Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy, Trutnov, Komenského 399"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Školní rok Mgr. Bc. Roman Hásek Mgr. Petr Horčička Výroční zpráva 1

2 Obsah Základní charakteristika... 3 Základní údaje o škole... 7 Přehled oborů vzdělávání... 9 Statistické přehledy prospěchu a chování Přehled zaměstnanců školy Přehled akcí za školní rok 2010 / Školní krouţky Výsledky ţáků školy Výsledky sportovních tříd Projekty školy Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Školní druţina Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Školní poradenské pracoviště Aktivity Školní knihovny Prezentace školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy za rok Autoevaluace školy Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Kontrolní činnost ČŠI Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 2

3 Základní charakteristika Lokalizace školy Základní škola, Trutnov, Komenského 399 (dále jen škola) se nachází ve městě Trutnov, v jeho jihozápadním okraji. Blízko školy je významná křiţovatka silnic první třídy směrem na Hradec Králové a Jičín. Škola sousedí se sídlištěm z 50. let, dále se poblíţ nachází přidruţená obec Trutnova Volanov, SOU, zástavba starších bytových domů, vilek, hřbitov, montáţní haly firem. Vzdálenost od centra města je cca 10 minut pěší chůze. Stejnou dobu trvá cesta na autobusové a vlakové nádraţí. Škola je posazena v celkově klidném a ekologicky výhodném místě. To je podtrţeno okolní parkovou úpravou. Základní škola, Komenského 399, Trutnov - fotografie z vrchu Šibeník. Stavebně-technická charakteristika školy Škola byla dokončena v roce 1959 a v září téhoţ roku slavnostně otevřena. Od této doby škola fungovala jako úplná základní škola pro děti z jiţ zmíněného přilehlého sídliště. Jednalo se stavebně o typickou stavbu školy z 50. let, které byly v tehdejší ČSR stavěny dle unifikovaných projektů. Měla tři podlaţí a kapacitu třiceti tříd. Do roku 1999 škola značně technicky zchátrala a nevyhovovala prakticky ţádným stavebně-technickým, hygienickým a pedagogickým parametrům. Právě v tomto roce byla zahájena kompletní rekonstrukce včetně dostaveb sportovních areálů. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 2003 a stála 225 miliónů korun. Částečně byla hrazena ze státního rozpočtu Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 3

4 a částečně z rozpočtu obce. Rekonstrukce byla nesmírně náročná organizačně, neboť probíhala za provozu školy. Komplex školy se skládá ze čtyř hlavních částí. Hlavní budova se rozšířila o půdní vestavbu, a tím vznikly nové prostory pro odborné učebny (přírodopisu, chemie, výtvarné výchovy, knihovny, jazykové učebny, tři počítačové učebny, fyziky). V hlavní budově sídlí vedení školy a téţ všechny kabinety vyučujících (kromě učitelů TV). Budova školní druţiny a jídelny byla také rozšířena o půdní vestavbu, kde se nachází oddělení druţiny a tři učebny speciálních tříd. Školní kuchyně byla rozšířena tak, aby splňovala náročné hygienické normy, bohuţel však na úkor prostoru pro školní druţinu, která tedy musí pro svoji činnost pouţívat prostory běţných učeben. Odborná učebna přírodopisu. Nejvýraznější změnu doznala sportovní část. Byla přistavěna hala pro míčové sporty a pro 628 sedících diváků, její kompletní zázemí a horolezecká stěna. Dále potom sportovně-rehabilitační a kondiční centrum Ámos. Stávající tělocvičny byly rekonstruovány a přestavěny na gymnastickou a univerzální tělocvičnu. Poblíţ původních tělocvičen jsou i kabinety tělesné výchovy včetně skladů sportovního materiálu. Poslední částí je venkovní sportovní areál. Ten obsahuje dvě univerzální hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s umělým povrchem a lehkoatletickými sektory, asfaltovou dráhu pro kolečkové lyţe a dětské hřiště pro děti prvního stupně a druţinu. V této době je celý areál v perfektním stavu včetně interiérové výbavy. Škola je kompletně zasíťována pro datové přenosy a je elektronicky zajištěna. Ve škole je 101 počítačových stanic připojených do školní sítě a 40 telefonních poboček s moţností přímé telefonní volby. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 4

5 Pedagogická charakteristika školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Základním segmentem jsou běţné třídy základní školy. Od 6. ročníku je vţdy první třída v pořadí třídou sportovní. Ţáci v těchto třídách jsou do nich vybíráni na základě talentových zkoušek a jsou členy převáţně ve škole sídlících sportovních klubů. Jedná se o běţecké lyţování, horolezectví, kanoistiku, dále potom basketbal, cyklistiku, atletiku, akrobatický rokenrol a další sporty. Ţáci těchto tříd mají zvýšený počet hodin tělesné výchovy. Na výuce v těchto třídách se podílejí špičkoví trenéři uvedených sportů. Tradice sportovních tříd v naší škole začala jiţ v sedmdesátých letech a řadu let vychováváme úspěšné reprezentanty ČR. Sportovní hala. V kaţdém ročníku od 1. třídy je poslední třídou v ročníku vţdy speciální třída pro děti se zdravotními znevýhodněními, především potom poruchami učení a chování. Vzhledem k bezbariérovosti školy v těchto třídách integrujeme i tělesně a smyslově postiţené ţáky. Ve třídách se setkáme s niţším počtem ţáků a preferuje se zde individuální přístup a redukovaný objem učiva. O umístění do tříd je ze strany rodičů veliký zájem. Kromě jiţ zmíněných sportovních a pedagogických úspěchů má škola tradičně úspěchy v umisťování absolventů na střední školy a v nesportovních soutěţích. Za silnou stránku naší školy se léta povaţuje výuka českého jazyka, cizích jazyků a přírodovědných předmětů. I v ostatních předmětech je výuka na vysoké úrovni a škola je nyní na veřejnosti vnímána jako velmi prestiţní. O tomto svědčí mimo jiné vysoký nárůst počtu ţáků. Výraznou devizou školy je mimoškolní činnost. Velký počet sportovních oddílů a krouţků všestranných aktivit (cizí jazyky, výtvarná a keramická činnost, mediální a počítačové aktivity) je doplněn aktivní činností druţiny, v poslední době velmi kvalitně a agilně působící školní knihovnou, školním táborem, projektovými dny, sběrovými dny apod. Speciální a tradiční místo mají na II. stupni i léty prověřené sportovně turistické kurzy. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 5

6 Charakteristika skladby ţáků Kapacita školy činí 700 ţáků, v současné době je ze 100% zaplněná. Trend počtu ţáků je jiţ několik let stoupající, coţ svědčí opět o kvalitě a inspirujícím prostředí školy. Základní jádro ţáků tvoří ţáci ze spádové oblasti školy. Velmi výrazné procento ţáků tvoří dojíţdějící z jak blízkých tak i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. Jedná se přibliţně o 20% ţáků. Zhruba 23% ţáků má diagnostikované zdravotní indikace, převáţně zmíněné poruchy chování a učení. 15% ţáků jsou členy sportovních oddílů při naší škole. Personální charakteristika školy Pedagogický sbor je věkově mladý, i tak ale zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 48 učitelů. Z nich pouze 4 nesplňují podmínky kvalifikace pro výkon povolání učitele na základní škole. Dva učitelé si rozšiřují kvalifikaci. Roční obměna pedagogů je v průměru 4%. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například výchovným poradenstvím, správou počítačové sítě a metodikou ICT, vedením metodických sdruţení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, řízením knihovny, správou kabinetů a sbírek atp. Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP a v jiných oblastech. Všichni jsou počítačově gramotní a zvládají běţnou práci s počítači. Vedení školy tvoří ředitel školy a do tři zástupci ředitele, od dva zástupci. Školní druţina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a čtyřmi vychovatelkami. Ve škole pracuje pět asistentů pedagogů pro zdravotně znevýhodněné děti. Osvědčenou kvalitou školy je pozice speciálního pedagoga, který zajišťuje provoz školního poradenského pracoviště. Technický personál tvoří školník, referentka majetku a správy školy, správce počítačové Hlavní vchod do školy. sítě a pět uklízeček. Administrativu zajišťuje sekretářka, hospodářka a mzdová účetní. Školní kuchyni řídí vedoucí kuchyně, pod ní potom spadá sedm kuchařek. Ekonomicko právní charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou poloţkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údrţbu a pomůcky. Kromě jiţ zmíněných hlavních příjmů má Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 6

7 škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů. Škola je plátcem DPH od Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky a sportovního materiálu. V červnu 2005 škola na leasing pořídila dodávkový automobil. Mgr. Roman Hásek Základní údaje o škole název: Základní škola, Trutnov, Komenského 399 sídlo: Komenského 399, Trutnov charakteristika školy: viz kapitola č. 1 Základní charakteristika školy zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov ředitel školy: do Mgr. Roman Hásek, od Mgr. Petr Horčička zástupci ředitele školy: Mgr. Irena Rozínková, do Mgr. Zdeněk Švarc, do Mgr. Petr Horčička telefon: , fax: mobil: internet: školská rada: - dosavadní: zákonní zástupci nezletilých ţáků školy: Sabina Bekrová, Michal Slavka zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Natalia Štenclová, Mgr. Jana Oţdianová zástupci zřizovatele: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Dušan Rejl - nově zvolená na základě voleb z dubna 2011: zákonní zástupci nezletilých ţáků školy: Mgr. Jana Bartoňová, Sabina Bekrová zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Jana Halířová, Mgr. Marie Matějková zástupci zřizovatele: PaeDr. Karel Rouha, Ing. Hana Horynová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 7

8 Bekrová Bekrová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 8

9 Přehled oborů vzdělávání Učební dokumenty 1. Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd 2. Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běţných tříd 3. Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd Týdenní časová dotace předmětů v jednotlivých ročnících SPORTOVNÍ TŘÍDY Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka 2 Zeměpis Dějepis Občanská výchova Praktické činnosti 0 Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Rozšířená Tv Zájmová TV 2 Informatika 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 Grafika 1 Týdenní dotace Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 9

10 BĚŢNÉ TŘÍDY Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka 3 Zeměpis Dějepis Občanská výchova Praktické činnosti Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika 1 1 České jazykování 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 Matematika pro ţivot 1 1 Druhý cizí jazyk 3 3 Volitelné předměty Týdenní dotace Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

11 SPECIÁLNÍ TŘÍDY Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka 3 Zeměpis Dějepis Občanská výchova Praktické činnosti Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika 1 1 České jazykování Výchova ke zdraví 1 1 Matematika pro ţivot Pracovní činnosti 1 1 Grafika 1 Sportovní příprava 1 Týdenní dotace Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

12 Statistické přehledy prospěchu a chování POČTY ŢÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: TŘÍDA CHLAPCI DĚVČATA CELKEM 1. ročník A B C D ročník B C D ročník A B C D ročník A B C D ročník A B C D ročník A B C D ročník A B C ročník A B C D ročník A B C D Celkem stupeň stupeň Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

13 POČTY ŢÁKŮ PODLE TŘÍD období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo Třídní učitel 1.A Mgr. Traxlerová Alena 1.B Mgr. Dušková Jana 1.C Mgr. Šebková Hana 1.D Mgr. Novotná Naděţda 2.B Mgr. Vetterlová Martina 2.C Mgr. Golová Jarmila 2.D Mgr. Losová Zuzana 3.A Mgr. Šulcová Hana 3.B Mgr. Albrechtová Jitka 3.C Mgr. Šamalová Šárka 3.D Mgr. Hepnarová Oldřiška 4.A Mgr. Richter Ján 4.B Trutnovská (Skočdopolová) Pavlína 4.C Mgr. Černá Olga 4.D Mgr. Matějková Marie 5.A Mgr. Novotná Boţena 5.B Mgr. Štenclová Natalija 5.C Jirásková Jana 5.D Mgr. Machová Lenka 6.A Mgr. Šiling Karel 6.B Mgr. Špůrová Ladislava 6.C Mgr. Růţičková Zuzana 6.D Mgr. Mičolová Eva 7.A Mgr. Krejčí Monika 7.B Mgr. Jírová Lenka 7.C Mgr. Oţdianová Jana 8.A Mgr. Juhászová Ivana 8.B Mgr. Halířová Jana 8.C RNDr. Rusová Eva 8.D Mgr. Švadlenová Olga 9.A Mgr. Fišer Václav 9.B Mgr. Mičolová Eva 9.C Mgr. Prouzová Blanka 9.D Mgr. Růţička Jan Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

14 Přehled prospěchu ve školním roce 2010/2011 Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Třída Prospěl s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikovaní 1.A 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.B 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.C 90,48% 9,52% 0,00% 0,00% 1.D 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 2.B 96,56% 3,44% 0,00% 0,00% 2.C 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.D 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 3.A 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 3.B 86,67% 13,33% 0,00% 0,00% 3.C 79,13% 20,87% 0,00% 0,00% 3.D 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 4.A 68,00% 32,00% 0,00% 0,00% 4.B 71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 4.C 42,39% 47,61% 0,00% 0,00% 4.D 14,28% 85,72% 0,00% 0,00% 5.A 44,44% 55,56% 0,00% 0,00% 5.B 78,57% 21,43% 0,00% 0,00% 5.C 59,26% 40,74% 0,00% 0,00% 5.D 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 6.A 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% 6.B 46,15% 63,85% 0,00% 0,00% 6.C 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 6.D 16,67% 75,00% 8,33% 0,00% 7.A 31,82% 68,18% 0,00% 0,00% 7.B 31,03% 68,97% 0,00% 0,00% 7.C 25,00% 62,50% 12,50% 0,00% 8.A 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 8.B 18,18% 81,82% 0,00% 0,00% 8.C 22,73% 77,17% 0,00% 0,00% 8.D 16,67% 75,00% 8,33% 0,00% 9.A 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 9.B 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 9.C 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 9.D 16,67% 83,33% 0,00% 0,00% Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

15 Průměrná klasifikace v jednotlivých předmětech Předmět Počet klasif. ţáků Průměr Cho Chování 708 1,083 Čj Český jazyk 293 2,405 Čjl Český jazyk a literatura 411 2,114 Aj Anglický jazyk 505 2,411 Nj Německý jazyk 54 2,958 Infk Inform. a komunikační technologie 171 1,068 Pr Prvouka 241 1,421 Vl Vlastivěda 170 1,652 D Dějepis 294 1,953 Ov Občanská výchova 294 1,706 Z Zeměpis 292 2,239 M Matematika 411 2,734 Př Přírodopis 217 2,225 Př1 Přírodověda 170 1,667 BiČ Biologie člověka 76 2,275 Fy Fyzika 294 2,300 Ch Chemie 294 2,557 Hv Hudební výchova 631 1,180 Vv Výtvarná výchova 708 1,210 Pč Pracovní činnosti 20 1,900 ČsP Človek a svět práce 708 1,317 VýZ Výchova ke zdraví 135 1,158 Tv Tělesná výchova 612 1,271 RTv Rozšířená tělesná výchova 89 1,142 Tvn Zájmová tělesná výchova 14 1,000 Gra Grafika 76 1,033 Čjaz České jazykování 113 1,425 MaŢ Matematika pro ţivot 116 1,845 Rjv Ruský jazyk 14 1,542 Fjv Francouzský jazyk 4 2,167 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

16 Přehled zaměstnanců školy číslo Příjmení jméno titul Funkce 1 ALBRECHTOVÁ Jitka Mgr. učitelka 2 BERANOVÁ Dagmar Mgr. mateřská dovolená 3 BERNARDOVÁ Leona pedagogický asistent 4 BÖNISCHOVÁ Tereza pokladní školní jídelny 5 BRÁDLEROVÁ Markéta DiS. vedoucí školní druţiny (dále ŠD) 6 CIBULKOVÁ Iva učitelka 7 ČEPELKOVÁ Alena mateřská dovolená 8 ČERNÁ Olga Mgr. učitelka 9 DUŠKOVÁ Jana Mgr. učitelka 10 FIGERA Petr školník 11 FIGEROVÁ Petra Mgr. DiS. mateřská dovolená 12 FIŠER Václav Mgr. učitel 13 FIŠEROVÁ Jana Mgr. učitelka 14 GOLOVÁ Jarmila Mgr. učitelka 15 GOROLOVÁ Jindřiška vychovatelka ŠD 16 HAKLOVÁ Štěpánka uklízečka 17 HALÍŘOVÁ Jana Mgr. učitelka 18 HÁSEK Roman Mgr. Bc. ředitel školy do HEPNAROVÁ Hana vedoucí školního stravování 20 HEPNAROVÁ Oldřiška Mgr. učitelka 21 HEPNAROVÁ Veronika pokladní školní jídelny 22 HORČIČKA Petr Mgr. zástupce ředitele, ředitel od HORČIČKOVÁ Gabriela hlavní účetní 24 HURDÁLKOVÁ Jitka vychovatelka ŠD 25 JAHELKOVÁ Simona vychovatelka ŠD 26 JIRÁSKOVÁ Jana učitelka 27 JIROUTOVÁ Hana hlavní kuchařka 28 JÍROVÁ Lenka Mgr. učitelka 29 JUHÁSZOVÁ Ivana Mgr. učitelka 30 KASMANOVÁ Lenka Mgr. učitelka 31 KIRNIGOVÁ Milena Mgr. učitelka Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

17 32 KLIČKOVÁ Hana uklízečka 33 KLIMEŠOVÁ Kateřina Ing. učitelka 34 KOPECKÁ Hana kuchařka 36 KRÁTKÁ Věra Mgr. mateřská dovolená 37 KREJČÍ Monika Mgr. učitelka 38 KUHNOVÁ Radmila pedagogický asistent 39 KUŘOVÁ Marcela mzdová účetní 40 KYNŠTOVÁ Jana kuchařka 41 KYSELOVÁ Dagmar Mgr. mateřská dovolená 42 LOSOVÁ Zuzana Mgr. učitelka 43 LOUFKOVÁ Jana Mgr. učitelka 44 MACEK Martin Mgr. učitel 45 MACKOVÁ Magdaléna kuchařka 46 MACHOVÁ Lenka Mgr. učitelka 47 MALÍKOVÁ Pavla pedagogický asistent 48 MATĚJKOVÁ Marie Mgr. učitelka 49 MATOUŠKOVÁ Helena učitelka 50 MIČKOVÁ Květuše uklízečka 51 MIČOLOVÁ Eva Mgr. učitelka 52 MIKYSKOVÁ Petra uklízečka 53 MRÁZKOVÁ Ivana uklízečka 54 MRŠTÍKOVÁ Blanka vychovatelka ŠD 55 NEMANSKÁ Helena mateřská dovolená 56 NOVOTNÁ Boţena Mgr. učitelka 57 NOVOTNÁ Naděţda Mgr. učitelka 58 NÝVLTOVÁ Šárka Mgr. mateřská dovolená 59 OŢDIANOVÁ Jana Mgr. učitelka 35 PATKOVÁ Andrea Mgr. mateřská dovolená 60 PETERKOVÁ Jitka kuchařka 61 PLATILOVÁ Šárka Mgr. učitelka 62 PLECHÁČ Zdeněk Mgr. učitel 63 PODĚBRADSKÁ Jana pedagogický asistent 64 PROKOPCOVÁ Milena pedagogický asistent 65 PROUZOVÁ Blanka Mgr. učitelka Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

18 66 RICHTER Ján Mgr. učitel 67 ROZÍNKOVÁ Irena Mgr. zástupce ředitele 68 RUSOVÁ Eva RNDr. učitelka 69 RUSOVÁ Eva Bc. učitelka 70 RŮŢIČKA Jan Mgr. učitel 71 RŮŢIČKOVÁ Zuzana Mgr. učitelka 73 SEMERÁKOVÁ Zdena Mgr. učitelka 72 SCHUBERTOVÁ Jarmila Mgr. učitelka 74 ŠAMALOVÁ Šárka Mgr. učitelka 75 ŠEBKOVÁ Hana Mgr. učitelka 76 ŠILING Karel Mgr. učitel 77 ŠKRÁBOVÁ Věra kuchařka 78 ŠLOFAR Vladimír Mgr. učitel 79 ŠOLC Jaroslav Mgr. speciální pedagog 80 ŠPŮROVÁ Ladislava Mgr. učitelka 81 ŠRETR Oskar Mgr. učitel 82 ŠTENCLOVÁ Natalija Mgr. učitelka 83 ŠULCOVÁ Hana Mgr. učitelka 84 ŠVADLENOVÁ Olga Mgr. učitelka 85 ŠVARC Zdeněk Mgr. zástupce ředitele 86 TRAXLEROVÁ Alena Mgr. učitelka 87 TRUTNOVSKÁ (SKOČDOPOLOVÁ) Pavlína učitelka 88 VAŇÁSKOVÁ Věra kuchařka 89 VETTERLOVÁ Martina Mgr. učitelka 90 VOLFOVÁ Lucie hospodářka 91 VRABEC Martin správce haly a venkovního areálu 92 VYMLÁTILOVÁ Eva vychovatelka ŠD 93 WENKOVÁ Miroslava Mgr. mateřská dovolená 94 ŢALSKÝ Josef Mgr. učitel Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

19 Přehled akcí za školní rok 2010 / 2011 Akce Třídy Učitelé Zahájení školního roku Schůzky rodičů 1. tříd Pedagogická rada Den s třídním učitelem- organizační záleţitosti Schůzky rodičů 1. stupeň a 6.D 16,00 2. stupeň 17,00 Informativní schůzka - studijní pobyt Anglie Branný den a Ochrana člověka za mimořádných situací 1. A, B, C, D, 2. B, C, D, 3.A, B, C, D, 4.A, B, C, D, 5.A, B, C, D, 6.A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D 1. A, B, C, D, 2. B, C, D, 3.A, B, C, D, 4.A, B, C, D, 5.A, B, C, D, 6.A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D 1. A, B, C, D, 2. B, C, D, 3.A, B, C, D, 4.A, B, C, D, 5.A, B, C, D, 6.A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Testování SCIO - organizační schůzka Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Jičín - město pohádek 2. B, 2. C, 4. B, 5. C Gol, Sko, Vet, Hint, Kys Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Sportovní soustředění Umag výběr ţáků ze školy Ple, Šlo, Šre Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov 9. B Halí, Schu, ŠvaZ 9. B Halí, Schu, ŠvaZ Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Konzultační schůzka s rodiči Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov Duš, Tra 9. B Halí, Schu, ŠvaZ 9. B Halí, Schu, ŠvaZ Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov Cykloturistický kurz Český ráj Nebákov Sběr papíru organizuje školní druţina 9. B Halí, Schu, ŠvaZ 9. B Halí, Schu, ŠvaZ Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

20 Památky Trutnova 4. C Čer Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Sběr papíru organizuje školní druţina Exkurze Náchod 4. D Mat Výstava hub 6. D Mič Sběr papíru organizuje školní druţina Vzdělávání - roční jazykový kurz Mič, Roz Okresní kolo v přespolním běhu 9. A Juh, Ple, Šlo, Šre Sběr papíru Sportovní kluby ve sportovní hale. Propagační akce pro ţáky I. stupně Sběr papíru organizuje školní druţina organizuje školní druţina Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Ředitelský den 1. A, B, C, D, 2. B, C, D, 3.A, B, C, D, 4.A, B, C, D, 5.A, B, C, D, 6.A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Vzdělávání - roční jazykový kurz RuE, Šul Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Pěnčín - korálkárna, sýrárna přihlášení ţáci z druţiny Hurd, Vym, Mrš Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Vzdělávání - roční jazykový kurz Mič, Roz Stolování základy etiky 1. C Še Povinné školení spec. ped. IPPP ČR Praha Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Exkurze - Číţkovy kameny 5. A, 5. B NovB, Šte Vycházka na podzimní listí 4. C Čer Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Studijní pobyt v Hastings výběr ţáků tříd Klim Velké říjnové čtení Plavání Šolc HorP, Klim Cibulková Vzdělávání - roční jazykový kurz RuE, Šul Vzdělávání - roční jazykový kurz Mič, Roz Exkurze Muzeum Podkrkonoší 3. D Heol Den pro handicapy Vzdělávání Schůzka pedagogických pracovníků Vzdělávání Studium Výcvikové soustředění Výcvikové soustředění Šolc HorP, Mič, Mal Duš, Tra Los Jír Šolc Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

21 Výcvikové soustředění Šolc Plavání Cibulková Výcvikové soustředění Šolc Exkurze Praha 7. B Jír Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Výcvikové soustředění Šolc Branný den 1. C Še Vzdělávání - Didaktické hry v M Mat Výcvikové soustředění Šolc Vzdělávání - roční jazykový kurz Mič, Roz Exkurze Praha 4. D Mat Divadelní představení 4. C Čer Krajské kolo v přespolním běhu Studium Jír Specifika vzdělávání ţáků s mentálním postiţením Ple, Šre Divadelní představení 5. D Mach Plavání Beseda s J. Šolcem (kamarádství) 1. C Še Specifika vzdělávání ţáků s mentálním postiţením Špu Cibulková Klauník Notík - výchovný koncert 1. C, 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Še, Šul Výchovný koncert 2. B, 2. C Gol, Vet, Hint Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Okrskové kolo ve florbalu - kat. III HorP Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Studium Jír Specifika vzdělávání ţáků s mentálním postiţením Exkurze - Nová Paka 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Jír, Mič, RůţJ Plavání Exkurze - Náchod hračky Specifika vzdělávání ţáků s mentálním postiţením 1. D, 2. D, 3. D, 5. D Exkurze po Trutnově 5. C Kys Den logických her 6. A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D Špu Špu Cibulková Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Specifika vzdělávání ţáků s mentálním postiţením Studium Jír Základy dětské psychiatrie pro pg. pracovníky Heol, Los, Mach, NovN Špu organizuje metodické M, Fy Špu Mat, Šte Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

22 Konzultace s psychologem z CPIV Kurz bruslení 1. A, 1. B Duš, Tra Plavání Základy dětské psychiatrie pro pg. pracovníky Cibulková Mat, Šte Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Učíme interaktivně 1. stupeň Duš, Gol, Mach, Mat, Rich, Šte, Šul, Tra, Vet Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Okresní kolo v basketbale - výběr dívek z 9. ročníku Šil Okrskové kolo ve florbalu Výběr chlapců HorP Funkční diagnostika chování Mat, Mič, RuE, Še, Špu, Šte Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Bruslení 1. C Še Studium Jír Rokenrolové soustředění Rokenrolové soustředění Kurz bruslení 1. A, 1. B Duš, Tra Plavání Cibulková Schůzky rodičů 2. A, B, C Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Testování SCIO 9. třídy 9.A, B, C, D Fiš, Halí, Jír, Pro, Špu Učíme interaktivně 1. stupeň Duš, Gol, Mach, Mat, Rich, Šte, Šul, Tra, Vet Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Základy dětské psychiatrie pro pg. pracovníky Mat, Šte Turnaj speciálních škol ve fotbale Testování SCIO 9. třídy 9.A, 9.B, 9.C, 9.D Halí, Juh, RůţJ, Šlo Comenius - partnerský program Norimberk Fiš, Has, HorP Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Testování SCIO 9. tříd 9.A, B, C, D Jír, Mac,ŠvaO, Ţal Comenius - partnerský program Norimberk Fiš, Has, HorP Bruslení 1. C Še Divadelní představení 2. B, 2. C Gol, Vym Studium Jír Comenius - partnerský program Norimberk Fiš, Has, HorP školní ples Comenius - partnerský program Norimberk Fiš, Has, HorP Kurz bruslení 1. A, 1. B Duš, Tra Plavání Cibulková Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

23 Učíme interaktivně 1. stupeň Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kvalifikace o republikové finále v basketbalu Okrskové kolo ve futsalu 6. a 7. třídy Bruslení 1. C Še Studium Závody ve sportovním lezení Listování Školní futsalová liga ( ročníky) Listování Plavání Učíme interaktivně 1. stupeň 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. B, 2. C, 2. D, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D Duš, Gol, Mach, Mat, Rich, Šte, Šul, Tra, Vet Šil Jah Jír Čer, Jir, Mach, Mat, NovB, Rich, Šte, Sko Alb, Duš, Gol, Heol, Los, NovN, Šam, Še, Šul, Tra, Vym Cibulková Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Duš, Gol, Mach, Mat, Rich, Šte, Šul, Tra, Vet IQ park Liberec Výběr dětí z é druţiny Bra, Jah, Vym Pedagogická rada - odpolední výuka od 13,30 odpadá Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Okrskové kolo ve florbale - kat. IV ŠvaZ Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Sportovní kurz 26 ţáků, lyţaři Ple, Šlo, Šre Schůzky rodičů 1. stupeň a 6.D 16,00 2. stupeň 17,00 Sportovní kurz 26 ţáků, lyţaři Ple, Šlo, Šre Vzdělávání Bruslení 1. C Še Vánoční koncert - Úpice 6. D Mič Studium Učíme interaktivně 1. stupeň Jír Jír, Jir Duš, Gol, Mach, Mat, Rich, Šte, Šul, Tra, Vet VT sportovních tříd třída výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre VT sportovních tříd třída výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Kurz bruslení 1. A, 1. B Duš, Tra Výstava betlémy 1. C Še Plavání Cibulková VT sportovních tříd třída Výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

24 Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul VT sportovních tříd třída Výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Výstava betlémů 4. D, 3. B Mat, Alb Beseda - etická výchova 9. B Mič Funkční diagnostika chování Mat, Mič, RuE, Še, Špu, Šte VT sportovních tříd třída výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Výstava betlémů 5. D Mach Seminář o dyskalkulii VT sportovních tříd třída výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Okresní kolo ve futsalu třídy Bruslení 1. C Še Výstava betlémů 2. D, 3. C Los, Sam Listování - dramatické čtení 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B Výstava betlémů 3. A Šul Studium Listování - dramatické čtení 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Mat Šil Klim, Pro, Růţ, Šil, Špu, Mal Jír Fiš, Halí, KreM, Mič, Rus, RůţJ, Bern VT sportovních tříd třída výběr ţáků Mac, Ple, Šlo, Šre Výtvarná dílna Schu Kurz bruslení 1. A, 1. B Duš, Tra Plavání Ovoce do škol Cibulková Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Adventní trhy v UFFU 1. D, 3. D Heol, NovN Poznávací zájezd do Vídně výběr ţáků Halí, MatH, RuE Studium Výtvarná dílna Schu Ředitelský den Seminář Mgr. Veselá Jír, Jir Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Vánoční turnaj v kopané třídy, výběr Divadelní představení 1. C Še Beseda Tonda obal Vzdělávání - Učíme interaktivně 1. A, 4. D, 5. C, 3. C, 3. A, 5. D, 6. B, 7. A všichni pedag. pracovníci Mat, Růţ, Tra, Roz, Šam, Roz, Šul 2. stupeň Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Chemický vánoční turnaj Vánoční turnaj v kopané třídy, výběr dětí Mič Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

25 Funkční diagnostika chování Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Besídka ve Stacionáři Trutnov 3. A Šul Výtvarná dílna Staré pověsti české Studium Spaní ve školní druţině "Vánoční dílna pro děti a rodiče" 3. A, 3. B, 3. C, 5. B, 5. D, 4. D Třídní projekt - Vánoční vyrábění 4. B Sko Beseda 4. B Sko Mat, Mič, RuE, Še, Špu, Šte Alb, Mach, Šam, Šte, Šul, Mat Jír Bra, Jah Kurz bruslení 2. B, 2. C Gol, Vet Vánoční sportovní den pro II. stupeň florbal, ringo, stolní tenis (čtyřhra) 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Beseda s J. Schubertovou (Básně) 1. C Schu, Še Výtvarná dílna Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Vánoční spaní ve škole 2. B, 2. C, 4. B, 5. C Gol, Jir, Sko, Vet Den s tř. učitelem Exkurze - Třebechovice 2. B, 2. C Gol, Vet Ranní zpěv koled ve vestibulu Besídka, pohádky Vzdělávání - Učíme interaktivně Konzultační týden pro rodiče Konzultační týden pro rodiče 1. C Schu Duš, Tra Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Schůzky rodičů 1. A a 1. B Vzdělávání - Dotační programy KÚ 2011 Konzultační týden pro rodiče Vzdělávání - Učíme interaktivně Duš, Tra Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kurz bruslení 4. D Mat Vzdělávání - Učíme interaktivně Konzultační týden pro rodiče Den otevřených dveří Konzultační týden pro rodiče Studium Lyţařský kurz Javoří Důl Návštěva MŠ v 1. třídách Školní kolo olympiády v dějepisu HorP Mach, Mat, Rich, Šte, Šul Gol, Vet 7. C Jir, Mac Jir KreM Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

26 Lyţařský kurz Javoří Důl Olympiáda v ČJ - školní kolo Porada pedagogických pracovníků Lyţařský kurz Javoří Důl 7. C Jir, Mac Špu 7. C Jir, Mac Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kurz bruslení 4. D Mat Výchovná beseda se speciálním pedagogem 1. C Še Školní kolo olympiády v matematice Určeno pro 5. a 9. ročníky Rus Lyţařský kurz Javoří Důl Lyţařský kurz Javoří Důl 7. C Jir, Mac 7. C Jir, Mac Škola lyţování 1. A, 1. B Duš, Tra Republikové kolo v basketbalu - Klatovy Škola lyţování 1. A, 1. B Duš, Tra Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Republikové kolo v basketbalu Okresní kolo ve florbale dívek Škola lyţování 1. A, 1. B Duš, Tra Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Republikové kolo v basketbalu Divadlo - Lhota u Trutnova 1. D, 2. D, 3. D, 4. B Heol, Los, NovN, Sko Kurz bruslení 4. D Mat Škola lyţování 1. A, 1. B Duš, Tra Zápis do 1. třídy Divadelní představení Démonův pramen 5. B Šte Bruslení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Škola lyţování 1. A, 1. B Duš, Tra Zápis do 1. třídy Kraj. kolo ve futsalu - kat tř Podklady pro pedagogickou radu Návštěva solné jeskyně 3. D Heol Pedagogická rada - odpolední výuka od 13,30 odpadá Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Okresní kolo matematické olympiády (5. a 9. roč.) Školní kolo olympiády v angličtině 6., 7., 8., 9. třídy Pro, RiP, Klim, Plat Funkční diagnostika chování Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Exkurze - Planetárium HK 5. D Mach Kurz bruslení 4. D Mat Šil Šil HorP Šil Šil Rus Mat, Mič, RuE, Še, Špu, Šte Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

27 Školní kolo olympiády v biologii Jír, Mič Bruslení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul ČP staršího ţactva v běhu na lyţích ČP staršího ţactva v běhu na lyţích ČP staršího ţactva v běhu na lyţích Turnaj ve florbale Divadelní představení Předávání vysvědčení Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz 1. C, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C Přednáška KRNAP 4. D, 5. D Mach, Mat Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Okresní kolo olympiády v dějepise Školní kolo v recitaci Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského Šre Šre Šre Gol, Vet, Še, Alb, Šam, Šul KreM Klim, Pro, Schu Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Beseda - "Školní informační portál" 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Oţd, Pro, Jír, Růţ Kurz bruslení 4. D Mat Okresní kolo olympiády v chemii Rokenrolová soutěţ Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizzly Specifika komunikace s dětmi a ţáky s poruchou chování a emocí Halí 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ Juh, Rus Beseda - Hudební nástroje 1. C Oţd, Še Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizly Specifika komunikace s dětmi a ţáky s poruchou chování a emocí 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ Juh, Rus Kurz bruslení 5. D Mach Vzdělávání roční jazykový kurz RuE Vzdělávání roční jazykový kurz Šul Okresní kolo v olympiádě v němčině Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizly Okresní kolo v Aj Porada ředitelů škol RuE 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ Beseda - Etická výchova 9. C Růţ Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizly Návštěva psychologa ve škole Plat Has 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kurz bruslení 4. D Mat Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizly 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet Bruslení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul

28 Studium Lyţařský kurz Niklův vrch - chata Grizly Specifika komunikace s dětmi a ţáky s poruchou chování a emocí Pobytový kurz 6. třídy Hotel Javor - Malá Úpa Valentýnská sbírka propisek 7. A KreM, RůţJ, ŠvaZ 6. A Šil před knihovnou Jir Juh, Rus Beseda - Etická výchova 8. A, 8. C RůţJ, Špu Specifika komunikace s dětmi a ţáky s poruchou chování a emocí Pobytový kurz 6. třídy Hotel Javor - Malá Úpa 6. A Šil Juh, Rus Plavecký kurz 1. A, 1. B Duš, Tra Kurz bruslení 5. D Mach Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Pobytový kurz 6. třídy Hotel Javor - Malá Úpa 6. A Šil Beseda - Etická výchova 8. B, 8. D Halí, Jír Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Pobytový kurz 6. třídy Hotel Javor - Malá Úpa 6. A Šil Akademie Úpice 5. A, 5. C Jir, NovB Exkurze - Okresní soud Trutnov 9. C Juh Kurz bruslení 4. D Mat MČR v běhu na lyţích st. ţactva Ovoce do škol Pobytový kurz 6. třídy Hotel Javor - Malá Úpa Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Šre 6. A Šil Akademie Úpice 2. B, 2. C Gol, Vet Plavecký kurz 1. C Še Bruslení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Beseda s J. Šolcem 2. C Gol Studium MČR v běhu na lyţích st. ţactva MČR v běhu na lyţích st. ţactva MČR v běhu na lyţích st. ţactva Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Plavecký kurz 1. A, 1. B Duš, Tra Kurz bruslení 5. D Mach Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Praktická zkouška vedení tř. kolektivu Praha Praktická zkouška vedení tř. kolektivu Praha Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Jír Šre Šre Šre Šolc Šolc Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

29 Bruslení 4. B, 4. C Čer, Sko Kurz bruslení 4. D Mat Beseda - Etická výchova - Kamarád 4. D Mat Schůzka pedagogických pracovníků Praktická zkouška vedení tř. kolektivu Praha Šolc Plavecký kurz 2. B, 2. C, 1. C Gol, Vet, Še Bruslení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Studium Jir Praktická zkouška vedení tř. kolektivu Praha Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou Šolc 7. B Jír, Juh, RůţJ Přírodovědná beseda 1. C, 2. C, 4. A, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C Gol, Še Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou 7. B Jír, Juh, RůţJ Plavecký kurz 1. A, 1. B Duš, Tra Kurz bruslení 5. D Mach Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou 7. B Jír, Juh, RůţJ Taneční vystoupení ZUŠ 6. B, 6. D, 6. C Mič, Špu, Růţ Národní technické muzeum Praha 7. A, 8. C, 8. D KreM, Rus, Bern Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou 7. B Jír, Juh, RůţJ Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Městská knihovna 3. D Heol Kurz bruslení 4. D Mat Pasování prvňáčků na čtenáře Školní knihovny od 16 hod. Finále seriálu závodů HNKN Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou 1. A, 1. B, 1. C, 1. D Duš, NovN, Še, Tra Macl, Zástava, Plecháč, Rychlík, Schubert, Lebloch, Jakoubková, Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Šlo, Šre 7. B Jír, Juh, RůţJ Plavecký kurz 2. B, 2. C, 1. C Gol, Vet, Še Studium Jír Finále seriálu závodů HNKN Macl, Zástava, Plecháč, Rychlík, Schubert, Lebloch, Jakoubková, Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Šlo, Šre Lyţařský kurz Richterovy boudy - Pec pod Sněţkou 7. B Jír, Juh, RůţJ Finále seriálu závodů HNKN Finále seriálu závodů HNKN Macl, Zástava, Plecháč, Rychlík, Schubert, Lebloch, Jakoubková, Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Macl, Zástava, Plecháč, Rychlík, Schubert, Lebloch, Jakoubková, Blahnová, Semeráková, Švarcová, Richter, Augusta, Šlofar, Fátor, Götz Šlo, Šre Šlo, Šre Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Sul Exkurze do školy pro handciapované ţáky Mat, RuE Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

30 9. 3. Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Studium Jír, Jir Plavání 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Basketbal třídy dívky výběr ţáků Jah Plavecký kurz 1. A, 1. B Duš, Tra Beseda s J. Schubertovou 2. C Gol, Schu Kurz bruslení 5. D Mach Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Okresní kolo v recitaci 1. stupeň Galerie Trutnov - výstava 1. C Še Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet Školní futsalová liga pro třídy Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Okresní kolo v recitaci 2. stupeň Kurz bruslení 4. D Mat Ovoce do škol Výchova k občanství Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského Schu Šil Schu Juh, KreM Plavecký kurz 2. B, 2. C, 1. C Gol, Vet, Še Studium Výchova k občanství Trautenberkův korbel - závody ve sportovní gymnastice Okresní kolo Olympiády v češtině Přehazovaná třídy oddíl gymnastiky - S. Kozáková Jír Juh, KreM Plavání 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Basketbal třídy chlapci výběr ţáků Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Plavecký kurz 1. A, 1. B Duš, Tra Beseda o těle Špu Juh Gol, Schu Exkurze Harrachov druţina Bra, Hurd, Mrš Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, šul Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Krajské kolo M olympiády Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Basketbal třídy dívky výběr ţáků Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Exkurze - Muzeum Vrchlabí 8.B Halí Plavecký kurz 2. B, 2. C, 1. C Gol, Vet, Še Beseda pro dívky 6. tříd (Sexuální výchova) 6. A, 6. B, 6. C, 6. D Růţ, Šil, Špu, ŠvaO Dopravní výchova 4. D Mat Studium Rus Jir, Jír

31 Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Projekt Comenius Španělsko výběr ţáků Fiš, FišJ, Has, HorP Plavání 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Vybíjená 6. třídy výběr ţáků Juh Olympiáda speciálních tříd Matematická olympiáda Schůzka pracovníků prevence 1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. D Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Divadlo Zdravíčko 1. C Še Divadelní představení 5. D Mach Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet Studium Okrskové kolo ve vybíjené Rokenrolové soustředění Tomáš Kout - přespání v tělocvičně Heol, Los, Mach, Mat, NovN Plavání 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Okresní kolo olympiády v biologii Beseda JETE 9. A, 9. D, 9. B, 9. C Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, šul Okrsek Mac Donald 4. a 5. třídy výběr ţáků Šil Ovoce do škol Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského Rus Mič Jír Juh Halí Fiš, Jír, ŠvaO, Mič, Mac, Fiš, Ţal SCIO testování 5. tříd Čj 5. A, 5. B, 5. C Heol, Jir, NovB Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet Karneval 4. B Sko Matematická olympiáda Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Divadlo - Normální je nekouřit 1. C Še SCIO testování 5. tříd M 5. A, 5. B, 5. C Jir, NovB, Šte Divadelní představení 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Výchova k občanství Rus Juh, KreM Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet SCIO testování 5. tříd - studijní předpoklady Studium Studium Výchova k občanství Krajský přebor ve sportovní gymnastice 5. A, 5. B, 5. C Jir, NovB, Pro Jír Jir Juh, KreM SCIO testování 5. tříd - Aj 5. A Klim, Pro Beseda - Hudební nástroje 1. C Oţd, Še Plavání 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul Sběr papíru předm. komise výchovy

32 Okresní kolo Bio Malé Svatoňovice 6. a 7.třídy Růţ SCIO testování 5. tříd Aj FišJ, Roz Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Závody ve sportovním lezení Sběr papíru - předmětová komise výchovy Den Země - Sběr papíru - předmětová komise výchovy Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz SCIO testování 5. tříd Aj 5. C Klim, Plat Vzdělávání - Učíme interaktivně Krajské kolo v basketbale dívek Okresní kolo ve vybíjené - 6. třídy Sběr papíru - předmětová komise výchovy Den Země - Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského Mac Gol, Vet Plavecký kurz 2. B, 2. C Gol, Vet Velikonoční dílna 4. B Sko Studium Sběr papíru - předmětová komise výchovy Den Země - Okresní kolo vybíjená 4. a 5. třídy Exkurze ZOO Liberec Vzdělávání - Učíme interaktivně Výstava zvířátek v dílnách Den Země - Fotbalová turnaj tř. druţina Přednáška o lesní zvěři ke Dni Země 5. C Jir Velikonoční sbírka propisek Návštěva MŠ v 1. třídách Den Země - program na SLŠ 4. D Mat Pedagogická rada - odpolední výuka od 13,30 odpadá ŠvaZ Juh Jír Juh Duš, Tra Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Výstava zvířátek v dílnách Den Země - Pes přítel člověka beseda 2. C Gol Výstava Velikonoce 1. C Še Velikonoční výstava v UFFO 3. D Heol Přijímačky do sportovní třídy Vzdělávání - Učíme interaktivně 5. ročníky Okresní kolo v přehazované výběr ţáků 7. třídy Juh Den Země Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Šil Mac, Ple, RůţJ, Šlo, Šre Mach, Mat, Rich, Šte, Šul

33 Studium Jír, Jir Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Přírodovědná exkurze do Prahy (Botanická zahrada, ZOO,...) Okresní kolo ve volejbale Prezentace projektu Učíme interaktivně a etwinningu 6. A, 6. B, 6. C, 6. D výběr ţáků Halí, Mič, Roz, RůţJ Mac, ŠvaZ Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Schůzky rodičů 1. stupeň a 6.D 16,00 2. stupeň 17,00 Exkurze Nové Město nad Metují 2. D, 3. D, 4. B, 5. D Kurz tance 1. C Še Jánošík - Kulturní centrum UFFO 4. C Čer Studium Okresní kolo v cyklistice Prezentace projektu Učíme interaktivně a etwinningu Prezentace projektu Učíme interaktivně a etwinningu Turistický kurz Malá Skála - penzion Neco Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského Fiš Heol, Los, Mach, Sko, Kuhn, Podě Jir, Jír Ple, Šlo, ŠvaZ 6. C Růţ, Schu Návštěva knihovny 1. C Še Testování PIRLS Výzkum čtenářské gramotnosti Turistický kurz Malá Skála - penzion Něco Okresní kolo - Atletický čtyřboj Fiš Fiš 4. A, 4. C Čer, Rich 6. C Růţ, Schu Beseda se spec. pedagogem 1. C Še Testování TIMSS Výzkum matematické a přírodovědné gramotnosti Ple, Šlo, Šre, ŠvaZ 4. A, 4. C Čer, Rich Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Turistický kurz Malá Skála - penzion Něco Vzdělávání Matematika krok za krokem, OS Rytmus 6. C Růţ, Schu Beseda v knihovně 2. C Gol Jarní odpoledne Povinné školení IPPP ČR - Praha Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Turistický kurz Malá Skála - penzion Neco Šolc 6. C Růţ, Schu Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Výchova k občanství Turistický kurz Malá Skála - penzion Neco Juh, KreM 6. C Růţ, Schu Výstava draků v Galerii Trutnov 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN

34 Okresní kolo v kopané - McDonald tř. Šil Kurz tance 1. C Še Studium Výchova k občanství Juh, KreM Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Exkurze Hvězdárna HK 3. A, 3. B, 3. C Alb, Šam, Šul, Hurd Dopravní výchova 4. B Sko Exkurze do Dolců 1. A, 1. B Duš, Tra Okresní kolo McDonald kat. III Šil Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Beseda sexuální výchova 5. A NovB, Schu Kurz tance 1. C Še Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Turistický kurz Anenský mlýn, Orlické hory Vodácký kurz Ohře Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Turistický kurz Anenský mlýn, Orlické hory Vodácký kurz Ohře 6. B, 6. D Jír Šolc Šolc Šolc Mič, RuE, Špu, Vet, Mal 9. A Fiš, Jír, Šlo 6. B, 6. D Šolc Mič, RuE, Špu, Vet, Mal 9. A Fiš, Jír, Šlo Koncert 2. C Gol Okresní kolo v kopané - McDonald tř. Juh, Šil, Gash Porada pedagogických zaměstnanců Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Ovoce do škol Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Dopravní výchova- dopravní hřiště 4. D Mat Turistický kurz Anenský mlýn, Orlické hory Vodácký kurz Ohře 6. B, 6. D Šolc Mič, RuE, Špu, Vet, Mal 9. A Fiš, Jír, Šlo Pomezní boudy 4. C Čer Beseda v knihovně 5. C Jir Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

35 Exkurze Gablenz 8. A, 8. B, 8. C Juh, Halí, KreM Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Turistický kurz Anenský mlýn, Orlické hory Vodácký kurz Ohře 6. B, 6. D Mič, RuE, Špu, Vet, Mal 9. A Fiš, Jír, Šlo Krajské kolo ve vybíjené v Pecce - výběr dívek 5. třídy Juh Výcvikové soustředění - Práce s problémovým tříd. kolektivem a malými růstovými skupinami Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Turistický kurz Anenský mlýn, Orlické hory Vodácký kurz Ohře 6. B, 6. D Šolc Mič, RuE, Špu, Vet, Mal 9. A Fiš, Jír, Šlo Kurz tance 1. C Še Vodácký kurz Ohře Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ 9. A Fiš, Jír, Šlo Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Výměnný pobyt Holandsko Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Konzultační týden pro rodiče Plat Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Beseda 1. C Schu, Še Exkurze - Kunětická hora výběr ţáků ze druţiny Bra, Jah, Vym Konzultační týden pro rodiče Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Výměnný pobyt Holandsko Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Jízda zručnosti 2. C Gol Konzultační týden pro rodiče Náhradní termín - přijímací zk. do sport. tříd Výměnný pobyt Holandsko Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Výměnný pobyt Holandsko Konzultační týden pro rodiče Vodácký kurz Ohře 9. B, 9. D výběr ţáků Čer, FišJ, Mac, RůţJ Výměnný pobyt Holandsko Kurz tance 1. C Še Konzultační týden pro rodiče Pro Klim Plat Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

36 Florbalové přátelské utkání - Holandsko Česko Sportovní kurz (výcvikový tábor) Horní Bradlo - lyţaři, cyklisté Brodský - ostatní ţáci sport. tříd 6. A, 7. A, 8. A HorP, ŠvaZ Exkurze na Para 1. A, 1. B Duš, Tra Sportovní kurz (výcvikový tábor) Horní Bradlo - lyţaři, cyklisté Brodský - ostatní ţáci sport. tříd 6. A, 7. A, 8. A Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Sportovní kurz (výcvikový tábor) Horní Bradlo - lyţaři, cyklisté Brodský - ostatní ţáci sport. tříd 6. A, 7. A, 8. A Výlet Dolce 1. C Še Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Sportovní kurz (výcvikový tábor) Horní Bradlo - lyţaři, cyklisté Brodský - ostatní ţáci sport. tříd 6. A, 7. A, 8. A Juh, KreM, Mac, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaZ Juh, KreM, Mac, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaZ Juh, KreM, Mac, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaZ Juh, KreM, Mac, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaZ Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los NovN Beseda s J. Šolcem 1. C Še Dolní Lysečiny 4. D Mat Sportovní kurz (výcvikový tábor) Horní Bradlo - lyţaři, cyklisté Brodský - ostatní ţáci sport. tříd 6. A, 7. A, 8. A Dopravní výchova - zkoušky 4. B Sko Kurz tance 1. C Še Dolní Lysečiny 4. D Mat Exkurze Pec pod Sněţkou 7. B Jír Dolní Lysečiny 4. D Mat Výměnný pobyt - Holandsko Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji Juh, KreM, Mac, Ple, Šil, Šlo, Šre, ŠvaZ Plat 8. D HorP, ŠvaO Dolní Lysečiny 4. D Mat Výměnný pobyt - Holandsko Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji Škola v přírodě Brendy Plat 8. D HorP, ŠvaO 5. B Mac, Šte Návštěva knihovny 1. C Še Náhradní termín plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Soutěţ v poznávání přírodnin Výměnný pobyt - Holandsko Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji Škola v přírodě Brendy Halí Plat 8. D HorP, ŠvaO 5. B Mac, Šte Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Ovoce do škol Exkurze do Adršpachu 4. B Sko Výměnný pobyt - Holandsko Plat Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

37 Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji 8. D HorP, ŠvaO Exkurze do Svobody nad Úpou 6. D Mič, Mal Exkurze - Ratibořice 4. C Čer Škola v přírodě Brendy 5. B Mac, Šte Výlet do Adršpachu 1. C, 1. D NovN, Še Beseda v knihovně 2. C Gol Exkurze - Dlouhé Stráně 8. A, 9. A výběr ţáků Fiš Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Výměnný pobyt - Holandsko Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji Škola v přírodě Brendy Plat 8. D HorP, ŠvaO 5. B Mac, Šte Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Škola nanečisto Výměnný pobyt - Holandsko Cykloturistický kurz Písek v Českém ráji Škola v přírodě Brendy Spaní na zahradě Závěrečné pohovory - výcvik - práce s probl. tř. kolektivem a malými růstovými skupinami Výměnný pobyt - Holandsko Závěrečné pohovory - výcvik - práce s probl. tř. kolektivem a malými růstovými skupinami Cykloturistický kurz Branţeţ Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji Závěrečné pohovory - výcvik - práce s probl. tř. kolektivem a malými růstovými skupinami Cykloturistický kurz Branţeţ Florbalmanie Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji - určeno pro budoucí prvňáčky Alb, Los, Rich, Roz, Šam, Šul, Tra Plat 8. D HorP, ŠvaO 5. B Mac, Šte Hurd, Vym, Mrš Šolc Plat Šolc 8. C Rus, RůţJ, Šlo 8. B Halí, Schu Šolc 8. C Rus RůţJ, Šlo HorP 8. B Halí, Schu Výchovná beseda s J. Šolcem 1. C Še Etická výchova 9. C Pro Školní výlet - rybník Brodský 4. A Rich, Jah Exkurze Obří důl 9. B, 9. C Jír Cykloturistický kurz Branţeţ Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji 8. C Rus, RůţJ, Šlo 8. B Halí, Schu Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

38 Exkurze do pivovaru 9. A Fiš Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Školní výlet - rybník Brodský 4. A Rich, Jah Florbalmanie Cykloturistický kurz Branţeţ Šlo 8. C Rus, RůţJ, Šlo Černá hora 2. B, 2. C Gol, Vet Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji 8. B Halí, Schu Exkurze - Psí útulek 1. C Še Projekt divadlo 4. B Hurd Astronomické pozorování zatmění Měsíce u školy Fiš Radvánovice u Turnova 1. D, 3. A, 3. B, 3. C Alb, NovN, Šam, Šul Školní výlet - rybník Brodský 4. A Rich, Jah Exkurze Osvětim 9. A, 9. C výběr ţáků Fiš, HorP Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Cykloturistický kurz Branţeţ Florbalmanie Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji 8. C Rus, RůţJ, Šlo HorP 8. B Halí, Schu Projekt divadlo 4. B Hurd Kurz plavání 1. D, 2. D, 3. D Heol, Los, NovN Školní výlet - rybník Brodský 4. A Rich, Jah Cykloturistický kurz Branţeţ Okresní kolo v kopané dívky Cykloturistický kurz Nebákov v Českém ráji Schůzka s metodikem IPPP ČR Praha 8. C Rus, RůţJ, Šlo 8. B Halí, Schu Škola v přírodě 5. A, 5. C Jir Exkurze do pivovaru 9. C, 9. D Halí, RůţJ Výlet Dvoračky 1. C Še Čína- Země draků Vzdělávání - Učíme interaktivně 6.A, B, C, D, 7.A, B, C, 8.A, B, C, D, 9.A, B, C, D Šil Šolc Duš, Tra Výměnný pobyt Německo výběr dětí RuE, Šil Exkurze na Bojiště 1. B Duš Škola v přírodě 5. A, 5. C Jir Exkurze Praha 7. B Jír Program na vodě pro malou růstovou skupinu výběr ţáků Exkurze Dům pod jasanem 3. D Heol Mac, Šolc Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Slavnostní otevření fotovoltaické elektrárny Výměnný pobyt - Německo - výběr dětí RuE, Šil Exkurze Špindlerův Mlýn 2. D, 5. D Los, Mach Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

39 Škola v přírodě 5. A, 5. C Jir IQ park Liberec 4. B Sko Exkurze Hostinné: Mravenčení 2. B, 2. C Gol, Vet Výchovný koncert: Vznik a vývoj populární hudby III. 1. C, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Etická výchova 8. B Halí Vzdělávání - Učíme interaktivně Mach, Mat, Rich, Šte, Šul Schůzka širšího vedení školy Výměnný pobyt Německo - výběr dětí RuE, Šil Vzdělávání roční jazykový kurz Mič, Roz Škola v přírodě 5. A, 5. C Jir Divadélko Trdýlko 4. B, 4. C Čer, Sko Divadelní představení 2. B, 2. C Gol, Vet Vzdělávání - Učíme interaktivně Gol, Vet Pedagogická rada - odpolední výuka od 13,30 odpadá Výměnný pobyt Německo - výběr dětí RuE, Šil Škola v přírodě 5. A, 5. C Jir Exkurze - Obří důl 9. D RůţJ, Prok Taneční akademie 1. A, B, C Duš, Tra, Še Turnaj ve fotbale výběr ţáků z 6. tříd Jah Výměnný pobyt Německo - výběr dětí RuE, Šil Exkurze na Sněţku 2. B, 2. C Gol, Vet Den s třídními učiteli Spaní na zahradě 4. C Čer Výtvarná exkurze - Hořice 8. B, 8. C, 8. D + výběr ţáků z 8. A Halí, Rus, Schu, Bern Den s třídními učiteli Lamborghini day Dravci 6. B, 6. D, 7. A, 7. B, 8. C 1. stupeň Vzdělávání roční jazykový kurz RuE, Šul Jír, KreM, Rus, RuE, Špu Předávání vysvědčení 9. třídám Den s třídními učiteli Předávání vysvědčení 9. A, 9. B, 9. C, 9. D Fiš, Klim, Mič, Pro, RůţJ Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

40 Školní krouţky č. Název krouţku Vyučující Věk Den Čas 1 Florbal 1 Mgr. Horčička P třídy Út Florbal 2 Mgr. Horčička P třídy Po Florbal pokročilí Kuřová M., Mgr. Juhászová I třída Čt Florbal - začátečníci Mgr. Juhászová I třída Út Kopaná I. Mgr. Šiling K třída Po Kopaná II. Mgr. Šiling K třída St Zájmová tělesná výchova Mgr.Traxlerová A. 1. třídy Út Zájmová tělesná výchova Mgr. Golová J. 2. třídy Pá Zájmová tělesná výchova Hurdálková J. 3. třídy Čt Akrobatický rokenrol Kout T třídy Út / Čt Angličtina 1 Mgr. Šulcová H. 1. třídy Út Angličtina 1 Mgr. Albrechtová J. 1. třídy Po Angličtina 1 Mgr. Machová L. 1. třídy St Angličtina 1 Jirásková J. 1. třídy Út, Čt Angličtina 2 Mgr. Šulcová H. 2. třídy Po Angličtina 2 Mgr. Platilová Š. 2. třídy St Angličtina 2 Hintnerová V. 2. třídy Út, Čt Německý jazyk Bc. Rusová E. 1. třídy Čt 19 Německý jazyk I. Bc. Rusová E. 1. st. Út 20 Německý jazyk II. Bc. Rusová E. 2. st. Čt 21 Šikovné ručičky Mrštíková B. 1. st. Čt Dramatický krouţek Vymlátilová E. 1. st. St Keramika p. Gorolová J. 1. st Flétničky pro pokročilé Jahelková S. 1. st. Po Cvičení z matematiky Mgr. Šretr O. 9. B Čt Cvičení z matematiky Mgr. Fišer V. 9. A Čt Cvičení z ČJ Mgr. Horčička P. 9. ročníky Čt Příprava talentovaných dětí Mgr. Vetterlová M. 5. třídy Čt Zájmová čeština a matematika Mgr. Vetterlová M. 5. třídy Zájmová Vv Mgr. Šebková H. 1. třída Po Mikroskopický krouţek Mgr. Halířová J třída St Logopedie Mgr. Hainzová B. 1., 2. tř. Po Počítačový krouţek Erbenová K. (Švarc Z.) 1. stupeň Po / Pá Mladý knihovník Mgr. Horčička P třída Po - Pá dle rozpisů 35 Chemicko-biologická praktikřová Mgr. Mičolová E., Mgr. Halí třída Čt J. 36 Hudební krouţek Mgr. Oţdianová, J třída Čt Flétničky pro začátečníky Mgr, Hana Šulcová třídy Po, St Keramika pro kaţdého Mgr. Schubertová J. dospělí po 17 hod. 39 Kurz kresby a malby Mgr. Schubertová J. dospělí po 18 hod. 40 Dramatický krouţek Ing. Klimešová K ročníky Pá Tvořínek Mgr. Martina Vetterlová třídy Čt Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

41 Výsledky ţáků školy Předmět Matematika Pythágoriáda Dějepis Německý jazyk Anglický jazyk Recitátorská soutěţ Biologická olympiáda Jméno soutěţícího Daniel Hrdinka (7. A) Ladislav Bánský (9. B) Kristýna Marklová (9. A) Daniela Vlasáková a Jáchym Drašar (5. B) Rudolf Papík (6. C) Nina Ryšavá (8. C) Kateřina Březinová (6. B) Jan Pilař (9. A) Tereza Kvasnicová (9. B) Daniel Havlina (7. A) Nina Ryšavá (8. C) Jana Brusová (9. B) Dorota Šindarová (4. C) Karin Miháliková (4. C) Vítězslav Horčička (3. A) Lucie Mašková (2. C) Abigail Fanderliková (6. A) Jakub Weishäupl (8. B) Sára Rozínková (8. B) Jana Beliová (8. C) Daniel Hrdinka (7. A) Jakub Benko (7. B) Rudolf Papík (6. C) Umístění 2. místo v okresním kole 3. místo - postup do kraje 6. místo - postup do kraje oba na místě v okresním kole místo v okresním kole 4. místo v okresním kole 3. místo 4. místo 5. místo místo 8. místo postup do krajského kola postup do krajského kola postup do krajského kola postup do krajského kola čestné uznání v okresním kole čestné uznání v okresním kole postup do okresního kola postup do okresního kola postup do okresního kola postup do okresního kola postup do okresního kola postup do okresního kola Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

42 Přírodní vědy Do metodického sdruţení přírodních věd patří předměty: přírodopis, biologie člověka, zeměpis a chemie. Tyto předměty vyučovalo ve školním roce učitelů. Všichni učitelé přírodních věd se zapojili do projektu EU peníze školám a pracují na vytváření interaktivních materiálů do výuky. Velmi úspěšnou byla letos opět návštěva Botanické zahrady v Praze - Tróji a skleníku Fata Morgana, kdy se ţáci 6. tříd jeli podívat na líhnutí motýlů. Odborná učebna chemie. V 8. ročníku se ţáci věnují získávání znalostí o lidském těle a první pomoci. V květnu absolvovali někteří ţáci základní kurz 1. pomoci. Kurz vedly ţákyně Vyšší odborné školy v Trutnově. Mineralogie v 9. ročníku je pravidelně doplňována exkurzemi do Klenotnice v Nové Pace a exkurzí do Obřího dolu v Krkonoších. V rámci výuky zeměpisu se ţáci zúčastnili několika zeměpisných přednášek, které doplňují školní učivo. Poslední přednáška proběhla v červnu, tématem byla Čína a její zajímavosti. V chemii se soustřeďujeme na získávání vědomostí a dovedností, které se dají uplatnit v praktickém ţivotě. Pro ţáky jsou velmi zajímavé laboratorní práce, kdy mají moţnost ověřit si v praxi své znalosti a svoji šikovnost při práci s chemickým nádobím. Letos školu opět navštívil Ing. Havlíček z JETE a besedoval s ţáky 9. tříd o jaderné energetice, elektrárně i energetické politice. Jeho přednáška mívá vţdy velký úspěch. Na školní rok je opět domluvena. Dvě tříčlenná druţstva deváťáků se účastnila Chemického vánočního turnaje ve Dvoře Králové. Jako oslavu Dne Země jsme letos připravili dvě velké sbírky pro tzv. třetí svět. První sbírka byla ve prospěch organizace Člověk v tísni a díky příspěvkům našich ţáků a učitelů jsme mohli zaplatit 2 kozy a 4 hejna kuřat pro obyvatele Afriky nebo Asie. Druhou sbírkou byla sbírka vyslouţilých mobilů, kterou jsme předali pracovníkům KRNAPu. Za kaţdý odevzdaný mobil dostane africká rezervace DJA pro gorily 10 Kč. Přispěli jsme 104 mobily. Na podzim jsme opět sbírali kaštany a ţaludy pro lesnická sdruţení. Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, kde dosahujeme stabilně dobrých výsledků hlavně ve sběru baterií. Mgr. Eva Mičolová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

43 Speciální třídy Ve speciálních třídách jsou umístěni ţáci s poruchami učení a chování, ţáci se smyslovým a případně tělesným postiţením. Spolupracujeme s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově a SPC. Třídy jsou méně početné, coţ dává učitelům více času na jednotlivé ţáky a na procvičování a opakování učiva. Na 1. stupni se ţákyně a ţáci speciálních tříd účastní mnoha akcí pořádaných školou: - plavání, bruslení, testů SCIO - sběrových akcí (kaštany, pom. kůra, papír - 5. D na 1. místě) - kultura dle nabídky - výstavy, divadlo, kino Na rozdíl od běţné třídy mají ţáci ve speciálních třídách pouze jeden cizí jazyk, ale navíc mají předměty Matematika pro ţivot, České jazykování a Pracovní činnosti. V letošním školním roce pracovali na 2. stupni i 3 pedagogičtí asistenti, kteří pomáhali při výuce ţákyni v 9. D s tělesným postiţením, ţákovi v 8. D s autismem a ţákovi v 6. D se zrakovým postiţením. V letošním školním roce jsme podali velký projekt Rovné příleţitosti ţáků, ze kterého chceme v dalších 2 letech platit speciálního pedagoga, školního psychologa i lektory doučování pro ţáky. Čekáme na vyrozumění, jak náš projekt dopadl. Snaţili jsme se vyuţívat nabídek Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Hradci Králové, seminář diagnostických metod pro zájemce z řad učitelů, který vedl PhDr. Vyhnálek. Učitelé se dále vzdělávali pod vedením Mgr. Veselé v otázkách právní problematiky ve škole. Mgr. Eva Mičolová Akce 5. D ve školním roce 2010/ Školní výlet Špindlerův Mlýn Lanové centrum Kurz bruslení Školní výlet - prohlídka zámku s doprovodnou pohádkou v Novém Městě nad Metují Vystoupení Pavla Nováka v kulturním zařízení UFFO program Zdravíčko Sportovní olympiáda speciálních škol na ZŠ Komenského Trutnov Planetárium Hradec Králové Akce Tonda obal akce k třídění odpadu Výstava betlémů na Radnici v Trutnově Listování - dramatické čtení z kníţky Ivy Procházkové v Národním domě Náchodský zámek výstava panenek a prohlídka zámku Účast na kulturním programu v UFFO - Veselá nauka klauníka Notíka Účast na školní akci - jak ţijí handicapovaní Celoroční projekt Voda na zeměkouli a v ČR týdenní prezentace prácí ţáků na dané téma Účast na sběru starého papíru Účast na sběru vyslouţilých mobilních telefonů Mgr. Lenka Machová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

44 Výsledky sportovních tříd Ţáci sportovních tříd se zúčastnili dvou výcvikových táborů. Zimní výcvikový tábor se konal začátkem prosince na Ludvikově boudě pod Černou horou v Krkonoších. Další výcvikový tábor se uskutečnil začátkem června na Horním Bradle (lyţaři a cyklisté) a Brodský (ostatní sporty). Účastnili se jej ţáci sportovních tříd z 5., 6. a 7. ročníku. Jiţ dlouhodobě patří ţáci sportovních tříd ZŠ Komenského v Trutnově k nejlepším závodníkům České republiky ve svých sportovních odvětvích a nebylo tomu jinak ani v sezóně 2010/2011. Přehled úspěchů našich ţáků v jednotlivých sportech Běh na lyţích mistrovství České republiky Barbora Švarcová 6., 7. místo Vendula Blahnová štafeta 4. místo Barbora Švarcová Johana Semeráková finále HNKN Tereza Jakoubková 2x 3. místo Plavání mistrovství České republiky Adéla Morávková 1. místo, 4x 2. místo Cyklistika MTB ČP horských kol Pavel Kříţek 3. místo Olympiáda dětí a mládeţe Pavel Kříţek 3. místo Barbora Švarcová 4. místo Yetti club Tendon cup - česká část Šimon Poliak 3. místo Pavel Adam Svobodová Eliška Bartoloměj Matyáš Wileţinský Marek Souček Květa Ţalská Míša Tokárová Jan Pilař Marie Pilařová 4. místo 4. místo 2. místo 5. místo 5. místo 6. místo 3. místo 3. místo Český pohár 2010 Míša Tokárová 5. místo Marek Souček Bartoloměj Matyáš Wileţinský Šimon Poliak Lukas Berro 7. místo 7. místo 7. místo 7. místo Český pohár část Pavel Adam 6. místo Mistrovství ČR v Survivalu (závod dvojic) Eliška Svobodová Marek Souček Míša Tokárová Květa Ţalská Jan Pilař Kryštof Zelenka Bartoloměj Matyáš Wileţinský Marek Souček Jan Pilař 5. místo 6. místo 7. místo 7. místo 4. místo 2. místo 3. místo Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

45 Fotografie z horolezecké soutěţe. Další soutěţe Basketbal 2. místo dívek tříd v krajském finále Vybíjená 3. místo dívek tříd v okresním kole Atletika - 2. místo chlapců tříd v krajském kole Poháru rozhlasu Basketbal Ţákyně 9. ročníku naší školy nás úspěšně reprezentovaly v basketbale, v nově vzniklé kategorii VI. A. Tato kategorie je určena pro ţákyně 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníku středních škol. Po vydařeném okrskovém kole nastoupila děvčata v krajském kole na palubovce Gymnázia Trutnov výhradně proti zástupcům středních škol. Soupeřkami jim byla děvčata z Gymnázia Jaroměř, Gymnázia Jičín, Gymnázia Dobruška a pořádajícího Gymnázia Trutnov. Naše dívky si i přesto, ţe byly jedinými zástupkyněmi základních škol, s přehledem zajistily postup do bojů o republikové finále. To se konalo v pátek 19. listopadu opět v hale Gymnázia Trutnov. Děvčata se měla utkat s vítězkami krajských kol z Libereckého a Středočeského kraje. Měla, ale dívky ze středních Čech nakonec do Trutnova nepřijely. A tak o postupují- Sestava úspěšného basketbalového týmu. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

46 cím rozhodlo jediné utkání. Našim holkám se do cesty postavila děvčata ze ZŠ Lesní z Liberce. Holkám vyšla skvěla úvodní čtvrtina, kterou vyhrály o 17 bodů! Celé utkání pak v poklidu dovedly do vítězného konce vyhrály 45:29! Toto vítězství znamená, ţe Míša Potočková, Aneta Andrlíková, Tereza Moníková, Stáňa Knapová, Lucka Ponocná, Kristýna Marklová, Nikola Odlová, Radka Kalkusová a Anička Káchová budou opět po dvou letech reprezentovat naši školu na republikovém finále v basketbale. V roce 2009 skončily v brněnském finále Nestle Basket Cupu na výborném 3.místě! Letošní republikové finále kategorie VI. A se uskuteční ve dnech ledna 2011 v Klatovech. Všem děvčatům děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a věřím, ţe pěkný výsledek je čeká i v druhé polovině ledna v Klatovech. Mgr. Karel Šiling Kopaná V kategorii tříd skončilo druţstvo školy v okresním kole na 3. místě a v kategorii tříd skončilo školní druţstvo v okresním kole na 5. místě. V kategorii třída se naši ţáci umístili na 2. místě. Florbal V kategorii tříd skončilo školní druţstvo v okresním kole na 3. místě a v kategorii tříd skončilo školní druţstvo v okresním kole na 5. místě. Logo Florbalové školní ligy Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

47 Projekty školy Ve školním roce 2010 / 2011 se škola profilovala v několika nadregionálních projektech, často finančně podporovaných z rozpočtu Královéhradeckého kraje, ale i několika osobitými projekty a výměnnými pobyty v Německu a Holandsku, které škola dotuje z vlastních financí. Učíme interaktivně I., II. stupeň Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na základních školách Královéhradeckého kraje. Aktivity projektu: zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku - interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software vzdělávání pracovníků partnerských škol tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umoţní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů 71 pedagogů z 20 partnerských škol vytvoří 2170 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách 4500 studentů projde do systémem interaktivní výuky studenti partnerských škol zpracují 1500 materiálů pro prezentaci na interaktivních kompletech. Program Comenius projekt LULATS Druhý mezinárodní projekt po Scientific bridges between cultures, který probíhal ve spolupráci s tureckou školou, jsme navázali dalším fyzikálním projektem, tentokráte se širší mezinárodní účastí. Zakládajícími školami byly: ţadatelská škola - gymnázium z německého Norimberku a partnerské školy Komenského z Trutnova, Základní školy z Madridu a řeckého Xanti v průběhu projektu byla ještě přizvána a následně schválena škola z litevského Tauragee. Celý projekt pod názvem Lulats Letś Look at the Sky je zaměřen na pozorování noční oblohy a následné aktivity vedoucí k prohloubení vědomostí o vesmíru a kosmických technologií. Celková dotace na výměnné pobyty a Účastníci projektu Lulats v Madridu. nákup materiálu potřebného k práci na projektu je Prvním počinem v rámci projektu bylo vycestování do Norimberku na první koordinační schůzku partnerů v listopadu Z této návštěvy jsme si Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

48 přivezli zrcadlový teleskop značky Meadle s vlastním GPS modulem a spoustou uţitečných aplikací usnadňujících pozorování vesmírných objektů i naprostému laikovi. Po této návštěvě se rozeběhla spolupráce na stránkách projektu První podzimní ples na kterých se podílí svými výsledky většina partnerů ve společenském projektu. Dále byla zřízena nástěnka vedle kabinetu fyziky, kde centru UFFO. uveřejňujeme zajímavé fotografie pořízené naším teleskopem či teleskopy spřátelených organizací. Od okamţiku sestavení teleskopu probíhala pozorování planet sluneční soustavy (především Jupiter a Saturn) a Měsíce, nutno dodat, ţe počasí nám moc nepřálo a jasná obloha zimy 2010/11 byl úkaz spíše výjimečný. V lednu jsme uskutečnili soutěţ o nejlepší logo a ze soutěţících z naší školy bylo vybráno 6 ţáků k návštěvě partnerské školy v Madridu. Na několika schůzkách s rodiči jsme předváděli dosaţené výsledky. Zároveň ţáci pracovali na mezinárodním slovníku astronomických pojmů a opatrně začínali komunikovat s ţáky z partnerských škol. V dubnu vycestovala skupina 4 učitelů a 6 ţáků na 4denní návštěvu Madridu, kde jsme se setkali s výpravami partnerských škol a zaţili spoustu společných aktivit. Zároveň byla naplánovaná další návštěva, která bude začátkem října v Litvě. Pak bude následovat setkání u nás v Trutnově a zakončení projektu je plánováno na červen 2012 v Řecku. První podzimní ples Mgr. Václav Fišer 1. podzimní ples se konal jako historicky první ples ve Společenském centru UFFO. Při příchodu do areálu vítaly návštěvníky fanfáry. Na plese vystoupil taneční krouţek ze ZUŠ E. Burtona v Úpici a v průběhu večera ještě vystoupil taneční pár ze studia W. Elscheka, diváci mohli vidět barmanskou show. K poslechu hrála skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší a jako VIP host vystoupil Jam and Bazzar. Celým večerem provázely naše učitelky Mgr. Zuzana Růţičková a Mgr. Jarmila Schubertová. Veškerý výtěţek z této akce a z tomboly byl určen Nadačnímu fondu Ámos při naší škole. Mgr. Irena Rozínková Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

49 Fotovoltaická elektrárna Výrobní blok hlavní budova fotovoltaické elektrárny. Protoţe to 24. října bude rok od faktického připojení soustavy fotovoltaických panelů na střešních konstrukcích do distribuční sítě ČEZu, je na čase ohlédnout se za fungováním elektrárny a provést první statistiky. Fotovoltaická elektrárna se skládá ze 4 výrobních bloků, a to: 1. Hlavní budova o instalovaném výkonu 33,12 KWp, 2. Hala 91,8 KWp, které náleţí škole a na které se vztahuje grant MŢP a následný úvěr u České spořitelny, a výrobních bloků 3. Jídelna 17,02 KWp 4. Tělocvičny 31, 7 KWp soukromých investorů, kterým je plocha našich zařízení pronajata na základě smluvního vztahu. Celkové náklady na pořízení školní části elektrárny činily Kč, z čehoţ byl příspěvek z fondu Evropské unie ve výši Kč, zbytek Kč je úvěrován u České spořitelny na 15 let. Provoz elektrárny se projevil především na spotřebě školy, neboť v první řadě vyrobenou energii škola spotřebovává a teprve přebytky prodává do distribuční sítě. Od spuštění elektrárny bylo evidováno z části (patřící škole) celkem vyrobených 125,2 MWh, coţ je o 5 MWh více neţ bylo plánováno při podávání ţádosti grantové komisi. Vzhledem k tomu, ţe průběh letošního léta (období s největším výrobním potenciálem) byl velice netypický, je celkový výkon příjemným překvapením. Vzhledem k tomu, ţe na finance získané výrobou byla uvalena dodatečná, dle názoru expertů protiprávní daň 28%, nedá se za takových finančních podmínek očekávat větší profit neţ uspořená energie, coţ samo o sobě také není zanedbatelná částka. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

50 Výrobní blok hala fotovoltaické elektrárny. Veškerý provoz elektrárny je monitorován a stavy výkonů zveřejňovány na stránkách věnovaných provozu bloků patřících škole. Tyto údaje je moţno prohlíţet na nebo na dvou informačních panelech nacházejících se ve vestibulu školy a u učebny fyziky ve 4. patře školy, kde je moţno nalézt i nezanedbatelný přínos elektrárny pro ţivotní prostředí o environmentálněvýchovném dopadu na ţáky nemluvě. Studijní pobyt ve Velké Británii Mgr. Václav Fišer, správa a údrţba energetického díla Po roční přestávce jsme na naší škole znovu uskutečnili studijní pobyt ve Velké Británii. Zájezdu se zúčastnilo 18 ţáků. Byli jsme ubytováni v rodinách v Hastings - krásném přímořském městečku na jihu Anglie. Dopoledne ţáci chodili na speciální výuku angličtiny a po obědě (sendvičích) jsme všichni vyráţeli autobusem na průzkum okolí. Navštívili jsme místo slavné bitvy u Hastings, bílé útesy Seven Sisters, podmořské muzeum v Brightonu a také malebné městečko Rye (čti Raj), kde ale moc jako v ráji nebylo, neboť se nám poprvé předvedlo anglické počasí v celé své kráse. Poslední den jsme se velmi brzy ráno rozloučili s rodinami a vydali se na cestu do Londýna. Vedle tradičních zajímavostí (jako je Big Ben, Buckingham Palace, White Hall či Trafalgar Square) měli ţáci moţnost utratit své poslední libry v obchůdcích na Leicester Square nebo na trţišti Fotografie výpravy v Anglii. v Covent Garden. Doufám, ţe si přitom vyzkoušeli svou angličtinu. Na závěr dne jsme se u Londýnského Oka nalodili na palubu Boat Bus a projeli se po Temţi stejně jako James Bond (pravda, o poznání pomaleji) kolem katedrály sv. Pavla a shakespearovského divadla Globe, pod mostem Tower Bridge aţ do čtvrti Greenwich, kde jsme se v parku vyfotografovali u nultého poledníku. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

51 Pobyt v Německu Jiţ tradičně na konci června odjíţděla skupina ţáků (letos jich bylo 7) s p. uč. Bc. Evou Rusovou na výměnný pobyt do německého Kűhlungsbornu. Čekal je tam pestrý program, během něhoţ poznali nejen nová místa, ale i nové vrstevníky, s nimiţ si procvičovali německý nebo někteří i anglický jazyk. Bc. Eva Rusová Návštěva z Holandska Jiţ několikátý rok nás navštěvují ţáci ze speciální školy De Berkenschutse sídlící v holandském Heeze. Takţe i letos v květnu k nám přijela návštěva z Holandska. Skupina ţáků z 9. tříd jim ukázala nejen naši školu a Trutnov, ale i některá zajímavá místa severovýchodních Čech (Harrachov, Adršpach) a Prahu. Na oplátku pak na začátku června odjeli čeští ţáci do Holandska. Celá výměna měla přinést kromě rozšíření jazykových dovedností i moţnost poznat jinou kulturu a zemi. A tady uţ jsou čerstvé postřehy a zajímavosti z Holandska: Holandsko zase není tolik rozdílná země od České republiky. Tedy pokud nepočítáme to, ţe nemají panelové domy, ale většinou nízké neomítnuté domky. Jejich stravovací návyky jsou jen lehce rozdílné od těch našich. Neznají třeba tradiční český chléb, ale jedí výborný chléb toustový a skvělé sýry. Celkově mají úţasné chutě, například si cukrují slané palačinky, do housek si dávají sušenky atd. Ale ať se jen někdo pokusí o nich říct jediné křivé slovo, protoţe tak úţasné a milé lidi nepotkáte snad nikde jinde neţ právě v Holandsku. VŠICHNI tam jsou naprosto skvělí. I lidé, které vůbec neznáte, jsou na vás moc milí a bez problému si s vámi začnou anglicky povídat. A všichni tam jezdí na kole. Jana, ţákyně 9. C Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

52 Během naší návštěvy Holandska jsme navštívili mj. Hertogenbosch, pod kterým protékají kanály, tudíţ jsme se projeli kolem města na gondole. Pak nás Holanďani vzali do cukrárny, kde jsme ochutnali specialitu čokoládovou kouli Poslední den jsme se podívali do jejich školy. Jelikoţ jsou všichni hudebně nadaní a skoro kaţdý hraje na nějaký hudební nástroj, připravili si pro nás vystoupení Kdyţ nastal čas loučení, měli jsme slzy v očích. Všichni na tuto výměnu máme samé krásné vzpomínky a doufáme, ţe se ještě někdy uvidíme. Denisa, ţákyně 9. C Velikonoční výstava - Domácí mazlíčci Na Velikonoční výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout různé druhy králíků, andulek a slepic. Při letošní výstavě jsme se zaměřili na soutěţe pro ţáky. A tak se kaţdý mohl zúčastnit hned dvou soutěţí výtvarné a vědomostní. Po vyhodnocení výsledků dostali nejlepší soutěţící odměny. Naše hodnocení je následující: Výtvarná soutěţ: 1. třídy: 1. místo: Vyhnálek Jiří 1. A 2. místo: Materna Martin 1. B 3. místo: Adéla Šílová 1. C 2. třídy 1. místo: Langerová Bára 2. C 2. místo: Jeţdíková Kateřina 2. C 3. místo: Hrdinková Zuzka, Langweber Tomáš 2. C 3. třídy 1. místo: Eliška Motyčková 3. B, Dufek Jiří 3. D 2. místo: Jánská Jasmin 3. C 3. místo: Lád Jakub 3. B, Trnková Adéla 3. A Vědomostní soutěţ: 4. třídy 1. místo: Bartoňová Rebeka 4. B 2. místo: Miháliková Karin 4. C 3. místo: Jahelka Jan 4. A 5. třídy 1. místo: Křepinská Michaela 5. B 2. místo: Ondruška David 5. D 3. místo: Matyková Bára 5. B Fotografie vystavených králíků. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

53 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Do vzdělávání se zapojili zaměstnanci školy dle svého pracovního zařazení. Dalším kritériem při výběru vzdělávání byl také vlastní zájem. Zaměstnanci se vzdělávali v ekonomických, jazykových, manaţerských, odborných a projektových kurzech. Shrnutí navštívených školení najdete v následující tabulce. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

54 Školní druţina Charakteristika práce Školní druţina měla tento rok 5 oddělení. Navštěvovalo ji pravidelně 150 dětí z 1. aţ 4. tříd. Ranní druţinu navštěvovalo v průměru 37 dětí denně. Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela z vlastních individuálních plánů a plánu ročního. Součástí ročního plánu byly naplánované výlety, akce pro děti a rodiče, exkurze, besedy, společné druţinové hry. Dětem ve školní druţině je činnost nabízena a děti se pravidelně do ní zapojují. Hojně vyuţívají chodbu s hracími koutky. Vedle výzdoby a výstavy dětských prací je zde pingpongový stůl a skákací panák. Ve vestibulu školní druţiny je umístěna prostorná nástěnka k informování rodičů, k seznámení s nabídkou akcí, úspěchy dětí atd. Kaţdé oddělení má do své herny umístěn zvonek, který slouţí k přehlednějšímu vyzvedávání dětí z druţiny. Od září 2007 přešla naše ŠD na nový ŠVP (školní vzdělávací plán). Je k dispozici na stránkách školní druţiny. Ve školní druţině probíhaly tyto krouţky: Flétnička Ruční práce Dramatický krouţek Keramika Pro děti, které navštěvují ŠD, jsou tyto krouţky zdarma. Dále pak děti školní druţiny navštěvovaly krouţky pořádané školou a jinými organizacemi. Po skončení krouţku se mohly vrátit zpět do školní druţiny. Prezentace školní druţiny Kouzelník ve školní druţině. Webové stránky školy Školní bulletin Reprezentativní akce školy Den otevřených dveří Akce v rámci environmentální výchovy - třídění odpadu, sběr starého papíru, baterií, pomerančové kůry, úklid okolí školy, sběr přírodnin na přikrmování zvířátek. Zájmová činnost příleţitostná Činnost dětí ve školní druţině zpestřujeme a obohacujeme nabídkou různých akcí a aktivit podle zájmu dětí. Letos ŠD pořádala výlety např. do IQ parku v Liberci, na Kunětickou horu, do korálkárny a sýrárny v Pěnčíně, Dále se děti mohly zúčastnit Vánoční dílny, Kouzlení nebo stanování na školní zahradě. Všechny pořádané akce a aktivity si můţete prohlédnout na internetových stránkách školy Markéta Brádlerová, DiS. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

55 Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

56 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

57 Přijímací řízení Ve školním roce 2010/2011 vycházelo 76 ţáků z devátých tříd. V průběhu školního roku byly připraveny různé akce, které mohly ţákům i jejich rodičům pomoci při rozhodování o dalším vzdělávání. V září 2010 se v Národním domě v Trutnově uskutečnila Burza škol regionu Podkrkonoší. Zde mohli ţáci i rodiče získat potřebné informace o školách v našem regionu. Tuto akci v rámci výuky navštívili ţáci 8. a 9. tříd. Vzhledem k této akci bylo upuštěno od setkání zástupců středních škol a odborných učilišť s rodiči a vycházejícími ţáky. Výchovná poradkyně průběţně poskytovala pomoc a konzultace ţákům i jejich rodičům. Problematice volby povolání se také věnovali třídní učitelé a vyučující občanské výchovy. Na nástěnce ve třetím patře budovy školy, která je zaměřena na volbu povolání, byly pravidelně zveřejňovány informace a propagační materiály poskytované středními školami a odbornými učilišti. K získání dalších informací mohli ţáci vyuţít i internet a broţury s přehledy škol. Ţáci spolu s rodiči se také účastnili dnů otevřených dveří, které jednotlivé střední školy a odborná učiliště pořádaly v průběhu zimních měsíců. Jeden ţák vyšel z 8. D na odborné učiliště a deset ţáků z pátých tříd přešlo na víceleté gymnázium. Výsledky přijímacího řízení jednotlivých tříd jsou zachyceny v následující tabulce: 9. A 9. B 9. C 9.D gymnázium SOŠ SOU celkem Mgr. Ladislava Špůrová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

58 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracovalo ve školním roce 2010/11 ve sloţení: speciální pedagog Mgr. Jaroslav Šolc, výchovná poradkyně Mgr. Ladislava Špůrová, metodik prevence Mgr. Eva Mičolová a terénní pracovnice Mgr. Jarmila Schubertová. Mgr. Šolc se soustřeďuje hlavně na práci pro děti s poruchami učení. Ţáci k němu dochází na reedukace během vyučování a po vyučování. Velmi důleţitá je jeho práce s ţáky v malých růstových skupinách. Tyto skupiny byly v letošním roce dvě pro mladší a starší ţáky. Ţáci se zde učí kultivovaně prosazovat své názory, učí se komunikačním dovednostem a zaţijí i spoustu zábavy. Letos Mgr. Šolc ukončil 5letý výcvik vedení a práce růstových skupin. Mgr. Špůrová poskytuje odborné poradenství v souvislosti s volbou budoucího povolání pro vycházející ţáky, pomáhá ţákům s výchovnými problémy a jejich zákonným zástupcům. Mgr. Mičolová a Mgr. Schubertová se věnují problematice sociálně patologických jevů. Jedná se o prevenci kouření, alkoholismu, ale také zneuţívání návykových látek. Mgr. Schubertová lektorovala i několik besed pro ţáky 1. stupně, které se týkaly osobní svobody, bezpečí ve městě. Zasedací místnost vyuţívaná růstovými skupinami. Celé ŠPP úzce spolupracuje s pracovnicemi PPP Trutnov, OSPOD v Trutnově, Policií ČR, RIAPSem Trutnov, případně dalšími organizacemi, dle aktuální potřeby. Škola se stala partnerskou školou v rámci projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. V rámci tohoto projektu se snaţíme zajistit vzdělávání a kurzy pro naše učitele. Učitelé, kteří projevili zájem, se vzdělávali v oblasti diagnostiky ţáků pod vedením PhDr. Vyhnálka. Ve školním roce 2010/11 proběhl seminář Mgr. Veselé o problematice dodrţování a uplatňování českých zákonů ve školní praxi. Ţáci 8. a 9. tříd absolvovali besedy v projektu Etické dílny. Dílny vede akreditovaná lektorka Ing. K. Mihatschová. Na příští školní rok jsme jiţ rozplánovali besedy pro všechny ročníky 2. stupně. Skupina deváťáků měla moţnost navštívit soudní přelíčení u trutnovského soudu. V těchto setkáních s justicí chceme pokračovat i v dalším školním roce. ŠPP je podporou pro učitele, pokud si potřebují ověřit svůj postup, zjistit informace a poradit se. Mgr. Eva Mičolová Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

59 Aktivity Školní knihovny Školní knihovna letos započala druhé desetiletí své existence činorodou prací. Jedná se o ojedinělou instituci v rámci kraje, která jako jedna z mála vyhovuje moderním parametrům kladeným na knihovnu v 21. století (vybavení počítačovou a audiovizuální technikou, metodická spolupráce s vedoucí knihovnou). Dlouhodobý přínos Školní knihovny a neutuchající zájem o ni představují vysoká čísla návštěvnosti i výpůjček. Ročně uspokojí poţadavky 6 tis. návštěvníků, vykazuje fond čítající více neţ 3 tis. knih, periodik a dalších dokumentů. Školní knihovna. Velké říjnové čtení Této akce se zúčastnili ţáci prvního stupně v roli posluchačů, starší ţáci a někteří dospělí v roli předčítačů. Zhruba po dvaceti minutách se měnili jak posluchači, tak předčítači. Letos jsme zástupce našich předčítačů vyslali do Základní školy Mládeţnická a k nám dorazili předčítači ze Základní školy R. Frimla. Ţáci tak mohli slyšet úryvky např. z knih Děti z Bullerbynu, Z deníku kocoura Modroočka či z knihy Zlatí úhoři od Oty Pavla. Výtvarná dílna V rámci Týdne knihoven proběhla odpolední výtvarná dílna. Děti si mohly vyrobit obrázky z koření, rýţe a dalších potravin, které lepily na čtvrtku. Vznikala tak různá sluníčka, obličejíčky, ale objevily se i mandaly a další zajímavé výtvory. Den s handicapy V tento den, v rámci Týdnu knihoven, si mohli ţáci vyzkoušet, jak sloţitý je ţivot s handica- Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

60 pem. Seznámili se s Braillovým písmem, vyzkoušeli si hru Člověče, nezlob se pro nevidomé, prošli se po chodbě se zavázanýma očima, jen za pomoci slepecké hole, pokusili se zahrát si petangue coby lidé na vozíčku atd. Listování Ţáci se zúčastnili představení, ve kterém se jim tři herci snaţili svým umem a čtením úryvků přiblíţit děj knihy Soví zpěv a Myši patří do nebe od Ivy Procházkové. Akce se konala v Národním domě a přihlíţel jí první i druhý stupeň. Bluesový večer Náplní tohoto bluesového večeru bylo předčítání poezie, zpěv a přednášky, a to pod vedením K. Klimešové a jejího dramatického krouţku. Pasování prvňáčků Jako předešlý rok se i letošní pátý ročník konal v Síni Bohuslava Martinů. Úkolem bylo předat prvňáčkům kartičku Školní knihovny a pasovat je tak na její čtenáře. Předávání předcházel příběh, ve kterém se mimozemšťani ze ztroskotané vesmírné lodi snaţili přimět lidi, které zde našli, k znovunavrácení ke čtení a ukázat jim důleţitost a krásu knih. Mgr. Jana Halířová Velké říjnové čtení Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

61 Prezentace školy na veřejnosti Školní internetové stránky Předkládání výsledků činnosti probíhá především na internetových stránkách školy: Internetové stránky jsou téměř kaţdý den aktualizovány a údaje jsou doplňovány a zpřesňovány i v hotových sekcích. Ţáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit do fungování internetových stránek prostřednictvím redakčního systému (po počáteční registraci můţe takový uţivatel vkládat na internetové stránky své příspěvky, reagovat v anketách a mnoho jiného). Školní nástěnka Vybudována v centru města, na místě, kolem kterého denně projde několik tisíc lidí. Údaje obsahují především trvalé informace o chodu školy, ale i aktuální změny, o kterých škola informuje širokou veřejnost. K výměně obsahu dochází zpravidla jednou měsíčně. Ve školním roce 2010/2011 byla nástěnka věnována těmto tématům: Hola hola, škola volá, První podzimní ples, Nová ţákovská kníţka, Speciální třídy, Zápis do prvních tříd, Fotografie ze školních akcí, Pasování na čtenáře, Škola v akci, Školní poradenské centrum, Co nového, Komendo?, Tablo jednotlivých tříd, Tábor Svojanov. Ve školním roce 2010/2011 jsme nástěnku jen drobně upravili (okapničky a snadnější pístové otvírání). Hlavním úkolem nástěnky i nadále zůstává předávání aktuálních, zajímavých a výstiţných informací o dění na naší škole. Mgr. Petra Figerová Ţákovská kníţka Nejčastější a nejběţnější kontakt se zákonnými zástupci dětí. Škola si od roku 2003 připravuje vlastní verzi Ţákovské kníţky, na které se podílí pedagogové školy. Kromě údajů o klasifikaci a chování dětí tento školní dokument obsahuje data o pořádaných akcích, o vybíraných penězích, změnách v rozvrhu, výňatky ze školního řádu a důleţité kontaktní údaje školy. Veřejné informační zdroje Především prostřednictvím místního tisku (Krkonošský deník, Trutnovinky, Radniční listy a další) informuje škola o své činnosti většinu domácností v našem regionu. Spolupráce s redakcemi těchto novin je zaloţena především na iniciativě ze strany školy, která hodlá informovat veřejnost. Kontakty byly navázány také s Rádiem Černá Hora a Českým rozhlasem Hradec Králové. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

62 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

63 Rozbory hospodaření s dotací na přímé NIV za rok 2010 Komentář k tabulkovým přílohám rozborů za rok Poskytnuté finanční prostředky z KÚ královéhradeckého kraje v roce Poskytnuté finanční prostředky z KÚ na rok 2010 ÚZ V roce 2010 byly přiděleny z KÚ finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) v celkové výši ,00 Kč (po konečné úpravě rozpočtu). Jde o sníţení 1,36% proti roku Na platy bylo určeno pro rok 2010 celkem ,00 Kč (sníţení o 0,5% proti roku 2009) a na ostatní osobní nálady (dále OON) ,00 Kč (v tomto případě byl rozpočet shodný s předchozím kalendářním rokem). Na odvody FKSP ve výši 2% z hrubých mezd činila výše poskytnutých finančních prostředků ,00 Kč, dále byly poskytnuty prostředky na odvody na pojistné ve výši 35% z hrubých mezd v celkové výši Kč. Coţ odpovídá symetrickému sníţení 0,50% z platů a OON z roku Poskytnutí finančních prostředků na ONIV bylo sníţeno o 33,09% proti kalendářnímu roku Poskytnuté finanční prostředky z KÚ na rok 2010 ÚZ V roce 2010 byla dále poskytnuta dotace z rozvojového programu Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010 účelový znak (dále jen Financování asistentů pedagoga) v celkové výši ,00 Kč, z toho připadla částka ,00 Kč na platy (35% z hrubých mezd), ,00 Kč na odvody na pojistné a ,00 Kč) na odvody FKSP (2% z hrubých mezd) Poskytnuté finanční prostředky z KÚ na rok 2010 ÚZ Další dotací pro naši organizaci byla dotace téţ z rozvojového programu školní vybavení pro ţáky 1. ročníku v celkové výši ,00 Kč, určené především na nákup školního vybavení pro ţáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájili vzdělávání ve školním 2010/2011. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

64 2. Srovnání poskytnutých finančních prostředků z KÚ za rok 2009 a Celkové shrnutí V roce 2009 byly posíleny finanční prostředky o další účelové dotace (zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v I. etapě ÚZ zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v II. etapě -(ÚZ s OJ 71 + posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků v I. a II. etapě - ÚZ 33016)). Tudíţ celkové finanční prostředky z HKH byly pro letošní rok poníţeny o 5,26% (viz tabulkový přehled viz níţe) Tabulkový přehled Tabulkový přehled poskytnutý finančních prostředků z HKH v roce 2010 (v tis. Kč) Finanční prostředky Poskytnuté k Poskytnuté dotace podle ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ k Celková výše poskytnuté dotace 760,80 76, , ,80 v tom: 559, , ,80 - platy 559, , ,80 - OON 330,00 330,00 - odvody na pojistné 190, , ,20 - odvody na FKSP 11,20 355,10 366,30 - ONIV 76,00 452,50 528,50 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

65 Tabulkový přehled poskytnutých finančních prostředků z HKH v roce 2009 (v tis. Kč) FP Poskytnuté k Poskytnuté dotace podle ÚZ ÚZ ÚZ OJ 71 ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ k Celková výše poskytnuté dotace 1 029,00 515,00 216,00 108,80 58, , ,20 v tom: 756,62 378,68 158,82 80, , ,62 - platy 756,62 378,68 158,82 80, , ,62 - OON 330,00 330,00 - odvody na pojistné - odvody na FKSP 257,25 7,57 54,00 27, , ,72 15,13 128,75 3,18 1,60 356,90 505,56 - ONIV 58,00 676,30 734,30 Procentuální vyčíslení v členění stanoveném Rozhodnutími a ukazateli z rozpočtu KÚ (srovnání 2009 a 2010): Poskytnuté dotace celkem - 5,26 % Platy - 4,71 % OON zůstaly shodné Odvody na pojistné -2,86% Odvody FKSP - 27,55 % ONIV - 28,03 % Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

66 2.3. Grafický přehled sníţení poskytnutých finančních prostředků Celkový přehled poskytnutých prostředků z HKH , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 k k Poskytnuté Poskytnuté Graf č. 2 z toho platy , , , , , , , , , , ,00 k k Poskytnuté Poskytnuté Graf č. 3 z toho ONIV 1 000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 k k Poskytnuté Poskytnuté Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

67 3. Čerpání finančních prostředků poskytnutých KÚ v roce Čerpání finančních prostředků s ÚZ Finanční prostředky poskytnuté na přímé NIV z KÚ s ÚZ na rok 2010 byly čerpány v souladu s 161 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 nebyly vyčerpány přidělené finanční prostředky v plné výši. Čerpány byly ve výši ,00 Kč. Nevyčerpané prostředky, celkem 104,00 Kč (Slovy: Stočtyřikoruny) byly vráceny v řádném termínu. Na platy bylo vyčerpáno celkem ,00 Kč, na OON celkem ,00 Kč, Nedočerpané prostředky byly vráceny KÚ v řádném termínu. Odvody na FKSP byly čerpány ve výši ,00 Kč. Jelikoţ poskytnuté prostředky na odvody na FKSP byly poskytnuty ve výši o 8,00 Kč niţší, potřebné finance k pokrytí celkového čerpání byly přesunuty z nedočerpaných prostředků na odvody na pojištění. Odvody na pojistné byly čerpány v celkové výši ,00 Kč, z toho na zdravotní pojištění bylo čerpáno celkem ,00 Kč a na sociální pojištění ,00 Kč. Zbývající nedočerpané prostředky na pojistné ve výši ,00 Kč pokryly dofinancování FKSP ve výši 8,00 Kč a ONIV ve výši ,00 Kč. Náklady na ONIV v roce 2010 činily ,00 Kč. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s 161 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na učebnice v celkové výši ,64 Kč, na učební pomůcky bylo pouţito přesně ,38 Kč, na ochranné pracovní pomůcky celkem ,98, na cestovní náhrady (kurzy, výlety, exkurze a jiné školní akce + DVPP a DVNPP) bylo pouţito celkem ,00 Kč, na plavecký kurz bylo pouţito 7.200,00 Kč, DVPP a DVNPP + další školení a semináře čerpaly částku ve výši ,00 Kč, dále na náhradní plnění za prvních 14 dní pracovní neschopnosti bylo čerpáno ,00 Kč a zákonné pojištění bylo vyčerpáno v celkové výši ,00 Kč 3.2. Čerpání finančních prostředků s ÚZ Finanční prostředky poskytnuté z rozvojového programu Hustota a Specifikace s ÚZ na rok 2010 byly čerpány v plné výši na dofinancování asistenta pedagoga a to na jeho plat, zákonné odvody ze mzdových prostředků a příděl do FKSP. Náklady na platy činily ,00 Kč, na zákonné pojištění bylo pouţito celkem ,00 Kč, z toho na zdravotní pojištění ,00 Kč a na sociální pojištění ,00 Kč a poslední část finančních prostředků byla pouţita na příděl do FKSP ve výši 2%, tedy celkem ,00 Kč. Celkové Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

68 náklady na tento projekt činily ,00 Kč Čerpání finančních prostředků s ÚZ Organizace v roce 2010 dále čerpala finanční prostředky z Rozvojového programu Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku a to v plné výši, tedy celkem ,00 Kč. Tyto prostředky byly pouţity v souladu s vymezeným účelem v rozvojovém programu č.j / ze dne , tj. na nákup školního vybavení pro ţáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájili vzdělávání ve školním roce 2010/ Odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů 4.1. Odchylky čerpání z ÚZ Odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů v roce 2010 byly v souladu s rozpočtovými pravidly. Na odvody na FKSP bylo vyčerpáno ,00 Kč. Coţ je o 8,00 Kč více neţ vykazuje rozpočtový ukazatel. Čerpaná částka je skutečným odvodem ve výši 2% z vyplacených platů. Chybějící částka byla pokryta z přebývajících prostředků na zákonné pojištění v souladu s rozpočtovými pravidly. Dále na pojistné bylo čerpáno celkem 6.042,180 Kč. Jde o částku o ,00 Kč niţší neţ je vykázána v rozpočtovém ukazateli. Tato odchylka je způsobena čerpáním pojistného pouze z dohod o pracovní činnosti z vyplacených mezd v plné výši. Část nedočerpaných prostředků byla pouţita na příděl do FKSP, a to ve výši 8,00 Kč a na ONIV ve výši ,00 Kč. Odchylky u ostatních poskytnutých dotací z finančních prostředků KÚ s ÚZ a ÚZ nevznikly. 5. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v roce Evidenční počty zaměstnanců Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2010 z rozpočtu KÚ činil 72,192, z toho učitelé Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

69 46,803, pedagogičtí asistenti 3,582, vychovatelé 5, ostatní nepedagogičtí pracovníci 9,39 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 7,417. Stanovený limit pracovníků 68,48 tak nebyl dodrţen. Graf č. 4 Evidenční počet zaměstnanců 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 učitelé vychovatelé asistenti technicko obchodně hospodářský provozní úsek pracovníci ŠJ Počty ţáků ve škole Ve školním roce navštěvovalo naší školu celkem 684 ţáků. Ve školním roce stoupl tento počet o 3,2% Graf č. 5 Počty žáků vždy k žáci Závěrečné shrnutí Z tohoto rozboru vyplývá, ţe úbytek finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání z KÚ a nárůst ţáků, tudíţ i potřeba zvýšení pedagogických pracovníků, tudíţ vyšší pracovní nároky na pedagogické, ale i nepedagogické pracovníky a zvýšení objemu práce, je v nepoměru. Tedy vznikla nepřímá úměrnost. Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

70 Autoevaluace školy Ve školním roce 2010 / 2011 škola vyuţila autoevaluačních nástrojů testování prostřednictvím společnosti SCIO. Testy SCIO Testování 9. ročníků: listopadu 2010 (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk) Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

71 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008) OBSAH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 6 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 7 MĚSÍČNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Školní rok 2009-2010 Mgr. Roman Hásek Obsah Základní údaje o škole... 7 Přehled oborů vzdělávání... 8 Přehled akcí za školní rok 2009 / 2010... 11 Školní krouţky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Masarykova základní škola Brodce

Masarykova základní škola Brodce Masarykova základní škola Brodce ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ 2014 1 I/ Informace o škole: Vzdělávací program: Vyučujeme dle ŠVP Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce Od hraní k vědění Zřizovatel školy:

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více