Nacionální test z českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nacionální test z českého jazyka"

Transkript

1 Nacionální test z českého jazyka 1

2 Členové odborné pracovní skupiny pro přípravu testů z českého jazyka: Jitka Stanja Brdar, prof. ČOŠ J. A. Komenskog, Daruvar - vedoucí Marie Sohr, prof. NIU Jednota, Daruvar Mirjana Svatoš, prof. Gimnazija Daruvar Kvjeta Fiala, prof. OŠ I. N. Jemeršića, Grubišno Polje Jazyková redakce: 2

3 Obsah Úvod 3 Účel testování 3 Organizace testování 4 Způsob testování 5 Pomůcky 5 Účel testování na závěr gymnazijního školení 6 Specifický účel testování 7 Formulování výsledků testování 8 Využití výsledků testování 8 Vzorový test s bodováním 9 Vzorový formulář na odpovědi 21 3

4 Cíl tohoto textu Tento text obsahuje specifikaci testu z českého jazyka, který se bude konat 29. května 2007 pro všechny žáky prvních tříd gymnázia v Chorvatsku. Účelem specifikace je pomoci učitelům seznámit se s detaily prvního testování vědomostí z předmětu, který vyučují. Test z českého jazyka má ukázat, jak a v jakém rozsahu jsou žáci schopni využívat znalostí a dovedností v českém jazyce, které získávali a rozvíjeli během dosavadní výuky. Cíl testování Testování, které se v chorvatských středních školách zavádí poprvé, má tři důležité cíle: 1. Získání přehledu o stavu chorvatského školství sledování výkonnosti vzdělávací soustavy. Zaváděním testování se zahajuje shromažďování správných, spolehlivých a objektivních údajů o výsledcích vzdělávání. Výsledky testů umožní náhled do současné situace, poukáží na eventuální obtíže a zdůrazní výzvy, před kterými stojí chorvatské školství. Výsledky testů mají přinést odpověď na otázku, do jaké míry školy plní svou vzdělávací funkci. 2. Podnět ke zkvalitnění výuky pro všechny žáky. Výsledky testů umožní školám na základě údajů o vědomostní úrovni žáků srovnávat své žáky s žáky ostatních škol, analyzovat svou práci a provádět vlastní hodnocení, jehož cílem je zdokonalování výuky. 3. Příprava žáků, učitelů, škol a samotné soustavy hodnocení výsledků vzdělávání k státní maturitě. Zaváděním testování už od první třídy gymnázia byly zahájeny intenzívní přípravy k provedení státní maturity ve školním roce 2008/2009. Žáci, učitelé a všichni, jichž se testování dotýká, získávají cenné zkušenosti týkající se hodnocení testových úloh a přístupu, který bude uplatněn při státní maturitě. Testování vychází z platných vyučovacích osnov v jednotlivých předmětech. Prověřují se jím vědomosti a dovednosti žáků, které jsou založeny na základních kapitolách osnov. Testovací látka je zaměřena pouze na obsah, který je pro předmět podstatný a z něhož se vychází při další výuce a získávání hlubších znalostí v daném předmětu. Testy připravují týmy odborníků, středoškolských a vysokoškolských profesorů. Testování probíhá ve školách a jeho průběh koordinuje Nacionální centrum pro vnější hodnocení vzdělávání. Kromě zjišťování stavu vědomostí a dovedností budou součástí těchto testů také dotazníky o zkušenostech žáků ve školním procesu s cílem objasnění faktorů ovlivňujících prospěch žáků. Školy jsou povinny zúčastnit se testování a využívat jeho výsledků pro vlastní analýzu a hodnocení, za účelem dalšího zdokonalování své činnosti, podle ustanovení Zákona o středoškolském vzdělání - ve znění pozdějších předpisů (čl. 3). Školy, v nichž se testování provádí, jsou povinny vyhovět všem podmínkám stanoveným k jeho provádění a postupovat v souladu s přesnými pokyny a protokoly. Za průběh testování ve školách zodpovídá koordinátor, kterého jmenuje ministr vědy, vzdělávání a sportu. Koordinátor vykonává ve své škole přípravy a zajišťuje regulérní průběh testování. Zodpovídá za přihlášení žáků k testům, za informovanost žáků, učitelů a rodičů, za komunikaci s Nacionálním centrem pro vnější hodnocení vzdělávání, za organizaci a průběh testování a za interpretaci a využití výsledků k vlastní analýze, vlastnímu hodnocení a zdokonalování práce ve škole. 4

5 Koordinátoři testování, ostatní spolupracovníci a sami žáci jsou povinni chovat se podle Směrnic o zachování tajnosti o přípravách a provádění státní maturity a testování. V zájmu žáka je, aby k testování přistupoval svědomitě, choval se v souladu se stanovenými pravidly a snažil se o co nejlepší výsledek. Kromě získání cenných zkušeností při testování obdrží žáci i zpětné informace o svých výsledcích, aby mohli srovnat svůj výsledek s ostatními žáky své školy i s ostatními žáky v celém Chorvatsku, kteří budou psát stejný test ve stejné době a za stejných podmínek. Očekává se, že zavedení testování a celé soustavy vnějšího hodnocení výsledků vzdělávání bude mít výrazný vliv na zkvalitnění výuky v našich školách. 5

6 Struktura testu Nacionální test z českého jazyka je stejný pro všechny žáky gymnázií. Test trvá 90 minut a skládá se ze dvou částí. Žák sám rozhoduje o tom, jakou dobu věnuje každé z nich, tj. jednotlivé části nebudou odděleny žádným zvukovým znamením. Obě části testu jsou písemné. První část obsahuje 29 úloh, které dohromady přinášejí 40 bodů. Úloha s výběrem z více odpovědí Označ písmeno před správnou odpovědí. Který z následujících autorů psal drama? A) Josef Dobrovský B) Antonín Jaroslav Puchmajer C) Václav Kliment Klicpera D) Josef Jungman Správná odpověď: C) Václav Kliment Klicpera Cíle: Přehledná znalost literatury první etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C Úloha přiřazovací a uspořádací Na linku před písmeno u literárního díla napište číslici, která stojí před jeho autorem. A) Dějiny národu českého B) Labyrint světa a ráj srdce C) Slávy dcera D) Listy z Kostnice 1) Jan Ámos Komenský 2) Jan Kollár 3) František Palacký 4) Adam Michna z Otradovic 5) Jan Hus Správná odpověď: 3 A, 1 B, 2 C, 5 D Počet bodů: 4 Cíle: Přehledná znalost dějin české literatury Hodnocení: Jeden bod za každou správně označenou dvojici 6

7 Úloha se stručnou odpovědí Na linku napište správnou odpověď. Uveďte název první obrázkové učebnice jazyků, kterou napsal Jan Amos Komenský. Správná odpověď: Orbis pictus nebo Svět v obrazech Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď Úloha doplňování Doplňte na linky: je - ě Sp chat, ob v, kv t, ob dnat Správná odpověď: spěchat, objev, květ, objednat Počet bodů: 2 Cíle: Znalost pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď Úloha opravování Na linku opište větu bez chyb. (Chyb je šest.) Djedeček se protáchl v kšesle, dluze si povzdichnul a tyše vstal. Správná odpověď: Dědeček se protáhl v křesle, dlouze si povzdychnul a tiše vstal. Počet bodů: 3 Cíle: Znalost pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně opravenou chybu 7

8 Druhý díl testu je psaní slohu s určenou délkou (200 až 300 slov). Žák dostává k psaní slohu pokyny. Sloh přináší 20 bodů. Hodnocen bude podle následující tabulky. Hodnocená část slohu Stavba slohu Mluvnice a pravopis Hodnocený jev Ano Ne Členění na odstavce (úvod, hlavní část, závěr) 1 0 Logické větné celky 1 0 Návaznost vět 1 0 Jasně formulované myšlenky 1 0 Logická stavba slohu 1 0 Bohatá slovní zásoba 1 0 Bohaté členění vět 1 0 Originální zpracování slohu 1 0 Vyjádření vlastních názorů 1 0 Úhledná úprava 1 0 Psaní velkých písmen 1 0 Pasní tvrdých a měkkých souhlásek 1 0 Psaní vyjmenovaných slov 1 0 Správné délky 1 0 Správná interpunkce 1 0 Pravopis psaní slov (ě - je, s - z, k - g, h - ch apod. ) 1 0 Správné skloňování podstatných jmen 1 0 Správné skloňování přídavných jmen 1 0 Správné časování sloves 1 0 Shoda přísudku s podmětem 1 0 8

9 Podrobná struktura testu je znázorněna v tabulce 1. obor český jazyk vyjadřování literatura celkem typ úloh uzavřené úlohy (výběr z více odpovědí, přiřazování a uspořádání,) otevřené úlohy (stručná odpověď, úlohy doplňování a úlohy opravování) otevřená úloha (sloh) 2 % 35 % 37 % 16 % 15 % 31 % 32 % 32 % celkem 18 % 32 % 50 % 100 % Způsob řešení úloh Účastník testování obdrží testový sešit, který obsahuje testovací úlohy, a tři záznamové archy k řešení úloh. Správně: Špatně: Pokud účastník řeší úlohu, která vyžaduje zapsání odpovědi do rubriky, musí do rubriky napsat pouhou odpověď bez dalšího vysvětlování a doplňování. Druhý a třetí záznamový arch jsou určeny pro psaní slohu. Na jednom záznamovém archu píše účastník koncept slohu a na druhém píše čistopis. Pomůcky: K testování z českého jazyka si účastníci smějí přinést pouze psací potřeby a mazací gumu. 9

10 Účel testování na konci gymnazijního studia Testováním znalostí z českého jazyka se během studia na gymnáziu zjišťují na konci každého ročníku vyučovací cíle. Z předmětu český jazyk má žák na konci gymnazijního studia znát a aktivně používat standardní jazykovou normu (pravopisnou, výslovnostní, gramatickou, stylistickou a lexikální) v mluvené i v písemné podobě využívat jazykových komunikačních schopností a dovedností v mluvené i psané podobě v různých situacích projevovat tvůrčí přístup a přiměřeným způsobem samostatně vyjadřovat myšlenky a pocity znát a umět vyložit jazykové pojmy znát a umět zařadit jednotlivá období ve vývoji české literatury, jejich stylové zvláštnosti, jednotlivá díla a spisovatele, umět rozlišit stylistické, tematické a kompoziční zvláštnosti v literární tvorbě znát a umět vyložit jednotlivé literárně teoretické pojmy a názvy, vztahující se na druh, styl a stavbu literárního díla umět literární díla analyzovat a vyložit umět rozlišit dílo literární od díla neliterárního umět srovnávat literární umění s jinými druhy umění a se skutečností umět analyzovat a vyložit literární a neliterární texty umět rozlišit hodnoty různých období, kultur a myšlenkových proudů 10

11 Literatura I. TEORIE LITERATURY Poznat a rozlišit literární druhy (lyrika, epika a drama) a formy (kronika, legenda, píseň, epos, životopis, satira, fraška, kázání, kancionál, traktát, list, cestopis, deník, pohádka, pověst, ukolébavka, ohlasy) na příkladech Rozlišit základní rysy jednotlivých literárních druhů (lyrika, epika a drama) Rozebrat urývky probírané při výuce ( určit téma, vázaný nebo volný verš, stavba, rým) II. LITERATURA SPISOVATELŮ ČESKÉ MENŠINY V REPUBLICE CHORVATSKU Orientace v literatuře příslušníků české menšiny Uvést názvy týdeníku pro příslušníky české menšiny v RCH, časopisu pro děti české menšiny v RCH, literární přílohy týdeníku, název kalendáře a přehledu kulturních otázek Uvést název a téma knihy Josef Matušeka Češi v Chorvatsku Přiřadit menšinové literární autory k jejich dílům (Ruda Turek: Domov má jméno Daruvar, Světla Daruvaru, Jaroslav Koleška: Daruvarská shledání, Franta Burian: Píseň oráčova, Karel Bláha: Lípy na korze, Lýdie Lacinová: Čas rozmýšlení, Žofie Krasková: Tři krupěje, Bohumil Krejčí: Samomluvy, Antonín Horák: Láska na zápraží, Jindra Horáková: Slavonské povídky, Štěpán Hradec: Povídky, Žofie Krasková: Přehrady, Alois Daněk: Příhody Jendy Karase) Rozebrat urývky z literárních děl menšinových autorů (určit téma, vázaný nebo volný verš, rým, epiteton, přirovnání, metafora, personifikace) Úryvky budou z Ruda Turek: Domov má jméno Daruvar, Světla Daruvaru, Jaroslav Koleška: Daruvarská shledání, Franta Burian: Píseň oráčova, Karel Bláha: Lípy na korze, Lýdie Lacinová: Čas rozmýšlení, Žofie Krasková: Tři krupěje, Bohumil Krejčí: Samomluvy, Antonín Horák: Láska na zápraží III. DOBA PÍSEMNICTVÍ STAROSLOVĚNSKÉHO A LATINSKÉHO Uvést dobu příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a vysvětlit kulturně historickou situaci a působení věrozvěstů na vývoj písma, jazyku a překlad literárních děl, zejména Proglasu Vysvětlit význam písně Hospodine, pomiluj ny Uvést, kterých literárních jazyků se v tomto období užívalo IV. VZNIK ČESKY PSANÉ LITERATURY Přehledná znalost počátků česky psané literatury (kulturně historická situace, představitelé, díla a literární druhy) Určit jazyk a vysvětlit význam písně Svatý Václave, vévodo české země Přiřadit literární díla a jazyk, kterým jsou napsána: Kosmova kronika, Život Metodějův, Dalimilova kronika a Předmluva Prohlas Poznat autora a literární formu: Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily, Vita Caroli, Alexandreida, Mastičkář ) Poznat literární formu satiry V. LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Vysvětlit význam kazatelské a literární činnosti Jana Husa a uvést jeho díla: Dcerka, Postila, Quodlibet, Listy z Kostnice, Knížky o svatokupectví, Výklad Viery, Desatera a Páteře, De sex erroribus, určit literární druh, formu a téma Vysvětlit význam písně Ktož jsú boží bojovníci, určit literární druh, formu a dobu Uvést a historicky zařadit počátky českého cestopisu Václav Šašek z Bířkova: Deník 11

12 VI. HUMANISMUS A RENESANCE Přiřadit autory tohoto období k jejich dílům (Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Jan z Rabštejna: Dialog, Hynek z Poděbrad: Májový sen, Viktorin z Všehrd: Knihy devatery, Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti) Poznat Jana Blahoslava jako autora Gramatiky české v období humanismu VII. BAROKO Vysvětlit význam literární a pedagogické činnosti Jana Amose Komenského, jeho pokusu o vytvoření slovníku českého jazyka, uvést, jazykově a tématicky určit: Svět v obrazech (Orbis pictus), Poklad jazyka českého, Labyrint světa a ráj srdce, Didaktika Využít znalosti literární teorie při rozboru úryvku z písně Adama Michny z Otradovic: Chtíc, aby spal (literární druh, forma, stavba básně) VIII. NÁRODNÍ OBROZENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Historicky určit dobu počátků českého národního obrození Poznat představitele první generace národního obrození (Bohuslav Balbín, Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius, Václav Thám, Antonín Jaroslav Puchmajer, Šebestián Hněvkovský) Význam Josefa Dobrovského jako autora díla Zevrubná mluvnice jazyka českého Poznat představitele první generace národního obrození (Josef Jungman, František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský, Václav Kliment Klicpera a Jan Nepomuk Štěpánek) Význam Josefa Jungmana pro tvorbu slovníků Vysvětlit význam sběratelské a literární tvorby Františka Ladislava Čelakovského, tvorby ohlasů, poznat, tématicky určit Ohlas písní ruských: Bohatýr Muromec, Ohlas písní českých: Toman a lesní panna, Mudrosloví národu slovanského a určit literární formu Vysvětlit význam vzniku rukopisných padělků a uvést jejich názvy Význam Václava Klimenta Klicpery jako dramatika národního obrození Uvést nejvýznamnější díla tohoto období (Jan Kollár: Slávy dcera a František Palacký: Dějiny národu českého) Vyjadřování a tvoření Sloh (úvod, hlavní část, závěr) Vypravování Popis předmětu Popis osoby Popis krajiny Jazyk Znalost rozdělení jazyků (indoevropské a slovanské jazyky) Znalost útvarů národního jazyka (spisovná čeština, obecná čeština, nářečí, slang, profesní mluva, argot) Kultivované vyjadřování v českém jazyce (vyjadřovat se správně utvořenými vhodnými slovními výrazy tvořícími logické větné celky) Znalost soustavy českých hlásek Znalost soustavy českých grafémů a českého pravopisu (tvrdé a měkké slabiky, vyjmenovaná slova, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, u-ú-ů, předložky z ze, s se, předpony z s vz, h-ch, ř, psaní velkých písmen, zkratky a značky, psaní slov přejatých, interpunkce) 12

13 Ukázka testu a způsobu hodnocení Na linku napište správnou odpověď. 1. Jak se nazývá základní dílo Josefa Matuška o české menšině v Chorvatsku. Správná odpověď: Češi v Chorvatsku Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 2. Napište jméno a příjmení autora básnické sbírky Píseň oráčova. Správná odpověď: Franta Burian Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 3. Jak se jmenuje týdeník pro Čechy v Chorvatsku? Správná odpověď: Jednota Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 13

14 Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. Antonín Horák: Slavonská krajinomalba Štíty rozesmátých stavení volají na pozdrav a zvěstují slavnost. Opodál nad nimi kostel jako pastýř ovcí neúprosně počítá léta. Od lánu k lánu volají topoly a vzdorují dešti a bouřím. Vinohrady se rozdělily o hranici s lesy. Jen močály neznají přesně své meze. Označ písmeno před správnou odpovědí. 4. Téma této básně je A) reflexivní B) milostné C) náboženské D) přírodní Správná odpověď: D) přírodní Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď D 5. Ve verších: Štíty rozesmátých stavení volají na pozdrav. je umělecký prostředek A) přirovnání B) metafora C) personifikace D) kontrast Správná odpověď: C) personifikace Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 14

15 6. Ve verších: Opodál nad nimi kostel jako pastýř ovcí. je umělecký prostředek: A) přirovnání B) metafora C) personifikace D) kontrast Správná odpověď: A) přirovnání Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A Další otázky se nevztahují k uvedené básni. 7. Označte písmeno před správnou odpovědí. V kterém roce přicházejí Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu? A) 822 B) 863 C) 889 D) 934 Správná odpověď: B) 863 Cíle: Přehledná znalost doby písemnictví staroslověnského a latinského. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 8. Na linku napište správnou odpověď. Která je nejstarší česká dochovaná duchovní píseň? Správná odpověď: Hospodine, pomiluj ny! Cíle: Přehledná znalost literatury doby písemnictví staroslověnského a latinského Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď 15

16 Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. V Kostnici 10. června Věrní a v bohu milí páni, panie, bohatí i chudí! Prosím vás, a napomínám, aby Pána Boha poslúchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli i plnili. Prosím vás, aby pravdu boží, kterúž jsem z božieho zákona psal a z řečí svatých kázal a psal, aby sie te drželi..... V příštích třech otázkách označte písmeno před správnou odpovědí. 9. Ukázka je A) poezie B) próza C) básnická próza D) drama Správná odpověď: B) próza Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 10. Ukázka je A) satira B) kázání C) list D) kronika Správná odpověď: C) list Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 11. Způsoby, jakými církev získává své bohatství, odsuzuje Jan Hus zejména ve spise: A) O církvi B) Knížky o svatokupectví C) Výklad Viery, Desatera a Páteře D) De sex erroribus Správná odpověď: B) Knížky o svatokupectví Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 16

17 12. Na linku napište správnou odpověď. Kde byl Jan Hus upálen? Správná odpověď: v Kostnici Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. Ktož jsú boží bojovníci Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv ne traťte a na kořistech se nezastavujte! Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: na ně, hr na ně! bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! V příštích třech otázkách označte písmeno před správnou odpovědí. 13. Ukázka, kterou jste si přečetli, je A) próza B) poezie C) esej D) drama Správná odpověď: B) poezie Bod: 1 Cíle: Rozlišení literárních druhů. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 17

18 14. Ukázka je A) píseň B) satira C) balada D) kázání Správná odpověď: A) píseň Bod: 1 Cíle: Rozlišení literárních forem Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A 15. Ukázka je z doby A) písemnictví staroslověnského B) baroka C) husitské D) humanismu a renesance Správná odpověď: C) husitské Bod: 1 Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C Následující otázky se nevztahují k přečtené ukázce. 16. Na linku před každé dílo napište číslo, které je před jeho autorem. K uvedeným dílům přiřaďte jejich autory. A) Dějiny národu českého B) Labyrint světa a ráj srdce C) Slávy dcera D) Listy z Kostnice 1) Jan Ámos Komenský 2) Jan Kollár 3) František Palacký 4) Adam Michna z Otradovic 5) Jan Hus Správná odpověď: 3 A, 1 B, 2 C, 5 D Počet bodů: 4 Cíle: Přehledná znalost dějin české literatury Hodnocení: Jeden bod za každou správně označenou dvojici 18

19 17. Na linku napište správnou odpověď. Kdo napsal Gramatiku českou v době humanismu a renesance? Správná odpověď: Jan Blahoslav nebo Blahoslav Cíle: Přehledná znalost literatury doby humanismu a renesance Hodnocení: Jeden bod za správně napsanou odpověď 18. Na linku napište správnou odpověď. Uveďte název první obrázkové učebnice jazyků, kterou napsal Jan Amos Komenský. Správná odpověď: Orbis pictus nebo Svět v obrazech Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně napsanou odpověď 19. Označ písmeno před správnou odpovědí. Návrh nové soustavy vyučování Jana Amose Komenského obsahuje A) Orbis pictus B) Velká didaktika C) Informatorium školy mateřské D) Brána jazyků otevřená Správná odpověď: B) Velká didaktika Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 20. Na linku napište správnou odpověď. Kdo je autorem Ohlasu písní ruských a Ohlasu písní českých? Správná odpověď: Čelakovský 19

20 Cíle: Přehledná znalost literatury druhé etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 21. Označ písmeno před správnou odpovědí. Jak se nazývají rukopisné padělky ze začátku 19. století? A) Rukopis Staropražský a Kutnohorský B) Rukopis Královedvorský a Zelenohorský C) Rukopis Novohradský a Zlatoborský D) Rukopis Velkopolský a Černohorský Správná odpověď: B) Rukopis Královedvorský a Zelenohorský Cíle: Přehledná znalost literatury druhé etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 22. Označ písmeno před správnou odpovědí. Který z následujících autorů psal drama? E) Josef Dobrovský F) Antonín Jaroslav Puchmajer G) Václav Kliment Klicpera H) Josef Jungman Správná odpověď: C) Václav Kliment Klicpera Cíle: Přehledná znalost literatury první etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 23. Na linku napište správnou odpověď. Jak se nazývá nadnářeční útvar, který se užívá na celém českém území? Správná odpověď: obecná čeština Cíle: Znalost útvarů národního jazyka Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 20

21 24. Označ písmeno před správnou odpovědí. Hovorová čeština je A) spisovný útvar národního jazyka B) obecný český jazyk C) nespisovný útvar národního jazyka D) nářečí českého jazyka Správná odpověď: A) spisovný útvar národního jazyka Cíle: Znalost útvarů národního jazyka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A 25. Vypište na linku slova, ve kterých je souhláska ř znělá: pepř, ředkev, zář, kořen, dřít, kovář, hřebík, keř, Říp, kouř, mřít Správná odpověď: ředkev, kořen, dřít, hřebík, Říp, mřít Počet bodů: 3 Cíle: Znalost soustavy českých hlásek Hodnocení: Půl bodu za každou správnou odpověď 26. Doplňte na linky: i - í, y - ý A) m lost B) oz vat se C) sl šet D) v lézt E) rozb tý F) nal t G) m š H) v dle I) p chat J) kos t Správná odpověď: milost, ozývat se, slyšet, vylézt, rozbitý, nalít, myš, vidle, píchat, kosit Počet bodů: 5 Cíle: Znalost vyjmenovaných slov Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 21

22 27. Doplňte na linky: je - ě sp chat, ob v, kv t, ob dnat Správná odpověď: spěchat, objev, květ, objednat Počet bodů: 2 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 28. Doplňte na linky: s - z vz kamarádit se, tratit, pomínat, končit Správná odpověď: skamarádit se, ztratit, vzpomínat, skončit Počet bodů: 2 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 29. Na linku opište větu bez chyb. (Chyb je šest.) Djedeček se protáchl v kšesle, dluze si povzdichnul a tyše vstal. Správná odpověď: Dědeček se protáhl v křesle, dlouze si povzdychnul a tiše vstal. Počet bodů: 3 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně opravenou chybu 30. Napište popis na téma Můj rodný kraj. Váš slohový úkol má být jednotný celek (úvod, hlavní část, závěr). Nejdříve si napište osnovu a sloh na nečisto na záznamový arch. Sloh úhledně opište na linky v testovém sešitu. Dodržujte pravopisná a mluvnická pravidla. Sloh má obsahovat slov. Počet bodů: 20 Cíle: Kultivované vyjadřování v českém jazyce a znalost pravopisných a mluvnických pravidel Způsob hodnocení: Podle uvedené tabulky 22

23 Hodnocená část slohu Stavba slohu Mluvnice a pravopis Hodnocený jev Ano Ne Členění na odstavce (úvod, hlavní část, závěr) 1 0 Logické větné celky 1 0 Návaznost vět 1 0 Jasně formulované myšlenky 1 0 Logická stavba slohu 1 0 Bohatá slovní zásoba 1 0 Bohaté členění vět 1 0 Originální zpracování slohu 1 0 Vyjádření vlastních názorů 1 0 Úhledná úprava 1 0 Psaní velkých písmen 1 0 Pasní tvrdých a měkkých souhlásek 1 0 Psaní vyjmenovaných slov 1 0 Správné délky 1 0 Správná interpunkce 1 0 Pravopis psaní slov (ě - je, s - z, k - g, h - ch apod. ) 1 0 Správné skloňování podstatných jmen 1 0 Správné skloňování přídavných jmen 1 0 Správné časování sloves 1 0 Shoda přísudku s podmětem

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012 Český jazyk CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Květa Fialová,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura prima

Český jazyk a literatura prima Český jazyk a literatura prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) cílem výuky je snaha rozpoznávat manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímat k ní kritický postoj, využívání základů

Více