníží tlak po dokončení testu masky a poté pomalu tlak zvýší automaticky na předepsanou hodnotu umožňující Vám usnout při nižším tlaku. HOFFRICHTER POZNÁMKA: Informace o tom, jak přizpůsobit časy soft startu a testu masky Vašim individuálním potřebám, naleznete v části s názvem Funkce přístroje (viz str. 38) Použití přístroje 29

30 POUŽITÍ KYSLÍKU Pokud musíte během terapie inhalovat také kyslík, buďte si prosím zcela jisti, abyste dodržovali pokyny od výrobce nebo prodejce doručujícího Vám kyslík. Pokud přivádíte kyslík přímo do masky, používejte prosím nekroucenou trubici, která sestává z lékařsky schváleného materiálu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Kyslík můžete také přivádět přes adaptér, který je připevněný k odvodu vzduchu. Kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce. Dodržujte prosím určitě pokyny Vašeho lékaře. POZOR! Kyslík podporuje hoření. Z toho důvodu dodržujte prosím platné protipožární předpisy pro používání kyslíku. Chraňte kyslíkové armatury před tukem, nekuřte a nemanipulujte s přístrojem v blízkosti otevřeného ohně. Maska Trubice Adaptér 30 Použití kyslíku

31 POZOR! Pokud používáte kyslík společně s přístrojem, přívod kyslíku musí být vždy deaktivovaný, dokud je přístroj v pohotovostním režimu nebo pokud je vypnutý. Přístroj zapínejte vždy první a teprve potom přívod kyslíku. Před vypnutím přístroje vypněte přívod kyslíku. Aktivujte Auto OFF podle popisu na str. 52. Pokaždé, když používáte přístroj, zkontrolujte předem správné usazení spojek trubic. Použití kyslíku 31

32 VÝMĔNA FILTRU Pokud je fi ltr znečištěný nebo na displeji se zobrazí zpráva Change Filter, musí se vyměnit kazeta fi ltru. 1. Při výměně kazety vytáhněte kazetu z přístroje. 2. Odtržením od sebe oddělte kazetu fi ltru a kryt rámu fi ltru. 3. Vyměňte kazetu fi ltru. 4. Namontujte kryt rámu fi ltru na novou kazetu fi ltru. Ujistěte se, že horní část (drážka) a kazeta fi ltru (kolík) jsou ve správné poloze. Pro zapsání zprávy postupujte podle popisu v kapitole Nabídka pacient (str. 46). 1 HOFFRICHTER 2 POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte přístroj bez kazety filtru. Používejte pouze a výhradně originální kazety filtru HOFFRICHTER. V opačném případě záruka na respirační terapeutický přístroj pozbývá platnosti Výmĕna filtru

33 ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ MASKY Z hygienických důvodů musíte masku čistit každý den: 1. Oddělte masku od terapeutické trubice. 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu (nepoužívejte jiné přípravky), důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu, chráněnou před přímým slunečním zářením. ČIŠTĚNÍ TERAPEUTICKÉ TRUBICE Z hygienických důvodů musí být terapeutická trubice čištěna každý týden. Ujistěte se, aby odměrná trubice byla stále průchodná. Zamezte vniknutí vody do odměrné trubice během týdenního čištění. Pokud by se kapičky vody náhodně dostaly do odměrné trubice, musí se pečlivě a důkladně odstranit. 1. Před čištěním pevně zavřete odměrnou trubici pomocí zátek (viz str. 26). 2. Na čištění používejte slabou mýdlovou vodu, důkladně opláchněte čistou vodou a nechte trubici uschnout na vzduchu. 3. Po čištění sundejte z odměrné trubice obě dvě zátky. Čištění 33

34 POZNÁMKA: Kdyby v odměrné trubici zůstala voda, mohla by znehodnotit měření tlaku nebo zpozdit regulaci. Obojí by mohlo ovlivnit optimální terapii. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Z hygienických důvodů musíte přístroj čistit každý týden: 1. Odpojte síťovou zástrčku. 2. Otřete přístroj hadříkem navlhčeným lehce v mýdlové vodě. Poté suchým hadříkem přístroj otřete dosucha. Přístroj nebo části přístroje nemusíte chemicky ani tepelně dezinfi kovat. ČIŠTÉNÍ HLAVOVÝCH POPRUHŮ Čištění hlavových popruhů provádějte podle potřeby: 1. Odpojte hlavové popruhy od masky. 2. Očistěte hlavové popruhy podle popisu v Uživatelské příručce výrobce hlavových popruhů. 34 Čištění

35 POPLACHOVÉ FUNKCE PŘÍSTROJE VÝPADEK PROUDU Pokud by výpadek proudu v noci zůstal bez povšimnutí, pacient by v důsledku toho dýchal celou noc již upotřebený vzduch z terapeutické trubice. Aby k tomu nedošlo, je přístroj vybavený poplachovým mechanismem, který Vás varuje, když v noci dojde k výpadku proudu nebo pojistky. Probudí vás zvukový signál, takže si budete moci sundat masku z obličeje a nadechnout se čerstvého vzduchu. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka. Po obnově napájení se automaticky spustí motor a na displeji se zobrazí následující zpráva: Ověřte varování před výpadkem POZNÁMKA: Pro ověření alarmu výpadku proudu přístroj musí být připojený k síťovému kabelu a zapnutý minimálně půl hodinu. Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. Poplachové funkce přístroje 35

36 ALARM MASKY Tato poplachová funkce je aktivovaná pouze v případě, že automatická funkce je přepnutá na OFF (vypnuto) nebo START. Pokud Vám maska sklouzne z obličeje nebo pokud je trubice vytažená z přístroje, přístroj se automaticky nevypne, ale vysílá optický a zvukový signál. Kontrola alarmu masky Používejte přístroj s běžící turbínou v ručním režimu (automatická funkce OFF (vypnuto) nebo START). Maska je otevřená, ale není nasazená na Vašem obličeji. Po krátké době je vyslán zvukový signál. TLAKOVÝ ALARM Pokud během terapie dojde k poruše hardwaru nebo k přílišnému zvýšení tlaku (např. kvůli ohnuté odměrné trubici), přístroj vygeneruje výstražný zvuk a vypne ventilátor. Alarm vypnete stisknutím ovládacího tlačítka a po vyřešení poruchy terapie může pokračovat. 36 Poplachové funkce přístroje

37 BUDÍK Přístroj je vybavený pohodlným integrovaným budíkem. S použitím programových tlačítek můžete tento budík kdykoliv aktivovat a deaktivovat. Budík vysílá signál v naprogramovaný čas buzení. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (zapnout/vypnout) zastavíte budík na dalších 5 minut (lze nastavit s pomocí počítačového softwaru) a dvojím stisknutím budík zcela deaktivujete. Funkci budíku lze deaktivovat prostřednictvím softwaru. Pro aktivaci těchto funkcí kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce nebo servisního technika. Poplachové funkce přístroje 37

38 FUNKCE PŘÍSTROJE Funkce přístroje naprogramujete pomocí následujících tří tlačítek: = programové tlačítko = programové tlačítko = tlačítko Enter Displej má dvě řádky. S použitím tlačítek a zvolíte řádku, kterou chcete zobrazit. Trojúhelníkový symbol před řádkou označuje, že byla zvolena tato řádka. POZNÁMKA: Pokud při programování nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, bude programovací režim z bezpečnostních důvodů automaticky ukončen. Nepotvrdíte-li změněnou hodnotu tlačítkem Enter při ukončení programovacího režimu, původní hodnota zůstane taková, jaká je. Pokud zvolíte řádku Exit Menu (ukončit nabídku) a pak stisknete tlačítko, programování je ukončeno. 38 Funkce přístroje

39 Přístroj má tři různé nabídky: 1. Informační nabídka V této nabídce se zobrazují nastavené parametry. 2. Nabídka Pacient V této nabídce může pacient měnit nastavení. 3. Nabídka Klinika V této nabídce mohou nastavení měnit pouze lékař nebo servisní technici. Abyste se dostali na položky nabídky v nabídkách, stiskněte tlačítko. Pořadí těchto položek nabídky je znázorněno v tabulce na str.40. INFORMAČNÍ NABÍDKA Stisknutím informačního tlačítka i se dostanete do Informační nabídky. Stisknutím tlačítka a uvidíte další parametry. Informační nabídku ukončíte zvolením řádky Exit Menu (ukončit nabídku) a poté stisknutím tlačítka. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, přístroj se automaticky přepne zpět do provozního režimu. Diagram na další stránce ukazuje, jaké parametry jsou k dispozici pro různé přístroje. Funkce přístroje 39

40 TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Therapy (terapie) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Filter (fi ltr) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) Ramp (skok) P-Ramp (skokový tlak) 40 Funkce přístroje P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) P-Ramp (skokový tlak) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Mode (režim) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) Pressure (tlak) FLEX-Level (úroveň FLEX) FLEX-Level (úroveň FLEX) P-Start (tlak při spouštění) P-Min (minimální tlak) P-Max (maximální tlak) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) I-Pressure (tlak při vdechu) E-Pressure (tlak při výdechu) I-Slope (průběh při vdechu) E-Slope (průběh při výdechu) Trigger (aktivační mechanismus) I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) Frequency (frekvence) Inspiration (vdech) Delay Time (časové zpoždění)

41 Therapy (terapie) Ukazuje celkovou dobu terapie přístroje Filter (filtr) Ukazuje dobu, od poslední výměny fi ltru Ramp (skok) Ukazuje skokový tlak při spouštění P-Ramp (skokový tlak) Ukazuje skokový tlak při spouštění Mode (režim) Ukazuje zvolený režim Pressure (tlak) Ukazuje zvolený terapeutický tlak FLEX-Level (úroveň FLEX) (pouze v režimu FLEX) Ukazuje zvolenou úroveň FLEX P-Start (tlak při spouštění) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený tlak při spouštění Funkce přístroje 41

42 P-Min (minimální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený minimální tlak P-Max (maximální tlak) (pouze v režimu APAP) Ukazuje zvolený maximální tlak I-Pressure (tlak při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při vdechu E-Pressure (tlak při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený tlak při výdechu I-Slope (čas tlakové změny při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při vdechu E-Slope (čas tlakové změny při výdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolený čas tlakové změny při výdechu 42 Funkce přístroje

43 Trigger (aktivační mechanismus) (pouze v režimu T) Ukazuje, zda je aktivační mechanismus vdechu aktivován či nikoliv I-Trigger (aktivační mechanismus při vdechu) (pouze v režimech S, T a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při vdechu E-Trigger (aktivační mechanismus při výdechu) (pouze v režimech S a ST) Ukazuje zvolenou prahovou hodnotu aktivačního mechanismu při výdechu Frequency (frekvence) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje zvolený počet dechů za minutu Inspiration (vdech) (pouze v režimech T a ST) Ukazuje poměr doby vdechu úměrnou celkovému dechu Delay Time (časové zpoždění) (pouze v režimu ST) Ukazuje časové zpoždění pro přepínání z režimu S do režimu T Funkce přístroje 43

44 NABÍDKA PACIENT Pro přesun do programovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko (minimálně 1 sekundu). Na displeji se nyní objeví nabídka Pacient. TREND II CPAP TREND II AUTO TREND II BILEVEL TREND II BILEVEL ST20 Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Wake Time (čas buzení) Delete Filter (vymazat fi ltr) Ramp (skok) Mask (maska) Ramp (skok) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Ramp (skok) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Mask Test (test masky) Automatic (automatický) Brightness (jasnost) Date (datum) Time (čas) Date (datum) Time (čas) Time (čas) Time (čas) 44 Funkce přístroje

45 Wake Time (čas buzení) V této položce nabídky můžete nastavit a měnit čas buzení. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat hodina času buzení. Hodinu nyní změníte pomocí tlačítek a. Po opětovném stisknutí tlačítka začne blikat minuta času buzení. Minutu nyní změníte pomocí tlačítek a. Opětovným stisknutím tlačítka končí vstup a vrátíte se do nabídky. Změna času buzení automaticky aktivuje budík. Po opuštění nabídky budík aktivujete a deaktivujete s pomocí tlačítek a. Stiskněte pro aktivaci funkce budíku. Displej krátce ukáže čas buzení, abyste ho mohli potvrdit. Potom symbol zvonečku před časovým displejem ukazuje, že funkce buzení je aktivována. Stiskněte pro deaktivaci funkce buzení. Symbol zvonečku zmizí. Funkce přístroje 45

46 Delete Filter (vymazat filtr) V této položce nabídky můžete vynulovat čítač fi l- tru. Tuto funkci je třeba používat při každé výměně fi ltru, aby byla vždy zobrazena současná hodnota. Pro nulování čítače fi ltru přejděte do nabídky Pacient (stiskněte tlačítko na dobu cca 1 sekundy), pak zvolte Delete Filter (vymazat fi ltr) pomocí tlačítek a. Stiskněte tlačítko. Systém se Vás nyní zeptá, zda jste si jisti, že chcete nulování provést. Stiskněte tlačítko pro provedení nulování. Čítač fi ltru je nyní vynulován. Pokud nechcete čítač fi ltru vynulovat, opusťte nabídku s použitím tlačítek a nebo počkejte, dokud systém položku nabídky automaticky neopustí. 46 Funkce přístroje

TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 a ST30 od verze 2.150

TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 a ST30 od verze 2.150 TREND II HOFFRICHTER Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 a ST30 od verze 2.150 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy a přístroje se sériovým číslem,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu AT -5461 Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu Bezpečnost Tento návod si pročtěte a uschovejte Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Masážní přístroj BL-2900

Masážní přístroj BL-2900 Masážní přístroj BL-2900 Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 DŮLEŽITÉ... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 3 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 4 OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE... 4 DŮLEŽITÉ BODY LIDSKÉHO TĚLA...

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 P500 2 NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, gratulujeme vám k zakoupení přístroje BONECO P500. Vysoce efektivní čistič vzduchu je vybavený trojnásobným filtračním systémem, který zbavuje vzduch

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 3500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 5500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500 ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOPMRESOREM PA 1500 POUŽITÍ Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 Popis EKR6.1 je mikroprocesorový regulátor elektrického ohřevu s funkcí PID, který se automaticky přizpůsobuje napětí a je možné ho používat s vestavěným nebo vnějším

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Real time tlakový snímač

Real time tlakový snímač Uživatelský návod k obsluze ZADI RTS BIKE Real time tlakový snímač Upozornění: Instalace tohoto přístroje je určena pro KVALIFIKOVANOU dílnu a měl by jí provádět zaškolený mechanik, který má s instalací

Více