Nacionální test z českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nacionální test z českého jazyka"

Transkript

1 Nacionální test z českého jazyka 1

2 Členové odborné pracovní skupiny pro přípravu testů z českého jazyka: Jitka Stanja Brdar, prof. ČOŠ J. A. Komenskog, Daruvar - vedoucí Marie Sohr, prof. NIU Jednota, Daruvar Mirjana Svatoš, prof. Gimnazija Daruvar Kvjeta Fiala, prof. OŠ I. N. Jemeršića, Grubišno Polje Jazyková redakce: 2

3 Obsah Úvod 3 Účel testování 3 Organizace testování 4 Způsob testování 5 Pomůcky 5 Účel testování na závěr gymnazijního školení 6 Specifický účel testování 7 Formulování výsledků testování 8 Využití výsledků testování 8 Vzorový test s bodováním 9 Vzorový formulář na odpovědi 21 3

4 Cíl tohoto textu Tento text obsahuje specifikaci testu z českého jazyka, který se bude konat 29. května 2007 pro všechny žáky prvních tříd gymnázia v Chorvatsku. Účelem specifikace je pomoci učitelům seznámit se s detaily prvního testování vědomostí z předmětu, který vyučují. Test z českého jazyka má ukázat, jak a v jakém rozsahu jsou žáci schopni využívat znalostí a dovedností v českém jazyce, které získávali a rozvíjeli během dosavadní výuky. Cíl testování Testování, které se v chorvatských středních školách zavádí poprvé, má tři důležité cíle: 1. Získání přehledu o stavu chorvatského školství sledování výkonnosti vzdělávací soustavy. Zaváděním testování se zahajuje shromažďování správných, spolehlivých a objektivních údajů o výsledcích vzdělávání. Výsledky testů umožní náhled do současné situace, poukáží na eventuální obtíže a zdůrazní výzvy, před kterými stojí chorvatské školství. Výsledky testů mají přinést odpověď na otázku, do jaké míry školy plní svou vzdělávací funkci. 2. Podnět ke zkvalitnění výuky pro všechny žáky. Výsledky testů umožní školám na základě údajů o vědomostní úrovni žáků srovnávat své žáky s žáky ostatních škol, analyzovat svou práci a provádět vlastní hodnocení, jehož cílem je zdokonalování výuky. 3. Příprava žáků, učitelů, škol a samotné soustavy hodnocení výsledků vzdělávání k státní maturitě. Zaváděním testování už od první třídy gymnázia byly zahájeny intenzívní přípravy k provedení státní maturity ve školním roce 2008/2009. Žáci, učitelé a všichni, jichž se testování dotýká, získávají cenné zkušenosti týkající se hodnocení testových úloh a přístupu, který bude uplatněn při státní maturitě. Testování vychází z platných vyučovacích osnov v jednotlivých předmětech. Prověřují se jím vědomosti a dovednosti žáků, které jsou založeny na základních kapitolách osnov. Testovací látka je zaměřena pouze na obsah, který je pro předmět podstatný a z něhož se vychází při další výuce a získávání hlubších znalostí v daném předmětu. Testy připravují týmy odborníků, středoškolských a vysokoškolských profesorů. Testování probíhá ve školách a jeho průběh koordinuje Nacionální centrum pro vnější hodnocení vzdělávání. Kromě zjišťování stavu vědomostí a dovedností budou součástí těchto testů také dotazníky o zkušenostech žáků ve školním procesu s cílem objasnění faktorů ovlivňujících prospěch žáků. Školy jsou povinny zúčastnit se testování a využívat jeho výsledků pro vlastní analýzu a hodnocení, za účelem dalšího zdokonalování své činnosti, podle ustanovení Zákona o středoškolském vzdělání - ve znění pozdějších předpisů (čl. 3). Školy, v nichž se testování provádí, jsou povinny vyhovět všem podmínkám stanoveným k jeho provádění a postupovat v souladu s přesnými pokyny a protokoly. Za průběh testování ve školách zodpovídá koordinátor, kterého jmenuje ministr vědy, vzdělávání a sportu. Koordinátor vykonává ve své škole přípravy a zajišťuje regulérní průběh testování. Zodpovídá za přihlášení žáků k testům, za informovanost žáků, učitelů a rodičů, za komunikaci s Nacionálním centrem pro vnější hodnocení vzdělávání, za organizaci a průběh testování a za interpretaci a využití výsledků k vlastní analýze, vlastnímu hodnocení a zdokonalování práce ve škole. 4

5 Koordinátoři testování, ostatní spolupracovníci a sami žáci jsou povinni chovat se podle Směrnic o zachování tajnosti o přípravách a provádění státní maturity a testování. V zájmu žáka je, aby k testování přistupoval svědomitě, choval se v souladu se stanovenými pravidly a snažil se o co nejlepší výsledek. Kromě získání cenných zkušeností při testování obdrží žáci i zpětné informace o svých výsledcích, aby mohli srovnat svůj výsledek s ostatními žáky své školy i s ostatními žáky v celém Chorvatsku, kteří budou psát stejný test ve stejné době a za stejných podmínek. Očekává se, že zavedení testování a celé soustavy vnějšího hodnocení výsledků vzdělávání bude mít výrazný vliv na zkvalitnění výuky v našich školách. 5

6 Struktura testu Nacionální test z českého jazyka je stejný pro všechny žáky gymnázií. Test trvá 90 minut a skládá se ze dvou částí. Žák sám rozhoduje o tom, jakou dobu věnuje každé z nich, tj. jednotlivé části nebudou odděleny žádným zvukovým znamením. Obě části testu jsou písemné. První část obsahuje 29 úloh, které dohromady přinášejí 40 bodů. Úloha s výběrem z více odpovědí Označ písmeno před správnou odpovědí. Který z následujících autorů psal drama? A) Josef Dobrovský B) Antonín Jaroslav Puchmajer C) Václav Kliment Klicpera D) Josef Jungman Správná odpověď: C) Václav Kliment Klicpera Cíle: Přehledná znalost literatury první etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C Úloha přiřazovací a uspořádací Na linku před písmeno u literárního díla napište číslici, která stojí před jeho autorem. A) Dějiny národu českého B) Labyrint světa a ráj srdce C) Slávy dcera D) Listy z Kostnice 1) Jan Ámos Komenský 2) Jan Kollár 3) František Palacký 4) Adam Michna z Otradovic 5) Jan Hus Správná odpověď: 3 A, 1 B, 2 C, 5 D Počet bodů: 4 Cíle: Přehledná znalost dějin české literatury Hodnocení: Jeden bod za každou správně označenou dvojici 6

7 Úloha se stručnou odpovědí Na linku napište správnou odpověď. Uveďte název první obrázkové učebnice jazyků, kterou napsal Jan Amos Komenský. Správná odpověď: Orbis pictus nebo Svět v obrazech Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď Úloha doplňování Doplňte na linky: je - ě Sp chat, ob v, kv t, ob dnat Správná odpověď: spěchat, objev, květ, objednat Počet bodů: 2 Cíle: Znalost pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď Úloha opravování Na linku opište větu bez chyb. (Chyb je šest.) Djedeček se protáchl v kšesle, dluze si povzdichnul a tyše vstal. Správná odpověď: Dědeček se protáhl v křesle, dlouze si povzdychnul a tiše vstal. Počet bodů: 3 Cíle: Znalost pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně opravenou chybu 7

8 Druhý díl testu je psaní slohu s určenou délkou (200 až 300 slov). Žák dostává k psaní slohu pokyny. Sloh přináší 20 bodů. Hodnocen bude podle následující tabulky. Hodnocená část slohu Stavba slohu Mluvnice a pravopis Hodnocený jev Ano Ne Členění na odstavce (úvod, hlavní část, závěr) 1 0 Logické větné celky 1 0 Návaznost vět 1 0 Jasně formulované myšlenky 1 0 Logická stavba slohu 1 0 Bohatá slovní zásoba 1 0 Bohaté členění vět 1 0 Originální zpracování slohu 1 0 Vyjádření vlastních názorů 1 0 Úhledná úprava 1 0 Psaní velkých písmen 1 0 Pasní tvrdých a měkkých souhlásek 1 0 Psaní vyjmenovaných slov 1 0 Správné délky 1 0 Správná interpunkce 1 0 Pravopis psaní slov (ě - je, s - z, k - g, h - ch apod. ) 1 0 Správné skloňování podstatných jmen 1 0 Správné skloňování přídavných jmen 1 0 Správné časování sloves 1 0 Shoda přísudku s podmětem 1 0 8

9 Podrobná struktura testu je znázorněna v tabulce 1. obor český jazyk vyjadřování literatura celkem typ úloh uzavřené úlohy (výběr z více odpovědí, přiřazování a uspořádání,) otevřené úlohy (stručná odpověď, úlohy doplňování a úlohy opravování) otevřená úloha (sloh) 2 % 35 % 37 % 16 % 15 % 31 % 32 % 32 % celkem 18 % 32 % 50 % 100 % Způsob řešení úloh Účastník testování obdrží testový sešit, který obsahuje testovací úlohy, a tři záznamové archy k řešení úloh. Správně: Špatně: Pokud účastník řeší úlohu, která vyžaduje zapsání odpovědi do rubriky, musí do rubriky napsat pouhou odpověď bez dalšího vysvětlování a doplňování. Druhý a třetí záznamový arch jsou určeny pro psaní slohu. Na jednom záznamovém archu píše účastník koncept slohu a na druhém píše čistopis. Pomůcky: K testování z českého jazyka si účastníci smějí přinést pouze psací potřeby a mazací gumu. 9

10 Účel testování na konci gymnazijního studia Testováním znalostí z českého jazyka se během studia na gymnáziu zjišťují na konci každého ročníku vyučovací cíle. Z předmětu český jazyk má žák na konci gymnazijního studia znát a aktivně používat standardní jazykovou normu (pravopisnou, výslovnostní, gramatickou, stylistickou a lexikální) v mluvené i v písemné podobě využívat jazykových komunikačních schopností a dovedností v mluvené i psané podobě v různých situacích projevovat tvůrčí přístup a přiměřeným způsobem samostatně vyjadřovat myšlenky a pocity znát a umět vyložit jazykové pojmy znát a umět zařadit jednotlivá období ve vývoji české literatury, jejich stylové zvláštnosti, jednotlivá díla a spisovatele, umět rozlišit stylistické, tematické a kompoziční zvláštnosti v literární tvorbě znát a umět vyložit jednotlivé literárně teoretické pojmy a názvy, vztahující se na druh, styl a stavbu literárního díla umět literární díla analyzovat a vyložit umět rozlišit dílo literární od díla neliterárního umět srovnávat literární umění s jinými druhy umění a se skutečností umět analyzovat a vyložit literární a neliterární texty umět rozlišit hodnoty různých období, kultur a myšlenkových proudů 10

11 Literatura I. TEORIE LITERATURY Poznat a rozlišit literární druhy (lyrika, epika a drama) a formy (kronika, legenda, píseň, epos, životopis, satira, fraška, kázání, kancionál, traktát, list, cestopis, deník, pohádka, pověst, ukolébavka, ohlasy) na příkladech Rozlišit základní rysy jednotlivých literárních druhů (lyrika, epika a drama) Rozebrat urývky probírané při výuce ( určit téma, vázaný nebo volný verš, stavba, rým) II. LITERATURA SPISOVATELŮ ČESKÉ MENŠINY V REPUBLICE CHORVATSKU Orientace v literatuře příslušníků české menšiny Uvést názvy týdeníku pro příslušníky české menšiny v RCH, časopisu pro děti české menšiny v RCH, literární přílohy týdeníku, název kalendáře a přehledu kulturních otázek Uvést název a téma knihy Josef Matušeka Češi v Chorvatsku Přiřadit menšinové literární autory k jejich dílům (Ruda Turek: Domov má jméno Daruvar, Světla Daruvaru, Jaroslav Koleška: Daruvarská shledání, Franta Burian: Píseň oráčova, Karel Bláha: Lípy na korze, Lýdie Lacinová: Čas rozmýšlení, Žofie Krasková: Tři krupěje, Bohumil Krejčí: Samomluvy, Antonín Horák: Láska na zápraží, Jindra Horáková: Slavonské povídky, Štěpán Hradec: Povídky, Žofie Krasková: Přehrady, Alois Daněk: Příhody Jendy Karase) Rozebrat urývky z literárních děl menšinových autorů (určit téma, vázaný nebo volný verš, rým, epiteton, přirovnání, metafora, personifikace) Úryvky budou z Ruda Turek: Domov má jméno Daruvar, Světla Daruvaru, Jaroslav Koleška: Daruvarská shledání, Franta Burian: Píseň oráčova, Karel Bláha: Lípy na korze, Lýdie Lacinová: Čas rozmýšlení, Žofie Krasková: Tři krupěje, Bohumil Krejčí: Samomluvy, Antonín Horák: Láska na zápraží III. DOBA PÍSEMNICTVÍ STAROSLOVĚNSKÉHO A LATINSKÉHO Uvést dobu příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a vysvětlit kulturně historickou situaci a působení věrozvěstů na vývoj písma, jazyku a překlad literárních děl, zejména Proglasu Vysvětlit význam písně Hospodine, pomiluj ny Uvést, kterých literárních jazyků se v tomto období užívalo IV. VZNIK ČESKY PSANÉ LITERATURY Přehledná znalost počátků česky psané literatury (kulturně historická situace, představitelé, díla a literární druhy) Určit jazyk a vysvětlit význam písně Svatý Václave, vévodo české země Přiřadit literární díla a jazyk, kterým jsou napsána: Kosmova kronika, Život Metodějův, Dalimilova kronika a Předmluva Prohlas Poznat autora a literární formu: Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily, Vita Caroli, Alexandreida, Mastičkář ) Poznat literární formu satiry V. LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÉ Vysvětlit význam kazatelské a literární činnosti Jana Husa a uvést jeho díla: Dcerka, Postila, Quodlibet, Listy z Kostnice, Knížky o svatokupectví, Výklad Viery, Desatera a Páteře, De sex erroribus, určit literární druh, formu a téma Vysvětlit význam písně Ktož jsú boží bojovníci, určit literární druh, formu a dobu Uvést a historicky zařadit počátky českého cestopisu Václav Šašek z Bířkova: Deník 11

12 VI. HUMANISMUS A RENESANCE Přiřadit autory tohoto období k jejich dílům (Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Jan z Rabštejna: Dialog, Hynek z Poděbrad: Májový sen, Viktorin z Všehrd: Knihy devatery, Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti) Poznat Jana Blahoslava jako autora Gramatiky české v období humanismu VII. BAROKO Vysvětlit význam literární a pedagogické činnosti Jana Amose Komenského, jeho pokusu o vytvoření slovníku českého jazyka, uvést, jazykově a tématicky určit: Svět v obrazech (Orbis pictus), Poklad jazyka českého, Labyrint světa a ráj srdce, Didaktika Využít znalosti literární teorie při rozboru úryvku z písně Adama Michny z Otradovic: Chtíc, aby spal (literární druh, forma, stavba básně) VIII. NÁRODNÍ OBROZENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Historicky určit dobu počátků českého národního obrození Poznat představitele první generace národního obrození (Bohuslav Balbín, Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius, Václav Thám, Antonín Jaroslav Puchmajer, Šebestián Hněvkovský) Význam Josefa Dobrovského jako autora díla Zevrubná mluvnice jazyka českého Poznat představitele první generace národního obrození (Josef Jungman, František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský, Václav Kliment Klicpera a Jan Nepomuk Štěpánek) Význam Josefa Jungmana pro tvorbu slovníků Vysvětlit význam sběratelské a literární tvorby Františka Ladislava Čelakovského, tvorby ohlasů, poznat, tématicky určit Ohlas písní ruských: Bohatýr Muromec, Ohlas písní českých: Toman a lesní panna, Mudrosloví národu slovanského a určit literární formu Vysvětlit význam vzniku rukopisných padělků a uvést jejich názvy Význam Václava Klimenta Klicpery jako dramatika národního obrození Uvést nejvýznamnější díla tohoto období (Jan Kollár: Slávy dcera a František Palacký: Dějiny národu českého) Vyjadřování a tvoření Sloh (úvod, hlavní část, závěr) Vypravování Popis předmětu Popis osoby Popis krajiny Jazyk Znalost rozdělení jazyků (indoevropské a slovanské jazyky) Znalost útvarů národního jazyka (spisovná čeština, obecná čeština, nářečí, slang, profesní mluva, argot) Kultivované vyjadřování v českém jazyce (vyjadřovat se správně utvořenými vhodnými slovními výrazy tvořícími logické větné celky) Znalost soustavy českých hlásek Znalost soustavy českých grafémů a českého pravopisu (tvrdé a měkké slabiky, vyjmenovaná slova, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, u-ú-ů, předložky z ze, s se, předpony z s vz, h-ch, ř, psaní velkých písmen, zkratky a značky, psaní slov přejatých, interpunkce) 12

13 Ukázka testu a způsobu hodnocení Na linku napište správnou odpověď. 1. Jak se nazývá základní dílo Josefa Matuška o české menšině v Chorvatsku. Správná odpověď: Češi v Chorvatsku Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 2. Napište jméno a příjmení autora básnické sbírky Píseň oráčova. Správná odpověď: Franta Burian Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 3. Jak se jmenuje týdeník pro Čechy v Chorvatsku? Správná odpověď: Jednota Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 13

14 Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. Antonín Horák: Slavonská krajinomalba Štíty rozesmátých stavení volají na pozdrav a zvěstují slavnost. Opodál nad nimi kostel jako pastýř ovcí neúprosně počítá léta. Od lánu k lánu volají topoly a vzdorují dešti a bouřím. Vinohrady se rozdělily o hranici s lesy. Jen močály neznají přesně své meze. Označ písmeno před správnou odpovědí. 4. Téma této básně je A) reflexivní B) milostné C) náboženské D) přírodní Správná odpověď: D) přírodní Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď D 5. Ve verších: Štíty rozesmátých stavení volají na pozdrav. je umělecký prostředek A) přirovnání B) metafora C) personifikace D) kontrast Správná odpověď: C) personifikace Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 14

15 6. Ve verších: Opodál nad nimi kostel jako pastýř ovcí. je umělecký prostředek: A) přirovnání B) metafora C) personifikace D) kontrast Správná odpověď: A) přirovnání Cíle: Orientace v literatuře příslušníků české menšiny v Chorvatsku Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A Další otázky se nevztahují k uvedené básni. 7. Označte písmeno před správnou odpovědí. V kterém roce přicházejí Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu? A) 822 B) 863 C) 889 D) 934 Správná odpověď: B) 863 Cíle: Přehledná znalost doby písemnictví staroslověnského a latinského. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 8. Na linku napište správnou odpověď. Která je nejstarší česká dochovaná duchovní píseň? Správná odpověď: Hospodine, pomiluj ny! Cíle: Přehledná znalost literatury doby písemnictví staroslověnského a latinského Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď 15

16 Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. V Kostnici 10. června Věrní a v bohu milí páni, panie, bohatí i chudí! Prosím vás, a napomínám, aby Pána Boha poslúchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli i plnili. Prosím vás, aby pravdu boží, kterúž jsem z božieho zákona psal a z řečí svatých kázal a psal, aby sie te drželi..... V příštích třech otázkách označte písmeno před správnou odpovědí. 9. Ukázka je A) poezie B) próza C) básnická próza D) drama Správná odpověď: B) próza Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 10. Ukázka je A) satira B) kázání C) list D) kronika Správná odpověď: C) list Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 11. Způsoby, jakými církev získává své bohatství, odsuzuje Jan Hus zejména ve spise: A) O církvi B) Knížky o svatokupectví C) Výklad Viery, Desatera a Páteře D) De sex erroribus Správná odpověď: B) Knížky o svatokupectví Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 16

17 12. Na linku napište správnou odpověď. Kde byl Jan Hus upálen? Správná odpověď: v Kostnici Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď. Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky uvedené pod ním. Ktož jsú boží bojovníci Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv ne traťte a na kořistech se nezastavujte! Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: na ně, hr na ně! bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! V příštích třech otázkách označte písmeno před správnou odpovědí. 13. Ukázka, kterou jste si přečetli, je A) próza B) poezie C) esej D) drama Správná odpověď: B) poezie Bod: 1 Cíle: Rozlišení literárních druhů. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 17

18 14. Ukázka je A) píseň B) satira C) balada D) kázání Správná odpověď: A) píseň Bod: 1 Cíle: Rozlišení literárních forem Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A 15. Ukázka je z doby A) písemnictví staroslověnského B) baroka C) husitské D) humanismu a renesance Správná odpověď: C) husitské Bod: 1 Cíle: Přehledná znalost literatury doby husitské. Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C Následující otázky se nevztahují k přečtené ukázce. 16. Na linku před každé dílo napište číslo, které je před jeho autorem. K uvedeným dílům přiřaďte jejich autory. A) Dějiny národu českého B) Labyrint světa a ráj srdce C) Slávy dcera D) Listy z Kostnice 1) Jan Ámos Komenský 2) Jan Kollár 3) František Palacký 4) Adam Michna z Otradovic 5) Jan Hus Správná odpověď: 3 A, 1 B, 2 C, 5 D Počet bodů: 4 Cíle: Přehledná znalost dějin české literatury Hodnocení: Jeden bod za každou správně označenou dvojici 18

19 17. Na linku napište správnou odpověď. Kdo napsal Gramatiku českou v době humanismu a renesance? Správná odpověď: Jan Blahoslav nebo Blahoslav Cíle: Přehledná znalost literatury doby humanismu a renesance Hodnocení: Jeden bod za správně napsanou odpověď 18. Na linku napište správnou odpověď. Uveďte název první obrázkové učebnice jazyků, kterou napsal Jan Amos Komenský. Správná odpověď: Orbis pictus nebo Svět v obrazech Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně napsanou odpověď 19. Označ písmeno před správnou odpovědí. Návrh nové soustavy vyučování Jana Amose Komenského obsahuje A) Orbis pictus B) Velká didaktika C) Informatorium školy mateřské D) Brána jazyků otevřená Správná odpověď: B) Velká didaktika Cíle: Přehledná znalost literatury doby baroka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 20. Na linku napište správnou odpověď. Kdo je autorem Ohlasu písní ruských a Ohlasu písní českých? Správná odpověď: Čelakovský 19

20 Cíle: Přehledná znalost literatury druhé etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 21. Označ písmeno před správnou odpovědí. Jak se nazývají rukopisné padělky ze začátku 19. století? A) Rukopis Staropražský a Kutnohorský B) Rukopis Královedvorský a Zelenohorský C) Rukopis Novohradský a Zlatoborský D) Rukopis Velkopolský a Černohorský Správná odpověď: B) Rukopis Královedvorský a Zelenohorský Cíle: Přehledná znalost literatury druhé etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď B 22. Označ písmeno před správnou odpovědí. Který z následujících autorů psal drama? E) Josef Dobrovský F) Antonín Jaroslav Puchmajer G) Václav Kliment Klicpera H) Josef Jungman Správná odpověď: C) Václav Kliment Klicpera Cíle: Přehledná znalost literatury první etapy doby národního obrození Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď C 23. Na linku napište správnou odpověď. Jak se nazývá nadnářeční útvar, který se užívá na celém českém území? Správná odpověď: obecná čeština Cíle: Znalost útvarů národního jazyka Hodnocení: Jeden bod za správnou odpověď 20

21 24. Označ písmeno před správnou odpovědí. Hovorová čeština je A) spisovný útvar národního jazyka B) obecný český jazyk C) nespisovný útvar národního jazyka D) nářečí českého jazyka Správná odpověď: A) spisovný útvar národního jazyka Cíle: Znalost útvarů národního jazyka Hodnocení: Jeden bod za správně označenou odpověď A 25. Vypište na linku slova, ve kterých je souhláska ř znělá: pepř, ředkev, zář, kořen, dřít, kovář, hřebík, keř, Říp, kouř, mřít Správná odpověď: ředkev, kořen, dřít, hřebík, Říp, mřít Počet bodů: 3 Cíle: Znalost soustavy českých hlásek Hodnocení: Půl bodu za každou správnou odpověď 26. Doplňte na linky: i - í, y - ý A) m lost B) oz vat se C) sl šet D) v lézt E) rozb tý F) nal t G) m š H) v dle I) p chat J) kos t Správná odpověď: milost, ozývat se, slyšet, vylézt, rozbitý, nalít, myš, vidle, píchat, kosit Počet bodů: 5 Cíle: Znalost vyjmenovaných slov Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 21

22 27. Doplňte na linky: je - ě sp chat, ob v, kv t, ob dnat Správná odpověď: spěchat, objev, květ, objednat Počet bodů: 2 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 28. Doplňte na linky: s - z vz kamarádit se, tratit, pomínat, končit Správná odpověď: skamarádit se, ztratit, vzpomínat, skončit Počet bodů: 2 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně doplněnou odpověď 29. Na linku opište větu bez chyb. (Chyb je šest.) Djedeček se protáchl v kšesle, dluze si povzdichnul a tyše vstal. Správná odpověď: Dědeček se protáhl v křesle, dlouze si povzdychnul a tiše vstal. Počet bodů: 3 Cíle: Znalost českého pravopisu Hodnocení: Půl bodu za každou správně opravenou chybu 30. Napište popis na téma Můj rodný kraj. Váš slohový úkol má být jednotný celek (úvod, hlavní část, závěr). Nejdříve si napište osnovu a sloh na nečisto na záznamový arch. Sloh úhledně opište na linky v testovém sešitu. Dodržujte pravopisná a mluvnická pravidla. Sloh má obsahovat slov. Počet bodů: 20 Cíle: Kultivované vyjadřování v českém jazyce a znalost pravopisných a mluvnických pravidel Způsob hodnocení: Podle uvedené tabulky 22

23 Hodnocená část slohu Stavba slohu Mluvnice a pravopis Hodnocený jev Ano Ne Členění na odstavce (úvod, hlavní část, závěr) 1 0 Logické větné celky 1 0 Návaznost vět 1 0 Jasně formulované myšlenky 1 0 Logická stavba slohu 1 0 Bohatá slovní zásoba 1 0 Bohaté členění vět 1 0 Originální zpracování slohu 1 0 Vyjádření vlastních názorů 1 0 Úhledná úprava 1 0 Psaní velkých písmen 1 0 Pasní tvrdých a měkkých souhlásek 1 0 Psaní vyjmenovaných slov 1 0 Správné délky 1 0 Správná interpunkce 1 0 Pravopis psaní slov (ě - je, s - z, k - g, h - ch apod. ) 1 0 Správné skloňování podstatných jmen 1 0 Správné skloňování přídavných jmen 1 0 Správné časování sloves 1 0 Shoda přísudku s podmětem

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Platnost od 1. 9. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA K ODPOVĚDNOSTI A OSOBNÍ SVOBODĚ Platnost od 1. 9. 2013-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Výchova k odpovědnosti

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. 200/2007 Škola pro všechny Aktuální znění školního vzdělávacího programu

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

4.1.2. Český jazyk a literatura pro žáky s SPU

4.1.2. Český jazyk a literatura pro žáky s SPU 4.1.2. Český jazyk a literatura pro žáky s SPU A) Charakteristika předmětu Tato vzdělávací oblast zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s poruchami učení stěžejní postavení. Žáka vybavuje takovými

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně.

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně. ČESKÝ JAZYK A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 07. 02. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 1.1 Úvodní

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 13/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-1-L/51 Gastronomie Dr. Beneše 13/II, 90 01 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. 66-51-H/01Prodavač Verze z 07. 02. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více